Çevresel bir Hastalık Olarak Florozis ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevresel bir Hastalık Olarak Florozis ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi"

Transkript

1 TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010: 9(3) Derleme/Rewiev Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(3): Çevresel bir Hastalık Olarak Florozis ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi [Fluorosis as an Environmental Disease and its Effect on Human Health] ÖZET Flor; toprak, su, kaya, hava, bitki ve hayvansal dokularda değişik miktarlarda bulunan bir halojendir. Normal şartlar altında insanlar günlük olarak zararlı olmayacak miktarlarda florlu bileşikleri alırlar ve bu durum daha az diş çürüğü ve daha kuvvetli kemiklerin oluşmasına sebep olur. Ancak uzun süre günlük olarak alınan flor miktarı güvenlik eşiğini aşacak olursa florozis olarak bilinen kronik flor zehirlenmesi ortaya çıkar. Florozis sonucu dişlerde, iskelet sisteminde, karaciğer, böbrek, kalp, gastrointestinal sistem ve endokrin sistemde patolojik değişiklikler oluşmaktadır. SUMMARY Fluoride is a halogene found in earth, water, rocks, air, plants and animal tissue in various amounts. In normal conditions, people daily take fluoride compounds in amounts without any harmful effects this cause fewer dental caries and the formation of stronger bones. However, if the amount of fluoride taken daily exceeds the safety threshold, chronic fluoride intoxication, known as fluorosis, arises. As a result of fluorosis, pathological changes appear in tooths, skeletal system, liver, kidney, heart, gastrointestinal system and endocrin system. Ercan Varol 1, Simge Varol 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Müh. AD, Isparta. Anahtar Kelimeler: Floroz, Endemik Floroz, İnsan Sağlığı, Tıbbi Jeoloji. Key Words: Fluorosis, Endemic Fluorosis, Human Health, Medical Geology. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Ercan Varol Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji AD, Isparta, Türkiye. GİRİŞ Flor, atom numarası 9, atom ağırlığı 19 olan, kokusu ozonu andıran, kahverengimsi sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementidir. Flor elementi tüm elementlerin en elektronegatifi ve en aktifidir. Yüksek elektronegatif bir özelliğe sahip olduğundan, doğada diğer elementlerle birleşerek tuz formunda bulunur. Flor elementinin başka bir elementle yaptığı tuz, florid olarak tanımlanır. Bu tuzlar sodyum florid (NaF) ve kalsiyum florid (CaF2) gibi solid maddelerdir. Flor elementi, toprak, su, kaya, hava, bitki ve hayvanlarda bulunur (1). Vücut için gerekli temel elementlerden biri olan flor başlıca kemik ve dişlerde depolanır (2). Flor arz kabuğunda %0.03 oranında bulunur. Florspar, kriyolit, fluorapatit, mika, hornbled ve tumarin florürce en zengin olan minerallerdendir. Volkanik kayalar, mika mineralleri (sirolit, florit, flor apatit) ve termal kaynaklar doğal sularda yüksek flor konsantrasyonlarına neden olmaktadırlar (3). Yüzey sularında flor düzeyi genellikle 1 mg/l nin altındadır. Florürce zengin minerallerle temas eden derin yeraltısularında veya daha sıcak kaynak sularında bu miktar mg/l e kadar çıkabilmektedir (1). Doğal içme sularında bulunan floridler, vücuda alınan florun en büyük kaynağıdır. Doğal içme suyu ve kaynaklarında flor konsantrasyonu günlük optimal flor dozundan daha yüksek olan coğrafi bölgelerde yaşayan bireylerde görülen endemik florozis günümüzde majör bir halk sağlığı problemidir (4). Ülkemizde de yüksek düzeyde flor içeren kaynak sularına sahip olan bazı bölgelerde endemik florozis görülmektedir. Bu bölgeler Tendürek volkanı çevresi (Doğubeyazıt ilçe ve köyleri ve Çaldıran yöresi), Isparta kent merkezi, Eskişehir-Beylikova Kızılcaören köyü ve Uşak-Eşme Güllü köyleridir (Şekil 1) (1). Ayrıca Konya ili Seydişehir ilçesi ve Muğla ili Yatağan ilçesinde endüstriyel florozis görüldüğü bildirilmiştir (1). Seydişehir de gözlenen endüstriyel florozun hava yolu ile çevreye yayılan gaz ve partikül şeklindeki flor bileşiklerine bağlı olarak geliştiği kanısına varılmıştır. Florid bileşikleri, insan ve hayvanlarda gastrointestinal sistemden hızlı ve etkili bir şekilde emilir. 233

2 TAF Preventive Medicine Bulletin, 20010: 9 (3) Şekil 1. Türkiye de endemik florozis bölgelerini gösteren harita (Tendürek Volkanı, Isparta, Uşak, Eskişehir). Flor emildikten sonra, kan yoluyla proteinlere bağlı olmadan tüm vücuda dağılır. Vücutta flor büyük oranda kalsifiye dokularda birikir. Vücuttaki florun %99 unun kemik ve dişlerde biriktiği gösterilmiştir (5). Oral yolla alınan florun birincil atılım yeri böbreklerdir. Bütün flor bileşikleri özellikle idrar, dışkı ve ter ile vücuttan atılır (6). Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ) belirlediği, içme sularında olabilecek en yüksek flor miktarı 1,5 mg/lt dir (7). Normal değerlerde alınan flor dişleri çürük oluşmasından korur ve daha sağlam kemik oluşmasını hızlandırır (8). Uzun süre bu değerlerin üzerinde flor oranı olan içme suyunun tüketilmesi ise kronik florozise sebep olmaktadır. Florozis esas olarak diş ve iskelet sisteminde olumsuz etkiler oluştursa da yapılan pek çok çalışma diğer organ sistemlerinde de hastalık yapabileceğini göstermiştir. Bu yazıda, floridlerin oral maruziyet sonrası sağlık üzerine olan etkileri güncel bilgiler ışığında özetlenmiştir. Dental Florozis Diş gelişiminin olduğu dönemlerde (1 8 yaş) yüksek dozlarda flor alındığında dişlerde dental florozis denilen tablo oluşur. Klinik olarak lekelenme ve çukurlaşma şeklinde olup, bu lezyonlar ileri dönemde mine tabakasında zararlara, koyu kahverengi renklenmelere yol açar (2). Flor belirtilen üst limitlerin altında alındığında, mine gelişimini olumlu etkiler. Bununla birlikte, flor belirlenen dozun üzerinde alındığı takdirde, minenin gelişimi üzerine olumsuz etki gösterir. Alınan flor miktarına ve dişlerin gelişim dönemlerine göre florozisin şiddeti değişir (9). Kas-İskelet Sistemi Etkileri Kas iskelet sistemi, florun birincil depolanma yeri olduğundan, yararlı ve zararlı etkilerinin en sık gözlendiği yerdir. Flor iyonları, hidroksil grubu alarak hidroksifloroapatit şeklinde kemik dokusunun mineral yapısına yerleşir ve bu yapının mimarisini değiştirir (10). Maruziyet sonrası oluşan büyük çaplı mineral bileşiklerinin kollajen ile güçlü bir şekilde etkileşime giremedikleri ve bu sebepten dolayı, kemiklerin strese karşı olan direncinin azaldığı belirtilmektedir. İskelet florozisi, kemiklerde florun aşırı ve orantısız şekilde birikmesi sonucu dayanıklılığının azalması ve daha kırılgan bir hale dönüşmesidir. İskelet florozisin karakteristik özelliği kemikte kütle ve yoğunluğun azalmasıdır (11). Erken semptomlar, eklemlerde sertlik ve ağrıdır. Ağır vakalarda vertebral kolon tamamıyla rijid bir hal kazanır, kemik kırıkları ve ligamentlerde sertlikler oluşur. Sıklıkla kifoz ya da lordoz da bu tabloya eşlik eder. Endokrin Etkileri Florun endokrin sistem üzerindeki primer etkileri hafif düzeyde olup, tiroid fonksiyonlarında azalma, kalsitonin aktivitesinde artış, paratiroid aktivitesinde artış, sekonder hiperparatiroidism ve bozulmuş glukoz toleransı olarak özetlenebilir (12,13). Fakat bu etkiler kişiden kişiye derece ve çeşit olarak farklılık gösterebilir ve bu etkilerin çoğu subklinik olup sağlık 234

3 TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010: 9(3) üzerinde belirgin bir etki oluşturmazlar. Bazı çalışmalar yüksek flor düzeyi ile guatr ilişkisi olabileceğini gösterse de (14,15), bazı çalışmalarda buna rastlanmamıştır (16). Bu durum flor ile guatr arasında direkt bir doz cevap ilişkisinden ziyade, tiroidin flor dışında, diyetteki iyot, selenyum eksikliği gibi pek çok diyetsel faktörlerle ilişkisi olmasından dolayı multifaktöriyel bir durum olabilir. Florun kalsiyum, kalsitonin, paratiroid hormon düzeylerine etkileri hakkında çeşitli çalışmalar yapılmış ve farklı sonuçlar saptanmıştır (16,17). Florun, gastrointestinal sistemden kalsiyum emilimini azaltarak ve kalsiyuma bağlanarak hipokalsemi yapabileceği, şayet kalsiyum alımı da yetersiz olursa sekonder paratiroid hormon artışına yol açabileceği belirtilmiştir. Hindistan da yapılan bir çalışmada da 6 12 yaş grubu çocuklarda, paratiroid hormon düzeyleri ve içme suyundaki flor konsantrasyonu arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ancak bu ilişki çok yüksek flor konsantrasyonlarında saptanmış olup, tüm gruplarda ortalama serum kalsiyum konsantrasyonu normal sınırlarda kalmıştır (13). Florun glukoz metabolizması üzerine etkisine yönelik yapılan bir çalışmada, endemik florozis bölgesindeki kişilerde %40 oranında reverzibl olarak glukoz metabolizmasında bozulma ve özellikle açlık kan glukoz düzeyi ile ilişki saptanmıştır (18). Ayrıca flora maruz kalan farelerde glukoz toleransının bozulduğu ve bunun da insülin sekresyonundaki azalma ve oksidatif strese bağlı olabileceği belirtilmiştir (19). Gastrointestinal Etkileri Akut maruziyet sonrasında gastrointestinal sistemde bulantı, kusma ve karın ağrısı gözlenir. Sodyum florid, hidroflorik asit formuna dönüşerek, gastrik irritasyona neden olur (20). Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan bir çalışmada 20 mg sodyum florid içeren 20 ml solüsyon alanlarda ve kontrol grubunda; gastrik mukoza endoskopi ve biyopsi ile değerlendirilmiştir. Floride maruz kalan grubun hepsinde gastrik mukozada peteşiyal kanamalar ya da erozyonlar tespit edilmiştir. Histolojik incelemede irritasyon bulgularına rastlanmıştır (21). Hayvan çalışmalarında floridin gastrik asid sekresyonunu artırdığı, gastrik mukoza kanlanmasını azalttığı ve hatta gastrointestinal sistem epitelinde hücre ölümlerine yol açabileceği gösterilmiştir (12). Hangi dozlarda ve sürede kronik flor alımının bu yan etkilere sebep olabileceği belirsizdir. Bazı çalışmalarda beslenmenin iyi olmadığı endemik florozis bölgesinde yaşayan insanlarda gastrointestinal semptomlara daha sık rastlandığı bulunmuştur (22,23). Flora maruz kalınan süre kadar, maruz kalınan florun dozu da önemlidir. Xiu An Zahn ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 400 mg/kg florid verilen domuzların karaciğerlerinde ışık ve elektron mikroskobisi ile kromatin kondensasyonu, nükleer membran parçalanması, apoptotik cisim oluşması gibi apoptozisin kanıtlarının bulunduğu gösterilmiştir (24). Renal Etkileri Oral yolla alınan florun birincil atılım yeri böbrekler olduğu için böbrekler diğer organlardan daha fazla flora maruz kalmaktadırlar. Bu durum uzun süre flora maruziyetin böbrekler üzerine toksik etkisi olabileceğini akla getirmiştir. Lantz ve arkadaşları nın yaptığı çalışmada, aşırı florid alımının renal yetmezlikle ilişkili olabileceği gözlenmiştir (25). Kessabi ve arkadaşları koyunlara tek doz intragastrik 9,5 mg/kg florid uygulamasından sonra renal konjesyon saptamışlardır (26). Farelere 280 gün boyunca günde 1,9 mg/kg floridin içme suyuyla verilmesinden sonra böbrek histolojisindeki değişiklikler incelenmiştir. Bu çalışmada yaklaşık 45 gün sonra glomerüllerde kollajen oranının arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca bowman kapsülünün kalınlığında artış, tübüllerde ödematöz değişiklikler ve yaygın mononükleer hücre infiltrasyonu da gözlenmiştir (27). Singh ve arkadaşları Hindistan da içme suyu flor miktarı 3,5 to 4,9 mg/l arasında olan endemik bir bölgede yaşayan den fazla kişiyi incelemişler ve belirgin iskelet florozisi olan hastalarda 4,6 kat daha fazla böbrek taşı oluştuğunu tesbit etmişlerdir (28). Böbrek taşı oluşumu multifaktoriyel bir durum olduğu için, bu çalışmadan henüz kesin sonuçlar çıkarmak doğru olmayacaktır. Nörolojik Etkileri İnsanlarda florun nörolojik toksisitesi üzerine olan bilgiler azdır. Çok yüksek doz floridlere maruz kalınması sonucunda tetani, parestezi, parezi ve konvülziyon gibi nörolojik bulguların ortaya çıktığı çeşitli olgu sunumlarında bildirilmiş ve bunların sebebi olarak hipokalsemi gösterilmiştir (29). Çin in içme sularında yüksek flor bulunan bölgelerinde büyüyen çocuklarda kontrol grubuna göre zekâ gelişiminde (IQ) azalma olduğu rapor edilmiştir (30). Flor un protein ve enzim sistemlerini etkileyerek kognitif fonksiyonları ve hafızayı olumsuz etkilediği öne sürülmüştür. Hematolojik Etkileri Kronik flor zehirlenmelerinde ortaya çıkan klinik bulgular kısmen ortaya konmuş olsa da hematolojik tablodaki değişikliklere ait bilgilerin farklılığı dikkat 235

4 TAF Preventive Medicine Bulletin, 20010: 9 (3) çekmektedir. Eren ve arkadaşları flora maruz kalan farelerde beyaz kan hücrelerinde artma saptamıştır (31). Karadeniz ve arkadaşları beyaz kan hücrelerinde artma, kırmızı kan hücreleri ve hemoglobinde azalma tespit etmişlerdir (32). Kant ve arkadaşları ise beyaz kan hücreleri ve hemoglobinde azalma tespit etmişlerdir (33). Endemik florozisin hematolojik parametreler üzerine etkisini araştıran çok az çalışma vardır. Choubisa ve arkadaşları endemik florozisli hastaların kırmızı kan hücreleri ve hemoglobininde azalma tespit ederken (34), Olgar ve arkadaşları endemik florozisli hastalarda normal hematolojik parametreler tespit etmişlerdir (35). Respiratuvar Etkileri İnsanlarda oral flor maruziyeti sonrasında akciğerler ile ilişkili bir çalışma yapılmamıştır. Tavşanların diyetine 6 ay boyunca 4,5 ve 9 mg flor/kg/gün sodyum flor eklenmesi ile akciğerlerde konjesyon ve respiratuvar sistem epitelinde deskuamasyon gözlenmiştir. Çalışmanın sonucunda akciğer parankiminde nekroz her iki grupta da gözlenmiştir (36). Kardiyovasküler Etkileri Florun akut kardiyovasküler etkileri yüksek flor düzeylerinin neden olduğu hipokalsemi ve hiperkalemiden dolayı meydana gelmektedir. Flor, serum kalsiyumuna bağlanarak hipokalsemiye neden olur. Diğer taraftan ise intrasellüler alanda hiperkalsemi meydana getirir. Oluşan intrasellüler hiperkalsemi, kalsiyum bağımlı potasyum kanallarını aktive ederek intrasellüler alandan ekstrasellüler alana potasyum geçişine neden olur (37). Oluşan ekstrasellüler hiperkalemi ise tekrarlayıcı ventriküler fibrilasyon ataklarından ve flor zehirlenmesi vakalarında ölümden sorumludur (37). Çiçek ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada içme sularıyla yüksek oranda flora maruz kalan ratların kalp dokuları histolojik olarak incelenmiştir (38). Bu çalışmada miyosit nekrozu, fibrilolizis, sitoplazmada yaygın vakuol oluşumu, nükleuslarda ayrılmalar ve interstisyal inflamatuvar hücre infiltrasyonu saptanmıştır. Bu bulgular daha önce yapılan çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur (39,40). Hayvanlarda yapılan çalışmalarda sinüs bradikardisi, P-Q uzaması ve T dalgası süresi ve amplitütünde artış tesbit edilmiştir (41,42). Kant ve arkadaşları deneysel bir çalışmada, 30 günlük flor maruziyeti sonrası keçilerin elektrokardiyografisinde P-R, Q-T ve S-T aralığı artışı, T dalga süresinin uzaması ve sinüs bradikardisi tespit etmişlerdir (43). Florozisin, insanlardaki kardiyovasküler etkilerine dair kısıtlı çalışmalar mevcuttur. Xu ve arkadaşları iskelet florozisli hastalarda sinüs düzensizliği, sinüs bradikardisi, düşük voltaj ve ST-T değişiklikleri rapor etmişlerdir (44). Olgar ve arkadaşları dental florozisli 35 çocukta QT ve QTc aralığında artış ve normal sol ventrikül fonksiyonları rapor etmişlerdir (35). Kliniğimizde yaptığımız bir çalışmada da endemik florozisli hastalarda aortik sertlik indeksinin arttığını yani aortun elastik parametrelerinin bozulduğunu tesbit ettik (45). Reprodüktif Etkiler İnsanlarda oral yolla maruz kalınan florun reprodüktif sistem üzerine olan muhtemel etkilerine ait bilgiler sınırlıdır. Yapılan bir metaanalizde içme sularındaki artmış flor düzeyi ile azalmış total fertilite oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (46). Ratlarda yapılan bir çalışmada da içme suyuyla günlük 10,2 mg/kg flor alınmasının canlı fetüs oranını anlamlı ölçüde azalttığı gösterilmiştir (47). Başka bir çalışmada da subkronik flor toksisitesinin farelerde endometrium apoptosisine sebep olabileceği belirtilmiştir (48). SONUÇ VE ÖNERİLER Florun insan sağlığı üzerine etkileri konusunda pek çok araştırma bulunmasına rağmen, dişler ve iskelet sistemi üzerindeki belirgin etkileri dışında, bu çalışmalardan diğer organlar üzerine etkisine dair kesin hükümler çıkarmak mümkün gözükmemektedir. Flor toksisitesinin mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Bazı çalışmalar oksidatif stresin flor toksisitesinin önemli bir komponenti olabileceğini düşündürmektedir. Kronik florozis serbest oksidan radikal oluşumu, antioksidan enzimlerde değişiklik ve lipid peroksidasyonu ile oksidatif stres oluşturabilir, bu durumun doku ve organ hasarına sebep olabileceği belirtilmiştir (49-52). Flora bağlı sağlık sorunları esas olarak doğal kaynaklardan alınan flordan oluşmaktadır. Yüzey suları nadiren aşırı flor içermektedir. Yüzey suları jeotermal aktivitelerden etkilenirlerse yüksek doz flor kaynağı olabilir. Yeraltı sularında, jeolojik yapılarıyla etkileşimlerinden dolayı flor birikimi daha çok olmaktadır (53). Yüksek doz florün insan sağlığı üzerine olan etkisinin kesinliğe kavuşması için daha büyük epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır. Endemik florozisli bölgelerde içme sularında sanitasyonun tam yapılması ve bu halk sağlığı sorununun çözümü için yerel yönetimlerle akademik kurumların ortak çalışma yapmaları gerekmektedir. 236

5 TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010: 9(3) KAYNAKLAR 1. Atabey E. Tıbbi Jeoloji. Ankara. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, 2005, s Küçükeşmen Ç, Sönmez H. Diş Hekimliğinde Florun, İnsan Vücudu ve Dişler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2008; 15(3): Varol S, Davraz A, Varol E. Yeraltı suyu Kimyası ve Sağlığa Etkisinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(4): Oruc N. Occurrence and Problems of High Fluoride Waters in Turkey: an Overview. Environ Geochem Health. 2008;30(4): Kaminsky L, Mahony M, Leach J, Melius J, Miller MJ. Fluoride: Benefits and risks of exposure. Crit Rev Oral Biol Med. 1990; 1: Ergun HS, Rüssel Sinn HA, Bayşu N, Dündar Y. Studies on the Fluoride Contents in Water and Soil, Urine, Bone, and Theeth of Sheep and Urine of Human from Eastern and Western Parts of Turkey. Dtsch Tierarztl Wschr. 1987; 94: World Health Organization. Guidelines for Drinking-Water Quality. Third Edition. Geneva. 2006, p Edmunds WM, Smedley PL. Fluoride in Natural Waters. In: Selinus O (ed). Essentials of Medical Geology. Burlington MA. Elsevier Academic Press, 2005, p Whitford GM. The physiological and Toxicological Characteristics of Fluoride. J Dent Res. 1990; 69: Chachra D, Turner CH, Dunipace AJ, Grynpas MD. The Effect of Fluoride Treatment on Bone Mineral in Rabbits. Calcif Tissue Int. 1999; 64: Tamer MN, Kale Köroğlu B, Arslan C, Akdoğan M, Köroğlu M, Cam H, Yildiz M. Osteosclerosis Due to Endemic Fluorosis. Sci Total Environ. 2007; 373(1): Doull J, Boekelheide K, Farishian BG, Isaacson RL, Klotz JB, Kumar JV et al. Fluoride in Drinking Water: a Scientific Review of EPA s Standards. Committee on Fluoride in Drinking Water, Board on Environmental Studies and Toxicology, Division on Earth and Life Sciences, National Research Council of the National Academies. Washington DC. National Academies Press, 2006, p Gupta SK, Khan TI, Gupta RC. Compensatory hyperparathyroidism Following High Fluorine Ingestions - a Clinico-Biochemical Correlation. Indian Pediatr. 2001; 38: Jooste PL, Weight MJ, Kriek JA, Louw AJ. Endemic Goiter in the Absence of Iodine Deficiency in Schoolchildren of the Northern Cape Province of South Africa. Eur J Clin Nutr. 1999; 53: Desai VK, Solanki DM, Bansalm RK. Epidemiological Study on Goitre in Endemic Fluorosis District of Gujarat. Fluoride. 1993; 26(3): Teotia SP, Teotia M, Singh RK, Taves DR, Heels. Endocrine Aspects of Endemic Skeletal Fluorosis. J Assoc Physicians India. 1978; 26(11): Srivastava RN, Gill DS, Moudgil A, Menon RK, Thomas M, Dandona P. Normal Ionized Calcium, Parathyroid Hypersecretion, and Elevated Osteocalcin in a Family With Fluorosis. Metabolism. 1989; 38(2): Trivedi N, Mithal A, Gupta SK, Godbole MM. Reversible Impairment of Glucose Tolerance in Patients With Endemic Fluorosis. Diabetologia. 1993; 36 (9): Eliud A. Garcia-Montalvo, Hugo Reyes-Perez, Luz M. Del Razo Fluoride Exposure Impairs Glucose Tolerance Via Decreased Insulin Expression and Oxidative Stres. Toxicology. 2009; 263: Hoffman R, Mann J, Calderone J, Trumbull J, Burkhart M. Acute Fluoride Poisoning in a New Mexico Elementary School. Pediatrics. 1980; 65: Spak C-J, Sjöstedt S, Eleborg L, Veress B, Perbeck L, Ekstrand J. Tissue Response of Gastric Mucosa After Ingestion of Fluoride. Brit Med J. 1989; 298: Susheela AK, Kumar A, Bhatnagar M, Bahadur R. Prevalence of Endemic Fluorosis With Gastrointestinal Manifestations in People Living in some North-Indian Villages. Fluoride. 1993; 26(2): Dasarathy S, Das TK, Gupta IP, Susheela AK, Tandon RK. Gastroduodenal Manifestations in Patients With Skeletal Fluorosis. J Gastroenterol. 1996; 31(3): Xiu An Zhan, Min Wang, Zi Rong Xu, Wei Fen Li, Jian Xin Li. Evaluation of caspase-dependent apoptosis during fluoride-induced liver lesion in pigs. Arch Toxicol. 2006; 80: Lantz O, Jouvin MH, DeVernejoul MC, Druet P. Fluoride-Induced Chronic Renal Failure. Am J Kidney Dis. 1987; 10: Kessabi M, Hamliri A, Braun JP, Rico AG. Experimental Acute Sodium Fluoride Poisoning in SHEEp: Renal, Hepatic, and Metabolic Effects. Fundam Appl Toxicol. 1985; 5:

6 TAF Preventive Medicine Bulletin, 20010: 9 (3) 27. Greenberg SR. Response of the Renal Supporting Tissues to Chronic Fluoride Exposure as Revealed by a Special Technique. Urol Int. 1986; 41: Singh PP, Barjatiya MK, Dhing S, Bhatnagar R, Kothari S, Dhar V. Evidence Suggesting that High Intake of Fluoride Provokes Nephrolithiasis in Tribal Populations. Urol Res. 2001; 29(4): Eichler HG, Lenz K, Fuhrmann M, Hruby K. Accidental ingestion of NaF tablets by children. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol. 1982; 20: Tang QQ, Du J, Ma HH, Jiang SJ, Zhou XJ. Fluoride and Children's Intelligence: a Metaanalysis. Biol Trace Elem Res. 2008; 126(1-3): Eren E, Ozturk M, Mumcu EF, Canatan D. Fluorosis and Its Hematological Effects. Toxicol Ind Health. 2005; 21: Karadeniz A, Altintas L. Effects of Panax Ginseng on Fluoride-İnduced Haematological Pattern Changes in Mice. Fluoride. 2008; 41(1): Kant V, Verma PK, Pankaj NK, Kumar J, Kusum, Raina R, Srivastava AK. Haematological Profile of Subacute Oral Toxicity of Fluoride and Ameliorative Efficacy of Aluminium Sulphate in Goats. Toxicology International. 2009; 16(1): Choubisa SL. Prevalence of Fluorosis in Some Villages of Dungarpur District of Rajasthan. Indian J Env Health. 1996; 38: Olgar S, Kuybulu AE, Karademir S, Sipahi T, Ormeci AR, Kösker M. Effects of Chronic Fluorosis on Cardiovascular System in Children. Cairns, Australia. 5th World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, 2009, p Purohit SD, Gupta RC, Mathur AK, Gupta N, Jeswani ID, Choudhary VK et al. Experimental Pulmonary Fluorosis. Indian J Chest Dis Allied Sci. 1999; 41: Baltazar RF, Mower MM, Funk M. Acute Fluoride Poisoning Leading to Fatal Hyperkalemia. Chest. 1980; 78: Çiçek E, Aydın G, Akdoğan M, Okutan H. Effects of Chronic Ingestion of Sodium Fluoride on Myocardium in a Second Generation of Rats. Hum Exp Tox. 2005; 24: Okushi I. Experimental Studies on the Effects of Sodium Fluoride upon the Heart Muscle of Rabbits. Fluoride. 1971; 4: Shashi A, Thapar SP. Histopathology of Myocardial Damage in Experimental Fluorosis in Rabbits. Fluoride. 2001; 34: Donmez N, Cinar A. Effects of Chronic Fluorosis on Electrocardiogram in Sheep. Biol Trace Elem Res. 2003; 92: Kilicalp D, Cinar A, Belge F. Effects of Chronic Fluorosis on Electrocardiogram in Dogs. Fluoride. 2004; 37(2): Kant V, Srivastava AK, Verma PK, Raina R, Pankaj NK. Alterations in Electrocardiographic Parameters after Subacute Exposure of Fluoride and Ameliorative Action of Aluminium Sulphate in Goats. Biol Trace Elem Res. 2009; 4(Epub ahead of print) 44. Xu RY, Xu RQ. Electrocardiogram Analysis of Patients With Skeletal Fluorosis. Fluoride. 1997; 30(1): Varol E, Akcay S, Ersoy IH, Ozaydin M, Koroglu BK, Varol S. Aortic Elasticity is Impaired in Patients With Endemic Fluorosis. Biol Trace Elem Res (in press). 46. Freni SC. Exposure to High Fluoride Concentrations in Drinking Water is Associated With Decreased Birth Rates. J Toxicol Environ Health. 1994; 42: Al-Hiyassat AS, Elbetieha AM, Darmani H. Reproductive Toxic Effects of Ingestion of Sodium Fluoride in Female Rats. Fluoride. 2000; 33: Guney M, Oral B, Take G, Giray SG, Mungan T. Effect of Fluoride Intoxication on Endometrial Apoptosis and Lipid Peroxidation in Rats: Role of Vitamins E and C. Toxicology. 2007, 231(2-3): Sharma A, Chinoy NJ. Role of Free Radicals in Fluoride İnduced Toxicity in Liver and Kidney of Mice and its Reversal. Fluoride. 1998; 31: Shanthakumari D, Srinivasalu S, Subramanian S. Effect of Fluoride Intoxication on Lipid Peroxidation and Antioxidant Status in Experimental Rats. Toxicology. 2004; 204: Shivarajashankara YM, Shivashankara A, Hanumanth RS, Gopalakrishna BP. Oxidative Stress in Children With Endemic Skeletal Fluorosis. Fluoride. 2001; 34, Shivarajashankara YM, Shivashankara AR, Gopalakrishna PB, Hanumanth RS. Effect of Fuoride Intoxication on Lipid Peroxidation and Antioxidant Systems in Rats. Fluoride. 2001; 34 (2): David L. Ozsvath. Fluoride and Environmental Health: A Review. Rev Environ Sci Biotechnol. 2009; 8:

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU HEAVY METALS AND HUMAN HEALTH: ENVIRONMENTAL HEALTH PROBLEM FROM TWENTY CENTURIES TO FUTURE GENERATION

Detaylı

Magnezyumun klinik önemi

Magnezyumun klinik önemi Magnezyumun klinik önemi Işık Z.Solak Görmüş, Neyhan Ergene Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya Amaç: Magnezyum (Mg), insan vücudunda bulunan miktar açısından dördüncü

Detaylı

Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi

Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:205-218 Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi P nar Erkeko lu 1, Belma Giray

Detaylı

BORUN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ. Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

BORUN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ. Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı BORUN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 1920 lerden beri borun canlıların yaşamasında ve gelişmesinde gerekli bir mikrobesleyici olduğu bilinmektedir.

Detaylı

Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları MÜSBED 2014;4(3):173-181 DOI: 10.5455/musbed.20140813010008 Derleme / Review Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları F. Esra Güneş Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik

Detaylı

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (4) ; 475 482 doi:.5505/tjb.2013.92063

Detaylı

arazi kullanım planlaması ve tıbbi jeoloji

arazi kullanım planlaması ve tıbbi jeoloji Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN Arş.Gör. Cemile ERARSLAN İTÜ Maden Fak. Jeoloji Müh. arazi kullanım planlaması ve tıbbi jeoloji Toplum sağlığını koruma alanındaki multi-disipliner çalışmalar, başta kanser vakaları

Detaylı

MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ

MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ SAĞLIK RİSKLERİ HAZIRLAYAN: F.KOZISEK 1. GİRİŞ Suyun bileşimi yerel jeolojik koşullara göre geniş bir çeşitlilik gösterir. Ne yeraltı suları ne de yüzey

Detaylı

GEBELİĞİN İLK ÜÇ AYINDA OLAN KADINLARIN İYOT EKSİKLİĞİ VE TİROİD FONKSİYOLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİĞİN İLK ÜÇ AYINDA OLAN KADINLARIN İYOT EKSİKLİĞİ VE TİROİD FONKSİYOLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Aile Hekimliği Anabilim Dalı GEBELİĞİN İLK ÜÇ AYINDA OLAN KADINLARIN İYOT EKSİKLİĞİ VE TİROİD FONKSİYOLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Arş. Gör. Dr.

Detaylı

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır.

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. ALÜMİNYUM ve İNSAN Özgür Akman, Sema Atasever, Ecem Güçlü, Gözde Gümüş Danışman: Öğr. Gör. Dr. Tuba Çandar ÖZET 2010 yılında Macaristan daki büyük sanayi birimlerinden biri olan alüminyum üretim tesisinin,

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET Nilgün SEREMET KÜRKLÜ 1, Aylin AYAZ 2 ÖZET Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik esnasında gelişen β hücre disfonksiyonu ve insülin direnci olarak tanımlanır. Gestasyonel

Detaylı

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP ALKOL TÜKETİMİ VE TIP (Alcohol Consumption and Medicine) Mustafa Yenigün * Özet Toplumda alkol tüketimi ve alkole bağlı problemler hızla artmıştır. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hızlı, düzensiz

Detaylı

İÇME SULARINDA ARSENİK KİRLENMESİ

İÇME SULARINDA ARSENİK KİRLENMESİ İÇME SULARINDA ARSENİK KİRLENMESİ Mustafa ÖZTÜRK* 1 Ayben POLAT 2 Şükrü ASLAN 2 1 Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas MYO, Organik Tarım Programı, 58140, Sivas, Türkiye 2 Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

Yeraltı Sularında Toplam Alfa Ve Beta Radyoaktivitesi. Gross Alpha and Beta Radioactivity In Groundwaters

Yeraltı Sularında Toplam Alfa Ve Beta Radyoaktivitesi. Gross Alpha and Beta Radioactivity In Groundwaters Yeraltı Sularında Toplam Alfa Ve Beta Radyoaktivitesi Simge VAROL Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta, TÜRKĐYE simge@mmf.sdu.edu.tr Özet-

Detaylı

İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ

İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ Kimya Yük. Müh. NEBİLE DAĞLIOĞLU DOKTORA

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

YÜKSEK PROTEĠNLĠ DĠYET AKIMLARININ VÜCUT AĞIRLIĞININ KORUNMASI VE SAĞLIK ÜZERĠNE KISA VE UZUN DÖNEMLĠ ETKĠLERĠ

YÜKSEK PROTEĠNLĠ DĠYET AKIMLARININ VÜCUT AĞIRLIĞININ KORUNMASI VE SAĞLIK ÜZERĠNE KISA VE UZUN DÖNEMLĠ ETKĠLERĠ YÜKSEK PROTEĠNLĠ DĠYET AKIMLARININ VÜCUT AĞIRLIĞININ KORUNMASI VE SAĞLIK ÜZERĠNE KISA VE UZUN DÖNEMLĠ ETKĠLERĠ Semra NAVRUZ 1, Nilüfer ACAR TEK 2 ÖZET Dünyada birçok kişi vücut ağırlığını azaltmak veya

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* Özet. Trace Elements and its Reproductive Importance in Cows.

İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* Özet. Trace Elements and its Reproductive Importance in Cows. DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* *Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum

Detaylı

Bildiri Özleri Kitabı

Bildiri Özleri Kitabı 2.TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAYI Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book 4-6 Aralık 2013/December 2013 Akdeniz Üniversitesi OLBIA Kültür Sitesi / Antalya Editörler: Doç.Dr.M.Gürhan YALÇIN Prof.Dr.Alper BABA İsrafil

Detaylı

Zayıflama Amacıyla Kullanılan Çok Etken Maddeli Bazı Preparatların Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Fen-Phen ve Usnik Asit

Zayıflama Amacıyla Kullanılan Çok Etken Maddeli Bazı Preparatların Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Fen-Phen ve Usnik Asit Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 29 / Sayı 2 / Temmuz 2009 / ss. 131-148 Zayıflama Amacıyla Kullanılan Çok Etken Maddeli Bazı Preparatların Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi:

Detaylı

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** *

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** * YANIK, KESKİNRÜZGÜR, Derleme/ Review ARAS, VĠTAMĠN D NĠN BĠYOLOJĠK ÖNEMĠ VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠ ĠLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ BIOLOGICAL IMPORTANCE OF VITAMIN D AND RELATIONSHIP BETWEEN DENTISTRY ArĢ. Gör. Dt. Saim YANIK*

Detaylı

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DOKTORA TEZİ Selma KOLUAÇIK YILDIRIM

Detaylı

Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması

Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması Türk Osteoporoz Dergisi/Turkısh Journal of Osteoporosis 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu Özel Sayısı 1-157 Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması Prof. Dr. Tansu Arasıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 99-119 Derleme D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Behzat Özkan 1, Hakan Döneray 2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü, 2 Pediatri

Detaylı

ŞİŞELENMİŞ İÇME SULARINDAKi BAZI İNORGANİK

ŞİŞELENMİŞ İÇME SULARINDAKi BAZI İNORGANİK 5.Ci1t, 2.Sa)'l (Eylül 2001) Şişefenmiş Içme Sulanndaki Bazı Inorganik Parametrelerin Insan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması F.Boysan, B.ŞengörOr ŞİŞELENMİŞ İÇME SULARINDAKi BAZI İNORGANİK P ARAMETRELERİN

Detaylı