Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi"

Transkript

1 Ekoloji 17, 68, (2008) Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ferhat KARACA* Çevre Mühendisliði Bölümü, Fatih Üniversitesi, Ýstanbul-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Bu çalýþmada Büyükçekmece gölü havzasýnda bir yýl süreyle toplanan atmosferik PM 2.5 ve PM 10 partikül gruplarýnda Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn deriþim deðerleri tayin edilmiþ olup yýllýk ortalama deðerler her iki grup için sýrasýyla; 0,96 ng/m 3, 18,7 ng/m 3, 28,9 ng/m 3, 54,8 ng/m 3, 21,9 ng/m 3 ve 1,29 ng/m 3, 45,1 ng/m 3, 62,0 ng/m 3, 112 ng/m 3, 33,0 ng/m 3 olarak bulunmuþtur. Elementlerin istatistik daðýlým özellikleri incelenmiþ olup epizot deriþim alt sýnýr deðerlerleri ve background deriþim seviyeleri üst sýnýrlarý belirlenmiþtir. Her bir metal için 10 ayrý frekans daðýlým modeli test edilmiþ, Ki-kare test (goodness-of-fit test) sonuçlarýna göre veri setlerini en iyi tanýmlayan modeller PM 2.5 partikül sýnýfýndaki Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn elementleri için sýrasýyla Weibull, Pearson5, Lognormal, LogLojistik ve Weibull; PM 10 partikül sýnýfýndaki Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn elementleri için ise Pareto2, LogLojistik, LogLojistik, InvGauss ve Pareto2 olarak belirlenmiþtir. Elde edilen matematiksel modeller yardýmýyla veri setleri geniþletilmiþ ve 1 yýllýk veri için %98 yüzdelik deðerlerini temel alan önerilen kirletici sýnýr deðerleri hesaplanmýþtýr. Bu deðerler Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn elementleri için PM 2.5 ve PM 10 gruplarýnda sýrasýyla; 10,3 ng/m 3, 213 ng/m 3, 1625 ng/m 3, 494 ng/m 3, 592 ng/m 3 ve 13,1 ng/m 3, 270 ng/m 3, 2158 ng/m 3, 390 ng/m 3, 1110 ng/m 3 olarak hesaplanmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Atmosferik metaller, içme suyu havzasý, logaritmik daðýlým, modelleme, solunabilen partiküller. Evaluation of Statistical Distribution Characteristics of the Metallic Compositions of PM 2.5 and PM 10 Particles in Büyükçekmece Watershed Atmosphere Abstract In this study, the concentrations of the elements Cu, Cd, Ni, Pb and Zn measured in PM 2.5 and PM 10 particles collected in Büyükçekmece lake basin during one year period are evaluated and their yearly mean values for both of the groups are found as; 0.96 ng m -3, 18.7 ng m -3, 28.9 ng m -3, 54.8 ng m -3, 21.9 ng m - 3 and 1.29 ng m -3, 45.1 ng m -3, 62.0 ng m -3, 112 ng m -3, 33.0 ng m -3, respectively. Statistical distribution characteristics of the elements are investigated and lower limits of episode values and upper limits of background concentration levels are calculated. Ten different frequency distribution models are tested for each element, best frequency distribution models of each metal are defined by the results of Chi-square test for Cd, Cu, Ni, Pb, Zn in PM 2.5 and PM 10 as; Weibull, Pearson5, Lognormal, LogLogistic, Weibull and Pareto2, LogLogistic, LogLogistic, InvGauss, Pareto2, respectively. By the help of these obtained models; the numbers of examples in the datasets are increased to 1 year complete data. Finally, recommended limit values of each dataset are calculated based on 98th percentiles. These values for Cd, Cu, Ni, Pb, Zn in PM 2.5 and PM 10 are found as 10.3 ng m -3, 213 ng m -3, 1625 ng m -3, 494 ng m -3, 592 ng m -3 and 13.1 ng m -3, 270 ng m -3, 2158 ng m -3, 390 ng m -3, 1110 ng m -3, respectively. Keywords: Atmospheric metals, drinking water lake basin, inhalable particles, logarithmic distribution, modeling. Karaca F (2008) Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi. Ekoloji 17, 68, GÝRÝÞ Hava kirliliði teknolojik geliþmeler sonrasýnda modern hayatýmýzda yer edinen çevre ve insan saðlýðýna zararlý yan ürünlerden birisidir. Hava kirliliðinin çeþitli tanýmlarýndan biri ve en popüleri, "atmosferde bulunan kirleticilerin insan saðlýðý, bitki, yapý ve malzemelerde zararlý etkiler meydana getirecek miktar (deriþim) ve sürede bulunmasý" Geliþ: / Kabul: No: 68,

2 Ekoloji Karaca þeklindedir (Wark ve Warner 1981). Hava kirliliðinin çevre ve insan saðlýðýna etkileri dikkate alýndýðýnda, "Partiküler Madde" veya "PM" atmosferik kirleticiler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Kimyasal yapýsý itibariyle PM elementel ve organik karbon bileþiklerini, silikon oksitleri, metalleri, sülfat ve nitrat bileþiklerini içermektedir. Ýnsan kaynaklý iþlemler sonrasýnda atmosfere yayýlan zehirli ve zararlý metallerin biyosferde taþýnabilir hale gelmesi, bu metallerin jeokimyasal döngüsü açýsýndan önem arz etmektedir. Kentlerde birçok sabit ve hareketli kaynaktan (endüstriyel faaliyetler, enerji üretimi, inþaat, þehir atýk arýtýmý, egzoz gazlarý vs.) önemli miktarlarda zehirli metal atmosfere, topraða ve su sistemlerine doðal emisyon oranlarýný aþan miktarlarda salýnmaktadýr. Metallerin atmosfer döngüsüne karýþmalarý partikül emisyon iþlemleriyle yakýndan ilgilidir (Bilos 2001). Atmosferik metallerin en zehirli olanlarýnýn (Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn) atmosfere yayýlmasýnda insan kaynaklý emisyonlar, doðal kaynaklý olanlardan çok daha fazla önemlidir. Son zamanlarda yapýlan birçok çalýþmaya göre; özellikle Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, As ve Ni gibi zehirli metaller atmosfer yolu ile taþýnarak kuru ve yaþ çökelme iþlemleri sonrasýnda toprak ve su ortamlarýna önemli miktarlarda depolanabilmektedirler (Odabaþý ve ark. 2002, Karaca ve ark. 2004, Taþdemir ve ark. 2006). Zehirlilik ve insan saðlýðýna etkileri açýsýndan bakýldýðýnda, PM için ayrý bir sýnýflandýrma yapýlmasý önerilmektedir (Karaca ve ark. 2005b). Temel olarak sadece 10 μm aerodinamik çaptan daha küçük partiküller (PM 10 ) solunum yolu ile yutulabilir. Ancak akciðerlerdeki alveolar bölgeye çoðunlukla 2.5 μm aerodinamik çaptan daha küçük partiküller (PM 2.5 ) ulaþabilmektedir. Bu partiküller alveolar bölgede tutunarak insan saðlýðý üzerinde yan etkilere neden olabilirler ve bilimsel açýdan özel bir ilgi ile izlenirler (Nriagu 1989). Ýstanbul 12 milyonu aþan yerleþik nüfusu, her geçen gün hýzla artan trafik ve endüstriyel faaliyetleri bakýmýndan bulunduðu coðrafya üzerindeki hava kirliliði yayan önemli kentlerden birisidir. Ýstanbul kent alanýnda çeþitli kaynaklardan yayýlan hava kirliliði uzun mesafelere taþýnmakta, yakýn ve uzak birçok bölgeyi etkilemektedir (Gülsoy ve ark. 1999, Tayanç 2000). Büyükçekmece bölgesinde Ýstanbul'un il sýnýrlarý içersinde önemli bir içme suyu havzasý bulunmaktadýr. Literatürde ilgili bölgenin çeþitli yollarla hava kirliliðinin zararlý 34 etkilerine maruz kaldýðý belirtilmiþtir (Baþak ve Alagha 2004, Karaca ve ark. 2005b, Karaca ve ark. 2006a). Bir bölgenin hava kirliliði profili ve etkilerinin anlaþýlabilmesi, kirletici parametrelerin etkin ve yeterli olarak izlenmesi ile mümkün olabilmektedir. Hava kirliliði yönetim stratejileri, izlenen parametreler deðerlendirilerek geliþtirilmelidir. Bu kapsamda frekans daðýlýmý hava kirliliði verilerinin istatistiksel açýdan deðerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadýr. Bu metot belirli bir bölgede bir kirletici türü için kritik deriþim seviyelerinin ne sýklýkla aþýldýðýnýn tahmininde kullanýlabilecek oldukça faydalý ve gerekli bir metottur (Seinfelt ve Pandis 1998, Wilson ve ark. 2002). Kirletici sýnýr deðeri, o kirleticinin yýl boyunca gerçekleþen deriþimlerinin frekans daðýlýmý göz önünde bulundurularak belirlenmelidir (Leeuw 1997, Karaca ve ark. 2005b, Anonymous 2005). Bazý çalýþmalarda sýnýr veya referans deðerin günlük ölçülen veri daðýlým eðrisinin %99'luk dilimine karþýlýk gelen deðer olarak alýnmasý önerilmiþtir (Anonymous 2005). Bazý çalýþmalarda ise %98'lik dilim referans olarak alýnmýþtýr (Leeuw 1997). Bu açýdan bakýldýðýnda, bir kirleticinin frekans daðýlýmýnýn bilinmesi hava kirliliði kontrol stratejilerinin geliþtirilmesi için kritik ve çok önemli bir rol oynamaktadýr (Lu ve Fang 2002). Literatürde bazý frekans daðýlým fonksiyonlarý (Weibull, Lognormal) hava kirliliði verilerinin tanýmlanmasý için kullanýlmýþtýr (Law ve Kelton 1991, Lu ve Fang 2002). Bu çalýþmalarda genellikle Log-normal daðýlým fonksiyonu kullanýlmýþ fakat çeþitli frekans daðýlým fonksiyonlarý test edilerek veriyi en iyi tanýmlayan frekans daðýlýmýnýn seçilmesi yoluna gidilmemiþtir. Karaca ve ark. (2005b) yaptýklarý çalýþmada Büyükçekmece bölgesinde toplanan aerosol örneklerinin PM 2.5 ve PM 10 kütlesel deriþimlerini en iyi tanýmlayan frekans daðýlým fonksiyonlarýný incelemiþler ve veri daðýlýmlarýný en iyi tanýmlayan modelleri belirlemiþlerdir. Bu çalýþmada Büyükçekmece havza alanýnda toplanan PM 2.5 ve PM 10 örneklerindeki Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn elementlerinin istatistik daðýlým özellikleri incelenerek, en iyi frekans daðýlým modelleri belirlenmiþtir. Elde edilen frekans daðýlým modelleri kullanýlarak her bir elementin yüzdesel daðýlýmlarý hesaplanmýþ ve bölgeyi temsil eden %98'lik veri dilimine karþýlýk gelen deðerler belirlenmiþtir. No: 68, 2008

3 Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül... Ekoloji MATERYAL VE METOT Örnekleme Bölgesi ve Tekniði Bu çalýþmada kullanýlan PM örnekleri daha önce Karaca ve ark. (2005b) tarafýndan yayýnlamýþ çalýþmaya konu olan ve Ýstanbul Su ve Atýksu Ýdaresi (ÝSKÝ) Büyükçekmece Ýçme Suyu Arýtma Tesisinin korumalý bölgesinin sýnýrlarý içersinde kurulmuþ olan hava kirliliði izleme istasyonunda toplanmýþ olan örneklerdir. Günlük atmosferik partikül örnekleri Temmuz 2002-Temmuz 2003 tarihleri boyunca PM 2.5 ve PM 10 boyut aralýklarýnda toplanmýþ olan 95 çift örneði kapsamaktadýr. Örnekleme metodu ve kullanýlan örnekleme sitemi ile ilgili detaylý bilgiler bahsi geçen çalýþmada verilmiþtir (Karaca ve ark. 2006a). Örnekleme bölgesinin yeri ve bölgesel arazi kullaným bilgileri Þekil 1'de gösterilmiþtir. Örnekleme bölgesinin yakýnýnda direkt etkili noktasal veya hareketli bir kirletici kaynaðý bulunmamaktadýr. Bu tip çalýþmalarda kullanýlmasý önerilen iki temel örnekleme metodu mevcuttur (Karaca ve ark. 2005b). Birincisi; kesintisiz zaman serileri þeklinde örnekleme, diðeri ise; her bir ay süresince eþit sayýda rasgele örnekleme metotlarýdýr. Bu çalýþmada rasgele örnekleme metodu kullanýlmýþ ve aylýk 6~10 çift örnek (PM 2.5 ve PM 10 ) toplanmýþtýr. Analiz Tekniði ve Özelikleri Aerosol örneklerinin mikrodalga ortamda çözünürleþtirilmesinde CEM MARS 5 CEM Corporation, Matthews, NC, USA model cihaz kullanýlmýþtýr. Kullanýlan asit kombinasyonu 5 ml HNO 3 (Ultrex, J.T. Baker, Phillipsburg, NJ 08865, USA), 4 ml %30-32 H 2 O 2 (semiconductor grade, Aldrich Chemical Company, Inc., Milwaukee, WI, USA), 0,5 ml %47-51 HF (environmental grade plus, Alfa AESAR, Ward Hill, MA , USA) ve 5 ml doymuþ H 3 BO 3 (puratronic, Alfa AESAR, Ward Hill, MA 01835, USA) asitlerinden oluþmuþtur. Partikül maddelerde bulunan metallerin tayini düþük deriþim deðerleri nedeni ile Grafit Fýrýn Atomik Absorpsiyon Spektrometri (GFAAS) tekniði kullanýlarak baþarý ile yapýlabilmektedir. Bu çalýþmada Varian 140 spectraa model cihaz kullanýlmýþtýr. Analizlerinde matris karýþýmý olarak %0,1 nitrik asit ve Varian grafit tüpler kullanýlmýþtýr. Metallerin kalibrasyon eðrileri 100 μg/l standart çözeltinin otomatik seyreltme yoluyla 20, 50 ve 100 μg/l deriþimlerine karþýlýk gelen emilim Þekil 1. Örnekleme bölgesi ve özellikleri (Karaca ve ark. 2005). (absorbsiyon) deðerlerini kullanýlmak sureti ile sýfýr deðerinden geçecek þeklide çizilmiþtir. Metallerin Tayini ve Deðerleri Çalýþma süresince setler halinde 10 örnekle birlikte birer adet boþ filtre þahit örneði ve asit þahidi (her bir sette toplam 10 örnek + 2 þahit) çözünürleþtirilmiþ ve ayrý ayrý metal tayinleri yapýlmýþtýr. Asit þahitleri ve boþ filtre þahit örnekleri arasýnda ölçülen en yüksek fark %5 seviyesinde kalmýþtýr. Her bir element için þahit örneklerinde bulunan deriþim deðerlerinin ortalamalarý, PM örnekleri deriþim deðerlerinin ortalamalarý ve kullanýlan metodun gözlenebilme sýnýr deðerleri Tablo 1'de verilmiþtir. Kullanýlan metodun gözlenebilme sýnýrý (MDL); MDL= S bl +3SSD (Skoog ve Leary 1991) formülü ile hesaplanmýþtýr. Burada; S bl : Þahit örneklerinde ölçülen ortalama deðeri ve SSD: Standart sapma deðerini ifade etmektedir. Ölçüm doðruluðunun saðlanmasý için, iki ayrý Standart Referans Madde (SRM) kullanýlarak (Nist CFA 1633b ve IAEA Soil-7), analizler öncesi ve analizler boyunca metal deriþim deðerleri ve okunan deðerler ölçülerek mukayese edilmiþ ve bu suretle çapraz kontrol saðlanmýþtýr. Kullanýlan referans maddeler örnekleri en iyi þekilde temsil edecek þekilde seçilmiþ olup Nist CFA 1633b, bu tip çalýþmalarda standart olarak kullanýlan bir uçucu kül (fly ash) örneði ve IAEA Soil-7 ise kontrol amacýyla kullanýlmýþ olan bir toprak örneðidir. Ölçüm sonuçlarý SRM referans ölçüm deðerlerine göre ölçüm verimi (recovery) %96~%104 aralýðýnda deðiþim göstermiþtir (Tablo 1). Bu sonuçlara göre %95 güven aralýðýnda oldukça baþarýlý ve doðru sonuçlar elde edilmiþtir. No: 68,

4 Ekoloji Karaca Tablo 1. Ölçüm ve ölçüm doðruluðu deðerleri. BULGULAR PM 2.5 ve PM 10 örneklerinde bulunan Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn deriþim ortalama deðerleri, geometrik ortalamalarý ve standart sapma deðerleri (SSD) Tablo 1'de verilmiþtir. SSD deðerleri yüksek olan veri setleri normal daðýlýma uymadýklarý için literatürde bu tip veri setlerinde referans deðer olarak ortalama deðer yerine geometrik ortalamanýn kullanýlmasý önerilmektedir (Samura ve ark. 2003, Karaca ve ark. 2005b). Ýncelenen verinin ayný deðer aralýðýna sahip birimlerini kümeler halinde bir araya getirme iþlemine sýnýflama denir. Verinin çeþitli aralýklara karþýlýk gelen deðerlerin tüm veri kümesinde kaç defa tekrarlandýðýný gösteren sayýlar frekans adýný alýr. Bir sýnýfa düþen veri sayýsý o sýnýfýn frekansýdýr. Verilerin sýnýflar ve bu sýnýflara karþý gelen frekanslar þeklinde düzenlenmesine frekans daðýlýmý veya frekans tablosu denir (Evans ve ark. 1993, Walpole ve Myers 1993, Tonga 1999). Frekanslarýn her bir sýnýf deðerine karþýlýk gelen grafik ifadesi histogram grafiði olarak bilinmektedir. PM 2.5 ve PM 10 örneklerindeki Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn elementlerinin histogram grafikleri Þekil 3'de verilmiþtir. Metallerin frekans daðýlýmýnýn en yüksek, en düþük, %25 (background üst sýnýr deðeri) ve %75 (epizot alt sýnýr deðeri) yüzdelik deðerleri Þekil 2'de Box-Jenkins grafiði kullanýlarak verilmiþtir. Büyükçekmece bölgesinde ölçülen PM örneklerindeki metaller için epizot alt sýnýrý olarak kabul edilebilecek deðerler PM 2.5 grubundaki Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn için sýrasýyla 2, 96 ng m -3, 30,3 ng m -3, 494 ng m -3, 108 ng m -3 ve 85,8 ng m -3 ; PM 10 grubu için ise 3,28 ng m -3, 69,5 ng m -3, 893 ng m -3, 163 ng m -3 ve 160 ng m -3 olarak bulunmuþtur. Background deriþim seviyeleri üst sýnýrý ise PM 2.5 grubundaki Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn için sýrasýyla 0,44 ng m -3, 11,2 ng m -3, 185 ng m -3, 35,2 ng m -3 ve 5,73 ng m -3 ; PM 10 grubu için ise 0,79 ng m -3, 27,2 ng m-3, 435 ng m -3, 78,8 ng m -3 ve 20,9 ng m -3 olarak bulunmuþtur. 36 Þekil 2. PM metal deriþimleri, en yüksek, en düþük, %25 ve %75 sýnýr deðerleri için Box-Jenkins grafiði. Tablo 2. Türkiye'de yapýlmýþ olan benzer çalýþmalarda elde edilen sonuçlar. a Güllü ve ark (Kýrsal, yýllýk veri) b Kubilay ve ark (Kýrsal, yaz/kýþ) c Koçak ve ark (Kýrsal, yýllýk veri) d Yatin ve ark (Kýrsal, yýllýk veri) e Taþdemir ve ark (Kentsel, yýllýk veri) f Odabaþý ve ark (Kentsel, yýllýk veri) g Samura ve ark (Kentsel, yýllýk veri) h Thomaidis ve ark (Yarý kýrsal, yýllýk veri) i Park ve Kim 2005 (Kentsel, yýllýk veri) j Hueglin ve ark (Kýrsal, yýllýk veri) k Begum ve ark (Yarý kýrsal, yýllýk veri) TARTIÞMA Büyükçekmece bölgesinde ölçülen atmosferik PM metal deriþim deðerlerinin benzer çalýþmalarla mukayesesi Tablo 2'de verilmiþtir. Ölçülen tüm elementler içersinde Ni, Avrupa Konseyi (EC) tarafýndan (Directive 2004/107/EC) tavsiye edilen 20 ng m -3 sýnýr deðerleri aþan tek elementtir (62,0 ng m -3 ). Benzer þekilde yüksek Ni deðerleri baþka çalýþmalarda da rapor edilmiþtir (Odabaþý ve ark. 2002, Samura ve ark. 2003). Yüksek deriþim deðerlerinde nikel solunumuna maruz No: 68, 2008

5 Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül... Ekoloji Þekil 3. PM 2.5 (sol kolon) ve PM 10 (sað kolon) metal deriþim deðerleri histogram grafikleri. No: 68,

6 Ekoloji Karaca kalan kiþilerde birçok patolojik etkinin yaný sýra solunum bölgelerinde kanser vakalarýna rastlandýðý literatürde rapor edilmektedir (Kazimierz ve ark. 2003). Bu konu dikkate alýndýðýnda, bölge atmosferinde nikel yayýlýmýna neden olan endüstriyel kaynaklarýn incelenerek tedbirler alýnmasý gerekmektedir. Diðer elementlerin deriþim deðerleri Türkiye dýþýnda yapýlan çalýþmalara göre yüksek bir tablo çizmesine raðmen Türkiye'de yapýlan diðer çalýþmalarla benzerlikler göstermektedir. Metallerin Frekans Daðýlým Özellikleri Bölgeyi etkileyen PM emisyon kaynaklarýnýn incelenmesi bu çalýþmanýn konusu dýþýndadýr, takip eden baþka çalýþmalarda bölgeyi etkileyen PM kaynaklarý incelenecektir. Bu çalýþmada Þekil 2 ve Þekil 3'de verilen grafiklerin emisyon kaynaklarý ve türleri açýsýndan ifade ettiði bazý çýkarýmlardan kýsaca bahsedilecektir. Ýncelenen metallerin Tablo 1 ve Þekil 3'den de görüldüðü üzere önemli bir yüzdesi PM 2.5 formundaki partiküllerde bulunmaktadýr. Ölçülmüþ olan bu elementler bölge atmosferine doðal olmayan, insan aktivitelerine baðlý kaynaklardan yayýlmaktadýr. Son yýllarda yapýlan çalýþmalarda PM 2.5 boyutlu partiküllerin genellikle atmosfere yanma ve endüstriyel iþlemler sonrasýnda yayýldýðý belirtilmiþtir (Yatin ve ark. 2000, Marcazzan ve ark. 2003). Tablo 1'de verilen standart sapma deðerleri Cu ve Zn için oldukça yüksektir. Bakýr ve çinko deriþimleri örnekleme süresince önemli dalgalanmalar göstermiþ ve bir çok epizot deðer ölçümü yapýlmýþtýr. Bir veri grubu için histogram analizinde elde edilen %75'lik dilimin üzerinde gerçekleþen ölçümler epizot deðerler olarak kabul edilebilir. Benzer þekilde %25'lik ilk kýsým artalan deriþimlerini (background) göstermektedir (Anonymous 2005, Karaca ve ark. 2005b). Þekil 2'deki epizot deðerler %25-%75 yüzdelik frekans dilimleri içerisinde gerçekleþen deriþimlere oranla her iki PM grubunda da dikkate deðer seviyede yüksektir. Bu farklýlýk Cu ve Zn için diðer elementlere mukayese edildiðinde daha önemli seviyededir. Metallerin %25'lik frekans dilimlerinin (background) veri seti ölçüm aralýðýna (en düþük - en yüksek deðerler arasý) mukayese edildiðinde düþük deriþim deðerlerinde kalmasý (%0,5~%16) bu elementlerin atmosfere doðal olmayan kaynaklardan yayýlým gösterdiðini destekleyen 38 istatistiki bir sonuçtur. Epizot deðerlerin (%75 üstü) yüksek deriþim deðerlerine ulaþýlmasý bölgeyi direkt etkileyen yerel ve bölgesel emisyon kaynaklarýnýn bulunduðunu göstermektedir. Bakýr ve çinko deriþimleri tüm veri seti içersinde çok büyük bir yüzde oranýyla bir veya birkaç sýnýf aralýðýnda (bu çalýþmada kullanýlan verinin frekans daðýlýmlarý için 10 sýnýf aralýðý kullanýlmýþtýr) fazla sayýda tekerrür etmiþtir (Þekil 3). Bu tip daðýlým gösteren kirleticiler genellikle sabit ve düzenli emisyon yapan kaynaklara iþaret etmektedirler. Örnekleme bölgesinin Kuzeydoðu yönünde metal iþleme, metal ergitme ve ýsýl iþlemler gibi metal içerikli partikül emisyonuna neden olan endüstriyel faaliyetlerin yürütüldüðü kva kurulu güce sahip Ýstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) bulunmaktadýr. Bir diðer önemli kaynak alaný, örnekleme bölgesinin Güneydoðu sektöründe bulunan ve Kýraç semti sýnýrlarý içersinde faaliyet gösteren endüstriyel aktivitelerdir (dökümhaneler, metal iþleme ve ýsýl iþlem tesisleri). Son olarak, bölgedeki en önemli noktasal endüstriyel hava kirliliði kaynaðý örnekleme bölgesinin Güneybatý yönünde yer alan Akçansa çimento fabrikasýdýr. Kadmiyum ve kurþun deriþimleri normal daðýlýma daha yakýn bir daðýlým göstermektedirler. Normal daðýlýma yakýn bir daðýlým gözlendiðinde yerel kaynaklardan ziyade bölgesel kaynaklarýn (trafik gibi) alýcý ortamý etkilediði fikri kuvvet kazanabilir. Bu tip durumlarda veri setindeki deðiþimler meteorolojik faktörlere baðlý olarak baþarý ile tanýmlanabilmektedir (Karaca ve ark. 2005a, Karaca ve ark. 2006b). Þekil 2'de verilen Box-Jenkins grafiði incelendiðinde PM 2.5 ve PM 10 partikül gruplarýndaki metal deriþimlerinde çok önemli farklýlýklar olmadýðý görülmektedir. PM 2.5 partikül grubu PM 10 grubunun bir alt grubudur. Bu açýdan düþünüldüðünde ölçülen metallerin alýcý ortama genelde 2,5 mm aerodinamik boyuttan küçük atmosferik partiküller olarak taþýndýðý fikri kuvvet kazanmaktadýr. Tek önemli fark kurþun verisinde gözlenmiþtir. PM 10 kurþun deriþimlerinin yaklaþýk yarýsýnýn PM 2.5 içersinde örneklendiði görülmüþtür. Diðer elementlerden farklý olarak kurþun örnekleme bölgesine PM grubu içersinde de zenginleþmiþ olarak ulaþmaktadýr. Bunun en önemli nedeni kaynaktan yayýldýktan sonra çökelen kurþun partiküllerinin rüzgâr gibi doðal etkilerle yeniden No: 68, 2008

7 Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül... Ekoloji atmosfere yayýlmasý (re-suspention) ve örnekleme bölgesine ulaþmasýdýr. Kurþunun aksine diðer elementler yayýldýklarý kaynaktan (PM 2.5 grubunda) doðrudan örnekleme bölgesine taþýnmaktadýr. Elementlerin ölçüm süresince gösterdikleri daðýlýmlar birbirlerine göre farklýlýk arz etmekte ve normal daðýlýma uymamaktadýrlar (Þekil 3, Tablo 3). Bunun temel nedeni elementlerin farklý kaynaklardan ve farklý iþlemler sonrasýnda yayýlmalarý olabilir. Her bir metal için en uygun frekans daðýlým modelinin belirlenmesi gerekmektedir. Böylece gelecekte karþýlaþýlabilecek epizot tahminleri belirlenen frekans modeli kullanýlarak en az hata ile etkin bir þekilde belirlenebilir. Bu çalýþmada incelenen elementler, zehirlilik etkileri nedeni ile özel ilgi gerektiren atmosferik kirleticilerdir. Epizot tahminlerinin baþarý ile yapýlabilesi, içme suyu havzasý olan örnekleme bölgesi için kirleticilere karþý stratejiler ve tedbirler geliþtirilebilmesini kolaylaþtýracaktýr. Bir yýl içersinde gerçekleþebilecek epizot miktarýnýn tahmini bölgenin hava kirliliðinden ne derece etkilendiðini daha net ortaya çýkarabilir. Bölgedeki hava kirliliði yayan faaliyetlere yönelik stratejiler üretilebilir. Yasal zorunluluklar ve yaptýrýmlarda düzenlemelere gidilebilir. Bu çerçevede, 10 adet daðýlým modeli (Erlang, Expon, Gamma, InvGauss, LogLojistik, Lognormal, Normal, Pareto, Pearson5, Weilbul) ayrý ayrý veri setini tanýmlamada kullanýlmýþ ve parametrik olmayan testler yardýmýyla (Goodness-of-fit test) veri setini tanýmlama verimleri test edilmiþtir (Tablo 3). Frekans daðýlým fonksiyonlarýnýn veri setlerine uyumunu test için kullanýlan parametrik olmayan test metotlarýndan Ki-kare testi kullanýlmýþtýr. Parametrik olmayan testler ölçülen deðerler ile model deðerlerini mukayese ederek hangi güven aralýðýnda benzeþtiklerini ifade etmektedir. Frekans daðýlým modelleri ve parametrik olmayan testler hakkýnda detaylý bilgi literatürde kolaylýkla bulunabilir (Evans ve ark. 1993, Groebner ve Shannon 1993). Frekans daðýlým modellerinin Ki-kare test (Goodness-of-fit test) sonuçlarý Tablo 3'de "Test Deðeri ve P deðeri" olarak verilmiþtir. Test sonuçlarýna göre veri setlerini en iyi tanýmlayan modeller PM 2.5 partikül sýnýfýndaki Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn elementleri için sýrasýyla Weibull, Pearson5, Lognormal, LogLojistik ve Weibull; PM 10 partikül sýnýfýndaki Cd, Cu, Ni, Pb ve Zn elementleri için ise Pareto2, LogLojistik, LogLojistik, InvGauss ve Tablo 3. Frekans daðýlým modelleri test sonuçlarý. *NA deðeri test deðerinin geçersiz olduðu anlamýna gelmektedir. Pareto2 olarak belirlenmiþtir. Elde edilen modellerin deðiþken deðerlerleri Tablo 4'de verilmiþtir. Hava kirliliði verisinin frekans daðýlým özellikleri literatürde sýklýkla lognormal daðýlým (Leeuw 1997, Bilos ve ark. 2001, Hueglin 2005), bazý çalýþmalarda ise Weilbull (Begum ve ark. 2004) ve Erlang (Marcazzan ve ark. 2003) daðýlým olarak belirtilmiþtir. Bu çalýþmada ise Lognormal ve Weilbull daðýlýmlarýnýn yaný sýra, Pearson5, LogLojistik, InvGauss ve Pareto2 daðýlýmlarýnýn da hava kirliliði verilerinin tanýmlanmasýnda kullanýlabileceði belirlenmiþtir. Veri setini en iyi tanýmlayan model tespiti yapýldýktan sonra ilgili model ve model parametreleri kullanýlarak veri seti istenilen boyutlarda üretilebilir ve daðýlým özellikleri daha net bir þekilde belirlenebilir. Bu çalýþmada ölçülen veri adeti 95 günlük örneði içermektedir. Belirlenen modeller yardýmý ile her bir metal için 365 günlük (1 yýl) veri üretilmiþtir. Matematiksel modellerin kullanýmýyla elde edilen 365 günlük veri seti her bir kirletici için bölgeyi temsil edebilecek sýnýr deðerlerin tayininde kullanýlabilir. Daha öncede bahsedildiði üzere %98'lik yüzdelik dilim deðeri referans deðer yüzdelik dilimi olarak alýnabilir. Tablo 4'de %98'lik yüzdelik dilimin her bir metal için hesaplanan deðerleri verilmiþtir. PM 2.5 metal içerikleri için henüz Türkiye'de ve Avrupa Birliðinde sýnýr deðerler belirlenmemiþ olmasýna raðmen ilerleyen yýllarda bu tip sýnýrlamalar getirilecektir. PM 10 metal içeriði için ise bazý direktifler kapsamýnda belirlenmiþ sýnýr deðerler vardýr. Bu direktifler þunlardýr; Pb (Directive 1999/30/EC), Cd, and Ni No: 68,

8 Ekoloji Karaca Tablo 4. Model parametreleri ve referans deðer yüzdelik dilimleri. (Directive 2004/107/EC). PM yapýsýndaki atmosferik kurþun için Avrupa Birliði ülkelerinde genel olarak kullanýlan sýnýr deðer 0,5 μg m -3 'dür. Bu çalýþmada hesaplanan 0,4 μg m -3 (%98) yüzdelik deðerler uygulanan sýnýr deðerlerden daha düþük seviyededir. Çevre koruma Örgütü (EPA)'nün belirlediði yönlendirmelere göre 0,5 μg m -3 sýnýr deðeri 2004 yýlýndan 2008 yýlýna kadar 0,25 μg m -3 seviyesine çekilecektir. Avrupa Konseyi (EC) tarafýndan atmosferik nikel ve kadmiyum için 20 ng m -3 ve 5 ng m -3 deðeri tavsiye edilen sýnýr deðerler olarak belirlenmiþtir. Bu çalýþmada kadmiyum için elde edilen sýnýr deðer EC tarafýndan tavsiye edilen deðere yakýn olmasýna raðmen yaklaþýk 2,5 kat daha yüksektir. Atmosferik Ni için elde edilen sýnýr deðer ise tavsiye edilen deðerin çok üzerindedir (yaklaþýk 100 kat). Sonuç olarak, özelikle nikel deriþimleri açýsýndan bölge daha uzun bir süre boyunca izlenmeli, yerel ve bölgesel emisyon kaynaklarý belirlenerek tedbirler alýnmalý, atmosferik deriþim deðerleri uluslararasý sýnýr deðerlere indirgenmeye çalýþýlmalýdýr. Öneri ve Tavsiyeler Büyükçekmece atmosferinde tayin edilen elementler içersinde özellikle nikel deriþim deðerlerinin yüksek olmasý nedeniyle bölgede yaþayan halk saðlýðý açýsýndan tehlike oluþturabilecek bir görünüm arz etmektedir. Bu çalýþmayý takip eden çalýþmalarda bölgedeki nikel emisyon kaynaklarý incelenerek hava kalitesine olan katkýlarý ele alýnmalý ve kontrol ve/veya yönetim stratejileri üretilmelidir. Bölgenin içme suyu havzasý olmasý, bölge atmosferindeki, özellikle Ni gibi halk saðlýðýna önemli etkileri olabilecek elementlerin, suda çözünür kýsýmlarý da dikkate alýnarak Büyükçekmece gölünde çökelme ve depolanma oranlarý incelenmeli ve su kalitesine uzun ve kýsa süreli etkileri, bulgular ýþýðýnda tartýþýlmalýdýr. Bölgedeki atmosferik metallerin kaynaklarý matematiksel ve istatistiksel modeller kullanýlarak meteorolojik verilerinde yardýmýyla incelenmelidir. Bölgenin ilkbahar ve yaz aylarýnda Akdeniz üzerinden, sonbahar ve kýþ aylarýnda ise Avrupa ve Sibirya üzerinden gelen hava akýmlarýna maruz kalmasý nedeniyle, uzun taþýnýmýn bölgeye olan etkileri de takip eden çalýþmalarda inceleme konularý içersine dâhil edilmelidir. TEÞEKKÜR Bu çalýþmanýn kimyasal analizleri Çekmece Nükleer Araþtýrma ve Eðitim Merkezinde, örnekleme çalýþmalarý ÝSKÝ, Büyükçekmece içme suyu arýtma tesisi içersinde kurulmuþ olan Fatih Üniversitesi Hava Kirliliði Ýzleme Ýstasyonunda gerçekleþtirilmiþtir. KAYNAKLAR Anonymous (2002) A Concise Summary Probability Distribution Functions. Palisade Corporation, Newfield. Anonymous (2005) WHO air quality guidelines global update 2005 Report on a Working Group meeting, EUR/05/ WHO Regional Office for Europe, Copenhagen. Basak B, Alagha O (2004) The chemical composition of rainwater over Büyükçekmece Lake, Istanbul. Atmospheric Research 71, 4, Begum BA, Kim E, Biswas SK, Hopke PK (2004) Investigation of sources of atmospheric aerosol at urban and semi-urban areas in Bangladesh. Atmospheric Environment 38, Bilos C, Colombo JC, Skorupka MJ, Presa R (2001) Sources, distrubution and variability of airborn trace metals in La Plata City area, Argentina. Environmental Pollution 111, Evans M, Nicholas H, Brian P (1993) Statistical Distributions. John Wiley & Sons Inc., New York. Groebner DF, Shannon PW (1993) Business Statistics: A Decision-Making Approach. Macmillan Publishing Company, New York. Güllü HG, Ölmez Ý, Tuncel G (2000) Temporal variability of atmospheric trace element concentrations over the eastern Mediterranean Sea. Spectrochimica Acta Part B 55, No: 68, 2008

9 Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül... Ekoloji Gülsoy G, Tayanç M, Ertürk F (1999) Chemical analyses of the major ions in the precipitation of Istanbul, Turkey. Environmental Pollution 105, Hueglin C, Gehrig R, Baltensperger U, Gysel M, Monn C, Vonmont H (2005) Chemical characterisation of PM 2.5, PM 10 and coarse particles at urban, near-city and rural sites in Switzerland. Atmospheric Environment 39, Karaca F, Alagha O, Elçi E, Ertürk F, Yýlmaz YZ, Özkara Y (2006a) Büyükçekmece Gölü Havzasýnda Havanýn PM 2.5 ve PM Gruplarýnda Krom Deriþimleri. Ekoloji 15, 61, Karaca F, Alagha O, Ertürk F (2005a) Application of Inductive Learning: Air Pollution Forecas in Istanbul, Turkey. Intelligent Automation and Soft Computing 11, 4, Karaca F, Alagha O, Ertürk F (2005b) Statistical characterization of atmospheric PM 10 and PM 2.5 concentrations at a non-impacted suburban site of Istanbul, Turkey. Chemosphere 59, 8, Karaca F, Nikov A, Alagha O (2006b) NN-AirPol: A neural-network-based method for air pollution evaluation and control. International Journal of Environmental Pollution 28, 3-4, Karaca F, Ölmez Ý, Aras NK (2004) A Radiotracer Method to Study The Transport of Mercury (II) Chloride from Water to Sediment and Air. Journal of Radioanalytical Chemistry 259, Kazimierz SK, Sunderman FW, Salkinow K (2003) Nickel carcinogenesis. Mutation Research/Fundemental and molecular Mechanisms of Mutagenesis 533, Law AM, Kelton D (1991) Simulation Modeling and Analysis. McGraw-Hill, New York. Leeuw F, Sluyter R, Zantvoort E (1997) Air Pollution By Ozone In The European Union, Exceedance of Ozone Threshold Values in 1995 and Summer EEA Topic report No. 29, Copenhagen. Lu HC, Fang GC (2002) Estimating the frequency distributions of PM and PM by the statistics of wind speed at Sha-Lu, Taiwan. The Science of the Total Environment 298, Marcazzan GM, Ceriani M, Valli G, Vecchi R (2003) Source apportionment of PM 10 and PM 2.5 in Milan (Italy) using receptor modelling. The Science of the Total Environment 317, Niruagu JO (1989) A global assessment of natural sources of atmospheric trace metals. Nature 338, Odabasi M, Muezzinoglu A, Bozlaker A (2002) Ambient concentrations and dry deposition fluxes of trace elements in Izmir, Turkey. Atmospheric Environment 36, Park SS, Kim YJ (2005) Source contributions to fine particulate matter in an urban atmosphere. Chemosphere 59, Samura A, Alagha O, Tuncel SG (2003) Study of trace and heavy metals in rural and urban aerosols of Uludað and Bursa (Turkey). Water, Air and Soil Pollution: Focus 3, Seinfeld JH, Pandis SN (1998) Atmospheric Chemistry and physics: From Air Pollution to Climate Change. Willey Interscience Publication, New York. Skoog DA, Leary JJ (1991) Princibles of Instrumental Analysis. Sounders HBJ, Philadelphia. Stuart A, Keith J (1991) Kendall's Advanced Theory of Statistics. Vol. 2, Oxford University Pres, New York. Tasdemir Y, Kural C, Cindoruk SS, Vardar N (2006) Assessment of trace element concentrations and their estimated dry deposition fluxes in an urban atmosphere. Atmospheric Research 81, Tayanç M (2000) An assessment of spatial and temporal variation of sulfur dioxide levels over Istanbul, Turkey. Environmental Pollution 107, 1, Thomaidis NS, Bakeas EB, Siskos PA (2003) Characterization of lead, cadmium, arsenic and nickel in PM 2.5 particles in the Athens atmosphere, Greece. Chemosphere 52, Tonta Y (1999) Bilimsel Araþtýrmalarda Ýstatistik Tekniklerin Kullanýmý ve Bulgularýn Sunumu Üzerine. Türk Kütüphaneciliði 13, 2, Walpole RE, Myers RH (1993) Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Macmillan Publishing Company, New York. Wark K, Warner CF (1981) Air Pollution, Its Origin And Control. Harper and Row Publishers, New York. Wilson WE, Chow JC, Claiborn C, Fusheng W, Engelbrecht J, Watson JG (2002) Monitoring of particulate matter outdoors. Chemosphere 49, No: 68,

10 Ekoloji Karaca Yatin M, Tuncel S, Aras NK, Olmez I, Aygun S, Tuncel G (2000) Atmospheric trace elements in Ankara, Turkey: 1. factors affecting chemical composition of fine particles. Atmospheric Environment 34, 8, Yatkin S, Bayram A (2007) Elemental composition and sources of particulate matter in the ambient air of a Metropolitan City. Atmospheric Research 85, No: 68, 2008

Büyükçekmece Gölü Havzasýnda Havanýn PM 2.5 ve PM 2.5-10 Gruplarýnda Krom Deriþimleri

Büyükçekmece Gölü Havzasýnda Havanýn PM 2.5 ve PM 2.5-10 Gruplarýnda Krom Deriþimleri Ekoloji 15, 61, 16-21 2006 Büyükçekmece Gölü Havzasýnda Havanýn PM 2.5 ve PM 2.5-10 Gruplarýnda Krom Deriþimleri Ferhat KARACA, Omar ALAGHA, Eylem ELÇÝ Fatih Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 34900

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ 269 ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ Gülay ÖNAL, Semra G. TUNCEL ( ) ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara ÖZET Ankara şehir atmosferindeki eser element çökelmesi, alıcı ortam

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI İlker BALCILAR, Abdullah ZARARSIZ, Yakup KALAYCI, Güray DOĞAN, Gürdal TUNCEL SEMPOZYUMU 7-9 EKİM 2015 İZMİR

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi

Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 77, 72-79 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.7711 Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi Hüseyin ÖZDEMÝR, Gülsüm BORUCU, Göksel DEMÝR

Detaylı

EGE BÖLGESİNDE TOPLANAN ATMOSFERİK PARTİKÜLER MADDENİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE LİTERATÜRLE KARŞILAŞTIRILMASI

EGE BÖLGESİNDE TOPLANAN ATMOSFERİK PARTİKÜLER MADDENİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE LİTERATÜRLE KARŞILAŞTIRILMASI Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008, 22 25 Ekim 2008, HATAY EGE BÖLGESİNDE TOPLANAN ATMOSFERİK PARTİKÜLER MADDENİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE LİTERATÜRLE KARŞILAŞTIRILMASI Başak MUNZUR 1, Güray

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI İlker BALCILAR 1( ), Abdullah ZARARSIZ 2, Yakup KALAYCI 2, Güray DOĞAN 3, Gürdal TUNCEL 1 1 Çevre Mühendisliği

Detaylı

İSTANBUL SO2 ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANSAL VE MEKANSAL DEĞİŞİMİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL SO2 ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANSAL VE MEKANSAL DEĞİŞİMİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL SO2 ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANSAL VE MEKANSAL DEĞİŞİMİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Bahar TÜNCEL 1(), Muhammet DOĞAN 1, Nizamettin MANGIR 1, Ülkü ALVER ŞAHİN 2 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yetkin Dumanoğlu Doğum Tarihi: 02 Ağustos 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE BÖLGESİNDE TOPLANAN YAĞMUR NUMUNELERİNİN AĞIR METAL MUHTEVASI VE KİRLETİCİ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

BÜYÜKÇEKMECE BÖLGESİNDE TOPLANAN YAĞMUR NUMUNELERİNİN AĞIR METAL MUHTEVASI VE KİRLETİCİ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008, 22 25 Ekim 2008, HATAY BÜYÜKÇEKMECE BÖLGESİNDE TOPLANAN YAĞMUR NUMUNELERİNİN AĞIR METAL MUHTEVASI VE KİRLETİCİ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ Omar ALAGHA

Detaylı

TOZ BULUTLARININ İÇ VE DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

TOZ BULUTLARININ İÇ VE DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ TOZ BULUTLARININ İÇ VE DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa hbulut@harran.edu.tr, mirfan@harran.edu.tr, trastgeldi@harran.edu.tr,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý"

Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý Ekoloji 19, 73, 86-97 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý" Ýsmail ANIL, Ferhat KARACA*, Omar ALAGHA Fatih

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE POLİARAOMATİK HİDROKARBON (PAH) VE AĞIR METAL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk DİNÇER, Özgen ERCAN, Özcan CEYLAN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

İZMİR DE HAVA KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM abayram@deu.edu.tr

İZMİR DE HAVA KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM abayram@deu.edu.tr 237 İZMİR DE HAVA KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM abayram@deu.edu.tr GİRİŞ Sanayi devrimiyle başlayan ve fosil yakıt tüketiminin artışına paralel olarak artan hava kirliliği problemleri günümüzde

Detaylı

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Ekoloji 19, 75, 49-57 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.757 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Emre Burcu ÖZKARAOVA GÜNGÖR Ondokuz Mayýs Üniversitesi,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 17 İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma AKÇADAĞ Emrah UYSAL ÖZET TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Kimya Grubu Laboratuvarları yeterlilik testlerinin önemini

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÇİMENTO FABRİKALARININ EMİSYON FAKTÖRLERİ. ****İTÜ, Kimya ve Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak, İstanbul

TÜRKİYE DEKİ ÇİMENTO FABRİKALARININ EMİSYON FAKTÖRLERİ. ****İTÜ, Kimya ve Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak, İstanbul TÜRKİYE DEKİ ÇİMENTO FABRİKALARININ EMİSYON FAKTÖRLERİ B. R.Canpolat*, A. T.Atımtay*, İ. Munlafalıoğlu**,E. Kalafatoğlu***, E. Ekinci**** *ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06531 Ankara **T.Ç.M.B. Eskişehir

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÜRAY DOĞAN

Yrd.Doç.Dr. GÜRAY DOĞAN Yrd.Doç.Dr. GÜRAY DOĞAN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1980 ANKARA T: 2423106333 F: gdogan@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kaç istasyon olması gerektiğinin, Bu istasyonların nerelerde kurulması gerektiğinin, İzlemede kullanılacak metotların

Kaç istasyon olması gerektiğinin, Bu istasyonların nerelerde kurulması gerektiğinin, İzlemede kullanılacak metotların Kaç istasyon olması gerektiğinin, Bu istasyonların nerelerde kurulması gerektiğinin, İzlemede kullanılacak metotların Ölçülecek parametrelerin Belirlenmesi demektir. Pahalı en az sayıda istasyon Ölçülecek

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde n Alkan Konsantrasyon Seviyelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi

Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde n Alkan Konsantrasyon Seviyelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde n Alkan Konsantrasyon Seviyelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi EBRU KOÇAK, SEDA ASLAN KILAVUZ, İPEK İMAMOĞ LU, GÜRDAL TUNCEL Giriş Partikül

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 2 sh Mayıs 2007

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 2 sh Mayıs 2007 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 2 sh. 15-27 Mayıs 27 İZMİR HAVASINDA PARTİKÜL MADDE KİRLİLİĞİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME (THE AIR BORNE PARTICULATE MATTER POLLUTION IN IZMIR)

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 31-36, 2003 Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Ekoloji 19, 75, 41-48 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.756 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði

Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði Cilt:12 Sayý:46 (2003), 1-7 Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði Aysýn GÝRAY KAYNAK BUSKÝ Arýtma Tesisleri Daire Baþkanlýðý, Batý Atýksu Arýtma Tesisi, Özlüce, BURSA Yücel

Detaylı

Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar

Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Ekoloji 18, 69, 20-31 (2008) Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Türkan ÖZSOY 1 *, Sermin ÖRNEKTEKÝN 2 1Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Çiftlikköy Kampusü, 33343 Mersin-TÜRKÝYE

Detaylı

Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma

Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma Rýfat AÞLIYAN Adil ALPKOÇAK Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Bornova 35100, Ýzmir rasliyan@yahoo.com alpkocak@cs.deu.edu.tr

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Doç. Dr. BANU ÇETİN İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ

Doç. Dr. BANU ÇETİN İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Doç. Dr. BANU ÇETİN İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ I. ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Banu ÇETİN Doğum yeri : UŞAK Doğum tarihi : 17.08.1976 Yazışma adresi : Öğretmenler Sok. Yeşil Yuvam 2 Sitesi, Yasemin Apt. Kat:

Detaylı

Halil İbrahim HACIOĞLU

Halil İbrahim HACIOĞLU Halil İbrahim HACIOĞLU Çevre Mühendisi TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR / TÜRKİYE 0 (222) 323 60 37 / 0 (543) 607 92 69 hihacioglu@gmail.com / ibrahim@hotelscombined.com KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 08.02.1988

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü LOGO Doç. Dr. Esin SUZER Prof. Dr. Aynur KONTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü Deniz Kirliliği İnsan kaynaklı ya da doğal etkiler sonucu ortaya çıkan,

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

BATI KARADENİZ AEROSOLUNUN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI KARADENİZ AEROSOLUNUN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BATI KARADENİZ AEROSOLUNUN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Derya Deniz GENÇ TOKGÖZ 1, İlker BALCILAR 1(), Ali İhsan İLHAN 2, Tülay BALTA 2, Gürdal TUNCEL 1 ÖZET 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

İSTANBUL ATMOSFERİNDE KURŞUN KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

İSTANBUL ATMOSFERİNDE KURŞUN KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ İSTANBUL ATMOSFERİNDE KURŞUN KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 1, Gülseren KELEŞ 1, Serkan AKBULUT 1, Mete TAYANÇ 1 ve Bülent AKKOYUNLU 2 1 Marmara

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi

Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi Cilt:12 Sayý:46 (23), 38-42 Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi Hulusi ÇOKADAR Pamukkale Üniversitesi, Eðitim Fak., Fen Bilgisi Eðitimi A.B.D., Ýncilipýnar, DENÝZLÝ

Detaylı

TÜRKiYE DE BİR ÇİMENTO FABRİKASI İÇİN HAVA KALİTESİ MODELLEME ÇALIŞMASI

TÜRKiYE DE BİR ÇİMENTO FABRİKASI İÇİN HAVA KALİTESİ MODELLEME ÇALIŞMASI TÜRKiYE DE BİR ÇİMENTO FABRİKASI İÇİN HAVA KALİTESİ MODELLEME ÇALIŞMASI Barış R.CANPOLAT*, Aysel T.ATIMTAY*, Ismet MUNLAFALIOĞLU**, Ersan KALAFATOĞLU*** *ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06531 Ankara **T.Ç.M.B.

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Trabzon da Yağmur Sularının Analizi

Trabzon da Yağmur Sularının Analizi Ekoloji 21, 85, 107-113 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2012.8512 Trabzon da Yağmur Sularının Analizi ARAŞTIRMA NOTU Omer DALMAN *, Anil Ece ARSLAN Karadeniz Technical University, Faculty of Science, Department

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı