Can Yayýnlarý: 1364 Türk Edebiyatý: 384

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Can Yayýnlarý: 1364 Türk Edebiyatý: 384"

Transkript

1 1

2 2

3 Yiðit Okur PÝYANO 3

4 Can Yayýnlarý: 1364 Türk Edebiyatý: 384 Yiðit Okur, 2003 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., basým: Mayýs basým: Haziran basým: Mart basým: Kasým 2007 Kapak Tasarýmý: Erkal Yavi Kapak Düzeni: Semih Özcan Dizgi: Serap Bertay Düzelti: Özge Soylu Montaj: Mine Sarýkaya Kapak Baský: Çetin Ofset Ýç Baský ve Cilt: Þefik Matbaasý ISBN CAN SANAT YAYINLARI YAPIM, DAÐITIM, TÝCARET VE SANAYÝ LTD. ÞTÝ. Hayriye Caddesi No. 2, Galatasaray, Ýstanbul Telefon: (0212) Fax: e-posta:

5 Yiðit Okur PÝYANO ROMAN CAN YAYINLARI 5

6 YÝÐÝT OKUR UN CAN YAYINLARI NDAKÝ ÖTEKÝ KÝTAPLARI HULKÝ BEY VE ARKADAÞLARI / roman GÜVERCÝNLER / roman TOPAL VÝKTOR UN ANILARI / roman O ZAMAN KÝM SÖYLEYECEK ÞARKILARI / 2003 Haldun Taner Öykü Ödülü DENÝZ TAÞLARI / 2006 Yunus Nadi Roman Ödülü 6

7 Yiðit Okur, orta ve lise öðrenimini Galatasaray Lisesi nde ta mamladý. 50 li yýllarda, Varlýk, Yenilik, Mavi dergilerinde þiirleri ya yýnlandý; ayný dönemde, Ugo Betti, Jean Cocteau, Her man Wook, André Maurois dan roman, oyun çevirileri yaptý; Yeni Sabah, Vatan gazetelerinde tiyatro eleþtirileri yayýnlan dý. Cep Tiyatrosu nun kurucularýndan olan Okur, bir süre sah neye çýktý. Hukuk öðrenimini sürdürmek için 1958 yýlýnda Cenevre ye giden Okur un, birincilikle bitirdiði fakültede tamamladýðý dok tora tezi, Cenevre Üniversitesi Hukuk Ödü lü ne lâyýk gö rüldü te yurda dönen Okur, aile geleneðini sürdürerek avukatlýða baþladý. Bu süreçte çeþitli gazete ve dergi ler de, söyleþi ve mesleki makalelerle yetindi. Yakla þýk kýrk yýl sü ren sessizlikten sonra, Yiðit Okur, Hulki Bey ve Arkadaþlarý adlý romanýyla yeniden yazýn dünyasýna döndü. O Zaman Kim Söyleyecek Þarkýlarý adlý öykü kitabýyla 2003 Haldun Taner Öykü Ödülü nü ve Deniz Taþlarý romanýyla 2006 Yunus Nadi Ro man Ödülü nü aldý. 7

8 8

9 B Ö L Ü M L E R BÝRÝNCÝ BÖLÜM - ANDANTE BÝR GECE ANSIZIN MARIA CALLAS...11 MATMAZEL PALYOVFSKÝ NÝN BEKÂRETÝ...16 VAHAN EFENDÝ NÝN MÂSUM DEDÝÐÝ OYUN...24 ÝKÝNCÝ BÖLÜM - ELVÝRA GALATA RIHTIMI NDA AKÞAM SAATLERÝ...47 ANKARA DA AKÞAMLAR, GECELER, GÜNDÜZLER...81 KARIN ALTINDAKÝ GECENÝN ÝÇÝNDEKÝ DÝLENCÝ MENEKÞE GÖZLÜ KIZ MANOLYANIN ALTINDA SULHÝ BEY ÝN KÜSKÜNLÜKLERÝ SUZÝ NEYÝN NESÝYDÝ? SARI SAÇLI BÝR KIZ ÇOCUÐU, BÝR MANDOLÝN, BÝR ÇÝFT NÜFUS KÂÐIDI YANLARI PATLAMIÞ BÝR ÇÝFT ASKER POSTALI

10 FRAKSÝYONU OLMAYAN SOLCU ESRA NIN CEHENNEMLERÝ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - SONRASI BACH IN FA MÝNÖR FLÜT SONATI HER MAYISIN SON GECESÝ MÜZÝK ÞÖLENÝ ZÜRÝH TE KAR YUKÝ BEY ÝN MARÝFETLERÝ MAYIS

11 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Andante 11

12 12

13 Bir Gece Ansızın Ma ria Callas Ar kam Sa ki ne Haným a dönük. Ba na þaþkýnlýkla, bi raz da acýmayla baktýðýný hissediyorum. O sýrada telefon çaldý. Fýrladý yandaki odaya, kitaplýða seðirtti. Her akþam bu saatte, kýzý Gülpembe Ankara dan telefon eder. Yapýþtý telefona. Yak laþýk otuz yýldýr Sa ki ne Haným la bir lik te yim. Benim evimi o çekip çevirir. Yaþýný hiçbir zaman bilemedim. O da bilmez. Nüfusa, doðumundan yýllar sonra serüvenli bir þe kil de yazýldýðý için, ka fakâðýdýnda genç gözükür; oy sa altmýþýný çoktan geçmiþ olmalý, benim gibi. Geldiðinde aðýr iþitirdi. Þimdilerde iyiden iyiye saðýr. Kendi iyi duymadýðý için, karþýsýnda ki nin de duy ma dý ðýný sandýðýndan mýdýr bilmem, ko nu þur ken avazý çýktýðý ka dar baðýrýr ol du. Ge ne bas bas baðýrýyor telefonda: Çýldýrdý, çýldýrdý. Ka fasýnda za ten bir çi vi nok san dý, þim di iyi ce üþüttü... Ni ye si var mý; öpüyor ha öpüyor... Ne yi olacak kýz, piyanoyu... Tabii ya piyanoyu... Elinde bir yün bez, hoh, hoh, hoh... Par latýyor, par latýyor, son ra eði lip öpüyor. Son ra ge ne hoh, hoh, öptüðü yer le ri si lip par latýyor; son ra uzanýp pi ya no nun üstüne, yüzünü gözünü sürtüyor. Artýk týrla ta caðým. Yet ti ga ri. Be ni yanýna aldýrt... Nee? Duyulmuyor. Baðýrsana kýz!.. Ah, o senin kocanýn boynu altýnda kalsýn!.. Peki, peki, anladýk, dýrlanma... Seni çok göresim geldi. Torunumu öp. Yarýn gene ara. Telefonu kapattý. 13

14 Ben ger çek ten iyi den iyi ye üþüttüm mü? Sa ki ne Haným ýn sözlerine bakarsanýz öyle. Bana sorarsanýz, pek öyle hissetmiyorum, ama arada bir kuþku duymuyor da deðilim. Ya ni bu nok ta da ke sin bir kaným yok. Örne ðin bir pi yanoyu öpmek, oynatma belirtisi sayýlýr mý? Pek sanmýyorum, ama telefonda kýzýna baðýran Sakine ye nasýl anlatabilirdim ki, öptüðüm pi ya no de ðil di; ben bir aný lar yu maðýný öpüyordum. Piyanoyu deðil, kendimi öpüyordum. Gerçi, insanýn ken di ni öpme si ya da böyle san masý da pek saðlýklý bir davranýþ sayýlmayabilir, ama benim öptüðüm gerçekte piyano deðildi; ben, gençlik yýllarýmýn bir dönemini öpüyordum. Bun dan tam yir mi do kuz gün önce, mayýs baþý, sý kýn týdan elim de ku man da, zap ping ya pa ya pa, gö rün tü den görüntüye sýçrarken, birden New York Met ropolitan Operasý çýkmaz mý karþýma!.. Te le viz yon þem pan ze li ði mi býrakýp kulak kesildim. Carmen!.. Maria Callas!.. Ýþte bu rastlantý olmasaydý, o geceyi izleyen olaylarýn hiçbiri baþýma gelmeyecekti. Gerçi o gece kumandanýn düðmesine bir kez daha basýp baþka bir görüntüye umursamadan geçebilirdim. Niye mi? Çünkü ben bir ba rok tut ku nu yum. Be nim için müzik 18. yüzyýlda biter. Bir Bach, bir Vivaldi derinliðini, rengini, boyutlarýný, izleyen yüzyýllarýn müziðinde tadabilmek olasý mý? El bet te hayýr! Böyle bakýlýrsa, tut saðý ol du ðum müzi ði, Bizet nin melodilerine yeðlememin anlamý olamazdý. Olamazdý da, o an, benim sorunum müziðin niteliði deðildi. Geç miþ yýllar için de, üst üste bi rik miþ o ka dar çok aný zihni me yýðýlmýþtý ki... Bi ri Pros père Mérimé; Car men in ya zarý. Öðrenimimi sürdürdüðüm lisede edebiyat hocam, bir Kapüçin Rahibiydi ödev olarak bana Mérimé yi vermiþti. Car men in tadýna ilk kez öyle varmýþtým. Bi zet nin müzi ði ni ise, yýllar sonra ilk kez Ankara Operasý nda dinleyecektim. Tutsaðý olduðum barok deðildi; ama, erkek bir müzikti. Baþýmý asýl der de so kan, yýllarýn ardýnda kalmýþ bu aný kýrýntýlarý deðildi. Maria Callas tý. 14

15 Uvertürün bitmesiyle Metropolitan ýn perdesi açýldý. Renkler, ýþýklar, sesler panayýrý, gamsýz bir yaþam sevincini toparlayýp savuruyor; çýplak omuzlar, kalça figürleri, kastanyetler topuk vuruþlarý, coþkuyu ateþleyip köpürtüyordu. Ôle!.. Ama, so nun da uður suz lu ðun han çe ri ni yi ye cek bu gamsýz se vinç har manýnda, so nun baþ langýcý olan kup le filiz verdi: Yasa tanýmaz, Asî bir kuþ tur aþk... Ne yapsan evcilleþtiremez sin. Sesinin renkli asabiyeti son perdedeki felâketin habercisiydi. Býrak beni Seversem seni Kolla kendini... Kolla kendini... Kolla kendini... Sonra kara saplý býçak... Görkem li bor do ka di fe per de düþtüðünde, önden üçbeþ ki þi, der ken, dört bin ki þi lik sa lon da her kes bir an da ayak tay dý. Alkýþ tu fan gi bi... Per de nazlý edâsýyla tek rar açýldý. Carmen in yüz kiþiyi aþkýn kadrosu, uvertürün eþliðinde, kümeler halinde selâma çýkýyor. Kademeli bir mizansen düzeninde, sýra Don José ye gelince Bravo sesleri havaî fiþekler gibi patladý. Sonunda Maria Callas!.. Önce kuliste belirdi, sonra aðýr adýmlarla sahnenin ortasýna geldi. Bir reverans. Bu re ve rans, ba le, dans, figür, re sim, yon tu, plas tik sanatlarýn handiyse her dalýný birden içerip yansýtýyordu. Eðildi. Alçakgönüllülükle eðilirken, baþýný önüne eðerken, üstünlük duygusu, sahneden salona taþýyordu. Sekiz bin kilometre uzaktan, bana da egemen oluyor, tanrýlaþýyordu. Yarým adým arkasýndaki Don José ye elini uzattý. Birlikte bir kez daha eðildiler. Bravo ses le ri on beþ lik obüsler gi bi art ar da sa lo nun ta vanýnda pat layýp ora dan her yöne, yýldýz yaðmuruna dönüþüp yaðýyordu. 15

16 Aya ða fýrladým. Kapýldýðým coþ ku se lin de, ben de alkýþlamaya baþladým. Artýk, ben de o sa lon daydým. Bravo!.. Bravo!.. Bravo!.. Kapýnýn çer çe ve sin de Sa ki ne Haným. Ge ne þaþkýn bakýþlar... Bakýþlarýný görmüyor mu yum, il let olu yo rum. Alkýþý dur dur dum. Ama, bu ka dar da ol maz. Bu kadýn, benim hizmetçim. Benim davranýþlarýma burnunu sokamaz. Çocuðunu ben okuttum, torununu ben okutuyorum. Minnet bir yana, vefa duygusu bile yok. Hiç olmazsa biraz yu mu þak baþlý ol sa. Ne ge zer; ömrümün otuz yýlýna hükmetti. Yetti artýk!.. Sinirimden patlayýp yeniden alkýþlamaya baþladým. Bravo!.. Bravo!.. Oysa televizyon, opera görüntüsünü çoktan karartmýþ, reklamlara baþlamýþtý. Ama ben, Sakine ye inat alkýþlarýmý sürdürdüm. Bravooo!.. Ya taðýnýzý açtým. Yatýn artýk, geç ol du. Aman, ne þefkat, ne þefkat. Be ni yatýra cak ki ken di de gidip uyusun. Yatmayacaðým. Duymadýðý için, duymuþ taklidi yapýp homurdandý. Ok gibi kapýya atýldým. Çekilip kenara sindi. Odadan sofaya çýktým. Tamkuyruk Petrof marka piyanom orada. Açtým kapaðýný, kuyruðunu kaldýrdým. Çektim tabureyi. Ýçimde sýzý, piþ manlýk, kýzgýnlýk... Eli min ter siy le bas tan ti ze, hýþým dolu bir glisando çektim; tokatlar gibi. Bütün sesler, saniyeler içinde fýþkýrdý. Dirseklerimi dayadým klavyeye, baþým avuçlarýmda, kulaklarýmda Maria Callas ýn üst üste biriken arpejleri, sesindeki yorum ateþi; yüreðimde piþmanlýk... Pi ya no nun ka paðýný ka pattým; baþým ka paðýn üs tüne yýðýldý. Ni ye yaptým?.. Ni ye yaptým bu nu? Ne ah maklýk, ne budalalýk!.. 16 Daha dün sabah bu piyanonun yerinde bir Steinway

17 duruyordu. O piyano Maria Callas ýn piyanosuydu. Onun piyanosu olduðu, yýllarýn içinde önemini mi yitirmiþti? Onun piyanosu olduðunu zamanýn akýþý içinde unutmuþ muydum?.. Ama eskimiþti. Kardella Usta yý çaðýrttým. Geldi; baktý; çaldý; elledi. Memnuniyetle alýrým. Adam larý gel di. Askýlarý taktýlar, götürdüler. Ben de yaptýðýmdan mutluydum. Yenisi gelmiþti. Kardella Usta, üste bir miktar para da verdi. Sevindim. Eski piyanoyu pahalýya satýp yenisini ucuza almýþtým. Markasý Petrof. Olsun, napayým. Benim için önemli olan piyanosuz kalmamak. Yýllardýr aksatmadan sürdürdüðüm, her yýl evimde düzenlediðim müzik þölenine, ay sonunda, 31 Mayýs ta gene konservatuvar hocalarý, gene müziksever dostlarým gelecekti. Gene, gecenin sabaha dönüþtüðü saatlere kadar herkes kendi enstrümanýný çalacak, marifetini gösterecek, bir müzik havuzunda yüzecektik. Kumandanýn düðmesine basýnca Metropolitan görüntüye gelmeseydi, Maria Callas ý dinlemeseydim, þu anda duyduðum piþmanlýðý, kýzgýnlýðý yaþamayacaktým. Öyle bir halt etmiþtim ki... Karar verdim: Petrof marka piyano, yarýn sabah buradan gidecek, eski piyanom gelecek, hata onarýlacak, ben de huzura kavuþacaktým. Sakine gene arkamda duruyor. Görmüyorum, ama biliyo rum, þaþkýn bakýþlarý üstümde. Sen yatabilirsin. Ne yi atayým? Kendini. Bi raz baðýrsanýz... Sonra homurdandý, aklý sýra benimle alay ediyor: Mýymýymýy... Kalktým, doð ru ya tak oda ma. Kapýyý da bütün hýr sým la vurdum. Duysun, diye. 17

18 Mat ma zel Pal yovf ski nin Bekâre ti Altmýþýmý geçeli birkaç yýl oldu. Kökenlerimi bilmiyorum. Bil di ðim þu ki, ben tüccar ço cu ðu yum. Büyükba bam da tüccarmýþ. Onu hiç tanýmadým. Büyütülmüþ bir fo toð rafý var, çalýþma odam da, du var da. Hep si bu. Ve ne dik te San Mar co Mey daný nda çe kil miþ. Yüksek si yah fötr þap ka, kostüm de siyah... Yelek, köstek... Parmaklarýný yelek ceplerine sok muþ; mað rur bir edâ; býyýklar da öyle... Bu fo toð raf es kiden, babamýn Bankalar Caddesi ndeki yazýhanesinde, çalýþma masasýnýn arkasýndaki duvara asýlýydý. Bildiðim kadarýyla, büyükbabam, Cumhuriyet ten önce Ýtalya nýn güney þehirlerinden birinden gelip Ýstanbul a yerleþmiþ. Din deðiþtirmiþ ne gerek duyduysa Müslüman ol muþ. Ona iliþ kin bütün bil di ðim bu. Ba bam, ba basýndan ba na hiç söz et me miþ ti. Ya da çok az et miþ ol malý ki, aklýmda bir þey kal madý. Ba bamý da pek tanýya madým. O da yüksek fötr gi yer, yaz-kýþ si yah takým el bi se, ye lek, köstek, býyýklar... Tütün 18

19 kokardý. Hareli kahverengi gözleri vardý. Babasýndan kalan iþi yürütüyor du; Ýtha lat, mümes sil lik. Bana böyle söylenmiþti, ben de öyle sanmýþtým. Pek öyle olmadýðýný sonralarý öðrenecektim. Cihangir de denize bakan konak yavrusu üç katlý ahþap bir ev de otu rur duk. Ben bu ev de doð dum. Altmýþ yýldan fazla oldu buradayým. Burada öleceðim. Gerçi böyle þeyler bel li ol maz ama, bu düþüncem, doð du ðum yer de ölme is teðim den ge li yor ola bi lir. Baðlýlýk ya da alýþ kanlýk içgüdüsü... Ömrümün ilk altý yýlýný bu ev de yo ðun ya þadým. Cad deye ba kan ta raf ta, gi riþ te ufak bir bah çe si vardýr. Ýki ko ca çý nar, iki me þe. Hâlâ du ru yor lar. Bir çeþ me. O da du ru yor, ama artýk su yu akmýyor. Mer mer ya laðýyla, oy malý ay nasý kaldý. Baharda, açelyalar, mimozalar açardý. Onlara özen göstermeyi sürdürüyorum. Bahçe, çatýdaki gizemli, ürperti veren sandýk odasý, puslu olmayan havalarda Adalar ý da kucaklayan, evin arka yüzüne düþen ikinci kattaki, tabaný mozaik taraça... Benim oyun alan larýmdý. Bir de ta vaný iþ le me li, görkem li büyük so fa. Ora da da atçýlýk oy nardým. Altý yaþýma basýnca ba bam be ni me zun ol du ðu, anlý þan lý li se nin, ilk bölümüne yazdýrdý. Yatýlý. Cu mar te si günleri öðleden sonra gelip pazar akþamlarý okula dönerdim. Ýlkokul, ortaokul, lise, yetiþtirici sýnýflar... Böyle bakýlýrsa on iki yýl ev den uzak kalmýþtým. Ýki yýl da as ker lik. Ben annemi de pek tanýyamadým. Benimle ilgilenmez miydi? Böyle bir duygu var içimde. Hafta sonu tatillerinden birinde okul dönüþü, evi çekip çeviren Eftelya: Haným yolculuða çýktý, dedi. Nereye gitti, diye sormadým. Yüre ði me bir acý düþtü. Sus tum. Ne Eftelya, ne babam, ne baþka biri bu beklenmedik yolculuktan bana söz etmedi. Babamla ayný odada yatmaz- Piyano 19/2

20 lardý. Son ra larý be nim ki taplýk yaptýðým oda da ya tardý annem. Sürüp giden yýllar içinde babama geldiðini fark ettiðim tek tük mektuptan annemin hayatta olduðunu anlamýþtým, içim rahat etmiþti. Okul arkadaþlarým, annem hakkýnda benden daha çok bilgiye sahipti: Ce vat ýn anasý kaçmýþ. Nereye? Viyana ya. Yok oðlum Milano ya... Ben Pa ris, di ye duy dum... Annemin kaçmýþ olduðunda birleþiyorlardý; ama kaçtýðý kenti saptamakta oybirliði ede miyorlardý. Ne öksüzdüm, ne ye tim. Anam da, ba bam da saðdý. Ama ben, anasýz ba basýz büyüyor dum. Gördüðüm tek þefkat Eftalya nýn þefkatiydi; Yee! Ta baðýný ek me ðin le sýyýr. Lok ma býrak ma, günahtýr. Allah ýn gücüne gider... Kendimi okula, derslere vermiþtim. Bir de müziðe. Ýlk okulda mandolinle baþlamýþtým. Sonra keman dersleri aldým. Her cumartesi okuldan fýrlayýnca doðru Karl Berger e, keman hocama koþuyordum. Yanlýþ hatýrlamýyorsam, orta sondaydým. Keman kutum, notalarým koltuðumda, soluðu Karl Berger in stüdyosunda alýyordum. Ýstiklâl Caddesi nin Tünel e yakýn bir ye rin de, mer di ven le ri kir li, ka ranlýk; mimarisi neoklasik bir yapýnýn en üst katýnda otururdu. Çýk çýk, bitmezdi basamaklar. Arka pencerelerinden Haliç görünürdü. Bu çer çe ve ye bir de, bir te pe sýðýþýrdý. Pi er re Lo ti nin, kendini Constantinople serüvenine kaptýrdýðý dönemde, akþamlarý nargile içtiði tepe. Keman hocam ünlü olmalýydý ki, bekleme salonu, çoðu yaþýtým kýzlý oðlanlý öðrenciyle dolar taþardý. Dolgun bacaklarýndan bakýþlarýmý ayýra madýðým akort çu Bay Pal yovf ski nin kýzý da öðren ci ler arasýndaydý. Ben den bir-iki yaþ büyük olmalýydý. 20

21 Karl Berger e Bay Berger denilirse, sinirlenir, düzeltirdi; Profesör! Onun du yarlý ol du ðu bu nok ta ya ben de özen li, say gýlýydým. Profesör, Macar kökenliydi. Bella Kuhn devriminden pa çayý sýyýrýp Ýstan bul a sýðýnmýþtý. Kulaðým iyiydi. Hýzlý ilerliyordum. Düzgün yay çekmeyi, uzun notalarda vibratonun nasýl saðlanacaðýný çabuk öðrendim. Geçiþlerdeki sekizlik, onaltýlýk notalarda bir süre bocaladým, ama sonunda bunun da üstesinden geldim. Seni kutlarým. Sende kumaþ var. Haftaya Mozart ýn, si be mol majör so natý... Al par tis yon larý. Hay di þim di okula... Yatýlý kaldýðým okul da en uzun te neffüs, son ders le akþam etüdü arasýndaki boþluktu. Ýki saat. Okul yönetimi elinden geldiðince, öðrencilerin boþ kalmayýp bir þeyle ilgilenmesini saðlamaya çalýþýrdý. Bu te neffüste sýnýflar arasý maç lar yapýlýr. Grand-Cour diye bilinen tarihî futbol sahasýnda, takýma girememiþ olanlarýn bir kýsmý saha kenarýna dizilir; öbürleri sýnýf pencerelerinden sarkýp kendilerini oyuna kaptýrýr; arada bir hakemi boyadýklarý için, onlarýn da boþ kalmadýklarý kabul edilebilirdi. Grand-Cour da maçý olmayanlar, okulun çeþitli yerlerindeki, zemini beton sahalarda, tenis topuyla futbol oynardý. Hem zor, hem çok be ce ri is te yen bir fut bol türüydü. Eltopu, basketbol, voleybol, barfiks derken, spor etkinlikleri, uzuneþek, birdirbir düzeyine kadar inerdi. Satranç Kolunun üyeleri, elleri þakaklarýnda, arpacý kumrusu gibi düþünür; resim atölyesinin üyeleri, þövalelerindeki tuvalle yetinemez, boyuna atölyenin duvarlarýný bo yardý. Der gi Ko lu nun Yazýn Ku ru lu top lantýlarý, her nedense, hep kavgayla biterdi. 21

22 En soylu kol üyelerinin gözünde Tiyatro Koluydu. Ýki sa at lik te neffüs bun la ra bir türlü yet mez, uzayýp gi den provalar nedeniyle, aktörlerimizin akþam etüdünü de sýyýrttýðý çok olurdu. Hepsinde bir afra tafra. Hele oyunlara bir hafta kala bunlar, kampa girmiþ futbol takýmý gibi, tiyatro salonuna çekilir, derslere de girmezlerdi. Ben Müzik Kolundaydým. Bizlere özel bir özen gösterilir, her birimize, bazý sýnýflarýn anahtarlarý verilirdi. Teneffüste öðrencilerin sýnýfta oturmasý yasak olduðu için, her birimize ayrý ayrý verilen anahtarlarla kapýlarý kilitler, çalýþmalarýmýzý bu sýnýflarda sürdürürdük. Bana verilen sýnýf, okulun alt katýndaydý, ucunda, yaklaþýk bin öðrenciye yemek çýkaran büyük mutfaðýn bulunduðu karanlýk uzun koridorda. Bu koridor, akþam saatlerinde kay natýlmýþ ku ru fa sul ye ko kar, ba zen de ortalýða bu laþýk kokusu yayýlýrdý. Sýnýfa gi rer, kapýyý ki lit ler, güller açan ar ka bah çe ye bakan pencerelerden birinin önüne sehpamý yerleþtirir, baþlardým yayý çekmeye. O haftaki ödevim Mozart ýn si bemol majör piyano-keman sonatýydý. Hýzla ilerlediðimi hissediyordum. Ama, melodinin armonik yapýsýna piyano eþlik etmeyince, zorlanýyordum. Kafama bir piyanist yerleþtirmiþtim. Ben yayý çekince, kafamdaki piyanist parmaklarýný tuþlarda dolaþtýrýyor, bana eþlik ediyordu. Piyano fikri o hafta böylece saplandý kafama. Saplanmakla kalmadý, saplantýya dönüþtü. Her cumartesi gibi, o cumartesi de koþar adým, Karl Berger in stüdyosuna vardým. Altý kat merdiveni soluk soluða çýkýp salona girdim. Bekleme salonu boþtu. Mat mazel Palyovfski, Profesör ün odasýndan çýkmak üzereydi. Dolgun bacaklarýnda gözlerimi doyuracak kadar zaman ayýramadan, Pro fesör ün odasýna daldým. 22

23 23

24 24

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN

Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN 1 2 Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN 3 TÜRK YAZARLARI Yayýn Yönetmeni Ýlknur Özdemir Dizgi Serap Bertay Düzelti Fulya Tükel Montaj Mine Sarýkaya Kapak Düzeni Semih Özcan Ýç Baský Özal Basýmevi Kapak Baský

Detaylı

JANE AUSTEN AŞK VE GURUR

JANE AUSTEN AŞK VE GURUR 1 2 JANE AUSTEN AŞK VE GURUR 3 Pride and Prejudice, Jane Austen 2007, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ

TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Nihal Yeğinobalı 8. basım Resimleyen: William Dean Howells Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ Çeviren: Nihal Yeğinobalı Resimleyen:

Detaylı

MANOLİTO TATİLDE SIKILIYOR

MANOLİTO TATİLDE SIKILIYOR Elvira Lindo MANOLİTO TATİLDE SIKILIYOR 3 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Pınar Özer Savaş Resimleyen: Emilio Urberuaga Elvira Lindo MANOLİTO TATİLDE SIKILIYOR 3 Çeviren: Pınar Savaş Resimleyen:

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI KARACA Eğitim Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş OKUL ÖNCESİ YAYINLARI TL Etkinlik Kitabım 1-10 (10 etkinlik kitabı) 57,50 Adet Tutar Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik (48 Ay ve Üstü) 13,50 Portakal Çiçeği

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Klinik Psikolog Cemre Soysal tarafından 12 yaş ve üstü çocuklar için uygun bulunmuştur.

Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Klinik Psikolog Cemre Soysal tarafından 12 yaş ve üstü çocuklar için uygun bulunmuştur. 1 Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Klinik Psikolog Cemre Soysal tarafından 12 yaş ve üstü çocuklar için uygun bulunmuştur. 3 Bu kitabın sahibi:... İçindekiler Küçük Dâhinin Sihirli Notaları,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı