Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT"

Transkript

1 Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Karşı Tutum ve Davran ışlarının Değerlendirilmesi Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET Amaç: Bu çal ışma, hem şirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı tutum ve davran ışların ı değerlendirmek üzere tan ımlay ıcı bir araştırma olarak planlanmıştır. Yöntem: Çal ışma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Hastaneleri, Sağlık Bakanl ığı ' na bağlı Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi ve Vak ıf Gureba Eğitim Hastanesi'nde gündüz çal ışan, araştırmay ı kabul eden ve basit rastlantısal yöntemle seçilen; psikiyatri kliniklerinde çal ışan 222 hemşire ile, psikiyatri dışı klinikler olarak dahiliye kliniklerinde çal ışan 97 ve cerrahi kliniklerinde çalışan 121 hemşire olmak üzere olmak üzere toplam 440 hem şire ile Eylül 1999-Ocak 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; veri toplama aracı olarak, literatür bilgisi doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen Ön Görüşme Formu, Ruh Hastaları ve Ruh Hastal ıklarına Ilişkin Görüşler (Opinions About Mental Illness Scale-OMI) Ölçe ği ve ruhsal bozuklu ğa sahip olan bireylerde tercih edilen tedavi ve danışmanlığın türünü ve iyile şme olas ılığın ı yan ıtlayan ın görüşüne göre saptamaya sağlayan bir form kullan ılm ıştır. Çalışma veriler i, bilgisayarda SPSS programı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma sonucunda; psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin otorite, ruh sağlığı ideolojisi ve bireylerarası etyoloji puan ortalamaları psikiyatri dışı kliniklerde çal ışan hemşirelerden daha düşük, koruyuculuk-kollay ıc ılık ve k ısıtlay ıc ı- lık alt grup puan ortalamaları ise daha yüksek bulunmu ştur. Sonuç: Sonuç olarak psikiyatri kliniğinde çalışan hemşireler ruh hastaları ya da hastalıklarına karşı psikiyatri dışı kliniklerde çalışan hemşirelere göre daha olumlu görüş, davranış ve tutum e ğilimi içindedir. Anahtar kelimeler: Hem şire, ruhsal bozukluk, tutum Düşünen Adam; 2004, 17(2):87-93 ABSTRACT Objective: This is a descriptive study designed to evaluate nurses' attitudes toward persons with mental disorders. Methods: The research project was carried out from September 1999 to January 2000 at the Istanbul University Cerrahpaşa and Istanbul Medical Faculty Hospitals, at the Ministry of Health Bak ırköy Mental and Nervous Diseases Hospital and at the Gureba Foundation Teaching Hospital. Nurses who worked the day shift and agreed to participate were chosen randomly for inclusion in the study, 222 of the 440 nurses in the Study worked in psychiatric settings. 97 of the non- psychiatric nurses worked in an internal medicine unit; 12Iworked in a surgical unit. For data collection, forms prepared by the researcher whith assistance from the literature were used, including a Pre- İnterview Form, an Opinions About Mental Illess Scale (OM1) and a form that allowed the subjects to express their views on treatment and counseling options and probability of recovery. Research data was evaluated statistically on the computer using SPSS programme. Results: Research findings showed that the mean scores of psychiatric nurses in the categories of Authoritarianism and Mental Health Idealogy and Interpersonal Etiology were lower than the scores of the non-psychiatric nurses. Their scores in the sub-group categories of Benevolence and Social Restrictiveness subgroups were higher than those of their non-psychiatric nurse peers. Conclusion: In conclusion, psychiatric nurses were found to have more positive opinions, behaviors and attitudes toward mental illness and mentally-ill patients than their non-psychiatric nurse peers. Key words: Nurse, mental disorder, attitudes İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hem şirelik Yüksekokulu, Araş. Gör. Dr.*, Doç. Dr.** 87

2 Hem şirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Kar şı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi GİRİŞ Ülkemizde; Küey, Üstün ve Güleç, Türkiye'de ruhsal bozukluklarla ilgili epidemiyolojik çal ışmalar ı gözden geçirmi şler ve bu çal ışmalara dayanarak, Türk toplumunda tedavi gerektirecek düzeyde ruhsal bozukluğu olanların oran ını % 20, kesin ruhsal bozukluğu olanların oran ın ise % 2-10 dolay ında tespit etmişlerdir ( ). Ruhsal yakmmalar ı olan hastaların büyük bir bölümünün psikiyatri d ışında tedavi edildiği ya da psikiyatri kliniğine geç ve güçlükle ula şabildiği bilinmektedir. Yani; hem şire ve diğer sağlık görevlileri, davran ış bozukluğu ve ruhsal alanda sorunlar ı olan bir hasta ile sadece psikiyatri kliniklerinde de ğil hizmet verdikleri her alanda ve çevrelerinde kar şılaşmaktad ır yılında Üstün ve Gater'in bir çal ışmas ına göre de temel sağlık hizmetlerine ba şvuran hastalar ın % 30'unda ruhsal bozukluk olduğu ileri sürülmektedir ( 19). Sağl ık profesyonellerinin tutumlar ı, genel halk ın sahip olduğu alg ılar gibidir. Çe şitli araştırmac ılar, ruhsal hastalar ile u ğraşan profesyonellerin tutumlar ından da söz etmi ştir (Aştı 1995; Eker 1985; Fryer & Cohen 1988; Malla & Show 1987; Rabkin 1972). Bu tutumlar, hastanelerdeki hastalara direk temas deneyimleri ve toplumdaki ruhsal sa ğlık eğitimi nedeniyle çok anlaml ı olabilir (12). Hemşire, bir meslek kültürüne sahip olmakla beraber gene de mensubu bulunduğu büyük toplumun bir üyesidir. Ruhsal hastal ıklar hakk ındaki mitler; hastaların, ailelerinin ve geleceklerinin zararl ı ve olumsuz olduğudur. Diğer sağlık çalışanları gibi hemşireler de hastan ın semptomlanna, te şhisine ve prognozuna yönelik olan bu mitlerden etkilenirler. Dolay ıs ıyla hemşirenin içinde yaşadığı toplumun ruh hastal ıkları hakkındaki görü ş ve inançları, hemşirenin mesleki işlevleri üzerinde zaman zaman etkisini gösterecektir. Bu bakımdan, hem şireliğe başlayan bir kimsenin, kendi rolü üzerindeki dü şünceleri ve kendi kendisinden bu sahada bekledikleri de, toplumun ruh hastal ığına sebep olarak ileri sürdü ğü inançlarla adeta şekillenmi ş bulunmakta ve bunların etkisinde kalmaktad ır. Özellikle hastalarla yak ından ve uzun süreli ili şki içindeki hem şirelerin tutumlan bu hastalar üzerinde do ğrudan etkili olmakta ve hem şirenin tutumlar ı kliniğin terapötik ortam ını etkileyebilmektedir. Bilimsel ay- dınlanmanın önyarg ılan, yanl ış inan ış ve mitleri tek tek ortadan kald ırdığı çağım ızda psikiyatri, ruh hastas ı ve hastal ıklarına ilişkin imaj ın sağl ık camias ında bile hala ön yarg ılar, yanl ış inanışlarla beslenmesi ilginç bir analiz konusudur (1 1,18) Öte yandan ço ğu hemşirenin, hastalar ındaki psikososyal sorunlar ile başedebilecek klinik donanıma sahip olmas ına rağmen bu tür bir medikal bak ımın kendi sorumluluklar ı olmadığını düşünmesi bilinen bir gerçektir. Psikiyatrinin t ıp dışı alanlarla etkile şiminin yoğunluğuna rağmen, oradaki sağlık çal ışanlar ı aras ında var olan ön yarg ı ve ileti şim kopukluklar ına yol açan yanl ış inanışlar ve bilgi yetersizli ği yalnızca teorik bir sorun olman ın ötesinde günümüzde h ızla geli şen konsültasyon-liyezon psikiyatri alan ında önemli pratik sorunlar ı gündeme getirmektedir. GEREÇ ve YÖNTEM Amaç Psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hemşirelerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik yakla şımları; bu bireylere yönelik tutum ve davran ışları ile yakından ili şkilidir. Bu nedenle bu çal ışma bir liyezon psikiyatri çal ışmas ı olarak hem şirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere kar şı tutum ve davran ışlarını değerlendirmek üzere tan ımlay ıc ı bir araştırma olarak planlanm ıştır. Araştırmanın Evreni Araşt ırman ın evrenini, İstanbul ili Avrupa yakas ındaki üniversite ve Sa ğlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çal ışan hem şireler olu şturmaktad ır (N= 9689). Araştırman ın Örneklemi Araştırman ın örneklemini, bünyesinde psikiyatri ve konsültasyon-liyezon psikiyatri kliniklerini bar ındıran İstanbul Üniversitesi Cerrahpa şa Tıp Fakültesi ve İstanbul T ıp Fakültesi Hastaneleri, Sagl ık Bakanl ı- ğı'na bağl ı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıktan Hastanesi ve Vak ıf Gureba Eğitim Hastanesi'nde gündüz çal ışan, araştırmay ı kabul eden ve basit rastlant ısal yöntemle seçilen; psikiyatri kliniklerinde çal ışan 222 hemşire ile psikiyatri d ışı klinikler olarak dahiliye kliniklerinde çal ışan 97 ve cerrahi kliniklerinde çal ı- şan 121 hem şire olmak üzere olmak üzere toplam 88

3 Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Kar şı Tutum ve Davranışların ın Değerlendirilmesi 440 hem şire oluşturmuştur. Araştırma Eylül Ocak 2000 tarihleri aras ında gerçekle ştirilmi ştir. Veri Toplama Araçlar ı Veri toplama arac ı olarak, literatür bilgisi do ğrultusunda araşt ırmac ı tarafından geliştirilen Ön Görü şme Formu (1,2,3,4,5,6,9,12), Ruh Hastalar ı ve Ruh Hastal ıklarına İlişkin Görüşler (Opinions About Mental Illness Scale-OMI) Ölçe ği (1,10,11,16) ve ruhsal bozukluğa sahip olan bireylerde tercih edilen tedavi ve danışmanlığın türünü ve iyile şme olas ılığını yanıtlayanın görüşüne göre saptamay ı sağlayan bir form (2,4,12) kullan ılmıştır. Ruh Hastaları ve Ruh Hastal ıklarına İlişkin Görüşler Ölçeği (Opinions About Mental Illness Scale-OMI) Likert tipi 51 maddeyi içermektedir. OMI; Cohan ve Struening tarafından 1963 y ılında geli ştirilmi ş ve ülkemizde geçerlilik-güvenilirlik çal ışmas ı Arıkan tarafından 1986 y ıl ında yap ılmıştır. Aynca ulusal ve uluslar aras ı baz ı araştırmalarda bu ölçek kullan ılarak psikiyatrik bozuklu ğa sahip olan bireylere yönelik tutumlar ölçülmü ştür (1,2,9,10,15). OMI; ruh hastaları ve hastal ıklarına ilişkin görü ş ve tutumlar ı 5 boyutta ölçmektedir (Otoriterlik Boyutu, Koruyuculuk- Kollay ıc ılık Boyutu, Ruh Sağlığı Ideolojisi Boyutu, Sosyal Kısıtlayıc ılık Boyutu, Bireyleraras ı Etyoloji Boyutu). Ruhsal bozuklu ğu olan bireylerde tercih edilen tedavi ve danışmanl ığın türünü ve iyile şme olas ılığını yan ıtlayan ın görü şüne göre saptamay ı sağlayan form 5 sorudan olu şmaktad ır. Bu form; Norman ve Malla tarafından 1985 y ılında geli ştirilmi ş olup, ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çal ışmas ı 1991 y ılında Arkar tarafından yap ılmıştır (2,432). Bu form; farmokoterapi, dan ışma, EKT, psikoterapi ve aile rehberli ğine yönelik sorulan içermektedir. Verilerin Değerlendirilmesi Veriler, bilgisayarda SPSS program ı ile yüzdeleme, X2 (Ki-Kare) testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Korelasyon Analizi, Mann-Whitney U testi ve "t" testlerinden yararlan ılarak istatiksel olarak değerlendirilmi ştir. BULGULAR rinde Çalışan Hem şireler: n 1=222/Psikiyatri D ışı Kliniklerde Çal ışan Hemşireler: n2=218) gerçekle ştirilen ara ştırmam ızın bulgular ı aşağıda görülmektedir. Tablo l'de görüldü ğü gibi psikiyatri kliniklerinde çal ışan hem şireler (n i=222) ve psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hemşireler (n2=218) sosyodemografik özellikleri bak ım ından karşılaştır ıld ığında; Psikiyatri klini ğinde çal ışan hem şirelerin % 41.4'ünün (n 1=92) ya ş aras ı olduğu, % 45.0'inin (n 1=100) şehirde büyüdüğü, % 66.7'sinin (n 1=148) evli olduğu, % 51.4'ü (n 1=114) ön lisans mezunu olduğu, % 73.0'1 (n 1=162) çekirdek aile tipinde olduğu, % 88.7'si (n 1 =197) psikiyatrik özgeçmişe sahip olmadığı, % 90.5'inin (n 1=201) ailesinde psikiyatrik öykü olmad ığı; Psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hemşirelerin % 56.4'ünün (n2=123) yaş aras ında olduğu, % 54.6's ı (n2=119) şehirde büyüdüğü, % 62.4'ü (n2=136) bekar oldu ğu, % 36.7'si (n2=80) sağl ık meslek lisesi mezunu ve yine % 36.7'si (n 2=80) ön lisans mezunu olduğu, % 78.4'ü (n2=171) çekirdek aile tipinde olduğu, % 94.5 (n2=206) psikiyatrik özgeçmişe sahip olmad ığı, % 95.0 (n 2=207) ailesinde psikiyatrik öykü olmad ığı görülmü ştür. Tablo 2'de görüldü ğü gibi psikiyatri kliniklerinde çal ışan hemşireler (n ı=222) ve psikiyatri d ışr kliniklerde çal ışan hemşireler (n2=218) mesleki özellikleri bak ım ından karşılaştırıldığında; Psikiyatri kliniklerinde çal ışan hem şirelerin % 89.2'sinin (n 1=198) Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi'nde çal ıştığı, % 66.2' sinin (n 1=147) klinik hem şiresi olduğu, % 37.4'ünün (n 1=83) y ıldır çal ıştığı, Psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hem şirelerin % 35.3'ünün (n2=77) Vak ıf Gureba E ğitim Hastanesi'nde çal ıştığı, % 55.5'inin (n2=121) ise cerrahi kliniklerinde çal ıştığı, % 72.0' ının (n2=157) klinik hemşiresi olduğu, % 51.4'ünün (n2=112) 1-5 y ıld ır çal ıştığı, % 95.9'unun (n2=209) psikiyatri kliniği deneyimi olmadığı, % 55.3'ünün (n2=120) psikiyatri dışı kliniklerde çal ışırken psikolojik bozukluk gösteren hastalara da bak ım verdikleri, % 45.2'sinin (n2=98) çal ıştıkları kliniklerin psikiyatri kliniğinden konsultasyon istemedikleri görülmü ştür. Toplam 440 hem şire üzerinde (Psikiyatri Klinikle- 89

4 Hem şirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Kar şı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Tablo 1. Psikiyatri ve Psikiyatri D ışı Kliniklerde Çal ışan Hemşirelerin Sosyodemografik özellikleri (N=440). Sosyodemografik Özellikleri Yaş Gruplar ı Büyüdüğü Yer 12 Köy 50 Kasaba 72 Şehir 100 Cevaps ız Medeni Durum Bekar 57 Evli 148 Diğer 17 Eğitim Durumu Sağl ık Meslek Lisesi Me. 64 Önlisans Mezunu 114 Yüksekokul Mezunu 36 Lisansüstü Eğitim Yap. Aile Tipi 8 Çekirdek 162 Geni ş 50 Parçalanmış Aile Eğitimi 10 Okur-Yazar De ğil 10 Okur-Yazar 40 İkokul Mezunu 75 Ortaokul Mezunu 38 Lise Mezunu 31 Yüksekokul Mezunu Psikiyatrik Özgeçmiş 28 Evet 25 Hayır Ailede Psikiyatrik Öykü 197 Evet 21 Hayır 201 Psikiyatri Klini ği (n ı=222) nı Örneklemi oluşturan psikiyatri (n i=222) ve psikiyatri d ışı (n2=218) kliniklerde çal ışan hemşirelerin OMI alt grup puanlar ın ın karşılaştır ılmas ına baktığımızda (Tablo 3); Psikiyatri kliniklerinde çal ışan hemşirelerin OMI alt grubunda otorite, ruh sa ğlığı ideolojisi ve bireyleraras ı etyoloji puan ortalamalan psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hemşirelerden dü şük; koruyuculuk ve kısıtlay ıc ılık puan ortalamalan ise, psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hem şirelerden yüksek saptanm ış ve bu farklar istatistiksel olarak anlaml ı bulunmuştur. Örneklemi olu şturan psikiyatri (ni=222) ve psikiyatri d ışı (n2=218) kliniklerde çal ışan hemşirelerinin tedaviye ili şkin görüşleri puan ortalamalar ının karşılaştırılmasına baktığımızda (Tablo 4); Psikiyatride kliniğinde çal ışan hem şirelerin farmakoterapi, EKT ve aile rehberli ğini tercihlerine yönelik : Psikiyatri D ışı Klinik (n2=218) n ı x2;p x2= p=0.000 X2=6,45 p= X2= p:) x2= p= x2= x2= p:) x2= p:) x2=3. I puan ortalamalan psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hemşirelerden yüksek ve bu fark istatistiksel olarak anlaml ı bulunurken; danışma ve psikoterapi tercihlerine yönelik iki grubun puan ortalamalan birbirine yakın ve istatistiksel olarak fark anlaml ı bulunmamıştır. TARTIŞMA Örneklemi olu şturan psikiyatri (n i=222) ve psikiyatri dışı (n2=218) kliniklerde çal ışan hemşirelerin OMI alt grup puanlar ın ın karşılaşhrılmas ına baktığımızda (Tablo 3); Psikiyatri kliniklerinde çalışan hem şirelerin OMI alt grubunda otorite, ruh sağl ığı ideolojisi ve bireyleraras ı etyoloji puan ortalamalan psikiyatri dışı kliniklerde çal ışan hem şirelerden düşük; koruyuculuk ve k ısıtlayıc ılık puan ortalamaları ise, psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hem şirelerden yüksek saptanm ış ve bu farklar istatistiksel ola-

5 Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Kar şı Tutum ve Davranışların ın Değerlendirilmesi Tablo 2. Psikiyatri ve Psikiyatri D ışı Kliniklerde Çal ışan Hemşirelerin Mesleki Özellikleri (N=440). Mesleki Özellikleri Psikiyatri Kliniği (n 2=222) ni % Psikiyatri D ışı Klinik (n2=218) n ı Çal ışılan Kurum İstanbul T ıp Fakültesi C.pa şa Tıp Fakültesi x2= Bakırköy Ruh ve S. H.H p= Vakıf Gureba Eğitim H Çal ışılan Birim Psikiyatri Kliniği Dahiliye Klinikleri Cerrahi Klinikleri Görev Ba şhem şire Sorumlu Hem şire x2=9.92 Klinik Hem şiresi p= Poliklinik Hem şiresi Çal ışma Süresi 1 Y ıldan Az Y ıl Y ıl x2= Y ıl p= Y ıl Y ıl ve Üzeri Psikiyatri Dışında Çal ışan Hemşirelerin Psikiyatri Klini ği Deneyimi Yok Var Psikiyatri D ışında Çal ışan Hem şirelerin Psikolojik Bozuklu ğa Sahip Bireye Bak ım Durumu Evet Hay ır Psikiyatri D ışında Çal ışan Hemşirelerin Psikiyatri Klini ği İle İşbirliği Durumu Evet Hayır Psikiyatri D ışındaki Kliniklerin Psikiyatri Klini ğinden Konsultasyon isteme Durumu Hayır Kez Kez Kez Kez ve Üzeri Tablo 3. Psikiyatri ve psikiyatri d ışı kliniklerde çalışan hemşirelerin OMI alt grup puan ortalamalarm ın karşılaştırılmas ı (N=440). OMI ALT GRUPLARI x2;p Otorite Koruyuculuk Ruh sağlığı ideolojisi K ısıtlay ıc ılık Bireyleraras ı ideolojisi Örneklem Grubu 'X S.S t;p 'X S.S ;p 'X S.S t;p 'X S.S t;p 'X S.S t;p Psikiyatri Kliniği (n1) t= t= t= t= t=6.35 Psikiyatri. D ışı Klinikler (n2) p`, ,3 p-= pzo p= p=

6 Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Kar şı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Tablo 4. Psikiyatri ve psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hemşirelerinin tedaviye ili şkin görüşleri puan ortalamalarm ın karşılaşt ırılması (N=440). OMI ALT GRUPLARI Farmakoterapi Danışma EKT Psikoterapi Aile Rehberliği Çalışılan n X S.S t;p X S.S t;p Birimler Psikiyatri ri i= Kliniği t=7.83 t=-0.92 Psikiyatri n2= p= p=o.355 Dişi Klinikler X S.S t;p X S.S t;p X S.S t;p t=12.37 t=-1.01 t= p p= p rak anlaml ı bulunmuştur. Koruyuculuk ve kollay ıc ıl ık boyutu bilimsel dü şünceden çok, hümanistik ve dini yakla şım ı içermektedir. Dolay ıs ıyla psikiyatrik bilgi ve deneyimi olmayan ya da az olan grupta ruh sa ğlığı bozuk olan bireye yönelik ac ıma, yard ım gibi hümanistik duygularla yaklaşım ve kıs ıtlamaya karşı olu ş vard ır. Beckman, 1972 y ılında yaptığı araştırmas ında ruh hastalar ının iyileşmesine yard ımc ı olanların daha düşük otorite ve k ıs ıtlay ıc ı; buna kar şıl ık daha yüksek bireyleraras ı etyoloji ve koruyuculuk-kollay ıc ılık puan ortalamas ına sahip olduklar ın ı görmü ştür. Bu sonuçlar bizim otorite ve koruyuculuk-kollay ıc ıl ık alt grubumuzla uyum sa ğlarken ve kıs ıtlay ıc ıl ık ve bireyleraras ı etyoloji alt grubumuzla ise çeli şmektedir ( 1). Gelfand ve Ulman, psikiyatrik bir programdaki öğrenci hemşirelerle böyle bir programa dahil olmayan öğrenci hemşirelerin tutumlar ını karşılaştırmış ve programa dahil olan ö ğrenci grubunu dahil olmayan öğrenci grubuna göre daha k ıs ıtlay ıc ı ve daha az otoriter bulmu ştur ( 1 ). Şahin ve ark.' ıl ın (23) psikiyatri dışı araştırma görevlileri ve internlerin psikiyatri ile ilgili tutum ve davran ışlarını değerlendirmeye yönelik yapt ıklar ı çal ışma sonuçlarında son s ınıf öğrenciler ve psikiyatri d ı- şı araştırma görevlilerinin, psikiyatri ve psikiyatrist konusunda görü şlerini olumsuz dü şünce ve tutumlan ağır basmaktad ır. Kaptanoğlu ve ark.'n ın ( 15) yaptıkları çalışma sonucunda psikiyatri d ışı hekimlerin % 35'inin hastalar ı- na sorunlarının psikiyatriyi ilgilendirdiğini, psikiyatri bölümüne ba şvurmalar ı gerektiğini belirtmelerinin zor olduğunu belirtmi şlerdir. Bailey (8) yoğun bak ım ünitelerindeki doktor ve hemşirelerin psikiyatri hastalar ına yönelik tutumlar ı- nı belirlemek amac ıyla yaptığı çal ışma sonucunda; bu kliniklerde çal ışan hekim ve hem şirelerin daha önyarg ıl ı ve damgalayıc ı olduğu ve psikiyatri hastalarına yeterli bak ımı vermediklerini belirtmi ştir. Aştı (7) hemşirelik öğrencilerinin tutumlarını belirlemek amac ıyla yaptığı çal ışmas ında öğrencilerin psikiyatri hastalar ı ile yakın ilişkiler gerektiren durumlarda daha negatif tutumlara sahip olduklar ın ı bulmuşlardır. Yine, Taşkın ve arkada şlarının (24) sağlık yüksekokulu ö ğrencilerinin şizofreni ile ilgili tutumlarını belirlemek amac ıyla yapt ıkları çalışma sonucunda; öğrencilerin psikiyatri hastalar ı ile yakın ilişkiler gerektiren durumlarda daha negatif tutumlara sahip oldukların ı bulunmuştur. Subaşı ve Çilingiroğlu (22) t ıp fakültesi 1. s ınıf öğrencilerinin psikiyatrik hastalarla ilgili duygu ve düşüncelerini değerlendirmek amac ıyla yapt ıklar ı çalışma sonucunda; ö ğrencilerin psikiyatrik bir hasta ile karşılaşt ıklarında % 33.9 'unun tedirginlik, % 28.6's ın ın ac ıma hissettiği bulmuşlard ır. Bu sonuçlar, bizim psikiyatri kliniği deneyimi olmayanların psikiyatri bozukluğu olan bireylere yönelik daha negatif olduklar ına ili şkin bulgularımız ı destekler niteliktedir. Örneklemi olu şturan psikiyatri (n 1=222) ve psikiyatri d ışı (n2=218) kliniklerde çal ışan hemşirelerinin tedaviye ili şkin görüşleri puan ortalamalar ı- n ın karşılaştırılmas ına baktığımızda (Tablo 4); 92

7 Hem şirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Kar şı Tutum ve Davranışların ın Değerlendirilmesi Bostanc ı, A şt ı Psikiyatride kliniğinde çal ışan hemşirelerin farmakoterapi, EKT ve aile rehberli ğini tercihlerine yönelik puan ortalamalan psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hemşirelerden yüksek ve bu fark istatistiksel olarak anlaml ı bulunurken; dan ışma ve psikoterapi tercihlerine yönelik iki grubun puan ortalamalan birbirine yakın ve istatistiksel olarak fark anlaml ı bulunmamıştır. Bütüncü yaklaşım ilkeleri doğrultusunda ruh sağlığı bozuk bireye biopsikososyal yakla şım ve ailesinin tedavi ve bak ıma kat ılmas ı önemli olup; psikiyatri hemşireleri ruh sağlığı bozuk bireye yakla şımda psikolojik yaklaşımdan ziyade (psikoterapi, dan ışma), biyolojik (farmakoterapi ve EKT) ve sosyal yakla şım ın (aile rehberliği) iyileştirmede etkin olaca ğı görüşünü vurgulam ışlard ır. Bu sonuçlar ruh hastalar ının/hastal ıklar ının diğer hasta/hastal ıklardan farkl ı olmadığı (otorite boyutu) dolay ısıyla tedavide de farmakoterapik ve somatik tedavinin de benzer olaca ğı ayrıca koruyucu-kollay ı- cı ve kısıtlayıc ı tutumun ailede de sürdürülmesine yönelik aile rehberliğinin yap ılmas ı gerekliliği ile uyu şmaktad ır. Bu sonuçlar; Arkar' ın (6) hemşirelerin sosyal tedaviyi kabul ettikleri, Eker ve Arkar' ın ( 12) hemşirelerin ilaç tedavisini kabul ettikleri sonucu ile paralellik gösterirken, Arkar' ın (6) psikolojik tedaviyi kabul ettikleri, Slimmer'in ( 20) psikiyatri staj ı almış hemşire öğrencilerin psikolojik ve dan ışma tedavisini kabul ettikleri, Eker ve Arkar' ın ( 12) hemşirelerin psikoterapiyi kabul ettikleri sonucu ile çeli şmektedir. Bu durum ülkemiz psikiyatri kliniklerinde psikoterapötik yaklaşımların istenen düzeyde benimsenmedi ği sonucuyla aç ıklanabilir. SONUÇ Sonuç olarak psikiyatri kliniğinde çalışan hem şireler genelde psikiyatri d ışı kliniklerde çal ışan hemşirelere göre (ya şına, eğitim düzeyine, çal ışma y ılına, medeni durumu gibi değişkenlere bak ılmaks ız ın) ruh hastas ın ın ya da hastal ığın ın diğer hasta ya da hastalıklardan farkl ı olmadığı görü ş ve tutumuna sahiptir. Bu da psikiyatri bilgi, beceri ve deneyimine sahip olman ın getirdi ği, geliştirdiği görüş ve tutum olup, bu sonuç varsay ımım ızı desteklemektedir. KAYNAKLAR 1. Ankan Ç: Psikiyatrik tedavi kurumlar ında staj yapmış olmanın ruh hastalar ı ve hastal ıklarına karşı tutum değişikliği yaratmadaki rolü. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Arkar H: Akıl hastal ıkları ile ilgili tutumlar: deneyim ve psikopatoloji tipinin etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 3(4), Arkar H: Ak ıl hastaların ın sosyal reddedilimi. Dü şünen Adam 4(3):6-9, Arkar H, Eker D: Ak ıl hastal ıkları ile ilgili tutumlar: verilen neden tipinin etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 7(3): , Arkar H, Eker D: Effect of psychiatric labels on attitudes toward mental illness ın a Turkish sample. The Int J Soc Psychiatr 40(3): , Arkar H, Eker D: Attitudes toward mental illness: the influence of education and experience. The Int J Soc Psychiatr 40(3): , Aştı N: Psikiyatrik imaj ın sosyal travma boyutu. Ruhsal Travma Bailey SR: An exploration of critical care nurses' and doctors' attitudes towards psychiatric patients. Aust J Adv Nurs 15(3):8-14, Bhugra D: Attitudes toward mental illness. Acta Psychiatric Scand, 80:1-12, Doğan D, Gülmez H, Keteno ğlu C ve ark: Ruhsal bozukluklarm epidemiyolojisi. Dilek Matbaas ı, Sivas, s.1-4, Doğan S : Hem şirelik yüksekokulu öğrencilerinin ruh hastaları ve hastal ıklarına karşı tutumlannm değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Esnaf Ofset, Sivas, s , Eker D, Arkar H: Experienced Turkish nurses'att ıtudes towards mental illness and the predictor variables of their att ıtudes. The Int J Social Psychiatr 37(3): , Güleç C: Toplum Ruh Sağlığı Açıs ından Psikiyatrik Epidemiyoloji, Güne ş Kitapevi, Ankara, Gümü ş B: Hem şireler, psikoz ve alkol ba ğımlısı yak ınlarının ruh hastalar ı ve hastal ıklarına ili şkin tutumlannm kar şılaştmlmas ı ve tutumu etkileyen faktörler, T.C. Sa ğl ık Bakanl ığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Uzmanl ık Tezi, istanbul, Kaptanoğlu C, Seber G, Erkmen H ve ark: Ara ştırma görevlisi hekimlerin psikiyatri ve psikiyatristlerle ilgili tutumlar ı. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 16. Lopez LR: Adolescents attitudes towards mental illness and perceived sources of their attitudes: an examination of pilot data. Arc Psychiatr Nurs 5(5): , Oral T, Kıyak M: Temel sağl ık hizmetlerinde ICD-10 ile ruhsal bozukluklar ın s ın ıfland ırılmas ı. Türk Psikiyatri Dergisi 6(2):99-106, Özgül A: Ruh sa ğlığı hizmetinde hem şirenin rolünü etkileyen sosyal-kültürel tutumlar. Ruh Sa ğlığı Hizmetinde Hem şire, Gürsoy Bas ımevi, Ankara, s. 3-9, Rezaki BG, Rezaki M: Bir sa ğl ık ocağına başvuran hastalarda ruhsal sorunlar: bir y ıll ık izleme çal ışmas ı. Türk Psikiyatri Dergisi 7(2):83-91, Slimmer L, Wendt A, Martinkus D: Effect of psychiatric clinical leaming site on nursing students'attitudes toward mental illness and psychiatric nursing. J Nurs Educ 29(3): , Stuart GW, Sundeen S: Principles and Pratice of Psychiatric Nursing, Mosby Company, Toronto, p.66-69, Subaşı N, Çilingiroğlu N: Bir t ıp fakültesi I. s ınıf öğrencilerinin psikiyatrik hastalarla ilgili duygu ve dü şünceleri. 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Ozet Kitab ı, Ankara, s. 68, Şahin A, Özkan A, Özdemir G ve ark: Psikiyatri d ışı araştırma görevlilerinin ve intemlerin psikiyatri ile ilgili tutum ve davran ışları. 31. Ulusal Psikiyatri Bildiri Ozet Kitab ı, İstanbul, s. 20, Ta şkın EO, Özmen D, Özmen E, Demet M: Sa ğlık yüksekokulu öğrencilerinin şizofren ile ilgili tutumlar ı. 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi özet Kitab ı, Ankara, s. 77,

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients Genel ve Ruh Sa ğlığı Hastanelerinde Çal ışan Hemşirelerin Şizofreniye Bak ış Açılar ın ın Karşılaştırılması Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET Amaç: Ruh sağlığı hastanelerinde çalışan hemşirelerin

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi

Başkent Üniversitesi nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi Başkent Üniversitesi nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi Determination of the Beliefs Towards to Mental Illness in Nursing Students in Baskent

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** ÖZET Bu çal ışmada Erzurum Yeti ştirme Yard ımda ve aileleri ile birlikte lise çağındaki erkek gençler arasında

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Adres Bölümü İletişim :Elif KOYUNCUOĞLU :Öğretim Görevlisi :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri

Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri 26 ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri Opinions of Faculty Members Regarding Mental Illnesses and Patients Nurdan YÜKSEL, 1 Mualla

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Lisans Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Lisans Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nareg DOĞAN 2. Üniversite/Fakülte/Departman: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 3. Bölüm: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 4. Unvanı:

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları*

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Özgün Araştırma / Original Investigation Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Attitudes of Nursing Students Toward Holistic Complementary and Alternative

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI 5. SINIF DERS PROGRAMI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI 5. SINIF DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI 5. SINIF DERS PROGRAMI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI ÖĞRETİM ÜYE/ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Prof.Dr.Cem

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

HEMŞİRELERİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİLERİ: EMPATHIC DISPOSITION AND EMPATHIC SKILLS OF NURSES: EXAMPLE GÜMÜŞHANE

HEMŞİRELERİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİLERİ: EMPATHIC DISPOSITION AND EMPATHIC SKILLS OF NURSES: EXAMPLE GÜMÜŞHANE HEMŞİRELERİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİLERİ: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ * Handan ÖZCAN 1 ÖZET Bu çalışma Gümüşhane devlet hastanesi nde çalışan hemşirelerin empatik eğilim ve becerilerini değerlendirmek amacıyla

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VI. SINIF PSİKİYATRİ INTERN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Mustafa Aydın Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Keser Doç. Dr. Nejat Demircan Baş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seher YURT İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :29/11/1972 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş Tükenmişlik; işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde

Detaylı

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin Ahmet TÜRKCAN ÖZET Türkiye'de madde kullananlara ait hastane verileri çoğunlukla 'e lara ili şkindir. Poliklinik başvuruları ve özel kurumlara

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

Akıl Hastalar ın ın Sosyal Red Durumunun Hasta Ailesi Üzerindeki Etkilerinin Ara ştırılması. Ayşe TUNA ÖZET

Akıl Hastalar ın ın Sosyal Red Durumunun Hasta Ailesi Üzerindeki Etkilerinin Ara ştırılması. Ayşe TUNA ÖZET Akıl Hastalar ın ın Sosyal Red Durumunun Hasta Ailesi Üzerindeki Etkilerinin Ara ştırılması Ayşe TUNA ÖZET Ara ştırman ın amac ı ; toplumun ruh hastalar ını sosyal red durumunun hasta ailesi üzerindeki

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Nesrin AŞTI* ÖZET. pecya SUMMARY

Nesrin AŞTI* ÖZET. pecya SUMMARY Elektro Konvülsif Tedavi Uygulanacak Psikiyatri Hastalar ında Gözlenen Korku ve Anksiyetenin Giderilmesinde Terapötik Hem şirelik Yaklaşım ın ın Etkisini Araştırmak Nesrin AŞTI* ÖZET Bu çalışman ın amacı,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu)

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu) 1 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL 2007 yılında çalışma hayatıma başladım ve yetişkin, aile, çift, çocuk ve ergenlerle klinik psikolog olarak çalışmaktayım. Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Virginia Satir

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Psikoloji Öğrencileri ve Mezunlarının Psikiyatrik Rahatsızlıklar ve Bağımlılığa İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

Psikoloji Öğrencileri ve Mezunlarının Psikiyatrik Rahatsızlıklar ve Bağımlılığa İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Psikoloji Öğrencileri ve Mezunlarının Psikiyatrik Rahatsızlıklar ve Bağımlılığa İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi The Evaluation of the Attitudes of Psychology Students and Grads towards the Psychiatric

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK Dr. Ersin UYGUN Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,Psikiyatri Kliniği AÇIKLAMA (2013-2016) Danışman: Araştırmacı: Konuşmacı: Sunum Akışı Hizmet verilen bölgenin

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri

Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Melahat AKGÜN KOSTAK*, Ülfiye ÇELİKKALP**,Melike DEMİR*** ÖZET Amaç: Bu araştırma hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ: 09.12.2010 SOYADI, ADI: VEREN, FUNDA YAZIŞMA ADRESİ : ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK SAĞLIK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM Gamze Varlı Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Eğitim Hemşiresi Sunu Planı Hemşirelik ve hasta/hasta yakınları eğitimi

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES. Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp

SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES. Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES University Hospitals Hospitals Polyclinics Forensic Science Institutes 41 SAĞLIK YAPILARI REFERANS PROJELER

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı