Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA"

Transkript

1 Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen öykü, karikatür ve fotoðraf yarýþmalarýnýn ödül töreni ve sergisi dün Devlet Tiyatro Salonu nda yapýldý. Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. * HABERÝ DE ÇORUM 25 ARALIK 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Bekir Özsaçmacý MHP Ýl Baþkanlýðý için aday oldu Enerjimizi büyüklerimizin tecrübesiyle birleþtireceðiz Ülkü Evleri Mütevelli Heyet Baþkaný Bekir Özsaçmacý, MHP Ýl Baþkanlýðý için aday olduðunu açýkladý. * HABERÝ 3 DE Çorum, AB nin saðlýk projesine pilot il oldu Avrupa Birliði projesi olarak ilk kez Almanya ve Türkiye de uygulanacak Empower isimli sistemle, doktor ve hasta mail le haberleþecek. Projede Çorum, diyabetle ilgili pilot il oldu. * HABERÝ 2 DE Onlar düþmana deðil Allah a teslim oldular Sarýkamýþ Bir Milletin Beyaz Destaný konulu konferansta konuþan Yard.Doç.Dr. Mustafa Bakan, Onlar düþmana Yard.Doç.Dr. Mustafa Bakan deðil, Allah a teslimo ldular dedi. * HABERÝ 4 DE ÇRT þantaj cezasý aldý Bir asrýn yorgunluðunu Huzurevi nde atýyor Çorum'da hayatýnýn sonbaharýný yaþayan 114 yaþýndaki Hacere Özkan, 33 yýl önce kaybettiði eþi ve vefat eden 5 çocuðunun hatýralarýyla kaldýðý huzurevinde birçok ihtiyacýný karþýlamayý baþarýyor. * HABERÝ 6 DA Baro dan ek bina talebi Çorum Barosu yöneticileri Adliye Sarayý nýn açýk otoparkýna ek bina talebinde bulundu. Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel, geçtiðimiz gün Adliye Sarayý önünde 'Paralel Medya Operasyonu'nu Fatih Yücel protesto eden Ufuk Saðlýk Sen'e tepki gösterdi. * HABERÝ 7 DE Ekmek Üreticileri ve Unlu Mamulleri Federasyonu Çorum Temsilcisi Murat Akdemir, dün dernek merkezinde basýn toplantýsý Ekmekte rekabete mahkeme cezasý Ekmek en az 85 kuruþ en çok bir liraya satýlabilecek Ekmek Üreticileri ve Unlu Mamulleri Federasyonu Çorum Temsilcisi Murat Akdemir, mahkemelerin ekmekte haksýz rekabetin önüne geçecek önemli bir karara imza attýðýný ve bu kararýn da Yargýtay tarafýndan onandýðýný açýkladý. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 7 DE Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'ndan yapýlan açýklamada son günlerde firmalarý devlet desteklerinden yararlandýracaklarý vaadiyle arayarak kurye ile gönderecekleri evrak karþýlýðýnda ücret talep eden þahýslara karþý uyarý * HABERÝ 6 DA yapýldý. Alperenler den tepki var 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. Çorum Radyo Televizyonu (ÇRT) sahibi Halil Ýbrahim Söylemez'nin, televizyonunu tehdit ve þantaj aracý olarak kullanmak iddiasýyla açýlan davada 10 ay hapis cezasý aldýðý bildirildi. OKA dan önemli duyuru Bekir Özsaçmacý Aliþan Yaþar mazbata aldý * HABERÝ 5 DE CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum merkez ve bazý ilçelerde ev ve iþyeri ziyaretleri gerçekleþtir- Köse adaylýða sýcak bakýyor Geçtiðimiz pazar günü yapýlan kongrede AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný seçilen Aliþan Yaþar, dün mazbatasýný aldý. AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, dün Merkez Ýlçe Seçim Kurulu ndan mazbatasýný CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum merkez ve bazý ilçelerde ev ve iþyeri ziyaretlerinde yeniden milletvekili adaylýðýna sýcak baktýðýný vurguladý. * HABERÝ 3 DE

2 2 PERÞEMBE 25 ARALIK 2014 Çorum, AB nin saðlýk projesine pilot oldu vrupa Birliði projesi olarak ilk kez Almanya ve ATürkiye de uygulanacak Empower isimli sistemle, doktor ve hasta mail le haberleþecek. Hastalar þeker, tansiyon, ateþ gibi ölçümleri yaparak doktora gönderecek. Doktor da hastayý görmeden ilaç dozunu ayarlayabilecek. Hastanelerde hasta yükünü azaltacak ve doktora adým adým hasta takip imkâný sunacak sistem, saðlýk sektöründe yeni bir döneme kapý aralayacak. üksek Seçim Kurulu Üyesi hemþehri- Þakir Aktý, Yargýtay 23. Ceza Da- Ymiz iresi Baþkanlýðý görevine en yüksek oyla seçildi. Aktý'nýn yeni görevi hemþehrilerini memnun etti. ÞAKÝR AKTI 1957 yýlýnda Çorum merkeze baðlý Tarhan Kozlusu Köyü'nde doðdu. Ýlkokulu köyünde bitirdi. Eti Ortaokulu'ndan 1971, Çorum Atatürk Lisesi'nden 1974 yýlýnda mezun oldu ve ayný yýl Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne baþladý yýlýnda mezun olduktan sonra Çorum Adliyesi'nde hakimlik stajýný bitirdi ve sýrasýyla yýllarýnda Palu Hakimliði, yýllarýnda Kaman Hakimliði, aþbakan Ahmet Da- "ziya- Bvutoðlu'nun retlerde plaket alýp vermek yerine aðaç dikimi"ni tavsiye etmesi üzerine, fidan üretim merkezleri hareketlendi. 13 MÝLYON FÝ- DAN DÝKÝLECEK Samsun'un Gelemen mevkisinde 2012 yýlýndan bu yana Amasya Orman Bölge Müdürlüðü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun Orman Fidanlýk Müdürlüðünde, fidan üretimi baþta olmak üzere aðaçlandýrma ve erozyonla mücadele çalýþmalarý yapýlýyor. Sahada üretilen yaklaþýk 13 milyon fidanýn önemli bir kýsmý, kamu kurum ve kuruluþlarýnda gerçekleþecek ziyaretlerde plaket yerine verilerek toprakla buluþacak. EROZYON SA- HALARINA DÝKÝ- YORLAR Samsun Orman Fidanlýk Müdürü Oðuz Döner, amaçlarýnýn aðaçlandýrma ve erozyon kontrol sahalarýna fidan yetiþtirmek olduðunu, bu amaç dýþýnda ise mahalli ihtiyaçlar, peyzaj ve süs bitkilerine yönelik üretim yaptýklarýný söyledi. ''NÝTELÝKLÝ FÝ- DAN YETÝÞTÝRMEK ÝSTÝYORUZ'' Orman Genel Müdürlüðü'nün yayýnladýðý eylem planlarý kapsamýnda yaban meyve türleri, ceviz, badem ve dut eylem planý dýþýnda serada çeþitli fidan türleri yetiþtirerek ihtiyaca cevap verdiklerini belirten Döner, "Hem aðaçlandýrma sahalarýnýn ihtiyaçlarýný hem de piyasa ihtiyaçlarýný karþýlamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Amacýmýz boylu formlu ve nitelikli fidan üretmek ve bu konuda halkýmýzý bilinçlendirmek" dedi. 13 MÝLYON FÝ- DAN'IN 5 MÝLYONU SAMSUN'DA Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'ta 7 þeflikte bulunan 9 fidanlýkta 2014 yýlýnda Fidan Üretim Programý kapsamýnda orman aðacý ve süs bitkilerinde 81 türde 12 milyon 582 bin fidan ÖNCE DÝYABET HASTALARI Öncelikle 7 milyona yakýn diyabet hastasýnda uygulanacak proje için Çorum pilot il olarak seçilirken, 30 bin Euro bütçe ayrýldý. Çorum da kamu hastanelerinde yatan 18 hastada, sistemin baþarýlý olduðu açýklandý. Cep telefonuna da indirilebilecek sistem, zamanla Türkiye genelinde diðer hastalarý da kapsayarak yaygýnlaþtýrýlacak. Kaynak: HT gazete Aktý en fazla oyla daire baþkaný seçildi Þakir Aktý yýllarý arasýnda Selçuk Hakimliði görevlerinde bulundu yýllarýnda Muðla Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðý yaptý yýllarýnda Ankara Hakimliði görevini yaptýktan sonra yýlýnda Yargýtay'a seçilerek 15. Ceza Dairesi Üyesi oldu yýlý Haziran ayýnda Yüksek Seçim Kurulu Üyeliðine seçilen Þakir Aktý; tarihinde Yargýtay Büyük Genel Kurulu'nca tüm gruplarýn yüzde 90'ýnýn desteði ile 440 oy alarak yeni kurulan Yargýtay 23. Ceza Dairesi Baþkanlýðý'na seçildi. Evli ve 2 çocuk babasý olan Aktý, Ýngilizce biliyor.(haber Baþbakan ýn önerisi fidan üretimini artýrdý Baþbakan Ahmet Davutoðlu ziyaretlerde plaket ve hediyeleþmeyi yasakladý. Baþbakan ýn sözleri fidan üretimini artýrdý. üretildiðini ifade eden sektörün geliþmesine ledi: Döner, Samsun'da yaklaþýk 5,5 milyon fidan hem de bu manada vatandaþýmýzýn bilinçlenmesine "Orman Genel Müdürlüðü olarak kendi ih- çok büyük bir ön tiyacýmýz olan aðaçlan- üretimi gerçekleþtirdiklerini aktardý. adým olacaktýr. Bu ayný dýrma ve erozyon kontrol ''BAÞBAKAN'IN zamanda üretimimize sahalarýnda kullan- TAVSÝYESÝ ÝYÝ BÝR çok büyük oranda olumlu katký saðlayacaktýr." miktarda üretiyoruz. Bu dýðýmýz fidanlarý yeterli ETKÝ OLUÞTURA- CAK'' konuda kendi kendimize ALTYAPI ÇALIÞ- Döner, Baþbakan yetiyoruz. Piyasaya yönelik üretimlerde de fi- MALARI YAPILDI Davutoðlu'nun "ziyaretlerde plaket alýp vermek Türkiye genelinde danlýk müdürlükleri bütün fidanlýklarda ihtiyacýn karþýlanmasý için baþladý. Boylu formlu 2012 yýlýnda faaliyete yerine aðaç dikimi"ne yönelik açýklamalarýný altyapý çalýþmalarýnýn nitelikte fidan üretilmeye baþladý. Bu manada olumlu bulduklarýný, bu yapýldýðýný ve bu yönde tavsiyenin iyi yönde bir üretim çalýþmalarýna hem piyasanýn öncüsü etki oluþturacaðýný belirterek, þöyle konuþtu: baþlandýðýný anlatan Döner, "Baþbakanýmýzýn bu olmak hem de piyasayý desteklemek adýna ciddi BEDELSÝZ FÝ- yöndeki açýklamalarý faaliyetler yapýlýyor. Örnek çalýþmalar yapýlý- DAN DESTEÐÝMÝZ üretimimize artý manada ciddi katký saðlayacaktýr" ifadesini kullandý. ''ÝKLÝM ÞARTLA- VERÝLÝYOR yor." "Milli aðaçlandýrma seferberliði ve aðaç- ÖDÜN VERÝLMÝYOR YETÝÞTÝRÝLÝYOR'' KALÝTEDEN RINA UYGUN FÝDAN landýrma eylem planý Fidan üretimini ihtiyaç ve talebe göre kaliman Genel Müdürlü- Oðuz Döner, Or- kapsamýnda gerek kamu kurum ve kuruluþlarýna, teden ödün vermeden ðü'nün Türkiye genelinde yöreye ve iklim þart- gerek mezarlýklara, camilere, artýrmak istediklerini dile okullara bedelsiz fidan desteðimiz var. getiren Döner, bu yönde özel sektör fidancýlýðýný larýna uygun fidan yetiþtirdiðini, bu fidanlarýn Deðiþik protokollerde geliþtirerek sek- toprakla buluþmasýný ve açýlýþlarda gerek Baþbakanýmýz tör oluþturmak istedikle- saðladýðýný aktarkanlarýmýz gerekse barini kaydetti. dý.(a.a.) genelde bunu ''CÝDDÝ ÇALIÞdeðerlendiriyor. temsili fidan dikerek Bu hem MALAR YAPILIYOR'' Döner, þunlarý söy- (Ç.HAK:2502) Kanser derneklerine destek alk Saðlýðý Müdürlüðü kanser derneklerine ne- ziyaretinde bulundu. Hzaket Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ve Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dr.Sevil Dirlik Zaman, ayný amaç için hizmet eden ONKO-SAV ve KAN-DER'i ziyaret etti. Çorum Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma Derneði'nin (Onko-Sav) Baþkaný Olcay Ünal ve KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk; faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Kanser hastalarýna moral vermek, maddi ve manevi destek saðlamak amacýný güden derneklerin; gönüllü çalýþan üyeleri, hasta ve hasta yakýnlarýnýn çabalarý ile çalýþmalarýna devam ettiklerini belirtiler. Dr.Ahmet Barýþ, Halk Saðlýðý Müdürlüðü olarak, imkânlarýn izin verdiði ölçüde her iki derneðe de farkýndalýk faaliyetlerinde yardýmcý olmak istediklerini söyledi. Barýþ; gelir saðlamak amacýyla gönüllü çalýþan dernek üyelerinin sorunlarýný ve çözüm önerilerini dinledi. Dr.Sevil Dirlik Zaman ise, her iki derneðin ziyaretinde, kanserin erken taný yöntemlerinden bahsederek, "Ýlimizde, Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezinde (KETEM), Ulusal Meme Kanseri tarama standartlarý çerçevesinde yaþ arasý kadýnlara 2 (iki) yýlda bir ücretsiz Mamografi yapýlmaktadýr. Ayrýca Serviks (Rahim Aðzý) kanser taramasý için yaþ aralýðýndaki kadýnlar, 5 (beþ) yýlda bir kez HPV-DNA ve Pap-smear testi ile, Kolerektal Kanser Tarama Programý kapsamýnda yaþ arasý kadýn ve erkeklerde 2 (iki) yýlda bir kez Gaitada (dýþkýda) gizli kan testi ile kanser taramalarý yapýlmaktadýr" dedi. (Haber Happani den Memur Sen e veda orum Kamu Hastane- Birliði Genel Sek- Çler reteri Dr.Turgay Happani, Memur-Sen ve Saðlýk- Sen Çorum Þubesi'ne veda veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Diyanet- Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Bayýndýr-Memur-Sen Ýl Temsilcisi Elvan Yalçýn, Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe ve iþyeri temsilcileri hazýr bulundu. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, yaptýðý açýklamada, "Görevde bulunduðunuz süre zarfýnda Çorum'a yaptýðýnýz hizmetler için Memur-Sen ve Saðlýk-Sen olarak teþekkür eder, bundan sonraki çalýþma hayatýnýzdabaþarýlarý olmanýzý dileriz."dedi. Dr. Turgay Happani ise, "Görev yaptýðým süre içerisinde Çorum'da sivil toplum kuruluþlarýnýn, bürokrasinin, özellikle de Memur-Sen ve Saðlýk- Sen'in her zaman destek ve katkýlarýný gördüm. Teþekkür ederim." dedi. Dr. Turgay Happani'ye Çorum'a vermiþ olduðu hizmetlerin anýsýna Saðlýk-Sen Çorum Þubesi tarafýndan tablo hediye Tabip Odasý na veda ziyareti Halk Saðlýðý Müdürlüðü kanser derneklerine nezaket ziyaretinde bulundu. Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani, Memur-Sen ve Saðlýk-Sen Çorum Þubesi'ne veda veda ziyaretinde bulundu. K amu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, veda ziyaretleri kapsamýnda Tabip Odasý ný da ziyaret etti. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ýn da katýldýðý ziyarette Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Mustafa Sungur, Dr. Ýzzet Ezer, Onur Kurulu Üyesi Dr. Ömer Sobacý, Merkez Konsey Delegesi Dr. Selçuk Önce ve Uzman Hekimler Komisyonu üyeleri Dr. Nurullah Yýlmaz, Dr. Murat Baðlýcaklýoðlu, Dr. Selahattin Çalýþkan hazýr bulundu. Oda Baþkaný Dr. Mustafa Azak, veda ziyaretinde bulunan Dr. Turgay Happani ye görev yaptýðý süre boyunca Çorum da saðlýk hizmetlerinin geliþtirilmesi noktasýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Çorum'dan kýymetli bir yöneticinin ayrýldýðýna üzüldüklerini belirten Azak, Happani'ye bundan sonraki yaþantýsýnda baþarýlar diledi. (Haber Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, veda ziyaretleri kapsamýnda Tabip Odasý ný da ziyaret etti.

3 Bekir Öszaçmacý MHP Ýl Baþkanlýðý için aday oldu Enerjimizi büyüklerimizin tecrübesiyle birleþtireceðiz EROL TAÞKAN lkü Evleri Mütevelli Heyet Baþkaný Bekir Özsaç- MHP Ýl Baþkanlýðý için aday olduðunu açýk- Ümacý, ladý. Hattuþili Otel'de düzenlediði basýn toplantýsý ile adaylýðýný duyuran Özsaçmacý, "tecrübeli ülkücü aðabeylerimizin tecrübeleri ile genç ülkücülerin enerjisini birleþtirerek bir sinerji yaratmaktýr." dedi. 25 Ocak tarihinde düzenlenecek il kongresinde, ekibi ile birlikte Ýl Baþkanlýðý için aday olduðunu söyleyen Bekir Özsaçmacý, Çorum'un 10 yýllýk geleceðinin þekillenmesinde, ülkücülerin söz sahibi olmasýný saðlayacaklarýný ifade etti. "Gönül kazanmadan, gönül fethetmeden yüksek ülkülere varýlamayacaðýný, samimi olmadýktan sonra milli kalýnamayacaðýný, ülkücü hareketin dinamikleri ortaya koymuþtur." diyen Özsaçmacý, herkesin köþe bucak kaçtýðý, devrin hokkabazlarýndan menfaat umduðu bir dönemde millete dönmenin, milletle yürümenin, milletle var olmanýn, milleti tanýmanýn önemini, kendilerine Milliyetçi Hareket gösterdiðini aktardý. Özsaçmacý, kendisini destekleyen arkadaþlarý ile birlikte düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsýnda, "Milliyetçi Hareket Partisi Çorum teþkilatýnýn 11. Olaðan il kongresinde Ýl Baþkanlýðýna aday olduðumu kamuoyuna açýklýyor tüm gönüldaþlarýmýzý daha da güçlü bir kutlu yürüyüþ için birleþmeye davet ediyoruz." diye konuþtu. MHP Ýl Baþkan Adayý olan Ülkü Evleri Mütevelli Heyet Baþkaný Bekir Özsaçmacý nýn açýklamasý iþaret diline çevrildi. Basýn toplantýsý Hattuþili Otel'de düzenlendi. MHP Ýl Baþkan Adayý Özsaçmacý, açýklamasýna þöyle devam etti; "Biliyoruz ki, Çanakkale'yi geçilmez yapan milliyetçi ruhun ayaklanýþýdýr. Kutlu bir milli mücadeleyle devlet kuran, Cumhuriyet inþa eden, düþman unsurlarýný vatan topraklarýndan temizleyen milliyetçi diriliþtir. Son yýllarda özellikle yolsuzluk, hýrsýzlýk ve yaðma düzeni haline gelen bu bozgun dönemlerinde umut fidaný diken milliyetçi nesil, þerefli yaþamanýn, þahsiyetle nefes almanýn, kimsenin elini eteðini öpmemenin sýrrýný hepimize öðretti, hepimize miras býraktý. Bu noktadan hareketle biz de, ülkemizin geliþmesi, içinde bulunduðu sýkýntýlarý bertaraf etmesi için her konuda kendisini geliþtirmiþ, ülkücülerin ülke yönetiminde söz sahibi olacaðý ortamýn yaratýlmasý için yýllar önce atýlan tohumlarýn artýk baþak verme vaktinin geldiðini düþünüyoruz. Bunu yapmanýn yeri de siyaset sahnesidir. Nitekim bizim hareketimizin temsilcisi Milliyetçi Hareket Partisidir. Biz de yeni bir jenerasyon olarak aldýðýmýz eðitim, kazandýðýmýz tecrübe, bilgi ve birikimlerimizi bu hareketin baþarýlý olmasý için harcamak istiyoruz. Tavizkarlýðý demokratlýk, teslimiyetçiliði özgürlük, pýsýrýklýðý evrensel deðerlere intibak þeklinde formüle edenler, Türkiye Cumhuriyeti'ni yýkýma götürenlerdir. Bizim amacýmýz sadece partide görev almak deðildir. Bizim amacýmýz Allah kýsmet ederse tecrübeli ülkücü aðabeylerimizin tecrübeleri ile genç ülkücülerin enerjisini birleþtirerek bir sinerji yaratmaktýr. Bizim amacýmýz Çorum'un önümüzdeki 10 yýllýk süreçte geleceðinin ülkücüler tarafýndan þekillenmesini saðlamaktýr. Bu oluþumun altyapýsý yýllardýr yapýlan çalýþmalarla oluþturuldu ve önümüzdeki süreçte de hayata geçirilecektir. Türk Milliyetçileri olarak 21. Yüzyýlýn entellektüel deðiþiminin ve geliþiminin Çorum'da önümüzdeki yýllara damgasýný vuracak bir fikir hareketini ortaya koyacaðýna inanýyoruz Ülkücü hareket ülkenin geçmiþi ile geleceði arasýnda bir köprüdür, gelecek yýllarda ülke yönetiminde söz sahibi olacak kadrolarýn bu hareket içerisinden çýkacaðýný belirtmekteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum teþkilatýnýn 11. Olaðan il kongresinde Ýl Baþkanlýðýna aday olduðumu kamuoyuna açýklýyor tüm gönüldaþlarýmýzý daha da güçlü bir kutlu yürüyüþ için birleþmeye davet ediyoruz. Köse adaylýða sýcak bakýyor HP Çorum Milletve- Tufan Köse, Ço- Ckili rum merkez ve bazý ilçelerde ev ve iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirdi. Ziyaretlerinde parti programý ve politikalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Köse, Çiftçi, iþçi, esnaf, eðitim reformlarý, basýn güvence sistemi gibi emekli, sosyal yardýmlar olmak üzere birçok konuda net objektif parti CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum merkez ve bazý ilçelerde ev ve iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirdi. Köse, Ziyaretlerinde parti programý ve politikalarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. programý belirledik. Bu konularda her eve asgari maaþ ve geçim düzeyinde net nakdi yardým yapýlacaktýr. Bu konu yasal düzenleme ile kanunlaþtýrýlacaktýr. Taþeron iþçilerin çalýþma koþullarý ve özlük haklarý daimi iþçi statüsüne kavuþturulacaktýr. Çiftçilere maliyeti üzerinden mazot satýþý, yaptýklarý tarýmsal üretimlerde, üretim maliyetleri baz alýnarak etkin pazar ve zararsýz satýþ olanaðý saðlanacaktýr. Emeklilere dini bayramlar da ikramiye ve asgari geçim standartlarýna göre maaþ iyileþtirmesi yapýlacaktýr. Esnaflarýmýza sigorta desteklemesi, esnaf desteklemesi kapsamýnda çalýþanlarýna asgari geçim düzeyinde maaþ düzenlemeleri yapýlacaktýr. Þimdi biz bunlarý anlatýrken deniyor ki, bu parayý CHP nereden verecek? Tabi ki bizim ülkemizin, devletin kaynaklarý buna çok çok müsait aslýnda. Fakat AKP ve bazý CHP karþýtý odaklar, CHP nin hukuka dayalý, sosyal adalet ve devlet politikalarýndan çok rahatsýzlar. Bunun da sebebi devletin içinde rantçý, vurguncu devlet düzeni kuranlarýn saltanatýnýn sonlanmasý endiþeleri. Bu bahsettiðim plan ve projelerimiz devlet bütçesinin yüzde beþine tekamül etmektedir. diye konuþtu. Vatandaþlarýn tekrar aday olup olmayacaðý yönündeki sorularýný da cevaplayan Köse, Tabi ki vatandaþlarýmýzdan ve parti teþkilatlarýndan gelen olumlu talebi görmezden gelemiyorum. Þu da bir gerçek ki, üç buçuk yýldýr Milletvekili olarak parlamentoda Çorum'u CHP adýna dürüstçe, namusluca, ahlaklýca temsil etmeye çalýþtým. Yüksek Disiplin Kurulu üyeliðine seçildim. Elimden geldiði kadar her yerde, her koþulda, vatandaþlarýmýzýn acý, tatlý günlerinde yanlarýnda olmaya çalýþtým. Bürokrasi ve Milletvekilliði konusunda büyük tecrübe, deneyim kazandým. Asýl Milletvekilliði bundan sonra baþlýyor. Eðer halkýmýz destek verir, omuz verir de bir daha seçilmemi saðlarsa Çorum a ve partililerimize daha çok faydalý olacaðýma inanýyorum. dedi. (Haber PERÞEMBE 25 ARALIK Ortaköy MHP de kongre HP Ortaköy Ýlçe kongresi gerçekleþti- Kongrede Divan Heyeti M. Hida- Mrildi. yet Vahapoðlu baþkanlýðýnda Lütfullah Kara ve Ali Ergin'den oluþtu. Tek listeli seçimlerde MHP Ortaköy Ýlçe Baþkaný Celal Ceyhan güven tazeledi. MHP Ortaköy Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Muzaffer Tüzün, Muammer Boyacý, Rafet Ergin, Ali Ceyhan,S.Gazi Özöndel, Hikmet Koçak, Kemal Yangýn, Aydýn Cebeci, Aydýn Erdemirci, Hacý Öncül, Ahmet Cebeci, Metin Köymen,Eyüp Tercan, Selver Solak'tan oluþtu. (Haber Osmancýk MHP de aday sayýsý yükseldi MHP Ortaköy Ýlçe kongresi gerçekleþtirildi. Ahmet Tatlý HP Osmancýk Ýlçe Örgütü'nün 27 MAralýk tarihinde yapýlacak olan Olaðan Kongresi'nde baþkan adayý sayýsý ikiye yükseldi. Erdinç Yiðit'in ardýndan Ahmet Tatlý da MHPOsmancýk Ýlçe Baþkanlýðýna talip oldu. MEVCUT ÝKTÝDAR ÝNSANI- MIZI YOKLUKLA EZDÝ 27 Aralýk Cumartesi günü saat 09.00'da Belediye Kültür Merkezinde yapýlacak olan MHP Osmancýk Ýlçe Kongresinde baþkanlýk için aday olduðunu açýklayan Tatlý, mevcut iktidarýn insanlarý varlýk içinde yoklukla ezdiðinin belirterek, þunlarý söyledi; Ülkemiz sýkýntýlý ve hassas günlerden geçmektedir. Mevcut iktidar milletimizi çözüm süreciyle bölünmenin eþiðine sürüklediði adaletsiz uygulamalarý ile bütün sosyal kesimleri birbirine hasým haline getirip insanýmýzý varlýk içinde yoklukla ezmiþtir. MHP'YÝ OSMANCIK'TA 1. PARTÝ YAPMAK ÝÇÝN YOLA ÇIK- TIM Ülkemizin her problemini çözmeye muktedir, bütün þer kuvvetlere karþý muhalif olan partimizi Osmancýk'ta 1.ci parti, genelde ise iktidara taþýmak için bilgi, birikim ve ideallerimle yola çýktým. Þimdiye kadar çizgim ve ideallerimde bir kýrýklýk yoktur. Ýnsanýmýz sözden daha çok yaþayan örneklerle deðerlendirilir. Ben önce Allah'a sonra milletimizin saðduyusuna güveniyorum. (Haber

4 4 PERÞEMBE 25 ARALIK 2014 MYO da bölüm sayýsý artýyor itit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yükseko- bünyesinde Bitki Koruma Programý açýl- Hkulu masý konusundaki teklif, Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü. Hitit Üniversitesi nden verilen bilgiye göre, ara eleman yetiþtirme noktasýnda önemli bir iþleve sahip olan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, her geçen gün istihdam odaklý yeni bölümleriyle sadece nicel olarak deðil, nitelik olarak ta yükseliþine devam ediyor. Gerek Çorum gerekse ülkenin daha hýzlý büyüyüp geliþmesi ve küresel pazarda rekabet edebilirliðinin artmasý için vazgeçilmez bir unsur olan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, ortaya çýkan yeni ihtiyaçlar ve deðiþen durum karþýsýnda her anlamda revizyona giderek fiziki mekânlarýnda da hýzla iyileþtirmeler yapýyor. Kýsa bir süre önce temelleri atýlan ve yakýn bir zamanda en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarý hizmete girecek olan Meslek Yüksekokulu, yeni binalarý ile geliþimini sürdürmeye Üniversite gençliðine uyarýlar orum Emniyet Mü- Bilgilendir- Çdürlüðü me ve Önleme Faaliyetleri Bürosu tarafýndan Gençlik ve Gelecek konulu konferans verildi. Alaca Meslek Yüksekokulu nda düzenlenen konferansta terör; þiddet kullanarak baský, korkutma, yýldýrma olarak tanýmlanýrken, öðrencilerin terör odaklarýna karþý dikkatli davranmalarý istendi. Terör eylemlerinin amaç ve yönteminin sindirme veya tehdit olarak tanýmlandýðý konferansta, sunum slayt gösterimi ile desteklendi. Konferansta ayrýca þu ifadelere yer verildi: Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik, düzeni deðiþtirme, mevcut olan düzeni bozmak ve tehlikeye düþürmek terörün amacýdýr. Terör kiþi veya gruplar tarafýndan kýþkýrtmalar sonucu oluþur. Terör huzuru, geliþmeyi, yaþamý ve hayatý yok eder. Terör kýsaca MYO da Bitki Koruma Programý açýlýyor. yakýp, yýkýp yok etme anlamýna gelir. Terörün anayasal düzeni deðiþtirmek, devletin bütünlüðünü bozmak gibi gaye ve amaçlarý vardýr. Örgütleri ayakta tutan yan unsurlar dýþ ve iç destekler, ideolojik düþünce, finansman ve en önemlisi bunlara katýlan insanlardýr. Terör örgütünün faaliyet yürütmek istediði alanlar eðitim yuvalarýdýr. Ayrýca bu faaliyetler gelir durumuna göre çeþitlilik göstermektedir hýzla devam edecek. Bitki Koruma Programýnýn Amacý... Dünyada ve ülkemizde saðlýklý tarým ürünlerine olan ilgi gün geçtikçe artmaktadýr. Tarým ürünlerinde pestisit kalýntý denetimleri yapýlarak ürünlerin ihracat iþlemlerinde ülkelere giriþlerine izin verilmektedir. Bu nedenle tarýmsal ürünler yetiþtiren iþletmelerde Bitki Koruma mezunlarý ( Mühendis veya tekniker) tercih edilmektedir. Bu bölümde zararlý böceklerin, haþerelerin, hastalýk etmenlerinin ve yabancý otlarýn tanýnmasý ve mücadele yöntemleri ile ilgili dersler teorik ve uygulamalý olarak verilecektir. Bitkisel üretim sýrasýnda karþýlaþýlan zararlý, hastalýða neden olan etmenler (fungus, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod vd.) ile yabancý otlarla mücadeleyi, teknik olarak doðaya ve çevreye zarar vermeden, modern yöntemler ile çözebilecek olan ziraat mühendisleri ve tarým iþçileri arasýnda uygulayýcý statüde görev yapacak nitelikli eleman ( Ziraat teknikeri) yetiþtirmektir. Bitki koruma programý ile birlikte öðrenciler aktif ve pasif bitki koruma yöntemleri olarak iki bölüme ayrýlan mücadele yöntemlerini öðrenecekler, bu yöntemlerde kullanýlan canlý gruplarýný ve diðer yöntemleri tanýyacak ve uygulama imkaný bulabileceklerdir. Programýn açýlýp eðitim öðretime baþlamasý ile öðrenciler doðal kaynaklarýn korunmasý, iyi tarým ve ekolojik tarým uygulamalarý hakkýnda güncel bilgilere sahip olacaklardýr.(haber Öðrencilerin dikkatle takip ettiði konferansýn önemine deðinen emniyet yetkilileri, il genelinde düzenlenen konferanslarda terörle mücadele konusunun iþlendiðini belirterek, üniversiteli gençlerin terör örgütleri için hedef kitle olduðu hatýrlatýlarak, öðrencilere arkadaþ ve çevre seçimi konusunda dikkat davranmalarý uyarýsýnda bulunuldu.(haber Gençlik ve Gelecek konulu konferans verildi. Çorum Emniyet Müdürlüðü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu çalýþmalarýný sürdürüyor. Cumhuriyet Anadolu AB projesi hazýrladý umhuriyet Anadolu Lisesi'nden Cbir Avrupa Projesi daha geldi yýllarý arasýnda baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilen Comenius Okul Ortaklýklarý projesinin ardýndan okul, etwinning Projesi ile yoluna devam ediyor. Avrupa'da okullarýn oluþturduðu bir topluluk olan etwinning, çevrimiçi yürütülen projelere olanak veriyor. Okulun fizik öðretmeni Erol Çivikgedey koordinatörlüðünde yürütülen 'Digital Citizens in Europe' adlý projenin Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile birlikte Arnavutluk,Bulgaristan ve Romanya gibi üç ortak ülkesi daha var yýllarý arasýnda devam edecek proje ile öðrencilere nasýl kaliteli dijital vatandaþ olunacaðýný öðretmek ve sürekli geliþip yenilenen teknoloji dünyasýna giriþ için gerekli yeteneklerini geliþtirmek amaçlanýyor. Bu amaçla okul bünyesinde Okul Müdürü Þule Toksoy yönetiminde bir proje ekibi kuruldu ve projede görev alacak öðrencilerin seçimi yapýldý. Okul Müdürü Þule Toksoy, kabul edilen projelerinin okullarý, Çorum ve ülke tanýtýmý açýsýndan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden bir Avrupa Projesi daha geldi. çok önemli olduðunu, öðrencilerinin týklarý proje çalýþmalarýnýn kendilerine kazandýrdýðý deneyim ve tecrübe- proje çalýþmalarý boyunca Web 2.0 araçlarý ve Microsoft uygulamalarýný lerle Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa öðreneceklerini, bu kazanýmlarýn öðrencilerin aktif iletiþim ve iþbirliði, Avrupa Kalite Etiketi ödülünü almak düzeyinde seçkin projelere verilen kritik düþünme, problem çözme, analiz yapma ve deðerlendirme gibi 21. rencileriyle birlikte çalýþacaklarýný için okul idaresi, proje ekibi ve öð- yüzyýl becerilerini geliþtirmelerine söyledi. Çivikdey, ayrýca okul müdürü Þule Toksoy'a kendilerine verdiði imkan saðlayacaðýný söyledi. Proje koordinatörü Erol Çivikgedey ise, projelerinin etwinning eticileri adýna çok teþekkür etti. (Haber destekten dolayý proje ekibi ve öðrenketi aldýðýný, geçen iki yýl içinde yap- Hitit Üniversitesi tarafýndan Sarýkamýþ Bir Milletin Beyaz Destaný konulu konferans düzenlendi. Onlar düþmana deðil Allah a teslim oldular itit Üniversitesi tarafýndan Sarýkamýþ Bir Mille- Beyaz Destaný Htin konulu konferans düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilen konferansa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan, Kýbrýs ve Kore gazileri, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan etkinliðin açýlýþ konuþmasýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan yaptý. Sarýkamýþ Harekâtý ve Çanakkale Savaþý nýn bu yýl 100. yýldönümü olmasý sebebiyle milli bilincin yeþermesi adýna tarihimizdeki bu iki önemli hadisenin üzerinde durulmasýný ve araþtýrýlmasýný istedikleri için Çorum Kent Konseyi tarafýndan konuyu gündeme taþýdýklarýný belirten Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, üniversite ve lise öðrencileri arasýnda Sarýkamýþ Harekâtý konulu deneme yarýþmasý düzenlediklerini, ayný zamanda 90 öðrenciyi 90 bin þehit verilen Sarýkamýþ a götürerek ödüllendireceklerini ifade etti. Konuþmasýnda vatan uðruna yapýlan fedakârlýklarýn önemine dikkat çeken Candan, tarihte çok büyük acýlarýn çekildiðini belirterek, Sarýkamýþ bir trajedi alanýdýr dedi. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan ise, saygý ve selamlama konuþmasýnýn ardýndan Sarýkamýþ Harekâtý ve bu vatan uðruna verilen þehitlerin tarihimizdeki itit Üniversitesi Sun- Meslek Yük- Hgurlu sekokulu Dýþ Ticaret Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Nurcan Süklüm tarafýndan Dýþ Ticaret ve Ýþletme Yönetimi Programý öðrencilerine yönelik konferans düzenlendi. Etkinliðe, Larton Ambalaj Sanayi ve Sun- Ka Kaðýt ve Karton Sanayi Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Levent Öztekin konuþmacý olarak katýldý. Konferansta Sun-Ka Kâðýt ve Larton Ambalaj firmalarýnýn kuruluþu, firma profili, ürünler, yatýrýmlar ve hedefler hakkýnda bilgi veren Levent Öztekin, Sun-Ka ve Larton olarak yurtdýþýna ihracat yaptýklarýný belirtti. Dýþ Ticaret Programýnýn sektör için çok önemli olduðunu vurgulayan Öztekin, sektörün dýþ ticaret konusunda eðitimli elemanlara ihtiyacý olduðunu ve Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda Dýþ Ticaret Programýnýn açýlmasýnýn çok isabetli Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan önemine deðindi. Yrd. Doç. Dr. Bakan, Sarýkamýþ Harekâtý nýn baþlangýcý 22 Aralýk 1914, taarruz tarihi 23 Aralýk 1914 tür. Ve bugün ise 23 Aralýk Aradan 100 yýl geçmiþ. 100 sene önce vatan topraklarýna birer kar tanesi gibi düþen kardelenleri, 90 bin þehidimizi bugün burada kalbi vatan aþkýyla dolu insanlarla rahmetle yad ediyoruz. Onlar düþmana teslim deðil, Allah a teslim oldular dedi. Sarýkamýþ Harekâtý nýn zorlu kýþ þartlarýnda, maddi açýdan çökmüþ Osmanlý nýn ordusunu destekleyemediði bir dönemde yapýlan baþarýsýz bir harekât olduðunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Bakan, Ancak Sarýkamýþ Harekâtý tarihimizin altýn sayfalarýndaki beyaz bir destandýr. Sonuç olarak Sarýkamýþ þu anda ay-yýldýzlý bayraðýn sallandýðý Türk vatan sýnýrlarý içerisindedir diye Sarýkamýþ Harekâtý konulu deneme yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödül verildi. olduðunu belirtti. Levent Öztekin, öðrencilerin sadece diplomalarý ile yetinmemeleri gerektiðini ve kendilerini geliþtirmelerinin ve donanýmlý olmalarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu vurguladý. Konferans, öðrencilerin sorularýnýn cevaplanmasý ve Dýþ Ticaret Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Nurcan Süklüm tarafýndan Levent Öztekin e teþekkür belgesi verilmesi ile tamamlandý.(ýha) konuþtu. Yunus Emre nin söyleyiþini dillendiren Yrd. Doç. Dr. Bakan, Ölürse ten ölür, canlar ölesi deðil diyerek aslýnda þehitlerimizin ölü olmadýðýný ve namazlarýnýn bile gökten inen melekler tarafýndan kýlýndýðýný skaydetti. Yrd. Doç. Dr. Bakan, Çanakkale Savaþý ndan sonra Mustafa Kemal e çok büyük bir anýt yapýlmasý isteðinde bulunanlara Ata nýn cevabý: Tabi ki en büyük anýt yapýlmalý. Ancak Mehmetçik için en büyük anýt Anadolu dur. sözünü hatýrlatarak, Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Mustafa Kemal in dediði gibi Yurtta sulh, cihanda sulh idealini gerçekleþtirirken büyüyen bir dünya devleti olacaðýz þeklinde konuþtu. Tarihini bilen bir toplum oluþturmak açýsýndan Türk tarihini genç öðrencilerin araþtýrmalarýný ve bu konuda okumalar yapmalarýnýn önemine deðinerek öðütlerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Bakan, Sarýkamýþ Karlar Altýnda türküsü eþliðinde Sarýkamýþ Harekâtý belgesel görüntülerinin izletti, sözlerini Sarýkamýþ konulu þiirle tamamladý. Konferansýn sonunda ise Sarýkamýþ Harekâtý konulu deneme yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere gazilerimiz tarafýndan ödüllerinin verilmesinin ardýndan program sona erdi.(haber Dýþ ticaret konferansý Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Dýþ Ticaret Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Nurcan Süklümkonferans verdi. Konferansa Dýþ Ticaret ve Ýþletme Yönetimi Programý öðrencileri katýldý.

5 PERÞEMBE 25 ARALIK Aliþan Yaþar yoðun katýlýmla mazbata aldý G MUSTAFA DEMÝRER eçtiðimiz pazar günü yapýlan kongrede AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný seçilen Aliþan Yaþar, dün mazbatasýný al- dý. YOÐUN KATILIMLA BÝRLÝK MESAJI VERDÝLER Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nda düzenlenen mazbata töreninde yoðun bir katýlým saðlayan AK Parti Mecitözü Teþkilatlarý, birlik ve beraberlik mesajý verdiler. KURUCU BAÞKAN, ÝSKÝ ÝLÇE BAÞKANLARI BELEDÝYE BAÞKAN ADAYLARI, MECLÝS ÜYELERÝ VE STK LAR ORADAYDI Programa AK Parti Mecitözü Kurucu Ýlçe Baþkaný, Eski Ýlçe Baþkanlarý, Belediye Baþkan Adaylarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, ilçe teþkilatlarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri tam kadro katýldý. AK PARTÝ ÝL YÖNETÝCÝLERÝ TEÞEKKÜR ETTÝ Mazbata töreninde AK Parti Mecitözü ilçe Baþkaný Aliþan Yaþar ýn kardeþi eski il baþkan yardýmcýlarýndan Avukat Kenan Yaþar ýn yaný sýra, Çorum dan AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Av. Rumi Bekiroðlu, Eyüp Arslan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Memduh Akkaþ ve Mümtaz Yýlmaz ile bazý merkez ilçe yöneticileri de hazýr bulundu. ALÝÞAN ÖVGÜ YAÞAR A AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, mazbatasýný Merkez Ýlçe Seçim Kurulu görevlisinden alýrken, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Rumi Bekiroðlu, Aliþan Yaþar baþkanlýðýndaki Mecitözü teþkilatýnýn çok güzel hizmetlere imza atacaðýna inancýnýn tam olduðunu söyledi. PARTÝMÝZÝ DAHA YUKARILARA TAÞIYACAÐIZ AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, dün Merkez Ýlçe Seçim Kurulu ndan mazbatasýný aldý. AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar da, AK Parti Genel Merkezi ve il yönetiminin önerisi ve delegelerin teveccühü ile tevdi edilen görevin bilinci ile partilerini daha yukarýlara taþýma azim ve gayreti içinde olacaklarýný söyledi. BÝRLÝK ÝÇÝNDE HÝZMET SÖZÜ Teþkilâtta görev alan yol arkadaþlarý ile birlikte aldýklarý emaneti en iyi þekilde yerine getireceklerini vurgulayan Aliþan Yaþar, birlik ve beraberlik içinde hem ilçeye hem de partilerine hizmet edeceklerini kaydetti. Aliþan Yaþar, Mecitözü nden mazbata törenine katýlan kurucu ilçe baþkanlarý, belediye baþkan adaylarý, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve teþkilat yöneticilerine teþekkür etti. AK Parti Mecitözü Ýlçe Yönetimi Aliþan Yaþar baþkanlýðýnda mazbata aldý. AK Parti Mecitözü Teþkilatlarý, yoðun bir katýlýmla birlik ve beraberlik mesajý verdi. Oðuzlar hizmete teþekkür etti O ðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu telefonla arayarak teþekkür etti. Ateþ, "Oðuzlar ilçemize müjdesini verdiðiniz Oðuzlar Su Ürünleri ve Su Sporlarý Merkezi Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazýrlanmasý' hizmet alýmý iþinin Hitit Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan 13 Ocak'ta ihale edilecek olmasý ve katkýlarýnýzdan dolayý Oðuzlar halký adýna teþekkür ediyorum" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, "Çorum'un km², her karýþ topraðýna hizmet etmek için bütün imkânlarý sonuna kadar kullanýyoruz. Her ilçemizin öncelikleri, ihtiyaçlarý ve gereksinimleri farklý. Amacýmýz bütün ilçelerimizin refah, konfor ve ihtiyaçlarýnýn kamu yatýrýmlarýyla hem nicel hem de nitel olarak artýrýlmasýdýr. Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, ayrýca belediyenin resmi internet sitesi aracýlýðý ile Salim Uslu'ya teþekkür mesajý yayýnladý. (Haber Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, belediye internet sitesinden Salim Uslu ya teþekkür etti. Baro dan ek bina talebi Ç orum Barosu Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Baþkan Yardýmcýsý Ercan Daþdan ve Sayman Mehmet Altunkeser, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Görüþmede ayrýca AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ta hazýr bulundu. Ziyarette Baro Baþkaný Akpýnar, "Yeni yönetimimizle ziyaret ederek, adliyemizle ilgili istiþarelerde bulunmak istedik. Vergi Mahkemesinin giriþimleriniz sonucu Çorum'a kazandýrýlmasýndan dolayý teþekkür ederiz. Yeni kurulacak mahkemelerle birlikte mevcut bina ihtiyaca cevap veremez hale gelecektir. Bu nedenle Adliye binamýzýn açýk otopark alanýna inþa edilecek bir ek binanýn yapýlmasý, Adalet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi bakýmýndan faydalý olacaðýna inanýyoruz. Bu konuda destek ve katkýlarýnýz bekliyoruz" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, Yeni yönetiminiz hayýrlý uðurlu olsun. AK Parti hükümetimiz döneminde Çorum'a yeni modern günün þartlarýna uygun Adliye binamýza kavuþturmuþtuk. Belediye Baþkanýmýz da adliye binamýzýn yanýna nezih bir park yaparak halkýmýzýn hizmetine sundu Yýlý itibariyle 1. Bölge olarak sýnýflandýrýlan Çorum Adliyesine Vergi mahkemesi kuruyoruz. Bir yýldýr takip ettiðimiz, nitekim geçtiðimiz haftalarda Adalet Bakanýmýz Sayýn Bekir Bozdað'ýn Çorum'a geldiðinde Vergi Mahkemesinin müjdesini vermiþti. Dönemin Çorum Valisi Sabri Baþköy ile bir çalýþma yaparak Vergi Mahkemesinin ilimize kazandýrýlmasýnda yer sýkýntýsý yaþanmamasý için eski rektörlük binasýnda Seçim Kurulunun üst katý uzun süredir boþ tutmuþtuk. Müjdeyi vermeyi de Sayýn Bakanýmýzýn Çorum ziyaretine býrakmýþtýk. Sayýn Bakanýmýz da Çorum'a bu müjdeyi verdi kendisine teþekkür ediyoruz. Yeni kurulacak mahkemelerle birlikte yeni bir bina arayýþýmýz devam ediyor. Yer konusunda baþka alternatifler çýkabilir ama mevcut Adliye Binasýnýn yanýnda, derli toplu olmasý konusundaki yaklaþýmý doðru buluyorum. Bu konuda Belediye Baþkanýmýzla yakýn bir çalýþma içerisinde olmanýzý salýk veririz. Çünkü belediye imar planýnda eðer deðiþiklikler icap ediyorsa belediye mevzuatý açýsýndan Belediye Baþkaný ile yakýn çalýþmanýn gereði ortadadýr. Zaten meslektaþýnýz olan Belediye Baþkanýmýz sizi bu konuda en iyi anlayacak birisidir. Birlikte bu çalýþmayý sürdürmeniz daha pratik sonuçlarý olacaðýný düþünüyorum. Elbette bu konuda giriþimlerimiz sürecektir. Yerel düzenlemeleri yapmak öncelikle sizin, bakanlýktan takip yapmakta bizim görevimizdir. diye konuþtu. (Haber A lenen yerler ziyaret edilerek, çekimler yapýlmýþtý. Program, 2015 yý- Çorum, ATV Avrupa Kanalý nda TV Avrupa Kanalý Avrupa Vizyon programýnda Çorum tanýtýlýyor. Meltem Dikici'nin sunuculuðunu yaptýðý, Çorum'un kültürü, ekonomisi, geliþen ve büyüyen sanayisinin ele alýndýðý programa AK Parti Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu konuk oluyor. Bilindiði üzere, ATV Avrupa Kanalý Avrupa Vizyon sunucusu Meltem Dikici, 9 Aralýk 2014 tarihinde Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etmiþ, Çorum'da kimlerle temas kurmasý gerektiði konusunda bir takvim hazýrlamýþtý. Uslu, Dikici'nin görüþeceði ilgilileri arayarak, randevulaþmasýný saðlamýþ, görüþme sonrasý belir- Ý nü saat 14.30'da, yaklaþýk 38 Km'lik 2.Kýsmý ise 27.Ocak 2015 Salý günü 10.30'da ihale ediliyor. Ýskilip-Çankýrý yolu yaklaþýk 38 Km'lik 2. kýsým ihalesi 15 Ocak 2015'de olarak duyurulmuþtu. Ancak, iþin teknik detayýndaki deðiþik nedeniyle ihale tarihi Kamu Ýhale Kurumu tarafýndan 27 Ocak 2015 saat olarak güncellendi. (Haber lýnýn ilk haftasý 3 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de yayýnlanacak. (Haber ATV Avrupa Kanalý Avrupa Vizyon programýnda Çorum u tanýtýyor. Ýskilip-Çankýrý yolunda ihale tarihi deðiþti skilip-çankýrý Yolu 2.kýsmý ihale tarihi 27 Ocak 2015 olarak yenilendi. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun verdiði bilgiye göre, Çorum'u Ýskilip üzerinden Çankýrý'ya baðlayan Ýskilip ve Bayat Ýlçelerinin de Ankara'ya ulaþýmýný saðlayan Ýskilip-Çankýrý yolu yaklaþýk 48.Km'lik 1.Kýsmý 9 Ocak 2015 Cuma Gü- Ýskilip-Çankýrý Yolu 2.kýsmý ihale tarihi 27 Ocak 2015 olarak yenilendi.

6 6 PERÞEMBE 25 ARALIK 2014 Bir asrýn yorgunluðunu Huzurevi nde atýyor Ç orum'da hayatýnýn sonbaharýný yaþayan 114 yaþýndaki Hacere Özkan, 33 yýl önce kaybettiði eþi ve vefat eden 5 çocuðunun hatýralarýyla kaldýðý huzurevinde birçok ihtiyacýný karþýlamayý baþarýyor. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne baðlý olarak hizmet veren Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi, 22'si kadýn 66 yaþlýya ev sahipliði yapýyor. 114 yaþýnda olan 7 çocuk ve onlarca torun sahibi Hacer Özkan da 6 yýldýr kaldýðý huzurevinde, sakin bir yaþamýn huzuru içinde olanlar arasýnda yer alýyor. Eþini 33 yýl önce kaybeden ve 2008 yýlýna kadar hayatta kalan iki çocuðu tarafýndan bakýlan Özkan, yaklaþýk 6 yýldýr da huzurevinde sakin bir yaþam sürdürüyor. Yürümek için yardým aldýðý bastonunu bir an olsun yanýndan ayýrmayan, yemek ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarýný ise kendisi karþýlayabilen Özkan, yataðýný da gücünün yettiði kadarýyla toplamaya ve beþ vakit kýlmaya çalýþtýðý namazýyla ibadetini yapmaya özen gösteriyor. Nüfus cüzdanýnda doðrum tarihi " " yazýlý olan ancak kendisinin ve yakýnlarýnýn beyanlarý doðrultusunda doðumu aralýk ayý olarak kabul edilen Özkan için huzurevi yönetimi ve çalýþanlarýnca sürpriz doðum günü etkinliði tertip edildi. Yaþamýnýn 114 yýlýný geride býrakan Hacere Nine'nin, kendisi için hazýrlanan sürpriz karþýsýnda oldukça sevinçli olduðu gözlendi. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. Yaþamýnýn bazý kesitlerini AA muhabiriyle paylaþan Özkan, altý kardeþin en küçüðü olarak dünyaya geldiðini ve geçen süre zarfýnda tüm kardeþlerinin vefat ettiðini söyledi. Allah'a, yaþadýðý her gün için binlerce kez þükrettiðini belirten Hacere Nine, hayat arkadaþý ve dünyaya getirdiði 7 çocuðunun babasý eþini de 33 yýl önce kaybettiðini dile getirdi. Çocuklarýndan da onlarca torununun bulunduðunu vurgulayan Hacere Nine, çocuklarýndan da yalnýz ikisinin hayatta kaldýðýný söyleyerek, geride kalan 114 yýlýn yorgunluðuna karþý "Elhamdülillah bir zararým yok. Ýyi olmayan buralarý görür mü" dedi. Kendisiyle kalan diðer huzurevi sakinlerine atfen "Bu arkadaþlar hep Eþini 33 yýl önce kaybeden ve 2008 yýlýna kadar hayatta kalan iki çocuðu tarafýndan bakýlan Özkan, yaklaþýk 6 yýldýr da huzurevinde sakin bir yaþam sürdürüyor. ürkiye'de bebek sahi- olan çiftlerin, ço- "Mustafa", "Ahmet", suf"tan sonra "Berat", Tbi cuklarýna isim koyarken "Ömer", "Emir" ve popüler kültürün sunduðu seçeneklerden çok tercihlerini, Yusuf, Berat, Mustafa, Zeynep, Elif gibi isimlerden yana kullandýklarý ortayý çýktý. "Mehmet" isimlerinin en çok kullanýldýðý Türkiye'de, "Yusuf" ismi ayný zamanda 24 ilde de çok kullanýldý. Erkek Bebek ismi Türkiye Ýstatistik tercihinde 18 ilde "Berat", Kurumu (TÜÝK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de ailelerin yeni doðan bebeklerine, hem kýz hem de erkek çocuklarda geleneksel isimler koymayý tercih etti. 12 ilde "Mustafa", 11 ilde "Eymen", 4'er ilde "Emir" ve "Mehmet", 3'er ilde "Muhammed" ve "Çýnar", 1'er ilde de "Ali" ve Emirhan" isimleri öne çýktý. Ailelerin, kýz bebekleri Türkiye'de geçen için ise büyük bir yýl doðan erkek bebeklerde "Yusuf" isminin öne çýktýðý görülen istatistikte, kýz bebekleri için isim tercihinin "Zeynep" aðýrlýklý olduðu görüldü. -"Yusuf" 24, "Zeynep" ise 74 ilde en çok tercih edildi çoðunlukla "Zeynep" isminden yana tercihlerini kullandý. "Zeynep" adý Türkiye genelindeki 74 ilde ailelerin kýz bebekleri için en çok kullandýðý isim olurken, kýz Bebek isim tercihinde 4 ilde "Elif", 2 ilde "Ecrin", 1 ilde ise "Derin" birinci Geçen yýl doðan erkek bebeklerde, sýrada yer aldý. "Yu- Türkiye'de illere göre en çok kullanýlan erkek ve kýz Bebek isimleri þu þekilde belirlendi: Erkek bebeklerde en çok kullanýlan isim Adana, Adýyaman, Ankara, Artvin, Bingöl, Bolu, Çankýrý, Çorum, Elazýð, Erzurum, Gümüþhane, Hatay, Mersin, Ýstanbul, Malatya, Mardin, Niðde, Siirt, Þanlýurfa, Van, Yozgat, Bayburt, Batman, Yalova Yusuf Aðrý, Aydýn, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskiþehir, Kars, Kastamonu, Kýrþehir, Muþ, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Uþak, Ardahan, Iðdýr Berat Amasya, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Kayseri, Konya, Manisa, Nevþehir, Akþehir, Karaman, Osmaniye Mustafa Balýkesir, Kocaeli, Kütahya, Rize, Sakarya, Samsun, Kýrýkkale, Bartýn, Karabük, Düzce Eymen Çanakkale, Muðla, 10'ar yaþýnda, bunlar küçükler" þeklindeki sözleriyle þaka yapmaktan da geri kalmayan Hacere Nine, "Ben buranýn en yaþlýsýyým, buranýn ebesiyim. Hayatta kalan bir kýzým, bir de oðlum var. Diðer çocuklarým öldü. 10'dan fazla torunum var. Zamanýnda çocuklarýmýzý, gelinlerimizi ve torunlarýmýzý büyüttük ama artýk biz de ihtiyar olduk. Herkesin olacaðý bu" ifadelerini kullandý. "Çocuk büyütür gibi bize bakýyorlar, Allah devletimize zeval vermesin" Huzurevinde güzel vakit geçirdiðini ve hiçbir þikayetinin bulunmadýðýný vurgulayan Özkan, "Burada vakit güzel geçiyor. Her kafadan bir ses geliyor, herkesin farklý bir yaþamý var. Kimine aðlýyor, kimine gülüyoruz. Yedik, içtik, gönlümüz her þeyden geçti. Burada bize çocuk büyütür gibi bakýyorlar. Üç öðün yemeðimizi yiyoruz, çayýmýz, þerbetimiz bol. Allah devletimize zeval vermesin. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Tüm bakýmlarýmýzý üstleniyor, elbiselerimizi en iyi þekilde seçip giydiriyorlar. Allah'ým hepsine saðlýk versin. Allah devletimize çok versin, bu çocuklarýmýza da selamet versin" diye konuþtu. Kendisini idare etme noktasýnda artýk zorlandýðýný anlatan Hacere Nine, "Günümüzü burada doldurmaya çalýþýyoruz. Ýnsan nasýl uzun yaþar diye soruyorlar. Yaþamak için yiðitlik olacak. Þimdi maymun oynasa benim gözümde yok. Ben artýk kendimi zor idare ediyorum. Burada çok rahatýz, çok iyi bakýyorlar ama artýk vücudumuz gitmiþ, yürüyecek halimiz yok. Kendimizi zor idare ediyoruz. Rabbim bundan geri koymasýn" dedi. (A.A.) Yusuf ve Zeynep en fazla tercih edilen isimler oldu Türkiye'de bebek sahibi olan çiftlerin Yusuf ve Zeynep isimlerini tercih ettikleri belirlendi. Tekirdað, Zonguldak Emir Afyonkarahisar, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Kilis Mehmet Diyarbakýr, Hakkari, Þýrnak Muhammed Ýzmir, Edirne, Kýrklareli Çýnar Tunceli Ali Sinop Emirhan Kýz bebeklerde en çok kullanýlan isim Ýller Ýsim Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Amasya, Ankara, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hatay, Isparta, Mersin, Ýstanbul, Ýzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kýrklareli, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraþ, Mardin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Þanlýurfa, Uþak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kýrýkkale, Þýrnak, Bartýn, Ardahan, Iðdýr, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce Zeynep Antalya, Edirne, Manisa, Kilis Elif Hakkari, Batman Ecrin Tunceli Derin. (A.A.) OKA dan önemli duyuru rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'ndan yapýlan Oaçýklamada son günlerde firmalarý devlet desteklerinden yararlandýracaklarý vaadiyle arayarak kurye ile gönderecekleri evrak karþýlýðýnda ücret talep eden þahýslara karþý uyarý yapýldý. Kalkýnma Ajansý bünyesinde görev yapan Yatýrým Destek Ofisleri'nde devlet destekleri ile ilgili ücretsiz bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin sunulduðu ifade edilen açýklamada destek saðlayan kamu kurumlarýnda sunulan hizmetler için hiçbir ücret talep edilmediði ifade edildi. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýndan yapýlan açýklama þöyle; Son günlerde Ajansýmýza, bazý þahýslarýn çeþitli danýþmanlýk firmalarý adý altýnda bölgemizde faaliyet gösteren iþletmeleri arayarak kamu kurumlarýnda onaylanmýþ hibeleri ya da kredileri olduðu yönünde yanýltýcý bilgiler verildiði ve özel kurye ile gönderilecek evrak karþýlýðýnda yüksek miktarda para talep edildiði þeklinde baþvurular gelmektedir. Öncelikle þunu belirtmek isteriz ki ülkemizde destek uygulayan hiçbir kurumun bu þekilde bir çalýþma sistemi yoktur. Sizin baþvurunuz olmadan adýnýza onaylanmýþ bir devlet desteði olmasý mümkün deðildir. Ajansýmýz ya da diðer devlet desteði saðlayan kurumlar sunulan hiçbir hizmet için ne "evrak ücreti" ne de herhangi baþka bir ad altýnda ücret talep etmemektedir. Ajansýmýzýn adýný kullanan bu tür kimselere itibar edilmemesi hususunda tüm paydaþlarýmýzý dikkatli davranmaya davet ederiz. Herhangi bir destek programý ile ilgili bölgemizdeki bütün illerde Yatýrým Destek Ofislerimiz ücretsiz bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sunmaktadýr. Bu konularda bilgi almak için gerek telefonla gerek bizzat ofislerimize gelerek uzmanlarýmýza baþvuru yapabilirsiniz. (Haber Yerel Hizmetin Oscarý YEDAÞ a nadolu Basýn ABirliði (ABB) Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Samsun Þube Baþkaný Ferruh Çetin, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nu ziyaret etti. Samsun medyasýna verdiði desteklerden dolayý teþekkür eden ve ABB Yönetim Kurulu adýna plaket takdim eden Çetin, "YEDAÞ, bölgemizin marka þirketi" dedi. Genel Merkezi Ankara'da bulunan ve Anadolu'da görev yapan yerel gazetecilerin üyesi olduðu Anadolu Basýn Birliði Samsun Þube Baþkaný Ferruh Çetin, 'Yerel Hizmetin Oscar'ý olarak ta isimlendirdikleri 'En Baþarýlý Hizmet Ödülü'nü bu yýl da YEDAÞ'a vermekten onur duyduklarýný belirtti. ABB Baþkaný Çetin, ''YEDAÞ, bölgede rol model olacak hizmet anlayýþý ile 'Farkýndalýk' kazandýrdý. Bu kadar kýsa bir dönemde hedeflenen stratejilerin hayata geçirilmesi ancak bir liderlik öngörüsüyle gerçekleþebilir. Genel Müdür Nurettin Türkoðlu'nun bakýþ açýsý ve vizyonu tamamen liderlik, kalite ve sürdürülebilirlik anlayýþý üzerine kurulmuþ bir yönetim modeli. YEDAÞ'ýn bu anlamda bölgeye kattýðý katma deðerler tartýþýlmazdýr ve doðru hedeflerdir. Türkoðlu ve þirket çalýþanlarýný kutluyoruz. Bu ödüller gibi çok daha fazla ödülü hak eden bir þirket" dedi. MEDYA DEÐERLÝ VE PAYDAÞIMIZDIR Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinin güçlü basýný ve medya kuruluþlarýnýn Türkiye'nin sayýlý illeri arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizen YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Ulusal ve yerel medya kuruluþlarý YEDAÞ'ýn 4 yýlda elde ettiði baþarýlarýný kendi kalemleri ile süsleyerek, sayfalarýna taþýyor. Bu baþarýlarýmýzýn yazýlý ve görsel medya sayfalarýnda yer almasý YEDAÞ için onur verici. Bizler medyayý paydaþlarýmýz olarak görüyoruz. YEDAÞ'ýn Avrupa Mükemmellik Ödülü yolundaki vazgeçilmezleri arasýnda yer alan medyanýn deðeri tartýþýlmazdýr" diye konuþtu. 29 Aralýk 2010'da vizyonunu doðru belirleyen BB Yönetim Kurulu adýna plaket takdim eden Çetin, "YEDAÞ, bölgemizin marka þirketi" dedi. YEDAÞ'ýn 2019 yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda yer alacaðýný iddia ettiklerini ve þu anda ilk 3 þirket arasýnda yer aldýklarýný belirten Türkoðlu, "Bizler daha da büyümeyi, hedefimizi Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne çevirirken, bizi bugün bu ödüle götüren stratejilerimizi de hep hatýrlayacaðýz. 'BÝRLÝKTE BAÞARDIK' GERÇEÐÝNÝ MÜÞTERÝLERÝMÝZLE PAYLAÞTIK Her alanda paydaþ olma anlayýþýmýzý sürdüreceðiz. 4 yýlda çalýþanlarýmýzla ve paydaþlarýmýzla 'birlikte baþarabiliriz' gerçeklerini gösterdik, sonra da YEDAÞ ailesi olarak, özelleþtirmeye bakýþtaki belki de bir kaç yanlýþ algýlamayý ortadan kaldýrdýk. Sektörel olarak amacýmýz gayet açýk ve net. Kaliteli ve kesintisiz elektrik daðýtýmý hizmeti sunmak. Þebeke yenileme yatýrýmlarýmýz devam ediyor. Koordineli çalýþýyoruz, müþterilerimize gülen yüzle, sevecen, yakýn davranýyoruz. YEDAÞ'ýn onlarýn hizmetinde olduðunu anlatýyoruz. Tabii ki YEDAÞ'ýn görevi bununla da bitmiyor. Kaliteye, liderliði ve sürdürülebilir yönetim anlayýþý olan Toplam Kalite Yönetim Modeli ile yönetilen YEDAÞ, 'Kalite Kültürü'nü özümseyen kuruluþlar arasýnda Samsun'un dünyaya açýlan kapýsý konumunda. Sorumluluðumuz ve hedeflerimizin farkýndayýz. Bizler çýtayý yüksek tuttuk ve Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne doðru gidiyoruz. þeklinde konuþtu. (Haber

7 ÇRT þantaj cezasý aldý Alperenler den tepki var Ekmekte rekabete mahkeme cezasý Ekmek en az 85 kuruþ en çok bir liraya satýlabilecek EROL TAÞKAN kmek Üreticileri Eve Unlu Mamulleri Federasyonu Çorum Temsilcisi Murat Akdemir, mahkemelerin ekmekte haksýz rekabetin önüne geçecek önemli bir karara imza attýðýný ve bu kararýn da Yargýtay tarafýndan onandýðýný açýkladý. "Ekmeðimizin ve emeðimizin karþýlýðýný almak istiyoruz." diyen Akdemir, haksýz rekabete yol açan firmalarýn, para cezasýyla birlikte ruhsatýn iptaline kadar varan yaptýrýmlarla karþý karþýya kalacaðýný açýkladý. Çankýrý'da gerçekleþtirilen hukuk mücadelesinin kazanýldýðýný ve haksýz rekabet uyguladýðý kabul edilen firmanýn, diðer esnafýn zararýný temin etmeye mahkum edildiðini söyleyen Murat Akdemir, bu kararýn da Yargýtay 11. Hukuk Dairesi'nin onayladýðýný, emsal kabul edilen bu kararýn, Çorum baþta olmak üzere tüm orum Radyo Televizyonu (ÇRT) Çsahibi Halil Ýbrahim Söylemez'nin, televizyonunu tehdit ve þantaj aracý olarak kullanmak iddiasýyla açýlan davada 10 ay hapis cezasý aldýðý bildirildi. Konuya iliþkin Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: "Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kanal 19 televizyonunda yaptýðý bir programda ÇRT'nin ve sahibi Halil Ýbrahim Söylemez'in Çorum Belediyesi aleyhinde iftira kampanyasý yürüterek tehdit ve þantaj yaparak para sýzdýrmaya çalýþmak iddiasýyla Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na 3 yýl istemli dava açmýþtý. 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn karar duruþmasý dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Kanal 19 televizyonunda yaptýðý açýklamalarý ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca re'sen açýlan kamu davasýnda ÇRT sahibi Halil Ýbrahim Söylemez 10 ay hapis cezasý aldý. Bu karar ile birlikte özellikle son bir yýldan beri sürekli olarak Çorum Belediyesi ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü aleyhine yapýlan haberlerin gerçekliðinin olmadýðý, yapýlan haberlerin iftira niteliðinde olduðu da Türk yargýsý tarafýndan kanýtlanmýþ oldu. Çorum Belediyesi olarak özellikle 2009 yýlýndan beri yaptýðýmýz çalýþmalarý Çorum kamuoyu ile birlikte þehir dýþýnda yaþayan hemþehrilerimiz takdir etmektedir. Amacý Çorum'u daha da yaþanýlabilir bir kent haline getirmek olan Çorum Belediyesi'nin çalýþmalarýný yaptýðý taraflý ve þantaj içerikli yayýnlarla gölgelemek isteyenler bundan sonra da amaçlarýna eriþemeyeceklerdir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur." (Haber Fatih Yücel lperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yü- geçtiðimiz gün Adliye Sarayý Acel, önünde 'Paralel Medya Operasyonu'nu protesto eden Ufuk Saðlýk Sen'e tepki gösterdi yýlýndan bu yana adýný, sanýný duymadýklarý Ufuk Saðlýk Sen isimli bir sendikanýn ortaya çýkarak basýn açýklamasý yaptýðýný belirten Yücel, bu sýrada algý yönetimi yapmak amacýyla Muhsin Baþkan'ýn posterlerini açan grubun sanki Alperenler de kendilerini destekliyormuþ imajýný vermeye çalýþtýklarýný ifade etti. Yücel, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi: "Ufuk Saðlýk Sen ve bunun gibi fetorellerin payandasý olan kuruluþlarla AK Parti arasýnda gerçekleþen bu savaþta Alperenler taraf deðildir ve bundan sonra da taraf olmayacaklardýr. Ýktidar ve paralel çeteyi uyarýyoruz, bizim üzerimizden algý yönetimi yaparak mitinglerde eylemlerde Muhsin Baþkan'ýn posterlerini açarak 5 yýldýr adýný aðzýnýza almadýðýnýz soruþturma dosyasýný kapatmaya çalýþtýðýnýz Muhsin Baþkan'ýn üzerinden bu memlekette prim yapmanýza müsaade etmeyeceðiz. Bu yanlýþa müsaade eden genel merkez ve il yöneticilerimize de bir çift sözümüz var. Hükümete, siyasete, cemaate, cemiyete, millete ve dahi devlete söylenecek onca sözümüz varken, hükümet ve cemaat kavgasýnda, ucuz beklentilerle sadece Cemaat'in avukatlýðýna yirmi yýllýk fikri, siyasi müktesebatýmýzý teslim etmek ne demek oluyor? Aklýn, vicdanýn, izan duygusunun bu kadar kaybedildiði bir hercümerç içerisinde kendimizi taraf olarak ifade edeceksek, biz, devletin ve devlet geleneðimizin tarafýndayýz. Bu hassasiyetimiz tabii olarak bizi milletin hukukundan yana da yapar. Seçimlere az bir zaman kala, yýllardýr siyasetin mevzilerinde, millete kurulan pusularý millet vicdanýna ihbar eden bir þuuru temsil eden Büyük Birlik Hareketi'nin, yalnýzca Cemaat'in sözcülüðüne soyunmuþ olmasýný da biz 'manidar' buluyoruz. Büyük Birlik Hareketi, geometri literatürü ile kendisine bir pozisyon belirleyecek ise; bu pozisyon 'Cemaat'in paraleli' deðil, devlet ve milletin buluþtuðu 90 derecede olmalýdýr. Son olarak fetorellerin yan kuruluþlarý ve AK Partililer e uyarýmýzdýr; Muhsin Baþkanýmýzýn üzerinden ellerinizi çekin onun dirisini kullanamadýnýz ölüsünü de kullanmanýza biz müsaade etmeyeceðiz. Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný olarak, bundan sonra Muhsin Baþkan üzerinden prim yapmak isteyenleri veya onu çok sevdiklerini beyan edenleri Muhsin Baþkan'ýn þehadet süreci ile ilgili de açýklama yapmaya veya yaparken yanýmýzda görmeye çaðýrýyorum." (Haber Türkiye için geçerli olduðunu ifade etti. Tarifelerin TSO ve ÇESOB komisyonlarý aracýlýðý ile belirlendiðinin de altýný çizen Murat Akdemir, 250 gram ekmeðin asgari tarifesinin 85 kuruþ olarak belirlendiðini bildiren Akdemir, azami tarifenin ise 1 TL olduðunu, 1 Ocak tarihinden itibaren yeni fiyatýn geçerli olacaðýný duyurdu. Haksýz rekabetin esnafý bitme noktasýna taþýdýðýna da iþaret eden Akdemir, esnafýn para kazanamadýðýný, Ekmek Üreticileri ve Unlu Mamulleri Federasyonu Çorum Temsilcisi Murat Akdemir, dün dernek merkezinde basýn toplantýsý düzenledi. personelinin ücretlerini bile çýkaramaz hale geldiðini dile getirdi. Çorumlu imalatçýlar olarak, diðer illere örnek çalýþmalar içerisinde olduklarýný ve bu yönde yatýrýmlar yaptýklarýný da sözlerine ekleyen Murat Akdemir, fiyat tarifesine uymayan esnafýn takipçisi olacaklarýný ve haksýz rekabete fýrsat vermeyeceklerini bildirdi. Açýlýþ daveti Kuruluþu yeni tamamlanan Ekmek Üreticileri ve Unlu Mamulleri Federasyonu Çorum Temsilciliði'nin açýlýþý için tüm esnaf ve Çorumlular'ý davet eden Akdemir, Adliye arkasýnda yer alan Çorum Barosu'nun da bulunduðu binasýn üçüncü katýndaki þubelerinin açýlýþýný cumartesi günü saat 13,00'te gerçekleþtireceklerini duyurdu. PERÞEMBE 25 ARALIK OKA dan Belediye personeline eðitim orum Belediyesi ÇUlaþým Hizmetleri Müdürlüðü Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ile birlikte Trafik Mühendisliði konulu eðitim semineri baþlattý yýlý eðitim destek programýna alýnan eðitimler baþladý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi Fen, Ýmar ve Ulaþým Müdürlüðü'ne baðlýk teknik personelin yaný sýra Ýl Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü, Karayollarý 73. Þube Þefliði ve Tokat Belediyesi personelinin de katýldýðý seminer, 26 Aralýk 2014 Cuma'ya kadar sürecek. orum'un Sungurlu ilçesinde Çmeydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Üçoluk Köy yolunda meydana geldi. Ýlçeye baðlý Oyacýk köyünden Üçoluk köyüne giden Himmet Kocaer Trafik Mühendisliði konulu eðitim semineri düzenlendi. OKA nýn 2014 yýlý eðitim destek programýna alýnan eðitimler baþladý anlatýlacaðý eðitimlerle, ulaþým planlamasý ve trafik yönetim çalýþmalarýnda kullanýlan yöntemlerin ele alýnacaðýný belirterek "Eðitim programý teknik personele büyük katký saðlayacak. Bu çalýþmalarýn trafik sorunlarýna getireceði kalýcý çözümler, trafikte harcanan Makro ve Mikro Ölçekli Ulaþým Modelleme Simülasyon Eðitimi ile her geçen gün daha büyük bir sorun haline gelen trafik problemine çözüm bulunmasý amaçlanýyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, yaptýðý açýklamada, trafik tekniði ve teorisinin (67) yönetimindeki 19 AF 511 plakalý traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazayý gören vatandaþlar durumu saðlýk ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri sürücü Himmet Kocaer'in olay zamanýn ve kazalarýn azaltýlarak ve ölümlerin en aza indirilerek yaþam kalitesinin yükseltilmesi, zehirli gaz salýmýnýn azaltýlarak çevre kirliliðinin önlenmesi, doðru planlama ve optimizasyon yöntemleri bölgesel kalkýnmayý saðlayacaktýr." dedi. (Haber Traktör kazasý, 1 ölü yerinde hayatýný kaybettiðini belirledi. Kocaer'in cenazesi cumhuriyet savcýsýnýn incelemesinin ardýndan Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Pencereden düþüp oldü Eþini ve kayýnvalidesini dövdü orum'da kaldýðý apartmanýn Çbirinci kat penceresinden düþen 86 yaþýndaki Halil Þahin, öldü. Olay, dün saat sýralarýnda Kale Mahallesi Ata Caddesi 5'inci Sokak'ta meydana geldi. Oturduðu apartmanýn birinci katýnda kalan ve alzheimer hastasý olduðu ifade edilen Halil Þahin, dýþarý baktýðý sýrada dengesini kaybederek pencereden düþtü. Aðýr yaralanan Halil Þahin, sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamadý. Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan yapýlan inceleme ardýndan Halil Þahin'in cenazesi, hastane morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü belirtildi. (DHA) þiyle kavga eden koca Eeþi ve kayýnvalidesini dövdü. Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 29. Sokak ta meydana gelen olayda, D.A. ile kocasý A.A. ailevi nedenlerden dolayý tartýþtý. Tartýþma sýrasýnda A.A. eþi D.A. ve annesi M.Þ. i dövdü. Her iki kadýn da A.A. dan þikâyetçi oldu. Ýfadesi alýnan koca A.A. suçlamalarý kabul etmedi. Ýskilip te de S.G. ve A.G. çiftçi tartýþtý. A.G. eþi S.G. yi dövdü. (Haber Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB) 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,873 ile 0,900 lira arasýnda iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK(LÝRA) BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday 0,873 0,900 ARPALAR Arpa yemlik 0,696 0,725(AA)

8 8 PERÞEMBE 25 ARALIK 2014 Ortaokullara zorunlu kariyer dersi 'inci sýnýflara önümüzdeki yýldan itibaren zorunlu 8 "Kariyer Planlama" dersi verilecek. Kariyer planlama hazýrlýklarý 15 yaþýnda baþlayacak. 8'inci sýnýflara önümüzdeki yýldan itibaren zorunlu "Kariyer Planlama" dersi verilecek. Haftada 1 saat verilecek dersle öðrencilere geleceðe yönelik planlama yapma becerisi ve kariyer yaþamýna iliþkin alternatifleri deðerlendirme becerisi kazandýrýlacak. Ders programý çerçevesinde öðrenciler, özgeçmiþ ve kariyer dosyasý hazýrlayacak, çeþitli iþ kurumlarýna ziyaretler yapacak, stres ve kriz yönetimi yapmayý öðrenecekler. Dersler "Kendini Tanýma", "Güvenli ve Saðlýklý Yaþam", "Eðitim Yaþamý", "Meslekleri Tanýma" ve "Kariyer Planlama" olmak üzere toplam 5 konuda verilecek. ÝLK AÞAMA FÝZÝKSEL FARKINDALIK Dersin ilk bölümü olan "Kendini Tanýma"da öðrencilere ergenlik dönemlerinde yaþanan fiziksel ve rof. Dr. Avcý, kalp saðlýðý Piçin soðan ve sarýmsak yenilmesini önerdi. Memorial Hastanesi Kardiyoloji Merkezi'nden Prof. Dr. Günsel Þurdum Avcý, soðan ve sarýmsaðýn, düzenli ve sýk tüketildiðinde yararlý etkileriyle damar sertliðine baðlý kalp hastalýðýna karþý koruyucu olduðunu bildirdi. duygusal deðiþiklikler anlatýlacak. Fen Bilimleri dersleriyle iliþkilendirilerek iþlenecek bu bölümün sonunda öðrencilerin güçlü ve zayýf yönlerini tanýyabilecek, bireysel farklýlýklarýný deðerlendirebilecek seviye gelmesi hedefleniyor. STRES YÖNETÝMÝ MÜFREDATTA Dersin ikinci bölümü olan "Güvenli ve Saðlýklý Yaþam"da ise öðrenciler zararlý alýþkanlýklarýn duygusal ve bedensel yönden insan hayatýna olan etkilerini kavrayacak. Ayrýca çaðýmýz sorunu stresin nedenleri, belirtileri ve stresle baþa çýkmanýn yöntemleri de öðretilecek. SINAV KAYGISINA SON Egitim yaþamý konusu iþlenirken de öðrencinin kendi öðrenme stilini belirlemesi, sýnav kaygýsýnýn performansýna etkisini ve sýnav kaygýsýyla baþ etme yollarý öðretilecek. Yoðun sýnav kaygýsý yaþayan öðrencilerin rehberlik ve psikolojik danýþma servisinden aktif yardým Türkiye Avrupa'da birinci tarýmsal güç! ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, iktidara geldikleri Ggünden bu yana Türkiye'nin tarým ve hayvancýlýk konusunda sýnýf atladýðýný belirtti. Eker, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca kentteki bir otelde düzenlenen, "Trakya Bölgesi Tarým Sektörü Ortak Akýl Toplantýsý"nda yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin tarým sektörünü 23 milyar dolardan 61 milyar dolara çýkardýklarýný söyledi. Türkiye'nin Avrupa'da birinci tarýmsal güç haline geldiðini belirten Eker, þöyle devam etti: "2008 yýlýndan bu yana ayný durumdayýz. Onlarda büyüdü ama Türkiye daha çok büyüdü. AB'nin 28 tane ülkesinin 10 yýllýk tarýmsal sektör büyümesi yýllýk ortalama 0.2'dir. Türkiye, AB ülkelerinin 10 katý yýllýk ortalamasýnýn üzerinde büyüme kaydetti. Zaten onun için 23 milyar dolardan, 62 milyar dolar üzerine çýktýk. Türkiye 2013'te 17 milyar dolar tarým ihracatý gerçekleþtirdi." Eker, yetiþtirdikleri mühendislerin köylerdeki hayvan ve tarýmsal ürün çeþitliliðini kayýt altýna aldýðýna iþaret ederek, bunlarýn Türkiye haritasýnda görüntülenecek þekilde düzenlendiðini söyledi. ÝLAÇ KULLANIMINI AZALTTIK Saðlýklý beslenme ve güvenilir gýda konularýnda tedbirler aldýklarýný belirten Eker, "Burada özellikle ilaç kullanýmýný azalttýk. Bunu vatandaþlarýmýzla paylaþmak istiyorum. Bu alanla ilgili çok þey söyleniyor. Televizyonlarda bazen kimi reklam amaçlý, kimi tanýtým amaçlý olarak anlatýyorlar. Ama hepsi de konu dýþýndan insanlar" ifadesini kullandý.(haber7) Saðlýk için soðan-sarýmsak yiyin Avcý, yaptýðý yazýlý açýklamada, içerdiði vitamin, mineral ve diðer maddelerle insan vücudu için sayýlamayacak kadar çok yararý olan soðan ve sarýmsaðýn, kalp ve damar sistemi üzerindeki yararlý etkilerine dikkati çekti. Damar sertliðinin çaðýn hastalýðý olduðunu ve bunun yol açtýðý koroner kalp hastalýðýndan korunmada, saðlýklý beslenme ve düzenli egzersiz yapmanýn birinci derecede etkili olduðunu vurgulayan Avcý, þeker, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve þiþmanlýk gibi sorunlarýn, damar sertliði ve koroner kalp hastalýðýnýn en önemli risk faktörleri arasýnda olduðunu aktardý. Avcý, "Soðan ve sarýmsak, düzenli ve sýk olarak tüketildiðinde, yararlý etkileriyle damar sertliðine baðlý kalp hastalýðýna karþý koruyucudur" deðerlendirmesinde bulunarak, besinlerin tercihen çið ya da az piþmiþ olarak tüketilmesi önerisinde bulundu. Soðanýn, damar sertliðine yol açan kolesterolü düþürdüðünü, iyi huylu kolesterolü ise yükselttiðini anlatan Avcý, sarýmsak ve soðanýn kalp damar hastalýklarý üzerindeki faydalarýna iliþkin þu bilgileri verdi: "Þeker hastalarýnda kan þekerinin kontrol altýna alýnmasýný kolaylaþtýrýr, idrar söktürücü etkisiyle ödemlerin çözülmesini saðlar. Hipertansiyonlu hastalarda kan basýncýnýn kontrol altýna alýnmasýný kolaylaþtýrýr. Yað yakýcý özelliðiyle de zayýflamaya yardýmcý olur. Kalp damarlarýný geniþletir. Kanýn akýcýlýðýný artýrýr, damar týkanmalarýný önler. Hücre yenilenmesini destekler. Tüm bu etkilerle damar sertliðine karþý damarlarý korur ve kalbi güçlendirir. Sarýmsak da yüksek kan basýncýný düþürür. Yüksek kolesterolü, kötü huylu kolesterolü ve yüksek trigliseridleri (yaðýn depo formu), kan þekerini düþürür; iyi huylu kolesterolü yükseltir, þeker hastalýðýnýn tedavisini kolaylaþtýrýr. Damarlarýn geniþlemesini saðlar, kanýn akýcýlýðýný artýrýr, dolaþýmý hýzlandýrýr, damar içi pýhtýlaþmalarý engeller ve kalp krizi ya da felç geçirmeye neden olacak damar týkanýklýklarýný önler. Ayrýca, kalbi besleyen koroner damarlarý geniþletir, kalp kasýný güçlendirir. Kilo kontrolüne de yardýmcý olurken, ruhsal durumu düzeltir, insanýn kendini iyi ve mutlu hissetmesine yardýmcý olur." Avcý, bu derecede þifalý olan soðan ve sarýmsaðýn, "kokusu ile çevremi rahatsýz ederim" endiþesiyle ihmal edilmeyerek, sýk sýk tüketilmesini gerektiðini aktardý.(trthaber) nayasa Mahkemesi kýrat amb- Demokrat Parti tarafýn- Aleminin dan kullanýlmasýna karar verdi. Anayasa Mahkemesi Doðru Yol Partisi ile Muhafazakar Yükseliþ Partisi tarafýndan parti amblemlerinde kýrat logosunun kullanýlmasýný yasakladý. Anayasa Mahkemesi, Demokrat Partinin Doðru Yol Partisi'nin (DYP) isim, amblem ve rumuzunun iltibasa yol açtýðý gerekçesiyle hükümsüzlüðüne ve siyasi partiler sicilinden terki ile Muhafazakar Yükseliþ Partisinin (MYP) kýrat logosunu kullandýðý ve bu durumun iltibasa yol açtýðý gerekçesiyle söz konusu partinin ambleminin hükümsüzlüðüne ve siyasi partiler sicilinden terkini talep eden baþvurusunu karara baðladý. KIRAT LOGOSUNU SADECE DP KULLANABÝLE- CEK Anayasa Mahkemesi ise oy çokluðu ile aldýðý karar da, Demokrat Parti tarafýndan kullanýlan parti ambleminin, daha sonra kurulan bir pati olan Doðru yol Partisi tarafýndan da karýþýklýða yol açacak derecede benzer bir þekilde kullanýlmasýnýn atý Afrika'da binlerce kiþinin Bölümüne yol açan Ebola salgýný için yeni bir ilacýn testi yapýlacak. Sýnýr Tanýmayan Doktorlar Örgütü (MSF), Ebola ile mücadele kapsamýnda Gine'de yeni bir klinik araþtýrma yapacaklarýný açýkladý. MSF, Gine'nin güneyindeki Gekedu bölgesinde kendilerine ait saðlýk merkezinde "favipiravir" adlý ilaçla baþlatýlacak testin, 10 gün boyunca her gün gönüllülere uygulanacaðýný ve oluþabilecek yan etkilerinin inceleneceðini bildirdi. almasý saðlanacak. ÝÞYERLERÝNE ZÝYARET Kariyer planlamanýn öneminin kavratýlacaðý derste, programýn "Meslekler ve Kariyer planlama" konularýnda baþarýya ulaþmasý için öðrencilerin iþyerlerine ziyaretleri saðlanarak, farklý meslek gruplarýný gözlemelerine imkan verilecek. (Haber7) Anayasa Partisi nden iki partiye logo yasaðý karýþtýrýlmaya ve seçmeni yanýltmaya elveriþli olduðu ve bu nedenle amblemin hükümsüzlüðüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verdi. Anayasa Mahkemesi, Doðru Yol Partisi nin kapatýlmasý talebini ise oy birliði ile reddetti. Anayasa Mahkemesi Muhafazakar Yükseliþ Partisi ile ilgili þikayet için aldýðý karar da ise, Muhafazakar Yükseliþ Partisinin Dünya üzerinde yüzünü hilale dönük þekilde iki ayaðý üzerine þaha kalkmýþ beyaz at amblemini de seçmeni yanýltmaya elveriþli olduðu gerekçesiyle hükümsüzlüðüne ve siyasi partiler sicilinden kaldýrýlmasýný oy çokluðu ile kararlaþtýrdý.(ýha) Ebola tedavisi umut veriyor Açýklamada, klinik araþtýrmanýn Gekedu'dan sonra ülkenin doðusunda bulunan Macenta ve Nzerekore bölgelerinde de yapýlacaðý kaydedildi. MSF yetkilisi Tessy Fautsch, yüzde 50 ile 80 arasýnda ölüm riski gösteren bir hastalýða karþý geliþtirilen tedavi yönteminin ciddi ölçüde umut verdiðini ancak yine de Ginelileri ve Batý Afrika'da Ebola'dan etkilenen diðer ülkeleri her türlü sonuca hazýrlýklý olmalarý yönünde uyardý. Fautsch, klinik araþtýrma sonucunun 2015 yýlýnýn baþýnda

9 Elektronik aletlere anti-damping vergisi geliyor E konomi Bakaný Nihat Zeybekci, cep telefonu, bilgisayar (PC) ve elektronik aletlere anti-damping vergisi getireceklerini açýkladý. Bakan Zeybekci, ithal ürünlere ek vergi uygulamasýyla ilgili olarak kategori listesini açýkladý. Buna göre iki ay içinde ithal telefon, laptop ve elektronik aletlere anti-damping uygulanacak. Türkiye çok baþarýlý bir þekilde mobil telefon üretebiliyor, tablet üretebiliyor, laptop üretebiliyor diyen Bakan Nihat Zeybekci, þöyle devam etti: Yaptýðýmýz çalýþmalarda Türkiye ye gönderilen bir telefon üzerinde, 5 dolar veya 2.5 dolarlýk iki kiþilik montaj ve diðer maliyetler diyor. Ýnandýrýcý bulmuyorum. Bunun üzerinde baþka damping destek var. Gizli teþvik ve destekler var. Bunlarý araþtýrýyoruz. Ýçeride sanayicimizi korumak üzere yakýnda cep telefonuna tablet ve bilgisayarlara anti damping vergisi gelecek gibi görünüyor. Þu anda soruþturmalarda öyle bir geliþme var. Biz koyacaðýz. Soruþturmalarda somut verilere ulaþýldý. Dünya Ticaret Örgütüne tabi olan bir ülke olarak el aletlerinde ev aletlerine, elektronik ev aletleri cihazlarýnda inanýlmaz haksýz rekabet yaratýcý baþka ülkelerin teþvikler var, destekleri var. Bunlarla ilgili bize düþen görev sektörlerimizi korumak. 2 AY ÝÇÝNDE GELÝR Bakan Zeybekci, Anti-damping vergisinin ne kadar olacaðý soruþturmalar ile çýkýyor. Soruþturma açýldý, maksimum 2 ay içinde olur. Sorduðumuz sorulara cevaplar geliyor. Fiili araþtýrma yapýyoruz dedi. MÝSÝLLEME DEÐÝL ÇÝN'E SÖYLEDÝK! Ýthal ürünlere anti-damping vergisi misilleme mi? sorusunu Misilleme deðil bu diye yanýtlayan Bakan Zeybekci, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Biz sadece bize gelen þikayetleri deðerlendiriyoruz. Yoðun olarak þu üründü, þu üründe diye þikayetler gelmeye baþlýyor. Biz bunlarý Çin e de söylüyoruz. Ayný þekilde en son Filipinlere söyledik. Türk unu üzerinde öyle bir þey koyunca bütün sektörlerden Filipin ürünleri deyip baþka bakýyorlar. Herkes, Tayvan da ayný þekilde. Bakan Zeybekci, Anti-damping vergisi konurken içeride vatandaþýmýzýn tüketimde aþýrý fiyatlara maruz kalmasýný istemiyoruz, ters etki haksýz rekabet þeklinde bir durum oluþturmadan bunu yapmaya çalýþýyoruz dedi. ABD YE DÜÐÜN MASRAFI ÇIKIÞI Þu anda Amerikan pamuðuyla ilgili de anti damping vergisi çalýþmalarýnýn sürdüðünü bildiren Zeybekci, þöyle devam etti Türkiye, Amerikan pamuðunun en büyük ithalatçýsý. Çünkü Amerikan pamuðunun üzerinde gerek pazarlamada gerek Eximbank, gerek çiftçiye verdiði destekle, vadeli satýþlarla bir haksýz rekabet yaratma var. ABD den Teksas senatörü özel mektup yazdýlar. Pamukla ilgili, Teksas çiftçilerinin rahatsýz olacaðýný söylüyor. Cevap yazýyoruz. Biz bunu zaten Amerikan Ticaret Bakaný na söylemiþtik. ABD stratejik ortak, müttefik ama ekonomik ortak olmamýz lazsadece askeri stratejik ortak olalým ama ekonomik ortaklýðý Petroldeki düþüþ Türkiye yi etkileyecek ünya Bankasý, petrol fiyatlarýndaki düþüþün Türki- ekonomisi üzerindeki etkilerinin önemli boyutta Dye olduðunu kaydetti. Dünya Bankasý Aralýk ayý Odak Notu Raporu'nda, Türkiye nin GSYH sinin yüzde 6 sý düzeyindeki dýþ enerji açýðý, dýþ ticaret açýðýnýn yüzde 58 ini oluþturduðuna deðinerek, enerji ithalat fiyatlarýndaki keskin düþüþün devam etmesi durumunda, 2015 yýlýnda daha güçlü büyümeyi, dýþ pozisyondaki düzeltmeyi ve enflasyonun düþürülmesini destekleyeceðini belirtti. Dünya Bankasý Odak Notu Raporu'nda þöyle denildi: TÜRKÝYE'YÝ 4 KANAL ÜSTÜNDEN ET- KÝLÝYOR Enerji fiyatlarý enerjide ithalata önemli düzeyde baðýmlý bir ülke olan Türkiye deki makroekonomik geliþmeler üzerinde önemli sonuçlar doðurmaktadýr. Petrol fiyatlarýndaki deðiþiklikler Türkiye ekonomisini temel olarak dört kanal üzerinden etkilemektedir: büyüme, ödemeler dengesi, enflasyon ve bütçe. Bu notta enerji fiyatlarýnda son zamanlarda yaþanan düþüþün makroekonomik etkileri tartýþýlmakta ve mümkün olduðu ölçüde nicelleþtirilmektedir. LÝRANIN PERFORMANSI BASKILARI ZAYIFLATIYOR Yurt içindeki nihai tüketici enerji fiyatlarý kýsmen döviz kuruna baðlýdýr. Petrol fiyatlarýnýn enflasyon ve nominal vergi gelirleri üzerindeki etkisi ayný zamanda enerji ürünlerinin yerel para birimindeki fiyatýna da baðlýdýr. Liranýn performansý Türkiye deki enflasyonu düþürücü baskýlarý güçlendirebilmekte veya zayýflatabilmektedir. LÝRA DEÐER KAZANMASI BÜYÜK OLACAK Liranýn ABD$ karþýsýnda deðer kazanmasý halinde, ilk þok dolar fiyatýndaki deðiþimin gösterdiðine göre daha büyük olacaktýr deðer kaybetmesi halinde ise daha küçük olacaktýr. ENERJÝ DIÞ DENGESÝZLÝKLERE KATKI SUNUYOR Enerji ithalatý Türkiye nin dýþ dengesizliklerine önemli ölçüde katkýda bulunmaktadýr. Ocak 2012 den bu yana 12 aylýk birikimli enerji açýðý GSYH nin yüzde 6 ile 6,8 i arasýnda seyretmektedir (Þekil 2). Ortalama yýllýk enerji ithalatý, mal ithalatýnýn yaklaþýk yüzde 23 ünü oluþtururken, yýllýk dýþ enerji açýðý toplam ticaret açýðýnýn yüzde 58 ini oluþturmaktadýr. CARÝ AÇIÐIN AZALMASINA YARDIMCI OLACAK Enerji fiyatlarýnýn düþmesi Türkiye nin yüksek düzeydeki cari açýðýný, dolayýsýyla da finansman ihtiyaçlarýný azaltmasýna yardýmcý olacaktýr. Enerji fiyatlarýnýn dýþ dengeler üzerindeki etkisinin tahmin edilmesinde takip edilen iki yaklaþým mevcuttur bunlarýn her ikisi de cari dengenin baðýmlý deðiþken olduðu bir basit regresyon kullanmaktadýr. ENFLASYONU DA DÜÞÜREBÝLÝR Enerji fiyatlarýndaki düþüþ 2015 yýlýnda enflasyon oranýnda düþüþe dönüþebilir. Tüketici sepetinde akaryakýt ve elektrik-gaz-su payý sýrasýyla yüzde 5,1 ve yüzde 7,1 dir (Þekil 3). Yakýt fiyatlarý, petrolün yerel para birimindeki fiyatýna sýký bir þekilde baðlý iken, diðerinde ise doðal gazýn yerel para birimindeki fiyatý belirleyicidir. CARÝ AÇIÐI 1.1 PUAN AZALTACAK Tahminlerimize göre, petrol fiyatlarýndaki yüzde 10 luk bir düþüþ büyüme oranýný yüzde 0,37 puan yukarý çekerken, küresel büyüme oranýndaki yüzde 0,5 puanlýk bir düþüþ Türkiye nin büyüme oranýnda yüzde 0,4 puanlýk bir düþüþe yol açmaktadýr yýlýnda ortalama petrol fiyatýnýn varil baþýna 70$ olarak gerçekleþtiði ve küresel büyüme oranýnda yüzde 0,5 puanlýk bir düþüþün varsayýldýðý bir senaryoda, diðer koþullar ayný kaldýðýnda Türkiye nin büyüme oraný üzerindeki net etkisinin yüzde 0,6 puanlýk bir artýþ olacaðý tahmin edilmektedir. Makroekonomik görünüm ve projeksiyonlar Türkiye Düzenli Ekonomik Notunun Aralýk sayýsýnda ayrýntýlý olarak tartýþýlmaktadýr. Özet olarak, petrol fiyatlarýndaki düþüþün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri önemli boyuttadýr yýlýnda ortalama petrol fiyatýnýn varil baþýna 70$ olarak gerçekleþmesi, cari açýðý 1,1 puan azaltacak, tüketici fiyatlarý enflasyonunu 0,9 puan düþürecek ve büyümeyi 0,6 puan arttýracaktýr. Mali denge üzerindeki etkisi ise GSYH nýn yüzde 0,2 si seviyesinin altýnda kalarak sýnýrlý olacaktýr."(haber7) ony Pictures, uðradýðý siber sal- sýzdýrýlan bilgilerin payla- Sdýrýda þýlmasýný önlemesi için Twitter'ý uyardý. 'The Interview' filminin yeniden sinemalarda gösterileceðini açýklayan Sony, yaralarýný sarma sürecinde Twitter'a uyarýda bulundu. Sony Pictures'ýn avukatý David Boies tarafýndan Twitter'a gönderilen mektupta, 'firmaya ait bilgileri Twitter'da paylaþan kiþilerin engellenmesi gerektiði, aksi takdirde yasal yollara baþvurulacaðý' ifade edildi. Boies, özellikle Sony'nin sýzdýrýlan bilgilerine ait ekran görüntüleri hesabý hakkýnda þikayette bulundu. Sony, Val Broeksmit adlý müzisyene ait hesaba yönelik müdahalede bulunulmasýný isterken, Twitter henüz bu talebe cevap vermiþ deðil. Twitter'ýn özel bilgiler hakkýndaki politikasý, diðer kullanýcýlar PERÞEMBE 25 ARALIK baþkalarýyla olalým, olmaz. Düðün masraflarý senden olsun ama düðün mutluluðunu baþkasýyla yaþayalým, olmaz. Zeybekci ayrýca, ABD, Türk çeliðine haksýz þekilde anti-damping vergisi koydu. Dünya Ticaret Örgütü ne þikayet ettik. Uluslararasý mahkemeler götürdük dedi.(haber7) Osmanlý Türkçesi bilenin iþi hazýr' illi Eðitim Þurasý nda gündeme gelen konular Mtartýþma konusu yapýlýrken tapu kayýtlarý Osmanlýca dersinin önemini bir kez daha ortaya koydu Türkiye nin yaný sýra Balkanlar, Afrika ve Avrupa da Osmanlýca evraklarý okuyabilecek nitelikli personel aranýyor. Karadað gibi Balkan ülkeleri eski kayýtlarýn güncel hale getirilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nden personel talebinde bulundu. 60 ya yakýn Osmanlýca bilen personeli olan Genel Müdürlük, çalýþanlarý dönüþümlü olarak birkaç haftalýðýna bu ülkelere gönderiyor. Sadece Türkiye de genel müdürlük bünyesinde tapudaki evraklarý okumak için 100 ün üzerinde Osmanlýca Türkçesi ile yazýlanlarý okuyabilecek personele ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlar, Türkiye nin yaný sýra çok sayýda ülkede çalýþmak için Osmanlýca bilen personelin iþi hazýr deðerlendirmesinde bulunuyor. AFRÝKA ÜLKELERÝ DE ÝSTÝYOR Özellikle Balkan ülkelerinden çok fazla sayýda Osmanlýca bilen personel talebi olduðunu ifade eden yetkililer, Bizdeki elemanlarýn sayýsý da sýnýrlý. Birkaç haftalýðýna ancak gönderebiliyoruz. Son olarak Karadað a gönderdik. Orada kütüphanedeki Osmanlýca eserleri okudular. Burada hem Osmanlý dönemine ait eserler hem de tapu bilgilerini okudular diye konuþtu. Türkiye nin yaný sýra Balkanlar ve Kuzey Afrika daki bir çok ülkenin tapu kayýtlarý baþta olmak üzere mahkeme kararlarý ve çok sayýda bilgi, Osmanlýca Türkçesi ile yazýlmýþ. Karadað gibi Balkan ülkeleri eski kayýtlarýn güncel hale getirilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nden Osmanlýca bilen personel talep ederken, sadece Mýsýr da Osmanlý dönemine ait 110 milyon kayýtýn olduðu belirtiliyor. Libya, Filistin, Ýsrail, Irak, Ürdün ve Polonya gibi ülkelerin tapularý Osmanlý dönemi kayýtlarýndan oluþuyor. TAPU TERÝMLERÝ SÖZLÜÐÜ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü internet sitesinde yer alan Osmanlýca Tapu Terimleri sözlüðü ile vatandaþlara ellerindeki tapularý okumalarý için kolaylýk saðlýyor. Vatandaþýn elinde bulunan tapularýn önemli bir bölümünün Osmanlý Türkçesi ile yazýldýðýný ifade eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü yetkilileri, Yüzölçümü ile ilgili ölçü birimleri var. Tamamý Osmanlýca. Vatandaþýn elindeki tapuda evlek diyor. Dedesi biliyor ama kendisi ne kadar anlamýna geldiðini, arazinin büyüklüðünü bilmiyor. Ne anlama geldiðini birine okutmasý gerekiyor. Tapu dairesinde arkadaþlar biliyor ama sayýlarý yeterli deðil dedi.(star Gazete) Sony Twitter a dava açabilir hakkýndaki þahsi bilgilerin paylaþýlmasýný yasaklýyor ancak bu bilgilere eriþim saðlayan baðlantýlara izin veriyor. TALEP ÜZERÝNE BÝLGÝ KALDIRILABÝLÝYOR Twitter, IÞÝD tarafýndan kafasý kesilerek öldürülen ABD'li gazeteci James Foley'e ait görüntü paylaþan hesaplarý silmiþti. Robin Williams'ýn ölümünün ardýndan kýzý Zelda'nýn maruz kaldýðý saldýrýlarýn ardýndan da 'ailelerin talebi üzerine ölen kiþilerin görüntülerinin kaldýrýlacaðýný' açýklamýþtý. Sony, geçtiðimiz hafta ABD'li medya kuruluþlarý ve bloglara da uyarýda bulunmuþtu. Firma, özellikle sýzdýrýlan bilgilerden haber yapan Gawker, Hollywood Reporter ve New York Times'tan çalýnan bilgileri haber yapmayý durdurmalarýný istemiþti.(al Jazeera)

10 10 PERÞEMBE 25 ARALIK 2014 Sosyal Medya konulu Karikatür Yarýþmasý'nda dereceye girenler ödüllerini aldý. Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Cemiyet ödülleri sahip RECEP MEBET Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen öykü, karikatür ve fotoðraf yarýþmalarýnýn ödül töreni ve sergisi dün Devlet Tiyatro Salonu nda yapýldý. Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Düzenlenen törene Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Çorum Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Þube Müdürü Osman Bolluk, Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Baþkan Öykü yarýþmasý birincisi Murathan Çarboða nýn ödülünü Albay Ahmet Çelik verdi. En güzel Çorum Fotoðrafý Yarýþmasý birincisi M. Taha Kýlýç ödülünü Zeki Gül ün elinden aldý. Karikatür Yarýþmasý birincisi Mehmet Zeber e ödülünü Ali Özüdoðru verdi. Yardýmcýlarý Bülent Özkaleli ve Sadýk Örgel ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Murat Özülke ve Servet Seyfettin Mete ile Gazeteci-Yazar merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu nun da hazýr bulunduðu programý Þahin-Emine Örgel çifti sundu. Geleneksel olarak düzenlenen ödül töreni ve serginin açýþ konuþmasýný yapan Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, düzenledikleri yarýþmalarla Çorum da edebiyat, fotoðraf ve karikatür sanatlarýnýn geliþime katký saðladýklarýný söyledi. Yarýþmalarýn düzenlenmesine destek veren Çorum Belediyesi'ne teþekkür eden Þevket Erzen, öykü, karikatür ve fotoðraf yarýþmalarýna katýlanlara ve programda emeði geçenlere de þükranlarýný sundu. Törende kürsüye gelen Vali Ahmet Kara ise gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma özgürlüðü açýsýndan taþýdýðý öneme dikkat çekti. Haberleþme araçlarý arasýnda basýn-yayýn organlarýnýn ayrý bir yerinin olduðunu vurgulayan Ahmet Kara, düzenlediði yarýþmalarla kültür ve sanatýn geliþmesine destek veren Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni kutladý. Yapýlan konuþmanýn ardýndan yarýþmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarýþmacýlarýn ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Ödül töreninin ardýndan karikatür ve fotoðraf sergisinin açýlýþýný yapan protokol üyeleri, eserleri inceleyerek yarýþmacýlarla sohbet ettiler. Büyük ilgi gören sergi, kokteyl ile sona erdi. KARÝKATÜRDE DERECEYE GÝRENLERE ÖDÜL Çorum Belediyesi ve Gazeteciler Cemiyeti iþbirliðinde düzenlenen 5. Karikatür Yarýþmasý nda dereceye giren karikatüristler ödüllerini törenle aldý. Sosyal Medya konulu Karikatür Yarýþmasý'nýn ödül töreni dün Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþti. Dereceye giren yarýþmacýlarýn ödüllerini Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Þube Müdürü Osman Bolluk ile Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru verdi. 81 çizerin 149 karikatürle katýldýðý yarýþmada Balýkesir den Mehmet Zeber birincilik, Bursa dan Mehmet Kahraman ikincilik, Ýstanbul dan Oðuz Gürel üçüncülük ödülü aldý. Yarýþmaya Balýkesir den katýlan Mete Aðaoðlu ve Sinop tan Aþkýn Ayrancýoðlu ile Ankara dan Emrah Arýkan a ise mansiyon ödülü verildi. Törende ayrýca 18 yaþ altý kategorisinde Çorum - dan Büþra Esen, Sinop tan Rana Uysal, Bursa dan Ozan Erdem Genç, Onur Atalay ve Yasemin Güler Baþarý Ödülü aldý. Jüri üyeleri Altan Özeskici ve Nilgün Ayþecik Çevik e de teþekkür belgesi verildi. ÖYKÜ ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Çorum Belediyesi ve Gazeteciler Cemiyeti iþbirliðinde düzenlenen yarýþmada derece alanlar, ödüllerini Garnizon Komutaný J. kd. Alb. Ahmet Çelik ve Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ýn elinden aldýlar. Yurt içi ve yurt dýþýndan gönderilen 54 hikâyenin deðerlendirildiði yarýþmaya Hatay dan katýlan Murathan Çarboða 'Mutluluklar Anlýk, Acýlar Uzun Metrajlý isimli eseriyle birincilik, Çorum dan Emrah Kanlýkama 'Beþinci Basamak' isimli eseriyle ikincilik, Aydýn dan Yusuf Turan ise 'Yalnýzlýk Bize Kaldý' adlý eseriyle üçüncülük ödülü aldý. Yarýþmaya Ankara dan katýlan Zeynep Sati Yalçýn 'Ses', Ýstanbul dan Ferhat Kara 'Yarým Adam' ve Ýstanbul dan Hüseyin Üsame Koz 'Mâziye Uçan Dalgalar' adlý eserleriyle mansiyon ödülü aldý. Jüri üyeleri Þahin Ertürk, Hasan Hüseyin Hastaoðlu ve Halit Yýldýrým a ise teþekkür belgesi verildi. FOTOÐRAF ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ Çorum Belediyesi ve Gazeteciler Cemiyeti iþbirliðinde düzenlenen VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý nda dereceye girenler ödüllerini törenle aldý. Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþen törende En Güzel Haber Fotoðrafý ödüllerini Vali Ahmet Kara ve Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý; En Güzel Çorum Fotoðrafý kategorisi ödüllerini ise Çorum Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül ve Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn verdi. 55 fotoðrafýn yarýþtýðý En Güzel Haber Fotoðrafý kategorisinde birincilik ödülü verilmezken, Mülteci Olmak adlý fotoðrafýyla Ahmet Yazýcý ikincilik, Gol Sonrasý Ýlk Dans adlý fotoðrafýyla Harun Serdar Akkaya üçüncülük ödülü aldý. Yarýþmaya Yerçekimsiz adlý fotoðrafýyla katýlan M. Muttalip Yalçýn, Yaðmur Damlalarý adlý fotoðrafýyla Uður Bilan ve Umut adlý fotoðrafýyla Nilgün Toprak a ise mansiyon ödülü verildi. Yarýþmaya Türk Yýldýzlarý fotoðrafýyla katýlan Hakan Uslu ise Çorum Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü nü aldý. Jüri üyeleri Salih Karslýoðlu, Mehtap Ökmen ve Bülent Özkaleli ye de teþekkür belgesi verildi. 134 fotoðrafýn yarýþtýðý En Güzel Çorum Fotoðrafý kategorisinde Çeltik Tarlasý adlý fotoðrafýyla Muhammed Taha Kýlýç birincilik, Kuþ Bakýþý adlý fotoðrafýyla Uður Bilan ikincilik, Ýskilip Keþkeði adlý fotoðrafýyla Kadir Tahtacý üçüncülük ödülü aldý. Yarýþmaya Yaðmur Zamaný adlý fotoðrafýyla katýlan Hakan Uslu, Osmancýk adlý fotoðrafýyla Mustafa Gezer ve Perspektif adlý fotoðrafýyla Hakan Yayla ya ise mansiyon ödülü verildi. Jüri üyeleri Bülent Özkaleli, Mustafa Ercan, Hasan Kahraman, Þener Baykan, Þükrü Aðbal a ise teþekkür belgesi verildi. Yarýþmalarýn birincilerine 2 bin TL, ikincilere TL, üçüncülere TLve mansiyon kazananlara ise 500 er TLpara ödülü daðýtýldý. Törende sunuculuðu Emine-Þahin Örgel çifti üstlendi. Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþen törende yarýþmalar hakkýnda bilgiler verildi. DTS Fuayesi nde açýlan sergide yer alan eserler katýlýmcýlarýn beðenisini topladý.

11 PERÞEMBE 25 ARALIK i sahiplerini buldu En Güzel Çorum Fotoðrafý Yarýþmasý nda dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldý. En Güzel Haber Fotoðrafý Yarýþmasý nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Yarýþmalar kývancýmýz Ödül töreninin ardýndan karikatür ve fotoðraf sergisinin açýlýþýný protokol üyeleri yaptý. Basýn önemli bir güç RECEP MEBET Vali Ahmet Kara, Basýn, halkýn haber almasý ve kamu denetimi açýsýndan fevkâlade önemli bir güç dedi. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen ödül töreninde konuþan Ahmet Kara, iyi bir gazete okuru olduðunu söyledi. Çocukluk anýlarýndan bahsederek sözlerine baþlayan Vali Kara, öðrencilik yýllarýndan beri düzenli bir þekilde gazete okuduðunu kaydetti. Gazetelerin kültürel ve sosyal yaþam ile idari hayatta ayrý bir yerinin olduðunu anlatan Kara, þöyle konuþtu: Basýn, ifa ettiði görev itibariyle fevkâlade önemli bir güç. Gazeteler, katýlýmcý, özgürlükçü, paylaþýmcý ve demokratik bir yaþamýn vazgeçilmez haber alma kanallarýndandýr. Biz idareciler açýsýndan kitlesel haberleþme araçlarýný, halkla doðrudan iletiþim kurma açýsýndan önemsiyoruz. Yapýlan icraatlarýn denetlenmesi ve halkýn memnuniyetinin ölçülmesi açýsýndan da yayýnlanan haberler büyük önem taþýyor. Katýlýmcý, þeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayýþý açýsýndan da basýn gerekli. Haberler bazan lehte bazan aleyhte olsa da, toplumun idareden beklentilerinin yansýtýlmasý açýsýndan basýn kuruluþlarý önemli bir vazifeyi yerine getiriyor. Çorum da göreve baþladýðým günden bu yana yerel basýný ve televizyonlarý takip ediyorum. Basýn-yayýn organlarýnda yer alan talepleri dinliyor, gerekli çalýþmalarý takip ediyorum. Düzenlediði yarýþmalarla Çorum da kültür ve sanata katkýda bulunan Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kutluyor, böylesine anlamlý bir organizasyona katký saðlayan Çorum Belediyesi ni de tebrik ediyorum. Ayrýca yarýþmalara katýlan, ödül almaya hak kazanan tüm yarýþmacýlarý da kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Dereceye giren yarýþmacýlarý kutlayan Vali Kara, Basýn önemli bir güç diye konuþtu. Ýyi bir gazete okuru olduðunu belirten Ahmet Kara, sergide yer alan fotoðraflarý ilgiyle inceledi. Sosyal Medya konulu karikatür sergisinde yer alan eserler, yüzlerde tebessüm oluþturdu. Þevket Erzen RECEP MEBET Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Çorum Belediyesi nin katkýlarý ile düzenlediðimiz yarýþmalarýmýz, kültür ve sanat açýsýndan en büyük kývanç kaynaðýmýz dedi. Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödül töreninde konuþan Þevket Erzen, organizasyonda emeði geçenleri kutladý. Gazeteciler Cemiyeti nin basýn-yayýn alanýndaki çalýþmalarýnýn yaný sýra 4 ayrý yarýþma ile kültür ve sanatýn destekçisi olduðunu vurgulayan Erzen, katkýlarýndan dolayý Çorum Belediyesi ne teþekkür etti. Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenen törende Cemiyet faaliyetlerinden bahseden Erzen, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Çorum Gazeteciler Cemiyeti, kültür ve sanata katkýsýný yýllardýr çeþitli yarýþmalar düzenleyerek sürdürüyor. 'En Güzel Çorum Fotoðrafý', 'En Güzel Haber Fotoðrafý', 'Mahmut Tunaboylu Öykü' ve çeþitli temalardaki karikatür yarýþmalarýmýz bu desteðin somut örnekleri. Çorum Belediyesi'nin katkýlarý ile düzenlediðimiz yarýþmalarýmýz bu yýl da büyük ilgi gördü. Ülkemizin çeþitli illerinden yazarlar, karikatüristler ve fotoðrafçýlar yarýþmalarýmýza katýldýlar. Yarýþmalarýmýzda derece alanlarý tebrik ederken, katýlan tüm sanatseverlere bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Erzen, bir önceki yarýþmada birinci olan Þükrü Aðbal ýn fotoðrafýnýn Çorum un sembolleri arasýnda yerini aldýðýný belirtirken Vali Kara da baþarýlý fotoðraf sanatçýsýný kutladý. Yarýþmalarýn düzenlenmesinde emeði geçen ve katkýda bulunanlar unutulmadý. Öykü yarýþmasýnda dereceye girenler Müslüm Tunaboylu ile tanýþarak fotoðraf çektirdi. Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði, yarýþmada dereceye girenleri hediye ve plaketle ödüllendirdi.

12 12 PERÞEMBE 25 ARALIK 2014 Ýleri yaþta zatürre ölüm getiriyor ýþ aylarýnda yaþlýlarý saðlýk yönünden tehdit eden en Könemli problemin, akciðerin iltihabý olan zatürre olduðunu belirtildi. Prof. Dr. Selma Metintaþ, günümüzde insanlarýn ortalama yaþam süreleri giderek arttýðýný belirterek, Türkiye de de ortalama yaþam süresinin 76 yýl civarýna ulaþtýðýný ifade etti. Prof. Dr. Metintaþ, yaþlý nüfusun toplum içindeki oranýnýn arttýkça yaþlýlara özgü saðlýk sorunlarýnýn da arttýðýný kaydederek, Kýþ aylarýnda yaþlýlarý saðlýk yönünden tehdit eden en önemli saðlýk problemi, akciðerin iltihabý olan zatürredir. Çünkü yaþlýlarda zatürre olgularýnýn yüzde 90 ýnýn hastaneye yatýrýlarak tedavisi gerekmekte hem de zatürre nedenli ölüm oraný yaþlýlarda yüksek olmaktadýr dedi. Ýleri yaþta diyabet, kalp hastalýklarý, inme, böbrek hastalýklarý, kronik obstrüktif akciðer hastalýðýnýn da sýk olduðunu aktaran Prof. Dr. Metintaþ, Bu nedenle zaten hastalýðý olan bir yaþlýda zatürre de olunca tedavi sýrasýnda diðer hastalýklarýn da þiddetinde artma olabilir ve bu nedenle zatürre tedavisi güçleþir, diðer organ yetersizlikleri olabilir ve bu nedenlerle ölüm riski daha yüksek olur diye konuþtu. Prof. Dr. Metintaþ, yaþlýlarda zatürre riskini arttýran en önemli nedenlerin, grip, sigara kullanýmý ve beslenme yetersizlikler olduðunu dile getirerek, Özellikle kýþ mevsiminde grip çok önemli bir sorundur ve yaþlýlarda zatürre gibi diðer önemli saðlýk sorunlarýna yol açabilir. Bu nedenle yaþlýlar grip olduklarýnda en azýndan aile hekimlerinin aktif kontrolüne girmeli, iyileþirken tekrar kötüleþme durumunda mutlaka bir uzmana danýþmalýdýrlar. Gribin bu yüksek riskli yan etkileri nedeniyle Öksürükten kurtulmak mümkün ksürük üst solunum yolu enfek- nedeniyle geliþmiþse, Ösiyonu dindirmek için ne tür önlemler almak gerekiyor? Sonbahar ve kýþ aylarýnda geliþen sinüzit, farenjit, larenjit, nezle ve soðuk algýnlýðý gibi üst solunum yollarý enfeksiyonlarýyla ortaya çýkan öksürük, birçok insanýn yakýndýðý bir sorun. Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Bahri Temüray, öksürüðü hafifletmenin en etkili yolunun günde en az 2 litre su içmek olduðuna dikkat çekerek diðer formülleri de þöyle sýralýyor: ÖKSÜRÜÐÜ DÝNDÝR- MENÝN 10 PÜF NOKTASI 1.Yudum yudum su için: Üst solunum yolu enfeksiyonlarý nedeniyle oluþan burun akýntýsý, boðazý tahriþ ederek öksürüðe neden olabiliyor. Su, bu akýntýyý incelterek boðazýn tahriþ olmasýný önleyebiliyor veya hafifletebiliyor. Bol su içmek ayrýca boðazýn daha nemli kalmasýna yardýmcý olarak öksürüðün hafiflemesini saðlar. Bunlarýn yaný sýra üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle artmýþ olan vücudun sývý ihtiyacýnýn karþýlanmasýna da yardýmcý oluyor. Günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Vücudun, her damla suyu sizin lehinize kullanabilmesi için de suyu mutlaka yavaþ yavaþ ve yudum yudum içmeniz gerekiyor. Çünkü kafanýza dikerek ayakta içtiðiniz su midenize girmeyeceði için doðrudan böbreklere gidiyor ve dakika sonra vücuttan idrarla atýlýyor. 2. Bitki çayýna bal katýn, nane limon kaynatýn: Ihlamur, kuþburnu, adaçayý, zencefil, nane limon gibi çaylar veya içecekler de yine öksürüðün hafiflemesine katkýda bulunuyor. Ayrýca çaya bal katarak içmek de öksürüðe iyi geliyor. Balýn; vücuda giren mikroplarla savaþma gücünü arttýrmak, hücrelerin yaþlanmasýný geciktirmek, baðýþýklýk Phone kullanýcýlarýnýn son zamanlarda yaþadýðý en büyük so- birisi silinen veriler ve telefon numaralarý. Peki bu irunlardan sorunun çözümü nedir? sistemini güçlendirmek ve iltihap gidermek gibi olumlu etkileri oluyor. Ayrýca su tutucu özelliðiyle boðaz kuruluðunu alarak boðazý yumuþatýyor ve öksürüðün süresinin azalmasýnda da etkili oluyor. 3. C vitamininden zengin meyve yiyin: Öksürük üst solunum enfeksiyonuna baðlý geliþmiþse, greyfurt, mandalina, portakal ve limon gibi turunçgillerin yaný sýra karalahana, ahududu, domates, ýspanak, taze fasulye, bezelye ve soðan gibi C vitamininden zengin sebze ve meyve tüketin. Bunlar antioksidan etkisiyle hastalýðýn vücuttan atýlma sürecini hýzlandýrýyor. 4. Sigarayý býrakýn: Sigara dumaný da üst ve alt solunum yolunu tahriþ eden etkenlerden biri. Ayrýca solunum yolunu koruyan mekanizmalarda da hasar oluþturuyor. Bu zararlý alýþkanlýðýnýzý bir an önce býrakmayý ihmal etmeyin. 5. Odanýzýn nem düzeyini ayarlayýn: Evdeki kuru hava solunum yollarýný kurutarak öksürüðü artýrabilen önemli bir faktör. Evin nem seviyesini ideal duruma getirmek için nem giderici cihazlar ya da klima kullanýn. Evdeki nem düzeyinin yüzde arasýnda olmasýna dikkat edin. Ancak nemlendirici cihazlarý uzun süre kullanmaktan kaçýnýn. Ayrýca odanýzý her gün havalandýrmayý da ihmal etmeyin. 6. Sýcak bir duþ alýn: Sýcak duþ burundaki salgýlarý hafifleterek öksürüðü azaltmaya yardýmcý oluyor. Sýcak banyodaki buhar ayrýca alerji ve astýmdan kaynaklanan öksürüðe de iyi geliyor. 7. Parfüm ve temizlik ürünlerine dikkat edin: Parfüm, ev temizlik ürünleri (çamaþýr suyu gibi) boðazý tahriþ ederek öksürüðe neden olabiliyor. Hemen hemen her bünyeyi etkilediðini söylemek mümkün olmasa da alerjik bünyelerde ödem, bronkospazm geliþtirme riskinin Silinen rehber geri getirilebilir mi? Genelde yeni güncelleme sürümü yüklendiðinde ve Jailbreak iþlemi yapýldýðýnda yaþanan bu hata nedeniyle, cihazlarda rehber haricinde fotoðraf, video, kartvizit, mesajlar ve arama geçmiþi gibi çeþitli veri kayýplarý yaþanýyor. Dünyanýn en güvenilir ve stabil çalýþan sistemi varsayýlan ios'ta bu tür bir sorun yaþamak, biraz þaþýrtýcý. Ancak Apple bu hataya henüz bir çözüm bulabilmiþ deðil. Sizde bu sorunla karþýlaþtýysanýz panik yapmaya gerek yok, artýk kaybettiðiniz verileri geri getirebileceksiniz. çok yüksek olmasýndan dolayý, yaþamsal önem taþýyan reaksiyonlara neden olabiliyor. 8. Akþam dan sonra yemek yemeyin: Reflü sorununuz da varsa akþam dan sonra yemek yemeyi býrakýn. Çay, kahve, gazlý içecekler ve çikolata gibi reflünün þiddetlenmesine yol açan besin ve içeceklerden mümkün olduðunca kaçýnýn. Yatarken yastýðýnýzýn baþýný yükseltmeyi de unutmayýn. 9. Nevresimlerinizi en az 55 derecede yýkayýn: Alerjik bünyeli kiþilerde ev tozu akarlarý ile küf, kedi ve köpeðin ölü derisi de öksürük krizlerine yol açabiliyor. Bu tür alerjik etkenlere karþý önlem alýn. Yün atlet, yorgan, yastýk ile halý kullanmayýn. Nevresim ve yastýk kýlýfýnýzý en az 55 derece ve üzerinde ýsýda yýkayýn. Yatak örtüsü ve perdelerden de sýk yýkanabilecek özellikte olan pamuklu olanlarý tercih edin. 10. Kumaþ kaplý eþyadan kaçýnýn: Alerjik yapýnýz varsa, evinizde mümkün olduðunca az eþya bulundurun. Kumaþ kaplý eþyalar yerine deri, sentetik veya ahþap eþyalar tercih edin. Çok toz tutabilecek eþyalarý kapalý dolaplar içinde tutmaya özen gösterin. ÖKSÜRÜK 2 HAFTA- DAN UZUN SÜRÜYORSA, HAFÝFE ALMAYIN Çoðumuz özellikle bu mevsimde üst solunum yolu enfeksiyonuna baðlý geliþtiðini düþünerek bu önemli belirtiyi hafife alýp, doktora baþvurmakta gecikebiliyoruz. Oysa savunma sisteminin önemli bir mekanizmasý olan öksürük 2 haftadan uzun sürdüðünde zatürree, KOAH ve gýrtlak ya da akciðer kanserinin habercisi olabiliyor. Bu nedenle öksürük yakýnmasýnda bir hekime baþvurmak yaþamsal önem taþýyor. (Haber7) Leawo ios Data Recovery yazýlýmý sayesinde iphone, ipad veya ipod touch cihazýndan kaybettiðiniz, silinmiþ, zarar görmüþ tüm kiþileri, fotoðraf ve videolarý, arama geçmiþini, kýsa mesajlarý, mesaj eklerini, ve daha pek çok veriyi kurtarabilirsiniz. LEAWO ios DATA RECOVERY KULLANIMI Leawo ios Data Recovery veri kurtarma programý ios iþletim sistemli tüm iphone, ipad modellerini ve iphone Touch 4 üzeri modellerini destekliyor.(teknolojý GÜNDEM) iþ Hekimi Ve Protez Uzmaný Sevgen Eralp, Dgripte diþ bakýmýnýn çok önemli olduðunu belirtti. Eralp, "Grip olduðunuzda aðzýnýza soktuðunuz her þey tam olarak virüs taþýmaktadýr. Dolayýsýyla öncelikli olarak diþ fýrçanýzýn hijyenine ekstra dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde diþ fýrçasý ile hastalýk kýsýr döngü halinde size geri dönecek ve iyileþmeyi geciktirecektir" dedi. Clinic Plus Uzman Diþ Hekimi ve Protez Uzmaný Sevgen Eralp, çaðýmýzýn tam anlamýyla peþini býrakmayan, kesin tedavisi bulunamayan bir hastalýðýnýn da grip olduðunu belirterek, "Her yýl milyonlarca kiþiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatýracak kadar aðýr tablolara sebep olabiliyor. Grip virüsü Amerika Birleþik Devletleri'ndeki ölüm nedenleri arasýnda altýncý sýrada yer alýyor. Her yýl 20 bin kiþi grip ve sonrasýnda ortaya çýkan akciðer enfeksiyonu sebebiyle yaþamýný kaybediyor. Grip enfeksiyonunun en hafif seyri bile, 3 gün iþ gücü kaybýna neden oluyor. Sürekli olarak yeni genetik kombinasyonlar yapan grip virüsü, her seferinde ayný belirtileri vermesine raðmen ayný tedaviye cevap vermiyor. Aslýnda tam olarak bir tedavisi olmadýðý için, en iyisi bu virüsten kendimizi korumaktýr. Saðlýklý kiþilerde, 7-10 gün içinde kendiliðinden iyileþme olabileceði gibi, dinlenmek, bol sývý tüketmek ve saðlýklý beslenmek de hastalýðýn hýzlý iyileþmesine yardýmcý olacaktýr" dedi. Grip virüsünden kendimizi korumanýn oldukça zor olduðunu kaydeden Diþ Hekimi Ve Protez Uzmaný Sevgen Eralp, "Çünkü virüs insandan insana öksürük ya da hapþýrýk sonrasý havaya saçýlan damlacýklar yoluyla bulaþýyor ve damlacýklar havada 3 gün asýlý kalabiliyor. Grip virüsü taþýyan birisinin hapþýrdýðý bir odaya 2 gün sonra giren birisi de hastalýða yakalanabiliyor. Dolayýsýyla, grip hastasý olan kiþilerinde sorumluluk sahibi olarak bulaþtýrmamaya özen göstermeleri gerekir. Hapþýrma ve öksürmenin yaný sýra ortak çatal bardak kullanýmý, ortak havlu kullanýmý, öpüþme hatta tokalaþma ile bile bu virüs bulaþabilir. Grip virüsü aðýz yoluyla çok kolay bulaþan bir hastalýktýr. Grip olduðunuzda aðzýnýza soktuðunuz her þey tam olarak virüs taþýmaktadýr. Dolayýsýyla öncelikli olarak diþ fýrçanýzýn hijyenine ekstra dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde diþ fýrçasý ile hastalýk 65 yaþ üstü grupta her yýl grip aþýsý yapýlmasý da zatürrenin önlenmesinde yararlý olabilir þeklinde konuþtu. Zatürre yaþlý bir kiþide, ateþ yükseldiðinde, rahatsýz edici öksürük, kokulu veya iltihabi balgam, nefes almayla batan yan aðrýsý, önceden olmayan nefes darlýðý, genel durum bozukluðu, iþtahsýzlýk, keyifsizlik, günlük keyifle yapýlan meþguliyetleri yapamama durumlarýnda akla gelmelidir diyen Prof. Dr. Metintaþ, Yaþlýlarda zatürre tipik klinik tablo yapmayabilir. O nedenle yaþlý birisinde günlük aktivite bozulursa, isteksizlik, halsizlik, iþtahsýzlýk ve keyifsizlik olursa ateþ, öksürük, balgam, aðrý, nefes darlýðý þikayetleri beklenmeden hekime baþvurulmalýdýr ifadelerini kullandý. Yaþlýlarda beslenmenin de önemli olduðunu deðinen Prof. Dr. Selma Metintaþ, þöyle devam etti: Her yýl ekim aylarýnda grip aþýsý, hava cereyanlarýna karþý korunma, aþýrý terleme ve terli iken açýktahava cereyanýndan korunma, iç ve dýþ ortam arasýnda yer deðiþtirirken giyinmeye dikkat etme, pamuklu veya yünlü giysi kullanma, sigara içmeme ve beslenmeye dikkat edilmesi zatürre riskini azaltýr. Yaþlýlarda beslenme çok çok önemlidir. Normal günlük beslenmeye ilaveten her gün bir tabak yeþil salata, bir tabak meyve salatasý, günde 2 bardak evde yapýlmýþ komposto veya meyve suyu, 2 bardak ayran ve bir bardak süt yaþlýlar için çok önemli temel beslenme destekleridir. Tabii bütün bunlar sigara kullanýlmadýðý takdirde yararlý olacaktýr. Kanser tedavisi olanlar, kortizon türü ilaç kullananlar da zatürre riskine karþý daha dikkatli olmalýdýrlar. Yaþlýlar hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanmamalýdýr. Çünkü önceden antibiyotik kullanýrken zatürre olanlarda da ölüm riski yüksek olur. (ÝHA) Gripte diþlere dikkat! kýsýr döngü halinde size geri dönecek ve iyileþmeyi geciktirecektir. Hastalýk döneminde diþ fýrçanýzýn tam olarak temizlendiðinden emin olmanýz gerekir. Eðer emin deðilseniz, sýk sýk deðiþtirmenizi tavsiye edebilirim" þeklinde konuþtu. "Grip virüsü vücuda girdiðinde, ateþ, halsizlik, iþtahsýzlýk, yorgunluk gibi belirtiler yapabilir. Aðýz içinde ise diþ etlerinde sýzlamalar, diþlerde hassasiyet ve diþ köklerinde aðrýlar olabilir" diyen Diþ Hekimi Ve Protez Uzmaný Sevgen Eralp, daha sonra þunlarý kaydetti; "Bunun sebebi vücut direncinin düþük olmasýndan dolayý, aðýz içinde var olan en ufak bir problemin alevlenmesidir. Grip virüsü vücuda girdiðinde, diþ etlerinizde var olan bir problem fýrçalarken kanamalara sebep olabilir. Kanýyor diye fýrçalamaktan vazgeçmek yanlýþtýr. Tam tersi kanasa bile yavaþ yavaþ çok bastýrmadan fýrçalamaya devam etmek gerekir. Anti bakteriyel gargaralardan bu dönemde faydalanabiliriz. Aðýz hijyeni ne kadar yüksek olursa, ufak problemler de o kadar az alevlenecektir. Uyurken diþlerinizi sýkýyorsanýz, grip virüsü vücuda girdiðinde diþ köklerinizde ve çene kemiklerinizde ciddi basýnç ve aðrýlar hissedebilirsiniz. Bu dönemde diþ sýkmanýn zararlarýndan en az etkilenmek için, gece plaklarýndan faydalanabilirsiniz. Vücut direnci düþtüðü için, aðýz mukozasýnda bir ya da birden fazla aftöz ülserler çýkabilir. Aftlarýn da maalesef kesin bir tedavisi yoktur. Oldukça aðrýlý olduklarý için yemek yemenizi de zorlaþtýracaklardýr. Fakat grip virüsünden hýzlý kurtulmak için saðlýklý beslenmeye dikkat etmek gerekir. Çok sýcak, acý ve baharatlý gýdalardan uzak durarak, aft üzerine sürülen, aftý örten aðýz içi kremlerden de faydalanarak beslenme kaliteli düzeyde devam ettirilmelidir. Saðlýk bakanlýðýnýn verilerine göre, kuzey yarým kürede ekim ayýnýn baþýndan nisan ayýnýn ortalarýna kadar grip virüsü görülüyor. En sýk salgýn yaptýðý dönem ise aralýk ayý ortasý ile mart ayý baþlarý olarak istatistiklere kaydedilmiþ durumdadýr. Dolayýsýyla, bu dönemlerde özellikle el ve aðýz hijyenine dikkat etmek, saðlýklý beslenmeye özen göstermek hastalýða yakalanmamak açýsýndan faydalý olacaktýr. Ayrýca grip virüsünün bulaþýcýlýðýný hatýrlatarak, hastalýða yakalanmýþ kiþilerin de bulaþtýrmamaya özen göstermesi çok önemlidir."(ýha)

13 PERÞEMBE 25 ARALIK :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:3 REBÝ-UL-EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:12 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: ARALIK SSCB daðýldý (1991) - Gaziantep'in kurtuluþu (1921) - Ýsmet Ýnönü'nün vefâtý (1973) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Yanýnda gýybet edeni, gücü yeterken susturmazsa, Allahü teâlâ, onu dünyada ve ahirette cezâlandýrýr. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGE ECZANESÝ BÝLGE KAKAÇ BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI VEFAT EDENLER 1-Pembecik Köyü' nden, Hacý Salim ÖZTÜRK' ün eþi, Tahsin ÖZTÜRK' ün annesi; Fethiye ÖZTÜRK. 2-Ahilyas Köyü' nden gelme, Sehim KARA' nýn eþi, Hasan KARA' nýn annesi, Berber Esnafýndan Yýlmaz KARA' nýn babannesi; Þefika KARA. HÝTÝT ECZANESÝ HÝLAL AFACAN ULUKAVAK MAH. MAVRAL SOK. NO:107 - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI Mollahasan Köyü' nden gelme, Zöhre KARA' nýn babasý, Aydýn KARA' nýn kayýnpederi; Halil ÞAHÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ar-Ge Harcamalarý ve Türkiye deki Yeri ilgi güç kaynaðý olup, bilimin insan- refahýn ve geliþmesi açýsýndan Blýðýn oldukça önemlidir. Günümüz uluslararasý alanda rekabet edebilmenin en önemli koþulu, bilgiye yatýrým yapmaktýr. Bilgiye yatýrým denilince; ilk akla gelen kavram Ar-Ge dir. Ar-Ge, bilgiye ve teknolojiye dayalý olarak yeni ürünlerin oluþturulmasý, geliþtirilmesi ve yeni üretim tekniklerinin gerçekleþtirilmesi olarak tanýmlanabilir. Ar-Ge harcamalarý günümüzde, ekonomi dünyasýný ayaðý kaldýran ulusal rekabet ortamýnýn da önemli desteklerinden biridir. Ayrýca dünyadaki geliþmiþ ülkeler ile geliþmekte olan ülkeler arasýndaki farký ortaya koyan önemli bir göstergedir. Dünyadaki Ar-Ge harcamalarý ile ülkelerin geliþmiþlik düzeyi arasýnda doðrudan, güçlü ve pozitif bir iliþki vardýr. TÜÝK tarafýndan gerçekleþtirilen 2013 yýlý Ar-Ge Faaliyetleri Araþtýrmasý sonuçlarýna göre; Türkiye de Ar-Ge harcamalarý 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre %13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL.olarak gerçekleþti. Türkiye de Ar-Ge Harcamalarýnýn GSYÝH ye oraný %0,95 tir. (binde 95 tir.) 2013 yýlýnda Ar- Ge Projelerinde çalýþan personeli sayýsý , araþtýrmacý sayýsý da olarak açýklanmýþtýr. Bir önceki yýla göre Ar-ge personeli sayýsýnda yüzde 7,5 luk bir artýþ olmuþtur yýlýnda Gayri Safi Yurtiçi Ar- Ge harcamalarýnda özel sektör %47,5 ile en büyük paya sahipken bunu %42,1 ile yükseköðretim sektörü ve %10,4 ile kamu sektörü takip etti yýlýnda Ar-Ge harcamalarýnýn %48,9 u özel sektör tarafýndan finanse edilirken bunu %26,6 ile kamu sektörü, %20,4 ile yükseköðretim sektörü, %3,3 ile yurtiçi diðer kaynaklar ve %0,8 ile yurtdýþý kaynaklar takip etti. Ar-Ge personelinin sektörler itibarý ile daðýlýmýna bakýldýðýnda, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin %51,7 si özel sektörde, %37,7 si yükseköðretim sektöründe ve %10,6 sý kamu sektöründe "Ýncir çekirdeði" deyip geçmeyelim. O bir çekirdek, ilk baþlangýç, ilk özet. Ýncir aðacýnýn koca dallarý onda saklý. Yapraklarý onun proðramýnda. Her mevcudun bir çekirdeði var. Ýnsan da öyle. Onun çekirdeði kalptir, Ýnsan cahildir, insan zalimdir. Yer altýna giren insanýn tekrar nasýl dirileceðini düþünür. Ve itiraz eder. "Çürümüþ kemikleri kim diriltecek?" diye. Ya, biz yoktuk, bir damla sudan meydana geldik, sonra hayat sahibi olduk. Ve, kabirden kalkarken yine bir çekirdek ile hayata tekrar kavuþacaðýz. "Aczüzzenep" denilen, insanýn kuyruk sokumunda olan, erimeyen ve çürümeyen o küçük çekirdek ile tekrar hayata kavuþacaðýz. Ýncir çekirdeði sadece bir temsildir. Ve bir yaradýlýþ mucizesinin örneðidir. Toprakta tekrar hayat bulur. Bu bir örnektir. Bunu tabiat ve "doða" denilen kanunlar ile izah etmek mümkün deðildir. Serseri tesadüf, kör kuvvet, cahil tabiatýn baþlý baþýna bunu idare etmesi mümkün deðildir. Her þey bununla baðlantýlýdýr. yer almaktadýr. Türkiye de Ar- Ge harcamalarýna GSMH.dan 2000 yýlýnda %04, 2002 de %05, 2006 da %06 pay ayrýlmakta idi. Özellikle 2007 den sonra Ar-Ge harcamalarýnda artýþ oldu yýlýnda ayrýlan pay %09,5 oldu. Ancak, henüz geliþmiþ ülkeler düzeyi yakalanmýþ deðil Yýlý itibariyle Geliþmiþ ülkelere bakacak olursak, GSMH.dan Japonya da yüzde 3,4 oranýnda, ABD.de, yüzde 2,7 oranýnda, Almanya da yüzde 2,8 oranýnda, Finlandiya da yüzde 3,6 oranýnda pay ayrýlmaktadýr. Türkiye7de ise henüz GSMH.dan Ar-Ge ye ayrýlan pay yüzde 1 in altýndadýr. Çin, þu anda dünyada çok ileri teknoloji ile üretilen 27 sanayi malýndan 5 nde 1 numaralý üretici konumunda bulunmaktadýr.bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanýmýz Fikri Iþýk ýn verdiði ilgiye göre OECD nin öngörüsü Çin in Ar-Ge harcamalarýnda 2019 yýlýnda ABD ve Avrupa Birliði ni geride býrakarak dünyada ilk sýraya yükseleceði ileri sürülmektedir. Ýncir Çekirdeði Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Ülker MAVRAL BULUT Yeminli Mali Müþavir Kadir Yüktaþýr com "Ýncir çekirdeðini doldurmayan iþler ile uðraþma" tekerlemesi bana bunlarý anlattý. Hep kýþýrlar ile uðraþýrýz. Çekirdeðin özünü unuturuz. Her þey bir anlamda öz ile ilgilidir. Bir çekirdek binler, hatta þeyler kadar çok çok nemli ve onlardan çok çok büyüktür. Ve bizler neticesiz meþakkatleri esiri oluruz ve çekirdek misal haller ve nesneler vazifesini hem de insanýn raðmýna devam ettirirler. Her Peygamber bir çekirdektir, Her alim bir çekirdektir, her müceddid bir çekirdektir. Onlara sonra dal ve budak olup tabilerine meyve vermeðe baþlarlar. Her mucid öyle bir çekirdektir. Bir çiçek, bir böcek, herhangi bir canlý bir çekirdeðin hayattaki güzel neticeleridir. Dilleri ve güzellikleri ile bize unutulmaz dersler verirler. Bizler ise "incir çekirdeðini doldurmayan"iþler ile hayatýmýzý devam ettiririz. Ve, biz de sonunda toprakta bir çekirdek olarak yer alýrýz. Ne ekti isek onu biçeriz. Eller þahit olur, gözler gördüklerini söyler. Ayaklar gittiði yerler anlatýr. Ar-ge de artýk hýz kesmeyip ataða geçmek amacýyla, eðitimden finansmana yeni yaklaþýmlara ihtiyacýmýz olduðu ortada. Ar-Ge de ataða kalkmak için, niceliði artýrmanýn yaný sýra, artýk nitelik, içerik ve iklime odaklanmamýz gerekiyor. Bu amaçla her þeyin ötesinde etkin bir yönetim kaçýnýlmaz ve olmazsa olmaz þartlardan birisi. Son zamanlarda nerede bir toplantý yapýlsa Ar-Ge konuþuluyor yýlý hedefi olan %3 e ulaþmak için daha çok uzun yolumuz var. Bakan Iþýk ýn açýklamasýna göre bu güne kadar 164 sanayi kuruluþuna Ar-Ge merkezi belgesi verilmiþ. Bu merkezlerde nitelikli personel istihdam ediliyor. Faal Ar-Ge merkezlerinin illere daðýlýmýna bakýldýðýnda 46 Ar- Ge merkezi ile Ýstanbul baþý çekiyor. Sektörel bazda baktýðýmýzda 41 merkezle otomotiv yan sanayi önde geliyor. Ayrýca Ar-Ge harcamalarýnýn üçte birinin de otomotiv sektöründe gerçekleþtiði ortaya çýkýyor. Oto yan sanayindeki merkezlere ilaveten ayrýca Ana sanayinde de 12 Ar- Ge merkezi bulunduðu belirtiliyor. Türkiye Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný Mehmet Büyükekþi de konuþmalarýnda 2023 hedeflerine ulaþabilmek için yýllýk ortalama %10 nun üzerinde ihracatta artýþ saðlanmasý gerektiðini vurguluyor. Bu artýþýn da ancak; Ar-Ge, inovasyon ve ileri teknoloji ile saðlanabileceði ortada. Bakan Iþýk. Konuþmasýnda Ar-ge de yýllarý arasýnda verimlilik ve kapasite kullanýmý ile belli bir ivme yakalandýðýný, Ancak, Türkiye nin artýk yeni Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ARALIK 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský bir sýçramaya ihtiyacý olduðunu, bununda orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler üretmekle olabileceðini ifade etmiþtir. Ar-ge çalýþmalarýnýn önemi üzerinde hükümet tarafýndan her geçen gün daha fazla durulmaktadýr. Hükümetimiz de bu konuya gerekli desteði veriyor. Hükümet bu konuda neredeyse bir ulusal Ar-Ge seferberliði baþlatmýþtýr. Acil Eylem planýmýzda ve hükümet programýmýzda Türkiye nin en acil öncelikleri arasýnda ifade ettiðimiz Ar-Ge çalýþmalarýnda siyasi irade bu ülke için katma deðer üretecek olan herkesin tam anlamýyla yanýndadýr, arkasýndadýr. Bu yüksek ideale destek veren, emek veren, kafa yoran herkesin yanýndadýr. Bu araþtýrmalar bilgiye; bilgi, üretime; üretim, rekabet gücüne dönüþtükçe toplumumuz stratejik olarak, ekonomik olarak ve hayat kalitesi olarak çok daha yukarýlara çýkacaktýr. Bu amaçla Hükümet her türlü Ar- Ge çalýþmasýný desteklemektedir. Ayrýca, Ak Parti Genel Merkez Ar- Ge tarafýndan her yýl Sosyal Bilimler Teþvik Ödülü verilmektedir. Bu yýl 4 ncü Sosyal Bilimler Teþvik Ödülü verilecektir. Ak Parti nin siyasal, toplumsal, kültürel, tarihsel, uluslararasý iliþkiler gibi sosyal bilimleri ilgilendiren politikalarýný tutum ve uygulamalarýný doðrudan veya dolaylý bir þekilde inceleyen bilimsel eserler (makale ve tezler) iki ayrý katagoride deðerlendirilecektir. Kazanan Eserlere Sosyal Bilimler Teþvik Ödülü verilecektir. Son Baþvuru tarihi 30 Aralýk 2014 tür. Her Bir Tez veya makaleden birinci olana ,00 TL., ikinci olana 7.500,00 TL, üçüncü olana da 5.000,00 TL.ödül verilecektir. Ýlgilenen gençlerimize duyurulur. Tel:0 (312) /2314 Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 87, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 87,64 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 25 ARALIK 2014 Yazar Taþkýn Tuna'dan söyleþi EMRE KUT D Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Yazar Tuna ya plaket verdi. Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi ile Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin ortaklaþa düzenlediði söyleþi önceki akþam gerçekleþti. Konuþmacý Yazar Taþkýn Tuna, kitabýný imzaladý. il ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi ile Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin ortaklaþa düzenlediði söyleþi önceki akþam gerçekleþti. Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda yapýlan söyleþiye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ve eðitimciler katýldý. Program ilk olarak 15.30' da öðrencilere yönelik düzenlendi. Tuna, söyleþisinde; uzay bilimi ve kâinat hakkýnda bilgiler verdi, bilinmeyenleri anlattý. Tuna, söyleþinin ardýndan öðrencilerin kitaplarýný imzalayarak fotoðraf çekindi. Program saat 18.00' de öðretmenlere yönelik düzenlendi ve açýlýþ konuþmasýný Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan yaptý. Candan konuþmasýnda, "Taþkýn Tuna bilgi ve ilim açýsýndan kendisinden istifade edilebilecek birisidir. Kendisi Fizik Mühendisi olup, çok sayýda kitap çýkartmýþ ve önemli yerlerde ismi geçmiþtir" dedi. Konuþmacý Yazar Taþkýn Tuna uzayýn bilinen ölçü birimleri ile anlatýlmasýnýn zor olduðunu belirtirken,, "Uzayda uzunluklar baþkadýr. Orada aðýrlýklar, kütleler baþkadýr. Orada enerjiler baþkadýr. Orada zaman baþkadýr, orada mekân da baþkadýr. Bizim dünyadaki zamanýmýz bize göredir. Bizim dünyada kullandýðýmýz ölçü birimleri vardýr. Oysa güneþin kütlesi 10 üzeri 30 kilogram. Bunlar çok büyük sayýlar ama ne yapalým ki uzayý anlamak için baþka çaremiz yok." dedi. Tuna öðrencilerle söyleþti Y azar, bilimadamý, araþtýrmacý, Yüksek Fizik Mühendisi Taþkýn Tuna, Çorum Fen Lisesi nde konferans verdi. Kainattaki fizik kurallarý ve bilinmeyenler, zaman ve BÝNGBANG kavramlarý, evrenin sýrlarý ve insan gibi birbirinden ilginç ve merak uyandýrýcý konularda bilimsel çalýþma ve yaklaþýmlar ýþýðýnda söyleþi yapan Tuna, öðrencilerin merak ettiði sorularý da cevapladý. Konferans sonunda günün anýsýna Okul Müdürü Mustafa Yeþil tarafýndan Tuna ya çiçek takdim edildi. (Haber Yazar Tuna, Kainattaki fizik kurallarý ve bilinmeyenleri anlattý. Yazar, bilimadamý, araþtýrmacý, Yüksek Fizik Mühendisi Taþkýn Tuna, Çorum Fen Lisesi nde konferans verdi. Alaca da kamulaþtýrmaya imza O rman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu nun talimatlarýyla Alaca- Kýzkaraca Göleti Yükseltilmesi ve Sulamasý iþinin projesi kapsamýnda kalan taþýnmazlarýn kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanýyor. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü (DSÝ) tarafýndan gerçekleþtirilecek AlacaKýzkaraca Göleti Yükseltilmesi ve Sulamasý Projesinin kamulaþtýrma iþlemlerinin yapýlabilmesi maksadýyla DSÝ Genel Müdürlüðünce düzenlenen gerekli kamu yararý kararý oluru, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu tarafýndan ayný gün imzalandý. Bakan Eroðlu nun imzasýyla, Alaca-Kýzkaraca Göleti Yükseltilmesi ve Sulamasý projesinin inþaat sahasýnda kalan taþýnmazlar kamulaþtýrýlacak ve tesis en kýsa zamanda tamamlanarak hizmete açýlacak. (Haber Atatürk Anadolu da Mehmet Akif sergisi Çorum Atatürk Anadolu Lisesinde Mehmet Akif Ersoy'un eserleri yer aldý. HURÞÝT BOZKURT Ç orum Atatürk Anadolu Lisesinde Mehmet Akif Ersoy'un yazdýðý ve onun hakkýnda yazýlan kitaplardan oluþan sergi dün açýldý. Celal Bayar Üniversitesi Eðitim Fakültesi Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu'ya ait 203 kitabýn sergilendiði M. Akif Kitaplarý sergisine Milli Eðitim Þube Müdürleri Sinan Güngör, Ali Rýza Ekmekyapar, Ahmet Karaman ve Erhan Yaþar, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneþ, köþe yazarýmýz Þahin Ertürk, Çorumlu yazar, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Açýlýþta bir konuþma yapan Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu, Mehmet Akif'le ilgili basýlan kitaplarýn tamamýnýn 300'e ulaþtýðýný, bunlarýn tamamýný temin ettiðini ancak yüz kadarýný emekli olup gelirken beþ bin kadar kitapla birlikte Celal Bayar Üniversitesine baðýþladýðýný söyledi. Öðrencilerin ve halkýn da büyük ilgisini çeken serginin bir hafta boyunca açýk kalacaðý öðrenildi. Atatürk Anadolu Lisesi nde açýlýþ yapýldý. Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu, sergi hakkýnda bilgi verdi. Öðrencilerin ve halkýn da büyük ilgisini çeken serginin bir hafta boyunca açýk kalacaðý öðrenildi. Alaca Ziraat Odasý ndan teþekkür ziyareti A laca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 14 Aralýk ta yapýlan delege seçimleri ile ilgili olarak Alaca Kaymakamý Ahmet Kurtyemez, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ve Ýlçe Emniyet Müdürü Mustafa Var a teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde konuþan Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, 100 köy ve 7 mahalle olmak üzere toplam 107 noktada delege seçimi yapýldýðýný belirtti. Çok þükür ki bu seçimler büyük bir demokratik olgunluk ve sükûnet içinde geçti, inþallah delege seçimlerindeki bu sükûnet Þubat ayýnda yapýlacak olan Genel Kurul da da muhafaza edilir diyen Yýlmaz, seçimlerin sükut ve güvenli bir þekilde tamamlan- masýnda emeði geçen Ýlçe Emniyeti, Belediye Baþkanlýðý ve Alaca Kaymakamlýðý na teþekkür etti. Yýlmaz, Ziraat Odasý olarak bugüne kadar her zaman çiftçilerimizin yanýnda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceðiz. Ben de çiftçiyim, bu nedenle çiftçilerimizin hangi þartlarda üretim yaptýðýný çok iyi biliyorum. Çiftçinin kendi kurumu olan Ziraat Odasý ný iþ yapmayan deðil tersine sürekli projeler üreten, Bakanlýk tarafýndan çiftçilere verilen hizmetleri çiftçinin ayaðýna götüren, Avrupa Birliði hibelerinden projeler üreten, danýþmanlýk, toprak tahlil, selektör, ilaç gübre tohum temin eden ve en son olarak da Süt Ýþleme Tesisi açan bir Oda haline getirmek için çok yoðun bir þekilde çalýþtýk. Ýnþallah bundan sonra da çalýþacaðýz. Biz her zaman çiftçilerimiz için varýz üretim sezonunda bütün üreticilerimize bol ürün bol kazanç diliyorum. þeklinde konuþtu. (Haber Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri teþekkür ziyaretlerinde bulundu.

15 Bayat AK Parti den ziyaretler AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Gençlik Kollarý Baþkaný Engin Köse ile Yönetim Kurulu Üyeleri resmi kurumlara ziyarette bulundu. AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Gençlik Kollarý Baþkaný Engin Köse ile Yönetim Kurulu Üyeleri resmi kurumlara ziyarette bulundu. AK Parti yöneticileri Kaymakamlýk Yazý Ýþleri Müdürlüðü, Özel Ýdare Müdürlüðü, Malmüdürülüðü, Ýlçe Nüfus Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðü,Halk Eðitim Müdürlüðü,Ýlçe Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve ilçe Emniyet Amirliði'ni ziyaret etti. AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, yaptýðý açýklamada, "Göreve geldiðimiz günden bugüne ilçemiz için ne yapabiliriz, ilçemize nasýl faydalý olabiliriz düþüncesi içerisindeyiz, ilk olarak ilçemizde bulunan resmi daire müdürlerimizi ziyaret edip görüþ alýþveriþinde bulunduk, sorunlarý sýkýntýlarý var ise yardýmcý olmak için elimizden gelen yardýmý yapacaðýmýzý belirttik. Bu ziyaretlerimiz belli zamanlar çerçevesi içerisinde devam edecektir. Bizlere misafirperverlik gösteren daire amirlerine çok teþekkür ediyorum" dedi. (Haber Gürsoy ve Çatma muhtarlarla buluþtu Ýlçe Emniyet Amirliði ziyaret edildi. skilip Kaymakamý Þua- Gürsoy ve Belediye Ýyib Baþkaný Recep Çatma, mahalle muhtarlarý ile öðle yemeðinde bir araya geldi. Yemeðe ilçe muhtarlarýnýn yaný sýra AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi ve bazý köy muhtarlarý da katýldý. Yemekte muhtarlara kýsa bir konuþma yapan Kaymakam Gürsoy, yerelde sýký ve saðlam örgütlenmeyi oluþturmanýn önemine vurgu yaptý. Baþkan Çatma ise muhtarlara yönelik konuþmasýnda birlik ve beraberlik mesajý verdi. Amaçlarýnýn her mahallesi yaþanabilir daha güzel bir Ýskilip oluþturmak olduðunu aktaran Çatma, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma, mahalle muhtarlarý ile buluþtu. "Belediye olarak halkýmýzýn huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalýþýyoruz" dedi. (Haber Demer den velilere seminer emer Dershanesi nde Dara sýnýflar ve sýnava hazýrlýk yapan tüm öðrenci velilerine yönelik YGS- LYS sistemi hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Seminer hakkýnda deðerlendirmelerde bulunan Rehber Öðretmen Serkan Ýçbudak, þöyle konuþtu; Eðitim ve öðretim bir sac ayaðý ise bu ayaklardan en önemli olaný ailedir. Çocuklarýmýz nasýl bir sýnava girecekler sorusu ailenin soracaðý haklý bir sorudur. Eðitim kurumlarýnýn da bu hayati soruya doyurucu bir cevap vermesi gerekir. Çorum da baþarý çýtasýný hep yükseltmiþ olan dershanemizde bu soruya gerekli bir çalýþmayla hizmet vermiþtir. Öðrencilerimizin girecekleri sýnavýn öncelikle veli tarafýndan iyi bilinmesi gerekir. OBP, sýnavsýz geçiþ, MTOK, merkezi yerleþtirme ile bölüm deðiþtirme, YGS, LYS katsayýlarý, sýnav sürecinde öðrenciye yönelik tutumlar gibi önemli konularda çalýþma yapýldý. Özellikle sýnava ilk defa girecek olan öðrenci velilerimizin sistemi tanýmalarý, çocuklarýnýn hedefleri doðrultusunda yönelecekleri meslekleri etkileyen puan türleri, puan türlerinin ne anlama geldiði gibi konular noktasýnda bilgilendirildiler. Dershanelerin akýbetinin belli olmadýðý bu dönemde, seneye 12. sýnýf olacak öðrencilerimiz hakkýnda da alternatif çalýþmalarýmýzýn olduðu da bildirilmiþtir. Öðrencilerimizin de en büyük ihtiyacý olan kariyer planlama çalýþmalarý hakkýnda neler yapýlacaðý bilgisi de deðerli velilerimizle paylaþýlmýþtýr. Her yýl yapmaya çalýþtýðýmýz mesleki rehberlik kapsamýnda alanlarýnda uzman meslek elemanlarý, öðrecilerimizle bilgilerini, tecrübelerini, tavsiyelerini paylaþmaktalar. Her türlü sýnav ciddi bir süreçtir ve bu sürecin en önemli öðesi velidir anlayýþýyla velilerle olan baðýn koparýlmadan sýnavlarýn tamamlanmasý gerekir. Öðrencimize ve velimize yönelik bu tarz hizmetlerimiz devam edecektir. Seminerimize göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý,ayrýca çocuklarýnýn sorumlulukla yüklü bu süreçlerini paylaþan tüm velilerimize teþekkür ediyorum yýlýnýn öðrencimize,velilerimize ve tüm halkýmýza saðlýk, mutluluk ve baþarý getirmesi temenni ediyorum. (Haber Demer Dershanesi ndeýygs-lys sistemi hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantý ara sýnýflar ve sýnava hazýrlýk yapan tüm öðrenci velilerine yönelik düzenlendi. Sungurlu Evlendirme Memurluðu na 304 çift baþvurdu. ungurlu Ýlçe SMilli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu okul müdürleriyle bir toplantý yaptý. Milli Eðitim Müdürlüðü konferans salonunda düzenlenen toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, þube müdürleri ve okul müdürleri katýldý. Toplantýda Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu yeni göreve atanan okul müdürlerine görevlerinde baþarýlar diledi. Toplantý da ilçede TEOG sonuçlarý ve yapýlacak çalýþmalar, egzersiz ve yetiþtirme kurslarýnýn takibi, TÝF- demirbaþ iþlemlerinin yýlsonu takibi, ek ders egzersiz ve planlarýnýn görüþüldü.(ýha) orum'un Sungurlu Belediye ÇBaþkaný Abdulkadir Þahiner, Evlendirme Memurluðuna bir yýl boyunca toplam 304 çiftin evlenmek için baþvuru yaptýðýný açýkladý. Belediye Baþkan Abdulkadir Þahiner, "Sungurlu'da 2006 yýlýnda 349 çifti evlendirdik yýlýnda 400 çift, 2008 yýlýnda 400 çift, 2009 yýlýnda 360 çift, 2010 yýlýnda 341 çift, 2012 yýlýnda ise 281 çift, 2013 yýlýnda 281 ve 2014 yýlýnda ise bugüne kadar toplam 304 çift nikah masasýna oturdu" dedi. Baþkan Þahiner ayrýca yeni baþlatmýþ olduklarý bir uygulama ile nikahlarý kýyýlan çiftlerin tamamýna yakýna o günün anýsý PERÞEMBE 25 ARALIK Sungurlu da 304 kiþi evlendi olan fotoðraflarýný hediye ettiklerini söyledi. Bu yýl gurbetçilerin ilçede evlenmediðini söyleyen Baþkan Þahiner, "Yurt dýþýnda bulunan gurbetçilerin daha önceleri yaz aylarýnda izinlerini geçirdiði memleketlerinde evlilik yapýyordu. Þimdi genellikle bulunduklarý ülkede evleniyorlar" diye konuþtu.(ýha) Okul müdürleri toplandý Kaybeden memur oldu Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu okul müdürleriyle bir toplantý yaptý. Toplantý Milli Eðitim Müdürlüðü konferans salonunda düzenlendi. 014 yýlýnýn memurlarýn mali ve öz- haklarý açýsýndan kayýp bir yýl ol- 2lük duðunu belirten Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, "Yetkili sendikanýn yüzdelik zam yerine memurlara 123 lira, emeklilere ise 140 lira maaþ artýþýný kabul etmesinden dolayý 2014'ün kaybedenleri memur ve emekliler olmuþtur." dedi. Ortada apaçýk bir zarar ve maðduriyetin olduðunu dile getiren Býçak, memur ve emeklinin enflasyondan kaynaklanan alacaðýnýn verilmesini talep ederek, þöyle dedi: EN AZ MAAÞ ALAN MEMURUN ZARA- RI AYLIK 100 LÝRAYI AÞTI 2014 yýlý için memurlara 123 lira, emeklilere ise 140 lira maaþ artýþý yapýldý. Fakat gerçekleþen enflasyon oraný ve temel ihtiyaçlara ardý ardýna yapýlan zamlar 123 liralýk maaþ artýþýný çoktan aþtý. En düþük maaþ alan memurun kaybý 100 lirayý geçti. Dar ve sabit gelirlinin alým gücünü ciddi bir þekilde azalttý. Memur ve emekliler hem maðdur hem de alacaklýdýr. Enflasyon farký ödemesinin unutulmasýna müsaade etmeyeceðiz. ORTALAMA MAAÞ ARTIÞI YÜZDE 6, ENFLASYON YÜZDE 8, yýlý için yapýlan 123 liralýk zammýn en düþük memur maaþýnda yüzde 6; en yüksek memur maaþýnda yüzde 2; genel ortalama memur maaþýnda ise yüzde 5 civarlarýnda bir artýþa karþýlýk gelmiþtir. Ancak TÜÝK tarafýndan yapýlan resmi açýklamalara göre son 12 aylýk enflasyon yüzde 8,6'yý çoktan geçmiþtir. ALACAÐIMIZ OLDUBÝTTÝYE GETÝRÝL- MESÝN 2014 yýlý için memura verilen 123 liralýk seyyanen zam daha yýl ortasýnda eriyip gitti. 123 liralýk zam buharlaþtý uçtu gitti. Sayýn Baþbakana bütün memurlarýn ve emeklilerin adýna sesleniyorum ki; 2015'in yoðun gündemi arasýnda memur ve emeklinin enflasyon farkýndan kaynaklanan hakkýnýn oldubittiye ve laf kalabalýðýna getirilmesine müsaade etmeyiniz. Hak ve hukuk adýna bu konunun üzerine hassasiyetle eðiliniz. En yakýn bir zamanda enflasyon farkýnýn memur maaþlarýna yansýtýlmasýný saðlayýnýz. MEMURA VERGÝ ZULMÜ BÝTSÝN Her vatandaþ kamuya olan vergi ödeme vazifesini mali gücüne göre ödemekle yükümlü tutulmalýdýr. Vergi yükümlülüðünü adaletli ve dengeli bir þekilde tüm vatandaþlara daðýtmak ise hükümetin görevidir. Vergi aflarýnýn ve muafiyetlerinin sýkça yaþandýðý ülkemizde görmekteyiz ki kimi büyük, çok büyük vergi mükellefleri sýradan bir memur kadar bile vergi ödememektedir. Memur daha maaþýný almadan vergisi kesiliyor. Türkiye'de toplanan gelir vergisinin hemen hemen yarýsýný ücretliler ödüyor. MEMURUN GELÝR VERGÝSÝ YÜZDE 15'TE SABÝTLENSÝN Özellikle yýlýn ortasýndan sonra memur maaþlarýndan alýnan gelir vergisi matrahýndaki artýþa baðlý olarak yükselen gelir vergisi oranlarý ve maaþlardan yapýlan kesintinin artmasý ile birlikte memur maaþlarý ciddi bir þekilde düþüþ yaþamaktadýr. Memur maaþlarýndaki gelir vergisi oraný yýlýn ilk aylarýnda yüzde 15 iken yýlýn ortasýndan sonra yüzde 35'lere doðru fýrlamaktadýr. Bu ay birçok memurun aldýðý maaþ, 2013 yýlý Ocak ayýndaki maaþýndan düþüktür. Bu nedenle memur ücretlerinde vergi diliminin kaldýrýlarak 'yüzde 15 sabit oranlý' gelir vergisi kesilmesini istiyoruz." (Haber Ýbrahim Býçak

16 16 PERÞEMBE 25 ARALIK 2014 Belediye personeli yardým elini uzattý orum Belediyesi Ççalýþanlarý, Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde taþeron iþçisi olarak Tüm Bel-Sen 25 yaþýnda üm Bel-Sen Çorum Þube Baþkaný Nev- Veldet, 24 yýllýk mücadele mirasý- Tzat mýzý ilk günkü inanç ve kararlýlýkla geleceðe taþýyoruz. dedi. 24 yýlýný geride býrakan Tüm Bel- Sen in kuruluþ yýldönümü nedeniyle açýklama yapan Veldet, 20 Aralýk 1990 tarihinde 6 bin civarýnda kamu çalýþaný eþliðinde 1618 kurucu üyenin dosyalarýnýn Ýstanbul Valiliðine teslim edilmesiyle tüzel kiþiliðine kavuþan sendikamýz büyük bir özveri ve yoðun emekle yoðrularak bu gün 25. yýlýna ulaþtý. Geride býraktýðýmýz her biri azim ve kararlýlýk örnekleriyle dolu bu yýllara baktýðýmýzda bu günlere öyle kolay gelinmediðini görüyoruz. Bu mücadelede binlerce arkadaþýmýz baský ve engellemelerle karþýlaþtý. Birçoðumuza adli ve idari cezalar verildi. Kimi zaman sürgünlerle, kimi zaman gözaltý ve tutuklamalarla, kimi zaman da coplarla sindirilmeye, susmaya zorlandýk. Ancak bunlarýn hiçbirine teslim olmadýk, sinmek veya yýlmak bir yana bütün bu saldýrýlar mücadelemizle yaratacaðýmýz gelecek güzel günlere olan kararlýlýðýmýzý ve direncimizi daha da artýrdý. Sendikamýzýn bu güne geliþinde emeði geçen, yitirdiðimiz mücadele arkadaþlarýmýzý minnetle ve saygýyla anýyor, her türlü engel ve zorluða raðmen yýlmadan ve yorulmadan mücadeleyi yürüten üye ve yöneticilerimizi yürekten kutluyoruz. Emek, demokrasi, barýþ ve özgürlükler mücadelesinde 24 yýllý geride býraktýðýmýz bu gün bizler için sadece bir kutlama günü deðil ayný zamanda mücadelemizi daha da ileri taþýma günüdür. Siyasi iktidarýn en ufak bir sokak eylemine dahi gaz bombalarýyla, polis coplarýyla saldýran tahammülsüz baskýcý ve yasakçý faþizan uygulamalarý göstermektedir ki önümüzdeki süreç hak ve özgürlükleri uðruna mücadele edenler için zorlu geçecek. Enflasyon artýþlarýnýn dahi gerisinde kalan sözde ücret artýþlarý, kamu emekçilerinin TÜM BEL SEN öncülüðündeki kazanýp yýllardýr kullandýðý toplu sözleþmeli grevli sendikal haklarýnýn ve iþ güvencelerinin fiilen ve yeni yasal düzenlemelerle gasp edilmesi giriþimleri ve bunlara karþý çýkanlarý sözde makul þüpheli diyerek susturmayý amaçlayan güvenlik yasalarý, önümüzdeki sürecin iþaretleri niteliðindedir. Kökleri bu topraklarýn yüzyýllar öncesine dayanan direniþ geleneðinde yatan ve her türlü baský ve zulme karþý yýllardýr kesintisiz bir þekilde sürdürdüðümüz mücadelemiz; bu ve benzeri saldýrlar karþýsýnda deðil bir adým dahi geri adým atmak; geçmiþtekinden çok daha ADD de Kubilay'ý andýlar M. ALÝ CEYLAN tatürkçü Düþünce ADerneði (ADD) Çorum Þubesi, Þehit Kubilay'ýn katlediliþinin 84. yýldönümü dolayýsýyla bir anma etkinliði düzenledi. Dernek merkezinde dün akþam çalýþan ve yaklaþýk 20 gün önce Kýrkdilim de geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný saat 17.30'da gerçekleþtirilen etkinliðe ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar ile Merkez Ýlçe Baþkaný Ýlhami Çakýcý ve ADD üyeleri katýldý. Saygý duruþunda kaybeden Cengiz Þimþek in ailesine ve yine trafik kazasý sonucu yaralanan Ali Özkan yardým eli Kazada hayatýný kaybeden Cengiz Þimþek in ailesine ve yine trafik kazasý sonucu yaralanan Ali Özkan a destek verdiler. Nevzat Veldet kararlý bir þekilde devam edecektir. AKP iktidarýnýn, devletin tüm kurum ve kuruluþlarýný denetimi altýna alarak tek parti diktatörlüðü altýnda ülkeyi faþizan bir yönetim anlayýþýna doðru sürüklemesi karþýsýnda tarihimizin bize öðrettiði susmak, sinmek ve ya pes etmek deðil hak ve özgürlüklerimizi korumak ve geliþtirmek için TEK YOL MÜCADELEMÝZÝ YÜK- SELTMEKTÝR Çünkü, hak verilmez alýnýr diyerek 12 Eylül karanlýðýný parçalayan ve her biri her biri diþe diþ direniþlere tanýk 24 yýllýk tarihimizin bize gösterdiði þudur ki; haklarý için mücadele etmeyenlerin sonu sefaletten, kulluktan ve kölelikten baþka bir þey deðildir. Bu yüzden, hiçbir haksýzlýðýn, hukuksuzluðun, sömürünün ve baskýnýn karþýsýnda korkmuyor, susmuyor ve teslim olmuyoruz. Grevli toplu sözleþme hakkýmýzý engelleyerek bizleri güvencesiz çalýþma koþullarýna ve sefalet ücretlerine mahkûm etmek baþta olmak üzere her türlü ekonomik ve demokratik hak ve özgürlüðümüzü gasp etmek isteyenlere ve onlarýn yolsuzluklarýna, hýrsýzlýklarýna, baskýlarýna ve sömürüsüne karþý her geçen gün daha kararlý ve inançlý bir þekilde mücadelemize devam ediyoruz. Dünya tarihi tanýktýr ki hiçbir baský ve saldýrý toplumun emek, demokrasi, barýþ ve özgürlük taleplerini susturamamýþtýr. Ne kadar acýmasýz olursa olsun her diktatörlüðün bir sonu olmuþtur. Er ya da geç bu tufan sona erecek ve bu hukuksuzluklarýn hesabý mutlaka sorulacaktýr. Hiçbir faþizan uygulamanýn halklarýn emek, demokrasi, barýþ ve özgürlük taleplerini susturamayacaðýna inanan biz Tüm Bel-Sen liler, kazandýðýmýz deðerlere sahip çýkmak ve bunlara daha yenilerini eklemek için sürdürdüðümüz fiili ve meþru mücadelede tüm emekçileri sesimize ses katmaya, gücümüze güç katmaya çaðýrýyoruz. Büyük özveri ve yoðun emekle yoðurduðumuz bu mücadelede kazanan biz olacaðýz. Çünkü özgürlüklerin daim olduðu bir ülkede eþitliði, kardeþliði ve barýþ içinde birlikte bir yaþamý yaratacak olanlar bizleriz. Birliðimiz ve mücadele kararlýlýðýmýz engelleri aþacak en büyük gücümüzdür. Gelecek güzel günleri, birliðimiz, dayanýþmamýz ve mücadelemizle yaratacaðýmýza olan inancýmýzla tüm örgütümüze saygý ve sevgilerimizi sunuyoruz. Daha nice yýllarda birlik ve mücadelemizin sürmesi dileðiyle 24. kuruluþ yýlýmýz kutlu olsun. ifadelerine yer verdi. (Haber bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný Dernek Baþkaný Uður Demirer yaptý. AK Parti'nin büyük bir 'Osmanlýcýlýk' hayali içinde olduðunu belirten Demirer, bu nedenle Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þubesi, Þehit Kubilay'ýn katlediliþinin 84. yýldönümü dolayýsýyla bir anma etkinliði düzenledi. uzattý. Belediye çalýþanlarýndan toplanan yardýmlar Hizmet-Ýþ Sendikasý ve Hak-Ýþ Ýl baþkaný Mustafa Köroðlu ve iþyeri temsilcileri tarafýndan teslim edildi. Hak-Ýþ Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu vefat eden Cengiz Þimþek e Allah tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaþlarýna sabýr dilerken yaralanan Ali Özkan a da acil þifa dileklerini iletti. (Haber geçmiþte tüm Cumhuriyet deðerlerine açýkça karþý çýkan Þeyh Sait, Derviþ Mehmet'ler, Ýskilipli Atýf Hoca ve Seyit Rýza gibi isimlerin günümüzün popüler isimleri arasýnda yer aldýðýný iddia etti. Bugün bu ülkede Öðretmen Kulibay'lar ve Derviþ Mehmet'lerin bulunduðunu savunan Demirer, her þeye raðmen Cumhuriyet'in ilelebet yaþayacaðýný, bu konuda umutlarýnýn olduðunu dile getirdi. Demirer'in konuþmasýnýn ardýndan ADD Gençliði adýna Can Þahin, Kubilay'ýn hayatý, Ersan Çatar ise Menemen Olayý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Anma programý ikramýn ardýndan sona erdi. Ýnsan Haklarý Kurulu, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman baþkanlýðýnda toplandý. Ýnsan Haklarý Kurulu toplandý YÜKSEL BASAR nsan Haklarý Kurulu, Vali ÝYardýmcýsý Fikret Zaman baþkanlýðýnda toplandý. TEGV gönüllülerine eðitim ürkiye Eðitim TGönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi gönüllülerine Gönüllüler Ýçin Destek Atölyesi (GÝDA) eðitimi verildi. Gönüllüler, Ýstanbul'dan gelen eðitimci Savaþ Müjde tarafýndan TEGV Genel Merkez programýnda bulunan Barýþ, Ayrýmcýlýk, Çocuk ve Toplumsal Cinsiyet Atölye eðitimi aldýlar. TEGV Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil T Adliye önünde eylem 14 Aralýk operasyonunun ardýndan basýn özgürlüðüne müdahale edildiði gerekçesiyle eylem yapýldý. Pak Eðitim Ýþ Sendikasý üyelerinin katýldýðý eylemde sendika adýna konuþan Yusuf Özarslan, 14 Aralýk ta medyaya ve demokratik haklarýmýza yapýlan kin ve nefret operasyonu sadece bir zümreye deðil, 77 milyonun geleceðine, haklarýna ve hürriyetlerine yapýlmýþ bir darbedir. Yargýnýn Anayasal bir kurum olarak milli iradenin veya bütün hürriyetlerin güvencesi olma konumu yok edilmek istenmekte ve yargý Valilik Toplantý Salonu'nda dün saat 15.00'de baþlayan toplantýda, gündemde yer alan maddeler Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý gönüllülerine eðitim verildi. belirterek, daha iyi bireyler yetiþtirmek için yetiþtirici olan eðitim gönüllülerine de ayný kalitede Çetin, Çorum merkezde bulunan tüm çocuklara ulaþmayý hedeflediklerini yürütmenin emrine alýnmak istenmektedir. Kendi ihtiyaçlarýna göre yargý kurallarý sýk sýk yeniden dizayn edilmekte farklý kesimlere karþý yapýlacak haksýzlýklarýn alt yapýsý itina ile hazýrlanmaktadýr. Üstünlerin hukuku deðil hukukun üstünlüðü söylemleriyle iktidara gelenlerin yasalarý ayak baðý olarak görmeye baþladýðý artýk inkar edilmiyor, aksine en yetkili kiþiler tarafýndan dile getiriliyor. Eðer hukuk askýya alýnmýþsa o ülkede adaletten görüþüldü. Toplantýda Ýnsan Haklarý Kurulu Üyeleri, dilek ve temennilerini eðitimler vermeye devam edeceklerini söyledi. (Haber Erözgün, Ýþi ehline verin üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Saðlýk çalýþanlarýnýn tabiri ile Okay Erözgün, sendika gizli, þeffaflýk olmadan yapýlacak yöneticilerinin kamu hastanelerinde görevlendirmelerde iþin ehline genel sekreter, hizmet baþkaný, müdür, verilmediði, bu görevlendirmelerin müdür yardýmcýsý ve uzman olarak siyasi, sendikal, eþ, dost, akraba gibi atanmasýna izin verilmemesi kriterler içerdiði düþüncesi ile nasýl baþ gerektiðini söyledi. etmeyi düþünüyorsunuz? Bu durum Erözgün, Bu görevlere gelecek saðlýk çalýþanlarý arasýnda kritik öneme sendika yöneticilerinin ya sendika sahip olan iþ huzurunu, adaleti, çalýþma yönetiminden istifa etmesi ya da bu azmini bozmaktadýr. Saðlýk görevlere gelmemesi konusunda ortak çalýþanlarýnýn bin bir emekle aldýðý bir karar alýnmasý gerekmektedir. diplomalar hiçe sayýlmaktadýr. Saðlýk Sendikal tercihlerin yapýlmasýnda çalýþanlarý yoðun tükenmiþlik demokrasi ile baðdaþmayan yaþamaktadýrlar. Böyle devam ederse Okay Erözgün davranýþlarýn görüldüðü ve yöneticilerin saðlýk sektörü kaosa sürüklenecektir. sendika üyelikleri konusunda baský oluþturduðu Saðlýk Bakanlýðý bu adaletsiz uygulamalara derhal bilinen bir gerçektir. Ayný duyarlýlýðý saðlýk son vermeli ve iþ huzurunu saðlamalýdýr. Atamalar bakanlýðý kamu hastaneler kurumunda çalýþtýrýlan liyakate göre yapýlmalý ve sýnav, diploma, yeterlilik yönetici müdür, müdür yardýmcýsý ve uzman gibi objektif kriterler belirlenmelidir diye konuþtu. kadrolarý atamalarýnda da bekliyoruz. dedi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ndan Saðlýk Bakanlýðý ndaki atama ve nakillerin adaletsizliklerin giderilmesini ve sendikal baský, hangi kriterlere göre yapýldýðýnýn sorgulanmasý, kayýrma ve torpile müsaade edilmemesini isteyen özellikle yönetim birimlerine yapýlan atama ve Erözgün, son yýllarda saðlýk çalýþanlarý üzerinde görevlendirmelerin þeffaflýk ilkesi gereði kamuoyu uygulanan þiddet, sözleþmeli atamalarda yapýlan ile paylaþýlmasý gerektiðini belirten Erözgün, liyakatsizlik ve bu nedenle meydana gelen moral ve Özellikle kamu hastaneleri birliklerinde idareci ve motivasyon bozukluklarý saðlýk çalýþanlarýný uzman görevlendirmelerinde saðlýk sektörü ile huzursuz ve tedirgin etmiþ, iþteki bu sýkýntýlar ve alakasý olmayan, saðlýk teþkilatýný tanýmayan, ekonomik sýkýntýlar üst üste gelerek saðlýk serbest meslek çalýþanlarý ile saðlýkla alakalý çalýþanlarý arasýnda huzursuzluk ve tükenmiþliðin olmayan saðlýk sektörü tecrübesi olmayan diðer hat safhaya gelmesine sebep olmuþtur.bir an önce kamu kurum ve kuruluþlarý personellerinden gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný talep görevlendirilme yapýlmasý ne kadar doðrudur? etmekteyiz. dedi. (Haber Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý eylemi yapýldý. bahsedemezsiniz. Ülkeyi yönetenlerden tek talebimiz demokrasi, hukuk ve evrensel insan haklarýna riayet etmeleri ve özgürlükleri kýsýtlamamalarý, milletten gelen demokrasi çaðrýlarýna kulak vermeleridir.

17 Emlâk Müþavirleri nden Esnaf Kefalet e ziyaret DENÝZ URAL getirdi. Çorum Emlâk Müþavirleri Derneði yönetimi dün Kooperatif Müdürü Cihan Olur ise yýlbaþýndan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi ni ziyaret etti. 750 bin TL lik kredi kullandýrdýklarýný açýkladý. 24 Aralýk 2014 tarihine kadar olan sürede 62 milyon Baþkan Vekili Necati Þimþek ve Kooperatif Müdürü Cihan Olur un evsahipliðindeki ziyarete Emlâk anlatan Cihan Olur, bu süreçte 370 yeni üye kazandýk yýlýnda 898 adet kredi iþlemi yaptýklarýný Müþavirleri Derneði Baþkaný Ömer Okçu ile Yönetim larýný kaydetti. Olur, toplam kayýtlý üye sayýlarýnýn ise Kurulu Üyeleri Ahmet Metin ve Hasan Yýlmaztürk katýldý. 3 bin 241 e ulaþtýðýný sözlerine ekledi. Ziyarette konuþan Ömer Okçu, esnaf ve sanatkârlara sunduklarý kredi imkanlarýndan dolayý Kooperatif yöneticilerine teþekkür etti. Kooperatifin çalýþma þekli itibariyle esnaf ve sanatkârlarýn yanýnda olduðunu vurgulayan Okçu, verilen hizmetlerden duyduklarý memnuniyeti dile Emlak Müþavirleri Derneði yöneticileri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi ni ziyaret etti. AÖF vize sonuçlarý açýklandý A ÖF vize sýnav sonuçlarý açýklandý6-7 Aralýk AÖF Açýköðretim Fakültesi vize sýnav sonuçlarý açýklandý. Açýköðretim Fakültesi tarafýndan 6-7 Aralýk tarihinde sýnava giren AÖF öðrencileri merakla beklediði AÖF 6-7 Aralýk vize sýnav sonuçlarý açýklandý. AÖF resi sitesi olan aof.anadolu.edu.tr adresinde duyurusu yapýlan AÖF sonuçlarý için ister aktif linki ister resmi siteye direk giriþ yaparak AÖF vize sýnav sonuçlarýna ulaþabilecek. AÖF SINAV TAKVÝMÝ ÞU ÞEKÝLDE; Güz Dönemi Dönem Sonu Sýnavý Ocak 2015, Bahar Dönemi Ara Sýnavý Nisan 2015, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sýnavý ise 6-7 Haziran 2015 tarihlerinde yapýlacak. Sýnav sonuçlarý sýnav tarihinden itibaren yaklaþýk 30 gün içinde açýklanacaktýr... Sýnav Geçme Notlarý: Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Genel Kurul Ýlaný Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi'nin Olaðan Genel Kurulu 10/01/2015 tarihinde Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Erkek Öðrenci Yurdu Salonunda saat 12.30'da yapýlacaktýr. Bu tarihte yeterli çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 1 hafta sonra 17/01/2015 tarihinde ayný yer ve saatte çoðunluk aranmaksýzýn aþaðýda yazýlý gündem ile yapýlacaktýr. Tüm üyelerimize duyurulur. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Yönetim Kurulu GENEL KURUL GÜNDEMÝ 1. Açýlýþ ve Ýstiklal Marþý 2. Divan teþekkülü 3. Faaliyet Raporu ile Mali Raporun okunmasý ve ibrasý 4. Denetim Kurulu Raporunun okunmasý ve ibrasý 5. Muhammen bütçenin okunmasý ve müzakeresi 6. Yönetim Kurulunun Genel Kuruldan yetki taleplerinin müzakeresi 7. Þube organlarýnýn seçimi 7.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 7.2. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi 7.3. Merkez Genel Kurul Delege seçimi 7.4. Müþavere Heyeti Üyelerinin seçimi (isteðe göre) 8. Dilek ve temenniler 9. Kapanýþ (Ç.HAK:3448) 25 ARALIK Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 ABlok No: Çankaya / Ankara Saat: *** T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: *** 5 OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: *** 8 OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: *** 15 OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 23 OCAK AA 4,00 Geçti AB 3,70 Geçti BA 3,30 Geçti BB 3,00 Geçti BC 2,70 Geçti CB 2,30 Geçti CC 2,00 Geçti CD 1,70 Ortalamaya Bazlý Geçti DC 1,30 Ortalamaya Bazlý Geçti DD 1,00 Ortalamaya Bazlý Geçti 0 32 FF 0,00 Kaldý(TRTHaber) GENEL KURUL ÝLANI BAYAT KURS VE OKUL TALEBELERÝNE YARDIM DERNEÐÝ BAÞKANLIÐINDAN Deneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 18 Ocak 2015 Pazar günü saat:14:00'de Tepebayat Mah. Fatih Cad. No:10 BAYAT adresinde yapýlacaktýr Bu tarih de ekseriyet temin edilemediði takdirde ikinci toplantý l Þubat 2015 Pazar günü ayný yer ve saatte aþaðýdaki gündem dahilinde yapýlacaktýr. Dernek üyelerimize duyurulur. YÖNETÝM KURULU GÜNDEM 1. Açýlýþ, Kongre Baþkanlýk Divanýnýn teþkili, 2. Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarýnýn okunmasý ve görüþülmesi, 3. Yönetim kurulunun ibrasý, 4. Yönetim Kurulunca hazýrlanan Tahmini Bütçelerin görüþülmesi ve karara baðlanmasý 5. Yeni Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi 6. Derneðe lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallarýn satýn alýnmasý, kiralanmasý,baðýþ veya vasiyet yoluyla derneðe intikal edelerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapýlmasý,mülkiyetten baþka ayni haklarýn tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayri menkul mallarýn satýlmasý veya kendisine ait mevcut menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin dýþýndaki ayni haklarýn baþkalarý lehine tesis ve tescil edilmesi, resmi özel ve tüzel kiþilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, tahsisin kabulü veya kiralanmasý,menkul yada gayrimenkullerin baþkalarýna hibe edilmesi veya baþkalarýnýn yapacaðý hibelerin kabul edilmesi, tabuda takrir vermek, takrir almak, cins tahsisi yapmak, taþýnmazlar üzerine üst hakký tesis etmek, þerh vermek, þerh almak, intifa ve irtifa hakký tesis ettirmek, derneðin gayesine uygun olarak borç alma hususlarýnda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi, 7. Dilek ve temenniler 8. Kapanýþ, (Ç.HAK:3449) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 26 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 34 FY4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 12 ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 27 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, Azemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: (Ç.HAK:3482) PERÞEMBE 25 ARALIK ELEMAN ALINACAKTIR 35 yaþýný geçmemiþ aþaðýdaki niteliklere sahip çalýþma arkadaþlarý aranýyor. 1- Lisans, Ön Lisans veya Ticaret Meslek Lisesi Mezunu tecrübeli muhasebe elemaný 2- MYO, Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise mezunu teknik resim bilgisine sahip, ölçü aletleri ve Auto Cat programý kullanabilen Teknik Ressam 3- Fanuc kullanabilen vardiyalý çalýþabilecek CNC operatörü 4- Dökümhanemizde yetiþtirilmek üzere vardiyalý çalýþabilecek beden iþçileri, aranýyor. Müracaatlar þahsen firmamýza yapýlacaktýr. T.C. ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/1362 ESAS Organize Sanayi Bölgesi 11.Cad.No: 11 Çorum TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli,Merkez Ýlçe, Bahçelievler Mahallesi/Mevkii, Cilt:60, Sayfa:5895, Ada: 187, Parsel: 19, adresinde, 3. Kat, 12 Numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde Mustafa ÖZÇELÝK adýna tapu kaydý olan, 1.487,00 m2 alanýndaki ana gayrimenkulü "arsa" vasfýnda, "Kat irtifaký" yapýlý 48/1486 arsa paylý " MESKEN " vasfýndaki taþýnmaz. Ana binasý; Bodrum kat + Zemin kat + 4 Normal kat olmak üzere toplam 6 katlý olup, ayrýk nizam ve betonörme karkas olarak 1997 yýlýnda inþa edilmiþ, asansörlü, kaloriferli (doðalgaz-merkezi sistem)dir. Satýþa konu olan MESKEN: Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler 7. Sokak, Iþýk Apartmaný, B-Blok, No: l O / 12 Çorum imar adresindedir. Halehazýrda mesken olarak kullanýlmakta olan daire 3. katta, takriben 125 m2 alanýnda olup, 3 oda, salon, mutfak, kiler, banyo, tuvalet, lavabo, hol, antre ve toplam 2 adet balkon gibi mahallerden oluþmaktadýr. Isýnmasý kalorifer ile yapýlmakta olan daire; güney ve doðu olmak üzere 2 yöne cephelidir. Salonunun tabaný ahþap laminant parke döþeme kaplama, odalarýn ahþap parke döþeme, duvarlarý saten alçý, kartonpiyerli tavanlarýn yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Antre ve holün tabaný ahþap laminant parke döþeme, mutfak ve balkonlarýn zemini seramik döþeme kaplama, duvarlarý saten alçý, kartonpiyerli tavanlarýn yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Doðalgaz tesisatý çekili olan mutfaðýnda mermer tabliyeli tezgah, altýnda ve üstünde suntalemden yapýlý dolaplar mevcuttur. Banyo ve Tuvaletin zemini seramik kaplý, tavanlarýn yüzeyi kreç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri beyaz plastik badanalý, duvarlarýn yüzeyi tavana kadar seramiktir.dýs kapýsý çelik, Ýç kapýlan ahþap vernik boyalý, ýsýcamlý pencereleri PVC doðramadýr. Adresi : Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler 7. Sokak, Iþýk Aprtmaný, B-Blok, No: 10/12 ÇORUM Yüzölçümü : 125 m2 Arsa Payý : 48 /1486 imar Durumu : Ayrýk nizam 4 kat konut alanýnda kalmaktadýr. Kýymeti : ,00TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýnda Mevcuttur 1.Satýþ Günü : 19/02/2015 günü 14:00-14:10 arasý 2.Satýþ Günü : 19/03/2015 günü 14:00-14:10 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MEZAT SALONU Satýþ þartlarý : 1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya "bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýp peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýn özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1362 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilanolunur.21/12/2014 (ÝÝK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn:1322)

18 18 PERÞEMBE 25 ARALIK 2014 Akýn Taþbaþ dan çifte birincilik Geliþim Ligi U 14 Kategorisi Haftanýn Sonuçlarý: Pazarspor - Çorum Belediyespor : 3-0 Samsunspor - Çaykur Rizespor : 1-2 Sebat Proje Akçaabat - Trabzonspor : 0-5 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Trabzons por Samsunspor Ç. Rizespor Pazarspor Tokatspor Çorum Belediye Sebat Proje BÞ Erzurum Sivasspor ligden çekildi Geliþim Ligi U 15 Kategorisi Haftanýn Sonuçlarý: Pazarspor - Çorum Belediyespor : 0-3 Samsunspor - Çaykur Rizespor : 0-0 Sebat Proje Akçaabat - Trabzonspor : 0-15 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Trabzons por Ç. Rizespor Samsunspor Çorum Belediye Tokatspor Sebat Proje Pazarspor BÞ Erzurum Sivasspor ligden çekildi Haftanýn Maçlarý : 27 Aralýk Cumartesi Çorum Belediyespor - Samsunspor. B Þ. Erzurumspor - Pazarspor Çaykur Rizespor- Sebat Proje Akçaabat. B ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ulukavakspor ligin ikinci yarý hazýrlýklarýna baþladý. Çarþamba Belediyespor maçýyla ligin ilk yarýsýný tamamlayan Ulukavakspor da Teknik Direktör Yusuf Aydemir bir hafta izin vermiþti. Önceki gün izni bitiren Ulukavakspor lu futbolcular ikinci yarý hazýrlýklarýna baþladýlar. Yusuf Aydemir in Çorum dýþýnda olmasý nedeniyle antrenör Ýsmail Atalay Baydur yönetiminde ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdüren Ulukavakspor fiziksel eksiklerini gidermeyi amaçlýyor. G Anamur da yapýlan Oryantiring 2. Kademe yarýþmalarýnda Çorum Gençlikspor dan E 10 kategorisinde Ýsmail Kakaç Ýlkokulu öðrencisi Akýn Taþbaþ ilk gün uzun mesafe ikinci gün sürat yarýþmalarýnda iki altýn madalyanýn sahibi oldu. ryantiring 2. Kade- yarýþmalarý Ana- Ome mur da yapýldý. Çorum Gençlikspor dan E 10 kategorisinde Akýn Taþbaþ iki gündede birinci olarak çifte altýn madalya kazandý Aralýk tarihleri arasýnda Mersin Anamur da yapýlan 2. Kademe yarýþmalarýna Çorum Gençlikspor 18 sporcu ile katýldý. Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu iki günde iki birincilik iki dördüncülük kazandýklarýný söyledi. Cumartesi günü yapýlan yarýþmalarda uzun mesafede E 10 kategorisinde Ýsmail Kakaç Ýlkokulu öðrencilerinden Akýn Taþbaþ birinciliði kazanýrken ayný okuldan Mehmet Harputlu ise dördüncü oldu. Pazar gü- Anamur da yapýlan 2. Kademe yarýþmalarýnda Akýn Taþbaþ iki kategoride birinci oldu nü yapýlan sürat yarýþmalarýnda da E 10 kategorisinde Akýn Taþbaþ yine birincilik kürsüsüne çýkarken K 10 kategorisinde ise Sýla Kambik dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Ýl Temsilcisi ve antrenörü Duran Torbacýoðlu, sporcularýnýn Türkiye Þampiyonasý kademe ya- Çorum Gençlikspor Oryartiring takýmý Anamur daki yarýþmalardan sonra toplu halde görülüyor rýþmalarýnda iyi dereceler almaya devam ettiklerini belirterek çalýþmalarýnýn artarak devam edeceðini söyledi. Torbacýoðlu 27 Aralýk cumartesi günü Bahabey Çamlýðý nda yapýlacak olan Okullar il eliþim Liginde Çorum Belediyespor dört kategoride haftayý üç galibiyet bir maðlubiyetle bitirdi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn mücadele ettiði Karadeniz grubunda Trabzonspor üç kategoride açýk ara liderliðini sürdürüyor. U 14 kategorisinde geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda Çorum Belediyespor, Pazarspor deplasmanýndan 3-0 maðlup dönünce hem üç puaný kaybette hemde birinciliðinin saat de baþlayacaðýný ve startýn Yüzme Havuzu ndan verileceðini söy- Ulukavak top baþý yaptý BAL temsilcimiz Ulukavakspor bir haftalýk iznin ardýndan ikinci yarý hazýrlýklarýna baþladý. Siyah beyazlýlarda ikinci yarý için transfer görüþmeleride devam ediyor. Bölgesel Lig temsilcimiz Ulukavakspor ligin ikinci yarý hazýrlýklarýna baþladý Niyazi Dönek e üç maç ceza orum Belediyespor un geliþim liginde mücadele Çeden U 15 takýmý oyuncusu Niyazi Dönek e üç maç ceza verildi. 13 Aralýk ta Çorum Belediyespor un sahasýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile oynadýðý maçta rakip takým futbolcusu ile kavga ettiði için oyundan atýlan Niyazi Dönek e Amatör futbol disiplin kurulu tarafýndan üç maç ceza verildi. Dönek, geçen hafta deplasmanda oynanan Pazarspor maçýnda forma giyemedi, iki hafta daha takýmýndaki yerini alamayacak. Ayný maçta kýrmýzý kart gören Büyükþehir Belediye Erzurumspor lu futbolcu Murat Demir de üç maç ceza aldý. Öte yandan ikinci yarý için takýma yapýlacak transferler konusunda da görüþmelerin devam ettiði öðrenildi. Mouabarek in oturma izni için konsolosluktan gerekli yazý bekleniyor. Geçen sezon Ýskilipgücüspor da forma giyen Orhan ve Turgay içinde görüþmelerin devam ettiði öðrenildi. Ulukavakspor Yönetimi eksikleri gidermek için baþka isimlerlede temas halinde olduðu öðrenildi. Mekik te dört isimle serbest býrakýldý orum Belediyespor un ikinci yarýnýn ilk maçýnda Çkendi sahasýnda karþýlaþacaðý Kýzýlcabölükspor da ilk yarý sonunda dört futbolcu ile yollar ayrýldý. Ýkinci yarý için transfer çalýþmalarýný sürdüren Kýzýlcabölükspor da ilk yarýda fazla forma þansý bulamayan Gökhan Demir, Baran Þimþek, Muharrem Ötkün ve Önder Sezar Mangu ile karþýlýklý anlaþýlarak yollar ayrýldý. ikili averaj üstünlüðünü kaybederek üçüncü hafta maçýna deplasmana gitme zorunda kaldý. Bu kategoride Trabzonspor farklý galibiyetlerini sürdürürken Rizespor, Samsunspor deplasmanýndan galip dönerek rakibini puan olarak yakaladý. U 15 kategorisinde ise Çorum Belediyespor Pazarspor deplasmanýnda aldýðý 3-0 lýk galibiyetle üst sýralara tutunurken grupta Trabzonspor 11. maçtaki gol sayýsýný 95 e Sebat kaçan üç puana yanýyor ebatspor da Batman Petrolspor karþýsýnda alý- yenilginin üzüntüsü yaþanýyor. Kýrmýzý- Snan Beyazlý takýmýn teknik direktörü Ýsmail Batur, Batman Petrolspor karþýsýnda sahadan hiç beklemedikleri bir yenilgiyle ayrýldýklarýný söyledi. Karþýlaþma boyunca rakipleri önünde iyi bir futbol ortaya koyduklarýný belirten Batur, maçýn ilk bölümünde 3 farklý bir skorla öne geçebilirdik. Biz atamadýk, rakip ise ilk yarýnýn sonlarýna doðru bulduðu golle devreyi 1-0 önde tamamladý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda ise tek kale oynadýk ancak son vuruþlarda baþarýlý olamadýk. Bu da bizim sahadan hiç hak etmediðimiz bir yenilgiyle ayrýlmamýza neden oldu. Sebatspor da görevde bulunduðum 5 maçlýk periyotta en iyi oyunumuzu oynadýk ama bu iyi futbolumuzu puan ile süsleyemedik. Çok üzgünüz dedi. Öte yandan Sebatspor da teknik heyetin vereceði rapor doðrultusunda bazý oyuncularla yollarýn ayrýlacaðý öðrenildi. Keskin ve Tabak MHK nin gözdesi entbol C Klasman hakemleri Yasir Keskin ve Yasin HTabak a hafta sonu da görev var. Bu sezon klasmana yükselen genç klasman hakemleri Yasir Keskin ve Yasin Tabak 28 Aralýk pazar günü saat de Giresun Dereli Ýlçe Spor Salonu nda oynanacak 2. Lig Bayanlar A grubunda Giresun Derelispor ile Mehmet Akif Ýlköðretimspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçta görev yapacaklar. Maçýn gözlemcisi ise Samsun dan M. Atila Dilek. Yasir Keskin ve Yasin Tabak dün Nevþehir de oynanan Ünilig maçýnda görev yapmýþtý. Bu yýl klasmana yükselmelerine raðmen gösterdikleri performansla MHK tarafýndan görev verilen genç hakemlerin geliþimi büyük beðeni topluyor. Geliþim de Trabzonspor zirveyi býrakmýyor Geliþim Ligi Karadeniz grubunda Çorum Belediyespor, Pazarspor ile oynadýðý dört maçta üç galibiyet ve bir maðlubiyet aldý. Grupta Trabzonspor dört kategoride de liderliðini devam ettirirken Çorum Belediyespor kendisine üst sýralarda yer bulmak için çýkartarak liderliðini devam ettirdi. Rizespor ise Samsunspor deplasmanýndan golsüz beraberlik ve bir puanla dönerek ikinci sýradaki yerini korudu. Geliþim Liginde bu hafta sonu 12. hafta maçlarý oynanacak. Çorum Belediyespor evinde Samsunspor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýda yenildiði rakibi önünde rövanþý almak amacýnda.

19 PERÞEMBE 25 ARALIK (Ç.HAK:3446) (Ç.HAK:3470) (Ç.HAK:3478) "Sektörünün lider firmalarýndan biri olan þirketimizde görevlendirmek üzere, TEKNÝSYENLER arýyoruz." Bu pozisyon için öncelikli aradýðýmýz özellikler: ** MYO, Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu, ** Yoðun çalýþma temposunda yüksek iþ gücü ile çalýþmaya uyum saðlayabilecek, ** Vardiyalý çalýþma sisteminde ve gereðinde mesaili çalýþmaya uygun, ** Ekip çalýþmasýna önem veren ve iþ birliði becerisi yüksek, ** Askerlik hizmetini tamamlamýþ ve 35 yaþýný aþmamýþ, ** Tercihen Üretim tecrübesi olan, ** Çorum'da ikamet eden veya edebilecek. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cd. No:5 Çorum Tel: 0 (364) (pbx) Fax :0 (364) Veteriner Hekim ve Zooteknist Alýnacaktýr Saðmallý Süt Sýðýrcýlýðý Tesisimizde görevlendirilmek üzere; Veteriner Hekim ve Zooteknistler alýnacaktýr. Karakaþlar Þirketler Grubu'na baðlý, -Süt Sýðýrcýlýðý Ýþletmesinde saðlýk yönetimi konusunda en az 3 yýl tecrübeli, -Üniversitelerin ilgili bölümünlerinden mezun, -En az 3 yýl çiftlik deneyimi olan, -Askerlik görevini tamamlamýþ, -Bay takým arkadaþý aramaktayýz. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez ÇORUM 0(364) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Marangoz veya Mobilya Ustasý alýnacaktýr. Kýratoðlu Deðirmen Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Sok. No: 5 Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum AK sicil numaralý Beko 100 TR model yazar kasa ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Uður AMASYALI Gazi Cad. No: 5 (Ç.HAK:3487) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muradiye KÜÇÜKGÜLER Þaban kýzý Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3486) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat YÜKSEL Kamil oðlu 1995 Kýrýkkale Balýþeyh Doðumlu (Ç.HAK:3485) YÝTÝK SERÝ-A, SIRA NOLU BÝR CÝLT FA- TURAMI KAYBETTÝM. HÜKÜMSÜZDÜR. ABDULLAH TORUN T.C. = (Ç.HAK:3446) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Melahat DELÝKARA Saffet kýzý 1988 Sungurlu Doðumlu Saniye Berat DELÝKARA Ferdi kýzý 2004 Ýskilip Doðumlu Mustafa Salih DELÝKARA Ferdi oðlu 2007 Ýskilip Doðumlu (Ç.HAK:3445) ELEMANLAR ALINACAKTIR yaþ arasý elektrikçi ustasý, kalfasý ve güvenlik sistemlerinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON (Ç.HAK:3458) Bayan Muhasebe Elemaný Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe konusunda tecrübeli bilgisayar kullanabilen bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Arýzade Arýcýlýk (Ç.HAK:3447) Çepni Mah. Hamit Cami Sokak No: 105/B Satýlýk veya Kiralýk Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 2. kat güney batý cephe daire satýlýk veya (Ç.HAK:3450) kiralýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Pompa Görevlileri alýnacaktýr. Hitit Petrol Turkuaz Çepni Mah. Çevre Yolu Bulvarý No: 207 (Býyýkoðlu Halý Saha yaný) (Ç.HAK:3453) KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Kiralýk Eþyalý Lüks Daire Vali Konaðý yaný merkezi ýsýtma (Ç.HAK:3460) sistemli (aile için) 3+1 daire kiralýktýr Mür. Tel: ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Devren Satýlýk Süper Market Bahçelievler merkezde 400 m2 büyüklüðünde, barkotlu sistem satýlýk süper market. (Ç.HAK:3448) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) (Ç.HAK:3395) (Ç.HAK:3428) Not: Takas olunur. Ýrtibat: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Lüks Dubleks Daire Fatih Cad. Topkapý Apt. 7. kat güney-batý cephe, açýk kapýlý, (Ç.HAK:3463) teraslý, sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk M Plaka 19 M ELEMAN ARANIYOR (Ç.HAK:3465) (Ç.HAK:3472) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere LKS bilen deneyimli muhasebe elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: 30 Çorum Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2702) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Kapasite arttýran iþ yerimizde istihdam edilmek üzere USTA KAYNAKÇILAR alýnacaktýr. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. SSK + Yemek + Servis Adres : Küçük Sanayi Sitesi 37.Sokak No: 3-A ÇORUM Tel : Satýlýk Tarla Ankara Yolu Çaðýl Makina, Efes Pilsen Depo arkasý, Yaydiðin,113 ada, 6 parsel, m2 tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3394) Fiyat: Dönümü TL Mür. Tel: X5 dizel ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanmasýný bilen ve ön muhasebe bilgisine sahip bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3440) ELEMANLAR ALINACAKTIR Gazi, Ýnönü ve Bahabey caddelerinde parkomat görevlisi olarak çalýþacak bay-bayan personeller alýnacaktýr. (Ç.HAK:3477) Mür. Tel: ÇEVRE MÜHENDÝSÝ ARANIYOR Elit Çevre Danýþmanlýk ve Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. de görevlendirilmek üzere çevre mühendisi alýnacaktýr. CV lerin (Ç.HAK:3475) adresine gönderilmesi rica olunur. Mür. Tel: Anadolu Apart Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa Üstü) (Ç.HAK:3461)

20 Beþ futbolcu ile yollar ayrýldý Emre Biçer Ender Acar Muhammed Zahid Öztaþ Onur Aksar Kývanç Salihoðlu Çorum Belediyespor da Teknik Heyet in raporu doðrultusunda ayrýlmak isteyen Kývanç ve Ender e belirlenen bonservis miktarlarýný getirmek þartýyla, genç futbolcular Muhammed Zahid, Onur Aksar ve Emre Biçer in ise önlerini açmak amacýyla sözleþmeleri karþýlýklý olarak fesh edilececeði açýklandý. orum Belediyespor da ikinci yarý Çöncesinde kadroda beklenen operasyon yapýldý. Önceki akþam Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn yaptýðý toplantý sonunda ayrýlmak isteyen iki futbolcuyla birlikte beþ futbolcuyla yollar ayrýlýrken kadronun 24 de kalmasýna karar verildi. Daha önceden kadrodan ayrýlmak isteklerini yönetime ileten Ender ve Kývanç la birlikte Çorumlu genç futbolcular Muhammed Zahid, Onur Aksar ve Emre Biçer e kulüp bulmalarý istendi. Yönetim kurulundan yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda genç futbolcular Muhammed Zahid Öztaþ, Emre Biçer ve Onur Aksar ýn önlerni açmak ve futbol oynama þansý bulabilecekleri takýmlara transfer olabilmeleri için sözleþmelerinin karþýlýklý olarak fesh edildiði açýklandý. Kendi istekleri ile ayrýlmak isteyen Ender Acar ve Kývanç Salihoðlu na ise yönetim tarafýndan belirlenecek bonservis bedellerini ödenmesi þartýyla transferlerine izin verileceði açýklandý. Yönetim ayrýlacak olan futbolculara kulüplere bugüne kadar yaptýklarý hizmetlerden dolayý teþekkür edildi ve bundan sonraki futbol hayatlarýnda baþarýlar dilendi. Bu doðrultuda alýnan kararlar sonunda yollar ayrýlan beþ futbolcunun ardýndan transfer içinde takýmýn eksik mevkileri ve þartlarýn müsait olduðu içinde gerekli transferlerin yapýlacaðý belirten açýklamada takýmýn 28 Aralýk pazar günü yapacaðý antrenmanýn ardýndan izin verilmesine takýmýn 3 Ocak ta yeniden toplanacaðý belirtilen açýklamada Antalya da yapýlacak kampýn ise 3-14 Ocak tarihlerinde olacaðý belirtildi. Emin Tiryaki AYBESK takýmýnýn formasýný giyiyor Kampýn ardýndan da üç gün izin verilecek olan Çorum Belediyespor futbol takýmý 17 Ocak cumartesi günü Çorum da toplanacak ve ligin ilk haftasýnda evinde oynayacaðý Kýzýlcabölükspor maçýnýn hazýrlýklarýna devam edecek. Abi-kardeþ oynadýlar Çorum Belediyespor profesyonel takýmý ile geliþim Ligi U 19 kategorisinde mücadele eden kardeþleri dün Nazmi Avluca sahasýnda hazýrlýk maçý yaptýlar. Ali Kireþ (2) ve Çaðlar ýn golü ile maçý 3-0 kazanan abiler olurken kardeþlerde performanslarý ile göz doldurdular. orum Belediyespor ikinci Çyarý hazýrlýklarý kapsamýnda dün alt yapý takýmý ile hazýrlýk maçýnda karþý karþýya geldi. Nazmi Avluca sahasýndaki hazýrlýk maçýnda abiler, kardeþlerini 3-0 yenerken alt yapý futbolcularýnýn performansý göz doldurdu. Baþkan Zeki Gül ün de bir süre izlediði çift kalede kaleleri gençler ve Osmancýk kaç korurkan hasta olan Oðuzhan Yalçýn dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sakatlýðý bulunan Sefa Akýn Baþýbüyük ise hafif tempo koþu yapmaya baþladý. Dün kulüple yollarý ayrýlan isimlerinde katýlmadýðý çift kalede Çorum Belediyespor Ampute Ligi nin ilk Çorumlu futbolcusu Yenimahalle nin AYBESK takýmýnda forma giyen Emin Tiryaki geçen hafta takýmýnýn bir golüne imza attý. utbol Federasyonu tarafýndan iki yýldýr düzenlenen FAmpute Ligi nde mücadele eden ilk Çorumlu futbolcu Emin Tiryaki oldu. Futbol uðruna ayaðýný kaybeden Emin Tiryaki futbol aþkýný kaybetmedi ve oynamaya devam etti. ASGD tarafýndan düzenlenen Orta Kuþak Futbol Turnuvasý nda yaþý tutmamasýna karþýn tertip kurulu tarafýndan verilen özel izinli iki yýldýr bu turnuvada kaleci olarak Balaban Makina takýmýnda forma giydi. Bu maçlarda gösterdiði performansla dikkat çeken Emin Tiryaki, Balaban Makina sahiplerinden Ýlhami Balaban ýn çabalarý sonucunda Ampute Liginde mücadele eden Ankara Yeni Mahalle kulübüyle temasa geçerek bu kulübe transferine ön ayak oldu. Ampute Süper Lig de mücadele eden AYBESK takýmýnda forma giyen Emin Tiryaki ligde takýmýnda forma giyen isimler arasýnda yer alýyor. Geçtiðimiz hafta sonu Malatla Bedensel Engelliler ile oynanan maçta forma giyen Emin Tiryaki takýmýnýn bir golünüde imza attý. Tiryaki nin formasýný giydiði AYBESK takýmý maçý 7-0 kazanmayý baþardý. profesyonel takýmý Abdullatif (Ertuðrul), Nedim (Akýn), Ýmam, Eray (Ali Kireþ), Sefa Karaahmetoðlu (Turgay), Furkan (Sefa Karaahmetoðlu), Ali Kireþ (Burak), Murathan (Furkan), Bilal, Okan, Burak (Çaðlar) lý kadrosuyla mücadele derken Akademi Ligi takýmý ise Osman Kaç, Gökhan (Abdulkerim), Batuhan (Deniz), Murat (Fatih), Kadir (Emre), Þakir, Burak Dinçer (Ertuðrul), Volkan( Murat), Özkan( Selçuk) lu kadrosuyla mücadele etti. Akademi Ligi takýmý sporcularýnýn mücadelesi ile öne çýktýðý maçta, profesyonel takým oyuncularý ise daha rahat bir görüntü verdiler. Zaman zaman güzel iþlerin olduðu çift kale maçta gençler tecrübe kazanýrken abilerde günün antrenmanýný maçla yaptýlar. Abilerin Ali Kireþ in iki ve Çaðlar ýn bir golüyle 3-0 kazandýðý çift kale abi kardeþe yakýþýr þekilde oynandý ve tamamlandý. Çorum Belediyespor, ligin ikinci yarý hazýrlýklarýnýn ilk etabýna bugün yapacaðý çalýþma ile devam edecek. Anamur da yapýlan 2. Kademe yarýþmalarýnda Akýn Taþbaþ iki kategoride birinci oldu PERÞEMBE 25 ARALIK 2014 Fatih Sultan Mehmet te Sporda Þiddet paneli illi Eðitim Müdürlüðü, Kamu Has- Genel Sekreterliði, Gençlik Mtaneleri Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýl Müftülüðü ve Çorum Belediyespor iþbirliðiyle organize edilen Sporda þiddet bir hastalýktýr konulu panel bugün saat de Fatih Sultan Mehmet Ýlkökulu konferans salonunda yapýlacak. Transfer görüþmeleri baþladý Ç orum Belediyespor da devre arasýnda takýma yapýlacak takviyeler konusunda transfer görüþmeleri baþladý. Önceki akþam yapýlan baþkan ve teknik heyet toplantýsýnýn ardýndan ayrýlacak isimler belirlenirken transfer edilecek mevkilerde netleþti. Bu görüþmenin ardýndan Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan önerilen isimlerle temasa geçildi. Transfer görüþmelerini büyük bir gizlilik içinde yürüten Belediyespor kulüpleri ile anlaþmasý olan futbolcular nedeniyle görüþmeleri gizli tutarak kesin anlaþma saðladýktan sonra açýklamayý planlýyor. Çift kalenin bir bölümünü Baþkan Zeki Gül ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal birlikte izledi Milli Eðitim Müdürlüðü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýl Müftülüðü ve Çorum Belediyespor iþbirliðiyle organize edilen Sporda þiddet bir hastalýktýr konulu panel bugün saat de Fatih Sultan Mehmet Ýlkökulu konferans salonunda yapýlacak. Panelde Hakimiyet Gazetesi Spor Yönetmeni Halil Öztürk moderatör olarak görev yaparken panalistler ise Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku Kamuk ile Yrd. Doç. Dr. Zafer Doðru ile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatrist Dr. Ahmet Üzer. Baþkan Zeki Gül ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dünki antrenman öncesinde bir süre bu konuda görüþme yaptýlar Batman Adliyeyi de tek geçti:1-0 orum Belediyes- grubunda Çpor un dün oynanan erteleme maçýnda Batman Petrolspor, Adliyespor u 1-0 yenerek üst üste ikinci maçýndan tek golle üç puaný alarak ayrýldý. Batman ýn cezasý nedeniyle seyircisiz olarak dün oynanan maçta Batman Petrolspor 18. dakikada Muhammed Kalkan ýn attýðý golle 1-0 kazandý. Kýrmýzý Beyazlýlar ilk yarýnýn son maçýnda da evinde Sebatspor u 1-0 yenmeyi baþarmýþtý. Batman bu galibiyetle 20 puanla 14. sýraya yükselirken Adliyespor ise 24 puanda ve dokuzuncu sýrada ilk yarýyý bitirdi.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı