TÜRKÇE. Urology BOARD REVIEW. Üçüncü Bask. Stephen W. Leslie, M.D., F.A.C.S.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE. Urology BOARD REVIEW. Üçüncü Bask. Stephen W. Leslie, M.D., F.A.C.S."

Transkript

1

2 stanbul 1992 TÜRK ANDROLOJ DERNE PEARLS TÜRKÇE of WISDOM Urology BOARD REVIEW Üçüncü Bask Stephen W. Leslie, M.D., F.A.C.S. Lorain Surgical Specialties, Inc. Assistant Clinical Professor of Urology Medical College of Ohio School of Medicine Amherst, Ohio Çeviri Editörü Prof. Dr. Önder Yaman Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal GÜNEfi TIP K TABEVLER

3 UROLOGY BOARD REVIEW TÜRKÇE Türkçe Telif Haklar 2011 ISBN: Copyright 2009, 2006 by the McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. First edition copyright by Boston Medical Publishing Corporation. Orjinal Ad : Urology Board Review Yay nevi: McGraw Hill Yazarlar: Stephen W. Leslie M.D., F.A.C.S. Orjinal ISBN: Çeviri Editörü: Prof. Dr. Önder Yaman Kitab n 5846 ve 2936 say l Fikir ve Sanat Eserleri Yasas Hükümleri gere ince (kitab n bir bölümünden al nt yap lamaz, fotokopi yöntemiyle ço alt lamaz, resim, flekil, flema, grafik v.b. ler kopya edilemez) tüm haklar Günefl T p Kitabevleri Ltd fiti. ne aittir. Yay nc ve Genel Yay n Yönetmeni: Murat Y lmaz Genel Yay n Yönetmeni Yard mc s : Polat Y lmaz Yay n Dan flman : Ali Aktafl Yay n Koordinatörü: Nuran Karacan Dizgi-Düzenleme: Hasibe Ünal Kapak Tasar m: hsan A n Bask : Ayr nt Bas mevi - vedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad. 770 Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA Telefon: (0312) Faks: (0312) UYARI Medikal bilgiler sürekli de iflmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamalar dikkate al nmal, yeni araflt rmalar ve klinik tecrübeler fl nda tedavilerde ve ilaç uygulamalar ndaki de iflikliklerin gerekli olabilece i bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakk nda üretici firma taraf ndan sa lanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama flekillerini ve kontrendikasyonlar kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi fleklini ve en do ru ilaçlar ve dozlar n belirlemek uygulamay yapan hekimin sorumlulu undad r. Yay nc ve editörler bu yay ndan dolay meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu de ildir.

4 THAF Bu kitap: lk bask n n editörlü ünü yapan David A. Levy, MD, son dakikada efli olmayan bu editörlük f rsat n bana vermeye karar veren Scott Plant, MD ve özellikle de yapt klar fedakarl klar ile profesyonel amaçlar ma ulaflmamda bana yard mc olan eflim Rosemary, anne, babam ve aileme; ve baflkalar na yard mc olabilmem için zaman ay rarak e itimime katk da bulunan bütün hocalar ma adanm flt r.

5 Ç NDEK LER Katk da Bulunanlar...ix Önsöz...xvii Çeviri Editörü Önsözü...xix Testlere Yönelik Öneriler...xxi 1. Üroradyoloji Radyonüklid Tetkikler Retroperitoneal Anatomi Pelvisin Cerrahi Anatomisi Genitoüriner Yola n Embriyolojisi Alt drar Yollar n n Konjenital Bozukluklar Üst drar Yollar n n Konjenital Bozukluklar Prune-Belly Sendromu Kriptorflidizm: Tan ve Tedavi Megaüreter, Ektopik Üreter ve Üreterosel v

6 vi çindekiler 11. Yeni Do anda Ürolojik Aciller Enürez Cinsel Geliflim Bozukluklar Nörojenik fleme Disfonksiyonu Ürodinami Üretral Striktürler Prostat Hiperplazisi Kad nlarda nkontinans ve Vezikovajinal Fistül Üst drar Yollar Obstrüksiyonu Ürolojide ntestinal Segmentler Üriner Diversiyon ve Undiversiyon Erkek nfertilitesi Erkek Cinsel Fonksiyon ve Disfonksiyon Peyronie Hastal ve Penis Fraktürleri Yetiflkinde drar Yolu Enfeksiyonlar nterstisyel Sistit ve Alt drar Yollar n n Di er nflammatuar Hastal klar Prostatit Genitoüriner Tüberküloz...253

7 çindekiler vii 29. Ürolitiazisin Medikal Özellikleri Genitoüriner Travma Adrenal Fizyoloji Adrenal Tümörler Böbrek Fizyolojisi Renovasküler Hipertansiyon Böbrek Transplantasyonu Benign Kistik Böbrek Hastal Böbrek Tümörleri, Yetiflkin Böbrek Tümörleri, Çocuk Renal/Üreteral Tafl Cerrahisi Üst drar Yollar n n Transizyonel Hücreli Karsinomu Mesanenin Transizyonel Hücreli Karsinomu Mesanenin Skuamöz Hücreli Karsinomu ve Adenokarsinomu Üretral Lezyonlar Prostat Kanserinin Tan s ve Evrelendirmesi Prostat Kanserinde Radyasyon Terapisi Prostat Kanserinde Cerrahi Terapi...417

8 viii çindekiler 47. Lokal lerlemifl veya Rekürren Prostat Kanserinin Tedavisi Testiküler ve Paratestiküler Tümörler Penis Kanseri Pediatrik Onkoloji Radyoloji: BT/Ultrason Üroloji: H zl Gözden Geçirme Genel Kültürde Üroloji Bibliyografi...515

9 KATKIDA BULUNANLAR Tamer Aboushwareb, MD Research Instructor Wake Forest Institute for Regenerative Medicine Wake Forest University Baptist Medical Center Winston-Salem, North Carolina Congenital Disorders of the Lower Urinary Tract Madhu Alagiri, MA, FAAP Associate Professor of Surgery Director of Pediatric Urology University of California, San Diego San Diego, California Megaureter David M. Albala, MD, FACS Professor of Urology Director of Minimally Invasive and Robotic Urologic Surgery Duke University Medical Center Durham, North Carolina Radionuclide Upper Urinary Tract Obstruction Adult Urinary Tract Infections Sultan Saud Alkhateeb, MD Fellow, Urologic Oncology Department of Surgical Oncology University Health Network University of Toronto Toronto, Ontario Canada Intestinal Segments in Urology Anthony Atala, MD Professor and Chair Department of Urology Director, Wake Forest Institute for Regenerative Medicine Wake Forest University School of Medicine Medical Center Boulevard Winston-Salem, North Carolina Congenital Disorders of the Lower Urinary Tract Daniel A. Barocas, MD Instructor Department of Urologic Surgery Vanderbilt University Medical Center Nashville, Tennessee Adrenal Physiology Mark F. Bellinger, MD University of Pittsburgh Children s Hospital of Pittsburgh Pediatric Urology Associates Pittsburgh, Pennsylvania Embryology of the Genitourinary Tract Jay Laurence Bloch, MD Chief Urological Specialists of Southern New Jersey Voorhees, New Jersey Renovascular Hypertension Benjamin N. Breyer, MD Chief Resident University of California, San Francisco Department of Urology San Francisco, California Urethral Lesions Venu Chalasani, MBBS, FRACS Divisions of Urology & Surgical Oncology University of Western Ontario London, Ontario Canada Surgical Anatomy of the Pelvis Bilal Chughtai, MD Resident Physician Division of Urology Albany Medical Center Albany, New York Treatment of Locally Advanced or Recurrent Prostate Cancer ix

10 x Katk da Bulunanlar Christopher L. Coogan, MD Associate Professor Department of Urology Rush University Medical Center Chicago, Illinois Urinary Diversion and Undiversion Paul L. Crispen, MD Fellow, Urologic Oncology Department of Urology Mayo Clinic Rochester, Minnesota Adrenal Tumors Renal Tumors, Adults James M. Cummings, MD Professor Department of Surgery Division of Urology St. Louis University School of Medicine St. Louis, Missouri Genitourinary Trauma Cole Davis, MD Fellow, Urologic Oncology Clinical Instructor in Urology University of California, San Francisco San Francisco, California Uroradiology John W. Davis, MD Assistant Professor of Urology The University of Texas The M.D. Anderson Cancer Center Houston, Texas Penile Cancer David A. Diamond, MD Associate Professor of Surgery (Urology) Harvard Medical School Boston, Massachusetts Disorders of Sexual Development Damon Dyche, MD Resident Physician Department of Urology William Beaumont Hospital Royal Oak, Michigan TCC of the Bladder Ernie L. Esquivel, MD Assistant Professor of Clinical Medicine Renal-Electrolyte and Hypertension Division University of Pennsylvania School of Medicine Philadelphia, Pennsylvania Renal Section Department of Medicine Philadelphia Veterans Affairs Medical Center Philadelphia, Pennsylvania Renal Physiology Kevin M. Feber, MD Division of Pediatric Urology William Beaumont Hospital Royal Oak, Michigan Congenital Disorders of the Upper Urinary Tract Fernando Ferrer, MD, FAAP, FACS Vice-Chairman Department of Surgery Associate Professor of Surgery (Urology) and Pediatrics (Oncology) University of Connecticut School of Medicine Farmington, Connecticut Surgeon-in-Chief Director Division of Pediatric Urology Connecticut Children s Medical Center Hartford, Connecticut Urological Emergencies in the Newborn Pediatric Oncology Andrew I. Fishman, MD Department of Urology Saint Vincent Catholic Medical Center New York Medical College New York, New York Renal/Ureteral Stone Surgery Matthew T. Gettman, MD Associate Professor Department of Urology Mayo Clinic Rochester, Minnesota Adrenal Tumors Renal Tumors, Adults Renal Tumors, Children

11 Katk da Bulunanlar xi Reza Ghavamian, MD Associate Professor of Urology Director Urologic Oncology Montefiore Medical Center Albert Einstein College of Medicine Bronx, New York Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma of the Bladder A. Ari Hakimi, MD Resident Physician Department of Urology Montefiore Medical Center Albert Einstein College of Medicine Bronx, New York Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma of the Bladder Gamal M. Ghoniem, MD, FACS Head, Section of Female Urology, Voiding Dysfunction & Reconstructive Surgery Cleveland Clinic Florida Weston, Florida Urodynamics Marc Goldstein, MD, DSc (hon), FACS Professor of Reproductive Medicine, and Urology Senior Scientist, Population Council Surgeon-in-Chief, Mail Reproductive Medicine and Surgery Cornell Institute for Reproductive Medicine and Surgery Weill Cornell Medical College New York, New York Male Infertility Michael Grasso III, MD Chairman Department of Urology Saint Vincent Medical Center New York, New York Professor and Vice Chairman New York Medical College Valhala, New York Renal/Ureteral Stone Surgery Stephen B. Haltom, MD Radiology Resident Physician University of New Mexico School of Medicine Albuquerque, New Mexico Radiology: CT/Ultrasound J. Nathaniel Hamilton, MD Resident Physician Department of Urology Medical University of South Carolina Charleston, South Carolina Interstitial Cystitis and Other Inflammatory Conditions of the Lower Urinary Tract Sang Won Han, MD Department of Urology Yonsei University Seoul, Korea Enuresis Daniel M. Hoffman, MD, FACS Genito-Urinary Surgery & Pediatric Urology Urology Associates of Fredericksburg Fredericksburg, Virginia Surgical Therapy for Prostate Cancer Graham F. Greene MD, FACS Associate Professor of Urology Chair in Urologic Oncology University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, Arkansas Retroperitoneal Anatomy Daniel S. Hoyt, MD Resident Physician Division of Urology University of Missouri School of Medicine Columbia, Missouri Prostatitis

12 xii Katk da Bulunanlar Jonathan I. Izawa, MD, FRCSC Assistant Professor Departments of Surgery & Oncology Divisions of Surgical Oncology & Urology Schulich School of Medicine & Dentistry University of Western Ontario London Health Sciences Centre - Victoria Hospital London, Ontario Canada Surgical Anatomy of the Pelvis Joseph E. Jamal, MD Staff Physician Department of Surgery Division of Urology Lenox Hill Hospital New York, New York Neurogenic Voiding Dysfunction Thomas W. Jarrett, MD Professor and Chairman Department of Urology Medical Faculty Associates George Washington University Washington, DC TCC of the Upper Urinary Tracts Evan J. Kass, MD Division of Pediatric Urology William Beaumont Hospital Royal Oak, Michigan Congenital Disorders of the Upper Urinary Tract Howard H. Kim, MD Fellow Male Reproductive Medicine and Microsurgery Department of Urology Cornell Institute for Reproductive Medicine and Surgery Weill Cornell Medical College New York, New York Male Infertility Ja-Hong Kim, MD Fellow Female Urology, Urodynamics, and Pelvic Reconstruction Department of Urology David Geffen School of Medicine University of California, Los Angeles Los Angeles, California Female Incontinence and Vesicovaginal Fistula Laurence Klotz, MD Professor of Surgery University of Toronto Chief of Urology Sunnybrook Health Science Centre Toronto, Ontario Canada Intestinal Segments in Urology Badrinath Konety, MD, MBA, FACS Department of Urology University of California, San Francisco San Francisco, California Urethral Lesions Harry P. Koo, MD, FAAP, FACS Professor and Chairman Division of Urology Virginia Commonwealth University School of Medicine Richmond, Virginia Cryptorchidism: Diagnosis and Management Howard J. Korman, MD, FACS Attending Physician William Beaumont Hospital Department of Urology Comprehensive Urology PLLC Royal Oak, Michigan TCC of the Bladder Brian F. Kowal, MD Urology Resident Physician Dartmouth Medical School Dartmouth Hitchcock Medical Center Lebanon, New Hampshire Testicular and Para Testicular Tumors

13 Katk da Bulunanlar xiii Gregory J. Kubicek, MD Department of Radiation Oncology Thomas Jefferson University Hospital Philadelphia, Pennsylvania Radiation Therapy for Prostate Cancer Christian S. Kuhr, MD, FACS Director of Transplanation Section of Urology Department of Surgery Virginia Mason Medical Center Seattle, Washington Renal Transplantation Udaya Kumar, MD Professor of Urology University of Arkansas for Medical Sciences Chief of Urology McClellan s Memorial Veterans Affairs Hospital Little Rock, Arkansas Radionuclide Upper Urinary Tract Obstruction Adult Urinary Tract Infections Peter Langenstroer, MD, MS Associate Professor of Urology Medical College of Wisconsin Milwaukee, Wisconsin Genitourinary Tuberculosis Hye Young Lee, MD, MS Clinical Research Assistant Professor Department of Urology Yonsei University College of Medicine Seoul, Korea Enuresis David A. Levy, MD Department of Urology Case Medical Center University Hospitals of Cleveland Cleveland, Ohio Diagnosis and Staging of Prostate Cancer Mary Ann Lim, MD Renal-Electrolyte and Hypertension Division University of Pennsylvania School of Medicine Philadelphia, Pennsylvania Renal Physiology Tom F. Lue, MD Professor and Vice-Chair Department of Urology University of California, San Francisco San Francisco, California Urethral Strictures Male Sexual Function and Dysfunction Donald F. Lynch, Jr., MD, FACS Professor and Chairman Department of Urology Eastern Virginia School of Medicine Norfolk, Virginia Penile Cancer John H. Makari, MD, MHA, MA Assistant Professor of Surgery Division of Urology University of Connecticut School of Medicine Farmington, Connecticut Attending Surgeon Department of Pediatric Urology Connecticut Children s Medical Center Hartford, Connecticut Urological Emergencies in the Newborn James Mandell, MD Professor of Surgery (Urology) Harvard Medical School President and CEO Children s Hospital Boston Boston, Massachusetts Disorders of Sexual Development Patrick H. McKenna, MD Professor and Chair Department of Surgery Division of Urology Southern Illinois University School of Medicine Springfield, Illinois Urological Emergencies in the Newborn Badar M. Mian, MD, FACS Associate Professor of Surgery Division of Urology Albany Medical College Albany, New York Treatment of Locally Advanced or Recurrent Prostate Cancer

14 xiv Katk da Bulunanlar Manoj Monga, MD Department of Urology University of Minnesota Minneapolis, Minnesota Medical Aspects of Urolithiasis Jeremy B. Myers, MD Fellow University of California, San Francisco San Francisco General Hospital San Francisco, California Urethral Strictures Durwood E. Neal, Jr. MD Professor and Chairman Division of Urology University of Missouri Columbia, Missouri Prostatitis Elizabeth Phillips, MD Department of Urology University of Minnesota Minneapolis, Minnesota Medical Aspects of Urolithiasis Shlomo Raz, MD Professor of Urology Chief, Pelvic Medicine and Reconstruction Department of Urology David Geffen School of Medicine University of California, Los Angeles Los Angeles, California Female Incontinence and Vesicovaginal Fistula Pramod Reddy, MD Associate Professor of Surgery University of Cincinnati Director of Pediatric Urology Fellowship Cincinnati Children s Hospital Medical Center Cincinnati, Ohio Radionuclide Koon H. Rha, MD, FACS, PhD Associate Professor Department of Urology Director, Robotic & MIS Training Center Yonsei University College of Medicine Seoul, Korea Enuresis Julie M. Riley, MD Resident Physician Division of Urology University of Missouri Columbia, Missouri Prune Belly Syndrome Jonathan C. Routh, MD Department of Urology Mayo Clinic Rochester, Minnesota Renal Tumors, Children Eric S. Rovner, MD Professor Department of Urology Medical University of South Carolina Charleston, South Carolina Interstitial Cystitis and Other Inflammatory Conditions of the Lower Urinary Tract John D. Seigne, MB Associate Professor of Surgery (Urology) Dartmouth Medical School Dartmouth Hitchcock Medical Center Lebanon, New Hampshire Testicular and Para Testicular Tumors Alan W. Shindel, MD Clinical Instructor Department of Urology University of California, San Francisco San Francisco, California Male Sexual Function and Dysfunction W. Bruce Shingleton, MD Division of Urology University of North Carolina School of Medicine Chapel Hill, North Carolina Prostatic Hyperplasia

15 Katk da Bulunanlar xv Anthony Y. Smith, MD Professor and Chief Division of Urology University of New Mexico School of Medicine Albuquerque, New Mexico Uroradiology Radiology: CT/Ultrasound Frederick L. Taylor, MD Resident in Urology Rush University Medical Center Chicago, Illinois Urinary Diversion and Undiversion Richard K. Valicenti, MD, MA Associate Professor and Chief Department of Radiation Oncology Thomas Jefferson University Hospital Philadelphia, Pennsylvania Radiation Therapy for Prostate Cancer Mark R. Wakefield, MD, FACS Director, Renal Transplantation Assistant Professor of Surgery/Urology University of Missouri School of Medicine Columbia, Missouri Prune Belly Syndrome John Chandler Williams, MD Beaches Urology Jacksonville Beach, FL Benign Renal Cystic Disease Michael B. Williams, MD, MS Fellow Department of Urologic Oncology MD Anderson Cancer Center Houston, Texas Clinical Instructor Department of Urology Eastern Virginia Medical School Norfolk, Virginia Penile Cancer Michael R. Williamson, MD Professor Department of Radiology University of New Mexico Albuquerque, New Mexico Uroradiology Jeffrey P. Wolters, MD, MPH Resident Physician Division of Urology Virginia Commonwealth University School of Medicine Richmond, Virginia Cryptorchidism: Diagnosis and Management Timothy R. Yoost, MD Resident Physician Department of Urology Medical University of South Carolina Charleston, South Carolina Interstitial Cystitis and Other Inflammatory Conditions of the Lower Urinary Tract George P. H. Young, MD, FACS Attending Urologist Lenox Hill Hospital New York, New York Neurogenic Voiding Dysfunction Richard N. Yu, MD, PhD Clinical Fellow in Urology Children s Hospital Boston Boston, Massachusetts Disorders of Sexual Development

16 ÖNSÖZ Tebrikler! Urology Board Review: Pearls of Wisdom üroloji testinden geçmenizde ve puanlar n z artt rman zda size yard mc olacakt r. Urology Board Review in benzeri olmayan format di er tüm özet ve test kitaplar ndan farkl d r. Bu nedenle bu kitab n amac, format ve kullan m na yönelik birkaç söz söylemek istiyorum. Urology Board Review in ana amac üroloji prensiplerinin h zla gözden geçirilmesini sa lamak ve yaz l ve pratik üroloji testlerinde performans n artt r lmas na yard mc olmakt r. Kitap, bu amaç do rultusunda, h zl, soru/yan t format nda haz rlanm flt r. Okuyucu do ru bir yan t n ödülünü hemen almaktad r. Sorular s kl kla soru/yan t ile iliflkili olarak bir inci içermektedir. Ö renmeyi kolaylaflt rmak için yan tlar n içinde s kl kla, k saltmalar, görsel haf za yard mc lar, tekrar ve espri formlar nda ek yard mlar sa lanm flt r. Yan tlara bazen, soruda istenmeyen ek bilgiler dahil edilmifltir. Ayn bilginin farkl sorularda sorulmas nadir de ildir. Kolayl kla gözden kaçan, h zla unutulan ama bir flekilde üroloji s navlar nda s k karfl lafl lan önemli ve önemsiz gözüken bilgilere ayr bir vurgu yap lm flt r. Birçok sorunun yan t nda aç klama yoktur. Bunun nedeni okumay kolaylaflt rmak ve ö renmeyi h zland rmakt r. Ço unlukla baflka soru/yan tlarda aç klamalar bulunmaktad r. Bir yan t okuyan okuyucu Bu neden böyle? veya Böyle olmamas gerekirdi diye düflünebilir. Böyle bir durumla karfl laflt n zda KONTROL ED N! Farkl bilgileri asimile ederek akl n zda belirli bir flablon oluflturabilmek için iliflkili konseptlerle ilgili bir fleyler okumak kesinlikle bir gerekliliktir. Bir sorunun yan t olarak ö renilen bir bilgi, pasif okuma ile ö renilen bilgiden daha fazla ak lda kal r. Bu avantaj kullan n. Bu kitab, üroloji kaynaklar n z el alt nda iken kullan n veya e er, örne in bir tren, uçak veya deve s rt nda iken bu kitab kullan yorsan z, ilginizi çeken sorular ek araflt rma için iflaretleyiniz. Urology Board Review kompleks konular agresif flekilde en basite indirgeyerek konular n do rulu unu/kesinli ini riske atmaktad r. Dinamik bir bilgi temeli ve klinik uygulamalar böyle de ildir! Bu kitap bir test s ras nda en yüksek puan alman za yard mc olmas amac yla dizayn edilmifltir. Güncel uygulamalar konusunda hocalar n za dan fl n. Urology Board Review sadece okunmak için de il, kullan lmak üzere dizayn edilmifltir. 3x5 boyutlar nda bir kart kullanarak yan tlar kaplay n; tüm sorularda, yan tlar okumadan önce, yan tlamaya çal fl n. Bizim önerdi imiz çal flma metotlar ndan bir tanesi kitab n grup halinde, sözel olarak, rahat bir ortamda okunmas d r. Bu yöntem basittir ve kimse bilgisiz gözükmez. Birisi kitab n bafl nda, cevap kartla kapat lm fl flekilde, soruyu okur. Soru okunduktan sonra akl nda bir yan t olanlardan bir tanesi kendi cevab n verir. E er yan t do ru ise bir sonraki soruya geçilir. Yan t yanl flsa baflka birisi kendi yan t n belirtir veya yan t kitaptan okunur. Genellikle yan t bildi ini belirten ilk kifli yan t söyler. E er birisi çok at lgan davran rsa yan tlar s ra ile de verilebilir. Bunu bir deneyin neredeyse e lenceli oldu unu göreceksiniz! Urology Board Review birkaç defa kullan lmak, hatal olmas n, ezbere yard mc olmak üzere, dizayn edilmifltir. Ben bir soruyu bilemedi inizde, her defas nda yan na bir iflaret konulmas n öneriyorum. Bunun için sorular n yan ndaki bofl daireler kullan labilir. Olas bir di er uygulamada yan t verildi inde soruyu iflaretlemektir; bu flekilde iflaretli sorular bir sonraki tekrarda atlanabilir. Bu beyaz daireleri istedi iniz gibi kullan n. xvii

17 xviii Önsöz Biz sizlerin yorum, öneri ve elefltirilerinizi bekliyoruz. Soru ve yan tlar n do rulanmas için çok çaba gösterilmifltir. Kitaptaki baz yan tlar sizin tercih etti iniz yan tlardan farkl olabilir. Bu durum s kl kla orijinal kaynaktaki farkl l klara ba l d r. Herhangi bir hata ile karfl lafl rsan z lütfen bize bildirin. Sonraki bask larda sürekli iyilefltirmeler yapaca m z umut ediyoruz ve format, organizasyon, içerik, sunum veya spesifik sorularla ilgili katk lar n z bekliyoruz. Stefephen W. Leslie, MD ad na iletiflim adresim: Yorumlar n z merakla bekliyorum. S k çal fl n ve iyi flanslar! S.W.L.

18 ÇEV R ED TÖRÜ ÖNSÖZÜ De erli meslektafllar m z, çevirisini sizlere sundu umuz bu kitap birazdan görece iniz gibi ürolojinin hemen tüm konular n kapsamaktad r. Soru cevap tarz nda olmas okunabilirli ini artt rmaktad r. Bu çevirinin hem güncel pratik bilgilerinizi yenilemesi hem de yeterlilik s navlar nda faydal olaca n düflünmekteyiz. Türk Androloji Derne i, e itim, bilim ve teknoloji politikas kapsam nda bu çeviri kitab sizlere sunmaktad r. Sayg lar m zla, Prof. Dr. Önder YAMAN Türk Androloji Derne i Yönetim Kurulu Ad na xix

19 TESTLERE YÖNEL K ÖNER LER TESTTEN ÖNCE Sorular n format ve tipi hakk nda fikir edinmek için eski testleri gözden geçirin. zin verilen tüm materyalleri haz rlay n ve çal flt klar ndan emin olun. Ekstra tükenmez kalem, kurflun kalem ve silgi getirin. Zaman kontrollü kullanmak amac yla bir saat getirmeyi unutmay n. Hat rlamakta zorland n z veya sürekli hatal yan tlad n z konularla ilgili Urology Board Review den kart veya özet haz rlay n. Bu bilgileri çok iyi ö renene kadar bu kart veya özeti tekrar ve tekrar okuyun. Bu kart veya özeti yatmadan hemen önce ve sabahleyin ilk ifl olarak okuyun. Bu bilgilerin akl n zda kalmas na yard mc olacakt r. TESTTEN ÖNCEK GÜN Testten önceki gece alabildi ine fazla fley ö renmeye çal flmak yard mc olmayacakt r, bu nedenle uykunuzu iyi al n. Alarm n z kurun ve bir yedek alarm n z olsun. Sabahleyin yan etkisi olabilecek uyku haplar ndan kaç n n. Testin tam olarak nerede oldu unu ve oraya nas l ulaflaca n z bildi inizden emin olun. Her ihtimale karfl n ikinci bir gidifl olas l n z olsun. Bir süveter giyin veya yan n zda getirin. E er oda s caksa her zaman ç karabilirsiniz. Hafifçe l k bir oda en ideal ortamd r. Testten önce iyi bir yemek yiyin. Midenizin dolu olmas yard mc olacakt r ama a r g dalardan kaç n n çünkü uykunuzu getirebilir. Ac k rs n z diye yan n zda bir protein kayna olsun. Testten önce lavaboyu kullan n. Dikkatinizi da tacak bir vücut ihtiyac n z olmas n. TEST SIRASINDA S nav odas nda rahat bir yer seçmeye çal fl n. Teste bafllamadan önce tüm test kitapç n kontrol edin. Kural ve önerileri dikkatle okuyun, anlad n zdan emin olun. Bu konularda yap lan hatalar n s kl flafl rt c d r. Tüm soruyu dikkatle okuyun, soru tipi ve yan t n bildi inizden emin oldu unuzda dahi. Sorunun tüm parçalar n yan tlad n zdan ve herhangi bir fleyi atlamad n zdan emin olun. lk olarak en kolay sorular yan tlay n. Atlad n z sorular, e er izin veriyorsa, test kitapç nda iflaretleyin, böylece bunlar daha sonra kolayl kla bulabilirsiniz. Testi bitirdi inizde geri dönün ve atlad n z sorular yan tlay n. Çoktan seçmeli sorularda, seçenekleri okumadan önce yan t bulmaya çal fl n. Di er kat l mc lar sizden önce bitirirse endiflelenmeyin, bu bir yar fl de il. ZOR SORULAR Zor sorularda ilk önce aç k flekilde yanl fl olan, yanl fl olmas muhtemel yan tlar veya basitçe uymayan yan tlar elimine edin. Soruya geri dönün ve tekrar okuyun. Testlerde genellikle gereksiz kelime ve detaylar yoktur; her kelime önemlidir. Yan ta yard mc olabilecek anahtar kelime veya ifadeleri belirlemeye çal fl n, belirledi inizde bunlar iflaretleyin. xxi

20 xxii Testlere Yönelik Öneriler E er iki yan t tamamen ayn ise ikisinin de yanl fl olma olas l yüksektir. lerleyemedi iniz ana kadar soru üzerinde u rafl n. Bir iki dakika düflünün, akl n za baflka bir fley gelmiyorsa sonraki soruya geçin. E er izin veriliyorsa bu sorular soru iflareti ile iflaretleyin, böylece daha sonra kolayl kla bulabilirsiniz. Bazen sonraki sorularda önceki sorularla ilgili veriler olabilmektedir bunlar önceki sorularda size yard mc olabilir. Dilbilgisi verilerine dikkat edin. Örne in boflluktan önceki bir kelimesi yan t n tekil oldu unu gösterir. çgüdünüze güvenin çünkü genellikle do rudur. Soruyu daha derinlemesine düflünmeye çal fl rsan z genellikle yanl fl yapars n z. ki veya daha fazla yan t aras nda gerçekten karars z kal rsan z, daha uzun ve daha detayl yan t daha s k olarak do ru yan tt r. Bunlar n hiçbirisi ifle yaramazsa, bir cezas olmad na için, yine bir yan t iflaretleyin. Paniklemeyin. Muhtemelen her soruyu do ru yan tlamayacaks n z ama bu konuda endiflelenmek size yard mc olmaz. E er hiperventilasyon yapt n z, anksiyetenizin bafllad n veya terlemeye bafllad n z fark ederseniz: Kalemi elinizden b rak n, gözlerinizi kapat n, birkaç derin nefes al n, kast n z kas gruplar n (çene, boyun, mide) bilinçli flekilde gevfletin. Sakinleflti inizde teste geri dönün. BÜYÜK F NAL Tüm zaman n z kullan n. Erken bitirseniz bile basit hatalara karfl kontrollerinizi yap n ve tüm yan tlar n z okunabilir ve do ru yerde oldu undan emin olun. Soruyu yanl fl okumam fl veya yorumlamam flsan z bir yan t de ifltirmeyin. Yan t ka d nda gereksiz iflaret olmad ndan ve yan t kutucuklar n n uygun flekilde dolduruldu undan emin olun. Her birkaç sayfada bir soru ve yan t numaralar n n uyumlu oldu unu kontrol edin. Herhangi bir yan tta yanl fl yeri iflaretlemek çok kolay yap lan bir hatad r, özellikle bir soruyu atlad n zda ve yan t ka d nda bu soruyu iflaretlemedi inizde sonraki yan tlar kayabilmektedir. Ad n z n ve kimlik numaran z n kesinlikle do ru oldu undan emin olun. yi flanslar.

21 BÖLÜM 1 Üroradyoloji Cole Davis, MD, Anthony, Y. Smith, MD ve Michael Williamson, MD Mikroskopik hematuri hikayesi olan 23 yafl ndaki erkek hastaya de erlendirme amac yla intravenöz ürogram (IVU) planlanmaktad r. Hasta kabuklu deniz ürünlerine karfl alerji hikayesi rapor etmektedir. Hastaya daha önce IV kontrast verilmemifltir. Bir sonraki ad m ne olmal d r? Ast m, ilaç alerjisi veya kabuklu deniz ürünlerine karfl alerji hikayesi olan hastalar kontrast reaksiyonu aç s ndan yaklafl k iki kat daha yüksek risk alt ndad r. Minör reaksiyonlar s cak basmas, bulant, kusma veya ürtikeri kapsarken, major reaksiyonlar aras nda bronkospazm, hipotansiyon, larinks ödemi ve kardiyak arrest vard r. Yüksek osmalaliteye sahip ajanlarda kontrast reaksiyonlar n n genel insidans n n %13 ve düflük osmalaliteli ajanlarda ise sadece %3 oldu u tahmin edilmektedir. Bu hastada alternatif yaklafl mlar olarak farkl bir tetkikin yap lmas (özellikle de geçmiflinde ciddi bir reaksiyon olsayd ), düflük osmalaliteli kontrast ajanlar n kullan lmas veya hastaya tetkik öncesi steroid ve antihistaminikler verilmesi düflünülebilir. Yetiflkinlerde tetkik öncesi flöyle bir tedavi uygulanabilir: tetkikten 13, 7 ve 1 saat önce 50 mg prednizon ve 1 saat önce 50 mg difenhidramin. H1 ve H2 blokerler de kullan labilir. Mikroskopik hematurisi olan bir hastada, özellikle de hasta sadece 23 yafl nda oldu unda, bir di er seçenekte böbreklerin ultrason ve/veya kontrasts z BT taramas ile incelenmesidir. IVP için kontraendikasyonlar aras nda IV kontrast maddeye karfl anafilaktik reaksiyon hikayesinin olmas, azotemi pozitifli i (kreatinin> 2.0) vard r, göreceli kontraendikasyonlar aras nda ise dehidrasyon, diyabet, multiple myelom ve gebelik say labilir. 1

TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal

TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Nihat Ar kan Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Yaflar Bedük Ankara Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR

ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR ANESTEZ CEP K TABI ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEfi TIP K TABEVLER ANESTEZ CEP K TABI ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR kinci Bask Editörler RICHARD D. URMAN, MD, MBA Assistant Professor

Detaylı

ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı

ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı ASSH Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği El Cerrahisi Cep Kitabı Warren C. Hammert Ryan P. Calfee David J. Bozentka Martin I. Boyer Çeviri Editörleri S. Aydın Yücetürk Berkan Mersa Sırrı Sinan

Detaylı

Ekokardiyografi. Professor of Medicine Director, Echocardiography Laboratory University of Michigan Health System Ann Arbor, Michigan

Ekokardiyografi. Professor of Medicine Director, Echocardiography Laboratory University of Michigan Health System Ann Arbor, Michigan Feigenbaum Ekokardiyografi Yedinci Bask William F. Armstrong, MD Professor of Medicine Director, Echocardiography Laboratory University of Michigan Health System Ann Arbor, Michigan Thomas Ryan, MD John

Detaylı

Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser

Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser GÜNEfi K TABEV Önsöz P rostat hastal temelde, meme hastal klar n n erkekteki karfl l gibidir. Nas l kad nlar meme kanserinden

Detaylı

DAH L YE ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR DAH L YE CEP K TABI. Dördüncü Bask

DAH L YE ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR DAH L YE CEP K TABI. Dördüncü Bask DAH L YE CEP K TABI DAH L YE ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR Dördüncü Bask Editör MARC S. SABATINE, M.D., M.P.H. ASSOCIATE PREFESSOR OF MEDICINE HARVARD MEDICAL SCHOOL Çeviri Editörleri Prof. Dr. Muhammet

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

www.guneskitabevi.com

www.guneskitabevi.com Ortopedik Cerrahi Giriflimler Anatomik Yaklafl m Türkçe Telif Haklar 2012 ISBN: 978-975-277-429-2 Orjinal Ad : Surgical Exposures in Orthopaedics The Anatomic Approach Yay nevi: Lippincott Williams & Wilkins

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

1. Kar n A r s... 1 Kalyanakrishnan Ramakrishnan, MD Çeviri: Dr. Turan Set

1. Kar n A r s... 1 Kalyanakrishnan Ramakrishnan, MD Çeviri: Dr. Turan Set çindekiler Yazarlar............................................................... xi Çeviriye Katk da Bulunanlar............................................... xix Önsöz..................................................................

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

ÇEV R ED TÖRÜ ÖNSÖZÜ. xxvii

ÇEV R ED TÖRÜ ÖNSÖZÜ. xxvii ÇEV R ED TÖRÜ ÖNSÖZÜ De erli meslektafllar m, fiimdiye kadar yay nlad m z kitaplar aras nda en kapsaml ve büyük eser olan, Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi kitab n 2005 y l nda sizlerin hizmetine verdikten

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

A S T H M A. KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M. GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006. Copyright 2006 MCR VISION, Inc.

A S T H M A. KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M. GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006. Copyright 2006 MCR VISION, Inc. GLOBAL GLOBAL INITIATIVE FOR FOR A S T H M A KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006 Copyright 2006 MCR VISION, Inc. Her hakk sakl d r Küresel Ast m Önleme ve Tedavi Giriflimi

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 5 Septorinoplastiler Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Manisa Türk Kulak Burun

Detaylı

308 Perinatoloji Dergisi Cilt: 10, Say : 4/Aral k 2002 Derleme Fetal Ekokardiografi: Prenatal Tan Perspektifinden De erlendirme H. Fehmi Yaz c o lu Süleymaniye Kad n Hastal klar ve Do um E itim ve Araflt

Detaylı

ÜROTÜRK ÜROTÜRK. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. uroturk@uroturk.org.tr CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR.

ÜROTÜRK ÜROTÜRK. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. uroturk@uroturk.org.tr CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. ÜROTÜRK CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR. ÜROTÜRK ÜROTÜRK SAYFA 3 >> uroturk@uroturk.org.tr ÜROTÜRK MT YAZ SAH B DR. ATEfi KADIO

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz r ve Yay mlan r Robert A. Day Çeviri: Gülay A kar ALTAY B L MSEL B R MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYIMLANIR? ROBERT A. DAY ÇEV R GÜLAY AfiKAR ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

ALT ÜR NER S STEM S STEM TRAVMALARI VE ÜRETRAL DARLIKLAR

ALT ÜR NER S STEM S STEM TRAVMALARI VE ÜRETRAL DARLIKLAR ALT ÜR NER S STEM S STEM TRAVMALARI VE ÜRETRAL DARLIKLAR Mustafa KADIHASANO LU*, Cengiz M RO LU* MESANE YARALANMALARI Genel Bilgi: Alt üriner sistem yaralanmalar, küt, delici ya da tedavi nedenli (iyatrojenik)

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı