T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ, DOĞADAN TOPLANMASI VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) İhracat yeterliliğine sahip firmaların o yıla ait toplam kontenjanları, üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hükümlerin birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen puanların toplanması ile belirlenir. (3) Puanlar, firmaların BÜGEM de bulunan bir önceki yıl verileri esas alınarak aşağıdaki yöntemle hesaplanır. a) İhracatı yapılan soğanların EURO olarak ihracat geliri: 10 puan. b) Üretim puanı: 80 puan. Bu puan 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki türler için geçerlidir. Üretim puanı, aşağıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen hususların her biri için 40 ar puan üzerinden hesaplanır. 1) Üretilen tür sayısı: Bu puan, tüm firmaların bir önceki yıl ürettiği tür sayılarının toplamları ile her bir firmanın bir önceki yıl ürettiği tür sayılarının toplamlarının oranlanmasına göre dağıtılır. Kuruluşu : 7 Ekim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 64. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2013 Sayı : ) Adet olarak hasat edilen miktar: Bu puan, tüm firmaların bir önceki yıl hasat ettiği miktarlarının toplamları ile her bir firmanın bir önceki yıl hasat ettiği miktarlarının toplamlarının oranlanmasına göre dağıtılır. c) Değerlendirme: 10 puan. Firmaya ait işletme kapasitesi, organizasyonu, tesis varlığı, tesis ve arazinin amaca uygun kullanımı, firmanın bu Yönetmelik hükümlerine uyumu gibi konular Teknik Komite tarafından değerlendirilerek firma bazında puan verilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER MAHALLİ HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetlerinin oluşumu, toplanması, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetlerinin çalışma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci, 11 inci ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanı, b) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını, c) Heyet: İllerde oluşturulan Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetini, ç) Heyet Başkanı: Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyeti Başkanını, d) Koordinasyon Ofisi: Kuruldukları bölgelerde Başkanlığın hizmetlerini takip ve koordine etmekle görevli birimi, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 4 Nisan 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 e) Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu: 5978 sayılı Kanunun 16 ncı ve 19 uncu maddelerinde belirtilen Kurulu, f) Üye: Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyeti üyelerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Heyetin Oluşumu ve Görevleri Heyetin oluşumu MADDE 5 (1) Uluslararası öğrencilerin bulundukları yerlerde, Başkanlığın teklifi ve Bakanın oluruyla Heyet kurulur. (2) Heyet; vali tarafından görevlendirilen bir vali yardımcısının başkanlığında; a) Başkanlık Koordinasyon Ofisi temsilcisi, b) İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun yönetici konumundaki personelinden vali tarafından belirlenecek birer temsilci, c) İlde bulunan üniversite rektörlüğünün, ilde birden fazla üniversite bulunması halinde uluslararası öğrenci sayısı en fazla olan üniversite rektörlüğünün önerdiği üç aday arasından Başkanlıkça seçilen yönetici konumundaki bir öğretim üyesi, ç) Büyükşehir Belediyesi veya Belediye Başkanlığı temsilcisi, d) Başkanlıkça belirlenecek Türkçe öğretimi uygulama ve araştırma merkezi temsilcisi, e) Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü, f) Konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından her yıl Başkanlıkça seçilecek iki üyeden oluşur. Heyetin görev ve yetkileri MADDE 6 (1) Heyet, uluslararası öğrencilere verilecek hizmetler konusunda araştırma, geliştirme, rehberlik yapma, yardımda bulunma ve ildeki uluslararası öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri koordine etmek amacıyla aşağıdaki görevleri ifa eder: a) Öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek olan uluslararası öğrencilerin, ilde karşılanması ve yurtlara yerleştirilmesi için gerekli planlama çalışmalarını yapmak. b) İlde öğrenim gören uluslararası öğrencilere ait veri tabanı oluşturmak ve uluslararası öğrencilerin iletişim bilgilerini edinip, Başkanlığa bildirmek. c) Uluslararası öğrencilere yönelik mahalli düzeyde sosyal ve kültürel faaliyetler ile sosyal gelişimi ve kültürel etkileşimi amaçlayan toplantı, seminer, spor, tiyatro, gezi, konser, kutlama, yemek, tören, kamp, turnuva, yarışma, sergi ve benzeri organizasyonlar düzenlemek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2013 Sayı : ç) Uluslararası öğrencilerin öğrenim süreçlerini; ulaşım, eğitim, barınma, yardım, sosyal ve kültürel uyum başlıkları altında detaylandırılmış raporlamalarla kayıt altına almak ve raporları Başkanlığa iletmek. d) Uluslararası öğrencilerle ilgili ilde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm sağlayarak yapılacak çalışmaları organize etmek. e) Uluslararası öğrencilerin ülkemizi, toplumumuzu, kültürümüzü, örf ve geleneklerimizi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından hazırlanan Rehber Aile Projesi kapsamında ilgili öğrenci ve aileleri belirlemek ve süreci takip ederek aşamaları raporlamak. f) İlde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin öğrenim süreçleri boyunca karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve sorunların çözümü için ilgili kurumlar nezdinde gerekli çalışmaları yürütmek. g) Uluslararası öğrencilerin her türlü sorun, dilek, istek ve önerilerini belirtebilecekleri bir dilekçe formatı oluşturmak ve öğrenciler tarafından doldurulan bu dilekçeleri değerlendirmeye almak. ğ) Başkanlık tarafından talep edilen konularda gerekli çalışmaları yürütmek. h) Uluslararası öğrencilerin düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlere destek olmak. ı) Başkanlık tarafından geliştirilen anketlerin, bilgi formlarının uluslararası öğrenciler tarafından doldurulmasını sağlamak. i) Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu ve Başkanlık tarafından uluslararası öğrencilere yönelik alınan her türlü karar ve duyurularla yapılması istenilen her türlü çalışmaları takip etmek ve uygulama aşamasına geçirmek. j) İlde uluslararası öğrenci hizmetleriyle ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarından yararlanmak. k) Akademik olarak başarılı öğrencileri tespit edip, ildeki imkânlar çerçevesinde başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesini veya burslandırılmasını sağlamak. l) Eğitim öğretim yılında karşılama, oryantasyon eğitimleri ve mezuniyet sonrasında mezuniyet programları düzenlemek. m) Oryantasyon programlarına uyum sağlayamayan öğrencileri tespit edip, onları desteklemek. n) Uluslararası öğrencilerin ülkemizle kültürel paylaşım ve etkileşimini artırmaya yönelik kültür günleri düzenlemek. o) İlde, kamu kurumlarında ve halk arasında uluslararası öğrenciler konusunda farkındalık oluşturmak, karşılıklı iletişimlerini artırmak. ö) Uluslararası öğrencilerin Türkiye deki eğitimlerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, sorunlarının çözümlenmesi ve şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili her türlü tedbiri almak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 4 Nisan 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Heyet Başkanının görev ve yetkileri MADDE 7 (1) Heyet Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Heyet toplantılarına başkanlık yapmak. b) Uluslararası öğrencilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak. c) Heyetin toplanma tarihini, yerini tespit etmek ve gündeme karar vermek. ç) İhtiyaç duyulan konularla ilgili olarak gerekli çalışmaları yapmak üzere Heyet içinden veya kamu kurumlarından görevlendirmede bulunmak. d) Heyetin görev alanı ile ilgili konularda heyet çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülen kişileri üye olmaları amacıyla Başkanlığa teklif etmek. e) Başkanlıkça belirlenen esaslar ile Heyet tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlamak. Üyelerin görevleri MADDE 8 (1) Heyet Üyelerinin görevleri şunlardır: a) Heyet toplantılarına, heyet gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak katılmak. b) Kendi sorumluluk alanları ile ilgili konularda görüş ve öneride bulunmak ve Heyet gündemine taşınan sorunlara çözüm üretmek. c) Toplantıda alınan kararları uygulamak. ç) Heyet Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Heyetin Çalışma Usul ve Esasları Heyet toplantıları MADDE 9 (1) Heyet, Heyet Başkanının çağrısı üzerine her iki ayda en az bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hâllerde Heyet Başkanının çağrısı ile Heyet olağanüstü toplanabilir. (2) Toplantıya davet, olağanüstü toplantılar hariç olmak üzere toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir. (3) Üyeler, gündeme alınmasını istedikleri önerileri, Heyet toplantısı başlama tarihinden en az beş gün önce Heyet sekretaryasına yazılı olarak bildirir. (4) Heyet toplantıları, Heyet Başkanının belirlediği usulle yürütülür. (5) Heyet, Başkanlığa uluslararası öğrenci çalışmalarının daha işlevsel ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesi ile ilgili teklifte bulunur. Heyet kararları MADDE 10 (1) Heyet, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar Heyet Başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak Başkanlığın onayına sunulur. Oyların eşitliği durumunda Heyet Başkanının oyu belirleyicidir. Kararlar, Başkanlık onayı ile yürürlüğe girer. (2) Heyet kararlarının uygulanmasına ilişkin işlemler ve uygulama süreci, Heyet Başkanınca takip edilir ve Başkanlıkça denetlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2013 Sayı : Sekretarya MADDE 11 (1) Heyetin sekretarya hizmetleri Koordinasyon Ofisi veya Ofisin bulunmadığı yerlerde Heyette temsilcisi bulunan üniversite tarafından yürütülür. Sekretaryanın görevleri MADDE 12 (1) Sekretarya, Heyetin görev ve yetkilerini yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere aşağıdaki görevleri ifa eder: a) Heyet toplantılarının düzenlenmesine ilişkin ön hazırlıkları ve yazışmaları yapmak. b) Heyetin toplantı tarihlerini, yerini ve gündem taslağını üyelere bildirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak. c) Heyet toplantıları için gerekli koordinasyonu sağlamak, mekânsal ve teknik altyapı ile ilgili düzenlemeleri yapmak. ç) Heyet çalışmalarını koordine etmek, gündemlerini takip etmek ve toplantı karar metinlerini yazmak. d) Heyetin raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek. e) Heyet çalışmalarının değerlendirildiği aylık izleme raporları hazırlamak. f) Heyete sunmak üzere, görev alanı ile ilgili kamu ve sivil paydaş kurumların yaptıkları çalışmalar hakkında ilgili kurumların katılımı ile rapor hazırlamak. Gizlilik ilkesi MADDE 13 (1) Üyeler, Heyetteki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamazlar. Mali hükümler MADDE 14 (1) Heyetin çalışmaları için yapılacak giderler Başkanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 4 Nisan 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI KOORDİNASYON OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının hizmetlerini takip ve koordine etmek için yurtiçinde gerekli görülen yerlerde koordinasyon ofislerinin açılmasına ve çalışma esaslarına dair usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanı, b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını, c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını, ç) Geçici görevli personel: Kamu kurumlarından geçici süreyle görevlendirilecek personeli, d) Koordinasyon ofisi: Kuruldukları bölgelerde Başkanlığın hizmetlerini takip ve koordine etmekle görevli birimi, e) Koordinatör: Başkanlık tarafından görevlendirildiği koordinasyon ofisinden sorumlu, Başkanlığın hizmetlerini yürütmekle görevli personeli, f) Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyeti: Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin, eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için kuruldukları illerde koordinasyonu sağlayan heyeti, ifade eder. Koordinasyon ofislerinin kurulması MADDE 4 (1) Başkanlık, görev alanına giren konularda, gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile koordinasyon ofisleri açabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2013 Sayı : (2) Başkanın teklifi ve Başbakanın onayıyla süresi ve çalışma konusu belirli geçici koordinasyon ofisleri kurulabilir. Bu ofisler için koordinatör ve yeteri kadar personel, Başkanlıkça görevlendirilir veya kurumlardan geçici görevle istihdam edilir. Koordinasyon ofislerinin çalışma esasları MADDE 5 (1) Koordinasyon ofisleri, 5978 sayılı Kanun kapsamında Başkanlığın görev alanına giren konularda görev yaptıkları bölgelerde Başkanlığın hizmetlerini yürütmekle görevlidirler. (2) Koordinatör olarak görevlendirilen personel, görev yaptığı ofisin çalışma alanına giren bölgede Başkanlık tarafından yürütülen faaliyetler ile Başkanlığın görev alanına giren tüm faaliyetleri takip edip sonuçlarını her ay bir raporla Başkanlığa bildirir. (3) Koordinasyon ofisleri kuruldukları illerde Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetinin sekretarya işlerini yürütür. Koordinatör ve görevlendirilecek personel MADDE 6 (1) Gerekli görülen yerlerde koordinasyon ofisi kurulmasının tamamlanmasını müteakip, Başkanlıkça söz konusu ofislerde bir personel, Başkanın teklifi ve Bakanın oluru ile koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatörün veya uzmanlık gerektiren işlerde görevlendirilecek personelin asgari yükseköğretim mezunu olması zorunludur. (2) Koordinasyon ofislerinde, koordinatöre yardımcı olmak üzere, Başkanlık çalışanlarından yeteri kadar personel Başkanlıkça görevlendirilebilir. (3) Ofislerde, kamu kurumlarından geçici görevle personel çalıştırılabilir. Koordinatöre ve diğer personele ödenecek ücretler MADDE 7 (1) Koordinasyon ofislerinde, koordinatör ile ona yardımcı olmak üzere Başkanlık tarafından görevlendirilen personelin yol giderleri ve gündelik harcırahı 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenir. Koordinasyon ofisleri tarafından yapılacak harcamalar MADDE 8 (1) İlgili mevzuatınca personel için yapılacak ödemeler ile koordinasyon ofisinin giderleri Başkanlık bütçesinden karşılanır. Yürürlük MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 4 Nisan 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 26/9/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2013 Sayı : Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını, c) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını, ç) Merkez (Hastane): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve bağlı birimleri, d) Merkez Müdürü (Başhekim): Merkezin Müdürünü, e) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü, f) Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü, g) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu, ğ) Tıp Fakültesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesini, h) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini, ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır; a) Merkeze (Hastaneye) başvuran hastalara çağdaş sağlık hizmeti sunmak, b) Tıp ve sağlık personeli yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak amacıyla; Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 4 Nisan 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 c) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, Hastanenin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti vermesini sağlamak. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Sağlıklı yaşam için sağlık hizmeti sunumu ve bu konu ile ilgili araştırmalara uygun koşulları hazırlamak ve uygulamalarda bulunmak, b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak, c) Amacı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine katılmak ya da buna imkân sağlamak, ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek, d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Hastane projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak, bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek, e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini sağlamak, f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek, g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kişilere, çalışma alanına giren sağlık konularında bilirkişilik hizmeti vermek, h) Rektörlüğün ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2013 Sayı : ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Merkez Müdürü, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Merkez müdürü MADDE 8 (1) Merkez Müdürü (Başhekim); Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan tercihen profesörler arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir. (2) Merkez Müdürü; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için, en çok dört öğretim üyesini Merkez müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. (3) Merkez müdür yardımcıları; Hastane hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Rektörün onayı ile kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez müdür yardımcılarının süresi, Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez müdürünün görevleri MADDE 9 (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: a) Merkez ve merkeze bağlı ünite, birim ve çalışma gruplarının en iyi şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak, c) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, ç) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak, d) Merkez ve bağlı birimlerin yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek, e) Sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 4 Nisan 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 f) Merkez ve bağlı birimlerin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak, g) Gerektiğinde komite veya komisyonlar kurmak, ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Başhekim, Dekan, başhekim yardımcıları, Tıp Fakültesi bölüm başkanları, Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur. (2) Yönetim Kurulu Başhekimin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. (3) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü ve sekreterliğini oy hakkı olmadan Merkez Müdürünün görevlendireceği bir idari personel yürütür. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkez ve bünyesinde kurulan birimler ile idari ünitelerin rasyonel çalışması için çalışma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak, c) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek, ç) Personel ihtiyacını belirlemek, d) Danışma kurulunun önerilerini öncelikli olarak değerlendirmek, Danışma Kurulu MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Rektör, Döner Sermaye İşletmesinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekan, Başhekim, Tıp Fakültesi Bölüm Başkanları ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürü ve Rektörün görevlendireceği iki öğretim üyesinden oluşur. (2) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında rektörün daveti üzerine toplanır. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Danışma Kurulunun sekretaryasını Başhekim yürütür. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun ve Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda gerekli tavsiyelerde bulunmaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2013 Sayı : DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Merkez ünite ve birimlerinin, komite ve komisyonların çalışma usul ve esasları MADDE 14 (1) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerdeki servisler, poliklinikler, laboratuarlar ve sağlık hizmeti verilen diğer üniteler yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Merkezin idari hizmetlerinin sürdürüldüğü idari birimler de Merkez Müdürüne karşı sorumludur. (2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, bilim dalı başkanları ve laboratuar ve poliklinik sorumluları sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur ve işleyiş açısından Merkez yönetimine karşı sorumludur. (3) Birinci fıkrada yer alan idari birimlerin; görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve çalışma şekline ilişkin esaslar Senatoca belirlenir. (4) Merkez Müdürü, Merkezin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi ve benzeri amaçlarla komiteler ya da komisyonlar kurabilir. Komite ve komisyonların; çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 15 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 16 (1) 15/6/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği ile 1/6/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 4 Nisan 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Dumlupınar Üniversitesinden: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez (DPÜTAM): Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2013 Sayı : İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 (1) Merkezin amacı; modern tıp uygulamalarına yardımcı çeşitli tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin ve etki mekanizmalarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tıbbi, hukuki ve diğer her türlü alanda araştırma, uygulama, takip, eğitim ve tanıtım yapmaktır. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Ozonterapi, hirudoterapi, nöralterapi, akupunktur, fitoterapi, hipnoterapi, rekleksoloji gibi kırk beş den fazla tamamlayıcı tıp yöntemlerinin etkilerini, etki mekanizmalarını, optimal etki sürelerini ve diğer yönlerini ortaya koymak için bilimsel araştırmalar planlamak ve uygulamak, yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerine katkıda bulunmak. b) Doğal ve sentetik kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri, biyolojik, farmakolojik, toksikolojik ve klinik değerlendirmeleri ile biyo yararlanım ve biyo eşdeğerlilik çalışma ve araştırmalarını yapmak ve yaptırmak. c) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında doğal ve sentetik kaynaklı her türlü ilaçların, kozmetiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacı ile gerekli laboratuar ve üretim tesislerini kurmak. ç) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğinin envanterinin çıkartılması, korunması ve ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin ülkemizde yerleşmesine katkıda bulunmak. d) Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkiler ve diğer ürünlerin üretimi ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak. e) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün gereksinimi olan doğal, sentetik ya da yarı sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek çalışmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, danışmanlık yapmak. f) Anadolu halk hekimliği uygulamalarının öğrenilmesi ve Anadolu halk hekimliği uygulamalarının incelenmesini sağlamak. g) Çalışmalarını ve araştırmalarını yürütürken, gerektiğinde tıbbi laboratuar, görüntüleme yöntemleri, bilgi işlem, basımevi, ulaşım, atölyeler, toplantı salonları gibi Üniversitenin mevcut imkanlarından yararlanmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Şubat 2015 SALI YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29270 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29420 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28850 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Aralık 2012 PAZAR Sayı : 28506 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Başkent Üniversitesinden: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2013 69471265-305-8159

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mart 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28952 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6071 27 Eylül

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Temmuz 2015 69471265-305-7988

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28642 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4614 Rekabet

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı