Ticaretin küresel dili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticaretin küresel dili"

Transkript

1 GS 1 Türkiye Ticaretin küresel dili GS1 Sistemi Barkod Uygulama Kýlavuzu Eylül-2007 ANKARA

2 TOBB Yayýn No: 2007 / 53

3 Ýçindekiler Giriþ 7 1. GS1 Sistemi GS1 Tanýmlama ve Numaralandýrma Sistemi GS1 Tanýmlama Numaralarýnýn Özellikleri GS1 Tanýmlama Numaralarý GS1 Tanýmlama ve Numaralandýrma Sisteminin Uygulanmasý Ticari Ürünlerin Numaralandýrýlmasý Ticari Ürünlerin Özellikleri GTIN-13 Numaralandýrma Yapýsý GTIN-8 Numaralarý Gruplanan Ticari Ürünlerin Numaralandýrýlmasý Farklý Ürünlerden Oluþan Gruplar (Karýþýk Gruplar) Ayný Ürünlerden Oluþan Gruplar Yayýnlarda GTIN Uygulamasý Kitaplarýn Numaralandýrýlmasý Sürekli Yayýnlarýn Numaralandýrýlmasý Müzik Yayýnlarýnýn Numaralandýrýlmasý Hizmetlerin Numaralandýrýlmasý Deðiþken Miktarlý Ürünlerin Numaralandýrýlmasý Perakende Satýlan Deðiþken Miktarlý Ürünler Ýçin Türkiye Standartý Perakende Satýlmayan Deðiþken Miktarlý Ürünlerin Numaralandýrýlmasý Maðaza/Depo Ýçi GTIN Uygulamalarý Ticari Ürünlerin Numaralandýrýlmasýnda Genel Kurallar Ürünlere GTIN Verilirken Uygulanan Temel Kurallar Piyasada Görülen Yeni Ürünler Promosyonlu Ürünler Ürünün Sahibinin Deðiþmesi Piyasadan Çekilen Ürünler Taþýma Birimlerinin Tanýmlanmasý Yerlerin (Lokasyonlarýn) Tanýmlanmasý Demirbaþlarýn Tanýmlanmasý Geri Dönüþümlü Demirbaþlar Sabit Demirbaþlar Barkodlarýn Basým ve Yerleþim Kurallarý Barkodun Ürün Paketi Üzerindeki Yerleþimi Genel Kurallar Yumuþak (Buruþabilen) Paketler Þiþeler ve Kavanozlar Silindir Kaplar Barkodun Yüksekliði EAN-13 ve EAN-8 Barkodlarýnýn Boyutlarý Barkodun Basýlmasý Master Film Kullanýmý Ýle Barkod Basýmý Sýk Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözümler ITF-14 Barkodlarý Boyutlar Koruyucu Çubuklar (Bearer Bars) GS1-128 Barkodlarý Barkodun Ticari Ürün Üzerindeki Yerleþimi Terimler Sözlüðü 60 Ekler 63 3

4 4

5 TOBB-GS1 TÜRKÝYE GS1 SÝSTEMÝ BARKOD UYGULAMA KILAVUZU 5

6 6

7 GÝRÝÞ GS1 Sistemi Tanýmlama, Numaralandýrma ve Barkod Standartlarý Uygulama Kýlavuzu, GS1 Sistemi kapsamýnda geliþtirilen tanýmlama numaralandýrma barkod ile simgeleme standartlarýný açýklamaktadýr. Türkiye'deki GS1 Numaralandýrma Organizasyonu TOBB Global Standartlar Merkezi TOBB-GS1 Türkiye'ye üye olarak GS1 Firma Numarasý alan üretici, daðýtýcý ve satýcý firmalarýn yararlanmasý amacýyla hazýrlanan bu kýlavuz, ticari ürünlerin taþýma birimlerinin demirbaþlarýn yerlerin tanýmlanmasý ve numaralandýrýlmasý için uygulanan GS1 standartlarý konusunda bir baþvuru belgesi niteliði taþýmaktadýr. 1970'lerin ilk yarýsýnda önce ABD'de UCC (Uniform Code Council) tarafýndan geliþtirilmeye baþlanan sistem, sonraki yýllarda EAN'ýn (Europian Article Numbering Association) kurulmasý ile Avrupa'da da uygulanmaya baþlamýþtýr. 1995'te Avrupa'daki EAN ile ABD'deki UCC örgütlerinin her iki sistemi uyumlaþtýrma çalýþmalarý baþlamýþ, sistemin adý EAN.UCC Sistemi olarak belirlenmiþ ve Avrupa'daki EAN örgütü uluslararasý bir örgüte dönüþerek EAN International adýný almýþtýr. 2000'li yýllara gelindiðinde ise, EAN.UCC Sistemi, bir numaralandýrma ve barkod standartý uygulamasý olmanýn ötesine geçerek kapsamýný geniþletmiþ, uluslararasý ticarette el deðiþtiren ürünlerin tanýmlanmasý baþta olmak üzere tüm elektronik ticaret uygulamalarýnýn altyapýsýný oluþturan evrensel bilgi tanýmlama ve uygulama standartlarýný geliþtiren ve kurallarýný koyan bir yapý kimliðini kazanmýþtýr. Bu geliþmeler doðrultusunda, 2005 yýlý baþýnda organizasyonun adý GS1, sistemin adý da GS1 Sistemi olarak deðiþmiþtir. GS1 Sisteminin yapýsal özelliklerini açýklayan bu kýlavuz, GS1'in 2006 yýlýnda yayýnladýðý ve kendisine baðlý GS1 Numaralandýrma Organizasyonlarýna duyurduðu GS1 Sistemi tanýmlarý temel alýnarak hazýrlanmýþtýr. Kýlavuzun ilk bölümünde GS1 Sisteminin geliþtirdiði tanýmlama ve numaralandýrma standartlarý konu edilmiþ, izleyen bölümlerde ise sýrasýyla ticari ürünler, taþýma birimleri, demirbaþ ve yerlerin tanýmlanmasý için uygulanan numaralandýrma yapýlarý ve yöntemleri açýklanmýþtýr. Kýlavuzun son bölümünde barkod basýmý ve yerleþimine iliþkin bilgilere yer verilmiþtir. Tanýmlama, numaralandýrma, barkod standartlarý ve barkod alfabelerinin kullanýmý ve baský teknikleri konularýnda daha ayrýntýlý bilgi almak için TOBB-GS1 Türkiye'den General GS1 Specifications veya ''Global User Manual'' dokümanýnýn edinilmesi önerilir. 7

8 GS 1 8

9 1. GS1 SÝSTEMÝ Kýsaca bir bilgi standartý tanýmlama ve uygulama sistemi olarak tanýmlanabilecek GS1 Sistemi, merkezi Brüksel'de bulunan GS1 tarafýndan geliþtirilmekte ve dünya çapýnda yönetilmektedir. GS1'e baðlý yerel GS1 Numaralandýrma Organizasyonlarý, tanýmlama ve numaralandýrma standartlarýnýn uygulayýcýlarýdýr. Türkiye'deki GS1 Numaralandýrma Organizasyonu TOBB-GS1 Türkiye'dir. GS1 Numaralandýrma Organizasyonlarý tarafýndan verilen numaralar ve bu numaralarý içeren barkodlar, dünyanýn her yerinde geçerli olup uluslararasý tüm ticari iþlemler ve Tedarik Zinciri uygulamalarýnda herhangi bir deðiþikliðe gerek kalmaksýzýn kullanýlabilirler. GS1 Sistemi baþlangýçta perakende satýþ sektörünün gereksinimlerini karþýlamak üzere geliþtirildiyse de daha sonra ürünlerinin tanýmlanmasýna ihtiyaç duyan tüm ticari ve endüstriyel sektörler tarafýndan uygulanmaya baþlamýþ, yalnýzca tüketim ürünlerinde deðil, tekstil, otomotiv, saðlýk gibi sektörlerde de kullanýlmýþtýr. Ticari ve endüstriyel kuruluþlarýn gereksinimlerinin yaný sýra teknolojinin geliþimine de uyum saðlayan ve hemen hemen tüm sektörlerin uygulayabileceði tanýmlama ve numaralandýrma standartlarýný içeren GS1 Sistemi, bugün dünyanýn her yerinde kullanýlmakta ve saðladýðý olanaklarla elektronik ticaretin altyapýsýný oluþturmaktadýr GS1 TANIMLAMA VE NUMARALANDIRMA SÝSTEMÝ GS1 Sisteminin temel amacý, ticari ve endüstriyel ortamlarda hareket gören ticari ürünler (mal ve hizmetler) ile taþýma birimlerinin tanýmlanmasýný ( identification ) saðlamaktýr. Sistem ile ticari ürünler ve taþýma birimlerinin yaný sýra yerler (lokasyon) ve demirbaþlar da tanýmlanmaktadýr. GS1 Sistemi, tanýmlama amacýyla numaralandýrma yöntemleri geliþtirmiþ, ticari ürünler, taþýma birimleri, yerler ve demirbaþlar bu numaralar ile kimliklendirilmiþlerdir. Sistem ile, tanýmlama amacýyla verilen numaralarýn yaný sýra ürünlere iliþkin tamamlayýcý ve açýklayýcý bilgiler de (parti numarasý, son kullaným tarihi, ürünün miktarý, paket sayýsý vb.) kodlanabilmektedir. GS1 Sisteminin geliþtirdiði Tanýmlama ve Numaralandýrma Standartlarýnýn üç temel bileþeni vardýr: Tanýmlama Standartlarý Barkod / ADC-Otomatik Veri Toplama Teknolojileri (ADC-Automatic Data Capture) Elektronik Veri Deðiþimi (EDI-Electronic Data Interchange) TANIMLAMA STANDARTLARI BARKOD (OTOMATÝK VERÝ TOPLAMA) EDI (ELEKTRONÝK VERÝ DEÐÝÞÝMÝ) GS1 Sistemi ile ticari ürünler (mal ve hizmetler), taþýma birimleri, yerler ve demirbaþlar belli standartlara uygun olarak tanýmlanýrlar. Tanýmlama amacýyla kullanýlan numara, bütün dünyada geçerlidir ve bir ticari ürünün, yerin ya da demirbaþýn tüm dünyada tekrar etmeyen (unigue) bir numara ile tanýnmasýný saðlar. Tanýmlama amacýyla kullanýlan numaralar, barkodlar ile de simgelenir. Barkodlar, bilgi sistemleri kapsamýndaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarýnda otomatik veri giriþi yapýlmasýný 9

10 saðlamakta, bu amaçla barkod okuyucular kullanýlmaktadýr. Bilgi sistemlerine elle veri giriþi yapýlmasý gereðini ortadan kaldýran ADC uygulamalarý sayesinde, iþ ortamlarýnýn gerektirdiði doðruluk ve hýza ulaþýlarak iþlemlerde verimlilik artýþý elde edilir. GS1 Sisteminin barkod standartlarý, bu sistem kapsamýnda kullanýlacak barkodlarýn uygulama kurallarýný belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer alacak tanýmlama numaralarý ve tamamlayýcý bilgilerin nasýl kodlanacaðýný, kullanýlacak barkod alfabelerini, barkodlarýn basým tekniklerini ve barkodlarýn ürünler üzerindeki yerleþtirilme biçimlerini açýklamaktadýr. GS1 Sistemi ile oluþturulan tanýmlama numaralarý, ticaret sýrasýnda yaparken birbirlerine elektronik ortamda veri gönderen taraflar arasýnda Elektronik Veri Deðiþimi (Electronic Data Interchange EDI) uygulamalarýnda kullanýlýr. GS1 Sistemi, EDI için EANCOM uygulama kýlavuzlarýný hazýrlamýþ, böylece Birleþmiþ Milletlerin tanýmladýðý UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport) EDI(Elektronik Veri Deðiþimi) mesajlarýnýn ticaret yapan kuruluþlar arasýnda nasýl uygulanacaðýný yalýn biçimde göstermiþtir. Bu üç bileþenin uyumlu bütünlüðü ile ticari ürünlerin tanýmlanmasý, ürünlerin barkodlanmasý, ticaret yapan taraflar arasýnda iþlem gören ürünlerin hareketlerinin ADC teknolojileri ve EDI uygulamalarý kullanýlarak elektronik ortamda izlenmesi saðlanýr. GS1 Sistemini uygulayan kuruluþlar, bu sistemin getirdiði standartlar sayesinde, iþlemlerini elektronik ortamda, iþlem ve veri yinelemesine gerek kalmaksýzýn kolayca gerçekleþtirmektedir; özellikle iþlem ve hareket sayýsýnýn çok yüksek olduðu taþýma, satýþ, depolama gibi iþ süreçlerinde hýz ve doðruluk kazanýlmakta, tüm bunlarýn sonucunda da iþ yapma verimliliði artmaktadýr GS1 TANIMLAMA NUMARALARININ ÖZELLÝKLERÝ GS1 Sisteminin tanýmlama ve kimliklendirme amacýyla geliþtirdiði numaralar, bilgi sistemlerindeki veritabanlarýnda yer alan kayýtlara eriþmek üzere kullanýlan eriþim anahtarlarýdýr. Veritabanlarýna eriþim anahtarý olmak üzere geliþtirilen GS1 tanýmlama numaralarý aþaðýdaki özelliklere sahiptir: Tek: GS1 Sistemi ile tanýmlanan ticari ürünler, taþýma birimleri, yerler ve demirbaþlarýn her biri bütün dünyada tek bir numara ile tanýmlanýrlar. Bu numaranýn bir eþi daha yoktur; dolayýsýyla tanýmlanan (kimliklendirilen) ürün, taþýma birimi, yer ya da demirbaþ bir baþkasý ile asla karýþmaz. Anlamsýz: GS1 tanýmlama numarasý, yalnýzca bir eriþim anahtarý olma özelliðinin dýþýnda herhangi bir anlam taþýmaz. Bu numara, tanýmladýðý ticari ürünün, taþýma biriminin, yerin ya da demirbaþýn özelliklerine iliþkin hiçbir bilgi içermez. Bu numaranýn tek amacý, tanýmladýðý parçanýn bilgi sisteminde yer alan ayrýntýlý bilgilerine eriþilmesini saðlamaktýr; bu nedenle, bu numaranýn içerdiði rakamlarý kullanarak herhangi bir sýnýflandýrma yapýlmamalýdýr. Uluslararasý: GS1 tanýmlama numaralarý, tüm dünya ülkelerinde ve tüm sektörel uygulamalarda kullanýlabilirler. GS1 numarasý ile kimliklendirilen bir ürün, taþýma birimi, yer ya da demirbaþ tüm dünyada tek olarak tanýnmaktadýr. Bu numara dünyanýn her yerinde geçerli olduðundan bu numaranýn her ülke için yeniden deðiþtirilmesi gerekmemektedir. Güvenli ve Kullanýþlý: GS1 tanýmlama numaralarý bilgi sistemlerinde kolayca kullanýlmak üzere geliþtirilmiþtir. Bu numaralar, sabit uzunluktadýr ve yalnýzca rakamlardan oluþurlar (sayýsaldýrlar). Numaralarýn sonlarýnda yer alan kontrol basamaðý ( check digit ) sayesinde numaranýn elektronik sistemler tarafýndan yanlýþ algýlanmasý önlenmiþtir GS1 TANIMLAMA NUMARALARI GS1 Sistemi, ticari ürünler, taþýma birimleri, yerler ve demirbaþlar için tanýmlayýcý numaralar geliþtirmiþtir. Bu numaralar, tanýmlanan birimler üzerinde gözle okunur biçimde yer alýr ve ayný zamanda 10

11 barkod ile de gösterilirler. Tanýmlama numaralarý, elektronik ortamda, ticaret yapan kuruluþlarýn bilgi sistemleri arasýnda veri deðiþimi sýrasýnda da kullanýlýrlar. Kýlavuzun izleyen bölümlerinde yapýlarý ve oluþturulma yöntemleri açýklanan bu tanýmlama numaralarý, aþaðýdaki baþlýklar altýnda sýnýflandýrýlýrlar: Ticari Ürün Numarasý (GTIN-Global Trade Item Number) Ticari ürünler, Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasýnda sipariþ edilen, satýlan, daðýtýmý yapýlan, yer deðiþtiren ya da satýn alýnan, dolayýsýyla baþta fiyatý olmak üzerine bütün tanýmlayýcý bilgilerine gerek duyulan mal ya da hizmetlerdir. Ticari ürün tek bir parçadan oluþan bir birim olabileceði gibi, bir paket (kutu, koli, çuval, torba vb.) içerisinde yer alan ayný ya da birbirinden farklý parçalardan da oluþabilir. Ticaret amacýyla el deðiþtiren bu ürünler GTIN (Global Trade Item Number-Ticari Ürün Numarasý) olarak adlandýrýlan GS1 numarasý ile tanýmlanýrlar. GTIN (Ticari Ürün Numarasý), aþaðýdakileri tanýmlamak üzere kullanýlýr: - bir tek ürün (birim) - ayný üründen birden fazla sayýda (miktarda) içeren bir paket (kutu, koli, çuval, torba, kasa vb.) - deðiþik ürünlerden birden fazla sayýda içeren bir paket (karýþýk kutu, koli, çuval, torba, kasa vb.) Taþýma Birimleri (Logistic Units) Taþýma birimleri, Tedarik Zinciri içerisinde ticari ürünün taþýnmasý ve/veya depolanmasý amacýyla kullanýlan paketleme birimleridir. Taþýma ve/veya depolama gibi lojistik uygulamalarda kullanýlan kutu, koli, torba, çuval, kasa ya da bu tür paketleri içeren varil, palet ya da konteyner gibi kaplar taþýma birimi olarak anýlýrlar. Taþýma birimlerini tanýmlamak için SSCC (Serial Shipping Container Code) olarak adlandýrýlan GS1 numarasý kullanýlýr. SSCC, 18 basamaklý bir numaradýr ve taþýma biriminin seri numarasýný içerir. Bu seri numarasý, bir taþýma birimini tüm diðer taþýma birimlerinden ayýrdetmek amacýyla kullanýlýr Lokasyonlar (Locations) Lokasyon numaralarý, Tedarik Zinciri uygulamalarýnda tanýmlanmasýna gerek duyulan fiziksel, fonksiyonel ya da yasal bir adresi simgeleyen numaralardýr. GS1 Sisteminde, yasal þirket adresi, departman, ambar, depo, depo içerisindeki alanlar (teslim alma/tesellüm noktasý, kalite kontrol alaný, sevkiyat rampasý vb.) gibi özellikle belirtilmesi gereken adresler için lokasyon numarasý geliþtirilmiþtir. Lokasyon numaralarý, birbirleri ile EDI uygulamalarý gerçekleþtiren kuruluþlar arasýnda, teslimat adresi, faturalama adresi, sevkiyat adresi ve bu adreslere iliþkin telefon numarasý, faks numarasý gibi veri alanlarýný içeren bilgi sistemi kayýtlarýna eriþmek amacýyla kullanýlýrlar. Adres alanlarýnda tutulan veriler genellikle çok uzundur ve elektronik ortamda uzun verileri göndermek, almak ve iþlemek hýz düþürücüdür. Bu nedenle, elektronik veri deðiþiminde adresler yerine lokasyon numaralarýnýn kullanýlmasý çok daha etkindir. GS1 Lokasyon numaralarý, bilgi sistemlerinde, adreslerin ayrýntýlý içeriklerine eriþmek üzere bir eriþim anahtarý olarak kullanýlýrlar. GS1 Sisteminde, GS1 GLN (Global Location Number- Global Lokasyon Numarasý) olarak adlandýrýlan lokasyon numaralarý, GTIN-13 numaralandýrma standart oluþturulurlar. Gerek duyulduðunda barkod ile simgelenebilirler. 11

12 Demirbaþlar (Assets) GS1 Sistemi, sabit kýymet olarak kabul edilen demirbaþlarýn tanýmlanmasý için demirbaþ numaralarý geliþtirmiþtir. Bu demirbaþlar, kuruluþlarýn içinde sabit duran (taþýnamaz), yer deðiþtirmeyen varlýklar olabileceði gibi, ticaret yapan taraflar arasýnda hareket gören ve geri dönen (geri dönüþümlü- returnable ) kasa, palet, varil, konteyner gibi kaplar da olabilirler. GS1 Sistemi ile kuruluþun içinde kalan, yer deðiþtirmeyen varlýklar GIAI (Global Individual Asset Identifier) numarasý ile tanýmlanýrlarken, yer deðiþtiren, gittiði yerden geri dönen ve yer deðiþtirme hareketlerinin izlenmesine gerek duyulan varlýklarý tanýmlamak için GRAI (Global Returnable Asset Identifier) numarasý kullanýlýr GS1 TANIMLAMA VE NUMARALANDIRMA SÝSTEMÝNÝN UYGULANMASI GS1 Tanýmlama ve Numaralandýrma Sistemi, baþlangýçta perakende satýþ uygulamalarýný kolaylaþtýrmak ve hýzlandýrmak üzere geliþtirilmiþtir; ancak biliþim teknolojilerinde yaþanan geliþmelerin ardýndan elektronik ortamda veri iletiþiminin kolaylaþmasý ve yaygýnlaþmasý sonucunda, üretim noktasýndan son tüketiciye dek uzanan Tedarik Zincirinin her aþamasýnda kullanýlabilecek düzeye ulaþmýþtýr. GS1 Sistemi bugün en yoðun olarak perakende satýþ uygulamalarýnda kullanýlmaktadýr. Perakende satýþ noktasýnda satýþa sunulan bir ticari ürün için GS1 numarasý kullanýlarak yapýlan uygulama, Uygulama-1'de örneklenmiþtir. GS1 Sistemi'nin Tedarik Zinciri içerisinde yer deðiþtiren bir taþýma birimi için nasýl kullanýldýðý ise Uygulama-2'de örneklenmiþtir. UYGULAMA-1: PERAKENDE SATIÞ UYGULAMASI GTIN, bir ticari ürünün bütün dünyada tek bir numara ile tanýnmasýný saðlar. Ticari ürünün tanýnmasýný saðlayan GTIN, ürünün tanýmlama numarasýný içermektedir. Perakende satýþ noktasýnda satýþa sunulan bir ticari üründe GTIN-13 ya da GTIN-8 standartýnda bir GTIN yer almaktadýr. GTIN, ürünün paketi üzerinde gözle görülür biçimde yazýlý olduðu gibi, barkod ile de simgelenir. Bu numara, bilgi sistemlerinde ürüne ait taným ve fiyat bilgilerinin tutulduðu veritabanlarýndaki ürün kayýtlarýna eriþmek için bir eriþim anahtarý olarak kullanýlýr. Bilgi sistemine baðlý ve barkod okuyuculu bir satýþ noktasý terminali ya da yazarkasada okutulan GS1 barkodu için aþaðýdaki iþlemler yapýlýr: 1. Barkod okuyucu, okuduðu barkodu rakamlara dönüþtürür. 2. Rakamlarýn oluþturduðu numara ile ürünün bilgi sistemindeki (veritabanýndaki) taným kaydýna eriþilir. 12

13 3. Ürünün veritabanýndaki taným kaydýndan ürünün tanýmý (stok kodu, adý, satýþ birimi-adet, kutu, kg vb.) ile birim satýþ fiyatý elde edilir. 4. Ürünün tanýmý ve birim satýþ fiyatý, veritabanýndan satýþ noktasý terminali/yazarkasaya gönderilir. 5. Satýþ noktasý terminali/yazarkasada ürünün satýlan miktarý ile birim satýþ fiyatý çarpýlarak satýþ tutarý hesaplanýr. 6. Ürünün tanýmý (adý, satýþ birimi vb.), birim satýþ fiyatý, satýlan miktarý ve satýþ tutarý satýþ fiþi ya da fatura üzerine yazýlýr Satýþ Fiþi... - adý: gofret - birimi: adet - birim fiyatý: 150 YTL UYGULAMA-1: PERAKENDE SATIÞ UYGULAMASI UYGULAMA-2: TEDARÝK ZÝNCÝRÝ UYGULAMASI Tedarik Zinciri içerisinde üreticiden çýkarak müþteriye sevk edilen bir taþýma birimi ( logistic unit ), taþýma sýrasýnda el deðiþtirmekte, sýrasýyla, üretici-taþýyýcýdaðýtým merkezi-taþýyýcý-müþteri ortamlarýnda hareket etmekte, bu hareketler sýrasýnda depolama, taþýma ve yer deðiþtirme iþlemleri yapýlmaktadýr. Tedarik Zincirinde hareket eden taþýma biriminin üzerinde SSCC numarasý yer alýr. SSCC, taþýma biriminin tüm dünyada ve Tedarik Zinciri içerisinde tek olarak tanýnmasýný saðladýðý gibi, bu taþýma biriminin bilgi sistemindeki veritabanýnda yer alan ayrýntýlý bilgilerine eriþilmesine de olanak veren bir eriþim anahtarýdýr. Tedarik Zinciri uygulamasý yapan üretici, taþýyýcý, müþteri gibi taraflar, bilgi sistemleri kapsamýnda bu sistemlere baðlý barkod yazýcýlar ve barkod okuyucular kullanýrlar ve birbirleri ile elektronik ortamda veri deðiþimi yapabilmek üzere EDI uygulamalarýndan yararlanýrlar. GS1 Sisteminin tanýmlama ve numaralandýrma standartlarýnýn kullanýldýðý ideal bir Tedarik Zinciri uygulamasýnda aþaðýdaki iþlemler yapýlýr: 1. Ticari ürünün üreticisi olan firma, mallarýný kutulayarak bir palete yerleþtirir. Palette yer alan mallarýn ve kutularýn tanýmlarý (stok kodu, miktarý, satýþ fiyatý, paketleme biçimi, son kullaným tarihi vb.) bilgi sistemindeki veritabanýna kaydedilir. 13

14 2. Üretici Firma, hazýrlanan palete bir seri numarasý verir. Üretici firmanýn numarasýný ve paletin seri numarasýný içeren SSCC numarasý gözle görülür biçimde ve barkodlu olarak bir etikete yazýlýr. Barkod yazýcý kullanýlarak basýlan bu etiket palete yapýþtýrýlýr. 3. Üretici Firma, palet üzerindeki SSCC numarasýný barkod okuyucu ile okutarak paleti Taþýyýcý Firmaya teslim eder ve paletin üretici firmadan çýktýðý bilgi sistemlerine kaydedilir. 4. Üretici firma, etiketlenen paletin SSCC numarasýný ve ayrýntýlý taným bilgileri ile birlikte paletin teslim edileceði yerin bilgilerini içeren kayýtlarý, elektronik ortamda EDI aracýlýðý ile Taþýyýcý Firma, Daðýtým Merkezi ve Müþterinin bilgi sistemlerine gönderir. 5. Taþýyýcý Firma, teslim aldýðý paleti Daðýtým Merkezine teslim ederken SSCC numarasý barkod okuyucu ile okutulur. Okunan SSCC numarasý kullanýlarak Daðýtým Merkezinin bilgi sistemindeki paletin kaydýna eriþilir, palet bilgileri doðrulanýr ve paletin Taþýyýcý Firmadan teslim alýnarak Daðýtým Merkezine girdiði bilgi sistemine iþlenir. 6. Paletin teslim alýndýðýna iliþkin kayýt Daðýtým Merkezi tarafýndan, elektronik ortamda EDI aracýlýðý ile Üretici Firma, Taþýyýcý Firma ve Müþterinin bilgi sistemlerine gönderilir. 7. Palet, Daðýtým Merkezinden çýkarken paletin SSCC numarasý barkod okuyucu ile okutulur ve paletin, paleti Müþteriye taþýyacak Taþýyýcý Firmaya teslim edildiði Daðýtým Merkezinin bilgi sistemine iþlenir. 8. Paletin Taþýyýcý Firmaya teslim edildiðini gösteren kayýt, Daðýtým Merkezi tarafýndan elektronik ortamda EDI aracýlýðý ile Üretici Firma, Taþýyýcý Firma ve Müþterinin bilgi sistemlerine gönderilir. 9. Palet, Taþýyýcý Firma tarafýndan Müþteriye teslim edildiðinde Müþteri barkod okuyucu ile paletin SSCC numarasýný okutur. Okunan SSCC numarasý ile paletin Müþterinin bilgi sistemindeki kaydýna eriþilir ve paletin teslim alýndýðý kayda iþlenir. 10. Müþteri, paleti teslim aldýðýný gösteren kaydý elektronik ortamda EDI aracýlýðý ile Üretici Firma, Daðýtým Merkezi ve Taþýyýcý Firmanýn bilgi sistemlerine gönderir. 11. Müþteri, paleti deposunun içerisinde hareket ettirirken SSCC numarasýný barkod okuyucu ile okutur ve paletin yaþadýðý tüm depo hareketleri Müþterinin bilgi sistemine kaydedilir. 14

15 ÜRETÝCÝ MÜÞTERÝ Gönderici Bilgisayar Elektronik Veri Deðiþimi (EDI) SSCC nin tanýmladýðý paletin ayrýntýlý bilgileri Alýcý Bilgisayar EANCOM mesajý ( DESADV ) SSCC barkodu basýlýr TAÞIYICI, DAÐITICI Palet yer deðiþtirirken SSCC barkodu okutulur SSCC barkodu okutulur UYGULAMA-2: TEDARÝK ZÝNCÝRÝ UYGULAMASI 15

16 2. TÝCARÝ ÜRÜNLERÝN NUMARALANDIRILMASI Ticari ürünler, Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasýnda sipariþ edilen, satýlan, daðýtýmý yapýlan, yer deðiþtiren ya da satýn alýnan, dolayýsýyla baþta fiyatý olmak üzerine bütün tanýmlayýcý bilgilerine gerek duyulan mal ya da hizmetlerdir. Bu tanýmdan da anlaþýlacaðý üzere, hammaddeden baþlayarak son tüketicinin eline geçen ürüne dek, özellikleri (ad, birim, fiyat, depolama koþullarý, alým-satým koþullarý vb.) tanýmlanmýþ tüm fiziksel mallar ile özellikleri ve fiyatý belirlenmiþ hizmetler ticari ürün kapsamýnda ele alýnýrlar. Ticari ürünlerin tanýmlanmasý ve numaralandýrýlmasý ile bu numaralarýn barkodlarla simgelenmesi, satýþ noktalarýndaki satýþ iþlemlerine olduðu gibi, fabrika, daðýtým merkezi, depo gibi ortamlarda malýn teslim alýnmasý, envanter yönetimi, mal sevkiyatý gibi birçok lojistik uygulamalara da doðruluk, kolaylýk ve hýz kazandýrmaktadýr. Ticari ürünlerin tanýmlarý, numaralarý ve barkodlarý, ticari ürünün hareket ettiði Tedarik Zinciri içinde ve daðýtým kanallarý boyunca gerçekleþtirilen, satýn alma, envanter yönetimi, sipariþ verme, satýþ ve satýþ noktasý operasyonlarýnda otomasyon yapýlmasýný saðlamakta, böylece iþlemlerin elektronik ortamda gerçekleþtirilmesine (elektronik ticaret) olanak vermektedir. GS1 Sistemi ile dünya üzerindeki her bir deðiþik ticari ürüne bu ürünü dünya üzerinde tek olarak tanýmlayacak bir numara verilir; bu numara GTIN (Global Trade Item Number-Ticari Ürün Numarasý) olarak anýlýr. GTIN, ürünü kimliklendiren bir numaradýr ve ürünün özelliklerine iliþkin hiçbir bilgi içermez. Ürünün tanýmýnda deðiþiklik olmadýðý sürece ürünün GTIN'i de ayný kalýr. GS1 Sisteminde ticari ürünlere verilen GTIN, rakamlardan oluþan (sayýsal) bir numaradýr. Bu numara, ticari ürünün üzerinde gözle görülür biçimde ve barkod sembolü olarak yer alýr, ayný zamanda da elektronik ortamda gerçekleþtirilen EDI uygulamalarýndaki standart mesaj kayýtlarýnda kullanýlýr. Ticari ürünler, GS1 Sisteminde, her biri 14 basamaklý GTIN'in bir alt kümesi olarak deðerlendirilebilecek GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 numaralarý ile tanýmlanýr ve yine bu numaralarý gösteren barkodlar ile simgelenirler. GTIN standartýndaki numaralandýrma yapýsý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir: Numaralandýrma Yapýsý 14 basamaklý GTIN (Ticari Ürün Numarasý) T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 GTIN-14 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 GTIN-13 0 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 UCC N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 GTIN N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 NOT: Yukarýdaki tabloda yapýsý gösterilen GTIN, bilgisayar ortamlarýndaki veritabanlarýnda 14 basamaklý, saða dayalý sayýsal bir veri alaný olarak tutulmalýdýr. Yukarýda yapýsý gösterilen GTIN'in kapsamýnda, kullanýlan numara standartýnýn tipine baðlý olarak GS1 Firma Numarasý ile Ürün Numarasý yer alýr. Türkiye'de kullanýlan GTIN-13, GTIN-8 ve GTIN-14 numaralarýnýn yapýlarý ve özellikleri izleyen bölümlerde açýklanmýþtýr. Bir ticari ürün GTIN ile tanýmlanýrken aþaðýdaki temel kurallar uygulanýr: 1. Tasarýmý ve/veya içeriði bir diðerinden farklý özellikler taþýyan her bir ürüne ayrý bir tanýmlama numarasý (GTIN) verilir. Bu numara bütün dünyada tektir. GTIN, ürünün özelliklerine iliþkin hiçbir bilgi içermez; ancak ürün deðiþken ölçülerle (paketteki ürün adedi, aðýrlýk, boyut vb.) satýþa sunuluyorsa ürünün ölçüsü GTIN'de belirtilebilir. Ürünün özelliklerini 16

17 açýklayan tanýmlayýcý ve tamamlayýcý bilgiler ise (ürünün adý, paketleme biçimi, fiyatý, boyutlarý, üretim tarihi, son kullaným tarihi vb.) ürünü kullanacak ya da ürün üzerinde iþlem 1. yapacak tüm ilgili taraflara (taþýyýcý, daðýtýcý, satýcý vb.) bildirilmelidir. (Ürünü kullanan taraflar, elektronik ortamda gönderilen mesajlar ile, olanaklý ise EDI ile bilgilendirilebilirler.) NOT: Deðiþken ölçülerle satýþa sunulan ürünler için maðaza/depo içi tanýmlama ve numaralama yöntemleri uygulanmakta, bu amaçla yerel uygulamalar yapmak üzere ulusal standartlar da geliþtirilmektedir. Türkiye içinde satýþa sunulan aðýrlýklý ürünler için TOBB-GS1 Türkiye'nin geliþtirdiði ulusal standart Bölüm 2.7.1'de açýklanmýþtýr. Maðaza/Depo içi uygulamalarýn özellikleri ise Bölüm 2.8'de anlatýlmýþtýr. 2. Ürünün özellikleri ayný kaldýðý sürece ürüne verilen GTIN ayný kalýr, deðiþtirilmez. Ayný numara, ürünün hareket ettiði her noktada ve dünyanýn her yerinde kullanýlýr. NOT: Türkiye'ye ithal edilen saðlýk ürünleri, T.C. Saðlýk Bakanlýðýnýn kurallarý gereði Türkiye'de yeniden GTIN almak zorundadýrlar TÝCARÝ ÜRÜNLERÝN ÖZELLÝKLERÝ GS1 Sisteminde GTIN ile tanýmlanan ve numaralanan ticari ürünlerin kapsamý çok geniþtir. Ürünün doðasýna ve kullanýcýlarýn ürünle yaptýklarý iþlemlerin gerektirdiklerine uygun olarak deðiþik standart çözümler uygulanýr. GS1 Sisteminin ticari ürünler için getirdiði tanýmlama, numaralama ve bu numaralarý simgeleyen GS1 barkodlarýnýn standartlarý, ticari ürünlerin aþaðýdaki yapýsal özellikleri göz önüne alýnarak geliþtirilmiþlerdir: 1) Fiziksel ya da fiziksel olmayan ticari ürünler Fiziksel olan ticari ürünler somut mallardýr. Fiziksel olmayan ticari ürünler ise hizmetlerdir. (Örnek: Taþýma hizmeti, depolama hizmeti, danýþmanlýk hizmetleri, saðlýk hizmetleri, temizlik hizmetleri vb.) Ticareti yapýlan hizmetler de somut mallarda olduðu gibi GTIN ile numaralandýrýlabilir. Hizmetlere iliþkin ayrýntýlar Bölüm 2.6'da açýklanmýþtýr. 2) Yaygýn olarak daðýtýlan ya da daðýtýmý kýsýtlanmýþ ürünler GS1 Sistemi ile tanýmlanan ve numaralandýrýlan ticari ürünler, dünyanýn her yerinde daðýtýmý yapýlabilecek, alýmý-satýmý yapýlabilecek ürünlerdir. Bununla birlikte GS1 Sistemi, bu tür yaygýn daðýtýmý yapýlan ürünlerin yaný sýra yalnýzca kýsýtlý bir çevrede örneðin firma içinde, bir depo ya da maðazanýn (maðazalar zincirinin) kendi içinde daðýtýmý ve satýþý yapýlan ya da kullanýlan ürünlerin tanýmlanmasý ve numaralandýrýlmasýna da olanak vermektedir. Daðýtýmý kýsýtlanmýþ ürünler için GS1 Numaralandýrma Organizasyonlarý yalnýzca kendi sýnýrlarý içinde uygulanabilecek ulusal (yerel) standartlar geliþtirilebilirler; örneðin TOBB-GS1 Türkiye'nin aðýrlýklý ürünler için geliþtirdiði GTIN standartý, bir tür kýsýtlý daðýtým uygulamasýdýr. (Bkz. Bölüm 2.7.1) Maðaza/Depo içi uygulamalarda da yine GS1 Sisteminin önerdiði GTIN yapýsý kullanýlmaktadýr; bu uygulama Bölüm 2.8'de açýklanmýþtýr. 3) Sabit ya da deðiþken miktarlý ürünler Sabit miktarlar içerecek biçimde paketlenerek daðýtýma ve satýþa sunulan ürünler her zaman ayný miktarda ürün içerirler; bu ürünlerin boyutlarý, aðýrlýðý, içeriði, tasarýmý her pakette aynýdýr (örnek: 1 adet gofret, 4 adet pil, 1 kg. toz deterjan, 500 gr. yað vb.) Bu tür ürünler sabit miktarlý olarak adlandýrýlýrlar ve ürünün kesinleþtirilmiþ bu miktarý için bir GTIN verilir. Deðiþken miktarlý ürünlerde ise ürünün diðer tüm özellikleri ayný olsa bile daðýtýma ve satýþa sunulan paketlerdeki ürün miktarý farklýdýr. Bu tür ürünler deðiþken miktarlý olarak adlandýrýlýrlar (örnek: peynir, tavuk, et vb.) Deðiþken miktarlý ticari ürünlerde ürünün boyutlarý (uzunluk, yüzölçümü vb.), aðýrlýðý, hacmi ya da bir paketteki ürün adeti her bir paket için deðiþkendir ve deðiþen miktar, ürünün daðýtým ve satýþ iþlemlerinde etken rol oynamaktadýr. Örneðin satýþ noktasýnda satýlýrken satýþ fiyatý aðýrlýðýna göre hesaplanan tavuk, peynir gibi ticari ürünler, deðiþken miktarlý ticari ürünler sýnýfýna girerler. 17

18 Deðiþken miktarlý ürünlere verilen GTIN, ürünün tanýmýnýn yaný sýra ürünün deðiþken miktarýnýn bilgisini de içerir. (Deðiþken miktarlý ürünler için uygulanabilecek GTIN'e iliþkin açýklamalar Bölüm 2.7'de verilmiþtir) 4) Perakende satýlan ya da perakende satýlmayan ürünler GS1 Sisteminin ana ilgi alaný perakende satýþ uygulamalarý olsa da bu sistem ile perakende satýlmayan dolayýsýyla ürün numarasý ve barkodu satýþ noktasýnda okutulmayacak ticari ürünler de tanýmlanabilmektedir. GS1 Sistemi yalnýzca perakende satýlan ürünler için deðil tüm Tedarik Zinciri uygulamalarý için ürün tanýmlama ve numaralandýrma standartlarý geliþtirmektedir; dolayýsýyla ticari ürün kapsamýna giren ancak perakende satýlmayan ürünler için de GTIN kullanýlabilir. 5) Yayýnlar GS1 Sistemi, ISBN ile tanýmlanan kitaplar, ISSN ile tanýmlanan süreli yayýnlar (dergiler) ve ISMN ile tanýmlanan müzik yayýnlarý (kaset, CD vb.) için de GTIN verilmesine olanak saðlamaktadýr. Yayýnlar için uygulanan GS1 Sistemi tanýmlama ve numaralama standartlarý Bölüm 2.5'de yer almaktadýr. 1) Birim ürünler ya da ürün gruplamalarý Bir ürün, ayrýlamaz/parçalanamaz bir tek birim olarak daðýtýma ve satýþa sunulduðu gibi, birden çok ürünün biraraya getirildiði bir grup halinde de iþlem görebilir. (Örnek: 10 adet mendil paketi içeren þirinklenmiþ bir paket, 12 þiþelik içecek kasasý, 10 adet bisküvi paketi içeren bir koli, 24 adet içecek kutusu içeren þirinklenmiþ bir tepsi) Nasýl ki ürünün parçalanamaz bir bütün olan tek bir birimine bir GTIN veriliyorsa, ürünlerin oluþturduðu gruba da GTIN verilir. Gruplanan ürünler hep ayný ürün olabildiði gibi deðiþik ürünler biraraya getirilerek de gruplar oluþturulabilir. (Örnek: 3 adet gül kokulu, 3 adet leylak kokulu sabun içeren bir paket; 2 adet siyah, 1 adet kýrmýzý, 2 adet mavi mürekkepli kalem içeren bir paket) Oluþturulan her bir deðiþik grup için bir GTIN verilir. Gruplanan ürünlerin sabit miktarlýlarý için GTIN oluþturma yöntemi Bölüm 2.4'te, deðiþken miktarlýlarý için GTIN oluþturma yöntemi ise Bölüm 2.7 de açýklanmýþtýr. 2) Birden çok parçadan oluþan ürünler Bazý ticari ürünler fiziksel doðalarý gereði birden çok parça halinde paketlenirler; örneðin demonte mobilyalar ile takým oluþturan mobilyalar bu tür ticari ürünlerdir. Bu tür ürünler ayrý parçalar halinde sipariþ edilmez ve satýlamazlar. Birden çok parçadan oluþan ürünler için geliþtirilen tanýmlama ve numaralandýrma yöntemi EK-C'de açýklanmýþtýr. 3) Ürünün paketinin boyutu Ürünün paketi üzerinde yer alacak barkodun yapýsý, ürünün paketinin boyutlarýna baðýmlýdýr. Örneðin boyutlarý küçük paketler üzerinde GTIN-8 barkodu uygulanýr; buna iliþkin açýklamalar Bölüm 2.3'te verilmiþtir. Paketin boyutlarýna baðlý olarak barkod basýmýnda uygulanmasý gereken genel kurallar ise Bölüm 6'da açýklanmýþtýr. 4) Ürünün paketinin malzemesi Ürünün paketinde yer alacak GS1 barkodunun yapýsý, yani seçilmesi gereken barkod alfabesi ve barkod boyutlarý (büyültme faktörü, barkodun yüksekliði vb.), ürünün paketlenmesi için kullanýlan ambalaj malzemesinin özelliklerine ve rengine baðýmlýdýr. Barkodun, barkod okuyucular ile herhangi bir yanlýþ okumaya neden olmayacak biçimde kolayca okunabilmesi için paketin üzerine basýlan barkodun özellikleri ambalaj malzemesine uygun olmalýdýr. GS1 barkodlarýnýn basým ve yerleþtirme özellikleri Bölüm 6'da açýklanmýþtýr. 18

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BARKODLAMA 840UH0032

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BARKODLAMA 840UH0032 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BARKODLAMA 840UH0032 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

Araþtýrma S. Paul Singh, Gary J. Burgess ve Jagjit Singh Ambalaj Okulu, Michigan Eyalet Üniversitesi, East Lansing, MI 48824, ABD Kaynak: Packaging Technology Sci, 23; 16-119-13 Yüksek Ýrtifalý Sevkýyatta

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

ELEKTRONÝK TÝCARET TE SAYISAL ÝMZANIN KULLANIMI

ELEKTRONÝK TÝCARET TE SAYISAL ÝMZANIN KULLANIMI ISTANBUL UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY JOURNAL OF ELECTRICAL & ELECTRONICS YEAR VOLUME NUMBER : 2001 : 1 : 2 (169-178) ELEKTRONÝK TÝCARET TE SAYISAL ÝMZANIN KULLANIMI M. Nusret SARISAKAL 1 K. Göksel MARANGOZ

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı