MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MHP Ýl Baþkaný Çetin'den"

Transkript

1 MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi. 80 öncesinin o zor þartlarýn da, idealist insanlarýn canlarý pahasýna mücadele verirken, Tuðrul Türkeþ'in fütursuz davranýþlarýndan rahatsýz olan Ülkücü liderlerin Baþbuða durumu izah ettiklerini ve... 6 DA Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 28 AÐUSTOS 2015 CUMA 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: MHP Ýl Baþkaný Çetin'den Milletvekili Köse'ye sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin yaptýðý yazýlý CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse'nin MHP ve Genel Baþkan Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Lisans tamamlamada tercihte hata yapýlmamalý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Lisans tamamlamada tercih zamanýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Ebeler, Hemþireler ve Anneler Günü'nde talep ettiðimiz ve sözü Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan verilen Lisans Tamamlama hayata geçmiþ durumda. 7 DE Milletvekili Tufan Köse'nin Kýrþehir'de yaptýðý basýn açýklamasýnda 7 Haziran'dan sonraki süreçte hükümet kurma sürecini kilitleyen partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu iddia ettiðini ve takým elbiseli teröristler ile iþbirliði yapmadýðý için MHP'yi suçladýðýný iddia eden Bekir Çetin, "Sayýn vekil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi partisi gibi duruþu olmayan bir politika izlemesini beklemiþ olacak ki partimizin politikalarýný çok yanlýþ anlamýþ ve çok yanlýþ yorumlamýþtýr. Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran seçimlerinin akabinde ortaya çýkan hükümet formülleri üzerine ilk günkü dik duruþunu her zaman sergilemiþtir. 3 TE Ýllerin milletvekili sayýlarý açýklandý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðýnýn (TÜ- ÝK) adrese dayalý nüfus kayýt sistemi 2014 yýlý sonuçlarýna göre, seçim çevreleri ve her seçim bölgesinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýný belirledi. Vali Orhan Öztürk: 5 TE Hacý Nuri Lafcý Koalisyon kurma sürecinde diðer partiler samimi davranmadý Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer, CHP Çorum teþkilatýyla buluþtu. Toplantý da konuþan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Ýl Teþkilatý olarak 7 Haziran'da yapýlan 25. Dönem Milletvekili seçimlerinde ellerinden geldiðince çalýþtýklarýný, 1 Kasým'da yapýlacak olan 26. Dönem Milletvekili seçimlerine ise hazýr olduklarýný söyledi. 7 DE Baðcý'dan Bakan Yýldýz'a doðalgaz teþekkürü Alaca, Ýskilip ve Osmancýk ilçelerinin doðalgaza kavuþturulmasý konusunda yoðun çaba sarfeden AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý her üç ilçenin doðalgaz ihalesi ile ilgili sürecin tamamlanmasýyla birlikte Enerji Bakaný Taner Yýldýz'a teþekkür etti. 3 TE Bekir Çetin Ýtalyan gelin Müslüman oldu Merkez Seydim Köyü nüfusuna kayýtlý Engin Öz ile Ýtalya'da tanýþan Ana-Marýana Marýn Müslüman oldu. Genç çift Tufan Köse birbirlerini bir süre tanýdýktan sonra evlilik kararý alarak ilk önce niþanlarýný yapýp Türkiye'yi gezmeye geldiler. 5 TE Yaz Kurslarýný 5 bin 596 öðrenci baþarýyla tamamladý Çorum Belediyesi tarafýndan 24 Haziran'da Gençlik Merkezlerinde baþlatýlan Yaz Kurslarý, 22 Aðustos Cumartesi Günü sona erdi. 5 bin 596 öðrenci yaz kurslarýný baþarýyla tamamladý. 5 TE SMMMO'dan 30 Aðustos mesajý Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "30 Aðustos Zafer Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. 2 DE "Tasarruflu olmak para harcamamak deðildir, yönetmek harcamaktýr" Bitlis Valisi iken Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan merkeze alýnan Orhan Öztürk hakkýnda, Hürriyet Gazetesi bazý internet sitelerinde yer alan iddialara cevap verdi ve haberin gerçeði yansýtmadýðýný belirtti. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Toplu Sözleþme süreci hakkýnda yaptýðý deðerlendirmede... 4 TE 2 DE "Kazanýmlarýmýzla çalýþanlarý mutlu ettik, toplumsal uzlaþýya katký sunduk" Ahmet Saatcý Belediye 2 bin 250 kiþiyi daha Çanakkale'ye götürüyor Ramazan Ayý öncesi 1600 Çorumluyu Çanakkale'ye götüren Çorum Belediyesi,kültür gezileri kapsamýnda düzenlediði "Çorum Ecdadýnýn Ýzinde Çanakkale Yollarýnda" projesiyle Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýlýnda 2250 Çorumluyu daha... 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 04:23 05:56 12:49 16:29 19:29 20: Abdullah Gül'ün Cumhurbaþkaný seçilmesi (2007) - Leyleklerin gitme zamaný - Kocatepe Câmii'nin ibâdete açýlýþý (1987) Ömürlerini gaflet içinde geçiren, kulluk vazîfesini yapmayýp, ibâdetten mahrum kalan âsi insanlarýn hâllerine çok acýrým. Eyyûb-i Sahtiyânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ANNEM ÝÇÝN Bir günümüz bile sensiz geçmezken Þimdi mezarýna hasretiz anne... Issýz bir mezarlýk, kimsesiz bir yer Gölgesinde ulu, loþ bir mâbedin Bir yýðýn toprakla bir parça mermer Sýrrýyla haþr olmuþ orda ebedin. Bir yýðýn toprakla bir parça mermer, Üstünde yazýlý yaþýnla, adýn; Baþ ucunda matem renkli serviler Hüznüyle titreþir sanki hayatýn. Seni gömdük anne yýllarca evvel Göz yaþlarýmýzla bu ýssýz yere Kimsesiz bir akþam ziyaya bedel Matem daðýtýrken hasta kalblere. Kimsesiz bir akþam, ezelden yorgun Hüznüyle erirken Dicle de sessiz, Öksüzlük denilen acýyla vurgun Bir baþka ölüydük bu toprakta biz. Vali Orhan Öztürk: "Tasarruflu olmak para harcamamak deðildir, yönetmek harcamaktýr" Bitlis Valisi iken Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan merkeze alýnan Orhan Öztürk hakkýnda, Hürriyet Gazetesi bazý internet sitelerinde yer alan iddialara cevap verdi ve haberin gerçeði yansýtmadýðýný belirtti. Kamu hizmetlerinin denetlenmesi açýsýndan gazetecilerin önemli bir görevi yerine getirdiðini belirten Vali Öztürk, açýklamasýnda, meslek ilkeleriyle baðdaþmayan, algý yönetimini hedefleyen yayýnlarýn gazetecilik mesleðine de zarar verdiðini söyledi. "Tek taraflý hazýrlanan haberde, haberciliðin en temel ilkelerinden bir olan karþý tarafa da söz hakký verme kuralý ihlal edilmiþ, haber metninde cevap hakkým kullandýrýlmamýþtýr" diyen Vali Öztürk, bu yayýnlarla ilgili kamu ve medyanýn özdenetim mekanizmalarýna baþvuracaðýný belirtti. Yapýlan hizmetleri ve harcamalarý yerinde görmek isteyen medya mensuplarýný Bitlis'e davet eden Vali Öztürk'ün açýklamasý þöyle: "Ulusal yayýn yapan bir gazetemizde ve bazý internet sitelerinde yayýnlanan Bitlis Valiliði ile alakalý haberlerde; '5 milyon liralýk usulsüz harcama yapýldýðý, ödeneklerin kurutulduðu, pahalý yýlbaþý hediyeleri alýndýðý, valilik aracýnýn Ýstanbul'da tutulduðu' þeklinde iddialar yer almýþtýr. Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerimiz her ilde olduðu gibi geçtiðimiz ay Bitlis Valiliðimize de gelerek rutin incelemelerde bulunmuþlardýr. -"HARCAMALAR ÝDARÝ GELENEKLERE, MEVZUATA, SOSYAL ÞARTLARA UYGUN"- Yapýlan harcamalar idari geleneklere, mevzuata, bölgenin içinde bulunduðu sosyal þartlara uygun, sosyal yardým ve geleneksel STK'lar baþta olmak üzere eðitim, saðlýk, engelliler gibi sosyal konularda çalýþan vakýf ve derneklere, çocuklara, gençlere, güvenlik konusunda çalýþan kurumlara verilen cüzi desteklerdir. Gençlerimiz, öðrencilerimiz, esnaflarýmýz ve 300 muhtarýmýz baþta olmak üzere yerel yöneticilerin kültür gezilerine, irfan, edep ve ahlak konusunda yapýlan çalýþmalara Valiliðimizce katký saðlanmýþtýr.sosyal alt yapýya yapýlan farklý uygulamalar eksik ve yanlýþ deðerlendirilebilmektedir. Bu açýdan ilin bu konudaki kurum ve kuruluþlarýndan bilgi almak mümkündür. Bu tür eðrisi doðrusu tartýþmalý iddialar bölgedeki idari inisiyatifleri bloke edebilecek, sonuçta vatandaþý sýkýntýya sokabilecek tavýrlara, sýkýntýlarý da çözecek çözümlerin üretilmemesine yol açabilir. -"ÝHALELER DAVETÝYE YERÝNE AÇIK USULDE YAPILDI"- Yapýlan ihalelerin davetiye yerine açýk usulde yapýlmasý, kamu kaynaklarýnýn etkin ve verimli kullanýmýna yönelik uygulamalar özellikle güvenlik yollarý yatýrýmlarý her valilikte olduðu gibi hassasiyetle yürütülmüþtür. Valiliðimizin temsil makamý oluþu sebebi ile ilin seçilmiþ ve atanmýþ üst düzey bütün yöneticilerine ayrým yapýlmaksýzýn getirdikleri hediyelere eþ deðer yýlbaþý hediyesi alýnýp verilmiþtir. Tasarruflu olmak para harcamamak deðildir. Yönetmek harcamaktýr." Ahmet Hamdi TANPINAR SMMMO'dan 30 Aðustos mesajý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9183 2,9188 EUR 3,2824 3,2840 STERLiN 4,4991 4,5011 2,4196 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "30 Aðustos Zafer Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Türk milletinin istiklâl ve hürriyetine olan inancýný tüm dünyaya haykýrdýðý, millî ruhunu ve þerefini yücelten, hâkimiyetin kayýtsýz ve þartsýz kendisine ait olduðunun sembolü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doðuþunu müjdeleyen 30 Aðustos Zafer Bayramý vatanýmýzý parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabý en iyi þekilde vermiþtir" diyerek baþlayan Muzaffer Yýldýrým, "Bu zafer Türk Milletinin hiçbir þeklide baðýmsýzlýðýndan ödün vermeyeceðini; sonsuza kadar var olacaðýný bütün dünyaya duyurmuþtur. 30 Aðustos Zafer'ini bize armaðan eden eþsiz önder Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný saygýyla anýyor, Türk milletinin bu büyük bayramýný þahsým ve meslektaþlarým adýna kutluyorum" dedi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Yaðmur Damlasý'ndan Sünnet Þöleni Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði sünnet þöleni gerçekleþtirilecek. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Hayýr Çarþýsýna baþvuru yapan ailelerden ihtiyaç önceliðine göre seçilen sembolik 9 çocuðun sünnetini yapacaklarýný belirtti. Sünnet programýna katýlacak çocuklarýn sünnet kýyafetleri dernek tarafýndan temin edilerek ailelere daðýtýldý. Ayrýca 30 Aðustos tarihinde sünnet çocuklarý için çocuk gezdirme ve kýna gecesi düzenlenecek. Çocuk gezdirme 30 Aðustos Pazar günü saat 17.00'da Çöplü Mahallesinde bulunan Hayýr Çarþýsýndan baþlayacak, þehir gezisi ve Hýdýrlýk ziyareti sonrasýnda Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Osmanlý Park'ta yapýlacak törenle sona erecek.sünnet olacak çocuklara sürpriz hediyeler verilecek. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 MHP Ýl Baþkaný Çetin'den Milletvekili Köse'ye sert tepki! Bekir Çetin Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin yaptýðý yazýlý CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse'nin MHP ve Genel Baþkan Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Milletvekili Tufan Köse'nin Kýrþehir'de yaptýðý basýn açýklamasýnda 7 Haziran'dan sonraki süreçte hükümet kurma sürecini kilitleyen partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu iddia ettiðini ve takým elbiseli teröristler ile iþbirliði yapmadýðý için MHP'yi suçladýðýný iddia eden Bekir Çetin, "Sayýn vekil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi partisi gibi duruþu olmayan bir politika izlemesi- Tufan Köse Maksutlu'ya geçmiþ ni beklemiþ olacak ki partimizin politikalarýný çok yanlýþ anlamýþ ve çok yanlýþ yorumlamýþtýr. Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran seçimlerinin akabinde ortaya çýkan hükümet formülleri üzerine ilk günkü dik duruþunu her zaman sergilemiþtir. Partimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduðunu iddia eden "sözde %60'lýk blok" sevdalýlarýnýn aksine eli kanlý terör örgütünün siyasi temsilcileri ile hiçbir þekilde, ister koalisyon olsun ister dýþarýdan destekleme olsun, bir araya gelmeyeceðini ilk gün söylemiþtir ve hala sözünün arkasýndadýr" dedi. Çetin açýklamasýna þöyle devam etti: "Sayýn vekil insanýmýzýn beklentisinin HDP destekli MHP-CHP hükümeti olduðunu iddia etmektedir. Çorum vekili olan sayýn Tufan Köse'nin Çorumlu hemþerilerimizin ne düþündüðünü tam olarak kavrayamadýðý da bu iddiasý ile net olarak anlaþýlmýþtýr. Askerimizi polisimizi haince pusularlasaldýrýlarla þehit eden, yýllardýr Türk milletinin ocaklarýna ateþler düþüren hain bir terör örgütünün takým elbiseli temsilcileri ile birlikte hareket etmemizi beklemek tam bir gaflet ürünüdür. Sayýn vekil insanýmýzýn beklentisinin bu olduðunu iddia ederken acaba gözü yaþlý þehit analarýmýz, babalarýmýz hiç mi gözünün önüne gelmemektedir? Sayýn vekil bu iddiayý ortaya atarken kurþuna dizilmiþ silahsýz askerlerimizi hiç mi düþünmemektedir? Sayýn vekil milletimizin böyle bir beklentisi olduðunu iddia ederken eþinin yanýnda baþýna kurþun sýkýlarak þehit edilen askerimizin kanlar içinde yerde yatan halini hiç mi göz önüne getirmemektedir? Ancak CHP'nin daðda teröristlerle gezen vekilini, KCK'lýlarýn avukatlýðýný yapan genel baþkan yardýmcýlarýný düþündüðümüzde hala bu partinin rozetini yakasýnda taþýyan sayýn vekilden bunlarý beklemenin de nafile olduðunu biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, teröristlere, siyasi uzantýlarýna ve destekçilerine karþý olan duruþunu bugüne kadar bozmadýðý gibi bundan sonra da bozmayacaktýr. Her zaman sadece Türk milletine güvenmiþ ve Türk milletinden gücünü almýþ Milliyetçi Hareket Partisi 40 yýlý devirmiþ siyasi çizgisini bozmadan, aldatanlara, satanlara raðmen yoluna dimdik devam edecek ve her zaman büyük Türk milletinin umudu olmaya devam edecektir." olsun ziyareti AK Parti heyeti, Çorum'un Kargý Ýlçesi Maksutlu Köyü'nde yaþanan sel felaketinden dolayý geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Maksutlu Köyü halkýnýn geçtiðimiz günlerde yaþadýklarý afet nedeniyle oluþan zarar ve ziyanýn devlet imkanlarý seferber edilerek sarýldýðý belirtilirken, AK Parti heyeti de köyde yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Ýnceleme ziyaretine, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Adnan Týðlý, Mesut Ceylan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Armaðan, Musa Arif Erkan, Mehmet Yetim, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve yardýmcýlarý, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclis Üyeleri Nurettin Karaca, Mustafa Alagöz, Yurdanur Özzehinli, Üzeyir Esenkaya, Mustafa Yýldýz, Mesut Tuðrel, Mustafa Çatar, Mehmet Tatlýsu, Mustafa Çelik ve Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Aladdin Coþkun katýldý. Afet nedeniyle devletin yaptýðý çalýþmalarý yerinde inceleyen ekip, köy halkýna geçmiþ oldun temennisinde bulundular. Bekiroðlu ve beraberindekiler, eksik kalan çalýþmalar ve diðer sorunlar hakkýnda istiþare ederek giderilmesine çalýþacaklarýný belirttiler. Muhtar ve köylüler ise yapýlan çalýþmalardan ve ziyaretten dolayý AK Parti heyetine teþekkür etti. 5. Ýki Oluk Þenliði bu pazar Elmapýnar Köyü Yardýmlaþma Dayanýþma Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneði tarafýndan geleneksel 5. Ýki Oluk Þenliði düzenlenecek. Þenlik, Mecitözü'ne baðlý Elmalýpýnar (Çaðna) Köyü'nde 30 Aðustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleþtirilecek. Yerel sanatçýlar Çiçek Erdemir, Beste, Rasim Kopar'ýn sahne alacaðý þenlik protokol konuþmalarý, yemek ikramý ve çeþitli eðlence programlarý ile devam edecek. Ayrýca hediye çekiliþlerinin de yer aldýðý Ýki oluk Þenliði'ne tüm Çorum halký davet edildi. Belediye 2 bin 250 kiþiyi daha Çanakkale'ye götürüyor Ramazan Ayý öncesi 1600 Çorumluyu Çanakkale'ye götüren Çorum Belediyesi,kültür gezileri kapsamýnda düzenlediði "Çorum Ecdadýnýn Ýzinde Çanakkale Yollarýnda" projesiyle Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýlýnda 2250 Çorumluyu daha Çanakkale'ye götürüyor. Bu yýl Çanakkale'yi görme fýrsatý bulamamýþ 1600 kiþiyi Çorum'dan Çanakkale'ye götürdüklerini ve 1 Eylül 2015 ile 14 Ekim 2015 tarihleri arasýnda 2250 kiþiyi daha götüreceklerini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Özellikle terörün ve bölücülüðün týrmandýrýlmaya çalýþýldýðý þu günlerde bütün vatandaþlarýmýzýn Çanakkale gibi, birliðimizi ve bütünlüðümüzü temsil eden paydada buluþmasýný temenni ederim. Çanakkale bizim millet ruhumuzun yattýðý yerdir. Biz de, bu düþünce ve sosyal belediyecilik anlayýþýyla hareket ederek Çorum'da yaþayan ve Çanakkale'yi görme imkaný bulamamýþ vatandaþlarýmýzý Çanakkale'ye götürüyoruz. 14 Ekim 2015'te ikinci turun son kafilesinin de Çanakkale'ye gidip dönmesiyle bu sene toplamda 3850 vatandaþýmýz Çanakkale ruhunu yerinde görmüþ ve yaþamýþ olacak." dedi. Baþkan Külcü, Çanakkale'ye gitmek isteyen Çorumlularýn, mahalle kültür merkezlerine veya Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'ne giderek baþvuru yapabileceklerini söyledi. Çanakkale'ye gidecek olan Çorumlular rehberler eþliðinde, birinci gün Gelibolu Yarýmadasý'na geçerek en kanlý çarpýþmalarýn yaþandýðý cepheleri, tabyalar ve þehitlikleri gezecekler. Gezinin ikinci günü Çanakkale þehir merkezi ve burada bulunan Çimenlik Kalesi, Nusret Mayýn Gemisi, Aynalý Çarþýyý gibi yerleri gezdikten sonra Bursa'ya geçerek burada da Orhangazi, Osman Gazi Türbelerini ziyaret edecekler. Geziye katýlan vatandaþlar son olarak Bursa Ulu Cami ziyaretinde bulunup Çorum'a doðru yola çýkacaklar. Baðcý'dan Bakan Yýldýz'a doðalgaz teþekkürü Alaca, Ýskilip ve Osmancýk ilçelerinin doðalgaza kavuþturulmasý konusunda yoðun çaba sarfeden AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý her üç ilçenin doðalgaz ihalesi ile ilgili sürecin tamamlanmasýyla birlikte Enerji Bakaný Taner Yýldýz'a teþekkür etti. Kargý Hes açýlýþý için Çorum'a gelen Bakan Yýldýz'ýn yanýnda bulunan Baðcý program süresince Yýldýz ile istiþare ve bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Yýldýz ile görüþmesinde ilçelerin doðalgaz ihale sürecinin tamamlanmasý ile ilgili teþekkürlerini ileten Baðcý ayrýca sosyal medya üzerinden "Alaca Ýskilip ve Osmancýk'a doðalgaz ihale süreci tamamlandý. Sözleþme imzalandý. Bakanýmýz Taner Yýldýza Teþekkürler" diyerek duygu ve düþüncelerini takipçileri ile paylaþtý.

4 HABER "Kazanýmlarýmýzla çalýþanlarý mutlu ettik, toplumsal uzlaþýya katký sunduk" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Toplu Sözleþme süreci hakkýnda yaptýðý deðerlendirmede, "Memur-Sen olarak azimli bir çalýþma yürüterek kritik süreci baþarýyla tamamladýk. Ýmza atýlan Toplu Sözleþme, büyük kazanýmlarýn elde edildiði, ilk defa 11 hizmet kolunun tamamýnda mutabakata varýlan tarihi bir sözleþmedir" dedi. "3. Dönem Toplu Sözleþme daha önce yapýlan Toplu Görüþmelerin üzerine bir þeyler kattýðýmýz, yeni bir þeyler ürettiðimiz bir süreç olmuþtur" ifadelerini kullanan Saatcý,"Herkes Memur-Sen'in elde ettiði kazanýmlarý konuþuyor. Türkiye'de, 'Toplumsal Uzlaþýya' katký sunacak, bütün toplum kesimlerini yakýndan ilgilendiren önemli bir süreci geride býraktýk. Bu Toplu Sözleþmede emeklerimizin karþýlýðýný aldýk, kamu görevlilerini mutlu ettik" þeklinde kaydetti. Toplu Sözleþme sürecinin kamu görevlileri adýna kapsamlý ve bol kazanýmlý bir sözleþme ile sonuçlandýðýný vurgulayan Saatcý, "Genel Toplu Sözleþme'de bir önceki Toplu Sözleþme'de aldýðýmýz kazanýmlara ilaveten yüzde 90'lýk bir iyileþme saðladýk. Hizmet Mermerkaya ve Þahin ailelerinin mutlu günü AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ayten ve Erkut çiftinin düðün merasimine katýldý. Bekiroðlu, genç çiftin nikah þahitliðini de yaptý. Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Musa Arif Erkan ile birlikte Ayten ve Erkut çiftinin düðün merasimine katýldý. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, genç çiftin nikah þahitliðini de yaptý. Bekiroðlu, "Bu mutlu günlerinde aralarýnda bulunduðum Mermerkaya ve Þahin ailelerinin evlatlarýnýn nikah þahidi olmaktan mutluluk duyuyorum. Çiftimizin birlik ve beraberlik içerisinde bir ömür boyu hayýrlý, saðlýklý ve huzur dolu bir ömür geçirmelerini temenni ederim" dedi. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise bu güzel birlikteliðin her iki cihanda da devam etmesini dileyerek, genç çifti ve ailelerini tebrik etti. Bekiroðlu ve Kurt'tan Karataþ'a ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Kurt ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Kargý ilçesinde gerçekleþtirilen Kargý HES'in açýlýþ töreninin ardýndan Osmancýk ilçesinde geçen AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve parti yönetimi Baþkan Karataþ'a ziyarette bulundu. Partilileri karþýlayan Baþkan Karataþ, çalýþmalarla ilgili Kurt ve Bekiroðlu'na bilgi verdi. Milletvekili Kurt, ilçedeki çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini belirterek Osmancýk'ýn her alanda hýzlý geliþme gösteren bir þehir olduðunu ifade etti. Ahmet Saatcý kolunda ise yüzde 100'lük bir kazaným artýþý gerçekleþtirdik. Toplu Sözleþmede genel tekliflerimizden toplam 43, Hizmet Kolu Sözleþmesi'nde ise toplam 170 kazanýma imza attýk. Toplamda 213 kazaným elde ettik. Bu tarihi baþarýyla; mali sosyal haklar paketini hayata geçirmiþ olduk" diye belirtti. Dönem Toplu Sözleþme sürecinin, Hizmet Kollarýnýn öneminin artmasý bakýmýndan önemli olduðunu belirten Saatcý, "Bu Toplu Sözleþme'de, hizmet kollarýnýn da katýlmasýyla kapsam geniþlemiþtir. Bu son derece önemlidir. Bu þu anlama geliyor; daha sonraki süreçlerde bu alanlarda daha fazla kazaným için taleplerimizi sunabileceðiz. Bunlardan bazýlarý 4/C ve Cuma Namazý izni konularýdýr, bunlar gelecek taleplerimiz için emsal teþkil edecektir. Bu Toplu Sözleþme sürecinin baþýnda önemli bir strateji geliþtirerek Hizmet Kolunun öneminin artýrýlmasýný teklif ettik. Kabul gördü ve ilk gün bunu kazanýma dönüþtürdük" dedi. Masada Memur-Sen'in kazanýmlarýyla, teklifleriyle dik duruþ sergilerken, diðer konfederasyon baþkanlarýnýn ne olduðunu bile anlayamamýþ bir þekilde gafil avlandýðýný ifade eden Saatcý, "Bu sürecin baþýnda herkesi mutlu edeceðiz demiþtik, sürecin sonucunda da herkesi mutlu ettik. Kamu Görevlilerini, kamu emeklilerini hatta Kamu-Sen ve KESK'in üyelerini de mutlu ettik. Mutlu olmayan iki isim Kamu-Sen ve KESK Baþkaný oldu. Memur-Sen'in kazanýmlarýný nasýl kirletebiliriz, algýlarý nasýl yönetebiliriz diye düþündüler, ama baþarýlý olamadýlar. Memur- Sen süreci dik duruþu ve kazanýmlarýyla tamamladý" þeklinde belirtti. Ýskilip Çayý taþkýn koruma çalýþmalarýný incelediler DSÝ Þube Müdürü Ýlker Arslan beraberinde teknik heyetle Ýskilip'te Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Görüþ alýþveriþinden sonra Ýlker Arslan ve beraberindeki teknik ekip, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Belediye Ýmar Ýþleri Müdürü Cemal Çelikkaya ile ilgili birim yetkilileri sahada incelemelerde bulundular. Ýl Müdürü Ýlker Arslan makine ve personel sayýsýnýn artýrýlacaðýný, arazi ölçüm çalýþmalarýnýn da Belediye ekipleri ile birlikte yapýlacaðýný söyledi. Belediye Baþkaný Recep Çatma devam etmekte olan taþkýn koruma çalýþmasýnýn Ýskilip için son derece önemli bir uygulama olduðunu, devam eden çalýþmanýn hýzlanmasýndan memnuniyet duyduklarýný kaydetti. Rýhtým çalýþmasý kapsamýnda Ýskilip Çayý derinleþtirilerek 13 metre geniþletiliyor. Çay yataðýndaki çalýþmanýn ardýndan saðlý, sollu 10 kilometre taþ duvar örme çalýþmalarý baþlayacak. Çayýn her iki tarafýnda 10'ar metre geniþliðinde 11 kilometre uzunluðunda yolun yapýmý da eþ zamanlý olarak devam ediyor. Baþkan Çatma çalýþmanýn tamamlanmasýnýn ardýndan çayýn iki tarafýna yapýlan yolun asfaltlanacaðýný, buradaki arazi sahiplerinin karþýdan karþýya geçmelerinde maðduriyet yaþamamalarý için gerekli önlemlerin alýnacaðýný sözlerine ekledi. Tefsir dersleri devam ediyor Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'da tefsir dersleri devam ediyor. Çorum ÝHH Mavi Marmara Seminer Salonunda her hafta Cuma akþamý saat 21.00'da yapýlan dersler Hafýz Yusuf Demirel tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Ýlke-Der ve Çorum ÝHH tarafýndan yapýlan açýklamada vatandaþlar tefsir derslerine davet edildi. 'Çið süt emmek' insanýn nankörlüðünü belirtmek için kullanýlan bir deyimdir. Ne zaman iyilik yaptýðýmýz birinden bir darbe yesek veya vefasýzlýðýný görsek hemen bu deyimi kullanarak baþlarýz dedikodusunu yapmaya. Tarih ve politika biliminin kurucusu sayýlan Floransalý düþünür, devlet adamý, askeri stratejist, þair, oyun yazarý Makyavel, çið süt emmiþleri þöyle tanýmlýyor: ''Ýnsanlar genellikle nankör, deðiþken, ikiyüzlü, tehlikeden kaçan, çýkarlarýnda hasis olan yaratýlýþtadýr. Kendilerine iyilik yaptýkça sizinle olurlar. Onlara ihtiyacýnýz olmadýðý zamanlar, güya size kanlarýný, canlarýný, mallarýný adar gibi davranýrlar. Fakat, tehlike baþ gösterince herkes ortadan kaybolur. Ýnsanlarýn dostluklarý hak edilir ama kullanýlamaz. Ýhtiyaç halinde bu dostluklara güvenilmez. Oysa, korku ile size baðladýðýnýz kiþiler, o korkuyu yaratan güç sizde olduðu müddetçe, sizden kopamazlar. O sebeple akýllý liderler, korkunun gücünü daima cebinde taþýmalýdýr'' Ancak bilim adamlarý tarafýndan yapýlan tüm bilimsel araþtýrmalar çið süt emmenin beynin nankörlük merkezinde herhangi bir uyarým yaptýðýný doðrulayacak sonuçlar vermemiþtir. Ayrýca dinimizde de, çið süt diye tanýmlanan anne sütünün bebekler üzerinde sayýsýz faydalarýnýn olduðu belirtilerek tavsiye edilir. Doðruluk derecesi nedir bilinmez amma þöyle bir rivayet dillerde dolaþýr. Köyün birinde 'çið süt emmiþ' deyimi çok kullanýlýrmýþ. Yýllardýr çocuk hasreti çeken bir anne ilk çocuðunu kaybedince gözyaþlarý içinde doktora ölüm sebebini sorar. Doktor da: 'Haným efendi çocuðunuzu sütünüz zehirlemiþ' der. Bu cevap karþýsýnda çok üzülür ama iþ iþten geçmiþtir. Durum böyle olunca anne ikinci çocuðunu, ayný akýbeti yaþamamasý için korkuyla hiç emzirmez. Bu durum köyde herkes tarafýndan duyulur. Dolaysýyla bu çocuk için büyük þanstýr. Çünkü büyüyüp gider, her þey yapar ama köyde kimse ona 'çið süt emmiþ' diyemez. Demek ki çið süt emmekle bu iþlerin pek alakasý yok. Biraz eðitim öðretim, aile terbiyesi ve gerçek manada Allah korkusu. Baþka bir ifade ile ya Allah ya da devlet korkusu yoksa tükenmez ülkemizde felaketlerin kokusu Ýþte size günlük hayattan birkaç örnek vereyim. Ýki kiþi ortak iþ yeri açar. Az palazlanmaya baþlayýnca þeytan dürter ve bir birlerine badik atmaya çalýþýrlar. Kardeþçe baþlayan iþler düþmanca nihayetlenir. Gurbetçi her zaman gelemediði için en güvendiði yakýnýna genel vekâlet verir. Sonra bakar ki adamkökünü zimmetine geçirivermiþ. Ýþ görmek adýna emanet para verir. Bir daha bekle ki geri gelir. Ön ayak olur iþe alýr, iþi öðrenince karþýna rakip olur. Makam sahibi iken el pençe durur. Makamdan düþünce imkâný olursa bir tekmede o vurur Bu tür örnekleri saymakla bitiremeyiz. Ve hepsine toptan 'insanoðlu çið süt emmiþ' güvenilmez yakýþtýrmasýný yapar ve suçu suçsuz çið süte atýveririz. Bununda bedelini âlemi Ýslam olarak öderiz. 'ÇÝÐ SÜT EMMÝÞ' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 4 Geçenlerde sohbet ederken Hasan Yýlmaztürk beyden zevkle dinlediðim kýssadan hisseyi sizinle paylaþmak istiyorum. Umarýz sizin de hoþunuza gider. Belki de sivil savunma tedbirleri açýsýndan da örnek teþkil eder. Avcýlardan kurtulan kurt sýrtýnda çuvalla tarlasýna doðru giden yaþlý köylüye sýðýnýr. 'Köylü kardeþ, ocaðýna düþtüm. Ne olur beni koru, yoksa öldürecekler' deyince köylü iyi niyetle hemen sýrtýndaki çuvalý boþaltýp içine kurdu saklar ve 'sakýn ses çýkarma' der. Bu arada avcýlar gelir 'biraz önce buradan bir kurt kaçýrdýk. Gördün mü?' diye sorunca 'hayýr görmedim' diyerek yön saptýrýr. Tehlike geçince kurdu çuvaldan çýkarýr. Kurt köylüye canýný kurtardýðý için öncelikle teþekkür eder ve ekler. 'Köylü kardeþ ben çok açým. Ölmemek için seni yemem gerek' deyince köylü 'nasýl olur ben seni avcýlardan kurtardým. Vefa denen bir þey var' dese de dinletemez. 'O zaman avcýlar öldürecekti þimdi de açlýktan öleceðim. Arada ne fark var ki' der. Bu durumda köylü, 'kurt kardeþ biraz yürüyelim. Yolda karþýmýza çýkacak üç canlýya bu durumu (vefayý) soralým. Ondan sonra beni yiyebilirsin' deyince kurt kabul eder. - Karþýlarýna ilk önce yaþlý bir at çýkar. Durumu ona anlatarak yardýmýný bekler. Lakin at: 'Ben yýllarca sahibime hizmet ettim. Sýrtým yara oldu. Ama ihtiyarlayýnca bir tekme atýp postaladýlar. Þimdi aç susuz sürünüyorum. Dolaysýyla vefa öldü. Ben sana yardým edemem' der. Kurt, 'bak köylü kardeþ gördün. O halde seni hemen yiyeyim' der. Köylü 'acele etme, bak seninle anlaþtýk. Daha ikinci olarak karþýmýza çýkana soracaðýz' der. - Ýkinci olarak karþýlarýna yaþlý bir köpek çýkar. Aynýsýný anlatýrlar. O da: 'Ben yýllarca sahibimi korudum. Kurtlarla kuþlarla kavga ettim ama takatten düþünce bir tekmeyle ormana atýldým. Dolaysýyla vefa öldü. Ben de yardýmcý olamam' der. Kurt, 'bak duydun. Zaman kaybetmeden seni yiyim' deyince köylü 'acele etme daha üçüncüsü var. Hele ona da bir soralým' der. - Üçüncü olarak karþýlarýna bir tilki çýkar. Durumu ona anlatýrlar. Yardýmcý olabileceðini ifade ederken kurt þu cüssesiyle ne yardýmý dokunacak ki diye tilkiyi küçümser. Tilki kurda dönerek 'Ben senin bu çuvala girdiðine gözümle görmeyince inanmam. Ýnanmam için þuracýkta tekrar girmen gerekir' der. Bunun üzerine kurt biran önce emeline kavuþmak için çuvala zevkle girince, tilki bir iþaretle çuvalýn aðzýný baðlatýr. Ve yanýnda olan taþla kurdun kafasýný ezmesini söyler. Köylü taþý kurdun baþýna vururken karþýsýnda canlý canlý duran tilkinin postunun çok para edeceðini düþünür ve ayný zamanda tilkinin kafasýna da taþý atarak ezer. Sonuç mu? 'Vefa yok mu?' diye kurda sitem eden köylü tilkiye karþý en büyük vefasýzlýðý sýcaðý sýcaðýna yapýverir. Kýssadan hisse yaþamýn gereði çið süt emsek te, Rabbim herkese ÝÇÝ DIÞI BÝR - VEFALI GERÇEK dostlar nasip eylesin. Ne dersiniz efendim? (Görüþlerinizi bekliyorum: )

Ambalaj atýklarý milli servet

Ambalaj atýklarý milli servet Katýlým Emeklilik ten Gazeteciler Cemiyeti ne ziyaret Cemiyet üyelerine özel bireysel emeklilik fýrsatý Ziyarette, Cemiyet üyeleri için hazýrlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Planý ele alýndý. ÇORUM Katýlým

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı