Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN KADIN KABÝNE BAKANI: MÜSLÜMANLARA KARÞI ÖN YARGI YAYGIN HALDE Ha be ri say fa 16 de YÖNETMEN MESUT UAKAN: BEN DE SAÝD NURSÎ FÝLMÝ EKMEK ÝSTERÝM Ha be ri say fa 16 da YGER EK TEN HA BER VE RiR ÜCRETSÝZ ÝLAVEMÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz DANIÞTAY IN BAÞÖRTÜSÜNE GETÝRDÝÐÝ SON YASAÐA, HUKUK EVRELERÝ BÜYÜK TEPKÝ GÖSTERDÝ. DEMOKRAT YARGI, ATATÜRK ÝLKELERÝ NE DAYANDIRILAN YASAÐI ELEÞTÝRDÝ. HUKUK, HUKUK DIÞI OTORÝTEDE ARANMAMALI n De mok rat Yar gý, Da nýþ tay'ýn sý nav la ra gi riþ te ge tir di ði ba þör tü sü ya sa ðý na sert tep ki gös ter di. Birlik adýna ya pý lan a çýk la ma da Hak ve öz gür lük le r konusunda yü rüt tü ðü müz hu ku kî tar týþ ma la rýn hu ku kun ö te si ne ta þýn mak tan vaz ge çil me si za ma ný gel miþ tir. Bu çer çe ve de A ta türk il ke le ri ken di ta rih sel pres ti ji ne tev di e dil me li, hak la rý mý zýn i çe ri ði ni be lir le ye cek tek bo yut lu ve sa bit bir hu ku kî o to ri te ye dö nüþ tü rül mek ten vaz ge çil me li dir de nil di. HUKUKÎLÝKTEN UZAK VE ÝDEOLOJÝK BÝR KARAR n Kon ya Ba ro Baþ ka ný Fev zi Ka ya can da, Da nýþ tay 8. Da i re si'nin, 2010 A ka de mik Per so nel ve Li san süs tü E ði ti mi Gi riþ Sý na vý na ba þör tü sü i le gir me nin ö nü nü a çan A LES Son ba har Dö ne mi Ký la vu zu nun yü rüt me si ni dur dur ma sý na tep ki gös ter di. Ka ra rýn i de o lo jik ol du ðunu be lir ten Baþ kan Ka ya can, Her þey den ön ce i da rî yar gý yer le rin de tar tý þý lan, sor gu la nan i da rî iþ lem ler dir. Or ta da i da rî iþ lem ol ma dan yar gý yer le rin ce hu ku kî de ne tim ya pý la maz de di. Ha be ri say fa 4 te DANIÞTAY GERÝLÝME ZEMÝN HAZIRLIYOR / 4 te GAZETECÝ-YAZAR MEHMET ALTAN YAZDI Evrensel hukuk olmazsa yasaklar bir türlü bitmez SÝSTEM MAÐDUR ÜRETÝYOR, ÖZÜM BELLÝ n Meh met Al tan dün Star da ki kö þe sin de Da nýþ tay ýn ba þör tü sü ko nu sun da ki ya sak ka ra rý ný e leþ ti rir ken, Ba þör tü lü kýz la rý mý za e zi yet e den ka rar la ra... Ký sa ca sý mað dur üreten bu Bi rin ci Cum hu ri yet re ji mi ne kar þý ka lý cý de mok ra tik dü zen le me ev ren sel hu kuk norm la rý dýr... A ma si ya set, ev ren sel hu kuk norm la rý ko nu sun da ne ka dar i nanç lý ya da i nan dý rý cý... Za ten ga li ba te mel so run da bu... de di. Mehmet Altan ýn Baþörtüsüne balyoz baþlýklý yazýsý say fa 6 da DANIÞTAY IN ALDIÐI KARARA HER KESÝMDEN TEPKÝ VAR Ya sa ða tep ki sü rü yor YASAK UCUBE BÝR KARAR n Da nýþ tay ýn ba þör tü sü ya sa ðý i le il gi li ka ra rý na tep ki ler sü rü yor. Me mur-sen An ka ra Ýl Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, ka ra rý zor la ma bir yo rum ve ba þör tü sü nün ya sak lan ma sý nýn u cu be bir ka rar ol du ðu nu be lir tir ken, Hu kuk çu lar Der ne ði Kon ya Þu be Baþ ka ný Öz gür So lak i se ka ra rýn her yö nüy le sa kat ol du ðu nu kay det ti. TOPLUMUN VÝCDANINA DARBE n Di ya net-sen Gi re sun Þu be Baþ ka ný Fet hi Ka ra hü se yin de, Da nýþ tay, ya sak ka ra rýy la yüz de 95 i Müs lü man o lan ve i nan cý i çin ba þý ný ör ten i nanç lý top lu mun vic da ný na a de ta dar be vur du ðu nu söy le di. 4 te Kara mizah Mehmet Kara nýn yazýsý say fa 5 te Ýran Millî Güvenlik Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve Ýran ýn Nükleer Baþmüzakerecisi Said Celili ve beraberindeki heyet, Cuma namazýný Sultanahmet Camii nde kýldý. FO TOÐ RAF: A A TÜRKÝYE EV SAHÝBÝ Dünyanýn gözü nükleer zirvede DÝPLOMATLAR ÜMÝTLÝ n Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li 5+1 ül ke le ri o la rak ad lan dý rý lan, BM Gü ven lik Kon se yi da i mî ü ye le ri ve Al man ya i le Ý ran a ra sýn da ki gö rüþ me ler, Tür ki ye nin ev sa hip li ðin de Ýs tan bul da baþ la dý. Dip lo mat lar, zir ve den u mut lu. Ha be ri say fa 11 de ASKERDEN ÖCALAN A Bir lik te ça lý þa lým ÝMRALI GÜNLERÝ KÝTAPLAÞTI n Te rö rist ba þý Ab dul lah Ö ca lan ýn, Ým ra lý da a vu kat la rýy la yap tý ðý ko nuþ ma lar, Cen giz Kap maz im za sýy la Ö ca lan ýn Ým ra lý Gün le ri a dýy la ki tap ol du. Ki tap ta, yer a lan bir me tin de, Ö ca lan, Ým ra lý ya u laþ tý ðýn da þa fak sök mek ü ze rey di. Ken di si ni Ha san A til la U ður i sim li bir al bay kar þý la dý. Al ba yýn çok ö zel bir mis yo nu var dý. Ge nel kur may Baþ ka ný Hü se yin Kýv rý koð lu ta ra fýn dan tem sil ci o la rak gön de ril di ði ni söy lü yor, Ö ca lan a çok bü yük bir hüs nü ni yet gös te ri yor du. Al ba yýn Ö ca lan a ilk sö zü, Or ta da bir o yun var. Bu o yu nu bir lik te bo za lým ol du söz le ri yer a lý yor.. 5 te GEÝCÝ HÜKÜMET ÝLK TOPLANTISINI YAPTI Tu nus ta ge nel af Tunus ta hükümet aleyhine gösteriler devam ediyor. n Zey ne la bi din bin A li nin ül ke yi terk et me si nin ar dýn dan Tu nus ta ku ru lan ge çi ci hü kü me tin ilk top lan tý sýn dan af ve öz gür lük le re i liþ kin ka rar lar çýk tý. Baþ ba kan Mu ham med Gan nu þi nin ye ni bir lik hü kü me ti, Tu nus ta da ha ön ce ya sak lan mýþ bü tün par ti le rin ve ha re ket le rin ta nýn ma sý ka ra rý ný al dý. Ha be ri say fa 11 de MAVÝ MARMARA GEMÝSÝNE BASKIN OLAYINDA Halk: Ýsrail haksýz n GE NAR ýn a raþ týr ma sýn da Türk hal ký nýn yüz de 94,2 si Ma vi Mar ma ra o la yýn da Öz gür lük Fi lo su nu hak lý bu lur ken, Ýs ra il hak lý di yen le rin o ra ný yüz de 5,8 de kal dý. Ö te yan dan, Ýs ra il po li si, bir Türk þir ke tin de ça lý þan 800 Türk va tan da þý ný zor kul la rak sý nýr dý þý et mek is ter ken, fir ma bu na mü sa a de et me yiz di - Ha be ri say fa 16 da Ýsrail in Mavi Marmara baskýný ile ilgili anket yapýldý. ISSN FRANSIZ BAKAN GAZZE DE YARALANDI Ha be ri sayfa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YENÝASYA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ LÂHÝKA Kanunu kendi keyfine tâbi etmek Allah inkâr ve isyanla amellerini neticesiz býrakan o topluluða zulmetmemiþtir; onlar ancak kendi kendilerine zulmedip duruyorlar. Âl-i Ýmran Sûresi: 117 / Âyet-i Kerime Meâli Aile problemlerinde duâ faktörü Meþrûtiyetin sýrrý, kuvvet Bediuzzaman.. Said Nursi kanundadýr, þahýs hiçtir. Ýstibdâdýn esâsý, kuvvet þahýsta olur, kânunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin maðlûbu. Suâl: Þu pis istibdat ne vakitten beri baþlamýþ, geliyor? Cevap: Ýnsanlar hayvanlýktan çýkýp geldiði vakit, nasýlsa bunu da beraber getirmiþtir. Suâl: Demek istibdat hayvâniyetten gelmedir? Cevap: Evet... Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayýfý ezmek, hayvanlarýn birinci düstur ve kavânîn-i esâsiyesindendir. Suâl: Sonra? Cevap: Þeriat-ý Garrâ zemine nüzûl etti; tâ ki; zeminin yüzünü temiz ve insanýn yüzünü ak etsin, þu insâniyetten siyah lekesini izâle etsin; hem de, izâle etti. Fakat, vâesefâ ki, muhîti zamânî ve mekânînin tesiriyle, hilâfet saltanâta inkýlâp edip, istibdat bir parça hayatlandý. Tâ Yezid zamanýnda, bir derece kuvvet bularak, baþýný kaldýrdýðýndan, Ýmam Hüseyin Hazretleri hürriyet-i þer iye kýlýncýný çekti, baþýna havâle eyledi. Fakat, ne çare ki, istibdâdýn kuvveti olan cehil ve vahþet, cevânib-i âlemde zeynâb gibi Yezid in istibdâdýna kuvvet verdi. Suâl: Þimdiki meþrûtiyet, istibdat nerede? Onlarýn harekâtý nerede? Hilâfet, saltanat nerede? Nasýl tatbik ediyorsun? Yekdiðerine musâfaha ve temas ettiriyorsun, aralarýnda karnlar ve asýrlar var? Cevap: Meþrûtiyetin sýrrý, kuvvet kanundadýr, þahýs hiçtir. Ýstibdâdýn esâsý, kuvvet þahýsta olur, kânunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin maðlûbu. Fakat, bu iki ruh her zamanda birer þekle girer, birer libas giyer. Bu zamanýn modasý böyle giydiriyor. Zannolunmasýn, istibdat galebe ettiði zaman tamamen hükmünü icrâ etmiþ, meþrûtiyet maðlûp olduðu vakit mahvolmuþ. Kellâ! Kâinatta gâlib-i mutlak hayýr olduðundan, pekçok envâ ve þuubât-ý heyet-i ictimâiyede meþrûtiyet hükümfermâ olmuþtur. Cidâl berdevam, harb ise seccâldir. Suâl: Bâzý adam, Þeriata muhâliftir diyor? Cevap: Rûh-u meþrûtiyet, þeriattandýr; hayatý da ondandýr. Fakat ilcâ-i zarûretle teferruât olabilir, muvakkaten muhâlif düþsün. Hem de, her ne hâl ki, meþrûtiyet zamanýnda vücuda gelir; Meþrûtiyetten neþ et etmesi lâzým gelmez. Hemde, hangi þey vardýr ki, her cihetle þeriata muvâfýk olsun; hangi adam var ki, bütün ahvâli þeriata mutâbýk olsun? Öyle ise þahs-ý mânevî olan hükûmet dahi mâsum olamaz; ancak Eflâtûn-i Ýlâhînin medîne-i fâzýla-i hayaliyesinde mâsum olabilir. Lâkin, meþrûtiyet ile sû-i istimâlâtýn ekser yollarý münsed o- lur; istibdatta ise açýktýr. Münâzarât, s. 37, (yeni tanzim, 88-94) D uâ ile ilgili bir yazý kaleme almamýn sebebi, son zamanlarda aile fertleri arasýndaki iletiþim problemleri ile ilgili yazdýðým yazýlar vesilesiyle birçok mailler almýþ olmamdýr. Bu maillerin birçoðunda okuyucular, çaresizliklerinin had safhaya geldiðini, ne yapacaklarýný bilemediklerini, hatta duâlar ettikleri halde bir türlü problemlerinin düzelmediðinden bahsetmektedirler. Allah ýn yapmýþ olduklarý duâlarýný kabul etmediðini söyleyen bu okuyucularýn, duâlarýn âdâbý ve þartlarý ile ilgili problemlerinin olabileceðini düþündüm. Bu yüzden duâ ederken esbâb-ý kabul dairesinin neler olduðunu bilmenin duâlarýn makbuliyetini arttýracaðý hakikatinden yola çýkarak, duâlar ile ilgili birkaç noktayý belirtmek istiyorum. Mü min insan, hayatýný belli bir seviyede programlayýp, Allah a olan intisâbýný kuvvetli tuttuðu sürece, Yaratanýn ona rahîmâne tecellilerde bulunacaðý umulur. Ýnsan, sýkýntý, problem, musîbet ve hastalýklarla tasaffî ederek mertebe kat eder. Bu sýkýntý anlarýnda Cenâb-ý Hakk ýn kulundan beklediði, acziyetini anlamakla beraber gerek kavlî, gerek fiilî duâsýný yerine getirmesi yani ona teveccüh etmesidir. Teveccüh ise, bir mânâda her þeyi unutup, O na yönelmeyi ve sýðýnmayý ifade eder. Böylelikle kuvve-i mâneviye kuvvetlenir. Zira insan duâ i- le her þeye gücü yeten Zat a dayanmýþ olur. Kul, acizlik ve fakirliðini anladýðý ölçüde rahmet-i Ýlâhiyeyi celb etmiþ olur. Kulluk yaklaþýmýnda insan ubudiyetini sadece emr-i Ýlâhî ve rýza-i Ý- lâhî için yapar. Bu þekildeki yaklaþým rýza-i Ýlâhîyi celb eder. Hikmeti de iktiza ederse, ne için duâ e- diliyorsa, Cenâb-ý Hak onu verir. Ya daha güzel bir sûrette kabul eder ya da ahiret için kabul edecektir. Kula düþen, neticeye karýþmadan kulluk e- debini bozmadan dergâh-ý Ýlâhiyeye ilticâdýr. Ýnsanýn içinde tasanýn, kederin, üzüntünün hâkim olmasý sonucu mantýk ve muhakemesini yitirmekte, kendisini çaresizliðe salývermektedir. Bu da hayatýndaki bozuk düzenin daha da bozulmasý anlamýna gelir. Ýþte bu merhalede Allah a ilticâ etmek, bu badirenin atlatýlmasýnda ilk adýmdýr. ünkü duâ ile atýlacak adým, kudreti her þeye yeter Cenâb-ý Hakk ýn kapýsýný çalmak anlamýnda o- lacak. Bu hâl, neticesi ne olursa olsun, insanýn kuvve-i maneviyesini güçlendirecek, moral gücünü arttýracaktýr. Bundan sonraki yapacaðý fiilî duâlarýn enerjisini bu þekilde toplamýþ olacaktýr. Ýnsanýn duâ etmesine sebep olan þey, içinde bulunduðu durumdan rahatsýzlýðý, hüznü ve kederidir. Duâyý yaparken aslýnda gaye-i hedefi huzuru YORUMluYORUM yakalamaktýr. Ýþte bu düþüncelerde yapýlan duâ, daha baþtan insanýn sýkýntý, depresyon ve hüzne karþý cephe almasýný saðlayacak ve kendisini güçlü kýlacaktýr. Zira stres, inancý, ümidi ve geleceðe dair gaye-i hayâli olmayan insanlarýn yaþadýklarý bir hâldir. Ýhlâs ile yapýlan duâlar, rahmet kapýsýný kuvvetli çalmak anlamýndadýr. Duâlarýn makbul olmasý, kavlî duâ ile beraber fiilî duânýn da yapýlmasýný gerekli kýlar. Yapýlacak iþlerde, atýlan a- dýmlarda, sebeplere uymada kusur etmemek gerektiði gibi, neticeyi de sebeplerden deðil, Allah tan beklemek esastýr. Ýþte bu yüzden duânýn âdâbýný bilmek çok önemlidir. Duânýn psikolojik olarak en önemli faydasý, kiþiye yalnýz olmadýðýný hissettirmekle, ümit duygusunu ayakta tutmaya yardýmcý olmaktýr. ünkü kendisini çaresiz hisseden ve psikolojisi bozulan insan kendisine bir sýðýnak bulduðunda kaygýlarý azalacaktýr. Duânýn gücünün en çok hissedildiði anlar, ýzdýrar halleridir. Böyle aciz haldeyken edilen duâ, enaniyetin diri olduðu zamanlardaki edilen duâlardan daha makbul ve kabule karîndir. ünkü bu anda duâ, daha bir kulluk bilinci içinde yapýlýr. Yani acziyetin ve fakrýn en derin anlaþýldýðý hallerdir. Ýnsan problemlerinin artýk dayanýlmaz hâle geldiði ve ciddî psikolojik rahatsýzlýklarýn doðduðu anlar ýzdýrar halleridir ki, böyle anlarda duânýn akla gelmesi ve duânýn edilmesi bir fýrsattýr. Zirâ Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i þerifinde þöyle buyurur: Ýçinizden her kime, duâ kapýsý açýlmýþ ise, muhakkak ona rahmet kapýsý açýlmýþtýr. Ýman-ý Rabbânî de þöyle der: Bir þeyi istemek ona nail olmak demektir. Zira Allah, kabul etmeyeceði duâyý kuluna ettirmez. Duâlar inen belâya da, inmeyen belâya da faydalýdýr. Bediüzzaman, Kader Risâlesi nde, Duâ ve tevekkül hayra olan meyli arttýrýr demiþtir. Bu yüzden mü minin silâhý olan duâyý ihmal etmemesi, dünya ve ahiret huzuru için önemlidir. Fakat mü minler maalesef duâ silâhýnýn farkýnda deðildir. Oysa duâ, öyle bir güçtür ki, fakir, garip, güçsüz, hasta, musîbetzede nice insanlar samimane duâlar ile nice zalimleri, hastalýklarý ve musîbetleri yenmiþtir. YASEMÝN YAÞAR DUÂNIN TESÝRÝYETÝNÝ KIRAN ENGELLER Duâ edildiði halde, tesirinin görülmediði düþünülüyorsa, burada iki husus düþünülebilir. Öncelikle duânýn daha vaktinin bitmediði düþünülmelidir. Kulluða yakýþan budur. ünkü istediðimiz neticeler, aslýnda sadece o talebimizle ilgili duâlarýn vaktidir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle Duâ bir ubudiyettir (ibadettir); ubudiyet ise, semerâtý (neticeleri) uhreviyedir (ahirete bakar). Dünyevî maksatlar ise, o nev'î duâ ve ibadetin vakitleridir; o maksatlar gayeleri deðil. Dolayýsýyla istediðimiz neticeye henüz kavuþamamýþ olmamýz, o duânýn vaktinin devam ettiðini gösterir. Ýkinci olarak; Acaba duânýn kabulüne engel bir durum mu var? diye düþünülebilir. Zirâ, her duâ makbul duâ deðildir. Duânýn þartlarý, âdâbý yerine getirildiði takdirde, duâ makbul duâ sýnýfýna dahil olacaktýr. Makbul duâlarýn önemli þartlarý ise, önce mânevî bir temizlik, nedâmet ve tövbe, sonra makbul bir duâ olan salâvât-ý þerifeyi okumak, sonra duâyý yapmak ve sonra yine makbul bir duâ o- lan salâvatý getirmektir. Duâda huzur-u kalp, ihlâs, huþû çok önemlidir. Zirâ dil ve kalbin imtizacý, duâyý samimileþtirir. Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i þerifinde, Duâlarýnýzý kabul edileceðine inanarak yapýn, fakat Allah tan gafil bir kalbin duâsýný Allah kabul etmez buyurmuþlardýr. Duâda acele etmemek de, yine duânýn âdâblarýndandýr. Peygamber Efendimiz (asm), Duâda a- cele etmeyen ve Duâ ediyorum, fakat kabul olmadý demeyenin duâsý kabul olur. buyurmuþlardýr. Ayrýca, Kur ân ve hadislerdeki öðretilen duâlarla duâ etmek, mübarek mevkilerde, zamanlarda, gecelerde duâ etmek de duânýn makbuliyetini ziyadeleþtiren þartlardandýr. Namazlardan sonra ve özellikle sabah namazýndan sonraki duâlar makbuldür. Ýnsanýn eþine, çocuklarýna, anne, babasýna yaptýðý duâlar, mü minin mü mine yaptýðý gýyâbî duâlar sýnýfýndandýr. Mü minin mü mine en iyi duâsýnýn þartlarý, ayný zamanda aile içindeki fertlerin de birbirine yaptýklarý duâlarýn þartlarýdýr. Zira eþ de, çocuk da, anne-baba da mü min kardeþi sýnýfýndandýr. Duâlar, belâlarý def eder. Yani belâlarýn, sýkýntýlarýn def edilmesinde duâ, en güçlü vesilelerden birisidir. Ancak bazen edilen duânýn etkisi gözükmez. Ýþte böyle bir durumda kiþi þunlarý düþünmelidir: Öncelikle, duâ ibadetinin vaktinin bitmediðini düþünerek, duâya devam etmelidir. Ýkinci olarak, Acaba yaptýðým duâ, makbul duâ þartlarýna uygun muydu? Üçüncü olarak, duâ ederken içinde nefret veya Allah ýn sevmediði tâbirler kullandým mý? ünkü Allah böyle duâlarý da kabul etmez. Duânýn kendisindeki yanlýþ tâbirler duânýn kabulüne engeldir. Dördüncü olarak da, Acaba duâ ederken huzur-u kalple ve ihlâsla ettim mi? Yani Allah a tam yöneldim mi? Zira Allah a tam bir huþû ile yönelmeden yapýlan duâ, gevþek bir yayla ok atmaya benzer, hedefi tutturmasý zordur. Duânýn kabul olmamasýna dair bir baþka düþünce ise, Acaba tövbe edilmeyen günahlarým veya haramlar olabilir mi? diye düþünmektir. ünkü günahlarýn kalbi istilâ etmiþ olmasý halinde, dilin ettiði duâya kalp iþtirak e- demez. Duâ, hastalýðý gideren faydalý bir ilâç gibidir. Ancak kalbin gafleti onun gücünü kýrar. Bunlardan baþka duâ edilen kiþinin durumu da önemlidir. Zira duâ ilâcýnýn tesirini zayýflatacak veya engel olacak bir durum duâ edilen kimsede olabilir. Kiþinin hâlinden memnun olmasý, içinde bulunduðu durumdan kurtulmak i- çin çaba sarf etmemesi, günahlarýn tiryakiliði o- na yapýlan gýyabî duânýn tesirini azaltacaktýr yýlýnda New Mexico Üniversitesi nde kýrk alkolik üzerinde bir deney yapýlýr. Bu deneyde bu insanlara alkolden kurtulmalarý için duâ edilir. Fakat hiçbirinin halinde bir deðiþiklik olmaz. alýþmayý yürüten Dr. William Miller, bu deneyin sonucunda raporuna þöyle bir not düþer: Elde ettiðimiz sonucun ne anlama geldiði pek açýk deðildir. Dr. Miller in çözemediði nokta þu olsa gerektir: Kýrk alkolik insanýn bu halinden kurtulma çabasý sergilememesi, fiili bir duâ yapmamasý, kavli duânýn tesirini zayýflatmýþtýr. Hâsýlý, her þeye raðmen, bizler Cenâb-ý Hakk ýn takdirinin, ne zaman ve ne þartta gerçekleþeceðini bilemeyiz. Bizler kul olarak her an acziyetimizi hissederek duâ etmekle, O nun rahmet kapýlarýný çalmakla mükellefiz. O, Bediüzzaman Hazretlerinin dediði gibi, ya aynen istediðimizi verir, ya daha evlâsýný verir, ya da ahiretimiz için kabul eder. Ýnþâallah, hem duâ âdâbýný, hem de kulluk âdâbýný yerine getirdiðimiz takdirde ettiðimiz duâlarýn makbuliyeti ziyadeleþecektir. LÜGATE rûh-u meþrûtiyet: Meþrûtiyet in ruhu. ilcâ-i zarûret: Zarûretin zorlamasý. muvakkaten: Geçici olarak. muhâlif: Ters, aykýrý, zýt. neþ et: Doðma. muvâfýk: Uygun, münasip. Eflâtûn-i Ýlâhî: Sadece aklýna dayanarak Allah ý bulmaya çalýþan felsefî ekole mensup olan Eflâtun. medîne-i fâzýla-i hayaliye: Eflâtun un, felsefesinde târif ettiði, ancak hayalde mümkün olabilen fazîlet þehri. münsed: Sed çekilmiþ. Engellenmiþ. kavî: Kuvvetli. kavânîn-i esâsiye: Temel kanunlar. Þeriat-ý Garrâ: Parlak Þeriat. muhît-i zamânî ve mekânî: Ýçinde bulunduðu yer ve zaman. cevânib-i âlem: Âlemin dört bir yaný. zeynâb: Küçük su akýntýlarýnýn her taraftan gelip toplanarak meydana getirdikleri gölcük, havuz. karn: að, devir. þuubât-ý heyet-i ictimâiye: Sosyal hayatýn çeþitli kesimleri. cidâl: Mücadele. berdevam: Devam etmekte. seccâl: Akýp duran, sürüp giden. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 YE NÝ AS YA / 22 OCAK 2011 CUMARTESÝ Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA IK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Fa ruk A KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut OBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LE YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 Safer 1432 Ru mî: 9 K. Sani 1426 Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Anýt çýlgýnlýðý TAH LÝL KÂ ZIM GÜ LE YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Baþ ba ka nýn Kars ta ki a nýt i çin yap tý ðý u cu - be çý ký þý nýn yan ký la rý ve te tik le di ði tar týþ - ma lar, u cun dan ký yý sýn dan A ta türk hey - kel le ri ne de u zan dýk tan son ra þim di lik bitti. Be di üz za man la M. Ke mal a ra sýn da ki son gö - rüþ me nin ko nu sunu hey kel bahsi nin o luþ tur du - ðu nu da Hür A dam ve si le siy le tek rar ha týr la dýk. Sa id Nur sî tren le Van a git mek ü ze re is tas yon - da i ken M. Ke mal in þu su a li ne mu ha tap o lur: Hey kel me se le sin de ki fik rin ne dir? Ben Sa - ray bur nu na bir hey ke li min di kil me si ni is ti yo - rum. Ne der sin? Bir fet va sý ný bu la bi lir mi sin? Be di üz za man ýn ce va bý i se þöy le gelir: Pa þa! Biz sa na hey kel dik men i çin mi yar dým et tik? Mil let bu nun i çin mi harb et ti?... Bü yük Kur ân ý mý zýn bü tün hü cu mu hey kel le re dir. Müs lü ma nýn hey kel le ri ca mi ler, med re se ler, has ta ha ne ler, ye tim ha ne ler gi bi ma bed ler ve ha - yýr mü es se se le ri dir. (Hür A dam Fýr tý na sý, s. 7) Son ra sý mâ lûm. Ge li nen nok ta yý i se, A ta türk Hey kel le ri ki ta bý nýn ya za rý Ay lin Te ki ner in, ko - nu ya da ir mü lâ ka týn da ki ce vap lar dan ak ta ra lým: Ka mu sal a la ný ku þa tan a nýt la rýn i yim ser bir tah min le yüz de yet mi þi ço ðalt ma a nýt lar dan o lu - þu yor ve bu pas ta ne re dey se üç ki þi ta ra fýn dan pay la þý lý yor. (...) Ay ný ka lýp tan yüz ler ce ü re ten a - nýt çý la ra sor du ðu nuz da A ta türk çü ol duk la rý ve ül ke nin da ha faz la A ta türk a ný tý na ih ti ya cý ol du - ðu sa vý na da ya na rak ken di ço ðalt ma a nýt ü re - tim le ri ne bir meþ ru i yet ka zan dýr ma ya ça lý þýr lar. A ta türk im ge si nin her da im ye ni den ü re ti - min den ne ma la nan si ya set a re na sý i le bu a nýt çý - lar bir bi rin den bes len me ye de vam e di yor lar. A nýt pi ya sa sý ný o luþ tu ran a na hat lar dan bi ri TSK, di ðe ri be le di ye, va li lik ve kay ma kam lýk la rý yön len di ren Gü zel Sa nat lar Ge nel Mü dür lü ðü. 12 Ey lül A ta türk çü lü ðüy le kat mer le nen A ta - türk kül tü nün a nýt lar ü ze rin den na sýl bir top - lum sal ta hak kü me ve es te tik kir li li ðe dö nüþ tü - ðü nün tar tý þýl ma sý ge rek ti ði ka na a tin de yim. A - ta türk a nýt la rý nýn her yer de ol ma fik ri nin nü ve si 12 Ey lül zih ni ye ti dir. A nýt lar 80 ler de yo ðun bir bi çim de dev let ku rum la rý nýn ta mam la yý cý nes - ne le ri ne dö nüþ tü ler. Bir de ben zin lik, sos yal te - sis, hol ding gi riþ le ri ve STK bi na la rý gi bi ab sürd ye ni a nýt a lan la rý ya ra týl dý. (...) Bu a nýt çýl gýn lý ðý - na ve a yýp la ra son ve ril me si ge re ki yor. Ki tap ta yo ðun yer ver di ðim a nýt lar dan bi ri An ka ra Gü ven A ný tý ( ), di ðe ri de Af yon Ut ku A ný tý dýr (1937). Her i ki a nýt da Na zi es te ti - ði nin et ki si al týn da o lan ör nek ler dir. Ý ki sin de de A ta türk fa þi zan ta výr lar i çin de be tim len miþ tir. Ka li te siz mal ze me den ü re til miþ, tek tip ya da ço ðalt ma a nýt ü ret me ye de vam e den A ta türk çü - ler ol du ðu sü re ce yü ce Türk mil le ti nin sýr tý ye re gel mez! (Ra di kal-ki tap, , s ) Ko nu nun uz ma ný genç hey kel tra þýn, ye ri gel - dik çe ak ta ra bi le ce ði miz baþ ka il ginç e leþ ti ri le ri de var. A ma Bu ka da rý þim di lik ye ter de yip, u - cu be tar týþ ma sý nýn bu yö nü nü de dü þü ne lim. Ta bi î, me se le nin baþ ka ci het le ri de var. Bun lar dan bi ri, DP dö ne min de CHP nin tez - gâ hýy la pi ya sa ya sü rü len ve li der kad ro la rý biz - zat Ýs met Ý nö nü nün ta li ma týy la CHP ye ü ye kay de di len Ti ca nî ler e liy le M. Ke mal hey kel le ri - ne yö ne lik o la rak baþ la tý lan pro vo ka tif sal dý rý lar ve son ra sýn da, bun la rýn A ta türk ü Ko ru ma Ka - nu nu gi bi de mok ra tik dün ya da e þi ben ze ri bu - lun ma yan bir u cu be nin ge rek çe si ya pýl ma sý. Gün de me gel di ðin de mer hum Tah sin To la gi bi DP mil let ve kil le ri nin þid det le kar þý çýk tý ðý, Men de res in de ta raf tar ol ma dý ðý, a ma CHP nin þir ret tav rý so nu cu o luþ tu ru lan or tam da di ren - me ve en gel le me im kâ ný bu la ma dý ðý bu ka nun ne ya zýk ki 2011 Tür ki ye sin de hâ lâ yü rür lük te. Za man za man Cum hu ri yet ve Hür ri yet ga ze - te le ri gi bi Ke ma liz min en sý ký ve ha ra ret li sa vu - nu cu la rý nýn da hi ca nlarý ný yak ma sý na rað men... Ba ka lým, Tür ki ye tek bir ki þi yi ka nun la ko ru - ma ga ra be tin den ve hey kel sa na tý nýn pro fes yo - nel uz man la rý ný da hi is yan et ti re cek bo yut ta ki yi ne tek ki þi ye en deks li hey kel, büst, pos ter, a fiþ, ro zet... çýl gýn lý ðýn dan ne za man kur tu la bi le cek? HACETTEPE Ü ni ver si te si (HÜ) Halk Sað lý - ðý A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof Dr. Naz mi Bi lir, si ga ra ya sa ðý nýn halk sað lý ðý - ný ko ru ma ba ký mýn dan en o lum lu ya sa ol du ðu nu be lir te rek, top lu mun bu ya sa yý be nim se di ði ni ve ka bul len di ði ni söy le di. Prof. Dr. Bi lir, ba zý ik ram sek tö rü der nek tem sil ci le ri nin ya sa dan do la yý, iþ let me - ler ka pa tý lý yor, dev re di li yor, za rar e di yor gi bi or ta ya a tý lan gö rüþ le rin ger çe ði yan - sýt ma dý ðý ný bil dir di. Ka pa nan iþ let me ler den ak si ne a çý lan iþ let me le rin da ha faz la ol du ðu na dik kat çe ken Prof. Dr. Bi lir, Ýþ let me le rin ya sa son ra sý ö de di ði KDV mik ta rý na ba kýl dý - ðýn da ar týþ gös ter mek te dir, bu da ge lir le ri - nin a zal ma dý ðý ný ak si ne art tý ðý ný ka nýt lý yor di ye ko nuþ tu. Bi lir, kah ve ha ne le rin bu tür a sýl sýz id di a la rý sa vun mak ye ri ne kül tür ve ge le nek le re uy gun þe kil de dü zen le me yap - ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi ze rek, kah ve ha ne - le rin yal nýz ca o yun oy na nan, si ga ra i çi len me kân lar o la rak de ðil, çe þit li kül tü rel faaliyet le rin ya pýl dý ðý me kân lar o la rak da gö rü le bi le ce ði ni i fa de et ti. Tür ki ye Es naf ve Sa nat kâr Kon fe de - ras yo nu (TESK) ön cü lü ðün de bu ko nu - da bir çok o lum lu ör nek ler ol du ðu nu vur gu la yan Bi lir, va tan daþ la rýn hem eð le - ne bi le ce ði hem de sað lýk lý or tam lar da va - kit ge çi re bi le ce ði yer ler ol ma sý nýn ik ram sek tö rü iþ let me ci le ri i çin da ha ya rar lý ol - du ðu nu kay det ti. Bi lir, Tür ki ye nin 2009 yý lýn dan i ti ba - ren bu ya sa ðý uy gu la ma sýy la dün ya ge ne - lin de pres tij ka zan dý ðý na i þa ret e de rek, Kah ve ha ne kül tü rü nün, ký ra at ha ne kül - tü rü ne dö nüþ tü rü le rek, kah ve ha ne le rin kül tü rel et kin lik le rin da ha faz la ol du ðu yer ler ol ma sý na im kân sað lan dý de di. Hýrsýzlara hava destekli operasyon DÝYARBAKIR ve Bin göl de hýr sýz la ra yö - ne lik ö zel ha re kât tim le ri nin de a ra la rýn - da bu lun du ðu yak la þýk 500 po li sin ka týl - dý ðý ha va des tek li eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di. O pe ras yon da, 6 ruh sat sýz ta ban ca, ça lýn tý eþ ya lar e le ge çi ril di. O - lay la il gi li 29 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Di - yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa Sað lam, A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðün de yap tý ðý a çýk la ma da, 18 O cak ta Di yar - ba kýr ve Bin göl de hýr sýz lýk çe te le ri ne yö ne lik eþ za man lý o pe ras yon dü zen - len di ði ni söy le di. Ö zel Ha re kât po lis - le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu yak la - þýk 500 po li sin ka týl dý ðý o pe ras yo na he li kop ter le rin ha va dan da des tek sað - la dý ðý ný be lir ten Sað lam, Di yar ba kýr ve Bin göl de 46 sý i ka met, 4 ü iþ ye ri ol mak ü ze re top lam 50 ad res te a ra ma ya pýl dý - ðý ný bil dir di. Di yar ba kýr / a a 1 mil yon 7 yüz bin a day, ü ni ver si te i çin ya rý þa cak ÖÐRENCÝ Seç me ve Yer leþ tir me Sis te - mi ne (ÖSYS) baþ vu ru lar ta mam lan dý. Sis te min bi rin ci a þa ma sý o lan Yük se köð - re ti me Gi riþ Sý na vý na (YGS) 1 mil yon 648 bin 229 a day baþ vu ru da bu lun du. ÖSYM den ya pý lan a çýk la ma da, ÖSYS ye 1 mil yon 711 bin 254 a da yýn baþ - vur du ðu bil di ril di YGS ye gir mek is - te di ði ni bil di ren a day sa yý sý nýn 1 mil yon 648 bin 229, sa de ce sý nav sýz ge çiþ hak ký i - çin 2011-YGS ye baþ vu ran a day sa yý sý nýn i se 63 bin 25 ol du ðu be lir til di. YGS, 27 Mart 2011 ta ri hin de ya pý la cak. Sý nav la rýn gü ven li ði ne i liþ kin a lý nan bütün ö ted bir ler, bu sý nav da da uy gu la na cak. A day la ra Sý na - va Gi riþ Bel ge si gön de ril me ye cek. A day lar sý nav ye ri bil gi le ri ni, sý nav bi na la rý na a ta ma - la rý ta mam lan dýk tan son ra ÖSYM nin is.osym.gov.tr in ter net ad re sin den T.C. Kim lik Nu ma ra la rý ve þif re le ri i le e di - ne bi le cek. An ka ra / a a Sky A ir li nes, ya zýn 10 þe hi re da ha u ça cak KAYI Gro up Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Tal ha Gör gü lü, Sky A ir li nes ýn Tür ki ye de 15 O cak ta iç hat lar da ta ri fe li u çuþ la ra baþ - la dý ðý ný be lir te rek, Sky A ir li nes ýn iç hat ta ri fe li u çuþ la rýn da ilk haf ta 26 bin bi let sa týl dý. 6 gün de 149 u çuþ la 9 bin 600 yol cu ta þýn dý de di. Gör gü lü, Pe ra Pa las O tel de dü zen le nen top lan tý sýn da, ge çen yýl Ka yý Gro up ta ya þa nan ge liþ me le ri ve iç hat la ra ta ri fe li u çuþ la rýy la gi ren Sky A ir li nes ýn ilk haf ta sý ný de ðer len dir di. Sky A ir li nes ýn ku - ru luþ ça lýþ ma la rý nýn Ka yý Gro up bün ye - sin de 2000 yý lýn da baþ la dý ðý ný be lir ten Gör gü lü, An tal ya da ku ru lan þir ke tin 12 Ni san 2001 de ta ri fe siz ti ca ri u çuþ la ra baþ - la dý ðý ný söy le di. Sky A ir li nes ýn, ge çen haf - ta iç hat lar da ta ri fe li u çuþ la ra baþ la dý ðý ný vur gu la yan Gör gü lü, An tal ya, Ýs tan bul, An ka ra, Ýz mir, Di yar ba kýr, Van ve Trab - zon a ra sýn da ta ri fe li u çuþ la ra baþ la dýk. Ýs - tan bul u çuþ la rýn da Sa bi ha Gök çen Ha va - li ma ný kul la ný lý yor. Kýþ dö ne min de 7 þehir a ra sýn da ya pý la cak u çuþ la ra, yaz se zo nun - da 10 ye ni þe hir da ha ek le ne cek di ye ko - nuþ tu. Ýs tan bul / a a 12 ki lo es rar e le ge çi ril di ERZURUM DA u yuþ tu ru cu sa tý cý la rý na yö ne lik dü zen le nen Þa fak O pe ras yo - nu nda 12 ki lo es rar e le ge çi ril di. A lý - nan bil gi ye gö re, Ýl Em ni yet Mü dür lü - ðü ne bað lý Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç - lar la Mü ca de le (KOM) e kip le ri, Di yar ba - kýr dan te min e di len u yuþ tu ru cu nun þe hir ge ne lin de da ðý tý mý nýn ya pý la ca ðý yö nün de bir ih bar al dý. KOM e kip le ri, sa ba hýn ilk sa at le rin de þehir ge ne lin de ki 12 nok ta ya a ra la rýn da Ö zel Ha re kât Tim le ri nin de bu lun du ðu 250 ki þi lik po lis e ki biy le, eþ za - man lý bas kýn dü zen le di. Bal yoz la rý kul la - na rak iþ ve i ka met gâh la ra gi ren tim le re, nar ko tik de dek tör kö pe ði Fos for da eþ - lik et ti.o pe ras yon da 12 ki log ram es rar, u yuþ tu ru cu sa tý þýn dan el de e di len 3 bin li ra pa ra ve çe þit li çap ta mer mi e le ge çi ril di. U yuþ tu ru cu ka çak çý lý ðý su - çun dan gö zal tý na a lý nan 16 zan lý nýn sor gu la rý nýn ar dýn dan ad li ye ye sevk e di - le ce ði bil di ril di. Er zu rum / a a YÝ BO dan Tür ki ye de ne me þam pi yo nu VAN IN Er ciþ il çe sin de ki Ya tý lý Ýl köð re tim Böl ge O ku lun da (YÝ BO) e ði tim gö ren 7. sý nýf öð ren ci si Ha þim Ars lan, 114 bin öð ren ci nin ka týl dý ðý de ne - me sý na výn da tam pu an a la rak Tür ki ye bi rin ci si ol du. Zam - bak Ya yýn la rý ta ra fýn dan 9 O - cak ta Tür ki ye ge ne lin de ya pý - lan 7. sý nýf de ne me sý na vý na ka tý lan Er ciþ YÝ BO öð ren ci si Ha þim Ars lan, 114 bin öð ren - ci nin ka týl dý ðý sý nav da, bütün so ru la ra doð ru ce vap ve re rek 500 tam pu an al dý. Sý nav so - nuç bel ge si ni a lan Tür ki ye bi - rin ci si Ars lan, öð ret men le ri, ar ka daþ la rý ve a i le si i le bü yük se vinç ya þa dý. Kay ma kam Ra - ma zan Fa ni, ba þa rý lý öð ren ci Ars lan i le Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dü rü Ce la let tin Bi lik, O kul Mü dü rü E rol Þim þek ve sý nýf öð ret me ni Ha lef A ta lay ý ma - ka mýn da ka bul et ti. Fa ni, Ars - lan ýn ba þa rý sýn dan duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. YÝ - BO la rýn ö zel lik le Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le - rin de ki ço cuk la rýn e ði ti mi i çin ö nem li ol du ðu nu be lir ten Kay ma kam Fa ni, e ði tim de ka - li te nin art tý rýl ma sý ve YÝ BO lar ü ze rin de ki ön yar gý nýn gi de - ril me si i çin bu ra lar da e ði tim gö ren öð ren ci le rin el de et ti ði en kü çük ba þa rý nýn bi le ö - nem li ol du ðu na de ðin di. Fa ni, Ha þim Ars lan a di züs tü bil gi - sa yar he di ye et ti. Er ciþ / a a DUMANSIZ HAYATA TAM DESTEK VAR H.Ü. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bilir, Kapalý alanda sigara yasaðý halk saðlýðýný koruma bakýmýndan en olumlu yasa olduðu gibi toplum bu yasayý benimsedi ve kabullendi dedi. KAH VE HA NE LER GÖZ DEN DÜÞ TÜ ANKARA Kah ve ci ler O da sý Baþ ka ný Ý sa Gü ven, ka pa lý a lan - da si ga ra ya sa ðý ne de niy le çok sa yý da kah ve ha ne nin de ðe - ri nin göz den düþ tü ðü nü be lir te rek, Ya sa ön ce si bin li - ra de ðe rin de ki bir kah ve ha ne, si ga ra ya sa ðý nýn ar dýn dan 10 bin li ra gi bi de ðe ri nin çok al týn da fi ya ta düþ tü. Sa ta cak müþ - te ri bu la mý yo ruz de di. Gü ven, si ga ra ya sa ðý nýn 2009 da baþ - la ma sý nýn ar dýn dan en çok si ga ra tü ke ti len yer ler den o lan kah ve ha ne ler de e ko no mik an lam da çö kün tü ya þan dý ðý ný kay det ti. Ý sa Gü ven, kah ve ha ne le rin ay rý bir kül tür ol du ðu - nu, kah ve ha ne ye ge len in san la rýn gün de 3-5 ga ze te o ku - du ðu nu di le ge ti re rek, kah ve ha ne ler de si ga ra lý ve si ga ra sýz ay rý böl me ya pý la rak so ru nun bir neb ze ol sun gi de ri le bi le ce - ði ni su vun du. Gü ven, Ben si ga ra iç mi yo rum. Tav si ye de et - mi yo rum. Sað lý ða da za ten za rar lý. Kah ve ha ne ye ge len in - san la rýn yüz de 95 i si ga ra i çi yor, yüz de 5 lik bir ke sim i se iç mi - yor. Dev le tin kah ve ha ne iþ let me ci le ri ne kre di o la na ðý sað la - ya rak baþ ka a lan la ra kay dý rýl ma sý na im kan sað la ma sý zo run - lu ha le gel di. Kah ve ha ne ler, si mit, po ða ça, tost gi bi fark lý ü - rün le rin sa tý þý ný yap ma sý ge re kir. An ka ra / a a ANAKKALE NÝN E zi ne il çe sin de TIR' la yol cu mi di bü sü nün çar pýþ tý ðý ve 1 ki þi nin öl dü ðü ka za da, 20 ki þi nin ya ra - lan dý ðý be lir len di. A lý nan bil gi ye gö re, ka za da ya ra la nan ya ra lan lar a nak ka le ve E zi ne dev let has ta ne le rin de te - da vi al tý na a lýn dý. E zi ne den a nak ka le is ti ka me ti ne gi den Ab dul lah Koç (34) i da re sin de ki 34 ZL 4010 plâ ka lý TIR i le kar þý yön den ge len Ka dir o lak yö ne ti min de ki 17 SL 882 plâ ka lý mi di büs, E zi ne-a nak ka le ka ra yo lu nun 10. ki - lo met re sin de ki Sa rým sak çý Köp rü sü ya kýn la rýn da çar pýþ mýþ, ka za da týr sü rü cü sü vefat et miþ ti. a nak ka le / a a Hemzemin geçitte feci kaza: 10 yaralý KONYA NIN um ra il çe sin de tre nin hem ze min ge çit te çe ki ci ye çarp ma sý so nu cu 10 ki þi ya ra - lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Kon ya-u lu kýþ la se - fe ri ni ya pan ma ki nist Mah su ni if çi yö ne ti - min de ki se fer sa yý lý Sel çuk Eks pre si, Fet hi - ye Kö yü ya kýn la rýn da ki hem ze min ge çit te Ýb ra - him Har man i da re sin de ki 42 N 6275 plâ ka lý kum yük lü çe ki ci ye çarp tý. Ka za da çe ki ci sü rü cü sü Ýb - ra him Har man, ma ki nist Mah su ni ift çi, yar - dým cý ma ki nist Mu rat Ak gül, yol cu lar dan Zü ley - ha De ðir men ci, Ay han Ka ra bu lut, Ay þe Kes kin, Sü rey ya Ak tay, Mu rat Ha yat, Yu suf De ðir men ci, Me tin Ku ral ha fif þe kil de ya ra lan dý. Ya ra lý lar, um ra Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. O lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor. Kon ya / a a TIR 'la yol cu mi di bü sü çar pýþ tý: 1 ö lü, 20 ya ra lý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz

Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN ÝNGÝLÝZ KADIN BAKAN: YÖNETMEN MESUT UAKAN: MÜSLÜMANLARA KARÞI ÖN YARGI YAYGIN HALDE BEN DE SAÝD NURSÎ FÝLMÝ EKMEK ÝSTERÝM Haberi sayfa 16 da Haberi sayfa 16 da Y GEREKTEN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

Ankara kriterleri devrede mi?

Ankara kriterleri devrede mi? SiyahMaviKýrmýzýSarý GENÇLER VE KENDÝNÝ GENÇ HÝSSEDENLER ANI ÞÖLENDE BULUÞTU GEL DEDÝ... GELDÝLER Bu yýl ikincisi düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Þöleni, Konya da binlerce kiþinin iþtirak ettiði bir katýlýmla

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı