Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu"

Transkript

1 Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Naime TAŞDÖĞEN, Serpil TEKGÜL, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Astım Yoğun Bakım Servisi, İZMİR ÖZET Kronik eozinofilik pnömoni (KEP), genellikle subakut seyreden bir eozinofilik akciğer hastalığıdır ve nadiren ciddi akut solunum yetmezliği nedeniyle mekanik ventilasyon desteği gerekebilir. Yoğun bakım (YB) servisimizde akut solunum yetmezliği nedeniyle noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) desteği uyguladığımız bir KEP olgusunu sunmayı uygun bulduk. ANAHTAR KELİMELER: Kronik eozinofilik pnömoni, solunum yetmezliği, mekanik ventilasyon SUMMARY RESPIRATORY FAILURE DUE TO CHRONIC EOSINOPHILIC PNEUMONIA: CASE REPORT Chronic eosinophilic pneumonia is an eosinophilic lung disease, which usually has a subacute course, but rarely needs mechanical ventilation support because of severe acute respiratory failure. We presented a chronic eosinophilic pneumonia case that was hospitalized because of acute respiratory failure and administered noninvasive mechanical ventilation (NIMV) support in our intensive care unit (ICU). KEY WORDS: Chronic eosinophilic pneumonia, respiratory failure, mechanical ventilation GİRİŞ Etyolojisi bilinmeyen, eozinofilik akciğer hastalıklarından olan kronik eozinofilik pnömoni (KEP) 1 aydan uzun sürede progresif kötüleşme, periferik kan ve akciğer doku eozinofilisi, pulmoner infiltratlar, kortikosteroid (KS) tedaviye hızlı ve tam yanıt ancak, tedavinin kesilmesinden sonra sıklıkla nüksle karakterize nadir bir hastalıktır (1,2). Genellikle subakut seyirli olmakla birlikte nadiren mekanik ventilasyon desteği gerektiren ciddi akut solunum yetmezliği veya erişkin respiratuar distres sendromu (ARDS) kliniği ile ortaya çıkabilir (1-4). OLGU Onsekiz yaşında, erkek öğrenci. İki ay önce öksürük, gece terlemesi, nefes darlığı ve kilo kaybı (yaklaşık 5 kg) yakınmaları başlayan, 1 ay önce pnömoni ön tanısı ile bir Devlet Hastanesi nde yatarak tedavi gören, yakınmalarında gerileme olmaması üzerine kendi isteği ile taburcu olup Verem Savaş 40

2 Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Dispanseri (VSD) ne başvuran hastaya, akciğer tüberkülozu ön tanısıyla 4 lü antitüberküloz tedavi başlanmış. Bu hasta 5 günlük tedavi sırasında nefes darlığının giderek artması üzerine hastanemize sevkle servise yatırıldı. Öz ve soy geçmişte özellik yoktu. Zayıf ve dispneik görünümde, TA: 120/70 mmhg, nabız: 120/dakika, ateş: 37.5 C, solunum sayısı: 40/dakika. Her iki hemitoraks orta ve alt kısımlarda yaygın inspiratuvar ve ekspiratuvar raller mevcuttu. Diğer sistem muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. PA akciğer grafisinde sağ hilus dolgun, sağda tüm zonlarda, solda üst ve orta zonlarda, yer yer birleşme eğilimi gösteren yaygın retikülonodüler dansite artımı izlendi (Resim 1). Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH): 44 mm/saat, lökosit: 27600/mm 3, Htc: %46, trombosit: /mm 3, AKŞ: 79 mg/dl, BUN: 27 mg/dl, kreatinin: 0.82 mg/dl, T. protein: 7.3 g/dl, alb/glob: 2.6/4.7, ALT: 97 IU, AST: 80 IU. Arter kan gazı (AKG), oda havası solunumunda; ph: 7.49, PaO 2 : 40 mmhg, PaCO 2 : 30.3 mmhg, HCO 3 : 22.6 meq/l, O 2 Sat: %80.5 olarak bulundu. Balgamda ARB 3 kez menfi bulundu. Yatışının 5. gününde kan gazı değerlerinin ve genel durumunun daha çok bozulması nedeniyle yoğun bakım (YB) servisine nakledildi. 6 L/dakika nazal O 2 ile AKG de; ph: 7.35, PaO 2 : 30.3 mmhg, PaCO 2 : 59.2 mmhg olan olguya Bilevel Positive Airway Pressure (BİPAP) ile noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) uygulandı, pulse oksimetre takibiyle O 2 Sat > %90 olacak şekilde O 2 akım hızı ayarlandı. İki saat sonra NIMV ve 15 L/dakika O 2 ile AKG; ph: 7.35, PaO 2 : 79 mmhg, Pa- CO 2 : 61.6 mmhg idi. Periferik yaymada %72 nötrofil, %8 lenfosit, %3 monosit, %17 eozinofil saptanması üzerine nonspesifik antibiyotik ve antitüberküloz tedavi almakta olan olgunun tedavisine eozinofilik akciğer hastalığı düşünülerek 100 mg/gün prednizolon eklendi. Tedavinin 3. gününde genel durumunda düzelme, solunum sayısı ve O 2 gereksiniminde azalma olan olguda BİPAP uygulamasına son verildi ve prednizolon dozu düşürüldü (50 mg/gün), pulse oksimetre ve AKG takipleriyle O 2 akım hızı ayarlandı. Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) de; bilateral üst loblarda yaygın, yamalı tarzda ve hava bronkogramları içeren parankimal konsolidasyon, sol akciğerde yer yer buzlu cam görünümü, mediastende prekarinal, karinal ve subkarinal LAP saptandı (Resim 2). Total IgE: 400 IÜ (normal < 150 IÜ), gaitada parazit (-), ASO ve RF (-), CRP (+), PPD: 5 mm olarak bulundu. Hasta- Resim 1. Yatış PA akciğer grafisi; sağ hilus dolgun, sağda tüm zonlarda, solda üst ve orta zonlarda yer yer birleşme eğilimi gösteren yaygın retikülonodüler dansite artımı izlendi. Resim 2. Yoğun bakımda çekilen ilk toraks bilgisayarlı tomografisi; bilateral üst loblarda yaygın, yamalı tarzda ve hava bronkogramları içeren parankimal konsolidasyon, sol akciğerde yer yer buzlu cam görünümü, mediastende prekarinal, karinal ve subkarinal LAP görüldü. 41

3 Taşdöğen N, Tekgül S, Demir A, Çelikten E. nın yapılan solunum fonksiyon testleri sonucu FVC: 0.67 L (%14), FEV 1 : 0.64 L (%16), FEV 1 /FVC: %96 idi. Tedavinin 1. haftasında akciğer grafisinde belirgin iyileşme izlendi (Resim 3). Onbeşinci günde 4 L/dakika O 2 akım hızıyla PaO 2 : 73 mmhg iken yapılabilen bronkoskopide tüm bronş sistemi açık, mukoza hiperemikti, sağ orta lob medial segmentten yapılan bronko-alveoler lavaj (BAL) da makrofaj: %40, nötrofil %44, eozinofil: %9, lenfosit: %7, CD 4 : %11, CD 8 : %62, CD 4 /CD 8 oranı: 0.18 idi, bronş aspirasyonu ve BAL ın sitolojik tetkiki benign olarak rapor edildi. Bu bulgularla olgu KEP olarak değerlendirildi ve antitüberküloz tedavi sonlandırılarak izoniazid ile kemoproflaksiye alındı. Birinci ayın sonunda oda havası solunumunda AKG de; ph: 7.39, PaO 2 : 70.4 mmhg, PaCO 2 : 44 mmhg olan, akciğer grafisinde belirgin iyileşme izlenen ve kan eozinofil düzeyi %3 bulunan olguda KS dozu 25 mg/gün e düşüldü. Ancak, 3 gün sonra olgunun kliniğinde kötüleşme, PaO 2 de düşme, akciğer grafisinde progresyon, kan eozinofilisinde artış (%10) olması üzerine KS dozu tekrar 50 mg/gün e yükseltildi. Tedavinin 55. gününde AKG değerleri; ph: 7.43, PaO 2 : 78.2 mmhg, PaCO 2 : 41.4 mmhg, HCO 3 : 26.8 meq/l, O 2 Sat: %95.9 olan ve eozinofil: %1, trombosit: /mm 3 olarak bulunan olgu taburcu edildi. Son PA akciğer grafisinde infiltrasyonlarda tama yakın iyileşme, toraks BT sinde mediastinal LAP larda belirgin küçülme, parankimde bilateral, yer yer interstisyel infiltratif görünümler, özellikle periferik alanlarda peribronşiyal kalınlaşmalar izlendi (Resim 4). İki ay sonra toraks BT de mediastende patolojik boyutlu LAP saptanmadı, sağ alt lob posterobazal segmentte sekel değişiklikler ve sol alt lob süperior segmentte subplevral hava kisti dışında patoloji izlenmedi (Resim 5). KS do- Resim 4. Taburcu olduğu dönemde (tedavinin 55. günü) çekilen akciğer grafisi; infiltrasyonlarda tama yakın iyileşme olduğu izlendi. Resim 3. Tedavinin 1. haftasında çekilen akciğer grafisi; lezyonlarda belirgin iyileşme izlendi. Resim 5. Taburcu olduktan 2 ay sonra çekilen toraks bilgisayarlı tomografisi; mediastende patolojik boyutlu LAP saptanmadı, sağ alt lob posterobazal segmentte sekel değişiklikler ve sol alt lob süperior segmentte subplevral hava kisti dışında patoloji izlenmedi. 42

4 Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu zu azaltılan olgu halen 10 mg/gün prednizolon ile tedavinin 10. ayında kontrol altında takipleri yapılmaktadır. TARTIŞMA Genellikle orta yaşlı kadınlarda görülmekle birlikte herhangi bir yaşta ve cinste de ortaya çıkabilen KEP de en sık semptomlar öksürük, subfebril ateş, nefes darlığı, gece terlemesi, kilo kaybıdır. Klinik ve radyolojik olarak KEP ile benzerliklerinden dolayı ayırıcı tanıda özellikle tüberküloz ve kriptokok etkenli mantar infeksiyonu, sarkoidoz, Loeffler sendromu, deskuamatif interstisyel pnömoni, bronşiyolitis obliterans organize pnömoni (BOOP), kronik hipersensitivite pnömonisi ve eozinofilik granülom düşünülmelidir (1,2). İki aydır öksürük, gece terlemesi, nefes darlığı ve yaklaşık 5 kilo zayıflama yakınmaları olduğunu belirten olgumuz anamnezinde atopik bir hastalık, ilaç kullanımı, yabancı bir maddeyle temas tarif etmemiştir. Olgumuz başlangıçta akciğer tüberkülozu tanısıyla tedaviye alınmış, ileri tetkiklerde tüberküloz tanısından uzaklaşılmıştır. KEP li olgularda sıklıkla lökositoz ve %6 nın üzerinde periferik eozinofili, sedimentasyon artışı ve 1/3 olguda IgE yüksekliği mevcuttur (1). Matsuse ve arkadaşları KEP li 43 olguda yaptıkları analizde, olguların %86 sında periferik eozinofili saptamışlardır (5). Trombositoz ve normokrom normositer anemi bulunabilir (1,2,6). Olgumuzda da yüksek ESH, lökositoz ve periferik eozinofili yanında trombositoz, IgE yüksekliği izlenmiştir. KS tedaviyle klinik ve radyolojik düzelme yanında trombosit sayısı, periferik eozinofil düzeyi düşmüş, KS nin azaltıldığı dönemde ise klinik ve radyolojik kötüleşme ile birlikte yükselmiştir. Solunum foksiyonlarında genellikle orta derecede restriktif bozukluk izlenmekle birlikte astma komponenti olan olgularda obstrüktif bozukluk da saptanabilir. Durieu ve arkadaşları KEP li 17 olguda yaptıkları değerlendirmede, 4 ünde normal solunum fonksiyon testleri, 4 ünde obstrüktif, 9 unda ise restriktif solunum fonksiyon bozukluğu saptandığını bildirmişlerdir (7). Olgumuzda restriktif solunum fonksiyon bozukluğu saptanmıştır. KEP de karakteristik radyografik bulgular; periferik yerleşimli, pulmoner ödemin fotografik negatifi şeklinde, sıklıkla bilateral ve akciğerin orta-üst zonlarına lokalize progresif infiltrasyonlar olarak tanımlanmıştır. Akciğer grafisi ve toraks BT de mediastinal adenopatiler saptanabilir (1,2,8). Olgumuzun grafisinde sağ hiler dolgunluk yanında bilateral yaygın retikülonodüler infiltrasyonlar izlenmiş, toraks BT de yer yer buzlu cam görünümleri ve alveoler infiltrasyonlarla birlikte yaygın mediastinal LAP lar saptanmıştır. LAP lar tedavi sonrası 2. ayda belirgin olarak küçülmüş, 4. ayda kaybolmuştur. KEP tanısı klinik, radyolojik ve BAL bulgularına dayanır (1). BAL da %30-50 eozinofili KEP için tipik olmakla birlikte literatürde eozinofili sınırı %10-75 arasında değişmektedir. BAL da lenfosit ve nötrofiller normal düzeydedir ya da hafif artmıştır (1,7,9). Olgumuzda beklenenden daha düşük BAL eozinofil oranı ve yüksek nötrofil oranının bronkoskopi ve BAL değerlendirilmesinin KS tedavinin 15. gününde yapılmasına bağlı olabileceğini düşündük. Ayrıca, CD 4 /CD 8 oranının 0.18 gibi oldukça düşük bir değerde olması dikkat çekici idi. Mukae ve arkadaşlarının KEP ve BOOP tanısı alan hastaların BAL sıvılarında; BOOP lu olgularda yüksek lenfosit, düşük CD 4 /CD 8 oranları saptamışlar, KEP li olgularla normal kişiler arasında CD 4 /CD 8 açısından fark izlemediklerini bildirmişlerdir (10). KEP de KS tedavisi ile 2-3 gün içinde semptomlarda ve hipokside azalma, 2-3 haftada semptomlarda tam düzelme yanında radyolojik gerileme izlenir. Akciğer grafisi 2 ay içinde normale döner (1,2). Olgumuzun da yatışından yaklaşık 2 ay sonraki grafisi normal sınırlardaydı. Ağır solunum yetmezliği tablosu içindeki hastalar bile KS tedaviye iyi yanıt verebilirler. Samman ve arkadaşları, akciğer grafisinde masif bilateral plevral efüzyon saptanan solunum yetmezliği tablosundaki kronik eozinofilik pnömonili bir kadın olgunun ventilatör desteği ve KS ile başarılı şekilde tedavi edildiğini bildirmişlerdir (11). Olgumuz yoğun bakım servisine şiddetli solunum yetmezliği tablosuyla alınmış ve NIMV ile solunum desteği sağlanmıştır. KS tedavisinin 3. gününde dispnesi azalan, kan gazı değerleri düzelen olguda NIMV desteği sonlandırılmıştır. KEP de KS tedavinin kesilmesi veya doz azaltılmasıyla sıklıkla nüksler görülür. Olgumuzda da KS dozunun hızlı azaltılmasına bağlı olarak nüks izlenmiş, klinik tablo KS dozunun tekrar yükseltilmesiyle normale dönmüştür. Sonuç olarak; KEP de nadir de olsa mekanik ventilasyon desteği gerektirebilen akut solunum yetmezliği gelişebileceği akılda tutulmalıdır. 43

5 Taşdöğen N, Tekgül S, Demir A, Çelikten E. KAYNAKLAR 1. Rochester CL. The eosinophilic pneumonias. In: Fishman AP et al, eds. Fishman s Pulmonary Diseases and Disorder. New York: Mc Graw Hill, 1998: Ediger D. Eozinofilik akciğer hastalıkları. Özyardımcı N ed. Nonspesifik Akciğer Hastalıkları. Bursa: Uludağ Üniversitesi Matbaası, l999: Libby DM, Murphy TF, Edwards A et al. Chronic eosinophilic pneumonia: An unusual cause of acute respiratory failure. Am Rev Respir Dis l980;122: Ivanick MJ, Donohue JF. Chronic eosinophilic pneumonia: A cause of adult respiratory distress syndrome. South Med J 1986;79: Matsuse H, Shimoda T, Fukushima C et al. Diagnostic problems in chronic eosinophilic pneumonia. J Int Med Res l997;25: Brezis M, Lafair J. Trombocytosis in chronic eosinophilic pneumonia. Chest l979;76: Durieu J, Wallaert B, Tonnel AB et al. Long-term followup of pulmonary function in chronic eosinophilic pneumonia. Eur Respir J l997;10: Onitsuka H, Onitsuka S, Yokomizo Y et al. Computed tomography of chronic eosinophilic pneumonia. J Comput Assist Tomogr l983;7: Fujimura M, Yasui M, Shinagawa S et al. Bronchoalveolar lavage cell findings in three types of eosinophilic pneumonia: Acute, chronic and drug-induced eosinophilic pneumonia. Respir Med l998;92: Mukae H, Kadota J, Kohno S et al. Increase of activated T-cells in BAL fluid of Japanese patients with bronchiolitis obliterans organising pneumonia and chronic eosinophilic pneumonia. Chest l995;108: Samman YS, Wali SO, Abdelaal MA. Chronic eosinophilic pneumonia presenting with recurrent massive bilateral pleural effusion: Case report. Chest 2001;119: Yazışma Adresi Naime TAŞDÖĞEN Ankara Caddesi No: 299/1 Daire: , Bornova/İZMİR 44

GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU

GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU Solunum 2002 Cilt: 4 Say : 4 Sayfa: 479-483 GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU Zeynep TOPU*, Ayd n Ç LEDA *, Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇEL K*, Serpil

Detaylı

Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu

Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu Pervin KORKMAZ EKREN 1, Erhan ERGİN 2, Tuncay GÖKSEL 1, Nazan ÖZSAN 3, Mine HEKİMGİL 3 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU Uz.Dr. Oğuzhan Okutan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli J Kartal TR 2011;22(2):79-83 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.23855 OLGU SUNUMU CASE REPORT Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Extraction Coşkun

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz #

Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz # Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz # Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Figen KADAKAL, Sedat ALTIN, Arman POLUMAN, Veysel YILMAZ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI Dr.HaticeTürker SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİRİŞ İlaçlara bağlı interstisyel akciğer

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Tülay YARKIN* * SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL Corticosteroid Treatment in

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Deniz KÖKSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Böbrek hastalıkları seyrinde akciğer sorunlarına

Detaylı

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları Derleme Review 263 Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları The Classification of Diffuse Paranchymal Lung Diseases and Their Clinical Findings Dr. Gülbahar DARILMAZ

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle)

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) ISSN 1300-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) A Rare Entity: Nasopharyngeal Tuberculosis

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji

Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Kocatepe Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 111-113/ Mayıs 2012 OLGU SUNUMU Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Diffuse Alveolar Haemorrhage Following an Insect Bite Serdar

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

Propiltiyourasil Tedavisi ile Gelişen Bir Alveoler Hemoraji Olgusu

Propiltiyourasil Tedavisi ile Gelişen Bir Alveoler Hemoraji Olgusu Propiltiyourasil Tedavisi ile Gelişen Bir Alveoler Hemoraji Olgusu Tülay BAKIRCI*, Nilgün KALAÇ*, Ebru Eylem TANSEL PÜTÜN*, Ayşe S. TURGUT*, H. Canan HASANOĞLU** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu A single

Detaylı

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis OLGU SUNUMU Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis Erdo an Çetinkaya 1, Akif Turna 1, Atayla Genço lu 1, Nur Ürer 1, Sedat Alt n 1, Mehmet Ali Bedirhan 1, Dilek Y lmazbayhan 2 1 Yedikule Gö üs Hastal

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS . ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ POSTER BİLDİRİLERİ th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS 3. AVRASYA YOĞUN BAKIM

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI OLGU SUNUMU / CASE REPORT International Journal of Hematology and Oncology Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu Abdullah ALTINTAŞ 1, Timuçin

Detaylı

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta SORUN VAKA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:184-190 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Gülflen Özkaya 1, Kemal A baht 2, Arzu Topeli skit 3, Ayflegül Üner

Detaylı

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Derleme Review 213 Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders Dr. Aygül GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. H. Gül Öngen İnterstisyel akciğer hastalığı (İAH), bilinen ve bilinmeyen birçok etkenin neden olduğu, benzer klinik, radyolojik ve fizyolojik

Detaylı

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi Oya KAYACAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Difüz interstisyel akciğer hastalıkları çeşitli nedenlere

Detaylı