5237 SAYILI TCK VE MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1"

Transkript

1 5237 SAYILI TCK VE MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı için tarihleri arasında Samsun ilinde düzenlenen (Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı nca) seminerler için hazırlanmıştır.

2 1-HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU YENİ TCK MD MADDE (1) Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir. ESKİ TCK MD Madde 513/I - Her kim, başkasının mutasarrıf olduğu emlak ve araziyi tamamen veya kısmen zapt ve tasarruf etmek veya bunlardan intifa eylemek için o arazi va emlakin hudutlarını değiştirir veya bozarsa iki aydan iki seneye kadar hapsolunur ve 150 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası alınır 765 sayılı kanunun 513/I. maddesinde başkasının tasarruf ettiği emlak ve araziyi zapt etmek ve bunlar üzerinde tasarruf etmek, bunlardan yararlanmak için arazinin veya emlakın sınırlarını değiştirmek suç olarak düzenlenmişti. Yeni TCK nın 154. maddesinin ilk fıkrasında bir hakka dayanmadan özel kişilere veya kamuya ait taşınmaz mal ve eklentilerini malikmiş gibi işgal etmek, sınırlarını değiştirmek, hak sahibinin bunlardan yararlanmasına engel olmak suç olarak düzenlenmiştir. Yeni düzenlemenin öncekinden en önemli farklı ETCK.nun 524. maddesinde öngörülen şahsi cezasızlık ya da cezada indirim sebebi ETCK.nun 513. maddesinde yer alan hakkı olmayan yere tecavüz suçlarında uygulanamıyordu. Yeni düzenlemede ise bu sebeplerin öngörüldüğü 167. madde bu suç bakımından da uygulanabilecektir. 2

3 Öncelikle belirtilmesi gereken tüm hareketler bakımından ortak olan iki nokta mevcuttur: 1-İlk olarak, yapılan hareketlerin hiçbirinin bir hakka dayanmaması gerekir.eğer hakka dayanan bir davranış söz konusu ise suç oluşmayacaktır. 2-İkinci olarak failin yapılan tüm hareketlerde taşınmazın malikiymiş gibi hareket etmiş olması gerekir. 2 Eski düzenlemenin aksine 5237 sayılı yasada ise bu suç ile ilgili olarak herhangi bir ağırlatıcı neden öngörülmemiştir. Yine eski düzenlemenin aksine malın değerinin azlığı halinde cezada indirim yapılmasını öngören düzenlemeye yeni kanunda yer verilmemiştir. 2- KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT YA DA KÖYLÜLERİN ORTAK YARARLANMASINA TERK EDİLMİŞ TAŞINMAZ MALLARI KISMEN VEYA TAMAMEN ZAPT ETME, TASARRUFTA BULUNMA VE SÜRÜP EKME SUÇU YENİ TCK MD MADDE 154. (2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada ESKİ TCK MD 513/II- Köy hükmi şahsiyetine ait olduğunu veya öteden beri köylünün müşterek istifadesine terkedilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi gayrimenkulleri kısmen veya tamamen zapt ve tasarruf eden veya sürüp eken kimse hakkında birinci 2 Hükümde cezalandırılan hareketler şunlardır: 1.Taşınmaz mal veya eklentilerini kısmen veya tamamen işgal etmek 2.Taşınmaz mal veya eklentilerinin sınırlarını değiştirmek veya bozmak 3.Taşınmaz mal veya eklentilerinden hak sahibinin kısmen veya tamamen yararlanmasını engellemek 3

4 yazılı cezalar uygulanır. fıkrada yazılı cezalar tatbik olunur. Eski TCK nın 513/II.maddesinde düzenlenmiş olan suç, yeni terimlerle ayrı bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Eski hüküm ile yeni hüküm arasında bir farklılık yoktur. 3-KAMUYA VEYA ÖZEL KİŞİLERE AİT SULARIN MECRASINI DEĞİŞTİRME SUÇU YENİ TCK MD MADDE 154. (3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır ESKİ TCK MD MADDE 513/III-Hakkı olmıyan bir menfaat elde etmek için umumi veya hususi suların mecrasını değiştiren kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur. 765 sayılı TCK nın 513/III maddesinde düzenlenen suç aynen yeni kanunda 154/3. maddede düzenlenmiştir.eski ve yeni hüküm arasında fark suçun işlenmesindeki amaçta toplanmaktadır.eski hükümde fiilin hakkı olmayan bir menfaat elde etmek amacıyla işlenmesi halinde suçun meydana geleceği kabul edilmişti.yani kanun genel kastın yanında suçun oluşumu bakımından özel kast aramıştı.oysa yeni kanundaki düzenlemede özel bir kast aranmaksızın suların mecrasını değiştirmekle suç oluşacaktır. Suça konu olacak sular gerek duran gerek akmakta olan gayrimenkul niteliğindeki sulardır.menkul hale getirilmiş olan sular bu suça konu olamaz.mesela su getirilerek bir çeşme haznesinde toplanmış ve bu çeşme tahrip edilmişse suç oluşmaz. Suyun özel kişilere veya kamuya ait olması mümkündür. Madde yerüstü sularına olduğu kadar yer altı sularına da ilişkindir. 3 Kamuya veya özel kişilere ait olan yer altı veya yerüstü sularının mecrasını değiştirmek suçun maddi unsurudur. Mecra bir işin gidiş, oluş yoludur (www.adalet.gov.tr/sozluk) Böylece akan suların gidiş yani akış yolunu değiştirmek, duran suyu akar hale getirmek suçtur.bu yön değiştirişin daimi 3 DÖNMEZER,Sulhi sf. Kişilere ve Mala Karşı Cürümler 15.bası,1998, İstanbul,sf.465 4

5 olacak şekilde ve suyun içinde aktığı araç üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle gerçekleştirilmesi gerekir. 4 Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. 765 sayılı kanundaki düzenlemede bu suçun işlenmesi bakımında failin özel kastı aranmıştı. Buna göre failin, fiili hakkı olmayan bir menfaat elde etmek için yapmış olması aranmaktaydı. Oysa yeni hükümde failin özel kastla hareket etmesi aranmamış, genel kast yeterli görülmüştür. Bu suçun düzenlenmesiyle taşınmaz zilyetliğinin korunması amaçlanmaktadır. Her gerçek kişi suçun faili olabilir.kamuya ait suların mecrasını değiştirmede mağdur toplumdur. Özel kişilere ait suların mecrasının değiştirilmesinde ise o suyun maliki suçun mağdurudur. Bu suça teşebbüs mümkündür. İçtima konusunda genel kurallar uygulanacaktır İştirak konusunda da genel kurallar uygulanacaktır. 765 sayılı yasada 514. maddede bir ağırlatıcı neden düzenlenmişti. Buna göre suçun şahıslara karşı cebir veya şiddet veya tehdit kullanılarak yada on kişiden fazla kimse tarafından işlenmesi halinde ceza ağırlaşıyordu sayılı yasada ise bu suç ile ilgili olarak herhangi bir ağırlatıcı neden öngörülmemiştir. 765 sayılı yasanın 522. maddesindeki malın değerinin veya meydana getirilen zararın hafif veya pek hafif olması halinde öngörülen hafifletici nedene yeni kanunda yer verilmemiştir. Yeni düzenlemede 167. maddedeki şahsi cezasızlık sebebi ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep bu suç için uygulanabilecektir. 4 DÖNMEZER,Sulhi age. sf

6 4-GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU YENİ TCK MD Güveni kötüye kullanma MADDE (1) Başkasına ait olup da, belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin yada hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. ESKİ TCK MD Emniyeti suiistimal MADDE Her kim başkasına ait olup da iade veya muayyen bir suretle istimal etmek üzere kendisine tevdi veya her ne namla Olursa olsun teslim olunan bir şeyi kendisinin veya başkasının menfaatine olarak satar veya rehneder veya sarf ve istihlak eder yahut ketim ve inkar eyler veyahut tahvil ve tağyir ederse mutazarrır olan kimsenin şikayeti üzerine iki aydan iki seneye kadar hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. Madde Geçen iki maddede yazılı cürümler meslek ve sanat veya ticaret veya hizmet sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veyahut idare etmek için kendisine tevdi olunan veya teminat olarak teslim edilen şeyler üzerinde yapılırsa faili hakkında bir seneden beş seneye kadar hapis cezası tertip olunur ve şikayetname itasına hacet kalmaksızın takibat yapılır. Eski kanunun ve 510. maddelerinde düzenlenmişti bu suç. Yeni kanunda 155 ve 156. maddelerde düzenlenmektedir. Eski kanunun 509. maddesindeki açığa atılan imzanın kötüye kullanılması yeni yasada evrakta sahtecilik suçları arasında düzenlenmiştir. Eski ve yeni kanundaki düzenlemeler arasında 5 en önemli fark, 5 Suçun temel şekli bakımından verilecek olan cezanın alt sınırı 2 aydan 6 aya çıkarılmış, üst sınırı bakımından ise herhangi bir değişiklik yapılmamış bu sınır yine 2 yıl hapis olarak öngörülmüştür.eski hükümde olduğu gibi özgürlüğü bağlayıcı cezanın yanı sıra sanığa adli para cezası da verilecektir. Suçun konusu : Madde metninde suçun konusunun bir mal olacağı belirtilmiştir.üzerinde mülkiyet hakkı kurulabilen her mal bu suça konu olabilir.buna göre: 6

7 eski kanunda güveni kötüye kullanma suçunun maddi unsurunu oluşturan hareketler seçimlik olarak sayılmış ve tek tek gösterilmişti. Eski kanunun 508. maddesinde, bu seçimlik hareketler..satar, rehneder veya ketum ve inkar eyler. şeklinde belirtilmiş iken yeni kanunun 155. maddesinde seçimlik hareketler bu şekilde sayılmamış sadece.zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunmak ve bu devir olgusunu inkar etmek ifadelerine yer verilmiştir. Görüldüğü gibi yeni kanundaki bu yeni iki ifade eski kanunda tek tek sayılan seçimlik hareketlerin tamamını kapsamaktadır. İkinci farklılık ise eski kanunda iade veya muayyen surette kullanılmak üzere verilen bir maldan söz ediliyor. Yeni kanunda ise belirli bir şekilde kullanılmak üzere deniliyor. Buradaki muayyen surette ve belirli şekilde ifadeleri aynı anlamları taşıyor ama eski kanunda yer alan iade etmek üzere verilen ibaresinin yeni kanuna alınmayışı acaba maddede bir daraltma meydana getirebilir mi şeklinde bir soruya da yol açıyor. Burada böyle bir anlamı çıkarmamak gerekir. Çünkü iade edilmek üzere vermek eylemi de belirli bir şekilde kullanma niteliğindedir. Geri verilmek üzere fail zilyet kılınmıştır. Bu konuda maddenin gerekçesinde de bir açıklık yoktur. Bu hususta bazı tartışmaların meydana çıkması da kuvvetle muhtemeldir. Çünkü saklanmak üzere verilen şey 155. maddenin gerekçesinde belirtilen ariyet sözleşmesi ile verilmiştir, bu nedenle de yeni kanunda da Güveni Kötüye Kullanma suçu oluşur diyebiliriz. 1-Taşınır mallar suça konu olabilir. 2-Taşınmaz mallar da suça konu olabilir. Eski ceza kanunumuz göz önünde bulundurularak yapılan bazı yorumlarda taşınmaz malların bu suça konu olamayacağı ileri sürülmekteydi. (DÖNMEZER,Sulhi, age S.430.) Gerekçe olarak da kanunda kastedilenin elden ele kolaylıkla nakledilebilir olmaları nedeniyle daha çok tehlikelerle karşı karşıya bulunanların taşınır mallar olduğu öne sürülmekteydi.yeni kanun bakımından Ancak Yeni TCK nın ilgili hükmünün gerekçesinde taşınırların yanında taşınmaz malların da bu suça konu olabilecekleri belirtilmiştir. 3-Su ve gaz gibi maddeler belirli bir biçimde toplanıp depolandıkları takdirde bu suça konu olabilirler. (MALKOÇ,İsmail,TCK, s.1201) 4-Misli eşyanın suça konu olup olmayacağı bakımından şunlar söylenebilir.misli eşyanın mülkiyeti değil ve fakat sadece feri zilyetliği devrolunmuşsa suç oluşur.bu fikri destekler mahiyetteki bir Ceza Genel Kurulu Kararı nda sanığın başkasına gönderilmek üzere kendisine tevdi edilen 40 lirayı saklamasının güveni kötüye kullanma suçunu oluşturacağını açıklamıştır. 5-Suça konu malın az da olsa bir değeri olmalıdır. 6-Güveni kötüye kullanma suçunda fail suç konusu malın maliki değildir.bu nedenle müşterek ve iştirak halinde mülkiyete konu mallar ile ilgili olarak, müşterek ve iştirak halinde malikler birbirlerine karşı bu suçu işleyemez. 7

8 Yeni düzenlemede suçun oluşumu için öngörülen koşullardan biri de, malın zilyetliğinin belirli bir şekilde kullanılmak üzere faile devredilmiş olmasıdır. *Öncelikle malın maliki ile fail arasında geçerli bir sözleşme ilişkisi bulunması gerekir. Bu ilişki kira sözleşmesi, ariyet sözleşmesi, karz sözleşmesi, vedia sözleşmesi, istisna sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, rehin sözleşmesi ile kurulmuş olabilir.ayrıca bu sözleşmesel ilişki karma veya sui generis(kendine özgü) nitelikte bir sözleşme ile de kurulmuş olabilir.örneğin bir bankada açılan cari hesaba veya özel bir finans kurumunda açılan katılım ortaklığı hesabına ilişkin sözleşme ile bu ilişki kurulmuş olabilir. olabilir. Malik ile fail arasındaki sözleşme yazılı olabileceği gibi sözlü de *Malın maliki ile fail arasında kurulan bu sözleşme gereğince malın feri zilyetliğinin faile geçirilmiş olması gerekir. -Zilyetliğin malik tarafından bilerek ve istenerek geçirilmiş olması lazımdır.eğer malikin rızası yoksa güveni kötüye kullanma suçu değil, duruma göre farklı suçlar oluşur.şöyle ki, bir kimseye temizlemeye götürmesi için verilmiş olan ceketin cebinde unutulmuş olan paranın alınması halinde oluşan suç hırsızlıktır.(6 CD ,E.1999,K.2040) Çünkü bu halde zilyetliğin geçirilmesinde malikin rızası yoktur.bazı hallerde ise hileli hareketlerle zilyetliğin devri sağlanmış olabilir.bu halde ortada dolandırıcılık suçu vardır. Devredilen malın sadece feri zilyetliği olmalıdır.malın teslimi geçici olarak yapılmalıdır.eğer malın mülkiyeti devredilmişse suç oluşmayacaktır.mesela belli bir hizmeti yapma yükümünü almış olan hizmetçinin avans ücretini alıp buna karşılık hizmetini yerine getirmemsi halinde güveni kötüye kullanma suçu işlenmiş olmaz.çünkü hizmetçinin ücreti olan para verilirken bunun mülkiyeti devredilmiştir. 6 Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda ise borcu tamamı ödeninceye kadar mülkiyet hakkı alıcıya geçmeyeceğinden, alıcının bu malı bir başkasına satması halinde güveni kötüye kullanma suçu oluşur. Malın faile tesliminin mutlaka malik tarafından yapılmış olması gerekmez.mala feran zilyet bulunan bir kimsenin malik adına teslimi de mümkündür. Satılan malın bedelinin şirket hesabına tahsil edilip şirket 6 DÖNMEZER,Sulhi age. sf

9 kasasına yatırmamak güveni kötüye kullanmadır. (CGK, ,E.111,K.115) 7 Bu halde para şirkete aittir ama faile şirket tarafından değil bir üçüncü kimse tarafından teslim edilmiştir. Malın mutlaka maliki veya mala feran zilyet olan kimse tarafından maddeten tevdi edilmiş olması gerekli değildir.örneğin tasfiye memuru veya yediemine bırakılmış olup da henüz fiilen teslim edilmemiş mallar da bu suça konu olabilir. Mal bizzat faile teslim edilmiş olmalıdır.yani malın feri zilyetliğinin faile geçirilme konusunda bir irade olmalıdır.kendisine teslim edilmemiş olan mal hakkında işlenen fiil güveni kötüye kullanma suçunu oluşturmaz.mesela bir bankada hizmetli olarak çalışan kimsenin diğer bir görevlinin masasının üstünde bulunan ve kendisine teslim edilmeyen bir zarfı açarak yatırım fon ve senetlerini bir tanıdığı vasıtasıyla paraya çevirmek şeklindeki eylemi hırsızlık suçunu oluşturur.(11 CD, ,332/565) 8 Babası ile birlikte aynı evde oturan failin babasına saklaması için verilen eşyaları bir başkasına satma eylemi hırsızlık suçunu oluşturur. (11 CD, , 2565/2515) 9 Yasadışı ve yasaya aykırı amaçlarla tevdi edilmiş olan para veya malların iade edilmemesi halinde suçun oluşup oluşmayacağı tartışmalıdır. Yasadışı amaçlarla tevdi edilen eşya bakımından suçun oluşmayacağı Borçlar Kanunu nun 65. maddesine dayanarak ileri sürülmektedir. (Borçlar Kanunu Madde 65: Haksız yahut ahlaka aykırı bir maksat için verilen şeyi istirdada mahal yoktur. )Yargıtay ın eski kararlarında bu düşünce savunulmaktaydı.buna göre yüksek mahkeme başlık parasını geri vermemeyi,kaçakçılık için alınan parayı iade etmemeyi suç saymıyordu.ancak tevdi edenin yasadışı zeminde bulunması tevdi edilen kişinin de yasadışı hareketlerde bulunmasına yol açmamalıdır.belki de burada gerekli olan güvene dayalı anlaşmanın hukuken kurulamayacağı gerekçesinden hareket edilmelidir. 10 Güveni kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak eski kanunun 510. maddesine karşılık olarak, 155/2. maddede ağırlatıcı neden düzenlenmiştir. Buna göre suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin yada hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde verilecek ceza artırılacaktır 7 DÖNMEZER,Sulhi age. sf MALKOÇ,İsmail, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ceza Kanunu,2003, Ankara, sf MALKOÇ,İsmail, age,sf MALKOÇ,İsmail, age,sf

10 *Suçun meslek ve sanat ilişkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi Fail söz konusu işleri geçimini sağlamak için bir devamlılık içinde yapıyorsa o iş meslek ve sanat olarak yapılıyor demektir. 11 Malın faile yaptığı bu meslek ve sanatı ile ilgili olarak malik ile aralarında kurulan bir ilişki gereğince verilmiş olması gerekir.mesela emanetçilik işiyle uğraşan kişiye bir bavulun teslimi sunucu suçun işlenmesi halinde ağırlatıcı neden uygulanacaktır.ancak bu kişiye mesleği ile ilgili olmaksızın bir şey bırakılmış olsa ve bu eşya üzerinde suç işlenmiş olsaydı bu durum suçun basit şekli olurdu. *Suçun ticaret veya hizmet ilişkisinin gereği olarak tevdi veya teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi Taşıma sözleşmesi, istisna sözleşmesi,iş sözleşmesi,vekalet sözleşmesi gibi sözleşmeler ile kurulan hizmet ilişkileri nedeniyle zilyetlikleri devredilmiş olan mallar üzerinde suçun işlenmesi cezanın artırılmasını gerektirir.taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin sürekli olması gerektiği Yargıtay kararlarında aranmaktadır: Müştekinin ücret vererek öğüttürüp geri getirmesi için çiftçi olan sanığa teslim ettiği buğdayların bir kısmını sanığın kendi hesabına satmasında ibaret olan eylemde sanık ile mağdur arasındaki hizmet ilişkisi geçici olup kısa bir sürede tamamlanan ve sürekli olmayan bir ilişkidir.hizmet ilişkisi TCK nın 510. maddesinde meslek veya ticaret veya hizmet sebebiyle şeklinde ifade edilmiştir.bu kabule göre hizmet ilişkisinin sürekli olması gerekmektedir.(cgk,e.1984/9-212,k.1984/414, (YKD,1985,c.11,s.568) Kanun ve nizamlara göre belirli kişilere görevleri dolayısıyla ancak belirli hizmetlerin verilebileceğinin tasrih edilmiş bulunduğu hallerde, bu hükümler bertaraf edilerek failler görevlendirilebilirlerse de, işledikleri suç meslek ve sanat veya ticaret veya hizmet sebebi ile teslim edilmiş eşya üzerinde işlenmiş kabul olunamaz. 12 TCK nın 508. maddesinde bir şeyin tevdi ve tesliminden söz edildiğine göre sanıklara dava konusu sigaraların tevdi ve teslim edilip edilmediği bu kişilerin mevzuat hükümlerine uygun olarak görevlendirilip görevlendirilmediği açıklanmadan 510. maddenin uygulanmasına karar verilmesi kanuna aykırıdır. (6 CD, ,1396/ 4207,(YKD 1985, s.128) 11 MALKOÇ,İsmail, age,sf DÖNMEZER, Sulhi, age, sf

11 Ayrıca Yargıtay hizmetin bir ücret veya ücret sayılabilecek bir ödeme veya çıkar karşılığında yapılması gerektiğini belirtmektedir. 13 kullanma vardır: Aşağıdaki kararlarda hizmet nedeniyle güveni kötüye Müştekinin kızının ağzına takmak üzere, müştekinin ağzından söktüğü altını kendine alıkoyup kızın ağzına değersiz madenden yapılmış diş takan kişinin fiili hizmet sebebi ile suiistimal teşkil eder. (6 CD, ,E.1981/988,K.1981/1114 (YKD,1981,s.923)) Emlak komisyonculuğu yapan müdahilin yanında işçi olarak çalışan sanığın, müşterilerden tahsil ettiği paraları müdahile vermeyerek mal edinmesinin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturur. (11 CD, ,330/431,) 14 Hizmet ilişkisine bağlı olarak tamir edilmek üzere bırakılan aracı kişisel işte kullanılması sırasında kaza sonucu hasar uğramasından ibaret olayda güveni kötüye kullanma suçunun tüm unsurları oluşmuştur. Sanığın %15 hissesine sahip olduğu ve yöneticiliğini yaptığı K Şirketi nin müşterilerinden bazılarının portföylerindeki hisse senetlerini, talimatları olmadığı halde açıktan sattığı, yine müşterileri S. nin portföyündeki 200 milyon lirayı talimatı olmadığı halde F. adına repo yaptığı açık ikrarı ve dosya içeriğinden anlaşıldığı ve böylece emniyeti suiistimal suçunun oluştuğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine uyuşmazlığın hukuki nitelikte olduğundan bahisle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. * Hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi Bir kimsenin mallarını idare etmesi için görevlendirmiş olduğu vekilinin kendinse teslim ve tevdi edilmiş malları malikinin izni dışında başkalarına satması, kendi üzerine geçirmesi veya onun rızası dışında birtakım işlemlere konu etmesi halinde bu ağırlatıcı neden uygulanacaktır. Mahkemelerce görevlendirilmiş olan vasiler ve kayyımlara teslim edilmiş küçük veya kısıtlının malları üzerinde işlenen suçlar da bu kapsamdadır. 13 MALKOÇ, İsmail, age, sf MALKOÇ,İsmail, age,sf

12 TCK.nun 167. maddesindeki şahsi cezasızlık ve cezada şahsi indirim sebepleri, TCK.nun 168. maddesindeki etkin pişmanlık indirimi ve 169. maddedeki tüzel kişiler hakkındaki güvenlik tedbirlerine ilişkin hüküm bu suç açısından da geçerlidir. Eski kanundan farklı olarak malın değerinin azlığı ya da fazlalığıyla ilgili bir artırım ya da indirim sebebi yeni kanunda söz konusu değildir. Güveni kötüye kullanma suçunun basit şeklinin kovuşturulabilmesi şikayete tabi tutulmuştur.suçun nitelikli hallerini düzenleyen ikinci fıkrasında ise şikayet konusunda bir açıklık yoktur.eski TCK da bu suçun nitelikli hali resen kovuşturulan bir suçtu ve ilgili maddede bu açıkça yazılmıştı.yeni hüküm bakımından da nitelikli halin resen kovuşturulacağı söylenebilir.nitelikli halin şikayete tabi olduğu konusunda hükümde bir açıklık bulunmadığına göre resen kovuşturulacaktır. 5-BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU YENİ TCK MD MADDE (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir. ESKİ TCK MD MADDE 509/I- elinde bedelsiz olarak kalmış olan bir senedi istimal ederse mutazarrır olan kimsenin şikayeti üzerine üç aydan üç seneye kadar hapis ve yüz elli liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına mahkum olur. 765 sayılı TCK nın 509/I. maddesinde bedelsiz kalmış olan bir senedi kullanmak suç olarak düzenlenmişti. 15 Aynı fiil yeni TCK nın 156. maddesinde aynı unsurlara sahip olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.yeni hükümde suçun cezasının alt sınır 3 aydan 6 aya çıkarılmış, üst sınır bakımından ise 3 yıllık ceza 2 yıla indirilmiştir.eski hükümde olduğu gibi yeni hükümde de suçun kovuşturulması şikayete tabi tutulmuştur. Düzenlemenin eski kanundan en önemli farklarından biri değerin azlığı ya da çokluğu ile ilgili indirim ya da ağırlaştırıcı nedenin (eski kanundaki TCK.nun 522. md.) yeni düzenlemede bulunmayışıdır. Yine etkin pişmanlık indirimi de eski kanundan farklı olmak üzere yeni düzenlemede bu 15 Suç ile ilgili bir İBK: Bedelsiz senedin tekrar kullanması halinde bu durumun ancak yazılı delille ispatlanması gerekir, tanık dinleterek ispat mümkün değildir( gün ve 1/2 sayılı İBK). 12

13 suç için öngörülmemiştir. Ancak TCK.nun 167. maddesindeki şahsi cezasızlık ya da cezada şahsi indirim sebebine ilişkin hüküm bu suç için uygulanabilir. bağlıdır. Bu suçun kovuşturulması suçtan zarar görenin şikayetine 6-KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU YENİ TCK MD MADDE (1) Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyetliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. ESKİ TCK MD Madde Kaybolmuş bir şeyi bulupta bulunmuş eşyanın Mülkiyetini iktisap hakkında Kanunu Medenide yazılı ahkama riayet etmeksizin temellük iddiasına kıyam eyliyen, 2 - Başkasına ait olup ta bir hata veya tesadüf neticesi olarak eline geçen bir malda mülkiyet iddia eden, Kimseler mutazarrırın şikayeti üzerine bir seneye kadar hapse ve yüz liraya kadar ağır cezayi nakdiye mahküm olur. Eğer mücrimin bu eşya sahibi kim olduğunu bildiği tahakkuk ederse ceza iki seneye kadar uzar. Bu suçla ilgili eski kanunun 511. maddesinde kaybolmuş bir eşyaya bulan bir kimseden bahsedilirken, yeni düzenlemede kaybedilmiş ya da hata sonucu ele geçirilen eşyadan söz edilmiştir. Hata sonucu ele geçirme nedir? Bunun için, eşyanın hata sonucu ele geçmiş olması şarttır.burada hatayı eşyanın maliki yapmaktadır. Aslında malikin şeyin verilmesinde rızası vardır. Mesela banka görevlisinin hata sonucu sanığın ibraz ettiği çekte yazılı miktardan fazla ödemesi ve sanığın da bilerek alıp temellük etmesi halinde suç oluşur. 16 Çünkü bu halde görevli fazla parayı rızası ile vermektedir,fakat verirken miktarda hata yapmıştır.şu örnekte de aynı durum sözkonusudur: Bankadaki hesabına yanlışlıkla gelen bir parayı çeken ve bankanın ısrarı üzerine de iade etmeyen kimsenin fiili de 511.maddedeki suçu CD, ,9405/9213-MALKOÇ,İsmail,age,s.1214) 13

14 oluşturur 17. Eğer şeyin verilmesinde malikin rızası yoksa mesela onu unutmuşsa ve biri de bunu görerek o şeyi alırsa bu halde hırsızlık suçu oluşur: seyyar satıcı bulunan sanığın kendisinden alışveriş yapan mağdurun tezgahta unuttuğunu gördüğü çanta ve parasını rıza dışında almak eylemi hırsızlık suçunu oluşturur 18. Eski düzenlemeden farklı olarak failin malın sahibini bilmesine rağmen suçu işlemesi hali bir ağırlatıcı neden olarak yeni düzenlemede kabul edilmemiştir. Ayrıca malın değeri ya da zararın miktarının pek fahiş olması eski düzenlemeden farklı olarak yeni kanunda ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmemiştir. Diğer yandan 167. maddede düzenlenen şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep bu suç için de uygulanacaktır. Ancak 168. maddede düzenlenen etkin pişmanlık indirimi ve malın ya da değerin hafifliği nedeniyle bir indirim yeni düzenlemede bu suç için öngörülmemiştir. 7- HİLELİ İFLAS SUÇU YENİ TCK MD Hileli iflâs MADDE (1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması hâlinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için; a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması, b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi, c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı hâlde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi, d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi, Gerekir. ESKİ TCK HÜKMÜ Madde 506 Hileli müflisler hakkında iki seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 17 CGK, , E.1970/6-487,K CD, ,409/583- MALKOÇ,İsmail,age,s

15 765 sayılı kanunun 506. maddesinde hileli iflas ile ilgili olarak, sadece bu suçun karşılığı olan cezayı belirten bir hüküm yer almaktaydı. Ve meydana gelen bir iflasın hileli iflas olup olmadığı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre belirlenmekteydi.icra İflas Kanunu 311. maddesinde hangi hallerde taksirli iflasın bulunduğunu sayma suretiyle belirlemişti sayılı kanun hileli iflas suçunu 161. maddesinde düzenlemiştir. Yeni hüküm 765 sayılı kanunda olduğu gibi sadece suçun cezasını belirtmekle yetinmemiş, suçun tanımını yaparak unsurlarını açıklamıştır. Malvarlığını eksiltmeye yönelik tasarruflarda bulunmak bu suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Hükümde hangi hallerin malvarlığını eksiltmeye yönelik hareketler sayılacağı sayma suretiyle belirlenmiştir. Böylece bu suç seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. 19 Kişinin bu hileli tasarruflardan dolayı cezalandırılabilmesi için failin iflasına karar verilmiş olması gerekir.bu iflasın bu hileli tasarruflardan önce veya sonra meydana gelmiş olması arasında bir fark yoktur.her iki halde de fail cezalandırılacaktır. Failin iflas etme olgusu bu suç açısından bir objektif cezalandırılabilme şartı niteliği taşımaktadır 5237 sayılı TCK.nda bu suç için bir ağırlaştırıcı neden öngörülmemiştir. Ancak 167. maddede düzenlenen şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep bu suç için de uygulanacaktır. 19 Bu seçimlik hareketler şunlardır: 1 Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması 2 Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi 3 Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı hâlde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi 4 Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi 15

16 168. maddede düzenlenen etkin pişmanlık indirimi ve malın ya da değerin hafifliği nedeniyle bir indirim yeni düzenlemede bu suç için öngörülmemiştir. Bu suçun kovuşturması resen yapılacaktır. 8-TAKSİRLİ İFLAS SUÇU YENİ TCK DAKİ HÜKÜM Taksirli iflâs MADDE (1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflâsa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ESKİ TCK MD Madde 507 Taksiratlı müflisler bir aydan iki seneye kadar hapsolunur. 765 sayılı kanunun 507. maddesinde taksirli iflas ile ilgili olarak, sadece bu suçun karşılığı olan cezayı belirten bir hüküm yer almaktaydı. Ve meydana gelen bir iflasın taksirli olup olmadığı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre belirlenmekteydi.icra İflas Kanunu 310. maddesinde hangi hallerde taksirli iflasın bulunduğunu sayma suretiyle belirlemişti sayılı kanun 162. maddesinde aynı konuyu düzenlerken 765 sayılı kanundan farklı bir yol izlemiş ve sadece cezayı belirlemekle kalmamış aynı zamanda bu suçun tanımını yaparak unsurlarını belirlemiştir. Böylece artık meydana gelen iflasın taksirli iflas 20 olup olmadığı bu tanımlamaya göre belirleneceğinden İcra İflas Kanunu nun 310. maddesi uygulanma kabiliyetini kaybetmiştir sayılı TCK.nda bu suç için bir ağırlaştırıcı neden öngörülmemiştir. 20 Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflâsa sebebiyet vermek bu suçun maddi unsurudur. Tacir olmanın gerektirdiği dikkat ve özenin ne olduğu ticaret hukuku ilkelerine göre belirlenmelidir. Kişinin taksirli iflas dolayısıyla cezalandırılabilmesi için, tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflâsa karar verilmiş olması gerekir. Bu nedenle iflas olgusunun gerçekleşmesi, bu suç açısından bir objektif cezalandırılabilme şartı niteliğindedir. 16

17 Ancak 167. maddede düzenlenen şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep bu suç için de uygulanacaktır maddede düzenlenen etkin pişmanlık indirimi ve malın ya da değerin hafifliği nedeniyle bir indirim yeni düzenlemede bu suç için öngörülmemiştir. 9-KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU YENİ TCK MD Karşılıksız yararlanma MADDE (1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. ESKİ TCK MD Madde 521/b - (Ek:6/6/ /17 md.) Ancak bedeli ödendiği takdirde hizmet elde edilebilecek otomatik aletlerden,ödeme yapmadan yararlanan kimseye,fiil daha ağır bir suçu oluşturmadığı takdirde onbeş günden üç aya kadar hapis veya yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir sayılı yasada bu hükme yer verilmemiş tir. Madde 521/a - (Ek : 6/6/ /16 md.) Ödeme yeteneği olmadığını bildiği halde; 1.Ücreti karşılığı hizmet veren pansiyon,otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş yerlerde kalan, 2.Ücreti karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içen, 3.Taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtan, Ve ödemede bulunmayan kimseye onbeş günden üç aya kadar hapis ve borçlu olunan miktarın on katı kadar ağır para cezası verilir. Bu maddedeki suçların kovuşturması şikayete bağlıdır. 17

18 5237 sayılı yasanın 163. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen suç, 765 sayılı yasanın 521 b maddesinde düzenlenen hükme karşılık gelmektedir maddenin 2. fıkrasında düzenlenen suç 765 sayılı yasada yer almayan yeni bir düzenlemedir. 765 sayılı yasanın 521 a maddesinde düzenlenen suça ise yeni kanunda yer verilmemiştir. Karşılıksız yararlanma terimi ile ifade edilen eylemlerin tümünde, genele sunulan ve ancak bedel karşılığı yararlanılabilecek bir hizmetten bedelini ödemeksizin yararlanma söz konusu olmakla birlikte, bu tür eylemler arasında örf ve adet gereği bedelin hizmetin sunulmasından önce veya sonra ödenmesinin ve bu bakımdan da failin hizmeti sunan kişi ile doğrudan temasa geçmesinin gerekip gerekmemesine göre bir ayrıma gidilmektedir MADDENİN İLK FIKRASINDAKİ SUÇ Bu suçta Otomatlar aracılığı ile sunulan ücretli hizmetler suçun maddi konusunu oluşturmaktadır. Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanmak suçun maddi unsurudur. Otomatlar aracılığı ile satışa sunulan hizmetlerden, otomatın teknik işleyişini devre dışı bırakan müdahalelerle mesela toplu taşım sistemlerinde yolcuların geçişlerini kontrol eden otomatlara müdahale edilmek suretiyle ücret ödenmeksizin yolculuk yapılması durumunda karşılıksız yararlanma suçu oluşacaktır maddede düzenlenen şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep ile 168 maddede düzenlenen etkin pişmanlık indirimi bu suç için de uygulanacaktır. Ancak malın ya da değerin hafifliği nedeniyle bir indirim ya da fahişliği nedeniyle bir artırım yeni düzenlemede bu suç için öngörülmemiştir MADDENİN İKİNCİ FIKRASINDAKİ SUÇ Telefon hatları ve frekansları, elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlar bu suçun maddi konusudur. 18

19 Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanmak maddi unsurdur. Yapılan bu düzenleme karşısında telefon hatlarına saplama yaparak ücretsiz konuşma yapmayı hırsızlık suçu sayan gün 2/3 sayılı İBK hükümsüz kalmıştır. Kanunda bu suç için herhangi bir ağırlatıcı neden öngörülmemiştir maddede düzenlenmiş olan şahsi cezasızlık sebebi ve şahsi hafifletici neden bu suç için de uygulanabilecektir. Ayrıca 168.maddedeki etkin pişmanlık düzenlemesinden bu suçun faili de yararlanabilir. Yeni TCK nın 167. maddesinin 2. fıkrasında mağdurun fail ile olan yakınlık(akrabalık) derecesi dikkate alınarak şahsi indirim nedeni öngörülmüştür. 10-ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ VERME VE VERDİRME SUÇU YENİ TCK MD Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi MADDE (1) Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlarsa altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. ESKİ TCK MD 765 sayılı kanunda bu düzenlemeye karşılık gelen bir hüküm yoktu sayılı yasanın 164. maddesinde 765 sayılı yasada bulunmayan yeni bir suç tipi düzenlenmiştir. Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcilerin veya yönetim veya denetim kurulu üyelerinin veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanların, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek 19

20 nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler vermeleri veya verdirtmeleri bu suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Bu suçu işleyebilecek olan kimseler hükümde sayma suretiyle belirlenmiştir 21.Sayılanlar dışındaki herhangi bir kimse bu suçun faili olamaz. Hükümde sayma suretiyle belirtilen kimselerin 2 tür hareketi suç olarak kabul edilmiştir.dolayısıyla burada seçimlik hareketli bir suç söz konusudur.hareketlerden birinin yapılmasıyla suç işlenebilir.bu hareketler şunlardır: 1.Gerçeğe aykırı bilgi vermek 2.Gerçeğe aykırı bilgi verdirtmek Gerçeğe aykırı olarak verilen veya verdirilen bu bilgilerin bir takım özellikleri vardır. * Bu bilgiler belirli platformlarda verilmiş olmalıdır.bu platformlar hükümde sayma suretiyle belirtilmiştir: 1-Kamuya yapılan beyanlarda 2-Genel kurula sunulan raporlarda veya önerilerde ( mesela gerçeğe uymayan bilançolar hazırlanması veya gerçeğe aykırı karlardan söz edilmesi gibi) * Bu bilgilerin ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte bilgiler olmaları gerekir. Suçun oluşması için hükümde failin bir menfaat elde etmek için hareket etmiş olması aranmamıştır. Ayrıca kanunda gerçeğe aykırı bu bilgilerin açıklanması sonucu bir zararın doğmuş olması da aranmamıştır.suçun oluşumu için bir zararın doğmuş olmasının aranmaması bu suçun bir tehlike suçu olduğunu gösterir. 21 Buna göre bu suçun faili olabilecek kişiler şunlardır: Bir şirketin veya bir kooperatifin; -kurucuları -ortakları -idarecileri -müdürleri -temsilcileri -yönetim kurulu üyeleri -denetim kurulu üyeleri -tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar 20

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001.

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. TÜRKİYE DE SİYASAL YOZLAŞMALARIN KAPSAMINA İLİŞKİN HUKUKİ NORMLAR Bu yazımızda ülkemizde siyasal yozlaşmalar konusunda

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU NUN EK 2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE CEZALAR. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU NUN EK 2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE CEZALAR. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU NUN EK 2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE LAR T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş Kasım 2013, Antalya

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

TACİRLER AÇISINDAN HİLELİ İFLAS SUÇU

TACİRLER AÇISINDAN HİLELİ İFLAS SUÇU TACİRLER AÇISINDAN HİLELİ İFLAS SUÇU Mustafa YAVUZ 17 * JTürk Ceza Kanununda malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan tacirlerin, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Zimmet Suçu *

5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Zimmet Suçu * 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Zimmet Suçu * Yrd. Doç. Dr. Devrim Güngör ** I. GENEL OLARAK Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) nda düzenlenen zimmet suçu (md. 247) bir özgü suç olup,

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI. Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN Tel:

TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI. Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN   Tel: TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN E-mail: avukatzaferergun@gmail.com Tel: 0505 772 39 18 İçerik Ceza Hukuku ve Çevre Suçları Çevrenin Tanımı TCK da

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU

1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU 3 1. Giriş 3 2. Elektronik Ortamda Bankacılık Yöntemleri 6 2.1 İnternet Bankacılığı 6 2.2 İnternette Kredi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas Numarası:2013/11-821 Karar Numarası: 2014/478 Karar Tarihi: 04.11.2014

YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas Numarası:2013/11-821 Karar Numarası: 2014/478 Karar Tarihi: 04.11.2014 YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas Numarası:2013/11-821 Karar Numarası: 2014/478 Karar Tarihi: 04.11.2014 SANIĞIN TİCARETİ USULÜNE AYKIRI OLARAK TERK ETMEK SUÇU KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ YOLUYLA İCRA

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

5237 SAYILI TCK 148-150. MADDELERİNDE YER ALAN YAĞMA SUÇU 1

5237 SAYILI TCK 148-150. MADDELERİNDE YER ALAN YAĞMA SUÇU 1 5237 SAYILI TCK 148-150. MADDELERİNDE YER ALAN YAĞMA SUÇU 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı için

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

6493 SAYILI YASANIN SORUMLULUK DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ YAZISI

6493 SAYILI YASANIN SORUMLULUK DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ YAZISI 6493 SAYILI YASANIN SORUMLULUK DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ YAZISI Işıktaç & Atabay Hukuk Bürosu 25.01.2016 İçindekiler Giriş... 2 1. Kanuna, Kanuna İlişkin Düzenleme ve Kararlara Uymamak... 2 2. İzinsiz

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28.11.2013 01.12.2013 / MALATYA Grup Adı : CEZA HUKUKU 3. GRUP Grup Konusu : Yaralama, öldürme suçları Grup Başkanı : Muzaffer ÖZDEMİR Yargıtay

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Adresini tespit edemedim. ARZ EDİLEN MAKAM : DÜZCE NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI

Adresini tespit edemedim. ARZ EDİLEN MAKAM : DÜZCE NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI 05.HAZİRAN.2013 DÜZCE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI NA DÜZCE KONU : 1) Bilişim Yoluyla Hakaret ve Tehdit (Twitter üzerinden) BAŞVURU SAHİBİ (Mağdur) : ERKUT ERSOY ŞİKAYET EDİLEN (SANIK) : FURKAN ELBİR 2) 5186

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İCRA YOLUYLA VEYA DİĞER NEDENLERLE MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

İCRA YOLUYLA VEYA DİĞER NEDENLERLE MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İCRA YOLUYLA VEYA DİĞER NEDENLERLE MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU ve İSTİSNA UYGULAMASI Gökhan TEMEL 26 GİRİŞ İcra yoluyla veya diğer nedenlerle müzayede mahallinde yapılan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması

Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Açıklama Eski Mevzuat (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Yeni Vakıflar Kanunu Kanun No: 5737 TMK Göre

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge Yüksel KOÇ YMM 23.05.2012 BELGE Belge tanımına VUK nda yer verilmemiş, belgelerin adları belirtilmiştir. Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;

Detaylı

İÇİNDEKİLER IV. SONUÇ ; MEDENÎ KANUN ÖNTASARISI'NIN MÜŞTEREK MÜLKİYE TE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEVRE MÜLK İHTİYACI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 25

İÇİNDEKİLER IV. SONUÇ ; MEDENÎ KANUN ÖNTASARISI'NIN MÜŞTEREK MÜLKİYE TE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEVRE MÜLK İHTİYACI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 25 III İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş 1 Birinci Bölüm DEVRE MÜLK HAKKININ KANUNLA DÜZENLENMESİNDEN ÖNCEKİ DURUM 1. DEVRE MÜLK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN MEDENÎ KANUN'UN MEVCUT HÜKÜMLERİNDEN YARARLANIL MASI 5 I.

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8613 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4969 Kabul Tarihi : 31/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/8/2003 Sayı : 25197 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

Renkli Çek Kanunu BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Renkli Çek Kanunu BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Renkli Çek Kanunu Resmi Gazetede 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı kanunla yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu, önceki kanunlara göre bankalara ve çek kullanıcılarına bir çok ilave sorumluluk

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık Her ne şart altında olunursa olunsun, Tabiî Hukuk tan gelen başkasına zarar vermeme kuralının toplum tarafından özümsenmemiş oluşu suç olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bir suç olgusu olarak ele alınan hırsızlık,

Detaylı

ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI

ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 İlgili Düzenlemeler

Detaylı