Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN KADIN KABÝNE BAKANI: MÜSLÜMANLARA KARÞI ÖN YARGI YAYGIN HALDE Ha be ri say fa 16 de YÖNETMEN MESUT UAKAN: BEN DE SAÝD NURSÎ FÝLMÝ EKMEK ÝSTERÝM Ha be ri say fa 16 da YGER EK TEN HA BER VE RiR ÜCRETSÝZ ÝLAVEMÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz DANIÞTAY IN BAÞÖRTÜSÜNE GETÝRDÝÐÝ SON YASAÐA, HUKUK EVRELERÝ BÜYÜK TEPKÝ GÖSTERDÝ. DEMOKRAT YARGI, ATATÜRK ÝLKELERÝ NE DAYANDIRILAN YASAÐI ELEÞTÝRDÝ. HUKUK, HUKUK DIÞI OTORÝTEDE ARANMAMALI n De mok rat Yar gý, Da nýþ tay'ýn sý nav la ra gi riþ te ge tir di ði ba þör tü sü ya sa ðý na sert tep ki gös ter di. Birlik adýna ya pý lan a çýk la ma da Hak ve öz gür lük le r konusunda yü rüt tü ðü müz hu ku kî tar týþ ma la rýn hu ku kun ö te si ne ta þýn mak tan vaz ge çil me si za ma ný gel miþ tir. Bu çer çe ve de A ta türk il ke le ri ken di ta rih sel pres ti ji ne tev di e dil me li, hak la rý mý zýn i çe ri ði ni be lir le ye cek tek bo yut lu ve sa bit bir hu ku kî o to ri te ye dö nüþ tü rül mek ten vaz ge çil me li dir de nil di. HUKUKÎLÝKTEN UZAK VE ÝDEOLOJÝK BÝR KARAR n Kon ya Ba ro Baþ ka ný Fev zi Ka ya can da, Da nýþ tay 8. Da i re si'nin, 2010 A ka de mik Per so nel ve Li san süs tü E ði ti mi Gi riþ Sý na vý na ba þör tü sü i le gir me nin ö nü nü a çan A LES Son ba har Dö ne mi Ký la vu zu nun yü rüt me si ni dur dur ma sý na tep ki gös ter di. Ka ra rýn i de o lo jik ol du ðunu be lir ten Baþ kan Ka ya can, Her þey den ön ce i da rî yar gý yer le rin de tar tý þý lan, sor gu la nan i da rî iþ lem ler dir. Or ta da i da rî iþ lem ol ma dan yar gý yer le rin ce hu ku kî de ne tim ya pý la maz de di. Ha be ri say fa 4 te DANIÞTAY GERÝLÝME ZEMÝN HAZIRLIYOR / 4 te GAZETECÝ-YAZAR MEHMET ALTAN YAZDI Evrensel hukuk olmazsa yasaklar bir türlü bitmez SÝSTEM MAÐDUR ÜRETÝYOR, ÖZÜM BELLÝ n Meh met Al tan dün Star da ki kö þe sin de Da nýþ tay ýn ba þör tü sü ko nu sun da ki ya sak ka ra rý ný e leþ ti rir ken, Ba þör tü lü kýz la rý mý za e zi yet e den ka rar la ra... Ký sa ca sý mað dur üreten bu Bi rin ci Cum hu ri yet re ji mi ne kar þý ka lý cý de mok ra tik dü zen le me ev ren sel hu kuk norm la rý dýr... A ma si ya set, ev ren sel hu kuk norm la rý ko nu sun da ne ka dar i nanç lý ya da i nan dý rý cý... Za ten ga li ba te mel so run da bu... de di. Mehmet Altan ýn Baþörtüsüne balyoz baþlýklý yazýsý say fa 6 da DANIÞTAY IN ALDIÐI KARARA HER KESÝMDEN TEPKÝ VAR Ya sa ða tep ki sü rü yor YASAK UCUBE BÝR KARAR n Da nýþ tay ýn ba þör tü sü ya sa ðý i le il gi li ka ra rý na tep ki ler sü rü yor. Me mur-sen An ka ra Ýl Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, ka ra rý zor la ma bir yo rum ve ba þör tü sü nün ya sak lan ma sý nýn u cu be bir ka rar ol du ðu nu be lir tir ken, Hu kuk çu lar Der ne ði Kon ya Þu be Baþ ka ný Öz gür So lak i se ka ra rýn her yö nüy le sa kat ol du ðu nu kay det ti. TOPLUMUN VÝCDANINA DARBE n Di ya net-sen Gi re sun Þu be Baþ ka ný Fet hi Ka ra hü se yin de, Da nýþ tay, ya sak ka ra rýy la yüz de 95 i Müs lü man o lan ve i nan cý i çin ba þý ný ör ten i nanç lý top lu mun vic da ný na a de ta dar be vur du ðu nu söy le di. 4 te Kara mizah Mehmet Kara nýn yazýsý say fa 5 te Ýran Millî Güvenlik Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve Ýran ýn Nükleer Baþmüzakerecisi Said Celili ve beraberindeki heyet, Cuma namazýný Sultanahmet Camii nde kýldý. FO TOÐ RAF: A A TÜRKÝYE EV SAHÝBÝ Dünyanýn gözü nükleer zirvede DÝPLOMATLAR ÜMÝTLÝ n Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li 5+1 ül ke le ri o la rak ad lan dý rý lan, BM Gü ven lik Kon se yi da i mî ü ye le ri ve Al man ya i le Ý ran a ra sýn da ki gö rüþ me ler, Tür ki ye nin ev sa hip li ðin de Ýs tan bul da baþ la dý. Dip lo mat lar, zir ve den u mut lu. Ha be ri say fa 11 de ASKERDEN ÖCALAN A Bir lik te ça lý þa lým ÝMRALI GÜNLERÝ KÝTAPLAÞTI n Te rö rist ba þý Ab dul lah Ö ca lan ýn, Ým ra lý da a vu kat la rýy la yap tý ðý ko nuþ ma lar, Cen giz Kap maz im za sýy la Ö ca lan ýn Ým ra lý Gün le ri a dýy la ki tap ol du. Ki tap ta, yer a lan bir me tin de, Ö ca lan, Ým ra lý ya u laþ tý ðýn da þa fak sök mek ü ze rey di. Ken di si ni Ha san A til la U ður i sim li bir al bay kar þý la dý. Al ba yýn çok ö zel bir mis yo nu var dý. Ge nel kur may Baþ ka ný Hü se yin Kýv rý koð lu ta ra fýn dan tem sil ci o la rak gön de ril di ði ni söy lü yor, Ö ca lan a çok bü yük bir hüs nü ni yet gös te ri yor du. Al ba yýn Ö ca lan a ilk sö zü, Or ta da bir o yun var. Bu o yu nu bir lik te bo za lým ol du söz le ri yer a lý yor.. 5 te GEÝCÝ HÜKÜMET ÝLK TOPLANTISINI YAPTI Tu nus ta ge nel af Tunus ta hükümet aleyhine gösteriler devam ediyor. n Zey ne la bi din bin A li nin ül ke yi terk et me si nin ar dýn dan Tu nus ta ku ru lan ge çi ci hü kü me tin ilk top lan tý sýn dan af ve öz gür lük le re i liþ kin ka rar lar çýk tý. Baþ ba kan Mu ham med Gan nu þi nin ye ni bir lik hü kü me ti, Tu nus ta da ha ön ce ya sak lan mýþ bü tün par ti le rin ve ha re ket le rin ta nýn ma sý ka ra rý ný al dý. Ha be ri say fa 11 de MAVÝ MARMARA GEMÝSÝNE BASKIN OLAYINDA Halk: Ýsrail haksýz n GE NAR ýn a raþ týr ma sýn da Türk hal ký nýn yüz de 94,2 si Ma vi Mar ma ra o la yýn da Öz gür lük Fi lo su nu hak lý bu lur ken, Ýs ra il hak lý di yen le rin o ra ný yüz de 5,8 de kal dý. Ö te yan dan, Ýs ra il po li si, bir Türk þir ke tin de ça lý þan 800 Türk va tan da þý ný zor kul la rak sý nýr dý þý et mek is ter ken, fir ma bu na mü sa a de et me yiz di - Ha be ri say fa 16 da Ýsrail in Mavi Marmara baskýný ile ilgili anket yapýldý. ISSN FRANSIZ BAKAN GAZZE DE YARALANDI Ha be ri sayfa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YENÝASYA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ LÂHÝKA Kanunu kendi keyfine tâbi etmek Allah inkâr ve isyanla amellerini neticesiz býrakan o topluluða zulmetmemiþtir; onlar ancak kendi kendilerine zulmedip duruyorlar. Âl-i Ýmran Sûresi: 117 / Âyet-i Kerime Meâli Aile problemlerinde duâ faktörü Meþrûtiyetin sýrrý, kuvvet Bediuzzaman.. Said Nursi kanundadýr, þahýs hiçtir. Ýstibdâdýn esâsý, kuvvet þahýsta olur, kânunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin maðlûbu. Suâl: Þu pis istibdat ne vakitten beri baþlamýþ, geliyor? Cevap: Ýnsanlar hayvanlýktan çýkýp geldiði vakit, nasýlsa bunu da beraber getirmiþtir. Suâl: Demek istibdat hayvâniyetten gelmedir? Cevap: Evet... Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayýfý ezmek, hayvanlarýn birinci düstur ve kavânîn-i esâsiyesindendir. Suâl: Sonra? Cevap: Þeriat-ý Garrâ zemine nüzûl etti; tâ ki; zeminin yüzünü temiz ve insanýn yüzünü ak etsin, þu insâniyetten siyah lekesini izâle etsin; hem de, izâle etti. Fakat, vâesefâ ki, muhîti zamânî ve mekânînin tesiriyle, hilâfet saltanâta inkýlâp edip, istibdat bir parça hayatlandý. Tâ Yezid zamanýnda, bir derece kuvvet bularak, baþýný kaldýrdýðýndan, Ýmam Hüseyin Hazretleri hürriyet-i þer iye kýlýncýný çekti, baþýna havâle eyledi. Fakat, ne çare ki, istibdâdýn kuvveti olan cehil ve vahþet, cevânib-i âlemde zeynâb gibi Yezid in istibdâdýna kuvvet verdi. Suâl: Þimdiki meþrûtiyet, istibdat nerede? Onlarýn harekâtý nerede? Hilâfet, saltanat nerede? Nasýl tatbik ediyorsun? Yekdiðerine musâfaha ve temas ettiriyorsun, aralarýnda karnlar ve asýrlar var? Cevap: Meþrûtiyetin sýrrý, kuvvet kanundadýr, þahýs hiçtir. Ýstibdâdýn esâsý, kuvvet þahýsta olur, kânunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin maðlûbu. Fakat, bu iki ruh her zamanda birer þekle girer, birer libas giyer. Bu zamanýn modasý böyle giydiriyor. Zannolunmasýn, istibdat galebe ettiði zaman tamamen hükmünü icrâ etmiþ, meþrûtiyet maðlûp olduðu vakit mahvolmuþ. Kellâ! Kâinatta gâlib-i mutlak hayýr olduðundan, pekçok envâ ve þuubât-ý heyet-i ictimâiyede meþrûtiyet hükümfermâ olmuþtur. Cidâl berdevam, harb ise seccâldir. Suâl: Bâzý adam, Þeriata muhâliftir diyor? Cevap: Rûh-u meþrûtiyet, þeriattandýr; hayatý da ondandýr. Fakat ilcâ-i zarûretle teferruât olabilir, muvakkaten muhâlif düþsün. Hem de, her ne hâl ki, meþrûtiyet zamanýnda vücuda gelir; Meþrûtiyetten neþ et etmesi lâzým gelmez. Hemde, hangi þey vardýr ki, her cihetle þeriata muvâfýk olsun; hangi adam var ki, bütün ahvâli þeriata mutâbýk olsun? Öyle ise þahs-ý mânevî olan hükûmet dahi mâsum olamaz; ancak Eflâtûn-i Ýlâhînin medîne-i fâzýla-i hayaliyesinde mâsum olabilir. Lâkin, meþrûtiyet ile sû-i istimâlâtýn ekser yollarý münsed o- lur; istibdatta ise açýktýr. Münâzarât, s. 37, (yeni tanzim, 88-94) D uâ ile ilgili bir yazý kaleme almamýn sebebi, son zamanlarda aile fertleri arasýndaki iletiþim problemleri ile ilgili yazdýðým yazýlar vesilesiyle birçok mailler almýþ olmamdýr. Bu maillerin birçoðunda okuyucular, çaresizliklerinin had safhaya geldiðini, ne yapacaklarýný bilemediklerini, hatta duâlar ettikleri halde bir türlü problemlerinin düzelmediðinden bahsetmektedirler. Allah ýn yapmýþ olduklarý duâlarýný kabul etmediðini söyleyen bu okuyucularýn, duâlarýn âdâbý ve þartlarý ile ilgili problemlerinin olabileceðini düþündüm. Bu yüzden duâ ederken esbâb-ý kabul dairesinin neler olduðunu bilmenin duâlarýn makbuliyetini arttýracaðý hakikatinden yola çýkarak, duâlar ile ilgili birkaç noktayý belirtmek istiyorum. Mü min insan, hayatýný belli bir seviyede programlayýp, Allah a olan intisâbýný kuvvetli tuttuðu sürece, Yaratanýn ona rahîmâne tecellilerde bulunacaðý umulur. Ýnsan, sýkýntý, problem, musîbet ve hastalýklarla tasaffî ederek mertebe kat eder. Bu sýkýntý anlarýnda Cenâb-ý Hakk ýn kulundan beklediði, acziyetini anlamakla beraber gerek kavlî, gerek fiilî duâsýný yerine getirmesi yani ona teveccüh etmesidir. Teveccüh ise, bir mânâda her þeyi unutup, O na yönelmeyi ve sýðýnmayý ifade eder. Böylelikle kuvve-i mâneviye kuvvetlenir. Zira insan duâ i- le her þeye gücü yeten Zat a dayanmýþ olur. Kul, acizlik ve fakirliðini anladýðý ölçüde rahmet-i Ýlâhiyeyi celb etmiþ olur. Kulluk yaklaþýmýnda insan ubudiyetini sadece emr-i Ýlâhî ve rýza-i Ý- lâhî için yapar. Bu þekildeki yaklaþým rýza-i Ýlâhîyi celb eder. Hikmeti de iktiza ederse, ne için duâ e- diliyorsa, Cenâb-ý Hak onu verir. Ya daha güzel bir sûrette kabul eder ya da ahiret için kabul edecektir. Kula düþen, neticeye karýþmadan kulluk e- debini bozmadan dergâh-ý Ýlâhiyeye ilticâdýr. Ýnsanýn içinde tasanýn, kederin, üzüntünün hâkim olmasý sonucu mantýk ve muhakemesini yitirmekte, kendisini çaresizliðe salývermektedir. Bu da hayatýndaki bozuk düzenin daha da bozulmasý anlamýna gelir. Ýþte bu merhalede Allah a ilticâ etmek, bu badirenin atlatýlmasýnda ilk adýmdýr. ünkü duâ ile atýlacak adým, kudreti her þeye yeter Cenâb-ý Hakk ýn kapýsýný çalmak anlamýnda o- lacak. Bu hâl, neticesi ne olursa olsun, insanýn kuvve-i maneviyesini güçlendirecek, moral gücünü arttýracaktýr. Bundan sonraki yapacaðý fiilî duâlarýn enerjisini bu þekilde toplamýþ olacaktýr. Ýnsanýn duâ etmesine sebep olan þey, içinde bulunduðu durumdan rahatsýzlýðý, hüznü ve kederidir. Duâyý yaparken aslýnda gaye-i hedefi huzuru YORUMluYORUM yakalamaktýr. Ýþte bu düþüncelerde yapýlan duâ, daha baþtan insanýn sýkýntý, depresyon ve hüzne karþý cephe almasýný saðlayacak ve kendisini güçlü kýlacaktýr. Zira stres, inancý, ümidi ve geleceðe dair gaye-i hayâli olmayan insanlarýn yaþadýklarý bir hâldir. Ýhlâs ile yapýlan duâlar, rahmet kapýsýný kuvvetli çalmak anlamýndadýr. Duâlarýn makbul olmasý, kavlî duâ ile beraber fiilî duânýn da yapýlmasýný gerekli kýlar. Yapýlacak iþlerde, atýlan a- dýmlarda, sebeplere uymada kusur etmemek gerektiði gibi, neticeyi de sebeplerden deðil, Allah tan beklemek esastýr. Ýþte bu yüzden duânýn âdâbýný bilmek çok önemlidir. Duânýn psikolojik olarak en önemli faydasý, kiþiye yalnýz olmadýðýný hissettirmekle, ümit duygusunu ayakta tutmaya yardýmcý olmaktýr. ünkü kendisini çaresiz hisseden ve psikolojisi bozulan insan kendisine bir sýðýnak bulduðunda kaygýlarý azalacaktýr. Duânýn gücünün en çok hissedildiði anlar, ýzdýrar halleridir. Böyle aciz haldeyken edilen duâ, enaniyetin diri olduðu zamanlardaki edilen duâlardan daha makbul ve kabule karîndir. ünkü bu anda duâ, daha bir kulluk bilinci içinde yapýlýr. Yani acziyetin ve fakrýn en derin anlaþýldýðý hallerdir. Ýnsan problemlerinin artýk dayanýlmaz hâle geldiði ve ciddî psikolojik rahatsýzlýklarýn doðduðu anlar ýzdýrar halleridir ki, böyle anlarda duânýn akla gelmesi ve duânýn edilmesi bir fýrsattýr. Zirâ Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i þerifinde þöyle buyurur: Ýçinizden her kime, duâ kapýsý açýlmýþ ise, muhakkak ona rahmet kapýsý açýlmýþtýr. Ýman-ý Rabbânî de þöyle der: Bir þeyi istemek ona nail olmak demektir. Zira Allah, kabul etmeyeceði duâyý kuluna ettirmez. Duâlar inen belâya da, inmeyen belâya da faydalýdýr. Bediüzzaman, Kader Risâlesi nde, Duâ ve tevekkül hayra olan meyli arttýrýr demiþtir. Bu yüzden mü minin silâhý olan duâyý ihmal etmemesi, dünya ve ahiret huzuru için önemlidir. Fakat mü minler maalesef duâ silâhýnýn farkýnda deðildir. Oysa duâ, öyle bir güçtür ki, fakir, garip, güçsüz, hasta, musîbetzede nice insanlar samimane duâlar ile nice zalimleri, hastalýklarý ve musîbetleri yenmiþtir. YASEMÝN YAÞAR DUÂNIN TESÝRÝYETÝNÝ KIRAN ENGELLER Duâ edildiði halde, tesirinin görülmediði düþünülüyorsa, burada iki husus düþünülebilir. Öncelikle duânýn daha vaktinin bitmediði düþünülmelidir. Kulluða yakýþan budur. ünkü istediðimiz neticeler, aslýnda sadece o talebimizle ilgili duâlarýn vaktidir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle Duâ bir ubudiyettir (ibadettir); ubudiyet ise, semerâtý (neticeleri) uhreviyedir (ahirete bakar). Dünyevî maksatlar ise, o nev'î duâ ve ibadetin vakitleridir; o maksatlar gayeleri deðil. Dolayýsýyla istediðimiz neticeye henüz kavuþamamýþ olmamýz, o duânýn vaktinin devam ettiðini gösterir. Ýkinci olarak; Acaba duânýn kabulüne engel bir durum mu var? diye düþünülebilir. Zirâ, her duâ makbul duâ deðildir. Duânýn þartlarý, âdâbý yerine getirildiði takdirde, duâ makbul duâ sýnýfýna dahil olacaktýr. Makbul duâlarýn önemli þartlarý ise, önce mânevî bir temizlik, nedâmet ve tövbe, sonra makbul bir duâ olan salâvât-ý þerifeyi okumak, sonra duâyý yapmak ve sonra yine makbul bir duâ o- lan salâvatý getirmektir. Duâda huzur-u kalp, ihlâs, huþû çok önemlidir. Zirâ dil ve kalbin imtizacý, duâyý samimileþtirir. Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i þerifinde, Duâlarýnýzý kabul edileceðine inanarak yapýn, fakat Allah tan gafil bir kalbin duâsýný Allah kabul etmez buyurmuþlardýr. Duâda acele etmemek de, yine duânýn âdâblarýndandýr. Peygamber Efendimiz (asm), Duâda a- cele etmeyen ve Duâ ediyorum, fakat kabul olmadý demeyenin duâsý kabul olur. buyurmuþlardýr. Ayrýca, Kur ân ve hadislerdeki öðretilen duâlarla duâ etmek, mübarek mevkilerde, zamanlarda, gecelerde duâ etmek de duânýn makbuliyetini ziyadeleþtiren þartlardandýr. Namazlardan sonra ve özellikle sabah namazýndan sonraki duâlar makbuldür. Ýnsanýn eþine, çocuklarýna, anne, babasýna yaptýðý duâlar, mü minin mü mine yaptýðý gýyâbî duâlar sýnýfýndandýr. Mü minin mü mine en iyi duâsýnýn þartlarý, ayný zamanda aile içindeki fertlerin de birbirine yaptýklarý duâlarýn þartlarýdýr. Zira eþ de, çocuk da, anne-baba da mü min kardeþi sýnýfýndandýr. Duâlar, belâlarý def eder. Yani belâlarýn, sýkýntýlarýn def edilmesinde duâ, en güçlü vesilelerden birisidir. Ancak bazen edilen duânýn etkisi gözükmez. Ýþte böyle bir durumda kiþi þunlarý düþünmelidir: Öncelikle, duâ ibadetinin vaktinin bitmediðini düþünerek, duâya devam etmelidir. Ýkinci olarak, Acaba yaptýðým duâ, makbul duâ þartlarýna uygun muydu? Üçüncü olarak, duâ ederken içinde nefret veya Allah ýn sevmediði tâbirler kullandým mý? ünkü Allah böyle duâlarý da kabul etmez. Duânýn kendisindeki yanlýþ tâbirler duânýn kabulüne engeldir. Dördüncü olarak da, Acaba duâ ederken huzur-u kalple ve ihlâsla ettim mi? Yani Allah a tam yöneldim mi? Zira Allah a tam bir huþû ile yönelmeden yapýlan duâ, gevþek bir yayla ok atmaya benzer, hedefi tutturmasý zordur. Duânýn kabul olmamasýna dair bir baþka düþünce ise, Acaba tövbe edilmeyen günahlarým veya haramlar olabilir mi? diye düþünmektir. ünkü günahlarýn kalbi istilâ etmiþ olmasý halinde, dilin ettiði duâya kalp iþtirak e- demez. Duâ, hastalýðý gideren faydalý bir ilâç gibidir. Ancak kalbin gafleti onun gücünü kýrar. Bunlardan baþka duâ edilen kiþinin durumu da önemlidir. Zira duâ ilâcýnýn tesirini zayýflatacak veya engel olacak bir durum duâ edilen kimsede olabilir. Kiþinin hâlinden memnun olmasý, içinde bulunduðu durumdan kurtulmak i- çin çaba sarf etmemesi, günahlarýn tiryakiliði o- na yapýlan gýyabî duânýn tesirini azaltacaktýr yýlýnda New Mexico Üniversitesi nde kýrk alkolik üzerinde bir deney yapýlýr. Bu deneyde bu insanlara alkolden kurtulmalarý için duâ edilir. Fakat hiçbirinin halinde bir deðiþiklik olmaz. alýþmayý yürüten Dr. William Miller, bu deneyin sonucunda raporuna þöyle bir not düþer: Elde ettiðimiz sonucun ne anlama geldiði pek açýk deðildir. Dr. Miller in çözemediði nokta þu olsa gerektir: Kýrk alkolik insanýn bu halinden kurtulma çabasý sergilememesi, fiili bir duâ yapmamasý, kavli duânýn tesirini zayýflatmýþtýr. Hâsýlý, her þeye raðmen, bizler Cenâb-ý Hakk ýn takdirinin, ne zaman ve ne þartta gerçekleþeceðini bilemeyiz. Bizler kul olarak her an acziyetimizi hissederek duâ etmekle, O nun rahmet kapýlarýný çalmakla mükellefiz. O, Bediüzzaman Hazretlerinin dediði gibi, ya aynen istediðimizi verir, ya daha evlâsýný verir, ya da ahiretimiz için kabul eder. Ýnþâallah, hem duâ âdâbýný, hem de kulluk âdâbýný yerine getirdiðimiz takdirde ettiðimiz duâlarýn makbuliyeti ziyadeleþecektir. LÜGATE rûh-u meþrûtiyet: Meþrûtiyet in ruhu. ilcâ-i zarûret: Zarûretin zorlamasý. muvakkaten: Geçici olarak. muhâlif: Ters, aykýrý, zýt. neþ et: Doðma. muvâfýk: Uygun, münasip. Eflâtûn-i Ýlâhî: Sadece aklýna dayanarak Allah ý bulmaya çalýþan felsefî ekole mensup olan Eflâtun. medîne-i fâzýla-i hayaliye: Eflâtun un, felsefesinde târif ettiði, ancak hayalde mümkün olabilen fazîlet þehri. münsed: Sed çekilmiþ. Engellenmiþ. kavî: Kuvvetli. kavânîn-i esâsiye: Temel kanunlar. Þeriat-ý Garrâ: Parlak Þeriat. muhît-i zamânî ve mekânî: Ýçinde bulunduðu yer ve zaman. cevânib-i âlem: Âlemin dört bir yaný. zeynâb: Küçük su akýntýlarýnýn her taraftan gelip toplanarak meydana getirdikleri gölcük, havuz. karn: að, devir. þuubât-ý heyet-i ictimâiye: Sosyal hayatýn çeþitli kesimleri. cidâl: Mücadele. berdevam: Devam etmekte. seccâl: Akýp duran, sürüp giden. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 YE NÝ AS YA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA IK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Fa ruk A KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut OBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LE YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 Safer 1432 Ru mî: 9 K. Sani 1426 Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Anýt çýlgýnlýðý TAH LÝL KÂ ZIM GÜ LE YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Baþ ba ka nýn Kars ta ki a nýt i çin yap tý ðý u cu - be çý ký þý nýn yan ký la rý ve te tik le di ði tar týþ - ma lar, u cun dan ký yý sýn dan A ta türk hey - kel le ri ne de u zan dýk tan son ra þim di lik bitti. Be di üz za man la M. Ke mal a ra sýn da ki son gö - rüþ me nin ko nu sunu hey kel bahsi nin o luþ tur du - ðu nu da Hür A dam ve si le siy le tek rar ha týr la dýk. Sa id Nur sî tren le Van a git mek ü ze re is tas yon - da i ken M. Ke mal in þu su a li ne mu ha tap o lur: Hey kel me se le sin de ki fik rin ne dir? Ben Sa - ray bur nu na bir hey ke li min di kil me si ni is ti yo - rum. Ne der sin? Bir fet va sý ný bu la bi lir mi sin? Be di üz za man ýn ce va bý i se þöy le gelir: Pa þa! Biz sa na hey kel dik men i çin mi yar dým et tik? Mil let bu nun i çin mi harb et ti?... Bü yük Kur ân ý mý zýn bü tün hü cu mu hey kel le re dir. Müs lü ma nýn hey kel le ri ca mi ler, med re se ler, has ta ha ne ler, ye tim ha ne ler gi bi ma bed ler ve ha - yýr mü es se se le ri dir. (Hür A dam Fýr tý na sý, s. 7) Son ra sý mâ lûm. Ge li nen nok ta yý i se, A ta türk Hey kel le ri ki ta bý nýn ya za rý Ay lin Te ki ner in, ko - nu ya da ir mü lâ ka týn da ki ce vap lar dan ak ta ra lým: Ka mu sal a la ný ku þa tan a nýt la rýn i yim ser bir tah min le yüz de yet mi þi ço ðalt ma a nýt lar dan o lu - þu yor ve bu pas ta ne re dey se üç ki þi ta ra fýn dan pay la þý lý yor. (...) Ay ný ka lýp tan yüz ler ce ü re ten a - nýt çý la ra sor du ðu nuz da A ta türk çü ol duk la rý ve ül ke nin da ha faz la A ta türk a ný tý na ih ti ya cý ol du - ðu sa vý na da ya na rak ken di ço ðalt ma a nýt ü re - tim le ri ne bir meþ ru i yet ka zan dýr ma ya ça lý þýr lar. A ta türk im ge si nin her da im ye ni den ü re ti - min den ne ma la nan si ya set a re na sý i le bu a nýt çý - lar bir bi rin den bes len me ye de vam e di yor lar. A nýt pi ya sa sý ný o luþ tu ran a na hat lar dan bi ri TSK, di ðe ri be le di ye, va li lik ve kay ma kam lýk la rý yön len di ren Gü zel Sa nat lar Ge nel Mü dür lü ðü. 12 Ey lül A ta türk çü lü ðüy le kat mer le nen A ta - türk kül tü nün a nýt lar ü ze rin den na sýl bir top - lum sal ta hak kü me ve es te tik kir li li ðe dö nüþ tü - ðü nün tar tý þýl ma sý ge rek ti ði ka na a tin de yim. A - ta türk a nýt la rý nýn her yer de ol ma fik ri nin nü ve si 12 Ey lül zih ni ye ti dir. A nýt lar 80 ler de yo ðun bir bi çim de dev let ku rum la rý nýn ta mam la yý cý nes - ne le ri ne dö nüþ tü ler. Bir de ben zin lik, sos yal te - sis, hol ding gi riþ le ri ve STK bi na la rý gi bi ab sürd ye ni a nýt a lan la rý ya ra týl dý. (...) Bu a nýt çýl gýn lý ðý - na ve a yýp la ra son ve ril me si ge re ki yor. Ki tap ta yo ðun yer ver di ðim a nýt lar dan bi ri An ka ra Gü ven A ný tý ( ), di ðe ri de Af yon Ut ku A ný tý dýr (1937). Her i ki a nýt da Na zi es te ti - ði nin et ki si al týn da o lan ör nek ler dir. Ý ki sin de de A ta türk fa þi zan ta výr lar i çin de be tim len miþ tir. Ka li te siz mal ze me den ü re til miþ, tek tip ya da ço ðalt ma a nýt ü ret me ye de vam e den A ta türk çü - ler ol du ðu sü re ce yü ce Türk mil le ti nin sýr tý ye re gel mez! (Ra di kal-ki tap, , s ) Ko nu nun uz ma ný genç hey kel tra þýn, ye ri gel - dik çe ak ta ra bi le ce ði miz baþ ka il ginç e leþ ti ri le ri de var. A ma Bu ka da rý þim di lik ye ter de yip, u - cu be tar týþ ma sý nýn bu yö nü nü de dü þü ne lim. Ta bi î, me se le nin baþ ka ci het le ri de var. Bun lar dan bi ri, DP dö ne min de CHP nin tez - gâ hýy la pi ya sa ya sü rü len ve li der kad ro la rý biz - zat Ýs met Ý nö nü nün ta li ma týy la CHP ye ü ye kay de di len Ti ca nî ler e liy le M. Ke mal hey kel le ri - ne yö ne lik o la rak baþ la tý lan pro vo ka tif sal dý rý lar ve son ra sýn da, bun la rýn A ta türk ü Ko ru ma Ka - nu nu gi bi de mok ra tik dün ya da e þi ben ze ri bu - lun ma yan bir u cu be nin ge rek çe si ya pýl ma sý. Gün de me gel di ðin de mer hum Tah sin To la gi bi DP mil let ve kil le ri nin þid det le kar þý çýk tý ðý, Men de res in de ta raf tar ol ma dý ðý, a ma CHP nin þir ret tav rý so nu cu o luþ tu ru lan or tam da di ren - me ve en gel le me im kâ ný bu la ma dý ðý bu ka nun ne ya zýk ki 2011 Tür ki ye sin de hâ lâ yü rür lük te. Za man za man Cum hu ri yet ve Hür ri yet ga ze - te le ri gi bi Ke ma liz min en sý ký ve ha ra ret li sa vu - nu cu la rý nýn da hi ca nlarý ný yak ma sý na rað men... Ba ka lým, Tür ki ye tek bir ki þi yi ka nun la ko ru - ma ga ra be tin den ve hey kel sa na tý nýn pro fes yo - nel uz man la rý ný da hi is yan et ti re cek bo yut ta ki yi ne tek ki þi ye en deks li hey kel, büst, pos ter, a fiþ, ro zet... çýl gýn lý ðýn dan ne za man kur tu la bi le cek? HACETTEPE Ü ni ver si te si (HÜ) Halk Sað lý - ðý A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof Dr. Naz mi Bi lir, si ga ra ya sa ðý nýn halk sað lý ðý - ný ko ru ma ba ký mýn dan en o lum lu ya sa ol du ðu nu be lir te rek, top lu mun bu ya sa yý be nim se di ði ni ve ka bul len di ði ni söy le di. Prof. Dr. Bi lir, ba zý ik ram sek tö rü der nek tem sil ci le ri nin ya sa dan do la yý, iþ let me - ler ka pa tý lý yor, dev re di li yor, za rar e di yor gi bi or ta ya a tý lan gö rüþ le rin ger çe ði yan - sýt ma dý ðý ný bil dir di. Ka pa nan iþ let me ler den ak si ne a çý lan iþ let me le rin da ha faz la ol du ðu na dik kat çe ken Prof. Dr. Bi lir, Ýþ let me le rin ya sa son ra sý ö de di ði KDV mik ta rý na ba kýl dý - ðýn da ar týþ gös ter mek te dir, bu da ge lir le ri - nin a zal ma dý ðý ný ak si ne art tý ðý ný ka nýt lý yor di ye ko nuþ tu. Bi lir, kah ve ha ne le rin bu tür a sýl sýz id di a la rý sa vun mak ye ri ne kül tür ve ge le nek le re uy gun þe kil de dü zen le me yap - ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi ze rek, kah ve ha ne - le rin yal nýz ca o yun oy na nan, si ga ra i çi len me kân lar o la rak de ðil, çe þit li kül tü rel faaliyet le rin ya pýl dý ðý me kân lar o la rak da gö rü le bi le ce ði ni i fa de et ti. Tür ki ye Es naf ve Sa nat kâr Kon fe de - ras yo nu (TESK) ön cü lü ðün de bu ko nu - da bir çok o lum lu ör nek ler ol du ðu nu vur gu la yan Bi lir, va tan daþ la rýn hem eð le - ne bi le ce ði hem de sað lýk lý or tam lar da va - kit ge çi re bi le ce ði yer ler ol ma sý nýn ik ram sek tö rü iþ let me ci le ri i çin da ha ya rar lý ol - du ðu nu kay det ti. Bi lir, Tür ki ye nin 2009 yý lýn dan i ti ba - ren bu ya sa ðý uy gu la ma sýy la dün ya ge ne - lin de pres tij ka zan dý ðý na i þa ret e de rek, Kah ve ha ne kül tü rü nün, ký ra at ha ne kül - tü rü ne dö nüþ tü rü le rek, kah ve ha ne le rin kül tü rel et kin lik le rin da ha faz la ol du ðu yer ler ol ma sý na im kân sað lan dý de di. Hýrsýzlara hava destekli operasyon DÝYARBAKIR ve Bin göl de hýr sýz la ra yö - ne lik ö zel ha re kât tim le ri nin de a ra la rýn - da bu lun du ðu yak la þýk 500 po li sin ka týl - dý ðý ha va des tek li eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di. O pe ras yon da, 6 ruh sat sýz ta ban ca, ça lýn tý eþ ya lar e le ge çi ril di. O - lay la il gi li 29 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Di - yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa Sað lam, A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðün de yap tý ðý a çýk la ma da, 18 O cak ta Di yar - ba kýr ve Bin göl de hýr sýz lýk çe te le ri ne yö ne lik eþ za man lý o pe ras yon dü zen - len di ði ni söy le di. Ö zel Ha re kât po lis - le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu yak la - þýk 500 po li sin ka týl dý ðý o pe ras yo na he li kop ter le rin ha va dan da des tek sað - la dý ðý ný be lir ten Sað lam, Di yar ba kýr ve Bin göl de 46 sý i ka met, 4 ü iþ ye ri ol mak ü ze re top lam 50 ad res te a ra ma ya pýl dý - ðý ný bil dir di. Di yar ba kýr / a a 1 mil yon 7 yüz bin a day, ü ni ver si te i çin ya rý þa cak ÖÐRENCÝ Seç me ve Yer leþ tir me Sis te - mi ne (ÖSYS) baþ vu ru lar ta mam lan dý. Sis te min bi rin ci a þa ma sý o lan Yük se köð - re ti me Gi riþ Sý na vý na (YGS) 1 mil yon 648 bin 229 a day baþ vu ru da bu lun du. ÖSYM den ya pý lan a çýk la ma da, ÖSYS ye 1 mil yon 711 bin 254 a da yýn baþ - vur du ðu bil di ril di YGS ye gir mek is - te di ði ni bil di ren a day sa yý sý nýn 1 mil yon 648 bin 229, sa de ce sý nav sýz ge çiþ hak ký i - çin 2011-YGS ye baþ vu ran a day sa yý sý nýn i se 63 bin 25 ol du ðu be lir til di. YGS, 27 Mart 2011 ta ri hin de ya pý la cak. Sý nav la rýn gü ven li ði ne i liþ kin a lý nan bütün ö ted bir ler, bu sý nav da da uy gu la na cak. A day la ra Sý na - va Gi riþ Bel ge si gön de ril me ye cek. A day lar sý nav ye ri bil gi le ri ni, sý nav bi na la rý na a ta ma - la rý ta mam lan dýk tan son ra ÖSYM nin is.osym.gov.tr in ter net ad re sin den T.C. Kim lik Nu ma ra la rý ve þif re le ri i le e di - ne bi le cek. An ka ra / a a Sky A ir li nes, ya zýn 10 þe hi re da ha u ça cak KAYI Gro up Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Tal ha Gör gü lü, Sky A ir li nes ýn Tür ki ye de 15 O cak ta iç hat lar da ta ri fe li u çuþ la ra baþ - la dý ðý ný be lir te rek, Sky A ir li nes ýn iç hat ta ri fe li u çuþ la rýn da ilk haf ta 26 bin bi let sa týl dý. 6 gün de 149 u çuþ la 9 bin 600 yol cu ta þýn dý de di. Gör gü lü, Pe ra Pa las O tel de dü zen le nen top lan tý sýn da, ge çen yýl Ka yý Gro up ta ya þa nan ge liþ me le ri ve iç hat la ra ta ri fe li u çuþ la rýy la gi ren Sky A ir li nes ýn ilk haf ta sý ný de ðer len dir di. Sky A ir li nes ýn ku - ru luþ ça lýþ ma la rý nýn Ka yý Gro up bün ye - sin de 2000 yý lýn da baþ la dý ðý ný be lir ten Gör gü lü, An tal ya da ku ru lan þir ke tin 12 Ni san 2001 de ta ri fe siz ti ca ri u çuþ la ra baþ - la dý ðý ný söy le di. Sky A ir li nes ýn, ge çen haf - ta iç hat lar da ta ri fe li u çuþ la ra baþ la dý ðý ný vur gu la yan Gör gü lü, An tal ya, Ýs tan bul, An ka ra, Ýz mir, Di yar ba kýr, Van ve Trab - zon a ra sýn da ta ri fe li u çuþ la ra baþ la dýk. Ýs - tan bul u çuþ la rýn da Sa bi ha Gök çen Ha va - li ma ný kul la ný lý yor. Kýþ dö ne min de 7 þehir a ra sýn da ya pý la cak u çuþ la ra, yaz se zo nun - da 10 ye ni þe hir da ha ek le ne cek di ye ko - nuþ tu. Ýs tan bul / a a 12 ki lo es rar e le ge çi ril di ERZURUM DA u yuþ tu ru cu sa tý cý la rý na yö ne lik dü zen le nen Þa fak O pe ras yo - nu nda 12 ki lo es rar e le ge çi ril di. A lý - nan bil gi ye gö re, Ýl Em ni yet Mü dür lü - ðü ne bað lý Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç - lar la Mü ca de le (KOM) e kip le ri, Di yar ba - kýr dan te min e di len u yuþ tu ru cu nun þe hir ge ne lin de da ðý tý mý nýn ya pý la ca ðý yö nün de bir ih bar al dý. KOM e kip le ri, sa ba hýn ilk sa at le rin de þehir ge ne lin de ki 12 nok ta ya a ra la rýn da Ö zel Ha re kât Tim le ri nin de bu lun du ðu 250 ki þi lik po lis e ki biy le, eþ za - man lý bas kýn dü zen le di. Bal yoz la rý kul la - na rak iþ ve i ka met gâh la ra gi ren tim le re, nar ko tik de dek tör kö pe ði Fos for da eþ - lik et ti.o pe ras yon da 12 ki log ram es rar, u yuþ tu ru cu sa tý þýn dan el de e di len 3 bin li ra pa ra ve çe þit li çap ta mer mi e le ge çi ril di. U yuþ tu ru cu ka çak çý lý ðý su - çun dan gö zal tý na a lý nan 16 zan lý nýn sor gu la rý nýn ar dýn dan ad li ye ye sevk e di - le ce ði bil di ril di. Er zu rum / a a YÝ BO dan Tür ki ye de ne me þam pi yo nu VAN IN Er ciþ il çe sin de ki Ya tý lý Ýl köð re tim Böl ge O ku lun da (YÝ BO) e ði tim gö ren 7. sý nýf öð ren ci si Ha þim Ars lan, 114 bin öð ren ci nin ka týl dý ðý de ne - me sý na výn da tam pu an a la rak Tür ki ye bi rin ci si ol du. Zam - bak Ya yýn la rý ta ra fýn dan 9 O - cak ta Tür ki ye ge ne lin de ya pý - lan 7. sý nýf de ne me sý na vý na ka tý lan Er ciþ YÝ BO öð ren ci si Ha þim Ars lan, 114 bin öð ren - ci nin ka týl dý ðý sý nav da, bütün so ru la ra doð ru ce vap ve re rek 500 tam pu an al dý. Sý nav so - nuç bel ge si ni a lan Tür ki ye bi - rin ci si Ars lan, öð ret men le ri, ar ka daþ la rý ve a i le si i le bü yük se vinç ya þa dý. Kay ma kam Ra - ma zan Fa ni, ba þa rý lý öð ren ci Ars lan i le Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dü rü Ce la let tin Bi lik, O kul Mü dü rü E rol Þim þek ve sý nýf öð ret me ni Ha lef A ta lay ý ma - ka mýn da ka bul et ti. Fa ni, Ars - lan ýn ba þa rý sýn dan duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. YÝ - BO la rýn ö zel lik le Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le - rin de ki ço cuk la rýn e ði ti mi i çin ö nem li ol du ðu nu be lir ten Kay ma kam Fa ni, e ði tim de ka - li te nin art tý rýl ma sý ve YÝ BO lar ü ze rin de ki ön yar gý nýn gi de - ril me si i çin bu ra lar da e ði tim gö ren öð ren ci le rin el de et ti ði en kü çük ba þa rý nýn bi le ö - nem li ol du ðu na de ðin di. Fa ni, Ha þim Ars lan a di züs tü bil gi - sa yar he di ye et ti. Er ciþ / a a DUMANSIZ HAYATA TAM DESTEK VAR H.Ü. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bilir, Kapalý alanda sigara yasaðý halk saðlýðýný koruma bakýmýndan en olumlu yasa olduðu gibi toplum bu yasayý benimsedi ve kabullendi dedi. KAH VE HA NE LER GÖZ DEN DÜÞ TÜ ANKARA Kah ve ci ler O da sý Baþ ka ný Ý sa Gü ven, ka pa lý a lan - da si ga ra ya sa ðý ne de niy le çok sa yý da kah ve ha ne nin de ðe - ri nin göz den düþ tü ðü nü be lir te rek, Ya sa ön ce si bin li - ra de ðe rin de ki bir kah ve ha ne, si ga ra ya sa ðý nýn ar dýn dan 10 bin li ra gi bi de ðe ri nin çok al týn da fi ya ta düþ tü. Sa ta cak müþ - te ri bu la mý yo ruz de di. Gü ven, si ga ra ya sa ðý nýn 2009 da baþ - la ma sý nýn ar dýn dan en çok si ga ra tü ke ti len yer ler den o lan kah ve ha ne ler de e ko no mik an lam da çö kün tü ya þan dý ðý ný kay det ti. Ý sa Gü ven, kah ve ha ne le rin ay rý bir kül tür ol du ðu - nu, kah ve ha ne ye ge len in san la rýn gün de 3-5 ga ze te o ku - du ðu nu di le ge ti re rek, kah ve ha ne ler de si ga ra lý ve si ga ra sýz ay rý böl me ya pý la rak so ru nun bir neb ze ol sun gi de ri le bi le ce - ði ni su vun du. Gü ven, Ben si ga ra iç mi yo rum. Tav si ye de et - mi yo rum. Sað lý ða da za ten za rar lý. Kah ve ha ne ye ge len in - san la rýn yüz de 95 i si ga ra i çi yor, yüz de 5 lik bir ke sim i se iç mi - yor. Dev le tin kah ve ha ne iþ let me ci le ri ne kre di o la na ðý sað la - ya rak baþ ka a lan la ra kay dý rýl ma sý na im kan sað la ma sý zo run - lu ha le gel di. Kah ve ha ne ler, si mit, po ða ça, tost gi bi fark lý ü - rün le rin sa tý þý ný yap ma sý ge re kir. An ka ra / a a ANAKKALE NÝN E zi ne il çe sin de TIR' la yol cu mi di bü sü nün çar pýþ tý ðý ve 1 ki þi nin öl dü ðü ka za da, 20 ki þi nin ya ra - lan dý ðý be lir len di. A lý nan bil gi ye gö re, ka za da ya ra la nan ya ra lan lar a nak ka le ve E zi ne dev let has ta ne le rin de te - da vi al tý na a lýn dý. E zi ne den a nak ka le is ti ka me ti ne gi den Ab dul lah Koç (34) i da re sin de ki 34 ZL 4010 plâ ka lý TIR i le kar þý yön den ge len Ka dir o lak yö ne ti min de ki 17 SL 882 plâ ka lý mi di büs, E zi ne-a nak ka le ka ra yo lu nun 10. ki - lo met re sin de ki Sa rým sak çý Köp rü sü ya kýn la rýn da çar pýþ mýþ, ka za da týr sü rü cü sü vefat et miþ ti. a nak ka le / a a Hemzemin geçitte feci kaza: 10 yaralý KONYA NIN um ra il çe sin de tre nin hem ze min ge çit te çe ki ci ye çarp ma sý so nu cu 10 ki þi ya ra - lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Kon ya-u lu kýþ la se - fe ri ni ya pan ma ki nist Mah su ni if çi yö ne ti - min de ki se fer sa yý lý Sel çuk Eks pre si, Fet hi - ye Kö yü ya kýn la rýn da ki hem ze min ge çit te Ýb ra - him Har man i da re sin de ki 42 N 6275 plâ ka lý kum yük lü çe ki ci ye çarp tý. Ka za da çe ki ci sü rü cü sü Ýb - ra him Har man, ma ki nist Mah su ni ift çi, yar - dým cý ma ki nist Mu rat Ak gül, yol cu lar dan Zü ley - ha De ðir men ci, Ay han Ka ra bu lut, Ay þe Kes kin, Sü rey ya Ak tay, Mu rat Ha yat, Yu suf De ðir men ci, Me tin Ku ral ha fif þe kil de ya ra lan dý. Ya ra lý lar, um ra Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. O lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor. Kon ya / a a TIR 'la yol cu mi di bü sü çar pýþ tý: 1 ö lü, 20 ya ra lý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýslâma giriþin 1123. yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Türkiye yi çölleþmeden kurtaracak proje u10 DA MAZÝMÝZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE uya zar Os man Ön deþ, ha len yü rür lük te o lan 1057 Sa yý lý Ka nunun ne ol du ðu nu a çýk lar

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı