SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK"

Transkript

1 Buz Depolarýnýn Ön Boyutlandýrmasý SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Pre-dimensioning Ice Depots - Minimizing Size of Cooling Facilities Eðer bir prosesin veya bir binanýn soðutma kapasitesi sabit deðilse, bir soðutma deposunun kullanýlmasý faydalý olabilir Soðutma deposu, soðutma yükü soðutma tertibatýnýn gücünden düþük olduðu zamanlarda doldurulur ve yüksek soðutma kapasitesi gerektiren zamanlarda deþarj edilir Pik kapasitelerini de karþýlayabilir Bu strateji ile, belirgin bir þekilde daha küçük ebatlý kurulan bir soðutma tertibatý ayný yük profilini karþýlayabilir [1, ] Yazanlar: Prof Dr Müh Arnd Hilligweg, Yük Müh (FH) Peter Hoffmann Çeviren: Korhan Küçümen Kaynak: TGA Fach planer, 6/ H V A C D O S Y A S I Tesisat Dergisi Sayý 98 - Þubat Giriþ Yatýrým masraflarýnýn soðutma ve soðutma geri kazaným tesisleri küçültülerek azaltýlmasý, depolama ve hazýrlama odasý masraflarýyla karþý karþýya kalmýþtýr Ýþletme maliyetlerinin azaltýlmasý, ihtiyaç duyulan soðutma faaliyetinin daha uygun saatlerde yapýlmasýyla (iþ maliyeti) ve sonradan da depolananýn kullanýlmasýyla elde edilir Ýlaveten ikinci tasarruf olanaðý, düþük elektrik enerjisi maliyetleriyle (çalýþma fiyatý) saðlanýr Bir çok uygulamada, proses soðutucularý, soðutma depolarýyla-özellikle de buz depolarýyla-standart uygulama þekline gelmiþtir Depolama tasarýmý seçiminde, depolama ünitesinin yapý þekli ve hidrolik þeklinden elde edilebilecek teknik anma sayýlarýndan faydalanýlabilir Makalenin ilk bölümü bu bakýþ açýsýyla konuya yaklaþmýþtýr Ardýndan bir anma sayýsý sistemi tanýmlanýr Bu sayýlar soðutma yükü profilinden farklý bina tiplerine göre alýnýr Bu þekilde farklý kullaným tiplerine göre ve soðutma taleplerinden çýkartýlan analizlerden, gün boyunca buz depolamanýn kullanýlmasýnda yapýlacak seçimler gösterilecektir Ýlk bölümde yer alan bilgiler kombine edildiðinde, buz depolamanýn ve kullaným alanlarýnýn deðerlendirilmesine iliþkin bazý temel bilgiler oluþmaktadýr Buz depolama sistemleri arasýnda seçim yapmak, depolama ve soðukluk nakli için kullanýlan malzemenin cinsine göre Tablo 1'den yapýlýr Kullaným koþuluna baðlý olarak, bu sistemlerden Þekil 1'de belirtildiði gibi düþünülen tasarým ile ilgili seçim stratejileri tespit saptanýr Deðerlendirme Kriterleri Buz depolama sistemlerinin ilk deðerlendirilmelerinde, belirtilen anma sayýlarý ve sýcaklýk profillerinden yararlanýlýr Tablo 1 Soðutma ve Klima Tekniðinde termik depolama sistemleri [] Depolama Tipi Depolama sistemi 1 Özgül Depolama Kapasitesi Soðuk su depolama ünitesiyle karþýlaþtýrýldýðýnda, buz depolamanýn çok yüksek özgül depolama kapasitesi olduðu görülür [4] Soðuk su depolamasý ~ 7kWh/m (ΔT=6K olduðunda) Buz banký sistemi ~5 kwh/m Buz küresi sistemi ~ 5 kwh/m Buz yapým sistemi 4-44 kwh/m Depolama maddesi Yük Eðrileri Buz deposunda yükleme yapýldýðýnda, oluþan buz katmaný, buzlu su (t= o C) ile soðukluk taþýyýcýsý arasýnda git gide artan bir izolasyon tabakasý oluþturur Zamanla ýsý geçirgenlik katsayýsý azalýr (Þekil ) Yükleme süresi uzadýkça, azalan ýsý geçirgenlik katsayýsýný kompanse etmek için ve makul bir ýsý akýþýný sabitlemek için, yükleme sýcaklýðýnýn daha uzun sürelerde düþürülmesi saðlanýr Böylece yükleme sürelerine, Yükleme sýrasýndaki soğutkan Deşarj sýrasýndaki soğukluk taşýyýcý Duyulur Soğuk su deposu Su Su Su Buz yapıcısı Soğutkan Su Buz (harici erime) Salamura Salamura/Su Gizli Buz yapıcısı (dahili erime) Buz küreleri (veya başka bir madde) Buz veya azami erime kabiliyeti olan karışım Buz veya azami erime kabiliyeti olan karışım Salamura Tuzlu su soğutma Salamura Tuzlu su soğutma Buz kulesi / Eisharvester Kesme veya kırık buz Soğutkan Su Çiftli buz deposu Katkılarla birlikte buz/su Katkılarla birlikte buz/su Katkılarla birlikte buz/su

2 START yunu soðukluk taþýyýcýsý olarak kullanmak), Bir buz rezervinin doðrudan kullanýlmasý (kesme buz veya ikili buz) Klima tekniðindeki kullanýmý t < o C? Proses soðutmasý yaklaþýk 5 o C de Çiftli buz deposu veya Eutektium [azami erime kabiliyeti] (örneðin bilyalý depo) Proses s oðutmasý yaklaþýk o C de 4 Deþarj Eðrileri Deþarj iþlemi sýrasýnda da salamura veya soðutma suyu sýcaklýðýna, geometrik þekle, depolama tipine, ýsý akýsýna ve sýcaklýk seviyesine baðlý, özel bir akýþ eðrisi elde edilir Proje bazlý bir deþarj eðrisinin bilinmesi, buz depolama sisteminin seçiminde yararlý olur Buz kýrýmlarý, çubuk þeklindeki buz, ikili buz, buz yapý sistemi (Doðrudan buharlaþtýrýcý) Soðukluk taþýyýcý olarak salamura? 5 Özgül Masraflar Özgül masraflar sistem seçiminden daha ziyade projenin büyüklüðüne, depolama tanklarýnýn þekline, depolama maddesinin cinsine, uygulama ve izolasyonun þekline vb unsurlara baðlýdýr Alýþýlagelmiþ talepler Entegre edilmiþ eritme üniteli buz bankasý sistemi Þekil 1 Tercih þemasý [] Þekil Yükleme sýrasýnda borulardaki sýcaklýk profili [5] Sýcaklýk [ o C] EIS Δt Δt 1 Su sýcaklýðý Yükselen deþarj gücü Deþarj sýrasýnda hava üfürmeli buz bankasý sistemi Buz yüzeyinin sýcaklýðý o C Buharlaþma sýcaklýðý Boru cidarý Çok büyük deþarj gücü (örneðin acil soðukluk ihtiyaçlarýnda) Dýþ eritme üniteli ve hibrit buz depolu buz yapý sistemi (ara ýsý deðiþtiriciyle birlikte su/ tuzlu su) istenilen ýsý akýþý ve depolamanýn tasarýmýna baðlý yükleme eðrileri elde edilir (Þekil ) Özgül Deþarj Kapasitesi Özgül deþarj kapasitesi, (örneðin kw/m cinsinden) sistem tipinden ve bir dizi çalýþma parametresinden etkilenir Kapasitesi aþaðýda yer alan unsurlarla çoðaltýlýr: Yüksek gidiþ sýcaklýklarý, Gidiþ ve dönüþ sýcaklýklarý arasýnda yüksek fark Depo haznesinin deþarj sýrasýnda karýþtýrýlmasý (örneðin hava üfleyerek), Harici eritme iþlemi yapýlmasý (depo su Þekil Yükleme sýcaklýðýnýn deðiþimi (örnek) Klima Tekniði Proje Kapsamý Klima soðutmasý alanýnda, izah edilen bileþenlere ve projeye özel anma sayý tanýmlamalarý, daha sonraki planlama safhalarýnda yardýmcý olacaktýr Öncelikle temel olarak buz depolama ünitesi kurmanýn mantýklý olup olmayacaðý konusunda karar verilmelidir Tedariki planlayacak olan mühendis, hýzlý bir þekilde buz depolama yönteminin hangi enerjik ve ekonomik faydalarýný, ne gibi ilave masraflar ve deðiþecek hacim pahasýna saðlanacaðýný saptamasý gerekir Projelerin erken safhalarýnda, yatýrýmcý, mimar ve tedarik mühendisi çeþitli bina tasarýmlarý hakkýnda yürüttükleri tartýþmalarda, buz depolama sisteminin yapýlýp yapýlmayacaðý konusunda kesin bir karara varmalýdýrlar Bu gibi kararlarýn verilebilmesi için hazýrlýk aþamasýnda, aþaðýdaki bölümde yer alan baþka anma sayýlarý daha tanýtýlýr; bunlar sadece tek baþýna soðutma kapasitesi profilinden gelen veya, bunlar bilinmiyorsa, basit bir iþlem ile tahmin edilebilen deðerlerden ibarettir Bu karakteristik sayýlar, aþaðýdaki sistematik kullaným alanlarý ve faydalanma süreleri açýsýndan, ancak depo tipine baðlý olmadan belirtilmiþtir Diðer karþýlaþtýrmalar ve depolama tasarýmýnýn seçilmesi, teknik tanýmlama sayýlarý baz alýnarak, ilk bölümde anlatýldýðý gibi uygulanabilir 79 Tesisat Dergisi Sayý 98 - Þubat 4

3 4 Ön Boyutlandýrma Büyüklük Hedefleri Buz depolama/soðutma makinesi sistemi, aþaðýda yer alan baz büyüklüklerle belirlenir (karþýlaþtýrýnýz Þekil 4) O [kw] ES [kwh] ES [kwh] Eðer kapasite doðru bir þekilde boyutlandýrýlmýþsa, klima tekniðinde kullanýlan buz depolama sistemleri genel olarak yeteri derecede deþarj edecek güce sahip olacaktýr Bu veriler, depolama sistemlerine yapýlan rastgele kontrollerle, tanýtýlan taným sayýsý sistemine göre, deþarj diyagramýndan [6] tespit edilebilmiþtir Bu nedenle deþarj gücü, kabaca ebatlandýrýlan buz depolama sistemlerinde klima tekniðinde kullaným açýsýndan pek de bir rol oynamaz Böylece buz depolama kapasitesi ES ve soðutma makinesinin soðutma gücü, ilk olarak deðerlendirilmesi gereken büyüklükler olmalýdýr Elde edilen neticeleri sonradan toparlayýp görsel þekle getirmek için, belirli oransal sayýlar tespit edilir, bunlar proje soðutma yüküne yani binanýn max yüküne baðlý hedef büyüklüklerdir: a) Proje oraný ral ral = 1 % [%] K max [G11] Soðutma makinesinin soðutma gücü buz deposuyla baðlantýlý olarak, maksimum soðutma gücü K max' ile oranlanýr ki, bu durum buz deposu olmayan konvansiyonel sistemlerde hesaplama temelini oluþturur 9 Buz deposu doldurma Buz deposuboþaltma Soðutma makinesi 8 Soðutma kapasitesi [kw] Soðutma makinesinin Soðutma gücü Buz deposunu kapasitesi Buz deposunun deþarj kapasitesi Saat Þekil 4 Hedef büyüklüklerin görsel þekli temel boyutlarýný tespit etmek, güç profilinden elde edilebilen bazý sayýsal tanýmlar temelinde mümkün olmalýdýr Bu gibi tanýmlanmýþ sayýlarýn bulunmasý ve muhtemel iliþkilerinin hedef büyüklüklerini belirlemek için, bir hesaplama programý [6] farklý güç profilleri için tanýmlanmýþtýr Aþaðýda belirtilen güç profillerine uygulamalar yapýlmýþtýr: a) Gerçeðe yakýn daðýlýmlý profiller: Bu tip profiller binanýn tipi ve kullaným þekline göre elde edilen tecrübe bilgilerine dayanmaktadýr b) Ýdeal Profiller: Bu tip profiller, belirli kriterler sonucu oluþturulmuþtur; örneðin dikdörtgen profiller, üçgen þeklindeki profiller vs Beþ farklý sýnýf güç profili araþtýrýlmýþtýr Bunlarýn çalýþma süreleri ile azami soðutma gücü kapasiteleri (sekiz kademede kw'tan 5kW'a kadar) arasýnda varyasyonlar da getirilmiþtir Toplam olarak varyasyon oluþturulmuþ; bunun her birine göre buz deposu kapasitesi ve soðutma makinasýnýn soðutma gücü belirlenmiþtir [7] Bunun dýþýnda yükleme profillerine dayanan tüm hesaplamalar, detaylý bir analize tabi tutulmuþtur Karakteristik özellikleri tespit edilmiþ ve boyutlardan baðýmsýz tanýmlama sayýlarý saptanmýþtýr olarak hedef büyüklüklerine baðlý olarak belirlenen tanýmlama sayýlarý araþtýrýlmýþtýr Hedef büyüklükleriyle boyutsuz tanýmlama sayýlarý arasýnda görece belirgin bir baðýmlýlýk olduðu tespit edilmiþtir Bulunan üç tane boyutsuz sayý, hedef büyüklükleriyle açýk bir iliþki içindedir ve bu baðlantý görselleþtirilmiþtir Aþaðýda bu taným sayýlarýný [7] veren denklemlerin, Þekil 5'te gösterildiði þekilde güç profillerinden saðlamasý yapýlabilir b) Eþdeðer tam güç- deþarj süresi tve tve = ES [h] K max [G1] 1 9 Tesisat Dergisi 5 Soðutma Gücü Profilleri ve Karakteristik Anma Sayýlarý Soðutma tedarik sisteminin tasarýmýnda hesap temeli, ön görülen soðutma gücünün zamanla deðiþimi olan soðutma gücü profili K(t) 'dir Eðer bir buz depolama sistemi boyutlandýrýlacak ise, ilk bakýþta farklý soðutma gücü profilleri, benzer sonuçlara getirebilir Fakat buz depolama tesisinin 8 Soðutma kapasitesi [kw] Sayý 98 - Þubat 4 8 Ýþlem zamaný göstermektedir, buz deposunun sabit K max deþarj gücünde tam boþalmasý için geçecek süredir Saat Þekil 5 Ýþletme binasýna ait tipik güç profilleri [6]

4 Tesisat Dergisi Sayý 98 - Þubat 4 Hesap günündeki soðutma gücü süresinin ölçüsü olarak zaman oraný r tanýmlanmýþtýr: Dikdörtgen soðutma gücü profili α'nýn ifadesi, belirlenen bir yükleme profilinin ayný çalýþma süresindeki dikdörtgen profile göre ne kadar benzer olduðunu gösterir: 8 t B τ = [-] [G1] 4 h 1 4 t Ki B Σ i=1 α = [-] [G14] K max Soðutma gücünün zamana göre daðýlýmýný tüm hesap günü üzerinden tespit edilmesi eþdeðer y soðutma gücü profili olarak tanýmlanýr 1 4 Ki 4 h Σi=1 γ = [-] [G15] K max Bu üç tanýmlama sayýsýnýn bir iliþkisi vardýr: γ = τ α [-] [G16] 6 Sýnýr Þartlarý ve Tesis Tekniði Ekte belirtilen sonuç ve diyagramlara göre, bazý tespitlerin yapýlabilmesi mümkündür: Buz deposu sistem tekniði serbestçe seçilebilmektedir (Buz bankasý, buz yapýmý sistemi, ) Kýsmi depolama konsepti ayrýca ele alýnýr: Soðutma makinesinin proje gücü mümkün olduðunca küçük olmalýdýr Bu nedenle soðutma deposunun yüklenilmesi, soðutma gücüne gerek duyulmadýðý zamanlarda yapýlýr Bunun bu þekilde yapýlmasý, yükleme süresinin ucuz tarifelerin dýþýnda olduðu zamanlarda dahi geçerlidir Böylece geçerli denklem: t L = 4 h - t B [h] [Gl,7] Temel yükün karþýlanmasýna özellikle dikkat etmek gerekir O iþlem zaten bu makalede tartýþýlmamaktadýr Soðukluk üretimi kompresyonlu soðutma tesisinde yapýlýr Yükleme çalýþtýrmasýnda soðukluk belirgin þekilde düþük sýcaklýkta (< o C) elde edilmelidir Yükleme sýrasýndaki soðutma gücü normal çalýþtýrmaya göre daha düþüktür Soðutma makinesinin projelendirilmesinde gece/gündüz güç oraný v dikkate alýnýr: ν = L [-] [G18] Burada tanýtýlan simülasyon hesaplarý çerçevesinde tecrübe bilgilerine eþdeðer olarak v=,7=sabit bilgisi girilmiþtir (Seçilen hedef büyüklüklerine etkisi, dikdörtgen yük profilleri temelinde incelenecektir) 7 uçlarýn Gösterilmesi Soðutma gücü O veya döþeme oraný r AL ve depolama kapasitesi ES ya da buna eþdeðer tam yük- deþarj süresinde t VE hedef büyüklükleri, aþaðýda benzerlik α, düzgün daðýlým γ ve zaman oraný τ boyutsuz sayýlarýna taþýnacaktýr uçlarýn analizinde proje oraný r AL 'nin düzgün daðýlým γ'da uygulanmasý kuvvetli bir etkiye sahiptir (Þekil 6) Ýki büyüklük arasýnda çok açýk bir þekilde bir iliþkinin olduðu görülür Þekil 6'dan buz depolama sistemiyle baðlantýlý soðutma makinesinin rölatif soðutma gücü, konvansiyonel sistemle karþýlaþtýrýlarak rahat bir þekilde okunabilir Þekil 6'yý bütünlemek adýna akla þu soru geliyor, proje oraný r AL gece/gündüz güç oraný ν 'ye ne kadar baðlýdýr? Þekil 7 baðýmlýlýðýn oldukça düþük olduðunu yani diyagramla desteklenen boyutlandýrmanýn birden çok soðutma makinesi için mümkün olduðunu gösterir Gösterilen deðiþimler, dikdörtgen profiller üzerinde hesaplanmýþtýr Tesisatlandýrma oraný r AL [%] Tesisatlandýrma oraný r AL [%] Tek Deðer Ayýrma Çizgisi,,1,,,4,5,6,7,8,9 1, Eþit daðýlým γ [-] ,65,7, ,,1,,,4,5,6,7,8,9 1, Eþit daðýlým γ [-] Þekil 8'de eþdeðer tam yük-deþarj süresi t VE olarak gösterilen buz deposu kapasitesi, zaman oraný τ'ya makul bir baðýmlýlýk gösterir "Sürekli çalýþtýrma" (τ=1) ve "soðutma yükü olmamasý" (τ=) sýnýr koþullarý için bekleneceði gibi buz deposu kullanmak mantýksýzdýr Ayrýca Þekil 8'den anlaþýldýðý gibi, her bir profil grubunun benzerlik α'ya göre dikdörtgen profile göre düzenlenebileceði görülür Gündüz/gece güç oraný ν'nün eþdeðer deþarj süresine etkisi de kontrol edilmelidir, ancak yük profilleri yine dikdörtgen olmalýdýr Þekil 9'da gösterildiði gibi, zaman oranýnýn küçük ve büyük deðerlerinde etki kaybolmaktadýr Bunun böyle olmasý makuldür çünkü buz deposu büyüklüðü sýfýr deðerine doðru yaklaþýr Orta deðerler için örneðin 1-14 saatlik çalýþma sürelerinde, depo büyüklüðündeki deðiþiklik eðer v 7'den 75'e veya 65 deðiþtirilse % +/-5 deðerindedir, Þekil 1 iki ek içerir Bir yandan α =5 için bir eðri eklenmiþtir; diðer taraftan ise hesaplama sonuçlarýna dayanan temel bilgiler gerçeðe yakýn yük profillerine göre iþaretlenmiþtir Görülen noktalarýn biraz daha fazla α eðrisine az çok yakýn olduklarý görülür Ancak bir istisna, bir tiyatronun güç profili temelinde elde edilen sonuçta görülür Buradaki oldukça orantýsýz güç daðýlýmlarý, aðýrlýk noktasýný deþarj süresinin sonlarýna doðru götürür Þekil 6 Proje oraný r AL 'ýn γ sayýsý ile deðiþimi Þekil 7 Farklý ν gece-/gündüz güç oranlarýna göre proje oraný r AL 'ýn γ sayýsý ile deðiþimi (Baz:dikdörtgen yük profilleri

5 α= 1, 4 α=,75 α=,5 1,,1,,,4,5,6,7,8,9 1, Zaman oraný τ [-] Prosedür, teknik bina donanýmý alanýndan bir örnekle anlatýlmalýdýr Ele alýnan bir büro binasý olsun ve gün boyunca 1 h soðutma 8 kw pik güçte gerekli olsun Kesin güç profilleri henüz belli deðildir Öncelikle zaman oraný τ=1h/4h =5 belirlenir Anlatýldýðý gibi, dikdörtgen profile benzerlik α ilk tesisat teknolojisi kullanýmlarýnda α = 75 belirlenerek düzgün daðýlým γ =5 75 =75 olmasý saðlanýr 5 4,65,7,75 1 Bu boyutsuz sayýlarla, diyagramdan þunlar okunabilir:,,1,,,4,5,6,7,8,9 1, Zaman oraný τ [-] Eþ deðer tam kapasite deþarj süresi tve [h] Þekil 9 8 Eþdeðer tam güç deþarj süresi tve'nin zaman oraný τ 'ya baðlý olarak farklý gece ve gündüz güç oranlarý ν için deðiþimi (Baz: dikdörtgen yük profilleri) 5 rv1: Tiyatro rv: Fuar salonu rv: Alýþ veriþ mrkz rv4: Klinik A rv5: Büro binasý B rv6: Klinik B α= 1, rv6 rv 4 rv rv5 α=,75 rv4 rv7 rv1 α=,5 Ýlk yaklaþýmda kwh soðutma gücü kapasitesinde bir buz deposu ile soðutucu gücünün bu örnekte yaklaþýk 415 kw düþürülebilir olmasý beklenilebilir, 8 kw konvansiyonel soðutma tesisi yerine 85 kw buz depolu sistem kullanýmý mümkündür α=,5 1, Eþdeðer tam yük-deþarj süresi deðeri tve 7h Yani buz depolama kapasitesi: ES 7h 8 kw kwh Proje oranýnýn deðeri ral %48 Yani soðutma gücü O 48 * 8 kwh 85 kw,1,,,4,5,6,7,8,9 1, Zaman oraný τ [-] Þekil 1 1 tve-τ-diyagramýnda gerçeðe yakýn profillerin konumlarý Ancak burada yeniden tl=4-tb sýnýr koþullarýna iþaret edilmelidir, pratik uygulamalarda çoðu kez seçilmeyip dikkate alýnmamaktadýr Tüm proje noktalarýnda mümkün olan en küçük soðutma makinesi gücünü elde etmek için bu uygulamada özellikle ele alýnmýþtýr Start t nin tespit edilmesi mümkündür Þekil 11 Buz depolama önceden boyutlandýrýlmasý için akýþ þemasý a týnýmý mümkündür Bu depolama kapasitesinin okunmasý γ =ατ hesaplanmasý Soðutma makinesi gücünün okunmasý Sayý 98 - Þubat 4 Eþ deðer tam kapasite deþarj süresi tve [h] Þekil 8 Eþdeðer tam güç deþarj süresi tve'ninτ sayýsýna göre deðiþimi 8 Boyutsuz Sayý Diyagramlarý Yardýmýyla Projelendirme Bina tekniðine dayalý farklý soðutma gücü profillerinin analizi, α=75 'in bu kullaným bölgesinde uygulanabileceðini göstermiþtir Bunun anlamý, soðutma profili bilgisi olmaksýzýn buz depolamanýn boyutunun tahmini olarak tespit edilebileceðidir Bunun için sadece gerekli olan τ sayýsýdýr, bu sayý soðutma yükü süresinin güne oranýný göstermektedir Basitçe belirlenebilen bu parametre yardýmý ile γ =τ,75 olarak elde edildikten sonra, Þekil 6'dan buz depolu soðutma makinesi gücünün buz deposuz makine gücüne oraný okunabilir (proje oraný ral) Ardýndan Þekil 8'den buz deposu kapasitesi, eþdeðer tam güç - deþarj süresi tve þeklinde ifade edilmiþ olarak alýnabilir Ön boyutlandýrmadaki proje stratejisi Þekil 11'de gösterilmiþtir TGA alanýnda kullanýmý Ýlk tahmini deðerler Bu depolama kapasitesinin okunmasý γ=,75 *τ hesaplanmasý Bu depolama kapasitesinin okunmasý 8 Tesisat Dergisi Eþ deðer tam kapasite deþarj süresi tve [h] 5

6 9 uç Buz depolamasý tipleri ve soðutma tedarik sistemlerine hidrolik baðlantýlarýndan elde edilebilen teknik deðerlendirme kriterleriyle tarif edilebilir Bu kriterler, buz depolama sisteminin kullanýmýyla ilgili karar verme aþamasýnda belirleyici olabilir Eðer böyle bir karar önceden gündeme getirilecekse veya bir planlama safhasýnda bir çok sýnýr þartý için tartýþýlacak ise, baþka kriterlere daha ihtiyaç vardýr Bu kriterler buz depolamasýnýn büyüklüðü (ve hacmi) ile soðutma makinesinin baðlantý gücü hakkýnda bilgi verilebilmelidir Bu makalede soðukluk tedariki yapan sis-temlerde, buz depolama büyüklüklerinin yükleme profilindeki boyutsuz karakteristik sayýlarýndan belirlenebileceðini göstermeye çalýþtýk Klima soðutma alanýnda bir çok kullaným koþullarýna bir araya toplanmýþ olarak bakýlabilir ve proje safhasýnýn ilk evrelerinde boyutlar hakkýnda bilgi verebilir Kýsaltma ve Semboller (t) K Soðutma yükü K max azami (pik) soðutma yükü Ki i saatindeki soðutma iþi O soðutma makinesinin soðutma gücü O,L yükleme çalýþtýrmasýndaki soðutma gücü (geceleri) ES Buz deposunun soðutma iþi (depolama kapasitesi) t L yükleme süresi (t L =4h-tB) t B çalýþma süresi, soðutma yükü süresi n soðutma makinesi gücünün gece/gündüz güç oraný Literatür: [l] Recknagel/Sprenger/Schramek: Taschenbuch für Heizung und Klimatech-nik Oldenbourg Verlag München - Wien [] Hilligweg, A: Kälteanlagen, in: Handbuch Facility Management (Hrsg W Lutz) ecomed-verlag Landsberg 1998 [] ARI-Guideline T: Specifying the Thermal Performance of Cool Storage Equip-ment Air-Conditioning ft Refrigeration Institute Arlington 1994 [4] Bruder, T: Eisspeicher in der Klimatechnik, Ki Klima-Kälte-Heizung 4/199 [5] Maake, W, Eckert, H-J: Pohlmann Taschenbuch der Kältetechnik 17 Aufl (1988) Verlag C F Müller Heidelberg [6] Grandegger, K: Technische Unterlagen und Auslegungssoftware für Fafco Eisspeicher Fa Fafco Deutschland Leinfelden-Echterdingen [7] Hofmann, P: Dimensionslose Kennzahlen zur Bewertung der Kälteversorgung von Gebäuden Diplomarbeit im Fachbereich Maschinenbau und Versorgungstechnik Georg-Simon-Ohm- Fachhochschule Nürnberg 1999 [8] Hilligweg, A, Hofmann, P: Kennzahlgestützte Dimensionierung von Eisspeicheranlagen, Kl Luft- und Kältetechnik 9/1999, S45-45 T D

BUZ DEPOLAMANIN EKONOMÝK YÖNÜ

BUZ DEPOLAMANIN EKONOMÝK YÖNÜ Soðutmanýn Masrafýný Düþürmek BUZ DEPOLAMANIN EKONOMÝK YÖNÜ Increasing Cost Efficiency Economic Aspect of Storing Ice Yazan: Yük. Müh. Christian Sponsel, Prof Dr. Müh. Arnd Hilligweg Çeviri: Korhan Küçümen

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Pano ve Ýþler (Proses)

Pano ve Ýþler (Proses) Ýklimlendirme ve Soðutma Sistemlerinin Elektrik-Elektronik-Telekominikasyon, IT ve Kontrol Sistemleri Sektörlerindeki Geliþiminin Ýçindeki Yeri Pano ve Ýþler (Proses) Ýklimlendirme ve Soðutma Sistemleri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ Bülent YEÞÝLATA, Yusuf IÞIKER Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü ÖZET Bu çalýþmada, düþük soðutma yüküne

Detaylı

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri Temel Bilgiler, Tasarým ve Uygulama Eki/ Fundamentals of HVAC Design & Application Appendix Sayý / Number: 68 TTMD Adýna Sahibi / Owner on Behalf of TTMD Cafer Ünlü Dergi Yayýn Yönetmeni / Responsible

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

ALÜMÝNYUM ALAÞIMLARININ OTOMOTÝV ENDÜSTRÝSÝNDE UYGULANILABÝLÝRLÝÐÝ

ALÜMÝNYUM ALAÞIMLARININ OTOMOTÝV ENDÜSTRÝSÝNDE UYGULANILABÝLÝRLÝÐÝ ALÜMÝNYUM ALAÞIMLARININ OTOMOTÝV ENDÜSTRÝSÝNDE UYGULANILABÝLÝRLÝÐÝ ve MEKANÝK ÖZELLÝKLERÝ Fevzi BEDÝR, Ertuðrul DURAK, Kamil DELÝKANLI Süleyman Demirel Üniversitesi, Makina Mühendisliði Bölümü ÖZET Bu

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı