DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ"

Transkript

1 ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010 tarihinde Þube Komisyon Toplantý Salonunda toplandý. Yýl sonunda yapýlmasý düþünülen Þube Geleneksel Gecesi için hazýrlýk çalýþmalarý baþladý. DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ Þubemiz eðitim salonunda Kasým 2010 tarihlerinde "Doðalgaz Ýç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu" düzenlendi. MÝEM Eðiticisi Behçet BAL' ýn gerçekleþtirdiði eðitime 23 mühendis katýldý. 9

2 SÝTE YÖNETÝCÝLERÝ VE ATEÞÇÝLERÝNE SEMÝNER 06 Kasým 2010 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odasý Konferans Salonunda, Trabzon Belediyesi, Makina Mühendisleri Odasý Trabzon Þubesi ve Trabzon Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü iþbirliðinde site yönetici ve ateþçilerine bilgilendirme semineri düzenlendi. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Müdürlüðü Asansör ve Teleferik Sube Müdürlüðünde uzman Ýlyas Menderes BÜYÜKLÜ tarafýndan "asansörlerde emniyet kurallarý" ve Þube Tesisat Komisyonu Baþkaný Haydar ÇORUHLU tarafýndan "Kalorifer Kazaný verimli yakma kurallarý" konularýnda verilen seminere yaklaþýk 200 kiþi katýldý. "ATIK SU ÖN ARITMA VE DENÝZ DEÞARJ SÝSTEMLERÝ" SEMÝNERÝ VERÝLDÝ 10 Kasým 2010 tarihinde Þube Konferans Salonunda Ýller Bankasý 17. Bölge Müdürlüðü Makina Baþ Mühendisi Yusuf YAÐCIOÐLU' nun sunumuyla "atýk su ön arýtma ve deniz deþarj sistemleri " konulu seminer düzenlendi. Seminere 32 üyemiz katýldý. 10

3 ÞUBE DANIÞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI 2010 yýlý 1. Danýþma Kurulu toplantýsý, 08 Aralýk 2010 Çarþamba günü Þubemiz Mustafa MACÝT Konferans salonunda 40 Danýþma Kurulu Üyesinin katýlýmý ile düzenlendi. Toplantýda Danýþma Kurulu üyeleri Þube'nin çalýþmalarýný ve Türkiye gündemini deðerlendirdiler. Makina Mühendisleri Odasý Trabzon Þube Baþkan Vekili Yard. Doç. Dr. Hamdullah ÇUVALCI'nýn Danýþma Kurulu toplantýsýný açmasýnýn ardýndan 2010 yýlý Þube çalýþmalarýný içeren sunum yapýldý. Sunumun ardýndan Þube Baþkaný Þaban BÜLBÜL açýlýþ konuþmasý yaptý. Þube Baþkaný Þaban BÜLBÜL'ün konuþmasýnýn ardýndan Trabzon Þube eski baþkaný ve tesisat komisyonu baþkaný Haydar ÇORUHLU, KTÜ Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný ve doðalgaz ve alternatif yakýtlar komisyon baþkaný Prof. Dr. Ertan BAYDAR, Giresun Ýl Temsilciliði Baþkaný Muammer USTA,Rize Ýl Temsilciliði Baþkaný Metin BI- ÇAKCI, Bayburt temsilcisi Hamit KOCABEY, Þube eski saymaný ve iþ makinalarý komisyonu üyesi Süleyman TAÞKIN, sosyal etkinlikler komisyonu üyesi Ufuk DOÐ- RU, eðitim komisyonu üyesi M. Kasým ADALI, özlük haklarý komisyonu, kent gündemi izleme komisyonu ve kamu politikalarý komisyonu üyesi Coþkun DÝLBER, SMM komisyonu üyesi Ethem Hünkar YILMAZ, ulaþým ve trafik komisyonu üyesi Aydýn GENÇ- OÐLU söz aldýlar. Toplantý sonunda ; 1. Kamuda çalýþan mühendislerin özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi, Doðalgaz ve Ýþ Güvenliði alanlarýnda yerelde panel yapýlmasý, 2. Geçen yýl yapamadýðýmýz geleneksel gecenin yapýlmasý, 3. Sosyal etkinliklerin Temsilciliklerde de yapýlmasý, 4. Fuar ve teknik gezilere toplu olarak gidilmesi ile ilgili çalýþmalarýn yapýlmasý, konularýnda karar alýndý. 11

4 "TEMEL HÝDROLÝK" SEMÝNERÝ VERÝLDÝ 24 Kasým 2010 tarihinde Þube Konferans Salonunda Þube Teknik Görevlisi Selçuk KÜLLAÇ'ýn sunumuyla "temel hidrolik " konulu seminer düzenlendi. Seminere 39 üyemiz katýldý. RÝZE ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝNDE "ASANSÖR GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝ" SEMÝNERÝ VERÝLDÝ 26 Kasým 2010 tarihinde Rize Ýl Temsilciliðinde üyemiz Süleyman YILMAZ'ýn sunumuyla "asansör güvenlik tedbirleri " konulu seminer düzenlendi. Seminere 7 üyemiz katýldý. 12 ÞUBE ASANSÖR KOMÝSYONU TOPLANDI Trabzon Belediyesi, Makina Mühendisleri Odasý Trabzon Þubesi ve Elektrik Mühendisleri Odasý Trabzon Þubesi iþbirliðinde imzalanan asansör protokolünün hayata geçirilmesi ile ilgili 2. komisyon toplantýsý 30 Kasým Salý günü Þubemizde gerçekleþtirildi. Toplantýya MMO ve EMO Þube Komisyon Üyeleri katýldý.

5 ÞUBE YÖNETÝM KURULU GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝNÝ ZÝYARET Gümüþhane Üniversitesi rektörü ve Gümüþhane Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü Þube Yönetim Kurulu tarafýndan ziyaret edildi Þube Yönetim Kurulu 2 Aralýk Perþembe günü Gümüþhane Üniversitesini ziyaret etti. Gümüþhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýhsan GÜNAYDIN'a yapýlan ziyaretin ardýndan Gümüþhane Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü öðrencilerine Þube Baþkaný Þaban BÜLBÜL ve Þube Baþkan Vekili Hamdullah ÇUVALCI tarafýndan Odamýzý tanýtýcý bilgilendirme semineri verildi. Seminerin sonunda soru cevap kýsmýna geçilerek öðrenciler tarafýndan gelen sorular cevaplandý. Seminere Þube Baþkaný Þaban BÜLBÜL, Þube Baþkan Vekili Yard. Doç. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, Þube Yönetim Kurulu Üyesi Volkan BEKTAÞ, Þube Yönetim Kurulu Üyesi Öðr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN, GÜ Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Yard. Doç. Dr. Haydar KÜÇÜK, Yard. Doç. Dr. Kemal KUVVET, Yard. Doç. Dr. Ýsmet SEZER, Yard. Doç. Dr. Birol ÞAHÝN katýldý. 13

6 ÞUBE YÖNETÝM KURULU GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝNÝ ZÝYARET GÜMÜÞHANE BELEDÝYE BAÞKANINI ZÝYARET ETTÝK 2 Aralýk Perþembe günü Gümüþhane Belediye Baþkaný Mustafa CANLI makamýnda ziyaret edildi.ziyarete Þube Baþkaný Þaban BÜLBÜL,Þube Baþkan Vekili Hamdullah ÇUVALCI, Þube Yönetim Kurulu Üyesi Volkan BEKTAÞ,Þube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sabri DUMAN ve Þube Teknik Görevlisi Zafer ÖZTÜRK katýldý. 14

7 ASANSÖR SEKTÖR TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTISI YAPILDI 4 Aralýk 2010 tarihinde, Trabzon Belediyesi, MMO ve EMO iþbirliðinde yapýlacak olan "Trabzon Belediyesi Sýnýrlarý Ýçindeki Binalarýn Asansörlerinin Yýllýk Kontrolleri Hakkýnda Ýþbirliði Protokolü" öncesi sektör temsilcileri ile bilgilendirme toplantýsý yapýldý. LPG LÝ ARAÇLARDA MONTAJ HATALARI ve ARAÇLARIN LPG YE DÖNÜÞÜMÜNDE DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ 03 Aralýk 2010 tarihinde Þubemiz Konferans Salonu nda Araçlarýn LPG ye Dönüþümünde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Alýnmasý Gereken Güvenlik Önlemleri ve 21 Aralýk 2010 tarihinde LPG li Araçlarda Montaj Hatalarý konulu seminerler verildi. Þube Teknik Görevlisi Adem Baþaran ýn verdiði seminerlere 59 üyemiz katýldý. ASANSÖR KONTROL KRÝTERLERÝ SEMÝNERÝ VERÝLDÝ 07 Aralýk 2010 tarihinde Þubemiz Konferans Salonunda Asonsör Kontrol Kriterleri konulu seminer verildi. Þube Sekreteri Sezgin ÇAKIN tarafýndan verilen seminere 20 üyemiz katýldý. 15

8 ÞUBEMÝZDE "BÝNA VE SANAYÝDE ENERJÝ PERFORMANSI YÖNETMELÝÐÝ VE KANUNLARI" SEMÝNERÝ VERÝLDÝ 14 Aralýk 2010 tarihinde Þube Konferans Salonunda Þube Saymaný Fulya BANKOÐLU'nun sunumuyla "bina ve sanayide enerji performansý yönetmeliði ve kanunlarý" konulu seminer düzenlendi. Seminere 24 üyemiz katýldý. ÞUBEMÝZDE "ASANSÖR KONTROL KRÝTERLERÝ" SEMÝNERÝ VERÝLDÝ 17 Aralýk 2010 tarihinde Þube Konferans Salonunda Þube Sekreteri Sezgin ÇAKIN'ýn sunumuyla "asansör kontrol kriterleri " konulu seminer düzenlendi. Seminere 20 üyemiz katýldý. "MOTORLU ARAÇLARDA TÝP ONAYI MEVZUATI" SEMÝNERÝ VERÝLDÝ 10 Aralýk 2010 tarihinde Þube Konferans Salonunda, Doðu Karadeniz Kalkýnma Ajansýnda uzman olarak çalýþan üyemiz Ali Paþa Hekimoðlu'nun sunumuyla "Motorlu Araçlarda Tip Onayý Mevzuatý " konulu seminer düzenlendi. Seminere 25 üyemiz katýldý. 16

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr

ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr KONGRE Bülteni Aydýnlatma Sempozyumu SMM Forumu ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT nde Buluþalým Yükse k Gerilim Çalýþtayý Otomasyon Sempozyumu Elektroni k Güvenlik 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B Sistemleri

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ GAZETECİLER GÜNLERİNİ KUTLADILAR AYTO yerel medyaya sahip çıkıyor Aydın'da görev yapan ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE 10 okula trafik eðitim parký Trafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Derya Taþdemir. Salonun tamamen dolmasýna ve ilave sandalyeler konulmasýna raðmen, 51 iþyerinden 36'sýna talipli çýkmamasý dikkat çekti.

Derya Taþdemir. Salonun tamamen dolmasýna ve ilave sandalyeler konulmasýna raðmen, 51 iþyerinden 36'sýna talipli çýkmamasý dikkat çekti. Osmancýk Caddesi ne yapýlmasý planlanan 2 üst geçitten ilki tamamlandý. Karayollarý ndan Osmancýk Caddesi ne 2 yeni üst geçit * HABERÝ 10 DA Uçuþ saatleri HAYAT-MEMAT meselesi oldu MUSTAFA DEMÝRER HABER

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Oto çetesine þafak baskýný

Oto çetesine þafak baskýný THY Acentesi avuþoðlu Turizm orum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, orum un kültür turizminin geliþmesi için orumlular ýn topyekün seferber olmalarý Halit Ýnaltekin gerektiðini belirterek, tanýtým için ilgili

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

Çorum a stratejik yol haritasý Kentsel Strateji Çalýþtayý Çorum un geleceðine ýþýk tuttu

Çorum a stratejik yol haritasý Kentsel Strateji Çalýþtayý Çorum un geleceðine ýþýk tuttu Bugün 23 Nisan Keneyle mücadeleye 90 bin TL 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn 91. yýldönümü, tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da da bugün düzenlenecek törenlerle kutlanacak. * HABERÝ 4 DE

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı