ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012

2 M LLÎ E T M BAKANLI I...: 5692 YARDIMCI VE KAYNAK K TAPLARI D Z S...: Y Her hakkı saklıdır ve Millî E itim Bakanlı ına aittir. Kitabın metin, soru ve ekilleri kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayınlanamaz. ED TÖR Yard. Doç. Dr. Raif KALYONCU D L UZMANI Kibar BAYRAKTAR PROGRAM GEL T RME UZMANI Vedat UZUNER ÖLÇME DE ERLEND RME UZMANI Yurdagül GÜNAL REHBERL K UZMANI Adem POLAT GÖRSEL TASARIM UZMANI Ercan AYÇ ÇEK ISBN Millî E itim Bakanlı ı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 7006 sayılı kararı ile e itim aracı olarak kabul edilmi, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü ünün gün ve sayılı yazısı ile birinci defa 2,500 adet basılmı tır.

3

4

5

6

7 K TABIMIZI TANIYALIM ETK NL K BÖLÜMÜ Etkinli in sınıf içi mi yoksa sınıf dı ı mı oldu unu gösterir. Bölümde kaçıncı etkinlik oldu unu gösterir. Etkinli in ismini gösterir. 1. ETK NL K Yüz fadeleri Nasıl Bir Yol zleyelim? 1- A a ıda heykel, rölyef ve mask foto rafları verilmi tir. Bu foto raflardaki yüz ifadelerini görsellerin altındaki bo luklara yazınız. 7. Görsel, Japon Noh Maskı 8. Görsel, James Peniston 9. Görsel, Rolyef Sümer HAZIRLIK BÖLÜMÜ Konuya hazırlık bölümüdür. Hazı rlı k Soyutlama sanatın ya amsal edimidir. Madıney Konuya giri te kullanılan sanatla ilgili sözlerin yer aldı ı bölümdür. Konuyla ilgili hazırlık amacı ta ıyan görsellerin bulundu u alandır. 73. Görsel, Ziyatin Nuriev 74. Görsel, Ziyatin Nuriev 1. Bir kompozisyonda olması gereken düzenin sa lanmasında kompozisyon ögelerinin önemi nedir? Konuyla ilgili hazırlık amacı ta ıyan soruların bulundu u alandır.

8 TARTI ALIM BÖLÜMÜ Kavramların tartı ıldı ı bölümdür. Tartı alım Yüzey düzenlemede, uygunluk ilkesinin kullanıldı ı örnek çalı maları inceleyerek dü üncelerinizi arkada larınızla payla ınız. ARA TIRALIM BÖLÜMÜ Konunun farklı kaynaklardan ara tırıldı ı ve elde edilen sonuçların sınıfta payla ıldı ı bölümdür. Ara tıralım Manavdaki izlenimlerinize benzerlerini katabilmek için yakın çevrenizde bir gözlem yapınız. Gözlem yaparken yanınıza kâ ıt, kalem ve foto raf makinenizi alınız. Gözlemlerinizi ve dü üncelerinizi not ediniz. Gördüklerinizi foto raflayınız. NCELEME BÖLÜMÜ Konuyla ilgili görseller ve eserlerin bireysel olarak incelenip bir sonuca varılmasının sa landı ı bölümdür. nceleme Örnek çalı maları inceleyiniz. Bu çalı malarda yüzey düzenlemesi ve benzerlik ilkesinin nasıl kullanıldı ını arkada larınızla payla ınız. YORUMLAMA BÖLÜMÜ Yapılan etkinliklerdeki verilmek istenen kavramın yorumlandı ı bölümdür. Yorumlayalım Tasarladı ınız yüzey düzenlemesinde egemenlik ilkesini kullanabildiniz mi? Açıklayınız. SONRAK DERSE HAZIRLIK BÖLÜMÜ Bir sonraki derste i lenecek konuyla ilgili ön hazırlık bölümüdür. Sonraki Derse Hazırlık 1. Sınıfınızdaki ö rencilerden iki grup olu turunuz. 2. Birinci grup üç boyutlu sanatta mask konusunu yazılı; ikinci grup ise görsel materyallerden ara tıracak ekilde i bölümü yapınız.

9 K TAP Ç NDE KULLANILAN KONLAR VE ANLAMLARI Sınıf çi Etkinlik Ö rencilerin resim yapma, tartı ma ve inceleme becerilerini geli tirmeye yönelik kazanımlarını destekleyen sınıf içinde yapılacak uygulama çalı maları bu bölümde yer alır. Sınıf Dı ı Etkinlik Ö rencilerin resim yapma, tartı ma ve inceleme becerilerini geli tirmeye yönelik kazanımlarını destekleyen sınıf dı ında yapılacak uygulama çalı maları bu bölümde yer alır. nceleme Ö rencilerin bireysel veya grup olarak yapaca ı inceleme, ara tırma, gözlem ve uygulamaları kapsayan uzun veya kısa süreli çalı malar bu bölümde yer alır. Ara tıralım Ö rencilerin bireysel veya grup olarak yapaca ı ara tırma ve uygulamaları kapsayan uzun veya kısa süreli çalı malar bu bölümde yer alır. Tartı alım Ö rencilerin kendi fikirlerini açıklayacakları konular bu bölümde yer alır. Gözlemleyelim Ö rencilerin bireysel veya grup olarak yapaca ı gözlem ve uygulamaları kapsayan uzun veya kısa süreli çalı malar bu bölümde yer alır. Bunları Biliyor musunuz? Bilimsel nitelik ta ıyan, konuyu desteklemeye yönelik bilgiler bu bölümde yer alır. Yorumlayalım Ö rencilerin konuyu kavramaya yönelik çalı maları bu bölümde yer alır. Sonraki Derse Hazırlık Ö rencilerin bir sonraki derste i leyecekleri konuyla ilgili olarak yapacakları uygulamalar bu bölümde yer alır. Dikkat Kitap içinde yapılacak olan çalı malarda önemli olan bir uyarıyı belirten i arettir.

10

11 Ç NDEK LER I. Ö RENME ALANI ÜÇ BOYUTLU SANAT OLGUSU ÜN TE Üç Boyutlu Sanata Giri Üç Boyutlu Sanatın Yapısı Üç Boyutlu Sanatın Kapsamı Üç Boyutlu Sanatın Sınıflandırılması Üç Boyutlu Sanatın Tarihçesi ve Medeniyetlerle li kisi Dünyada Yurdumuzda Atatürk ve Sanat Üç Boyutlu Sanatta Kullanılan Araç - Gereç Ünite Sonu Ölçme ve De erlendirme Soruları II. Ö RENME ALANI SANATSAL DÜZENLEMEDE KURGU ÜN TE Üç Boyutlu Sanatta Kompozisyon Ögeleri Hacim Doku I ık - Gölge Nokta - Çizgi Yüzey Birim - Modül - Bütün Renk Perspektif Duygusal Tepkilerin Kompozisyon Ögeleri ile li kisi Kompozisyon Ögelerinin Kullanımında Bütünlük Ünite Sonu Ölçme ve De erlendirme Soruları ÜN TE Üç Boyutlu Sanatta Kompozisyon Kavramları Yüzeyde Düzen Anlayı ı Geometrik Kurgu Koram Tekrar, Dönü ümlü Tekrar Simetri - Asimetri Bo luk - Doluluk Büyük - Küçük Uzaklık - Yakınlık Armoni ve Zıtlık Denge Ünite Sonu Ölçme ve De erlendirme Soruları... 89

12 III. Ö RENME ALANI ÜÇ BOYUTLU SANATTA B Ç MLEND RME ÜN TE Tasarım lkeleri Uygunluk Benzerlik Egemenlik Yön Zıtlık ve Yüzey Düzenleme Hareket ve Yüzey Düzenleme Ritim ve Yüzey Düzenleme Ünite Sonu Ölçme ve De erlendirme Soruları ÜN TE Mask Çalı maları Farklı Yüz Karakterleri Mask Çalı malarında Kullanılan Malzeme ve Yöntemler Ünite Sonu Ölçme ve De erlendirme Soruları SÖZLÜK Akran De erlendirme Formu Grup De erlendirme Formu Öz De erlendirme Formu Holistik Rubrik Formu KAYNAKÇA CEVAP ANAHTARI

13 1

14 2

15 I. Ö RENME ALANI ÜÇ BOYUTLU SANAT OLGUSU 1. ÜN TE ÜÇ BOYUTLU SANATA G R KONULAR 1. ÜÇ BOYUTLU SANATIN YAPISI 2. ÜÇ BOYUTLU SANATIN KAPSAMI 3. ÜÇ BOYUTLU SANATIN SINIFLANDIRILMASI 4. ÜÇ BOYUTLU SANATIN TAR HÇES VE MEDEN YETLERLE L K S 4.1. DÜNYADA 4.2. YURDUMUZDA 4.3. ATATÜRK VE SANAT 5. ÜÇ BOYUTLU SANATTA KULLANILAN ARAÇ - GEREÇ Öneri Bu ünite ile ilgili elde etti iniz verileri ve kendinizi de erlendirdi iniz Öz De erlendirme Formu ve Grup De erlendirme Formu nu her konunun sonunda ö renci ürün dosyasına koyunuz (Ek-2, 3). 3

16 1. ÜÇ BOYUTLU SANATIN YAPISI Hazı rlı k Sanat e itimi, biçim olu turan dü ünme etkinli idir. Paul Klee (Pol Kıle) 1. Görsel 2. Görsel, Veronica Juyoun BYUN Çevrenizde bulunan müzelerden veya internetten üç boyutlu eserleri inceleyiniz. Bu eserlerin benzerlerini yakın çevrenizde de bulmaya çalı arak örnekler veriniz. Pano Hazırlayalım Araç - Gereç 50x70 mukavva, renkli fon kartonları, makas, maket bıça ı, yapı tırıcı, renkli kalemler Sevgili ö renciler, sizden Güzel Sanatların Sınıflandırılması ile ilgili bir pano çalı ması yapmanız istenmektedir. Çalı manızı yaparken a a ıdaki yönergeyi takip ediniz. nternet ve yazılı kaynaklardan güzel sanatlarda nasıl bir sınıflandırmanın yapıldı ını ara tırınız. Ara tırmanızı yaparken konu ile ilgili görsellere de ula maya çalı ınız. Üç boyutlu sanatın medeniyetlere göre nasıl farklıla tı ını ve ülkemizdeki yerini, yaptı ınız pano çalı masından da yararlanarak arkada larınızla tartı ınız. Hazırladı ınız panoyu arkada larınızla de erlendiriniz. NOT: Hazırladı ınız çalı manızla ilgili EK-3 te verilen Öz De erlendirme Formunu doldurunuz. 4

17 Ara tıralım A a ıda üç boyutlu sanata örnekler verilmi tir. Bu eserleri dikkatlice inceleyiniz. Siz de yakın çevrenizdeki üç boyutlu eserlerin yapılı tarihini, yapılı ında kullanılan malzemeleri, teknikleri ve bunları yapan sanatçıları ara tırınız. Ara tırmanızı yaparken a a ıdaki yönerge do rultusunda hareket ediniz. Nasıl Bir Yol zleyelim? 1. Sınıf mevcuduna göre üç veya dört grup olu turunuz. 2. Bir ara tırma planı ve grup içerisinde görev da ılımı yapınız. 3. Ara tırma yaparken ula tı ınız üç boyutlu sanat eserlerini foto raflayınız. 4. Foto rafladı ınız eserleri ortak ve farklı yönlerine göre sınıflandırınız. 5. Ara tırma sonunda elde etti iniz bilgileri, eserlerin görselleriyle destekleyerek atölye panosunda sergileyiniz. 6. Bu etkinli in grup de erlendirmesini yapmak için kitap sonundaki Ek-2 formunu doldurunuz. 3. Görsel, Atatürk Heykeli - Trabzon 4. Görsel, Beylerbeyi Sarayı - stanbul 5. Görsel, Ta Rölyef 5

18 Çizimler, tablolar ve baskılar derinli e sahip olmadıkları için iki boyutlu çalı ma grubuna girer. Yükseklik, geni lik ve derinli e sahip olan çalı malar ise üç boyutludur. Bu çalı malar soyut dü ünmeyi ve gözünde canlandırmayı kolayla tırır. nceleme A a ıda, tarih öncesi devirlere ve günümüze ait üç boyutlu sanat eserlerinden örnekler verilmi tir. Bu örnekleri, yapıldıkları malzeme yönünden kar ıla tırınız. Dü üncelerinizi arkada larınızla payla ınız. 6. Görsel, Bo a MÖ Hermitage Müzesi 7. Görsel 8. Görsel, Guggenheim Müzesi - spanya 9. Görsel, Jen Stark Görsel, Robert Bradford Görsel, Andrew F. Scott

19 ki ve üç boyutlu çalı malar arasında belirgin farklar vardır. Resimde lüks sayılan bo lu un, üç boyutlu sanatta ihtiyaç oldu u bir gerçektir. Sanat olarak heykel, rölyef ve mimarinin özelli i uzayda üç boyutlu bir nesne olu turmasıdır. ki boyutlu bir düzlemde derinlik perspektifle yanılsama olarak verilir oysa üç boyutlu çalı malarda derinlik gerçektir. 12. Görsel, Vincent Van Gogh 13. Görsel, Henry Moore 14. Görsel, Reinier de Jong 7

20 2. ÜÇ BOYUTLU SANATIN KAPSAMI Hazı rlı k 15. Görsel 1. Ortak kurallar, sanatçıları resim ile üç boyutlu sanatı birlikte kullanmaya zorlar mı? 2. Bir sanatçı hem resim hem de üç boyutlu sanat eseri üretebilir. Bu durum resim ve üç boyutlu sanatı ili kilendirmede kullanılabilir mi? Tartı ınız. 3. Genellikle mimaride kullanılan ta ın, heykel ve rölyefte kullanılması birbiriyle ili kilendirir. Üç boyutlu sanatın di er sanat dalları ile buna benzer bir ili kisi var mıdır? Tartı ınız. nceleme A a ıda verilen görselleri inceleyerek resim sanatı ile üç boyutlu sanatın ili kisini belirlemeye çalı ınız. 16. Görsel 17. Görsel 8

21 1. ETK NL K Mimar Sinan A a ıda verilen metni okuyunuz ve soruları cevaplandırınız. M MAR S NAN VE SÜLEYMAN YE Osmanlı padi ahlarından Kanuni Sultan Süleyman, kendi adını ta ıyan caminin yapımında Mimarba ı Mimar Sinan ı görevlendirir. Aradan yedi yıl gibi uzun bir zaman geçmesine ra men cami bir türlü tamamlanamaz. Bunun üzerine dedikodular çıkar. Durumu yerinde görmek isteyen padi ah, bir ikindi vakti Süleymaniye ye gider. Muhte em yapının içine girdi inde Sinan, tam da söylendi i gibi caminin ortasında oturmu nargilesini tüttürmektedir. Sultan gözlerine inanamaz. Tok sesiyle ve bütün ha metiyle Bu ne i tir Mimarba ı? diye haykırır. Oysa Mimar Sinan ın içti- i nargilenin tömbeki yoktur, sadece suyu vardır. Usta mimar, nargilenin fokurtularını dinleyerek caminin akusti ini ölçmeye çalı makta ve imamın sesini mihraptan caminin her yerine aynı tonda nasıl ula tırılabilece ini hesaplamaktadır. Mimar Sinan, bununla yetinmemi Anadolu nun de i ik yerlerinden altmı be tane dev tur u küpü getirtmi, bu küpleri içleri bo ve a ızları dı a dönük olacak ekilde kubbenin eteklerine dizdirtmi, böylece sesi, yüzlerce metre karelik mekânın her kö esine, en iyi ekilde yaymayı ba armı tır. 18. Görsel, Süleymaniye Cami 19. Görsel, Süleymaniye Cami 1. Mimar Sinan, eserinde sadece görünü e mi önem vermi tir? Neden? 2. Sesin da ılımı için caminin mimarisi nasıl düzenlenmi tir? 3. Mimari, ba ka hangi sanat dallarından etkilenebilir? Tartı ınız. 9

22 Sesin varlı ı, biçimi, tarzı, yayın ko ulu, seviyesi ve zamanlaması gibi faktörler, mekânın algılanma biçimini etkilemektedir. Çünkü müzik, mekân kurgusunun önemli bir elemanıdır. Mimari bir yapının planlanmasında sesin da ılımı, yani akusti i, dikkate alınmalıdır. Çünkü ses da ılımı müzik, tiyatro, opera ve bale gibi sanatları önemli ölçüde etkiler. Resimde üç boyutlu etkiyi perspektif, renk vb. ögelerle sa lamak ifadeyi zenginle tirir. Bu bir yanılsama olsa bile eserin daha gerçekçi olmasını sa lar. Resim sanatında oldu u gibi üç boyutlu sanatta da kompozisyon ögeleri, kavramları ve tasarım ilkeleri vardır. Bu ortak kurallar, çalı malardaki kaygıları aynı noktada birle tirir. Üç boyutlu bir çalı manın önce iki boyutlu siyah-beyaz ve renkli eskizleri yapılır. Bu, üç boyutlu sanatla resim sanatının bir ili kisi sayılabilir. Aynı ekilde mask, rölyef, heykel ve mimari gibi çe itli üç boyutlu eserlerin tiyatro, opera, bale ve sinemada kullanılması bu sanatlarla üç boyutlu sanatın ili kisini gösterir. Resim, rölyef, heykel, müzik, görüntü vb. sanat çalı malarının bir kompozisyon olu turacak ekilde sergilenmesi eserlerin etkileyicili ini artırır. Büyük sanat faaliyetlerinde sıkça ba vurulan bu yönteme, yerle tirme (enstalasyon) denir. 20. Görsel, A. Aysun SANDIKÇIO LU Börk-1 Siyah-Beyaz ve Renkli Eskizleri 21. Görsel, A. Aysun SANDIKÇIO LU Börk Görsel, Mask 23. Görsel, Konser Salonu 10

23 Üç boyutlu sanat, mimari yapıların dı ında ve içinde kütlesel de er olarak yer alabilir. Böylece mimari bo luklar heykel ve rölyefle estetik de er kazanır. Yakın zamanda gerek yeni malzeme ve üretim teknolojilerinin geli mesi gerekse dijital tasarımın iyice yerle mesi ile mimarlıkta heykelsi formların önü açılmı tır. Bundan dolayı günümüzde üç boyutlu sanat, geometrik tasarımı ile daha parçalı ve yapı hâlinde; mimari tasarımlar ise daha heykelsidir. 25. Görsel, Santiago Calatrava 24. Görsel, Gherkin Binası Mimari bir yapının i levsel olmasının yanında estetik de erinin büyüklü ü onun mimari de- erlerinin de ölçütüdür. 26. Görsel, Santiago Calatrava Resim ve heykel gibi güzel sanatların birbirleriyle ili kisinde ortak nokta insandır. nsan hem üreten hem de seyreden konumundadır. Sanat eserleri, içinde bulundu u mekânla insan arasında ili ki kurar. Bu ili kiyi, bir ma aranın duvarındaki resim, do anın içindeki kaya yontusu, çok iyi tasarlanmı resim veya heykel sa layabilir. 27. Görsel, ehitler Abidesi - Çanakkale Sonraki Derse Hazırlık Bir sonraki derste Üç Boyutlu Sanatın Sınıflandırılması ve Üç Boyutlu Sanatın Tarihçesi ve Medeniyetlerle li kisi konularında tartı ma yapacaksınız. Tarih öncesi dönemin farklı medeniyetlerine ait olan üç boyutlu sanat eserleri hakkında, onların hangi malzemeden yapıldı ı, nerede bulundu u, yapıldı ı dönemi vb. bilgiler toplayarak bu tartı maya hazırlanınız. 11

24 3. ÜÇ BOYUTLU SANATIN SINIFLANDIRILMASI Hazı rlı k Güzel olan her ey insanın hafızasından kaybolabilir; fakat sanatla asla. Leonardo da Vinci (Leonardo da vinci) 28. Görsel Sonraki Derse Hazırlık bölümünde sizden üç boyutlu eserlerin yapımında kullanılan malzemeleri ara tırmanız istenmi ti. Ara tırmanız sonucu tespit etti iniz malzemelere göre nasıl bir sınıflandırma yapardınız? Arkada larınızla tartı ınız. Farklı malzemeler ve çalı ma teknikleri, sanatçıların üretim yapabilme imkânlarını artırır. Üç boyutlu çalı malarda kalem, kâ ıt, boya gibi resim malzemeleri yanında kil, alçı, ah ap, geometrik bloklar, karton, kâ ıt hamuru, kuma parçası, ip, tel, plastik, metal, ta vb. her çe it nesne de kullanılabilir. Bu malzemeleri ekillendirmek için günümüzde eskiden beri kullanılan araç-gerecin yanında modern teknoloji de kullanılmaktadır. Sınıflandırma yapılırken araç-gereç yerine, kullanılan malzeme ve yapım tekni i öne çıkar. Ah ap, metal, kil malzemeye göre; döküm, oyma, yı ma ise yapım tekni ine göre sınıflandırmaya örnek gösterilebilir. nceleme A a ıda verilen görselleri inceleyerek kullanılan teknikleri belirlemeye çalı ınız. 29. Görsel 30. Görsel, Takeshi Hayashi 31. Görsel, Mask 32. Görsel Yorumlayalım Üç boyutlu ekillendirmede kullanılan teknikler, eserlerin sınıflandırmasını nasıl etkiler? Tartı ınız. 12

25 2. ETK NL K Tabloya Yazalım Üç boyutlu sanat, hacim ve mekân sanatı olarak ikiye ayrılır. Mekân sanatı, mimariyi; hacim sanatı heykel, rölyef, mask vb. eserleri kapsar. Bu bilgiler ı ı ında a a ıdaki görselleri sınıflandırınız. 33. Görsel, Heykel 34. Görsel 35. Görsel, Mask Görsel, Rölyef 37. Görsel 38. Görsel, Kanuni Heykeli Trabzon Yorumlayalım ekillendirmede kullanılan malzeme ve teknikler üç boyutlu sanatın sınıflandırılmasında etkilidir. Bunun yanında eserler yukarıda yaptı ınız etkinlikte oldu u gibi de sınıflandırılır. Ba ka ekillerde de sınıflandırma yapılabilir mi? Yorumlayınız. 13

26 4. ÜÇ BOYUTLU SANATIN TAR HÇES VE MEDEN YETLERLE L K S 4.1. DÜNYADA Hazı rlı k 39. Görsel 40. Görsel lk insanlar önemli gördükleri veya sahip olmak istedikleri varlıkların küçük heykelciklerini yapmı lardır. Bunun sebebi ne olabilir? Tartı ınız. 41. Görsel, Willendorf Venüsü Bunları Biliyor musunuz? Willendorf (Villendorf) Venüsü Bu heykel MÖ 250. yy. da yapılmı tır. 7 A ustos 1908 tarihinde Wachau(Vaçha) dan Willendorf a yapılan demir yolu in aatı sırasında bulunmu tur. Neredeyse hiç hasar görmeden günümüze ula an heykel 11 cm yüksekli inde bir kadın figürüdür. Heykelin yüz kısmı yoktur ama kafasındaki dalgalı saç modeli dikkat çeker. Boya kalıntıları, heykelin kalın bir kireçle boyanmı oldu unu gösterir. Willendorf Venüsü, günümüze ula mı en eski üç boyutlu eserdir. 14

27 Ara tıralım Farklı dönem ve medeniyetlere ait üç boyutlu sanat eserlerini ara tırarak bir sunum hazırlayınız ve arkada larınızla payla ınız. 42. Görsel, Auguste Rodin Dü ünen Adam 43. Görsel, Amenhotep III 44. Görsel, Nemrut Milli Parkı 45. Görsel, Terra Cotta Askerleri Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar üretilen sanat eserleri incelendi inde insano lunun küçük avcı topluluklarından imparatorluklara varan hayat sürecini yansıttıkları görülür. Toplumun yapısı ve kültürünün sanat eserlerine olan etkisi bu süreçte izlenebilir. Sanat eseri, toplum kültürünün izlerini ta ıdı ı gibi sanatçının izlerini de ta ır. Üç boyutlu sanatın ilk örnekleri tarih öncesi devirlere aittir. Kazılarda bu devirlere ait ta, pi mi toprak, mermer, kemik, fildi i ve madenlerden yapılmı küçük örnekler bulunmu tur. Estetik kaygı ta ımayan bu eserler büyü ve dinî amaçlı yapılmı tır. Daha sonraları bunların yerini kralları, kraliçeleri, kahramanları, kahramanlık olaylarını, efsaneleri ve hayvanları tasvir eden eserler almaya ba lamı tır. 15

28 4.2. YURDUMUZDA Hazı rlı k 46. Görsel, Çatalhöyük-Çorum 47. Görsel, nce Minareli Medrese-Konya Anadolu topraklarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eski yerle im yerlerinden biri de Çorum da bulunan Çatalhöyük tür. Burada yapılan kazılarda üç boyutlu sanata örnek olabilecek ne gibi eserler ortaya çıkarılmı tır? Ara tırınız. lk ça lardan beri Anadolu toprakları, insano lunun önemli bir yerle im merkezi olmu tur. Ülkemizin birçok yerinde yapılan kazılarda Neolitik Ça dan itibaren kalıntılara ula ılmı tır. Daha sonraları Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar ve Urartular ardından da Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mparatorlu u dönemlerine ait birçok üç boyutlu eser bunları izlemi tir. Selçuklu ve Osmanlı mparatorluklarında üç boyutlu sanat; mezar ta ları, ni an ta ları, çe me, adırvan, mimari gibi çalı malarda kendini gösterir. Bu çalı malarda insan figürü yerine geometrik düzenlemeler, bitki motifleri ve hayvan figürleri kullanılmı tır. Ara tıralım Anadolu topraklarında kurulmu ilk uygarlıktan günümüze kadar geçen dönemlerde üretilen üç boyutlu eserler hakkında ara tırma yapınız. Ula tı ınız bilgi ve görselleri kullanarak bir sunum hazırlayınız ve arkada larınızla payla ınız. Osmanlı mparatorlu unun son dönemlerinde ba layan sanat e itimi faaliyetleri Cumhuriyet in ilanı ile hız kazanmı tır. Yurt dı ına gönderilen sanatçıların ço alması ve ülkemizde sanat e itimi veren okulların açılması üç boyutlu sanata önemli katkılar sa lamı tır. Tartı alım Cumhuriyet imizin ilk yıllarında anıt çalı maları yabancı sanatçılar tarafından yürütülmü tür. Bu durumun nedenlerini tartı ınız. 16

29 4.3. ATATÜRK VE SANAT Hazı rlı k Bir milletin sanat yetene i güzel sanatlara verdi i de erle ölçülür. M. Kemal Atatürk Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz Hatta cumhurba kanı olabilirsiniz. Fakat sanatkâr olamazsınız. sözü ile Atatürk neyi ifade etmek istemi tir? Atatürk, sanatı seven, sanatçılara de er veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. Kaleme aldı ı ve 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde okudu u Nutuk onun en büyük edebî eseridir. Atatürk ün zamanında yapılmı bazı binaların güzelli i, ça da la ma hareketini ifade edebilecek nitelik ta ımaktadır. Ayrıca mimari eserlerin korunmasına verdi i önem de Atatürk ün mimariye olan ilgisinin önemli kanıtlarındandır. Atatürk, sanatla ilgili dü üncelerini çe itli sohbet ve tartı malarda belirtmi ve sanatı u sözlerle açıklamı tır: Sanat güzelli in ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa iir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıra lık, bina ile olursa mimarlık olur. Atatürk, millet hayatında sanatın yerini ve de erini belirtmekle beraber, onun korunmasını ve geli mesini de sa lamı tır. Atatürk, her eyden önce, sanatçılara sanatçı ruhuyla elini uzatmı tır. Onun Sanatkâr, toplumda uzun u ra ve çabalardan sonra alnında ı ı ı ilk hisseden insandır. sözü 48. Görsel, Atatürk Heykel Sergisinde sanata ve sanatçıya verdi i önemin göstergesidir. Pano Hazırlayalım Atatürk ve Sanat Nasıl Bir Yol zleyelim? Vatanımızın kurtarıcısı Atatürk e sevgi ve saygının bir ifadesi olarak ülkemizin her kö esinde Atatürk heykel ve rölyefleri bulunmaktadır. Bu heykel ve rölyefleri ara tırarak bir Atatürk Heykelleri ve Rölyefleri Kö esi hazırlayınız. Bu kö eye Atatürk ün sanat ve sanatçıya verdi i önemi ifade eden sözlerini de ekleyiniz. 49. Görsel, Atatürk Heykeli Trabzon 50. Görsel, Atatürk Heykeli - Samsun 51. Görsel, Atatürk Heykeli - Ankara 17

30 5. ÜÇ BOYUTLU SANATTA KULLANILAN ARAÇ - GEREÇ Hazı rlı k 52. Görsel, Ta Heykel Yapımı Çekiç, Murç 53. Görsel, Ta Heykel Yapımı Modelaj Kalemi 54. Görsel, Kil Heykel Yapımı Ebe uar Günümüz sanatçılarının eski sanatçılara oranla daha çe itli malzemeler kullanarak eserler üretmesinde araç - gereç ve teknolojinin katkısı ne olabilir? Tartı ınız. Her üretimde oldu u gibi üç boyutlu sanat eserlerinin üretiminde de kullanılan malzemenin i lenmesini sa layacak nitelikte araç - gerece ihtiyaç vardır. Geçmi ten günümüze gelinceye kadar geçen süreçte teknolojiden de faydalanan sanatçı günümüzde birçok imkâna sahip durumdadır. Üç boyutlu sanatta ekillendirmede kullanılan bazı araç - gerecin görselleri ve isimleri a a ıda verilmi tir. Tokmak Kesme Matı (Altlı ı) 56. Görsel 55. Görsel Modelaj Kalemi Makas 58. Görsel 57. Görsel Iskarpela Maket Bıça ı 60. Görsel 59. Görsel Çekiç 61. Görsel 18

31 62. Görsel Cetvel 63. Görsel Murç Istaka Törpü 64. Görsel 65. Görsel Ara tıralım Üç boyutlu sanat eserlerini ekillendirmede bunların dı ında kullanılan hangi araç - gereç vardır? Ara tırınız. Elde etti iniz bilgileri sınıf arkada larınızla payla tıktan sonra ürün dosyanıza koyunuz. 4. ETK NL K Bul Bakalım Nasıl Bir Yol zleyelim? A a ıda verilen sanat eserlerini, yapımlarında kullanılan malzeme ve araç - gereç ile e le tiriniz. Araç - Gereç Sanat Eseri 19

32 5. ETK NL K Nasıl Bir Yol zleyelim? Bulmaca A a ıda üç boyutlu sanatın sınıflandırılmasında etkili olan malzeme ve tekniklerden bazıları verilmi tir. lk sütunda karı ık hâlde verilen kelimeleri kar ılarındaki kutucuklara yazınız. K L M K S A Ç I L A A P H A Y E L K E H Y Ö L F E R R M M A R A K S P E L A K Ü M D Ö Sanatçıların kendilerini ifade edebilmesi, sürekli deneme ve arama heyecanı ile olur. Üç boyutlu çalı malarda seçenek zenginli ini anlayabilmek için Michelangelo (Mikelanjelo) un, Bütün heykeller bir mermer blo un içinde gizlidir ve her türlü figür veya figürler gerçe e çıkmak için onu ortaya çıkaracak olanın, yani sanatçının, hayal gücünün zenginli ini ve teknik ustalı ını bekler. sözlerini hatırlamakta yarar var. 20

33 ÜN TE SONU ÖLÇME VE DE ERLEND RME SORULARI A. A a ıdaki soruların do ru seçene ini i aretleyiniz. 1. A a ıdaki biçimlerden hangisi di erlerinden farklıdır? A) Heykel B) Gravür C) Mask D) Anıt E) Rölyef 2. A a ıdakilerden hangisi üç boyutludur? A) A aç baskı B) Foto raf C) Rölyef D) Karikatür E) Resim 3. A a ıda verilen sanat dallarından hangisi üç boyutlu sanatla ili kili de ildir? A) Heykel B) Mimari C) Anıt D) Rölyef E) Edebiyat B. A a ıdaki ifadelerden do ru olanların kar ısına D, yanlı olanların kar ısına Y yazınız. 1. Gözle algılanan sanat eserlerinin hepsi üç boyutludur. ( ) 2. Üç boyutlu sanat eserleri onu yapan sanatçının oldu u kadar yapıldı ı toplumun da kültürel izlerini ta ır. ( ) 3. Willendorf Venüsü dünyada bulunmu ilk üç boyutlu örnektir. ( ) C. A a ıdaki ifadelerde bo bırakılan yerleri, tabloda verilen kelimelerle uygun ekilde tamamlayınız. hacim ev yükseklik boyut a ırlık rölyef 1. Üç boyutlu sanat mekân ve sanatı olarak ikiye ayrılır. 2. Bir nesnenin üç boyutlu olabilmesi için uzunlu u, geni li i ve olmalıdır. 3. Hacim sanatı heykel ve olarak ikiye ayrılır. 21

34 ÜN TE SONU ÖLÇME VE DE ERLEND RME SORULARI D. A a ıdaki soruların cevaplarını ilgili bo luklara yazınız. 1. lk nsanlar hangi malzemelerden faydalanarak üç boyutlu eserler elde etmi lerdir? Uzunluk, geni lik ve yüksekli in üç boyutlu sanata etkisi nedir? Üç boyutlu sanatın ülkemizde bulunmu en eski örne i nedir? Nerede bulunmu tur? Atatürk ün sanat alanında bir eseri var mıdır? Var ise bu eser nedir? Sonraki Derse Hazırlık Önümüzdeki derse hazırlık kapsamında, üç boyutlu sanatta kompozisyon ögelerinin neler olu unu ara tırınız. 22

35 23

36 24

37 Ö RENME ALANI SANATSAL DÜZENLEMEDE KURGU 1.ÜN TE ÜÇ BOYUTLU SANATTA KOMPOZ SYON ÖGELER KONULAR 1. HAC M 2. DOKU 3. I IK GÖLGE 4. NOKTA Ç ZG 5. YÜZEY 6. B R M MODÜL BÜTÜN 7. RENK 8. PERSPEKT F 9. DUYGUSAL TEPK LER N KOMPOZ SYON ÖGELER LE L K S 10. KOMPOZ SYON ÖGELER N N KULLANIMINDA BÜTÜNLÜK Öneri Bu ünite ile ilgili elde etti iniz verileri ve kendinizi de erlendirdi iniz Akran De erlendirme Formu, Öz De erlendirme Formu, Grup De erlendirme Formu ve Holistik Rubrik Formu nu her konunun sonunda ö renci ürün dosyasına koyunuz (Ek-1, 2, 3 ve 4). 25

38 ÜÇ BOYUTLU SANATTA KOMPOZ SYON ÖGELER Hazı rlı k Sanat bizi gerçekli in ta kendisiyle kar ı kar ıya bırakır. Bergson Gülme (Berkson Gulme) 1.Görsel, Zühti Mürido lu 2.Görsel, Ferit Öz en Güzel sanatlar alanında eser veren sanatçıların yorum farklılıklarının sebepleri neler olabilir? Üç boyutlu sanatlarda, hacimsel nitelikli ögelerin uyumlu ekilde bir araya getirilmesiyle olu an düzene kompozisyon denir. Nesneleri veya formları bir araya getirmeden önce aralarında ba kurmaya çalı mak, kompozisyon kurabilmenin altyapısını olu turur. Desen derslerinin en önemli kurallarından olan görmeyi, algılamayı ve çizmeyi ö renmek sanatla ilgili di er derslerinizde kuraca ınız kompozisyonlarınızın temelini olu turacak, objelere ve nesnelere bakı açınızı olgunla tıracaktır. Kullanılacak tasarım ögelerini kâ ıt, ah ap, ta vb. de i ik zeminlerde bir araya getirmek, kompozisyonlarda elde edilebilecek zenginlikleri gösterir. Do adaki sınırsız güzellikler biraz daha dikkatle gözlemlenecek olunursa parçanın bütün içerisindeki rolü rahatlıkla görülebilir. Do adaki bir çam kozala ı parçacıklarının yan yana dizili i ile ortaya çıkan kusursuz tasarım, parçanın bütün içerisindeki rolünü gösteren yüzlerce örnekten sadece biridir. 26

39 Kompozisyon sözünden ne anlıyorsunuz? Farklı özelliklere ve boyutlara sahip nesnelerin bir araya gelmesi kompozisyona neler kazandırır? Bu ünitede kar ınıza çıkacak kompozisyon ögeleriyle ilgili kimi açıklamalar a a ıda verilmi tir. Bu açıklamaları inceleyerek ögeleri, çe itli yönleriyle ili kilendirmeye çalı ınız. Hacim Nesne ve varlıkların kapladı ı alandır. Doku Do adaki tüm nesnelerin ve varlıkların görme, dokunma duyularıyla kavranabilen, iç yapılarının i levsel özelliklerini dı a vuran yüzeysel etkilerine doku denir. I ık - Gölge Nesnenin hacim ve derinli inin belirgin hâle gelmesini sa layan kavrama ı ık - gölge denir. Nokta Yüzeyde satıh etkisini veren ilk elemandır. Çizgi Bir noktanın verilen do rultudaki uzantısıdır, noktanın aralıksız hareketinden do an kavramdır. Yüzey Üzerinde iki boyutlu çalı maya olanak veren her türlü alandır. Düzlemsel nitelikte olabilece i gibi e risel de olabilir. Birim Modül Bütün Birim, modülü olu turan en küçük yapı elemanıdır. Modül birimlerin bir araya gelmesiyle olu ur. Bütün, modüllerin yan yana getirilmesiyle ortaya çıkar. Renk I ı ın kendi öz yapısına veya cisimler tarafından yayılma ekline ba lı olarak göz üzerinde yaptı ı etkidir. Perspektif Resim, grafik, rölyef, heykel, sahne dekoru ve iç mimarlık gibi plastik sanat dallarında ve foto rafta derinli in, bütünlü ün, devamlılı ın renk, biçim ve çizgiler ya da foto raf makinesi aracılı ı ile bilimsel olarak elde edilmesinde izlenilen yöntemlere perspektif denir. Kompozisyon ögeleri ile ilgili topladı ınız çe itli bilgileri ve görselleri, ders yılı boyunca sergileyebilece iniz bir atölye panosu oluı turunuz. Ünite Panosu Hazırlayalım Kompozisyon ögeleri hakkında ara tırma yapınız. Elde etti iniz bilgileri, görsellerle destekleyerek bir pano hazırlayınız. ledi iniz her konuyla ilgili verileri bu panoda sergileyiniz. 27

40 1. ETK NL K Kompozisyon Ögelerini li kilendiriyorum 3.Görsel, Odani Motohiko 4.Görsel 5.Görsel, Odani Motohiko 6.Görsel Yukarıda verilen görsellerde, kompozisyon ögelerinden hangileri kullanılmı tır? Yorumlayalım Kompozisyon ögelerini uyum içerisinde kullanabilmenin üç boyutlu çalı malara katkısı nelerdir? Yaptı ınız ara tırmalar ve görseller üzerinde arkada larınızla tartı ınız. 1. HAC M Hazı rlı k Sanat yapıtı, kavranabilir olanın imgesidir. Plotinos (Plotinos) 7. Görsel 8. Görsel 9. Görsel Çevrenizdeki üç boyutlu nesneler arasındaki hacim farklılıklarını ara tırınız? 28

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2015 M LLÎ E T M BAKANLI I...: 5692 YARDIMCI VE

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI., 2013 M LLÎ E T M BAKANLI I...: 5692 YARDIMCI VE KAYNAK

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI EYLÜL 25 EYLÜL 29 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL 22 EYLÜL (1. Hafta) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: 1.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 9. Sınıf Doku 2 Ders Saati (40+40dk) -DERS PLANI- 1. Işığın etkisiyle objelerin dokusal özelliklerini tanır.

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÜNLÜK PLANI 40 dakika ALT Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak bazen de estetik kaygılar ile sanatsal düzenleme eleman

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN PROJE TEKNİĞİ DERSİ PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ Öğr. Gör. Hande ASLAN 1. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ÇİZGİ Tüm tasarım oluşumlarının temelidir. Peyzaj tasarımında bütün fikirler bir proje düzeni

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) olarak programda EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) olarak programda 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi

Detaylı

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ İçindekiler 1 İçindekiler ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Seramiğin Tanımı... 1.2. Çininin Tanımı... 1.3.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL programda verilen etkinlik 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek Hareket Eğitimi Küçük Dev Adamlar Haydi Dans Et Filenin Yıldızları 1.2. SINIFLAR AFTER SCHOOL CLUB SPORTİF SANATSAL BİLİMSEL/KÜLTÜREL Ritm Atölyesi Etkileşimli Masal Öğrencilerimizin yürüme, koşma, sıçrama,

Detaylı

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II MTT102

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2. verilen etkinlik EYLÜL 9.09.206 30.09.206. programda ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU DİĞER DERSLERLE ARA DİSİPLİNLER ve.çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

DERS PLANI. : Öğrencinin renkli resim tekniklerini ayırt edebilmesi, kullanılan

DERS PLANI. : Öğrencinin renkli resim tekniklerini ayırt edebilmesi, kullanılan DERS PLANI Ders Sınıf Ders Süresi Konu Öğrenci Tanımı Amaçlar malzemeleri tanıması. : Görsel Sanatlar Dersi : 9.sınıf : 40+40 dakika : Renkli Resim Çalışmaları : 5 kız- 8 erkek öğrenci / Gelir Durumları

Detaylı

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Kavram Nedir? Kavramların Önemi Kavram Ö retimi Kavram Yanılgıları Kavram Ö retimi ve Yanılgılarının Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Olgular Kavramlar lke ve Genellemeler Kuramlar ve Do a Kanunları Kavram

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI Beni de bir ana doğurmadı mı? Türk anaları daha nice Mustafa Kemal'ler doğurur. TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN 2016-2017

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI 1. ÇİZGİ ve NOKTA... 3 a-çizgilerle Yapılan Tasarım Çalışmaları... 3 b- Nokta ile Yapılan Tasarım Çalışmaları... 5 c-çizgi ve Noktalarla Oluşturulan Özgün Tasarımlar...

Detaylı

Desen II (GRT 104) Ders Detayları

Desen II (GRT 104) Ders Detayları Desen II (GRT 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Desen II GRT 104 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Desen 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

Araç ve Gereç: Çamur, önlük, plastik eldiven, merdane, 1cm kalınlığında çıta, kaput bezi, plastik çatal, bıçak.

Araç ve Gereç: Çamur, önlük, plastik eldiven, merdane, 1cm kalınlığında çıta, kaput bezi, plastik çatal, bıçak. Ders Planı Ders : Görsel Sanatlar Sınıf : 10 Süre : 40+40Dk Konu : Seramik Serbest Şekillendirme (Pano Şekillendirme) Amaç ve gerekçe : Bu ünitede verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında

Detaylı

MADDE NEDİR??? madde denir. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye

MADDE NEDİR??? madde denir. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye MADDE NEDİR??? Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Taş, toprak, ağaç, metal, cam, plastik, kağıt, kum gibi varlıklar birer maddedir. MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ Maddenin kütle,

Detaylı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız birden çok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler, kalemimiz ve hatta bizde birer maddeyiz. Peki, çevremizde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu . Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu çıtaların şekildeki gibi birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisindeki çıtalar birbirinin orta dikmesidir?

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ Gr. 3

MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ Gr. 3 YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ Gr. 3 Dr. Polat DARÇIN 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÜŞÜNME VE ANLATIM ARACI OLARAK SERBEST EL ÇİZİM ESKİZ: BİR GRAFİK DÜŞÜNME

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Grafik Tasarımında Desen I GRT111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Projenizi I. Dönem teslim edecekseniz 18 Ocak a kadar, II. Dönem teslim edecekseniz 29 Nisana kadar teslim etmelisiniz.

Projenizi I. Dönem teslim edecekseniz 18 Ocak a kadar, II. Dönem teslim edecekseniz 29 Nisana kadar teslim etmelisiniz. Sevgili Öğrenciler, Proje görevlerinden sadece birini seçerek görevinizi tamamlayıp zamanında teslim etmenizi bekliyoruz. Projeleriniz SAYFA2 de bulunan PROJE DEĞERLENDİRME FORMU na göre değerlendirileceği

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

Doğada Keşif Yapıyoruz

Doğada Keşif Yapıyoruz Bir Ağacı İnceleyin Doğada Keşif Yapıyoruz Aslı Zülal Çizim: Bengi Gençer Bulutları Gözlemleyin Kuş Gözlemi Yapın dogaetkinlik.indd 2 Keşif Çantası Hazırlayın Renk Avına Çıkın 26.09.2013 15:04 Bir ağacı

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE DERS PLANI. Maddenin Tanecikli Yap s /3. Ünite Konu. 40 dakika

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE DERS PLANI. Maddenin Tanecikli Yap s /3. Ünite Konu. 40 dakika ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Ad Fen Ve Teknoloji S n f 6 Ünite Ad /No Maddenin Tanecikli Yap s /3. Ünite Konu Kimyasal De i im Önerilen Süre 40 dakika BÖLÜM 2 Ö renci Kazan mlar Bilimsel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı RESİM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı RESİM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı RESİM KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Resim Kurs Programı PROGRAMIN DAYANAĞI :

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Öğrencinin Adı Soyadı : ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür

Öğrencinin Adı Soyadı : ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür EK C : Öğrenci Kılavuzu (Düz Ayna) Öğrencinin Adı Soyadı : Sınıf: ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür 1. Karikatürü dikkatlice inceleyiniz. a. Sağ tarafta yer alan adam: Aynadaki görüntüyü

Detaylı

Çevremizde Sayısız Madde Vardır

Çevremizde Sayısız Madde Vardır MADDEYİ TANIYALIM Çevremizde Sayısız Madde Vardır Maddeyi Niteleyen Özellikler Nelerdir? Nitelemek Ne Demek? Maddelerin Nitelikleri ve Kullanım Alanları Nedir? Çevremizde Sayısız Madde Vardır Nesneleri

Detaylı

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi 2016-2017 Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl Selahattin Önür, Melike Orhan, Zeynep Tanrıverdi, Gizem Kuçak Toprak, Alper Gündüz

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

PEYZAJ TASARIM İLKELERİ

PEYZAJ TASARIM İLKELERİ PEYZAJ TASARIM İLKELERİ FONKSİYON-İŞLEVSELLİK DİZİ, RİTM, TEKRAR UYGUNLUK VE ÇEVREYE UYGUNLUK ZITLIK-KONTRAST KORAM-HİYERARŞİ-UYUMLAŞTIRMA VURGU-EGEMENLİK DENGE ÖLÇÜ VE PROPORSİYON SADELİK BİRLİK KOMPOZİSYON

Detaylı

TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI

TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI Temel Tasarım Etkinliği Gurup çalışması Yrd.Doç.Dr. Doğan Arslan Bu çalışmada Tasarım eleman ve ilkelerin neler olduğu açıklanacak. Her bir eleman ve ilkelere endüstriyel ürünler

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -36 AMAÇ SANAT VE TASARIM Bu faaliyet sonucunda Sanat

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANA SANAT ATÖLYE I (RESİM) Ders No : 0310380039 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 9 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Zıtlık Uygunluğun tersidir. Objeler arasında herhangi bir açıdan ortak yada yakın etkinliklerin olmamasına zıtlık denir. Yön, ölçü, biçim, renk, aralık ve doku açısından zıtlık

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ,neleri edemez KIZILAY HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ÖĞRETMENLER GÜNÜ 10 KASIM ATATÜRKÜ ANMA HAFTASI SONBAHAR-RÜZGÂR-ŞEMSİYE

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

1.Genel Amaçlar Özel Amaçlar... 3

1.Genel Amaçlar Özel Amaçlar... 3 Ç NDEK LER BÖLÜM- 1 AMAÇLAR LKELER PROGRAM... 1 T. C. ANAYASASINDA E T M VE Ö REN M HAKKI VE ÖDEVLER... 1 TÜRK M LL E T M N N AMAÇLARI... 2 1.Genel Amaçlar... 3 2.Özel Amaçlar... 3 TÜRK M LLÎ E T M N N

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

MART AYLIK EĞİTİM PLANI

MART AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : arih : M Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı M YLIK EĞİİM PLNI KZNIML VE GÖSEGELEİ M BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax:

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax: Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 5 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015-2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL - VEDALAŞMA Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler

Detaylı

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP . SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005 MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKANI OLUŞTURAN TEMEL ELEMANLAR Mimari formu oluşturan temel elemanlar, nokta, çizgi, düzlem ve hacim dir. NOKTA: MEKAN İÇİNDE BİR POZİSYON BELİRLER. FİZİKSEL ÖZELLİKLER: POZİSYON/DURUM

Detaylı

KELEBEK VE YILDIZ GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ

KELEBEK VE YILDIZ GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ KELEBEK VE YILDIZ GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ OCAK AYINDA NELER ÖĞRENDİK? KIŞ MEVSİMİ Kışa ait bir resmi inceleyerek mevsimler ve özellikleri hakkında konuştuk. Neler öğrenmek istediğimizi ifade ettik. Sınıfımızda

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar Mevsimi Canlıların

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 Adım Soyadım : Okul Numaram:. S ü l e y m a n O C A K S ü l e y m a n O C A K S O ü l C e y A m a K n İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik ***

Detaylı

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma Doğadaki Matematik Bu görevde sizden: Arılar ve hayvanlardaki matematiksel beceriler hakkında araştırma yapmanız, peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması,

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Form İnşa GRT114 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; bu yılı oldukça yoğun geçirdik. Sanat, spor, sosyal etkinlik ve akademik, açıdan birbirini izleyen birçok çalışma

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak 2. TEOG Sınavı na sayılı günler kala TED Kayseri Koleji Vakfı Ortaokulu Rehber öğretmenimiz Zeliha AKSOY ATAŞCI tarafından

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı