Ýnsülin benzeri büyüme faktörü sistemi ve kanser

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýnsülin benzeri büyüme faktörü sistemi ve kanser"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (2): DERLEME Ýnsülin benzeri büyüme faktörü sistemi ve kanser Mustafa Keleþ, Mehmet Türkeli Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Erzurum Özet Ýnsülin benzeri büyüme faktörü-i (IGF-I), mitojenik ve antiapopitotik etkiye sahip olan peptid yapýda bir hormondur. Ýnsülin benzeri büyüme faktörü baðlayýcý protein-3 (IGFBP-3) ise apopitozisi uyararak IGF-I'in mitojenik etkisini inhibe eden ve antiproliferatif etkiye sahip bir proteindir. Birçok epidemiyolojik çalýþmada serum IGF-I ve IGFBP-3 seviyelerinin göðüs, prostat, kolon ve akciðer gibi pek çok kanser için artmýþ risk ile iliþkili olduðu rapor edilmiþtir. Birçok tümör tipinde serum IGF-I düzeylerinin yükseldiði ve IGFBP-3 düzeylerinin de düþtüðü saptanmýþtýr. Anahtar kelimeler: IGF, kanser Insulin-like growth factor system and cancer Insulin-like growth factor-i (IGF-I) is a peptide hormone having mitogenic and antiapoptotic effects. But, insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3) is a protein having an antiproliferative property and inhibits the mitogenic activity of IGF- I by stimulating apoptosis. In some epidemiological studies, it has been reported that a link was observed Yazýþma Adresi: Dr. Mustafa Keleþ Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Bölümü Erzurum/Türkiye Tel: / 1714 E-posta: betwen serum concentration of IGF-I and IGFBP-3 with increased risks of breast, prostate, colorectal and lung cancer. Serum IGF-I levels were found to be increased and IGFBP-3 to be decresed in some tumor types. Key words: IGF, cancer Ýnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF) sistemi, IGF'lerden (IGF-I ve IGF-II), IGF baðlayýcý proteinlerden (IGFBP-1-6) ve IGF reseptörlerinden (tip I IGF reseptörü ve tip II IGF reseptörü) oluþmaktadýr. IGF'ler (diðer adýyla somatomedinler), büyüme hormonunun anabolik ve mitojenik etkilerinin çoðunun ortaya çýkmasýna aracý olan bir peptid ailesidir. IGF'lerin Yapýsý ve Moleküler Biyolojisi: IGF'ler tek zincirli polipeptidlerdir. IGF-I, 70 amin oasit içeren bazik bir peptiddir, molekül aðýrlýðý 7649 kilodaltondur. IGF-II ise 67 amino asit içeren hafifçe asidik bir peptiddir, molekül aðýrlýðý 7471 kilodaltondur. Her iki IGF molekülü proinsülin'e benzer olarak A ve B zincirlerine sahiptirler ve bu zincirler birbirlerine C peptidi adý verilen disülfid baðlarýyla baðlýdýr. IGF-I ve IGF-II'nin amin oasit dizilimleri sýrasýyla %43 ve %41 oranýnda proinsülin ile homoloji gösterirler. Proinsülinden farklý olarak IGF'ler karboksi terminalinde D bölgesi içermektedir. Proinsüline olan bu yapýsal benzerlik her iki IGF molekülünün insülin reseptörlerine düþük affinite ile baðlanmasýný açýklar. Diðer yandan yapýsal farklýlýklar insülinin IGF baðlayan proteinlere baðlanmasýný önler (1). IGF Reseptörleri : IGF'ler protein yapýda olduklarýndan hücre membranýný geçememekte ve etkilerini membrandaki reseptörlerine baðlanarak yapmaktadýrlar. Bu konuda yapýlan

2 40 Keleþ ve ark çalýþmalarda üç farklý IGF reseptörü tanýmlanmýþ olup, bunlar insülin reseptörü, tip I IGF reseptörü (IGF-I reseptörü), tip II IGF reseptörüdür (IGF-II reseptörü). IGF-I Reseptörü: IGF-I reseptörü, hücre dýþý iki alfa ünitesi ve iki transmembran beta ünitesi içeren bir glikopeptiddir. Alfa ve beta subüniteleri disülfid baðlarý ile birbirine baðlanmýþtýr. Yapýsal ve fonksiyonel olarak insülin reseptörüne benzer. Bu reseptörler benzer ligandlarý spesifik olarak baðlar. IGF-I reseptörü IGF-I'i insüline göre yüz kat daha fazla affinite ile baðlar. IGF- I reseptörü, tirozin kinaz ailesine ait olup insülin reseptörüne benzer. Alfa subünit bütünüyle hücre dýþýndadýr. Beta subünit ise membran üzerine yerleþmiþ bir protein olup sitoplazmik bölgesinde bir tirozin kinaz ilmiði ihtiva eder. IGF-I'in IGF-I reseptörünün alfa sübünitine baðlanmasýný takiben beta sübünitinin otofosforilasyonu meydana gelir. Otofosforilasyon, reseptörün tirozin kinaz aktivitesini artýrýr. Bu aktivasyon endojen substratlarda olduðu gibi reseptör üzerindeki diðer önemli tirozinlerin fosforilasyonuna neden olur (2). IGF-I reseptörü, IGF-II'den daha yüksek bir affinite ile IGF-I'i baðlar. Gerçekte IGF-I ve IGF-II'ye karþý büyüme yanýtlarýnýn çoðuna IGF-II reseptöründen daha çok IGF-I reseptörü aracýlýk eder (3). IGF-II Reseptörü: IGF-II reseptörü, tek zincirli bir polipeptiddir. Ekstrasellüler olarak yerleþen uzunlamasýna devam eden zinciri takiben kýsa bir transmembran zincire sahiptir. IGF-II reseptörü intrensek tirozin kinaz aktivitesinden yoksundur. Lizozomal enzim trafiðini düzenleyen katyon baðýmsýz mannoz 6-fosfat reseptörüyle çok benzer olduðundan IGF-II mannoz 6- fosfat (M6P) reseptörü olarak ta bilinir (4). IGF-II reseptörü, IGF alým ve yýkýmýna aracýlýk eder. IGF-II reseptörü ayný zamanda IGF-II'ye baðlanarak hücre yüzeyinden IGF-II'yi hücre içerisine sokar ve sonuçta IGF-II'nin lizozomlarda yýkýmýna neden olur. IGF-II reseptörü, IGF-II'yi IGF-I'den yüz kat daha fazla affiniteyle baðlar (5). Ýnsülin, insülin reseptörlerini aktive ederken her iki IGF molekülü, IGF-I reseptörünü aktive edebilir. IGF-II üçüncü bir reseptör olan IGF-II reseptörüne baðlanýrsa da hücre içi aktivasyonu bilinmemektedir (6). IGF Baðlayýcý Proteinler (IGFBP): IGF'ler plazmada baðlayýcý proteinlerle taþýnýr. Bugüne kadar 6 IGF baðlayýcý protein tanýmlanmýþtýr. IGFBP'ler bir çok yönüyle IGF klirensini düzenlerler. Dolaþýmdaki serbest IGF'nin yarý ömrü 30 dakika iken IGFBP'ler bunu saate kadar uzatýrlar. IGF'lerin akut etkilerinin ortaya çýkýþýný önlerler. Kapiller bariyerlerde transport proteini olarak görev yaparlar. IGF'lerin reseptörlerine prezentasyonlarýný önlerler. Bunun yanýsýra spesifik reseptörler arcýlýðý ile IGF'lerden baðýmsýz olarak spesifik etkilerini oluþtururlar (6,7). IGFBP-3: IGFBP-3, IGFBP'lerin en önemli olanýdýr. IGFBP'lerin %75'ini IGFBP-3 oluþturur. Dolaþýmda bulunan IGF'lerin %70 ila %90'ýn transportunu IGFBP- 3 saðlar. IGF ve ''acid labile subünit (ALS)'' ile 150 kilodaltonluk bir kompleks oluþturur. IGFBP-3 ayný zamanda potansiyel bir hücre büyüme inhibitörüdür. Bu antiproliferatif aktivite hem IGF peptidlerinin sekestre edilmesi üzerine etkisi hem de IGF'lerden baðýmsýz olarak IGFBP-3'ün hücre replikasyonu üzerine direkt etkileri ile oluþur. Çeþitli hücre kültürlerinde IGFBP- 3'ün IGF olmadan DNA sentezini inhibe ettiði gösterilmiþtir. IGFBP-3'ün antiproliferatif etkisinin p53 tümör süpresör geni aracýlýðýyla kontrol edildiði öne sürülmektedir. p53 etkisi ile IGFBP-3 ekspresyonunun indüklenmesi IGF-I'in mitojenik etkisinin inhibisyonuna yol açmaktadýr (6,8). IGF'nin Fizyolojisi ve Etkileri: Ýnsülin, primer olarak karaciðer, kas ve yað dokusunda etki gösterirken, IGF'ler hemen hemen tüm organlarýn fonksiyonlarýnda etkilidirler. IGF'lerin her ikisi de embriyolojik geliþmede önemli bir rol oynarlar ve nanomolar konsantrasyonlarý eriþkin yaþamý boyunca da devam ettirilir. Bununla birlikte doðum sonrasý IGF- II'nin fizyolojik rolü tam olarak bilinmezken, IGF-I büyümenin düzenlenmesinde önemli rol oynar (9). Gerek insülin gerekse IGF-I reseptörünün uyarýlmasý hücre içinde ayný ilk uyarýyý baþlatýr. Bununla birlikte, insülin metabolik fonksiyonlarý düzenlerken, IGF'ler büyüme ve farklýlaþma fonksiyonlarýnda rol alýrlar. Muhtemelen hücre içinde bu hormonlarýn uyardýðý son yollar farklýdýr. IGF-II, IGF-II reseptörüne baðlanýrsa da hücre içi aktivasyonu bilinmemektedir (6). IGF'ler in vitro etkisini ya akut olarak protein ve karbonhidrat metabolizmasý üzerine anabolik etkisiyle veya uzun dönemde hücre çoðalmasý ile farklýlaþmasý üzerine yapar. Hücre siklusunda DNA sentez ve hücre replikasyonunu uyarmasý çok önemli bir etkidir. Sessiz fibroblastlarýn G0 fazýndan G2 fazýna girmeleri için IGF-I molekülüne gerek vardýr. IGF-I'in hücre siklisunun G1 ile S fazý arasýnda etkili olduðu ve bunu IGF-I reseptörü ile yaptýðý, hücre ''turnover''ýný artýrmak suretiyle hücresel transformasyon riskini artýrdýðý gösterilmiþtir (10). IGF'ler ve baðlayýcý proteinler ayný zamanda bir çok dokuda lokal olarak üretilerek otokrin ve parakrin etki gösterirler. IGFBP'lerin temel yapým yeri karaciðerdir. IGFBP'lerin karaciðer haricinde diðer bir çok organda yapýlýp sentez edildiði bilinmektedir. IGFBP-1 karaciðer ve endometriumda, IGFBP-2 merkezi sinir sistemi ve prostatta, IGFBP-3 karaciðer ve birçok dokuda, IGFBP-4 merkezi sinir sistemi ve kemikte, IGFBP-5 böbrekte, IGFBP-6 prostat ve overde sentez edilir (11). Ýnsülin baþta olmak üzere IGF-I'ler esas olarak karaciðerde sentezlenir. Büyüme hormonunun kendi hepatik reseptörü ile iliþkiye girmesi IGF-I geninin ekspresyonunu uyarmakta ve IGF-I peptidinin salýnýmýna neden olmaktadýr. Karaciðerin IGF-II sentezini nasýl regüle ettiði halen bilinmemektedir. Ýnsülin baþta olmak üzere tiroksin, gonodotropinler, seks steroidleri ve paratiroid hormon, çeþitli dokularda IGF-I üretimini

3 IGF sistemi ve kanser 41 uyarmaktadýr. IGF ve Kanser: IGF'ler, fötal ve çocukluk evresi boyunca normal geliþmede esas rol oynarlar. Eriþkin dönemde ise bu sistem normal hücresel metabolizma, proliferasyon ve apopitotik uyarýlara karþý koruma gibi fonksiyonlarýn düzenlenmesinde rol alýr. Bununla birlikte bozulmuþ stimülasyon, malign büyümenin geliþimi ve progresyonuna katkýda bulunabilir. IGF'ler hücresel mitojen ve farklýlaþma faktörleridir. Fötal yaþamda özellikle IGF- II, postnatal yaþamda ise IGF-I büyüme hormonu ile iliþkili büyüme ve mitojenik aktivitede en önemli mediatördür (12). Son zamanlardaki bir çok epidemiyolojik çalýþmada serumdaki yüksek IGF-I ve düþük IGFBP-3 seviyelerinin veya IGF-I/IGFBP-3 oranýnýn yükselmesinin meme, prostat, kolon ve akciðer gibi pek çok kanser için artmýþ risk ile iliþkili olduðu rapor edilmiþtir. IGF-I reseptörünün uyarýlmasýný antogonize eden veya IGFBP-3 fonksiyonlarýný artýran giriþimlerin, insan kanser modellerinde tümör hücre geliþimini durdurduðu ifade edilmiþtir (13). IGF'lerin mitojenik etkileri gerçekte IGF-I reseptör yoluyla olmaktadýr. Embriyonik ve fötal aþamalar esnasýnda büyüme, IGF- II tarafýndan regüle edilirken postnatal dönemde ise daha düþük seviyelerde bulunmasýna raðmen IGF-I reseptörüne daha yüksek affinitesi olan IGF-I tarafýndan regüle edilir (6). IGF-I reseptörünün sentezi, steroidler, östrojenler, GH, FSH, LH, tiroid hormonlarý, büyüme faktörleri (esas fibroblast büyüme faktörü-bfgf), platelet derive büyüme faktörü (PDGF) ve epidermal büyüme faktörü (EGF) tarafýndan stimüle edilir. Bunun aksine, IGF-I reseptör sentezi p53, Wilms tumor-1, BRCA-I gibi bir çok tümör süpressörü tarafýndan inhibe edilir ve yüksek IGF-I seviyeleri tarafýndan ''negatif feed back'' ile düzenlenir (14). IGF-I reseptörünün aksine, IGF-II reseptörüne ligand baðlanmasý sonucunda, IGF-II'nin internalizasyonunun azaltýlmasý ve transforming growth factor (TGF)-ß aktivasyonu ile antiproliferatif ve proapopitotik aktiviteye sahip olduðu görülmektedir. Bu nedenden dolayý IGF-II reseptörünün IGF-I reseptör yolununun aktivasyonunu azaltarak bir tümör süpressör gibi davrandýðý düþünülmektedir (15). Hücre siklusunun durdurulmasý ve apopitozise aracýlýk eden en önemli insan tümör süpressör proteinlerden biri olan p53, IGFBP-3 genini indükler. Ýyonize radyasyonu DNA hasarlanmasýna yanýt olarak p53, IGFBP-3 ekspresyonunu aktive eder (16). IGFBP'ler, IGF reseptörlerine IGF'lerden daha fazla affiniteye sahiptir. IGFBP'ler IGF etkisinden baðýmsýz olarak endokrin, parakrin ve otokrin etkilere sahiptir. IGFBP'ler, IGF'lere baðlandýðý zaman IGF'lerin yarý ömrünü uzatýr ve aþýrý hücre büyümesini önler veya apopitozisi destekler. IGFBP-3 hücresel seviyede IGF hareketini yarýþmalý olarak inhibe eder. IGFBP-3, IGF'lerden baðýmsýz olarak apopitozisin uyarýlmasý ve hücre siklusunun durdurulmasý gibi fonksiyonlar göstererek güçlü bir antiproliferatif ajan olarak hücresel çevrede aktivite gösterir (17). Akromegali hastalarýnda artmýþ kolon kanseri ve polip riski çok iyi bilinmektedir. Yapýlan bir çalýþmada 155 akromegali tanýsý almýþ hastalardan, 8 hastada makroskobik olarak kolorektal karsinom, 39 hastada tübüler adenom tesbit edilmiþtir. Bu hastalarda IGF-I düzeyleri, polip ve kanser geliþmemiþ akromegalilere göre daha yüksek bulunmuþtur (18). Ýlerlemiþ prostat kanseri hastalarýnda benign prostat hiperplazili hastalara nazaran IGF-I serum seviyelerinin anlamlý ölçüde artmýþ, IGFBP-3 seviyelerinin de anlamlý ölçüde azalmýþ olduðu rapor edilmiþtir (19,20). Hepatosellüler karsinomalý hücreler, nonneoplastik karaciðer dokusuyla kýyaslandýðýnda saptanamayacak düzeyde IGFBP-3 seviyelerine sahip olduðu rapor edilmiþtir (21). ''Clear cell'' renal karsinomalý hastalardan IGF-I reseptör sentezi artmýþ olan hastalarýn, azalmýþ IGF-I reseptör sentezi olan hastalara nazaran önemli ölçüde azalmýþ ''survey''e sahip olduklarý belirlenmiþtir (22). Tiroid bezinin adenom ve karsinomlarýnda, normal tiroid dokusuna nazaran IGF-I ve IGF-I reseptör sentezinde artýþ saptanmýþtýr (23). Yüksek IGF-I ve düþük IGFBP-3 veya artmýþ IGF- I/IGFBP-3 oraný kanser geliþme riskinin önceden tahmin edilebilmesini saðlayabilir (12,13 ). Hemþire Saðlýk Çalýþmasý grubu tarafýndan yürütülen meme kanseri olgu kontrol çalýþmasýnda, meme kanseri tanýsý konan kadýnlarýn daha önceden alýnýp saklanmýþ olan serum örneklerinde kontrol grubuna göre IGF-I düzeyleri yüksek ve IGFBP-3 düzeyleri düþük bulunmuþtur (24). Meme kanseri ile ilgili yapýlan çalýþmalarda, yüksek IGF-I ve düþük IGFBP-3 düzeyi saptanan menapoz öncesi kadýnlarýn yüksek in situ duktal karsinom riskine sahip olduðu gösterilmiþtir. Ayrýca artmýþ IGF- I/IGFBP-3 oranýnýn artmýþ meme kanseri riski ile iliþkili olabileceði rapor edilmiþtir (25). Prostat kanseri ile igili yapýlan olgu kontrol çalýþmasýnda erkek hekimin kan örnekleri alýnýp saklanmýþtýr. 10 yýl sonra prostat kanseri tanýsý konan hastalarýn IGF-I ve IGFBP-3 seviyeleri kontrol grubu ile karþýlaþtýrýldýðýnda, prostat kanseri riskinin yüksek olduðu gruptaki IGF-I düzeyleri, prostat kanseri riskinin düþük olduðu gruptaki hastalardan önemli ölçüde yüksek bulunmuþtur (26). Mide kanseri tanýsý konmuþ hastalarda serum IGF-I düzeyi, kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek bulunmuþ. Bu hastalarýn operasyon sonrasýnda IGF-I düzeyinde anlamlý derecede düþme olmuþ (27). Hekimler Saðlýk Çalýþmasý isimli araþtýrmada yüksek plazma IGF-I seviyelerine sahip gruptaki erkeklerin, düþük IGF seviyesine sahip gruptaki erkeklere nazaran kolorektal kanser için rölatif bir riske sahip olduðu gösterilmiþtir (28). Yine IGFBP-3 düzeyi yüksek olan olgularda kolon kanseri geliþme riski daha düþük oranda bulunmuþtur (29).

4 42 Keleþ ve ark Yüksek IGF-I seviyeleri ile 55 yaþýndan önce over kanser geliþimi riski arasýnda güçlü bir iliþki ortaya konmuþtur (30). Endometrium kanserli kadýnlarýn serum IGF-I düzeylerinin, kontrol grubuna nazaran daha yüksek olarak bulunduðu belirtilmiþtir (31). Serviks kanseri hücrelerinde IGF-I reseptör sentezinin arttýðý rapor edilmiþtir (32). Yüksek IGF-I ve düþük IGFBP-3 düzeylerinin yüksek akciðer riski ile iliþkili olabileceði çalýþmalarda gösterilmiþtir (33). Son zamanlarda IGF-I reseptörünün uyarýlmasýný antagonize eden veya IGFBP-3 fonksiyonunu artýran giriþimlerin insan kanseri modellerinde tümör hücre geliþimini durdurduðu gösterilmiþtir. Bu konuda geliþtirilecek yeni antineoplastik ilaçlar kanser tedavisinde yer alacaða benziyor. Kaynaklar 1. Daughaday WH, Rotwein P. Insulin-like growth factors I and II: peptide, messenger ribonucleic acid and gene structures, serum and tissue concentrations. Endocr Rev 1989; 10: Kato H, Faria TN, Stannart B, et al. Role of tyrosine kinase activity in signal transduction by the insulin-like growth factor-i (IGF-I) receptor. J Biol Chem 1993; 265: Frattali AL, Pessin JE. Relationship between alpha subunit legant occupancy and beta subunit autophosphorylation in insülin/insulin-like growth factor-i hybrid receptors. J Biol Chem 1993; 268: MacDonald RG, Pfeffer SR, Coussens L, et al. A singal receptor binds both insulin-like growth factor-ii and mannose 6-phosphate. Science 1988; 239: Lobel P, Dahms NM, Kornfeld S. Clonning and sequence analysis of the cation- independent mannose 6-phosphate receptor. J Biol Chem 1988; 263: Jones JI, Clemmons DR. Insulin-like growth factors and their binding proteins: biological actions. Endocr Rev 1995; 16: Lamson G, Giudice L, Rosenfelt RG. The insulin-like growth factor binding proteins structural and molecular relationships. Growth Factors 1991; 5: Buckbinter L, Talbott R, Velasco-Miquel S, et al. Induction of the growth inhibitor IGFBP-3 by p53. Nature 1995; 377: LeRoith D, Werner H, Beitner-Johnson D, Roberts CT Jr. Molecular and cellular aspects of the insulin-like growth factor I receptor. Endocr Rev 1995; 16: Giovannucci E. Insulin-like growth factor-i and their binding protein-3 and risk of cancer. Horm Res 1999; 51(suppl 3): Manni A, Badger B, Wei L, Zaenglein A, Grove R, Khin S, Heitjan D, Shimasaki S, Ling N. Hormonal regulation of insulin-like growth factor II and insulin-like growth factor binding protein expression by breast cancer cells in vivo: evidence for stromal epithelial interactions. Cancer Res 1994; 54: Jerome L, Shiry L, Jones BL. Deregulation of the IGF axis in cancer: epidemiological evidence and potential therapeutic interventions. Endocr Relat Cancer 2003;10: Fürstenberger G, Senn HJ. Insulin-like growth factors and cancer. Lancet Oncol 2002; 3: Yu H, Rohan T. Role of the insulin-like growth factor family in cancer development and progression. J Natl Cancer Inst 2000; 92: Nolan CM, Kyle JW, Watanabe H, Sly WS. Binding of insulin-like growth factor II (IGF-II) by human cation-independent mannose 6-phosphate receptor/igf- II receptor expressed in receptor-de cient mouse L cells. Cell Regul 1990; 1: Butt AJ, Firth SM, King MA, Baxter RC. Insulinlike binding protein-3 modulates expression of Bax and Bcl-2 and potentiates p53-independent radiationinduced apoptosis in breast cancer cells. J Biol Chem 2000; 275: Barreca A, Artini PG, Cesarone A, Arvigo M, D'Ambrogio G, Genazzani AR, Giordano G, Minuto F. Interrelationships between follicle stimulating hormone and the growth hormone-insulin-like growth factor. IGF-binding proteins axes in human granulosa cells in culture. J Endocrinol Invest 1996; 19: Jenkins PJ, Fairclough PD, Richards T, Lowe DG, Monson J, Grossman A, Wass JA, Besser M. Acromegaly, colonic polyps and carcinoma. Clin Endocrinol 1997; 47: Harman SM, Metter EJ, Blackman MR, Landis PK, Carter HB. Serum levels of insulin-like growth factor I (IGF-I), IGF-II, IGF-binding protein-3, and prostatespecific antigen as predictors of clinical prostate cancer. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: Wolk A, Mantzoros CS, Andersson SO, Bergstrom R, Signorello LB, Lagiou P, Adami HO, Trichopoulos D. Insulin-like growth factor I and prostate cancer risk: a population-based, case-control study. J Natl Cancer Inst 1998; 90: Huynh H, Chow PK, Ooi LL, Soo KC. A possible role for insulin-like growth factor-binding protein-3 autocrine/paracrine loops in controlling hepatocellular carcinoma cell proliferation. Cell Growth Differ 2002; 13: Parker AS, Cheville JC, Janney CA, Cerhan JR. High expression levels of insulin-like growth factor-i receptor predict poor survival among women with clear-cell renal cell carcinomas. Hum Pathol 2002; 33: Maiorano E, Ciampolillo A, Viale G, Maisonneuve P, Ambrosi A, Triggiani V, Marra E, Perlino E. Insulinlike growth factor 1 expression in thyroid tumors. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2000; 8: Hankinson SE, Willett WC, Colditz GA, et al. Circulating concentrations of insulin-like growth factor

5 IGF sistemi ve kanser 1 and risk of breast cancer. Lancet 1998; 351: Li BD, Khosravi MJ, Berkel HJ, Diamandi A, Dayton MA, Smith M Yu H. Free insulin-like growth factor-i and breast cancer risk. Int J Cancer 2001; 91: Chan JM, Stampfer MJ, Giovannucci E, et al. Plasma insulin-like growth factor-i and prostate cancer risk: a prospective study. Science 1998; 279: Lee DY, Yang DH, Kang CW, Kim SJ, Joo CU, Cho SC, Kim JS. Serum Insulin-like Growth Factors (IGFs) and IGF Binding Protein (IGFBP)-3 in Patients with Gastric Cancer: IGFBP-3 protease activity induced by surgery. J Korean Med Sci 1997: 12: Ma J, Pollak MN, Giovannucci E, Chan JM, Tao Y, Hennekens CH, Stampfer MJ. Prospective study of colorectal cancerrisk in men and plasma levels of insulinlike growth factor (IGF)-I and IGF-binding protein-3. J Natl Cancer Inst 1999; 91: Giovannucci E, Pollak MN, Platz EA, Willett WC, Stampfer MJ, Majeed N, Colditz GA, Speizer FE, Hankinson SE. Aprospective study of plasma insulinlike growth factor-i and binding protein-3 and risk of 43 colorectal neoplasia in women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2000; 9: Lukanova A, Lundin E, Toniolo P, Micheli A, Akhmedkhanov A, Rinaldi S, Muti P, Lenner P, Biessy C, Krogh V, Zeleniuch-Jacquotte A, Berrino F, Hallmans G, Riboli E, Kaaks R. Circulating levels of insulin-like growth factor-i and risk of ovarian cancer. Int J Cancer 2002; 101: Ayabe T, Tsutsumi O, Sakai H, Yoshikawa H, Yano T, Kurimoto F, Taketani Y. Increased circulating levels of insulin-like growth factor-i and decreased circulating levels of insulin-like growth factor binding protein-1 in postmenopausal women with endometrial cancer. Endocr J 1997; 44: Steller MA, Delgado CH, Bartels CJ, Woodworth CD, Zou Z. Overexpression of the insulin-like growth factor-1 receptor and autocrine stimulation in human cervical cancer cells. Cancer Res 1996; 56: Yu H, Spitz MR, Mistry J, Gu J, Hong, WK, Wu X. Plasma levels of insulin-like growth factor-i and lung cancer risk: a case-control analysis. J Natl Cancer Inst 1999; 91:

İnsülin benzeri büyüme faktörleri (IGF): Egzersiz metabolizması ve kas dokusu üzerine etkileri

İnsülin benzeri büyüme faktörleri (IGF): Egzersiz metabolizması ve kas dokusu üzerine etkileri İnsülin benzeri büyüme faktörleri (IGF): Egzersiz metabolizması ve kas dokusu üzerine etkileri Sultan Harbili Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya Amaç: Organizmanın büyümesi ve

Detaylı

Prostat Kanserinde nsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi

Prostat Kanserinde nsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Prostat Kanserinde nsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi Aylin

Detaylı

42 DERLEME Ýmmunsupresif Ýlaçlarýn Etki Mekanizmalarý Effect Mechanism Of Immunosupressive Drugs Arþ.Gör.Dr. Tülay Kýlýçaslan AYNA Arþ.Gör. Hayriye Þentürk ÇÝFTÇÝ 2 Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR Prof.Dr.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hipogonadotropik hipogonadizm; Ýnterlökin reseptörleri; Lenfosit alt tipleri; Testosteron.

Anahtar Kelimeler: Hipogonadotropik hipogonadizm; Ýnterlökin reseptörleri; Lenfosit alt tipleri; Testosteron. ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýdiyopatik hipogonadotropik hipogonadizmli hastalarda konvansiyonel gonadotropin tedavisinin lenfosit alt guruplarý üzerine etkileri ve IL-2 reseptör (IL-2R) ekspresyonu

Detaylı

Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser

Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser Review / Derleme Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser Müfide Öncel Beyhekim Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, Konya. Eur J Basic Med Sci 2012;2(3): 91-100 Received: 13-07-2012 Accepted: 19-07-2012

Detaylı

Dejeneratif Eklem Hastalýklarý

Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Mahmut Nedim Doral*, Gürhan Dönmez,*** Ö Ahmet Atay,** Murat Bozkurt,**** Gürsel Leblebicioðlu**, Akýn Üzümcügil**, Tolga Aydoð*** Osteoartrit

Detaylı

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 39-44 DERLEME Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Uzm. Dr. Aysun Toker Erzurum Numune Hastanesi Biyokimya Laboratuarý Özet Su, vücudumuzdaki

Detaylı

BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ

BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 80 BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ Editör Prof. Dr. Yýldýz Camcýoðlu 22 Yazar Katýlýmýyla 2013 ÝSTANBUL Ýstanbul

Detaylı

Prostat kanserinin epidemiyolojisi ile ilgili çalışmalar, hastalığın

Prostat kanserinin epidemiyolojisi ile ilgili çalışmalar, hastalığın Prostat kanseri için koruyucu beslenme özellikleri chemoprevention-gıda DERLEME Levent Türkeri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul Prostat kanserinin epidemiyolojisi ile

Detaylı

WNT/Beta-Katenin Sinyal Yolunun Sitoplazmik Biyomolekülleri CYTOPLASMIC BIOMOLECULES OF WNT/BETA-CATENIN SIGNALING PATHWAY

WNT/Beta-Katenin Sinyal Yolunun Sitoplazmik Biyomolekülleri CYTOPLASMIC BIOMOLECULES OF WNT/BETA-CATENIN SIGNALING PATHWAY 189 Derleme WNT/Beta-Katenin Sinyal Yolunun Sitoplazmik Biyomolekülleri CYTOPLASMIC BIOMOLECULES OF WNT/BETA-CATENIN SIGNALING PATHWAY Hanife Güler DÖNMEZ 1, Şayeste DEMİREZEN 1, Mehmet Sinan BEKSAÇ 2

Detaylı

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** *

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** * YANIK, KESKİNRÜZGÜR, Derleme/ Review ARAS, VĠTAMĠN D NĠN BĠYOLOJĠK ÖNEMĠ VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠ ĠLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ BIOLOGICAL IMPORTANCE OF VITAMIN D AND RELATIONSHIP BETWEEN DENTISTRY ArĢ. Gör. Dt. Saim YANIK*

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý

Detaylı

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Dr. Murat Çakan, Dr. Uğur Altuğ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, Ankara DERLEME ÖZET Prostat

Detaylı

Effects of Apelin-13 on Human Prostate Cancer Lines [İnsan Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Apelin-13 ün Etkileri]

Effects of Apelin-13 on Human Prostate Cancer Lines [İnsan Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Apelin-13 ün Etkileri] Effects of Apelin-13 on Human Prostate Cancer Lines [İnsan Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Apelin-13 ün Etkileri] Suat Tekin 1, Suleyman Sandal 1, Cemil Colak 2 Department of Physiology, Inonu University

Detaylı

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 15-26 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk Meme kanseri

Detaylı

Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi

Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 124-131 Journal of Clinical and Experimental Investigations REVIEW ARTICLE/ DERLEME Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi The relationship between

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Prostat Kanseri Hastalarında Diyet ve Yaşam Stili Önerileri

Prostat Kanseri Hastalarında Diyet ve Yaşam Stili Önerileri Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.307 Üroonkoloji Bülteni 2015;14:88-93 Bulletin of Urooncology 2015;14:88-93 Prostat Kanseri Hastalarında Diyet ve Yaşam Stili Önerileri Recommendations of Diet and Lifestyle

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

Kalsiyum Bağlayıcı Proteinler

Kalsiyum Bağlayıcı Proteinler Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2005; 31 (1); 36 40. Derleme Makale [Review Article] Yayın tarihi 26 Mart, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 26 March, 2006]

Detaylı

Kanserde Kemoprevansiyon

Kanserde Kemoprevansiyon Kanserde Kemoprevansiyon Çetin ORDU 1, Pınar SAİP 2 1 Balıkesir Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Birimi, Balıkesir 2 İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul Giriş

Detaylı

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 179-195 Derleme Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Elif N. Özmert 1: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma

Endokrinoloji ve Metabolizma Clinical Chemistry 56:1; 34 43 (2010) Endokrinoloji ve Metabolizma Plazma Adiponektin ve Leptin Konsantrasyonları ile Prostat Kanseri Riski ve Sağkalım: 25 Yıllık Prospektif Çalışma A 25-Year Prospective

Detaylı

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Doç. Dr. Ümit Türsen* *Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Yüzdeki yaþlanma lentigolar, dispigmentasyon, senil purpura, kýrýþýklýklar,

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken

Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken Derleme Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken Hüseyin ENGİN*, A. Salih EMRİ** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, ** Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Paroksetin spesifik serotonin geri alým inhibitörleri

Detaylı

Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi

Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi DERLEME Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi Tayfun Uzbay 1 1 Prof.Dr., Gülhane Askeri Týp Fakültesi Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Þizofreni ve benzeri

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı