ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : (2001)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)"

Transkript

1 ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN BAZI ÜRETM PARAMETRELERNE BAGLI ANALz Ünal ÇAMDALP, Murat TUNÇ2 ÖZ Bu çalışmada, çelk üretmnde kullanılan elektrk ark fırınında, ssteme yüklenen enerjnn ve sstemden kayıp olan ısının, gerçek ve tersnr şn, fırın kapak ağzının açık olma süresne ve hurda ön ısıtma sıcaklığına bağlı olan değşmler, gelştrlen br blgsayar programı yardımıyla ortaya konmuştur. Anahtar Kelmeler: Elektrk ark fırını, tersnr ş, knc kanun analz. THE SECOND LAW ANALYSIS OF THERMODYNAMICS IN THE ELECTRIC ARC FURNACE BASED ON SOME PRODUCTION PARAMETERS AB5TRACT In ths note, the change of the energy charged nto the electrc are fumace (EAF;), the heat loss, the actual and reversble work are nvestgated usng a computer program based on producton pararneters such as the duraton, at whch the EAF cover s open, and the scrap pre-heatrıg terııperature. Key Words: Electrc are fumace, reversble work, second law analyss. 1. GRş 1999 yılında Dünyada toplam 770 mlyon ton çelk üretlmştr. Bu üretmn %67's entegre tesslerde, %33'ü se elektrk ark fırınlı tesslerde gerçekleştrlmştr. Aynı yıl ülkemzde 14.3 mlyon ton çelk üretlmştr. Bu üretmn %64'ü yan 9.17 mlyon tonu ark fırınına dayalı tesslerde gerçekleştrlmştr (Şrn, Y., 20(0). Bununla brlkte Dünyada üretlen enerjnn yaklaşık olarak % I 1' bu sektörde tüketlmektedr (Toyoda, S., 1974). Lteratürde ark fırınlarmda detaylı olarak enerj analz yapan çalışmalararastlamak pek mümkün görünmemektedr. Ancak verml br ark fırımnda br ton çelk üretm çn harcanan elektrk enerjsnn kcal ( kws) cvarında olduğu fade edlmektedr (Strahmeer, B., 1988). Dolayısıyla toplam kapaste dkkate alındığında bu fınnlarda yapılan enerj analz çalışmalarının endüstryel önem hem dünya hem de ülkemz açısından oldukça fazladır. Bu çalışmada halen endüstrde faalyette bulunan ve sıvı çelk üretmnde kullanılan elektrk ark fırınında, bazı üretm parametrelerne göre terrnodnamğnbrnc ve knc yasaları baz alınarak enerj analz gerçekleştrlmşt r. SEMBOLLER c p : Sabt basınçtak özgül ısı (kcal/kg. K) E : Enerj (kcal) EAF : Elektrk ark fırını h O o : Standart oluşum entalps (kcallkg) SOO : Mutlak entrop (kcal/kg. K) To 'V : Atmosfer sıcaklığı (K) : Tersnr ş/gerçek ş Q : Isı (kcal) W : İş (kcal) 1 2 Türkye Kalkınma Bankası, Necatbey Cad., No:98, Bakanlıklar, 06100, Ankara. E-posta: İstanbul Teknk Ünverstes Makna Fakültes, Gümüşsuyu. İstanbuL. E-posta: Gelş: 28 Nsan 0; Düzeltme: 15 Eylül 0; Kabul: 29 Ocak ı.

2 414 Anadolu Ünverstes Blm ve Teknoloj Dergs, 2 (2) Alt İndsler a : Absorbe ç : Çıkış g : Grş ger lt kay rad taş ter : Gerçek : İletm : Kayıp : Radyasyon : Taşınım : Tersnr Hurda+Pk demr yapıcılar Kok tozu Dcak. maddeler Elektrodlar Doğal gaz -t Okseıı 92 Dak!Dök EAF Sıvı çelk Toz Baca gazları artıgı 2. ELEKTRK ARK FıRıNıNDA SV ÇELK ÜRETM VE KÜTLE ANAlz Bu yöntemle sıvı çelk üretm, elektradlarla hurda arasında düşük gerlm ve yüksek akımla karakterze edlen çok şddetl ışık kolonu bçmnde meydana gelen ve sıcaklığı yaklaşık olarak "C de elektrksel boşalma sonucunda oluşan arkın oluşturduğu ısı enerjsnn radyasyon ve konveksyon yoluyla transfer sonucunda; fırın çersne yüklenmş olan hurdanın ergtlmes esasına dayanmaktadır (Pluckrıger, E. ve Etterng, O., 1979). Elektrk ark fırınında ham madde olarak hurdanın yanında alaşımlama, deoksdasyon ve redükleme aşamalarında yardımcı maddelerde kullanılmaktadır,dolayısıyla ssteme kütle grş ve çıkışı le brlkte enerj grş ve çıkışı da olmaktadır. Bu bakımdan termodrıamk analz yapmadan önce, kütle analznn yapılması gerekmektedr (George, w., Healy ve Davd L., 1982). Bunun çn öncelkle, Şekl L'de şematk resm verlen Ton/Döküm kapastel elektrk ark fırınına gren hammadde ve yardımcı maddeler le fırından çıkan maddelern kütle mktarları kmyasal analzler le brlkte tespt edlmştr. Bu tespt (l) eştlğndekkütlenn korunumu yasasına göre oluşturulmuş; elde edlen maddelern sayısal değerler se Tablo 1'de gösterlmştr. 3. TERMODNAMK ANALz 3.1. Termodnamğn Brnc Yasası Termodnamğn brnc yasası sürekl akışlı-sürekl açık sstem (SASA) kabul edlen ve Şekl 2'de modellenen elektrk ark fırınına potansyel ve knetk enerj değşmlern de hmal edlerek uygulandığında; fırına verlen gerçek ş mktarı (2) eştlğ le verleblr: (1) Wger:::: L m Ç hç - L mg hg + L Qkay (2) Şekl 1. Ark Fırınına Gren ve Çıkan Maddelern Şematk Gösterm Elektrk Ark Fırınının knc Yasa Çözümlemes İş verlerek üretm yapılan sstemlerde ssteme verlen tersnr ş, mnmum ştr. Bu ş mktarını bulmak çn yukarıda verlen varsayımlara laveten aşağıdak varsayım yapılmıştır: Fırında meydana gelen kmyasal reaksyonlar ve kayıp ısı tersnr olarak gerçekleşmektedr. Elektrk ark fırına gren ve çıkan enerjler Şekl 2'de, entrop denges se Şekl 3'de gösterlmştr. Bu şekllerden yararlanarak termodnamğn brnc ve knc yasaları fırın çn uygulanırsa: ı. Yasa(SASA): dw ger= Ldmçhç - Ldmghg + dqkay (3) Tablo ı. Ark Fırmı Kütle Denges. Fırından Gren Fırından Çıkan Maddeler Maddeler Madde Mktarı Madde Mktarı (kg) (kg) Hurda Sıvı çelk Pk demr Toz 790 yapıcılar Kok tozu 900 Baca 4440 Gazları Deoksdasyon maddeler artığı Elektradlar 150 Toplam Doğal gaz 160 Oksjen 3580 Toplam 65430

3 f dqkay, Anadolu Unversty Journal of Scence and Technology, 2 (2) 415 dwger 3.3. Ssteme Verlmes Gereken Tersnr ş Ssteme verlmes gereken tersnr ş fadesn aşağıdak (9) eştlğ şeklnde yazmak mümkündür. dwter = dwger- dw' + dqo (9) burada: Carnet Mak. çevre To dqo dw' ~---~----- Şekl 2. Elektrk Ark FırmındaEnerj Denges. 2. Yasa(Tersnr hal değşm) Ldmgsg = Ldmçsç + (dqka/f)ter Şekl dqkay = T. [Ldmgs g- Ldmçsçl 2'dek Camot maknasından: olduğu blnmektedr. (5) eştlğndek dqkay fades (6) da yerne yazılırsa, (4) (5) dqo =(TOfI). dqkay (6) bulunur. Yne Şekl 2'dek Camot maknasından, (7) dw' = dqkay - dqo = dqkay (1-Toff) (8) elde edlr. dw': Camot maknasındanelde edlen ştr. ssteme tersnr olarak verlmes gereken şn Bu ş br kısmını karşılamaktadır. dqo: çevreye transfer edlen kayıp ısı. Bu ısı elektrk enerjsnden karşılanmaktadır. (9) eştlğndek termlern yukarıda elde edlen Denklem (3), (7) ve (8) dek fadeler yerlerne yazılırsa: dwter= {Ldmçhç - Ldmghg + dqkay} - {dqkay - (TofI) dqkay}+{to. [Ldmgsg - LdmçsçH (10) dwter = Ldm ç (hç - To sç) - Ldm g (hg - To Sg) + dqkay. (Toff) (11) elde edlr. Bu fadenn ntegre edlmş hal: W tnr = L m Ç [ho o + ~h - To(sOo + As) lç - L mg. [ hoo + ~h - To(sOo + ~s)lg +f dqıcay (Tom olarak belrleneblr. (l2) eştlğnde: ~h = ht - hto = ( cp. dt JTO ~s = ~ - Soro = ( (cpff). dt JTO (12) (13) (14) şeklnde tanımlanır. Br çok madde çn cp'nn T'ye bağlı fonksyonları deneyselolarak bulunmuştur (Kubaschewsk, O., Evans, E.L.ve Alcock, C.B., 1989). Bununla brlkte (12) eştlğndek (15) eştlğ şeklnde fade edleblr. f d.2kay = f d.2lt + f d.2taş + f cqrad + f d.2abs (15) 3.4. Gerçek şn Değerlendrlmes Elektrk ark fırınında kullanılan elektrk enerjsnn değerlendrleblmes çn bu enerjnn, fırına verlmes gereken tersnr ş mktarı le karşılaştırılması gerekmektedr. Bu karşılaştııma (16) eştlğ le tanımlanan br oran le yapılmışttr. Şekl 3. Sstemn Entrop Denges. (16)

4 416 Anadolu Ünverstes Blm ve Teknoloj Dergs, 2 (2) 4. BLGSAYAR ÇÖZÜMLEMES VE BULGULARıN GRAFKSEL GÖSTERM Elektrk arktnnında enerjanalz çnq-ba'lc dlnde br prograrn gelştrlmştr. Bu prograrn önce kütle ve brnc kanun analzn daha sonradaknc kanun analzn gerçekleştrmektedr. Programın özet akış dyagramı ŞekI4.'de verlmştr. Buradaprogranı çeştl parametrelere göreçalıştınlmaktadır. Bu durum şlem yeterlm komutu le denetlenmektedr. Programın çalıştırılması sonucunda elde edlen sayısal sonuçlann grafksel gösterm de şekl 5-10' da verlmştr. L Problemn [ Kütle analznn gerçekleştrlmes ] 2:m,. 2:tl1, ---=ı.--- _ çözümüçngerekl7 olan sıcaklık ve üretm süres gb datalarm verlmes Elde Edlen Grafklern Yorumu Yukarıda verlen blglere göre Dünyadak benzer kapastedek fırınların br döküm çn harcadığı elektrk enerjs 1.90 x x 10 7 kcal arasında değşmek- Fırınkapak ağzının açık olma süres arttıkça fırından radyasyon ve taşıruınla kaybolan ısı da artmaktadır. Radyasyonla kayıp olan ısı taşınımla kayıp olan ısıya göre oldukça öneml mktardadır (Şekl 5). Bununla brlkte ssteme verlen gerçek ve tersnr ş de artmaktadır (Şekl 6). Ancak gerçek şn artışı tersnr şe göre daha fazla olduğundan 'v azalmaktadır (Şekl 7). Hurda ön ısıtma sstemnden çıkan hurdaların sıcaklığı arttıkça doğalolarak ssteme daha fazla enerj taşınmaktadır (Şekl 8). Bu durumda ssteme verlen gerçek ve tersnr ş de azalmaktadır (Şekl 9). Gerçek şn azalışı tersnr şten daha fazla olduğundan 'v artmaktadır (Şekl 10). Bu değerlern doğruluğunun kontrolü çn hesap sonucu elde edlen gerçek ş mktarı, frmada br döküm çn fırına harcanan elektrk mktarı le karşılaştırılmıştır. Sonuçta her k değern brbrlerne oldukça yakın olduğu görülmüştür, 5. SONUÇ L Q..y (kcal) tophım radyasyon aooooo <looooo [ ı.: IIlçI~:o + L\ h- To(sOo+L\S)J~.-- ~ı._---. ı.: nıı,(h O o + L\h- T rı.. SOo+L\s)]R -,--ı 3()() <LOO soo 600 t(5an) tasımm mo Şekl 5. Fırın Kapağından Radyasyon ve Taşınımla Kayıp Isının, Fırın Kapak Ağzının Açık Olma Süresne Bağlı Olarak Değşm _ \LI = \V'" Wger~ W(keal) W ger Hayır 120OQOOO W..r ,..---,r _-.., r----.-~ SOO t(san) Şekl 4. Blgsayar Programının Özet Akış Dyagramı. Şekl 6. Gerçek ve Tersnr İşn, Fırın Kapağının Açık Olma Süresne Bağlı Olarak Değşm.

5 Anadolu Unversty Journal of Scence and Technology, 2 (2) Şekl o 'P(%) 30Ct aco, 500 ~ t(san) 'P'nn Fırın Kapağının Açık Olına Süresne Bağlı Olarak Değşm. E (kcal) tedr. Dolayısıyla örnek alınan fırının harcadığı elektrk enerjsnn (gerçek ş olarak tanımlanmıştır)bu değerlern ortasında olduğu görülmektedr. Bu, şletme çn olumlu br durumdur. Ancak knc yasa açısından olaya bakıldığında, sstemdek hal değşmlernn ve ısı transferlernn tersnr olarak gerçekleştrlmes Cıurumunda sstemden %50 ye varan enerj kazanımları olablecektr. Ancak yanma reaksyonları gb tersnr olmayan olayların br kısmını ortadan kaldırmak rnüm. kün olmayacaktır. Bununla brlkte, göz önüne alınan ark fırınıncla hurda şarjı gb fırın kapağının açılmasını gerektren koşulların en aza ndrlmes le sstemden enerj tasarrufu sağlamak mümkün görünmektedr. Bu durum daha büyük hacml fırınla çalışmakla sağlanacaktır. Ayrıca fırına yüklerıecek hurdaların sıcaklığını artırarak, ssteme daha az enerj verlmes de muhtemel görünmektedr O 450 W(kcal) soo ıooooooo.., Şekl 8. Hurda Ön ısıtma Sıcaklığına Bağlı Olarak _ Hurdaların Fırına Taşıdığı Enerjnn Değşm. KAYNAKÇA George, W.H. ve Davd L. (1982). Steel Makng. Me Brcle. Kubaschewsk, O., Evans, E.L. ve Alcock, CB. (1989). Metallurgcal Thermo-Chemstry; Pergamon Press. Plucknger, E. ve Etterrıg, O. (ı (79). Electrc Furnace Steel Producton, John Wley&Sons Ine. Strohmeer, B. (1988) Development and Preserıt Status of Eleetne Are Furnaee Steelmakng, BHM, 133(1),9-24. Şrn, Y. (0). Türkye Demr Çelk Sektörü ve İsdemr Tn Özelleştrlrnes, Dünya Gazetes, 23 Ağustos Toyoda, S. (1974). Use of Energy n the Steellndustry Durng the Past Two Decades, LLSL General Mc.. etng; Muneh. Şekl 9. Gerçek ve Tersnr İşn, Hurda Ön Isıtına Sıcaklığına Bağlı Olarak Değşm. 5:/.0 'P(%) Şekl 10. 'P'nn Hurda Ön ısıtma Sıcaklığına Bağlı Olarak Değşm.

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange YAPıSAL DEOşIMN ETKlERI VE MKB'DE BR UYGULAMA Dr. Sıdıka Başçı Estm Ekonomk Araştırma ve Danışmanlık Hzmetler Dr. Yasemn Keskn Benl Gazı Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Faküıtes Özet Yapısal değşmın

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ 4 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya F85 DSP le Doğru Akım Motorunun Durum Ger Beslemel

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı