KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli"

Transkript

1 KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli iç Anadolu platosundan daðlýk oluk/çöküntüdür. Ýstanbul-Samsun otoyolu yak- Anadolu Fayýnýn (KAF) teþkil ettiði bir Karadeniz bölgesine geçiþ alanýný teþkil laþýk bu hattý takip eder. eder. Bu yüzden hem iklim hem bitki örtüsü, hem de arazi yapýsý iki bölgenin özelliklerini gösterir. Bölgenin kayaçlarýný ve yerþekillerini 23-5 milyon yýllar arasýnda (Miyosen) geliþen volkanizma ve bunun deðiþik ürünleri olan volkan konileri, kalderalar, dayklar gibi morfolojik unsurlar oluþturmaktadýr. Bu 18 milyon yýllýk uzun sürede, Kýzýlcahamam bölgesindeki arazinin denizden yüksekliði (= rakýmý) güneyden kuzeye doðru artar. Kuzeyde çoðu volkanik olan dað ve tepelerin zirveleri 2000 m'ye ulaþýr. Yöredeki bütün akarsular güneye doðru akar. En belirginleri Hamam Dere, Gürcü Dere, Çorak Çay, Koca Çay (= Kirmir Çayý) olup, hepsi dik volkanizmanýn oluþturduðu lav akmalarý, tüf, yamaçlý ve V tipi vadilere yerleþmiþlerdir. aglomera gibi piroklastikler ve bunlarla eþ zamanlý ayrý çökelimler veya bunlarla ardalanmalý göl Bunlarýn güneyde taban rakýmlarý 850 m'ye kadar iner. Yörenin en güney batýsýndaki vadiye Kirmir oluþumlarý da söz konusudur. Bilhassa gölsel Çayý gömülmüþ olup, burada seki/taraça varlýðý çökeller ve piroklastiklerin ardýþýklý depolanmasý yörenin tektonik yapýsýna iþaret sayýlabilir. deðiþik görünümlü yerþekillerinin oluþumuna imkan saðlamýþtýr. Örneðin, E-5 karayolunda Bölgede belirgin bir erozyon söz konusudur. Azaphane Geçidi boyunca, TEM Otoyolu batýsýnda Dendritik/saçaklý akaçlama aðý tipiktir. Bayýndýr Çayý boyunca ve Çamlýdere Barajý güney kesimindeki lav akmalarýnýn teþkil ettiði dik yarlar, Mahkemeaðcin köyü civarýndaki beyaz tüfler ve buradaki peribacasý þekilleri, Güvem- Beþkonak bölgesindeki gölsel çökellerin oluþturduðu düzlükler ve genelde dalgalý arazi yapýsý belirgindir. Ýnceleme alanýnýn kuzeyinde Bolu- Gerede-Çerkeþ arasýndaki dar-uzun vadi, Kuzey Akarsularýn çoðu mevsimliktir. Kýzýlcahamam yöresinde Ýç Anadolu'nun karasal iklimi ile yaðýþlý Karadeniz ikliminin ortak etkileri görülür. En fazla yaðýþ kýþ aylarýnda kar ve ilkbaharda yaðmur þeklindedir. Uzun yýllar yaðýþ ortalamasý 545 mm'dir. En sýcak aylar Temmuz ve Aðustos (gündüz ortalama sýcaklýk C), en soðuk ay ise Ocak ve Þubat'týr (-1 0 C). 6

2 Kýzýlcahamam ýn milli park alanýndan görünüþü Milli Parkýn Giriþi Milli Park Ýdare Binasý 7

3 Stratigrafi: Kýzýlcahamam yöresinde yerkabuðunun durumu Kýzýlcahamam bölgesinin jeoloji haritasý ektedir ve bu ayný zamanda buradaki kaya daðýlýmýný göstermektedir (Þekil 2). Buna göre, yüzeyde izlenebilen en eski kayaçlar, bir baþka deyiþle yerkabuðunun yöredeki en eski kýsmý, yaklaþýk milyon yýl önce (Permiyen-Triyas) oluþmuþ "Karakaya Grubu" kayaçlarýdýr. Bunlar yapýlarý ve dokularý deðiþkenmiþ (=metamorfizma geçirmiþ) kýrýntýlý kayaçlar, volkanitler ve mermerleþmiþ kireçtaþlarýdýr. Daha yaþlý (Permiyen öncesine ait) kireçtaþý bloklarý da bunlar arasýna katýlmýþtýr. Karakaya Grubu kayaçlarýnýn üzerine Liyas yaþlý ( milyon yýl arasý zaman dilimi), kýyý ve sýð deniz ortamlarýnda çökelmiþ çakýltaþý, çamurtaþý ve kireçtaþlarýndan oluþan bir istif gelir. Liyas yaþlý bu birim Geç Jura-Erken Kretase dönemine ait derin denizlerde oluþmuþ pelajik çörtlü kireçtaþlarý ile örtülür. Kireçtaþlarýnýn arazideki durumlarýndan anlaþýldýðýna göre Erken Kretase'de kýta yamacý-havza ortamýnda oluþan birimler, istifin üstüne doðru (= gençleþtikçe), Geç Kretase yaþlý ofiyolit, olistolit, olistrostromlarý kapsayan ofiyolitli melanja geçerler. Paleosen dönemine ait kayaçlar (66-55 milyon yýl arasý zaman dilimi) karasal þartlarda oluþmuþ çakýltaþlarý, çamurtaþý ve gölsel kireçtaþlarýdýr. Bu bölgede Paleosen'in üst seviyelerinden Alt Eosen'e kadar devam eden volkanizma ürünleri de görülmektedir. Eosen döneminde (55-38 milyon yýl öncesi) bu yörede hem denizel, hem karasal çökeller oluþmuþtur. Miyosen döneminde (23-5 milyon yýl arasý) bu bölgede yoðun bir volkanizma faaliyeti olmuþtur. Bu faaliyetin izleri Köroðlu Volkanikleri veya Galatya Masifi olarak adlandýrýlan kayaçlardýr (Þekil 2, 3). Soðuksu Milli Parký dahil geniþ alanlarý örten bu kayaçlar çoðunlukla andezitik, bazaltik ve dasitik lavlar ile tüf, aglomera, volkanik breþ, lahar gibi piroklastiklerdir. Ýncelenen bölgenin son 25 milyon yýllýk dönemde oluþan kayaçlarý Þekil 3'te gösterilmiþtir. Yörede yapýlmýþ çalýþmalara göre, Erken Miyosen'de (23-14 milyon yýl öncesi) KD-GB uzanýmlý yarýklardan çýkan lavlar, bölgedeki 1. evre (radyometrik yaþlandýrmasýna göre 20.6 milyon yýl) volkanizmasýna aittir. Bunlar genellikle lav ve daha az oranda bazaltik piroklastiklerdir. 8

4 A- Soðuksu Milli Parký Jeositleri [Durak 1-8], B- Park Civarý Jeositleri B1 - Güvem Jeositleri [Durak 1-3], B2- Taþlýca Köy Jeositleri [Durak 1-2], B3- Mahkemeaðcin Jeositleri [Durak 1-3), B4- Çeltikçi Jeositleri (Durak 1-3], B5- Çamlýdere Barajý Jeositleri [Durak 1-3], B6- E-5 Karayolu Jeositleri [Durak 1-3]. Þekil 2. Kýzýlcahamam yöresinin jeoloji haritasý (MTA, 2002) ve jeositler; 9

5 Þekil 3. Kýzýlcahamam yöresindeki kayaçlarýn stratigrafik diziliþi. Erken-Orta Miyosen'de ise ( milyon yýl öncesi), patlamalý volkanizma sonucu stratovolkan, kaldera, volkan konileri geliþmiþtir. Bu 2. volkanizma evresinde çoðunlukla silisçe zengin (asidik) piroklastikler ile andezitik lavlar oluþmuþtur. Geç Miyosen ( milyon yýl öncesi) döneminde oluþan 3. evre volkanizmasý milyon yýl öncesine ait volkanik kayaçlarý meydana getirmiþtir. Lav akmalarý ve lav domlarý bu dönemin tipik ürünleridir. Jeolojik harita ve stratigrafik kesitte görüldüðü gibi (Þekil 2, 3), Miyosen döneminde bölgede yer yer göl alanlarý mevcuttur. Göller, volkanizmanýn kesildiði zamanlarda ve/veya volkan faaliyetlerinin ulaþamadýðý yerlerde geliþmiþtir. Bu ortamlarda kumtaþý, kiltaþý, killi kireçtaþý, çört ve diyatomit gibi çökel kayalar ile birlikte volkanik malzemenin göl ortamýna taþýnmasý veya gölde birikimi ile volkanosedimanter birimler oluþmuþtur. Bunlar alacalý renkleri ile sahada kolay tanýnýrlar. Volkanosedimanter birimler ile göl dýþýndaki piroklastikler ve lavlar çoðu zaman yanal ve dikey geçiþler oluþtururlar. Bölgedeki istifin en üstünde Pliyosen yaþlý (5-1.8 milyon yýl öncesi) karasal kumtaþý ve çakýltaþlarý bulunmaktadýr (Þekil 3). 10

6 Jeolojik evrim Kýzýlcahamam yöresi Ýç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin kesiþtiði yerde bulunur. Yüzeyleyen kayaçlardan elde edilen verilere göre, bu bölgede Mesozoyik'de ( milyon yýllar arasý) tümüyle denizel þartlar egemendir. Sonraki 10 milyon yýl boyunca deniz çekilmiþ ve karasal þartlar oluþmuþtur. Eosen döneminde bölgeyi deniz tekrar basmýþ ve uzun süre (55-38 milyon yýl arasý) etkili olmuþtur. Eosen denizinin en belirgin ürünleri bol fosilli killi kireçtaþlarý ve marnlardýr. Birçok yerde taþocaðý olarak iþletilmekte ve çimento hammaddesi olarak tüketilmektedir milyon yýllar arasý (Oligosen) dönem için yorum yapmaya imkan verecek kayaç yüzleði yoktur ve hangi ortam þartlarýnýn egemen olduðunu söylemek güçtür. Erken Miyosen döneminden itibaren bölgede karma ortam þartlarý hüküm sürmüþtür. Jeolojik evrimi sürdüren, denizlerin bölgeden çekilip tekrar gelmesini saðlayan büyük ölçekli yer kabuðu hareketleridir (= tektonizma). Miyosen öncesi döneme ait tektonizma izleri (= paleotektonik dönem) olarak uyumsuzluklar (kayaç guruplarý arasýndaki iliþki türü), kývrýmlar, bindirmeler (= ters fay), doðrultu atýmlý faylar bölgede bolca mevcuttur ve yerkabuðu hareketlerinin yoðunluðunu iþaret ederler. Miyosen ve sonrasýnda gerçekleþen tektonizma, Anadolu'da "Neotektonik dönem" olarak adlandýrýlýr ve Türkiye bugünkü morfolojik yapýsýný Neotektonik dönemdeki jeolojik/tektonik olaylar sonucu kazanmýþtýr. Kýzýlcahamam yöresindeki verilere göre, Neotektonik dönemin ilk evresinde bu bölge K-G yönlü olarak sýkýþmýþ ve bolca kývrýmlar oluþmuþtur. Geç Miyosen'den sonra, Neotektonik dönemin ikinci evresinde, KAF'ýn da tesiriyle doðrultu atýmlý kýrýlmalar olmuþ, eski faylar yön deðiþtirmiþ, K-G ve D-B yönlü açýlmalar ile normal ve verev faylar geliþmiþtir. Neotektonik dönemin bu yöredeki en önemli etkisi yaygýn bir volkanizmanýn baþlamasý ve milyon yýl ( milyon yýl) kadar sürmesi olmuþtur. 11

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ MİLLİ PARKLARDA JEOLOJİK MİRAS 8 ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ (ÇANKIRI-KASTAMONU) DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

JEOSİTLER VE GEZİ YERLERİ Bu bölümde doğaseverlerin ziyaret edebilecekleri yöre jeolojisinin tipik yapıları ve kayaçların en iyi gözlendikleri yerler

JEOSİTLER VE GEZİ YERLERİ Bu bölümde doğaseverlerin ziyaret edebilecekleri yöre jeolojisinin tipik yapıları ve kayaçların en iyi gözlendikleri yerler JEOSİTLER VE GEZİ YERLERİ Bu bölümde doğaseverlerin ziyaret edebilecekleri yöre jeolojisinin tipik yapıları ve kayaçların en iyi gözlendikleri yerler tanıtılacaktır (bkz. jeosit tanımı). Kayaçlar, onların

Detaylı

ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER

ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER MTA Dergisi, 137,79-89, 2008 ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER Ahmet Evren ERGÝNAL* ve Ahmet ERTEK** ÖZ.- Farklý soðuma yaþý, boyut ve mineral

Detaylı

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey)

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey) Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37, Sayı 2,119-134, Ağustos 1994 Geological Bulletin of Turkey, V. 37, No 2,119-134, August 1994 Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic

Detaylı

DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ

DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2010), 119-133 119 DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ Natural Heritage to be Established

Detaylı

Bölgedeki Senozoyik yaşlı volkanitlerin haritada dağılımı göz önüne alındığında bunların 6 ana grupta toplandıkları belirlenmektedir:

Bölgedeki Senozoyik yaşlı volkanitlerin haritada dağılımı göz önüne alındığında bunların 6 ana grupta toplandıkları belirlenmektedir: ORTA ANADOLU'DAKİ SENOZOYİK VOLKANİZMASI Tuncay ERCAN* ÖZ. l :500 000 ölçekli Ankara-Konya-Kayseri ve Adana paftalarının kapsadığı geniş bir alan olarak tanımlanan Orta Anadolu'da yer alan ve Paleosenden

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ

KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ 2008 Bu çalýþma, Kaðýthane Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüðü ile Basýn Danýþmanlýðý nýn ortak ürünüdür. Baský Yeri Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Tic. ve San. Ltd. Þti.

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 10. Bölüm ÜLKELERÝN GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYLERÝ VE DOÐAL KAYNAK POTANSÝYELLERÝ ÜKELER NEDEN FARKLI GELÝÞMÝÞLERDÝR? GELÝÞMÝÞLÝK SEVÝYELERÝNE GÖRE ÜLKELERÝ TANIYALIM GELÝÞEMEMÝÞ

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite)

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007 15 Araştırma Makalesi / Research Article Orta-Şabanözü (Çankırı) Yöresinin Jeolojisi ve Kömür Potansiyeli Geology and Coal Potential of Orta-Şabanözü (Çankırı)

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU

VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU VAN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hüseyin AVCĐL Mehmet KAPTANOĞLU Resul AKOVA : Đl Müdürü : Çed ve Çevre Yönetimi Şub. Müd. : Mühendis. 2006 VAN ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI

SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI 1. Dokanak nedir? Kaça ayrılır? Dokanak, iki farklı jeolojik birimi birbirinden ayıran sınırdır. 3 e ayrılır: Sedimanter Dokanak Uyumlu (keskin, geçişli) Uyumsuz (açısal,

Detaylı

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran,2012 1 ÇALIŞMA KOMİSYONU Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Jeoloji Mühendisleri

Detaylı

NATURAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF ÇAMLIDERE FOSSIL FOREST AND ITS IMPORTANCE AS A GEOLOGICAL HERITAGE

NATURAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF ÇAMLIDERE FOSSIL FOREST AND ITS IMPORTANCE AS A GEOLOGICAL HERITAGE ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 4A0010 NATURE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 4A ISSN : 1308-7282 2009 www.newwsa.com

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2010 HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ Fahrettin ULU İl Müdürü Alpaslan KALEMCİ ÇED ve Planlama Şube Müdürü Fevzi YILMAZ Çevre

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri Ernam Öztürk Seminer Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tekin YEKEN Ocak 2004 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Detaylı

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 1 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU İLİ: İLÇESİ: BELEDİYE: PAFTA:

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

ZAMAN TÜNEL NDE TÜRK YE

ZAMAN TÜNEL NDE TÜRK YE KASIM 2006 S A Y I 4 6 8 3,5 YTL ZAMAN TÜNEL NDE 212110 2006/11 TÜRK YE Çocu unun Teyzesi Olmak... Ay da Nas l Beton Dökülür?.. Göklerin Trafik Polisleri... Süper Bellekler... Zaman tünel Harita 1 Harita

Detaylı

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU Burdur Gölü Havzası Mermer Ocakları Raporu 1. Baskı Haziran 2014 ISBN: 978-605-01-0623-7 Tasarım Dijle Göksoy Konuk Teknik Hazırlık: Patika Ajans Mat. Rek. Org.

Detaylı

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4.

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4. İçindekiler SAYFA A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1 Giriş A.2 İl ve İlçe Sınırları A.3 İlin Coğrafi Durumu A.4 İlin Topografyası ve Jeolojik Durumu A.4.1 Dağlar A.4.2 Yaylalar ve Ovalar A.4.2.1 A.4.2.2 Yaylalar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BASKİL (ELAZIĞ) GRANİTOİD KAYAÇLARINA BAĞLI CEVHERLEŞMELER ÇEVRESİNDE OLUŞAN ALTERASYONLARIN LANDSAT 7 TM-ETM+ VE ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

TÜRKİYE BORAT YATAKLARI Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası. Cahit HELVACI

TÜRKİYE BORAT YATAKLARI Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası. Cahit HELVACI TÜRKİYE BORAT YATAKLARI Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası Cahit HELVACI Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR (e-mail: cahit.helvaci@deu.edu.tr)

Detaylı

Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları

Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 57, Sayı 1, Ocak 2014 Volume 57, Number 1, January 2014 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye

Detaylı