... SUWMRY MISSED ABORTUS VE ITRAUTERIN FETAL OLUM OLGULARINDA İNTRASERVİKAL PROSTAGLANDİN JEL UYGULAMA SONUÇLARIMIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... SUWMRY MISSED ABORTUS VE ITRAUTERIN FETAL OLUM OLGULARINDA İNTRASERVİKAL PROSTAGLANDİN JEL UYGULAMA SONUÇLARIMIZ"

Transkript

1 MISSED ABORTUS VE ITRAUTERIN FETAL OLUM OLGULARINDA İNTRASERVİKAL PROSTAGLANDİN JEL UYGULAMA SONUÇLARIMIZ Dr. KadirGÜZİN, Dr. Can TÜFEKÇİ, Dr. Erk.ot ATTAR, Dr. Saniye GİRİT, Or. Ertu~rul BAYIRLI, Dr. D. GHAHREMANPOUR. ÖZET lntrauterin fetal ölüm ve missed obortus obstetrisyenler için en güç problemlerden biridir. Bu çalışma 1 Ocak - 30 Ağustos 1990 tarihleri arasında bebeğinin oynamaması, karnının küçülmesi üzerine Zeynep Kamil Hastanesi Septik servisine başyuran olgularımızı kapsamaktadır. lntraservikal PGE2 jel uygulanan olguların % 93.3'ünde başarılı bir şekilde abort yaphrıldı. Olgulann uygulamaya cevap verme süreleri incelendi. % 24.A'ü 6 saat, % 28.6'sı 7-12 saatte ve yaklaşık olguların % 50'si saatte uygulamaya cevap vermiştir. Olguların 2/3'ünde tam olarak, 1 /3'ünde ise inkomplet ahime oldu. Tüm olgularda revizyon küretaj yapıldı. Bizim lokal intraservikol PGE2 jel uyguladığımız olgularda hafif bulonh ve kusma ve-kasık ağrısı görüldü. Ve bu olgularda ilave bir tedavi gerektirmedi. PGE2 jel yönteminin hem termdeki doğumun indüksiyonunda, hem de gebeliklerin dilotosyon ve tahliye ile sonlandırılmasında uygun olmayan cervikal durumu düzelterek gebeliklerin tedavisini kolaylaştıracağını düşünmekteyiz. SUWMRY İntrauterin fetal death and missed abortion ore stili accepted as the important problems for obstetricians. This study include the patients who applied to Zeynep Kamil Matemity Hospitcl between the time of 1 th of January and 30th of Augst 1990 with the complaint of diminishing or the same uterin size by the time and loosening of baby movements. 93.8% ~f the patients were terminated, successfully by using intraceıvical PGE2 gel. The time between the applying arıd responce was recorded. 21.A of the potients responced the drug in 6 hours, 28.6% of 9

2 Zn'NEP KAMİL TIP BÜLTENİ Cilt: 23 Saylı 2,3,4 : 9-13 them in 7-12 hours. and 50% in hours. it was completed type abortus in 2/3 of the patients and incomplete in l /3 of them. Control curettage was performed for ali the patients just after the delivery or abortus. Mild nause or vomiting and ınquinal pain were noted in these patients, However treatnıent was not necessary for tlıose drug induced symptoms or signs. We concluded thot PGE2 gel is a suitcjble drug for the dilotation of cervix and induction of labor in the patients with inutero fetal death and also for the missed abortus. GiRİŞ İntrauterin fetal ölüm ve missed abortion, obstetrisyenler için en güç problemlerden birini teşkil etmektedir. (1) Hastaların yaklaşık % 75'i 2 hafta., 3 hafta gibi uzun zaman süresinde sonlandırılabilmektedirler. Bu uzun süre, hastaların psikolojik yapılarını etkilemekte ve 4 haftadan fazla fetüsün intrauterin kalması yaklaşık hastaların % 40' ında hipofib_rinojenemi riskini doğurmaktadır. (2) MATERYAL VE METOD Bu çalışma, 1 Ocak - 30 Ağustos 1990 tarihleri arasında, bebeğin oynamaması, karnının küçülmesi şikayetleri ile Zeynep Kamil Hastanesi Septik bölümüne başvuran, gerekli fizik muayenesi, labaratuar tetkikleri ve ultrosonografik tetkiklerinden sonra Septik bölümü'ne yatırılan toplam 15 hastayı teşkil etmektedir. Bu hastalarda intraservikal prostoglandin E2 jel (Cerviprost) özel kaleleriyle, serviksin os internasından başlanarak os ekstemoya kadar dolduruldu. Uygulamadan önce ve sonra, kanda hematokrit, lökosit, üre, kreatinin, SGOT, SCPT, alkalen fosfotoz, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, protrombin zamanı, fibrinojen miktan bakıldı ultrasonografik tetkikte, fetüsün geliş pozisyonu, plesantonın lokolizasyonu-, amnios mayinin miktarı değerlendirildi. Voginol muayene başlangıçta 6 1 ıncı saatte, 12 1 inci saate, 24'üncü saatte düzenli olarak yapıldı. - Bishops'u 5 veya daha fazla, düzenli kontraksiyonları mevcut olan hastalarda % 5 dekstroz 500 cc içerisine l O ünite sympiton konularak indüksiyon yapıldı ve gebeliğin sonlandırılmasına çalışıldı. OLGULARIN YAŞLARINA GÖRE DAGIUMI. Olgu Yaşları Sayl=n Yüzde(~) 19 ve altı ve üzeri TOPLAM

3 OLGULARIN PARtrELERİNE GÖRE "' DAGIUMI Parite Sayı=n Yüzde(%) P.O P P ,. TOPlAM Gebelik Haftası Sayı=n Yüzde(%) 14 hafta ve altı hafta hafta ve üsto TOPlAM SONUÇLAR İntraservikal Prostoglandin E2 jel uygulanan 15 hastanın l 4'ü (% 93.3) başarılı bir şekilde abort yaptırıldı. Bir olgu iki defa PGE2 jel u-ygulamamıza ve 24 saat beklememize rağmen, Bishops scorunda bir değişme olmaması ve gebeliğin 12 haftalıktan küçük olması üzerine DX C ile sonlandırdık. Olguların yaşlarına göre dağılımı yapıldı ğındo, 19 ve altı yaş olguların% 6.6'sını GÜZİN TÜFEKô ATTAR-GİRİT BAYIRU GH.AHREMANPOUR yaş, olguların % 26.7'sini, yaş,% 13.3'ünü, 30 ve üstü yaş olguların % 53.4'Unü oluşturmaktadır. Olguların yaşlarına göre en küçüğü 18, en büyüğü 38 yaşında, ortalamp yaş olarak bulunmuştur. Olguların paritelerine göre da ğılımı yapıldığında: P O: (6 olgu) % 40, (bunlardan 5 olgu nullipar, bir olgu grovi dası +); Pli, olguların% 6.6'sını; Plll, olguların% 53.4'ünü teşkil etmektedir. Olguların % 20'sini 1 ve altında; % sı 15 20; % 6.6'sı 21-26; % 6.6'sı do 27 ve üstü haftayı oluşturmaktadır. Olguların uygulamaya cevap verme süreleri incelendiğinde; olguların % 21.4'0 6; % 28.6'sı 7-12; % 50'si saatte uygulamaya cevap vermiştir. Tüm 15 olgumuza, 16 defo jel uygulandı {ortalama 1.07). PO olguların ortalama fetüs atılma süresi: 12.35; nullipar olgularda 13.3; multiparlarda 14.3 saat sürmüştür. Olguların üçte ikisinde tam olarak, üçte birinde ise inkomplet atılma ol~u; tüm olgularda revizyon küretaj uygu andı. Olgularımızın 2'sinde uygulama öncesi Hemotokritleri % 25 ve% 27 bulundu. Bu iki hastaya kan trafüzyonu yapıldıktan sonra PGE2 jel uyguladık. Bir olgumuzda 500 cc üzerinde kanama oldu. Bu olgunun fibrinojeni % 200 mg altındaydı. ~una da bir ünite kan trasfüzyonu yaptık. iki olgumuzda bulorıtı, dört olguda altkarın ağrısı görüldü. ilave bir tedavi gerektinrıediler. 11

4 ZIEY'NEP KAMiL TIP IÜLTENİ Cilt: 2a Sayı: 2,1,4 ;,_.13 TARTIŞMA Bizim lntraservikal, 15 olguda, PGE2 ile ortalama % 93.3 başarı elde ettik. Literatür gözden geçirildiğinde, Rudland ve arkadaşları da Vagina! PGE2 ile 3 94 (1 ), Brenner ve arkadaşları İM PGE2 ile % 85 (3), Bieniaz ve arkadaşları İM PGE2 ile% 91.4 (4), Anzen ve arkadaşları lntraservikal PGE2 ve kontrol grubu olarak Laminarya ile birlikte uyguladıklarında 36 saatte 3 82 başarı elde etmişler (5). Fetus ve eklerinin ortalama ahime süreleri.gözden geçirildiğinde, Rudland ve arkadaşları 11.3 (I); Brenner ve arkadaşları 21.0 (3); Bieniza ve arkadaşları primiporlarda (4) (bizim primigravidlerde ortalama 13.3; multiparlarda 14.3) multiparlarda 11.7 saat bulmuşlardır (4). Anzen ve arkadaşları (5) ortalama 28.0 saat gibi uzun bir zaman süresi elde etmişlerdir. Bizim sonuçlarımız olan saat, Rudland ve arkadaşlarına yakın diğerlerine göre ise daha iyi bir sonuçtur (1 }. PGE2 uygulanar ~lgl.tlarda görülen komplikasyonlar, im, iv uygulayan (Brenner, Bieniza ve arkadaşları) olguların yaklaşık% 65-73'ünde kusma, loofc yükselen ateş ve %35'incle diare rastlamışlardır (3.6.7). Lokal uygulanan vajinal tablette,% 60 olguda kusma gibi komplikasy,ona rasrlamışlardı r (8). - Bizim lokal İntraservikal PGE2 jel uyguladığımız olgularda % 13.3'ünde daha hafif bulanh ve kusma, % 26 olguda kasık ağrısı görülmekle b~rlikte hiçbiri ilôve tedavi gerektirmemiştir. iki ol- gumuzda -ise (13.3) başlangıçta anemi rastlanmış, bir olguda uygulama esnasın da vajinal kanama olmuş, Fibrinoien dü zeyi % 200 mg alhnda bulunduğundan, bunun da hipofibrinojenemiaya bağlı olduğu düşünülmüştür. Rudland ve arkadaşları ise olgularının % 8'inde 500 cc'den fazla kanama görmüşlerdir (1 ). PGE2'nin dozunun düşük olması ve intre> servikal kullanımın nedeni ile, bu araşhrmada elde edilen servikal olgunlaşma sırasında, yan etkiler oldukça _düşük bir sıklıkla görüldü. Genç nullipar kadınlarda geç birinci trimestirde, doğumun dilatas yon ve tahliyesi ile sonlandırılmasından önce jel yönteminin uygulanmasında da aynı olumlu sonuçlar elde edilmiştir ( O). KAYNAKLAR 1- Rudland. A., Ballord, C., Voginal prostaglandin E2 for rriiued obortion and intra uterine fetol deoth. Am. J. Obstet. Gyneel. 128: 503, Ulmsten U. Wingarup 1. Clinical experiences with o new gel for intrcıcervical opplication of prostaglan din E2 before theropent İ abortion or tm.. of term labour prostoglandins. 20:533, Brenner. W.E., Dingfalder. J.R., Staurovsk , Kumarasomay T., Grimes. 1). D.A., İntramuşeulor odministration of 15 (97 15 methyl ester for inducti on of abortion. Anı. J. Obstet. Nowember 15, Bieniorz. J Hunter. G., Scommegna. A., Altomirano. Z.,: Efficocy and acceptobility of 15 (S) 15 methyl Prostoglandin E2 methyl ester for midtrimestr 12

5 prognoncy terminotion. Am. J. Obstet. GynecoL vol: 120 Number: 6, November 15, Anzen. B., Norman. M.,: Proveced second tri mestr obortion ofter introcer vicol application with PGE2 gel (cerviprost) followed by 9 methylene PGE2 vaginolly, Xll WORLD congress of gynecology and Obstetries. Ocoteber , Rio de Janeiro, BraziL 6- Ulmsten. U., Wingerup. 1., Belfroge. P, Ekmon. G., ond Wiovist. N.,: İntrocervicol application of Prostoglandin Gel for İnduction of T erm labor. Obstet. Gynecollogy Vol. 58, No, 3, Morch GOzlN-TOFEKd-ATTAR-OIRl'r BAYllW. GHAHREMANPOUR 8- Stys Sj, Clewell WH, Meschis G: Chonges in cer vicol compliance at partutition lndependent of uterine odivity. Am j obstet gynecal 130: Harris A.S., Kirstein - Pederson A. Stenberg P, et al: The preparotion, chorosterisotion and stobility of o new prostaglandin E2 gel for loccıl odministration J. Phormsd 69; 1271, Q.. Uldbjerg N, Ekman G., Malmstrom A, et ol: Brochemical and morphologicol changes of humon cervix after locol opplication of prostoglondin E2 in pregnancy. loncet 1 :267, Ulmsten, Johonsson O. Kirstein - Pedersen A, et al: New gel for lntracervical applicmion of prostog londin E2 lancet 1 :377, ;j

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap PerinatolojiDergisi Cilt: 4, Sayı: 2/Haziran 1996 69-73 69 Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap Tayfun ALPER, Ali YANIK, Erdal MALATYALIOGLU, Şennur DABAK, Arif KÖKÇÜ Ondokuz Mayıs

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal Cilt 5 Sayı 1 / Temmuz 2011 1 Önsöz Bir bilimsel çalışma ancak yayınlandığı zaman bir değer oluşturur. Böylece paylaşılır, eleştiri ortamına açılır, kaynak gösterilebilir. 2009 yılında yayınlamaya başlayan

Detaylı

Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in pregnancy

Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in pregnancy 134 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal M. A. Yağcı ve ark. Gebelikte Akut Apandisit Cilt / Vol 37, No 2, 134-139 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in

Detaylı

PRETERM EYLEMLE SONUÇLANAN ODONTOJEN KAYNAKLI ENFEKSİYON

PRETERM EYLEMLE SONUÇLANAN ODONTOJEN KAYNAKLI ENFEKSİYON PRETERM EYLEMLE SONUÇLANAN ODONTOJEN KAYNAKLI ENFEKSİYON ODONTOGENIC INFECTION ENDED WITH PRETERM ACTIVITY İsmail Doruk KOÇYİĞİT 1 Alper TAŞKALDIRAN 2 Yunus Emre ALP 2 Umut TEKİN 3 Fethi ATIL 4 Hakan Hıfzı

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

OBEZLERDE ELEKTROAKUPUNKTUR TEDAVİSİ İLE MEYDANA GELEN KİLO KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİ

OBEZLERDE ELEKTROAKUPUNKTUR TEDAVİSİ İLE MEYDANA GELEN KİLO KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1B0006 MEDICAL SCIENCES Received: November 2008 Accepted: March 2009 Series : 1B ISSN : 1308-7312 2009

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları

Detaylı

Subkutan Heparin Enjeksiyonu Sonrası Yapılan Topikal Uygulamaların Ekimoz ve Hematom Gelişimine Etkisi

Subkutan Heparin Enjeksiyonu Sonrası Yapılan Topikal Uygulamaların Ekimoz ve Hematom Gelişimine Etkisi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140501092103 Subkutan Heparin Enjeksiyonu Sonrası Yapılan Topikal Uygulamaların Ekimoz ve Hematom Gelişimine Etkisi Mehtap Dursun 1, Reva Balcı Akpınar 1 ÖZET:

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 3, Aralık 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 3, December 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması doi:10.5222/iksst.2015.073 Araştırma itenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması The Effect of Obesity on Maternal and Fetal Outcomes in Term Pregnant Women: A

Detaylı

İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 16-20. Orijinal Araştırma Makalesi İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon.

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon. Kamil TERAPÖTİK ABORTUSLARI TAKİP EDEN İLK MENSTRÜEL SİKLUSUN ZAMANI Dr. Fahri T. ÇAMLIBEL

Detaylı

Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri

Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:1, (11-18) Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri Sedat Kaya*, Haktan Karaman* ÖZET Spinal anesteziye

Detaylı

* Anahtar Kelimeler: Skleroterapi, hidrosel, sodyum tetradecyl sulfate; Key Words:

* Anahtar Kelimeler: Skleroterapi, hidrosel, sodyum tetradecyl sulfate; Key Words: * Anahtar Kelimeler: Skleroterapi, hidrosel, sodyum tetradecyl sulfate; Key Words: Schlerotherapy, hydrocele, sodium tetradecyl sulphate; Alındığı Tarih: 07 Kasım 2003; Dr. Mehmet Kalkan, Dr. Hakkı Uzun,

Detaylı

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ Yrd.Doç.Dr. İsmet ÖZAYDIN 1, Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir İSKENDER 2, Uzm.Dr. Çiğdem ÖZAYDIN 3, Yrd.Doç.Dr. Mehmet YAŞAR 1 1 Düzce Üniversitesi Düzce Tıp

Detaylı

İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (Intrauterine Insemination) injekte edilerek gebelik elde edilmeye çalışılmaktadır.

İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (Intrauterine Insemination) injekte edilerek gebelik elde edilmeye çalışılmaktadır. ANDROLOJİ/Andrology İNFERTİLİTE NEDENİYLE EŞ SPERMİ İLE UYGULANAN 78 İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (İUİ) SİKLUSUNUN SONUÇLARI VE İUİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA RESULTS OF 78 INTRAUTERINE

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers postnatal comfort

Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers postnatal comfort Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 3, 184-190 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri The Problems and Anxiety Levels of Women Who Had Elective or Therapeutic Abortion (Araştırma) Doç. Dr.

Detaylı

Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):405-418 Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri [An Assesment of Emergency

Detaylı

İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir

İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir doi:10.5222/iksst.2014.001 Araştırma İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir IVF Pregnancies is Associated with Increased Risk for Preeclampsia Atınç Özer *, Erbil Karaman **, Yasemin

Detaylı

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi Perinatoloji Dergisi Cilt:6, Sayı :i i/eylül Aralık J O'JS 49 Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Detaylı

Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları *

Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları * Araştırma: Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları * Emel Ege, Belgin Akın, Kamile Altuntuğ, Halime Esra Kal, Hatice Bıçakçı Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi . Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (JOPP dergisinin devamıdır) ISSN 2148-273X Ocak 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 SAHİBİ Doç. Dr. Ali GEDİKBAŞI (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Sultan KAVUNCUOĞLU, Yavuz

Detaylı

Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri

Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri Istanbul Tıp Dergisi 2005:3;17-21 Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri Dr. Ayşe UYAR (1), Dr. Remzi ABALI (1), Dr. SinemALBAYRAK (2),

Detaylı

Bölüm 29 TANI TESTİ OLARAK UTERUS İÇERİSİNE BALON İLE TAMPON UYGULANMASI S. Ferrazzani, L. Guariglia, C. Dell Aquila N. Demir

Bölüm 29 TANI TESTİ OLARAK UTERUS İÇERİSİNE BALON İLE TAMPON UYGULANMASI S. Ferrazzani, L. Guariglia, C. Dell Aquila N. Demir Bölüm 29 TANI TESTİ OLARAK UTERUS İÇERİSİNE BALON İLE TAMPON UYGULANMASI S. Ferrazzani, L. Guariglia, C. Dell Aquila N. Demir GİRİŞ Son birkaç yılda doğum sonu kanamaların tedavisinde büyük cerrahi girişimlerden

Detaylı