HODGKİN LENFOMA (HL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HODGKİN LENFOMA (HL)"

Transkript

1 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 HODGKİN LENFOMA (HL) V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 65

2 66 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012

3 HODGKİN LENFOMA (HL) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HODGKİN LENFOMA (HL) Sıklık Avrupa Birliğinde yılda 2.2/ yeni olgu görülürken Türkiye deki sıklığı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Tanı: HL tanısı ic in 2008 Dünya Sağlık O rgütü (DSO ) sınıflaması kullanılmalıdır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi HL tanısı ic in yetersizdir. Tercihan eksizyonel lenf düğümü biyopsisi ile değerlendirme yapılır DSO sınıflaması Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4: Hodgkin Lenfoma 2008 DSÖ Sınıflaması Nodüler lenfosit predominant HL Klasik HL Lenfositten zengin Karışık hücreli Nodüler sklerozan Lenfositten fakir Evreleme: Evrelemede Ann-Arbor ölc ütlerinin Costwold uyarlaması kullanılır (Tablo 5). Tablo 5: Hodgkin Lenfoma Evrelenmesi Ann-Arbor Ölçütlerinin Costwold Uyarlaması Evre I Evre II Tek lenf düğümü bölgesi (I) ya da tek ekstralenfatik alan (IE) Diyafragmanın tek tarafında 2 ya da daha fazla lenf düğümü bölgesi (II) ya da diafragmanın tek tarafında lokal ekstralenfatik yayılımla birlikte bir ya da daha fazla lenf düğümü bölgesi (IIE) 67

4 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 Evre III Evre IV Diyafragmanın her iki tarafında lenf düğümü bölgeleri (III), lokal ekstralenfatik yayılım eşlik ediyorsa IIIE Bir ya da daha fazla ekstralenfatik organın yaygın tutulumu A: Sistemik semptom yok. B: Son 6 ay ic inde bazal vücut ağırlığının %10 undan daha fazlasının kaybı, yineleyen ve ac ıklanamayan 38 O C nin üzerindeki ateş, yineleyen gece terlemeleri Kitlesel (bulky) : En büyük c apı 10 cm nin üzerinde olan kitle ya da ön - arka akciğer grafisinde torakal 5-6 intervertebral disk düzeyinde hesaplanan en uzun transvers transtorasik c apın 1/3 ünü aşan mediastinal kitle Evreleme amac lı P/A Akciğer grafisi, toraks, abdominopelvik bilgisayarlı tomografi (BT) ve kemik iliği biyopsisi yapılmalıdır. Klinik ac ıdan değerlendirme sorunu olan ya da boyun bölgesine RT planlanan olgularda ek olarak boyun BT de c ekilebilir. Gözden gec irilmiş yanıt ölc ütlerine göre değerlendirilecek olgularda PET- BT den yararlanılabilir. Tedavi öncesi değerlendirmeler 1. O ykü ve fizik inceleme: Sistemik semptomlar, kaşıntı vb. 2. Tam kan sayımı ve c evresel kan yayması 3. Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-RP 4. Kan biyokimyası: Glukoz, BUN, kreatinin, LDH, ürik asit, ALT, AST, ALP, albumin, bilirubin 5. Tiroid işlev tetleri : TSH, serbest T3 ve T4 (O zellikle boyun bölgesi ışınlaması planlanan hastalarda) 6. Viral serolojik değerlendirme (HBV, HCV ve HIV) 7. Doğurganlık c ağındaki kadınlarda gebelik testi 8. Akut ya da uzun dönem komplikasyonlar ac ısından kalp ve akciğer işlev testleri 9. Fertilite riski nedeniyle genc hastalarda üreme ile ilgili gerekli danışmanlıklar (semen kriyopreservasyonu, over/ doku fonksiyonu korunması) 68

5 HODGKİN LENFOMA (HL) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Risk değerlendirmesi İleri evre ta (Evre III ve IV) risk değerlendirmesine gerek yoktur. Erken evre ta ise (Evre I ve II) c eşitli c alışma grupları tarafından önerilen ve kullanılan farklı risk puanlama sistemleri bulunmaktadır. Risk faktörü NCCN GHSG EORTC Yaş ESH ve B semptomları Asemptomatik 50 Asemptomatik >50 Semptomatik >30 50 Asemptomatik >50 Semptomatik >30 Mediastinal kitle (MTO) Lenf düğümü alan sayısı Ekstranodal >0.33 > >3 >2 >3 >1 Herhangi bir NCCN: National Comprehensive Cancer Network; GHSG: German Hodgkin Study Group; EORTC: European Oganizationfor Researchand Treatment of Cancer; MTO: Mediastinal-toraks kitle oranı Yukarıda tanımlanan risk faktörlerinden hic birisini taşımayan hastalar erken evre iyi prognostik grup olarak belirlenirken risk faktörü taşıyan hastalar erken evre kötü prognostik grup olarak kabul edilir. Tedavi A: Klasik tip Hodgkin lenfoma 1. Erken evre iyi prognostik grup Kısa süreli kombine kemoterapi (2-4 kür ABVD ya da 8 haftalık Stanford V) ve ardından tutulu alana radyoterapi (30 Gy) önerilmektedir. Radyoterapinin uygun olmadığı hastalarda 6 kür ABVD de uygulanabilir. 69

6 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Erken evre kötü prognostik grup 4-6 kür ABVD kemoterapisi ve ardından 30 Gy tutulu alan radyoterapisi önerilir. 3. İleri evre Genellikle tek başına kombine kemoterapi ile tedavi edilir. Radyoterapi kitlesel hastalığı olan ya da kemoterapi sonrası artık hastalığı bulunan olgularda uygulanabilir. Kombine kemoterapi sec eneği olarak 6-8 kür ABVD, 12 haftalık Stanford V ya da 4 kür doz artırılmış BEACOPP uygulanabilir. Medikal olarak uygun olmayan hastalarda tedavi yaklaşımı bireyselleştirilmelidir. 4. Direnc li-nüks Nüks hastalığın belirlenme zamanının tedavi yaklaşımında önemi vardır. Genel görüş olarak 12 aydan önce ortaya c ıkan nüksler direnc li gibi yönetilir. Erken nüks ve direnc li ta otolog periferik hematopoietik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi yaklaşımı uygulanır. Bunun öncesinde platin ya da gemsitabin bazlı rejimler 2-4 kür uygulanır. Kök hücre nakli ic in uygun olmayan hastalarda benzer rejimler 6 küre kadar uygulanabilir. 12 aydan daha sonra nüks eden olgularda ise ilk sıra tedavinin tekrarı ya da otolog periferik hematopoietik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulanır. İkinci ya da daha sonraki nükslerde standartlaşmış tedavi yaklaşımı yoktur. Uygun donörü bulunan hastalarda allojeneik hematopoietik kök hücre nakli düşünülebilir. B. Nodüler lenfosit predominant HL Evre I ta tek başına 30 Gy tutulu alan radyoterapisi yeterlidir. Evre II ve daha yaygın ta klasik HL tedavi ilkeleri uygulanır. Sınırlı nüks ta tek başına rituksimab, yaygın nüks ta ise kemoterapi ya da rituksimab ile kombine kemoterapi kullanılabilir. 70

7 HODGKİN LENFOMA (HL) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Yanıt değerlendirmesi Planlanan tedavilerin bitiminde yanıt değerlendirmesi gerc ekleştirilir. Uzun süreli kemoterapi uygulanan hastalarda 4. Kür sonrası ara yanıt değerlendirmesi önerilir. Yanıt değerlendirmesi fizik inceleme, laboratuvar analizler ve BT ile gerc ekleştirilir. Başlangıc ta PET-BT ile evrelenen hastalarda yanıt değerlendirmesinde yine PET- BT kullanılabilir. Tedavinin tamamlanmasından sonra ilk 2 yıl 3 ayda bir, sonraki 3 yıl 6 ayda bir ardından yılda bir izlem gerc ekleştirilir. Hastanın tedavi sonrası bulgularına dayalı olarak öykü, fizik inceleme, laboratuvar testleri ve gerekirse görüntüleme yapılır. PET-BT rutin izlemde önerilmez. Boyuna radyoterapi alan olgularda tiroid fonksiyon testlerinin izlemi önerilir. Uzun dönem komplikasyonlar ac ısından kalp ve akciğer fonksiyonları değerlendirilmelidir. de ikincil malignite riski nedeniyle kanser tarama programları düzenli olarak yapılmalıdır. 71

8 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 Erken evre İleri evre Klasik Hodgkin Lenfoma Klasik Hodgkin Lenfoması İyi prognostik grup 2-4xABVD Gy TART Stanford V (8 haftalık) + 30 Gy TART 6xABVD (RT alamıyorsa) Kötü prognostik grup 4-6xABVD Gy TART 6-8xABVD 8x BEACOPP (doz artırılmış) Stanford V (12 haftalık) + TART 72

9 HODGKİN LENFOMA (HL) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İyi prognostik grup Kötü prognostik grup Klasik Hodgkin Lenfoma (Erken evre) Klasik Hodgkin Lenfoması (Erken evre), KY TART KT + RT grup 2-4xABVD Stanford V (8 haftalık) KY, Stabil/, KY 2xABVD KT grup 4xABVD KY,, KY TART 4-6xABVD KY, Stabil/ 73

10 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU xABVD Stanford V 12 haftalık 4xBEACOPP doz artırılmış, KY, KY Klasik Hodgkin Lenfoması (İleri evre) 2-4xABVD TART 36 Gy 4xBEACOPP standart doz ± KY KY, RT, tanı anında >5 cm alanlar RT Kitlesel >1.5 cm artık KY, Stabil/ KY 4xBEACOPP doz artırılmış ± RT, tanı anında >5 cm alanlar Stabil/ 74

11 HODGKİN LENFOMA (HL) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Erken nüks(<12 ay) / direnç Geç nüks (>12 ay) Klasik Hodgkin Lenfoma (dirençli-nüks) Klasik Hodgkin Lenfoması (dirençli-nüks) Transplant uygun Transplant uygun değil 2-4xDHAP 2-4xICE 2-4xIGEV 6xDHAP 6xICE 6xIGEV, KY OKHT AKHT uygun+ verici var AKHT AKHT uygun+ verici yok Aynı rejim AKHT uygun+ verici var AKHT AKHT OKHT Stabil/ AKHT uygun+ verici yok 75

12 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 Yararlanılan Kaynaklar 1. Canellos GP, Niedzwiecki D. Long-term follow-up Hodgkin s disease trial. N Engl J Med 2002; 346: Diehl V, Franklin J, Pfrundschuh M et al. Standard and increaseddose BEACOPP chemoterapy compared with COPP-ABVD for advanved Hodgkin s disease. N Engl Med 2003; 348: Federico M, Luminari S, IannittoE, et al. ABVD compared with BEACOPP compared with CEC for the initial treatment of patients with advanced Hodgkin s lymphoma:results from the HD2000 Gruppo Italiano per lo Studio dei Linfomi Trial. J Clin Oncol 2009;27: Horning SJ,Risk, cure and complications in advanced Hodgkin disease. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007;2007: Santoro A, Magagnoli M., Spina M et al. Ifosfamide, gemcitabine, and vinorelbine: a new induction regimen for refractory and relapsed Hodgkin s lymphoma. Haematologica 2007; 92: Schimitz N, Pfistner B, Sextro M et al. Aggressive convetional chemotherapy compared with hidh-dose chemoterapy with autologous haemopoiteic stem-cell transplantation for relapsed chemosensitive Hodgkin s disease randomised trial. Lancet 2002; 359; Sureda A, Robinson S. Canals et all. Reduced-İnsensity conditioning compared with conventional allogeneic stem-cell transplantation J Clin Oncol 2008; 26: Sureda A. Autologous and allogeneic stem cell transplantation in Hodgkin s lymphoma. Hematol Oncol Clin North Am 2007; 21: Davis KA, Mauro L. Evens AM, Relapsed and refractory Hodgkin lymphoma: transplantation strategies and novel therapeutic options. Curr Treat Options Oncol 2007;8: Schulz H, Rehwald U, Morschhauser F et all. Rituximab in relapsed lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma:long- 76

13 HODGKİN LENFOMA (HL) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU term result of q phase 2 trial by the German Hodgkin Lymphoma Study Group (GHSG). Blood 2008; 111: Dann EJ, Bar Shalom R, Tamir A et all. Risk-adapted BEACOPP regimen can reduce the cumulative dose of chemotherapy for standart and high-rish Hodgkin lymphoma with no impairment of outcome. Blood 2007; 109: Kasamon YL, Wall RL. FDG-PET and risk-adapted therapy in Hodgkin s and non Hodgkin s lymphoma. Curr Opin Oncol 2008; 20: Federica M. Luminari S. Laninitto E.et al.abvd compared with CEC fort he initial treatment of paintents with advanced Hodgking s lymphoma: result From the HD2000 Gruppo İtaliano per lo Studio dei Linfomi Trial. J Clin Oncol. 2009; 27: Horning SJ, Hoppe RT, Breslin S. Bartlett NL, Brown BW, Rosenberg SA. Stanford V and radiotherapy for locally extensive and advanced Hodgkin s disease: mature results of a prospective clinical trial. J Clin Oncol 2002;20: Johnson PWM, Horwich A,Jack A et all. Randomised comparison of the Stanford V (SV) regimen and ABVD in the treatment of advanced Hodgkim Lymphoma (HL): result from a UK NCRI Lymphoma Group Study, ISRCTN (abstract). Blood. 2008;112: Diehl V, Haverkamp H, Mueller RP, et all. Eight cycles of BEACOPP escalated compared with 4 cycles of BEACOPP escalated followed by 4 cycles of BEACOPP baseline with our without radiotherapy in patients in advanced stage Hodgkin Lymphoma (HL): final analysis of the randomized HD12 trial of the German Hodgkin Study Group (GHSG) (abstract). Blood 2008;112: Federico M, Bellei M, Brice P, et al. High dose therapy and autologous stem-cell transplantation versus conventional therapy for patients with advanced Hodgkin s lymphoma responding to front line therapy. J Clin Oncol. 2003; 21: Schmitz N, Pfistner B, Sextro M. Et all. Aggressive conventional chemoterapy compared with high-dose chemoterapy with 77

14 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 autologous haemopoietic stem-cell transplantation for relapsed chemosensitive Hodgkin s disease: a randomise trial. Lancet. 2002; 359: Yuen AR, Rosenberg SA, Hoppe RT Halpern JD, Horning SJ, Comparision between conventional salvage therapy and highdose therapy with autografting for recurrent or refractory Hodgkin s disease.blood 2000 ;96: Josting A, Autologous transplantation in relapsed and refractory Hodgkin s disease (Review). Eur J Haematol Suppl. 2005;16:

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91 İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Bilimsel Kurul 3 Bilimsel Program 4 Konuşma Özetleri 8 Poster Bildiriler 64 İndeks 91 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, III. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ NE HOŞGELDİNİZ Lenfoproliferatif

Detaylı

Primer meme lenfoması; yineleyen hastalık

Primer meme lenfoması; yineleyen hastalık Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(2):88-92 doi: 10.5505/tjoncol.2012.0121 OLGU SUNUMU CASE REPORT Primer meme lenfoması; yineleyen hastalık Primary breast lymphoma; disease recurrence Hüseyin KADIOĞLU, 1 Serap

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU 1 BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU B. Ljungberg, D.C. Hanbury, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 2 Çeviri

Detaylı

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Görgün AKPEK University of Maryland School of Medicine, ABD Bölüm I. Kronik Graft-versus-Host Hastalığı (kgvhd) Graft-versus-Host

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GEÇ YAN ETKİLER Musa Karakükçü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign ve benign hematolojik hastalıklarda yaygın kullanılan

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

[SERAP KARAMAN] BEYANI

[SERAP KARAMAN] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [SERAP KARAMAN] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-3 Kabızlık Şikayeti İle Gelen Bir Hasta

Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-3 Kabızlık Şikayeti İle Gelen Bir Hasta Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 81-89 Mayıs 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-3 Kabızlık Şikayeti İle Gelen Bir Hasta Clinicopathologic Discussion

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Derleme Review 115 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Chemotherapy in NonSmall Cell Lung Cancer: Current Status Dr. Hande TURNA İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı DERLEME / REVIEW güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı Current surgical approaches in local invasive prostate cancer: urologist approach Dr. Zafer Kozacıoğlu, Dr. Bülent Günlüsoy İzmir Bozyaka Eğitim

Detaylı

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır.

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma lenfatik

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı