T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ"

Transkript

1 DEVRE: II CİLT:25 İÇTİMA SENESİ: III T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ i>m<i Yüz On Birinci İçtima 31. S. J926 Pazartesi MÜNDERECAT 1. ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 2. EVRAKI VARİDE Azayı Kiram Muamelâtı 1. Kırşehir Mebusluğuna intihab edilen Refik İsmail Beyin mazbatası. 2. Maraş Mebusluğuna intihab edilen Nurettin Beyin mazbatası ve tahlifi. Lâyihalar 1. Gaziantep Şehrinin elektrikle tenviri ve suyolu inşaatı için belediye namına hazinenin kefaleti ile müessesatı maliyeden istikraz akdi hakkında kanun lâyihası. (1/974) 2. Memurin kanununun ikinci maddei muvakkatesi ahkâmına tevfikan tanzim edilecek kanunun kabulüne kadar polis nizamnamesinin devamı meriyeti hakkında kanun lâyihası. d/975) Teklifler 1. Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin; Türk Tayyare Cemiyeti muamelâtının umumî istihlâk vergisinden istisnası hakkında teklifi kanunisi. (2/586) Sayfa Sayfa Mazbatalar Muallimin ve talebenin askerliklerinin teciline mütedair kanunun birinci maddesini muaddil 29 Kânunusani 1340 tarihli kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında iki kıta İstida Encümeni mazbatası Evkaf odacılarından Arife hilafı kanun verilen maaşatın muhasibi mesulden tazminen tahsiline mütedair Divanı Muhasebat ilâmının nakzı hakkında İstida Encümeni mazbatası Kadastro Müdiriyeti Umumiyesi teşkili hakkında (1/930) numaralı kanun lâyihası ve Tapu Encümenleri mazbataları Maraş Mebusluğuna intihap edilen Nurettin bey hakkında beşinci şube mazbatası 696: Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin Türk Tayyere cemiyeti muamelâtının umumî istihlâk vergisinden istisnası hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/586) 697 Rey İstihsali Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen veya bu uğurda süvari muhtelife ile

2 t : C : 1 Sayfa duçarı gelir olan Ricalin ailelerine verilecek emlâk ve arazi hakkında kanunun ikinci defa reye vazı 697,728: Gümrük tarifei umumiyesinde bazı tadilât icrasına dair kanunun ikinci defa reye vaazı. 697,734: Kazanç vergisine munzam vilâyet idarei hususiyeleri ve belediyeler hisseleri hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı. 697,731: İskân kanununun ikinci defa reye vazı 697, 737: Harekâtı askeriye halinde zabitan ve memurini askeriyeye ve bir nefer tayini verilmesi hakkında kanunun ikinci defa reye vazı SUALLER VE CEVAPLAR Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, Bazı nevakısının ikmali zamanında geri alman istismar lâyihasının tekrar meclise sevk edilip edilmiyeceğine dair suali ve Ticaret Vekili Rahmi Beyin şifahî cevabı. 697:698 Takrirler Mardin Mebusu Ali Rıza Beyin; Islahı hayvanata müteallik kanun lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakeresine dair takriri İzmir Mebusu Münir Beyle rüfekasının; 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 42 nci maddesinin tefsirine dair mazbatanın müstacelen müzakeresine dair takriri MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 699, Hava sınıfı zabitan ve mensubinine verilecek zamaim ve tazminat hakkında (1/938) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (Sıra Numarası : 222) 699:700,725: Münakaşa suretiyle ihalesi mümkün olmayan askerî inşaatın emaneten icrası hakkında (1/902) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları (Sıra Numarası : 221)700: Şüheda ailelerine intikal eden zimematın affı hakkındaki kanunun esarette vefat edenlerin zimematına da teşmiline dair (1/953) nu- Sayfa maralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (Sıra numarası : 220) 701,722: Tayinat ve yem kanununun bazı mevaddının tadili- hakkında (1/952) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (Sıra Numarası : 225) 701:702,716: Ankara ve İstanbul Askeri inzibat memurlanna müteferrika verilmesi hakkında (1/764) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (Sıra numarası : 226) 702,719: Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Orman nizamnamesinin 16 ve 43'ncü maddelerinin tadili hakkında (2/356) numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbataları (Sıra No: 158) 702: Bolu Mebusu, Şükrü ve Antalya Mebusu Rasih Beylerin; Kazanç kanununun üçüncü maddesindeki (toptan emtea alım ve satımiyle iştigal edenler) ibaresinin tefsiri hakkında (4/395), (4/396) numaralı takrirleri ve Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası. (Sıra Numarası: 211) 708:710, Aşar mültezimlerinin edayı deyn edenlerin emlâki merhune ve mütefevvizelerinin iadesine dair olup 17 kânunusani 1339 tarihli kanunla müddeti 1340 martı ihtidasına kadar temdit edilmiş olan 29 Eylül 1336 tarihli kanunun 1342 senesi şubatı gayesine kadar temdidi hakkında (1/668) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası (Sıra Numarası : 180) 710: Orman nizamnamesinin 16 ncı maddesi mucibince alınacak yaylakıye resminin ilgasına dair Kavanini Maliye Encümeninin teklifi kanunisi ve Mazbatası (2/588)714:715,740: senesi muvazenei umumiye kanununun 42 nci maddesinin tefsiri hakkında (3/540) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbataları (Sıra Numarası : 73'e ek)

3 1 : C : 1 BİRİNCİ CELSE Bed'i Müzakerat; Saat : 14,35 REİS : Kâzım Paşa KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Recep Bey (Diyarbekir) REİS Efendim, celseyi açıyorum. 1 ZAPTI SABIK HULÂSASI REİS Zaptı sabık hulâsası okunacak: Yüz Onuncu İçtima 30 Mayıs 1926 Pazar Birinci Celse Kâzım Paşanın riyasetleri altında bihnlkat zaptı sabık hulâsası kıraat Ve kabul ve evrakı varide ait oldukları mahallere havale olundu. Meclisi Âlinin Berrî ve Bahrî Cumhuriyet ordularına selâmlarının iblağı hakkındaki karara Başvekâletten gelen cevabî tezkere okundu. Ankara Otomatik Telefon Ücretlerine ve Teşkilâtı Mülkiyeye mütedair kanunlar ikinci defa tayini esami ile reye vazolundu. Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek İstiklâl Harbi Malullerine Mükâfatı Nakdîye İtasına, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında imza olunan Muhadenet Muahedenamesi ve Umumî Protokol ile İkamet Mukavelenamesinin tasdikine dair Kanun lâyihaları müzakere ve heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye vaz olundu. Ordu Mensubininin İstiklâl Madalyasiyie Taltiflerine mütedair Kanun lâyihası dahi müzakere ve tadilden kabul edildikten sonra teneffüs için celse tatil olundu. İkinci Celse Ali Süruri Bey tarafnidan kuşat edilerek Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edileni Ricalin ailelerine emlâk ve arazi veya nakden tazminat itasına, Gümrük tarifei umumiyesinde bazı tadilât icrasına, Kazanç Vergisine munzam idarei hususiye ve belediye hisselerine ve iskâna ve harekâtı askeriyi mıntıkasında bulunan zabıtana bir nefer tayım itasına dair kanun lâyihaları müzakere ve heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye konuldu. Şûrayı Askerî Kanununun ikinci maddesinin tadiline, Hizmeti Maksurelûlere Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun ikinci maddesine bazı meyad tezyiline, Zabitlerin ve askerî memurların hayvani teçhizatlarının tedarikine mütedair Kanun lâyihaları dahi müzakere ve heyeti umumiyeleri kabul edildi. Badehu ikinci.defa tayini esami ile reye konulan Ankara Otomatik Telefon Ücretlerine dair Kanunla Teşkilâtı Mülkiye Kanunu, İstiklâl Harbi Malullerine Mükâfatı Nakdîye itasına ve Türkiye ik) Bulgaristan arasında imza olunan muhadenet Muahedenamesinin Tasdikine mütedair kanunların kabul edildiği ve diğerlerine ait ârâda nisap olmadığı bittebliğ Pazartesi günü içtima edilmek üzere celse tadil oljmdu. REİS Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa var mı? Aynen kabul edilmiştir. 2. EVRAKI VARİDE Azayı Kiram Muamelâtı /. Kırşehir Mebusluğuna intihap edilen Refik İsmail Beyin mazbatası. REİS Dördüncü Şubeye gönderiyoruz. 2. Maraş Mebusluğuna intihap edilen Nurettin Beyin mazbatası. REİS Beşinci Şubeye gönderiyoruz. Lâyihalar 1. : Gaziantep şehrinin elektrikle tenviri ve suyolu inşaatı için belediye namına Hazinenin kefaleti ile müesses atı maliyeden istikraz hakkındla kanun lâyihası. (1/974) REİS Muvazenei Maliye Encüınenine havale ediyoruz. 2. Memurin Kanununun ikinci mkddei muvakkatesi ahkâmına tevfikan tanzim edilecek Kanunun kabulüne kadar Polis Nizamnamesinin devamı meriyeti hakkında Kanun lâyihası. (1/975) REİS Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 695

4 İ : C : 1 Teklifler 1. Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin; Türk Tayyare Cemiyeti muamelâtının Umumî İstihlâk Vergisinden istisnası hakkında teklifi kanunîsi. (2/586) REİS Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. Mazbatalar /. Muallimin ve talebenin askerliklerinin teciline mütedair Kanunun birinci maddesini muaddil 26 Kânunusani 1340 tarihli Kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında iki kıta İstida Encümeni mazbatası. REİS Müdafaa! Milliye Encümenine hayale ediyoruz. 2. Evkaf odacılarından Arife hilafı kanun verilen maaşatın muhasibi mesulden tazminen tahsiline mütedair Divanı Muhasebat ilâmının nakzi hakkında İstida Encümeni mazbatası. REİS Divanı Muhasebat Encümenine havale ediyoruz. SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Efendim, usulen bu arzuhal hakkında verilen karar bir cetvelle azaya tevdi edilmek lâzım gelir ve böyle bir cetvel ortada yoktur. Bunun Divanı Muhasebat heyeti gitmesi daha muvafıktın REİS Efendim, şimdi bir kere Divanı Muhasebat Encümenine gitmesi lâzımdır. Geldiği zaman teklif buyurursunuz gönderilir. (Divanı Muhasebat heyetine taalluku yoktur sesleri). SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Mazbatanın muhteviyatı anlaşılmadan taalluku yoktur sözünü bendeniz anlamam. REİS Okunur müzakere edersiniz. İcap eden yere verirsiniz. 3. Kadastro Müdiriyeti Umumiyesi teşkili hakkında (1/930) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Tapu Encümenleri mazbataları. REİS Ruznameye alıyoruz. MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası yoktur. Yalnız Tapu Encümeni bizden bir fikir sormuştur, bunun üzerine Encümen bir tezkere göndermişti. Lâyiha Encümenimize gelmemiştir. Mazbatamız yoktur. REİS İstiyor musunuz? MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) Tabiî, teşkilâttır, Encümene gelmesini istiyoruz. REİS O halde Muvazenei Maliye Encümenine veriyoruz. CAVİT PAŞA (Canik) Muvazenei Maliye Encümeninden Tapuya geldi. REİS Fakat, yalnız bir tezkere yazmışlardır. Mazbataları yoktur. Tapu Encümeni heyeti umumiyeye sevk etmiştir. CAVİT PAŞA (Canik) Paşa hazretleri; bu mazbata Maliye Vekili Hasan Beyin huzuriyle müzakere edildi. Bu cetvele ithal edilen para bütçede mevcuttur. Yeni teşkilât da yapılmıyor. Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encümenine gitmesine mahal yoktur. MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) Paşa hazretleri; yalnız bir tezkeremiz vardır. Encümence de müzakere edilmemiştir. REİS Tabiatiyle Muvazenei Maliye Encümenine vereceğiz. CAVİT PAŞA (Canik) Efendim, bu lâyihada kadroya bir şey ilâve olunmuyor. Bütçedeki maaş dahilinde olacaktır. REİS Evvelce Muvazenei Maliye Encümenine havale edilmiş midir? MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) Hayır. REİS Muvazenei Maliye Encümeni lâyihayı tetkik etmek istiyor. Lâyihanın Muvazenei Maliye Encümenine tevdiini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Muvazenei Maliye Encümenine tevdii kabul edilmiştir. 4. Maraş Mebusluğuna intihab edilen Nurettin Bey hakkında beşinci şube mazbatası. HALİS TURGUT BEY (Sivas) Bu, şimdi yukarıda geçmişti. Şubeden bu kadar çabuk nasıl geliyor? REİS Dün iki celse arasında gelmiş ve şubeye verilmiştir. Bu defa Meclisi Âliyi haberdar eyledik, muamelesi de intaç edilmiştir. Okunacaktır : Riyaseti Celileye Maraş Mebusu Nurettin Beyin mazbatai intihabiyesi şubemizce tetkik edilerek teamülden arî görülmüş olmakla heyeti umumiyeye arz edilmek üzere Riyaseti Celileye takdim kilindi. Beşinci Şube Reisi Kâtip Namına İsparta Kastamonu İbrahim Ali Nazmi REİS Efendim, mazbata hakkında mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Şube mazbatasını kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 696

5 t : C : 1 Tahlifler REİS Arkadaşımızın tahlifi yapılacaktır. (Maraş Mebusluğuna intihap olunan Nurettin Beyin tahlifi icra olundu) 5. Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin; Türk Tayyare Cemiyeti muamelâtının umumî istihlâk vergisinden isisnası hakkında teklifi kanunîsi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/586) REİS Efendim, Tayyare Cemiyeti muamelâtının istihlâk vergisinden istisnası hakkındaki teklifi kanunîyi Lâyiha Encümenine vermiştik, Lâyiha Encümeni mazbatasını yapmış ve getirmiştir. Binaenaleyh Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine tevdi ediyoruz. Rey İstihsali /. Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen veya bu uğurda suveri muhtelife ile duçarı gadr olan ricalin ailelerine verilecek emlâk ve arazi hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı. 2. Gümrük tarifei umumiyesinde bazı tadilât icrasına dair kanunun ikinci defa reye vazı. 3. Kazanç vergisine munzam Vilâyat idaresi hususiyeleri ve belediyeler hisseleri hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı. 4. İskân Kanununun ikinci defa reye vazı. 5. Harekâtı askeriye halinde zabitan ve memurini askeriyeye bir nefer tayını verilmesi hakkındaki kanunun ikinci def a reye vazı. REİS Mezkûr kanunlar ikinci defa reye vaz edilecektir. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. Beş lâyihadır, ayrı ayrı reylerinizi istimal edersiniz. 3. SUALLER, CEVAPLAR /. Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin; Bazı nevakısmm ikmali zımnında geri alınan istismar layihasının tekrar Meclise sevk edilip edilmiyeceğine dair suali ve Ticaret Vekili Rahmi Beyin şifahî cevabı. REİS Okunacaktır: Riyaseti Ceüeye Zonguldak madenlerindeki teşevvüşatı hududiyeyi izale maksadiyle istismar kanunu namı altında teklif edilen kanunun bazı nevakısının İkmali zımnında Ticaret Vekaletince geni ahnmıştı. Zonguldak'ta madenlerde mucibi sıdağ temadi eden bir çok yolsuzlukların önü alınmak üzene bu kanun tekrar meclise sevk edilmeyecek midir? Edilmeyecek ise havzadaki teşevvüşatı izale için ne düşünüldüğünün Ticaret Vekâletince şifahen bildirilmesini arz ve teklif eylerim. 23 Mayıs 1926 ' Bolu Mebusu Nuhzade Mehmet Vasfı TİCARET VEKİLİ RAHMİ BEY (İzmir) Efendin, geçen seneî içtimaiyede İstismar kanunu namiyle havzai falmıiyeye mahsus kanun layihası Heyeti Celileden Ticaret Encümenine gelmişti. Encümen bu kamın layihası hakkında esaslı tetkikata girişerek bir çok mütehassısları reyi andığı gibi oradaki mühedisfcri mütalaaları da alındı. Tetfcikat, encümende uzun müddet devam etti. Fakat Encümen bir neticei katiye varmadı. İstismar Kanununun Maadin Kanunu umumisi ile meze edilerek bu esasat içerisinde ve bir kanunu umumi mahiyetinde çıkarılması nokta! nazarları münakaşa edildi. Fakat hiç bir neticeye vanhnadan hükümet tarafından bu kanım geri alimdi. Bu sene Heyeti Celieye gelmedi. Şimdi Heyeti CeJiIeıün vakti daralmıştır. Bu kanunu tekrar tetkik edip çıkarmaya zaman müsait değildir. Bu kanun, havzai fehmiyesinin senelik bir talimatnamesinin İhtiyaca tevafuk etmeyen esaslarım tadil edip mevzu olan gayesini ıslah etmek maksadîyle tedvin olunmuştur. Halbuki memlekette maden yalnız kömür madenlerine münhasır değildir. Memlekette birçok madenler vardır. Son zamanlarda madenlerin fenni bir surette istismarı için İcap eden şeraiti tespit eden nizamat ve esasatı kanuniye hakkında çok tebeddülat ve tekemnıütat vardır. Bizim maadin nizamnamesi çok eski bir nizamnamedir, hem onun ahkâmım tadil ve ihtiyaca göre tanzim etmek Ve hem de havzai fehmiyeyi ıslah etmek maksadiyle Maadin Kanunu esaslı bir surette ihzar olunup Heyeti Celileden çıkarsa, maden meselesi esaslı bir surette halledilmiş olur. Böyle müteferrik kanunlarla madenlerin vaziyetini teşviş etmektense, toplu olarak kül halinde bir kanun çıkarmak daha muvafık olur. Maadin Kanunu hakkında Heyeti celileden Ticaret Encümenine bir teklifi kanuni gelmişti, fakat kanunun yüz maddeden fazla olması ve tetkikatının uzun zamana mütevekkif bulunması itibariyle İntaç olunamamıştır. O kanun layihasını Hükümet tekrar geri almıştır. Yalnız maadtni mekşufenin istismarı hakkında Heyeti Ceü- 697

6 t : C : 1 leden 5-6 maddelik bir kanun layihası çıkmıştı ve halen maadini mekşufenin vaziyeti bu ahkâm sayesinde aız ve çok salaha yüz tutmuştur. Mamafih bendeniz Encümendeki buna dair olan malumatımı arz ediyorum, bu kanunu bir kül hallinde tanzim etmek için bu sene tatilde yeniden tetkik ve ihzar edip gelecek sene kanun lâyihasını Heyeti Celiieye takdlim edeceğim. MEHMET VASFİ BEY (Bolü) Muhterem arkadaşlarını şu kürsüde bu iş için bendenizi gördükçe, Zonguldak'ın vekâleti bendenize teveccüh etmiş zannedeceksiniz. (umumi memleketin mebusu sesleri) Evet, noktai nazardan memleketin umumi ve şamil her mebusu arkadaşınız gibi, bendeniz de aciz bir arkadaşınız olduğum için bu havza hakkında aralık aralık sizleri taciz ve tasdi ediyorum. Bilirsiniz ki Zonguldak kömür havzası Rahmi Beyin buyurdukları gibi Türkiye'deki diğer maadinle kabili kıyas değildir. Bu maden meselesi seri halledilmek lazımdır. Bu havzadaki hastalığın, bu havzadaki suiistimalin, Ibu havzadaki birçok fenalığın kökünü biran evvel ortadan kaldırmak zarureti vardır. Havza, esas itibariyle 1274 tarihinde inkişaf peyda etmeye başlamıştır. Abdülmecit zamanında inkişaf eden bu havza, bir müddet Karadağlı amelelerle işletilmiş ve bir talimat vücuda getirilmiş, işte bugün bu kürsüden Vekil beyefendinin bahis buyurdukları talimat 1281 tarihinde meydana konulan talimattır. Bununla havza inkişaf edemez, bu noktai nazardan Ticaret Vekâleti istismar Kanunu namiyle bir kanun teklif etmişti, bu teklif edilen kanun, bazı mehazm olmakla beraber, mehasini de cami İkili, birçok teşevvüşatı izale edecek ve havzada bir çok hukukun zayi olmasına meydan vermeyecek bir kanun idi. Bu noktaları da vardı. Hatta o vakit bunun müdafaai bulunan Ticaret Vekil şimdli Maliye Vekil muhteremi Hasan Beyefendidir. Bir hayli münakaşa etmişlerdi. Bunu Encümen tetkik etti ve tetkikatında mucibi tashih olan nukatı işaret ederek tashihini rica etmişti. Kanun gelir ve hükmü doğrudan doğruya Hükümete taalluk eden bir iş olmakla beraber o havza île alkadar olanlar semerci mesailerinin bu kanunla tahtı temine ve tazmine alınacağını düşünürler ve kanunun bir an evvel çıkmasını temenni ederler. Havzada hakikaten bir çok fenalıklar olmuştur, bir çok yolsuzluklar yapılmıştır. Bunun önünü almak lüzumu feb!! Hükümet için de Mssolunacak bir keyfiyettir. Lakin mıalumuâliniz, mükerrercn bu kürsüden bu havza hakkında beyanatta bulunduğum halde bu teşevvüşü izale edecek bir kanun henüz tespit edilmemiştir. Efendiler; bu havza Türkiye'deki madenlerin hepsinden ziyade inkişaf etmiş ve faaliyetini idame eylemiş olan bir havzadır. Bunun için kanunun müstacelen tanzimi ve bu sene yetiştimilmezse gelecek sene Meclisli Âliye şevkini rica ederim. (Kolay sesleri) Kolay deyip geçmeyelim. Beyefendiler, geçen günkü beyanatımda demiştim ki bu havzada yürekler yakacak fecayi, hepimizi müteessir edecek vafcayi hadis oluyor. Bunların menline itina olunmasını rica etmiştim. İnşallah tatil devresinde bu tasavvur ettiğim fenalıklar tetkik olunur ve saıhai fiile intikal etîfrıilmezse bendeniz şu kürsüden teşekkür edeceğim. Lâkin öyle zannediyorum ki, kanun meydana gelmedikçe veyahut Ticaret Vekâleti burada noktai nazarını tamamen temerküz ettirmedikçe çok büyük fenalıklar hadis olacaktır ve bu Cumhuriyet için şîn olacak bir çıban hainde tezahür edecektir. RAGIP BEY (Zonguldak) Nedir Cumhuriyet için şîn olacak? MEHMET VASFİ BEY (Bolu) Arz edeyim efendim; bugün havzada Öyle vaka oluyor ki, istismar kanuniyle bir ocağın hududu şakuli tayin edildiği halde bu kanun mevkii meriyete gelmediğinden dolayı şuradaki ocağı öbür taraftaki bir parça ilave ediliyor^ Arkadaşjîar rica ediyorum. Böyle bir hudut ile gayrı mahdut, gayrı muayyen olan ocaklar arasındaki teşevvüşü izale edeceğim diye Ticaret Vekâleti elbette buna ruyu rıza göstermeyecektir. Bahusus vekili hazır havzada iki sene kadar maden müdürlüğü yapmışlardır. Bundan dolayı bugün kanun gelmese bile bendenizi teselli eden şudur: Havzanın muamelatına yakından temas etmiş ve iki sene orada Maden Müdiriyeti sıfatiyle ifayı vazife etmiş olan bir zat vekâleti işgal etmekte olduğu için Mülkiyet Kanununun gelememesinden mütevellit mehaziri bertaraf edecekler ve öbür devreye kadar meydanı sübata koymayacaklar ve bunun önünü Meclise bir kanun getirmekle alacaklardır. Bunu vekil beyefendiden çok rica ediyorum. Benim ne demek istediğimi kendilerinin anladıklarına çok kani olduğu için bu gibi mehaziri meydandan kaldırsınlar ve hiç bir hakkı diğerine geçirmek suretiyle bir sıdaa mahal vermesinler. Orada yeni yeni teessüs etmiş şirketler mazharı muavenet olurken oradaki teşeıbhüsatı ferdiye sahibi mağdur edilmesin, ricam budur. MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) Balmumu ile ararsınız o kanunu. 698

7 I : C : 1 2. EVRAKI VARİDE Takrirler REİS Efendim, ruzname hakkında iki takrir yârdır, okunacaktır: 1. Mardin Mebusu Ali Rıza Beyin; Islahı hayvanata müteallik kanun lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakeresine dair takriri. Riyaseti Celiileye Ruznamenin 13 ncü maddesindeki ıslahı hayvanata ait lâyühai kanuniyenin müdafaai memleket ye umuru zirat noktai nazarından ehemmiyeti derkâr olmakla müstacelen ve tercihan müzakeresini arz ye teklif ederim, Mardin Ali Rıza RREİS Efendim, takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 2. İzmir Mebusu Ahmet Münir Beyle rüfekasının; 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 42 nci maddesinin tefsirine müteallik mazbatanın müstacelen müzakeresine dair takriri. Riyaseti Ceüleye 3İ Müessesatta istihdam olunan memurini mazulenin mezkûr müessesata terk eyledikleri faalde mazuliyet maaşlarını alamadıklarından bir an evvel müzayakadan kurtarılmaları için ruznamenin 20 nci maddesinde (1341) senesi Muvazenei Umumiye Kanununun kırkikinci maddesinin tefsiri hakkında (3/540) numaralı Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye encümenleri mazbatalarının müstacelen ve tercihan müzakeresini rica eyleriz efendıim. İzmir Urfa Ahmet Münir Refet Urfa Kayseri Saffet Ahmet Cemal Kayseri İzmir Zeki Osmanzade Hamdi REİS Efendim, bu takriri kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Müstacelen ve tercihan müzakeresi lâyihaları takiben müzakere edilecektir. Ruznamei müzakerata geçiyoruz. takarrür eden 3. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 1. Hava sınıfı zabitan ve mensubinine verilecek zamaim ve tazminat hakkında (11937) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. (Sıra No: 222) (1) REİS Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçiluıesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Hava Sınıfı Mensubinine Verilecek Zamaim ve Tazminat hakkında Kanun Birinci Madde Pilot ve rasıt şahadetnamesini haiz olan heyeti zabıtası ve küçük zabitanla efrattan uçuş vazifesinde fiilen istihdam edilenlerden her birine - fiilî hizmetlerinin devamı müddetince - şehrî otuz lira tahsisat verilir.. İşbu tahsisat bir gûna tevkifata tabi değildir. (1) 222 Sıra No. lu matbua zaptın sonunda münderiçtir. RREİS Birinci madde hakkında söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi reyanize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. İkinci Madde Biîâfasıla devam eden uçuş vazifesinin ikinci senesinin hitamım takip eden senei maliye iptidasından itibaren - bilfiil uçuş vazifesine müdavim bulunanların - maddei sabıkadaki tahsisatlarına her iki sene nihayetinde onar lira zammedilir. REİS Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Üçüncü Madde Vazifeten uçuş yapan makinistlere beher uçuş saati için beşer Ura tahsisat verilir. Otuz dakikaya kadar geçen müddeti tayeran için ikibuçuk Ura tahsisat verilir. REİS Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın». Kabul edilmiştir. Dördüncü Madde Tayyare Mektebinde müteallimmi bilfiil uçurmak suretiyle yetiştiren muallim pilotlardan beherine, her devrei tedrisiye nihayetinde 699

8 t : C : 1 mektep şahadetnamesini alan her talebesi başına yirımibeş lira hesabiyle, mecmu talebesi miktarına göre yetiştirme ikramiyesi verilir. REİS Dördüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Beşinci Madde Müteallimıine, uçuş talimlerine başladıkları tarihten itibaren şahadetname tarihine kadar, her ay onbeş lira tahsisat verilir. REİS Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Altıncı Madde Uçuş vazaifindeki müddeti hizmeti on seneye baliğ olduktan sonra uçuş vazifesinde devamı arzu etmeyen veya uçuştan mütevellit ahvali sıhhiyeleri icabı uçuştan meni lâzım gelen pilot ve rasıtla muallim pilotlar, kuvayı havaiye yer hidematına naklolunurlar. Bu gibilere kuvayı havaiye hizmetinde bulundukları müddetçe rütbe maaşlarına zamimeten yalnız birinci maddede mezkûr otuz lira tahsisat verilir. REİS Altıncı maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Altıncı madde kabul edildi. Yedinci Madde Her hangi bir vazife dolayısıyle uçuş yaparken gerek sukut ve gerek uçuşun esbabı sairesi hasebiyle malûl kalan pilot ve rasıtlarla muallim pilot ve müteallimîn ve makinistlerin tekaüt maaşları bir derece mafevk rütbe üzerinden ve neferden başçavuşa (dahil) kadar olanların da mülâzımı sani maaşına göre hesap edilir. Malul sivil pilotlarla makinistler 8 Şubat 1341 tarihli bilumum askerî malullerin (Terfih Kanununun mensubîni askeriye hakkındaki ahkâmından istifade ederler. REİS Efendim; maddeyi reyinize arz ediyorum^ Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Sekizinci Madde Hazarda ve seferde vazife ile uçuş esnasında şehit düşenlerin müstahakkı maaş efradı ailesine maddei sabıkadaki esas dairesinde bir derece mafevk rütbe ve maaş üzerinden aile maaşı tahsis ve bir defaya mahsus olmak üzere ikibin beşyüz lira tazminatı nakdîye verilir. Bu suretle şehit olan ücretli sivil pilot ve makinistlerin infak ve iaşesine kanunen mecbur oldukları efradı ailesine de yalnız mezkûr tazminatı nakdîye Yerilir. REİS Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Dokuzuncu Madde Şimdiye kadar malul ve şehit olan pilot, rasıt ve makinistler ile müstehakkı maaş ailelerinin maaşları yedi ve sekizinci maddelere göre tadilen ita olunur. REİS Efendim, maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Onuncu Madde 9 Mart 1338 tarihli Tayyareciler Müteferrikası hakkındaki Kanun mülgadır. REİS Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul «dilmiştir. Onbirind Madde Bu kanun nesri tarihinde muteberdir. REÎS Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Onikinci Madde Bu kanunun ahkâmını icraya Müdafaa'i MUliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. REİS Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Efendim, kanunun heyeti umumiyesinli tayini esami ile reyinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey verecektir. 2. Münakaşa suretiyle ihalesi mümkün olmayan askerî inşaatın emaneten icrası hakkında (1/902) numaralı Kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. (Sıra No : 221) (1) REİS Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. Hükümet Namına Vuku Bulacak Müzayede, Münakaşa ve İhalâta Ait 22 Nisan 1341 tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun Birinci Madde Hükümet namına vukubulacak müzayede, münakaşa ve ihalâta ait Kanuna tevfikan münakaşa ve pazarlık suretiyle ihalesi mümkün olamayan inşaatı askeriyenin İcra Vekilleri Heyeti karariyle emaneten icrasına Müdafaai Milliye Vekili mezundur. REİS Madde hakkında söz isteyen var mı efen* dim? (Hayır sesleri) Maddeyi reyinize arz ediyorum. (1) 221 Sıra No. lu mazbata zaptın sonunda münderiçtir.

9 I : C : 1 Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. İkinci Madde Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. REİS Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Üçüncü Madde Bu kanunun ahkâmına icraya Müdafaa! Miniye ve Maliye vekilleri memurdur. REİS Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 3. Şüheda Ailelerine İntikal Eden Zimematın Affı hakkındaki Kanunun emarette vefat edenlerin zimematına da teşmiline dair (1/953) numaralı Kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. (Sıra No: 220) (1) REİS Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var im efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumî ve İstiklâli Millî muharebatında şehit olan erkân, ümera ve zabitan ile mensubini askeriyenin bazı borçlarının affı hakkındaki 2 Kânunuevvel 1341 tarihli Kanunun birinci maddesine bir fıkra tezyine dair Kanun Birinci Madde Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumî ve İstiklâli Millî muharebatında şehit olan erkân, ümera ve zabitan ve mensubini askeriyenin bazı borçlarının affı hakkındaki 2 Kânunuevvel 1341 tarihli Kanunun birinci maddesine fıkrai atiye tezyil edilmiştir: «Mecburen duçar olduğu esaret zamanında veya bir kaza neticesi olarak vazife başında vefat eden erkân, ümera, zabitan ve küçük zabıtanın maddede mebhus zimematı hakkında da aynı muamele caridir. REİS Efendim, maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Birinci madde kabul edilmiştir. İkinci Madde İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. REİS Maddeyi kabul buyuranlar Kitfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... j Kabul edilmiştir. Üçüncü Madde İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur, j REİS Maddeyi kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın...; Kabul edilmiştir. Efendim, kanunun heyeti ıımumiyesirii tayini esami ile reyimize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey istimal edeceklerdir. 4. Tayinat ve Yem Kanununun bazı mevaddının tadili hakkında (1/952) numaralı Koftun lâyihası ve Müdafai Milliye ve Muvazenei Maliyi encümenleri mazbataları. (Sıra No : 225) (1) \ REİS Heyeti umumiyesi hakkında] söz isteyen var nu (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 12 Eylül 1330 tarihli Askerî Tayinat ve Yem Kanununun 4 ve 36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir fdura ilâvesine dair Kanun Birinci Madde Askerî Tayinat ve Yem Kanununun dördüncü maddesi berveçhizîr tadil edilmiştir: Taze et bulunmadığı takdirde istihkakm nısfı miktarında kavurma veyahut kıyma verilir. Sığır etinin ucuz olduğu mahallerde senenin bütün mevasjminde efrada sığır eti verilecektir. Lüzumu kadar sığır eti bulunmadığı takdirde Nisandan Ağustos nihayetine kadar beş ayda koyun veyahut kuzu eti verilecektir. Sığırlar zayıf ve sekiz yaşından efzun olmayacaktır^ Hayvanatı kesilmezden evvel veya sonra muayenesiyle ekle salih okıp olmadığını tayin etynek baytarlara, bulunmadığı surette etıbbaya aittir. İşbu et istihkak, (dana, koyun, tavuk, taze balık etleri» yumurta, taze salamura peyniri, havyar, tuzhı bank, kuru balık, yağlı sardarya balığı, beyin, pastırma, «uçuk, kaşar ve sair peynirler, süt, yoğurt) ile mübadele edilecektir. REİS Birinci madde hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi kabul edenler Mitfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. İkinci Madde Askerî Tayinat ve Yejn Kanununun otuzaltmcı maddesi yerine maddei atiye ikame olunmuştur: (1) 220 Sıra No. lu matbua zaptın sonunda münderiçtir. 701 (1) 225 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna merbuttur.

10 İ : C : 1 «Cins ve miktarları kanunun otuzüç, otuzdört ve otuzbeşinci maddeleriyle muayyen olan hayvan yemlerinin i yevmî istihkak bedellerini tecavüz etmemek ve kalori nazarı itibare alınmak şartiyle - her mevkide bulunabilecek diğer yemlerle ledelicap mübadelesini ve tarzı itasını talimatname ile tespite Müdafaai Milliye Vekili mezundur.» REİS İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaktırsın... Kabul edilmiştir. Üçüncü Madde Askerî Tayınat ve Yem Kanununun otuzdokuzuncu maddesine atideki fıkra ilâve edilmiştir r Bu halde beher hayvana yevmiye on gram tuz verilir. REİS Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Dördüncü Madde Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. REİS Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Beşinci Madde Bu kanunun ahkâmını icraya Müdafaai Miliye Vekili memurdur. REİS Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 5. Ankara ve İstanbul askerî inzibat memurlarına müteferrika verilmesi hakkında (1/764) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. (Sıra No: 226) (1) REİS Heyeii umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. Ankara ve İstanbul'daki Askeri İnzibat Kıtaatı Küçük Zabıtan ve Efradına Müteferrika Verilmesi Hakkında Kanun 'Birinci Madde Ankara ve İstanbul merkez kumandanlıkları inzibat bölükleri kadrosuna dahil bulunan ve bilfiil inzibat memurluğu vazifesinde istihdam edüen küçük zabıtan ve efrada maaş ve tansi-ı sati fevkalâderlerinden başka her ay üç lira mütefer- (1) 226 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna merbuttur. rika ita olunur. Bu maddeye dafoül olarak verilen müteferrikalar mecmuu hiçbir suretle şehri sekiz yüz lirayı tecavüz edemez. REİS Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbu ledilmîştir. İkinci Madde Birinci madde mucibince verilecek müteferrikalar 1926 senei maliyesinde Müdafaai Mîffiye Vekâleti bütçesinin müteferrika faslından tesviye ve mahsup olunur. MUSTAFA ABDÜUHALİK BEY (Çankırı) Efendim, maddedeki (1926 senei maliyesinde) kaydı fazladır. Madde Şöyle olacaktır: (Birindi madde mucibince verilecek müteferrikalar Müdafaai Miliye Vekâleti bütçesinin müteferrika faslından tesviye ve mahsup olunur. REİS Pekâlâ, o suretle tashih edildi. İkinci maddeyi bu suretle kabul! edenler e! kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Üçüncü Madde İşbu kanun 1926 seneü maliyesi iptidasından muteberdir, REİS Maddeyi kabul edenler «Men el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Dördüncü Madde 'İşbu kanunun ahkâmım icraya Müdafaai Millîye Vekii memurdur. REİS Maddeyi kabul buyuranlar lütfen el kal* dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami île reymlize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey versinler. 6. Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Orman nizamnamesinin 16 ve 43 ncü maddelerinin tadili hakkında (2/356) numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbataları (Sıra No : 158) (1) REİS Otlak resmi hakkındaki kanunun heyeti umumiyesii hakkında soz isteyen Var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kaibui ermeyenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. Otlak Resmi Hakkında Kanun Madde 1. Devlet ormanları dahilinde hakiki veya hükmi eşhasın tasarrufundan bulunmayan arazi halîye ve umumi yaylalarda ray edilecek hayvanat- (1) 158 Sıra No. lu matbuat evveliyatı doksan beşinci içtimadadır. 702

11 tan hazinei devlet namına atideki şerait dahilinde rüsum ahz ve elbayet olunur. REİS Madde hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Madde 2. Devlet ormanlarında orman idaresince 'her sene ray için tahdit edilecek orman mahalleri evvelemirde arazisi orman mıntıkasına da'hiî ve mülasık olduğu halde ayrıca kâfi merası bulunmayan köyler ahalisine derecei ihtiyaçlarına göre mahalli idare heyetlerince meccanen tahsis Olunur, SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Paşam; orman «Halhalleri yerine yaylak mahalli denecektir. Orman kerîmesi yaylak olacaktır. REİS Bu Encümen tashihi mi? SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bözok) Evet, tabı sehvidir. Her sene ray İçin tahdit edilecek yaylak maahiler 1! olacaktır. REİS Bu suretle tashih ediyoruz. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştin i Madde 3. Ormana mülasık köyler taaddüt ettiği halde her köyün mevcut hayvanlarına ve'derecei ihtiyacına göre binnıisbe tevzi olunur, REİS Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Madde 4. Ormana mülasık köy bulunmadığı ve mülasık köy Olup da meraları olduğundan dolayı ihtiyaçları bulunmadığı takdirde otlak mahalleri -'kaza dahilindeki köyler ahalisi arasında taleplerine muallak olarak derecei ihtiyaç nisbeü'nde ve bedeli mukabilinde tevzi olunur, REtS Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. Madde 6. Vilâyet İhtiyacından fazla kalan mahallerin ötîakiyesi vilâyetin dahil ve haricinden tüccar man olarak ray edilecek hayvanlar için talip olunlara bedel mukarrer ile verilir. Taliplerin taaddüdü halinde talep itibariyle sıra takip olunur. t : C : 1 İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) Bu otlakiye resminde birçok suiistimal ohıyor. Maliye Vekilli beyefendi bunun bütün kaldırılması için vaad buyurmuştu. Zaten lira kadar varidat temin eden bu resmin ilgasının bütçeye de bir tesiri olmaz. Bu madde bilakis ağnam ashabını ızrar eder. REŞİT BEY (Malailya) Efendim, zaten yaylaklardan, Maliyenin, hükümetin aldığı para mahsulatı arziye vergisinin karşılığı idi. Bu yaylaklar, otlarla ekilip biçildiği için onlardan da mahsulâtı arziye karşılığı otlakiye alınıyordu. Mahsulâtı arziyeyi kaldırdık yeniden bir otlak bedeli almak muvafık değildir. KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA SÜLEYMAN SIRRI BEY (BoZok) Efendim, bu mahsulâtı arziye vergisi mukabil alınan resim orman mahsulâtı hakkındadır. Malumuâiiniz bazı orman içerisinde hali yerler olur, ne şahsın, ne de şahsiyeti maneviyenin olmayan, devlete ait hali yerler vardır. YUSUF BEY (Denizli) Bu hükümetindir. SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) Evet, hükümetindir, böyle mera olan 'hali yerleri aledderecat tevzi ediyor. Meselâ: Ormana mülasık' olan ve yaylak olan mahallere mülasık olan yerlere meccanen veriyor. Fakat mülasık olmayıp da - dördüncü maddededir Zannederim, Reşit Beyin İtiraz ei'tiği nokta buttur - başka oilursa?... Yani mülasık koy yok, yahut bitişik köy olup da meraları olduğundan dolayı ihtiyaçları olmadığı takdirde ne olacaktır? Bitişik, fakat ihtiyaçları yok, şu halde hükümet için ondan vergi almakla istifade etmesin? Bu takdirde orman dahilinde o kazaya merbut köy ahâlisi arasında taleplerine mebni ihtiyaçları nisbetinde bedeli mukabilinde tevzi edilir. Ne ormana civar, ne de ormana mü- I lasık, mesafe aşırı yerde... Bunlar da meccanen mi geçsin? İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) -r Meccanen geçsin, ağnam parası alınıyor. Her yerde öyledir^ YUSUF BEY (Denizli) Meccanen gezmelidir. SÜLEYMAN SIRRI BEY (DeVamîa) Eğer bu- I nu sureti kaüyede 'kaldırıyorsanız; o başka; Encümen bunu uzun boylu düşündü. Bu, devle'thı bütçesine girmiş bir varidattır ve bütçe 'kabul edilmiştir. YUSUF BEY (Denizli) Az bir şeydir. SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) Müsaadenizle arz edeyim. Bu hal böylece kalacak olursa çok I suiistimal edilir. Bu İki senedenberi encümenden encümene dolaşmış nihayet Ticaret Vekâletinin Ziraat I Vekâletinin maliyenin sureti mahsusada gönderdiği I memurların huzuriyie bu şekilde tespit edilmiştir. Bendeniz, Encümen namına bunun bu şekil reye konmasını teklif ediyorum. HİLMİ BEY (Artvin) Efendim, çok rica edeceğim. Bu kanun hiç de faide verecek gibi bir şey I değildir. Mazarratlar veriyor. Bir misal : arz edeyim. I Ardahan yaylasına Hopa'dan ve Baîumfdan, Gürcü- I lerle yaptığımız muahede mucibince hayvanat gelir, I geçer. Şimdi bu Gürcistan'dan gelen hayvanat hakkın- 703

12 1 : C : 1 da zaten bir şey yapamıyoruz. Hopa'dan gelip de Artvin'den 'bu yaylalara çıkanlar iltizama veriliyor. Geçen sene eli liraya iltizama verilmişti. Emin olunuz halktan beş bin, on bin lira aldılar. Yolu kestiler, Soydular. Yani halk bundan o kadar mutazarrırdır ki; zaten hayvanat yollarda telef oldu. Meralarına girdi, sayacağım diye harap etti. Resim alacağım diye bir çok fenalıklar oîdu. Bu gibi kanunların hiç kabul edilmemesini istirham ediyorum. SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Efendim, zannedersem itiraz eden arkadaşların elinde hu lâyiha yok; okusalar müteakip maddelerde bu hususa dair ahkâm vardır. Otlak müddeti bir sene yahut bir ot mevsimi İçindir. Sonra, takdiri fiyata gelince: Bu iş meclisi idarelerin elinden alınıyor, 'bir komisyonu mahsus tenkil olunuyor. Aynı zamanda beyefendinin itirazları onuncu maddededir. Nereye mensup olursa olsun bir mera ve yaylada m'üteamilen ra'y edilen hayvanat kemakân o merada ücret mukabili ra'y edilir. İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) Zaten öteden beri kendisinin tapulu merasıdır, söz yok. SÜLEYMAN SIRRI BEY Tapuluya itiraz yok... REŞİT BEY (Malatya) Efendiler; zaten herkes mülkü olan bir çayırlığa bir otlağa kimseyi salıvermez. Hatta Sivas vilâyetinden, Erzurum vilâyetinden, bizim o taraftan bunu alırlar. Üç sürü beş sürü Arapkir taraflarına yaylaya götürürler. Hükümet bu hali yerlerden mahsulâtı arziye vergisi almadığından dolayı yoksa, onların haricinde para ile satıyorlardı. Binaenaleyh bunlar da para mukabilinde orada davarlarım yayıyorlardı. Şimdi mahsulâtı arziye vergisinin lağvinden Sonra bir millet, bir ahali gidip orada sürüsünü yaymak mı lazımdır, bedeîmi almak lazım gelir? Bunun için sahibi mülk olan hükümet, hariçten gelen davarları hiç bırakmaz. Hükümet, hariçten gelen sürülerden resim alıyordu, dahilden gelenlerden almıyordu. Mahsulâtı arziye kanunu kalktı, bunun da tayyı lazımdır. RASİH BEY (Antalya) Efendim, bu mevzubahis olan maddenin eski şekli daha iyi idi. Şimdi öyle bir kanun yapıyoruz ki; memleketin heyeti umumiyesini orman memurlarının elinde âdeta esir yapacağız. Millet onlarla yaptığı muamelelerdeki nıüşkiîâiı çok tecrübe etmiştir. Şimdi bu kanunu onların eline verdiniz mi, 'köylü davarını evinin civarındaki meraya dahi çıkaramayacaktır. Sonra mütemadiyen ko-. misyona yalvararak tahkik, tefrik ettirmek için, mal sahipleri haraç mı versin? Esasen hayvanat vergisini kabul etmişizdir ve bu vergi oldukça vasi bir şekilde kabul edilmiştir. Hayvanattan bu 'kadar çok vergi almaya, uç misli almaya milletin tahammülü yoktur. Hariçten gelecek hayvanat zaten hududumuza girerken sayım vergisi vermek mecburiyetindedir, vermemiş ise herhalde alınacaktır. Hariçten gelecekte mevzubahis değildir. Onun İçin kanunun heyeti umumiyesini reddedelim. (Doğru sesleri.) ŞÜKRÜ BEY (Bolu) Efendim, esasen bu teklifi kanuniyi veren Bozok Mebusu Hamdi Beyin bundaki maksadı orman nizamnamesinin, 16 ncı maddesinin ahaliye tahmil ettiği ban ortadan kaldırmaktı. Halbuki Şimdi, bu münasebetle bir de bütün meralar, hali mahaller, otlakiyeler de resme tabi tutulmak üzere elimize bir kanun geliyor. Halbuki o tadili teklif edilen mesele; hariçten gelen ve tüccar malı olan hayvanat sürülerinin ashabı; hayvanlarım bir miri ormanda tevkif ve ray etmek murat ettiklerinde orman memurlarına müracaat ederek parasiyle ruhsat istihsal etmeleri iktiza edecek ve o misülüü tevakkuf edeceği mahaller, memuru tarafından tayin ve irae edilip bunlardan nizamatı sabıkasına tevfikan resim alınacaktır. Esasen bu 116 nci maddenin hedefi gelip, geçen ve bir miri ormanda tevakkuf eden tüccar mallarına aittir. Yoksa yerli ahalinin yaylaklarda, kışlaklarda otlattıkları, minelkadim intifa ettikleri yerlerden ötlakiye resmi almak, artık bir koyundan beş post çıkarmak istemeye benzer. Bir hayvanatı ehliye resmi verilir. Ağnam resmi, sayım resmi verilir, bir de otlakîye resmi verilir. Bendeniz bunun manasını anlamadım. Eğer maksat 16 ncı maddeye iltizamı men edipde mutedil bir şekil vermekse, bunu o suretle tadil etmek lâzım gelir. Yoksa bu kanun münasebeitiyle Muvazene! Maliye Encümeni heyeti muhteremesinin böyle uzun, kanun ve ahkâm... MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) Bizimki üç maddeden ibarettir, Söylediğiniz Kavanini Malîye Encümeninindir. ŞÜKRÜ BEY (Devamla) Ne ise kavanini maliye encümeninin böyle uzun uzun yeniden ahkâm Vaz etmesi doğru değildir. Binaenaleyh eğer maksat bu ise, bu kanun halkın hukukunu ve bir çok ahkâmı ihtiva etmektedir. Adliye Encümeninde de tetkik edilmesi, bir kere de Adliye Encümeninin görmesi lâzımdır. Kanunun bu şekilde müzakeresi doğru değildir. Çünkü, eski ahkâmı büsbütün ortadan kaldırıyor, yeni birtakım ahkâm vaz ediyor, doğru değildir. Maruzatım bundan ibarettir. MUSA KÂZIM BEY (Konya) Efendûm, kanunun unvaniyîe münderecatı arasında bir müiiase- 704

13 bât mevcut değil, kanunun unvanı otlak resmi, halbuki münderecatında taksimi mera ve arazi, ihtiyaçların tevzii ve tefriki diye birtakım hakkı tasarrufa taaliûk eden hususat mündemiçtir. Yani, bu kanun öyle bir İki keimenün taduliyle kalbin tadil değildir. Bu kanunun neyi tadlih ettiği ve ne gübi bir ihtiyacın mahsulü olduğu izah edilmedi. Resim diye gitmiş, taksim var, sonra ihtiyacın tevzii var, herhangi hür köyün merasımnın bir köyden alınıp düğer bir köye verilmesi var. Bu nedlir, bu ihtiyaç neden hasıl olmuş? Bakınız burada ne diyor: Ormana mıülaisık köy bunmmiadığı ve mülasıfk köy otapta meraları olduğundan dolayı ihtiyaçları bulunmadığı takdirde otlak mahalleri kaza dahilindeki köyler ahalisi arasında taleplerine muallak olarak dereceli İhtiyaç nispetinde ve bedel mukabilinde tmzi olunur... diyor. Ormanda hayvan ra'y etmek zaten memnudur. Onmana mülasık şartı neden kondu? Onu da anlayamadım. Mülasık olup da meraları olduğundan dolayı ihtiyaçları oimazsa, diğer köylerin ihtiyacı nitspetinde mera taksim edilecek. Mera arazı} kanuniyüse, Kanunu Medeni ile halledilir zannederim. Otlak resmli namîyle gelen ve bütün memleketi alâkadar eden hakkı tasarruf ve meralar, frizde çok mühim ve'müşkül bir meseledir. Mahakim dialhi bu meseleyi ko&iy kolay halled enlemektedir. Bunu böyle bir resim münasebetiyle geçirmek çok müşkül olur. Sonra yarm tadile gelecek, çok karışıklık olacak, kıyametler koparacaktır. Sonra maazallah bir altıncı maddesi var: Vilâyet ihtiyacından fazla kalan mahallerin otlakiycai vilâyetin dahil ve haricinde tüccar malı olarak ra'y edilecek hayvanear için talip olanlara bedeli mukarrer ile verilir. Taliplerin taaddüdü halinde talep itibariyle sıra takip olunur... Meselâ, berayı ticaret İzmir'e şevkinde herhangi bir mal İsparta havalisinde otlakiye isterse bedeli nıukarreriyle verilir, berayı ticaret İzmir'e sevk edilen bir maldan İsparta hududundan geçerken seiâmünaîeyküm dîye oflakiye vergisi temettü vergisi, ağnam vergisi alıyoruz, tuza para veriyoruz, rica ederim efendim; artık dievlet ormanlarından bu adamın bir hakkı teneffüü olsun, bir hakkı istifadesi olsun, bunun maddesiyle meşgul olmaktansa, tay eftmek çok münasip olur. AHMET HAMDİ BEY (Bozok) Efendim; Heyeti CeSileyi 5-10 dakikadan beni işgal eden şu mesele, Ibundan iki isene evvel orman nizamnamesinin 16 ıtcı maddesinin.tadili hakkında takdim ettiğim bir tekliften tevellüt etmiştir. Bu teklif iki senedenberi tetkik edildi ve şimdi Kavanini Mahiye Encümıeninde başka bir şekle kalbedilerek geldi. Bendenizin î : C : teklifim, orman nizamnamesinin otlakiye resmi olmak üzere talimatname! malhsus mucibince her mahagin meclisi İdaresi bir resim takdim ve cîbayet ediyor, ve bu resim birtakım mültezimlere satılıyor - bu mültezimler de hayvan sahiplerini izrarj ediyor, bir çok zulümler oluyor. Bu resmi âdeta aşar resminin nala izaç ederek alıyorlar. Onun için bendeniz şimdiye kadar alınmakta olan bu resmin kanunen maktu bir şekle vazîyle mültezime veı'illmemıesi ve davar sahiplerinin iizaç edilmemesi ve şu suretle İhracatı emvalimizden en mühiminim' teşkil eden tiftik ye yapağı yetiştiren davar sahiplerinin himayesini teklif ettâmı. Mesele bundan İbarettir. Eğer benim teklifim müzakere edilirse mesele hallolur. Yalnız alınacak resim maktu olsun ve mültezimlere verilmesin. Eğer bu kanun rededilir de bu maseîie halediîmezse memleketteki zülüm devamı edecektir. Buna Heyeti Celileniz razı olmamalıdır. İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) feğer bu kabul edilecek oîursa o vakit katmerli olur. SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Efendim, ası! teklif orman nizaımnannesinkı 16 ncı maddesinin tadili hakkında olup Ahmet Hamdi Beyi biralderimizindir. Demin kendileri de izah buyurdular. Hariçten gelen ve tüccar malı olan davarlar rulısaıh resmiye ile ray edilir ve bunlardan teamül veçhile biir resim alınırdı. Bu teamül o kadar suiilatimaî edildi ki iltizama veriyorlar. Bir vilâyetin bir kazasında davar basma on kuruş, değerinden beş, hasıh muhtelif şekillerde iltizama veriyorlar. Mültezimin elinde biçare her d'ilgir oluyor. Bu lâyiha iki seneden beri Enr cümenden Encümene dolaşıyor. Nihayet j kararı âlilerjyîe Heyeti Umumiyeye almdı. Bu fâjyiha Muvazenei Maliye Encümenine gitti. Muvazeneli Maliye den de taasûku hasebiyle 'Kavanini Ma%e Encümenine geldi, Encümen; Maliye ve Ziraat Vekâletlerinden memurlar celp eıiüî. Dediler ki: Meralar yalnız orman (içerisinde bulunan hali araziden İbaret değildir. Diğer meralar da vardır. Burada işjtizam usulü dereyan ediyor, bunlarda çok suiistimali osayor. Şu halde Encümen bir lâyiha yapsın, bunun üzenine müzakere yapalım denildi. Şimdi Meclisi Âfönin vereceği herhangi bir şekle Encümen taraftardır. Şu kadar ki bu ret edildimi, şeklü salbık avdeti eder. Binaenaleyh arz ettiğimiz mezalim devam eder. Eğer bu kabul buyuruîmayacaksa sırf orman mzaftnnamesinin 16 ncı maddesinin tadili hakkındaki HJamüıi Beylin teklifi müzakere edimn. Zirasst EncümeRıine gitmesinden bahsolunuyor. Ziraat Encümeni vie diğer en-

14 t : C : 1 cümenleri dolaştığı halde bu intaç edilmedi. Hamdi Beyin teklifinin müzakeresiyle intacına Encümen de muvafak eder. TAHİR BEY (Giresun) Orman idaresi tarafından mültezimlere verilmek suretiyle birtakım yabancı hayvanattan orman, rüsumu namı alında bir şey alınmaktadır. Fakaıt bazı muhterem arkadaşlarımın buyurdukları gibi bu o kadar suiistimal edilmiştir ve o kadar suiistimal müsaittir ki: Yerli ahalinin hayvanlarından birtakım ıııütcaîlibeler para alarak geçiniyorzar. Âdeta aşar iiî t izamından daha feci bir şekilde işîer yaparlar. Tüfeklerini alarak yaylalara giderler. Cepri surette hayvan sahiplerinden para aüırlaır. Bizim o halvaibidıe Giresun vilâyeti re Gümüşe hane yaylalarında bu gibi zulümler hakkında vilâyetler arasında bir çok hadiseler oldu. Hükümet Ibu me* seidden dolayı epeyce müşkülât çeknuişltlr. Bu resmin kamilen ilgasını rica ederim. Bu Biga edilirse aha'ıi zulümden kurtulmuş «olur. Bu aşardan daha (büyük bir derttir. Bu zülimü yiinmll seneden beri gördüğüm içindir ki şu fırsat münasebetiyle bunun ilgasını teklif ediyorum. Hükümet ibu resmin iki misli başka bir şeyden para alsın fakat bu İlga edilsin. Bu mesele beni en çok «müteessir eden ımelseîedir) İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) Bunun ilgasına Maliye Vekili Bey de iştikak ediyordu. MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) Bu para türedilerin kesesine giriyor. MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) Efendim, bu resim aşar mukabili bâr resim değildir. Evvelâ Reşit Beye cevap vermek isterim. Arazi Kanununun bugün hâlâ meriyülcra olan 101 ve 1C5 nei maddeleri okunacak olursa orada bu resmin niçin alındığı söyleniyor. Bu aşardan eskidir. Yüz Birindi Madde. «Defterhanei âmıirede muteber olup bir gahriye ahalisine müştereken minelkadim mahsus olan yaylak ve kışlağın otundan ve suyundan yalnız kendilerine mahsus olan kariye ahalisi intifa eyleyip canibinde buvunan diğer kura ahalisi intifa edemez. Bu makule yaylak ve kışlağın otundan ve suyundan intifa den ahaliden tahammüllerine göre canibi miri için rüsumatı yaylakıye ve kışlakiye alınır ve böyle ahaliye mahsus olan yaylak ve kışlaklar alınıp satılamaz ve tapu aie bir kimseye müstakilen tasarruf ettirilemez ve ahalinin rızası olmaksızın ziraat ve haratet» dahi olmaz. Yüz Beşinci Madde. «Kura ve kasabat ahalisine mahsus olan meralardan başka bir kaı iyenin hududu dahilinde otlak mahalli olduğu halde o kar riye ahalisi bir gûna resim ver m eksizin hayvanatını otlatıp otundan ve suyundan intifa eder ve hariçten hayvanat getirip o otlağın otundan ve suyundan intifa murat eden kimselerden canibi miri için münasip miktarı resmi otlak alınıp aihalii kariye onları mene kadir olamaz ve onlardan ahnan resim otlaktan hisse alamaz» İşte bu resim budur. Bu kanun mucibince alınan resimler bakidir. Kabul buyurduğunuz varidat bütçesinde bu vardır. (Yoktur sesleri - gürültüler) o halde bütçe yapımayahmı. Varidatı indirdik. Masarifi çıkanın. Maliye Vekili Bey gelsin cevap versin. Yaylak resmi bütçemizde vardır. İsterse bir para olsun bütçeye girmiştir. Bütçe yapıldıktan sonra şu varidatı indirelim, şöyle yapajımı, böyle yapaîım... Böyle bütçe Oilmaz, bu resm'in sureti cihetini istediğiniz gibi yaparsınız, fakat bu varidat bu sene için tenzil edsemez. Sureti cibayet arzu edildiği veçhile tespit edilir 1. HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) Mesele onman nizamname sisi in 16 ncı maddesidir. MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) Ben bu maddeleri okudum. Zatiâliniz de ayrı bir madde okursunuz. REİS Bir takrir var, okunacaktır: Riyaseti Ceüleyt' Müzakere kâfmir, kanunun reddini teklif eyle* rim. Diyarıbekir Zülfü ŞÜKRÜ BEY (Bolu) Müzakerenin kifayeti aleyhinde söyleyeceğim. Efendim; Muvazenei Maliye Encümeni Reisi muhteremi Mustafa Abdülftıalük Beyefendi otlakiye resm'i kanununun İCS ve 10*6 ncı maddelerini okudular, halbuki defterhanei âmıirede mukayyet olarak tahsis edilmiş yaylak ve kışlakları bize gösterirlerse biz o resimleri vermekten hiçbir zaman çekinmeyiz ve o resmi veririz. Fakat onları bizim elimizden almışlardır. Orman nizamnamesi neşrolunduktan sonra bunlarda ormanjarda, yaylaklarda kışlaklarda hakkımız kalmamıştır. Binaenaleyh o maddelerde hiçbir resim alınmannalktadır tarihinde neşrolunan orman nizamnamesinin 16 ncı maddesi yalnız hariçten gelen ve tüccar malı ohan sürülerden tevakkuf edecekleri orman mıntıkalarında tevakkuf ettikleri zaman resim almak suretiyle iktifa etmiştir. Çünkü eğer kışlakları bize veriyorlarisa maaitteşekkür bugünkü varidatın bir ıriibh değil, beş mislini vermeye amadeyiz. Fakat bu kadar. Sonradan. 706

15 t : C : 'de neşredilen orman nizamnaımesiyle bu otlakiye ve yaylakıye rüsumatı kaldtrılmışçr. REİS Efendim, müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Kâfi görülmüştür. REŞÎT BEY (Malatya) Söz istiyorum. REİS Neye dair söyleyeceksiniz? REŞÎT BEY (Malatya) Efendim, AbdüEhalik Bey bir şey söyledi de onun hakkında söyleyecektim. REtS Eferidim, hemen bir çok arkadaşların efkârını hülâsa eden takrirler vardır: Riyaseti Celileye Bu lâyiha ile vazedilmek istenilen mükellefiyet pek ağır olduğu gibi otlakiye mimliyle mukaddema cibayiet edilen vergi de tarzı cinayet ve tahsil itibariyle ipek zalimane bir tarzda cereyan etmekte olduğundan işbu mükellefiyetin tamamen ref ve ilgası hakkında bir maddei kanuniye tanzim ve yarın müzakere olunmak üzere Meclisi Âliye takdim olunmak üzere işbu lâyihanın Encümene iadesini arz ve teklif ederim. İsparta Mükerreım Riyaseti Celileye Arazi kanununun mevaddı mahsusası Ve orman nizamnamesinin on altıncı maddesi mucibince hayvanattan alınmakta olan otlakiye resfminin îâğvi icap eder. Binaenaleyh maddei âtiyenin kabulüne ve teklifimin Encümene tevdiini arz ve teklif eylerim efendim. Antalya Rasih Madde 1. Hayvanattan otlakiye ve yaylak resmi alınmaz. Madde 2. İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. Makide 3. İşbu kanunun icrasına Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. Riyaseti Celileye Kanunun heyeti umumiyesinin reddiyle barvechiâti maddenin kabulünü teklif eylerim. Madde 1. Orman idaresi tarafından alınmakta olan otlakiye rüsumu ilga edilmiştir. Giresun Tahir Riyaseti Celileye Kanunun heyeti umumiyesinin reddini teklif ederim» Konya Eyüp Sabri Riyaseti Celileye Maddenin otlak resmiînıdem ziyade köy ve vilâyatın orman mera ihtiyaçlarına ve ihtiyacına göre bedeli mukarrer mukabilinde tevziine müteamik bulunmasına ve bu da arazi, Kanunu madeni kanunliariyle hailini iktiza eden hakkı tasarruf ve temerlüke şâmil bulunmasına nazaran maddemin tayyını teklif ederim. Konya Musa Kâzım Riyaseti Celileye Bu teklifi kanuni kabul edildiği takdirde ahali son derece ızrar edilmiş olacağından maddenin tayyını teklif eylerim. Çorum İsmail Kemal Riyaseti Celileye Müzakere edilmekte olan kanun, mevaşi ashabını çok tazyik etmekte olduğu gibi münderecatına göre de Kanunu Medeni ile alâkadar ve hukuku tasarrufiye ile de münasebetitar olduğuna kail olduğumdan heyeti umumiyesinin bir kere de Adliye Encümenince Kavanini mevcudemize göre tetkik olunmak üzere tevdiini teklif eylerim. 31 Mayıs 1926 Benizli Yusuf Riyaseti Celileye Otlak resmi hakkındaki lâyiha i kanuniye ne fenınen ve ne de idareten kabiliyeti taüblkiyesi bulunmayan bir lâyiha olduğundan altıncı maddenin ve müteakip maddelerin de reddini arz ve teklif ederim. Mardin Al' Rıza Riyaseti CeMlteye Kanunun heyeti umumiyesinin reddini arz ve teklif eylerim. Antalya Rasih Riyaseti Celileye Kanunun Ziraat Encümeni ile alâkası vardır. Teksif edilen kanun hilâfına Kavanini Maliye Encüme- 707

16 İ : İli C : 1 ni ahkâm vaiz etmiştir. Arazi dolayısiyle Tapu Encümeni de alâkadardır. Altıncı madde ile müteakip maddelerin Ziraat ve Tapu Encümenlerine havalesini rica ederim. Kastamonu Mehmet Fuat Riyaseti Ceîileye Otlakiye rüsumu Miyfası hakkındaki maddenin tayyını teklif eylerim. Artvin Hilmi Riyaseti Celilieye Altıncı maddenin berveçhizir tadilini teklif eylerim. Madde 6. Bir otlak mevsimine ait oümak üze* re alınması lâzım gelen resim beher davar için bir kuruştur. Yozgat Ahmet Harndi Riyaseti Celilieye Otlakiye resminin sureti ahz vercll'iyfasmiataallûk eden orman nizamnamesinin on altıncı maddesi bir vllâıyet haricinden gelen ve ormanlarda tevakkuf ed'ip ray olunan hayvana!fası resim isfiyfaisuna mütedairdir. Halfbuki bu madde sebebiyle yeni hayvanattan dahi idare otlak resmi almaktadır. Bu ill'übaisı def için orman nizanınauiîesin.'n on altıncı maddesinin berveçhiâti tadilini arz ve teklif eylerim. Maddei muaddife: Otlakiye resmi bir vilâyet haılcin'ılen geîen ve tüccar malı olan hayvanattan alınır. Ahali i kad irmenin hayvanatı bu resimden miisteısnadır. Bolu Şükrü REİS Efendim; en iyisi, bütün takrirlerfe kanunu Encümene vermektir. (Doğru sesleri) SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Efendim, ben görüyorum ki şu lâyihaya Meclisi Âli taraftar değildir. Reddedildiği takdirde eski şekil devam edecektir. Şu halde bunun reddetmektense Mükerrem Beyin takriri mucibince bu kanunu Encümene veriniz. Encümen de taraftardır, yarınki ruznameye müzakere edilmek şartiyle getirelim. REİS Efendim; Encümen müzakere edilen maddeyi ve müteakip maddeleri ve bütün takrirleri istiyor, veriyoruz. MÜKERREM BEY (İsparta) Bir mana ifade etmez paşam. MUSA KÂZIM BEY (Konya) Efendim; takrirlerde muhtelif ahkâm vardır. Meselâ tayyı var, başka ahkâm var, bir çok teklifler vardır. Encümen bunun heyeti umumiyesini aldığı zaman her hang:* bir teklif üzerinde mi yürüyecek, tayyı üzerinde mi yürüyecek? Yani bir veçhe tayin etmiş değildir, ne tespit edecek? İSMAİL KEMAL BEY Beyin takririni. (Çorum) Mükerrem MUSA KÂZIM BEY (Devamla) Mükerrem Beyin takriri de halen hiç olmazsa bir tasvibe mazhar değildir. Şu halde o da gelecek, aynı münakaşaya meydan verecek olursa vakitler zayi olur. Onun için lâzım gelen takrirler hakkında az çok fikirler tebellür eder, ondan sonra Encümene gider. REİS Efendim, müsaade buyurun. Her hangi bir kanun müzakere edilirken her ne zaman olursa olsun Encümen arzu ettiği takdirde kanunu da, verilmiş olan takrirleri de alır ve sonra getirir. Encümen istemezse o vakit takrirler nazarı dikkate alınmak kaydiyle Encümene verilir. İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) Heyet vermek istemiyor. ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) Hamdi Beyin teklifi kanunîsi encümenlerde 3-4 sene kaldı, sonra Meclis istedi, aldı. Ye kendisine mal etti. Tekrar Encümene gitmesine lüzum yoktur. ABDULLAH AZMl BEY (Eskişehir) Efendim, şimdi ret takrirleri reddolunursa tadil için Encümenin istediği takrirler gidebilir. Fakat ret takriri reye konmaksızm ortada dururken Encümene diğer tadil takrirleri gidemez. Evvelâ ret takriri reye konur. O kabul edilmezse ondan sonra Encümene gider. REİS Efendim, bu madde yarın yine buraya gelecek değil midir? Encümen tekrar getirirse ret takririni vermek hakkını haizsiniz. Yarın bu madde gelince ret takriri verirsiniz. O vakit reye korum, reddedersiniz. Şimdiye kadar bütün teamül böyledir. Kanunun diğer maddeleriyle beraber Encümene veriyoruz efendim. Efendim, müzakere edilecek mevaddın yedinci maddesine geçiyoruz. 7. Bolu Mebusu Şükrü ve Antalya Mebusu Rasih Beylerin Kazanç Kanununun üçüncü maddesindeki (toptan emtia alım ve sat imiyle iştigal edenler) ibaresinin tefsiri hakkında (4/395), (4/396) numaralı

17 takrirleri ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası, (Sıra No. ;. 211) (1) (Tefsir fıkrası okundu) REJİS Efendim, fıkrai takririye hakkında söz isteyen var mı? ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) Efendim, Kazanç Vergisi Kanununun üçüncü maddesinin üçüncü fıkrası hakkındaki tefsir, bendenizin verdiğim sual takririnden tevellüt etmiştir. Onun müzakeresinden mülhem olmak üzere Meclise bir sureti tefsir arz olunuyor. Halbuki Tefsir Kanununun müphem kalan maddesinden çıkarılıyor. Kanunun üçüncü maddesinin üçüncü fıkrası şudur : «Toptan alıp ve satanlarda yani Kazanç Kanununda beyanname vermeye mecbur tutulanlardan birisi de «toptan alıp ve satanlar» yani ikisini cem edenler. Binaenaleyh toptan alıp perakende satanlar hariç kalıyor. Bugün ezcümle yumurta toplayıp da toptan satanlara nasıl beyanname vermek mükellefiyetini defter tutmayı teklif edebilirsiniz? Binaenaleyh yumurta perakende toplanır ve toptan satılır. Zaten büyük ticaret yapanlar behemahal onuncu madde mucibince dahil olurlar. Böyle toptancılık yapanlar elbette 300 liradan aşağı bir ticarethane tutmamıştır. Bundan hariç kimse kalmaz. Binaenaleyh toptan alıp perakende satanlar, perakende alıp toptan satanlar, perakende alıp perakende satanlar hariç kalmak lâzım gelir. Toptan alıp toptan satanlar bu muameleye tabidir. Kanunun sarahati de budur. Binaenaleyh tefsirde perakende alıp toptan satanlar ithal edilmiştir. Onun da oradan çıkartılması ve onun da perakende addedilmesi iktiza eder. KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Efendim, Abdullah Azmi Beyefendinin bir sual takriri üzerine bu tefsirin yapılması Meclisi Âlice talep edildiği için bu bapta verilen takrirlerle beraber diğer takrirler Encümene gelmişti. Encümende Maliye Vekili Beyefendi haza? olduğu halde bu mesele uzun uzadıya müzakere edjldi. Esasen beyannameyi kim verecek, kimler vermiyecek? Mesele beyanname meselesidir. Bu Kazanç Kanununun 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında, banka, sigorta, ikraz ve istikraz muamelâtı ve kambiyo ve nukut ve mücevherat ve toptan emtia alıp ve satanlar deniyor. Şundan anlaşılıyor ki; toptan alacak, toptan satacak, toptancı bu demektir. Fakat bu düşü- XI) 211 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna merbuttur. t : C : nümtt. Baza ticarethane vardır ki; meselâ bir okka, yarım okka, yüz dirhem tiftik alır, neticede balyalarla sevk eder. Eğer buna perakendeci dersek olmaz. Elbette Heyeti Celfle takdir eder ki; bu toptancıdır. Bir kere burada tabirah kanunieyi aynen koyduk, Toptan alıp toptan satanlar. Şimdi arz ettiğim esbab dolayısiyle perakende alıyor. Binlerce kilo tiftik yaptıktan soma neticede balya balya sevk ediyor. Bunu da ikinci fıkra ile perakende alıp toptan satanlar. Şimdi "kalıyor üçüncü şekli : Toptan ve perakendeciliği birlikte yapmak şartiyle kısmen toptan alıp kısmen toptan satanlar : Burada perakende alıp perakende satanlar bittabi perakendecidir. Bir de kısmen perakende alıp kısmen toptan satanları da perakendeci addetti. Şu suretle bu zannederim arzuya da muvafıktır. TAHİR BEY (Giresun) Bir sual soracağım. Perakende alıp toptan satanlar diyorsunuz. Bunlar da kısım kısımdır ve yine buyuruyorsunuz kf; perakende alıp toptan sevk edenler. Biz bunları toptan addettik. Sevk edenlerin manası başkadır. Toptan satanların manası başkadır. Şimdi perakende alır, bir mahalde bir tüccarın sevk edecek okluğu miktarda olabilir. 100 çuval, 500 çuval, 300 çuval, sonra bunu gider bir tüccara satar, buna toptancı denmez. Buna kinci derler. Bunlara toptana denilmez. Bunları toptan sevk eden tüccarların meyahtnda kaydediyorsunuz. Rica ederim, bunlar toptancı değildir. Bir tüccarın parasiyle sabahtan akşama kadar yüz çuval iki yüz çuhal fındık «in-, bir tüccara satar. Bunların ticaretleri ufaktır. SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Toplar toplar, tüccara toptan satar. TAHİR BEY (Devanda) O vakit bütün millet toptancıdırlar. Yalnız üç beş kuruşluk öteberi satanlar kalır. Sevk etme başkadır, satan başkadır. Bunlar kırıcıdırlar. Muhterem arkadaşımızın buyurduğu gibi bir miktar yumurta alır ve satarlar. SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Esas mesele beyannamesjndedir. Perakende alsın, biriktirsin, neticede toptan satış yapsın. Bunu isterseniz perakendeci deyiniz. Bu adamın şu vaziyetten dolayı toptancı olmakla olmamasının farkı, beyanname meselesidir. Bunun icarı ya 300 Uradır, veya kırk liraj vergisi varda*, yine netice itibariyle bundan kurtulamıyor. Biz şu toptan alım ve satım meselesi biraz vuzuh kesbetsin diye şu üç fıkra ile ve bu şekilde tespit ettik. Kabul edip etmemek Heyeti Aliyenin reyine muhavveldir.

18 İ : C : 1 Riyaseti Celileye Kazanç Kanununun tefsirine perakende toptan satanların da perakendeci addedilmesini teklif ederim. Eskişehir Abdullah Azmi REİS Abdullah Azmi Beyin takririni nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Efendim Encümen böyle bir teklifin aleyhindedir. RElS Noktai nazarınızda İsrar edersiniz efendim, buna göre tanzim edilmek üzere kuvvei tefsiriyeyi Encümene iade ediyoruz. Efendim, bu kanunlara rey vermeyenler varsa lütfen reylerini versinler. Efendim, müzakere edilecek mevaddm sekizinci numarasına geçiyoruz. 8. Aşar mültezimlerinden edayı deyn edenlerin emlâki merhune ve mütefevvizlerinin iadesine dair olup 17 kânunusani 1339 tarihli Kanun ile müddeti 1340 martı iptidasına kadar temdit edilmiş olan 29 eylül 1336 tarihli Kanunun 1342 senesi şubatı gayesine kadar temdidi hakkında (1/668) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası (Sıra No. : 180) (1) REİS Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Aşar mültezimlerinden edayı deynedenlerin emlâki merhune ve mütefevvizelerinin iadesine dair 29 Ağustos 1339 tarihli Kanun hükmünün 1927 senesi gayesine kadar temdidi hakkında Kanun. Madde 1. Aşar mültezimlerinden edayı deynedenlerin emlâki merhune ve mütefevvizelerinin iadesine dair 15 muharrem 1339 ve 29 ağustos 1336 tarihli Kanunun hükmü 1338 Ve 1339 senelerine de şâmil olmak üzere bin üç yüz kırk iki senesi şubatı gayesine kadar caridir. TAHİR VEHBİ BEY (Giresun) Elendim, W< kümet tarafından teklif olunan bu kanun 1341 senesi martının iptidasında teklif olunmuştur ve müddet iki sene temdit edilmiştir Yani 1342 senesi nihayetine kadardır. Encümenlerde vakti geçmiştir. Şimdi 1342 senesi nihayetine pek cüzî müddet kalmıştır. Malumu âliniz bu bir 'borç kanunudur, ashabı düyun hafi) 180 sıra No. tu mazbata zaptın sonuna merbuttur. zırlanıp borçlarını tediye edecekler. Bundan haberdar oluncaya kadar kanun neşrolunur. Kendileri borçlarını tediye etmeye hazırlanıncaya kadar vakitleri geçecektir. Bu zaten lütuf ve atıfet kanunudur senesine kadar bu gibi borçların tediyesi kabul buyurulmuştur. Bendeniz şimdi rica ediyorum ki bunun da 1928 senesine kadar temdidini lütfen kabul buyurunuz. Çünkü o vakte kadar hazırlasınlar, satacak bir şey varsa satsınlar, bir kimseyi kandıracak iseler kandırsınlar, tediye etsinler, emvallerini istirdat etsinler, lütfen bunun kabulünü istirham ediyorum. MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) Arkadaşlar; bu lâyiha, aşar mültezimlerinden borçlarını ödeyemeyenlerin iltizam etmiş oldukları emlâki merhune ve mütefevvizeleri hakkındadır. Arkadaşlar kendi parasiyle malını terhin edip haneberduş olarak sokakta kalmış kimseler vardır. Bu elim bir derttir. Bu dert Ziraat Bankasındadır. Ziraat Bankasının sermayesi halkındır. Bu sermayeyi halk vermiştir. Ziraat Bankası tarafından, müstekrize vaktiyle ihbarname verilememiş, ihbarname kendisine tebliğ edilememiş olması yüzünden terhin ettiği malı Ziraat Bankası namına kaydedilmiştir. Daürei intihabiyemde üç kadın sekiz lira borç için seksen beş lira verdikleri halde yine bugün tarlaları satılıyor. Efendiler, kâr edeceğim diye almış olduğu parayı, bu parayı ödediği halde keyfiyete vaktiyle vakıf olmamak yüzünden Ziraat Bankası namına kaydedilen tarlalar ne için iade edilmiyor? Heyeti Celileden rica ederim, bu mağduriyeti kaldırmak için* bunlar mafaizi aslının bir misli olarak verdiği halde - bu zavallı zürraa bu tarlalar verilmelidir. Beş lira için seksen lira, doksan lira masrafı icar filan verdiği ve bunu Ziraat Bankası aldığı halde Ziraat Bankası gidiyor tekrar müzayedeye veriyor, sat-> mak istiyor. Satmakla kalsa iyi arkadaşlar, daha ehm işler vardu\ Müzayede kaimesi kesiliyor, bu* tahsildarın eline veriliyor, geliyor oraya, vermiş tarlanın parasını jandarma kumandanı pey sürüyor. Yalvarıyor, şaşırıyor, geliyor, ne yapmalı, şu nıütegallibeye yalvarmalı, jandarma kumandanına yalvarmalı, yirmi lira rüşvet vererek, hakkı ferağ vererek onu terk ettirmeli diyor. Geliyor yirmi lira veriyor. Ziraat Bankasının İhale edeceği zaman vakti geçiyor, tekrar müzayedeye çıkıyor bu suretle halkın hanumam sönmüş ve zürra bu muamelâttan dolayı tarlasız, aç kalmışlardır. Bu kanunda Ziraat Bankasına borçlu olanların mafaiz masraf borçlarını verdiği halde onların da bu araziye dahil edilmesini teklif ederim. (Muvafık sesleri). 710

19 ı t : C : 1 'SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Efendim, bu lâyiha hükümetten gelmiştir. Gelen lâyiha şudur: (15 Muharrem 1339 ve 29 Ağustos 1336 tarihli kanunun hükmü ve 1339 senelerine de şamfl olmak üzere 1342 senesi Şubatı gayesine kadar caridir) Encümen bunu müzakere ederken bir iki kefime ilâve etmiş, diğerlerini aynen kabul etmiştir. Mazbatada zikredildiği halde nasılsa zuhulen maddeye ya* zrfnıamış «aşar mültezimlerinden:» ibaresinden sonra {nakden ve defaten) kelimeleri ilâve olunacaktır. Sonra aşağıdaki 1342 senesi tabiî 1926 senesi olacaktır. Bu suretle tashih edilir. unun sebebi de tabiî vaktiyle aşar iltizam edilmiş, bunun ticareti, temettüü kendilerine kalmış, şu suretle borçlarım vermediklerinden tekrar verebilmek için behemahal Hazineye olan borçlarını kapatmak lâzımdır. Bunu temünen Encümen nakten ve defaten kaydım koymuştur. Bu sekide kabulünü rica ederim. EYÜP SABRt BEY (Konya) Bu emlâki mütefevvüza ahere devr ve ferağ edilmiş ise bu iade edilecek mi? SÜLEYMAN SIRRI «EY <Bozok) Hayır, fa* kat hükümet uhdesinde olanlar tabu... TAHtR BEY ((Giresun) Bu madde hakkında bendenizin de sözüm var, müdafaa edeceğim. MUSA KÂZIM BEY (Konya) Efendim, bendenizce bu kanunun tahdidimde Hazine için bir mahzur yoktur. Nakabili tahsil bir alacaktan dolayı emvali gayrımenkule Hazine namına tefevvüz edilmiş, herhalde borcunu eda edemeyen medyunların malla* rmm Hazine namına tefevvüzleri zarurîdir. Hükümet emvali gayrımenkule tefevvüzüne hahlşkâr değildir. Alacağı emlâki ziraat etmek icar ve isticar etmek değil, emlâkin harap obuası ve arazi tefevvüz etmiş ise onların da muattal kalması hususu derkârdu*. Ye her gün göıdüğümüz şeydir. Zaten borç verilmemiş, hükümete terk edilmiştir. Müsait bir hale vasıl olmuş da bu arazisini veya emvali gaynmenkulesini hükümetin teklif ettiği bedelle ve defaten tediye etmek suretiyle almak isterse bir müddet İçin dana buna müsaade edilmesini kanun teklif ediyor. Bunun için üç ay beş ay kalmış, hatta daha uzun müddet vermekte mahzur yoktur. Çünkü hükümetin aldığı emvali gayrımenkule pek de iyi bir surette idare edilemez. Her gün harabiye duçar olur. (Keşke şahısların eline tekrar geçse de şahıslar onu imar etseler... Bunda Hazinenin hukuku namına bir zıya yoktur Üç ay, beş ay, hatta bir sene temdit edilmekte mahzur yoktur. Teklifi kabul edelim bitsin. TAHtR BEY (Giresun) Hangisini reye koyacaksınız? REİS Evvelâ sizin teklifinizi. TAHİR BEY (Giresun) Temdit meselesidir. Zaten başka bir şey değildir. Riyaseti ıcelfleye (Birinci maddenin berveçhiâtî tadilaıi teklif eylerim. Madde 1, Aşar mültezimlerinden edayı fleyn edenlerin emlâki merhune ve mütefevvizelerinin iade* sine dair 15 Muharrem 1339 ve 29 Ağustos tarihli (Kanunun hükmü 1337 ve 1339 senelerine de şamil olmak üzere 1928 senei maliyesi iptidasına kadar cari dir- Giresun Tabir Riyaseti Cehleye IBMttci maddeye zîrdeki fıkranın ilâvesini arz ve teklif eylerini., Fıkra : (Bu maddenin hükmü Ziraat Bankası müstakfizleri haklarında dahi tatbik olunur. Kastamonu Mehmet Fuat MUSA KÂZIM BEY {Konya) Erendim, Ziraat Bankası ayrıca bir kanunla bir müessejsei maliye ve itinan malî olarak idare edilir. Herhangi bir surede tecil veya tadil mevzubahis olursa apüessesenin itibarına ve nakit hususundaki emniyetine halel gelir. Onun İçin devlet namına kabul edilen bir müsaadei mahsusanm bir müessesei ticariyeye teşmili, o müessese! tkariyenin itibarını ve kudreti ^nafiyesmi kesr ve iptal etmek demektir. Rica ederim] Mehmet Beyi den, zaten azamî teshilâtı ziraiye yapılmaktadır. Bu tekliflerini geri alsınlar ki, reddedilmiş dahi olmasın. REÎS Efendim, iki takrirden birini Encümen kabul ediyor mu? SÜLEYMAN SIRRI BEY Pozok) Paşanı arz ediyorum, aşar mültezimlerinden (nakden ve defaten) verenlerin... REİS «1928 senei maliyesi» kaydiyk Encümen maddeyi kabul ediyor mu? SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) «1928 senei maliyesi» kaydım kabul ederiz. TAHÎR BEY (Giresun) Encümen, bunun nakden tediyesini talep etmiş. Malumu âli^izdir ki hükümetin bu baptaki tekimi yeni bir şey değildir. Evvelve temdiden kabul edilmiş olan kanunjun tekrar tem* didini talep ediyor. Zaten bu kabil bj)rçlarm ne su-? retle tediye edileceğine dair birtakım ^anunlar kabul 711

20 t : C : 1 edjfmfytir, Mahsubu umumî kanunu şu ve bu... Şimdi (Encümen burada diyor ki, vakit ve zamânliyle tediyei deyn etmeyerek matlubatı Hazinenin sürüncemede kalmasına sebebiyet veren mülteziminin mahsubu umumî kanunundan bilistifade birer vesile ile eme ettikleri ilmühaberlerle düyunu kapatmak ve binnetice Hâzinenin uhdei tasarrufuna geçmiş bulunan emlâki kurtarmak suretiyle zararı Hazineyi müeddi olacaktır. Hayır efendiler, böyle bir şey varit değildir. Encümeni muhterem böyle bir endişeye nereden dttşjtiuşliuy anlayamıyorum, hükümet zannederim ki teklif etmiş olduğu kanunu üyli tetkik etmiştir. Bunların zaten emsali vardır. Bunlar zaten züğürt ve müflis. Bu deyn ilmühaberlerini nereden toplamışlardır? Beynettüccar da müflis addedilir. Müflis adamın koynunda düyun İlmühaberi ne gezecektir? 'Encümeni muhterem bunu nereden istihbar etmiş? Sonra bunlar birtakım diğer emval gübi, diğer borçlar gibi de değildir. Aşar mukabil teminat olarak verilmiş emvaldir. Sonra bu teminatların vakti zanıaniyle her birerleri ne suretle temin edilmiş Olduğunu biz biliyoruz. Şuna gider rica eder, buna giider rica eder, babasının emvalini, halasının emvalini, ahbaplarının emvalini karşılık gösterir. Şuradan bir kaç kuruşluk aşar alayım, bir kaç kuruş kazanayım diye hu surette şey eder. Sonra bunların sahipleri bir kaç türlü felâketler geçirmiş, haklar geçirmiş, askere girmüşler, her birisi birer suretle kaybolmuşlar, bunların ortada birer yetimleri kalmış. Zaten aşarın bu gibi tefevvüz edilen teminatfeürının bir sene zarfında edayı deyn ettikleri takdirde kendilerine iadesi evvelki aşar kanununun îcabatmdftn Udi Ancak bu müddet zarfında bunlar şurada burada bulunmuşlar, felâketlerden vakitlerinin kifayet etmediğinden dolayı verememiştir. Yetim, yetime çoluk çocuk şunun bunun emvalleridir. Asıl mültezimlerin emvabi değildir. Bunların içerisinde öyle emval sahipleri vardır ki kendisi mültezim diye emvali böyle tefevvüz edilmiştir, istirdat etmeye deyn ilmühaberi de almaya vakti yoktur. Bunların İçerisinde benim bildiğim iane suretiyle borçlarını kapatacak eşhas vardır. Binaenaleyh böyle bir taannüt etmişler, bilmem ne etmişler değildir. Bunların zaten emsalleri vardır. Emsallerine n e muamele yapılmışsa hükümet onları da o atıfetten müstefit etmelidir. Malumu âliniz adalet bütün insaıüann müşterek bir hazinesidir. Kimine verssfcı, kimine verilmesin. Bu, hükümetin prensiplerinden değiktir. Yalnız müddet biraz kısa. Hükümet çok iyi düşünmüştür. Hükümetin maddesi çok güzeldir. Yalnız müddet kısa katmıştır. Bendeniz bunun biraz uzun olmasını istirham ediyorum. SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Efendim, Tahir Bey biraderimizin böyle bir teklifi vardı, Encümene gelmişti. Fakat hükümetinki daha evvel çıkarılmış olduğu için Tahir Beyinki intaç edilemedi. Noktai nazarlarını Encümende defaatla söylediler. Hükümet bu lâyihayı 1341 senesinde getirmiştir. Bugüne kadar zannederim iki sene müddet geçmiş ve icabı muamele olarak encümenlerde dolaşmış, en sonra Kavanini Maliyeye gelmiştir. Yani bu lâyiha geldiği vakit mahsubu umumî kanunu çıkmamıştır. Biliyorsunuz ki mahsubu umumî kanununda birtakım ilmühaberler kabul ettik, evladına, nisabına mahsup edilir dedik. Bu emlâk Hazinenin uhdesine tefviz edilmiştir. Bu müddet zarfında devlet hazinesinden kaybetmiştir. Şimdi ne büyük nimettir ki devlet parasını nakden, defaten vermediği halde mülkünü kendisine iade edecek ve kaybettiği vergiyi istemeyecek. Bununla beraber Encümen 1928 senesine kadar temdidine taraftardır. Fakat maddede nakden ve defaten kelimesinin konuîmamasına da taraftar değildir. MUSA KÂZIM BEY (Konya) Efendim; tevarlhi muhteîifede kabul edilen mahsup kanunlariyle medyunlara bahşedilen nimetin bu medyunlara yani emvali tefviz edilenlere teşmil edilmemesinde ne hikmet var, Encümen ne tasavvur ediyor? Aynı medlul, hepsi birdür. Hepsi avanstan tevellüt etmiştir. Nakden avans alanlarınki de mahsup edildiği halde böyle teminat olarak gösterip de borcunu tediye edemeyen adamların defaten ve nakden gibi bir kayıtla tahdidi nedir? SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Mahsubu Umumî Kanununa tabi olan düyun, malumu âliniz vesaiti nakliye bedeli vesair Hazinede olanlar matlubattır. Buna gelince lâyiha, Vekil Bey de hazır olduğu halde müzakere edilmiştir. Bu noktai nazarı reddettirip Encümene kabul ettiren yine Vekil Beydir. Encümen buna muvafakat etmiş, aşar ihale edilmiş, devletin aşar dolayısüyle zimmetinde olan paralarını senelerce kullanmış, neticede para vermemiş. Belki zarar etmiş veyahut etmemiş. Sonra nasıl olsa ben bu parayı vermezsem emlâkimi satarlar. Hazine uhdesinde bulunduğu müddetçe şu müddeti kanuniye zarfında istirdat ederim fikriyle Hazinenin parasını uhdesinde bırakmış emlâki Hazine uhdesine geçeüden beri vergi de vermemiş. TAHİR BEY (Giresun) Hükümet hasılat almıştır. SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Arz ettiğim gibi elde ettiği ilmühaberler vesaire ile borcunu 712

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi SıraNo 52 Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 numaralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ DEVRE: II CtLT:26 İÇTİMA SENESİ: m T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ < *» Yüz On Dördüncü İçtima 5.6.1926 Cumartesi «^ ı MÜNDERECAT Sayfa 1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 81 2. EVRAKI VARİDE 81 Azayı Kiram Muamelâtı 81

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

SıraNo 141. Esbabı mucibe

SıraNo 141. Esbabı mucibe SıraNo 141 İpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve satılması hakkındaki kanunun 14 üncü maddesinin tadiline dair 1/ 85 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

T. B.M.M. ZABIT CERİDESİ

T. B.M.M. ZABIT CERİDESİ D E V R E : VII CİLT : 8 ÎÇTÎMA : 1 T. B.M.M. ZABIT CERİDESİ Yirmi altıncı inikat 8 III. 1944 Çarşamba ^ 1. Sabık zabıt hulâsası 2. Havale edilen evrak 3. Riyaset Divanmın Heyeti Umumiyeye maruzatı 1.

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Askerî tayinat ve yem kanununun I inci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Askerî tayinat ve yem kanununun I inci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları Sıra Ns 353 Askerî tayinat ve yem kanununun I inci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet Muamelât müdürlüğü Sayı 6(1243

Detaylı

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T *

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. -  - t  ' T * S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T * Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müesseselerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 8 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T M

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERIDES

T. B. M. M. ZABIT CERIDES DEVRE: II CİLT : 26 İÇTİMA SENESİ: UI T. B. M. M. ZABIT CERIDES i>0

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ DEVRE : IV CtLT : 20 İÇTİMA : 3 T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ Yirmi yedinci inikat 15-111-.1934 Perşembe Sayıfa 1 Sabık zabıt hulâsası 50 2 Havale edilen evrak 50 3 Riyaset divanının Heyeti Umumiyeye maruzatı

Detaylı

( S. Sayısı : 264 ) Hariciye Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/641 Karar No. 44 Yüksek Reisliğe 27. V.

( S. Sayısı : 264 ) Hariciye Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/641 Karar No. 44 Yüksek Reisliğe 27. V. Devre : X AA / İçtima: 3 S. SAYISI : /04 Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin çiçek aşısı vesikasına ve hacı hareketlerinin sıhhi kontroluna mütaallik bâzı maddelerinin tadili hakkındaki ek nizamnamelerin

Detaylı

RESMÎ GAZETE T.C. B.M.M Kararı

RESMÎ GAZETE T.C. B.M.M Kararı T.C. RESMÎ GAZETE İn:..,- İdari w tf'.hr.ri ve tahriri ınuauv'ia: muamelat için nur Başvekâlet Mudevvenat iyin MÜDÜRLÜĞÜNE Müdürlüğüne müracaat MÜRACAAT olunur OLUı j f Kânunievel 19 58 Cumartesi B.M.M

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

EREĞLĠ KÖMÜR HAVZASINDAKĠ OCAKLARIN DEVLETÇE ĠġLETTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)

EREĞLĠ KÖMÜR HAVZASINDAKĠ OCAKLARIN DEVLETÇE ĠġLETTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1) 1749 EREĞLĠ KÖMÜR HAVZASINDAKĠ OCAKLARIN DEVLETÇE ĠġLETTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3867 Kabul tarihi : 30/5/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/6/1940 Sayı : 4527 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDES

T. B. M. M. ZABIT CERİDES DEVRÜ : II T. B. M. M. ZABIT CERİDES İÇTİMA SENESİ : II ^i II Cilt: 7 Doksanbirinci İçtima.. Çarşamba MÜNDERECAT. ZAPTİ SABİK HÜLÂSASI. EVRAKI VARÎDE Lâyihalar. Şubat 0 tarih ve numaralı (Belediye Vergi

Detaylı

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN 703 ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN Kanun Numarası : 984 Kabul Tarihi : 2/3/1927 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

_ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu

_ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu _ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu (Resmî Gazete İle yayımı-:.1.63 - Sayı : 312) 144- Kabul tarihi. 1. 63 MADDE 1. Tarifler : Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdaki gibidir : a) Pilot ve pilot

Detaylı

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2)

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) 1691 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 3653 Kabul Tarihi : 26/6/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/7/1939 Sayı : 4249 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593)

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) S. Sayısı: 184 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) T. C. Başvekâlet 27 - III - 1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : 6/1232 Büyük Mille i

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434)

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434) 28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl /933 - Sayı : 2434) No. 2287 Kabul taribi 0 - VI -933 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâleti merkez teşkilâtı

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA.

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA. TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA Vefatımda varislerim bu hûlâsadan küçük bir hûlâsa çıkarırlar. Arabi 1313, Rumi 1312 ve Miladi 1896 senesi Ramazan-ı Şerifin birinci gecesi

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460)

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460) 1192 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza edilen Anlaşma gereğince temin edilen paraların kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

SELANİK SEREZ 1913 BAKİ SARISAKAL

SELANİK SEREZ 1913 BAKİ SARISAKAL SELANİK SEREZ 1913 BAKİ SARISAKAL SELANİK SEREZ 1913 Yunanlıların, Bulgarlar karşı icra etmekte oldukları hareketi askeriye neticesinde duçar oldukları kuvvetli zayiat ve binlere baliğ olan mecruhları

Detaylı

-3 - Bütçe encümeni mazbatası. Yüksek Reisliğe

-3 - Bütçe encümeni mazbatası. Yüksek Reisliğe J+. Hazineden taksitle gayri menkul mal satın almış olanların taksit bedellerinin tecili hakkındaki kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 1/596 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ DEVRE: CÎLT : 28 İÇTİMA SENESİ: V T. B. M. M. ZABT CERİDESİ». m

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME MADDELERİNİN ESKİ ve YENİ HALLERİ. Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME MADDELERİNİN ESKİ ve YENİ HALLERİ. Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME LERİNİN ESKİ ve YENİ HALLERİ 12 Payların Devri Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. Ancak bu devir, bankaya karşı pay defterine yazılacak

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

Devre : XI I A 1 * İçtima:! S. SAYISI : 1U/

Devre : XI I A 1 * İçtima:! S. SAYISI : 1U/ Devre : XI I A 1 * İçtima:! S. SAYISI : 1U/ Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in, Munzam değerli posta pulları çıkarılmasına dair kanun teklifi ve Münakalât, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/21)

Detaylı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna (Resmî Gazete ile ilâm : 31.V. 1957 - Sayı : 9621) No. * Kabul tarihi 6974 22. V. 1957 Bölüm : I. Kuruluş ve vazifeler MADDE 1. Hükmi şahsiyeti haiz bulunmak ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI Süreyya Hami ŞEHİDOĞLU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 24, Cilt: VIII, Temmuz 1992 Nafiz KOTAN İsmail Habip, Kurtuluş Savaşı nı anlatırken:...

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ HALLERİ

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ HALLERİ Ek: 1 ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK LERİNİN ESKİ VE YENİ HALLERİ 12 Payların Devri Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. Ancak bu devir, bankaya karşı pay defterine yazılacak kayıtla

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ DEVR E : I CİLT:24 İÇTİMA SENESİ : 3 T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ Yüz otuz ikinci içtima 3.1 1.1 3 3 8 Cuma Müaderecat Sayfa 1. Zaptı sabık hulâsası 324 2. tcra Vekilleri muamelâtı 324 1. Şer iye Vekili

Detaylı

TBMM 1. Dönem Otuz beşinci İçtima 17.S Salı

TBMM 1. Dönem Otuz beşinci İçtima 17.S Salı TBMM 1. Dönem Otuz beşinci İçtima 17.S. 1337 Salı Aydın Mebusu Esad Efendinin, memaliki meşgule resimlerini havi pullar çıkarılması hakkında kanun teklifi ve Dahiliye, Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1947

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1947 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1947 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMA ŞEKLİNE DAİR GENEL HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki barolar il itibariyle üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil baro

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ DEVRE: II ClLT : 32 İÇTİMA SENESİ : IV T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ» &

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde kullanılmasında zuhur eden tereddüdün izalesi

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı