İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM?"

Transkript

1 İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM? BÖLÜM 10

2

3

4 D O Ğ A D A N N A S I L YA R A R L A N I Y O R U Z? İnsan, var oluşundan günümüze doğada üstünlük kurmaya yönelik arayışlar içine girmiş, bilim ve teknik imkanların yaygın bir şekilde kullanımı ile birlikte doğa sınırsızca kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak,insan, içinde yaşadığı çevre ile arasında var olması gereken uyumu bozmuştur. Uzun yıllar doğa üzerinde yapmış olduğu tahribi umursamayan insanoğlu, XlX. yüzyılda çevre ile olan ilişkilerinde, birçok sorunla karşı karşıya kaldıktan sonra, geleceğini güvence altına alabilmek için doğa ile uyum içinde yaşamaya mecbur olduğunu anlamıştır. Günümüzde, doğal yaşam içinde var olan denge, insanlar tarafından bozulmakta ve bu durum canlılar kadar cansız varlıkları da etkilemektedir. Doğal yaşam insan için ne kadar önemli ise, içinde yaşayan diğer canlılar için de o kadar önemlidir. Bilgi Köşesi Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Bir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur. Sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın, çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Baş döndürücü bir hızla artan sanayi ve teknolojideki gelişmelerin meydana getirdiği çevre kirliliği, nüfusun hızla artması ve buna paralel olarak, bitmez gibi görünen doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre konusunu ülkemiz ve dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir. Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, Dünya da ve Türkiye de eğitim çalışmalarına başlanmıştır. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda yapılan tüm bu çalışmaların amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan da insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar veren de, çevreyi koruyan ve geliştiren de insandır. İNSANIN ÇEVREYİ ETKİLEMESİ İnsan zihinsel gücünün ürünü olarak bilim ve tekniği geliştirmiş, bu sayede tüm doğal çevre faktörlerini kontrol altına almaya çalışmıştır. İnsanoğlu, yeryüzünde varolduğu günden itibaren etki alanını genişletmiş, çok geniş bölgelere yerleşebilmiştir. Ancak, her çevreye uyum sağlama gücü, sonsuz değildir. Yaşama güçlüklerine rağmen insan, çevreyi çok belirgin bir şekilde hâlen değiştirmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Tarımsal faaliyetlerle çevreyi şekillendirmesi Neolitik çağa kadar dayanır. Besin ihtiyacını doğal dengeye uyumlu bir biçimde avcılık ve toplayıcıkla karşılamaya başlayan insan,zamanla tarıma geçmiştir. Artan hızlı nüfus, beslenmesi gereken insan sayısını da arttırdığından, günümüzde tarım bölgeleri neredeyse son sınırına ulaşmıştır. Tarım arazisi kazanma faaliyeti, çevreyi en belirgin şekilde değiştiren insan faaliyetidir. Örneğin, göllerin kurutulması, ormanların yok edilmesi gibi. Günümüzde, ulaşımla çevreyi değiştirme süreci; hava, deniz, kara ve demir yolları ve boru hatları, tüneller ve kanalların yapım faaliyetleri ile olmaktadır. Bütün ulaşım sistemleri için belirli miktar arazinin bu fonksiyona ayrılması ve pek çok teknik düzenleme ile çevrenin değiştirilmesi gerekir. Ulaşım yolları dışında açılan sulama kanalları, baraj bentleri, hem tarımsal ihtiyacı hemde insanın su ihtiyacını karşılar. 344

5 D O Ğ A N I N E M R İ N D E M İ Y İ Z? Bir ülkenin kalkınması, ekonomik ve siyasal alanda güçlü olması sanayi sektörünün sağladığı gelişmeye bağlıdır. Batı ülkelerinin çoğu, sanayileşme sürecine, daha 18. yüzyılın başlarında girmiş ve ülke topraklarının önemli bölgelerini sanayi alanları haline getirmişlerdir. Bugün pek çok ülke, Batı ülkelerini takip ederek hızlı bir sanayileşme süreci yaşamaktadır. Bu süreç o kadar hızlıdır ki; şehirlerin çevresindeki verimli tarım toprakları, bir daha geri kazanılamayacak şekilde sanayi faaliyetlerine ayrılmaktadır. Bilgi Köşesi İnsanın yerleşip barınmak amacıyla çevreyi değiştirmesi, yerleşik hayata geçtiği günden beri sürmektedir. Konut ve yerleşim alanlarına olan ihtiyaç; giderek bağ ve bahçe arazilerinin, tarla ve otlakların hatta bataklık ve koyların doldurularak fonksiyonlarının kaybetmesine sebep olmaktadır. Bütün bunların temelinde nüfus artışı ve ondan kaynaklanan ihtiyaç büyümesi yatmaktadır. İnsanlar yaşadıkları çevrede buldukları su kaynaklarını, çeşitli ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanmışlardır. Akarsular üzerine kurdukları barajlar, hem içme suyu ihtiyacını, hem tarım alanlarının sulanmasını hem de elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamıştır. İnsanlar giysi ihtiyaçlarını doğal çevrede yaşayan hayvanlardan ve doğal bitki örtülerinden karşılamaya çalışmıştır. ÇEVRENİN İNSANI ETKİLEMESİ İklim, yaşamın gereklerini yerine getiren bir kaynaktır. İnsan,yıllar boyunca bu kaynağa, barınak yaparak, yiyecek üreterek, enerji elde ederek, çevre koşullarıyla birlikte uyum sağlamaya çalışmıştır. Bizim gereksinim ve üretimlerimiz doğrudan iklim ve mevsimlere bağlıdır. İnsanların yeryüzündeki dağılışı iklime bağlıdır. Örneğin insanların pek bulunmadığı çöllerle, sürekli donmuş haldeki kutuplar, iklimleri nedeniyle boş kalmışlardır. Modern yapılar ve diğer medeni araçlar insanları ancak bir dereceye kadar iklim etkisinden korumaktadır. İklim, insanın sadece yaşayışı değil, ekonomik etkinlikleri üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Tarım ve endüstri alanlarının dağılışı, onlara bağlı olarak ticaret şekilleri iklimin kontrolü altındadır. Onun için orta enlemler endüstriye, tropik ve subtropik bölgeler tarıma daha uygundur. Bu yüzden; Avrupa ve Kuzey Amerika nın orta enlemlerinde gelişen endüstri için Asya, Afrika ve Güney Amerika nın tropikal ve subtropikal bölgelerinden ham madde, aksi yönde de, işlenmiş maddeler asırlardan beri taşınmaktadır. Yer şekilleri, insan hayatında her zaman önemli rol oynamıştır.yer şekillerinin engebeli olduğu yerler, insan yaşamında olumlu ya da olumsuz pek çok etkiye sahip olmuştur.yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda, tarım faaliyetleri, ulaşım ve diğer ekonomik etkinlikler zorlaşır. Bu durum da ister istemez nüfuslanmayı ve yerleşmeyi sınırlandırır. Yer şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde tarım alanları, araziye parçalar halinde dağıldığından dağınık yerleşme görülür. Yer şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde, ekili-dikili arazi oranı az, tarım toprakları parçalı ve dağınık, tarımda makine kullanımı sınırlıdır. Tarım, insan ve hayvan gücüne dayanır. Ayrıca, yükselti, sıcaklığı düşürdüğünden tarım faaliyetlerini sınırlar, tarım yapabilme süresini kısaltır. Yüksek bölgelerde tarım ürünleri çeşitliliği azalır, tarım ürünlerinin olgunlaşması gecikir, tarımsal faaliyetler zorlaşır. Bu tür alanlarda tarımın yerini hayvancılık alır. Bir bölgenin yükseltisi ve bölgedeki dağların uzanış doğrultusu ile yer şekillerinin yapısı, o bölgedeki yolların uzanış doğrultusunu, yol sıklığını, yol yapım maliyetini, seyahat süresini etkileyerek etkisini gösterir. Engebeli bölgelerde yollar virajlarla uzar, yol yapım maliyeti artar. Irmaklar, vadiler; ancak köprü ve viyadüklerle aşılabilir. Ulaşımın gelişemediği bir yerde de sanayinin kurulup gelişmesi zorlaşır. Yüksek yerlerde kar yağışı, donma olayları ve sis yoğunluğu fazla olacağından, ulaşım zorlaşır. Eğimli arazilerde hidroelektrik enerji potansiyeli fazlayken, engebenin ve yükseltinin fazla olduğu sahalarda kış turizminin gelişmesi ve rafting sporlarının yapılması kolaylaşır. 345

6 S U Ç L U K İ M? Bilgi Bilgi Köşesi Köşesi Sağlıklı bir çevrede yaşamak, temel insan haklarında biridir. Anayasamızın 56. Maddesinde Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir denilmektedir. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara çeşitli görevler düşmektedir. Hava kirlenmesine neden olan kirleticilerin en önemlileri; partikül maddeler (tozlar), kükürt bileşikleri, organik bileşikler, azot bileşikleri, oksijen bileşikleri, hidrojen bileşikleri ve radyoaktif maddelerdir. Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri: Solunum yollarını etkileyerek bronşit, anfizem, nefes darlığı ve akciğer kanseri gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Ayrıca gözlerde tahriş yaptığı bilinen hava kirlenmesi, özellikle yaşlı ve çocukların vücut direncini azaltmakta ve hastalıkların iyileşmesini geciktirmektedir. Hava kirliliğinin doğal çevreye etkileri: Bitki, hayvan ve iklim üzerinde görülmektedir. Kirlenme, atmosfer koşullarını değiştirerek bölgesel ve küresel ölçekte iklim değişikliklerine yol açar. Örneğin, sera etkisi ve ozon tabakasındaki bozulma gibi. Hayvanlarda, insanlardaki gibi solunumu etkilerken, bitkilerde daha çok yapraklarda görülen renk bozulmaları oluşmaktadır. 346 BAŞLICA ÇEVRE SORUNLARI Hava Kirliliği Hava kirliliği; canlıların sağlılığını olumsuz yönde etkileyen ve maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin (katı, sıvı ve gaz şeklinde), insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek normalin üzerinde miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. Hava da su gibi, kendini temizleyebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle, belirli ölçülerde oluşan kirlenmeler, zamanla yok olabilir. Ancak, atmosfere karışan kirletici madde miktarı, hava, kendini temizleyemeyecek kadar çok yükseldiğinde, canlı ve cansızlara zarar vermeye başlar ve hava kirlenmesi oluşur. Hava kirlenmesine neden olan kaynaklar, doğal ve yapay olmak üzere iki grupta toplanabilir. Doğal ortamdaki ayrışmanın çok fazla olması, volkanik patlamalar ve orman yangınları gibi olaylar doğal kirletici kaynaklardır. Yapay kirletici kaynaklar ise katı, sıvı, gaz yakıtların (fosil yakıtlar), motorlu taşıtlar, endüstriyel faaliyetler ve çöplerin yanması gibi insanların etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, doğal kaynaklardan daha tehlikeli, ancak kontrol edilebilen kaynaklardır. Toprak Kirliliği İnsan etkinlikleri sonucunda, toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasıdır. Toprak, en önemli doğal kaynaklardan biri olup; tarım dışı amaçlarla kullanılması, ağır metallerle kirlenmesi ve erozyon sonucu kaybedilmekte ve verim düşmektedir. Yerleşim alanlarından çıkan ve düzensiz depolanan evsel ve endüstriyel atıklar (çöpler), kanalizasyon atıklarının arıtılmadan doğrudan toprağa verilmesi, egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kurşun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddelerin rüzgârlar ile taşınması ve yağışlarla yere inerek toprağa karışması, tarımsal mücadele ilaçlarının, bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu toprakta toksit maddelerin birikmesi, sodyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır, mangan, bor gibi, mineraller içeren suni (kimyasal) gübrelerin aşırı kullanımı, endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmadan havaya, suya ve toprağa verilen atıklar, ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi, yakılarak tarla açılması, tarım topraklarının yanlış işlenmesi, mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı, aşırı otlatma sonucu toprak kirlenmektedir.

7 Su Kirliliği Su Kirliliği; suyun yararlı kullanımını etkileyecek miktarda, kimyasal, fiziksel yada biyolojik maddelerin katılmasıyla kalitesinin bozulmasıdır. Su, canlıların yaşaması için hayati öneme sahip maddelerden biridir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve insanları ayakta tutan sudur. Dünya nın % 70 i su ile kaplı olup, insan vücudunun da büyük bir bölümü sudan oluşmaktadır. Sular, Güneş ten sağladığı enerji ile sürekli bir döngü oluşturur. Su, insanlar ve diğer canlılar tarafından çeşitli gereksinimler için kullanıldıktan sonra tekrar döngüye katılır. Kullanım veya döngü sırasında suya, kendisini yenilemeye olanak vermeyecek oranda yabancı maddelerin karışması, su kirlenmesine neden olur. Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştiren bu durum, ortamın dengesini bozarak tüm canlılar üzerinde olumsuz etki yaratır. Kentleşme ve sanayileşmenin gelişmesi su kullanımını arttırmış, teknolojik gelişmeye bağlı olarak da su kaynaklarına çeşitli kirleticiler karışmaya başlamıştır. Günümüzde, artan su gereksinimine karşılık kirlenmenin artması; içme ve kullanma sularının temini ve temizlenmesi, önemli bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gürültü Kirliliği Bilgi Köşesi Dünyada mevcut su kaynaklarının yalnızca % 0.3 e yakını kullanılabilir ve içilebilir durumdadır. Dünya nüfusunun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle, su ihtiyacı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Halen, dünya nüfusunun %40 ının yaşadığı 80 ülkede şimdiden su sıkıntısı çekilmektedir. Suyun kirlenmesi genel olarak; -evsel atıkların arıtılmadan suya karıştırılması, -endüstriyel atıkların arıtılmadan suya karıştırılması, - tarımda kullanılan maddelerin suya taşınması ile gerçekleşir. İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen sesler gürültü kirliliğini oluşturmaktadır. Günümüz kent yaşamında önemli bir çevre sorunu olan gürültü, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanmaktadır. Ancak istenmeme özelliği, gürültünün akustik özelliklerinin yanında; kişinin sağlık durumuna, sosyo ekonomik durumuna, yaşam tarzına, kültür ve eğitim seviyesine, gürültü anında yapmakta olduğu işe, gürültü alışkanlığına ve gürültü çıkaranlara karşı tutum ve ve davranışlarına göre değişir. Kent gürültüsünü artıran sebepler, trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları, belediye sınırları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler, meskenlerde ve eğlence yerlerinde televizyon ve diğer müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız olarak yapılan bakım-onarımlar ile iş yerlerinden kaynaklanan gürültüler olarak sıralanabilir. Su kirliliği çeşitleri; I. Yer altı Suları Kirliliği II. Yerüstü Suları Kirliliği ya da; a. Akarsu Kirliliği b. Göl Kirliliği şeklinde olmaktadır. Dünyadaki toprakların yalnızca % 10 unda üretim yapılabilmektedir. Ülkemizin arazi varlığının ise yaklaşık % 36 sı işlenmekte, %28 i çayır ve mera, %30 u orman ve fundalık, geri kalanı diğer arazileri oluşturmaktadır. Ekilen arazinin ise ancak % 11 i sulanabilmektedir. 347

8 Işık Kirliliği Bilgi Bilgi Köşesi Gürültünün insanlar üzerinde; - Fiziksel (Geçici ve sürekli işitme bozukluğu), - Fizyolojik (Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks), - Psikolojik (Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres) - Performans (İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması) etkileri olmaktadır. Radyasyon; elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar biçimindeki enerji emisyonu (yayılımı) ya da aktarımıdır. Başka bir ifade ile; Radyoaktif maddelerin parçalanarak çevreye yaydığı alfa, beta ve gama gibi ışınlardır. Radyoaktif kirliliğe karşı; enerjinin, nükleer santral yerine diğer enerji kaynaklarından ( Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidrolojik enerji, termal enerji vb.) sağlanması, güvenli enerji sistemine geçiş sürecinde de, elde bulunan güç kapasitelerinin daha verimli kullanılarak tasarruf yapılması gibi tedbirler alınmalıdır. 348 Yerleşim alanlarının her geçen gün büyümesi, açık alanların güçlü aydınlatıcılarla aydınlatılması, park ve bahçelerin çoğalması ve nüfusun artması sebebiyle, gökyüzüne yayılan ışık miktarı da her geçen gün artmaktadır. Kısaca, gerekli veya gereksiz olarak yapılan yanlış dış aydınlatmaların yan etkisi, ışık kirliliği olarak ta tanımlanabilir. Işık kirliliği, uzman olmayanlar tarafından yapılan park, bahçe, çevre ve sokak aydınlatmalarıdır. Bütün çevre kirliliklerinde olduğu gibi, ışık kirliliği, çevreye zarar vererek ve gökyüzünün olağan görüntüsünü bozarak doğayı etkilemektedir. Gökyüzüne yönlendirilmiş yanlış aydınlatma kaynaklarının, atmosferde bulunan toz taneciklerine ve moleküllere çarparak gökyüzünün doğal fonunu bozarak, parlak bir hale getirdiği, geceleri görüşü bozduğu, güvenlik ve konforu düşürdüğü, insan sağlığına, varolan ekosistem ve hayvanlara zarar verdiği yapılan araştırmalarla açığa çıkarılmıştır. Radyoaktif Kirlilik Radyoaktif maddeler, doğal olarak uranyum, radyum, radon şeklinde kayaların yapısında bulunabildikleri gibi, silahlar ve nükleer santrallerle insan tarafından da üretilebilir. Çok tehlikeli olabilen bu maddeleri kontrol altında tutmak, canlıların sağlığı açısından gereklidir. Teknolojide çok hızlı gelişmeler sonucu üretilen çeşitli elektronik cihazlar (Televizyon, radyo, bilgisayar ve röntgen, tomografi vb. tıbbi cihazlar, cep telefonları), nükleer çevrim santrallerin vb.nin yaygınlaşması, atılan atom bombaları vb. sonucunda radyasyon (elektromanyetik) kirliliği ortaya çıkmıştır. Geçmişte yapılan nükleer silah denemelerinden dolayı radyoaktif maddelerle yüklenmiş toz bulutları, atmosferin yüksek tabakalarına ve stratosfere yerleşerek, radyoaktif yağışlar halinde yavaş yavaş yeryüzüne inmekte ve çevrenin, özellikle yüzeysel suların kirlenmesine sebep olmaktadır. Çevre sorunlarının sınır tanımaması sebebiyle, çeşitli kirleticilerde olduğu gibi radyasyon kirliliği de belirli bir yerle sınırlı kalmamakta, kilometrelerce uzağa taşınabilmektedir. Örneğin; Çernobil kazası nedeni ile yayılan radyoaktif atıklar, atmosferik hareketlerle çok uzaklara taşınmış, Karadeniz Bölgemiz bu olaylardan en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur. Radyasyon insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkiler yaparak ekolojik dengeyi bozmaktadır. Radyasyonun sonucu olarak birçok insan ölmekte, yaralanmakta, hastalanmakta ve vücutlarında genetik değişiklikler meydana gelmektedir.

9 Çevre Kirliliğini Önlemede Alınması Gereken Bazı Önlemler Bilgi Köşesi -Organik tarım uygulamasına geçilmelidir. -Erozyon önlenmelidir. -Kimyasal gübre ve ilaç kullanımı sınırlan dırılmalıdır. -Tarım, sanayi ve şehir atıkları arıtılarak sulara bırakılmalıdır. - Deniz kazaları ve sızıntılar engellenmelidir. -Gereksiz su kullanımı engellenmelidir. Canlılar dünyasında, özellikle memeliler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hiç akıldan çıkarmayalım ki çevreyi alabildiğince kirletişimizle, dünyanın yabanıl yörelerini umursamazca yok edişimizle, nüfumuzun aşırı artışıyla, saldıganlığımız ve aç gözlülüğümüzle doğamazı yakıp yıkmayı sürdürürsek en büyük tehli- -Sanayi ve yerleşim alanlarında kaliteli yakıt keyle karşı karşı kalacak me- kullanılmalıdır. meli İNSAN olacaktır -Şehirlerde yeşil alanlar çoğaltılmalıdır. James MİTCHELL -Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. RAMSAR SÖZLEŞMESİ İran ın Ramsar şehrinde 1971 yılında bir toplantı yapıldı. Dünya çapında önemli sulak -Nükleer atık depolama, sağlıklı bir şekilde yapılmalıdır. -Nükleer enerji santralleri yerine alternatif enerji kaynakları tercih edilmelidir. -Şehirlerde gereksiz aydınlatmalardan kaçınılmalıdır. -Işıklar gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar kapatılmalıdır. -Enerji tasarrufu yapan ve ışığı her yöne saçmayan lambalar kullanılmalıdır. alanlar sözleşmesi uluslararası bir antlaşma olma niteliği kazandı. Burada, su kuşlarının yaşama ortamlarının korunması imza altına alındı. Türkiye, Ramsar sözleşmesini 1993 yılında imzalamıştır. 349

10 BÖLÜM 10 COĞRAFYA İnsan ve Çevre 1. Yeryüzünde eğim, toprak, su ve canlılar arasında hassas bir denge vardır. Bu hassas doğal dengenin bozulması aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşumunu hızlandırır? A) Heyelanların B) Erozyonun C) Kimyasal çözülmenin D) Depremlerin E) Orojenezin Test 1 5. I. Güneş ten enerji elde etme II. Akarsulardan enerji elde etme III. Fosil yakıtlarından enerji elde etme IV. Rüzgârlardan enerji elde etme V. Dalga gücünden enerji elde etme Günümüzde insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu şey enerjidir. Yukarıda, insanın,ihtiyaç duyduğu enerjiyi elde ettiği çeşitli kaynaklar verilmiştir. 2. I. İzmit Körfezi nde balık soylarının sona ermesi II. Marmara Denizi nde denize girilememesi III. İçme sularında kanalizasyon atıklarının görülmesi Yukarıda belirtilenler hangi çevre kirlenmesi türüne örnektir? Bunlardan hangisi ya da hangilerinin doğal çevreye daha çok zarar verdiği söylenebilir? A) I ve II B) II ve III D) I ve IV D) II ve V E) IV ve V A) Su kirliliği B) Hava kirliliği C) Kıyı kirliliği D) Gürültü kirliliği E) Toprak kirliliği 3. Tüm canlıların (bitki, hayvan ve insanın) çevre ile ilişkilerini inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir? A) Zooloji B) Botanik C) Coğrafya D) Ekoloji E) Biyoloji Palme Yayıncılık 6. Temizleyebileceğinden fazla zehirli gaz yüklenmesi atmosferi olumsuz etkiler. Tarımda gereğinden fazla kimyasal gübre kullanımı ortamı kirletir. Evsel atıkların akarsulara bırakılması canlıları olumsuz etkiler. Eğlence mekanlarında kullanılan yüksek ses, insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yukarıda verilen örnekler, aşağıdaki kirlilik türlerinden hangisini açıklamaz? A) Işık kirliliği B) Toprak kirliliği C) Gürültü kirliliği D) Su kirliliği E) Hava kirliliği 4. II Ekvator V III I IV 7. Bir bölgenin havasının çeşitli kaynaklar tarafından, doğal yapısının bozulmasına hava kirliliği denir. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi hava kirliliğine sebep olmaz? İnsanın doğal çevre üzerindeki baskısı, teknoloji geliştikçe ve nüfus arttıkça daha da fazlalaşmaktadır. Yukarıda verilen dünya haritası üzerinde gösterilen noktalardan hangisinde bu baskının daha çok olduğu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V A) Çöplerin yakılması B) Kanal sularının akarsulara bırakılması C) Orman yangınları D) Fosil yakıtların yakılması E) Egzoz gazları B 2. A 3. D 4. C 5. B 6. A 7. B

11 8. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine sebep olan gazlardan biri olamaz? A) Metan B) Karbondioksit C) Kloroflorokarbon D) Karbonmonoksit E) Oksijen 9. Atmosferin yüksek tabakalarında CO 2 tabakasının oluşumu, yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını engelleyerek atmosferin ısınmasına yol açar. 13. Birden fazla ülkenin kıyısı olan denizlerde, uluslararası anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman kirlilik düzeyi artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen denizlerden biri olamaz? A) Karadeniz B) Marmara C) Ege D) Akdeniz E) Baltık BÖLÜM 10 COĞRAFYA Küresel ısınma olarak tanımlanan bu olay aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? A) İklimlerin değişmesine B) Buzulların erimesine C) Nüfusun artmasına D) Kıyı çizgisinin yükselmesine E) Sıcaklık ortalamasının yükselmesine 10. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerinde olumsuz etki yaratacak bir faaliyet değildir? A) Rafting yapmak B) Denizi doldurmak C) Tüneller açmak D) Bataklıkları kurutmak E) Ağaç kesmek Palme Yayıncılık 14. Yeryüzü şekillerinin engebeli olması, çoğunlukla insanın faaliyetlerini olumsuz etkiler. Aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi engebeli yeryüzü şekillerinden olumsuz etkilenmez? A) Hidroelektrik enerji üretimi B) Çay tarımı C) Buğday tarımı D) Termik santraller E) Karayolu ulaşımı 11. Aşağıdaki tarımsal faaliyetlerden hangisi su kirliliğinde en az paya sahiptir? A) Tarım ilacı kullanımı B) Tarımsal ürünlerin yıkanması C) Kimyasal gübre kullanımı D) Tarımsal ürün fazlasının suya bırakılması E) Böcek ilacı kullanımı 15. Çeşitli atıkların suya bırakılması ile oluşan su kirliliğinin, canlılar üzerindeki en büyük olumsuz etkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) Suyun çevresinde kötü koku oluşması B) Su tabanının yosunlaşması C) İçme suyu arıtma tesislerinin kurulması D) Balıkların kitleler hâlinde ölmesi E) Suda, çözünebilen tuz ve gaz parçacıklarının birikmesi 12. Aşağıdaki olaylardan hangisi denizlerin kirlenmesi ile ortaya çıkmış çevre sorunlarından biri değildir? A) Meksika Körfezi nde balıkların kıyıya vurması B) İzmit Körfezi nde canlı yaşamaması C) Bazı balık türlerinin kirlilikle yok olması D) Marmara Denizi nde denize girilememesi E) Kızıldeniz de yaşayan canlıların Süveyş Kanalı nı geçerek Akdeniz e ulaşması 16. Bugünkü çevre sorunlarını başlatan temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal kaynakların tükenmesi B) Ekolojik dengenin bozulması C) Hızlı nüfus artışı D) Teknolojinin gelişmesi E) İçme sularının kirlenmesi 8. E 9. C 10. A 11. B 12. E 13. B 14. A 15. D 16. C 351

12 BÖLÜM ÜNİTE 10 COĞRAFYA 17. Aşağıdakilerden hangisi insanın çevre üzerindeki doğrudan etkisine örnek gösterilemez? A) Açılan taş ocakları çevresinde doğal hayatın sona ermesi B) Yüksek binalar nedeniyle, rüzgârın kirli havayı şehir merkezlerinden uzaklaştıramaması C) Kimyasal atıklar nedeniyle bazı körfezlerde canlı yaşamının sona ermesi D) Meraların aşırı otlatılması nedeniyle erozyonun şiddetlenmesi E) Üzerindeki buzulların erimesi nedeniyle İskandinav yarımadasının yükselmesi 18. Aşağıdakilerden hangisi çevre koşullarının insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek oluşturmaz? A) Nüfusun orta kuşakta yoğunlaşması B) Karadeniz de ahşap evler yapılması C) İran da nüfus artışının yüksek olması D) Ekvator da yüksek yerlerde insanların yaşaması E) İlk medeniyetlerin Mezopotamya ve Mısır da Nil nehri çevresinde kurulması 21. Muhteşem dörtlünün hangi elemanı, ekolojinin inceleme alanına girer? A) Biyosfer B) Atmosfer C) Litosfer D) Hidrosfer E) Taş küre 22. I. Maden ocakları açmak II. Limanlar inşaa etmek III. Tarımda kimyasal gübre kullanmak IV. Akarsular üzerine baraj yapmak V. Sanayi atıklarını akarsulara bırakmak Yukarıda verilenlerden hangisi insanın meydana getirdiği toprak kirliliğine örnek oluşturur? A) I B) II C) III D) IV E) V 19. Elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar biçimindeki enerji yayılımı, aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A) Radyoaktif kirlilik B) Işık kirliliği C) Gürültü kirliliği D) Hava kirliliği E) Toprak kirliliği li yıllarda Çernobil de yaşanan kaza, binlerce kilometre ötedeki Karadeniz i de etkilemiş; radyoaktif atıklar insan, hayvan ve bitkiler üzerinde kalıcı izler bırakarak ekolojik dengeyi bozmuştur. Palme Yayıncılık 23. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerinde olumsuz etki yaratacak faaliyetlerinden biri değildir? A) Gölleri kurutmak B) Su sporları yapmak C) Tarla açmak için ağaç kesmek D) Liman inşaa etmek E) Evsel atıkları yakmak Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif kirliliği önlemede etkin bir yöntemdir? A) Organik tarım uygulamasına geçilmelidir. B) Şehir ve sanayi atıkları artırılmalıdır. C) Şehirlerde yeşil alanlar çoğaltılmalıdır. D) Enerji ihtiyacı, alternatif enerji kaynakları ile karşılanmalıdır. E) Gereksiz aydınlatmalardan kaçınılmalıdır. 24. İnsanın aşağıdaki seçeneklerde verilen faaliyetlerinden hangisi hava kirliliğine sebep olmaz? A) Fosil yakıtlar kullanmak B) Şehirlerde toplu taşımaya yönelmek C) Sanayi tesislerini çoğaltmak D) Anız yakmak E) Motorlu taşıt sayısını artırmak E 18. C 19. A 20. D 21. A 22. C 23. B 24. B

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

Biyoloji Dersi Bilinçli Birey Yaşanabilir Çevre

Biyoloji Dersi Bilinçli Birey Yaşanabilir Çevre Biyoloji Dersi Bilinçli Birey Yaşanabilir Çevre Çevre sorunları Canlılar içinde bulundukları çevrede meydana gelebilecek değişikliklerden olumlu ya da olumsuz etkilenir. Canlıların içinde bulunduğu ve

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ ASİT YAĞMURLARI SİS KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hava Atmosferi meydana getiren gazların

Detaylı

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU SU KİRLİLİĞİNİN HAYATIMIZA ETKİLERİ ÖZEL EGE LİSESİ

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU SU KİRLİLİĞİNİN HAYATIMIZA ETKİLERİ ÖZEL EGE LİSESİ ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU SU KİRLİLİĞİNİN HAYATIMIZA ETKİLERİ REHBER ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU HAZIRLAYANLAR:ALPER DÜNDAR CAN KUTLU YÜKSEL DAMLA FIRAT YALIN ALAKUŞ ZEYNEP KARENT SERFİCE 2004-2005 BORNOVA-İZMİR

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment)

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 36-52 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Effects of Energy Consumption

Detaylı

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN 8. GRUP Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN Uydudan Görüntülenmiş Dünyadaki Hava Kirliliği (Nasa) ATMOSFER Dünyayı çepeçevre saran renksiz gaz kütlesine atmosfer adı verilir.

Detaylı

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTENİN KONULARI Sürdürülebilir Tarım Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu Sürdürülebilir Tarım

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

Prof.Dr. Recep AKDUR

Prof.Dr. Recep AKDUR AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma Ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi: 23 Prof.Dr. Recep AKDUR Ankara,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KİMYA EĞİTİMİ DERS SORUMLUSU : Prof.Dr. İnci MORGİL HAZIRLAYANLAR : ERKAM UYGUR UĞUR ALAKEL PROJE SORUSU TARIMDA KULLANILAN ZİRAİ İLAÇLARIN

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 İSTANBUL HAZIRLAYAN İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 i ÖNSÖZ Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK!

MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK! MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK! G. Mine Çelik, Setenay Bayer, Burcu Meltem Arık Akyüz, Deniz Kahriman Öztürk, Ezgi Fındık Tanrıbuyurdu, Ayşegül Ergül,

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı