ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012

2 M LLÎ E T M BAKANLI I...: 5692 YARDIMCI VE KAYNAK K TAPLARI D Z S...: Y Her hakkı saklıdır ve Millî E itim Bakanlı ına aittir. Kitabın metin, soru ve ekilleri kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayınlanamaz. ED TÖR Yard. Doç. Dr. Raif KALYONCU D L UZMANI Kibar BAYRAKTAR PROGRAM GEL T RME UZMANI Vedat UZUNER ÖLÇME DE ERLEND RME UZMANI Yurdagül GÜNAL REHBERL K UZMANI Adem POLAT GÖRSEL TASARIM UZMANI Ercan AYÇ ÇEK ISBN Millî E itim Bakanlı ı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 7006 sayılı kararı ile e itim aracı olarak kabul edilmi, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü ünün gün ve sayılı yazısı ile birinci defa 2,500 adet basılmı tır.

3

4

5

6

7 K TABIMIZI TANIYALIM ETK NL K BÖLÜMÜ Etkinli in sınıf içi mi yoksa sınıf dı ı mı oldu unu gösterir. Bölümde kaçıncı etkinlik oldu unu gösterir. Etkinli in ismini gösterir. 1. ETK NL K Yüz fadeleri Nasıl Bir Yol zleyelim? 1- A a ıda heykel, rölyef ve mask foto rafları verilmi tir. Bu foto raflardaki yüz ifadelerini görsellerin altındaki bo luklara yazınız. 7. Görsel, Japon Noh Maskı 8. Görsel, James Peniston 9. Görsel, Rolyef Sümer HAZIRLIK BÖLÜMÜ Konuya hazırlık bölümüdür. Hazı rlı k Soyutlama sanatın ya amsal edimidir. Madıney Konuya giri te kullanılan sanatla ilgili sözlerin yer aldı ı bölümdür. Konuyla ilgili hazırlık amacı ta ıyan görsellerin bulundu u alandır. 73. Görsel, Ziyatin Nuriev 74. Görsel, Ziyatin Nuriev 1. Bir kompozisyonda olması gereken düzenin sa lanmasında kompozisyon ögelerinin önemi nedir? Konuyla ilgili hazırlık amacı ta ıyan soruların bulundu u alandır.

8 TARTI ALIM BÖLÜMÜ Kavramların tartı ıldı ı bölümdür. Tartı alım Yüzey düzenlemede, uygunluk ilkesinin kullanıldı ı örnek çalı maları inceleyerek dü üncelerinizi arkada larınızla payla ınız. ARA TIRALIM BÖLÜMÜ Konunun farklı kaynaklardan ara tırıldı ı ve elde edilen sonuçların sınıfta payla ıldı ı bölümdür. Ara tıralım Manavdaki izlenimlerinize benzerlerini katabilmek için yakın çevrenizde bir gözlem yapınız. Gözlem yaparken yanınıza kâ ıt, kalem ve foto raf makinenizi alınız. Gözlemlerinizi ve dü üncelerinizi not ediniz. Gördüklerinizi foto raflayınız. NCELEME BÖLÜMÜ Konuyla ilgili görseller ve eserlerin bireysel olarak incelenip bir sonuca varılmasının sa landı ı bölümdür. nceleme Örnek çalı maları inceleyiniz. Bu çalı malarda yüzey düzenlemesi ve benzerlik ilkesinin nasıl kullanıldı ını arkada larınızla payla ınız. YORUMLAMA BÖLÜMÜ Yapılan etkinliklerdeki verilmek istenen kavramın yorumlandı ı bölümdür. Yorumlayalım Tasarladı ınız yüzey düzenlemesinde egemenlik ilkesini kullanabildiniz mi? Açıklayınız. SONRAK DERSE HAZIRLIK BÖLÜMÜ Bir sonraki derste i lenecek konuyla ilgili ön hazırlık bölümüdür. Sonraki Derse Hazırlık 1. Sınıfınızdaki ö rencilerden iki grup olu turunuz. 2. Birinci grup üç boyutlu sanatta mask konusunu yazılı; ikinci grup ise görsel materyallerden ara tıracak ekilde i bölümü yapınız.

9 K TAP Ç NDE KULLANILAN KONLAR VE ANLAMLARI Sınıf çi Etkinlik Ö rencilerin resim yapma, tartı ma ve inceleme becerilerini geli tirmeye yönelik kazanımlarını destekleyen sınıf içinde yapılacak uygulama çalı maları bu bölümde yer alır. Sınıf Dı ı Etkinlik Ö rencilerin resim yapma, tartı ma ve inceleme becerilerini geli tirmeye yönelik kazanımlarını destekleyen sınıf dı ında yapılacak uygulama çalı maları bu bölümde yer alır. nceleme Ö rencilerin bireysel veya grup olarak yapaca ı inceleme, ara tırma, gözlem ve uygulamaları kapsayan uzun veya kısa süreli çalı malar bu bölümde yer alır. Ara tıralım Ö rencilerin bireysel veya grup olarak yapaca ı ara tırma ve uygulamaları kapsayan uzun veya kısa süreli çalı malar bu bölümde yer alır. Tartı alım Ö rencilerin kendi fikirlerini açıklayacakları konular bu bölümde yer alır. Gözlemleyelim Ö rencilerin bireysel veya grup olarak yapaca ı gözlem ve uygulamaları kapsayan uzun veya kısa süreli çalı malar bu bölümde yer alır. Bunları Biliyor musunuz? Bilimsel nitelik ta ıyan, konuyu desteklemeye yönelik bilgiler bu bölümde yer alır. Yorumlayalım Ö rencilerin konuyu kavramaya yönelik çalı maları bu bölümde yer alır. Sonraki Derse Hazırlık Ö rencilerin bir sonraki derste i leyecekleri konuyla ilgili olarak yapacakları uygulamalar bu bölümde yer alır. Dikkat Kitap içinde yapılacak olan çalı malarda önemli olan bir uyarıyı belirten i arettir.

10

11 Ç NDEK LER I. Ö RENME ALANI ÜÇ BOYUTLU SANAT OLGUSU ÜN TE Üç Boyutlu Sanata Giri Üç Boyutlu Sanatın Yapısı Üç Boyutlu Sanatın Kapsamı Üç Boyutlu Sanatın Sınıflandırılması Üç Boyutlu Sanatın Tarihçesi ve Medeniyetlerle li kisi Dünyada Yurdumuzda Atatürk ve Sanat Üç Boyutlu Sanatta Kullanılan Araç - Gereç Ünite Sonu Ölçme ve De erlendirme Soruları II. Ö RENME ALANI SANATSAL DÜZENLEMEDE KURGU ÜN TE Üç Boyutlu Sanatta Kompozisyon Ögeleri Hacim Doku I ık - Gölge Nokta - Çizgi Yüzey Birim - Modül - Bütün Renk Perspektif Duygusal Tepkilerin Kompozisyon Ögeleri ile li kisi Kompozisyon Ögelerinin Kullanımında Bütünlük Ünite Sonu Ölçme ve De erlendirme Soruları ÜN TE Üç Boyutlu Sanatta Kompozisyon Kavramları Yüzeyde Düzen Anlayı ı Geometrik Kurgu Koram Tekrar, Dönü ümlü Tekrar Simetri - Asimetri Bo luk - Doluluk Büyük - Küçük Uzaklık - Yakınlık Armoni ve Zıtlık Denge Ünite Sonu Ölçme ve De erlendirme Soruları... 89

12 III. Ö RENME ALANI ÜÇ BOYUTLU SANATTA B Ç MLEND RME ÜN TE Tasarım lkeleri Uygunluk Benzerlik Egemenlik Yön Zıtlık ve Yüzey Düzenleme Hareket ve Yüzey Düzenleme Ritim ve Yüzey Düzenleme Ünite Sonu Ölçme ve De erlendirme Soruları ÜN TE Mask Çalı maları Farklı Yüz Karakterleri Mask Çalı malarında Kullanılan Malzeme ve Yöntemler Ünite Sonu Ölçme ve De erlendirme Soruları SÖZLÜK Akran De erlendirme Formu Grup De erlendirme Formu Öz De erlendirme Formu Holistik Rubrik Formu KAYNAKÇA CEVAP ANAHTARI

13 1

14 2

15 I. Ö RENME ALANI ÜÇ BOYUTLU SANAT OLGUSU 1. ÜN TE ÜÇ BOYUTLU SANATA G R KONULAR 1. ÜÇ BOYUTLU SANATIN YAPISI 2. ÜÇ BOYUTLU SANATIN KAPSAMI 3. ÜÇ BOYUTLU SANATIN SINIFLANDIRILMASI 4. ÜÇ BOYUTLU SANATIN TAR HÇES VE MEDEN YETLERLE L K S 4.1. DÜNYADA 4.2. YURDUMUZDA 4.3. ATATÜRK VE SANAT 5. ÜÇ BOYUTLU SANATTA KULLANILAN ARAÇ - GEREÇ Öneri Bu ünite ile ilgili elde etti iniz verileri ve kendinizi de erlendirdi iniz Öz De erlendirme Formu ve Grup De erlendirme Formu nu her konunun sonunda ö renci ürün dosyasına koyunuz (Ek-2, 3). 3

16 1. ÜÇ BOYUTLU SANATIN YAPISI Hazı rlı k Sanat e itimi, biçim olu turan dü ünme etkinli idir. Paul Klee (Pol Kıle) 1. Görsel 2. Görsel, Veronica Juyoun BYUN Çevrenizde bulunan müzelerden veya internetten üç boyutlu eserleri inceleyiniz. Bu eserlerin benzerlerini yakın çevrenizde de bulmaya çalı arak örnekler veriniz. Pano Hazırlayalım Araç - Gereç 50x70 mukavva, renkli fon kartonları, makas, maket bıça ı, yapı tırıcı, renkli kalemler Sevgili ö renciler, sizden Güzel Sanatların Sınıflandırılması ile ilgili bir pano çalı ması yapmanız istenmektedir. Çalı manızı yaparken a a ıdaki yönergeyi takip ediniz. nternet ve yazılı kaynaklardan güzel sanatlarda nasıl bir sınıflandırmanın yapıldı ını ara tırınız. Ara tırmanızı yaparken konu ile ilgili görsellere de ula maya çalı ınız. Üç boyutlu sanatın medeniyetlere göre nasıl farklıla tı ını ve ülkemizdeki yerini, yaptı ınız pano çalı masından da yararlanarak arkada larınızla tartı ınız. Hazırladı ınız panoyu arkada larınızla de erlendiriniz. NOT: Hazırladı ınız çalı manızla ilgili EK-3 te verilen Öz De erlendirme Formunu doldurunuz. 4

17 Ara tıralım A a ıda üç boyutlu sanata örnekler verilmi tir. Bu eserleri dikkatlice inceleyiniz. Siz de yakın çevrenizdeki üç boyutlu eserlerin yapılı tarihini, yapılı ında kullanılan malzemeleri, teknikleri ve bunları yapan sanatçıları ara tırınız. Ara tırmanızı yaparken a a ıdaki yönerge do rultusunda hareket ediniz. Nasıl Bir Yol zleyelim? 1. Sınıf mevcuduna göre üç veya dört grup olu turunuz. 2. Bir ara tırma planı ve grup içerisinde görev da ılımı yapınız. 3. Ara tırma yaparken ula tı ınız üç boyutlu sanat eserlerini foto raflayınız. 4. Foto rafladı ınız eserleri ortak ve farklı yönlerine göre sınıflandırınız. 5. Ara tırma sonunda elde etti iniz bilgileri, eserlerin görselleriyle destekleyerek atölye panosunda sergileyiniz. 6. Bu etkinli in grup de erlendirmesini yapmak için kitap sonundaki Ek-2 formunu doldurunuz. 3. Görsel, Atatürk Heykeli - Trabzon 4. Görsel, Beylerbeyi Sarayı - stanbul 5. Görsel, Ta Rölyef 5

18 Çizimler, tablolar ve baskılar derinli e sahip olmadıkları için iki boyutlu çalı ma grubuna girer. Yükseklik, geni lik ve derinli e sahip olan çalı malar ise üç boyutludur. Bu çalı malar soyut dü ünmeyi ve gözünde canlandırmayı kolayla tırır. nceleme A a ıda, tarih öncesi devirlere ve günümüze ait üç boyutlu sanat eserlerinden örnekler verilmi tir. Bu örnekleri, yapıldıkları malzeme yönünden kar ıla tırınız. Dü üncelerinizi arkada larınızla payla ınız. 6. Görsel, Bo a MÖ Hermitage Müzesi 7. Görsel 8. Görsel, Guggenheim Müzesi - spanya 9. Görsel, Jen Stark Görsel, Robert Bradford Görsel, Andrew F. Scott

19 ki ve üç boyutlu çalı malar arasında belirgin farklar vardır. Resimde lüks sayılan bo lu un, üç boyutlu sanatta ihtiyaç oldu u bir gerçektir. Sanat olarak heykel, rölyef ve mimarinin özelli i uzayda üç boyutlu bir nesne olu turmasıdır. ki boyutlu bir düzlemde derinlik perspektifle yanılsama olarak verilir oysa üç boyutlu çalı malarda derinlik gerçektir. 12. Görsel, Vincent Van Gogh 13. Görsel, Henry Moore 14. Görsel, Reinier de Jong 7

20 2. ÜÇ BOYUTLU SANATIN KAPSAMI Hazı rlı k 15. Görsel 1. Ortak kurallar, sanatçıları resim ile üç boyutlu sanatı birlikte kullanmaya zorlar mı? 2. Bir sanatçı hem resim hem de üç boyutlu sanat eseri üretebilir. Bu durum resim ve üç boyutlu sanatı ili kilendirmede kullanılabilir mi? Tartı ınız. 3. Genellikle mimaride kullanılan ta ın, heykel ve rölyefte kullanılması birbiriyle ili kilendirir. Üç boyutlu sanatın di er sanat dalları ile buna benzer bir ili kisi var mıdır? Tartı ınız. nceleme A a ıda verilen görselleri inceleyerek resim sanatı ile üç boyutlu sanatın ili kisini belirlemeye çalı ınız. 16. Görsel 17. Görsel 8

21 1. ETK NL K Mimar Sinan A a ıda verilen metni okuyunuz ve soruları cevaplandırınız. M MAR S NAN VE SÜLEYMAN YE Osmanlı padi ahlarından Kanuni Sultan Süleyman, kendi adını ta ıyan caminin yapımında Mimarba ı Mimar Sinan ı görevlendirir. Aradan yedi yıl gibi uzun bir zaman geçmesine ra men cami bir türlü tamamlanamaz. Bunun üzerine dedikodular çıkar. Durumu yerinde görmek isteyen padi ah, bir ikindi vakti Süleymaniye ye gider. Muhte em yapının içine girdi inde Sinan, tam da söylendi i gibi caminin ortasında oturmu nargilesini tüttürmektedir. Sultan gözlerine inanamaz. Tok sesiyle ve bütün ha metiyle Bu ne i tir Mimarba ı? diye haykırır. Oysa Mimar Sinan ın içti- i nargilenin tömbeki yoktur, sadece suyu vardır. Usta mimar, nargilenin fokurtularını dinleyerek caminin akusti ini ölçmeye çalı makta ve imamın sesini mihraptan caminin her yerine aynı tonda nasıl ula tırılabilece ini hesaplamaktadır. Mimar Sinan, bununla yetinmemi Anadolu nun de i ik yerlerinden altmı be tane dev tur u küpü getirtmi, bu küpleri içleri bo ve a ızları dı a dönük olacak ekilde kubbenin eteklerine dizdirtmi, böylece sesi, yüzlerce metre karelik mekânın her kö esine, en iyi ekilde yaymayı ba armı tır. 18. Görsel, Süleymaniye Cami 19. Görsel, Süleymaniye Cami 1. Mimar Sinan, eserinde sadece görünü e mi önem vermi tir? Neden? 2. Sesin da ılımı için caminin mimarisi nasıl düzenlenmi tir? 3. Mimari, ba ka hangi sanat dallarından etkilenebilir? Tartı ınız. 9

22 Sesin varlı ı, biçimi, tarzı, yayın ko ulu, seviyesi ve zamanlaması gibi faktörler, mekânın algılanma biçimini etkilemektedir. Çünkü müzik, mekân kurgusunun önemli bir elemanıdır. Mimari bir yapının planlanmasında sesin da ılımı, yani akusti i, dikkate alınmalıdır. Çünkü ses da ılımı müzik, tiyatro, opera ve bale gibi sanatları önemli ölçüde etkiler. Resimde üç boyutlu etkiyi perspektif, renk vb. ögelerle sa lamak ifadeyi zenginle tirir. Bu bir yanılsama olsa bile eserin daha gerçekçi olmasını sa lar. Resim sanatında oldu u gibi üç boyutlu sanatta da kompozisyon ögeleri, kavramları ve tasarım ilkeleri vardır. Bu ortak kurallar, çalı malardaki kaygıları aynı noktada birle tirir. Üç boyutlu bir çalı manın önce iki boyutlu siyah-beyaz ve renkli eskizleri yapılır. Bu, üç boyutlu sanatla resim sanatının bir ili kisi sayılabilir. Aynı ekilde mask, rölyef, heykel ve mimari gibi çe itli üç boyutlu eserlerin tiyatro, opera, bale ve sinemada kullanılması bu sanatlarla üç boyutlu sanatın ili kisini gösterir. Resim, rölyef, heykel, müzik, görüntü vb. sanat çalı malarının bir kompozisyon olu turacak ekilde sergilenmesi eserlerin etkileyicili ini artırır. Büyük sanat faaliyetlerinde sıkça ba vurulan bu yönteme, yerle tirme (enstalasyon) denir. 20. Görsel, A. Aysun SANDIKÇIO LU Börk-1 Siyah-Beyaz ve Renkli Eskizleri 21. Görsel, A. Aysun SANDIKÇIO LU Börk Görsel, Mask 23. Görsel, Konser Salonu 10

23 Üç boyutlu sanat, mimari yapıların dı ında ve içinde kütlesel de er olarak yer alabilir. Böylece mimari bo luklar heykel ve rölyefle estetik de er kazanır. Yakın zamanda gerek yeni malzeme ve üretim teknolojilerinin geli mesi gerekse dijital tasarımın iyice yerle mesi ile mimarlıkta heykelsi formların önü açılmı tır. Bundan dolayı günümüzde üç boyutlu sanat, geometrik tasarımı ile daha parçalı ve yapı hâlinde; mimari tasarımlar ise daha heykelsidir. 25. Görsel, Santiago Calatrava 24. Görsel, Gherkin Binası Mimari bir yapının i levsel olmasının yanında estetik de erinin büyüklü ü onun mimari de- erlerinin de ölçütüdür. 26. Görsel, Santiago Calatrava Resim ve heykel gibi güzel sanatların birbirleriyle ili kisinde ortak nokta insandır. nsan hem üreten hem de seyreden konumundadır. Sanat eserleri, içinde bulundu u mekânla insan arasında ili ki kurar. Bu ili kiyi, bir ma aranın duvarındaki resim, do anın içindeki kaya yontusu, çok iyi tasarlanmı resim veya heykel sa layabilir. 27. Görsel, ehitler Abidesi - Çanakkale Sonraki Derse Hazırlık Bir sonraki derste Üç Boyutlu Sanatın Sınıflandırılması ve Üç Boyutlu Sanatın Tarihçesi ve Medeniyetlerle li kisi konularında tartı ma yapacaksınız. Tarih öncesi dönemin farklı medeniyetlerine ait olan üç boyutlu sanat eserleri hakkında, onların hangi malzemeden yapıldı ı, nerede bulundu u, yapıldı ı dönemi vb. bilgiler toplayarak bu tartı maya hazırlanınız. 11

24 3. ÜÇ BOYUTLU SANATIN SINIFLANDIRILMASI Hazı rlı k Güzel olan her ey insanın hafızasından kaybolabilir; fakat sanatla asla. Leonardo da Vinci (Leonardo da vinci) 28. Görsel Sonraki Derse Hazırlık bölümünde sizden üç boyutlu eserlerin yapımında kullanılan malzemeleri ara tırmanız istenmi ti. Ara tırmanız sonucu tespit etti iniz malzemelere göre nasıl bir sınıflandırma yapardınız? Arkada larınızla tartı ınız. Farklı malzemeler ve çalı ma teknikleri, sanatçıların üretim yapabilme imkânlarını artırır. Üç boyutlu çalı malarda kalem, kâ ıt, boya gibi resim malzemeleri yanında kil, alçı, ah ap, geometrik bloklar, karton, kâ ıt hamuru, kuma parçası, ip, tel, plastik, metal, ta vb. her çe it nesne de kullanılabilir. Bu malzemeleri ekillendirmek için günümüzde eskiden beri kullanılan araç-gerecin yanında modern teknoloji de kullanılmaktadır. Sınıflandırma yapılırken araç-gereç yerine, kullanılan malzeme ve yapım tekni i öne çıkar. Ah ap, metal, kil malzemeye göre; döküm, oyma, yı ma ise yapım tekni ine göre sınıflandırmaya örnek gösterilebilir. nceleme A a ıda verilen görselleri inceleyerek kullanılan teknikleri belirlemeye çalı ınız. 29. Görsel 30. Görsel, Takeshi Hayashi 31. Görsel, Mask 32. Görsel Yorumlayalım Üç boyutlu ekillendirmede kullanılan teknikler, eserlerin sınıflandırmasını nasıl etkiler? Tartı ınız. 12

25 2. ETK NL K Tabloya Yazalım Üç boyutlu sanat, hacim ve mekân sanatı olarak ikiye ayrılır. Mekân sanatı, mimariyi; hacim sanatı heykel, rölyef, mask vb. eserleri kapsar. Bu bilgiler ı ı ında a a ıdaki görselleri sınıflandırınız. 33. Görsel, Heykel 34. Görsel 35. Görsel, Mask Görsel, Rölyef 37. Görsel 38. Görsel, Kanuni Heykeli Trabzon Yorumlayalım ekillendirmede kullanılan malzeme ve teknikler üç boyutlu sanatın sınıflandırılmasında etkilidir. Bunun yanında eserler yukarıda yaptı ınız etkinlikte oldu u gibi de sınıflandırılır. Ba ka ekillerde de sınıflandırma yapılabilir mi? Yorumlayınız. 13

26 4. ÜÇ BOYUTLU SANATIN TAR HÇES VE MEDEN YETLERLE L K S 4.1. DÜNYADA Hazı rlı k 39. Görsel 40. Görsel lk insanlar önemli gördükleri veya sahip olmak istedikleri varlıkların küçük heykelciklerini yapmı lardır. Bunun sebebi ne olabilir? Tartı ınız. 41. Görsel, Willendorf Venüsü Bunları Biliyor musunuz? Willendorf (Villendorf) Venüsü Bu heykel MÖ 250. yy. da yapılmı tır. 7 A ustos 1908 tarihinde Wachau(Vaçha) dan Willendorf a yapılan demir yolu in aatı sırasında bulunmu tur. Neredeyse hiç hasar görmeden günümüze ula an heykel 11 cm yüksekli inde bir kadın figürüdür. Heykelin yüz kısmı yoktur ama kafasındaki dalgalı saç modeli dikkat çeker. Boya kalıntıları, heykelin kalın bir kireçle boyanmı oldu unu gösterir. Willendorf Venüsü, günümüze ula mı en eski üç boyutlu eserdir. 14

27 Ara tıralım Farklı dönem ve medeniyetlere ait üç boyutlu sanat eserlerini ara tırarak bir sunum hazırlayınız ve arkada larınızla payla ınız. 42. Görsel, Auguste Rodin Dü ünen Adam 43. Görsel, Amenhotep III 44. Görsel, Nemrut Milli Parkı 45. Görsel, Terra Cotta Askerleri Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar üretilen sanat eserleri incelendi inde insano lunun küçük avcı topluluklarından imparatorluklara varan hayat sürecini yansıttıkları görülür. Toplumun yapısı ve kültürünün sanat eserlerine olan etkisi bu süreçte izlenebilir. Sanat eseri, toplum kültürünün izlerini ta ıdı ı gibi sanatçının izlerini de ta ır. Üç boyutlu sanatın ilk örnekleri tarih öncesi devirlere aittir. Kazılarda bu devirlere ait ta, pi mi toprak, mermer, kemik, fildi i ve madenlerden yapılmı küçük örnekler bulunmu tur. Estetik kaygı ta ımayan bu eserler büyü ve dinî amaçlı yapılmı tır. Daha sonraları bunların yerini kralları, kraliçeleri, kahramanları, kahramanlık olaylarını, efsaneleri ve hayvanları tasvir eden eserler almaya ba lamı tır. 15

28 4.2. YURDUMUZDA Hazı rlı k 46. Görsel, Çatalhöyük-Çorum 47. Görsel, nce Minareli Medrese-Konya Anadolu topraklarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eski yerle im yerlerinden biri de Çorum da bulunan Çatalhöyük tür. Burada yapılan kazılarda üç boyutlu sanata örnek olabilecek ne gibi eserler ortaya çıkarılmı tır? Ara tırınız. lk ça lardan beri Anadolu toprakları, insano lunun önemli bir yerle im merkezi olmu tur. Ülkemizin birçok yerinde yapılan kazılarda Neolitik Ça dan itibaren kalıntılara ula ılmı tır. Daha sonraları Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar ve Urartular ardından da Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mparatorlu u dönemlerine ait birçok üç boyutlu eser bunları izlemi tir. Selçuklu ve Osmanlı mparatorluklarında üç boyutlu sanat; mezar ta ları, ni an ta ları, çe me, adırvan, mimari gibi çalı malarda kendini gösterir. Bu çalı malarda insan figürü yerine geometrik düzenlemeler, bitki motifleri ve hayvan figürleri kullanılmı tır. Ara tıralım Anadolu topraklarında kurulmu ilk uygarlıktan günümüze kadar geçen dönemlerde üretilen üç boyutlu eserler hakkında ara tırma yapınız. Ula tı ınız bilgi ve görselleri kullanarak bir sunum hazırlayınız ve arkada larınızla payla ınız. Osmanlı mparatorlu unun son dönemlerinde ba layan sanat e itimi faaliyetleri Cumhuriyet in ilanı ile hız kazanmı tır. Yurt dı ına gönderilen sanatçıların ço alması ve ülkemizde sanat e itimi veren okulların açılması üç boyutlu sanata önemli katkılar sa lamı tır. Tartı alım Cumhuriyet imizin ilk yıllarında anıt çalı maları yabancı sanatçılar tarafından yürütülmü tür. Bu durumun nedenlerini tartı ınız. 16

29 4.3. ATATÜRK VE SANAT Hazı rlı k Bir milletin sanat yetene i güzel sanatlara verdi i de erle ölçülür. M. Kemal Atatürk Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz Hatta cumhurba kanı olabilirsiniz. Fakat sanatkâr olamazsınız. sözü ile Atatürk neyi ifade etmek istemi tir? Atatürk, sanatı seven, sanatçılara de er veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. Kaleme aldı ı ve 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde okudu u Nutuk onun en büyük edebî eseridir. Atatürk ün zamanında yapılmı bazı binaların güzelli i, ça da la ma hareketini ifade edebilecek nitelik ta ımaktadır. Ayrıca mimari eserlerin korunmasına verdi i önem de Atatürk ün mimariye olan ilgisinin önemli kanıtlarındandır. Atatürk, sanatla ilgili dü üncelerini çe itli sohbet ve tartı malarda belirtmi ve sanatı u sözlerle açıklamı tır: Sanat güzelli in ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa iir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıra lık, bina ile olursa mimarlık olur. Atatürk, millet hayatında sanatın yerini ve de erini belirtmekle beraber, onun korunmasını ve geli mesini de sa lamı tır. Atatürk, her eyden önce, sanatçılara sanatçı ruhuyla elini uzatmı tır. Onun Sanatkâr, toplumda uzun u ra ve çabalardan sonra alnında ı ı ı ilk hisseden insandır. sözü 48. Görsel, Atatürk Heykel Sergisinde sanata ve sanatçıya verdi i önemin göstergesidir. Pano Hazırlayalım Atatürk ve Sanat Nasıl Bir Yol zleyelim? Vatanımızın kurtarıcısı Atatürk e sevgi ve saygının bir ifadesi olarak ülkemizin her kö esinde Atatürk heykel ve rölyefleri bulunmaktadır. Bu heykel ve rölyefleri ara tırarak bir Atatürk Heykelleri ve Rölyefleri Kö esi hazırlayınız. Bu kö eye Atatürk ün sanat ve sanatçıya verdi i önemi ifade eden sözlerini de ekleyiniz. 49. Görsel, Atatürk Heykeli Trabzon 50. Görsel, Atatürk Heykeli - Samsun 51. Görsel, Atatürk Heykeli - Ankara 17

30 5. ÜÇ BOYUTLU SANATTA KULLANILAN ARAÇ - GEREÇ Hazı rlı k 52. Görsel, Ta Heykel Yapımı Çekiç, Murç 53. Görsel, Ta Heykel Yapımı Modelaj Kalemi 54. Görsel, Kil Heykel Yapımı Ebe uar Günümüz sanatçılarının eski sanatçılara oranla daha çe itli malzemeler kullanarak eserler üretmesinde araç - gereç ve teknolojinin katkısı ne olabilir? Tartı ınız. Her üretimde oldu u gibi üç boyutlu sanat eserlerinin üretiminde de kullanılan malzemenin i lenmesini sa layacak nitelikte araç - gerece ihtiyaç vardır. Geçmi ten günümüze gelinceye kadar geçen süreçte teknolojiden de faydalanan sanatçı günümüzde birçok imkâna sahip durumdadır. Üç boyutlu sanatta ekillendirmede kullanılan bazı araç - gerecin görselleri ve isimleri a a ıda verilmi tir. Tokmak Kesme Matı (Altlı ı) 56. Görsel 55. Görsel Modelaj Kalemi Makas 58. Görsel 57. Görsel Iskarpela Maket Bıça ı 60. Görsel 59. Görsel Çekiç 61. Görsel 18

31 62. Görsel Cetvel 63. Görsel Murç Istaka Törpü 64. Görsel 65. Görsel Ara tıralım Üç boyutlu sanat eserlerini ekillendirmede bunların dı ında kullanılan hangi araç - gereç vardır? Ara tırınız. Elde etti iniz bilgileri sınıf arkada larınızla payla tıktan sonra ürün dosyanıza koyunuz. 4. ETK NL K Bul Bakalım Nasıl Bir Yol zleyelim? A a ıda verilen sanat eserlerini, yapımlarında kullanılan malzeme ve araç - gereç ile e le tiriniz. Araç - Gereç Sanat Eseri 19

32 5. ETK NL K Nasıl Bir Yol zleyelim? Bulmaca A a ıda üç boyutlu sanatın sınıflandırılmasında etkili olan malzeme ve tekniklerden bazıları verilmi tir. lk sütunda karı ık hâlde verilen kelimeleri kar ılarındaki kutucuklara yazınız. K L M K S A Ç I L A A P H A Y E L K E H Y Ö L F E R R M M A R A K S P E L A K Ü M D Ö Sanatçıların kendilerini ifade edebilmesi, sürekli deneme ve arama heyecanı ile olur. Üç boyutlu çalı malarda seçenek zenginli ini anlayabilmek için Michelangelo (Mikelanjelo) un, Bütün heykeller bir mermer blo un içinde gizlidir ve her türlü figür veya figürler gerçe e çıkmak için onu ortaya çıkaracak olanın, yani sanatçının, hayal gücünün zenginli ini ve teknik ustalı ını bekler. sözlerini hatırlamakta yarar var. 20

33 ÜN TE SONU ÖLÇME VE DE ERLEND RME SORULARI A. A a ıdaki soruların do ru seçene ini i aretleyiniz. 1. A a ıdaki biçimlerden hangisi di erlerinden farklıdır? A) Heykel B) Gravür C) Mask D) Anıt E) Rölyef 2. A a ıdakilerden hangisi üç boyutludur? A) A aç baskı B) Foto raf C) Rölyef D) Karikatür E) Resim 3. A a ıda verilen sanat dallarından hangisi üç boyutlu sanatla ili kili de ildir? A) Heykel B) Mimari C) Anıt D) Rölyef E) Edebiyat B. A a ıdaki ifadelerden do ru olanların kar ısına D, yanlı olanların kar ısına Y yazınız. 1. Gözle algılanan sanat eserlerinin hepsi üç boyutludur. ( ) 2. Üç boyutlu sanat eserleri onu yapan sanatçının oldu u kadar yapıldı ı toplumun da kültürel izlerini ta ır. ( ) 3. Willendorf Venüsü dünyada bulunmu ilk üç boyutlu örnektir. ( ) C. A a ıdaki ifadelerde bo bırakılan yerleri, tabloda verilen kelimelerle uygun ekilde tamamlayınız. hacim ev yükseklik boyut a ırlık rölyef 1. Üç boyutlu sanat mekân ve sanatı olarak ikiye ayrılır. 2. Bir nesnenin üç boyutlu olabilmesi için uzunlu u, geni li i ve olmalıdır. 3. Hacim sanatı heykel ve olarak ikiye ayrılır. 21

34 ÜN TE SONU ÖLÇME VE DE ERLEND RME SORULARI D. A a ıdaki soruların cevaplarını ilgili bo luklara yazınız. 1. lk nsanlar hangi malzemelerden faydalanarak üç boyutlu eserler elde etmi lerdir? Uzunluk, geni lik ve yüksekli in üç boyutlu sanata etkisi nedir? Üç boyutlu sanatın ülkemizde bulunmu en eski örne i nedir? Nerede bulunmu tur? Atatürk ün sanat alanında bir eseri var mıdır? Var ise bu eser nedir? Sonraki Derse Hazırlık Önümüzdeki derse hazırlık kapsamında, üç boyutlu sanatta kompozisyon ögelerinin neler olu unu ara tırınız. 22

35 23

36 24

37 Ö RENME ALANI SANATSAL DÜZENLEMEDE KURGU 1.ÜN TE ÜÇ BOYUTLU SANATTA KOMPOZ SYON ÖGELER KONULAR 1. HAC M 2. DOKU 3. I IK GÖLGE 4. NOKTA Ç ZG 5. YÜZEY 6. B R M MODÜL BÜTÜN 7. RENK 8. PERSPEKT F 9. DUYGUSAL TEPK LER N KOMPOZ SYON ÖGELER LE L K S 10. KOMPOZ SYON ÖGELER N N KULLANIMINDA BÜTÜNLÜK Öneri Bu ünite ile ilgili elde etti iniz verileri ve kendinizi de erlendirdi iniz Akran De erlendirme Formu, Öz De erlendirme Formu, Grup De erlendirme Formu ve Holistik Rubrik Formu nu her konunun sonunda ö renci ürün dosyasına koyunuz (Ek-1, 2, 3 ve 4). 25

38 ÜÇ BOYUTLU SANATTA KOMPOZ SYON ÖGELER Hazı rlı k Sanat bizi gerçekli in ta kendisiyle kar ı kar ıya bırakır. Bergson Gülme (Berkson Gulme) 1.Görsel, Zühti Mürido lu 2.Görsel, Ferit Öz en Güzel sanatlar alanında eser veren sanatçıların yorum farklılıklarının sebepleri neler olabilir? Üç boyutlu sanatlarda, hacimsel nitelikli ögelerin uyumlu ekilde bir araya getirilmesiyle olu an düzene kompozisyon denir. Nesneleri veya formları bir araya getirmeden önce aralarında ba kurmaya çalı mak, kompozisyon kurabilmenin altyapısını olu turur. Desen derslerinin en önemli kurallarından olan görmeyi, algılamayı ve çizmeyi ö renmek sanatla ilgili di er derslerinizde kuraca ınız kompozisyonlarınızın temelini olu turacak, objelere ve nesnelere bakı açınızı olgunla tıracaktır. Kullanılacak tasarım ögelerini kâ ıt, ah ap, ta vb. de i ik zeminlerde bir araya getirmek, kompozisyonlarda elde edilebilecek zenginlikleri gösterir. Do adaki sınırsız güzellikler biraz daha dikkatle gözlemlenecek olunursa parçanın bütün içerisindeki rolü rahatlıkla görülebilir. Do adaki bir çam kozala ı parçacıklarının yan yana dizili i ile ortaya çıkan kusursuz tasarım, parçanın bütün içerisindeki rolünü gösteren yüzlerce örnekten sadece biridir. 26

39 Kompozisyon sözünden ne anlıyorsunuz? Farklı özelliklere ve boyutlara sahip nesnelerin bir araya gelmesi kompozisyona neler kazandırır? Bu ünitede kar ınıza çıkacak kompozisyon ögeleriyle ilgili kimi açıklamalar a a ıda verilmi tir. Bu açıklamaları inceleyerek ögeleri, çe itli yönleriyle ili kilendirmeye çalı ınız. Hacim Nesne ve varlıkların kapladı ı alandır. Doku Do adaki tüm nesnelerin ve varlıkların görme, dokunma duyularıyla kavranabilen, iç yapılarının i levsel özelliklerini dı a vuran yüzeysel etkilerine doku denir. I ık - Gölge Nesnenin hacim ve derinli inin belirgin hâle gelmesini sa layan kavrama ı ık - gölge denir. Nokta Yüzeyde satıh etkisini veren ilk elemandır. Çizgi Bir noktanın verilen do rultudaki uzantısıdır, noktanın aralıksız hareketinden do an kavramdır. Yüzey Üzerinde iki boyutlu çalı maya olanak veren her türlü alandır. Düzlemsel nitelikte olabilece i gibi e risel de olabilir. Birim Modül Bütün Birim, modülü olu turan en küçük yapı elemanıdır. Modül birimlerin bir araya gelmesiyle olu ur. Bütün, modüllerin yan yana getirilmesiyle ortaya çıkar. Renk I ı ın kendi öz yapısına veya cisimler tarafından yayılma ekline ba lı olarak göz üzerinde yaptı ı etkidir. Perspektif Resim, grafik, rölyef, heykel, sahne dekoru ve iç mimarlık gibi plastik sanat dallarında ve foto rafta derinli in, bütünlü ün, devamlılı ın renk, biçim ve çizgiler ya da foto raf makinesi aracılı ı ile bilimsel olarak elde edilmesinde izlenilen yöntemlere perspektif denir. Kompozisyon ögeleri ile ilgili topladı ınız çe itli bilgileri ve görselleri, ders yılı boyunca sergileyebilece iniz bir atölye panosu oluı turunuz. Ünite Panosu Hazırlayalım Kompozisyon ögeleri hakkında ara tırma yapınız. Elde etti iniz bilgileri, görsellerle destekleyerek bir pano hazırlayınız. ledi iniz her konuyla ilgili verileri bu panoda sergileyiniz. 27

40 1. ETK NL K Kompozisyon Ögelerini li kilendiriyorum 3.Görsel, Odani Motohiko 4.Görsel 5.Görsel, Odani Motohiko 6.Görsel Yukarıda verilen görsellerde, kompozisyon ögelerinden hangileri kullanılmı tır? Yorumlayalım Kompozisyon ögelerini uyum içerisinde kullanabilmenin üç boyutlu çalı malara katkısı nelerdir? Yaptı ınız ara tırmalar ve görseller üzerinde arkada larınızla tartı ınız. 1. HAC M Hazı rlı k Sanat yapıtı, kavranabilir olanın imgesidir. Plotinos (Plotinos) 7. Görsel 8. Görsel 9. Görsel Çevrenizdeki üç boyutlu nesneler arasındaki hacim farklılıklarını ara tırınız? 28

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM GÜNDEM Yaz Kur an Kursları Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim Nazif YILMAZ* Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini bilgilerini ö renmelerinde ayrı

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ safranbolu da zamanın renkleri gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ YAYINI Yayın no: 01 www.karabuk.gov.tr ISBN: 978-605-88309-4-3 PROJE BAŞKANI İzzettin KÜÇÜK Karabük Valisi YAYIN KURULU

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI Murat ARSLAN G R evletin ki ilerle olan ve vergilendirmeden do an ili kilerine vergi Dhukuku ili kisi denilmektedir. Bu ili kide zaman zaman uyu mazlıklar

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Tüm Katılımcıları ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle Dı Ticaret Müste arlı ı nın destek

Detaylı

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 01 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ Meher BAYRAMOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü bayramoglu.m@hotmail.com

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

DR S KÜÇÜKÖMER N ASAF SAVA AKAT. Makaleler 1976-1987. (Sanal Kitap) Sanal Baskıya Önsöz 2

DR S KÜÇÜKÖMER N ASAF SAVA AKAT. Makaleler 1976-1987. (Sanal Kitap) Sanal Baskıya Önsöz 2 ASAF SAVA AKAT Ç NDEK LER Sanal Baskıya Önsöz 2 ktisatta Yöntem Sorunları ( ktisat Dergisi, cilt 29, s. 185, Kasım 1979) 6 Raslantı ve Zorunluluk (Yeni Gündem, Sayı 3, 1-15 Haziran 1984) 18 DR S KÜÇÜKÖMER

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ANASINIFI. Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul. Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ANASINIFI. Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul. Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06 ANASINIFI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ Eğitim Paketi Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06 http//www.rmk-museum.or.tr ebayam@rmk-museum.org.tr

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı