MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MHP Ýl Baþkaný Çetin'den"

Transkript

1 MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi. 80 öncesinin o zor þartlarýn da, idealist insanlarýn canlarý pahasýna mücadele verirken, Tuðrul Türkeþ'in fütursuz davranýþlarýndan rahatsýz olan Ülkücü liderlerin Baþbuða durumu izah ettiklerini ve... 6 DA Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 28 AÐUSTOS 2015 CUMA 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: MHP Ýl Baþkaný Çetin'den Milletvekili Köse'ye sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin yaptýðý yazýlý CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse'nin MHP ve Genel Baþkan Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Lisans tamamlamada tercihte hata yapýlmamalý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Lisans tamamlamada tercih zamanýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Ebeler, Hemþireler ve Anneler Günü'nde talep ettiðimiz ve sözü Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan verilen Lisans Tamamlama hayata geçmiþ durumda. 7 DE Milletvekili Tufan Köse'nin Kýrþehir'de yaptýðý basýn açýklamasýnda 7 Haziran'dan sonraki süreçte hükümet kurma sürecini kilitleyen partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu iddia ettiðini ve takým elbiseli teröristler ile iþbirliði yapmadýðý için MHP'yi suçladýðýný iddia eden Bekir Çetin, "Sayýn vekil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi partisi gibi duruþu olmayan bir politika izlemesini beklemiþ olacak ki partimizin politikalarýný çok yanlýþ anlamýþ ve çok yanlýþ yorumlamýþtýr. Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran seçimlerinin akabinde ortaya çýkan hükümet formülleri üzerine ilk günkü dik duruþunu her zaman sergilemiþtir. 3 TE Ýllerin milletvekili sayýlarý açýklandý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðýnýn (TÜ- ÝK) adrese dayalý nüfus kayýt sistemi 2014 yýlý sonuçlarýna göre, seçim çevreleri ve her seçim bölgesinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýný belirledi. Vali Orhan Öztürk: 5 TE Hacý Nuri Lafcý Koalisyon kurma sürecinde diðer partiler samimi davranmadý Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer, CHP Çorum teþkilatýyla buluþtu. Toplantý da konuþan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Ýl Teþkilatý olarak 7 Haziran'da yapýlan 25. Dönem Milletvekili seçimlerinde ellerinden geldiðince çalýþtýklarýný, 1 Kasým'da yapýlacak olan 26. Dönem Milletvekili seçimlerine ise hazýr olduklarýný söyledi. 7 DE Baðcý'dan Bakan Yýldýz'a doðalgaz teþekkürü Alaca, Ýskilip ve Osmancýk ilçelerinin doðalgaza kavuþturulmasý konusunda yoðun çaba sarfeden AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý her üç ilçenin doðalgaz ihalesi ile ilgili sürecin tamamlanmasýyla birlikte Enerji Bakaný Taner Yýldýz'a teþekkür etti. 3 TE Bekir Çetin Ýtalyan gelin Müslüman oldu Merkez Seydim Köyü nüfusuna kayýtlý Engin Öz ile Ýtalya'da tanýþan Ana-Marýana Marýn Müslüman oldu. Genç çift Tufan Köse birbirlerini bir süre tanýdýktan sonra evlilik kararý alarak ilk önce niþanlarýný yapýp Türkiye'yi gezmeye geldiler. 5 TE Yaz Kurslarýný 5 bin 596 öðrenci baþarýyla tamamladý Çorum Belediyesi tarafýndan 24 Haziran'da Gençlik Merkezlerinde baþlatýlan Yaz Kurslarý, 22 Aðustos Cumartesi Günü sona erdi. 5 bin 596 öðrenci yaz kurslarýný baþarýyla tamamladý. 5 TE SMMMO'dan 30 Aðustos mesajý Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "30 Aðustos Zafer Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. 2 DE "Tasarruflu olmak para harcamamak deðildir, yönetmek harcamaktýr" Bitlis Valisi iken Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan merkeze alýnan Orhan Öztürk hakkýnda, Hürriyet Gazetesi bazý internet sitelerinde yer alan iddialara cevap verdi ve haberin gerçeði yansýtmadýðýný belirtti. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Toplu Sözleþme süreci hakkýnda yaptýðý deðerlendirmede... 4 TE 2 DE "Kazanýmlarýmýzla çalýþanlarý mutlu ettik, toplumsal uzlaþýya katký sunduk" Ahmet Saatcý Belediye 2 bin 250 kiþiyi daha Çanakkale'ye götürüyor Ramazan Ayý öncesi 1600 Çorumluyu Çanakkale'ye götüren Çorum Belediyesi,kültür gezileri kapsamýnda düzenlediði "Çorum Ecdadýnýn Ýzinde Çanakkale Yollarýnda" projesiyle Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýlýnda 2250 Çorumluyu daha... 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 04:23 05:56 12:49 16:29 19:29 20: Abdullah Gül'ün Cumhurbaþkaný seçilmesi (2007) - Leyleklerin gitme zamaný - Kocatepe Câmii'nin ibâdete açýlýþý (1987) Ömürlerini gaflet içinde geçiren, kulluk vazîfesini yapmayýp, ibâdetten mahrum kalan âsi insanlarýn hâllerine çok acýrým. Eyyûb-i Sahtiyânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ANNEM ÝÇÝN Bir günümüz bile sensiz geçmezken Þimdi mezarýna hasretiz anne... Issýz bir mezarlýk, kimsesiz bir yer Gölgesinde ulu, loþ bir mâbedin Bir yýðýn toprakla bir parça mermer Sýrrýyla haþr olmuþ orda ebedin. Bir yýðýn toprakla bir parça mermer, Üstünde yazýlý yaþýnla, adýn; Baþ ucunda matem renkli serviler Hüznüyle titreþir sanki hayatýn. Seni gömdük anne yýllarca evvel Göz yaþlarýmýzla bu ýssýz yere Kimsesiz bir akþam ziyaya bedel Matem daðýtýrken hasta kalblere. Kimsesiz bir akþam, ezelden yorgun Hüznüyle erirken Dicle de sessiz, Öksüzlük denilen acýyla vurgun Bir baþka ölüydük bu toprakta biz. Vali Orhan Öztürk: "Tasarruflu olmak para harcamamak deðildir, yönetmek harcamaktýr" Bitlis Valisi iken Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan merkeze alýnan Orhan Öztürk hakkýnda, Hürriyet Gazetesi bazý internet sitelerinde yer alan iddialara cevap verdi ve haberin gerçeði yansýtmadýðýný belirtti. Kamu hizmetlerinin denetlenmesi açýsýndan gazetecilerin önemli bir görevi yerine getirdiðini belirten Vali Öztürk, açýklamasýnda, meslek ilkeleriyle baðdaþmayan, algý yönetimini hedefleyen yayýnlarýn gazetecilik mesleðine de zarar verdiðini söyledi. "Tek taraflý hazýrlanan haberde, haberciliðin en temel ilkelerinden bir olan karþý tarafa da söz hakký verme kuralý ihlal edilmiþ, haber metninde cevap hakkým kullandýrýlmamýþtýr" diyen Vali Öztürk, bu yayýnlarla ilgili kamu ve medyanýn özdenetim mekanizmalarýna baþvuracaðýný belirtti. Yapýlan hizmetleri ve harcamalarý yerinde görmek isteyen medya mensuplarýný Bitlis'e davet eden Vali Öztürk'ün açýklamasý þöyle: "Ulusal yayýn yapan bir gazetemizde ve bazý internet sitelerinde yayýnlanan Bitlis Valiliði ile alakalý haberlerde; '5 milyon liralýk usulsüz harcama yapýldýðý, ödeneklerin kurutulduðu, pahalý yýlbaþý hediyeleri alýndýðý, valilik aracýnýn Ýstanbul'da tutulduðu' þeklinde iddialar yer almýþtýr. Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerimiz her ilde olduðu gibi geçtiðimiz ay Bitlis Valiliðimize de gelerek rutin incelemelerde bulunmuþlardýr. -"HARCAMALAR ÝDARÝ GELENEKLERE, MEVZUATA, SOSYAL ÞARTLARA UYGUN"- Yapýlan harcamalar idari geleneklere, mevzuata, bölgenin içinde bulunduðu sosyal þartlara uygun, sosyal yardým ve geleneksel STK'lar baþta olmak üzere eðitim, saðlýk, engelliler gibi sosyal konularda çalýþan vakýf ve derneklere, çocuklara, gençlere, güvenlik konusunda çalýþan kurumlara verilen cüzi desteklerdir. Gençlerimiz, öðrencilerimiz, esnaflarýmýz ve 300 muhtarýmýz baþta olmak üzere yerel yöneticilerin kültür gezilerine, irfan, edep ve ahlak konusunda yapýlan çalýþmalara Valiliðimizce katký saðlanmýþtýr.sosyal alt yapýya yapýlan farklý uygulamalar eksik ve yanlýþ deðerlendirilebilmektedir. Bu açýdan ilin bu konudaki kurum ve kuruluþlarýndan bilgi almak mümkündür. Bu tür eðrisi doðrusu tartýþmalý iddialar bölgedeki idari inisiyatifleri bloke edebilecek, sonuçta vatandaþý sýkýntýya sokabilecek tavýrlara, sýkýntýlarý da çözecek çözümlerin üretilmemesine yol açabilir. -"ÝHALELER DAVETÝYE YERÝNE AÇIK USULDE YAPILDI"- Yapýlan ihalelerin davetiye yerine açýk usulde yapýlmasý, kamu kaynaklarýnýn etkin ve verimli kullanýmýna yönelik uygulamalar özellikle güvenlik yollarý yatýrýmlarý her valilikte olduðu gibi hassasiyetle yürütülmüþtür. Valiliðimizin temsil makamý oluþu sebebi ile ilin seçilmiþ ve atanmýþ üst düzey bütün yöneticilerine ayrým yapýlmaksýzýn getirdikleri hediyelere eþ deðer yýlbaþý hediyesi alýnýp verilmiþtir. Tasarruflu olmak para harcamamak deðildir. Yönetmek harcamaktýr." Ahmet Hamdi TANPINAR SMMMO'dan 30 Aðustos mesajý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9183 2,9188 EUR 3,2824 3,2840 STERLiN 4,4991 4,5011 2,4196 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "30 Aðustos Zafer Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Türk milletinin istiklâl ve hürriyetine olan inancýný tüm dünyaya haykýrdýðý, millî ruhunu ve þerefini yücelten, hâkimiyetin kayýtsýz ve þartsýz kendisine ait olduðunun sembolü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doðuþunu müjdeleyen 30 Aðustos Zafer Bayramý vatanýmýzý parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabý en iyi þekilde vermiþtir" diyerek baþlayan Muzaffer Yýldýrým, "Bu zafer Türk Milletinin hiçbir þeklide baðýmsýzlýðýndan ödün vermeyeceðini; sonsuza kadar var olacaðýný bütün dünyaya duyurmuþtur. 30 Aðustos Zafer'ini bize armaðan eden eþsiz önder Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný saygýyla anýyor, Türk milletinin bu büyük bayramýný þahsým ve meslektaþlarým adýna kutluyorum" dedi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Yaðmur Damlasý'ndan Sünnet Þöleni Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði sünnet þöleni gerçekleþtirilecek. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Hayýr Çarþýsýna baþvuru yapan ailelerden ihtiyaç önceliðine göre seçilen sembolik 9 çocuðun sünnetini yapacaklarýný belirtti. Sünnet programýna katýlacak çocuklarýn sünnet kýyafetleri dernek tarafýndan temin edilerek ailelere daðýtýldý. Ayrýca 30 Aðustos tarihinde sünnet çocuklarý için çocuk gezdirme ve kýna gecesi düzenlenecek. Çocuk gezdirme 30 Aðustos Pazar günü saat 17.00'da Çöplü Mahallesinde bulunan Hayýr Çarþýsýndan baþlayacak, þehir gezisi ve Hýdýrlýk ziyareti sonrasýnda Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Osmanlý Park'ta yapýlacak törenle sona erecek.sünnet olacak çocuklara sürpriz hediyeler verilecek. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 MHP Ýl Baþkaný Çetin'den Milletvekili Köse'ye sert tepki! Bekir Çetin Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin yaptýðý yazýlý CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse'nin MHP ve Genel Baþkan Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Milletvekili Tufan Köse'nin Kýrþehir'de yaptýðý basýn açýklamasýnda 7 Haziran'dan sonraki süreçte hükümet kurma sürecini kilitleyen partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu iddia ettiðini ve takým elbiseli teröristler ile iþbirliði yapmadýðý için MHP'yi suçladýðýný iddia eden Bekir Çetin, "Sayýn vekil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi partisi gibi duruþu olmayan bir politika izlemesi- Tufan Köse Maksutlu'ya geçmiþ ni beklemiþ olacak ki partimizin politikalarýný çok yanlýþ anlamýþ ve çok yanlýþ yorumlamýþtýr. Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran seçimlerinin akabinde ortaya çýkan hükümet formülleri üzerine ilk günkü dik duruþunu her zaman sergilemiþtir. Partimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduðunu iddia eden "sözde %60'lýk blok" sevdalýlarýnýn aksine eli kanlý terör örgütünün siyasi temsilcileri ile hiçbir þekilde, ister koalisyon olsun ister dýþarýdan destekleme olsun, bir araya gelmeyeceðini ilk gün söylemiþtir ve hala sözünün arkasýndadýr" dedi. Çetin açýklamasýna þöyle devam etti: "Sayýn vekil insanýmýzýn beklentisinin HDP destekli MHP-CHP hükümeti olduðunu iddia etmektedir. Çorum vekili olan sayýn Tufan Köse'nin Çorumlu hemþerilerimizin ne düþündüðünü tam olarak kavrayamadýðý da bu iddiasý ile net olarak anlaþýlmýþtýr. Askerimizi polisimizi haince pusularlasaldýrýlarla þehit eden, yýllardýr Türk milletinin ocaklarýna ateþler düþüren hain bir terör örgütünün takým elbiseli temsilcileri ile birlikte hareket etmemizi beklemek tam bir gaflet ürünüdür. Sayýn vekil insanýmýzýn beklentisinin bu olduðunu iddia ederken acaba gözü yaþlý þehit analarýmýz, babalarýmýz hiç mi gözünün önüne gelmemektedir? Sayýn vekil bu iddiayý ortaya atarken kurþuna dizilmiþ silahsýz askerlerimizi hiç mi düþünmemektedir? Sayýn vekil milletimizin böyle bir beklentisi olduðunu iddia ederken eþinin yanýnda baþýna kurþun sýkýlarak þehit edilen askerimizin kanlar içinde yerde yatan halini hiç mi göz önüne getirmemektedir? Ancak CHP'nin daðda teröristlerle gezen vekilini, KCK'lýlarýn avukatlýðýný yapan genel baþkan yardýmcýlarýný düþündüðümüzde hala bu partinin rozetini yakasýnda taþýyan sayýn vekilden bunlarý beklemenin de nafile olduðunu biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, teröristlere, siyasi uzantýlarýna ve destekçilerine karþý olan duruþunu bugüne kadar bozmadýðý gibi bundan sonra da bozmayacaktýr. Her zaman sadece Türk milletine güvenmiþ ve Türk milletinden gücünü almýþ Milliyetçi Hareket Partisi 40 yýlý devirmiþ siyasi çizgisini bozmadan, aldatanlara, satanlara raðmen yoluna dimdik devam edecek ve her zaman büyük Türk milletinin umudu olmaya devam edecektir." olsun ziyareti AK Parti heyeti, Çorum'un Kargý Ýlçesi Maksutlu Köyü'nde yaþanan sel felaketinden dolayý geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Maksutlu Köyü halkýnýn geçtiðimiz günlerde yaþadýklarý afet nedeniyle oluþan zarar ve ziyanýn devlet imkanlarý seferber edilerek sarýldýðý belirtilirken, AK Parti heyeti de köyde yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Ýnceleme ziyaretine, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Adnan Týðlý, Mesut Ceylan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Armaðan, Musa Arif Erkan, Mehmet Yetim, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve yardýmcýlarý, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclis Üyeleri Nurettin Karaca, Mustafa Alagöz, Yurdanur Özzehinli, Üzeyir Esenkaya, Mustafa Yýldýz, Mesut Tuðrel, Mustafa Çatar, Mehmet Tatlýsu, Mustafa Çelik ve Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Aladdin Coþkun katýldý. Afet nedeniyle devletin yaptýðý çalýþmalarý yerinde inceleyen ekip, köy halkýna geçmiþ oldun temennisinde bulundular. Bekiroðlu ve beraberindekiler, eksik kalan çalýþmalar ve diðer sorunlar hakkýnda istiþare ederek giderilmesine çalýþacaklarýný belirttiler. Muhtar ve köylüler ise yapýlan çalýþmalardan ve ziyaretten dolayý AK Parti heyetine teþekkür etti. 5. Ýki Oluk Þenliði bu pazar Elmapýnar Köyü Yardýmlaþma Dayanýþma Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneði tarafýndan geleneksel 5. Ýki Oluk Þenliði düzenlenecek. Þenlik, Mecitözü'ne baðlý Elmalýpýnar (Çaðna) Köyü'nde 30 Aðustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleþtirilecek. Yerel sanatçýlar Çiçek Erdemir, Beste, Rasim Kopar'ýn sahne alacaðý þenlik protokol konuþmalarý, yemek ikramý ve çeþitli eðlence programlarý ile devam edecek. Ayrýca hediye çekiliþlerinin de yer aldýðý Ýki oluk Þenliði'ne tüm Çorum halký davet edildi. Belediye 2 bin 250 kiþiyi daha Çanakkale'ye götürüyor Ramazan Ayý öncesi 1600 Çorumluyu Çanakkale'ye götüren Çorum Belediyesi,kültür gezileri kapsamýnda düzenlediði "Çorum Ecdadýnýn Ýzinde Çanakkale Yollarýnda" projesiyle Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýlýnda 2250 Çorumluyu daha Çanakkale'ye götürüyor. Bu yýl Çanakkale'yi görme fýrsatý bulamamýþ 1600 kiþiyi Çorum'dan Çanakkale'ye götürdüklerini ve 1 Eylül 2015 ile 14 Ekim 2015 tarihleri arasýnda 2250 kiþiyi daha götüreceklerini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Özellikle terörün ve bölücülüðün týrmandýrýlmaya çalýþýldýðý þu günlerde bütün vatandaþlarýmýzýn Çanakkale gibi, birliðimizi ve bütünlüðümüzü temsil eden paydada buluþmasýný temenni ederim. Çanakkale bizim millet ruhumuzun yattýðý yerdir. Biz de, bu düþünce ve sosyal belediyecilik anlayýþýyla hareket ederek Çorum'da yaþayan ve Çanakkale'yi görme imkaný bulamamýþ vatandaþlarýmýzý Çanakkale'ye götürüyoruz. 14 Ekim 2015'te ikinci turun son kafilesinin de Çanakkale'ye gidip dönmesiyle bu sene toplamda 3850 vatandaþýmýz Çanakkale ruhunu yerinde görmüþ ve yaþamýþ olacak." dedi. Baþkan Külcü, Çanakkale'ye gitmek isteyen Çorumlularýn, mahalle kültür merkezlerine veya Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'ne giderek baþvuru yapabileceklerini söyledi. Çanakkale'ye gidecek olan Çorumlular rehberler eþliðinde, birinci gün Gelibolu Yarýmadasý'na geçerek en kanlý çarpýþmalarýn yaþandýðý cepheleri, tabyalar ve þehitlikleri gezecekler. Gezinin ikinci günü Çanakkale þehir merkezi ve burada bulunan Çimenlik Kalesi, Nusret Mayýn Gemisi, Aynalý Çarþýyý gibi yerleri gezdikten sonra Bursa'ya geçerek burada da Orhangazi, Osman Gazi Türbelerini ziyaret edecekler. Geziye katýlan vatandaþlar son olarak Bursa Ulu Cami ziyaretinde bulunup Çorum'a doðru yola çýkacaklar. Baðcý'dan Bakan Yýldýz'a doðalgaz teþekkürü Alaca, Ýskilip ve Osmancýk ilçelerinin doðalgaza kavuþturulmasý konusunda yoðun çaba sarfeden AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý her üç ilçenin doðalgaz ihalesi ile ilgili sürecin tamamlanmasýyla birlikte Enerji Bakaný Taner Yýldýz'a teþekkür etti. Kargý Hes açýlýþý için Çorum'a gelen Bakan Yýldýz'ýn yanýnda bulunan Baðcý program süresince Yýldýz ile istiþare ve bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Yýldýz ile görüþmesinde ilçelerin doðalgaz ihale sürecinin tamamlanmasý ile ilgili teþekkürlerini ileten Baðcý ayrýca sosyal medya üzerinden "Alaca Ýskilip ve Osmancýk'a doðalgaz ihale süreci tamamlandý. Sözleþme imzalandý. Bakanýmýz Taner Yýldýza Teþekkürler" diyerek duygu ve düþüncelerini takipçileri ile paylaþtý.

4 HABER "Kazanýmlarýmýzla çalýþanlarý mutlu ettik, toplumsal uzlaþýya katký sunduk" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Toplu Sözleþme süreci hakkýnda yaptýðý deðerlendirmede, "Memur-Sen olarak azimli bir çalýþma yürüterek kritik süreci baþarýyla tamamladýk. Ýmza atýlan Toplu Sözleþme, büyük kazanýmlarýn elde edildiði, ilk defa 11 hizmet kolunun tamamýnda mutabakata varýlan tarihi bir sözleþmedir" dedi. "3. Dönem Toplu Sözleþme daha önce yapýlan Toplu Görüþmelerin üzerine bir þeyler kattýðýmýz, yeni bir þeyler ürettiðimiz bir süreç olmuþtur" ifadelerini kullanan Saatcý,"Herkes Memur-Sen'in elde ettiði kazanýmlarý konuþuyor. Türkiye'de, 'Toplumsal Uzlaþýya' katký sunacak, bütün toplum kesimlerini yakýndan ilgilendiren önemli bir süreci geride býraktýk. Bu Toplu Sözleþmede emeklerimizin karþýlýðýný aldýk, kamu görevlilerini mutlu ettik" þeklinde kaydetti. Toplu Sözleþme sürecinin kamu görevlileri adýna kapsamlý ve bol kazanýmlý bir sözleþme ile sonuçlandýðýný vurgulayan Saatcý, "Genel Toplu Sözleþme'de bir önceki Toplu Sözleþme'de aldýðýmýz kazanýmlara ilaveten yüzde 90'lýk bir iyileþme saðladýk. Hizmet Mermerkaya ve Þahin ailelerinin mutlu günü AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ayten ve Erkut çiftinin düðün merasimine katýldý. Bekiroðlu, genç çiftin nikah þahitliðini de yaptý. Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Musa Arif Erkan ile birlikte Ayten ve Erkut çiftinin düðün merasimine katýldý. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, genç çiftin nikah þahitliðini de yaptý. Bekiroðlu, "Bu mutlu günlerinde aralarýnda bulunduðum Mermerkaya ve Þahin ailelerinin evlatlarýnýn nikah þahidi olmaktan mutluluk duyuyorum. Çiftimizin birlik ve beraberlik içerisinde bir ömür boyu hayýrlý, saðlýklý ve huzur dolu bir ömür geçirmelerini temenni ederim" dedi. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise bu güzel birlikteliðin her iki cihanda da devam etmesini dileyerek, genç çifti ve ailelerini tebrik etti. Bekiroðlu ve Kurt'tan Karataþ'a ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Kurt ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Kargý ilçesinde gerçekleþtirilen Kargý HES'in açýlýþ töreninin ardýndan Osmancýk ilçesinde geçen AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve parti yönetimi Baþkan Karataþ'a ziyarette bulundu. Partilileri karþýlayan Baþkan Karataþ, çalýþmalarla ilgili Kurt ve Bekiroðlu'na bilgi verdi. Milletvekili Kurt, ilçedeki çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini belirterek Osmancýk'ýn her alanda hýzlý geliþme gösteren bir þehir olduðunu ifade etti. Ahmet Saatcý kolunda ise yüzde 100'lük bir kazaným artýþý gerçekleþtirdik. Toplu Sözleþmede genel tekliflerimizden toplam 43, Hizmet Kolu Sözleþmesi'nde ise toplam 170 kazanýma imza attýk. Toplamda 213 kazaným elde ettik. Bu tarihi baþarýyla; mali sosyal haklar paketini hayata geçirmiþ olduk" diye belirtti. Dönem Toplu Sözleþme sürecinin, Hizmet Kollarýnýn öneminin artmasý bakýmýndan önemli olduðunu belirten Saatcý, "Bu Toplu Sözleþme'de, hizmet kollarýnýn da katýlmasýyla kapsam geniþlemiþtir. Bu son derece önemlidir. Bu þu anlama geliyor; daha sonraki süreçlerde bu alanlarda daha fazla kazaným için taleplerimizi sunabileceðiz. Bunlardan bazýlarý 4/C ve Cuma Namazý izni konularýdýr, bunlar gelecek taleplerimiz için emsal teþkil edecektir. Bu Toplu Sözleþme sürecinin baþýnda önemli bir strateji geliþtirerek Hizmet Kolunun öneminin artýrýlmasýný teklif ettik. Kabul gördü ve ilk gün bunu kazanýma dönüþtürdük" dedi. Masada Memur-Sen'in kazanýmlarýyla, teklifleriyle dik duruþ sergilerken, diðer konfederasyon baþkanlarýnýn ne olduðunu bile anlayamamýþ bir þekilde gafil avlandýðýný ifade eden Saatcý, "Bu sürecin baþýnda herkesi mutlu edeceðiz demiþtik, sürecin sonucunda da herkesi mutlu ettik. Kamu Görevlilerini, kamu emeklilerini hatta Kamu-Sen ve KESK'in üyelerini de mutlu ettik. Mutlu olmayan iki isim Kamu-Sen ve KESK Baþkaný oldu. Memur-Sen'in kazanýmlarýný nasýl kirletebiliriz, algýlarý nasýl yönetebiliriz diye düþündüler, ama baþarýlý olamadýlar. Memur- Sen süreci dik duruþu ve kazanýmlarýyla tamamladý" þeklinde belirtti. Ýskilip Çayý taþkýn koruma çalýþmalarýný incelediler DSÝ Þube Müdürü Ýlker Arslan beraberinde teknik heyetle Ýskilip'te Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Görüþ alýþveriþinden sonra Ýlker Arslan ve beraberindeki teknik ekip, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Belediye Ýmar Ýþleri Müdürü Cemal Çelikkaya ile ilgili birim yetkilileri sahada incelemelerde bulundular. Ýl Müdürü Ýlker Arslan makine ve personel sayýsýnýn artýrýlacaðýný, arazi ölçüm çalýþmalarýnýn da Belediye ekipleri ile birlikte yapýlacaðýný söyledi. Belediye Baþkaný Recep Çatma devam etmekte olan taþkýn koruma çalýþmasýnýn Ýskilip için son derece önemli bir uygulama olduðunu, devam eden çalýþmanýn hýzlanmasýndan memnuniyet duyduklarýný kaydetti. Rýhtým çalýþmasý kapsamýnda Ýskilip Çayý derinleþtirilerek 13 metre geniþletiliyor. Çay yataðýndaki çalýþmanýn ardýndan saðlý, sollu 10 kilometre taþ duvar örme çalýþmalarý baþlayacak. Çayýn her iki tarafýnda 10'ar metre geniþliðinde 11 kilometre uzunluðunda yolun yapýmý da eþ zamanlý olarak devam ediyor. Baþkan Çatma çalýþmanýn tamamlanmasýnýn ardýndan çayýn iki tarafýna yapýlan yolun asfaltlanacaðýný, buradaki arazi sahiplerinin karþýdan karþýya geçmelerinde maðduriyet yaþamamalarý için gerekli önlemlerin alýnacaðýný sözlerine ekledi. Tefsir dersleri devam ediyor Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'da tefsir dersleri devam ediyor. Çorum ÝHH Mavi Marmara Seminer Salonunda her hafta Cuma akþamý saat 21.00'da yapýlan dersler Hafýz Yusuf Demirel tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Ýlke-Der ve Çorum ÝHH tarafýndan yapýlan açýklamada vatandaþlar tefsir derslerine davet edildi. 'Çið süt emmek' insanýn nankörlüðünü belirtmek için kullanýlan bir deyimdir. Ne zaman iyilik yaptýðýmýz birinden bir darbe yesek veya vefasýzlýðýný görsek hemen bu deyimi kullanarak baþlarýz dedikodusunu yapmaya. Tarih ve politika biliminin kurucusu sayýlan Floransalý düþünür, devlet adamý, askeri stratejist, þair, oyun yazarý Makyavel, çið süt emmiþleri þöyle tanýmlýyor: ''Ýnsanlar genellikle nankör, deðiþken, ikiyüzlü, tehlikeden kaçan, çýkarlarýnda hasis olan yaratýlýþtadýr. Kendilerine iyilik yaptýkça sizinle olurlar. Onlara ihtiyacýnýz olmadýðý zamanlar, güya size kanlarýný, canlarýný, mallarýný adar gibi davranýrlar. Fakat, tehlike baþ gösterince herkes ortadan kaybolur. Ýnsanlarýn dostluklarý hak edilir ama kullanýlamaz. Ýhtiyaç halinde bu dostluklara güvenilmez. Oysa, korku ile size baðladýðýnýz kiþiler, o korkuyu yaratan güç sizde olduðu müddetçe, sizden kopamazlar. O sebeple akýllý liderler, korkunun gücünü daima cebinde taþýmalýdýr'' Ancak bilim adamlarý tarafýndan yapýlan tüm bilimsel araþtýrmalar çið süt emmenin beynin nankörlük merkezinde herhangi bir uyarým yaptýðýný doðrulayacak sonuçlar vermemiþtir. Ayrýca dinimizde de, çið süt diye tanýmlanan anne sütünün bebekler üzerinde sayýsýz faydalarýnýn olduðu belirtilerek tavsiye edilir. Doðruluk derecesi nedir bilinmez amma þöyle bir rivayet dillerde dolaþýr. Köyün birinde 'çið süt emmiþ' deyimi çok kullanýlýrmýþ. Yýllardýr çocuk hasreti çeken bir anne ilk çocuðunu kaybedince gözyaþlarý içinde doktora ölüm sebebini sorar. Doktor da: 'Haným efendi çocuðunuzu sütünüz zehirlemiþ' der. Bu cevap karþýsýnda çok üzülür ama iþ iþten geçmiþtir. Durum böyle olunca anne ikinci çocuðunu, ayný akýbeti yaþamamasý için korkuyla hiç emzirmez. Bu durum köyde herkes tarafýndan duyulur. Dolaysýyla bu çocuk için büyük þanstýr. Çünkü büyüyüp gider, her þey yapar ama köyde kimse ona 'çið süt emmiþ' diyemez. Demek ki çið süt emmekle bu iþlerin pek alakasý yok. Biraz eðitim öðretim, aile terbiyesi ve gerçek manada Allah korkusu. Baþka bir ifade ile ya Allah ya da devlet korkusu yoksa tükenmez ülkemizde felaketlerin kokusu Ýþte size günlük hayattan birkaç örnek vereyim. Ýki kiþi ortak iþ yeri açar. Az palazlanmaya baþlayýnca þeytan dürter ve bir birlerine badik atmaya çalýþýrlar. Kardeþçe baþlayan iþler düþmanca nihayetlenir. Gurbetçi her zaman gelemediði için en güvendiði yakýnýna genel vekâlet verir. Sonra bakar ki adamkökünü zimmetine geçirivermiþ. Ýþ görmek adýna emanet para verir. Bir daha bekle ki geri gelir. Ön ayak olur iþe alýr, iþi öðrenince karþýna rakip olur. Makam sahibi iken el pençe durur. Makamdan düþünce imkâný olursa bir tekmede o vurur Bu tür örnekleri saymakla bitiremeyiz. Ve hepsine toptan 'insanoðlu çið süt emmiþ' güvenilmez yakýþtýrmasýný yapar ve suçu suçsuz çið süte atýveririz. Bununda bedelini âlemi Ýslam olarak öderiz. 'ÇÝÐ SÜT EMMÝÞ' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 4 Geçenlerde sohbet ederken Hasan Yýlmaztürk beyden zevkle dinlediðim kýssadan hisseyi sizinle paylaþmak istiyorum. Umarýz sizin de hoþunuza gider. Belki de sivil savunma tedbirleri açýsýndan da örnek teþkil eder. Avcýlardan kurtulan kurt sýrtýnda çuvalla tarlasýna doðru giden yaþlý köylüye sýðýnýr. 'Köylü kardeþ, ocaðýna düþtüm. Ne olur beni koru, yoksa öldürecekler' deyince köylü iyi niyetle hemen sýrtýndaki çuvalý boþaltýp içine kurdu saklar ve 'sakýn ses çýkarma' der. Bu arada avcýlar gelir 'biraz önce buradan bir kurt kaçýrdýk. Gördün mü?' diye sorunca 'hayýr görmedim' diyerek yön saptýrýr. Tehlike geçince kurdu çuvaldan çýkarýr. Kurt köylüye canýný kurtardýðý için öncelikle teþekkür eder ve ekler. 'Köylü kardeþ ben çok açým. Ölmemek için seni yemem gerek' deyince köylü 'nasýl olur ben seni avcýlardan kurtardým. Vefa denen bir þey var' dese de dinletemez. 'O zaman avcýlar öldürecekti þimdi de açlýktan öleceðim. Arada ne fark var ki' der. Bu durumda köylü, 'kurt kardeþ biraz yürüyelim. Yolda karþýmýza çýkacak üç canlýya bu durumu (vefayý) soralým. Ondan sonra beni yiyebilirsin' deyince kurt kabul eder. - Karþýlarýna ilk önce yaþlý bir at çýkar. Durumu ona anlatarak yardýmýný bekler. Lakin at: 'Ben yýllarca sahibime hizmet ettim. Sýrtým yara oldu. Ama ihtiyarlayýnca bir tekme atýp postaladýlar. Þimdi aç susuz sürünüyorum. Dolaysýyla vefa öldü. Ben sana yardým edemem' der. Kurt, 'bak köylü kardeþ gördün. O halde seni hemen yiyeyim' der. Köylü 'acele etme, bak seninle anlaþtýk. Daha ikinci olarak karþýmýza çýkana soracaðýz' der. - Ýkinci olarak karþýlarýna yaþlý bir köpek çýkar. Aynýsýný anlatýrlar. O da: 'Ben yýllarca sahibimi korudum. Kurtlarla kuþlarla kavga ettim ama takatten düþünce bir tekmeyle ormana atýldým. Dolaysýyla vefa öldü. Ben de yardýmcý olamam' der. Kurt, 'bak duydun. Zaman kaybetmeden seni yiyim' deyince köylü 'acele etme daha üçüncüsü var. Hele ona da bir soralým' der. - Üçüncü olarak karþýlarýna bir tilki çýkar. Durumu ona anlatýrlar. Yardýmcý olabileceðini ifade ederken kurt þu cüssesiyle ne yardýmý dokunacak ki diye tilkiyi küçümser. Tilki kurda dönerek 'Ben senin bu çuvala girdiðine gözümle görmeyince inanmam. Ýnanmam için þuracýkta tekrar girmen gerekir' der. Bunun üzerine kurt biran önce emeline kavuþmak için çuvala zevkle girince, tilki bir iþaretle çuvalýn aðzýný baðlatýr. Ve yanýnda olan taþla kurdun kafasýný ezmesini söyler. Köylü taþý kurdun baþýna vururken karþýsýnda canlý canlý duran tilkinin postunun çok para edeceðini düþünür ve ayný zamanda tilkinin kafasýna da taþý atarak ezer. Sonuç mu? 'Vefa yok mu?' diye kurda sitem eden köylü tilkiye karþý en büyük vefasýzlýðý sýcaðý sýcaðýna yapýverir. Kýssadan hisse yaþamýn gereði çið süt emsek te, Rabbim herkese ÝÇÝ DIÞI BÝR - VEFALI GERÇEK dostlar nasip eylesin. Ne dersiniz efendim? (Görüþlerinizi bekliyorum: )

5 HABER 5 Ýllerin milletvekili sayýlarý açýklandý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðýnýn (TÜÝK) adrese dayalý nüfus kayýt sistemi 2014 yýlý sonuçlarýna göre, seçim çevreleri ve her seçim bölgesinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýný belirledi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlanan kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn YSK tarafýndan genel nüfus sayýmý sonuçlarýnýn açýklanmasýndan itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek ilan edileceðinin öngörüldüðü hatýrlatýldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðýnca 31 Aralýk 2014 tarihli veriler esas alýnarak ilan edilen 2014 yýlý nüfus bilgilerinin YSK'ya gönderildiði, bu nüfus sayýmý sonuçlarýna göre, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn belirlendiði kaydedildi. Kararda, yapýlan tespit sonunda, çýkaracaðý milletvekili sayýsý 18'e kadar olan illerin bir, çýkaracaðý milletvekili sayýsý 19'dan 35'e kadar olan illerin iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine bölündüðü belirtildi. Buna göre 32 milletvekili çýkaracaðý tespit edilen Ankara iki, 88 milletvekili çýkaracaðý tespit edilen Ýstanbul üç, 26 milletvekili çýkaracaðý tespit edilen Ýzmir ise iki seçim çevresine bölündü. Milletvekillerinin illere göre daðýlýmý þöyle: "Adana 14, Adýyaman 5, Afyonkarahisar 5, Aðrý 4, Amasya 3, Ankara 32, Antalya 14, Artvin 2, Aydýn 7, Balýkesir 8, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 18, Çanakkale 4, Çankýrý 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakýr 11, Edirne 3, Elazýð 4, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskiþehir 6, Gaziantep 12, Giresun 4, Gümüþhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 11, Ýstanbul 88, Ýzmir 26, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 9, Kýrklareli 3, Kýrþehir 2, Kocaeli 11, Konya 14, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 9, Kahramanmaraþ 8, Mardin 6, Muðla 6, Muþ 3, Nevþehir 3, Niðde 3, Ordu 5, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdað 6, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Þanlýurfa 12, Uþak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 3, Bayburt 2, Karaman 2, Kýrýkkale 3, Batman 4, Þýrnak 4, Bartýn 2, Ardahan 2, Iðdýr 2, Yalova 2, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3." Ýtalyan gelin Müslüman oldu Merkez Seydim Köyü nüfusuna kayýtlý Engin Öz ile Ýtalya'da tanýþan Ana-Marýana Marýn Müslüman oldu. Genç çift birbirlerini bir süre tanýdýktan sonra evlilik kararý alarak ilk önce niþanlarýný yapýp Türkiye'yi gezmeye geldiler. Türkiye'de yaþayan halkýn sosyal yaþantýsýndan ve dini yaþantýlarýndan etkilenen Ana- Marýana Marýn, niþanlýsý Engin Öz'e Ýslam dininden etkilendiðini ve araþtýrmak istediðini söyledi. Daha sonra kendi isteðiyle Ýslam dinini seçen Ana-Mariana Marýn, Müslüman olmak istediðini söyleyerek Çorum Ýl Müftülüðüne müracaat etti. 27 Aðustos Perþembe günü Ýl Müftülüðüne gelen Ýtalyan gelinin Ýhtida Merasimi, Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç tarafýndan gerçekleþtirilerek kendisine Ýslam dini hakkýnda bilgiler verildi ve sonra kelime-i þahadet getirerek Müslüman oldu. Ana-Marýana Marýn, daha sonra Melek ismini aldý. Kendisine Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Ýhtida Belgesi, Kur'an-ý Kerim, Kur'an-ý Kerim Meali, Kur'an Dili ve Ýslam Ýlmihali hediye edildi. AK Parti'den Hýþýroðlu'na ziyaret Ak Ocaklar yönetimi görev daðýlýmý yaptý Geçtiðimiz günlerde genel kurulu yapýlan Ak Ocaklar Çorum Þubesinde yeni yönetim görev daðýlýmý yaptý. Yönetim Kurulu Arslan Bolat Baþkanlýðýnda Dernek Binasýnda ilk Yönetim Kurulu toplantýsýný yaptý. Baþkan Arslan Bolat Yönetim Kurulunda ki çalýþma arkadaþlarýna baþarýlar diledi. AK Parti Çorum Teþkilatý yöneticileri, partinin kurucu üyelerine ziyaret düzenlemeye devam ediyor. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, beraberinde Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Musa Arif Erkan ile birlikte Hýþýroðlu Kuruyemiþ Sahibi AK Parti Çorum Teþkilatý kurucularýndan Elvan Hýþýroðlu'nu ziyaret etti. Ziyarete Yaðmaksan Sahibi Mustafa Yaðlý da eþlik etti. Birlik ve beraberlik içerisinde yapýlan her çalýþmanýn baþarýyla sonuçlanacaðýný vurgulayan Elvan ve Mustafa Hýþýroðlu, vefanýn bir örneðini gösteren Ýl Baþkaný Bekiroðlu'na teþekkür ettiler. Hýþýroðlu, partinin hangi çalýþmasý olursa olsun bir nefer olarak yer alabileceklerini, böyle güzel çalýþma arkadaþlarý arasýnda olmaktan mutluluk duyacaklarýný belirtti. Ýl Baþkaný Bekiroðlu ise "Bizler AK Parti ailesi olarak siz deðerli büyüklerimizin tecrübelerinden her zaman yararlanmak istiyoruz" diyerek, Hýþýroðlu'nun parti çalýþmalarýnda sürekli yanlarýnda olmalarýndan dolayý mutluluk duyduklarýný söyledi. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise birlik ve beraberlik içinde olan bir teþkilatta yer almaktan ve partinin bugünlere gelmesinde emeði geçen, davasýna sahip çýkan, hizmet etmek için makam ve mevki beklemeden görev bekleyen bir teþkilat mensubu olmalarýndan ötürü memnuniyetini belirterek, misafirperverliklerinden dolayý Hýþýroðlu ailesine teþekkür etti. Bolat toplantýda yaptýðý konuþmada 1 Kasým 2015 seçimlerinde milletin adamlarýný destekleyeceklerini söyledi. Yönetim Kurulunda görev daðýlýmý þöyle oldu: Yönetim Kurulu: Arslan Bolat Ýl Baþkaný, Mehmet Satýcý Genel Sekreter, Bahri Ayçam Ekonomik Ýþler Baþkaný, Bekir Doðan Teþkilat Baþkaný, Rýza Koç Gençlik Kollarý Baþkaný, Ýbrahim Sýrça Dýþ Ýliþkiler Baþkaný, Hüseyin Uysal Siyasi ve Hukuk Ýþleri Baþkaný, Salih Ertuðral Eðitim ve Kültür Baþkaný, Eyüp Arduçtepe Üniversitelerden Sorumlu Baþkan, Ýsmail Sungur Ar-Ge Proje Baþkaný, Mustafa Tuna Tanýtým ve Medya Baþkaný, Rýdvan Aydemir Aile ve Sosyal Ýþler Baþkaný, Hasan Kabadayý Spor ve Akademi Baþkaný, Sinem Yýldýrým Kadýn Kollarý Baþkaný, Zafer Bolat Ýl Baþkan Yardýmcýsý, Altan Budak Ýl Baþkan Yardýmcýsý, Gökhan Karataþ Ýl Baþkan Yardýmcýsý. Denetim Kurulu: Selçuk Kurak Baþkan, Bekir Kýlýç Baþkan Yardýmcýsý ve Murat Gürel Üye" Yaz Kurslarýný 5 bin 596 öðrenci baþarýyla tamamladý Çorum Belediyesi tarafýndan 24 Haziran'da Gençlik Merkezlerinde baþlatýlan Yaz Kurslarý, 22 Aðustos Cumartesi Günü sona erdi. 5 bin 596 öðrenci yaz kurslarýný baþarýyla tamamladý. Çorum Belediyesi'nin, açmýþ olduðu yaz kurslarý sayesinde öðrencilerin yaz tatilini daha verimli ve daha eðlenceli geçirdiðini ifade eden Muzaffer Külcü, "Gençlik Merkezlerimizde eðitime destek kurslarý, sanat ve yetenek kurslarý, spor kurslarý, Kur'an-ý Kerim dersleri gibi çok sayýda alanda öðrencilerimize kurslar verdik. Gitar baðlama, akýl oyunlarý, mental, drama, model uçak, fen bilgisi, matematik, Türkçe, Ýngilizce ve sosyal bilgiler alanlarýnda kendilerini geliþtirmek isteyen gençlerimiz de bu merkezlerimize gelerek buralardan istifade ettiler. Biz sosyal belediyecilik anlayýþý ile geleceðimizin teminatý olan gençlerimizi yarýnlara hazýrlýyoruz." dedi ve 2016 yýlý yaz döneminde bu sayýnýn artmasýný temenni ettiklerini vurguladý.

6 HABER 6 Toç Bir Sen olarak toplu sözleþmeden mutlu ayrýldýk MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi. 80 öncesinin o zor þartlarýn da, idealist insanlarýn canlarý pahasýna mücadele verirken, Tuðrul Türkeþ'in fütursuz davranýþlarýndan rahatsýz olan Ülkücü liderlerin Baþbuða durumu izah ettiklerini ve Baþbuð'un "Evlat ile imtihan çok zordur arkadaþlar, Allahu Teala beni evladýmla imtihan ediyor, siz ne derseniz onu yapalým" dediðini dile getirerek sözlerine baþlayan Bülent Bora Baltacý, "Baþbuðun bu babacan tavrý kimseye diyecek bir söz býrakmamýþtýr. Baþbuðumuzu mezarýnda bile mahcup eden bu zevattan, Baþbuðun evlatlarý olarak ilahi mahkemede davacý olacaðýmýzý belirtmek istiyorum. AKP, HDP,PKK ittifakýna meþruiyet kazandýrmak amacýyla Türkeþ soy isminden siyasi rant devþirme çabalarý AKP zihniyetinin ilk teþebbüsü deðildir. Hýrsýzlýklarýný bu tenezzül ile kapatamayan bu zihniyet bu sefer HDP- PKK ittifakýný Tuðrul efendi üzerinden perdelemeye çalýþmaktadýr. Sultan Alparslan'ýn " Biz temiz Türkleriz temiz Müslümanlarýz. Bidat nedir bilmeyiz, onun için Allah bizi aziz kýldý" sözünün ete kemiðe bürünmüþ hali olan ülkücüler bu kepazeliðe karþý sessiz kalmayacaklardýr. Parlamenter sistem, siyasi partiler aracýlýðýyla iþlev kazanmaktadýr. Mevcut siyasi partileri yok sayýp içeride ki yumuþak karýnlara kapý aralarýndan zarf atmak en hafif deyimle zamparalýktýr. Ülkücü hareket bu iliþkinin çocuklarýnýn doðmasýna müsaade etmeyecek güç ve kararlýktadýr" dedi. Yýlmaz MERT Vali Ahmet Kara, Kaymakam Gözen'i ziyaret etti Toç Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Arzu Özkader, 3 Aðustos müzakerelerine baþlanan 3. Dönem Toplu Sözleþme sürecini, kamu görevlilerini mutlu edecek kazanýmlarla tamamladýklarýný vurguladý. "2016 için 6+5, 2017 için 3+4 zam oranlarý, enflasyonun kamu görevlilerini deðil, kamu görevlilerinin enflasyonu rahat bir þekilde ezmesini saðlamýþtýr" diyen Özkader, "3. Dönem Toplu Sözleþmesi, kamu görevlilerine, ailelerine ve milletimize hayýrlý ve bereketli olsun" dedi. Bu Toplu Sözleþme'de kamu görevlisi emeklilerine yönelik özel bir paragraf açýldýðýný ifade eden Özkader, emekli kamu görevlilerinin maaþlarýna, % 6'lýk oransal zamma ilaveten 100 TL zam yapýldýðýný belirtti. Genel Toplu Sözleþmeyle elde edilen mali, sosyal ve özlük haklarýnýn sayýsý, geçen döneme göre yüzde 100'e yakýn arttýðýný aktararak sözlerini sürdüren Özkader, elde edilen büyük kazanýmlarýn Memur- Sen'in, örgütlülüðünün ve kararlýlýðýnýn eseri olduðunu sözlerine ekledi. Özkader "Bütün hizmet kollarýnda ilk defa toplu sözleþme imzalanmasý yönüyle de, bu Toplu Sözleþme dönemi bir ilk olmuþtur" dedi. Özkader Tarým-Ormancýlýk Hizmet Kolu olarak kazanýmlarýný þöyle sýraladý: "GTHB'de üretimi teþvik primi ile ek ödeme mahsuplaþmasýndaki vergi maðduriyetini giderdik. ESK, TMO ve TÝGEM'de görev yapan mühendislerin ve veteriner hekimlerin ek ödemelerini 12 puan (90 Tl) artýrdýk. Orman Genel Müdürlüðü'ndeki yangýn fazla mesai saatini yüzde 33 artýrarak 60 saatten 80 saate çýkardýk. GTHB'de üretimi teþvik primi hesaplamalarýnda kullanýlan yýllýk izin sürelerinin düþülmemesini saðladýk. Lisans tamamlamada ÇSGB, YÖK ve yetkili sendikaca ortak çalýþma baþlatýlmasý kararý aldýrdýk. 4/C'liler için yangýn fazla mesai ücreti aldýk. GTHB'ye doðrudan baðlý kurumlardaki diðer saðlýk hizmetleri çalýþanlarýnýn özel hizmet tazminatlarýnýn ortalama 10 puan (80 TL) artýrýlmasýný saðladýk. Orman yangýnlarýyla mücadele eden personele koruyucu giyim ve donaným malzemesi verilmesini saðladýk. KÝT çalýþanlarýnýn yýllýk izinlerini bir sonraki yýla devredebilmelerini saðladýk. OGM hava araçlarýnda görevli personele yangýn tazminatý verilmesini saðladýk. Zehirli, gazlý ve radyasyonlu ortamlarda çalýþan personele koruyucu gýda yardýmý aldýk. OGM orman kadastro hizmetlerinde çalýþan personele kadastro tazminatý aldýk. GTHB'de üretimi teþvik pirimi alan personele "ek ödeme alma" þartý ile ÜTP'den feragat hakký getirdik. Orman Muhafaza Memurlarýnýn özel hizmet tazminatlarýnýn aylýk 5 puan (40 TL) artýrýlmasýný saðladýk. TKDK personelinin kadroya geçirilmesi için çalýþma komisyonu kurulmasý kararý aldýrdýk. TMO ve TÝGEM personelinin üretimi teþvik pirimi almasý için çalýþma yapýlmasý kararý aldýrdýk. Orman Muhafaza Memurlarýnýn belediyelerce iþletilen toplu taþýma araçlarýndan ücretsiz faydalanmasýný saðladýk." Çorum Valisi Ahmet Kara, Sungurlu Kaymakamý Mitat Gözen'i ziyaret etti. Ankara dönüþü ilçeye uðrayan Vali Ahmet Kara, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Yaz Kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan ve 13 Aðustosta göreve baþlayan Mitat Gözen'i ziyaret etti. Vali Ahmet Kara, kaymakamlýk binasý önünde Kaymakam Gözen, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn müdürlerince karþýlandý. Vali Ahmet Kara daha sonra makama geçerek, karþýlamaya gelenlerle sohbet etti. Kaymakam Mitat Gözen'e baþarýlar dileyen Vali Ahmet Kara daha sonra ilçeden ayrýldý. Yargý Muhabirliði Çalýþtaylarý Baþlýyor Adalet Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "Kitlesel Medya ve Yargý Arasýndaki Ýliþkilerin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamýnda T.C. Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðünün desteðiyle 1-14 Eylül 2015 tarihleri arasýnda Ankara'da (2 grup) ve Ýstanbul'da (3 grup) olmak üzere "Yargý Muhabirliði" konulu çalýþtaylar düzenleniyor. Yerel medya mensuplarý, iletiþim fakültesi öðrencileri ve mezunlarýna yönelik olarak Avrupa Birliði'nden uzmanlarýn katýlýmlarýyla düzenlenecek çalýþtaylarýn ilki 1 Eylül 2015 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi Salonunda baþlayacak. Çalýþtaylar takvimi ise þu þekilde; Ankara Etabý: I. Grup (1-2 Eylül), II. Grup (3-4 Eylül) Ýstanbul Etabý: I. Grup (7-8 Eylül), II. Grup (9-10 Eylül), III. Grup (11-14 Eylül)

7 HABER 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Zeynel Emre Koalisyon kurma sürecinde diðer partiler samimi davranmadý Tur Yýldýz Lisans tamamlamada tercihte hata yapýlmamalý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Lisans tamamlamada tercih zamanýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Ebeler, Hemþireler ve Anneler Günü'nde talep ettiðimiz ve sözü Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan verilen Lisans Tamamlama hayata geçmiþ durumda. Geçen yýl yasal düzenlemesi yapýlan lisans tamamlama konusunda, Hacý Nuri Lafcý YÖK çalýþmalarýný tamamladýktan sonra, önce baþvurularý aldý, þimdi de tercih sürecine geçildi" dedi. Lisans tamamlama adaylarýnýn bu noktada dikkatli olmasý gerektiðini belirten Lafcý, "Lisanslarýný tamamlayacaklarý alan, saðlýk hizmetlerinin üst öðreniminden kabul edilmeyen bölümlerden birisi ise, lisans tamamlamadan kaynaklý mali ve özlük haklarýnýn yaný sýra kariyerlerinde de kullanamayacaklar. Saðlýk hizmetlerinde kariyer yapmanýn yaný sýra, lisans tamamlamadan kaynaklý mali ve özlük haklarýndan faydalanmak isteyen saðlýk çalýþanlarýmýz, saðlýðýn üst öðrenimi sayýlan bölümlerden birinde lisanslarýný tamamlamalýdýr. Maliye Bakanlýðý, saðlýk hizmetleri sýnýfýna atanýlabilecek herhangi bir üst öðrenimi bitirenlerin buna iliþkin zam ve tazminatlardan yararlanabileceðini açýklamýþtýr. Buna göre saðlýk hizmetleri sýnýfýna atanýlabilecek herhangi bir lisans Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer, CHP Çorum teþkilatýyla buluþtu. Toplantý da konuþan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Ýl Teþkilatý olarak 7 Haziran'da yapýlan 25. Dönem Milletvekili seçimlerinde ellerinden geldiðince çalýþtýklarýný, 1 Kasým'da yapýlacak olan 26. Dönem Milletvekili seçimlerine ise hazýr olduklarýný söyledi. Türkiye gündeminde olan terör olaylarýný da deðerlendiren Yýldýrým, "Terör denen bir illet var ve terörü destekleyenin de yardým edenlerin de þehit cenazeleri üzerinden siyaset yapanlarýn da Allah belasýný versin" dedi. Yýldýrým, "7 Haziran olaðan bir seçim deðildi. Olaðan üstü bir baský vardý. Olaðan üstü bir zulüm vardý, þiddet vardý ve bunlar yetmiyormuþ gibi de devletin valileri, vali yardýmcýlarý, daire müdürlerinin tamamý sahte plaka bastýrarak belirli bir siyasi partiye çalýþmýþlardýr. Bu ne insanlýða ne de Müslümanlýða yakýþmýþtýr. 7 Haziran öncesi çalýþmalarýmýzý yaptýk ve elimizden geldiðince seçimlere hazýrdýk. Örgütlerimizle birlikte 1 Kasým'da yapýlacak olan seçimlere de hazýrýz. Delege seçimlerimize ara verildi ve 2 Kasým'dan sonra yapýlacaktýr. Ülkemizin geldiði noktayý görüyorsunuz. Terör denen bir illet var ve terörü destekleyenin de yardým edenlerin de þehit cenazeleri üzerinden siyaset yapanlarýn da Allah belasýný versin. Bu sürece nasýl gelindiði sorulunca da bakanýmýzdan birisinin verdiði cevabý biliyorsunuz. Terör arttý terör arttý analar aðlýyor. Ýnsanlar ana okullarýný, ilkokullarý basýyorlar. Bu da kabul edilebilir bir durum deðildir" diye konuþtu. -"DÝÐER PARTÝLER SAMÝMÝ DAVRANMADI"- Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer ise hükümet kurma görevinin CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na verilmemesine tepki gösterdi. 7 Haziran ile birlikte nefes aldýklarýný kaydeden Biçer, yüzde 60'lýk baraj ile ilk defa iktidara muhalefet edebilme gücüne ulaþma þansýný yakaladýklarýný anlattý. Sandýktan çýkan koalisyon kurma sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'önce CHP deðil, Türkiye' politikasýný uyguladýklarýný kaydeden Biçer, bu süreçte samimi, fedakarca davrandýklarýný fakat diðer partilerin bu tutuma ayný samimiyetle yaklaþmadýklarýný iddia etti. 7 Haziran'dan sonra birilerinin düðmeye bastýðýný ve ülkeyi kaosa sürüklediðini, Türkiye'nin bir ateþ çemberinden geçtiðini ifade eden Biçer þöyle devam etti: "Bütün vekillerimiz genel merkez tarafýndan görevlendirilmiþ durumda ve Türkiye'nin her yerini karýþ karýþ dolaþýyoruz. Bütün vekillerimiz kendi illeri dýþýnda baþka illerde bulunmak üzere görevlendirilmiþ durumdalar. Bizler Çorum ve Amasya'da bulunmak üzere görevlendirildik. 7 Haziran'da bir nebze de olsa rahat bir nefes aldýk. Tam istediðimiz darbeyi vurmasak da diktatöre yüzde 60'lýk bir muhalefetle rahat bir nefes aldýk. 7 Haziran'dan sonra toplumun bütün kesimleri 13 yýldan sonra ilk kez muhalefet edebilme gücünü yakalamýþ oldular. Bizim hedefimiz de bu sürecin ardýndan toplumun büyük bir kýsmýný temsil eden güçlü bir koalisyon kurmaktý fakat süreç böyle iþlemedi. Bizim 7 Haziran'dan sonraki hedefimiz önce partimiz deðil önce Türkiye'ydi. Ne yazýk ki bu isteðimiz diðer partiler tarafýndan ayný samimiyetle karþýlanmadý ve bizim kadar iyi niyetli ve fedakarca davranamadýlar. Süreç AK Parti ile koalisyona geldi ve inanýn ki 7 Haziran'dan sonra partimiz en tutarlý, en duyarlý, en fedakarca tutumu izledi. Buna raðmen AK Parti, cumhurbaþkanýnýn vesayetinden kurtulamadýðý ve özgürce kararlar alamadýðý için koalisyon yapýlamadý. Cumhuriyet Halk Partisi seçimden en çok oy alan 2. parti olmasýna raðmen yine bir anti demokratik eylemle hükümet kurma görevi sayýn CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na verilmedi. Süreç bu þekilde ilerledi ve þuanda tamamen sivil darbeyle karþý karþýyayýz. Ülkemiz bir kriz döneminde ve bir ateþ çemberinden geçmekte. Bu süreç içerisinde elbette ki yapacaklarýmýz var. Suruç'ta baþlayan ve Türkiye'nin gündemine oturan ve adeta 7 Haziran'dan sonra birileri bir düðmeye bastý ve ortalýk kaos ortamýna döndü, kanlar akmaya baþladý ve birileri bu kandan çýkar elde etmeye çalýþýyor. Bu kaos ortamý artarak devam edeceðe benziyor." -"7 HAZÝRAN GENEL SEÇÝMLERÝ SÝYASÝ TARÝHÝN EN ETKÝLÝ SEÇÝMÝDÝR"- Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre ise koalisyon görüþmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çýkarlarýný deðil, Türkiye'nin ne kazanacaðýný önemsediklerini kaydetti. Emre, 7 Haziran 25. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde yayýnladýklarý seçim bildirgesi ile Türkiye'nin A'dan Z'ye bütün sorunlarýný çözebilecek uygulamalar önerdiklerini, hatta baþka partilerin bu bildirgeyi kopyalamaya çalýþtýðýný söyledi. Koalisyon görüþmelerinde meclis grubu bulunan tüm siyasi partilere kapýlarýnýn açýk olduðunu söylediklerinin altýný çizen Emre, hükümet kurma görevini Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'dan alan Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun süreci boþa harcadýðýný iddia etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na hükümet kurma görevinin verilmemesinin anayasal bir suç olduðunu öne süren Emre, sözlerine þöyle devam etti: "Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "7 Haziran 2015 genel seçimleri aslýnda Türk siyasi tarihinin en etkili seçimidir. Katýlýmýn yüksek olduðu, herkesin kendini mecliste hissettiði bir parlamento oluþtu. Yüzde 96 oranýnda bir temsiliyet vardý halkýn çoðunluðunun siyasi iradesini gösterdiðini düþünüyoruz. Siyaset iktidar olmak için yapýlýr. Kimse ikinci parti olmak istemez ve biz bu amaçla 7 Haziran seçimlerine hazýrlandýk ve bir seçim bildirgesiyle A'dan Z'ye Türkiye'nin bütün sorunlarýna uygulanabilir çözüm önerileri ile çýktýk ve birçok seçim bildirgesini kopyalamaya çalýþtý. -"TÜRKÝYE'NÝN REFORMA ÝHTÝYACI VAR"- Sonuç itibari ile yüzde 25 oranýnda bir oran aldýk. Normal demokrasilerde emanet oy, stratejik oy olmaz fakat biz bunu da yaþadýk. 13 yýldýr bir tek parti iktidarý vardý ve vatandaþlarýn tercihi ile bu iktidarý indirdi fakat bununla beraber kimseye tek baþýna iktidar kurma görevini vermedi. Milli irade, 'Türkiye'deki siyasi partiler bir araya gelsin ve Türkiye'yi yönetecek hükümeti kurun' demiþtir. Biz bu iradeye saygý duyduk ve biz Türkiye'nin ne kazanacaðýný önemsedik. Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilere kapýmýzýn açýk olduðunu söyledik. Türkiye'nin reforma ihtiyacý var, demokrasiye ihtiyacý var, yargýya ihtiyacý var. Böyle bir ortamda büyük bir saðduyu ile koalisyon görüþmelerine baþladýk ve bu görüþmelere baþlarken Türkiye'nin dýþ politika, ekonomi, anayasa, eðitim ve toplumsal barýþ sorunlarýný anlattýk. Koalisyon görüþmeleri sürecinde AK Parti, 3 aylýk bir seçim hükümeti önerdi. Bizim anayasamýz açýktýr. Türkiye'de seçimler 4 yýlda bir yapýlýr 3 ayda bir yapýlmaz. Türkiye'de seçim hükümeti kuralým demek milli iradeye saygýsýzlýktýr. Biz bu iradeye saygý duyduk ve 4 yýllýk bir hükümet kuralým dedik. Yola çýkarken böyle çýkmalýlardý. Anayasa gereði Sayýn Cumhurbaþkaný, Sayýn Davutoðlu'na hükümeti kurma görevini verdi ama Sayýn Davutoðlu boþu boþuna harcadý. Cumhuriyet Halk Partisi ile yapýlan görüþmelerin toplam süresi 10 gündür ve geri kalan süre boþa harcanmýþtýr. Geri kalan 5 günlük süre içerisinde hükümet kurma görevi Sayýn Kýlýçdaroðlu'na verilmeliydi. Bu bir anayasal zorunluluktur fakat burada anayasa çiðnendi." Parti binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve partililer katýldý. programýný tamamlayanlar aylýk 250 TL civarýnda ek gelir elde edebilecek" þeklinde kaydetti. Lafcý, saðlýkla ilgili üst öðrenim sayýlan ve sayýlmayan bölümleri ise þöyle sýraladý:"sayýlan bölümler; Hemþirelik, Ebelik, Saðlýk Yönetimi, Sosyal Hizmet, Acil Yardým / Afet Yönetimi,Biyoloji, Odyoloji, Gerontoloji, Dil ve Konuþma Terapisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik. Sayýlmayan bölümler; Fizik, Kimya, Zootekni, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi"

8 YAÞAM 8 Yardým Küçük manav çýraðý, ufak el arabasýna kavun yüklemiþ, yokuþtan güçlükle çýkýyordu.yoldan geçen bir adam, çýraða yardým, edip, arabayý, yokuþun öte baþýna çýkardýlar.adamcaðýz yüzündeki terleri silerek sordu : Kelime Avý -Senin ustan nasýl adam böyle?hiç bu kadar kavun yükletilir mi?!...ben bunu götüremem demedim mi? -Dedim ama... -Amasý ne?... -Elbet bir budala çýkar, sana yardým eder, dedi!.. Günün Sudoku Bulmacasý Yaz sýcaklarý pek çok hastalýk grubunda olduðu gibi MS hastalarýnda da bazý sýkýntýlara yol açabiliyor. Hastalar için koruyucu tedaviler ve yeni ilaç araþtýrmalarý her gün daha fazla umut oluyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Profesör Doktor Yaþar Kütükçü, "MS hastalarýnýn çoðu teþhis ve tedavi sürecinde normal yaþamýný sürdürebilir. Sadece günlük yaþamda aðýr egzersizden kaçýnmalarý gerekir." dedi. Yaz aylarýnýn MS hastalarýný daha fazla etkilediðini belirten Nöroloji Uzmaný Doktor Hale Gökmen ise, "Sýcaklar, sinir ileti hýzýný etkilediðinden MS hastalarýnýn semptomlarý artabilir, genel olarak çabuk yorulan MS hastalarýnýn sýcak günlerde daha dikkatli olmasý gerekir." uyarýsý yaptý.beyin ve omurilik sisteminde görülen Multiple Skleroz (MS) hastalýðý, beyinden alýnan emirlerin vücuda daðýtýldýðý sinirlerde hasar oluþmasý sonucunda ortaya çýkýyor. MS hastalarý, birçok hastanýn etkilendiði sýcak havalardan yana sýkýntý yaþayabiliyor. MS hastalýðý hakkýnda bilgi veren Doktor Kütükçü, "MS hastalýðý bazý durumlarda, koruyucu tedaviler altýnda olmak þartýyla, hayatý çok da etkilemeyen sessiz bir hastalýk olarak kalabilir. Ancak aðýr ataklarý olan hastalar, yaþam þekillerini buna göre belirleyerek aktif olarak çalýþmaya ve yaþamaya devam edebilir." diye konuþtu. Doktor Gökmen ise, MS hastalarýný sýcak havalara karþý dikkatli olmalarý konusunda uyarýyor. Her yaþ ve cinsiyet grubunda görülen MS hastalýðý, çoðunlukla yaþ aralýðýndakileri hedef alýyor. Anne soyunda MS hastalýðýnýn bulunmasý hastalýða yakalanma riskini arttýrýrken, genetik faktörlerin dýþýnda D vitamini eksikliði de hastalýðý tetikliyor. Risk grubunda olan ve D vitamini eksikliði yaþayanlarda erken müdahale ve D vitamini takviyesi önem taþýyor. Bu nedenle, özellikle risk grubunda olanlarýn Sýcak havalar MS hastalarýný olumsuz etkiliyor aniden ortaya çýkan nörolojik deðiþimlere dikkat etmesi ve doktora baþvurmayý ihmal etmemesi gerekiyor. Kadýnlarda, erkeklere göre yaklaþýk 2 kat daha fazla görülen hastalýkta, çevresel etmenlerin de etkili olduðu düþünülüyor. MS hastalarýnýn eninde sonunda yataða baðýmlý olacaðý yönündeki kaný geliþen tedaviler ve ilaçlar sayesinde artýk doðruluðunu yitirmiþ durumda. MS tanýsý konulan hastalarýn, artýk hiç iz kalmaksýzýn hayatýný sürdürmesi mümkün olabiliyor. MS hastalýðýnýn türü, seyri ve doðru tedaviye zamanýnda baþlanmýþ olmasý, koruyucu tedavinin ciddiyetle uygulanýp uygulanmadýðý ve daha birçok faktörün etkisi de bu durumda söz konusu oluyor. Tanýnýn ardýndan hastanýn sürekli izlenmesi de büyük önem taþýyor. Hastayý iyi tanýyan, hastalýðýn baþýndan beri seyrini çok iyi bilen bir doktorun kontrolünde tüm tetkiklerin, düzenli MR kontrollerinin yetkin bir merkezde yapýlmasý gerekiyor. Böylece hastalýðýn ilerlemesi önlenebiliyor, ataklar hemen fark edilip hýzlýca ve iz býrakmadan tedavi edilebiliyor. MS HAKKINDA 3 YANLIÞ, 3 DOÐRU Yanlýþ: MS'in tedavisi yoktur. Doðru: MS için çeþitli tedaviler vardýr. Ataklarý önleyen koruyucu tedaviler ve ilaçlar mevcut. MS, en çok ilaç araþtýrmasý yapýlan hastalýklar arasýnda yer alýyor. Yanlýþ: Tüm MS hastalarý hayatlarý boyunca periyodik ataklara maruz kalýr.doðru: Atak periyodu MS türüne ve hastaya göre deðiþir. Bazý hastalar yaþamlarý boyu çok nadiren atak yaþarken bazý hastalar daha sýk atak yaþar.yanlýþ: MS tanýsý alan tüm hastalar, yaþamlarýný bu hastalýða göre yeniden þekillendirmeli ve radikal deðiþiklikler yapmalýdýr. Doðru: MS tanýsýndan sonra hastalar koruyucu tedavi altýnda yaþamlarýna kaldýklarý yerden devam edebilirler. (CÝHAN) Yerli Dizi 20:00 Eðlence Son Çýkýþ Kenan, üç yýl sonra cezaevinden yeni umutlar ve yeni bir hayat arzusu ile çýkar. En yakýn arkadaþý Cesur ve sevdiði Zeynep, kendisini beklemektedir. Mahallesine, evine dönen Kenan, bir daha yanlýþ yollardan gitmek istememektedir. Bedelini aðýr ödemiþtir yaptýðý hatalarýn... Kenan cezaevindeyken Cesur, birlikte açtýklarý oto galeri iþini büyütmüþ, uyuþturucu iþinde ilerlemiþtir. Kenan ý tekrar iþi birlikte yapmaya davet eder ama Kenan reddeder. Kenan artýk temiz, sade ve suçtan uzak bir hayat istemektedir. 20:30 Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu 21:50 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Sinema Çevik Kuvvet Efsanevi dedektif müfettiþi Jack Regan ve sadýk ortaðý George Carter, modern yeraltý dünyasýnda yasalarý uygulamaya çalýþan iki savaþçýdýr. Silahlý ve tehlikeli Flying Squad ýn kendi yöntemleri vardýr. Planlanan bir banka soygunu ve eski düþmanýnýn Londra suç dünyasýnda yeniden ortaya çýkmasý üzerine, Regan elinden gelen her þeyi yapmaya çalýþýr. Oyuncular : Ray Winstone, Ben Drew, Hayley Atwell Yönetmen : Nick Love Halet Çambel 27 Aðustos 1916'da Berlin'de dünyaya geldi. Babasý, Almanya'da askeri ataþelik görevi yapan ve Atatürk'ün yakýn arkadaþlarýndan Hasan Cemil Bey, annesi dönemin Berlin Büyükelçisi Ýbrahim Hakký Paþa'nýn kýzý Remziye Haným'dýr. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuðu idi. Hukukçu ve gazeteci Leyla Çambel ile kanser araþtýrmacýsý Perihan Çambel'in kardeþi, mühendis Bülent Çambel in ablasýdýr.i. Dünya Savaþý sonrasý mütareke döneminde anne babasý ile bir süre Ýsviçre ve Avusturya'da yaþadýktan sonra, cumhuriyetin kurulmasýný takiben 8 yaþýnda Türkiye'ye geldi.ortaokul ve liseyi Arnavutköy Amerikan Kýz Koleji nde okudu. Sanat tarihi öðretmeninin etkili anlatýmý ve Ýstanbul'un tarihi mekanlarýna düzenlediði geziler lise yýllarýnda onu derinden etkiledi.[4] Okulda, eskrim sporu ile de tanýþtý ve bu konuda ustalaþtý.lise öðrenimini tamamladýktan sonra Fransýz hükümetinden aldýðý bursla Paris Sorbonne Üniversitesi'nde 3 yýl arkeoloji lisans öðrenimini gördü; ayrýca Hititçe ve eski Ýbranice öðrendi. Ýlk kazý deneyimini 1935 yýlýnda yaþadý. Dr. Kurt Brittel in baþkaný olduðunda Alacahöyük kazýsýna stajyer olarak katýldý yýlýnda lisans öðrenimini tamamladýktan sonra Sorbonne'da doktora yapmaya baþlayan Çambel, 1939 yýlýnýn yaz aylarýnda Ýstanbul Fransýz Arkeoloji Enstitüsü'nün, Dr. Emilie Haspels baskanlðýnda yürüttüðü Yazýlýkaya/Midas þehri kazýsýna katýlmak üzere Türkiye ye geldi. II. Dünya Savaþý sebebiyle Fransa ya dönemeyince Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Helmuth Theodor Bossert in asistanlýðýný yaptý. ISPANAKLI PAY Malzemeler 1 su bardaðý sývý yað 1 su bardaðý katý yoðurt 1 paketten bir çay bardaðý eksik kekun 1,5 çay kaþýðý tuz (silme) Üst malzemesi : 500 gr ýspanak (yaprak kýsmý) 1 çay bardaðý taze kaþar rendesi 1 adet yumurta 1 çay bardaðý süt 1 adet piyazlýk dogranmýþ soðan 1 yemek kaþýðý tereyaðý Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber Yemeðin Tarifi Bir kapta sývý yað, yogurt, tuz ve kekunu karýþtýrarak çok yumuþak bir hamur yapýn. Tepsiyi tereyaðý ile yaðlayýn. Hamuru tepsinin ortasýna Kiþinin deðeri nedir? - Aradýðý þeydir! Hz.Mevlana koyun. Elinizle iyice bastýrarak yayýp düzeltin.tavada soðaný sývý yað ile birlikte pembeleþtirin. Ýçerisine suyunu elinizle sýktýðýnýz ýspanaklarý ilave edin. Üzerine tuz, karabiber ve pul biber ilave ederek karýþtýrýn. Yapmýþ olduðunuz bu karýþýmý hamurun üzerine eþit olarak daðýtýn.yumurtayý süt ile çýrpýp üzerine dökün. Kaþar rendesini de üzerine koyarak fýrýnda piþirin. Servis tabagýna alýp sýcak olarak servise sunun. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Siyah Giyen Adamlar 3 21:50 Çevik Kuvvet 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Orman Kaçkýný 20:45 Haber Saati 22:00 Gerzek Þaban 23:45 Tv Filmi 07:00 Pis Yedili Yerli Dizi 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 19:00 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Güldür Güldür 23:15 Kapýþma 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 23:15 Sað Salim Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Sevimli Hayvanlar 21:45 Son Çýkýþ 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Sungurlar 23:30 Denizde Ýsyan

9 Rabbimiz! Senin indirdiðine iman ettik ve Peygambere uyduk.artýk bizi (hakikate) þahitlik edenlerle beraber yaz. Âl-i imrân, 3/53 2 AÐUS- 28 AÐUSTOS 2015 CUMA CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Ey Rabbim! Bana râzý olduðun bir çalýþma ver, günahýmý baðýþla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîp et." Amin SAHABE HAYATI 9 Allahým! Bana kendi sevgini ve Senin yanýnda sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Tirmizî, Deavât,73 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI AFFETMEK 'Afv', sözlükte yok etmek, ortadan kaldýrmak, silip süpürmek; fazlalýk, artýk gibi anlamlara gelmektedir. Ahlâk ve hukuk terimi olarak ise genellikle, 'kötülük ve haksýzlýk yapaný, suç veya günah iþleyeni baðýþlama, cezalandýrmaktan vazgeçme' anlamlarýnda kullanýlmaktadýr. Kur'an-ý Kerim'de, Allah'ýn (c.c) affediciliði ve baðýþlamasý çeþitli vesilelerle ifade edilerek affýn ilâhi bir sýfat ve yüksek bir ahlâki üstünlük olduðu kesin olarak ortaya konmuþtur. Yine Kur'an'a göre, bir kötülüðün karþýlýðý ona uygun bir cezadýr ve bu adâletin gereðidir. Hiçbir suçlu suçunun karþýlýðý olan cezadan daha fazlasýyla cezalandýrýlamaz. Çünkü bu zulüm olur. Buna karþýlýk haksýzlýða uðrayan taraf suçluyu baðýþladýðý taktirde, "onu mükâfatlandýrmak Allah'a düþer" [1] âyeti ile baðýþlayanýn hakkýný Allah'ýn (c.c.) vereceði bildirilir.zira baðýþlayan kiþi kendisi yararýna adâletin yerine getirilmesinden gönüllü olarak vazgeçmiþ ve affetmekle suçlu kimseye bir 'ihsan'da bulunmuþtur. Affetmek, Ýslâm'da bütün faziletlerin temelini teþkil eden ve takvaya en yakýn olan bir meziyettir.yine Kur'an'da : "...onlar affetsinler, hoþ görsünler. Allah'ýn sizleri baðýþlamasýný istemez misiniz? [2] "Sen Allah'ýn rahmeti sayesinde onlara yumuþak davrandýn. Eðer kaba ve katý yürekli olsaydýn, þüphesiz çevrenden daðýlýp giderlerdi. Onlarý affet, onlarýn baðýþlanmalarýný dile, iþ hakkýnda onlara danýþ, fakat karar verdikten sonra Allah'a güven, doðrusu Allah kendisine güvenenleri sever." [3] buyurulmaktadýr. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in güzel ahlâkýndan birisi de hatalarý affedici ve baðýþlayýcý olmasýdýr. Peygamberimiz (s.a.v.) kendi yakýnlarýna ve sahabilerine sürekli olarak hoþgörülü olduðu gibi, düþmanlarýný da, özellikle onlar güçsüz bulunduklarý ve teslim olduklarý zaman baðýþlamýþ, suçlarýný affetmiþ böylelikle sonunda da pek çoðunun müslüman olmasýný saðlamýþtýr.hz. Aiþe (r.a.) annemizin de buyurduðu gibi, Peygamberimiz (s.a.v.) yaratýlýþý gereði, kendisine kötülük edene kötülükle karþýlýk vermez; affeder ve ondan intikam almaya da yanaþmazdý. Bu üstün ahlâk özelliklerinden dolayýdýr ki, Peygamberimiz (s.a.v.) düþmanlarý tarafýndan bile takdir edilmiþ, sevilmiþ ve sevgisini onlarýn kalbine de ulaþtýrarak, onlarýn ebedi kurtuluþlarýna vesile olmuþtur. Peygamberimiz (s.a.v.) savaþ dýþýnda, düþmanlarýndan kendisine sýðýnan, teslim olan ve baðýþlanmayý dileyenleri yüz üstü býrakmamýþtýr. Ricalarýný kabul ederek onlarý affetmiþtir. Peygamberimiz büyük bir orduyla Mekke'nin fethi için yola çýktýðý, Mekke'ye yaklaþtýðý ve þehre girdiði sýrada, düþmanlarýnýn çoðu çaresiz kalarak eline düþmüþ, zavallý bir halde önüne yýðýlmýþlardý. Fakat Peygamberimiz (s.a.v.) fýrsatý olduðu ve gücü yettiði halde, rahmet Peygamberi olduðunu bir kere daha göstermiþ, düþmanlarýný affetme büyüklüðünü ilan etmiþtir. Zaten Allah (c.c.) da kendisine böyle tavsiye etmiyor muydu? "Affa sarýl, iyiliði emret, cahillerden de yüz çevir." [4] Peygamberimiz (s.a.v.)'in Mekke'yi fethe çýkan ordusunun þehre yaklaþtýðýný öðrenen Mekke müþriklerinin içini bir korku sardý. Mekke'nin eski Baþkaný Ebû Süfyan yanýna iki kiþi daha alarak Ýslâm ordusu hakkýnda bilgi edinmek istedi. Ancak yolda giderken müslüman askerler tarafýndan yakalandý. Peygamberimiz (s.a.v.)'in amcasý Hz. Abbas (r.a.) onu askerlerin ellerinden alarak Peygamberimiz (s.a.v.)'in huzuruna getirdi. Ebû Süfyan, Hicret'ten önce Peygamberimiz (s.a.v.)'e Mekke'de bulunduðu süre içinde her türlü iþkence ve eziyeti yapmaktan geri kalmamýþtý. Medine'ye hicretinden sonra da O'nu rahat býrakmadý. Peygamberimiz (s.a.v.)'e karþý yapýlan bütün düþmanca hareketlerin ve planlarýn baþýnda hep o bulunuyordu. Kureyþ otoritesinin baþýna geçerek müþrikleri sürekli müslümanlarýn aleyhine kýþkýrtýyor, ordu kurarak savaþa hazýrlýyordu. Uhud ve Hendek savaþlarýnda müþrikler ordusunun baþkomutanýydý. Bu savaþlarda çok sayýda müslüman þehid olmuþtu. Ýþte böyle bir müþrik lideri ve düþman ordu baþkomutaný bir savaþ halinde esir olarak Peygamberimiz (s.a.v)'in karargâhýna getirildi. Bir gece bekledikten sonra da Ýslâm'ý kabul etti. Peygamberimiz (s.a.v.) kendisine yaraþan büyüklüðü gösterdi. Onu affetti. Bununla da kalmayarak, ona bazý haklar verdi. "Ebû Süfyan'ýn evine kim girerse güvendedir." buyurdu. Peygamberimiz (s.a.v.)'in affetmesi sonucu, baþ düþman Ebû Süfyan, dostlar sýnýfýna geçti. Peygamber ordusu Mekke'ye girince, Ýslâm saflarýna giren pek çok insan bulunuyordu. Ebû Süfyan'ýn hanýmý Hind de Kureyþ kabilesi kadýnlarýyla birlikte yüzü örtülü olarak Peygamberimiz (s.a.v.)'in huzuruna geldi. Müslüman olarak affýný diledi. Peygamberimiz (s.a.v.) onu tanýmýþtý. Fakat daha önceleri yaptýklarýný yüzüne vurmadan onu affetti. O Hind ki, Uhud savaþýnda Kureyþ kadýnlarý ile birlikte def çalýp þarký söyleyerek müþriklerin ordusunu savaþa kýzýþtýranlarýn baþýnda geliyordu. Bu savaþta Peygamberimiz (s.a.v.)'in amcasý Hz. Hamza (r.a.) þehit düþünce, onu parça parça etmiþ, kin ve ihtirasýný yenemeyerek ciðerini çýkarýp ýsýrmýþtý. Bu hali gören Peygamberimiz (s.a.v.)'in içi parçalanmýþtý. Fakat O'nun affý her zaman üstün geldi. En azýlý can düþmanýný bile müslüman olduðu için affetti. Bu anda nefreti ve kini sevgiye dönüþen Hind, 'Bugün senin meclisinden daha sevimli bir meclis görmüyorum' diyerek takdirlerini dile getirmiþti. Hz. Hazma (r.a.)'nýn katili Vahþi de Mekke'den kaçarak bir süre kabileler arasýnda gizlendi. Fakat kendisi için asla güvenli bir yer bulamýyordu. Sonunda birisi kendisine, 'sen kendin için en güvenli yeri ancak O'nun yanýnda bulabilirsin; git, Resûlullah'tan af dile" dedi. Vahþi, çekinerek ve sýkýlarak Resûlullah'ýn huzuruna girdi. Peygamberimiz (s.a.v.) Vahþi'yi görünce baþýný yere eðdi. Ona bakamýyordu. O anda þehid amcasý Hz Hamza'yý hatýrlamýþtý. Amcasýnýn Uhud savaþýnda al kanlar içinde bulunan baþý gözünün önüne geldi. Mübarek gözlerinden yaþlar boþandý. Amcasýnýn katili karþýsýndaydý. Kýsas yapabilirdi. Kimse de bir þey diyemezdi. Kendisinde hem böyle bir hak ve hem de bu güç vardý. Fakat O yine büyüklük göstererek Vahþi'yi affetti. Ona bir daha gözüne görünmemesini söyledi. Çünkü onu her gördükçe gözünün önüne amcasý Hz. Hazma (r.a.) geliyor ve içi yanýyordu. Hebbar b. Esved, gözü dönmüþ bir peygamber düþmanýydý. Her fýrsatta müslümanlara eziyet etmekten zevk alýyordu. Bir çok müslümanýn canýna kýymýþtý. Bununla kalmamýþ hicret esnasýnda Peygamberimiz (s.a.v.)'in kýzý Zeyneb'i devesinden iterek düþürmüþtü. Hamile olan Hz. Zeyneb çocuðunu düþürdü. Bir süre sonra da bu hastalýktan vefat etti. Böylece Peygamberimiz (s.a.v.)'in kan düþmaný da olmuþtu. Mekke'nin fethi günü Peygamberimiz (s.a.v.) onun kanýný helal kýlmýþtý. Görüldüðü yerde öldürülecekti. Hebbar çok korkuyordu. Ýran'a kaçmayý düþündü. Fakat daha sonra bundan vazgeçti. Akýllý davranarak Peygamberimiz (s.a.v.)'in huzuruna gitti. O'na sýðýndý. 'Ya Resûlallah, önce Ýran'a kaçmayý kararlaþtýrdým. Fakat sizin büyük affýnýzý, benzersiz hoþgörünüzü düþünerek iþte huzurunuza geldim. Yaptýðým bütün suçlarýmý itiraf ediyorum, sizden af diliyorum.' dedi. Peygamberimiz (s.a.v.), af kapýsýný ona da açtý. Samimi itiraflarý üzerine Hebbar'ý da baðýþladý. [5] Peygamberimiz (s.a.v.)'in sahabileri, tabiin ve ondan sonra gelen yönetici, hüküm verici veya diðer bütün müslümanlar, her konuda olduðu gibi af konusunda da Allah (c.c.)'ýn emirlerine ve Peygamber (s.a.v.)'in sünnetine uyarak hep affedici oldular. Tarih boyunca tüm dünyada huzur ve barýþýn, kardeþliðin, hoþgörünün yayýlmasý için olaðanüstü bir çaba gösterdiler. Bu konuda da tarihe þeref levhalarý yazdýrdýlar. Ýslâm ahlâkçýlarý, bütün bu kurallar ýþýðýnda affetmeyi müslümanlar arasýnda uyulmasý gereken bir din kardeþliði görevi ve hakký olarak düþünmüþlerdir. Ancak hangi suçlarýn affedilebileceði, hangilerinin affýnýn mümkün olmadýðý tartýþýlmýþtýr. Bir kiþiye karþý kötülük ve haksýzlýk yapan kimsenin ancak haksýzlýða uðrayan tarafýndan affedilebileceði ve bunun bir fazilet olduðu konusunda bütün ahlâkçýlar görüþ birliðine varmýþlardýr. Yine bir suçlunun, haksýzlýða uðrayan taraf rýza göstermedikçe, baþka herhangi bir kiþi veya kurumca affedilemeyeceði de ittifakla benimsenmiþtir.râgýb el-ýsfehâni, affýn verdiði mutluluða, cezalandýrma yoluyla hiçbir zaman eriþilemeyeceðini, bu faziletin insana toplum içinde saygýnlýk ve sevgi kazandýracaðýný ve bunun için de affý tercih etmenin saygýdeðer bir davranýþ olduðunu ifade etmektedir.bütün Ýslâm eðitimcileri de af ve hoþgörüyü eðitimin vazgeçilmez metotlarý arasýnda göstermiþlerdir. [6] Allah (c.c.) dilerse kulunun bütün günahlarýný baðýþlayabilir. Kul hakkýna tecavüz etmiþ bir kulunu da affetmek isterse, haklarýna tecavüz edilenleri nimetlendirerek sevindirir ve haklarýný helal ettirir ve o kulunu da affeder. Ancak O'nun rahmetinin geniþliði yanýnda azabý da çetindir. Bundan dolayý Allah (c.c.)'ýn rahmetinden asla ümit kesmemeli, fakat rahmetine güvenip de günahlara dalmamalýdýr. EL- LATÝF "Ýncelik gösteren, sezilmez yollardan nimetler veren, en ince iþlerin içini bilen" manalarýna gelen "el-latif" ismi cemili Kur'an-ý Kerim'de 7 defa geçmektedir. "O hiç yarattýðýný bilmez mi? O Latif'dir, her þeyden haberdardýr." (Mülk 14) Yusuf aleyhisselamýn kuyuya atýlma, pazarda satýlma, hapise týkýlma ve Mýsýr'a sultan olmaya kadar giden yolu çizen, bilen ve hükmedenin Latif olan Allah olduðunu haber verir. (Yusuf 100) Gökyüzünden su indirip yeryüzünü yeþertenin Latif olan Allah olduðunu haber verir Rabbimiz. (Hac 63) Gökyüzünde, yeryüzünde veya bir kayanýn içinde HZ. ÜSEYD BÝN HUDAYR (r.anh) Medîne'ye islâmiyeti öðretmek için gelen Mus'ab bin Umeyr Medîne'de fevkalâde bir gayretle çok kimsenin müslüman olmasýný saðladý. Faaliyetlerini yürütmek üzere Sa'd bin Mu'âz'ýn teyzesinin oðlu olan Es'ad bin Zürâre'nin evine yerleþmiþti. Bu sebeple Sa'd bin Mu'âz, o zaman Araplar arasýnda akrabaya karþý hakâretten kaçýnmak âdet olduðu için, bu iþe mâni olma teþebbüsünde de bulunamadý. Sen iþini bilen adamsýn Ancak bir kabîle reisi olarak bu iþe de el koymak istiyordu. Bu maksatla kabîlesinin ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr'a dedi ki: - Sen, iþini iyi bilen, kimsenin yardýmýna muhtaç olmayan bir adamsýn! Zayýflarýmýzýn inançlarýný bozmak için mahallemize gelmiþ olan bu adamý, yanýmýza gelmekten men et! Es'ad bin Zürâre akrabam olmasaydý, bu iþi kendim hallederdim.bunun üzerine Üseyd bin Hudayr, Mus'ab bin Umeyr'in bulunduðu eve giderek dedi ki:- Sizi, bize getiren sebep nedir? Zayýflarýmýzýn inançlarýný mý bozacaksýnýz? Eðer, hayatýndan olmak istemiyorsan yanýmýzdan ayrýlýp gidersin.mus'ab bin Umeyr, ona yumuþak bir sesle cevap verdi:- Hele biraz otur, sözümüzü dinle! Beðenirsen kabûl edersin, beðenmezsen dinlemekten yüz çevirirsin. Mus'ab bin Umeyr ona, Kur'ân-ý kerîm okudu. Ýslâmiyeti anlattý. Onun tatlý konuþmasý, insanýn kalbine iþleyen sözleri ve hoþ sesiyle okuduðu Kur'ân-ý kerîm âyetleriyle, kendinden geçen Üseyd bin Hudayr dedi ki: - Bu, ne kadar güzel, ne kadar yüce söz. Bu dîne girmek için ne yapmak lâzýmdýr? Ne yapmasý lâzým geldiðini anlattýlar ve Üseyd bin Hudayr, Kelime-i þehâdet söyliyerek müslüman oldu. Büyük bir huzur içerisinde olduðu hâlde Mus'ab bin Umeyr'e þöyle dedi: - Arkamda bir adam var. Ben hemen gidip onu size göndereyim. Eðer o müslüman olursa, Medîne'de onun kavminden îmân etmedik hiç kimse kalmaz. Sonra kalkýp sür'atle gitti. Doðruca Sa'd bin Mu'âz'ýn yanýna varýnca, Müslüman olduðunu söyledi. Bunu gören Sa'd þaþýrarak hiddetlendi ve Mus'ab bin Umeyr'in yanýna koþtu. Yanýna varýnca sert ve kýzgýn bir tavýrla konuþmaya baþladý. Mus'ab bir Umeyr, ona da gâyet yumuþak konuþtu ve oturup biraz dinlemesini söyledi. Sa'd, bu nâzik konuþma karþýsýnda yumuþayýp oturdu ve konuþulanlarý dinlemeye baþladý. Hepiniz îmân etmedikçe : Mus'ab bin Umeyr, ona da islâmiyeti anlattý ve Kur'ân-ý kerîmden bir miktar okudu. Kur'ân-ý kerîm okunurken Sa'd'ýn yüzü birdenbire deðiþiverdi. O da orada müslüman oldu. Kendinde duyduðu üstün bir hâlin ve rahatlýðýn þevkiyle derhal kavminin yanýna gidip, onlara müslüman olduðunu söyledikten sonra sözlerini þöyle tamamladý:- Hepiniz îmân etmedikçe sizin erkek ve kadýnlarýnýzla konuþmak bana harâm olsun! Bunun üzerine kavmi hep birden islâmiyeti kabûl etti. O gün kabîlesinden îmân etmedik kimse kalmadý. Üseyd bin Hudayr bütün güç ve kuvvetini, maddî ma'nevî imkânlarýný islâm uðrunda kullandý. Medîneli Müslümanlardan 75 kiþi ile ikinci Akabe bî'atýna katýldý. Peygamberimizin bu Müslümanlar içerisinden seçtiði on iki temsilciden birisi de Üseyd bin Hudayr'dýr.Hz. Üseyd, Resûlullah efendimizin bütün savaþlarýnda yer aldý. Canýný ve varlýðýný bu yola adadý. Uhud savaþýnda Evs kabîlesinin sancaðý Hz. Üseyd'de idi. Bu savaþta cesâret ve secaat örnekleri gösterdi. Yedi yerinden aðýr bir þekilde yaralandý. Mücâhidler Medîne'ye döndükten hemen sonra, Peygamber efendimiz, müþriklerin geri dönüp Medîne'ye baskýn yapma ihtimalini göz önünde tutarak, Hz. Bilâl'e, "Resûlullah düþmanýnýzý takip etmenizi emrediyor!" diye seslenerek müslümanlara duyurmasýný emretti. Dertlerini unutturdu Bu sýrada Üseyd yaralarýný tedâvi ettirmek istiyordu. Resûlullah'ýn da'vetini iþitince dedi ki:- Ýþittim, Allah'ýn Resulünün emrine boyun eðiyorum!sonra Üseyd bin Hudayr, silâhýný eline aldý. Yaralarýnýn tedâvisine ehemmiyet vermeyerek Peygamberimizin yanýna geldi. Hazýr olduðunu söyledi. Cihâd da'veti ve Resûlullah'ýn emri, ona, bütün dert ve yaralarýný unutturmuþtu. Uhud savaþýndan sonra bir gün Mekkeliler Peygamber efendimizi öldürmesi için bir bedevîyi kirâlýk kâtil tuttular. Bedevî Medîne'ye gelerek Peygamber efendimizin bulunduðu yeri öðrendi. Peygamber efendimiz bu sýrada Abdülesheloðullarýnýn yanýnda idi. Eshâb-ý kirâm Peygamberimizin mübârek sohbetini tatlý tatlý dinlerken, bedevî girdi. Peygamberimiz adamýn durumundan þüphelenmiþti. Buyurdu ki: - Þu adamýn niyeti kötü. Suikastte bulunmak istiyor. Az sonra bedevî yaklaþarak sordu: - Abdülmuttalib'in torunu hanginizdir? Peygamberimiz; - Abdülmuttalib'in oðlu benim, diye karþýlýk verdiler. Sana doðruluk fayda verir Bedevî, kötü maksadýný gerçekleþtirmek üzere Resûlullaha doðru ilerlerken, Üseyd bin Hudayr eteðinden tutarak hýzla çekti. Bir anda bedevînin, elbisesi içerisinde gizlediði hançeri ortaya çýktý. Hz. Üseyd, adamýn yanýna vararak onu te'sîrsiz hâle getirdi. Bedevî, "Canýmý baðýþla, yâ Muhammed!" diye baðýrýyordu. Peygamber efendimiz bedevîye buyurdu ki: - Bana doðrusunu söyle, buraya niçin geldin? Eðer doðrusunu söylersen doðruluk sana fayda verir. Yalan söylersen bu senin için iyi olmaz. Yapmaya kalkýþtýðýn iþten zâten haberim var.bunun üzerine bedevî, kendisinin müþrikler tarafýndan kiralandýðýni itiraf etti. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz, kendisini öldürmeye gelen bedevîye;- Ben seni serbest býrakýyorum. Nereye gitmek istersen git, yahut senin için bundan daha hayýrlý olaný tercih et! buyurarak onu islâma da'vet etti. Bedevî Peygamberimizin bu âlicenaplýðý karþýsýnda, hiç tereddüt etmeden: - Allah'tan baþka ilâh yoktur. Sen de muhakkak Allah'ýn Resûlüsün, diyerek Müslüman oldu.hendek savaþýnýn uzamasý üzerine Resûlullah efendimiz, çeþitli kabîlelerden meydana gelmiþ olan müþrik ordusunu zayýf düþürerek morallerini bozmayý plânladý. Bunun için, Gatafanlarýn kumandaný Uyeyne bin Hisn ile Hâris bin Avf'a þöyle bir haber gönderdi:- Müslümanlarý muhâsaradan vazgeçip, yurtlarýna döner giderlerse, kendilerine, Medîne'nin yýllýk meyve mahsûlünün üçte birini veririm.fakat onlar üçte bire râzý olmadýlar ve mahsûlün yarýsýný istediler. Peygamberimiz daha fazla vermeyince, sonunda buna râzý oldular. On kiþilik bir heyetle Peygamberimizin huzuruna geldiler.ne hakla ayaklarýný uzatýyorsun Onlar Resûlullahla görüþürlerken Üseyd bin Hudayr bir vesîleyle Peygamberimizin yanýna girdi. Uyeyne bin Hisn'in Resûlullahýn karþýsýnda ayaðýný uzatarak saygýsýz bir þekilde oturduðunu gördü. Bu saygýsýzca davranýþa tahammül edemedi ve sert bir þekilde çýkýþtý:- Topla ayaklarýný! Resûlullahýn önünde ayaklarýný ne hakla uzatýyorsun? Eðer Resûlullahýn huzurunda olmasaydýn, vallahi þu mýzraðýmý sana saplardým. Gatafan kumandanýnýn ne maksatla geldiðini öðrenince de Peygamberimize hitâben son derece saygýlý bir þekilde dedi ki: - Yâ Resûlallah! Bu, Cenâb-ý Haktan gelen bir emir ise onu yerine getiriniz. Eðer bu iþin altýnda ulvî bir gâyeniz varsa, dilediðinizi yapýn. Ona da bir diyeceðim yoktur. Þayet bunlardan baþka, bize zarar gelmemesi için buna baþvuruyorsanýz, vallahi bizim onlara kýlýçtan baþka verecek bir þeyimiz yoktur. Onlar ne zaman bizden birþey koparmayý umdular ki, þimdi umabilsinler.üseyd bu sözleriyle, Allah Resûlünün yapýlmasýný arzû ettiði bir iþi, nefsi istemese de teslimiyetle kabûl edeceðini ortaya koyarak, Resûlullaha olan baðlýlýðýný açýk bir þekilde göstermiþ oldu. Diðer taraftan, bu sözler, onun, Allah ve Resûlünün yolunda her türlü tehlikeyi göze alacaðýnýn ve müþriklere hiçbir þekilde tâviz vermeye yanaþmayacaðýnýn da bir ifâdesiydi. Üseyd bin Hudayr'ýn bu konuþmasý Resûlullahý sevindirdiði gibi, orada bulunan Sahâbîleri de gayrete getirdi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz, Gatafanlýlarla anlaþmaktan vazgeçti. Mes'eleyi halledemedik Uyeyne bin Hisn ile Hâris bin Avf, son derece ümitsiz ve üzüntülü olarak oradan ayrýldýlar. Eshâbýn ihlâs, sabýr ve metânetlerini, Peygamberimizin emirlerine göre hareket etmekten vazgeçmeyeceklerini görünce, Medîne'yi hiçbir þekilde ele geçiremeyeceklerini anladýlar. Karargâhlarýna gittiler. Kabîlelerinden neticeyi soranlara da þöyle itirafta bulundular: - Mes'eleyi halledemedik. Biz, son derece basiretli, ileri görüþlü ve Peygamberleri uðrunda canlarýný seve seve fedâ edebilecek bir kavim gördük. Biz de mahvolduk, Kureyþliler de mahvoldular. Kureyþliler Muhammed'e birþey yapamadan dönüp gidecekler. Muhammed de Benî Kurayza Yahûdîlerinin üzerine düþecek. Gebersinler, Cehenneme gitsinler. Muhammed bize Yahûdîler gibi zararlý deðildir. Böylece Peygamberimizin düþündüðü gerçekleþmiþ oldu. Gatafanlýlar muhâsaradan vazgeçerek yurtlarýna döndüler. Üseyd bin Hudayr, Mekke'nin fethine de katýldý. Hz. Ebû Bekir ile birlikte Peygamberimizin hemen yanýbaþýnda yer aldý. Huneyn ve Tebük savaþlarýnda Evs kabîlesinin sancaktarlýðýný yaptý. Peygamber efendimizin, "Ne iyi kimsedir!" þeklinde methine mazhar olan Üseyd bin Hudayr'ýn sesi çok güzeldi. Bu sesini Kur'ân-ý kerîm okumakla süslerdi. Okumaya baþladýðý zaman bambaþka bir âleme giderdi. Bir gece hurma sergisinde Bakara sûresini okuyordu. Yanýnda baðlý bulunan atý birden þahlandý. Hz. Üseyd okumayý kesti, at sakinleþti. Tekrar okumaya baþladý, at yine þahlandý. Üseyd sustu, at da sakinleþti. Üseyd tekrar okumaya baþladýðýnda at yine þahlandý. Ondan sonra da artýk okumaktan vazgeçti. Bilir misin onlar nedir? Atýnýn yanýna gitti, baþýný kaldýrdý, semâya baktý. Birden þaþýrdý. Çünkü, baþýnin üzerinde gölgeye benzer bir sis içinde kandiller gibi birçok parýltýlar gördü. Daha sonra bu gölge tabakasý, içinde ýþýk manzûmesiyle birlikte semâya çekilip gitti ve görünmez oldu. Hz. Üseyd, sabah olur olmaz hemen Peygamberimize koþtu ve durumu anlattý. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: - Ey Hudayr'ýn oðlu! Bilir misin, onlar nedir? - Hayýr, yâ Resûlallah! - Ey Üseyd, onlar meleklerdi. Senin Kur'ân-ý kerîm okuyan sesine gelmiþlerdi. Sesini dinliyorlardý. Eðer okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinlerler, insanlar da kendilerini seyrederlerdi. Onlar insanlardan gizlenmezlerdi. Üseyd bin Hudayr, ilimden bir hakikat öðrenebilmek için, ba'zan geç saatlere kadar Resûlullahla sohbet ederdi. O mes'eleyi öðrenmeden rahat edemezdi. Hz. Üseyd, Kur'ân-ý kerîm okumak ve dinlemekten, Resûlullahýn sohbetinde bulunmaktan o derece huzur duyuyordu ki, âdetâ bunlar ondan bir parça olmuþtu. Bir sözünde, bu durumunu þöyle ifâde eder: - Bütün arzûm, ömrümü üç hâl üzere geçirmek ve bu hâllerden hiçbir zaman ayrýlmamaktýr. Bunlar: Kur'ân-ý kerîm okuduðum veya dinlediðim zamanki hâlim. Resûlullahýn hutbesini, konuþmasýný dinlediðim zamanki hâlim ve bir cenâzeyi gördüðüm zamanki hâlim. Bir gün, yine bir arkadaþýyla birlikte Resûlullahýn sohbetinde bulunmuþlardý. Huzurdan ayrýldýklarýnda ortalýk iyice kararmýþtý. Ellerindeki baston ýþýk vermeye, yollarýný aydýnlatmaya baþladý. Birbirlerinden ayrýldýktan sonra ýþýk ikiye ayrýldý. Her biri kendi bastonunun aydýnlýðýnda yürüyerek evlerine gittiler. Hz. Âiþe-i Sýddîka buyurur ki: Ensârdan üç zât var ki, fazîlet yönünden hiç kimse, onlarýn üstünde sayýlmazdý. Bunlarýn üçü de Abdülesheloðullarýndan olup, Sa'd bin Mu'âz, Üseyd bin Hudayr ve Abbâd bin Biþr idi. Hz. Üseyd, Hicretin 20. yýlýnda, Hz. Ömer'in hilâfeti zamanýnda vefât etti. Cenâze namazýný Hz. Ömer kýldýrdý. hardal tanesi aðýrlýðýnda bir þey olsa onu dahi bilir ve huzuruna getirir. O Latif olan Allah (c.c.) ) (Lokman 16) Elimize alýp da inceleyemediðimiz aklýmýzý, ruhumuzu yaratan Latif yine görünmeyen gönlümüze, görünmeyen sevgimizi veren Latif'dir. Beynimiz en geliþmiþ bilgisayardan daha mükemmel çalýþýr. Ýnsan beyni ise Hz. Ademde de ayný idi. Ýþte o Latife iman edenler incelik gösterirler. Nazik davranýrlar, yaptýklarý iyilikleri onur kýrmadan, gönül incitmeden, hissettirmeden yaparlar.

10 HABER Zayýflamak isterken kalp hastasý olmayýn! 10 Kolay yoldan zayýflamak isteyenlerin sýklýkla kullandýðý zayýflama hapý ve zayýflama çaylarý konusunda uzmanlar uyardý. Aritmi Saðlýk Grubu uzmanlarýndan Diyetisyen Gizem Atabaðsoy, kontrolsüzce satýlan ve bilinçsizce kullanýlan bu ürünlerin karaciðer ve böbreklere zarar verebildiði gibi kalp rahatsýzlýklarýna da yol açabileceðini söyledi. Ýnsanlarýn zayýflama umutlarýný kullanarak 'tamamen bitkisel', 'Yüzde 100 doðal' gibi ifadelerle masum gösterilen hap ve çaylarýn etkin bir þekilde pazarlandýðýný belirten Atabaðsoy, bu ürünlerin içerikleri bilinmediði gibi üretiminde yüksek oranda zararlý kimyasal maddeler kullanýlmasý nedeniyle insan saðlýðýna zarar vereceðini vurguladý. Atabaðsoy'a göre, kontrolsüzce satýþý yapýlan ve kullanýlan bu haplar ve çaylar olumsuz etkisini hemen göstermese de uzun vadede karaciðer ve böbrek hasarýna, su ve elektrolit dengesizliklerine, kalp ritim bozukluklarýna, sinir sisteminin harap olmasýna neden olabiliyor. OBEZÝTE BÝR HASTALIKTIR Kilo almanýn sadece fazla besin tüketmekten kaynaklanmayacaðý dikkat çeken Atabaðsoy, þunlarý dile getirdi: "Kilolar bir nevi hastalýklar için alarm mekanizmasý durumunda. Fazla kilonun altýnda birçok hastalýk Hisar Intercontinental Hospital Genel Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Yýlmaz Bilsel Reflü hastalýðýnýn tanýsýnda en hassas ve deðerli taný aracý olan ph-metre hakkýnda bilgi verdi. Reflünün kelime anlamýnýn 'geri kaçýþ' olduðunu söyleyen Prof. Dr. Bilsel, "Yemek borusunun mide ile birleþtiði yerdeki kapakçýk sisteminin bozulmasý ve midedeki yakýcý asidin yemek borusuna geri kaçmasý reflü hastalýðý olarak bilinir. Kapakçýk sisteminin çalýþmamasýnýn birçok sebebi olabilir. Bunlarýn arasýnda en önemlisi midenin üst tarafýnýn göðüs boþluðu içerisine doðru fýtýklaþmasýdýr. Günümüzde kilolu insan sayýsýnýn artmasý, þehir hayatý ile fiziksel hareketin azalmasý reflü hastalýðýný tetikleyen faktörler arasýnda yer alýr. Reflü hastalýðýnýn tipik iki bulgusu vardýr. Göðüs arkasýnda yanma hissi ve aðza acý su gelmesi. Bu ikisinin birlikte olmasý reflü tanýsý için yeterlidir. Fakat bu þikayetler hastalarýn ancak bir kýsmýnda görülürken çoðunluk hastada atipik þikayetler ön plandadýr. Reflünün atipik bulgularýnýn daha sýk görülmesi kesin tanýyý güçleþtirir. Atipik semptomlar; midede yanma, ekþime, ses kýsýklýðý, ses çatallanmasý, inatçý kuru bir öksürük, astým yakýnmalarý, yatýyor olabilir. Hormonal bozukluklar, metabolik rahatsýzlýklar, beslenme alýþkanlýðýný etkileyen psikolojik sorunlar gibi birçok neden kilo alýmýnda etkili olabiliyor. Bu nedenle zayýflama sürecinin diyetisyenler ve doktorlarýn takým çalýþmasý ile birlikte yürütülmesi hem hastalýklarýn tedavisinde hem de istenilen kiloya inilmesinde tek güvenilir ve doðru yoldur. Obezitenin bir hastalýk olduðu unutulmamalý ve beslenme uzmanlarýndan yardým alýnmalýdýr. Kolay ve hýzlý yöntem olarak görülen zayýflama hapý ve çaylarýndan itibar edilmemelidir." ÖLÜMLERDEN DERS ALINMALI Vatandaþlarý bu ürünlere karþý uyaran Atabaðsoy, "Yakýn zamanda da zayýflama haplarýndan gerçekleþen ölümler ve organ hasarlarýndan ders alýnmalý. Her sene baþka bir hap moda oluyor. Yosun hapý, elma hapý, kýrmýzýbiber hapý, altýn çilek hapý ve daha niceleri. Özellikle internet siteleri üzerinden satýþý yapýlan bu ürünler ünlülerin isimleri kullanýlarak daha güvenilir olarak gösterilmeye çalýþýlýyor. Maalesef ölümlerden sonra haplar ve çaylar yasaklanýyor. Daha fazla kötü sonuçla karþýlaþmamak için bireysel olarak bilinçlenmeli ve bu tarz ürünlerden uzak durulmalý." ifadelerini kullandý. MUCÝZE ARAMAYA GEREK YOK Zayýflamak için bu tür mucize iddiasýndaki ürünlere itibar etmeye gerek olmadýðýný belirten Atabaðsoy, "Zayýflamada tek bir doðru yol vardýr; doðru beslenme alýþkanlýðý ve egzersiz. Tek bir besini, hapý ya da çayý tüketerek zayýflamak mümkün deðildir. Saðlýklý ve kalýcý zayýflama ancak yaþam tarzýmýzda gerçekleþtireceðimiz deðiþliklerle mümkündür. Saðlýklý beslenme ve egzersiz yaþam biçimi olarak benimsenmeli böylece istenilen kiloya saðlýklý olarak inilmekte ve inilen kilonun korunmasý saðlanabilmektedir." dedi. Zayýflama çaylarý ile bitki çayýnýn ayný olmadýðýný vurgulayan Atabaðsoy, ýhlamur, rezene, melisa, papatya, adaçayý gibi çaylarýn zararsýz olduðunu ifade etti. Reflü hastalýðýnýn tanýsýnda en hassas yöntem: ph-metre boðazda takýlma hissi, aðýz kokusu, diþ problemleri, kalp krizine benzeyen göðüs aðrýsýdýr. Kahve, kola, çikolata veya alkol tüketildiðinde bu þikayetlerde artma görülür. Tanýda, her hastalýkta olduðu gibi ayrýntýlý bir hasta öyküsü ve muayenenin deðeri tartýþmasýzdýr. Muayenenin ardýndan yakýnmalarýn þekline göre, gastroskopi, KBB muayenesi, ph-metre, manometrik çalýþma, yemek borusu pasaj filmi veya karýn ultrasonografisi incelemeleri yapýlabilir. Reflü hastalýðýnda her bir tetkikin yeri ayrýdýr. Çoðunluðu oluþturan atipik reflülerde (% 60) ph-metre en hassas ve deðerli taný yöntemidir. Tipik þikayetleri olan ve endoskopide yutma borusu alt ucunda bariz tahribat gözlenen eroziv reflü hastalýðýnda ayrýca ph metre tetkiki þart deðildir. PH metre atipik þikayetleri (örneðin geniz ve akciðer þikayetleri) ön planda olup, endoskopide de net olarak reflü durumunu ortaya koyamadýðýmýz non-eroziv hastalarda kesin taný için mutlak gerekliliktir. Bazen de anti-reflü cerrahisinden sonra ameliyat baþarýsýný deðerlendirmede kullanýlýr' açýklamasýnda bulundu. PH-METRE ÝLE BASÝT AMA ETKÝLÝ ÖLÇÜM! PH-metre ölçümü, hastanýn yemek borusunun içine ince bir kateter yerleþtirilerek, yemek borusunun alt ucuna kaçan asit miktarýný 24 saat boyunca sürekli ölçme esasýna dayanan bir yöntemdir. Bu sayede elektronik olarak o kiþide gün içerisinde kaç kez asit reflüsü olduðu ve bunun her seferinde ne kadar sürdüðü ve en önemlisi hastanýn reflü þikayeti olduðu anda bunun gerçekten reflüden kaynaklanýp kaynaklanmadýðý net olarak ortaya konulur. Yani reflü tanýsý objetif kriterlere dayandýrýlmýþ olur. PH-metre tetkikinden en az 1 hafta önce tüm mide ilaçlarýnýn kesilmesi testin güvenilirliði açýsýndan þarttýr. Test günü hasta aç gelir. Ýþlem hasta uyutulmadan yapýlýr, zira hastanýn kateteri yutarken bilinçli bir biçimde hekime yardýmcý olmasý gerekir. Yutma iþlemin çok kolay olduðu söylenemez ama tamamen acýsýz ve aðrýsýzdýr. Kateterin yerleþtirilmesi sadece birkaç dakika sürer. Burun ve geniz lokal anestezi ile uyuþturulduktan sonra 1-2 mm kalýnlýktaki kateter burundan yemek borusunun alt ucuna doðru ilerletilir. Kataterin burundan çýkan kýsmý elektronik bir aygýta baðlanýr. Kýsa bir eðitim verilen hasta, daha sonra günlük hayatýna döner. Hasta kendisine öðretildiði þekilde, aletin üzerindeki düðmelere basarak gün içerisindeki aktivitelerini, yemek yediði ve þikayeti olduðu anlarý iþaretler. 24 saat sonunda da hasta aletten ayrýlýr ve veriler özel bir bilgisayar programýnda deðerlendirilir. Çocukta istenmeyen davranýþlar travma habercisi olabilir Saldýrganlýk, yalan söyleme, hile yapma ve okuldan kaçma gibi istenmeyen davranýþlar, ebeveynlerin okulöncesi yaþtaki çocuklarda karþýlaþtýðý bir problem. Uzmanlar bu davranýþlarýn altýnda yeni kardeþin doðmasý, anne-babanýn boþanmasý, bir tanýdýðýn ölümü, kazalar, taciz, istismar ve þiddet gibi travmalarýn olabileceði uyarýsýnda bulunuyor. Çocuklar etraflarýný keþfetmek, kendi baþlarýna neler yapabileceklerini görmek, aile, öðretmen veya arkadaþlarýnýn gözüne girebilmek için bazen farklý ve yetiþkinleri kýzdýran davranýþlar yapabiliyor. Peki ya anne-babalar çocuklarýnýn istenmeyen davranýþlarýyla nasýl baþ edebilir? Okulöncesi çaðý çocuklarýnýn birçok davranýþýnýn normal olduðunu hatýrlatan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eðitim Fakültesi Okulöncesi Öðretmenliði Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Özgün, þunlarý kaydediyor: Bazen çocuklarýn hayatlarýnda önemli olaylar yaþanýr. Yeni kardeþin doðmasý, anne-babanýn boþanmasý, bir tanýdýðýn ölümü, kazalar, taciz, istismar, þiddet gibi Çocuk bu tür zor olaylara þahit olduðunda endiþeleri artar, strese girer ve buna baðlý olarak istenmeyen davranýþlarda artýþ olabilir. Bu davranýþlar saldýrganlýk, yalan söyleme, hile yapma, yaþýna uygun olmayan cinsel davranýþlarda bulunma, sýk sýk yetiþkinlere karþý gelme, okuldan kaçma gibi davranýþlar olabilir. Ýstenmeyen davranýþlara doðru müdahale edilmesinin önemli olduðunu aktaran Özgün, aksi takdirde, istenmeyen davranýþlarýn ilerleyen yaþlarda daha farklý ve ciddi problemlere yol açabileceðini belirtiyor. Doç. Dr. Özkan Özgün, çocuklarýn istenmeyen davranýþlar yapmasýný önlemek, istenmeyen davranýþ yaptýðýnda ise bunu düzeltmek için þunlarý öneriyor: Olumlu davranýþlarýný takdir edin! Anne-baba olarak gözümüzü dört açmalý ve çocuklarýmýzýn yaptýðý olumlu davranýþlarý fark etmek ve bunlarý takdir etmek için çaba göstermeliyiz. Çocuðumuz iyi bir davranýþta bulunduðunda onu takdir etmek olumlu davranýþlarý artýrýr, istenmeyen davranýþlarý azaltýr. Çocuðumuzu takdir ederken bunu içten yapmak da oldukça önemli. Tehlikeli davranýþlarý görmezden Sebzenin doðal rengini ve besin deðerini korumak için uzmanlar, kýsa sürede piþirilmesini öneriyor.sebzelerin tencereye konulmadan hemen önce parçalanmasý gerektiðini söyleyen uzman diyetisyen Þefika Aydýn Selçuk, piþirme sýrasýnda kapaðýn mümkün olduðunca az açýlmasýný tavsiye ediyor. Sebze ve meyvelerin toplanma aþamasýndan sonra yanlýþ hazýrlanma ve piþirilme sonucu vitaminini kaybettiðini aktaran Selçuk, Bazý sebzeler hazmý kolay olmasý açýsýndan piþirilmeden tüketilebilir. Semizotu, ýspanak, havuç, kereviz, biber, soðan, karnabahar gibi sebzeleri çið olarak besin deðeri kaybolmadan salatalarda tüketebilirsiniz. diyor. Piþirmede oluþacak kayýplarý en aza indirmek ve sebzenin canlýlýðýný korumak gelmeyin Çocuk istenmeyen davranýþ sergilediðinde veya hemen sonrasýnda çocuða ne olumlu ne de olumsuz hiçbir karþýlýk verilmemelidir. Yani istenmeyen davranýþ devam ettikçe anne-babanýn çocukla her türlü iletiþim yolunu kapatmasýdýr. Görmezden gelme tekniðini kullanýrken þu çok önemlidir. Yaralanmaya yol açabilecek hiçbir tehlikeli davranýþ görmezden gelinmemelidir. Çocuðun saðlýðý söz konusu olduðunda anne-baba anýnda müdahale etmelidir. Yanlýþ davranýþta bulunduðu ortamdan uzaklaþtýrýn Bazen çocuðun bulunduðu ortamdaki bir þey veya bir kiþi çocuðun istenmeyen davranýþýnýn sürmesine neden olabilir. Ara verme, çocuðun istenmeyen davranýþlarýný durdurmak ve çocuðu istenmeyen davranýþý ortaya çýkaran ortamdan uzaklaþtýrmak için uygulanýr. Çocuðu asla korkutucu, karanlýk, dar, havasýz bir yere göndermemeli ve asla üzerine kapýyý kilitlememeliyiz. Ara vermenin uygulandýðý oda güvenli olmalý ve kapýsý mutlaka açýk kalmalý. Çocuk eðer 3 dakikalýðýna baþka bir odaya gönderilmiþ ise çocuk piþman olduðunu bir daha yapmayacaðýný söylese bile 3 dakika dolmadan çocuðun o odadan ayrýlmasýna izin verilmemeli. Beklediðiniz davranýþý, olumlu cümlelerle anlatýn Çocuðumuz sýk sýk kardeþiyle kavga ediyor ve oyuncaklarýný paylaþmýyorsa bu davranýþý deðiþtirmek için davranýþ grafiði oluþturabiliriz. Hedef davranýþý çocuðumuzla oturup belirleyebiliriz. Hedef davranýþý olumlu cümlelerle ifade etmeyi unutmayýn. Yani artýk kardeþine vurmamak yerine oyuncaklarýný kardeþinle paylaþmak ve birlikte güzelce oynamak denilebilir. Çocukla birlikte haftalýk bir takvim hazýrlanabilir, çocuðun rahat görebileceði bir yere asýlýr. Eðer çocuk o gün kardeþi ile oyuncaklarýný paylaþmýþ ise takvimin ilgili yerine gülen bir yüz çizilir. Paylaþmamýþ ve birlikte oynamamýþlarsa o güne üzgün bir yüz çizilir. Çocuk bir hafta içinde kaç tane gülen yüz kazanýrsa ödülü hak edeceði üzerinde konuþulur. Ödülün ne olacaðýna karar verirken çocuðun fikri mutlaka alýnmalý. Çocuk hedefi tutturmuþ ise ödül ertelemeden zamanýnda verilmeli. Saðlýk için sebzeleri kýsa sürede piþirin için uzman þu önerilerde bulunuyor: Sebzeler hasat edildikten sonra yaralanýp ezilmeden serin yerde saklanmalý. Sebzeler piþme öncesinde bol suda yýkanmalý. Sebzeler piþirilirken kendi suyunu býrakacaðý için susuz veya az suda piþirilmeli.

11 2 AÐUS- 28 AÐUSTOS 2015 CUMA HABER 11 Çocuk odalarýndaki interneti salona alýn Suç bilimleri uzmaný olan emekli polis memuru Ýsa Altun, odalarýnda internet bulunmasýnýn çocuklarý okyanus ortasýna býrakmak gibi olduðunu, ayrýca telefonlara kurulan casus programlarýn kadýn cinayetlerini arttýrdýðýný söyledi. ESET ve Türk Ekonomi Bankasý (TEB) iþbirliðiyle yurt çapýnda düzenlenen "Kurumsal Bilgi Güvenliði" toplantýsý, Denizli Anemon Otel'de de yapýldý. Dijital dünyadaki güvenlik riskleri ve çözümleri konusunda kurumlarý ve kullanýcýlarý bilgilendirmeyi amaçlayan toplantýya, pek çok kurumun temsilcisi ve IT yöneticileri katýldý. Toplantýda konuþan ESET Türkiye Satýþ Müdürü Barbaros Akkoyunlu, "Ýnternet baðlantýlý modern buzdolaplarý, akýllý televizyonlar ya da otomobiller, iþte evde günlük hayatta pek çok cihaz, artýk internet baðlantýlarý sayesinde akýllý hale geldi. Veri paylaþýmlý ve uzaktan idare edilebilir þekle dönüþüyor ancak bilgisayarlaþan bu cihazlar, kötü niyetli yazýlýmlarýn da çeþitlenmesini beraberinde getiriyor. Yeni nesil otomobil, televizyon, oyun konsolu, buzdolabý gibi pek çok cihazýn, çok yakýn gelecekte siber suçlularýn hedefi haline geleceðini düþünüyoruz. Buzdolabýna saldýrý, ilk bakýþta masumca görünüyor ancak internet baðlantýsý sayesinde hackerler, teknolojinin normal iþleyiþini bozabilir. En basit haliyle buzdolabýnýzdaki dondurmayý eritebilir ya da daha ileriye giderek, yiyeceklerle ilgili miktar bilgisinde oynama yapar ve sahte sipariþlere neden olabilirler. Bu sadece sinirlerinizi bozmakla kalmayýp maddi zarara da neden olur. Eðer buzdolabý ya da daha büyük çaplý bir soðutucu, bir þirketin önemli ürünlerini muhafaza ediyorsa olayýn çapý daha da vahim hale dönüþür." dedi. TEB Ýnternet ve Mobil Bankacýlýk Müdürü Nazým Erdoðan da Türkiye'de mobil bankacýlýk müþterisi sayýsýnýn, 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre iki kat artarak 6 milyon 711 bin kiþiye ulaþtýðýný dile getirdi. Suç bilimleri uzmaný Altun ise internete hýzlý bir giriþ yapýlan Türkiye'de, özellikle sosyal medyayý çok yoðun kullandýðýna dikkat çekti. Altun, "Siber suçlular, bu kadar yoðun sosyallikten fayda elde etmeye çalýþýyor. Çeþitli oltalama, kandýrma ve dolandýrýcýlýk yönlemleriyle kullanýcýlarý istismar etmeye odaklanýyorlar. Maalesef bu konudan en çok da çocuklar ve kadýnlar zarar görüyor. Bu nedenle istismarlara karþý mutlaka hem teknoloji yardýmýyla hem de bilinçlenerek korunmalýyýz." diye konuþtu. 'CASUS PROGRAMLAR KADIN CÝNA- YETLERÝNÝ ARTTIRDI' Facebook 13 yaþýndan küçüklere hesap açmasa da bazý ailelerin, çocuklarýn yaþlarýný büyük gösterip hesap açtýðýný anlatan Ýsa Altun, þunlarý kaydetti: "Bu çocuklar, babalarýnýn veya annelerinin kredi kartý numaralarýný alýp internette kumar oynuyor. Çocuk odalarýnda internet kesinlikle olmamalýdýr. Bir odada çocuðu internetle baþbaþa býrakmak, okyanus ortasýnda býrakmak gibidir. Evde internet, evin salonunda olmalýdýr. Aileler, odasýnda çocuðunun ders çalýþtýðýný sanýyor ancak kumar oynayan çocuklar var. 13 yaþýnda bir çocuðun, babasýnýn 25 bin liralýk kredi kartýný harcadýðýný gördüm. Çocuklarý tuzaklara düþürüyorlar. Ýnternette her þey iz býrakýr. Çocuk pornosuna giren kiþiler kesinlikle yakalanýr. Bunlarýn içinde her türlü meslekten insanlar olabiliyor. Cep telefonlarýna liralýk casus programlar yükleniyor. Kadýn cinayetlerinin artýþ sebeplerinden birisi de budur. Adam eþine telefon hediye ediyor. Ýçine yüklediði casus program sayesinde kime mesaj atmýþ, kiminle konuþmuþ hepsini takip ediyor, ertesi gün gidip öldürüyor. Kadýnlar, hediye telefonlara çok dikkat etmelidir." Kalpteki büyük delikler akciðer atardamarýnda hasar oluþturabilir Memorial Ataþehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Nihat Özer, kalpteki büyük deliklerin akciðer atardamarýnda tedavi edilemez hasarlar oluþturabileceðini söyledi. Özer, kalp deliðinin hastalar için günlük aktivitelerin yapýlmasýný zorlaþtýran kimi zaman da hayati risk oluþturabilen önemli bir saðlýk problemi olduðunu belirtti. Kalp içi delikler önceki yýllarda aðýrlýklý olarak ameliyatla kapatýlýrken, þu an ameliyatsýz yöntemlerle kansýz ve aðrýsýz bir þekilde tedavisinin saðlanabildiðini kaydeden Özer, þu bilgileri paylaþtý: "Saðlýklý bir kiþinin kalbinde kan, sað ve sol odacýklar arasýnda karýþmadan bir düzen içerisinde dolaþmaktadýr. Atriyal septal defekt (ASD) yani; kulakçýklar arasý delik varlýðýnda kan, hep soldan saða doðru akar ve kalp her atýþýnda sol kulakçýktan sað kulakçýða bir miktar kan kaçýrýr. Solda kan miktarý azalýr ve saðda hep kan miktarý artar. Kalp delikleri akciðerlere normalden fazla kan gitmesine sebep olur. Fazla kan gelmesi akciðerlerin yapýsýný bozar ve akciðerler gerginleþir. Zamanla pulmoner hipertansiyon ve sað kalp yetersizliðine neden olabilir. Bu durum kiþinin hayat kalitesini düþürür ve hatta hayati tehlikeye de neden olabilir. Bacak toplardamar sisteminde oluþan kan pýhtýlar, bu delikten geçerek beyne gidebilir ve beyin damarlarýnda týkanmalara ve felçlere yol açabilir." KALP DELÝÐÝ BÜYÜKSE KAPATILMALI Küçük deliklerin genellikle az miktarda kan geçiþine izin verdikleri için kiþinin hayatýný etkilemeyeceðini ve ileri yaþlarda sorun oluþturmayacaðýný anlatan Özer, þunlarý kaydetti: "Bu nedenle küçük deliklerin kapatýlmasý gerekmez; ancak yine de rutin kontrollerle kiþi takip edilir. Delik büyük olduðunda ise, soldan saða geçen kan volümü fazla olacak ve sað kalp boþluklarýnda ve akciðer atardamarýnda tedavi edilemez hasarlar oluþturacaktýr bunun için mutlaka tedavi edilmelidir. Kalbin kulakçýklarý arasýnda delikten çok tünel þeklinde bir geçiþ olmasýna ise PFO (Patent foramen ovale) denilmektedir. PFO, anne karnýnda bebeðin dolaþýmý için vardýr ve doðum sonrasý hemen kapanmasý beklenir. Ikýnma, yüksek basýnç, derin dalýþlar, uzun uçuþlar gibi sað tarafýn basýnçlarýný artýran durumlarda, kirli kan ve beraberinde bacaktan gelebilecek pýhtýlar bu kanal ile sol boþluða oradan da beyne ve farklý organlara pýhtý gitmesine sebep olabilir. Genellikle problem oluþturmazlar ancak bazý hastalarda kan sulandýrýcý kullanýlmasýna raðmen tekrarlayan pýhtý atmasý (emboli) sebebiyle felç gibi nörolojik hasarlara zemin hazýrlamaktadýr. Bunun için hastanýn durumu iyi deðerlendirilmeli ve kapatýlmasý için iþlem yapýlmalýdýr." 'Ýlasik lazer' yöntemiyle gözlük kullanmaya son! Güvenli ve mükemmel düzeyindeki sonuçlarýyla, çaðýn en geliþmiþ yöntemi olan 'ilasik lazer' yöntemi ile gözlük kullanmak tarihe karýþýyor. Geliþmiþ bir lazer tekniði olan yöntemin insanlarýn gözlüðe baðýmlý kalmadan bir yaþam sürdürmelerine imkan tanýdýðýný belirten Nivgöz Hastanesi Uzmaný Op. Dr. Ýbrahim Taþkýn, "Ýlasik, ABD'de NASA çalýþanlarý ve savaþ pilotlarýnda bile kullanma izni olan bir yöntemdir. Bu da çok iyi görmeyi gerektiren ve aðýr þartlarda çalýþan insanlarda bile uygulanabilen yöntemin güvenilirliðinin göstergesidir." dedi. Göz kusurlarý ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi veren Op. Dr. Ýbrahim Taþkýn, uzaktaki cisimleri net olarak görememeye 'miyopi, tam tersi durumlara da 'hipermetropi' cisimlerin hem uzakta hem de yakýnda bulanýk görülmesine de 'astigmatisma' denildiðini belirtti. Taþkýn, yaþa göre deðiþmekle birlikte miyopi ve hipermetropide, bulanýk görme, baþ aðrýsý; astigmatizmada ise kitap okurken göz sulanmasý, TV'yi yakýndan izleme, sýnýftaki tahtada yakýný görememe gibi belirtiler olabileceðini söyledi. Nivgöz'de bu hastalýklarýn tedavilerinin yapýldýðý yöntemleri anlatan Ýbrahim Taþkýn, þu bilgileri verdi: "Refraksiyon kusurlarý olarak adlandýrdýðýmýz bu sýkýntýlarýn tedavisinde en üstün yöntem 'excimer laser' yöntemidir. Excimer laser yöntemleri içinde ise býçaksýz lazer olarak da bilinen "ilasik" yöntemi geliþmiþ bir teknik olup býçaksýz kiþiye özel bir tedavidir." dedi. Türkiye'de çok az merkezde ilasik yöntemi ile excimer laser yapýlabildiðini vurgulayan Op.Dr.Ýbrahim Taþkýn, "Bu tedavide mekanik keratomlar kullanýlmamaktadýr. Ayrýca CustomVue yöntemi ile insan gözündeki normal muayenelerle tespit edilemeyen aberasyonlar özel bir aletle tespit edilmekte ve tedavi nomogramý oluþturulmaktadýr. Bu da halk arasýnda 'kartal görüþ' olarak adlandýrýlan daha net bir görüþ saðlamaktadýr." diye konuþtu. Op. Dr. Ýbrahim Taþkýn, her hastanýn lazerle tedavisinin mümkün olmadýðýný, keratokonus, glokom, keratitler, üveitler gibi gözün deðiþik hastalýklarý nedeniyle ya da bazen yüksek gözlük numarasý yüzünden lazer tedavisi uygulanamadýðýný bildirdi. Taþkýn, "Özellikle derecenin üzerindeki miyoplar, +6-8 derecenin üstündeki hipermetroplar ve 6 derecenin üzerindeki astigmatlarý lazerle tam düzeltmek mümkün olamamaktadýr. Nivgöz sahip olduðu teknoloji ve hekim kadrosu ile tüm güncel cerrahi yöntemleri uygulayabilmektedir. Özellikle yüksek miyoplarda -25 dereceye kadar fakik göz içi lensi ile tedavi mümkün olmaktadýr." ifadelerini kullandý. Þangay çöktü, AB güvenli liman oldu Avrupa Birliði karþýtlarýnýn euronun yürürlükten kalkacaðý ve Avrupa Birliði'nin daðýlacaðýný sürekli söylemesine raðmen yaþanan son krizde euronun güvenilir liman olduðu görüldü. Türkiye'nin ihracatýnýn yüzde 43'ünü, ithalatýnýn yüzde 37'sini Avrupa Birliði'nden gerçekleþtirdiðini belirten Taraf Gazetesi yazarý Süleyman Yaþar, son ekonomik geliþmelerin de AB'nin alternatifi olarak görülmeye baþlanan, kapalý kutu Þangay Beþlisi'ne güvenilmemesi gerektiðini gösterdiðini yazdý. Ýþte Taraf Gazetesi yazarý Süleyman Yaþar'ýn yazýsý: "Hatýrlayacaksýnýz Türkiye'de Avrupa Birliði karþýtlarý euronun yürürlükten kalkacaðýný ve Avrupa Birliði'nin daðýlacaðýný hep söylediler. Ama yaþanan son krizde euro güvenilir liman oldu. Ve euro/dolar paritesi 1.17'ye yükseldi. Dün öðle saatlerinde euro/dolar paritesi 1.14 düzeyindeydi. ÇÝN YÜZDE 7 DEÐÝL YÜZDE 4 BÜYÜR Peki, niye euroya talep arttý ve euro güvenilen bir liman oldu? Bildiðiniz gibi Çin hakkýnda pek doðru bilgi elde edilemiyor. Çinli uzmanlara göre Çin ekonomisi bu yýl yüzde 7 oranýnda büyüyecek. Ama Amerikan iktisatçýlar bu yüzde 7'lik büyümeye inanmýyorlar. Petrol kullanýmý ve petrol fiyatlarýna bakarak Çin ekonomisinin 2015'te ancak yüzde 4 oranýnda büyüyeceðini düþünüyorlar. Ýþte bu nedenle Çinli þirketlerin hisse fiyatlarý geriliyor. Tabii bu durum Amerikan ekonomisini de etkiliyor. Çünkü Amerikalýlar Çin'e tahvil satarak kendilerini finanse ediyorlar. Türkiye'den 4,5 milyar dolar kaçtý Yabancý yatýrýmcý, geliþen piyasa varlýklarýna olan güvenin azalmasý ile bu yýl 4.5 milyar dolarlýk Türk tahvili satýþ yaptý ve bu rakam artabilir.geliþen piyasa varlýklarýna olan güvenin kötüleþmesi Türkiye'den görülen sermaye çýkýþlarýný artýrabilir. Yabancý yatýrýmcý artan politik belirsizlik ile bu yýl 4.5 milyar dolarlýk Türk tahvili satýþý yaptý. Bloomberg News'un haberine göre, ülke CDS'leri 4 yýlýn en yüksek seviyesine ulaþýrken, Lira dolar karþýsýnda rekor düþük seviyelere indi. Buna karþýn Merkez Bankasý faiz oranlarýný artýrmaya karar verebilir ancak bu, kredi talebini azaltma ve gayrisafi yurtiçi hasýlayý düþürme riskleri taþýyor. Türkiye'nin 2015 büyüme için konsensüs Ocak ayýndan bu yana 60 baz puan düþerek yüzde 2.9'a indi.

12 28 AÐUSTOS 2015 CUMA Eksikler tamamlanýrsa maç oynanýr Spor-Toto Üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor sezonun ikinci maçýnda Pazar günü kendi sahasýnda Kýzýlcabölük'ü konuk edecek. Maçýn Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda oynanabilmesi için tespit edilen eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüðü ekipleri yaklaþýk bir aydýr gece günden çalýþarak eksiklerin yüzde 90'ýný giderdiler. Kalan birkaç eksiðin ise hafta sonuna kadar giderilmesi bekleniyor. Belediyespor Manavgat provasýný yaptý Ligin ilk maçýnda sahasýnda yenilen Çorum Belediyespor, hafta sonu oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý çift kale sürdürdü. Kendi sahasýnda Dersimspor'a yenilen Çorum Belediyespor, ligde ilk galibiyetini almak için Manavgatspor hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor. Dün Ulukavak Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmanda futbolcularýn oldukça hýrslý olduklarý gözlenirken, Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolcularýný ortaya koyduklarý performanstan dolayý kutladý. Pazar günü görev vereceði futbolcularý belirlemeye çalýþan Fahrettin Sayhan istediklerini baþaramayan futbolcularý ise sert bir dille uyararak daha dikkatli olmalarýný istedi. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla tamamlayacak ve akþam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek. Yasin Yücel Oto Drag ve motor show nefes kesecek HÝTOK'un organize ettiði Oto Drag Yarýþmasý 30 Aðustos Pazar günü saat 13.00?de Ak Kent TOKÝ yolunda start alacak. Konu hakkýnda açýklamada bulunan HÝ- TOK Baþkaný Cihat Bayar, bu yýlki organizasyona yoðun bir katýlým olduðunu söyledi. Ankara, Samsun, Amasya illerinden þuan için yaklaþýk 30 aracýn ön kayýt yaptýrdýðýný vurgulayan Bayar, "Bu sayýnýn yarýþma günü daha da artacaðýný tahmin ediyoruz. Bu yýl özellikle Samsun ve Ankara'dan gelecek özel araçlar izleyenlere keyifli ve heyecan dolu anlar yaþatacak" dedi. MOTOR SHOW Çorum'un önde gelen motorcularýndan Selehattin Yýldýrým'ýn da HÝTOK Oto Drag'ta izleyicilere özel bir show hazýrladýðýný ifade eden Bayar, "Dumana ve hýza doymak istiyorsanýz bu showu kaçýrmayýn diyoruz. Pazar günü gerçekleþecek bu organizasyona tüm Çorum halkýmýzý davet ediyoruz" diye konuþtu. Spor Servisi Fenerbahçe Basketbol Okulu saðlýk kontrolünden geçti Fenerbahçe Basketbol Okulu Antrenörü Yaþar Yýlmaz sporcularýn yað ölçümü yapýldýðýný söyledi. Yaþar Yýlmaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu çalýþmalarýna devam eden sporcularýmýzýn fiziksel ve yað ölçümleri Fenerbahçe Spor Okullarý Denetim Uzmaný Sedat Oral ve Fenerbahçe Spor Kulübü Beslenme Uzmaný Ýbrahim Ethem Iraz tarafýndan 24 Aðustos 2015 Pazartesi günü yapýldý. Sporcularýmýzýn boy kilo ve vücut kitle indeksleri ölçülerek Fenerbahçe Spor Okullarý tarafýndan oluþturulan bilgi bankasýna aktarýlacak. Beslenme uzmaný Iraz tarafýndan yapýlan ölçümlerde sporcularýmýzýn fiziksel durumlarý ve sporcu beslenmesinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkýnda veli ve sporcularýmýza bilgiler aktarýldý. Denetim Uzmaný Sedat Oral da bir takým incelemelerde bulunarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda velilerle sohbet ederek görüþ alýþveriþinde bulundu ve bu tür çalýþmalarýn yýlda bir kaç kez tekrarlanarak sporcularýn geliþimlerinin takip edileceðini belirtti. Velilerimizden de çok olumlu görüþler geldi sporcularýmýzýn saðlýk eðitim sosyal ve teknik olarak geliþimlerinin takip edilmesinden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek Fenerbahçe Spor Kulübü yetkililerine teþekkür ettiler" dedi. Spor Servisi 40 yaþ üstü Çorumlulara milli olma fýrsatý Türkiye'de geçen yýl kurulan ve bu yýl ikinci sezonunu geçirecek olan Veteranlar Futbol Ligi çeþitli fýrsatlar sunuyor. TÜRKÝYE'YÝ KUCAKLAYACAK 10 Eylül tarihinde baþvurularýn son bulacaðýný ve Çorumlularýn bu fýrsatý deðerlendirmesi gerektiðini belirten TMVFL Batý ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan yaptýðý açýklamada, "Futbolu seven, komþularýyla, iþ arkadaþlarýyla halý sahalarda hobi olarak futbol oynayan kiþilere de ligimiz sayesinde Milli Sporcu olma fýrsatý doðmuþ olacak. Türkiye'yi kucaklayacak bu ligde, Çorum gibi büyük bir þehrin de temsil edilmesini hatta Çorum'dan 1'den fazla takýmýn lige katýlmasýný istiyoruz" ifadelerini kullandý. HERKES KATILABÝLÝR Galatasaray gibi büyük takýmlarýn ve ünlü futbolcularýn da ligde ter dökeceðini belirten Doðan, "40 yaþýnda olan herkes bu ligde yer alabilir. Takýmlar dernek, kulüp veya þirket ismiyle katýlabilirler. Oyuncu listesi oluþturulurken herhangi bir sayý sýnýrý yok. Oyuncularýn sabit forma numarasý ve lisansý olacaktýr. 37,38,39 yaþýnda olan ve 2 yýl öncesinden aktif futbolu býrakmýþ 4 oyuncuyu da takýmlar kadrolarýnda bulundurabileceklerdir. Çorum'dan birden fazla takým da bu ligde yer alabilir. Takýmýný kuran futbol severler ligimize katýlabilir" dedi. FÝNAL ANTALYA'DA 3-4 Ekim de baþlayacak olan lig, gruplar halinde deplasmanlý lig olarak devam edecek. Nisan ayýnýn sonunda bitecek olan ligin Mayýs ayýnda gruplardan çýkan 2'þer takýmýn Antalya Side'de oynayacaðýný play-off mücadeleleri sonucunda Türkiye Þampiyonu belirlenerek son bulacak. Geçen yýl 18 takýmýn mücadele ettiði lig de bu yýl 60 ile 80 takýmýn mücadele etmesi bekleniyor. BAÞVURU YAPMAK ÝÇÝN TMVFL Liginde mücadele etmek isteyen Master ve Veteran takýmlar internet adresine baþvurularýný yapabilirler. Gerekli bilgiyi irternet adresinden alabilirler. Ayrýca, TMVFL Batý ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan ile irtibat kurmak isteyenler numarayý arayabilirler. Kastamonu Valisi Þehmus Günaydýn Kastamonuspor 1966'nýn 2-0 kazandýðý Manavgatspor maçý hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Günaydýn, Kastamonuspor 1966 yönetiminin iyi bir takým kurduðunu bu takýmýn bu sene þampiyon olacaðýna inandýðýný söyledi.kastamonuspor 1966'nýn Manavgatspor maçýnda bir çok pozisyon kaçýrdýðýna da deðinen Günaydýn, "Bu hafta alacaðýmýz farklý galibiyetle lider olabilirdik ama bu "Bu takým þampiyon olacak" maç bizim için nazar bocuðu olsun" dedi. Kastamonuspor 1966'nýn 3. Lig'in en iyi kadrolarýndan birine sahip olduðunu belirten Vali Günaydýn, "Ben inanýyorum ki bu takým bu yýl þampiyon olacak. Kastamonuspor 1966 yönetimi ve teknik heyeti gerçekten iyi bir takým kurmuþlar. Bu takým geçen yýl olduðu gibi yine þampiyon olacak ve Allah'ýn izniyle 2. Lig'e yükselecektir." ifadelerini kullandý.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 28 Nisan 2017 Yurt İçi, Gümrük Kapısı ve Yurt Dışı Sandıkları Anayasa Değişikliği Halkoylaması Sonuçları Tablo 1.A Sandık Seçmen

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı