Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN KADIN KABÝNE BAKANI: MÜSLÜMANLARA KARÞI ÖN YARGI YAYGIN HALDE Ha be ri say fa 16 de YÖNETMEN MESUT UAKAN: BEN DE SAÝD NURSÎ FÝLMÝ EKMEK ÝSTERÝM Ha be ri say fa 16 da YGER EK TEN HA BER VE RiR ÜCRETSÝZ ÝLAVEMÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz DANIÞTAY IN BAÞÖRTÜSÜNE GETÝRDÝÐÝ SON YASAÐA, HUKUK EVRELERÝ BÜYÜK TEPKÝ GÖSTERDÝ. DEMOKRAT YARGI, ATATÜRK ÝLKELERÝ NE DAYANDIRILAN YASAÐI ELEÞTÝRDÝ. HUKUK, HUKUK DIÞI OTORÝTEDE ARANMAMALI n De mok rat Yar gý, Da nýþ tay'ýn sý nav la ra gi riþ te ge tir di ði ba þör tü sü ya sa ðý na sert tep ki gös ter di. Birlik adýna ya pý lan a çýk la ma da Hak ve öz gür lük le r konusunda yü rüt tü ðü müz hu ku kî tar týþ ma la rýn hu ku kun ö te si ne ta þýn mak tan vaz ge çil me si za ma ný gel miþ tir. Bu çer çe ve de A ta türk il ke le ri ken di ta rih sel pres ti ji ne tev di e dil me li, hak la rý mý zýn i çe ri ði ni be lir le ye cek tek bo yut lu ve sa bit bir hu ku kî o to ri te ye dö nüþ tü rül mek ten vaz ge çil me li dir de nil di. HUKUKÎLÝKTEN UZAK VE ÝDEOLOJÝK BÝR KARAR n Kon ya Ba ro Baþ ka ný Fev zi Ka ya can da, Da nýþ tay 8. Da i re si'nin, 2010 A ka de mik Per so nel ve Li san süs tü E ði ti mi Gi riþ Sý na vý na ba þör tü sü i le gir me nin ö nü nü a çan A LES Son ba har Dö ne mi Ký la vu zu nun yü rüt me si ni dur dur ma sý na tep ki gös ter di. Ka ra rýn i de o lo jik ol du ðunu be lir ten Baþ kan Ka ya can, Her þey den ön ce i da rî yar gý yer le rin de tar tý þý lan, sor gu la nan i da rî iþ lem ler dir. Or ta da i da rî iþ lem ol ma dan yar gý yer le rin ce hu ku kî de ne tim ya pý la maz de di. Ha be ri say fa 4 te DANIÞTAY GERÝLÝME ZEMÝN HAZIRLIYOR / 4 te GAZETECÝ-YAZAR MEHMET ALTAN YAZDI Evrensel hukuk olmazsa yasaklar bir türlü bitmez SÝSTEM MAÐDUR ÜRETÝYOR, ÖZÜM BELLÝ n Meh met Al tan dün Star da ki kö þe sin de Da nýþ tay ýn ba þör tü sü ko nu sun da ki ya sak ka ra rý ný e leþ ti rir ken, Ba þör tü lü kýz la rý mý za e zi yet e den ka rar la ra... Ký sa ca sý mað dur üreten bu Bi rin ci Cum hu ri yet re ji mi ne kar þý ka lý cý de mok ra tik dü zen le me ev ren sel hu kuk norm la rý dýr... A ma si ya set, ev ren sel hu kuk norm la rý ko nu sun da ne ka dar i nanç lý ya da i nan dý rý cý... Za ten ga li ba te mel so run da bu... de di. Mehmet Altan ýn Baþörtüsüne balyoz baþlýklý yazýsý say fa 6 da DANIÞTAY IN ALDIÐI KARARA HER KESÝMDEN TEPKÝ VAR Ya sa ða tep ki sü rü yor YASAK UCUBE BÝR KARAR n Da nýþ tay ýn ba þör tü sü ya sa ðý i le il gi li ka ra rý na tep ki ler sü rü yor. Me mur-sen An ka ra Ýl Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, ka ra rý zor la ma bir yo rum ve ba þör tü sü nün ya sak lan ma sý nýn u cu be bir ka rar ol du ðu nu be lir tir ken, Hu kuk çu lar Der ne ði Kon ya Þu be Baþ ka ný Öz gür So lak i se ka ra rýn her yö nüy le sa kat ol du ðu nu kay det ti. TOPLUMUN VÝCDANINA DARBE n Di ya net-sen Gi re sun Þu be Baþ ka ný Fet hi Ka ra hü se yin de, Da nýþ tay, ya sak ka ra rýy la yüz de 95 i Müs lü man o lan ve i nan cý i çin ba þý ný ör ten i nanç lý top lu mun vic da ný na a de ta dar be vur du ðu nu söy le di. 4 te Kara mizah Mehmet Kara nýn yazýsý say fa 5 te Ýran Millî Güvenlik Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve Ýran ýn Nükleer Baþmüzakerecisi Said Celili ve beraberindeki heyet, Cuma namazýný Sultanahmet Camii nde kýldý. FO TOÐ RAF: A A TÜRKÝYE EV SAHÝBÝ Dünyanýn gözü nükleer zirvede DÝPLOMATLAR ÜMÝTLÝ n Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li 5+1 ül ke le ri o la rak ad lan dý rý lan, BM Gü ven lik Kon se yi da i mî ü ye le ri ve Al man ya i le Ý ran a ra sýn da ki gö rüþ me ler, Tür ki ye nin ev sa hip li ðin de Ýs tan bul da baþ la dý. Dip lo mat lar, zir ve den u mut lu. Ha be ri say fa 11 de ASKERDEN ÖCALAN A Bir lik te ça lý þa lým ÝMRALI GÜNLERÝ KÝTAPLAÞTI n Te rö rist ba þý Ab dul lah Ö ca lan ýn, Ým ra lý da a vu kat la rýy la yap tý ðý ko nuþ ma lar, Cen giz Kap maz im za sýy la Ö ca lan ýn Ým ra lý Gün le ri a dýy la ki tap ol du. Ki tap ta, yer a lan bir me tin de, Ö ca lan, Ým ra lý ya u laþ tý ðýn da þa fak sök mek ü ze rey di. Ken di si ni Ha san A til la U ður i sim li bir al bay kar þý la dý. Al ba yýn çok ö zel bir mis yo nu var dý. Ge nel kur may Baþ ka ný Hü se yin Kýv rý koð lu ta ra fýn dan tem sil ci o la rak gön de ril di ði ni söy lü yor, Ö ca lan a çok bü yük bir hüs nü ni yet gös te ri yor du. Al ba yýn Ö ca lan a ilk sö zü, Or ta da bir o yun var. Bu o yu nu bir lik te bo za lým ol du söz le ri yer a lý yor.. 5 te GEÝCÝ HÜKÜMET ÝLK TOPLANTISINI YAPTI Tu nus ta ge nel af Tunus ta hükümet aleyhine gösteriler devam ediyor. n Zey ne la bi din bin A li nin ül ke yi terk et me si nin ar dýn dan Tu nus ta ku ru lan ge çi ci hü kü me tin ilk top lan tý sýn dan af ve öz gür lük le re i liþ kin ka rar lar çýk tý. Baþ ba kan Mu ham med Gan nu þi nin ye ni bir lik hü kü me ti, Tu nus ta da ha ön ce ya sak lan mýþ bü tün par ti le rin ve ha re ket le rin ta nýn ma sý ka ra rý ný al dý. Ha be ri say fa 11 de MAVÝ MARMARA GEMÝSÝNE BASKIN OLAYINDA Halk: Ýsrail haksýz n GE NAR ýn a raþ týr ma sýn da Türk hal ký nýn yüz de 94,2 si Ma vi Mar ma ra o la yýn da Öz gür lük Fi lo su nu hak lý bu lur ken, Ýs ra il hak lý di yen le rin o ra ný yüz de 5,8 de kal dý. Ö te yan dan, Ýs ra il po li si, bir Türk þir ke tin de ça lý þan 800 Türk va tan da þý ný zor kul la rak sý nýr dý þý et mek is ter ken, fir ma bu na mü sa a de et me yiz di - Ha be ri say fa 16 da Ýsrail in Mavi Marmara baskýný ile ilgili anket yapýldý. ISSN FRANSIZ BAKAN GAZZE DE YARALANDI Ha be ri sayfa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YENÝASYA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ LÂHÝKA Kanunu kendi keyfine tâbi etmek Allah inkâr ve isyanla amellerini neticesiz býrakan o topluluða zulmetmemiþtir; onlar ancak kendi kendilerine zulmedip duruyorlar. Âl-i Ýmran Sûresi: 117 / Âyet-i Kerime Meâli Aile problemlerinde duâ faktörü Meþrûtiyetin sýrrý, kuvvet Bediuzzaman.. Said Nursi kanundadýr, þahýs hiçtir. Ýstibdâdýn esâsý, kuvvet þahýsta olur, kânunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin maðlûbu. Suâl: Þu pis istibdat ne vakitten beri baþlamýþ, geliyor? Cevap: Ýnsanlar hayvanlýktan çýkýp geldiði vakit, nasýlsa bunu da beraber getirmiþtir. Suâl: Demek istibdat hayvâniyetten gelmedir? Cevap: Evet... Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayýfý ezmek, hayvanlarýn birinci düstur ve kavânîn-i esâsiyesindendir. Suâl: Sonra? Cevap: Þeriat-ý Garrâ zemine nüzûl etti; tâ ki; zeminin yüzünü temiz ve insanýn yüzünü ak etsin, þu insâniyetten siyah lekesini izâle etsin; hem de, izâle etti. Fakat, vâesefâ ki, muhîti zamânî ve mekânînin tesiriyle, hilâfet saltanâta inkýlâp edip, istibdat bir parça hayatlandý. Tâ Yezid zamanýnda, bir derece kuvvet bularak, baþýný kaldýrdýðýndan, Ýmam Hüseyin Hazretleri hürriyet-i þer iye kýlýncýný çekti, baþýna havâle eyledi. Fakat, ne çare ki, istibdâdýn kuvveti olan cehil ve vahþet, cevânib-i âlemde zeynâb gibi Yezid in istibdâdýna kuvvet verdi. Suâl: Þimdiki meþrûtiyet, istibdat nerede? Onlarýn harekâtý nerede? Hilâfet, saltanat nerede? Nasýl tatbik ediyorsun? Yekdiðerine musâfaha ve temas ettiriyorsun, aralarýnda karnlar ve asýrlar var? Cevap: Meþrûtiyetin sýrrý, kuvvet kanundadýr, þahýs hiçtir. Ýstibdâdýn esâsý, kuvvet þahýsta olur, kânunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin maðlûbu. Fakat, bu iki ruh her zamanda birer þekle girer, birer libas giyer. Bu zamanýn modasý böyle giydiriyor. Zannolunmasýn, istibdat galebe ettiði zaman tamamen hükmünü icrâ etmiþ, meþrûtiyet maðlûp olduðu vakit mahvolmuþ. Kellâ! Kâinatta gâlib-i mutlak hayýr olduðundan, pekçok envâ ve þuubât-ý heyet-i ictimâiyede meþrûtiyet hükümfermâ olmuþtur. Cidâl berdevam, harb ise seccâldir. Suâl: Bâzý adam, Þeriata muhâliftir diyor? Cevap: Rûh-u meþrûtiyet, þeriattandýr; hayatý da ondandýr. Fakat ilcâ-i zarûretle teferruât olabilir, muvakkaten muhâlif düþsün. Hem de, her ne hâl ki, meþrûtiyet zamanýnda vücuda gelir; Meþrûtiyetten neþ et etmesi lâzým gelmez. Hemde, hangi þey vardýr ki, her cihetle þeriata muvâfýk olsun; hangi adam var ki, bütün ahvâli þeriata mutâbýk olsun? Öyle ise þahs-ý mânevî olan hükûmet dahi mâsum olamaz; ancak Eflâtûn-i Ýlâhînin medîne-i fâzýla-i hayaliyesinde mâsum olabilir. Lâkin, meþrûtiyet ile sû-i istimâlâtýn ekser yollarý münsed o- lur; istibdatta ise açýktýr. Münâzarât, s. 37, (yeni tanzim, 88-94) D uâ ile ilgili bir yazý kaleme almamýn sebebi, son zamanlarda aile fertleri arasýndaki iletiþim problemleri ile ilgili yazdýðým yazýlar vesilesiyle birçok mailler almýþ olmamdýr. Bu maillerin birçoðunda okuyucular, çaresizliklerinin had safhaya geldiðini, ne yapacaklarýný bilemediklerini, hatta duâlar ettikleri halde bir türlü problemlerinin düzelmediðinden bahsetmektedirler. Allah ýn yapmýþ olduklarý duâlarýný kabul etmediðini söyleyen bu okuyucularýn, duâlarýn âdâbý ve þartlarý ile ilgili problemlerinin olabileceðini düþündüm. Bu yüzden duâ ederken esbâb-ý kabul dairesinin neler olduðunu bilmenin duâlarýn makbuliyetini arttýracaðý hakikatinden yola çýkarak, duâlar ile ilgili birkaç noktayý belirtmek istiyorum. Mü min insan, hayatýný belli bir seviyede programlayýp, Allah a olan intisâbýný kuvvetli tuttuðu sürece, Yaratanýn ona rahîmâne tecellilerde bulunacaðý umulur. Ýnsan, sýkýntý, problem, musîbet ve hastalýklarla tasaffî ederek mertebe kat eder. Bu sýkýntý anlarýnda Cenâb-ý Hakk ýn kulundan beklediði, acziyetini anlamakla beraber gerek kavlî, gerek fiilî duâsýný yerine getirmesi yani ona teveccüh etmesidir. Teveccüh ise, bir mânâda her þeyi unutup, O na yönelmeyi ve sýðýnmayý ifade eder. Böylelikle kuvve-i mâneviye kuvvetlenir. Zira insan duâ i- le her þeye gücü yeten Zat a dayanmýþ olur. Kul, acizlik ve fakirliðini anladýðý ölçüde rahmet-i Ýlâhiyeyi celb etmiþ olur. Kulluk yaklaþýmýnda insan ubudiyetini sadece emr-i Ýlâhî ve rýza-i Ý- lâhî için yapar. Bu þekildeki yaklaþým rýza-i Ýlâhîyi celb eder. Hikmeti de iktiza ederse, ne için duâ e- diliyorsa, Cenâb-ý Hak onu verir. Ya daha güzel bir sûrette kabul eder ya da ahiret için kabul edecektir. Kula düþen, neticeye karýþmadan kulluk e- debini bozmadan dergâh-ý Ýlâhiyeye ilticâdýr. Ýnsanýn içinde tasanýn, kederin, üzüntünün hâkim olmasý sonucu mantýk ve muhakemesini yitirmekte, kendisini çaresizliðe salývermektedir. Bu da hayatýndaki bozuk düzenin daha da bozulmasý anlamýna gelir. Ýþte bu merhalede Allah a ilticâ etmek, bu badirenin atlatýlmasýnda ilk adýmdýr. ünkü duâ ile atýlacak adým, kudreti her þeye yeter Cenâb-ý Hakk ýn kapýsýný çalmak anlamýnda o- lacak. Bu hâl, neticesi ne olursa olsun, insanýn kuvve-i maneviyesini güçlendirecek, moral gücünü arttýracaktýr. Bundan sonraki yapacaðý fiilî duâlarýn enerjisini bu þekilde toplamýþ olacaktýr. Ýnsanýn duâ etmesine sebep olan þey, içinde bulunduðu durumdan rahatsýzlýðý, hüznü ve kederidir. Duâyý yaparken aslýnda gaye-i hedefi huzuru YORUMluYORUM yakalamaktýr. Ýþte bu düþüncelerde yapýlan duâ, daha baþtan insanýn sýkýntý, depresyon ve hüzne karþý cephe almasýný saðlayacak ve kendisini güçlü kýlacaktýr. Zira stres, inancý, ümidi ve geleceðe dair gaye-i hayâli olmayan insanlarýn yaþadýklarý bir hâldir. Ýhlâs ile yapýlan duâlar, rahmet kapýsýný kuvvetli çalmak anlamýndadýr. Duâlarýn makbul olmasý, kavlî duâ ile beraber fiilî duânýn da yapýlmasýný gerekli kýlar. Yapýlacak iþlerde, atýlan a- dýmlarda, sebeplere uymada kusur etmemek gerektiði gibi, neticeyi de sebeplerden deðil, Allah tan beklemek esastýr. Ýþte bu yüzden duânýn âdâbýný bilmek çok önemlidir. Duânýn psikolojik olarak en önemli faydasý, kiþiye yalnýz olmadýðýný hissettirmekle, ümit duygusunu ayakta tutmaya yardýmcý olmaktýr. ünkü kendisini çaresiz hisseden ve psikolojisi bozulan insan kendisine bir sýðýnak bulduðunda kaygýlarý azalacaktýr. Duânýn gücünün en çok hissedildiði anlar, ýzdýrar halleridir. Böyle aciz haldeyken edilen duâ, enaniyetin diri olduðu zamanlardaki edilen duâlardan daha makbul ve kabule karîndir. ünkü bu anda duâ, daha bir kulluk bilinci içinde yapýlýr. Yani acziyetin ve fakrýn en derin anlaþýldýðý hallerdir. Ýnsan problemlerinin artýk dayanýlmaz hâle geldiði ve ciddî psikolojik rahatsýzlýklarýn doðduðu anlar ýzdýrar halleridir ki, böyle anlarda duânýn akla gelmesi ve duânýn edilmesi bir fýrsattýr. Zirâ Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i þerifinde þöyle buyurur: Ýçinizden her kime, duâ kapýsý açýlmýþ ise, muhakkak ona rahmet kapýsý açýlmýþtýr. Ýman-ý Rabbânî de þöyle der: Bir þeyi istemek ona nail olmak demektir. Zira Allah, kabul etmeyeceði duâyý kuluna ettirmez. Duâlar inen belâya da, inmeyen belâya da faydalýdýr. Bediüzzaman, Kader Risâlesi nde, Duâ ve tevekkül hayra olan meyli arttýrýr demiþtir. Bu yüzden mü minin silâhý olan duâyý ihmal etmemesi, dünya ve ahiret huzuru için önemlidir. Fakat mü minler maalesef duâ silâhýnýn farkýnda deðildir. Oysa duâ, öyle bir güçtür ki, fakir, garip, güçsüz, hasta, musîbetzede nice insanlar samimane duâlar ile nice zalimleri, hastalýklarý ve musîbetleri yenmiþtir. YASEMÝN YAÞAR DUÂNIN TESÝRÝYETÝNÝ KIRAN ENGELLER Duâ edildiði halde, tesirinin görülmediði düþünülüyorsa, burada iki husus düþünülebilir. Öncelikle duânýn daha vaktinin bitmediði düþünülmelidir. Kulluða yakýþan budur. ünkü istediðimiz neticeler, aslýnda sadece o talebimizle ilgili duâlarýn vaktidir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle Duâ bir ubudiyettir (ibadettir); ubudiyet ise, semerâtý (neticeleri) uhreviyedir (ahirete bakar). Dünyevî maksatlar ise, o nev'î duâ ve ibadetin vakitleridir; o maksatlar gayeleri deðil. Dolayýsýyla istediðimiz neticeye henüz kavuþamamýþ olmamýz, o duânýn vaktinin devam ettiðini gösterir. Ýkinci olarak; Acaba duânýn kabulüne engel bir durum mu var? diye düþünülebilir. Zirâ, her duâ makbul duâ deðildir. Duânýn þartlarý, âdâbý yerine getirildiði takdirde, duâ makbul duâ sýnýfýna dahil olacaktýr. Makbul duâlarýn önemli þartlarý ise, önce mânevî bir temizlik, nedâmet ve tövbe, sonra makbul bir duâ olan salâvât-ý þerifeyi okumak, sonra duâyý yapmak ve sonra yine makbul bir duâ o- lan salâvatý getirmektir. Duâda huzur-u kalp, ihlâs, huþû çok önemlidir. Zirâ dil ve kalbin imtizacý, duâyý samimileþtirir. Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i þerifinde, Duâlarýnýzý kabul edileceðine inanarak yapýn, fakat Allah tan gafil bir kalbin duâsýný Allah kabul etmez buyurmuþlardýr. Duâda acele etmemek de, yine duânýn âdâblarýndandýr. Peygamber Efendimiz (asm), Duâda a- cele etmeyen ve Duâ ediyorum, fakat kabul olmadý demeyenin duâsý kabul olur. buyurmuþlardýr. Ayrýca, Kur ân ve hadislerdeki öðretilen duâlarla duâ etmek, mübarek mevkilerde, zamanlarda, gecelerde duâ etmek de duânýn makbuliyetini ziyadeleþtiren þartlardandýr. Namazlardan sonra ve özellikle sabah namazýndan sonraki duâlar makbuldür. Ýnsanýn eþine, çocuklarýna, anne, babasýna yaptýðý duâlar, mü minin mü mine yaptýðý gýyâbî duâlar sýnýfýndandýr. Mü minin mü mine en iyi duâsýnýn þartlarý, ayný zamanda aile içindeki fertlerin de birbirine yaptýklarý duâlarýn þartlarýdýr. Zira eþ de, çocuk da, anne-baba da mü min kardeþi sýnýfýndandýr. Duâlar, belâlarý def eder. Yani belâlarýn, sýkýntýlarýn def edilmesinde duâ, en güçlü vesilelerden birisidir. Ancak bazen edilen duânýn etkisi gözükmez. Ýþte böyle bir durumda kiþi þunlarý düþünmelidir: Öncelikle, duâ ibadetinin vaktinin bitmediðini düþünerek, duâya devam etmelidir. Ýkinci olarak, Acaba yaptýðým duâ, makbul duâ þartlarýna uygun muydu? Üçüncü olarak, duâ ederken içinde nefret veya Allah ýn sevmediði tâbirler kullandým mý? ünkü Allah böyle duâlarý da kabul etmez. Duânýn kendisindeki yanlýþ tâbirler duânýn kabulüne engeldir. Dördüncü olarak da, Acaba duâ ederken huzur-u kalple ve ihlâsla ettim mi? Yani Allah a tam yöneldim mi? Zira Allah a tam bir huþû ile yönelmeden yapýlan duâ, gevþek bir yayla ok atmaya benzer, hedefi tutturmasý zordur. Duânýn kabul olmamasýna dair bir baþka düþünce ise, Acaba tövbe edilmeyen günahlarým veya haramlar olabilir mi? diye düþünmektir. ünkü günahlarýn kalbi istilâ etmiþ olmasý halinde, dilin ettiði duâya kalp iþtirak e- demez. Duâ, hastalýðý gideren faydalý bir ilâç gibidir. Ancak kalbin gafleti onun gücünü kýrar. Bunlardan baþka duâ edilen kiþinin durumu da önemlidir. Zira duâ ilâcýnýn tesirini zayýflatacak veya engel olacak bir durum duâ edilen kimsede olabilir. Kiþinin hâlinden memnun olmasý, içinde bulunduðu durumdan kurtulmak i- çin çaba sarf etmemesi, günahlarýn tiryakiliði o- na yapýlan gýyabî duânýn tesirini azaltacaktýr yýlýnda New Mexico Üniversitesi nde kýrk alkolik üzerinde bir deney yapýlýr. Bu deneyde bu insanlara alkolden kurtulmalarý için duâ edilir. Fakat hiçbirinin halinde bir deðiþiklik olmaz. alýþmayý yürüten Dr. William Miller, bu deneyin sonucunda raporuna þöyle bir not düþer: Elde ettiðimiz sonucun ne anlama geldiði pek açýk deðildir. Dr. Miller in çözemediði nokta þu olsa gerektir: Kýrk alkolik insanýn bu halinden kurtulma çabasý sergilememesi, fiili bir duâ yapmamasý, kavli duânýn tesirini zayýflatmýþtýr. Hâsýlý, her þeye raðmen, bizler Cenâb-ý Hakk ýn takdirinin, ne zaman ve ne þartta gerçekleþeceðini bilemeyiz. Bizler kul olarak her an acziyetimizi hissederek duâ etmekle, O nun rahmet kapýlarýný çalmakla mükellefiz. O, Bediüzzaman Hazretlerinin dediði gibi, ya aynen istediðimizi verir, ya daha evlâsýný verir, ya da ahiretimiz için kabul eder. Ýnþâallah, hem duâ âdâbýný, hem de kulluk âdâbýný yerine getirdiðimiz takdirde ettiðimiz duâlarýn makbuliyeti ziyadeleþecektir. LÜGATE rûh-u meþrûtiyet: Meþrûtiyet in ruhu. ilcâ-i zarûret: Zarûretin zorlamasý. muvakkaten: Geçici olarak. muhâlif: Ters, aykýrý, zýt. neþ et: Doðma. muvâfýk: Uygun, münasip. Eflâtûn-i Ýlâhî: Sadece aklýna dayanarak Allah ý bulmaya çalýþan felsefî ekole mensup olan Eflâtun. medîne-i fâzýla-i hayaliye: Eflâtun un, felsefesinde târif ettiði, ancak hayalde mümkün olabilen fazîlet þehri. münsed: Sed çekilmiþ. Engellenmiþ. kavî: Kuvvetli. kavânîn-i esâsiye: Temel kanunlar. Þeriat-ý Garrâ: Parlak Þeriat. muhît-i zamânî ve mekânî: Ýçinde bulunduðu yer ve zaman. cevânib-i âlem: Âlemin dört bir yaný. zeynâb: Küçük su akýntýlarýnýn her taraftan gelip toplanarak meydana getirdikleri gölcük, havuz. karn: að, devir. þuubât-ý heyet-i ictimâiye: Sosyal hayatýn çeþitli kesimleri. cidâl: Mücadele. berdevam: Devam etmekte. seccâl: Akýp duran, sürüp giden. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 YE NÝ AS YA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA IK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Fa ruk A KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut OBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LE YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 Safer 1432 Ru mî: 9 K. Sani 1426 Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Anýt çýlgýnlýðý TAH LÝL KÂ ZIM GÜ LE YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Baþ ba ka nýn Kars ta ki a nýt i çin yap tý ðý u cu - be çý ký þý nýn yan ký la rý ve te tik le di ði tar týþ - ma lar, u cun dan ký yý sýn dan A ta türk hey - kel le ri ne de u zan dýk tan son ra þim di lik bitti. Be di üz za man la M. Ke mal a ra sýn da ki son gö - rüþ me nin ko nu sunu hey kel bahsi nin o luþ tur du - ðu nu da Hür A dam ve si le siy le tek rar ha týr la dýk. Sa id Nur sî tren le Van a git mek ü ze re is tas yon - da i ken M. Ke mal in þu su a li ne mu ha tap o lur: Hey kel me se le sin de ki fik rin ne dir? Ben Sa - ray bur nu na bir hey ke li min di kil me si ni is ti yo - rum. Ne der sin? Bir fet va sý ný bu la bi lir mi sin? Be di üz za man ýn ce va bý i se þöy le gelir: Pa þa! Biz sa na hey kel dik men i çin mi yar dým et tik? Mil let bu nun i çin mi harb et ti?... Bü yük Kur ân ý mý zýn bü tün hü cu mu hey kel le re dir. Müs lü ma nýn hey kel le ri ca mi ler, med re se ler, has ta ha ne ler, ye tim ha ne ler gi bi ma bed ler ve ha - yýr mü es se se le ri dir. (Hür A dam Fýr tý na sý, s. 7) Son ra sý mâ lûm. Ge li nen nok ta yý i se, A ta türk Hey kel le ri ki ta bý nýn ya za rý Ay lin Te ki ner in, ko - nu ya da ir mü lâ ka týn da ki ce vap lar dan ak ta ra lým: Ka mu sal a la ný ku þa tan a nýt la rýn i yim ser bir tah min le yüz de yet mi þi ço ðalt ma a nýt lar dan o lu - þu yor ve bu pas ta ne re dey se üç ki þi ta ra fýn dan pay la þý lý yor. (...) Ay ný ka lýp tan yüz ler ce ü re ten a - nýt çý la ra sor du ðu nuz da A ta türk çü ol duk la rý ve ül ke nin da ha faz la A ta türk a ný tý na ih ti ya cý ol du - ðu sa vý na da ya na rak ken di ço ðalt ma a nýt ü re - tim le ri ne bir meþ ru i yet ka zan dýr ma ya ça lý þýr lar. A ta türk im ge si nin her da im ye ni den ü re ti - min den ne ma la nan si ya set a re na sý i le bu a nýt çý - lar bir bi rin den bes len me ye de vam e di yor lar. A nýt pi ya sa sý ný o luþ tu ran a na hat lar dan bi ri TSK, di ðe ri be le di ye, va li lik ve kay ma kam lýk la rý yön len di ren Gü zel Sa nat lar Ge nel Mü dür lü ðü. 12 Ey lül A ta türk çü lü ðüy le kat mer le nen A ta - türk kül tü nün a nýt lar ü ze rin den na sýl bir top - lum sal ta hak kü me ve es te tik kir li li ðe dö nüþ tü - ðü nün tar tý þýl ma sý ge rek ti ði ka na a tin de yim. A - ta türk a nýt la rý nýn her yer de ol ma fik ri nin nü ve si 12 Ey lül zih ni ye ti dir. A nýt lar 80 ler de yo ðun bir bi çim de dev let ku rum la rý nýn ta mam la yý cý nes - ne le ri ne dö nüþ tü ler. Bir de ben zin lik, sos yal te - sis, hol ding gi riþ le ri ve STK bi na la rý gi bi ab sürd ye ni a nýt a lan la rý ya ra týl dý. (...) Bu a nýt çýl gýn lý ðý - na ve a yýp la ra son ve ril me si ge re ki yor. Ki tap ta yo ðun yer ver di ðim a nýt lar dan bi ri An ka ra Gü ven A ný tý ( ), di ðe ri de Af yon Ut ku A ný tý dýr (1937). Her i ki a nýt da Na zi es te ti - ði nin et ki si al týn da o lan ör nek ler dir. Ý ki sin de de A ta türk fa þi zan ta výr lar i çin de be tim len miþ tir. Ka li te siz mal ze me den ü re til miþ, tek tip ya da ço ðalt ma a nýt ü ret me ye de vam e den A ta türk çü - ler ol du ðu sü re ce yü ce Türk mil le ti nin sýr tý ye re gel mez! (Ra di kal-ki tap, , s ) Ko nu nun uz ma ný genç hey kel tra þýn, ye ri gel - dik çe ak ta ra bi le ce ði miz baþ ka il ginç e leþ ti ri le ri de var. A ma Bu ka da rý þim di lik ye ter de yip, u - cu be tar týþ ma sý nýn bu yö nü nü de dü þü ne lim. Ta bi î, me se le nin baþ ka ci het le ri de var. Bun lar dan bi ri, DP dö ne min de CHP nin tez - gâ hýy la pi ya sa ya sü rü len ve li der kad ro la rý biz - zat Ýs met Ý nö nü nün ta li ma týy la CHP ye ü ye kay de di len Ti ca nî ler e liy le M. Ke mal hey kel le ri - ne yö ne lik o la rak baþ la tý lan pro vo ka tif sal dý rý lar ve son ra sýn da, bun la rýn A ta türk ü Ko ru ma Ka - nu nu gi bi de mok ra tik dün ya da e þi ben ze ri bu - lun ma yan bir u cu be nin ge rek çe si ya pýl ma sý. Gün de me gel di ðin de mer hum Tah sin To la gi bi DP mil let ve kil le ri nin þid det le kar þý çýk tý ðý, Men de res in de ta raf tar ol ma dý ðý, a ma CHP nin þir ret tav rý so nu cu o luþ tu ru lan or tam da di ren - me ve en gel le me im kâ ný bu la ma dý ðý bu ka nun ne ya zýk ki 2011 Tür ki ye sin de hâ lâ yü rür lük te. Za man za man Cum hu ri yet ve Hür ri yet ga ze - te le ri gi bi Ke ma liz min en sý ký ve ha ra ret li sa vu - nu cu la rý nýn da hi ca nlarý ný yak ma sý na rað men... Ba ka lým, Tür ki ye tek bir ki þi yi ka nun la ko ru - ma ga ra be tin den ve hey kel sa na tý nýn pro fes yo - nel uz man la rý ný da hi is yan et ti re cek bo yut ta ki yi ne tek ki þi ye en deks li hey kel, büst, pos ter, a fiþ, ro zet... çýl gýn lý ðýn dan ne za man kur tu la bi le cek? HACETTEPE Ü ni ver si te si (HÜ) Halk Sað lý - ðý A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof Dr. Naz mi Bi lir, si ga ra ya sa ðý nýn halk sað lý ðý - ný ko ru ma ba ký mýn dan en o lum lu ya sa ol du ðu nu be lir te rek, top lu mun bu ya sa yý be nim se di ði ni ve ka bul len di ði ni söy le di. Prof. Dr. Bi lir, ba zý ik ram sek tö rü der nek tem sil ci le ri nin ya sa dan do la yý, iþ let me - ler ka pa tý lý yor, dev re di li yor, za rar e di yor gi bi or ta ya a tý lan gö rüþ le rin ger çe ði yan - sýt ma dý ðý ný bil dir di. Ka pa nan iþ let me ler den ak si ne a çý lan iþ let me le rin da ha faz la ol du ðu na dik kat çe ken Prof. Dr. Bi lir, Ýþ let me le rin ya sa son ra sý ö de di ði KDV mik ta rý na ba kýl dý - ðýn da ar týþ gös ter mek te dir, bu da ge lir le ri - nin a zal ma dý ðý ný ak si ne art tý ðý ný ka nýt lý yor di ye ko nuþ tu. Bi lir, kah ve ha ne le rin bu tür a sýl sýz id di a la rý sa vun mak ye ri ne kül tür ve ge le nek le re uy gun þe kil de dü zen le me yap - ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi ze rek, kah ve ha ne - le rin yal nýz ca o yun oy na nan, si ga ra i çi len me kân lar o la rak de ðil, çe þit li kül tü rel faaliyet le rin ya pýl dý ðý me kân lar o la rak da gö rü le bi le ce ði ni i fa de et ti. Tür ki ye Es naf ve Sa nat kâr Kon fe de - ras yo nu (TESK) ön cü lü ðün de bu ko nu - da bir çok o lum lu ör nek ler ol du ðu nu vur gu la yan Bi lir, va tan daþ la rýn hem eð le - ne bi le ce ði hem de sað lýk lý or tam lar da va - kit ge çi re bi le ce ði yer ler ol ma sý nýn ik ram sek tö rü iþ let me ci le ri i çin da ha ya rar lý ol - du ðu nu kay det ti. Bi lir, Tür ki ye nin 2009 yý lýn dan i ti ba - ren bu ya sa ðý uy gu la ma sýy la dün ya ge ne - lin de pres tij ka zan dý ðý na i þa ret e de rek, Kah ve ha ne kül tü rü nün, ký ra at ha ne kül - tü rü ne dö nüþ tü rü le rek, kah ve ha ne le rin kül tü rel et kin lik le rin da ha faz la ol du ðu yer ler ol ma sý na im kân sað lan dý de di. Hýrsýzlara hava destekli operasyon DÝYARBAKIR ve Bin göl de hýr sýz la ra yö - ne lik ö zel ha re kât tim le ri nin de a ra la rýn - da bu lun du ðu yak la þýk 500 po li sin ka týl - dý ðý ha va des tek li eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di. O pe ras yon da, 6 ruh sat sýz ta ban ca, ça lýn tý eþ ya lar e le ge çi ril di. O - lay la il gi li 29 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Di - yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa Sað lam, A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðün de yap tý ðý a çýk la ma da, 18 O cak ta Di yar - ba kýr ve Bin göl de hýr sýz lýk çe te le ri ne yö ne lik eþ za man lý o pe ras yon dü zen - len di ði ni söy le di. Ö zel Ha re kât po lis - le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu yak la - þýk 500 po li sin ka týl dý ðý o pe ras yo na he li kop ter le rin ha va dan da des tek sað - la dý ðý ný be lir ten Sað lam, Di yar ba kýr ve Bin göl de 46 sý i ka met, 4 ü iþ ye ri ol mak ü ze re top lam 50 ad res te a ra ma ya pýl dý - ðý ný bil dir di. Di yar ba kýr / a a 1 mil yon 7 yüz bin a day, ü ni ver si te i çin ya rý þa cak ÖÐRENCÝ Seç me ve Yer leþ tir me Sis te - mi ne (ÖSYS) baþ vu ru lar ta mam lan dý. Sis te min bi rin ci a þa ma sý o lan Yük se köð - re ti me Gi riþ Sý na vý na (YGS) 1 mil yon 648 bin 229 a day baþ vu ru da bu lun du. ÖSYM den ya pý lan a çýk la ma da, ÖSYS ye 1 mil yon 711 bin 254 a da yýn baþ - vur du ðu bil di ril di YGS ye gir mek is - te di ði ni bil di ren a day sa yý sý nýn 1 mil yon 648 bin 229, sa de ce sý nav sýz ge çiþ hak ký i - çin 2011-YGS ye baþ vu ran a day sa yý sý nýn i se 63 bin 25 ol du ðu be lir til di. YGS, 27 Mart 2011 ta ri hin de ya pý la cak. Sý nav la rýn gü ven li ði ne i liþ kin a lý nan bütün ö ted bir ler, bu sý nav da da uy gu la na cak. A day la ra Sý na - va Gi riþ Bel ge si gön de ril me ye cek. A day lar sý nav ye ri bil gi le ri ni, sý nav bi na la rý na a ta ma - la rý ta mam lan dýk tan son ra ÖSYM nin is.osym.gov.tr in ter net ad re sin den T.C. Kim lik Nu ma ra la rý ve þif re le ri i le e di - ne bi le cek. An ka ra / a a Sky A ir li nes, ya zýn 10 þe hi re da ha u ça cak KAYI Gro up Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Tal ha Gör gü lü, Sky A ir li nes ýn Tür ki ye de 15 O cak ta iç hat lar da ta ri fe li u çuþ la ra baþ - la dý ðý ný be lir te rek, Sky A ir li nes ýn iç hat ta ri fe li u çuþ la rýn da ilk haf ta 26 bin bi let sa týl dý. 6 gün de 149 u çuþ la 9 bin 600 yol cu ta þýn dý de di. Gör gü lü, Pe ra Pa las O tel de dü zen le nen top lan tý sýn da, ge çen yýl Ka yý Gro up ta ya þa nan ge liþ me le ri ve iç hat la ra ta ri fe li u çuþ la rýy la gi ren Sky A ir li nes ýn ilk haf ta sý ný de ðer len dir di. Sky A ir li nes ýn ku - ru luþ ça lýþ ma la rý nýn Ka yý Gro up bün ye - sin de 2000 yý lýn da baþ la dý ðý ný be lir ten Gör gü lü, An tal ya da ku ru lan þir ke tin 12 Ni san 2001 de ta ri fe siz ti ca ri u çuþ la ra baþ - la dý ðý ný söy le di. Sky A ir li nes ýn, ge çen haf - ta iç hat lar da ta ri fe li u çuþ la ra baþ la dý ðý ný vur gu la yan Gör gü lü, An tal ya, Ýs tan bul, An ka ra, Ýz mir, Di yar ba kýr, Van ve Trab - zon a ra sýn da ta ri fe li u çuþ la ra baþ la dýk. Ýs - tan bul u çuþ la rýn da Sa bi ha Gök çen Ha va - li ma ný kul la ný lý yor. Kýþ dö ne min de 7 þehir a ra sýn da ya pý la cak u çuþ la ra, yaz se zo nun - da 10 ye ni þe hir da ha ek le ne cek di ye ko - nuþ tu. Ýs tan bul / a a 12 ki lo es rar e le ge çi ril di ERZURUM DA u yuþ tu ru cu sa tý cý la rý na yö ne lik dü zen le nen Þa fak O pe ras yo - nu nda 12 ki lo es rar e le ge çi ril di. A lý - nan bil gi ye gö re, Ýl Em ni yet Mü dür lü - ðü ne bað lý Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç - lar la Mü ca de le (KOM) e kip le ri, Di yar ba - kýr dan te min e di len u yuþ tu ru cu nun þe hir ge ne lin de da ðý tý mý nýn ya pý la ca ðý yö nün de bir ih bar al dý. KOM e kip le ri, sa ba hýn ilk sa at le rin de þehir ge ne lin de ki 12 nok ta ya a ra la rýn da Ö zel Ha re kât Tim le ri nin de bu lun du ðu 250 ki þi lik po lis e ki biy le, eþ za - man lý bas kýn dü zen le di. Bal yoz la rý kul la - na rak iþ ve i ka met gâh la ra gi ren tim le re, nar ko tik de dek tör kö pe ði Fos for da eþ - lik et ti.o pe ras yon da 12 ki log ram es rar, u yuþ tu ru cu sa tý þýn dan el de e di len 3 bin li ra pa ra ve çe þit li çap ta mer mi e le ge çi ril di. U yuþ tu ru cu ka çak çý lý ðý su - çun dan gö zal tý na a lý nan 16 zan lý nýn sor gu la rý nýn ar dýn dan ad li ye ye sevk e di - le ce ði bil di ril di. Er zu rum / a a YÝ BO dan Tür ki ye de ne me þam pi yo nu VAN IN Er ciþ il çe sin de ki Ya tý lý Ýl köð re tim Böl ge O ku lun da (YÝ BO) e ði tim gö ren 7. sý nýf öð ren ci si Ha þim Ars lan, 114 bin öð ren ci nin ka týl dý ðý de ne - me sý na výn da tam pu an a la rak Tür ki ye bi rin ci si ol du. Zam - bak Ya yýn la rý ta ra fýn dan 9 O - cak ta Tür ki ye ge ne lin de ya pý - lan 7. sý nýf de ne me sý na vý na ka tý lan Er ciþ YÝ BO öð ren ci si Ha þim Ars lan, 114 bin öð ren - ci nin ka týl dý ðý sý nav da, bütün so ru la ra doð ru ce vap ve re rek 500 tam pu an al dý. Sý nav so - nuç bel ge si ni a lan Tür ki ye bi - rin ci si Ars lan, öð ret men le ri, ar ka daþ la rý ve a i le si i le bü yük se vinç ya þa dý. Kay ma kam Ra - ma zan Fa ni, ba þa rý lý öð ren ci Ars lan i le Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dü rü Ce la let tin Bi lik, O kul Mü dü rü E rol Þim þek ve sý nýf öð ret me ni Ha lef A ta lay ý ma - ka mýn da ka bul et ti. Fa ni, Ars - lan ýn ba þa rý sýn dan duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. YÝ - BO la rýn ö zel lik le Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le - rin de ki ço cuk la rýn e ði ti mi i çin ö nem li ol du ðu nu be lir ten Kay ma kam Fa ni, e ði tim de ka - li te nin art tý rýl ma sý ve YÝ BO lar ü ze rin de ki ön yar gý nýn gi de - ril me si i çin bu ra lar da e ði tim gö ren öð ren ci le rin el de et ti ði en kü çük ba þa rý nýn bi le ö - nem li ol du ðu na de ðin di. Fa ni, Ha þim Ars lan a di züs tü bil gi - sa yar he di ye et ti. Er ciþ / a a DUMANSIZ HAYATA TAM DESTEK VAR H.Ü. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bilir, Kapalý alanda sigara yasaðý halk saðlýðýný koruma bakýmýndan en olumlu yasa olduðu gibi toplum bu yasayý benimsedi ve kabullendi dedi. KAH VE HA NE LER GÖZ DEN DÜÞ TÜ ANKARA Kah ve ci ler O da sý Baþ ka ný Ý sa Gü ven, ka pa lý a lan - da si ga ra ya sa ðý ne de niy le çok sa yý da kah ve ha ne nin de ðe - ri nin göz den düþ tü ðü nü be lir te rek, Ya sa ön ce si bin li - ra de ðe rin de ki bir kah ve ha ne, si ga ra ya sa ðý nýn ar dýn dan 10 bin li ra gi bi de ðe ri nin çok al týn da fi ya ta düþ tü. Sa ta cak müþ - te ri bu la mý yo ruz de di. Gü ven, si ga ra ya sa ðý nýn 2009 da baþ - la ma sý nýn ar dýn dan en çok si ga ra tü ke ti len yer ler den o lan kah ve ha ne ler de e ko no mik an lam da çö kün tü ya þan dý ðý ný kay det ti. Ý sa Gü ven, kah ve ha ne le rin ay rý bir kül tür ol du ðu - nu, kah ve ha ne ye ge len in san la rýn gün de 3-5 ga ze te o ku - du ðu nu di le ge ti re rek, kah ve ha ne ler de si ga ra lý ve si ga ra sýz ay rý böl me ya pý la rak so ru nun bir neb ze ol sun gi de ri le bi le ce - ði ni su vun du. Gü ven, Ben si ga ra iç mi yo rum. Tav si ye de et - mi yo rum. Sað lý ða da za ten za rar lý. Kah ve ha ne ye ge len in - san la rýn yüz de 95 i si ga ra i çi yor, yüz de 5 lik bir ke sim i se iç mi - yor. Dev le tin kah ve ha ne iþ let me ci le ri ne kre di o la na ðý sað la - ya rak baþ ka a lan la ra kay dý rýl ma sý na im kan sað la ma sý zo run - lu ha le gel di. Kah ve ha ne ler, si mit, po ða ça, tost gi bi fark lý ü - rün le rin sa tý þý ný yap ma sý ge re kir. An ka ra / a a ANAKKALE NÝN E zi ne il çe sin de TIR' la yol cu mi di bü sü nün çar pýþ tý ðý ve 1 ki þi nin öl dü ðü ka za da, 20 ki þi nin ya ra - lan dý ðý be lir len di. A lý nan bil gi ye gö re, ka za da ya ra la nan ya ra lan lar a nak ka le ve E zi ne dev let has ta ne le rin de te - da vi al tý na a lýn dý. E zi ne den a nak ka le is ti ka me ti ne gi den Ab dul lah Koç (34) i da re sin de ki 34 ZL 4010 plâ ka lý TIR i le kar þý yön den ge len Ka dir o lak yö ne ti min de ki 17 SL 882 plâ ka lý mi di büs, E zi ne-a nak ka le ka ra yo lu nun 10. ki - lo met re sin de ki Sa rým sak çý Köp rü sü ya kýn la rýn da çar pýþ mýþ, ka za da týr sü rü cü sü vefat et miþ ti. a nak ka le / a a Hemzemin geçitte feci kaza: 10 yaralý KONYA NIN um ra il çe sin de tre nin hem ze min ge çit te çe ki ci ye çarp ma sý so nu cu 10 ki þi ya ra - lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Kon ya-u lu kýþ la se - fe ri ni ya pan ma ki nist Mah su ni if çi yö ne ti - min de ki se fer sa yý lý Sel çuk Eks pre si, Fet hi - ye Kö yü ya kýn la rýn da ki hem ze min ge çit te Ýb ra - him Har man i da re sin de ki 42 N 6275 plâ ka lý kum yük lü çe ki ci ye çarp tý. Ka za da çe ki ci sü rü cü sü Ýb - ra him Har man, ma ki nist Mah su ni ift çi, yar - dým cý ma ki nist Mu rat Ak gül, yol cu lar dan Zü ley - ha De ðir men ci, Ay han Ka ra bu lut, Ay þe Kes kin, Sü rey ya Ak tay, Mu rat Ha yat, Yu suf De ðir men ci, Me tin Ku ral ha fif þe kil de ya ra lan dý. Ya ra lý lar, um ra Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. O lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor. Kon ya / a a TIR 'la yol cu mi di bü sü çar pýþ tý: 1 ö lü, 20 ya ra lý

4 4 HA BER YE NÝ AS YA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ FA RUK A KIR ca ni as ya.com.tr Tesettüre çaðrý FARK Son yýl lar da ve ay lar da Rus ya dan ge len ha - ber ler he pi mi zi þa þýr tý yor. A ma bu þaþ kýn - lýk, se vinç ve þü kür ge rek ti ren bir þa kýn lýk ve hay ret o la rak gö rül me li. Ne re dey se bir a sýr bo yun ca Din öl dü rü le - cek tir þek lin de po li ti ka uy gu la yan, ay ný þe kil - de Din af yon dur di yen bir ül ke den; ca mi, na maz, bay ram, te set tür ko nu lu ha ber ler ge - lin ce el bet te þük re di yo ruz, a ma ay ný za man - da da þa þý yo ruz. Rus ya dan ge len son ha ber te set tür le il gi li. Ha be re gö re Rus ya da Or to doks Ki li se si, ka dýn - lar dan da ha e dep li gi yin me le ri ni ve so kak lar - da pal ya ço gi bi bo yan mýþ va zi yet te do laþ ma - ma la rý ný is te miþ. Ha be rin de va mý þöy le: Ki li se yet ki li si baþ ra - hip Vse vo lod Chap lin, Ýn ter faks ta ra fýn dan ya - yýn la nan bir mek tu bun da, Bir Rus ký ya fet yö - net me li ði çý kar mak ge rek ti ði ni be lir te rek, Ye - te rin ce ör tün me miþ ya da bir pal ya ço gi bi bo - yan mýþ bir ka dý nýn cad de ler de, met ro da ve ya bar lar da sar hoþ er kek le re çat ma ris kiy le kar þý kar þý ya ol du ðu nu söy le di. Ki li se nin top lum la i - liþ ki ler bö lü mü nün baþ kan lý ðý ný ya pan Chap lin, ge çen ay da mi ni e tek li ka dýn la rýn, te ca vü ze uð - ra ma la rý hâ lin de, er kek le ri kýþ kýrt mýþ sa yý la - cak la rý i çin su çun ken di le rin de o la ca ðý ný ö ne sür müþ tü. Ko mü niz min çök me sin den son ra gi - de rek güç le nen Rus Or to doks Ki li se si nin hal ka yap tý ðý bu u ya rý lar, ba zý grup la rýn e leþ ti ri si ne se bep o lu yor. (A A, 19 O cak 2011) Her ne ka dar bu çað rý ya tep ki gös te ren Rus grup lar ol muþ ol sa da, or ta da bir ger çek var: Te set tür, fýt ra týn ge re ði dir! Ne re de o lur sa ol sun in san la rý te set tü re dâ vet et mek al kýþ la na cak bir du rum. An cak bu nu ký - ya fet yö net me li ði i le yap mak müm kün de ðil. Ka lý cý o lan, in san la rýn ik na e dil me si dir. Bu da an cak e ði tim le müm kün. A çýk sa çýk gi yin me yi öz gür lük o la rak yo - rum la mak hem in san fýt ra tý na, hem de dün ya ger çek le ri ne ters. ün kü pek çok a i le fe lâ ke ti - nin te me lin de te set tür em ri ne uy ma mak var. Bü tün dün ya nýn þi kâ yet çi ol du ðu sa da kat siz lik baþ ka ne i le i zah e di le bi lir? Te set tür süz lü ðün, bo þan ma ha di se le rin de de et ki si in kâr e di le mez. O hal de müm kün o lan her fýr sat ta ha ným lar te - set tü re dâ vet e dil me li dir. Rus ya da ya pý lan bu çað rý, Tür ki ye ye de ör - nek ol ma lý. Ýn san la rý din nok ta sýn da bil gi len dir - mek le gö rev li o lan Di ya net, im kân la rý ný kul la - na rak ha ným la rý te set tü re dâ vet et me li dir. Ta bi î ki uy gun li san la ve te set tür süz le ri da hi kýr ma - dan, gü cen dir me den! Rus ya da ki te set tür çað rý sý nýn ga ze te ler de yer al dý ðý ay ný gün, Ýs tan bul da ya þa nan bir te set - tür süz lük fa ci a sý nýn da ha be ri var dý. Te miz zi - hin le ri bu lan dýr ma mak i çin ay rýn tý la rý ný i fa de et me den þu ka da rý ný söy le ye lim ki; bir li se öð - ren ci si, gayr-ý meþ rû bir þe kil de ha mi le kal mýþ ve giz li ce do ður du ðu be be ði ni çöp e at mýþ. (Mil li yet, 20 O cak 2011) Be bek bir ne ti ce. Se - be bi ni dü þü nen var mý? Te me lin de te set tür em - ri ne ri â yet siz lik, müs teh cen lik ve ha ra ma bu laþ - mak yok mu? Ga ze te ler bu ha be ri du yu rur ken san ki bir tra fik ka za sý ha be ri ve ri yor muþ gi bi dav ran mýþ! Bu fe lâ ket ha ber kar þý sýn da yý kýl ma - mak, ça re a ra yý þý na gir me mek, ü zül me mek müm kün mü? Ýf sat ko mi te le ri ne buðz et mek ge rek mez mi? Bu genç le ri bu çýk maz yo la, so - ka ða ve ba tak lý ða kim sevk e di yor? Te set tür em ri ne kar þý çý kan la rýn ku lak la rý çýn la sýn! Ya bu fe lâ ket le re bir ça re bul sun lar, ya da sus sun lar, in san la rýn te set tü re dâ vet e dil - me si ne i ti raz et me sin ler. Atatürk ilkeleri hukukî kýstas olamaz En faz la dö vi zi Ý ran lý tu rist bý ra ký yor nkül TÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý Müs te þa rý Ýs met Yýl - maz, Tür ki ye ye ge len ya ban cý tu rist ler a ra sýn da ki þi ba þý na en faz la dö vi zi Ý ran lý tu rist le rin bý rak tý ðý ný söy le - di. Yýl maz, Ýs pan ya nýn baþ ken ti Mad rid de dü zen le nen 31. FI TUR u lus la r a ra sý tu rizm fu a rý na ka tý lan Tür ki - ye nin stan dý ný zi ya re ti sý ra sýn da Türk tu riz mi nin 2010 yý lýn da ki du ru mu nu de ðer len dir di. Tür ki ye yi ge çen yýl bir ön ce ki yý la gö re yak la þýk yüz de 6 lýk ar týþ la 28,5 mil - yo nun ü ze rin de ya ban cý tu ris tin zi ya ret et ti ði ni ve ilk de fa Ý ran dan ge len tu rist sa yý sý nýn 1 mil yo nu geç ti ði ni be lir ten Yýl maz, do ðu ül ke le ri nin har ca ma o ra ný nýn Ba tý ül ke le ri ne gö re çok da ha faz la ol du ðu nu kaydetti. Yýl maz, Tür ki ye ye ge len tu rist ler a ra sýn da en faz la dö - vi zi Ý ran lý tu rist le rin bý rak tý ðý ný i fa de et ti. Yýl maz, Tür - ki ye nin kom þu ül ke ler le vi ze yi kal dýr ma sý nýn tu riz mi çok o lum lu et ki le di ði ni söyledi. Madrid / a a DE MOK RA SÝ ve Öz gür lük Ý çin Yar gýç lar ve Sav cý lar Bir li ði (De mok rat Yar gý), A ta türk il ke - le ri nin, hak la rýn ve hu ku kun i çe ri ði ni be lir le ye - cek tek bo yut lu ve sa bit bir hu kuk sal o to ri te ye dö nüþ tü rül mek ten vaz ge çil me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. De mok rat Yar gý dan ya pý lan a çýk la ma da, Da nýþ tay ýn A ka de mik Per so nel ve Li sans Üs tü E ði tim Sý na vý (A LES) i çin ge tir di ði ba þör tü sü ya sa ðý na sert tep ki gös te ril di. E ði tim sis te mi ne yar gý ka rar la rýy la mü da ha le e di le rek ku ru luþ i - de o lo ji si ne uy gun ge le ce ðin po li tik kad ro la rý o - luþ tur ma mis yo nu nu geç miþ te ka rar lý lýk la ye ri - ne ge ti ren Da nýþ tay ýn, bu mis yo nu nu pe kiþ ti - ren bir ka ra ra da ha im za at tý ðý bil di ri len a çýk la - ma da, Da nýþ tay ýn bu ka ra rýn da bir çok hu kuk - sal ha ta nýn bu lun du ðu vur gu lan dý. Ka ra rýn yar gý ya bu gü ne ka dar ol du ðu ü ze re i de o lo jik ik ti da rýn a ra cý ha li ne ge tir mek ten baþ ka bir so - nuç do ður ma ya ca ðý nýn di le ge ti ril di ði a çýk la - ma da, þöy le de nil di: Hak, öz gür lük ve hak ve öz gür lük le rin sý nýr - lan dý rýl ma sý ü ze ri ne yü rüt tü ðü müz hu kuk sal tar týþ ma la rý mý zýn ar týk hu ku kun ö te si ne ta þýn - mak tan vaz ge çil me si za ru ri dir. Bu çer çe ve de A ta türk il ke le ri ken di ta rih sel pres ti ji ne tev di e - dil me li, hak la rý mý zýn ve hu ku ku mu zun i çe ri ði - ni be lir le ye cek tek bo yut lu ve sa bit bir hu kuk sal o to ri te ye dö nüþ tü rül mek ten vaz ge çil me li dir. Da nýþ tay ka ra rý nýn bir baþ ka hu ku ki so ru nu da öð ren ci, ka mu gö rev li si i le baþ vu ran a ra sýn da ki far ký kav ra ya ma mýþ ol ma sý dýr. A LES e baþ vu - ran lar, hu kuk sal an lam da ne öð ren ci ne de ka - mu gö rev li si dir ler. Sý na va baþ vu ran la rý öð ren ci ve ya ka mu gö rev li si sta tü sü i le sý nýr la ma ya ta bi tut mak ka mu a la ný ve ka mu o to ri te si nin yet ki sý nýr la rý ný da o la ða nüs tü ge niþ let mek an la mý na ge lir. Bu ba kýþ a çý sýn dan bü tün va tan daþ la rý mý - zý ka mu gö rev li si o la rak gör mek müm kün dür ki bu du rum to ta li ter bir ba kýþ a çý sý ný a çý ða se - rer. Sý na va gi ren le rin tek bir sta tü sü o la bi lir, o da baþ vu ran ya da mü ra ca at sa hi bi dir. Da nýþ tay ka ra rý nýn ü çün cü cid di so ru nu geç miþ te ver di ði ka rar la rý sa bit bir ge rek çe ha li ne ge tir me ye ça - lýþ ma sý dýr. Bu çer çe ve de da ha ön ce den ve ri len ka rar la rý i çin fi i len ve hu ku ken is tik rar ka zan - mýþ týr þek lin de ki i fa de si hem ka ra rý ný ge rek çe - len di re cek hu kuk sal ze mi ne sa hip ol ma dý ðý ný ve hem de yar gý iç ti hat la rý nýn fark lý ta ri hi dö - nem le re bað lý o la rak de ði þi me ta bii tu ta bi le cek bir hu kuk sal ol gun lu ðu nun ol ma dý ðý ný da i ti raf et miþ ol mak ta dýr. An ka ra / ci han Yaþar Yakýþ: Þef faf lýk dip lo ma si ye gö re de ðil ntbmm AB U yum Ko mis yo nu Baþ ka ný Ya þar Ya - kýþ, Wi ki le aks bel ge le ri se be biy le Tür ki ye-abd i liþ - ki le ri nin al tüst ol ma ya ca ðý ný i fa de e de rek, Bu o lay, sý nýr sýz en for mas yon a ký þý nýn sa kýn ca la rý ný gös ter di. Dip lo ma si de her þe yi a pa çýk ya pa maz sý nýz de di. An ka ra Ü ni ver si te si ve Bah çe þe hir Ü ni ver si te si Stra - te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi iþ bir li ðiy le An ka ra Ü ni - ver si te si Rek tör lü ðün de, Stra te jik Ý le ti þim ve Al gý Yö ne ti mi ko nu lu ser ti fi ka lý e ði tim prog ra mý dü zen - len di. TBMM AB U yum Ko mis yo nu Baþ ka ný Ya kýþ, Wi ki le aks Ýf þa a tý ve Dip lo mat la rýn Baþ kent le ri ni Bil gi len dir me Ýþ lev le ri ko nu lu ko nuþ ma sýn da, Tür - ki ye nin, hak kýn da Wi ki le aks in ter net si te sin de en çok bel ge ya yým la nan ül ke ol du ðu nu, bu du ru mun da Tür ki ye nin ABD a çý sýn dan ö ne min den kay nak - lan dý ðý ný söy le di. Sýz dýr ma la rýn ABD ve Ýs ra il ta ra - fýn dan ya pýl dý ðý ný dü þün me di ði ni di le ge ti ren Ya kýþ, bel ge ler de yer a lan gö rüþ le rin de ABD nin ge nel ka - bul le ri ni de ðil, dip lo mat la rý nýn gö rüþ le ri ni yan sýt tý ðý - ný be lirt ti. Ya kýþ, Wi ki le aks bel ge le ri nin za ra rý nýn ya - ný sý ra ya ra rý nýn ol du ðu nu, bel ge ler sa ye sin de ABD nin Tür ki ye de o lup bi ten le ri na sýl al gý la dý ðý nýn gö rül dü ðü nü i fa de et ti. Wi ki le aks bel ge le ri ne de niy - le Tür ki ye-abd i liþ ki le ri nin al tüst ol ma ya ca ðý ný söy le yen Ya kýþ, Bu o lay, sý nýr sýz en for mas yon a ký þý - nýn sa kýn ca la rý ný gös ter di. Dip lo ma si de her þe yi a - pa çýk ya pa maz sý nýz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Bahçeli: Danýþtay kararý gerginliðe zemin hazýrlýyor nmhp Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Danýþtay ýn ALES kýlavuzundaki kýlýk kýyafet düzenlemesini durdurmasýna iliþkin, Danýþtay þimdi kalkýp önemli mesafelerin katedildiði, üniversitelerde baþörtüsüyle giriþin rahatlatýcý bazý yönlerinin oluþtuðu bir ortamda, bu tür davranýþlarla Türkiye yi germek isteyenlere zemin hazýrlamaktan baþka bir hizmet sunmamaktadýr dedi. Bahçeli, Sincan Merkez Camisinde cuma namazýný kýldýktan sonra, yakýn çevredeki esnafý ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. MHP Sincan Ýlçe Baþkanlýðýný ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularýný cevaplayan Bahçeli, Danýþtay ýn ALES kýlavuzuna iliþkin verdiði karara yönelik soruya karþýlýk, bunlarý hukuken ülkeyi rahatlatacak, ülkede huzur saðlayacak, siyasetin malzemesi haline dönüþmüþ olan konularý tartýþtýracak yaklaþýmlar olarak gördüklerini söyledi. Yýllardan beri bu ülkede baþörtüsü konusunun tartýþýldýðýný belirten Bahçeli, Danýþtay, þimdi kalkýp önemli mesafelerin katedildiði üniversitelerde baþörtü ile giriþin rahatlatýcý bazý yönlerinin oluþtuðu bir ortamda bu tür davranýþlarla Türkiye ye germek isteyenlere zemin hazýrlamaktan baþka bir hizmet sunmamaktadýr dedi. An ka ra / a a Gü nay: Al ko le ký sýt la ma yok nkül TÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Tü - tün Ma mul le ri ve Al kol lü Ýç ki le rin Sa tý þý na ve Su - nu mu na Ý liþ kin U sul ve E sas lar Hak kýn da Yö net me - lik i le il gi li Ben hal kýn gün lük ya þa mý na bir mü da - ha le o la ca ðý ný ka ti yen dü þün mü yo rum. Genç le ri, ço cuk la rý ko ru mak a ma cýy la sý nýr lý bir dü zen le me o la ca ðý ný ve uy gu la ma nýn da bu nok ta da ka la ca ðý ný u mut e di yo rum. Bu nu da ya kýn dan ta kip e de ce ðiz de di. Gü nay, Si ne ma Mes lek Bir lik le ri Mer ke zi nin a çý lý þý nýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la - dý. Ba kan Gü nay, ye ni al kol yö net me li ði ne i liþ kin bir so ru ü ze ri ne de bu ko nu da bu gün il gi li ku rum lar la bir top lan tý yap tý ðý ný i fa de e de rek, þöy le de di: Genç le ri, ço cuk la rý ö zel lik le al kol a lýþ kan lý ðýn dan ko ru mak ko nu sun da ki gay ret, bü tün dün ya da ka bul e di len bir gay ret. Tu rizm ci ar ka daþ la rý mý zýn doð ru - dan tu rizm sek tör le ri ni et ki le ye cek bir en di þe si yok. An cak ba zý i fa de ler a ca ba uy gu la ma da a çýk me kan - lar da i le ri de so run çý ka rýr mý? kay gý la rý var. So run çýk ma sýn di ye hem sek tör hem de biz Ba kan lýk o la - rak bu nu dik kat le ta kip e de ce ðiz. Ben hal kýn gün lük ya þa mý na bir mü da ha le o la ca ðý ný ka ti yen dü þün mü - yo rum. Genç le ri, ço cuk la rý ko ru mak a ma cýy la sý nýr - lý bir dü zen le me o la ca ðý ný ve uy gu la ma nýn da bu nok ta da ka la ca ðý ný u mut e di yo rum. Bu nu da ya kýn - dan ta kip e de ce ðiz. Ýstanbul / a a Da lan gü ven ce is te di nýs TAN BUL 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce yü rü tü - len Ýr ti ca i le Mü ca de le Ey lem Pla ný da va sý kap sa - mýn da hak kýn da kýr mý zý bül ten le a ra ma ka ra rý çý - kar tý lan fi ra ri sa nýk Ye di te pe Ü ni ver si te si ku ru cu su Bed ret tin Da lan, Tür ki ye ye ge lip du ruþ ma da i fa de ver mek i çin il gi li ka nun ge re ði mah ke me den tu - tuk lan ma ya ca ðý na da ir gü ven ce bel ge si is te di.da - lan ýn a vu ka tý Hü se yin Er söz ta ra fýn dan Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si ne su nu lan di lek çe de, id di a na me de Da lan i le il gi li bö lüm le re de yer ve ri - le rek suç la ma la ra i liþ kin de lil le rin hu ku ki ni te lik ta þý ma dý ðý sa vu nul du. Bed ret tin Da lan hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý ve ril me si bir ya na, ko vuþ tur ma a - þa ma sý na ge çil me si ni bi le ge rek ti re cek ol gu lar bu - lun ma dý ðý ve Da lan ýn yar gý lan mak tan de ðil, yar gý - sýz in faz dan çe kin di ði sa vu nu lan di lek çe de, Bu ne - den le CMK 248. mad de nin 7. fýk ra sý nýn yol la ma sý i le 246. mad de nin 1. fýk ra sý kap sa mýn da tu tuk lan - ma ya ca ðý ko nu sun da ya sa da be lir ti len gü ven ce bel ge si ve ril me si ha lin de mü vek ki li miz ül ke ye ge le - rek i fa de ve re cek ve yar gý la ma nýn her a þa ma sýn da da yer a la cak týr gö rüþ le ri ne yer ve ril di. Di lek çe de, CMK nýn Mah ke me, ga ip o lan sa nýk hak kýn da du - ruþ ma ya gel me si ha lin de tu tuk lan ma ya ca ðý hu su - sun da bir gü ven ce bel ge si ve re bi lir ve bu gü ven ce þart la ra bað la na bi lir i fa de si bu lu nan il gi li mad de ye gö re, Da lan ýn tu tuk lan ma ya ca ðý na da ir gü ven ce ve ril me si ta lep e dil di. Ýstanbul / a a KA RAR MAN TIK Ý LE Ý ZAH E DÝ LE MEZ A IK LA MA DA, Da nýþ tay ýn, YÖK ü, bi rey le rin hak ve öz gür - lük le ri ni ký sýt la ma dý ðý, ek mü - kel le fi yet ler ge tir me di ði ge rek - çe si i le iþ le mi dur dur du ðu ve bu nu hu kuk man tý ðý i le i zah et - me nin imkâný nýn bu lun ma dý ðý - nýn be lir til di. A çýk la ma da, þöy le de nil di: Da nýþ tay ýn ken di si ni hem i de o lo jik hem hu kuk sal yo - rum ve me to do lo ji ba ký mýn dan tek çi ve öz cü bir ba kýþ a çý sý i le ü - ret me ye de vam et ti ði, bu an - lam da fark lý yo rum la rýn ve hu - kuk sal me to do lo ji le rin yar gý ya yan sý ma sý nýn en gel len di ði, en ni ha ye tin de Da nýþ tay ýn de - mok ra tik bir hu kuk dev le ti nin hu kuk sal ze mi nin ha zýr la ya bi le - cek bir hu ku ki ve me to do lo jik zen gin li ðe sa hip ol ma dý ðý da ha da a çýk bi çim de an la þýl mýþ týr. Danýþtay 8. Dairesi nin baþörtülü adaylara ALES'e giriþ izni veren YÖK düzenlemesini zorlama bir yorumla iptal etmesine tepkiler sürüyor. KARAR HUKUKÎLÝKTEN UZAK KON YA Ba ro Baþ ka ný Fev zi Ka ya can, Da nýþ tay 8. Da i re si ta ra fýn dan ve - ri len ka ra rýn hu ku ki ol mak tan u zak ol du ðu i fa de et ti. Ka ya can, þun la rý kay det ti: Her þey den ön ce i da ri yar gý yer le rin de tar tý þý lan, sor gu la nan i da ri iþ lem ler dir. Or ta da i da rî iþ lem ol ma dan yar gý yer le rin ce hu ku ki de ne tim ya pý la maz. Ka rar, hu kuk il ke le ri ne kar þýn i de o lo jik ar gü man - lar la ve ril miþ tir. A na ya sa nýn 125. ve 2577 sa yý lý Ý da ri Yar gý la ma U su lü Ka nu nu nun 2 nci mad de sin de be lir ti len yar gý yer le rin ce ye rin de lik de - ne ti mi ya pý la maz ku ra lý na kar þýn, yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý ve ril - me si te mel hu kuk il ke le riy le çe liþ miþ tir. Yar gý yer le ri ye rin de lik de ðil, hu ku ki de ne tim ya pa bi lir ler. Ka ya can, Da nýþ tay ýn, yar gý sal güç le i de - o lo jik ve ya sak çý bir ka ra ra im za at tý ðý ný i fa de ederek, Türk mil le ti a dý - na yar gý yet ki si ni kul la nan mah ke me le rin mil le te rað men ka rar al ma - la rý ka mu vic da ný ný sýz lat mak ta dýr di ye ko nuþ tu. Konya / a a HU DER: KUVVET AYRILIÐI ÝLKESÝNE AYKIRI DA NIÞ TAY IN ka ra rý na bir tep ki de Hu ku ki A raþ týr ma lar Der - ne ði (HU DER) Kon ya Þu be Baþ ka ný Öz gür So lak da ka ra rýn her yö nüy le sa kat ol du ðu nu be lir te rek, i de o lo jik ve mar ji nal bir yak la þý mý yan sýt tý ðý ný kay det ti. So lak, ka ra rýn hu ku ki hiç - bir te me le ve e sa sa da yan ma dý ðý gi bi, u sul ba ký mýn dan da ha ta lý ol du ðu nu di le ge tir di. Bu yak la þý mýn, Da nýþ tay ýn, i da - re nin ye ri ne geç me si ve i da re gi bi ha re ket et me sin den kay - nak lan dý ðý ný sa vu nan Öz gür So lak, Sý na va na sýl gi ri le ce ði ne i liþ kin ka rar yet ki si i da re ye a it bir yet ki dir. Da nýþ tay ýn i da re ye ri ne ge çip, þu i fa de le rin de ya zýl ma sý ge re kir þek lin de ki yak la þý mý, a çýk ça kuv vet ler ay rý lý ðý il ke si ne ay ký rý dýr" dedi. Me mur-sen: U cu be bir ka rar ME MUR-SEN An ka ra Ýl Baþ ka ný ve E ði tim-bir-sen An ka ra 1 No lu Þu be Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, Da nýþ tay 8. Da i re si nin ba þör tü lü a day la - ra A ka de mik Per so nel ve Li sans Üs tü E ði ti me Gi riþ Sý na výn a (A LES) gi riþ iz ni ve ren YÖK dü zen le me si ni zor la ma bir yo rum la ip tal e de - rek, ba þör tü sü nü tek rar ya sak la ma sý u cu be bir ka rar dýr de di. Kýr a - çýk la ma sýn da, Da nýþ tay 8. Da i re si nin er kek ve ka dýn teþ his le rin de güç lük o lu þa ca ðý, sý nav gü ven li ði a çý sýn dan o lum suz so nuç lar do ðu - ra bi le ce ði gi bi hu kuk dý þý ge rek çe ler le oy bir li ði i le al dý ðý ka rar la ba - þör tü ya sa ðý ný ye ni den hort lat tý ðý ný kay det ti. Baþ kan Kýr, þun la rý kay - det ti: Da nýþ tay 8.Da i re si nin ev ren sel hu kuk me tin le rin de ye ri ol ma - yan ve gü ven lik gi bi ken di si ni il gi len dir me yen bir ko nu da ka rar a la - rak ken di si ni hem ya sa ma nýn hem de yü rüt me nin ye ri ne koy ma sý ka bul e di le bi lir bir ka rar de ðil dir. Bek len ti miz yan lýþ ka ra rýn Da nýþ tay Ý da ri Da va Da i re le ri Ku ru lu ndan dön me si dir. Dön me di ði tak dir de tüm ya sak lar son bu lun ca ya ka dar ya sak çý lar la mü ca de le et mek boy - nu mu zun bor cu ol sun. An ka ra / Recep Gören Di ya net-sen: Vic dan la ra dar be DÝYA NET-SEN Gi re sun Þu be Baþ ka ný Fet hi Ka ra hü se yin, Da nýþ tay'ýn ya sak ka ra rýy la yüz de 95 i Müs lü man o lan ve i - nan cý i çin ba þý ný ör ten i nanç lý top lu mun vic da ný na a de ta dar be vurduðunu söyledi. Han gi hu kuk sis te mi top lu mu - nun ih ti yaç ve ta lep le ri i le böy le zýt ve u zak o la bi lir? di ye soran Ka ra hü se yin, þunlarý kaydetti: Ba þý ný ör ten ki þi nin kim lik tes bi tin de so run çý kar mýþ ne de mek? Ki þi le rin kim li - ði nin ve ta ný mý nýn ya pý la bil me si i çin yüz hat tý ve göz le rin ta - ný mý mý ö nem li yok sa saç la rýn gö rül me si mi? Bu ya sak çý zih ni ye tin, des pot lu ðun, top lu mun ek se ri ye ti nin ih ti ya cý na hi tap et me yen bu ka rar la rý ve ren le rin çað daþ ve ev ren sel hu - kuk tan, A na ya sa mýz da zik re di len e ði tim de fýr sat e þit li ðin - den, din ve vic dan hür ri ye tin den bah set me hak ký yok tur. Han gi hu kuk sis te mi top lu mun ih ti yaç ve ta lep le ri i le böy le zýt ve u zak o la bi lir. Biz ler Di ya net-sen o la rak, Da nýþ tay ý top lum sal Ba rýþ tay o la rak gör mek is ti yo ruz. Giresun / cihan DA NIÞ TAY'IN BA ÞÖR TÜ SÜ NE GE TÝR DÝ ÐÝ SON YA SA ÐA, HU KUK EV RE LE RÝ BÜ YÜK TEP KÝ GÖS TER DÝ. DE MOK RAT YAR GI, A TA TÜRK ÝL KE LE RÝ NE DA YAN DI RI LAN YA SA ÐI E LEÞ TÝR DÝ.

5 YE NÝ AS YA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ HABER 5 BAÞKENT YAZILARI Dizi dizi tahribat CEVHER ÝLHAN Tür ki ye de haf ta lar dýr di zi tar týþ ma sý ya pý lý yor. Ne ya zýk ki, ö zel lik le te le viz yon di zi film le ri tah ri ba tý ü ze rin de ki po le mik ler, ha van da su döv me nin ö te si ne geç mi yor. Top lu mu mâ nen ve mad den e roz yo na uð ra tan de je ne ras yon a za rak sü rü yor. Ah lâ kî if sad, yer li res mî ve u lus la ra ra sý ku rum la rýn a raþ týr ma la ra gö re teh li ke li bo yut la ra var mýþ. Tah ri ba týn bi lân ço su, al kol lü iç ki yi kul lan ma ya þý nýn 11 e düþ me siy le kal mý yor. Be yaz ze hir ta nýþ ma ya þý 14 e in miþ. Gra mý 150 do lar dan sa tý lan sos ye te u yuþ tu ru cu su ko ka in da hi li se le re gir miþ. Tür ki ye U yuþ tu ru cu ve U yuþ tu ru cu Mad de Ýz le me Mer ke zi nin ve ri le riy le, Tür ki ye de u yuþ tu ru cu-u ya rý cý mad de kul la nan la rýn, al kol ba ðým lý la rý nýn sa yý sýn da ki ar týþ vâ him. Yal nýz u yuþ tu ru cu dan son beþ yýl da ya pý lan 66 bin o pe ras yon da 135 bin gö zal tý ol muþ. U yuþ tu ru cu mad de ka çak çý lý ðý nýn yüz de 25 art mýþ, 66 bin o pe ras yon ya pýl mýþ. Bir tek Ba kýr köy Ad li ye si o cuk Mah ke me si nde bir haf ta da gö rü len 700 dâ vâ dan 250 si nin u yuþ tu ru cu u çu cu, za rar lý kö tü mad de kul la ný mýy la il gi li ol ma sý, kor kunç ger çe ði e le ve ri yor. Ke za Ýs tan bul Mil lî E ði - Ger çe ker, yar gý nýn gö rü þü nü Þa hin e sun du n YARGITAY Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin e, A na ya sa Mah ke me si nin Ku ru luþ ve Yar gý la ma U sul le ri Hak kýn da ki Ya sa Ta sa rý sý ko nu sun da Yar gý tay Baþ kan lar Ku ru lu nun gö rü þü nü sun du ðu nu söy le di. TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, Ger çe ker i ka bul et ti. Ger çe ker, 40 da ki ka sü ren gö rüþ me nin ar dýn dan, ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Zi ya re tin i çe ri ði ne i li þin so ru la ra Ger çe ker, A na ya sa Mah ke me si nin Ku ru luþ ve Yar gý la ma U sul le ri Hak kýn da Ka nun Ta sa rý sý ko nu sun da Baþ kan lar Ku ru lu nun gö rü þü nü ken di le ri ne tak dim et tim. Þim di lik bu nun dý þýn da bir a çýk la ma yap mý yo rum de di. Ger çe ker, ay ný gö rü þü Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e de su na ca ðý ný i fa de et ti. Ger çe ker, Yar gý tay ýn gö rü þü nü ken di le ri ne tak dim e de ce ðiz, tak dir le ri ne su na ca ðýz di ye ko nuþ tu. TBMM Baþ ka ný Þa hin de Ba na su nu lan dos ya yý A na ya sa Ko mis yo nu na ha va le e de ce ðim de di. An ka ra / a a AKP den is ti fa n AKP An tal ya Mil let ve ki li Yu suf Zi ya Ýr beç, par ti sin den is ti fa et ti. Ýr beç, Mec lis te dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, par ti sin den is ti fa et ti ði ni be lir te rek, A çý lým po li ti ka la rý nýn mil le ti mi zin yü re ðin de Ha bur ve ben zer le ri i le aç tý ðý ya ra he pi mi zin ma lû mu dur. Se çim son ra sý ya pý la cak A na ya sal de ði þik lik ler le mil le ti mi zin ve ül ke mi zin bir lik ve bü tün lü ðü nün bo zu la rak bu ya ra nýn da ha da de rin le þe ce ði en di þe si ni ta þý mak ta yým de di. Ýr beç in is ti fa sýy la AK P nin TBMM de ki mil let ve ki li sa yý sý 334 e düþ tü. Ba ðým sýz mil let ve ki li sa yý sý i se 9 a yük sel di. Ýr beç in is ti fa et me si nin ar dýn dan TBMM de ki san dal ye da ðý lý mý þöy le ol du: AKP 334, CHP 101, MHP 70, BDP 20, Ba ðým sýz 9, DSP 6, TP 1, Boþ 9, Top lam 550. An ka ra / a a TO KÝ den re kor ko nut sa tý þý n TOPLU Ko nut Ý da re si nin (TO KÝ) baþ lat tý ðý yý lýn ilk sa týþ kam pan ya sýn da, pi ya sa ya su nu lan 6 bin 758 ko nu tun 3 te bi ri 10 gün de sa týl dý. Ý da re, 10 O cak ta sa tý þa çý kar dý ðý 6 bin 758 ko nu tun 2 bin 312 si nin sa tý þý ný ön ce ki gün i ti ba riy le ta mam la dý. TO KÝ den ya pý lan a çýk la mada ko nut sa týþ la rý a çý sýn dan dur gun ge çen kýþ ay la rý nýn, TO KÝ nin uy gun ö de me þart la rýn da ki sa týþ kam pan ya sýy la ha re ket len di ði be lir ti ldi. A ra la rýn da An ka ra, Ýs tan bul ve Ýz mir in de yer al dý ðý 45 il ve 101 pro je de yer a lan 6 bin 758 ko nu tun 10 O cak ta sa tý þa çý ka rýl dý ðý ha týr la týl an a çýk la ma da, kam pan ya nýn ilk 10 gü nün de top lam ko nut sa yý sý nýn yak la þýk 3 de bi ri ne denk ge len 2 bin 312 ko nu tun sa týl dý ðý be lir til di. Ko nut sa týþ kam pan ya sý, 31 Mart a ka dar de vam e de cek. An ka ra / a a tim Mü dür lü ðü nün Em ni yet Nar ko tik Suç lar la Mü ca de le Þu be siy le Ýs tan bul un 28 il çe sin de ki 154 o kul da yap tý ðý ve 31 bin 272 öð ren ci ka týl dý ðý an ket, kü çük bir Tür ki ye ör ne ði o la rak vâ him tab lo nun bir ör ne ði. Yi ne Þiþ li ve Be yoð lu ad li ye le rin de son bir yýl da 30 bin den faz la ki þi u yuþ tu ru cu dan yar gý lan ma sý, va hâ me tin gös ter ge si. Ö zet le öð ren ci ler, iç ki u yuþ tu ru cu ve kö tü mad de ba ðým lý lý ðý ba tak lý ðýn da RTÜK, U YA RI YLA YE TÝ NÝ YOR Di ðer yan dan, AKP ik ti da rý dö ne min de, dev let e liy le oy na tý lan çe þit çe þit ku mar tür le ri ür kü tü cü bo yut lar da. Mil yon lar ca genç ve ço cuk bir týk la ma i le ko lay ca sa nal ku mar ha ne le rin or ta mý na gi re bi li yor, be dâ va a lýþ tý rý lý yor. Ru let ve po ker gi bi o yun la rý oy na ya bi li yor; fut bol, bas ket bol, at ya rý þý, boks ve te nis maç la rý i çin id di a ya gi re bi li yor. Son ke siz yýl da pi yan go, þans ve ta lih o yun la rý ço ðal týl mýþ. Mil yon lar ca li ra lýk rek lâm lar la ku ma rýn res men ö zen di ril me si ne ve teþ vik e di li yor. Bay ram-sey ran, her ve si ley le oy na tý lan pi yan go ku ma rý na, dev let te le viz yo nun da can lý çe ki li þi ya pý lan on nu ma ra, on-li ne sa yý sal o yun sa yý sal lo to, þans top lu çe ki li þi, to to gi bi çe ki liþ ler ve o yun lar ek len miþ Þüp he siz bu deh þet li tab lo nun en ö nem li et ken le ri nin ba þýn da, Tür ki ye de te le viz yon ve in ter net ya yýn la rý ge li yor. Di zi film ler de ah lâk dý þý lýk ve þid det le zi hin le ri bu lan dý rýp sap tý ran yý ký cý müs teh cen gö rün tü ler, in ter net te ki sos yal pay la þým að la rý ve por no si te le ri ze hir li ay gýt lar o la rak ço cuk la rýn kör pe zi hin le ri ni, genç li ðin, top ye kûn top lu mun mâ ne vî kül tür ya pý sý ný yý ký yor. Mil le tin mâ ne vî kül tür ya pý sý ný felç e den, a çýksa çýk lý ðý ön plâ na çý ka ran rek lâm lar, â i le mah re mi ye ti - ni hi çe sa yan çar pýk i liþ ki le re kar þý RTÜK, i le ti þim mer ke - zi ne ge len þi kâ yet le ri top la mak la ka lý yor. Ký sa ca sý, te le viz yon ve in ter net, mâ ne vî ter bi ye yok sun lu ðun da ki ce mi yet felç e di li yor; â i le ler par ça la ný yor, da ðý lý yor, ha yat lar sö nü yor. Baþ ta TBMM ve Em ni yet ol mak ü ze re, res mî ve ö zel ku ru luþ la rýn ra por la rý, im dat! i þâ ret le ri ni ve ri yor Ö zel lik le di zi film le rin Or ta doð, Or ta As ya ve Bal kan lar da ki Müs lü man ül ke le re ih râ cýy la ah lâ kî tah ri bat, Türk te le viz yon la rý a ra cý lý ðýy la bü tün böl ge ye ve dün ya ya ya yý lý yor. Ý þin ga râ be ti, mil le tin mâ ne vî kül tür ya pý sý ný felç e den, a çýk- sa çýk lý ðý ön plâ na çý ka ran rek lâm lar, â i le mah re mi ye ti ni hi çe sa yan çar pýk i liþ ki le re kar þý RTÜK, i le ti þim mer ke zi ne ge len þi kâ yet le ri top la mak la ka lý yor. En son Muh te þem Yüz yýl di zi sin de ol du ðu gi bi, Os man lý ta ri hi ni, ha ya tý fe tih ler le ve se fer ler le geç miþ ve se fer de ve fât et miþ pa di þâh la rýn ya þa yý þý ya þa yý þý ve ha rem ü ze rin den Os man lý ha ne da ný ný ka ra la yýp en tri ka lar la, komp lo lar la, kan lý ci nâ yet ler le ve ka dýn düþ kün lü ðüy le le ke le yen di zi le re kar þý, RTÜK â de ta iþ ol sun di ye ka mu o yu nun öf ke ve in fi a li ni din dir mek, ga zý ný al mak ka bi lin den gös ter me lik u ya rý yla ye ti ni yor. NE ÞÝÞ YAN SIN, NE KE BAP Bu ko nu da, Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç ýn, Ka nu nî Sul tan Sü ley man ýn ha rem, iç ki düþ kü nü, hat ta söy le me ye di lim var ma yan bir i liþ ki i çin de gös te ril me si ü zü cü. TV nin di zi yi ken di li ðin den kal dýr ma sý dü þü nü le bi lir de me si il ginç, Muh te þem Yüz yýl di zi si nin ti ca rî kay gý i le çe kil di ði ni, ger çek le rin sap tý rýl dý ðý ný, ya pý mýn bel ge sel de ðil de di zi ol ma sý nýn bir þey de ðiþ tir me di ði ni söy le yen RTÜK ten so rum lu Dev let Ba ka ný A rýnç ýn, di ziy le il gi li çok faz la þi kâ yet al dýk la rý ný da be lir te rek, pe þin den ken di si nin RTÜK ü ze rin de bir et ki si nin ol ma dý ðý ný söy le me si ve di zi ye ve ri len (u ya rý) ce za nýn ka nun çer çe ve sin de ol du ðu nu vur gu la ma sý, hü kû me tin me se le yi ge çiþ tir di ði nin i fâ de si An la þý lan o ki AKP si ya sî ik ti da rý, se çim sü re cin de ne þiþ yan sýn ne ke bap tak ti ðiy le, bir yan dan hal ka kar þý ku ru ký na ma lar da, tep ki li söy lem ler de bu lu nur ken, di ðer yan dan ço ðu bü yük med ya ku ru luþ la rýn da ya yýn la nan di zi ler di zi di zi ya yýn lan ma sý na se yir ci ka lý yor. Ne ti ce de yan daþ med ya nýn ya kýn ma la rý na ve RTÜK ün ih ta rý na rað men, u cû be hey kel me se le sin de Baþ ba kan Er do ðan la a çýk ça ters dü þen, son ra dan bu nu te vil e den Kül tür Ba ka ný Gü nay ýn, Bi rin ci bö lüm den di zi nin ö nü nün ke sil me si hak sýz lýk a çýk la ma sý doð rul tu sun da di zi di zi tah ri bat ve re zâ let de vam e di yor. Kitapta, dönemin Genelkurmay Baþkaný Hüseyin Kývrýkoðlu tarafýndan temsilci olarak gönderildiðini söyleyen albayýn Öcalan ile çarpýcý diyaloðu da yer alýyor. Askerden Öcalan a: BÝRLÝKTE ALIÞALIM Ö CA LAN'IN ÝM RA LI GÜN LE RÝ" AD LI KÝ TA P TA, DÖ NE MÝN GE NEL KUR MAY BAÞ - KA NI KIV RI KOÐ LU NUN TEM SÝL CÝ SÝ NÝN ÝM RA LI DA KAR ÞI LA DI ÐI Ö CA LAN A "OR TA DA BÝR O YUN VAR. BU O YU NU BÝR LÝK TE BO ZA LIM" DE DÝ ÐÝ BE LÝR TÝL ÝYOR. TERÖRÝSTBAÞI Ab dul lah Ö ca lan ýn, Ým ra lý ya u laþ tý ðýn da ken di si ni kar þý la yan i kin ci Er ge ne kon da va sý nýn sa nýk la rýn dan e mek li Al bay Ha san A til la U ður un, dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Hü se yin Kýv rý koð lu ta ra fýn dan tem sil ci o la rak gö rev len di ri l di ði ni, Ö ca lan a Or ta da bir o yun var. Bu o yu nu bir lik te bo za lým de di ði be lir til di. Hür ri yet in ha be ri ne gö re, te rö rist ba þý Ö ca lan ýn, Ým ra lý da a vu kat la rýy la yap tý ðý ko nuþ ma lar, Ö ca lan ýn Ým ra lý Gün le ri a dýy la ki tap ol du. Cen giz Kap maz ýn yaz dý ðý, ö nü müz de ki sa lý gü nü Ýt ha ki Ya yýn la rý ndan pi ya sa ya çý ka cak 500 say fa lýk ki tap 8 bö lüm den o lu þu yor, 20 bin bel ge ye da ya ný yor. Ga ze te ci Cen giz an dar ýn ön sö züy le ya yýn la nan ki tap ta, Ö ca lan ýn Ým ra lý da kar þý la ný þý, sor gu sü re ci, Kan dil e gön der di ði 8 mek tup ve va si ye ti yer a lý yor. Ki tap tan ba zý bö lüm ler þöy le: KIV RI KOÐ LU NUN TEM SÝL CÝ SÝ: O YU NU BÝR LÝK TE BO ZA LIM *Ö ca lan, Ým ra lý ya u laþ tý ðýn da þa fak sök mek ü ze rey di. Ken di si ni Ha san A til la U ður i sim li bir al bay kar þý la dý. Al ba yýn çok ö zel bir mis yo nu var dý. Ge nel kur may Baþ ka ný Hü se yin Kýv rý koð lu ta ra fýn dan tem sil ci o la rak gön de ril di ði ni söy lü yor, Ö ca lan a çok bü yük bir hüs nü ni yet gös - te ri yor du. Al ba yýn Ö ca lan a ilk sö zü, Or ta da bir o yun var. Bu o yu nu bir lik te bo za lým ol du. SEN BÝ LE Ý ER DE U ZUN KAL MAZ SIN *Gel di ðim de Ge nel kur may tem sil ci si be ni kar þý la dý. Sa na bü yük iþ ler dü þü yor de di. Af lar fa lan gün de me ge le bi lir de di. Si zin ki ler ne bi çim sa va þý yor lar, sa vaþ ma yý da bil mi yor lar on la rý en gel le. Ben de Bu ko nu da üs tü me dü þe ni ya pa rým de dim. Söy lem le ri man týk lý ge li yor du. Be nim dý þa rý da i ken yap ma yý dü þün dük le ri me de denk dü þü yor du. Ge nel kur may tem sil ci si baþ ta kar deþ lik la fý ný kul lan dý. O lum lu bul dum. Ge nel kur may tem sil ci si, ö nem li bi riy di. Hat ta ba na Sen bi le i çer de u zun kal maz sýn de miþ ti. So rum lu dev let bir þey ler dü þü nü yor de dim. Ta mam, is yan et me ye lim, kar deþ çe çö züm de dim. (27 A ðus tos 2002 ta rih li gö rüþ me) MÝT TEN 13 SO RU Ö ca lan Tem muz 1999 ta ri hin de ge ril la yý sý nýr dý þý na çek me ka ra rý ný a çýk la dý ðýn da, dö ne min MÝT Müs te þar Yar dým cý sý Em re Ta ner ken di si ne 13 so ru yö nelt ti: 1. Kürt ler le il gi li kül tü rel hak lar dan ne kast e di li yor? 2. Kül tü rel hak la rý ör gü te ka bul et ti re bi lir mi si niz? 3. Ba rýþ ve kar deþ lik na sýl pra tik le þir? 4. De mok ra tik çö - züm ve de mok ra tik cum hu ri yet ten ne kast e di li yor? 5. Bu ö ne ri le rin cid di ye ti ni na sýl ka bul e de bi li riz? 6. Ör güt le o lan bað lan tý nýz, uy gu la ma gü cü nüz? Ör güt din ler mi? 7. Ha len ör gü te a it bil gi sak la dý ðý ný za da ir kuþ ku lar var? 8. Dað da ki le ri in dir me pla ný nýz var mý? 9. Ör güt le so mut te ma sý na sýl dü þü nü yor su nuz? 10. E ko no mik, sos yal ge liþ me pla ný nýz? 11. Ýr ti bat bi çim le ri, kim ler le han gi bi çim de? 12. U lus la ra ra sý göz lem ci ler den ne kast e di yor su nuz? 13. Ke mal Bur kay, Hiz bul kürt siz den son ra ne ya pa bi lir? DEV LET Ý LE TÝ ÞÝ MÝ NÝ KO LAY LAÞ TI RI YOR Ö ca lan, 18 Mart-3 E kim 1999 ta rih le ri a ra sýn da PKK Baþ kan lýk Kon se yi ne 8 mek tup gön der di. Bu sü re i çe ri sin de Sor gu Ko mis yo nu i le de te mas ha lin de ol du. Ko mis yon ü ye le ri, sor gu son ra sý bel li a ra lýk lar la Ö ca lan la gö rü þü yor, Ö ca lan ýn ka le me al dý ðý mek tup la rýn dý þa rý ya çý ka rýl ma sý na im kan ta ný yor lar dý. Dev let, Ö ca lan-pkk i le ti þi min de en gel de ðil, ter si ne ko lay laþ tý rý cý po zis yo nun day dý. Mart a yýn da ki bir gö rüþ me de a vu kat lar Ö ca lan a ko mis yo nun kim ler den o luþ tu ðu nu sor du. Ö ca lan ýn ce va bý ký sa ol du: Bil mi yo rum, bel li ol mu yor. Ö ca lan, yar gý lan ma sýn dan son ra da 4 mek tup da ha gön der di. Ýs tan bul / Ye ni As ya ANKARA Kara mizah MEHMET KARA Ya sak çý lar ar týk mil le ti a cý a cý gül dü ren ic ra at lar yap ma ya baþ la dý. Þa ka gi bi di ye ni te len di ri le bi le cek son du rum da ar týk yar gý hu ku kî ol mak tan çok u zak ka rar la ra im za a ta rak, gü lünç ge rek çe ler ar ka sý na sý ðýn ma ya, za ten ka nu nî hiç bir da ya na ðý ol ma yan ba þör tü sü ya sa ðýn da ye ni mað du ri yet ler o luþ tur ma ya de vam e di yor. Týp ký, geç ti ði miz yýl lar da kat sa yý a da let siz li ði nin kal dý rýl ma sýn da ol du ðu gi bi bu se ne de Da nýþ tay YÖK ün al dý ðý bir ka rar ü ze ri ne ken di le ri ne baþ vu ran bir e ði tim! sen di ka sý nýn baþ vu ru su ü ze ri ne öy le bir ka rar al dý ki, a kýl sýr er dir mek im kân sýz YÖK geç ti ði miz ay lar da bir ka rar a la rak yýl lar dýr öz gür lük le ri en gel le yen bir du ru mu dü zelt miþ ti. Sý nav ký la vu zun da, Baþ vur ma Ýþ le mi nin Ta mam lan ma sý baþ lýk lý bö lüm de, ÖSYM Baþ vu ru Mer kez le ri ne ya pý la cak baþ vu ru lar da a ra nan ba þý a çýk ol ma zo run lu lu ðu i fa de si ta ma men çý ka rýl mýþ, ol ma sý ge re ken þe kil de ký lýk ký ya fet ser bes tî si ge ti ril miþ ti. Bu nun ü ze ri ne E ði tim ve Bi lim Ýþ Gö ren le ri Sen di ka sý (E ði tim-ýþ) 2010 A LES son ba har dö ne mi ký la vu zun da ki baþ vu ru mer ke zin de ya pý la cak baþ vu ru lar alt baþ lýk lý A ben di i le pos tay la baþ vu ru lar alt baþ lýk lý C ben di nin ve sý na va gi rer ken a da yýn ya nýn da bu lun dur ma sý ge re ken bel ge ler a na baþ lý ðý al týn da yer a lan bir fo toð raf baþ lýk lý C ben di nin ba þý a çýk ve ba þý a çýk o la rak sý na va gi ril me me si ha lin de sý na výn ge çer siz sa yý la ca ðý þek lin de ki i ba re le rin yer al ma ma sý ne de niy le ek sik dü zen le me ya pýl dý ðý ge rek çe siy le ip ta li ve yü rüt me si ni dur dur ma sý is te miy le Da nýþ tay da dâ vâ aç mýþ tý. Da nýþ tay 8. Da i re si de bu baþ vu ru yu de ðer len di re rek, 2010 A ka de mik Per so nel ve Li sans Üs tü E ði tim Gi riþ Sý na vý (A LES) son ba har dö ne mi ký la vu zun da ki ký lýk ký ya fet le il gi li dü zen le me le rin yü rüt me si ni dur dur du. Bir de, ge rek çe ye ba kýn Ge rek çe o la rak sý na va ba þör tü süy le gi ren a day la rýn fi zik sel o la rak teþ his le rin de güç lük o lu þa ca ðý ve sý nav gü ven li ðin de o lum suz so nuç lar do ða bi le ce ði gös te ril di. Ya ni di yor ki, ba þör tü lü bir ba yan ba þý ka pa lý ol du ðu i çin ta nýn mak ta güç lük çe ki le bi lir. Ne den güç lük çe kil sin? Bu nun ce va bý yok Nü fus cüz da nýn da ba þör tü lü o lan bir ba yan o ra da da ba þör tü lü bir fo toð raf kul la nýr sa ta nýn mak ne den zor ol sun? Hem bu nun gü ven lik le a lâ ka sý ne dir? Sý nav lar da kop ya skan da lý nýn ar dýn dan za ten öy le bir gü ven lik uy gu la ný yor ki, sý na va ka lem, sil gi, su da hi a lýn mý yor. Sý na va gi re cek le rin ku lak la rýn da ki kü pe ye ka dar a ra ma lar ya pý lý yor. As lýn da en ko mik(!) o lan ge rek çe de, er kek-ka dýn a day la rýn fi zik sel o la rak teþ his le rin de güç lük o lu þa ca ðý cüm le si. So kak ta ge zer ken in san la rýn ka dýn, er kek ol du ðu an la þýl mý yor mu? *** Gü lünç ge rek çe li ka rar dan son ra ya pý lan a çýk la ma lar da söz ko nu su ka rar sert þe kil de e leþ ti ri lir ken, Da nýþ tay ýn bu ka rar la ka nun ko yu cu gi bi dav ran dý ðý, bu tip sý nav la ra ba þör tü lü gi ri le me ye ce ði ne i liþ kin hiç bir hu ku kî dü zen le me nin ol ma dý ðý, ka ra rýn a na ya sa ya ay ký rý ol du ðu, ka ra rýn hu ku kî ol ma dý ðý ve i de o lo jik ol du ðu söy len di. Ka ra ra tep ki gös te ren le rin or tak gö rü þü i se ka ra rýn ko mik ol du ðu ve ka ra mi zah ör ne ði ol du ðu yö nün de ol du. Bu tep ki ler den bi ri i se ga yet an lam lýy dý. MAZ - LUM DER Ge nel Sek re te ri A vu kat Þe rif Gül A rý man ýn, Yük sek mah ke me ol mak, ev ren sel hu kuk il ke le riy le ve in san lý ðýn ak lýy la dal ga geç me ay rý ca lý ðý de mek de ðil dir sö zü bu du ru mun ö ze ti ol du. E sas me se le bu ra da *** Pe ki, þim di ne o la cak? YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, Da nýþ tay ýn yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý ü ze ri ne ü zül dü ðü nü a çýk la dý ve ka ra ra i ti raz e de cek le ri ni söy le di. Ö nü müz de ki gün ler de bu i ti raz ya pý la cak týr. Geç miþ te ki ör nek le re bak tý ðý mýz da gö rü nen o ki, Da nýþ tay YÖK ün i ti ra zý ný týp ký mes lek li se le ri ne uy gu la nan kat sa yý a da let siz li ðin de ki i ti raz lar da ol du ðu gi bi ka bul et me ye cek. Pe þin den YÖK yi ne týp ký kat sa yý me se le sin de ol du ðu a, b, c plan la rý ný uy gu la yýp ye ni ka rar lar a lýr mý, bu nu da bek le yip gö re ce ðiz. Bi lin di ði gi bi Da nýþ tay kat sa yý me se le sin de ka rar la rýn yü rüt me le ri ni bir bir dur dur duk tan son ra kat sa yý me se le si ni tam da hal let me yen, a ma a da let siz li ði ha fif le ten bir ka ra rý ka bul et miþ ti. Bu du rum da a, b, c plan la rý na sýl o lur kes tir mek zor. ün kü ba þör tü sü ko nu su nu yu mu þat mak müm kün de ðil. Ya ba þý ör tü lü ya da ba þör tü süz o lur. Bu ra da o lan yi ne ba þör tü lü le re o lu yor. Yi ne on lar ü ze rin den si ya set ya pý lý yor, i de o lo jik ka rar lar a lý ný yor. Ne ti ce sin de de mað dur o lan i nan cý nýn ge re ði ba þý ný ör ten le re o lu yor. Ka nun suz ol du ðu hal de ba þör tü sü ya sa ðý de vam et ti ri li yor. Öz gür lük ler ko nu sun da bu ka dar di renç el bet bir gün ký rý la cak ve in san lar bir gün is te dik le ri gi bi gi yi nip, is te dik le ri gi bi dü þü ne cek ler dir. ün kü so ru nun kay na ðý ba þör tü lü ler de ðil, öz gür lük le ri ih lâl e den ler dir. Biz ü mit vâ rýz. Ye ter ki, zi hin ler de ðiþ sin, öz gür lük ler den kor kul ma sýn.

6 6 YE NÝ AS YA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ MEDYA- POLÝTÝK Ba þör tü sü ne bal yoz Bu olmadýðý için askerî darbe tehlikesi de kapýda duruyor, baþörtüsü yasaðý da aþýlamýyor... GÖL CÜK TE KÝ ka rar gâh ta giz li böl me de, as ker le rin gö ze ti mi al týn da gün yü zü ne çý ka rý lan Bal yoz dar be si nin ye ni bel ge le ri nin tüy ler ür per ti ci ay rýn tý la rý, ya vaþ ya vaþ bel li ol ma ya baþ la dý... O pe ras yon tim le ri nin tan zi min den tu tun da dar be nin ya ka lan ma sý ha lin de, bu dar be nin na sýl as ke rî tat bi kat gö rün tü sü al tý na sak la na ca ðý na ka dar her þe yi, üs te lik bu kez in kâr e di le me ye cek bir or tam da öð re ni yo ruz... «««Bal yoz dar be pla ný nýn sar sý cý ye ni bel ge le ri gün de mi be lir ler ken, Da nýþ tay 8. Da i re nin, a day la rýn tür ban la rýy la sý na va gir me si ne o la nak sað la yan 2010 A LES son ba har dö ne mi ký la vu zun da ki ký lýk ký ya fet le il gi li dü zen le me le rin yü rüt me si ni oy bir li ðiy le dur dur du. Dar be gi bi, tür ban gi bi bit me yen so run la ra ge ri dön dük. Evet, olup biteni ileriye doðru aþmak için tek reçete evrensel hukuk normlarý... Da ha çar pý cý o la ný da... Wi ki Le aks bel ge le ri, A me ri kan Bü yü kel çi si nin, ge çen yýl, Bal yoz dar be pla ný nýn e le ge çi ril di ði ni gün ler de or du nun ye ni bir dar be ya pa bi le ce ðin den na sýl en di þe len di ði ni de or ta ya koy du... «««TÜ SÝ AD top lan tý sýn da ko nu þan Baþ ba kan Er do ðan, Da nýþ tay ka ra rý ný e leþ ti rir ken, hak lý o la rak þun la rý söy lü yor du: Da nýþ tay, dün A LES sý na výy la il gi li bi li yor su nuz bir ka rar al dý. A LES Sý nav Ký la vu zu nda öð ren ci le rin ký lýk ký ya fe ti ne i liþ kin ya sak la ma, ký sýt la ma ol ma dý ðý i çin yü rüt me yi dur dur du. Ka rar son de re ce key fi bir ka rar. Vic dan la rý ya ra la yan, ev ren sel hu kuk norm la rý ný çið ne yen, yar gý ya gü ve ni bir kez da ha sor gu la ta cak ni te lik te bir ka rar. Bu a lýn tý da al tý ný çiz di ðim tam la ma ev ren sel hu kuk ol du... «««Ma ya sý her dem ta ze o lan as ke ri dar be teh li ke si ne... Ba þör tü lü kýz la rý mý za e zi yet e den ka rar la ra... Ký sa ca sý mað dur ya ra tan bu Bi rin ci Cum hu ri yet re ji mi ne kar þý ka lý cý de mok ra tik dü zen le me ev ren sel hu kuk norm la rý dýr... A ma si ya set, ev ren sel hu kuk norm la rý ko nu sun da ne ka dar i nanç lý ya da i nan dý rý cý... Za ten ga li ba te mel so run da bu... «««Ne re den mi çý ka rý yo rum? Ma li ye Pro fe sö rü E ser Ka ra kaþ ýn dün kü Sa yýþ tay Ka nu nu 2010-Ak tü tün 2010 baþ lýk lý ya zý sýn dan A na ya sa sý nýn, Sa yýþ tay i le il gi li 160. mad de si nin son pa rag ra fý a þa ðý da ki gi bi i di: Si lah lý Kuv vet ler e lin de bu lu nan Dev let mal la rý nýn Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si a dý na de net len me si u sul le ri, Mil li Sa vun ma hiz met le ri nin ge rek tir di ði giz li lik e sas la rý na uy gun o la rak ka nun la dü zen le nir se ne sin de, AB re form la rý nýn rüz gâ rý ný ar dý na a lan AK Par ti hü kü me ti 160. mad de den bu pa rag ra fý ta ma men kal dýr dý. Bu, Si lah lý Kuv vet ler e lin de bu lu nan dev let mal la rý nýn de ne ti min de giz li lik e sa sý ný kal dý ra ca ðý ya da baþ ka bir i fa dey le tüm ka mu har ca ma la rý ve dev let mal la rý nýn de net len me si u sul le ri a ra sýn da bir a yý rým yap ma ya ca ðý nýn be ya ný i di... «««A ma gel gör ki 2010 son ba ha rýn da AB stan dart la rý na uy gun ol ma sý ge re ken ye ni Sa yýþ tay ya sa ta sa rý sý na, 2004 yý lýn da lað ve di len a na ya sa da ki pa rag raf, ge ne AK Par ti ma ri fe tiy le gö rü þü len ka nu nun 42. mad de si nin i kin ci pa rag ra fý ha lin de i la ve e di le rek ya sa laþ tý rýl dý... E ser Ka ra kaþ bu du ru mu bu ne per hiz, bu ne la ha na tur þu su di ye rek ö zet li yor du... «««E vet, o lup bi te ni i le ri ye doð ru aþ mak i çin tek re çe te ev ren sel hu kuk norm la rý... A ma Sa yýþ tay ya sa sýn da ki gi bi de ðil... Si ya sal çý kar cý lý ðý bir ya na ko yup, ev ren sel hu ku ku ger çek bir pu su la ya pa rak... Bu ol ma dý ðý i çin as ke ri dar be teh li ke si de ka pý da du ru yor, ba þör tü sü ya sa ðý da a þý la mý yor... «««Zul mün üs tü ne ka rar lý lýk la gi dip yok et me den, sa de ce ve sa de ce ev ren sel hu kuk norm la rý ný a lýp ye ni bir dü zen kur ma dan so run lar a þý la mý yor. Bu nu ya pýn, hep be ra ber ka lý cý bir bi çim de fe rah la ya lým... Meh met Al tan, Star, 21 O cak 2011 De mok ra si ta ri hi miz TU NUS hak kýn da ki ya zým da Tür ki ye nin i ki yüz yýl lýk bi ri ki mi ve mev cut de mok ra si si de yi mi ni kul lan mýþ tým. Ba zý o kur la rým i ti raz et ti. Ne re den çý ka rý yor dum bu i ki yüz yý lý? Ab dül ha mid dö ne min de de mok ra si mi var dý? Fa lan... A ma ben za ten Tür ki ye nin i ki yüz yýl lýk de mok ra si si de ðil, i ki yüz yýl lýk bi ri ki mi ve mev cut de mok ra si si de miþ tim. Me se le ö nem li dir. Tür ki ye de Tek Par ti dev rin de yer leþ ti ri len ba kýþ a çý sý de mok ra si yi ö nem se me di ði i çin, bu ko nu da ta ri hi bi ri ki mi de gör mez lik ten gel miþ tir. Bu yüz den far kýn da ol ma dý ðý mýz bir ta ri hi mi ra sý fi i len de yok tu sa ný yo ruz. Söz ge li þi, Na mýk Ke mal bi ze sa de ce va tan þa i ri ve Ab dül ha mid le ça týþ ma la rý a çý sýn dan an la týl mýþ týr. Na mýk Ke mal in dü þü nür yö nü, li be ral fi kir le ri an la týl ma mýþ týr. Li be ral fi kir ler Tek Par ti nin de ra hat sýz ol du ðu gö rüþ ler di çün kü. TANZÝMAT'TA MAHALLÝ DEMOKRASÝ Mer hum Prof. Bü lent Ta nör, Tür ki - Ü NÝVER SÝTE LER DE ör tü ya sa ðý fi i len de ol sa çö zül dük ten son ra bi le, ben di niz bir müd det ne fes al ma ya da hi kork muþ tum. (...)Bu ko nu hak kýn da ko nuþ ma yý bi le ya bü yü bo zu lur sa ne vin den zul say mýþ tým. (...)Baþ ba kan a Ü ni ver si te ler de ta mam da, in san lar al dýk la rý e ði ti mi ic ra et me ye ne za man baþ la ya cak, ka mu da ba þör tü sü ne ne za man sý ra ge le cek? di ye so rar ken bi le o de rin te dir gin lik ha lim geç miþ de ðil di, o sý ra da bý ra kýn fi i li du ru mun ken di si ni, bu so ru nun ken di si nin bi le Tür ki ye i çin lüks o lup ol ma dý ðý ný dü þü nü yor dum. Lüks müþ e fen dim. Ken di ne hu kuk çu di yen ja ko ben di no zor lar hort la yýp hort la yýp hu zur ka çýr ma ya dur duk ça, öz gür lük le ri bý ra kýn te sis et me yi, la fý ný et mek bi le bi ze çok muþ. U mut la nýr gi bi ol mak, bu lut lar da ðýl ma ya, ör tü nün ka ra bah tý a çýl ma ya baþ lý yor gi bi bir his se ka pýl mak bil di ðin lüks müþ. Da ha ma kul gün le re doð ru yol mu a lý yo ruz dü þün ce si, e ni ko nu ro man tizm miþ. Ýn san hak la rý, a da let, e þit lik fi lan bek - ye de de mok ra si tec rü be si nin Mu has sýl Mec lis le ri i le baþ la dý ðý na dik kat çe ker. Mu has sýl Mec lis le ri (ya da Mu has sýl lýk) 1840 lar da Tu na Vi la ye ti nde ku rul muþ ve ba þa rý lý ol ma sý ü ze ri ne za man la yay gýn laþ tý rýl mýþ tý. Bu mec lis ler vi la yet te ki müs lim ve gay ri müs lim si vil i le ri ge len le rin tem sil e dil di ði ma hal li bir i da ri ya pý lan may dý. Ö zel lik le ma li ko nu lar da yet ki liy di. Bu halk a ra sýn da tem sil fik ri nin ya yýl ma sý yö nün de ö nem li bir a dým dý Vi la yet Ni zam na me si ve za man i çin de ya pý lan de ði þik lik ler le, ye ni dü zen le me ler le Ýl Ge nel Mec lis le ri ve Be le di ye Mec lis le ri ku rul du. Bu mec lis le rin ü ye le ri de ay ný þe kil de müs lim ve gay ri müs lim i le ri ge len ler ya ni eþ raf, tüc car, ruh ban ve din a dam la rý ta ra fýn dan ya pý lan se çim le be lir le ni yor du. Ab dül ha mid dö ne min de de ma hal li i da re ler ay ný u sul ler le se çil me ye de vam et ti. O za man Ýn gi liz par la men to su nu da bel li bir mül ki yet bü yük lü ðü ne sa hip o lan lar (eþ raf) se çi yor du. Ö nem li o lan tem sil fik ri nin ge liþ me si dir da Bi rin ci Meþ ru ti yet Par la - len ti si i çi ne gir mek de en saf to ron ta ra fýn dan ha yal miþ. (...)Er ken se vin mi þiz. So ru la rý, bu yüz den ka pa týl ma nýn e þi ði ne gel miþ bir par ti nin li de ri ne de ðil, gü ven lik ve teþ his zor lu ðu ge rek çe siy le ba þör tü lü sý na va gir me ye o la nak sað la yan ký la vu zun yü rüt me si ni dur du ran Da nýþ tay 8. Da i re ye sor ma lýy mý þýz. So ra lým: Sý nav ký la vu zun da ba þör tü süy le il gi li bir dü zen le me yok. Siz ol ma yan bir dü zen le me ho þu nu za git me di ði i çin, ol ma yan i da ri iþ lem do la yý sýy la ký la vu zun di ðer mad de le ri ni de ne tim den ge çir di niz ve yü rüt me yi dur dur du nuz. Ya ni, il gi li le re sý nav ký la vu zu na ba þör tü sü nün ya sak lan ma sýy la il gi li mad de koy maz sa nýz i zin ver mem, de miþ ol du nuz. Si zin ba þör tü süy le der di niz ne dir, par don a ma ya sak çý lýk ta ki bu ceh di ni zin kay na ðý ne re den dir? ABD de, Ýn gil te re de, Al man ya da, Da ni mar ka da uy gu la nan sý nav lar da ba þör tü sü gü ven lik teh dit e di ci un sur o la rak Türkiye de Tek Parti devrinde yerleþtirilen bakýþ açýsý demokrasiyi önemsemediði için, bu konuda tarihi birikimi de görmezlikten gelmiþti men to su a çýl dý ðýn da se çim ya ban cý bir kav ram de ðil di, tem sil ya ban cý bir kav ram de ðil di, halk i ra de si, mil li i ra de ya ban cý bir kav ram de ðil di, mec lis mü za ke re le ri bi le ya ban cý bir kav ram de ðil di. Son ra bu kül tü rün da ha da de rin leþ ti ði Ý kin ci Meþ ru ti yet... 'EN ÞANLI MECLÝS' Mil li Mü ca de le yi ba þa rý ya u laþ tý ran Bi rin ci Mec lis, Me te Tun çay ýn hak lý ni te le me siy le en þan lý Mec lis tir. Hem se çim, al gý lan mý yor. On lar, ba þör tü sü nün sý nav gü ven li ði ni teh dit et ti ði ni bi le me di de, a na ný zýn a kýl lý sý siz mi si niz? Di ye lim ki gü ven lik ge rek çe ni ze i nan ma yý seç tik, pe ki in san la rýn ve ri ci le ri ni iç ça ma þýr la rý nýn i çi ne yer leþ ti rip, sý nýf la ra geç tik ten son ra da ku lak la rý na ta ka cak la rý, o ku lak la rý da u zun saç la rýy la ka pa ta cak la rý gi bi bir ih ti mal be li re mez mi? Si ze gö re be li re bi lir. Ne ya pa cak sý nýz, sý na va ký sa saç la ve a na dan ür yan ge li ne cek di ye bir mad de yaz ma yan her ký la vu zu ip tal mi e de cek si niz? Kri mi nal bir a raþ týr ma ya pýl sa, suç o ra ný nýn en alt dü zey de çý ka ca ðý na ka lý bý mý ba sa ca ðým ba þör tü lü le re yýl lar dan bu ya na yap tý ðý nýz po tan si yel teh li ke, o la sý suç lu mu a me le sin den býk ma dý nýz mý? Yan lýþ an la ma yýn ben si zi dü þü nü yo rum, top lum sal ta lep le re bu run ký výr ma nýn, o gü na hý nýz ka dar sev me di ði niz AK Par ti ye ya ra ya ca ðý na, bu ka ra rýn ken di a ya ðý ný za sýk mak ol du ðu na ne za man u ya na cak sý nýz? hem tem sil, hem fi kir hür ri ye ti, hem ço ðul cu luk ba ký mýn dan o za man ki dün ya nýn en i le ri de mok ra si ör nek le rin den bi ri dir. Mu ha le fet var dý, ta sa rý lar tar tý þý lýr dý, Mec lis te ka bul ve ret oy la rý kul la ný lýr dý. Sa de ce ka bul oy la rý nýn ol du ðu, hiç bir ret o yu nun gö rül me di ði mec lis ler, Tek Par ti za ma nýn da dýr. Dev rim dö ne mi dir. Tek Par ti dev rin de ma hal li i da re ler bi le a ta ma lar la yö ne til miþ ti. A ma mil li hâ ki mi yet fik ri, za ru ri o la rak de mok ra si nin ze mi ni ni o luþ tu ru yor du. Mil li hâ ki mi yet fik ri de Os man lý mo dern leþ me sin den in ti kal et miþ ti yý lýn da u le ma dan El ma lý lý Ham di E fen di nin hâ ki mi yet-i mil li ye hi la fet ten üs tün dür ya zý sý bir bi ri ki min ü rü nü dür. Biz de de mok ra si bi ri ki mi 1946 da baþ la ma dý, 1946 ka ra rý da u zun bir bi ri ki min ü rü nü dür. O nun i çin, Ýs lam dün ya sýn da ö nü müz de ki yýl lar da yük se le cek o lan Ýs lam-de mok ra si u yu mu tar týþ ma la rýn da Tür ki ye i ki yüz yýl lýk bi ri ki miy le e sin kay na ðý o la cak bir po tan si ye le sa hip tir. Ta ha Ak yol, Mil li yet, 21 O cak 2011 Ne gü zel Da nýþ tay ý mýz dýn sen 8. Da i re! Son ra CHP yi ne ik ti dar o la ma dý di ye zý rýl zý rýl að lar ken si ze bir ku tu men dil gön der sek, bu nu ha ka ret sa yar mý sý nýz? So ru lar ço ðal tý la bi lir, a ma me se le ö zü i ti ba riy le an la þýl mýþ týr. Da nýþ tay 8. Da i re si nin al dý ðý ka ra rýn, gü ven lik le ya da teþ his so ru nuy la de ðil, i de o lo jiy le ve ta ham mül süz lük le il gi si var. Kal dý ki var sa bir kop ya teh li ke si, bir ba yan gö rev li sý na va gi re cek a da yý çe ker bir o da ya, ku la ðý na, sa çý na ba kar, ba ka bi lir. Bu na kim se nin de bir i ti ra zý ol maz. Oy sa Da nýþ tay ýn der di bu de ðil, 8. Da i re nin der di ya sa ðýn ge ri dön me si. (...)ün kü Da nýþ tay ýn der di, ü züm ye mek de ðil, Al lah ne ver diy se bað cý ya gi riþ mek. Bir de, kar ga la rýn bi le ka rýn la rý ný tu ta tu ta gü le ce ði ge rek çe ler ö ne sü re rek ko mik ol ma sa lar. Ay rým cý lýk la rý na hu ku ki ge rek çe ler bu la cak lar di ye o ya rým a kýl la rý ný yor ma sa lar, mil le tin de ka fa sý ný ü tü le me se ler da ha i yi o la cak ya. Biz gö rür mü yüz bi le mem? Öz lem Al bay rak, Ye ni Þa fak, 21 O cak 2011 T. C. BÜYÜKEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ 2011/54 TAL. Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat 09.10/09.20 arasýnda HADIMKÖY YOLU KIRA MEVKÝÝ N: 188/1 BP KARÞISI B. EKMECE TEM OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %... KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 19/01/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , ER 0926 PLAKALI 2007 MODEL fiyat DOBLO MARKA SAFARÝ BEJ RENKLÝ ARKA KOLTUKLU VE CAMLI KAMYO- NET MULTÝ JET ARA ARKA BAGAJ KAPISI MACUNLU MUHTELÝF ÝZÝKLER VAR. ANAHTAR VE RUHSAT YOK. B: 4281 T. C. FA TÝH 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ DOS YA No : 2009/2939 Tal. MENKU LÜ N A I K ART TIRMA Ý LA NI Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Bi rin ci art týr ma 03/02/2011 gü nü sa at / da CEM O TO PAR KI ( Ku ru Se bil Sok. No : 3 / K.M.PA ÞA FA TÝH / ÝS TAN BUL ) ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 08/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te Ý kin ci art týr ma ya pý - larak sa tý la ca ðý, Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ýný bul - ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu - zun sa týþ be de li ü ze rin den Mev zu a týn Be lir le di ði o ran da Ya sal K.D.V nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Mu ham men kýy me ti LÝ RA A de di CÝN SÝ (Ma hi ye ti ve ö nem li ö zel lik le ri) ,00 TL 1 34 FE 1961 Pla ka lý HYUN DA I GETZ Mar ka 1.5 VGT HY KLM Ti pi 2008 Mo del Si yah Renk li Hu su si O TO MO BÝL (Ö zel lik le ri: A raç ta Muh te lif i zik ler Mev cut) B: 4515 AF ÞÝN AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ NDEN E SAS NO : 2009/68 KA RAR : 2010/281 Da va cý Meh met TAÞ KA LE Ve ki li Av. H. B. Ve li A rý kan ta ra fýn dan, Da va lý lar E mi ne AK DE MÝR vs a leyh le ri ne a çý lan Ta pu Ýp ta li Tes cil da va sýn da da va lý Kah ra man Ma raþ Ý li Af þin Ýl çe si nü fu su na ka yýt lý Dur muþ A li ve E mi ne ký zý 1952 do ðum lu YÜK SEL AK DE MÝR tüm a ra ma la ra rað men bu lu na ma dý ðýn dan i la nýn teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup ya pý lan yar gý la ma so nu cun da, K. Ma raþ Ý li Af þin Ýl çe si Ye þil yurt Ma hal le si Ýð de li oð lu mev ki i 409 a da 4, 15 ve 23 par sel nu ma ra la rý Da va lý A LÝ AK DE MÝR a dý na ka yýt lý ta þýn maz la rýn Ta pu Kay dý nýn Ýp ta li i le da va cý MEH MET TAÞ KA LE a dý na Ta pu ya Tes ci li ne ka rar ve ril miþ tir. A dý ge - çen yu kar da be lir ti len da va ö ze ti ve mah ke me miz ce ve ri len ka ra ra i ti ra zý o lan la rýn i la ný ya pýl - dý ðý ta rih ten i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de, var sa i ti raz la rý nýn mü ra caat la bil di ril me si ve ya ken di - le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri, ve kil i le de tem sil et tir me dik le ri tak tir de mah ke me miz ce ve ri len ka ra rýn yok luk la rýn da ke sin le þe ce ði i la nen teb lið o lu nur B: T. C. SA RI YER 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/27 SA RI YER 1.AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN Da va cý ÝS MET KÖ SE OÐ LU, OS MAN KÖ SE OÐ LU, KE MAL BA TI GÜN, BAY RAM EZ BER, MAS TA FA ARS LAN ve ki li Av. KA DÝR KAR TAL ta ra fýn dan da va lý AR MA ÐAN BAY RAK - TAR a ley hi ne a çý lan Sa rý yer il çe si, 111 paf ta, 675 a da, 35 par sel de ka yýt lý ta þýn maz ü ze rin de ya - pýl mýþ bu lu nan bi na la rýn da va cý la ra a it ol du ðu nun tes pi ti bi na de ðe ri nin tes pi ti ve bi na be del - le ri nin da va cý bi na sa hip le ri ne ö den me si da va sýn da ve ri len ka rar u ya rýn ca; Da va cý ve ki li da va di lek çe si i le mü ve kil le ri nin his se da rý ol du ðu, Ýs tan bul Sa rý yer il çe si, 111 paf - ta, 675 a da, 356 par sel de ka yýt lý ta þýn maz da ya pýl mýþ bi na la rýn da va cý lar ta ra fýn dan ya pýl mýþ ol duk la rý nýn ve bu bi na la rýn de ðe ri nin tes pi ti i le bu de ðe rin sa tý þý is te nen 35 par se lin de ðe ri nin o ran lan ma sý ný, da va ko nu su bi na lar i çin o ran be lir len me si ne, par se lin sa týl ma sý du ru mun da ar sa de ðe ri nin ha ri cin de da va ko nu su bi na lar i çin be lir len miþ o ran ü ze rin den bi na lar de ðe ri nin, her bir bi na sa hi bi mü ve kil le re ö den me si ni is te miþ tir. Mah ke me miz ce ya pý lan du ruþ ma nýn ve - ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Sa rý yer il çe si, Es ki Su lar Cad. i çek Sok. No: 11 Sa rý yer / Ýs tan bul ad re - sin de i ka met e den da va lý MÜ NEV VER SE HA EK ÞÝ OÐ LU, Sa rý yer il çe si, Mer kez Mah. Es ki Su lar Cad. i çek Sok. No: 11 Sa rý yer / Ýs tan bul ad re sin de i ka met e den da va lý HA CI GÜ NER, Sa rý yer il - çe si Mer kez Mah. Es ki su lar Cad. i çek Sok. No: 11 Sa rý yer /Ýs tan bul ad re sin de i ka met e den da - va lý SA LÝ HA YE LÝZ BAY RAK TAR, Sa rý yer il çe si, Mer kez Mah. Es ki Su lar Cad. i çek Sok. No: 11 Sa rý yer / Ýs tan bul ad re sin de i ka met e den da va lý SE MA BAY RAK TAR ve Sa rý yer il çe si Mer kez Mah. Es ki Su lar cad. i çek Sok. No: 11 Sa rý yer / Ýs tan bul ad re sin de i ka met e den da va lý AY ÞE AL PER in a dý na çý kar tý lan teb li ga týn bi la teb lið i a de e dil di ðin den ve ya pý lan a raþ týr ma da ad re si tes pit e di le me di ðin den da va nýn du ruþ ma nýn ya pý la ca ðý 22/02/2011 gü nü sa at de, bu du - ruþ ma ya da va lý nýn da va i le il gi li tüm bel ge le ri ni be ra be rin de ge ti re rek ib raz et me si ya da ken - di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, du ruþ ma ya gel me di ði ve ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir - me di ði tak dir de du ruþ ma nýn yok lu ðun da ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði HUMK un ve de - vam lý mad de le ri ge re ðin ce da va di lek çe si teb li gat ye ri ne ka in ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 03/12/2010 B: 4408 T. C. BE YOÐ LU 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ 2010/1497 tal. Ör nek No: 25 Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at a ra sýn da BE YOÐ LU/ÝS TAN BUL E ren ler Tek ke si sok. 19/A Ha lý cý oð lu ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu - lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka - dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir - me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin - den %... o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi - le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 12/01/2011 TAK DÝR E DÝ LEN DE Ð E RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) 3.000, x180 kut mu mar ka ha lý 300, x230 pe lüx mar ka ha lý 4.800, x230 tüy lü ku kas ha lý 5.600, x230 ku kas ha lý nor mal 5.000, x200 muh te lif mar ka ha lý. B: 4458 T. C. DÝ YAR BA KIR 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN ÝLAN E SAS NO: 1998/818 E sas ve 2003/788 ka rar Da va cý Köy Hiz met le ri Ge nel Mü dür lü ðü ve ki li ta ra fýn dan da va lý A ziz Ýn þa at vs. a ley hi ne a çý - lan a la cak da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nu cun da ka ra ra bað la nýp tem yiz e di len ka ra rýn Yar - gý tay 15. Ce za Da i re si nin ta rih, 2010/2645 e sas, 2010/3783 ka rar sa yý lý i la mý i le o - nan ma sý na ka rar ve ril mek le, Da va lý lar Ek rem Kuþ ve Ce lal Ye þil göz ün bi li nen ad res le ri ne çý kar - tý lan teb li gat la rýn i a de e dil me si ve ad res le ri nin tes pit e di le me me si ne de ni i le mah ke me ka ra rý - nýn i la nen teb lið e dil di ði bu ne den le Yar gý tay i la mý nýn da i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ ol du - ðun dan, i la nýn ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. ÜS KÜ DAR 4. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ SA YI: 2010/ MEN KU LÜN A IK AR TIR MA Ý LA NI Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ - týr. Bi rin ci ar týr ma nýn ET PA O TO PARK EM NÝ YET MAH. YU NUS EM RE SO KAK NO: 10 KI SIK LI ÜS KÜ DAR ad re sin de 11/02/2011 Gü nü, sa at le ri a ra sýn da ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 16/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve mal la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da K.D.V. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa - týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör - ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra - sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/01/2011 Mu ham men Kýy me ti Li ra A de di Cin si (Ma hi ye ti ve Ö nem li Ni te lik le ri) ,00 TL 1 34 UB 0363 PLA KA LI BMW MAR KA 2003 MAR KA MO TO SÝK LEK MO TOR NO: 122EB ÞA SÝ NO: WB10441A33ZH56926 A NAH TAR VE RUH- SAT VAR. MUH TE LÝF YER LER DE Ý ZÝK VAR. KOL TUK YIR TIK VAR. B: 4364 T. C. KÜ ÜK EK ME CE / ÝS TAN BUL 4. ÝC RA DA Ý RE SÝ 2010/2490 TLMT. Ör nek No: 25* TA ÞI NI RIN A IK AR TIR MA Ý LA NI Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 10/02/2011 gü nü sa at 12:45-12:55'de Ci ha ner Park sa, Ye di e min O to par ký Fi ruz köy Mh. Fi ruz köy Blv. La ti fe ha ným Sk. No: 176/1 Av cý lar Is tan bul da ya pý la ca ðý ve o gün kýy - met le ri nin % 60 ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 15/02/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar - týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma - sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du - ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na - me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te - ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re - mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 12/01/2011 Tak dir E di len De ðe ri TL. A de di Cin si ( Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det 34 FA 4943 Pla ka lý, 2008 Mo del, Ford Con nect 1.8 TDCI Ka pa lý Ka sa Kam yo net, Muh te lif çi zik ler var, A nah tar ruh sat yok. B: 4353 T. C. BUR DUR A Ý LE MAH KE ME SÝ Ý LAN E SAS NO: 2009/457 KA RAR NO: 2010/387 Da va cý Ha ti ce Ü nal ve ki li ta ra fýn dan da va lý Em rah Ü nal a ley hi ne mah ke me mi ze a çý - lan bo þan ma da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sýn da ve ri len ka rar ge re ðin ce; Is par ta Ý li Se nir kent Ýl çe si Gen ça li Kö yü nü fu su na ka yýt lý Meh met A li ve Ke zi ban oð lu, Is par ta do ðum lu, T.C. Kim lik no lu Em rah Ü nal a mah ke me miz den ve ri len ta rih li ka rar teb lið e di le me di ðin den, kol luk ça da ya pý lan a raþ týr ma lar da ad re si tes pit e di le me di ðin den mah ke me miz ka ra rý nýn i la nen teb lið e dil me si ne ka rar ve ril miþ ol mak la; Da va cý nýn da va sý nýn ka bu lü ne, Is par ta Ý li Se nir kent Ýl çe si Gen ça li Kö yü cilt: 23, ha ne: 27, bsn: 56 da nü fu sa ka yýt lý Fey zul ve Dön dü ký zý do ðum lu ve T.C. Kim lik no lu Ha ti ce Ü nal i le ay ný yer nü fu su na ka yýt lý Meh met A li ve Ke zi ban oð lu do ðum lu ve T.C. Kim lik no lu Em rah Ü nal ýn bo þan ma la rý na, da va cý Ha ti ce Ü nal ya ra rý na ay lýk 150,00 TL. yok sul luk na fa ka sý tak di ri ne, yi ne da va cý Ha ti ce Ü nal ya ra rý na 2.500,00 TL. mad di, 2.500,00 TL. ma ne vi taz mi na ta hük me dil me si ne ka rar ve ril miþ o lup, i lan ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra ken di si ne teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve bu teb lið ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çin de Yar gý - tay a tem yiz yo lu na baþ vu rul ma dý ðý tak dir de ka ra rýn ke sin le þe ce ði i la nen teb lið o lu nur. B: 4166

7 8 E LÝF / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ PO ZÝ TÝF PEN CE RE 80 Baba! Ben olmama yardým et; yerime geçme SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com Be nim le ko nuþ, a ma mü da ha le et me. Her kon fe ran sý mýz ha ya týn i çin den on lar ca ya zý yý da be ra be rin de ge ti ri yor. Ýs ken de run da yap tý ðý mýz kon fe rans da böy le bir so nuç ver di. Kon fe rans son ra sý im za prog ra mý mýz da on lar ca so ru ya mu ha tap ol duk. So ru lar tam da ha ya týn or ta ye rin den. Ya þa nan ha ya týn ta or ta ye rin den a lý nan gö rün tü ler, za man za man din le ye ne de duy gu lu an lar ya þat mý yor de ðil. Ar týk ya zý la rý mýz o ku yu cu ve din le yi ci so ru la rý et ra fýn da þe kil le ni yor. Genç lik ve An ne-ba ba Ý liþ ki le ri ko nu lu kon fe ran sý mý zý çok tak dir et ti ði ni söy le yen ü ni ver si te me zu nu Ah met Be ye fen di, bir so ru yu da sor ma dan ge çe mi yor. Ken di sin den çok e min bir ko nuþ ma üs lû bu i çe ri sin de, bu sý ra da ko nuþ tu ðu ki þi ye de ne re dey se ders ve rir bir e da i le genç oð luy la o lan i liþ ki le rin den dem vur mak ta. Ta biî so ru so ra nýn þart la rý ne o lur sa ol sun, biz, ön ce din le yi ci yiz. A ra cý i le e pey ce bir yol cu luk yap tý ðý mýz Ah met Be ye fen di, bir iç ça týþ ma nýn ga lip gel miþ so nu cu o la rak i fa de et ti ði an la þý lan cüm le le ri ol duk ça dik kat çe ki ci. Yahu ho cam, bi zim bir genç var. Ye ni kad ro ya a tan dý. O na ge çen ler de bir a raç al dým. ok da gü zel bir a raç tý. Bu be ye fen di ben hac da i ken, al dý ðým a ra ba yý sat mýþ ve git miþ ken di si es ki mo del bir BMW al mýþ. Res men bir ta koz. Ne ak la hiz met tir an la þýl maz. Bu genç ler ne den böy le! Ar týk kad ro ya a ta nýn ca, ba na da pek bir þey sor maz ol du. Za ten ön ce de sor maz dý. Hep ben o na yol gös te rir dim. Ne ka zan dý i se, ne el de et tiy se hep si yo ðun gay ret le rim so nu cu ol du. O i se, bü tün be nim at tý ðým a dým la rýn ak si ne, ba na kar þý me sa fe li ve ben a ra ma sam hiç bi zim le gö rü þe cek gi bi de ðil. Ba zen ne re dey se, E mek le rim diz le ri ne dur sun. di ye cek nok ta ya ge ti ri yor. Ge çen ler de de ken di si nin al dý ðý ye ni a ra ba sý na bi zi an ne siy le bin dir di ve bir yer le re doð ru gi di yor duk. A ra ba yol da su kay nat maz mý? Tam ba na fýr sat düþ tü ve að zý ma ne gel diy se söy le dim. Doð ru su ço cuk kar þým da bir tek ses çý kar ma dý. A ma ben faz la ca ký zýn ca sa de ce bir kaç cüm le kur du, a ma be ni yü rek ten vur du: Ba ba ben ne za man dýr bu a ra ba ya bi ni yo rum, hiç böy le bir þey ol ma mýþ tý. Ýlk kez sen bin din iþ te böy le ol du. Bu bo zuk a raç se nin ter cih et ti ðin o ö te ki a raç tan ba na da ha gü zel ge li yor. Hiç de ðil se bu be nim zev kim. Be nim ka ra rým. Yan lýþ da ol sa, ka ra rým, be nim ol sun ba ba. Ben ka rar ve re yim ki, ne ti ce si ne de ben kat la na yým. A ma sen, ben ol ma ma hiç mü sa a de et me din. Ar týk bir a yak ka bý bi le a lýr ken ya ným da se ni a rý yo rum. Sen yok san, ben de yo kum. Bu ha yat, ha yat de ðil. Ö zür di le rim ba ba! de di ði ni i fa de et ti. Ben de ço cuk tan ilk kez böy le cüm le ler du yu yor dum. Þa þý rýp kal dým. Ön ce ne ler o lu yor di ye dü þün düm. Ba þý mý ta þa vur muþ gi bi ol dum. o cu ðun cüm le le ri kar þý sýn da yý kýl dým. Ken di mi zor top la dým Ah met Be ye fen di ko nuþ tu da ko nuþ tu. Ben de, ra hat ko nuþ sun di ye, hiç a ra ya gir me dim. Ko nuþ tu da ko nuþ tu. Ben a ra ya gir me yin ce, Ho cam, ni ye ko nuþ mu yor sun? Ben sa na bir þey so ru yo rum, sen hiç bir þey söy le mi yor sun? Ne di yor sun bu ko nu i le il gi li? de di. A h m e t Bey, as lýn da kim se ye söz hak ký ta ný mý yor du. Muh te mel dir ki, o e vin de ki ken di si ol ma sý na mü sa a de e dil me miþ o lan genç de böy le bir bom bar dý man al týn da. A dam hem so ru so ru yor, hem ce vap ve ri yor. As lýn da so ru so ru yor muþ gi bi ya pý yor. Der di, ken di yap tý ðý dav ra nýþ la rýn hak lý lý ðý ný sa vun mak. Ken di ne ve yan sýt tý ðý dav ra nýþ la ra toz kon dur ma yan bir ya pý ken di ni gös te ri yor. Za ten böy le bir ya pý ya ça re ü ret sen de ne o la cak? Ni yet, der di ne ça re a ra mak ol ma lý. Bu i se, ko nu þa rak, o nay bek le ye rek ra hat la mak is ti yor. o cu ðu/gen ci ü ze rin de, bu ka dar be lir le yi ci o lan bir ba ba mo de li, ha ki ka ten çe kil me si çok zor bir im ti han ha li dir. Bu ba ba yý bu de re ce böy le bas kýn dav ra nýþ la ra i ten þey, el bet te ki ço cu ðu nu ken di mül ki ye tin de gör me si dir. Ya ni Sen, be nim sin; be nim çiz gim den, sö züm den çý ka maz sýn. Se nin dü ne ka dar harç lý ðý ný ben ver dim. Da ha se ni ev len di re ce ðim. Yü kün ü ze rim de me sa jý dýr. Ah met Bey, be nim ses siz se da sýz sa de ce din le yi ci ol du ðu mu an la yýn ca, ken di si ni çek ti or tam dan ve E vet ho cam, si zi din li yo rum. de di. Doð ru su be nim ses siz ka lý þý mýn se be bi ni an la ma sý bi le bir ders gi biy di. Ah met Bey, sa mi mi ce so ru yo rum. Gen ci niz le ko nu þur ken þu an da ki ses to nu nuz la mý ko nu þu yor su nuz ya da bu ko nu si zin an lat tý ðý nýz bi çim de mi ce re yan et ti? Yok sa ses to nu nuz, a zar la ma, kýz ma, ba ðýr ma þek lin de mi i di? Ve gen ci niz si zin kar þý nýz da ken di doð ru su nu sa vu na bi lir mi? Bu na mü sa it mi si niz? Yok sa ken di doð ru nu zu ne o lur sa ol sun bin dir me mi ya pý yor su nuz? Ben so ru la rý sor duk ça, Ah met Bey i yi ce ses siz li ðe bü rün dü. Ben de bu ses siz li ði bul muþ ken, gen cin pen ce re sin den his se - di le cek le ri bir bir ak tar dým. Ba ba nýn ken di genç lik yýl la rý na git me si ne yar dým cý ol dum. Ken di ba ba sý nýn ken di si ne çek tir di ði bir ha tý ra yý a ra ya dü þük ton da bir ses i le ak tar dý; Ba bam, genç lik yýl la rým da köy den çýk ma ma mü sa a de et me miþ ti. Ben de o gü nün þart la rýn da ký sa sü re li de ol sa ev den kaç mýþ tým. A ma çok zor luk lar çek miþ tim. A ma o gün o ka çýþ ol ma sa i di, bu gün, bu bu lun du ðu muz nok ta da o la maz dýk. A ma ar týk ha yat es ki si gi bi de ðil. Ar týk kim se le re gü ven kal ma dý. Ben de ço cu ðu mun bir yan lýþ yap ma sýn dan kor ku yo rum. A ma bi raz da faz la ol du ðu mu his set mi yo rum ga li ba. Ah met Bey hep ço cu ðum, ço cu ðum de yip du ru yor. o cu ðum de di ði ki þi i se, bir din gö rev li si o lan ko ca man a dam. Ya kýn da ev le ne cek. O ar týk ço cuk de ðil. O ar týk ço cuk sa hi bi o la cak bir bi rey. A ma ge lin de ba ba ya bu nu an la týn ba ka lým. Ah met Bey, çok da öy le na si hat din le ye - cek bir ya pý da de ðil. De di ðim de dik, çal dý ðým dü dük cin sin den bir tu tum i çe ri sin de. O nun i çin ko nuþ mak da ko lay de ðil. A ma ken di si ne söy le nen le rin e ðer din de bir ye ri var sa, ha dis i se, Kur ân dan i se he men su sup din li yor. Ben o nun bu yö nü nü bi raz geç fark et tim. Ve fark e din ce de öy le ce ko nuþ tuk. Ah met Bey le o lan soh be ti miz an la þý lan sü rüp gi de cek. ** Her bir in san da Ya ra dan, pek çok Es ma sý ný nak þet miþ tir. Bir is mi de bas kýn þe kil de dir. As lýn da her gen ci miz de Al lah ýn bir is mi is ti fa de e di le cek þe kil de dir. O nun i çin ço cuk la rý mý zýn her bi ri sin de Rab bi mi zin i sim le ri nin te cel li le ri var dýr. E ðer biz o nu si lip yok et me miþ sek! O nun i çin bir a dým at ma dan ön ce on lar la is ti þa re et ti ði miz de, as lýn da Al lah ýn i sim le ri i le is ti þa re et miþ o lu ruz. A ma o i sim le rin ye þer me si ne mü sa a de et miþ sek, yok sa ço cuk la rý mýz ken di le ri ol ma ya mü sa a de e dil me miþ se, ken di dü þün ce le ri ni ya þa ma ya fýr sat ta nýn ma mýþ sa ve hat ta ha ta la rý na, kýz gýn lýk la rý na, öf ke le ri ne im kân sað lan ma mýþ sa; bu in sa nýn, in san ol ma sý na fýr sat ta nýn ma mýþ de mek tir. Ken di o la ma mak ne a cý bir dram dýr. Be nim ço cu ðum, be nim yav rum, be nim, be nim, be nim de dik çe, yo k ol muþ ben lik ler. Sa de ce be nim di yen, ben i ni bes le miþ. Ken di si nin kop ya la rý ný ço ðalt mýþ. En bü yük dik ta tör le rin yap týk la rý da bu za ten. Ken di rüz gâ rý ný es tir mek. Ken di rüz gâ rý nýn dý þýn da kim se le re ha yat hak ký ta ný ma mak. Son ra da, Ne den ki þi lik li bir oð lum yok, ne den þah si yet li bir ký zým yok hi kâ ye le ri an lat ma ya de vam e der in san lar. Ah met Bey le yol cu lu ðu muz hiç tat lý geç me di. ün kü an lat týk la rý tam bir duy gu ci na ye ti hi kâ ye si i di. Bir in sa nýn na sýl yok e dil di ði nin hi kâ ye si i di. Son ra son ra da, kal mýþ, O na bir ge lin bu lup ev len di re ce ðiz. di ye bö bür le ni yor, ba zý cüm le le ri mi ken dim de zor tu tu yor dum, so nun da da ya na ma yýp, pat la dým ar týk ben de. A ma sa kin ce bir ses to nu i le Ho cam, se nin o na ya pa bi le ce ðim en bü yük ba ba lýk ne bi li yor mu sun? de dim. O da, Ne dir, ne o lur söy le? de di. Sen o nu ev len dir me, sen o na kýz bul ma, sen o na mas raf da et me, sen o na hiç ka rýþ ma ye ter. Ba ba ol, ye ri ne geç me! O sa na so rar sa, ce vap ver. A ma ne ti ce yi sen be lir le me. Ko nuþ, a ma ka rýþ ma. Yok sa, o nun ö bür â lem de ki im ti ha nýn dan da sen so rum lu o la cak sýn. Or tam a de ta buz kes miþ ti. Bel ki de ilk kez böy le cüm le ler du yu yor du Ah met Bey. A cý a ma ger çek cüm le ler MUHAMMED ÞEVÝKER Aydýn lan ma cý fel se fe den bes le - nen Av ru pa nýn; ar týk bir coð raf ya i le sý nýr lý ol ma yan Av ru pa nýn, i çi miz de ki Av ru pa nýn e sas sýz e sas la rýn dan bi ri nin, her ke sin ken di ne ma lik ol du ðu id di a sý ol du ðu nu bi li yo ruz. O na gö re, her bir var lý ðýn ga ye si ken di be ka sý ný ken di ba þý na te min et mek tir. Av ru pa, in sa nýn a ciz li ði ni, fa kir li ði ni ve kul lu ðu nu u nu tur ve u nut tu rur. Bir si ne ðe mað lûp o lan, kü çük bir mik ro ba ye nik dü þen, be de ni nin da ðýl ma sý na, vü cu dun da yer tu tan has ta lýk la ra, yaþ lan ma ya ve ze va le en gel o la ma yan be þe rin ken di ne mâ lik ol ma sý ku ru bir ve him dir, a ma kul luk tan kaç ma nýn da baþ ka yo lu yok tur. Bu na bað lý o la rak, Ba tý lý la rýn ve ba tý cý la rýn ki tap la rýn da ken di ni ger çek leþ tir me (self-re a li za ti on) ö nem li bir yer tu tar. O na gö re, in sa nýn ya pýp et tik le rin de ul vî bir var lý ðýn mü da ha le ve i ra de si söz ko nu su de ðil dir. O, ak lý nýn ve he ve si nin her de di ði ni yap ma lý dýr. Bu ko nu da i yi kö tü; ah lâ kî, gayr-i ah lâ kî hiç bir sý nýr ta ný maz. Av ru pa genç li ði nin, gü nü müz de göz le nen a cý na cak hal le re gel me sin de ö nem li bir pa yý bu lu nan va ro luþ çu fel se fe nin bir ön cü sü, in ti ha rýn da ken di ni ger çek leþ tir me nin bir par ça sý ol du ðu nu söy ler. Zi ra ca nýn e ma net ol ma sý on la rýn dün ya sýn da yer et me miþ tir. Av ru pa lýya gö re ken di ni ger çek leþ tir me nin yol la rýn dan bi ri ü ret mek, ne pa ha sý na o lur sa ol sun ü ret mek, u cuz ü ret mek, kâ rý a za mî se vi ye ye çý kar mak i se di ðe ri de çýl gýn ca tü ket mek, o la bil di ðin ce tü ket mek, her ne ye mal o lur sa ol sun tü ket mek tir. Bu çýl gýn ü re tim ve tü ke tim çar ký ný dön dür mek i çin, ge rek li o lan un sur be þe rin ih ti yaç la rý nýn, her ve si le kul la ný la rak, bi te vi ye zi ya de leþ ti ril me si dir. Bu nun sos yal pat la ma la ra se bep ol ma sý, ma ne vî yan gýn la ra yol aç ma sý, gö zü nü ka zanç bü rü yen bi ri le ri i çin çok da ö nem li de ðil dir. Ehl-i vic dan ba zý sos yal bi lim ci ler par ça lan mýþ a i le ler ve ya sa de ce an ne ya da ba ba sý i le ya þa mak zo run da ka lan ço cuk lar (sing le-pa rent chil dren) i çin en di þe le ri ni i fa de e der, a i le nin ye ni den te si si i çin ça re ler te da rik e der ken, ü re tim-tü ke tim çar ký nýn dü zen li iþ le me sin den baþ ka bir þey dü þün me yen ka pi ta list, o ra lý de ðil dir. Bu sos yal pat la ma lar o nun i þi ne bi le ge lir. Zi ra bir e ve bir ça ma þýr ma ki ne si, bir te le viz yon ve bir so ðu tu cu ye ter ken, ev le rin i ki leþ me si i le bu a raç la rýn sa yý sý i ki ye kat la na cak týr. Ya ni ih ti yaç lar zi ya de ký lý na cak týr. Ýh ti yaç la rýn zi ya de leþ ti ril me sin de ka dýn ta i fe si ne bü yük bir iþ düþ mek te dir. Bu, ön ce lik le de ði þik li ði, ye ni li ði, gü zel gö rün me yi se ven ka dýn fýt ra tý kul la ný la rak ya - YE NÝ AS YA NIN HAF TA LIK Ý LÂ VE SÝ DÝR 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ Yan lýþ yo la GÝRÝLÝNCE pý lýr. Ka dýn gö rü nü þü nü, ký ya fe ti ni, e vi nin her bi ri mi ni sü rek li ye ni le me li, hep ba kým lý ol ma lý dýr. So nuç ta ka dýn, i maj uy gar lý ðý va sý ta sýy la ih ti yaç la rýn ço ðal týl ma sýn da baþ fi gü ran o la rak kul la nýl mak ta dýr. Kom þu la rý çat lat mak i çin ta ký lan pen ce re ler, per de ler, dö þe nen e ni as ya.com.tr mo bil ya lar ka dý nýn çe ki ci gö rün tü le ri i le a lý cý a rar. Her tür lü rek lâm da on la rýn kü çük ce na ze le ri ve ya göl ge le ri o lan gö rün tü ve vi de o lar göz le ne bi lir. Bu i se da ha çok, ka dýn la rýn yu va la rýn dan çýk ma sý ve ha yâ per de le ri nin yýr týl ma sý i le ger çek leþ miþ tir... Ýh ti yaç la rýn, ha yâ per de si nin de kalk ma sý nýn kat ký sý i le ço ðal ma sýn dan baþ ka bir ha yâ sýz lý ða ka pý a çý lýr (Han gi si se bep, han gi si so nuç tur pek bi le mem; bel ki kul borç lan mak tan sý kýl maz, u tan maz hâ le gel di ðin de, Al lah ö nü ne ba zý ha yýr sýz ve si le le ri çý kar týr.): Fa i zin ka pý ve kap la rý o lan ban ka lar borç lan mak tan çe kin me yen, ak þam ba þý ný yas tý ða koy du ðun da borç la rýn dan na sýl kur tu la ca ðý hu su sun da vic dan mu ha se be si yap ma yan bi ri le ri ne ça re (!) ol muþ tur. a re siz lik ten be ter bir ça re dir bu. a re bu lun muþ tur. Ka pi ta liz min kre di kar tý ad lý mu' ci ze si (!) var dýr: Pe þin al ma ya gü cün yet mi yor sa tak sit le al der. Pe þin al ma ya gü cü mün yet me di ði bir ma lý han gi ha yâ, han gi u tan ma duy gu su i le a la yým, di ye so ra ma yýz ço ðu muz. Zi ra ban ka u zak ta, ban ka da ki yüz ler gö rü þül mek ten, gö rül mek ten u zak ta dýr. Ya ni, yüz süz bir a lýþ ve riþ tir kre di kar týy la ya pý lan. Tak sit le ri za ma nýn da ö de ye mi yor san, eks tre nin bil mem kaç ta bi ri ni bu ay ö de, ka lan kýs mý ný di ðer ay lar da ö der sin. Vic da ný nýn de rin le rin den ge len oy sa ben et ra fý cam lar la kap lý dar bir o da da yým, ge niþ gö rün dü ðü ne bak ma, ge le cek ay lar be nim i çin yok hük mün de dir; borç lan ma ya yým söz le ri ne al dýr ma. Sen bor cu nun bir kýs mý ný bu ay ö de, ka la ný ný ge le cek ay lar da ka pa týr sýn. O da mý ol ma dý, ban ka, borç la rý ný zý ya pý lan dý ra lým tek li fi i le ge lir. Ne ka dar çü rük bir ya pý! Ol ma dý, bu ko nu da hü kü met ye ni bir dü zen le me ya par U zat ma ya lým dost lar, yan lý þa bir gi ril di mi on dan çýk mak çok ko lay ol ma sa ge rek. Tra fik te yan lýþ yo la gi ril dik ten son ra is ter sa at te el li ki lo met re hýz la gi din is ter i ki yüz yir mi i le ok faz la bir þey fark et mi yor. Ýþ te bü yü ðü mü zün o tuz yýl da öð ren di ði ke li me ler den bi ri nin; ben ken di me ma lik de ði lim in ter si ne bir yo la gi ril di ðin de va rý lan men zil. Her kes bu ne ti ce ye va rýr de mi yo rum, töv be i le a yý lan lar bah si mi zin dý þýn da dýr. Ý man e sas la rý nýn kav ra nýl ma sýn dan, i zan e dil me sin den son ra ya þa na cak Ýs lâ mî ha yat bir bü tün ol du ðu gi bi, on dan u zak laþ tý ran un sur lar da bir bi ri ne ba ký yor. Ýþ te bu ya zý da bu nu gös ter me ye ya ra ya cak, bi raz üs tün kö rü bir ge zin ti yap tým. Mü kem me li i çin, sa ha sýn da de rin leþ miþ ehl-i him me ti gö re ve ça ðý rý yo rum.

8 2 E LÝF / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ MAKALE E LÝF / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ PORTRE 7 MUHSÝN DURAN muh sin du ma il.com Sa ba hýn er ken sa at le rin de i þe ye tiþ mek i çin, her kes gi bi ko þar a dým lar la üst ge çit mer di ven le ri ni çý ký yor dum. Bi rin ci mer di ve nin tam ba þý na gel di ðim de, ye re o tur muþ, bir e lin de sa kat bas to nu tu tan genç bi ri si nin: Al lah rý za sý i çin ne o lur ba na bir sa da ka! di ye fer yat et ti ði ni gör düm. Bu söz ha tý rý i çin a da mýn e li ne bir þey ver me a zim ve ni ye tiy le ce bi mi ka rýþ tý rýr ken, ma a le sef hý zým en gel ol du. Ge ri ye de dö nüp ve re me dim. He pi mi zin sýk lýk la kar þý laþ tý ðý bu o lay, be ni ha ya len ki tap la rýn a ra sý na gö tür dü. Þu an, (gö rü nen ve gö rün me yen dün ya lar da) in san lar beþ sý nýf ha yat ya þa mak ta dýr lar. Bi rin ci ha yat ta ba ka sý: Bi zim ha ya tý mýz dýr ki, ye mek iç mek, ça lýþ mak vs. i le de vam et mek te dir. Ý kin ci ha yat ta ba ka sý: Hz. Hý zýr ve Hz. Ýl yas ýn (as) ha yat la rý dýr. Biz den da ha ge niþ a lan lar da va zi fe li dir ler. Bir va kit te bir çok yer de bu lu na bi lir ler. Bi zim gi bi ha ya tî ih ti yaç la ra de vam lý bað lý de ðil ler dir. Ba zen is te dik le rin de bi zim gi bi yer ler i çer ler, fa kat mec bur de ðil ler dir. Ki tap lar da ki Al lah dost la rý nýn Hz. Hý zýr i le ma ce ra la rý böy le bir ha ya týn var lý ðý ný gös te rir. Hat ta ve li lik ma ka mý nýn bi ri si de Ma kam-ý Hý zýr dýr. O ma ka ma ge len ve lî Hý zýr dan ders a lýr. Ü çün cü ha yat ta ba ka sý: Hz. Ýd ris ve Hz. Ý sa nýn (as) ha ya tý dýr ki be þe rî ih ti yaç lar dan u zak me lek ha ya tý gi bi bir ha yat ya þar lar. Dör dün cü ha yat ta ba ka sý: Þe hit le rin ha ya tý dýr. Kur ân-ý Ke rim de: Al lah i çin öl dü rü len le re ö lü ler de me yi niz, on lar di ri dir ler, lâ kin siz an la ya maz sý nýz. (Ba ka ra 154) â ye tin den öð ren di ði miz gi bi on la rýn, nor mal o la rak ö len ler den fark lý ve üs tün bir ha yat la rý var dýr. Al lah on la ra dün ya ha ya tý na ben zer, fa kat ke der siz ve zah met siz bir ha yat ver miþ tir. On lar ken di le ri ni öl müþ bil mi yor lar. Be þin ci ha yat ta ba ka sý: Ka bir eh li nin ru hâ nî ha yat la rý dýr. E vet, ö lüm me kân de ðiþ - Al lah rý za sý i çin... tir mek tir. Va zi fe den ter his tir. A hi ret gü nü ne i man la Kur ân da va ad e di len o son suz ha ya týn baþ lan gý cý dýr. Dil den di le do la þan ve ki tap lar da mev cut o lan çok sa yý da öl müþ Al lah dost la rý nýn, yi ne Al lah dost la rý na gö rün me le ri, ka bir eh li nin rü ya da ve ya ya ka za ten (u ya nýk ken) gö rün me le ri, böy le bir ha ya týn bi ze yan sý ma la rý dýr. 1 Ýþ te bu ha yat tarz la rýn dan i kin ci ha yat ta ba ka sýn da ya þa yan Hý zýr (as) bir za man bir gö rev i çin bir bel de ye gön de ri lir. So kak ta yü rür ken bir di len ci nin: Al lah rý za sý i çin bir sa da ka di ye fer yat et ti ði ni gö rür. He men ö nün de du rur. Al lah Rý za sý A man Al lah ým, ne müt hiþ bir söz. Hiç o nun is miy le is te nen bir ta lep red de di lir mi? O nun ha tý rý â lî dir. Hiç bir hak ka fe da e dil mez. Bu a da ma mut la ka bir þey ler ver mem lâ zým. A ma ben pa ra kul lan mam ki... Hz. Hý zýr di len ci nin ö nün de e ði lir ve ku la ðý na: Be nim ü ze rim de pa ra yok. A ma an dý ðýn Al lah a dý i çin sa na mut la ka bir yar dým da bu lun mam ge re kir. Be ni þeh rin kö le pa za rý na gö tür, sat. A la ca ðýn pa ra se nin ol sun der. Di len ci se vinç le he men ye rin den kal kar. Be ra ber ce kö le pa za rý na va rýr lar. Hz. Hý zýr ý, var lýk lý bir ki þi kö le o la rak sa týn a lýr. Hý zýr ý kö le o la rak a lan zen gin, o nu çift li ði ne gö tü rür. Ka la ca ðý ye ri gös te rir. A ra dan gün ler, haf ta lar, hat ta ay lar ge çer. Kö le ye her han gi bir iþ ve ril me miþ tir. Kö le bir sa bah e fen di si çift lik ten çý kar ken o nun ö nün de di ki lir: E fen dim, siz be ni bun ca pa ra ve re rek sa týn al dý - nýz, a ma bu gü ne ka dar hiç bir iþ bu yur ma dý nýz der. E fen di te bes süm e de rek a tý na bi ne ce ði sý ra da, lâf ol sun di ye yan da ki a ra zi yi par ma ðýy la i þa ret e de rek: Sen ça lý þa cak bi ri si ne ben zi yor sun. Öy ley se þu a ra zi yi du var la çe vir. Sa na yýl lar bo yu bir iþ der ve a týy la u zak la þýr. Kö le Bis mil lah der, i þe baþ lar. Ý þi ni bi ti rir. Ak þam le yin e fen di ka sa ba dan çift li ðe dön dü ðün de e vi nin ya nýn da ki a ra zi ye þöy le bir göz a tar ve deh þe te ka pý lýr. Þüp he ye dü þer. Bu ko ca a ra zi bun ca za man dýr du var la çev ri li miy di a ca ba? Ben ye ni mi gö rü yo rum? Te red di ve te red düt le ri i çe ri sin de ak lý ge lir-gi der. Son ra ak lý ný ba þý na top lar ve he men ku lü be ye ko þar. Kö le ka pý da o nu kar þý lar. Kö le yi tek rar üst ten a þa ðý sü zer: Bu kö le yi za ten ben bu te miz nur lu yü zü i çin seç miþ tim. Bun da mut la ka bir o la ða nüs tü lük ol ma lý di ye dü þün ce le ri ni sür dü rür ken, kö le ye deh þet li ba kýþ lar la so rar: Bu a ra zi ye bu du va rý kim ör dü? Kö le: Siz sa bah le yin a ra zi yi du var la çe vir de me di niz mi? E vet a ma... Na sýl o lur. B u ka dar a ra zi bir gün de du var la çev ri lir mi? de dik ten son ra, yi ne o týl sým lý söz cü ðü kö le ye yö nel tir: Al lah aþ ký na sen kim sin? Hz. Hý zýr ar týk ken di si ni giz le ye mez: Be ni si ze kö le yap tý ran o söz cü ðü söy le miþ ol ma say dý nýz kim ol du ðu mu if þâ e de mez dim. A ma O, Al lah is mi a dý na so ru lan so ru yu mut la ka ce vap lan dýr mam ge re kir, Ben Hý zýr ým der. Ba þýn dan ge çen ma ce ra yý an la týr. ift lik sa hi bi kö le si nin, ya ni Hz. Hý zýr ýn a yak la rý na ka pa nýr. Du â sý ný ta lep le o nu der hal a zat e der, bý ra kýr. De mek ki bi zim kül tü rü müz de Al lah rý za sý söz cü ðü i çi bo þal týl mýþ, ö zel lik le de mu ha tap ol du ðu muz da, ye ri ne ge ti ril me me si i çin top lum da ço ðun lu ðun hem fi kir ol du ðu bir di len ci söz cü ðü de ðil miþ. Bi lâ kis ke sin lik le, her ha lü kâr da, du yul du ðun da in sa ný ür per te rek ge re ði ya pýl ma sý zo run lu bir söz cük müþ. Ma a le sef, in ký lâp lar la baþ la yan kül tür e roz yo nu Müs lü man-türk top lu mun da o de re ce tah ri bât ve tað yi rât yap tý ki, hiç bir þey ye rin de du ra ma dý. A de ta bir son ba har se li gi bi ö nü ne kat tý ðý her þe yi mad de ve mâ nâ sýy la si lip sü pür dü. Bu gün bu nun far kýn da o lan lar, bu sel le yý ký lan kül tür sa ra yý mý zý bir ka rýn ca mi sâ li de ol sa res to re et me ye ça lý þý yor lar... Dip not: 1- Be di üz za man, Mek tû bât, 1. Mek tub Ýbn-i Dakîk el-iyd G ARZU KONAN ü nü müz de ki tap o ku yan la rýn sa yý sý az ken ve il me ö nem ve ril mez ken, Ýbn-i Da kîk el-iyd, ki tap o ku ma nýn ve il min ö ne mi ne dik kat çe ki yor. Buy run Ýbn-i Da kîk el- Iyd e ku lak ve re lim. Ha dis, u sul, na hiv, e de bi yat ve Þa fiî fý kýh â li mi o lup þâ ir ve ha tip i di. Ýs mi, Mu ham med bin A li bin Vehb bin Mu ti bin E bi't-tâ at týr. Kün ye si E bü l- Feth, lâ ka bý Ta kýy yüd din dir. Ýbn-i Dakîk el-iyd nâ mýy la meþ hur dur. 625 (M. 1228) se ne sin de Yen ba þeh rin de doð du. 702 (M. 1302) se ne sin de Ka hi re de ve fat et ti. Ta kýy yüd din Ýb n-i Da kîk do ðun ca, ba ba sý o nu Mek ke-i Mü ker re me ye gö tür dü. Ku ca ðý na a lýp o nun la be ra ber Kâ be-i Mu az za ma yý ta vaf ey le di. Da ha son ra da Al la hu Te â lâ ya mü nâ cât ta bu lu nup, ço cu ðu nun â lim ve il miy le â mil ol ma sý i çin yal var dý. Duâ sý nýn ka bul ol du ðu kal bi ne il ham o lun du. Mem le ke ti ne dö nüp, ev lâ dý ný en i yi þe kil de ye tiþ tir mek i çin gay ret et ti. Kü çük yaþ tan i ti ba ren o na Kur ân-ý Ke rim öð ret ti. Di nin te mel bil gi le ri ni, ha dis ve Ma li kî mez he bi fý kýh il mi ni öð ret ti. Kur ân-ý Ke rim ký ra a tin de çok i ler le yen Ta kýy yüd din (ra) ha dis-i þe rif öð ren mek i çin Dý meþk, Ýs ken de riy ye ve da ha baþ ka yer le re git ti. Ba ba sý ve bir çok â li min il min den is ti fa de et ti. Yüz bin ha dis-i þe ri fi ez ber den bi lir di. Ma li kî ve Þa fiî mez he bi fý kýh ve u sûl bil gi le rin de söz sa hi bi ol du. Ta rih, A ra bî bil gi ler ve ak lî i lim ler de çok i le ri i di. ok az ko nu þur, söy le dik le ri ni a çýk söy ler, her ke sin an la ma sý ný te min e der di. Hiç bir i þi o nu i lim den a lý ko ya maz dý. Ge ce sa bah la ra ka dar i lim ve i ba det le meþ gul o lur du. Her gün fecr do ðun ca ya ka dar i lim ve te fek kür le meþ gul ol ma yý, zik ret me yi, ken di si ne as lî va zi fe ka bul et miþ ti. Za ma nýn â lim le rin den hiç bi ri nin ta kat ge ti re me ye ce ði a raþ týr ma ve in ce le me i þi ni üst len di. Ýl mi ve o nun la a mel et me yi ken di si ne en üs tün gö rev ka bul et ti. Ýþ te bun dan do la yý dýr ki, yüz se ne son ra, bir bü yük zât o nun hak kýn da þöy le bu yur muþ tur: Ýn san lar a ra sýn da o nun gi bi si ni gör me dim. Ý lim, din ve ne za ket sa hi bi i di. Bun dan do la yý da kad ri, ma kam ve ü nü bü yük ol du. Ha ki ka ten kim i lim a ða cý e ker se, þe ref mey ve si top lar. Ýþ te bu zât, her ke sin ka bul et ti ði fa zi - let le rin hep si ni ken di sin de top la dý. Ha ki ka ten ken di si hak kýn da Za man, o nun gi bi si ne pek rast la ma dý de nil se ye ri dir. Ýb n-i Da kîk el-iyd, ge ce le ri u yu maz, ba zen sa bah la ra ka dar ay ný â yet le ri o ku ya rak, Al la hu Te â lâ' nýn bü yük lü ðü nü te fek kür e der di. Ki tap o ku ma ya, bil has sa fý kýh ki tap la rý na çok düþ kün dü. Ge ce de bir ve ya i ki cild ki ta bý mü ta lâ a e der di. Öm rü bo yun ca bir çok ki tap yaz dý. Ýb n-i Da kîk el- Iyd, her za man ken di si ni he sa ba çe ker, nefis mu ha se be si ya par dý. Ký ya met gü nü he sa bý ný ver mek mec bu ri ye tin de ka la ca ðý hiç bir söz söy le me me ye, hiç bir i þi yap ma ma ya gay ret e der di. Pek çok ta le be ye tiþ tir di. Ýb n-i Da kîk el-iyd in en bü yük ke râme ti, Al la hu Te â lâ' nýn di ni ne sa rýl ma sý, Re su lul lah ýn (asm) sün ne t-i seniyyesine tâ bi ol ma sý, se lef-i sâ li hî nin yo lun da ol ma sý i di. Yap tý ðým bir iþ ve söy le di ðim bir söz ol ma sýn ki, ya rýn ký ya met gü nün de hu zur-u Ý lâ hî de ce va bý ný ha zýr la ma mýþ o la yým bu yu rur, böy le ce di ðer in san la ra ör nek o lur du. E mir Sey fed din Hus sa mî an la týr: Bir gün sah ra ya çýk mýþ tým. Ýbn-i Da kîk el-iyd i, tit rer ve kor ku lu bir va zi yet te, ka bir ba þýn da o ku yor, duâ e di yor ve að lý yor va zi yet te bul dum. Se be bi ni sor dum. O da bu yur du ki; Bu, þu an da ya nýn da bu lun du ðum ka bir de ki zat, dost la rým dan dý. Ben den ders a lýr ken öl dü. Dün ge ce rü yam da gör düm. Ha li ni sor dum de di ki; Be ni ni çin bu kab re koy du nuz? Kap lan gi bi yýr tý cý, be nek li bir kö pek kab ri me gel di. Be ni kor kut ma ya baþ la dý, çok kork tum. Bu es na da se vim li yu mu þak bir zat gel di ve kö pe ði kov du. Ba na ar ka daþ lýk e de rek ya ný ma o tur du. Bu nun ü ze ri ne o na; Sen kim sin? de dim. O da Her Cu ma gü nü o ku du ðun Kehf Sû re si nin mü kâ fa tý yým de di. Ýbn-i Da kîk el-iyd in, El-Mu hal la ki ta býn da þun lar yer al mak ta dýr: Ki ta bý ma Al la hu Te â lâ' ya hamd et tik ten son ra baþ lý yo rum. Rab bi miz, göz le rin ha in li ði ni ve kalp le rin giz le dik le ri ni bi lir. Dün ya lez zet ve zevk le ri ne da lýp a hi re ti u nu ta rak al da nan kim se ler, iþ le dik le ri gü - nah la rýn he men pe þin den ce za lan dý rýl ma dýk la rý ný gö re rek, Al la hu Te â lâ' nýn ken di le ri ni ce za sýz bý ra ka ca ðý ný zan ne der ler. Hal bu ki, Al la hu Teâ lâ a hi re tin sý kýn tý la rý i le in san la rý u ya rý yor ve Hac Sû re si 43. â yet te me a len bu yu ru yor ki; Rab bi nin ka týn da bir gün, si zin say dý ðý nýz bin se ne gi bi dir. Ýþ te bu â yet le, dün ya yý a hi re te ter cih e den le rin pa zar lýk la rý nýn yan lýþ lý ðý na dik kat çe ki yor. Al la hu Te â lâ, bu i ka zý na dik kat et me mi zi ve fay da lan ma mý zý na sib ey le sin. Ben ve siz, Ha bib-i A ce mi nin de di ði grup ta nýz. Ni te kim o na bi ri si þöy le de miþ ti; Keþ ke ya ra týl ma say dýk. O da bu na ce va ben bu yur du ki; Ma dem ki ya ra týl dý nýz, si ze em re di len le ri ya pýp kur tu lun. Ýb n-i Da kîk el-iyd, 702 (M. 1302) se ne sin de ve fat et ti ði za man bü tün in san lar o na kar þý va zi fe le ri ni yap mak i çin koþ tu lar. Mý sýr as ke rî bir lik le ri, bö lük ler hâ lin de na ma zý ný kýl dý lar. Za ma nýn meþ hur þa ir le ri, o nun i çin mer si ye ler yaz dý lar. Her bi ri, bu bü yük â li min ö lü mün den duy du ðu ü zün tü yü di le ge tir me ye ça lýþ tý. Ýbn-i Da kîk el-iyd öm rü bo yun ca bir çok ki tap yaz dý. Þi ir ve ne si rin her da lýn da e ser ver di. E ser le rin den ba zý la rý þun lar dýr: Ýh kamü'l-ah kâm, El-Ýl mam bi-e hâ dis-il-ah kam, El-Ýmâm fî Þerh-il- Ýlmâm, El-ik ti rah fi be yani l-ýs tý lâh Kay nak: Ýs lâm  lim le ri An sik lo pe di si, c. 10.

9 6 E LÝF / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ GÖRÜÞ E LÝF / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ OKUDUKA 3 SELÝM GÜNDÜZALP Ý MA NIN TA DI AN LAR HER ni me tin bir ta dý var. Sa de ce yi yip iç tik le ri mi zin de ðil, ya þa yýp his set tik le ri mi zin de... Ha ya týn ta dý di yo ruz me se lâ, es ki gün le rin ta dý, sev gi nin, aþ kýn, yal nýz lý ðýn ve ay rý lý ðýn... Tat lý ya da a cý... Fe rah la tý cý ya da bu ruk... A ma ni ha ye tin de bil di ði miz her þe yin da ma ðý mýz da ya da di ma ðý mýz da ka lan bir ta dý var. Biz le re bah þe dil miþ bü tün bu ni met le rin bir ta dý var da, ni met le rin en bü yü ðü o lan i ma nýn bir ta dý yok mu pe ki? Var el bet, ol ma lý, i ma nýn baþ ka hiç bir þe ye ben ze me yen ve baþ ka hiç bir þey le kar þý laþ tý rý la ma ya cak bir ta dý ol ma lý. Ý ma ný mý zýn var lý ðý mý za kat tý ðý bir þey ler ol ma lý, his se di le bi lir bir þey ler... Ru hu mu za ek le di ði bir lez zet... Gö ðüs le ri mi ze ge tir di ði bir ge niþ lik... Gö nül le ri mi ze ta þý dý ðý bir se rin lik... Da ma ðý mý za bý - rak tý ðý bir lez zet... Ýn san lý ðý mý za ba ðýþ la dý ðý bir gü zel lik... Hal le ri mi zi ta mam la yan bir fev ka lâ de lik... Bir de ma te ma tik çe söy le ye lim; i ma ný ol ma yan bir in sa ný, i man lý bir in san dan çý ka rýr sak ge ri ye ne ka lýr? Ne dir i man lý bir in sa ný i ma ný ol ma yan dan da ha faz la ký lan? Biz ler i nan dýk ve i man et tik di yo ruz. Is tý la hî o la rak bu nun ne ma na ya gel di ði ni de bi li yo ruz. O ýs tý lah lar ol ma dan an la ta bi lir mi yiz pe ki i ma ný mýz dan ne an la dý ðý mý zý? Ta dý ný, ko ku su nu, duy gu su nu... Var mý söy le ye cek bir þe yi miz bu ko nu lar da? Yok sa e ðer, du ru mu muz pek de i yi de ðil de mek tir. Ý ma ný mý zý te o rik bir tas dik ten i ba ret bý rak maz mý ha li miz. Bir tas dik ten i ba ret o la bi lir mi i man? Ýn san lý ðýn ö nün de ki en ka dim so ru ya ver di ði - miz ki þi sel ce va býn bir yan sý ma sý yok mu dur ben li ði miz de? Bir ta dý, bir ko ku su, bir duy gu su yok mu dur? Baþ ka la rý nýn bi zim i ma ný mý zý teþ his e de bil me le ri ne ya ra ya cak be lir ti ler a rý yor de ði lim bu nu söy ler ken. Bi zim ken di miz de, ben li ði miz de, i çi miz de, kal bi miz de na sýl bir var lýk ka za ný yor i ma ný mýz, bu nu a rý yo rum. Na sýl bir ta dý var ek sik siz, ku sur suz, lü tuf sa hi bi bir Rabb e i nan ma nýn, o na gü ven me nin, o na sý ðýn ma nýn? Si ze þah da ma rý nýz dan bi le da ha ya kýn o lan, ne re ye git se niz ya ný nýz da o lan, si zi gö ren ve gö ze ten, ba ðýþ la yan ve e sir ge yen, al dý ðý nýz her ne fe si, söy le di ði niz her sö zü, i çi niz den ge çir di ði niz hay rý ve þer ri bi len... Na sýl bir ta dý var böy le bir Al lah ýn (cc) ku lu ol ma nýn? Gök han Öz can, Ye ni Þa fak, Anlar, sadece anlar vardýr, anlar biz yaþayalým diye vardýr. Selim Gündüzalp NE ZAMAN SEVÝLÝRSÝN? Dünyaya raðbet gösterme ki, halk seni sevsin; insanlarýn ellerinde bulunanlara göz dikme ki, onlar seni sevsinler. Hadis-i Þerif, Ýbn-i Mace, 4102; Taberânî, Kebir, KADINLAR YUVALARINA DÖNMELÝ Kadýnlar yuvalarýndan çýkýp beþeri yoldan çýkarmýþ; yuvalarýna dönmeli. Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Lemeât TUÐBA AKTAÞ Nis yan la kar deþ o lan in san da i ma u nu tur. Ya þa dý ðý ha yat dý þýn da ve ö te sin de ki le ri u nu tur. Ken di ni u nu tur ba zan in san. Kim ol du ðu nu, ne re den ge lip, ne re ye git ti ði ni u nu tur. Ba zan dü þün me yi de u nu tur. Bü tün bu so ru la ra ce vab bul ma yý, hat ta bu so ru la rý sor ma yý u nu tur. Kâ i na týn eþ siz gü zel li ði ni, o gü zel lik te ki ben zer siz ve ku sur suz in ti za mý ve o ni zam da ki mun ta zam hik me ti ve ni te kim o hik me tin sa hi bi ni çok ça buk u nu tur. Ya ni Zer râ tý ce ve lâ na, mev cu da tý se ye râ na, hay va na tý se ye lâ na, sey ya râ tý de ve râ na ge ti re ni ve kâ i na tý O 'nu ta ný sýn di ye ko nuþ tu ra ný u nu tur. U nut mak bu an lam da ne fe cî bir fi il dir in san i çin. O nu ya ra ta ný, ne fes al dý ra ný ve son ra tür lü tür lü in am la mü þer ref e de ni u nu tan in san i çin a sýl teh li ke, O' nu u nut tu ðu nu u nut ma sý dýr. Ha týr la maz ver di ði ni ve var kýl dý ðý ný. E lin den a lýn ca ver di ði ni ve yok lu ða yu var la dý ðýn da var lý ðý ný ha týr lar a ma geç ha týr lar. Gö rür a ma güç gö rür, a cýy la gö rür in san. ün kü var lýk ta kör o lur in san, yok luk ta i se bir den gör me ye bas lar. Dar da ka lýn ca hep ha týr lar O' nu, a ma se fa çe ker ken u nu tur. Her sa bah o nu ih ya e de ni, be de ni ni her an za af - lar dan çý ka ra ný, var lý ðý ný her an yok luk tan ge ri ge ti re ni dü þün mez in san. As lýn da her gü nün in sa na ö dünç ve ril di ði ni id rak et mez in san. Bu an lam da Þa ir-i Mýs rî nin þu i fa de si pek ma ni dar dýr: Der ya o lun ca ne fes, pâ re le nin ce ka fes, tâ ke si lin ce bu ses: a ðý rý rým Ya Hak! Ya Mev cud! Ya Hayy! Ya Ma bud!... ün kü nef sin gö zü mi yop tur, i le ri yi gör mez, a hi re ti dü þün mez. Ar ka sý ný da gör mez, ne re den gel di ði ni, ne i çin ya ra týl dý ðý ný dü þün mez. Dü þün mek de is te mez. Sa de ce ha zýr za ma ný gö rür, ha zýr zevk le rin pe þin de ko þar ve dün ya nýn yal nýz fa ni yü zü ne mu ha tap o lur. Kur ân ýn el çi si ve ilk mu ha ta bý o lan Re sûl-i Ek rem (asm), bi ze dün ya yý üç ay rý yü züy le su nar ken, a hi re te ve es ma-i hüs nâ ya ba kan yü zü nü u nu tur in san. Ne ki dün ya nýn fa ni yü zü, ah mak la rý al dat mak i çin yü zü ne renk renk bo ya lar ça lan bir a þüf te nin yü zü ne ben zer. Bo ya lar si li nip git ti ðin de, her þe yi ni, bütün ser ve ti ni ve öm rü nü çir kin bir a þüf te uð ru na he der et ti ði ni an lar in san. A ma e be dî ve da i mî zan net ti ði ha ya tý nýn son bul du ðu o da ki ka da, ya pa ca ðý bir þey yok tur. Fa ni ha ya tý ný ba ki bir ha ya týn ön sö zü ký la ma mýþ, Ba ki-i Zül ce lâl i ta ný mak i çin ve ri len is ti dat la rý ya kýp at mýþ týr. Her þe ye son nok ta ko yan ve ha yat se rü ve nin de ki son du rak o lan ö lü mü de u nu tur in san. Oy sa bi lir o çe tin gü nün ge le ce ði ni. Ve in san bi lir, öl dü ðü an, ha fý za nýn, tec rü be nin, bil gi nin ve gö rüþ kes kin li ði nin ge ri de kal dý ðý ný. Zi ra gör me nin kay na ðý zan net ti ði göz, ge ne var dýr, a ma gör mez. El ge ne var dýr, a ma ký pýr da maz. Hep ken di ne ma let ti gi, sa ye sin de e be di le þe ce ði ni he sap et ti ði ma lý i se, çok tan pay la þýl mýþ týr bi le. O yal nýz is ya ný, küf rü, in kâ rý i le git miþ tir ka bir ka pý sý nýn ö te si ne. Ve iþ te böy le u nu tur in san Al lah a dý na ya þan ma yan her a nýn, ö lü bir an ol du ðu nu ve Al lah a tes lim e dil me yen hiç bir þe yin, i le le bet el de kal ma dý ðý ný u nu tur in sa noð lu. El ler de ku rur, el de e di len ler de. Ve ni te kim bü tün iþ ler O na dön dü rü lür. Her þe yin O' na dön dü ðü ve sý nav vak ti nin bit ti ði an da i se, bir fer yad ko par. Öy le bir fer yad ki arþ ve arz ih ti za za ge lir, bu piþ man ol muþ ruh la rýn de rin fer ya dý dýr. ün kü ar týk Arz dü rül müþ, yer gök su yu nu tut muþ tur ve e be dî bir yol cu luk baþ la mýþ týr. Cen net a guþ-u naz da râ ne si ni aç mýþ bek le mek te, ce hen nem gö zü nü o na dik miþ, bek le mek te dir. Bü tün bun la rý u nu tur in san ve ha ya tý ge li þi gü zel ya þar. Ve böy le ce bir çok a lý þý la gel miþ þey ler ca zi be si ni yi ti rir in san i çin. Öy le ki gü ne þin her gün do ðu þu, yað mur ve ka rýn ya ðýþý, in sa nýn ne fes a lý þý, ko nuþ ma sý ve üs te lik en ö nem li si, dü þü ne bil me si in san i çin o la ðan dýr, a ma o la ða nüs tü de ðil. Nis yan dan ge len in san bü tün bun la rýn ne ka dar a cib bi rer sa n'at ol du ðu nu u nut muþ tur çün kü Sa na gi den yol da nis yan çu ku ru na dü þür me bi zi Rab bim.. BABANIN EVLÂDA ÖÐÜDÜ Sâlih bir babanýn evlâdýna öðüdü, Yaþ iken eð, diktiðin söðüdü, Sýrtýndan vurma asla yiðidi, Dost edinme, nesebsiz, ne üdüðü, Dinine diyanetine dört elle sarýl, Kötülere meyletme, konuþma darýl, Hak yolunda yürü, koþarak yorul, Acý ise, ne iþe yarar kýrmýzý marul, Sünnete uy, hakta eyle sebat, Günahta ýsrar, büyük bir kabahat, Güzel ahlâkla gönüllere kurulur taht, Kýsmetine râzý ol, açýlsýn sana baht, Mütevazi ol, girme fahre gurura, Hanende evlâd iyalinle bürün sürura, Baþ eðme namerde kibirli maðrura, Yüzün ak olur, kavuþursun nura, Ehl-i ilim, ehl-i fazýl ile kalk otur, uvaldýzý kendine iðneyi gayra batýr, Dost meclislerinde büyüðe sor hatýr, Az da olsa, öðren oku bir kaç satýr, Helâl tegaddî eyle, yeme haram lokma, Bilmediðin þeye burnunu da sokma, Ýyilik yaparsan unut, baþa kakma, Her olur olmaz þeyi aklýna takma, Dünyaya geliþ gâyeni bil, öðren, Nefis þeytan desisesinden kaç iðren, Allah a (cc) kulluk yap, kötülüðe diren, Ecel gelmeden, Azrail çalmadan siren, HASAN YEÞÝLKAYA TÖVBE Hz. Pey gam ber (asm) an la tý yor: Bir a dam, ü ze rin de su yu ve yi ye - ce ði bu lu nan hay va ný i le, ýs sýz bir yer de ko nak la dý. Yor gun du ve uy ku - suz du. Din len mek i çin ya týp u yu du. U yan dý ðýn da bi ne ði ni ya nýn da gö - re me di. Her ta ra fý a ra ma ya baþ la dý. A ma na fi le.. Ü mi di ni ke se rek, að la - yýp ken di ken di ne: Hiç de ðil se, ko nak la dý ðým ye re ge ri dö ne yim ve ö lün ce ye ka dar o ra - da öy le ce bek le ye yim de di. O a dam ça re siz lik i çin de, ko nak ye ri ne var dý ve ba þý ný ko lu nun ü ze ri - ne ya tý rýp ö lü mü nü bek le me ye baþ - la dý. O na yi ne uy ku gel di. Bir müd - det u yu du. U yan dý ðýn da ne gör sün; bi ne ði ü ze rin de su ve yi ye ce ði i le ba þu cun da dur mu yor mu! Ýþ te Al lah, bir ku lu nun töv be si ne, o a da mýn bi ne ði ni bul du ðu za man ki se vin cin den da ha çok se vi nir. Bir Gül De me ti, S. Gün dü zalp, s. 248 HZ. HATÝCE'NÝN (r.anhâ) SERVETÝ Hz. Resûl (asm) ile sevgili eþinin sosyal yaþantýlarýna ait vurgulayacaðýmýz bir önemli konu da, Hz. Muhammed in (asm), hanýmýnýn servetine kesinlikle dokunmadýðýdýr. Resûlullah (asm), ailesini geçindirmek için, yeterli derecede kazanç sahibi bir yaþayýþ içindeydi. Kendi hesabýna ticaretle meþgul oluyordu; bu arada Hz. Hatice nin, kendisine teblið ettiði iþlerle uðraþmasý da muhtemeldir. Mekkeliler arasýndaki örfe göre, kadýnýn mal varlýðý nikâhtan sonra asla kocasýnýn mallarý hâline gelemez ve sahibi olduðu mallarýn mülkiyeti kadýnýn elinde kalmaya devam ederdi. Serap Yavuz, Hz. Hatice (r.anhâ), s. 45 HAZIR CEVAP Beyin farký Bir profesör ders esnasýnda erkek beyninin kadýn beyninden aþaðý yukarý yüz gram daha aðýr olduðunu açýkladýktan sonra, öðrencilerine bu farkýn ne anlama geldiðini sordu. Doktor adaylarý arasýndaki genç bir bayan, gülerek þu cevabý verdi: Beyinler arasýndaki farkta esas olan miktar deðil, kalite farkýdýr hocam. CEHÂLET Hýristiyanlarýn cehaletine bak ki, asýlan bir tanrýdan meded ummaktadýrlar. ünkü, onlarca, Ýsa yý Yahudiler asmýþtýr. Peki, iþ böyle olursa ona kim imdâd etsin? Mevlânâ Dilencinin biri, bir konaðýn kapýsýný çalýp sadaka istemiþ. Konaðýn kâhyasý içeriden seslenmiþ. Kusura bakma, ev sahipleri burada deðil. Dilenci demiþ ki: Ben bir parça ekmek istiyorum. Ev sahipleriyle iþim yok. Molla Câmi AYIP ÖRTMEK Tanýdýklarýnda gördüðün ayýbý yabancýlara söylememen daha iyidir. Ayýp örtmek, kusur aramaktan daha münasiptir. EV SAHÝBÝYLE ÝÞÝM YOK! MAÐLÛP OLARAK KAMA! Bir felâketten maðlûp olarak kaçma ki, diðer bir felâketin kucaðýna düþmeyesin. Hz. Ali GEREK Y OLCULUK Gerçek yolculuk geriye dönüþtür. Ursula K. Le Guin ZAMANIN KIYMETÝ Kimi zaman bir saate kaybolan bir þeyi bir yýlda ele geçiremezsin. ATASÖZÜ Yalnýz taþ, duvar olmaz.

10 4 E LÝF / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ MAKALE E LÝF / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ KÜTÜP-HANE 5 Ve ö lü mü sa vur ö lüm süz lü ðe... Seyyah gönlüm, savuramýyorsun ölümü ölümsüzlüðe. Nasýl yaþadýysan öyle dirileceðin bir ebediyet vad ediliyorken sana, yaþantýný dirilmek istediðin gibi sürmüyorsun. Hür ri ye ti mi a rý yo rum, hür ri ye ti mi is ti yo rum! A ra yan lar bu lu yor sa, su san lar ne ya pý yor dur, ya sus ma yan lar? Sus ma ya ca ðým! Ha ni hür ri yet, ha ni in sa ni yet? Biz ki miz ve siz kim si niz? Biz ni ye biz, siz ne den siz si niz? O, bu, þu ya hut her kes... Ya ö te ki? E ti ket ler dün ya sý si zin ki si, ben pi ya sa dan kal dý rýl mýþ ih raç faz la sý; siz bu lun maz hint ku ma þý... Ya man mý yor bi zim le si zin ku sur la rý nýz! Doð ru dur: Her ya sak ken di is yan cý sý ný do ðu rur. Öy ley se, is yan e di yo rum! Ýs yan Ah lâk ý ný siz den öð re ne cek de ði lim! Ne a nar þis tim, ne de uy sal ko yu num ba þý mý e ðe yim. NAGEHAN BAYRAM Sey yah gön lüm, bü tün ten kit le rim sa na. Kýr gýn lý ðý nýn, hüz nü nün, a cý la rý nýn, has ta lýk la rý nýn yü zü nü çe vir mâ ve râ ya. Hiçbir za man kon du ra ma dý ðýn be de ni ne kon dur ö lü mü. Far kýn da de ðil sin, ya vaþ ya vaþ i çi ne çe ki yor sun ö lü mü. Ýlk ön ce sa na lüt fe di len za ma ný öl dü rü yor sun. Her â ný nýn yü zü ne dü þü yor ö lüm. A cý bir te bes süm bý ra ký yor me kâ na. Sey yâh gön lüm, her zer ren a it ol du ðu a hi re te yak la þýr ken, sen a hi re tin gü zel li ðin den yüz çe vi ri yor sun. Ya sak çý la ra... [Ken di le ri ni ya sak la sýn lar ev ve lâ] MELEKûT SENFONÝ ELÝF RUHEFZ ALTUNER cef fel ka ma il.com Yer yü zün de o lan la rý bir ki tap gi bi o ku ya ma dan so ðu tu yor sun dün ya dan yü zü nü ve sa vu ru yor sun e lin de ki â ný hiç li ðe. Hiç li ðe gö mü yor sun ken di ni. Hiç li ði nin far ký na va ra rak var o la mý yor sun. Aþk sýz yar gý lý yor sun var lý ðý ný. Sa vu ra mý yor sun ö lü mü ö lüm süz lü ðe. Na sýl ya þa dýy san öy le di ri le ce ðin bir e be di yet va d e di li yor ken sa na, ya þan tý ný di ril mek is te di ðin gi bi sür mü yor sun. Sey yah gön lüm, hiç sýz lan ma, hiç a cý la ra boð ma ken di ni. Gön lün de bü yüt tü ðün a cý lar la di rilt var lý ðý ný. Öy le ul vî za man la ra tâlip ol ki, bü tün sýr lar a çýl sýn gön lü ne. Ha cer gi bi kor ku ve ü mit a ra sýn da koþ sun gön lün. Yu suf (as) gi bi zi fi ri ka ran lýk la rý ay dýn lý ða çe vir. Yu nus (as) gi bi ba lý ðýn kar nýn da ac zi ye ti ni kav ra. Ýs ma il ce (as) tes li mi yet i çin de ol gön lüm. Hakk ý mý a rý yo rum... Siz Hak-i kat ten u zak sý nýz; biz de siz de ki hak tan.. Hür ri yet di yor duk, ha ni öy le ki tâ lip tik de e si ri ol muþ tuk. Þim di hür ri yet mâ nâ-i is miy le si ze e sir. Ka pý lar ö nü ne að la ma du var la rý çek ti niz; ne dir bu fre e dom cen ne ti nin es ki/ye ni mu a me le si mi? Bas kýy mýþ, ma hal le bas ký sý, öy le mi? Siz ma hal le bas ký sý ný gör dü nüz mü, ben gör düm! Sý nav sa ba hý ba þör tü lü kýz lar mah zun du. Ba kýþ la rý, göz yaþ la rý ný, bas ký yý gör dü nüz mü? Ýk na o da la rý nýz muk nî/mut ma in et ti mi na zar-ý hür ri ye ti ni zi! Ben si ze ma hal le as ký sý ný gös te re yim; a sý lan göz yaþ la rý ný, ha yal le ri... Bil mem ki! Gö zü nüz gör me ye ye ter mi. Bi zim ba þý mýz da ör tü var mýþ, â lâ... Si zin de göz le ri niz de ör tü var; ga fil ku maþ tan ve pek ka vî! Biz si ze teþ hir o lun ma ma sý ge re ke ni teþ hir et mi yo ruz. Ya siz, in sâ ni ye ti ni zi, vic da ný ný zý ne den gös ter mi yor su nuz? Han gi kut sal tu tu yor si zi! Ör tü lü kýz lar tak ma saç ta kar ken siz de tak ma vic dan, Ey yûb (as) gi bi, di li ne, di ni ne vur maz sa has ta lý ðýn sa býr gös ter. Ve ör ne ðin, ön de rin Haz re t-i Mu ham med (asm) ol sun, mu hab be tin se o na ol sun. Sey yah sýn gö nül, bil bu nu. Ta sav vu run da hep ký ya met ol sun. O mu az zam gü rül tü ko pup ký ya met gel di ði za man, ken di der di ne dü þe cek sin. Dün ya da da ký ya me tin der di ne düþ. Gü neþ ve ay bir a ra ya gel me den, ka çýþ ne re ye de me den ön ce ter bi ye et nef si ni. Rab bi nin hu zu run da hu zur suz dur ma mak i çin, öl me den ön ce öl dür nef si ni. Bu dün ya nýn o yun ve eð len ce den i ba ret ol du ðu nu bil, bil ki kul luk bi lin ci nin zir ve si ni ya þa ya sýn. Ý yi bil ki, dün ya sa na ar ka sý ný dön müþ git mek ü ze re, a hi ret i se o la bil di ðin ce yak laþ mak ta, ya kýn lý ðý na var dý ðýn a hi re ti ni kur tar. Sey yah gö nül, sö zü ne hep sü kût ka pý sýn dan gir. Sus kun lu ðun an lat sýn ha li ni... Sü kû tun ne de gü zel ya ký þý yor di li ne. Dün ya da i ken sü kût o ru cu tut ki, a hi re tin se vinç çýð lý ðýy la dol sun. tak ma kalp bu la bi li yor mu su nuz? Ya in sa ni yet... Ýn sa ni ye ti ner den bu lu yor su nuz? Ye dek ya hut ya sa la rýn te min et ti ði bir in sa ni yet var mý siz de? Su sa ca ðým, öy ley se... Bel ki duy ma ya cak sý nýz, bu sü kût sen fo ni si ni, duy sa nýz an la ma ya cak sý nýz. An la sa nýz da i þi ni ze gel me ye cek. Su su yo rum... Si zin hür ri ye ti niz ba na ha yal le ri mi ver mi yor, si zin hür ri ye ti niz ba na di ken li ka fes o lu yor. Su su yo rum, hür ri ye ti niz, di ken li hür ri ye ti niz be ri dur sun. Ben bi iz nil lah O na gi di yo rum. Zi ra en  LÎ hür ri ye ti ben O nda bi li yo rum.. ORHAN GÜLER Hak (cc), Pey gam ber (asm) ve Üs - tad (ra) â þý ðý bir þa i rin ka le min den, nu ra nî his le rin sa týr la ra dö kül dü ðü bir þi ir bu ke ti. E ser, Tev hid, Nü büv vet, Üs tad ve Ri sâ le-i Nur, Bar la, Kah ra man lýk ve Muh te lif baþ lýk lý al tý bö lüm den mey da na ge li yor. Bö lüm i sim le ri de ði þik ol sa da, þi ir le rin ta ma mý, ha ya tý ný Ri sâ le-i Nur hiz met le riy le þe kil len dir[en] ve [bu nu] ha ya tý nýn en mü him va zi fe si bil[en] (s. 4) bir þa i re ya ký þa cak öl çü de Ri sâ le pers pek ti fiy le ka le me a lýn mýþ. Se la hat tin Ya þar ýn tak dim et ti ði e ser de þa ir, ken di de yi þiy le, tev hid, nü büv vet, Üs tad Be di üz za man, [o nun] ta le be le ri ve kal dý ðý me kân lar la il gi li [o la rak] his â le mi[n]de can la nan duy gu la rý ný sa týr la ra dök[müþ]. (s. 5) Ki ta býn çý kýþ nok ta sý, ya ni doð ru þi ir in e hem mi ye ti, Ön Söz de þöy le na za ra ve ri li yor: Þi ir, ke li me ler ve cüm le ler le çi zi len bir re sim ve ya zi hin ve ha ya li miz de u ya nan fi kir le rin iç â le mi miz de ha yat bu lan duy gu, he ye can ve e mel le rin man zum bir þe kil de i fa de e dil me si dir. / Müs bet duy gu ve dü þün ce le rin mah su lü o lan þi ir gü zel ol du ðu gi bi, Pey gam be ri miz de (asm) bu ha ki ka ti: Þi i rin bir kýs mýn da hik met var dýr. di ye rek met hü se na da bu lun muþ tur. / Be di üz za man a gö re þi ir, kýy met li, þi rin bir i fa de va sý ta sý dýr. Ta le be si ne gön der di ði bir mek tu bun da: Son ra se nin yaz dý ðýn, bak ki tab-ý kâ i na týn saf ha-i ren gî ni ne i la a hir, o lan ren gîn ve zen gin þi ir ha tý rý ma gel di. O þi ir i le, se ma nýn yü zün de ki yýl dýz la ra bak tým. Keþ ke þa ir ol say dým, bu nu tek mil et sey dim, de dim. Hâl bu ki þi ir ve naz ma is ti da dým yok ken yi ne baþ la dým; fa kat na zým ve þi ir ya pa ma dým, na sýl hu tur et tiy se öy le yaz dým. di ye rek, þi i rin i çin de ki le ta fe ti çok gü zel an lat mýþ týr. / Þi i rin mal ze me le ri ni ek se ri yet le ha yal top lar, duy gu lar yo ðu rur; sað lam bir kalp te ký va mý ný bu lur ve di mað dan a henk li bir þe kil de a kar lar. / Þi ir hak ka, ger çe ðe ya kýn lý ðý nis pe tin de de ðer ka za nýr ve in sa nýn ul vî his le ri ne hi tap e der. Þi ir, di nî, mil lî, ah lâ kî, e de bî duy gu la ra yö ne lir se tam bir san at týr.( ) (s. 5) Bil ve si le Ön Söz ü kýs men al mýþ ol duk! Ga ye miz el bet te kö þe mi zi ik ti bas lar la dol dur mak de ðil; si zin de tak dir e de ce ði niz ü ze re, kü çü cük bir ön söz de bi le, bir me ra mýn ne ka dar ve ciz i fa de e di le bil di ði ni ak tar mak. Bu i se, þa ir li ðin bir baþ ka ak si/yan sý ma sý ol ma lý! Þi ir bel ki de böy le bir þey. Ne sir de bi raz u zun ca an la tý lan his ve dü þün ce ler, na sýl o lu yor sa na zým da da ha ký sa, fa kat çar pý cý bir su ret te kar þý mý za çý ka bi li yor! Bu a çý dan þi ir bir san at; öy le ki, her kes bel ki bir þe kil de ya zý ya za bi lir, fa kat þi ir ya za ma ya bi lir! (Ter si söy lem ler de var: Ya zar dan çok þa ir var., Þi ir ki tap la rý sat maz; çün kü her kes þa ir! vs.) Þüp he siz, bu ka bi li yet her kes te po tan si yel o la rak var; fa kat bu nun ma ha re te dön(üþ)me si i çin his ve dü þün ce le rin bu yol da ha re ke te ge çi ril - Þen bir Nur sev da lý sýn dan doð ru þi ir ör ne ði! NUR KER VA NI Ya zan: Ha san Þen. Say fa Sa yý sý: 256. E bat la rý: 13,5x19 cm. Tü rü: Þi ir. Ya yýn la yan: Ye ni As ya Neþ ri yat. Ya yýn Ta ri hi: me si lâ zým. O da, þa ir ruh lu lar da var; on la rýn his ve dü þün ce le ri þi ir ya da güf te/þar ký sö zü o lup çý ký yor Fa ki rin þi ir le pek a lâ ka sý yok. Bu bi raz da, res mî e ði tim de ya da res mî i de o lo ji uy du su mâ nâ sýn da ki ya rý res mî (!) neþ ri yat ta kar þý laþ tý ðý mýz yan lýþ þi ir den kay nak la ný yor. Ne ya zýk ki ço cuk lu ðu muz, fýt ra tý mý za ters mu hit ve za man lar da geç ti! Res mî i de o lo ji ve o nun tü re vi o lan sol frak si yon lar, ge rek ders ki tap la rýn da ge rek se ya yýn lar da þi ir ve e de bi ya tý te kel le ri ne al mýþ, or ta lýk yý ka ma/yað la ma e de bi ya tý ndan(!) ve ha ki kat te din siz þa ir ler den ge çil mez ol muþ i di. Ak ran la rý mýz/em sal le ri miz tas dik e de cek tir: Bil has sa 12 Ey lül dev ri ders ki tap la rýn da da ha zi ya de, çað daþ de ni len son de vir Os man lý ve er ken Cum hu ri yet dev ri þa ir le ri nin ka fa la rý gi bi ka rý þýk þi ir ça lýþ ma la rý yer a lý yor du. A lay mal ze me si ya pý lan, san at kâ ra ne klâ sik þi ir (di van þi i ri) ça lýþ ma la rý i se or ta öð re tim de üs tün kö rü an la tý lý yor, â de ta ge çiþ ti ri li yor du. (Bun da meþ hur Ha ba bam Sý ný fý film le ri nin de men fi ro lü var ma a le sef!) Ký sa ca sý, or ta o kul ve li se tah si li miz de bu saç ma lýk/he ze yan du rum la rýn dan nef ret et miþ ve þi ir le a ra mý za mec bu ren me sa fe koy muþ i dik. Fa kat kýs men ya nýl mý þýz! Bu nu ta bi î, yýl lar son ra doð ru þi ir ör nek le riy le kar þý laþ tý ðý mýz da gör dük. Þi i ri mi zin ger çek us ta la rý ný keþ fe din ce þi ir san a tý na bir baþ ka göz le bak ma ya baþ la dýk. (Us ta la rý sý ra la ma ya kalk sak bu kö þe den ta þa cak; o ka dar çok lar ya ni De dik le ri mi zi test et mek is te yen ler, bil has sa doð ru ad res ten çý kan þi ir an to lo ji le ri ne göz a ta bi lir ler.) Ýþ te, e li miz de ki e ser, doð ru þi ir e çok gü zel bir mi sal teþ kil e di yor. Bu nu, muh te va sý gi bi, ay ný za man da bir e de bi yat çý o lan Se la hat tin Ya þar ýn tak di min den de an la mak müm kün: Þu an da e li niz de bir bu ket tu tu yor su nuz. Gö nül den ge çen te ces süs le rin san at ve a henk i le süs le ne rek te ren nü mün den mü te þek kil bir þi ir bu ke ti bu. Sa kin fýt ra tý nýn sü kû net ik li min de za man za man e de bî in þi rah hâl le ri ya þa yan Ha san Þen, mu hay yi le sin de þe kil le nen ha ki kat çi çek le rin den i ti nay la der le ye rek te þek kül et tir miþ bu bu ke ti. (s. 7) Þim di de e ser den bir nu mu ne ol ma sý ba býn da ka pak ya zý sý ný da teþ kil e den Nur Ker va ný baþ lýk lý þi i ri (tam hâ li, i çer de Bar la Ker va ný o la rak geç mek te) ve re lim: Nur dan dam la lar in di se ma dan,/ Bir leþ ti dam la lar, ko ca sel ol du./ Bir za man lar ýs sýz bir bel de i ken,/ Nur Ker va ný na þim di yol ol du. Ey son suz lu ða gi den Nur lu Ker van,/ Mut la ka yo lu nuz geç sin Bar la dan. Aç mýþ o bel de de tev hit gül le ri,/ Nur o ku muþ, nur söy le miþ dil le ri./ Nur dan ka lem i le yaz mýþ el le ri,/ Ber za ha göç müþ o kah ra man er le ri. Zi ya ret e de rek geç sin Nur lu Ker van,/ Þan ve þe ref tim sa li o yol lar dan. Her müþ kü lü a þýn, dað la rý de lin,/ Dâ vet var Üs tad dan, Nur la ra ge lin./ Put dev ri lir ö nün de vah det se li nin,/ Bi le rek, gö re rek, du ya rak ge lin. Ey dâ vâ çi le si ni yük le nen ker van,/ Müj de ler a la rak ge çin Bar la dan Vel hâ sýl, fa kir gi bi (!) þi ir den pek an la ma yan la rý bi le cez be de cek, þi i ri se ven le ri i se coþ tu ra cak de re ce de ul vî his ler le ö rü lü, sa hip çý kýl ma sý ge re ken bir doð ru þi ir ör ne ði.

11 YE NÝ AS YA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ DÜNYA 11 Türkiye'nin evsahipliðinde dün toplanan Ýran ve 5+1 ülkeleri zirvesi dünya kamuoyu tarafýndan ilgiyle izlenirken diplomatlar umutlu konuþtu. FOTOÐRAF: AA Gözler bu zirvede ÝRAN IN NÜKLEER PROGRAMIYLA ÝLGÝLÝ YENÝ TUR MÜZAKERELER, TÜRKÝYE NÝN EV SAHÝPLÝÐÝNDE ÝSTANBUL DA BAÞLADI. DÝPLOMATLAR, ZÝRVEDEN UMUTLU. Ý RAN IN nük le er prog ra mýy la il gi li 5+1 ül ke le ri (BM Gü ven lik Kon se yi da i mi ü ye le ri ve Al man ya) i le Ý ran a ra sýn da ki gö rüþ me ler, Tür ki ye nin ev sa hip li ðin de Ýs tan bul da baþ la dý. ý ra ðan Sa ra yý nda ki top lan tý la ra ka tý lan he yet le re, 5+1 a dý na Av ru pa Bir li ði Dýþ Ý liþ ki ler ve Gü ven lik Po li ti ka sý Yük sek Tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton, Ý ran a dý na Ý ran Mil li Gü ven lik Yük sek Ku ru lu Ge nel Sek re te ri ve Ý ran ýn Nük le er Baþ mü za ke re ci si Sa id Ce li li baþ kan lýk ya pý yor. Ba sý na ka pa lý ya pý lan top lan tý, 2 gün sü re cek. Ý ran ýn nük le er prog ra mý ko nu sun da 5+1 ül ke le riy le Ý ran a ra sýn da Ýs tan bul da ya pý la cak gö rüþ me le re, ABD ba sý nýn da ge niþ yer ve ri li yor. Los An ge les Ti mes ga ze te si, ko nuy la il gi li ha be rin de, ba zý dip lo mat la rýn, Ýs tan bul gö rüþ me le ri nin ge çen ay Ce nev re de ya pý lan top lan tý ya gö re da ha ve rim li ge çe ce ðin den u mut lu ol du ðu nu yaz dý. Ý ran lý yet ki li ler le Ýs tan bul da bi ra ra ya ge le cek Ba tý lý dip lo mat la rýn, Ý ran ýn nük le er prog ra mý ný sý nýr la ma ça ba la rýn da en a zýn dan mü - te va zi ka za ným la rýn sað la na bi le ce ði ni um du ðu be lir ti len ha ber de, is mi nin a çýk lan ma sý ný is te me yen bir Ba tý lý dip lo ma týn, Ýs tan bul gö rüþ me le riy le il gi li bek len ti le rin mü te va zi dü zey de ol du ðu nu, çün kü i çe rik, ton ve so nuç a çý sýn dan, top lan tý nýn bü yük o la sý lýk la Ce nev re de ki top lan týy la çok ben zer o la ca ðý ný söy le di ði be lir til di. Bir baþ ka dip lo mat, Ý ran ýn nük le er a lan da gü ven in þa e di ci ted bir ler al ma ya ha zýr ol du ðu nu or ta ya koy ma sý ný bek li yo ruz de di. Was hing ton Post ga ze te si nin ha be rin de de, Tür ki ye nin, Ýs tan bul top lan tý sýy la bir kez da ha, Ý ran i le u lus la ra ra sý top lum a ra sýn da gö rüþ me le ri ko lay laþ týr ma i þi ni üst le ne ce ði yo ru mu ya pýl dý. Ga ze te, Tür ki ye nin Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li gö rüþ me ler de ki res mi ro lü ev sa hip li ði yap mak ol sa da, An ka ra nýn bu gö rüþ me ler de ki mev cu di ye ti nin, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun Or ta do ðu da ki ça ba la rý nýn ö nem li bir bö lü mü nü tem sil et ti ði ni yaz dý. Was hing ton-ýstanbul / a a CROW LEY: GÖ RÜÞ ME LER FIR SAT ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley, 5+1 ül ke le riy le Ý ran a ra sýn da Ýs - tan bul da ya pý la cak gö rüþ me ler de, Ý ran ýn nük le er prog ra mý ko nu sun da an lam lý ve pra tik bir mü za ke re sü re ci nin or ta ya çýk - ma sý ný is te dik le ri ni söy le di. Crow ley, Was hing ton da ki Ya ban cý Ba sýn Mer ke - zi nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Ýs tan bul gö rüþ me le rin de, a na ko nu su nu Ý ran ýn nük le er prog ra mý nýn o luþ tur du ðu, an lam lý ve pra tik bir mü za ke re sü re ci nin or ta ya çýk tý ðý ný gör mek is ti yo ruz de di. Bu gö rüþ me le rin Ý ran i çin, ma sa ya o tu - rup, nük le er prog ra mý baþ ta ol mak ü ze re u lus la ra ra sý top lu mu il gi len di ren ko nu la rý e le al mak a çý sýn dan bir fýr sat o luþ tur du - ðu nu kay de den Crow ley, Tür ki ye nin bu çok ö nem li top lan tý ya ev sa hip li ði yap ma is te ði ni tak dir et tik le ri ni be lirt ti. Mos tar, ye ni bir ge ri lim i çi ne gir di Bos na-her sek in do ðu ve ba tý þek lin de a de ta gö rün mez Ber lin du va rýy la ay rý lan ta ri hi ve tu ris tik þehri Mos tar, þim di ül ke de ki Hýr - vat lar i çin is te nen ü çün cü en ti te tar týþ ma la rýy la ye ni bir ge ri lim i çi ne gir di. Her sek böl ge si nin en ö nem li þeh ri ve Türk hal ký nýn da ha çok ta - ri hi köp rü süy le ya kýn dan ta ný dý ðý Mos tar, Bos na da ki sa vaþ sý ra sýn da yýl la rýn da Boþ nak lar la Hýr vat lar a ra sýn da en þid det li çar - pýþ ma la rýn çýk tý ðý þe hir ol du. A ðýr ça týþ ma lar ne de niy le ha ra be ye dö - nen kent te baþ la tý lan i mar ça lýþ ma la rý bir neb ze de ol sa Mos tar ýn çeh re si ni de ðiþ tir se de sa vaþ dö ne min de ki bö lün me ler de vam e di yor. Züm rüt ye þi li ren giy le gö ren le ri bü yü le yen Ne ret va Neh ri ü ze ri ne Mi - mar Si nan ýn öð ren ci si Mi mar Hay red din ta ra fýn dan bir ger dan lýk gi bi in þa e di len ve sa vaþ za ma nýn da yý ký lan ta ri hi köp rü nün ye ri ne ye ni si ya pýl dý, an cak gö nül ler de ki köp rü he nüz ku ru la ma dý. Do ðu kýs mýn da Boþ nak la rýn, ba tý ta ra fýn da Hýr vat la rýn ya þa dý ðý kent, a de ta gö rün mez Ber lin du va rýy la ay rýl mýþ du rum da... Sa vaþ ön ce sin de he li kop ter ve si lah gi bi a ðýr sa na yi fab ri ka la rý nýn bu lun du ðu, bu fab - ri ka lar da 50 bin den faz la ça lý þa nýn ol du ðu, bir za man lar ü ni ver si te - ler ken ti o la rak da a ný lan Mos tar, þim di es ki gün le ri ni öz lem le a ný - yor. Ýþ siz li ðin yo ðun gö rül dü ðü kent te top lu ma hiz met ve ren ku rum - la rýn et nik baz da bö lün me si de dik ka ti çe ki yor. Saraybosna / aa Dinî özgürlüklere yapýlan saldýrýlara kýnama n AV RU PA Kon se yi Ba kan lar Ko mi te si, son dö nem de di nî öz gür lük le re yö ne lik ba zý ül ke ler de ki sal dý rý la rý ký nan dý. Bü - tün ü ye ül ke le rin des te ðiy le ka bul e di - len bil di ri de, son dö nem de di nî i nanç lar yü zün den a yý rým cý lý ða, bas ký la ra ve hat - ta in san la rýn ö lüm le ri ne yol a çan sal dý rý - la rýn art ma sýn dan en di þe du yul du ðu bil - di ril di. Bil di ri de, Biz Av ru pa Kon se yi nin 47 ü ye si o la rak, di nî þid det ve nef re ti kýþ kýrt ma ya yö ne lik sal dý rý la rýn her tür - lü sü nü þid det le ký ný yo ruz i fa de si kul la - nýl dý. Bildiride i fa de, din ve vic dan öz - gür lü ðü nün, vaz ge çil mez ol du ðu vur gu - la ndý. Starsbourg / aa Bin La din in yeni ses kaydý çýktý n EL KAÝDE'NÝN li de ri U sa me Bin La din a dýy la ya yým la nan ye ni ses kay dýn da, Af - ga nis tan da ki Fran sýz re hi ne le rin ser best bý ra kýl ma sý nýn Fran sa nýn bu ül ke den çe - kil me si ne bað lý ol du ðu be lir til di. Af ga nis - tan ýn baþ ken ti Ka bil in yak la þýk 60 km do ðu sun da, 30 A ra lýk 2009 da 2 Fran sýz ga ze te ci ve yan la rýn da ki 3 Af gan ka çý rýl - mýþ tý. El Ce zi re te le viz yo nu nun ya yým - lan dý ðý Bin La din e at fe di len ses kay dýn - da, Fran sýz hal ký na ses le ni ldi. Ka yýt ta, Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar - kozy nin bu tu tu mu nun ken di si ne ve Fran sa ya pa ha lý ya mal o la ca ðý da be lir - til di. Duabia / aa Gbagbo, BM ye baskýyý arttýrýyor n FÝL DÝÞÝ Ký yý sý nda dev let baþ kan lý ðý se çi mi ni kay bet me si ne rað men kol tu ðu - nu bý rak ma yan La u rent Gbag bo, BM ye kar þý bas ký e lin de tu tan Gbag bo, po lis ve as ker den, bütün BM a raç la rý ný dur du ra - rak a ra ma la rý em ri ni ver di. Ta li ma tý, Al - bay Hi la i re Go hu ru dev let te le viz yo nun - dan dün ak þam du yur du. BM, 28 Ka sým - da ya pý lan dev let baþ kan lý ðý se çi mi nin ga - li bi o la rak A las sa ne U at ta ra yý ta ný dý ðý ný bil dir miþ ti. Se çim ko mis yo nu nun so nu cu - nu ta ný ma yan Gbag bo nun hü kü me ti, BM ba rýþ gü cü nün ül ke den çe kil me si ni is te - miþ ti. BM Gü ven lik Kon se yi i se ön ce ki gün Fil di þi Ký yý sý na tak vi ye 2 bin as ker gön de - ril me si ka ra rý ný al mýþ tý. Abidjan / aa Bangladeþ te aþiretler arasýnda çatýþma: 5 ölü n BANG LA DEÞ ÝN gü ney do ðu sun da ra - kip a þi ret ler a ra sýn da çý kan si lâh lý ça týþ - ma da 5 ki þi öl dü. Ye rel te le viz yon la rýn ha - ber le rin de, Ran ga ma ti böl ge sin de bu lu - nan Ju raç ha ri de ki ça týþ ma nýn, bir böl ge - nin kon tro lü nü al mak i çin çýk tý ðý be lir til di. a týþ ma böl ge si ne as ke ri bir lik le rin çað rýl - dý ðý kay de dil di. Ran ga ma ti, baþ kent Dak - ka nýn 220 ki lo met re gü ney do ðu sun da bu lu nu yor. Hin dis tan ve Myan mar sý ný rýn - da ki or man lýk böl ge de 20 yý la ya kýn sa va - þan ak ma a þi re tiy le hü kü met a ra sýn da 1997 de ba rýþ an laþ ma sý ya pýl mýþ, an cak a þi ret da ha son ra ken di a ra sýn da da bö - lün müþ ve hi zip ler a ra sý ça týþ ma lar baþ la - mýþ tý. BM Kal kýn ma Prog ra mý, AB ve di ðer ba ðýþ çý lar, kal kýn ma pro je le riy le böl ge de ba rý þý sað la ma ya ça lý þý yor. Dakka / aa Eski diktatöre yurt dýþýna çýkýþ yasaðý n FRAN SA DA 25 yýl sür gün ha ya tý ya - þa dýk tan son ra ül ke si Ha i ti ye dö nen es ki dik ta tör Je an-cla u de Du va li er ye, yurt dý - þý na çý kýþ ya sa ðý ko nul du ðu bil di ril di. A dý - nýn a çýk lan ma sý ný is te me yen Ha i ti li bir yar gýç AFP ye yap tý ðý a çýk la ma da, Du va - li er ye kar þý yol suz luk ve ka mu fon la rý ný zim me te ge çir mek suç la rýn dan do la yý ad li ko vuþ tur ma yü rü tül dü ðü nü, bu yüz - den de yurt dý þý na çý kýþ ya sa ðý ko nul du - ðu nu be lirt ti. Sa lý gü nü ad li ma kam la ra i - fa de ve ren Du va li er, Cum hur baþ kan lý ðý yap tý ðý dö nem de ( ) yol suz luk ve ka mu fon la rý ný zim me te ge çir mek le suç lan mýþ tý. Port-Au-Prince / aa E roð lu ve Hris tof yas, a ra böl ge de bu luþ tu KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu ve Kýb rýs Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas, Kýb rýs so ru nu na kap sam lý çö züm bul ma yý a maç la yan mü za ke re ler kap sa mýn da bir a ra ya gel di. Li der ler, Lef ko þa a ra böl ge de, BM Ge nel Sek re te ri nin Kýb rýs Ö zel Tem sil ci si Li sa But ten he im in res mi i ka met ga hýn da, 26 O cak ta Ce nev re de ya pý la - 'Yasemin Devrimi' sonrasý kurulan Tunus hükümeti genel af kararý aldý. Tu nus ta ge nel af ZEY NE LA BÝ DÝN Bin A li nin ül ke yi terk et me si nin ar dýn dan Tu nus ta ku ru lan ge çi ci hü kü met, ilk top lan tý sýn da ö nem li ka rar lar al dý. Bu haf ta ba þýn da es ki hü kü met ten ba kan la rýn yer al ma sý ný pro tes to et mek i çin is ti fa e den 5 ba kan ha ri cin de bü tün ka bi ne ü ye le ri nin ka týl dý ðý top lan tý dan af ve öz gür lük le re i liþ kin ka rar lar çýk tý. Baþ ba kan Mu ham med Gan nu þi nin ye ni bir lik hü kü me ti, Tu nus ta da ha ön ce ya sak lan mýþ bü tün par ti le rin ve ha re ket le rin ta nýn ma sý ka ra rý ný al dý. Top lan tý dan ay rý ca bü tün si ya si hü küm lü le rin af fe dil me si ka ra rý çýk tý. Top lan tý da hü kü me te 60 ay i çe ri sin de öz gür ve de mok ra tik se çim le ri ger çek leþ tir me gö re vi ve ril di. Tunus / cihan-aa FRAN SA Dý þiþ le ri Ba ka ný Mic he le Al li ot-ma ri e, Gaz ze ye git ti. Al li ot-ma ri e, dün sa bah, E rez ge çi þin den Beyt Ha nun a gir di ðin de, bir grup Fi lis tin li tu tuk lu a i le si ta ra fýn dan, ka çý rý lan Ýs ra il li as ker Gi lad Þa lit i le il gi li yap tý ðý a çýk la ma lar se be biy le pro tes to e dil di. Al li ot-ma ri e nin Gaz ze ye ge li þi ni pro tes to e den tu tuk lu ya kýn la rý nýn, Fran sýz ba ka na hoþ gel me din di ye ba ðýr dýk la rý, a ra cý na a yak ka bý fýr lat týk la rý, ba zý gös te ri ci le rin yo la ya ta rak ba ka nýn kon vo yu nun ge çi þi ne e naz 10 da ki ka sü rey le en gel ol duk la rý kay de dil di. Da ha son ra Ha mas lý cak üç lü Kýb rýs gö rüþ me si ön ce sin de son kez bu luþ tu. Gö rüþ me ye, BM Ge nel Sek re te ri nin Kýb rýs Ö zel Da nýþ ma ný A le xan der Dow ner i le But ten he im de ka tý lý yor. Li der ler a ra sýn da ki son gö rüþ me de, ta raf lar, Yö ne tim ve Güç Pay la þý mý ko nu sun da ki gö rüþ le ri ni or ta ya koy muþ ve Türk ta ra fý ö ne ri sun muþ tu. Lefkoþa / aa HÜ KÜ MET ÝS TÝ FA E DE NE KA DAR EY LEM PLA NI TU NUS UN baþ ken ti Tu - nus un so kak la rýn da ge çiþ hü kü me ti nin is ti fa sý ný is te - yen yak la þýk 500 ki þi gös te ri yap tý. Böl ge de ki AFP mu ha - bi ri, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na doð ru yü rü yen gös te ri ci le rin Ha bib Bur gi ba cad de sin de, Ül ke nin zen gin lik le ri ni çal dý nýz an cak dev ri mi ça la ma ya cak sý nýz. Hü kü met is ti fa slo gan la rý at tý ðý ný be lirt ti. Gös te ri ci le rin, hü kü me tin is ti fa sý na ka dar o tur ma ey le mi yap ma yý plan - lan dý ðý da bil di ril di. Fransýz Bakana Gazze de protesto gü ven lik kuv vet le ri kon vo yun yo lu nu aç tý. Ö te yan dan, Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný Mic he le Al li ot- Ma ri e nin Gaz ze de ba þýn dan dar be al dý ðý ve has ta ne ye gö tü rül dü ðü bil di ril di. Böl ge de ki AFP mu ha bi ri, Al li ot-ma ri e nin gös te ri ci ler ta ra fýn dan Gaz ze de ki El Kuds has ta ne si ne gö tü rül dü ðü nü be lirt ti. Has ta ne ka pý sýn da da ba ka nýn a ra cý nýn yu mur ta yað mu ru na tu tul du ðu bil di ril di. Al li ot-ma ri e nin kal dý rýl dý ðý has ta ne, yet ki li le ri da ha ön ce ya pý lan a çýk la ma yý dü zel te rek, Fran sýz ba ka nýn o lay da ya ra al ma dý ðýný du yur du. Gazze / a a GEMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Ýsmail Ceylan'ýn babasý, Ali Ceylan'ýn trafik kazasý geçirdiðini ve akabinde baþarýlý bir ameliyat olduðunu öðrendik. Cenâb-ý Hak tan acil þifalar dileriz KONYA YENÝ ASYA OKUYUCULARI A ze ri-er me ni sý ný rýn da a teþ kes ih lâ li: 1 ya ra lý n A ZER BAY CAN-Er me nis tan cep he hat týn da, Er me ni as ker le rin a teþ ke si ih lâl et me le ri so nu cu bir A ze ri as ke rin ya ra lan dý ðý bil di ril di. A zer bay can Sa vun ma Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, a teþ kes ih lâ li nin, dün, Ter ter böl ge si i le bürt kö yü ya kýn la rýn da mey da na gel di ði be lir ti lir ken, o lay da Þa mil Sa dý kov (27) ad lý as ke rin ya ra lan dý ðý ný a çýk lan dý. Bakü / aa KAHVALTIYA DÂVET Sizlerin de katkýlarýyla her sene düzenlemekte olduðumuz seminer içerikli kahvaltýmýza katýlýmlarýnýzý bekliyoruz. Yer : Arnavutköy ÝBB Sosyal Tesisleri / Beþiktaþ Tarih saat : 26 Ocak 2011 / 9:30 Ücret : TL Ýrtibat Tel : SADABAD BÖLGESÝ YENÝ ASYA HANIM OKUYUCULARI Not: Kontenjan sýnýrlýdýr, lütfen rezervasyon yaptýrýnýz. TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Bekir Yiðit'in annesi, Muzaffer Yiðit'in hanýmý, Nazife Yiðit'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. BURSA YENÝ ASYA OKUYUCULARI

12 12 YE NÝ AS YA / 22 O CAK 2011 CU MAR TE SÝ Ý LAN T.C. VAK FI KE BÝR AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ VAK FI KE BÝR AS LÝ YE HU KUK HÂ KÝM LÝ ÐÝN DEN (KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI) Da va cý O RUH E lek trik Da ðý tým A.Þ. ve ki li Av. Ay þe gül Gü nay dýn ta ra fýn dan Mah ke me miz de a çýl mýþ ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve te sis e di le cek ir ti fak hak la rý nýn ta pu ya tes cil ve di rek yer le ri nin mül ki yet hak la rý nýn ta pu ya tes cil da va la rýn da a þa ðý da ma lik le ri, ta pu da ka yýt lý ol du ðu yer, mev ki i, paf ta, a da, par sel nu ma ra sý, vas fý i le ka mu laþ tý rý lan a la ný be lir ti len ve da va cý i da re ta ra fýn dan ka mu laþ tý rý lan ta þýn maz lar i le il gi li o la rak 4650 Sa yý lý Ya sa i le de ði þik 2942 sa yý lý Ya sa nýn 10. ve 19. mad de le ri kap sa - mýn da ki tes cil da va la rýn da; 1 Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun il gi li mad de si ne gö re be lir le ne cek ka mu laþ týr ma be del le ri nin hak sa hip le ri a dý na T.C. Zi ra at Ban - ka sý A.Þ. Vak fý ke bir Þu be si ne ya tý rý la ca ðý, 2 Da va lý la rýn, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri ni da ve ti ye nin teb li ði ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri ge rek ti ði, 3 Du ruþ ma la rýn gü nü sa at 9.00 dan i ti ba ren Vak fý ke bir As li ye Hu kuk Mah ke me si Du ruþ ma Sa lo nun da ya pý la ca ðý, Mah ke me nin da ve ti ne uy ma yan lar hak kýn da yok luk la rýn da yar gý la ma ya de vam e di le ce ði, 4 Ma lik le rin çý kar tý lan meþ ru hat lý da ve ti ye nin ken di le ri ne teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va lar da hu su me tin o ruh E lek trik Da ðý tým A.Þ. ye yö nel til me si ge rek ti ði, 30 gün i çin de i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak tir de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri nin ke sin le þe ce ði ve Mah ke me nin tes pit e de ce ði ka mu laþ - týr ma be de li ü ze rin den da va ko nu su ta þýn maz la rýn TE DAÞ a dý na tes cil e di le ce ði, 5 Mah ke me nin da ve ti ne uy ma yan lar hak kýn da yok luk la rýn da yar gý la ma ve iþ lem ya pý la ca ðý hu sus la rý ay rý ay rý ih tar o lu nur. Key fi yet i la nen teb lið o lu nur. Ka mu laþ týr ma ve yar gý la ma i le il gi li di ðer bil gi ler a þa ðý da dýr: KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN Ý LÝ :TRAB ZON ÝL E SÝ :VAK FI KE BÝR B: 4112 ÜSKÜDAR 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2010/347 Karar No: 2010/350 Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 27/12/2010 tarih ve 2010/347 Esas, 2010/350 Karar sayýlý ilamý ile Cevahir Rezan Beyhan'ýn adý ELÝF NÝSAN BEYHAN olarak deðiþtirilmiþtir. Ýlan olunur. 10/01/2011 B: 4376 T. C. BAKIRKÖY 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No : 2010/555 Karar No : 2010/495 HÜKÜM: Gerekçede açýklanan nedenlerle: 1. Davanýn KABULÜ ile Ankara, Þereflikoçhisar ilçesi Ýstiklal mah. C. 7 H. 54 nüfusuna kayýtlý Volkan Barýþ ve Elif Deniz oðlu 28/10/2010 doðumlu DENÝZ MERT EMRE'NÝN isminin ONAT DENÝZ EMRE olarak TASHÝHÝNE, 17/01/2011 B: 4497 T. C BAKIRKÖY 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ DOSYA NO: 2010/86 Bakýrköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/12/2010 tarih ve 2010/86 esas, 2010/305 karar sayýlý ilamý ile davacý YUNUS DELÝ'nin nüfusta DELÝ olan soyisminin DEÐER OLARAK TESCÝLÝNE karar verilmiþtir. 21/ B: 4277

13 YE NÝ AS YA / 22 O CAK 2011 CU MAR TE SÝ Ý LAN 13 T.C. A RAK LI AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ A RAK LI AS LÝ YE HU KUK HÂ KÝM LÝ ÐÝN DEN (KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI) Da va cý O RUH E lek trik Da ðý tým A.Þ. ve ki li Av. Ay þe gül Gü nay dýn ta ra fýn dan Mah ke me miz de a çýl mýþ ka mu laþ týr - ma be de li nin tes pi ti ve te sis e di le cek ir ti fak hak la rý nýn ta pu ya tes cil ve di rek yer le ri nin mül ki yet hak la rý nýn ta pu ya tes cil da va la rýn da a þa ðý da ma lik le ri, ta pu da ka yýt lý ol du ðu yer, mev ki i, paf ta, a da, par sel nu ma ra sý, vas fý i le ka mu - laþ tý rý lan a la ný be lir ti len ve da va cý i da re ta ra fýn dan ka mu laþ tý rý lan ta þýn maz lar i le il gi li o la rak 4650 Sa yý lý Ya sa i le de - ði þik 2942 sa yý lý Ya sa nýn 10. ve 19. mad de le ri kap sa mýn da ki tes cil da va la rýn da; 1 Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun il gi li mad de si ne gö re be lir le ne cek ka mu laþ týr ma be del le ri nin hak sa hip le ri a dý na A - rak lý Ak bank Þu be si ne ya tý rý la ca ðý, 2 Da va lý la rýn, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri ni da ve ti ye nin teb li ði ta ri hin - den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri ge rek ti ði, 3 Du ruþ ma la rýn gü nü sa at 9.00 dan i ti ba ren A rak lý As li ye Hu kuk Mah ke me si Du ruþ ma Sa lo nun da ya - pý la ca ðý, Mah ke me nin da ve ti ne uy ma yan lar hak kýn da yok luk la rýn da yar gý la ma ya de vam e di le ce ði, 4 Ma lik le rin çý kar tý lan meþ ru hat lý da ve ti ye nin ken di le ri ne teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le - mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va lar - da hu su me tin o ruh E lek trik Da ðý tým A.Þ. ye yö nel til me si ge rek ti ði, 30 gün i çin de i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak tir de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri nin ke - sin le þe ce ði ve Mah ke me nin tes pit e de ce ði ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den da va ko nu su ta þýn maz la rýn TE DAÞ a dý na tes cil e di le ce ði, 5 Mah ke me nin da ve ti ne uy ma yan lar hak kýn da yok luk la rýn da yar gý la ma ve iþ lem ya pý la ca ðý hu sus la rý ay rý ay rý ih - tar o lu nur. Key fi yet i la nen teb lið o lu nur. Ka mu laþ týr ma ve yar gý la ma i le il gi li di ðer bil gi ler a þa ðý da dýr: 5 13 BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Dosya no: 2010/395 E. 2010/349 K. Davacý Mehmet Zobi vekili tarafýndan nüfus müdürlüðü aleyhine açýlan soyadý tashihi davasý sebebiyle; Mahkememize ait 2010/395 E.-2010/349 K. sayýlý 06/12/2010 tarihli karar ile davacý Mehmet Zobi'nin nüfusta Zobi olan soyadýnýn Zobu olarak deðiþtirilmesine dair verilen karar ilanen teblið olunur. 13/12/2010 B: 4425 T. C. SULTANBEYLÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No : 2010/924 Esas. Karar No: 2010/1010 Sultanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih, 2010/924 Esas, 2010/1010 karar sayýlý kararý ile, HÜKÜM: Elazýð ili, Karakoçan Ýlçesi Durmuþ, Cilt No: 36, Hane No: 7 BSN: 33, T.C. NO: ' da nüfusa kayýtlý Nurettin ve Þehrinaz'dan olma Karakoçan 09/02/1975 doðumlu davacý MUHAMMET NURUL- LAH'IN NURULLAH olan isminin ÝPTALÝ ile nüfusa MUHAMMET olarak yazýlmasýna, karar verilmiþ olup; Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 06/01/2011 B: 4417 T. C. KARTAL 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2010/679 Esas. KARAR KARAR NO : 2010/ Davanýn kabulüne, 2- Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Akbelen köyü, Cilt 96, Hane 83, BSN 68'de nüfusa kayýtlý TC kimlik nolu Ýsa ve Keziban dan olma Boyabat doðumlu Fahri Kahriman ýn, ayný yer BSN: 110'da nüfusa kayýtlý TC kimlik nolu Fahri ve Ünzüle den olma Üsküdar doðumlu Eda Kahriman ýn nüfus kaydýndaki Kahriman soyisminin KAHRAMAN OLARAK TASHÝHEN NÜFUSA TESCÝLÝNE, 3- Ayný yer BSN: 127'de nüfusa kayýtlý TC kimlik nolu Fahri ve Ünzüle den olma Kartal doðumlu oðlu Umut Nazif Kahriman ýn nüfus kaydýndaki soyisminin KAHRAMAN OLARAK TASHÝHEN NÜFUSA TESCÝLÝNE, B: 4259 BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN Dosya no: 2010/54 E. 2011/1 K. Davacý Osman Karacabey tarafýndan davalý nüfus müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasý sebebiyle; Mahkememize ait 2010/54 Esas-2011/1 Karar sayýlý 10/01/2011 tarihli karar ile davacýnýn oðlu Mustafa Enes'in nüfustaki kayýtlarýndan Enes isminin kaldýrýlmasýna ve kayýtlarda Mustafa olarak tesciline dair verilen karar ilanen teblið olunur. 13/01/2011 B: 4305 E YÜP 2. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO : 2009/795 E sas. KA RAR NO : 2010/913 Da va cý Meh met E min U zun ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý - lan BO ÞAN MA da va sý nýn ka bu lü i le da va cý i le bo þan - ma ný za, da va lý i çin da va ta ri hin den i ti ba ren ay lýk 200,00 TL ted bir na fa ka sý nýn ka rar ke sin le þin ce ye ka - dar da va cý dan a lý na rak da va lý ya ve ril me si ne ka rar ve ril - miþ o lup, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ta ra fý ný za i - la nen teb lið e dil di ði i çin mah ke me ka ra rý nýn da i la nen teb lið e dil me si ge rek miþ tir. Bu na gö re Mah ke me miz ka ra rý nýn iþ bu i la nýn ya yý mý ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra ya pýl mýþ sa yý la ca ðý, teb li ga týn ya pýl dý ðý ta rih ten i ti ba ren de 15 gün lük sü re i çin de Mah ke me miz ka ra rý ný tem yiz e de bi le ce ði niz, ak si tak dir de hük mün ken di ni ze teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve ka ra rýn ke sin leþ ti ri le ce ði, mah ke me ka ra rý nýn teb li ði ye ri ne ka im ol mak ü ze re i - la nen TEB LÝÐ o lu nur. 12/01/2011 B: 4454 Ý LAN ÞÝÞ LÝ 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO : 2004/15 E sas. KA RAR NO : 2009/190 DA VA LI : FAY SAL TUN : Ýs ma il Hak ký bey so kak. Kü çük ak iþ ha ný. N. 5. Yýl dýz Bak kal A cý ba dem DA VA LI : BÜ LENT DU MAN LI: De niz ci ler cad de si. N. 7 U lus An ka ra Yu ka rý da i sim ve ad res le ri ya zý lý da va lý lar hak kýn da i - la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ ol mak la, Mah ke me mi zin 2004/ 15 e sas sa yý lý dos ya sýn da ve ri - len ka ra rýn Yar gý tay 13. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý nýn ta rih ve 2010/4560 e sas, 2010/13284 ka rar sa yý lý i la mý i le DÜ ZEL TÝ LE REK O NAN MIÞ ol du ðu ve da - va cý SGK. Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ta ri hin de ka - rar dü zelt me ta le bin de bu lu nul muþ ol du ðun dan, Yar gý - tay O na ma Ý la mý nýn teb li ði ve Tas hi hi Ka rar di lek çe si nin teb li ði ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur B: 4430 T. C. KÜÜKEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TALÝMAT Örnek No: 63 TAÞINIRIN AIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý vasýta satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 08/02/2011 Tarihinde Saat: saatleri arasýnda aþaðýda kýymetleri ve özellikleri yazýlý vasýtanýn bulunduðu SULTAN MURAT CAD. EDÝP SOK. OTO AYGAZ ARKASI SEFAKÖY K. EKMECE ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 14/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhanlý olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzlarýn satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 14/01/2011 Muhammen Kýymeti TL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 TL. 1 Adet 34 UJ 711 PLAKALI RENAULT MARKA 2005 MODEL MOSTER TÝPÝ KAPALI SAC KASA KAMYO- NET, ÖN CAM ATLAK, MUHTELÝF YERLERÝ EZÝK VE ÝZÝK VASITA. B: 4226 BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Dosya no: 2010/376 E. 2011/2 K. Davacý Sibel Cirlýg tarafýndan davalý nüfus müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasý sebebiyle; Mahkememize ait 2010/376 Esas-2011/2 Karar sayýlý 10/01/2011 tarihli karar ile davacý Sibel Cirlýg'ýn kayýtlarda Cirlýg olan soyadýnýn Sarýhan olarak tashihine dair verilen karar ilanen teblið olunur. 13/01/2011 B: ÝLAN HATAY ASLÝYE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN DOSYA NO : 2010/ 331 Esas. Davacý Hazine tarafýndan hasýmsýz olarak açýlan davanýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen tensip ara kararý uyarýnca; Hatay, Merkez ilçesi, 4. mýntýka 962 parsel sayýlý taþýnmazýn 1/3 hissesi Mehmet avuþ kýzý Fatma adýna ve 1/3 hissesi Mehmet avuþ kýzý Zübeyde adýna kayýtlý iken, 3561 s. yasa gereðince kanuni kayyým il defterdarý tarafýndan 10 yýlý aþkýn süredir idare edildiði ve hak sahiplerinin ortaya çýkmadýðý gerekçesiyle taþýnmazýn hissedarlarýndan Mehmet avuþ kýzý Fatma ile Mehmet avuþ kýzý Zübeyde nin 4721 s. MK. nun 588. maddesi gereðince gaipliðine karar verilerek, dava konusu taþýnmazdaki Mehmet avuþ kýzý Fatma ile Mehmet avuþ kýzý Zübeyde nin hisselerinin tapu kaydýnýn iptali ile Hazine adýna tapuya tesciline ve bu hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine ye irad kaydýna karar verilmesi talep edilmiþtir. Dava konusu taþýnmazýn hissedarlarýndan Mehmet avuþ kýzý Fatma ile Mehmet avuþ kýzý Zübeyde nin bizzat kendilerinin veya kendileri hakkýnda bilgi sahibi olanlarýn ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Hatay Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 2010/ 331 esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Mehmet avuþ kýzý Fatma ile Mehmet avuþ kýzý Zübeyde nin GAÝPLÝÐÝNE, Hatay ili, Merkez ilçesi, 4. Mýntýka 962 parsel sayýlý taþýnmazdaki kayyým tarafýndan idare edilen hisselerin tapu kaydýnýn iptali ile Hazine adýna tapuya tesciline ve bu taþýnmazdaki hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine ye irad kaydýna karar verileceði MK.nun 32, 33 ve 588. maddeleri gereðince 2. KEZ ÝLANEN TEBLÝÐ olunur B: 3592 HATAY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ NDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/209 Esas. Davacý Maliye Hazinesi vekili tarafýndan davalý Kanuni Kayyým Hatay Defterdarý Ýsmail elik arasýnda mahkememizde görülmekte olan Tapu iptali ve tescil davasýnda; Hatay ili Merkez ilçe 4. mýntýkada bulunan 981 parsel sayýlý taþýnmazda, tapu maliki Ahmet Gözübüyük oðlu Abdulkadir in payýnýn 10 yýldan uzun süredir yasal kayyým olarak atanmýþ Hatay Defterdarý tarafýndan idare edildiði belirtilerek, TMK maddesi gereðince bu payýnýn hazine adýna tesciline karar verilmesi istenilmiþtir. Nüfus kaydý bulunmayan, bu güne kadar sað olup olmadýðý ve adresi tespit edilemeyen tapu maliki Ahmet Gözübüyük oðlu Abdulkadir den haberi olanlarýn veya yerini bilen ve bu kiþiyi tanýyanlarýn ALTI AY içerisinde Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/209 esas sayýlý dosyasýna haber vermeleri TMK. 588 ile 32 ve 33. maddeleri gereðince ÝLAN olunur. 12/01/2011 B: 3530 T. C. TRABZON ASLÝYE 1. HUKUK MAHKEMESÝ NDEN DOSYA NO : 2009/85 Davacý T.E.Ý.A.Þ. vekili Av. Salih CORA tarafýndan davalýlar Asiye Akpýnar ve 22 arkadaþý aleyhine mahkememize açýlan Kamulaþtýrma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamalarý sonrasýnda verilen karar gereðince; Mahkememizin tarih ve 2009/85 Esas, 2009/315 Karar sayýlý kararý ile; DAVANIN KABULÜNE, Dava konusu taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin toplam ,80 TL olarak Tespitine, Dava konusu Trabzon ili Akyazý köyü 258 ada 12 parsel numarasýnda kayýtlý taþýnmazda hat altýna isabet eden m 2 lik alan yönünden davacý lehine irtifak hakký tesisi suretiyle tapuya tesciline, Tespit edilen ,80 TL kamulaþtýrma bedelinden acele el koyma dosyasýnda ödenen 3.206,07 TL düþüldükten sonra kalan ,75 TL nin davalýlara hisseleri oranýnda ödenmesine karar verilmiþ ve davacý vekili tarafýndan temyiz edilmiþ olup, tüm araþtýrmalara raðmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapýlamayan davalý Mustafa KARLIKLI ya karar ve temyiz dilekçesi teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 4110 T. C. KARTAL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2010/546 GEREKELÝ KARAR KARAR NO : 2010/ Davanýn KABULÜNE, Erzincan ili, Refaiye ilçesi, Kýrkbulak köyü, C: 60 H: 15 BSN: 26 da nüfusa kayýtlý Haydar oðlu, Refahiye 1966 doðumlu TC nolu davacý Sazahi Altay ýn Sazahi olan adýnýn; bunun çocuklarý olan ayný hane BSN: 51 de nüfusa kayýtlý 1991 Solingen/Almanya doðumlu TC no.lu Serap Altay ile; BSN: 54'de nüfusa kayýtlý 1993 Solingen/Almanya doðumlu T.C nolu Emre Altay ve ayný hane BSN: 58 de nüfusa kayýtlý 1998 Solingen/Almanya doðumlu TC no.lu Özge Nur Altay ýn Sazahi olan baba adlarýnýn Sezahi olarak nüfus kütüðünde düzeltilmesine. B: B: 4111 Ý LAN E YÜP 2. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO : 2009/296 E sas. KA RAR NO : 2010/1113 DA VA CI : ER KAN ÞEN DA VA LI : MAN JA NA KA Ý SER ÞEN Da va cý ta ra fýn dan da va lý a ley hi ne a çý lan BO ÞAN MA da va sýn da Da va nýn ka bu lü i le Sa kar ya, Ak ya zý, Be dil ta - hir bey, Cilt 17, Ha ne 18, BSN 22 de nü fu sa ka yýt lý, Zih ni ve Na ci ye oð lu 24/11/1980 Fa tih do ðum lu, TC no lu ER KAN ÞEN i le Her man n-al bert ve Ros wit ha Bag mar ký zý 12/04/1983 do ðum lu, Fe de ral Al man ya uy ruk lu MAN JA NA KA Ý SER ÞEN in T.M.K nun 166/1. mad de si ge re ðin ce BO ÞAN MA LA RI NA ka rar ve - ril miþ o lup, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü da va lý ya i - la nen teb lið e dil di ði i çin mah ke me ka ra rý nýn da i la nen teb lið e dil me si ge rek miþ tir. Bu na gö re Mah ke me miz ka ra rý nýn iþ bu i la nýn ya yý mý ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra ya pýl mýþ sa yý la ca ðý, teb li ga týn ya pýl dý ðý ta rih ten i - ti ba ren de 15 gün lük sü re i çin de da va lý nýn Mah ke me miz ka ra rý ný tem yiz e de bi le ce ði i la nen TEB LÝÐ o lu nurr. 20/01/2011 B: 4468 T. C. KÜÜKEKMECE / ÝSTANBUL 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2009/2403 TLMT. Örnek No: 25* TAÞINIRIN AIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý vasýta satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 08/02/2011 günü saat 12:40-12:45'de Sultan Murat Cad. Edip Sok. Opet Oto Aygaz Arkasý Sefaköy K. ekmece Ýstanbul da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý taktirde 14/02/2011 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV. nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 14/01/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 1 Adet 34 BL 8858 PLAKALI RENAULT MARKA 2004 MODEL KAPALI KASA KAMYONET, BUZ BEYAZ RENKLÝ, MUHTELÝF YERLERÝ EZÝK VE ÝZÝK VASITA. B: 4228

14 Ý LAN 14 YE NÝ AS YA / 22 O CAK 2011 CU MAR TE SÝ 2010/4367 TAL. TAÞINIR MAL AIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý, hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma günü saat DE YALI MAH. F. AKMAK CAD. NO: 7 SENA OTOPARKI MALTEPE/ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatlerde ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden mevzuata uygun görülen oranda KDV nin alýcýya ait olacaðý, muhammen bedelin % 20' si kadar teminat yatýrýlacaðý; ve satýþ þartnamesinin satýþ dosyasýndan görülebileceði, masraf verildiði takdirde taþýnýr mal açýk artýrma ilanýnýn bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur Muhammen Deðeri Adedi Cinsi ,00 TL. 1 ADET 34 UTF 22 PLAKALI 2007 MODEL FÝAT DUCATO MAXÝ BEYAZ RENKLÝ 18+1 KÝÞÝLÝK OKUL TAÞITI ARKA STOP LAMBALARI KIRIK, SAÐ ALT MARJBÝEL EZÝK MUHTELÝF ÝZÝKLER VAR. RUHSAT YOK. ANAHTAR VAR. B: 4314 T. C. KARTAL 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MA LÝ YI LI 83 KA LEM HIR DA VAT MAL ZE ME A LI MI a lý mý 4734 sa yý lý Ka mu Ý - ha le Ka nu nu nun 19'un cu mad de si ne gö re a çýk i ha le u su lü i le i ha le e di le cek tir. Ý ha le ye i liþ kin ay rýn tý lý bil gi ler a þa ðý da yer al mak ta dýr: Ý ha le Ka yýt Nu ma ra sý : 2011/ Ý da re nin a) Ad re si : DA RÜ LA CE ZE CAD DE SÝ. No: 25 ÞÝÞ LÝ ÝS TAN BUL b) Te le fon ve faks nu ma ra sý : c) E lek tro nik Pos ta Ad re si : i ha mey da ni.gov.tr ç) Ý ha le do kü ma ný nýn gö rü le bi le ce ði in ter net ad re si (var sa) 2-Ý ha le ko nu su ma lýn a) Ni te li ði, tü rü ve mik ta rý : Ý ha le nin ni te li ði, tü rü ve mik ta rý na i liþ kin ay rýn tý lý bil gi ye E KAP ta (E lek tro nik Ka mu A lým la rý Plat for mu) yer a lan i ha le do kü ma ný i çin de bu lu nan i da ri þart na me den u la þý la bi lir. b) Tes lim ye ri : Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Am ba rý c) Tes lim ta ri hi : Ý ha le ko nu su mal ka lem le ri Has ta ne miz Am ba rý nýn is - te di ði mik tar ve za man lar da ta ri hi ne ka dar Pey der pey o la rak tes lim e di le - cek tir. (Ke sin si pa ri þi iz le yen 72 (yet miþ i ki) sa at i çin de mal tes lim e dil me di ði tak dir de söz leþ me de ya zý lý ce za i mü ey yi de uy gu la na cak týr. 3- Ý ha le nin. a) Ya pý la ca ðý yer : Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si A Po lik li nik Bi na sý Sa tý nal ma Bi ri mi Da rü la ce ze Cad. No: 25 Þiþ li/ýs tan bul b) Ta ri hi ve sa a ti : :00 4. Ý ha le ye ka tý la bil me þart la rý ve is te ni len bel ge ler i le ye ter lik de ðer len dir me sin de uy - gu la na cak kri ter ler: 4.1. Ý ha le ye ka týl ma þart la rý ve is te ni len bel ge ler: Mev zu a tý ge re ði ka yýt lý ol du ðu Ti ca ret ve/ve ya Sa na yi O da sý ya da il gi li Es naf ve Sa nat kar lar O da sý bel ge si; Ger çek ki þi ol ma sý ha lin de, ilk i lan ve ya i ha le ta ri hi nin i çin de bu lun du ðu yýl da a - lýn mýþ, il gi si ne gö re Ti ca ret ve/ve ya Sa na yi O da sý na ya da il gi li Es naf ve Sa nat kar lar O - da sý na ka yýt lý ol du ðu nu gös te rir bel ge, Tü zel ki þi ol ma sý ha lin de, il gi li mev zu a tý ge re ði ka yýt lý bu lun du ðu Ti ca ret ve/ve - ya Sa na yi O da sýn dan, ilk i lan ve ya i ha le ta ri hi nin i çin de bu lun du ðu yýl da a lýn mýþ, tü zel ki þi li ðin o da ya ka yýt lý ol du ðu nu gös te rir bel ge, Tek lif ver me ye yet ki li ol du ðu nu gös te ren im za be yan na me si ve ya im za sir kü le ri; Ger çek ki þi ol ma sý ha lin de, no ter tas dik li im za be yan na me si, Tü zel ki þi ol ma sý ha lin de, il gi si ne gö re tü zel ki þi li ðin or tak la rý, ü ye le ri ve ya ku - ru cu la rý i le tü zel ki þi li ðin yö ne ti min de ki gö rev li le ri be lir ten son du ru mu gös te rir Ti ca ret Si cil Ga ze te si, bu bil gi le rin ta ma mý nýn bir Ti ca ret Si cil Ga ze te sin de bu lun ma ma sý ha - lin de, bu bil gi le rin tü mü nü gös ter mek ü ze re il gi li Ti ca ret Si cil Ga ze te le ri ve ya bu hu - sus la rý gös te ren bel ge ler i le tü zel ki þi li ðin no ter tas dik li im za sir kü le ri, Þek li ve i çe ri ði Ý da ri Þart na me de be lir le nen tek lif mek tu bu Þek li ve i çe ri ði Ý da ri Þart na me de be lir le nen ge çi ci te mi nat Ý ha le ko nu su a lý mýn ta ma mý ve ya bir kýs mý alt yük le ni ci le re yap tý rý la maz E ko no mik ve ma li ye ter li ðe i liþ kin bel ge ler ve bu bel ge le rin ta þý ma sý ge re ken kri - ter ler: Ý da re ta ra fýn dan e ko no mik ve ma li ye ter li ðe i liþ kin kri ter be lir til me miþ tir Mes le ki ve Tek nik ye ter li ðe i liþ kin bel ge ler ve bu bel ge le rin ta þý ma sý ge re ken kri - ter ler: Yet ki li sa tý cý lý ðý ve ya i ma lat çý lý ðý gös te ren bel ge ler: a) Ý ma lat çý i se i ma lat çý ol du ðu nu gös te ren bel ge ve ya bel ge ler, b) Yet ki li sa tý cý ve ya yet ki li tem sil ci i se yet ki li sa tý cý ya da yet ki li tem sil ci ol du ðu nu gös te ren bel ge ve ya bel ge ler, c) Tür ki ye de ser best böl ge ler de fa a li yet gös te ri yor i se yu ka rý da ki bel ge ler den bi riy le bir lik te sun du ðu ser best böl ge fa a li yet bel ge si. Ýs tek li le rin yu ka rý da sa yý lan bel ge ler den, ken di du ru mu na uy gun bel ge ve ya bel ge le ri sun ma sý ye ter li ka bul e di lir. Ýs tek li nin i ma lat çý ol du ðu a þa ðý da ki bel ge ler i le tev sik e di - lir. Ýs tek li nin i ma lat çý ol du ðu nu gös te ren bel ge ve ya bel ge ler i se þun lar dýr: a) Ýs tek li a dý na dü zen le nen sa na yi si cil bel ge si, b) Ýs tek li nin ü ye si ol du ðu mes lek o da sý ta ra fýn dan a - day ve ya is tek li a dý na dü zen le nen ka pa si te Ra po ru, c) Ýs tek li nin ka yýt lý ol du ðu mes lek o da sý ta ra fýn dan a day ve ya is tek li a dý na dü zen le nen i ma lat ye ter li lik bel ge si, ç) Ýs tek li - nin ka yýt lý ol du ðu mes lek o da sý ta ra fýn dan a day ve ya is tek li a dý na dü zen len miþ ve tek - lif et ti ði ma la i liþ kin yer li ma lý Bel ge si, d) Týb bý Ci haz ü re ti ci si O EM(O rig i nal E qu ip - ment Ma na fac tu re r-o ri ji nal Mal ze me Ü re ti ci si ) tar zý ü rün ü ret tir mek su re tiy le ü re ti ci ni te li ði ni ka zan mýþ i se bu ü re ti me i liþ kin söz leþ me, e)a day ve ya is tek li nin a lým ko nu su ma lý ü ret ti ði ne i liþ kin o la rak il gi li mev zu at u ya rýn ca yet ki li ku rum ve ya ku ru luþ lar ca dü zen le nen ve a day ve ya is tek li nin ü re ti ci ve ya i ma lat çý ol du ðu nu gös te ren bel ge ler. A day ve ya is tek li i ma lat çý ol du ðu nu yu ka rý da ki bel ge ler den bi ri ni su na rak tev sik e de - cek tir Te da rik e di le cek mal la rýn nu mu ne le ri, ka ta log la rý, fo toð raf la rý i le tek nik þart na - me ye ce vap la rý ve a çýk la ma la rý i çe ren do kü man: 1- Ýs tek li, tek nik þart na me ye uy gun luk la rý ný ken di an tet li ka ðý dý na im za lý o la rak ce vap - la ya cak la rý Þart na me ye Uy gun luk Bel ge si ni i ha le dos ya sýn da su na cak týr 2- Ýs tek li ler - den tek lif et ti ði ü rün ler i çin, i ha le son ra sýn da ge rek gö rül dü ðün de nu mu ne is te ne cek tir. 5. E ko no mik a çý dan en a van taj lý tek lif sa de ce fi yat e sa sý na gö re be lir le ne cek tir. 6. Ý ha le yer li ve ya ban cý tüm is tek li le re a çýk týr. Tek lif le rin de ðer len di ril me sin de yer li is tek li ler le hi ne fi yat a van ta jý uy gu lan ma ya cak týr. 7. Ý ha le do kü ma ný nýn gö rül me si ve sa týn a lýn ma sý: 7.1. Ý ha le do kü ma ný, i da re nin ad re sin de gö rü le bi lir ve 30 TRY (Türk Li ra sý) kar þý lý ðý Ok - mey da ný E ði tim Ve A raþ týr ma Has ta ne si Satýna lma Bi ri mi ad re sin den sa týn a lý na bi lir. Ý ha le do kü ma ný nýn pos ta yo luy la da sa týn a lýn ma sý müm kün dür. Pos ta yo luy la i ha le do kü ma ný al mak is te yen ler, pos ta mas ra fý da hil 47 TRY (Türk Li ra sý) do kü man be de li - ni VA KIF BANK PER PA ÞU BE SÝ NÝN TR NO LU HE SA BI NA ya týr mak zo run da dýr. Pos ta yo luy la i ha le do kü ma ný sa týn al mak is te yen ler, i ha le do kü - man be de li ne i liþ kin ö de me de kon tu i le i ha le do kü ma ný nýn gön de ri le ce ði ad re sin de be lir til di ði i ha le do kü ma ný ta lep baþ vu ru la rý ný yu ka rý da yer a lan faks nu ma ra sý na ve ya ya zý lý o la rak i da re ye i ha le ta ri hin den en az beþ gün ön ce gön der mek zo run da dýr. Ý ha le do kü ma ný i ki iþ gü nü i çin de bil di ri len ad re se pos ta yo luy la gön de ri le cek tir. Ý ha le do kü - ma ný nýn pos ta yo luy la gön de ril me si ha lin de, pos ta nýn u laþ ma ma sýn dan ve ya geç u laþ - ma sýn dan ya da do kü ma nýn ek sik ol ma sýn dan do la yý i da re miz hiç bir þe kil de so rum lu tu tu la maz. Do kü ma nýn pos ta ya ve ril di ði ta rih, do kü ma nýn sa týn al ma ta ri hi o la rak ka - bul e di le cek tir Ý ha le ye tek lif ve re cek o lan la rýn i ha le do kü ma ný ný sa týn al ma la rý zo run lu dur. 8. Tek lif ler, i ha le ta rih ve sa a ti ne ka dar Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si A Po lik li nik Bi na sý Sa tý nal ma Bi ri mi Da rü la ce ze Cad. No: 25 Þiþ li/ýs tan bul ad re si ne el den tes lim e di le bi le ce ði gi bi, ay ný ad re se i a de li ta ah hüt lü pos ta va sý ta sýy la da gön de ri le bi - lir. 9. Ýs tek li ler tek lif le ri ni, mal ka lem ka lem le ri i çin tek lif bi rim fi yat lar ü ze rin den ve re cek - ler dir. Ý ha le so nu cu, ü ze ri ne i ha le ya pý lan is tek liy le her bir mal ka le mi mik ta rý i le bu mal ka lem le ri i çin tek lif e di len bi rim fi yat la rýn çar pý mý so nu cu bu lu nan top lam be del ü - ze rin den bi rim fi yat söz leþ me im za la na cak týr. Bu i ha le de, kýs mý tek lif ve ri le bi lir. 10. Ýs tek li ler tek lif et tik le ri be de lin % 3 ün den az ol ma mak ü ze re ken di be lir le ye cek le ri tu tar da ge çi ci te mi nat ve re cek ler dir. 11. Ve ri len tek lif le rin ge çer li lik sü re si, i ha le ta ri hin den i ti ba ren 120 (YÜZ YÝR MÝ) tak vim gü nü dür. 12. Kon sor si yum o la rak i ha le ye tek lif ve ri le mez. 13. Di ðer hu sus lar: Ýs tek li Bi rim fi yat tek lif mek tu bun da (e ki bi rim fi yat tek lif cet ve lin de), tek lif e - de ce ði her bir ü rü nün SI RA NU MA RA SI NI, MAL ZE ME A DI NI, MAR KA SI NI VE BÝ RÝ MÝ Ý - LE BÝ RÝM FÝ YA TI NI be lirt mek zo run da dýr. B: MA LÝ YI LI 83 KA LEM HIR DA VAT MAL ZE ME A LI MI SAÐ LIK BA KAN LI ÐI Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si 2011 MA LÝ YI LI 136 KA LEM TIB BÝ SARF MAL ZE ME A LI MI a lý mý 4734 sa yý lý Ka mu Ý ha le Ka nu nu nun 19'un cu mad de si ne gö re a çýk i ha le u su lü i le i ha le e di le cek tir. Ý ha- le ye i liþ kin ay rýn tý lý bil gi ler a þa ðý da yer al mak ta dýr: Ý ha le Ka yýt Nu ma ra sý : 2011/ Ý da re nin a) Ad re si : DA RÜ LA CE ZE CAD DE SÝ. No: 25 ÞÝÞ LÝ/ÝS TAN BUL b) Te le fon ve faks nu ma ra sý : c) E lek tro nik Pos ta Ad re si : i ha mey da ni.gov.tr ç) Ý ha le do kü ma ný nýn gö rü le bi le ce ði in ter net ad re si (var sa) 2-Ý ha le ko nu su ma lýn a) Ni te li ði, tü rü ve mik ta rý : Ý ha le nin ni te li ði, tü rü ve mik ta rý na i liþ kin ay rýn tý lý bil gi ye E KAP ta (E lek tro nik Ka mu A lým la rý Plat for mu) yer a lan i ha le do kü ma ný i çin de bu lu nan i da ri þart na me den u la þý la bi lir. b) Tes lim ye ri : Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Me di - kal De po su c) Tes lim ta ri hi : Ý ha le ko nu su mal ka lem le ri Has ta ne miz Me di kal De po su nun is te di ði mik tar ve za man lar da ta ri hi ne ka dar Pey der pey o la rak tes lim e di le cek tir.(ke sin si pa ri þi iz le yen 5 (beþ) iþ gü nü i çe ri sin de mal tes lim e dil me di ði tak dir de söz leþ me de ya zý lý ce za i mü ey yi de uy gu la na cak týr.) 3- Ý ha le nin a) Ya pý la ca ðý yer : Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si A Po lik li nik Bi na sý Sa tý nal ma Bi ri mi Da rü la ce ze Cad. No: 25 Þiþ li/ýs tan bul b) Ta ri hi ve sa a ti : :00 4. Ý ha le ye ka tý la bil me þart la rý ve is te ni len bel ge ler i le ye ter lik de ðer len dir me sin de uy gu - la na cak kri ter ler: 4.1. Ý ha le ye ka týl ma þart la rý ve is te ni len bel ge ler: Mev zu a tý ge re ði ka yýt lý ol du ðu Ti ca ret ve/ve ya Sa na yi O da sý ya da il gi li Es naf ve Sa nat kar lar O da sý bel ge si; Ger çek ki þi ol ma sý ha lin de, ilk i lan ve ya i ha le ta ri hi nin i çin de bu lun du ðu yýl da a - lýn mýþ, il gi si ne gö re Ti ca ret ve/ve ya Sa na yi O da sý na ya da il gi li Es naf ve Sa nat kar lar O - da sý na ka yýt lý ol du ðu nu gös te rir bel ge, Tü zel ki þi ol ma sý ha lin de, il gi li mev zu a tý ge re ði ka yýt lý bu lun du ðu Ti ca ret ve/ve ya Sa na yi O da sýn dan, ilk i lan ve ya i ha le ta ri hi nin i çin de bu lun du ðu yýl da a lýn mýþ, tü zel ki þi - li ðin o da ya ka yýt lý ol du ðu nu gös te rir bel ge, Tek lif ver me ye yet ki li ol du ðu nu gös te ren im za be yan na me si ve ya im za sir kü le ri; Ger çek ki þi ol ma sý ha lin de, no ter tas dik li im za be yan na me si, Tü zel ki þi ol ma sý ha lin de, il gi si ne gö re tü zel ki þi li ðin or tak la rý, ü ye le ri ve ya ku ru - cu la rý i le tü zel ki þi li ðin yö ne ti min de ki gö rev li le ri be lir ten son du ru mu gös te rir Ti ca ret Si - cil Ga ze te si, bu bil gi le rin ta ma mý nýn bir Ti ca ret Si cil Ga ze te sin de bu lun ma ma sý ha lin de, bu bil gi le rin tü mü nü gös ter mek ü ze re il gi li Ti ca ret Si cil Ga ze te le ri ve ya bu hu sus la rý gös te ren bel ge ler i le tü zel ki þi li ðin no ter tas dik li im za sir kü le ri, Þek li ve i çe ri ði Ý da ri Þart na me de be lir le nen tek lif mek tu bu Þek li ve i çe ri ði Ý da ri Þart na me de be lir le nen ge çi ci te mi nat Ý ha le ko nu su a lý mýn ta ma mý ve ya bir kýs mý alt yük le ni ci le re yap tý rý la maz E ko no mik ve ma li ye ter li ðe i liþ kin bel ge ler ve bu bel ge le rin ta þý ma sý ge re ken kri ter - ler: Ý da re ta ra fýn dan e ko no mik ve ma li ye ter li ðe i liþ kin kri ter be lir til me miþ tir Mes le ki ve Tek nik ye ter li ðe i liþ kin bel ge ler ve bu bel ge le rin ta þý ma sý ge re ken kri ter - ler: Yet ki li sa tý cý lý ðý ve ya i ma lat çý lý ðý gös te ren bel ge ler: a) Ý ma lat çý i se i ma lat çý ol du ðu nu gös te ren bel ge ve ya bel ge ler, b) Yet ki li sa tý cý ve ya yet ki li tem sil ci i se yet ki li sa tý cý ya da yet ki li tem sil ci ol du ðu nu gös - te ren bel ge ve ya bel ge ler, c) Tür ki ye de ser best böl ge ler de fa a li yet gös te ri yor i se yu ka rý da ki bel ge ler den bi riy le bir lik te sun du ðu ser best böl ge fa a li yet bel ge si. Ýs tek li le rin yu ka rý da sa yý lan bel ge ler den, ken di du ru mu na uy gun bel ge ve ya bel ge le ri sun ma sý ye ter li ka bul e di lir. Ýs tek li nin i ma lat çý ol du ðu a þa ðý da ki bel ge ler i le tev sik e di lir. a) Ýs tek li a dý na dü zen le nen sa na yi si cil bel ge si, b) Ýs tek li nin ü ye si ol du ðu mes lek o da sý ta ra fýn dan a day ve ya is tek li a dý na dü zen le nen ka pa si te Ra po ru, c)ýs tek li nin ka yýt lý ol du ðu mes lek o da sý ta ra fýn dan a day ve ya is tek li a dý na dü zen le nen i - ma lat ye ter li lik bel ge si, ç) Ýs tek li nin ka yýt lý ol du ðu mes lek o da sý ta ra fýn dan a day ve ya is tek li a dý na dü zen len miþ ve tek lif et ti ði ma la i liþ kin yer li ma lý Bel ge si, d) Týb bý Ci haz ü re ti ci si O EM(O rig i nal E qu ip ment Ma na fac tu re r-o ri ji nal Mal ze me Ü re ti - ci si) tar zý ü rün ü ret tir mek su re tiy le ü re ti ci ni te li ði ni ka zan mýþ i se bu ü re ti me i liþ kin söz - leþ me, e) A day ve ya is tek li nin a lým ko nu su ma lý ü ret ti ði ne i liþ kin o la rak il gi li mev zu at u ya rýn ca yet ki li ku rum ve ya ku ru luþ lar ca dü zen le nen ve a day ve ya is tek li nin ü re ti ci ve ya i ma lat çý ol du ðu nu gös te ren bel ge ler. A day ve ya is tek li i ma lat çý ol du ðu nu yu ka rý da ki bel ge ler den bi ri ni su na rak tev sik e de - cek tir Ü rün le rin pi ya sa ya ar zý na i liþ kin bel ge ler: Ýs tek li tek lif et ti ði ü rün le rin T.C. Ý laç ve Týb bi Ci haz U lu sal Bil gi Ban ka sý na ka yýt lý ol du ðu - na da ir bel ge yi i ha le dos ya sý na ko ya cak lar dýr. UBB kay dý ge rek tir me yen ü rün ler i çin Sað lýk Ba kan lý ðý nýn il gi li bi rim le rin den kay da ge rek ol ma dý ðý na da ir bel ge ib raz e de cek - ler dir Te da rik e di le cek mal la rýn nu mu ne le ri, ka ta log la rý, fo toð raf la rý i le tek nik þart na - me ye ce vap la rý ve a çýk la ma la rý i çe ren do kü man: 1. Ýs tek li ler tek lif et ti ði her ü rün i çin i ha le sa a ti ön ce sin de nu mu ne tes lim tu ta na ðý i le bir lik te nu mu ne le ri ni Sa týn Al ma bi ri mi ne tes lim e de cek ler dir. Nu mu ne ler i ha le son ra sý Sa týn Al ma bi ri mi ta ra fýn dan mu a ye ne ko mis yon baþ kan lý ðý na tes lim e di le cek tir. Ý ha le sa a ti ne ka dar nu mu ne si tes lim e dil me yen ü rün ler i ha le ka ra rý a þa ma sýn da de ðer len di - ril me ye a lýn ma ya cak týr. 2. Ýs tek li, tek nik þart na me ye uy gun luk la rý ný ken di an tet li ka ðý dý na im za lý o la rak ce vap - la ya cak la rý Þart na me ye Uy gun luk Bel ge si ni i ha le dos ya sýn da su na cak týr. 5. E ko no mik a çý dan en a van taj lý tek lif sa de ce fi yat e sa sý na gö re be lir le ne cek tir. 6. Ý ha le yer li ve ya ban cý tüm is tek li le re a çýk týr. Tek lif le rin de ðer len di ril me sin de yer li is - tek li ler le hi ne fi yat a van ta jý uy gu lan ma ya cak týr. 7. Ý ha le do kü ma ný nýn gö rül me si ve sa týn a lýn ma sý: 7.1. Ý ha le do kü ma ný, i da re nin ad re sin de gö rü le bi lir ve 30 TRY (Türk Li ra sý) kar þý lý ðý Ok - mey da ný E ði tim Ve A raþ týr ma Has ta ne si Sa tý nal ma Bi ri mi ad re sin den sa týn a lý na bi lir. Ý ha le do kü ma ný nýn pos ta yo luy la da sa týn a lýn ma sý müm kün dür. Pos ta yo luy la i ha le do - kü ma ný al mak is te yen ler, pos ta mas ra fý da hil 47 TRY (Türk Li ra sý) do kü man be de li ni VA KIF BANK PER PA ÞU BE SÝ NÝN TR NO LU HE SA BI NA ya týr mak zo run da dýr. Pos ta yo luy la i ha le do kü ma ný sa týn al mak is te yen ler, i ha le do kü - man be de li ne i liþ kin ö de me de kon tu i le i ha le do kü ma ný nýn gön de ri le ce ði ad re sin de be - lir til di ði i ha le do kü ma ný ta lep baþ vu ru la rý ný yu ka rý da yer a lan faks nu ma ra sý na ve ya ya - zý lý o la rak i da re ye i ha le ta ri hin den en az beþ gün ön ce gön der mek zo run da dýr. Ý ha le do - kü ma ný i ki iþ gü nü i çin de bil di ri len ad re se pos ta yo luy la gön de ri le cek tir. Ý ha le do kü ma - ný n pos ta yo luy la gön de ril me si ha lin de, pos ta nýn u laþ ma ma sýn dan ve ya geç u laþ ma sýn - dan ya da do kü ma nýn ek sik ol ma sýn dan do la yý i da re miz hiç bir þe kil de so rum lu tu tu la - maz. Do kü ma nýn pos ta ya ve ril di ði ta rih, do kü ma nýn sa týn al ma ta ri hi o la rak ka bul e di - le cek tir Ý ha le ye tek lif ve re cek o lan la rýn i ha le do kü ma ný ný sa týn al ma la rý zo run lu dur. 8. Tek lif ler, i ha le ta rih ve sa a ti ne ka dar Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si A Po lik li nik Bi na sý Sa tý nal ma Bi ri mi Da rü la ce ze Cad. No: 25 Þiþ li/ýs tan bul ad re si ne el den tes lim e di le bi le ce ði gi bi, ay ný ad re se i a de li ta ah hüt lü pos ta va sý ta sýy la da gön de ri le bi lir. 9. Ýs tek li ler tek lif le ri ni, mal ka lem- ka lem le ri i çin tek lif bi rim fi yat lar ü ze rin den ve re cek - ler dir. Ý ha le so nu cu, ü ze ri ne i ha le ya pý lan is tek liy le her bir mal ka le mi mik ta rý i le bu mal ka lem le ri i çin tek lif e di len bi rim fi yat la rýn çar pý mý so nu cu bu lu nan top lam be del ü ze rin - den bi rim fi yat söz leþ me im za la na cak týr. Bu i ha le de, kýs mý tek lif ve ri le bi lir. 10. Ýs tek li ler tek lif et tik le ri be de lin % 3 ün den az ol ma mak ü ze re ken di be lir le ye cek le ri tu tar da ge çi ci te mi nat ve re cek ler dir. 11. Ve ri len tek lif le rin ge çer li lik sü re si, i ha le ta ri hin den i ti ba ren 120 (yüz yir mi) tak vim gü - nü dür. 12. Kon sor si yum o la rak i ha le ye tek lif ve ri le mez. B: MA LÝ YI LI 136 KA LEM TIB BÝ SARF MAL ZE ME A LI MI 2009/471 E SAS NO Da va cý RID VAN UR GUN ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar ÝS MET KA YA, HER MÝ YA KA YA vs. a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan nü fus kay dý nýn ip ta li da va sý nýn Mah ke me miz de de vam e den a çýk du ruþ ma la rý sý ra sýn da: Da va cý ve ki li ta ra fýn dan mah ke me mi ze a çý lan da va da; mü vek ki li Rýd van Ur gun un ba ba sý nýn Ýs met Ka ya ol du ðu nu ve Rýd van Ur gun un nü fus kay dý nýn dü zel ti le rek ger - çek ba ba sý ve an ne si nin ü ze ri ne tes cil e dil me si ta lep e dil miþ ol mak la; Da va lý lar dan Na i le Ka ya nýn ad re si meç hul ol du ðun dan ve ya pý lan tüm a ra ma la ra rað men de bu lu na ma dý ðýn dan a dý ge çe nin du ruþ ma gü nü o lan 22/03/2011 gü nü sa at 09.55'de ha zýr ol ma sý ya da ve kil le tem sil e dil me si, HUMK nun 213 ve 377. mad de le ri ge re ðin ce be lir ti len gün ve sa at te Mah ke me miz de ha zýr bu lun ma dý ðý ve ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me di ði tak tir de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di le ce ði ve ka - rar ve ri le ce ði hu su su teb li gat ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 12/01/2011 B: 4134 E LA ZIÐ 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Ka zan O to mo tiv A no nim Þir ke ti nin O la ðan Ge nel Ku rul Top lan tý sý a þa ðý da ki gün dem mad de le ri ni gö rüþ mek ü ze re ta ri hin de sa at:14.00 da Þir ket Mer ke zi o lan Rýh - tým Cad de si, De niz ci ler So kak, Sol maz Ýþ Mer ke zi, No:3, Be yoð lu Ka ra köy/ýs tan bul ad re - sin de Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 368. mad de si u ya rýn ca ilan lý o la rak ya pý la cak týr. GÜN DEM : 1) A çý lýþ ve Baþ kan lýk Di va ný nýn teþ ki li ve Baþ kan lýk Di va ný na Ge nel Ku rul Tu ta na ðý nýn im za lan ma sý hu su sun da yet ki ve ril me si 2) 2008 ve 2009 yýl la rý fa a li yet dö nem le ri ne i liþ kin Yö ne tim Ku ru lu fa a li yet ra po ru ve De net çi ra po ru nun o kun ma sý, mü za ke re e dil me si, 3) 2008 ve 2009 yýl la rý fa a li yet dö nem le ri ne i liþ kin bi lan ço, kâr ve za rar cet vel le ri, tas - fi ye ye gi riþ bi lan ço su nun o ku na rak o ya su nul ma sý, 2008 ve 2009 yýl la rý kâr- za ra rý hak - kýn da ka rar a lýn ma sý. 4) Yö ne tim ku ru lu ve de ne tim ku ru lu ü ye le ri nin he sap dö nem le ri ne i liþ kin ib ra sý. 5) Yö ne tim ku ru lu ü ye le ri nin se çil me si ve gö rev sü re le ri i le üc ret le ri nin be lir len me si 6) De ne tim Ku ru lu ü ye le ri nin se çil me si ve gö rev sü re le ri i le üc ret le ri nin be lir len me si 7) Yö ne tim Ku ru lu Ü ye le ri ne TTK. 334 ve 335. mad de le ri çer çe ve sin de fa a li yet te bu lu - na bil me le ri hu su sun da yet ki ve ril me si, 8) Di lek, te men ni ler ve ka pa nýþ. Top lan tý ya þah sen ka tý la ma ya cak or tak lar i li þik te ki ve ka let na me ör ne ði ni kul la na rak ken di le ri ni bir ve kil ma ri fe ti i le top lan tý da tem sil et ti re bi lir ler. Top lan tý da ha zýr bu lun ma nýz te men ni siy le tüm or tak la rý mý zýn dik kat le ri ne du yu ru lur. VE KA LET NA ME His se da rý bu lun du ðum Ka zan O to mo tiv A no nim Þir ke ti nin ta ri hin de sa at: da Þir ket Mer ke zi o lan Rýh tým Cad de si, De niz ci ler So kak, Sol maz Ýþ Mer ke zi, No: 3, Be yoð lu Ka ra köy/ýs tan bul ad re sin de ya pý la cak o la ða nüs tü ge nel ku rul top lan tý sýn da be ni tem sil et me ye ve gün dem de ki mad de le rin ka ra ra bað lan ma sý i çin oy kul lan ma - ya... u ve kil ta yin et tim. Ve ka le ti Ve ren : Ý sim/ im za/ ta rih Ve ka le ti Ve re nin : Ser ma ye Mik ta rý : His se a de di : Oy mik ta rý : Ad re si : Not: Ve ka let na me nin no ter tas dik siz ol ma sý ha lin de ve ka le ti ve re nin no ter tas dik li im - za sir kü le ri ve ka let na me ye ek le ne cek tir. B: 4423 KA ZAN O TO MO TÝV A NO NÝM ÞÝR KE TÝ O LA ÐAN GE NEL KU RUL TOP LAN TI SI NA AÐ RI 2010/1261 TAL. Ör nek No: 25 Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 15/02/2011 gü nü sa at a ra sýn da BE YOÐ LU/ÝS TAN BUL YAH YA KÖP RÜ SK. N0. 2/A YIL MAZ O TO PAR KI DO LAP DE RE/KA SIM PA ÞA ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/02/2011 gü - nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha - ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin - den %... o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi - le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ - vur ma la rý i lan o lu nur TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 78 AS 882 PLA KA DA CI A LO GAN 1,5 DCÝ HU SU SÝ O TO STA TÝ ON MO DEL GRÝ RENKTE MUH TE LÝF YER LE RÝ Ý ZÝK ÖN CAM AT LAK 2008 MO DEL NOT: 3. ÞA HIS A DI NA VE KA LET NA ME Ý LE SA TI ÞA ÝÞ TÝ RAK E DÝ LE ME Z. B: 4422 T. C. BE YOÐ LU 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ E sas No: 2008/74 Da va cý Tem sa Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. ve ki li ta ra fýn dan da va lý Ta ta Sons Li mi ted un - van lý Hin dis tan men þe li þir ke te kar þý TPE YÝDK ka rar ip ta li ve mar ka nýn hü küm süz lü ðü is te miy le a çý lan da va da; Da va cý ve ki li harç ta rih li da va di lek çe sin de ö zet le; mü vek ki li nin SA FA - RÝ i ba re li mar ka yý 1994 ta ri hin den i ti ba ren 12. sý nýf ta tes cil et tir di ði ni, da va lý Ta ta Sons Li mi ted un van lý þir ke tin TA TA Sa fa ri CRDi i ba re si nin mar ka o la rak tes ci li i çin TPE ye baþ vu ru da bu lun du ðu nu, 2005/46922 kod nu ma ra sý ný a lan baþ vu ru nun i la ný ü - ze ri ne mü vek ki li ta ra fýn dan i ti raz e dil di ði ni, i ti raz ön ce TPE Mar ka lar Da i re si Baþ kan lý - ðý ta ra fýn dan, a ka bin de de YÝDK ta ra fýn dan 2007-M-7083 sa yý lý ka rar i le ni ha i o la rak red e dil di ði ni ve mar ka nýn tes cil e dil di ði ni; oy sa mü vek ki li a dý na tes cil li bu lu nan baþ ta Sa fa ri ol mak ü ze re, Tem sa Sa fa ri Cab ri o let ve no lu Tem sa Sa fir mar ka - la rý i le baþ vu ru nun ik ti bas ve il ti bas o luþ tur du ðu nu, mü vek kil mar ka sý nýn sa hip ol du ðu ün den hak sýz is ti fa de e di le ce ði ni, mar ka lar a ra sýn da ki, gör sel, bi çim sel, an lam sal, i þit - sel çað rýþ týr ma, ma lýn ve hiz me tin hi tap et ti ði a lý cý dü ze yi ve du ru mu, mar ka nýn e sas ve ta mam la yý cý un sur la rý nýn ay ný ol ma sý se bep le ri i le i ki mar ka halk ta ra fýn dan ka rýþ tý - rýl ma ih ti ma li nin bu lun du ðu nu, TA TA sa fa ri CRDi * i ba re si nin mar ka o la rak tes ci li nin 556 sa yý lý KHK nýn 7 ve 8. mad de le ri u ya rýn ca red di ne ka rar ve ril me si ge re kir ken, TPE ta ra fýn dan ak si yön de ka rar te si si nin hu ku ka ay ký rý ol du ðu nu be lir te rek TPE YÝDK nun 2007-M-7083 sa yý lý ka ra rý nýn ip ta li i le tes ci li ha lin de 2005/46922 sa yý lý mar ka nýn hü - küm süz lü ðü ne ka rar ve ril me si ni ta lep ve da va et miþ ol mak la; Da va di lek çe si nin da va lý nýn tes pit e di len ad res le ri ne bu gü ne ka dar teb lið e di le me - di ðin den ve ye ni du ruþ ma gü nü nün sa at ye bý ra kýl dý ðýn dan, da va lý Ta ta Sons Li mi ted e da va di lek çe si ve du ruþ ma gün ve sa a tin de du ruþ ma la ra ka týl ma - dýk la rý ve ya bir ve kil le tem sil e dil me dik le ri tak dir de, du ruþ ma la ra yok luk la rýn da de vam e di lip ka rar ve ri le ce ði ih ta rý i le i la nen teb lið o lu nur. B: 4399 AN KA RA 3. FÝK RÝ VE SI NA Ý HAK LAR HU KUK MAH KE ME SÝ NDEN Ý LAN Dosya No: 2010/ Es.K. Es.K. Da va cý Ke mal Ba yýn dýr ta ra fýn dan, da va lý lar Ad nan Gök çe vs. a ley hi ne a çý lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM: Ay rýn tý sý ge rek çe sin de a çýk lan dý ðý ü ze re; Da va sý nýn KA BU LÜ i le; Ma lat ya Mer kez Uc Ma hal le si 4964 a da 5 par sel sa yý lý ta þýn - ma zýn ay nen tak si mi müm kün ol ma dý ðýn dan, Or tak lý ðýn A le ni A çýk Art týr ma Yo luy la Sa tý la rak Gi de ril me si ne, Ka ra rýn ke sin leþ me si ni mü te a ki ben baþ vu ru ha lin de sa týþ iþ - lem le ri nin ya pýl ma sý i çin dos ya nýn Ma lat ya Sa týþ Ýc ra Mü dür lü ðü ne gön de ril me si ne, A çýk ar týr ma yo luy la sa týþ so nu cu el de e di le cek be de lin Ýn þa at Mü hen di si bi lir ki þi nin dü zen le di ði ta rih li ta þýn ma zýn sa tý þý na e sas o la cak his se le ri gös te rir ra por - la rýn da be lir ti len o ran lar da hi lin de ta raf la ra ö den me si ne, Da ir, ve ri len ka rar da va cý nýn yü zü ne kar þý, da va lý la rýn yok lu ðun da, Tem yiz yo lu a çýk ol mak ü ze re a çýk ça o ku nup u - su len tef him ký lýn dý. 24/12/2010, ad res le ri tes pit e di le me yen da va lý lar; Ad nan Gök çe, Az mi Gök çe, Ý fa kat Man da, Ma hi re Man da, Meb ru re Gök çe, Meh met Gök çe, Meh met Mik tat Man da, Me su de Gök çe, Ni hal Man da, Os man Man da, Re fi ka Man da, Se her Man da, Hü se yin Gün cü, Meh met Þa hin e teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu - nur. B: 4191 MA LAT YA 2. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2008/437 KA RAR NO: 2010/923 Da va cý T.C Zi ra at Ban ka sý ve ki li Av. Ve li U LU SOY ta ra fýn dan da va lý lar Mus ta fa ÖZ - TÜRK, Þe ri fe ÖZ TÜRK, ve ark. a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan or tak lý ðýn gi de ril me si da - va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nu cun da; 1- Da va nýn KA BU LÜ ne Af yon ka ra hi sar i li, San dýk lý il çe si, Ba þa ðaç Kö yü, Hü yük mev ki in de ka in 4581, 4061, 4583, 4579, 4058 par sel nu ma ra lý ta þýn maz la rýn, San dýk lý Ýl çe si Ba þa ðaç kö yü Bað lar mev ki in de ka in 4486, 4488 nu ma ra lý ta þýn maz la rýn, San dýk lý Ýl çe si Ba þa ðaç kö yü Ka ra - ma þat mev ki in de ka in 118 a da 4 nu ma ra lý ta þýn ma zýn, Ba þa ðaç kö yü Ey min mev ki in de ka in 74, 137, par sel sa yý lý ta þýn maz la rýn, Ba þa ðaç kö yü Har kal tý mev ki in de ka in 1631 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn, ay nen tak si mi müm kün ol ma dý ðýn dan ü ze rin de ki tak yi dat la be ra ber U MUM A RA SIN DA A IK AR TIR MA YO LU Ý LE SA TI LA RAK OR TAK LI ÐI NIN GÝ - DE RÝL ME SÝ NE, 2- Af yon ka ra hi sar i li, San dýk lý il çe si, Ba þa ðaç kö yü Har kal tý mev ki in de ka in 1585 par - sel nu ma ra lý ta þýn maz i le il gi li da va nýn a çýl ma mýþ sa yýl ma sý na, 3- Sa týþ tu ta rý nýn VE RA SET ÝLA MIN DA KÝ pay la rý o ra nýn da his se dar la ra pay laþ tý rýl - mas ýna, KA RAR VE RÝL MÝÞ TÝR. An cak da va lý Ay þe PAR LAK ýn tüm a raþ týr ma la ra rað men a çýk ad re si nin tes pit e di le - me me si se be biy le iþ bu i lam da va lý ya teb lið e dil me miþ tir. Bu i ti bar la; iþ bu i la mýn da va lý Meh met ve Þe ri fe' den ol ma 1970 D.lu T.C No: Ay þe PAR LA K'a Teb li gat Ka nu nu nun 28. ve mü te a kip mad de le ri ge re - ðin ce i la nen teb li ði ne, teb li ðin iþ bu i lam met ni nin ya yý mý ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra ya pýl mýþ sa yý la ca ðý i lan o lu nur. B: 4179 SAN DIK LI SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN ÝLAN

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý YE NÝ AS YA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ SPOR 15 Beþiktaþ hýzlý baþladý BA KIÞ Avrupaî Beþiktaþ SÜPER LÝGÝN ÝKÝNCÝ YARI ÝLK HAFTASINDA BUCASPOR'U AÐIRLAYAN SÝYAH-BEYAZLILAR NOBRE (2), GUTÝ (2) VE SÝMAO'NUN GOLLERÝYLE ÞOV YAPARAK TRABZON MAI ÖNCESÝ TARAFTARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. BUCASPOR'U ÝLK YARIDA BÝTÝRDÝ 8. da ki ka da Gu ti'nin kul lan dý ðý kor ner a tý þýn da Nob re, me þin yu var la ðý ka fay la fi le le re gön der di ve ta ký mý ný 1-0 ö ne ge çir di. 18. Gu ti'nin kor ner a tý þýn da to pu a lan Qu a res ma, me þin yu var la ðý ce za a la ný na gön der di. Nob re'nin ka fa vu ru þun da Be to to pa el le do ku nun ca, ha kem Yu nus Yýl dý rým pe nal tý nok ta sý ný gös ter di. 19. da ki ka da Gu ti kul lan dý ðý pe nal tý a tý þýn da to pu fi le le re gön de re rek, far ký 2'ye çý kar dý: da ki ka da Be þik taþ far ký 3'e çý ka ran go lü bul du. Ce za ya yý ü ze rin de to pu ra ki bin den kur ta ran Qu a res ma'nýn sert þu tun da, me þin yu var lak Er man'ýn ka fa sýn dan dön dü. Ce za a la ný i çin de boþ po zis yon da to pu ö nün de bu lan Si ma o, me þin yu var la ðý yer den düz gün bir vu ruþ la fi le le re gön de re rek, ta ký mý ný 3-0 ö ne ge çir di. NOBRE VE GUTÝ DEN 1 ER GOL DAHA 64. da ki ka da Be þik taþ'ýn 4. go lü gel di. Soldan Ýs ma il or ta sý ný yap tý. Ka le ci nin çý kar ma ya ça lýþ tý ðý top ge ri ye düþ tü. Po zis yo nu ta kip e den Nob re ka fay la ta mam la dý da ki ka da Be to'nun ce za a la ný ön ta ra fýn dan kul lan dý ðý ser best a týþ ta ba ra ja çar pan top az fark la üst ten kor ne re git ti. 69. da ki ka da Hil bert'in pa sýn da Qu a res ma'nýn sert þu tu nu ka le ci çý kar dý. 74. da ki ka da Al me i da, Si ma o'nun u zun pa sýn da hýz la ce za a la ný na ka dar gir dik ten son ra or ta sý ný yap tý. To pu ö nün de bu lan Gu ti'nin ol duk ça sert þu tu ka le ci nin mü da ha le si ne rað men að lar la bu luþ tu da ki ka da Bu cas por'un go lü gel di. Bu da ki ka da Ra gýp'ýn a ra pa sýn da sa vun ma nýn ar ka sý na sar kan Mu sa Ay dýn, düz gün bir vu ruþ la Cenk'i mað lup et ti. 5-1 FÝ-YAPI ÝNÖNÜ Cenk** Hilbert** Ý.Toraman** Ersan*** Ýsmail** Londak* Koray* Musa** Sercan* Erkan* (Dk futbolcuya doping cezasý Quaresma*** Aurelio** Guti*** Simao* Almeida** Serkan)* Civar etin* (Dk. 41 Mendy), Leko* Yunus Yýldýrým Volkan Narinç Asým Yusuf Öz FUTBOL Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yasaklý madde kullandýklarý gerekçesiyle Bank Asya 1. Lig takýmý Karþýyaka'dan futbolcular Barýþ Memiþ ile Mustafa Sevgi'ye 2'þer yýl, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporlu futbolcu Harun Sürücü'ye 1 yýl, Spor Toto 3. Lig ekibi Karsspor'dan futbolcu Ali Mesut'a da 2 yýl men cezasý verdi. Sancaktepeli güreþçiler madalyalarý topladý TÜR KÝ YE o kul lar a ra sý 1314 Yaþ grup þam pi yo na sýn da San cak te pe Be le di yes por lu gü reþ çi ler ma dal ya ve ku pa la rý ný al dý lar. 3 bi rin ci lik ve 2 ü çün cü lük el de e den gü reþ çi ler, Tür ki ye þam pi yon lu ðu i çin mü ca de le e de cek. Is par ta ve Bo lu da ya pý lan 1314 Yaþ O kul lar a ra sý Ser best Gü reþ Tür ki ye Böl ge Þam pi yo na sý mü sa ba ka la rý so nuç lan dý. Ser best dal da San cak te pe Be le di yes por lu gü reþ çi ler, Is par ta da ya pý lan mü sa ba ka lar da 2 bi rin ci lik ve 2 ü çün cü lük a la rak per for mans la rý i le göz dol dur du lar. Bi rin ci lik kür sü ne çý kan 47 ki lo da O kan Þa hin ve 32 ki lo da U mut Kü çü koð lu i le bir lik te ü çün cü o lan 38 ki lo da En sa ri Na rin can ve 85 ki lo da Mu ham med Hak tan Öz do ðan ma dal ya la rý ný al dý lar. TRAB ZONS POR i le An ka ra gü cü, bu gün Av ni A - ker Sta dý'nda ya pa cak la rý maç ta lig de 66. kez kar þý kar þý ya ge le cek. Ha lis Öz kah ya'nýn yö ne te ce ði maç sa at 16.00'da baþ la ya cak. Bu gü ne dek i ki ta kým a - ra sýn da ya pý lan 65 maç ta, bor do-ma vi li ta ký mýn Nobre*** Ernst (Dk 75) * (Dk. 79 Bobo )* (Dk. 65 Fernandes 4)* Beto* Erman* Ahmet* Ragýp * Sarý kartlar: Dk. 18 Beto, Dk. 30 Civar etin, Dk. 85 Musa Aydýn (Bucaspor) Dk. 81 Hilbert (Beþiktaþ) Gol: Goller: Dk Nobre, Dk. 19 Guti (Penaltýdan), Dk. 44 Simao, Dk. 73 Guti, (Beþiktaþ) Dk. 75 Musa (Bucaspor) 5 1 GA LA TA SA RAY Ku lü bü Baþ ka ný Ad nan Po lat, ön ce ki ak þam ya pý lan yö ne tim ku ru lu top lan tý sý nýn ar dýn dan ken di si ne yö ne lik sert a çýk la ma lar ya pan 2. Baþ kan Meh met Hel va cý i le bir lik te yö ne ti ci ler Ve dat Eþ ki nat ve Do ðan Yal çýn ka ya'nýn is ti fa sý ný is te di. Dün De de man O tel'de ger çek leþ ti ri len ba sýn top lan tý sýn da Baþ kan Po lat, dün kü yö ne tim ku ru lu top lan tý sýn da ya þa nan lar i çin þun la rý söy le di: "Dü þü ne bi li yor mu su nuz, yö ne tim ku ru lu top lan tý sýn da i kin ci baþ ka ným ba na ib ra ol ma ya ca ðýz, er ken se çi me gi de lim di yor. Dü þü ne bi li yor mu su nuz? Ben yap tý ðým her i þin he sa bý ný ve ri rim. San ki yol suz luk, hýr sýz lýk yap mý þýz gi bi ib ra dan kor ku yor lar. Bu ku lü be þef faf lý ðý ben ge tir dim. Di van Ku ru lu na es ki den 1-2 say fa ra por gi der di þi em di say fa say fa ra por gi di yor. Bi zim bir çe kin ce miz yok. Ga la ta sa ray ýn sa hi bi ge nel ku rul, ru hu da ta raf tar dýr. Ba na böy le bir ö ne riy le ge li yor, e ðer ol maz sa da im za top lar se çim çað rý sý ya pa rým di yor. Ben bu nu an la ma dým bir da ha sor dum ken di si ne. Bu nu da ken di si ba sý na a çýk la dý ðý i çin söy lü yo rum NOTLAR... Polat: ÝSTÝFA ET Helvacý: ETMÝYORUM G. SARAY BAÞKANI ADNAN POLAT, 2. BAÞKAN MEHMET HELVACI ÝLE BÝRLÝKTE YÖNETÝCÝLER VEDAT EÞKÝNAT VE DOÐAN YALINKAYA'NIN ÝSTÝFASINI ÝSTEDÝ. Galatasaray Baþkaný Adnan Polat ga li bi yet ler de üs tün lü ðü bu lu nu yor. 15 kar þý laþ ma da i se ta raf lar sa ha dan be - ra ber lik le ay rýl dý. Li gin ilk ya rý sýn da An - ka ra'da ya pý lan kar þý laþ ma dan bor doma vi li ler 2-0'lýk ga li bi yet le dön müþ tü. Beþiktaþ'ýn ara transferde kadrosuna kattýðý Portekizli yýldýz Simao, süper ligde ilk resmi golünü Bucaspor'a karþý attý TRAB ZONS PO R-AN KA RA GÜ CÜ LÝDER Trabs zons por'u 9 pu an ge ri den ta kip e den Fe ner bah çe, Me di cal Park An tal yas por i le bu günkü kar þý laþ may - la bir lik te lig de ra ki biy le 32. kez kar þý kar þý ya ge le cek. An tal ya Mar dan Sta dýn - SÝ MA O VE AL ME Ý DA ÝLK DE FA TA RAF TAR KAR ÞI SI NA IK TI SÜ PER Lig'in i kin ci ya rý sý nýn ilk ma çýn da Bu cas - por'u ko nuk e den Be þik taþ, ye ni yýl dýz o yun cu la rý Si ma o ve Al me i da lý kad ro suy la ilk kez Fi ya pý Ý nö - nü Sta dý'nda ta raf tar la rý nýn ö nü ne çýk tý. Be þik taþ for ma sýy la ilk res mi maç la rý ný Zi ra at Tür ki ye Ku - pa sý'nda dep las man da Ma ni sas por kar þý sýn da gi yen Al me i da ve Si ma o, Bu cas por mü ca de le - siy le de Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda sif tah yap tý lar. FER NAN DES YE DEK Be þik taþ'ta li san sý ye ni çý ka rý lan Por te kiz li fut - bol cu Ma nu el Fer nan des ye dek ku lü be sin de yer al dý. Fer nan des'in ya ný sý ra Ha kan, Er han, Ne cip, Ernst, A li Ku çik ve Bo bo ye dek ku lü be sin de ki di - ðer i sim ler ol du. Si yah-be yaz lý lar da sa kat lýk la rý bu lu nan Ni hat, Fer ra ri, Ýb ra him Ü zül mez ve Si - vok'un ya ný sý ra Rüþ tü, Ek rem, Rýd van ve O nur kad ro da yer al ma dý. Bu a ra da si yah-be yaz lý lar, bu se zon ilk kez gri renk li for ma la rýy la ma ça çýk tý. Q7 VE EKÝBÝ NE POR TE KÝZ CE MARÞ Si yah-be yaz lý ta raf tar la rýn ''Gü cü ne güç kat ma ya gel dik'' mar þý nýn Por te kiz ce ver si yo - nu fut bol cu lar sa ha ya ý sýn mak i çin çýk tý ðýn da stat ho par lör le rin den ça lýn dý. Si yah-be yaz lý ta raf tar la rýn Q7 ve Ekibi o la rak ad lan dýr dý ðý Por te kiz li fut bol cu lar Qu a res ma, Si ma o, Al - me i da ve Fer nan des i çin Por te kiz ce'ye çev ri - len mar þa, ta raf tar lar al kýþ lar la eþ lik et ti. Bu a ra da si yah-be yaz lý tri bün ler de Por te kiz bay - rak la rý da dik kat çe ker ken fut bol cu la rýn re - sim le ri nin bu lun du ðu pan kart lar da a çýl dý. TRÝ BÜN LER DOL DU Be þik taþ lý ta raf tar lar li gin i kin ci ya rý sý nýn ilk ma çý ný bü yük il gi gös ter di. Si ma o, Al me i da ve Fer nan des'in trans fer le riy le güç le nen si yah-be - yaz lý ta ký mý, ta raf tar la rý yal nýz bý rak ma yýp tri - bün le ri ta ma men dol dur du. Yak la þýk 50 Bu cas - por ta raf ta rý da ken di le ri ne ay rý lan es ki a çýk tri - bün den ta kým la rýn des tek le di. DE MÝ RÖ REN A Ý LE SÝY LE TRÝ BÜN DE Be þik taþ Ku lü bü Baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö - ren, kar þý laþ ma yý iz le me ye a i le si i le bir lik te gel di. Ay rý ca Mil li Ta kým Tek nik Di rek tö rü Gu - us Hid dink i le yar dým cý sý O ðuz e tin de kar þý - laþ ma yý iz le yen ler a ra sýn da yer al dý. bu ra da. Yok sa a çýk la maz dým. Kim se Ga la ta sa ray yö ne ti mi ni teh dit e de mez, kim se þan taj ya pa maz. Meh met Hel va cý, Do ðan Yal çýn ka ya ve Ve dat Eþ ki nat'ý o nur lu in san lar gi bi is ti fa ya da vet e di yo rum. Bu gün ak þa ma ka dar ba na is ti fa la rý ný u laþ týr ma la rý ný bek li yo rum. U nu tul ma ma lý dýr ki Ga la ta sa ray Baþ ka ný bir as lan dýr, ku zu de ðil dir." Po lat, Meh met Hel va cý i le 5 yýl dýr bir lik te ça lýþ tý ðý ný, çok gü zel iþ ler de yap týk la rý ný be lir tek, an cak bun dan son ra ken di siy le ça lýþ ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. Po lat, Türk Te le kom A re na Sta dý'nýn dev ri nin 10 gün i çin de ger çek le þe ce ði ni söy le di. Po lat, de vir iþ lem le ri ni sür dü ðü nü be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: "Stad yu mun dev riy le il gi li gö rüþ me ler sü rü yor. Bu nun da iþ lem le ri bir kaç gü ne ka dar bi te cek tir. Bu stad yu mu ar zu et ti ði miz se vi ye ye ge ti re ne ka dar bi raz za ma ný mýz var. Dev ri 10 gü ne ka dar bi tir me yi plan lý yo ruz. Ö te yan dan Ga la ta sa ray 2. Baþ ka ný Meh met Hel va cý da Baþ kan Po lat'ýn is ti fa çað rý sý na ce vap ver di. Hel va cý, "Ben Ga la ta sa ray i çin ça lý þý yo rum, Ad nan Po lat i çin de ðil. Ga la ta sa ray'ýn ne fe ri yim ve gö re vi min ba þýn da yým. Ýs ti fa yý dü þün mü yo rum dedi. ANTALYASPOR-FENERBAHE da sa at 19.00'da baþ la ya cak ma çý Tol ga Öz kal fa yö - ne te cek. Ý ki ta kým a ra sýn da lig de ya pý lan 31 ma çýn 22'si ni F.Bah çe, 3'ü nü An tal yas por ka za nýr ken, 6 maç be ra be re so na er di. Se zo nun ilk ya rý sýn da Ýs - tan bul'da ya pý lan ma çý Fe ner bah çe 4-0 ka zan dý. E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr Gö nül is ter di ki, Be þik taþ'la li der Trab zons por a ra sýn da ki pu an far ký nýn 14 de ðil de 4 ol say dý bu gün Sü per Lig'de ki þam pi yon luk ya rý þý da ha renk li ve ke yif li ge çe bi lir di. ün kü, Be þik taþ son trans fer ler le bir lik te Av ru paî bir ta kým gö rün tü sü çiz me ye baþ la dý. Gu ti, Qu a res ma, Fer nan des, Al me i da ve Si ma o gi bi yýl dýz la rý kad ro sun da bu lun du ran bu ta ký mýn bý ra kýn Tür ki ye'de, Ý tal ya, Ýn gil te re, hat ta Ýs pan ya li gin de bi le zir ve ye oy na ya bi le cek ka li te si ve gü cü var. Tek nik di rek tör Bernd Schus ter, Ma ni sas por'la son oy na dýk la rý Tür ki ye Ku pa sý ma çý nýn kad ro sun dan sa de ce sa kat Si vok'un ye ri ne Er san de ði þik li ði ni ya pa rak ta ký mý ný sa ha ya sür dü. Sa vun ma nýn gö be ði ni Er san ve Ýb ra him To ra man'a tes lim e den Al man ho ca, sað da Hil bert sol da i se Ýs ma il'i oy nat tý. Ye ni trans fer Al me i da'yý for vet te gö rev len di ren Schus ter, ar ka sýn da da Nob re'ye fýr sat ta ný dý. Be þik taþ za yýf ra ki bi Bu cas por ö nün de 90 da ki ka hiç zor lan ma dý. Or ta sa ha da Gu ti ta ký mý ný bir li der gi bi yö net ti. Qu a res ma ve Si ma o ka nat lar dan çok teh li ke li top lar ge tir di. Bil has sa Qu a res ma yap tý ðý þýk ha re ket ler le ta raf ta rý a ya ða kal dý rýr ken, sýk sýk al kýþ lan dý. Al me i da bir çok po zis yo nu ka çýr ma sý na kar þý lýk, güç lü fi zi ði ve ha va top la rýn da ki ha ki mi ye ti i le dik kat çek ti. Ha kem Yu nus Yýl dý rým i yi bir maç çý kar dý. Pe nal tý ka ra rýn da doð ru bir ka rar ver di. Bu ga li bi yet haf ta i çin de Trab zons por'la Tür ki ye Ku pa sý'nda ya pý la cak mü ca de le ön ce sin de Schus ter ve o yun cu la rý na i yi bir mo ral ol du. SPOR TOTO SÜPER LÝG PROGRAMI Bugün Manisaspor-K. Karabükspor (19 Mayýs) Trabzonspor-Ankaragücü (Avni Aker) Gençlerbirliði-Eskiþehirspor (19 Mayýs) M.P. Antalyaspor-Fenerbahçe (Mardan) 23 Ocak Pazar: Kasýmpaþa-Gaziantepspor (R.T. Erdoðan) Konyaspor-Bursaspor (Konya Atatürk) Galatasaray-Sivasspor (T. Telekom Arena) 24 Ocak Pazartesi: Kayserispor-Ýstanbul B.B. (Kadir Has) BANK ASYA 1. LÝG Bugün: Gaziantep B.Bel.-Karþýyaka (Kamil Ocak) Mersin Ýd.-Adanaspor (Tevfik Sýrrý Gür) 23 Ocak Pazar: Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk) Orduspor-Kayseri Erciyesspor (19 Eylül) Güngören Belediyespor-Denizli (Yahya Baþ) Akhisar Belediye-Samsun (Akhisar Belediye) aykur Rize-Diyarbakýr (Þehir-Seyircisiz) 24 Ocak Pazartesi: Altay-Tavþanlý Linyitspor (Ýzmir Alsancak) SPOR TOTO 2. LÝG KIRMIZI GRUP 23 Ocak Pazar: Eyüpspor-Konya Torku Þekerspor (Eyüp) Tarsus Ýdmanyurdu-Kocaelispor (Tarsus) Türk Telekom-Tokatspor (Türk Telekom) Dardanelspor-Elazýðspor (18 Mart) Adana Demirspor-Balýkesirspor (5 Ocak) Pursaklarspor-Pendikspor (Cebeci Ýnönü) Belediye Vanspor-Fethiyespor (Atatürk) Ofspor-1461 Trabzon (Of Ýlçe) Þanlýurfaspor-Sakaryaspor (Þanlýurfa GAP) SPOR TOTO 2. LÝG BEYAZ GRUP 23 Ocak Pazar Turgutlu-Beypazarý Þekerspor (7 Eylül) Ye ni Ma lat ya Ýs ken de run De mir e lik (Ý nö nü) BEKO BASKETBOL LÝGÝ Bugün: Antalya B. Belediyesi-Efes Pilsen (Atatürk) Erdemir-Galatasaray Cafe Crown (Erdemir) Olin Edirne-Mersin B. Bel. (Mimar Sinan) OYAK Renault-Aliaða Petkim (Atatürk) Pýnar Karþýyaka-TOFAÞ (Karþýyaka) 23 Ocak Pazar: Fenerbahçe Ülker-Banvit (Sinan Erdem) Be þik taþ Co la Tur ka -Türk Te le kom (Arena) MP Trabzon-Bornova Belediye (19 Mayýs) AROMA ERKEKLER VOLEYBOL LÝGÝ Bugün: Galatasaray-Torul Gençlik (Burhan Felek) 23 Ocak Pazar: Maliye Milli Piyango-Ýstanbul B.B. ( Baþkent) Fenerbahçe-ankaya Belediye (Burhan Felek) Arkasspor-TOFAÞ (Ýzmir Atatürk) MEF Okullarý-Beþiktaþ (Burhan Felek) SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Müs lü man ba kan dan med ya ya e leþ ti ri ÝN GÝL TE RE Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron ýn ge nel baþ ka ný ol du ðu Mu ha fa za kâr Par ti nin eþ baþ ka ný da o lan Ba ro nes War si, Le i ces - ter Ü ni ver si te sin de yap tý ðý ko nuþ ma da, Müs lü man la rý, ý lým lý ya da a þý rý lýk yan lý sý di ye a yý ran med ya yý, hoþ gö rü süz lü ðü bes le di ði ge - rek çe siy le e leþ tir di ve bu nun ön yar gý yý da ha da art týr dý ðý ný be lirt ti. Ül ke si nin da ha az hoþ gö rü lü bir ül ke ol ma ya baþ la dý ðý ný da i fa de e den War si, te rö rizm ko nu su na da de ðin di. Ba ro nes War si, te rör sal dý rý la rý nýn ar dýn dan ge nel le me ya pý la rak, bü tün Müs lü man la rýn hak sýz ye re e leþ ti ril di ði ni söy le di. War si nin söz le ri, Ýn gil te re de ki bir çok Müs lü man grup ta ra fýn dan o lum lu kar þý lan dý. Ya pý lan son a raþ týr ma la ra gö re, Ýn gil te re de 2 mil yon 900 bin Müs lü man ya þý - yor. Bu sa yý 2001 yý lýn da 1 mil yon 600 bin i di. Londra / aa Türk halký, Mavi Marmara baskýnýnda Ýsrail'in suçlu olduðunu düþünüyor. Ma vi Mar ma ra da suç lu Ýs ra il GE NAR IN a raþ týr ma sýn da Türk hal ký nýn yüz de 94,2 si Ma vi Mar ma - ra o la yýn da Öz gür lük Fi lo su nu hak lý bu lur ken, Ýs ra il hak lý di yen le rin o ra ný yüz de 5,8 de kal dý. A raþ týr ma da Ýs ra il en nef ret e di len ül ke le rin ba þýn da ge li yor. GE NAR A raþ týr ma þir ke ti ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri - len Tür ki ye Top lum Si ya set A raþ týr ma sý nda Türk hal ký Ma vi Mar - ma ra sal dý rý sýn da bü yük o ran da Ýs ra il i suç lu bu lu yor. Ma vi Mar ma - ra o la yýn da han gi ta raf hak lýy dý so ru su na ka tý lým cý la rýn yüz de 94,2 si Öz gür lük Fi lo su nu hak lý bul du. A raþ týr ma ya ka tý lan lar 2010 yý lý ný dü þün dü ðü müz de siz ce Tür ki ye de ki en ö nem li o lay ne ol muþ tur? so ru su na bi rin ci sý ra da re fe ran du mun ya pýl ma sý ný (yüz de 44), gös - te rir ken, i kin ci sý ra da Ýs ra il in Öz gür lük Fi lo su Ma vi Mar ma ra ya sal dýr ma sý ný (yüz de 26) gös ter di. Ü çün cü sý ra da CHP nin ge nel baþ ka ný nýn de ðiþ me si, de va mýn da i se Ýs tan bul un kül tür baþ þehri ol ma sý, 2010 FI BA Dün ya bas ket bol þam pi yo na sýn da Türk Mil lî Ta ký mý nýn i kin ci ol ma sý gös te ril di. Ay rý ca a raþ týr ma nýn so nuç la rý - na gö re en nef ret e di len ül ke le rin ba þýn da yüz de 66 i le Ýs ra il ge li yor. Ýs ra il den son ra i kin ci sý ra da A me ri ka ge li yor. Ýstanbul / Yeni Asya Be yaz Sa ray da O ba ma sür pri zi n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn e þi Mic hel le O ba ma, Be yaz Sa ray zi - ya ret çi le ri ne sür priz yap tý. O ba ma çif ti nin, sa ra yýn ka pý la rý ný A me ri ka - lý la ra aç ma sý nýn i kin ci yýl dö nü mün - de, Mic hel le O ba ma zi ya ret çi le re an lam lý bir jest yap tý. Be yaz Sa - ray ýn Ma vi O da sýn da bek le yen O - ba ma, sa lo na gi ren zi ya ret çi le ri, E - vi me hoþ gel di niz, si zi gör mek ne gü zel di ye rek kar þý la yýp to ka laþ tý. Ko nuk la ra ha týr la rý ný so ran O ba ma, ba zý zi ya ret çi ler le a ya küs tü soh bet et ti, ço cuk lar la þa ka laþ tý. Be yaz Sa - ray ý ge zer ken bir den O ba ma yý kar - þý la rýn da bu lan ko nuk lar i se þaþ kýn - lýk la rý ný giz le ye me di. O ba ma çif ti nin Be yaz Sa ray ýn ka pý la rý ný hal ka aç tý - ðý gün den bu ya na sa ra yý 1.5 mil yon ki þi zi ya ret et ti. Washington / aa Ba tak lý ða ta ký lan ba li na lar kur ta rý la ma dý n YE NÝ Ze lan da ya a it Ku zey A da - sý nýn, Pa ren ga ren ga Li ma ný nda ki sýð su lar da bir tro pik bit ki ba tak lý ðý - na ta ký lan ký la vuz cin si 24 ba li na nýn kur ta rý la ma dý ðý bil di ril di. Ye ni Ze lan - da Do ða yý Ko ru ma Da i re si böl ge yö - ne ti ci si Jo nat han Max wel, sü rü de ki 14 ba li na nýn böl ge ye gi den kur tar ma gö rev li le rin ce ö lü bu lun du ðu nu, kur - ta rý la ma ya cak du rum da o lan 10 ba li - na nýn i se boþ ye re a cý çek me le ri ni ön le mek a ma cýy la gö rev li ler ce öl dü - rül dü ðü nü söy le di. Ye ni Ze lan da da en çok rast la nan ba li na tü rü o lan, 4 i la 6 met re u zun lu ðun da ki ký la vuz ba li na lar, a i le grup la rýn dan o lu þan sü rü ler ha lin de ge zi yor ve iç le rin den bi ri ka ra ya o tur du ðun da, di ðer ba li - na lar da güç du rum da ka lan sü rü ü - ye si ni kur tar ma ya ça lý þýr ken ka ra ya o tu ru yor. Wellington / aa Um re ye yo ðun il gi n A LAN YA Müf tü sü Ah met Ham di Baþ pý nar, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn baþ lat mýþ ol du ðu 2011 yý lý um re se zo - nuy la bir lik te, il çe de ilk gün ler de yo - ðun þe kil de ka yýt lar ya pýl dý ðý ný be lirt - ti. Baþ pý nar, um re ye git mek is te yen - le rin bir an ön ce ilgili yerlere baþ vur - ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. Tür ki ye ge - ne lin de ilk gün 5 bin ki þi lik bi rin ci tur kon ten jan dan sa de ce 60 ki þi lik boþ yer kal dý ðý ný be lir ten Baþ pý nar, um re - ye o lan il gi nin yo ðun ol du ðu nu i fa de et ti. Um re ler de bir haf ta lýk, i ki haf ta - lýk, 20 gün lük ve 26 gün lük o la rak fark lý za man se çe nek le rin de ve o tel, müs ta kil, nor mal ve e ko no mik tip ler - de ko nak la ma im kâ ný bu lun du ðu nu i - fa de e den Baþ pý nar, ko nak la ma fi - yat la rý nýn; ka la cak yer, gün ve ki þi ye gö re 935 i le bin 460 e u ro a ra sýn da de ðiþ ti ði ni kay det ti. Antalya / cihan Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R 22 OCAK 2011 CUMARTESÝY Yönetmen Mesut Uçakan, Hür Adam filminin çekilmiþ olmasýnýn önemli bir olay olduðunu kaydetti. Ben de bir Said Nursî filmi çekmek isterim YÖNETMEN MESUT UAKAN HÜR ADAM FÝLMÝNE ÝLÝÞKÝN OLARAK, BENÝM KAFAMDA DA BÝR SAÝD NURSÎ VAR, AMA BU ÝMKÂN MESE- LESÝ. BU ÝMKÂN DA ÞU ANDA BENDE YOK DEDÝ. E DE BÝ YAT, Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ðin ce, Ca ða loð lu nda ki Ti maþ Ya yýn la rý bi na sýn da dü zen le nen Ba bý a li Soh bet le ri ne ko nuk o lan U ça kan, mu ha fa za kâr ke si min Türk si ne ma sýn da ki ye ri ni an lat tý. U ça kan, Sa nat a la nýn da ki he ge mon ya nýn din dar ol - ma yan in san la rýn e lin de ol du ðu nu ve di nî i - nanç la rý e le a lan bir fil min çe kim le re 10-0 ye - nik baþ la dý ðý ný söy le di. Med ya nýn ken di si ne, bir de ðer ol du ðu i çin de ðil, ken di ü ze rin - den ik ti da ra ya da di nî de ðer le re yük len mek i çin il gi gös ter di ði ni ö ne sü ren U ça kan, fi kir san cý sý nýn çe kil di ði dö nem ler de bay rak laþ tý - rýl dý ðý ný, top lu mun dü þün ce le rin den a rýn dý - rýl dý ðý dö nem de i se tu ka ka ha le ge ti ril di ði - ni i fa de et ti. U ça kan, bu gü ne ka dar çek ti ði di - nî ve mil lî has sa si ye ti yük sek film le rin e leþ ti - ri si ni de ya pa rak, Biz bir güb re yiz, a sýl çi çek - ler biz den çý ka cak de di. Min ye li Ab dul lah fil min de bir lik te ça lýþ tý ðý Meh met Tan rý se - ver in Hür A dam fil mi ni de de ðer len di ren U ça kan, bir din le yi ci nin, Fil min ver di ði me - saj la ra bir i ti ra zý mýz yok yo ru mu ü ze ri ne, Hür A dam ýn ver di ði me saj la ra i ti ra zý o lan lar o la bi lir di ye ko nuþ tu. Doð ru su Hür A dam ý e leþ tir mek ko lay di - yen U ça kan, Meh met Bey çok yor muþ ken di - ni. Hür A dam da Be di üz za man Haz ret le ri ni do ðu mun dan ve fa tý na ka dar an la tý yor. An lat - týk la rýn dan en az 100 ta ne film çý kar. Doðal o - la rak, hep si ni bir a ra da an lat tý ðýn da hýz lý geç - mek, ek sik an lat mak ve at la mak zo run da sý nýz i fa de le ri ni kul lan dý. Ýstanbul / aa Mesut Uçakan, 'Kelebekler Sonsuza Uçar' filminin yönetmenliðini yapmýþtý. HÜR A DAM Ö NEM LÝ BÝR GE LÝÞ ME YA ÞA NAN sü re ci doð ru o ku mak ge rek ti ði ni söy le yen U ça kan, Hür A dam da söy le nen le rin da ha ön ce söy le ne me ye cek þey ler ol du ðu nu i fa de et ti. U ça kan, Ke le bek ler Son su za U çar ý da ha ön ce çe ke cek tim, 93 te çek tim. Ne den? Kork tum çün kü. O film de þap ka yü zün den Ýs - tik lâl Mah ke me le ri ta ra fýn dan i dam e di len bir mü der ri sin ha ya tý ný an la tý yo rum. De dim ki, Ben þim di bu nu çek sem he men A ta türk çü dü þün ce der nek le ri ba na sal dý ra cak lar Han gi Müs lü man ba na sa hip çý kar di ye et ra fý ma bir bak tým. Þu kor ku ya ka pýl dým; hiç bi ri sa hip çýk - maz, hat ta it ham e der ler. Ýþ te, Bu a jan, pro vo ka tör, kýþ kýr tý yor der ler. Bu se bep ler le fil min çe ki mi ge cik ti. Biz han gi dö nem de ne söy le ne ce ði me se le si ni tar ta bi li yo ruz. Bu dö nem ce - sur söz ler söy lü yo ruz. Hür A dam ýn var lý ðý, çe kil miþ ol ma sý bir o lay dýr. Be nim ka fam da da bir Sa id Nur sî var, a ma bu im kân me se le si. Bu im kân da þu an da ben de yok di ye ko nuþ tu. Kar deþ o ku la 2 bin ki tap O RUM Ga ze te ci ler Ce mi ye ti nin, kar deþ o kul i lân et ti ði am lý gü ney Ýl köð re tim O - ku lu i çin baþ lat tý ðý ki tap kam pan ya sý na des tek bü yü yor. Bir Ki tap la ok Þey De - ði þir slo ga nýy la dü zen le nen kam pan ya ya þu a na ka dar 2 bi ni aþ kýn ki tap ba ðýþ lan dý - ðý a çýk lan dý. Ba yat Ýl çe Mil lî E ði tim Mü - dü rü Ö mer Al týn ke ser, o rum Ga ze te ci - ler Ce mi ye ti nin des te ði i le kam pan ya ký sa sü re de he de fi ne u laþ tý di ye ko nuþ tu. Al týn - ke ser, o rum Ga ze te ci ler Ce mi ye ti Baþ ka - ný Þev ket Er zen in çað rý sý na ku lak ve ren pro to kol men sup la rý ve dâ vet li le rin de kam pan ya ya bü yük des tek ver di ði ni an - la ttý. Ki tap ba ðý þý kam pan ya sý nýn de vam et ti ði ni ha týr la tan Ce mi yet Baþ ka ný Þev - ket Er zen i se kam pan ya ya ver dik le ri an - lam lý des tek se be biy le bü tün ki tap dost - la rý na te þek kür et ti ði ni be lirt ti. orum / cihan Glory, kü re sel ý sýn ma ya ça re a ra ya cak NASA, at mos fe ri da ha i yi in ce le ye bil mek, ik lim de ði þik lik le ri ni an la ya bil mek ve kü - re sel ý sýn ma nýn ö nü ne ge çe bil mek i çin Glory i sim li bir uy du ge liþ tir di. Glory, Þu - bat a yý nýn son la rý na doð ru u za ya fýr la tý la - cak. Glory nin ilk he de fi, at mos fer de ki a e - ro sol ve kar bon di ok sit mik ta rý ný be lir - le mek. Ý kin ci he de fi i se, gü neþ ý þýn la rý - nýn ik lim ler ü ze rin de u zun va de de ki et - ki le ri hak kýn da ve ri top la mak. Glory pro je si, bi lim a dam la rý nýn ik lim mo del - le ri nin doð ru lu ðu nu ge liþ tir mek i çin kul la na ca ðý ye ni bir ve ri a ký þý sun ma yý da a maç lý yor. Glory nin el de e de ce ði bil gi - le rin kü re sel ý sýn ma yý an la ma da yardýmcý o la ca ðý vurgulanýyor. Ýstanbul / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz

Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN ÝNGÝLÝZ KADIN BAKAN: YÖNETMEN MESUT UAKAN: MÜSLÜMANLARA KARÞI ÖN YARGI YAYGIN HALDE BEN DE SAÝD NURSÎ FÝLMÝ EKMEK ÝSTERÝM Haberi sayfa 16 da Haberi sayfa 16 da Y GEREKTEN

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı