FIKHÎ AÇIDAN B!YOLOJ!K ANNEL!K VE BABALIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIKHÎ AÇIDAN B!YOLOJ!K ANNEL!K VE BABALIK"

Transkript

1 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s FIKHÎ AÇIDAN B!YOLOJ!K ANNEL!K VE BABALIK Prof. Dr. Sabri ERTURHAN * Özet Çağımızda, özellikle de günümüzde cinsel özgürlük söylemleri daha yüksek sesle dillendirilmektedir. Bu cereyanın yaygınlaşması evlilik dışı ilişkilerin de yaygınlaşmasını intaç etmektedir. Bu evlilik dışı ilişkiler tabiatıyla gayri meşru çocuk sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu makalede zina ilişkisi sonucu doğan çocukların biyolojik baba ve anneleriyle aralarındaki nesep ilişkisi (soy bağı-kan bağı) İslâm hukuku açısından sorgulanacak, böyle bir bağın İslâm hukuku açısından mümkün olup olamayacağı inceleme konusu yapılacaktır. Makalede ayrıca zina mahsulü çocuklarla ilgili diğer hukukî meseleler ele alınmayacaktır. 1 Biological Parenthood from the Juristic Point of View In our century, especially today, sayings of sexual freedom are being mentioned more loudly. The spreading of this current results in the spreading of the illegitimate relations among people. And the problem of these illegitimate relations naturally brings together with it the problem of illegitimate children. In this article, affinity (genealogy and blood connection) of the children born of adultery with their biologic fathers and mothers will be interrogated from the juristic point of view, and whether a kind of this connection is possible will be examined from the angle of Islamic law. I the article the other juristic matters related to the children born of adultery will not be taken up. G!R!" Bat dünyas nda son yüzy llarda sloganla"an cinsî serbestlik veya cinsel özgürlük ak m, sonuç olarak Bat toplumlar nda birçok sap kl kla- * C.Ü.!lahiyat Fakültesi!slâm Hukuku Anabilim Dal Ö#r. Üyesi; 1 Bu konuda müstakil bir çal "ma için bkz. Ahmed Adülmecîd Mahmûd Mahmûd Hüseyn, Ahkâmu veledi zzinâ l-f khi l-"slâmî, Yüksek Lisans Tezi), Câmiatü n-necâh el vataniyye/külliyyetü dirâsâti l-ulyâ, Nabl s/ Filistin 2008.

2 176 Prof. Dr. Sabri ERTURHAN r n, do&al olmayan ili"kilerin, i&renç zevklerin yay lmas na, önü al namayan hastal klar n, ruhi bunal mlar n ba" göstermesine yol açm " bu olumsuzluklardan zamanla bütün dünya ülkeleri etkilenmeye ba"lam "t r. 2 Bu çerçevede 2 Ali Bardako#lu, Cinsî Hayat, "slâm da "nanç "badet ve Günlük Ya!ay! Ansiklopedisi, I, ; Nevzat Tarhan, Cinsel Özgürlük, Hedonizm ve Uyu"turucu, ( ). Nevzat Tarhan n ad geçen makalesi taraf m zdan yap lan baz tasarruf ve k saltmalarla "öyledir: Günümüzde nefsin egemenli#ini ifade eden sözün kar" l # Hedonizm dir. Zevkçilik ak m da denilebilir. Tarihte ilk defa Yunan lozofu Epikür haz pe"inde ko"may insan n amac olarak tan mlam "t r. Günümüzde bu dü"üncenin bilimsel kayna# Freud olmu"tur.!nsan n varolu" amac n zevklerini tatmin olarak tarif etmi" bunun bast r lmas sonucu ruhsal rahats zl klar n ortaya ç kt # n savunmu"tur. Hedonistlerin karakteristik özellikleri #unlard r: Birincisi Her arzunu tatmin et, her zevki tat ilkesi. Bunu engelleyen "eyler onlar n dü"man d r.!kincisi En kutsal de#er senin ç kar nd r Kendi de#eri için feda edemeyece#i de#er yoktur. Üçüncü özellikleri; çal "may sevmemektir. Kazanmak için ter dökmek ahmakl kt r.!" ve çal "ma zamandan ve keyiften al p götüren "eylerdir. Bunun için tembellik ve zor "eylerden kaçma bu ki"ilerin özelliklerindendir. Dördüncü özellikleri kurallar, yasaklar, s n rlar en nefret etti#i "eylerdir. Din ve ahlak kelimeleri en rahats z olduklar kelimelerdir. Ölüm gerçe#i onlar çok rahats z eder. Dü"ünmemek için en büyük silahlar alkol ve keyif verici maddelerdir. Be"inci özellikleri aileyi cinsellik olarak görmeleridir. Kad n yasak zevklerin arac d r. Aile için sorumluluklar, çocuk sahibi olmak onun rahat n kaç r r. Bunun için bo"anmay çok ya"arlar veya evlenmekten kaç n rlar. Alt nc özellikleri son derece ben merkezci olmalar d r. $ahsi menfaatlerini çok iyi kollarlar. Narsisisttirler sadece kendilerini severler. Kendilerini özel ve önemli görürler. Alçak gönüllülü#ü ahmakl k olarak kabul ederler. Övgü ile beslenirler, ele"tiriye çok duyarl d rlar ele"tirilmekten ho"lanmazlar. Hedonizmin günümüzde art " nedenleri çerçevesinde "unlar söylenebilir: Ça# m z n insan n n zevk pe"inde ko"mas idealize edildi. Bu, bilim ad na yap ld. Budizm den semavî dinlere kadar bütün ö#retilerin günah sayd # eylemlere sava" aç ld. Bunun bilimsel tezi Freud un, insan ruhunun amac n n zevklerini tatmin etmek oldu#u, edemedi#i zaman ruhsal hastal klar ç kaca# ö#retisi oldu. Böylece ahlak kelimesinin güncelli#i ortadan kalk yordu. Bu dü"üncenin e#itimciler aras nda benimsenmesi ahlak n güncelli#ini kald rd larda Amerika da din kar" t, nikah kar" t ak mlar n ortaya ç kmas n n bilimsel dayana# olu"tu. Cinsel Özgürlük:!nsan n varolu" amac n arzular n tatmin tezi olu"turdu. Bu bilimsel bir formatla sunuldu. Arzular n en zirvesi olan cinsellik tatmin edilmeliydi, bunun ya"am felsefesindeki yeri de cinsel özgürlüktü.!nsan n zevklerinden en önemli bir tanesi yemek içmektir. Yeme içmede s n rs zl k "i"manl k hastal # n ortaya ç kard. $i"man insanda kanser dahil bir çok hastal # n a" r artt # bu gün bilimsel olarak do#rulanmaktad r. Bu itibarla yeme zevkine s n r konulmas nas l do#ru ise cinsel eylemlere de s n r konulmal d r. S n rs z cinsellik cinsel doyum e"i#ini yükseltiyor. Geçmi" ça#larda kad n n topu#unu görerek orgazm olan insan, bugün esrar al nmadan orgazma ula" lamaz hale gelmi"tir. T pk bugün pasta yiyen bir insan n bir süre sonra zevk almamas gibi. Cinsel beklenti düzeyi yükselen insan kad n yasak zevklerin arac olarak görür. E"i ya"land # nda cinsel obje olarak aray "lara girer. Para ve imkanlar müsaitse k rk-elli ya" civar nda aile ba#lar zay ar. Aile sadakatine uymayan eylemler ba"lar. Aile parçalanmaya ba"lar, faturay çocuklar öder de ABD de bo"anma %10 idi de %52 ye ç kt. Bu sonuçta cinsel özgürlük ad na olan kar" t, nikah kar" t ak mlar n büyük rolü vard r. Bugün ABD de Hollywood da aileyi mutlu yuvay özendiren lmler yap lmas te"vik edilmektedir. Cinsel Özgürlük ve Depresyon: Cinsel beklenti düzeyi yüksek olan insan bu beklentisine ula"amad # zaman ümitsizlik, karamsarl k veya öfke ve sald rganl k duygular na yönelir. Cinselli#in en uzun süresi 8 dakikad r. 8 dakika sonra insan bedensel olarak hazz kaybeder. Ama ya"am felsefesince cinselli#i en büyük zevk olarak alg layan insan yine tatmin olamaz. Ayk r cinsel eylemlere yönelir. Lezzetin do#as nda devam etme beklentisi vard r. Lezzetin devam etmemesi ki"inin kendisini kötü hissetmesine neden olur. Hedonist genç arzusunu tatmin edemiyorsa ya"amas da bir anlam ifade etmemektedir. Cinsellikten de zevk alamayan insan ya"am sebebini kaybetti#i duygular na kap l rsa depresyona gidecektir. Bugün!ngiltere de intiharla ölüm tra k kazalar ndaki ölümden daha fazlad r. Sab kal nedenlerden bir tanesi de cinsel özgürlüktür. Ya"amaktan zevk almay tek amaç edinen insan bir müddet sonra bu zevklerini devam ettirememenin s k nt s n ya- " yor. Devam etmeyen "eyde lezzet yoktur gerçe#i onun ne"esini kaç r yor. Yakalamaya çal "t kça lezzetler elinden kaç yor. Daha fazla zevke bir uyu"turucuya, bir pornoya yöneliyor. Müstehcen yay nlar doyum araçlar n n ba" nda geliyor. Uyar l yor ama tatmin olmuyor. Ancak ya"am felsefesini de#i"tirip özgürlüklerine s n r koymay, ertelemeyi ba"ar rsa rahatl yor. Aksi taktirde amaçs z bir birey ortaya ç k yor ve depresif olmas do#al sonuç oluyor Netice itibariyle "u söylenebilir: Gerçek zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç, hayattaki mutluluk, sa#lam inanç, do#ru ahlak, gerçek bilim dairesindedir.

3 Fıkhî Açıdan Biyolojik Annelik ve Babalık 177 müslüman toplumlar n da bu cereyandan "u veya bu "ekilde etkilenmekte oldu&u bir vâk ad r. Bu söylem veya e&ilimin süreklili&i veya desteklenmesi sonuçta zina ve fuh"un siville"mesi ve rutinle"mesi anlam na gelecektir. Nikah reddetme ve cinsel özgürlük söyleminin tabiî ve menfî bir sonucu zina mahsulü çocuklard r. Makalede bu çocuklar n!slâm hukuku aç s ndan me"ruiyeti sorunu incelenmi"tir. Çal "mam za bir temel te"kil etmesi ve bir fikir olu"turmas aç s ndan ana hatlar yla nikah ve hikmetleri ile zina ve neden oldu&u bireysel ve toplumsal zararlar na yer vermenin isabetli olaca& de&erlendirilmi"tir.!slâm n nikah ve zinaya bak " ndan hareketle biyolojik baba ve anneli&in f khî hükmü ortaya konulmaya çal " lacakt r.!slâm akidesinde insan, yarat lm "lar n en "ere isidir. 3 Hz. Allah, insan en güzel "ekilde yaratm ", 4 ona kendi ruhundan ü emi", 5 melekleri ona secde ettirmi", 6 yeryüzünde hilâfet/vekâlet görevini ona vermi", 7 yerde ve göklerde bulunan her "eyi onun hizmetine vermi" (teshîr), 8 yeryüzünün imar n 9 ve emanet görevini 10 ona tevdi etmi"tir. Cenâb- Hak, alemi yarat rken Sünnetullah da denen f trat kanunlar n yaratm "t r. Tenâsül kanunlar da bu f trat kanunlar cümlesindendir. Bu kanunlar mucebince insan da dahil her bir canl neslinin devam kar" cinslerin birlikteli&ine ba&l k l nm "t r. $u kadar var ki, insan bütün mahlukat n üzerine yüceltilen müstesna bir varl k olunca onun hayvanlarla e"itlenmesi o derekeye dü"ürülmesi, ba" bo" b rak lmas mümkün de&ildir. 11 Çünkü Allah böyle bir e"itlemeyi kabul etmemi" insan tekrîm etmi"tir; mahlûkat n en "ere isi ve onurlusu k lm "t r. Onun bu tekrîmi, insan n ço&almas n n mücerred ihtilatla yani kar" cinslerin salt cinsel birliktelikleriyle olmamas n aksine yukar da say lan üstün niteliklere ve onuruna mütenasip olmas n gerekli k lmaktad r ki bunun yolu da nikaht r. 12 Aile kurumunun temelleri insanl k kadar eski oldu&u herkesçe müsellemdir. Yarat c kudret ilk insan bir aileye sahip olarak yaratm "t. 13 Bu 3!srâ, 17/70. 4 Tîn, 95/4. 5 Hicr, 15/29. 6 Bakara, 2/34; A râf, 7/11; Hicr, 15/29-30;!srâ, 17/61; Kehf, 18/50; Tâhâ, 20/116; Sâd, 38/73. 7 Bakara, 2/30. 8 Bakara, 2/29; Hac, 22/65; Nahl, 16/5, 14, 80; Lokmân, 31/20; +â r, 40/79; Zuhruf, 43/12; Câsiye, 45/ Hûd, 11/ Ahzâb, 33/72; Ha"r, 59/ K yâme, 75/ Muhammed Mustafa $elebî, Ahkâmü l-üsreti l-"slâm, Beyrut 1397/1977, s Muhammed Alâuddîn!bn Âbidîn, Reddü l-muhtâr ale d-dürri l-muhtâr, Beyrut 1412/1992, III, 3; el-ahvâlü!-!ahsiyye, Kahire 1957, s. 19; Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile "lmihali,!stanbul 1995, s , 125.

4 178 Prof. Dr. Sabri ERTURHAN durum Kur an 14 ve Sünnette 15 sarahaten haber verilmektedir. $öyle de ifade edilebilir: Cenâb- Hak, âlemi en mükemmel bir "ekilde yaratm ", hayat n idamesi hususunu (emr-i maâ") en güzel "ekilde tanzim etmi", âlemdeki bu nizam ve intizam n k yamete kadar bekas n irade buyurmu"tur. Âlemin nizam n n bu "ekilde bekâs ise insan nevinin bekâs na ba&l d r.!nsan nevinin en güzel ve kâmil manada bekâs, onun tenâsül ve tevâlüdü (neslini devam ettirmesi, üremesi) ise kar" cinslerin izdivac na ba&l d r. Bu izdivac n insan n yukar da say lan üstün vas ar na mutab k bir "ekilde gerçekle"mesi gerekir. Bunun yolu da Hz. Adem den beri carî ve me"- ru olan nikah akdinden geçmektedir. 16 Bir ba"ka ifadeyle yeryüzünün imar n gerçekle"tirecek, hilafet görevini ifa edecek ve dünyada emanet vazifesinin "uuruyla ikamet etmeyi hak edecek nesil, nikah kanal yla gelen nesildir. 17 Bu günün modern toplum hayat nda da ailenin önem ve fonksiyonu herkes taraf ndan bilinmekte ve adeta itirazs z kabul edilmektedir. Akl- selîm de bunu gerektirmektedir. Aile terbiyesi, aile!erefi, aile görgüsü gibi tabirler ailenin cemiyet için önem ve rolünü ifade etmektedir. Denebilir ki, muazzam ve muhte"em bir mimarî eserin vücuda getirilmesinde kullan lan malzeme ne derece önemli ise, bir milletin do&u"unda da aile o derece elzem ve önemli bir unsurdur. 18 Nikah, e"ler aras nda bir ünsiyet, sevgi, kayna"ma ve bütünle"me kayna- & d r. Nitekim ayet 19 ve hadisler 20 bu hususu sarahaten ifade etmektedir. Kar" cinsler evlendiklerinde adeta tek bir ki"i olmaktad rlar. Çiftlerden biri di&eriyle sükûn buldu&unda onunla ünsiyet peyda etmektedir. Rahmet ve sevgi de böyle olu"maktad r. Tabiat yla böyle bir ortam n do&mas da tara ar n hak ve görevlerini müdrik olmalar ndan geçmektedir. 21 Dolay s yla nikah, salt yararlanma (istimtâ ) amaçl bir akit olmay p bünyesinde çok ulvî özellik ve gayeleri bar nd ran, e"leri birbirine hayat boyu sevgi ve merhamet ba&lar yla 14 Bkz. Bakara, 2/35; Nisâ, 4/1; A râf, 7/19, 23, 190; Tâhâ, 20/ ; Yâsin, 39/6. Nikahla ilgili di#er ayetler için bkz. Bakara, 2/221, 235; Nisâ, 4/3, 25, 22; Nûr, 24/ Hz. Peygamber bir hadislerinde haya, güzel koku, misvak ve nikah n bütün peygamberlerin sünnetlerinden oldu#unu ifade etmi"tir (Tirmizî, Nikâh, 1; Ahmed b. Hanbel, V/421). Nikah konusunda di#er baz hadisler için bkz. Ahmed b. Hanbel, V, 163; Taberânî, el-mu cemu l-evsat (thk. Mahmûd et-tahhân), Riyâd 1415/1995, VIII, $emsüddîn Muhammed b. Hamza b. Muhammed Molla Fenârî, Fusûlü l-bedâyi fî usûli!-!erâi,!stanbul 1289, II/378; Ali Haydar Efendi (Küçük), Dürerü l-hukkâm!erhi Mecelleti l-ahkâm,!stanbul 1330, I, 16; Muhammed Ebû Zehra, el-ahvâlü!-!ahsiyye, s. 21; Ebu layneyn Bedrân, el-f khu l-mukâren li l-ahvâli!-!ahsiyye, Beyrut 1967, s Abderrahmâne Abdelkhâliq, Le mariage à la lumière de l Islam, Editions Al-Fajr, Imprimè en Catalogne- Espagne, 2005, s Turgut Ak ntürk, Aile Hukuku Dersleri, Ankara, 1967, s Bakara, 157; Rûm, III,,128,199 Nesâî, I"retü n-nisâ, ;1 Ahmed.b Hanbel, حبب ا لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة 21 $elebî, Ahkâmü l-üsreti l-"slâm, s. 40; Abderrahmâne Abdelkhâliq, Le mariage à la lumière de l Islam, s

5 Fıkhî Açıdan Biyolojik Annelik ve Babalık 179 ba&layan bir ahit ve misakt r. Öyle ki sanki çiftler tek bir "ah s haline gelmekte, kederde ve k vançta birbirlerinin orta& ve deste&i olmaktad rlar. E!lerin birbirlerine örtü olduklar n ifade eden ayetin 22 bir anlam da budur. 23 Nikah n say labilecek hikmetleri aras nda özellikle ikisinin alt n çizmek gerekmektedir. Bunlardan biri, zina, fuhu" ve di&er yasak fiillerden uzakla"mak suretiyle i#etli ve ahlakl bir "ahsiyete sahip olunmas yani gözün ve rz n korunmas, di&eri de neslin hukukî bir yolla yani nikahla sürdürülmesidir. 24 Cinsel ihtiyaç, f trîdir. 25 Bu f trî arzunun tatmin ve teskininin en do&- ru ve mübah yolu nikaht r. Bu ba&lamda Hz. Peygamber, evlenmenin nefsi koruyaca& na dikkat çekmi", 26 evlenenin dininin yar s n ikmal edece&ine 27 vurgu yapm "t r. Dolay s yla sapmalar n ve cinsel kaynakl problemlerin önüne geçilmesinin yolu da evlilikten geçmektedir. 28 Evlili&in önemli hikmetlerinden biri insanî kemâle eri"meyi sa&lamas d r. Hakikaten insanî kemale sadece hukukî bir evlili&in himayesinde eri"ilebilir. Çünkü hak ve görevlerin adalet, rahmet ve ihsana dayanan Rabbanî bir taksimle edas ancak bu "ekilde mümkün olabilir. Bunun aksine zina kaynakl bir birliktelikte ise ba" bo"luk, kaba güce, zorbal &a ve nüfuza dayanan bir taksim söz konusudur. Bir ba"ka ifadeyle ki"i, gerek bedenî gerekse ruhî itminan ancak vefa, merhamet ve gerçek sevgiye dayanan nikah n nezahetinde bulabilir. Zina kaynakl birlikteliklerde bu denli yüce hisler bulunmaz. Orada sadece behîmi arzular n ve bedeni zevklerin tatmini söz konusudur. O nedenle zina kaynakl birlikteliklerde ihtiram, sevgi ve vefa yerine küçümseme, a"a& lama ve sayg s zl k söz konusudur. Zanilerin duygular nda karma" kl k ve istikrars zl k söz konusu iken evlilerin duygu ve davran "lar tutarl, ahenkli ve dengelidir. Zinakarda sorumsuzluk hakim iken, nikahta sorumluluk esast r. Evlilikte e"lerin yüce hede eri vard r. Biri birlerini mutlu etme, kutsal aile çat s n koruma, çocuk yapma ve onlar yeti"tirme ile erke&in evin nafakas n temini gibi hususlar bu yüce hedefler aras ndad r. 29 Ayn "ekilde evlilik insanda çok yüce s fat ve üstün ahlakî hasletlerin ye"ermesini de sa&lar. Ba"kalar n sevme, îsâr ahlak, sorumluluk bilinci gibi. Ailede e"lerden her biri di&erinin rahat ve mutlulu&u için çaba 22 Bakara, 2/ Bedrân, el-f khu l-mukâren li l-ahvâli!-!ahsiyye, s. 11; Muhammed Ebû Zehra, el-ahvâlü!-!ahsiyye, s Elmal l Muhammed Hamdi Yaz r, Hak Dini Kur an Dili,!stanbul 1971, II, 1327; Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd, el-ahvâlü!-!ahsiyye!-'erîati l-"slâmiyye, Beyrut 1424/2003, s Âl-i!mrân, 3/14; Yusuf, 12/23-24, 30, Rûm, 30/21; Ahzâb, 33/37. 26,10 Savm, Buhârî, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فا نه ا غض للبصر وا حصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فا نه له وجاء Nikâh, 2-3; Müslim, Nikâh, 1, 3; Ebû Dâvûd, Nikâh, 1; Nesâî, S yâm, 43, Nikâh, 3;!bn Mâce, Nikâh, 1; Dârimî, Nikâh, 2; Ahmed b. Hanbel, I/378, IX, Taberânî, Mu cemu l-evsat, VIII,,315 من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق االله فى النصف الباقى 28 $elebî, Ahkâmü l-üsreti l-"slâm, s Abderrahmâne Abdelkhâliq, Le mariage à la lumière de l Islam, s

6 180 Prof. Dr. Sabri ERTURHAN gösterir. Baba, e" ve çocuklar n n nafakas n temin için gayret gösterirken han m ev içinde e"ini mutlu edecek her türlü çaba ve gayretin içerisinde olur. Ona ev d " nda maruz kald & olumsuzluklar giderecek ortam haz rlar. 30 Evlilik, erke&e omuzlar na yüklenen sorumlulu&u hissettirir. O daha önce sadece kendisinden sorumlu iken "imdi hem e"i ve hem de çocuklar ndan sorumludur. Bu sorumluluk duygusu da insanî bir meziyet, yücelik ve üstün bir ruh halidir. 31!nsan n hayat n anlamland ran, ona ya"ama azmi ve sevinci veren, e" ve çocuklar n n mutlulu&unu hede eyen bu sorumluluk duygusudur. Bu duygu ve gaye yok oldu&unda hayat n anlam veya hayata ba&lanma enerjisi de önemli oranda yok olacakt r. Evlili&in hikmet ve yararlar sadece bu dünya ile s n rl olmay p bunun uhrevî boyutu da bulunmaktad r.!slâm a göre bu kutsal çat n n k ymetini bilip de salih evlat yeti"tiren ki"ilerin amel defterleri öldükten sonra da kapanmayacakt r. 32 Bu inanç, bir mü min bak m ndan nikaha ra&bette etkili bir rol oynayacakt r. 33 Hâs l, aile kurman n beklenen faydalar aras nda cinsel ihtiyaçlar n tatmini, yaln zl ktan kurtulma, kimlik ve ki"ili&imizin parças olarak toplumsal rollerimize al "ma, hastal k ve ya"l l & m zda çevremizde bizimle ilgilenecek birilerinin bulunmas, sevgi ve "e'at ortam nda mutlulu&u arama, hayat m z e"imiz ve çocuklar m zla birlikte daha anlaml k lmaya, annelik-babal k gibi tarifi imkâns z duygular n ya"anmas na imkân tan ma 34 gibi hayat anlamland ran hususlar say labilir. Me"rû yoldan neslin devam, neseplerin korunmas, "ehvetin teskini ve zina girdab ndan korunma ancak nikahla mümkündür. E"ler, zinan n yay lmas n n yol açt & frengi, bel so- &uklu&u veya aids gibi hastal klardan me"rû evlilik yoluyla korunmu" olacaklard r. Sorumluluk duygusunu geli"tirmesi yan nda nikah, e"ler aras nda sevgi, ülfet ve ünsiyetin, insanî ve ahlakî erdemlerin yükselmesinin ve sonuçta s cak bir aile ortam olu"mas n n da garantisidir. Nikah ayr ca akraba ve dost çerçevesini de geni"letir Bedrân, el-f khu l-mukâren li l-ahvâli!-!ahsiyye, s Bedrân, el-f khu l-mukâren li l-ahvâli!-!ahsiyye, s. 13; Abderrahmâne Abdelkhâliq, Le mariage à la lumière de l Islam, s Bedrân, el-f khu l-mukâren li l-ahvâli!-!ahsiyye, s Mâce, Ebû Dâvûd, Vasâyâ, ;14!bn ا ذا مات الا نسان انقطع عنه عمله ا لا من ثلاثة ا شياء من صدقة جارية ا و علم ينتفع به ا و ولد صالح يدعو له Mukaddime, Bedrân, el-f khu l-mukâren li l-ahvâli!-!ahsiyye, s Mustafa Acar, Ça#da"l k, Cinsel Özgürlük, Zina ve Aile Kurumu Üzerine agenda.asp?showdetail=yes&agendaid=17 (29 Mart 2010). 35 Geni" bilgi için bkz. Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed Gazâlî, "hyâu ulûmi d-dîn, Beyrut 1402/1982, II, 24-33; $ât bî, el-muvâfakât, Beyrut, ty, II, ; Abdülhamîd, el-ahvâlü!-!ahsiyye!-'erîati l-"slâmiyye, s. 6-9; $elebî, Ahkâmü l-üsreti l-"slâm, s ; Bedrân, el-f khu l-mukâren li l-ahvâli!-!ahsiyye, s ; Zekiyyüddîn $a bân, el-ahkâmü!-'er iyye li l-ahvâli!-!ahsiyye, Bingazi,1993, s ; Muhammed Ali Sâbûnî, Ravâiu l-beyân tefsîru âyâti l-ahkâm mine l-kur ân,!stanbul, ty, II, ; Hayrettin Karaman, "slâm da Kad n ve Aile,!stanbul 1995, s ; Döndüren, Delilleriyle Aile "lmihali, s. 128; Muhammad Iqbal S dd q, The Penal law of Islam, Lahore, 1985, s Ayr ca bkz. Acar, agm.

7 Fıkhî Açıdan Biyolojik Annelik ve Babalık 181 Zinan n yasaklanma gerekçelerine ve bar nd rd & olumsuzluklara gelince bu hususta ana hatlar yla "unlar söylenebilir: Öncelikle belirtmeliyiz ki zina, insan n onur ve misyonuna ayk r bir fiildir. Yukar da da arz edildi&i üzere insan, mahlukât n zirvesinde yer alan, onurlu, haysiyetli bir varl kt r. Âlemdeki nizam n bekas onun bekas yla do&ru orant l d r. Bu derece ulvî bir varl & n "an na uygun birliktelik bünyesinde birçok bireysel ve toplumsal fesad bar nd ran zina olamaz. Zina nesep, rz-namus, aile ve hatta hayat gibi vazgeçilemez temel insanî de&erleri tehdit etmektedir. Bu nedenle!slâm da "iddetle yasaklanm "t r. Bekâr ki"inin zinaya yönelip evlili&i dü"ünmemi" olmas toplumun esas olan aile kurumunun temelden y k lmas ; evli ki"inin zinaya temâyülü ise, aile çat s n n çökmesi, çocuklar n terbiye, sevgi ve "e'atten yoksun yeti"meleri, sonuçta da bu çocuklar n her türlü suç ve cinayete aday haline gelmeleri demektir. Bu itibarla!slâm, zinaya yakla"may dahi yasak kapsam na 36 alm "t r. 37 Zina, emanet ilkesine ayk r l k te"kil eden bir fiildir. $öyle ki,!slâm - da rz ve namus, hayat ve di&er vazgeçilmez de&erler gibi ki"inin korumas gerekli emanetleri aras ndad r. Bir ba"ka ifadeyle ki"inin rz ve namusu kendisine Allah n bir emanetidir. O nedenle bu emanette tasarruf ancak Allah - n izni çerçevesinde ve izin verdi&i oranda mümkün olabilir. Bunun yolu da nikaht r. Nas l intihar ve vücut bütünlü&üne yönelik ihlaller yasaksa, nikah d " birliktelikler de ayn "ekilde yasakt r. Bu birlikteli&in iradî olmas, onun gayri me"ru olmas n ortadan kald rmaz. Sadece!slâm hukukunda de&il birçok hukuk sistemlerinde de her iradî ve r zaî eylem me"rudur, "eklinde bir kural bulunmamaktad r. 38 Zina, evrensel ahlak kurallar na ayk r d r. O nedenle!slâm da "iddetle yasaklanm "t r. 39 Çünkü!slâm, i#et ve haya gibi üstün ahlakî erdemlerin ya"at lmas na son derece önem atfetmi", hayan n imandan oldu&unu 40 be- 36 En âm, 6/151;!srâ, 17/ Ebû Abdullah Fahrüddîn Muhammed b. Ömer Râzî, Mefâtihu l#ayb, Beyrut 1411/1990, C. X, Cüz, 20, s ; $ah Veliyullah b. Abdirrahmân Dehlevî, Huccetullâhi l-bâli#a (ne"re haz. Muhammed $erîf Sükker), Beyrut 1423/1992, II, ; Salih b. Nâs r Huzeyyim, Ukûbetü z-zinâ ve!urûtü tenfîzihâ, Cidde, 2001, s , 58-63; Abdulkadir Udeh, et-te!rîu l-cinâi l-"slâmî, Beyrut 1415/1994, I, 618; Ebû Zehra, el-cerîme, Kahire, ty, s. 48; Muhammed b. Abdillah Zâhim, Tatbîku!-'erîati l-"slâmiyye fî men i l-cerîme, Kâhire, 1412/1991, s , ; Abdülkerîm Zeydân, Mecmûatü bühûsi l-f kh yye, Ba#dat, 1402/1982, s ; Sâbûnî, Ravâiu l-beyân, II, Abdülazîz Buhârî, Ke!fu l-esrâr alâ Usûli l-pezdevî (n"r.muhammed el-mu tas m billâh el-ba#dâdî), Beyrut 1417/1997, I, 571; فى الابضاع التحريم) (الاصل Bedrüddîn b. Bahâd r Zerke"î, el-mensûr l-kavâid, yy, 1402/1982, I, 177, 80; Ebu l-fadl Celâlüddîn Abdurrahman b.ebû Bekir Suyûtî, el-e!bâh ve n-nezâir, dâru l- kr, Beyrut, ty, s. 44; Zeynüddîn b.!brahim!bn Nüceym, el-e!bâh ve n-nezâir, Beyrut 1993, s ; Udeh, et-te!rîu l-cinâî, I, ; Zeydân, Mecmûatü bühûsi l-f kh yye, s. 412; Ali Bulaç, Zina ile fuh"un siville"mesi, Zaman Gazetesi, Çar"amba. 39 Udeh, et-te!rîu l-cinâî, I, 70-71, II, 384; Zâhim, Tatbîku!-'erîa, s. 66, Buhârî,!man, 3, 16, Edeb, 77; Ebû Dâvûd, Sünnet, 14; Tirmizî, Birr, 56, 80,!man, 7.

8 182 Prof. Dr. Sabri ERTURHAN lirtmi", haya duygusunun körelmesini ise bir çok suçun i"lenmesinin sebebi olarak görmü"tür. 41 Pozitif hukuk taraf ndan da suç say lan h rs zl k, tecavüz, kap-kaçç l k, cinayet, gasp, "iddet kullanma gibi say s z eylemin hiçbiri de ahlâken iyi kabul edilen eylemler de&ildir; aksine bunlar ahlâka ayk r görülen, k nanan ve lanetlenen fiillerdir. O halde ahlâken kötü olan zinan n hukuken de suç say lmas gayet anlaml d r. 42 Hukukun en esasl kaynaklar ndan birinin de ahlâk oldu&unda ku"ku yoktur. 43 Esasen hukuk kurallar insanlar için vard r; bunlar n nihaî amac insan n mutlulu&u, toplumun huzuru, temel haklar n korunmas d r. Toplumda ya"ayan bireylerin ahlâk anlay " ndan ba& ms z, onlar n iyi ve kötü alg lamalar na duyars z hukuk kurallar problem çözmekten çok problem yarat c olabilirler; dolay s yla hukukî düzenlemelerin toplumun ahlâk kodlar n dikkate almas ndan daha do&al bir "ey olamaz. 44 Zina, mant k ilkelerine ayk r d r. Selim ak l, düzensizli&i, sorumsuzlu&u, haks zl &, ahlaks zl &, ba" bo"lu&u, insan n bedenî arzular n n esiri olmas n kabul etmez. Bu itibarla selim ak l her türlü fesad n kayna& olan zinan n asla insan onuruyla ba&da" r bir çözüm ve yöntem olamayaca& na, çözümün nikah n keramet ve nezâhetinde oldu&una hükmeder. Zinan n neden oldu&u say s z olumsuzluklar bulunmaktad r. Ailelerin da& lmas, yuvalar n y k lmas, cinsel hastal klar n yay lmas, zina ürünü çocuklar n neden oldu&u problemler, yine zina mahsulü olmalar n n bu çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, çocuk yapma oran n n azalmas, insanî ve ahlakî hasletlerden uzakla" lmas, suç i"leme oranlar nda önemli art "lar gibi hususlar bu olumsuzluklar aras nda say labilecekler cümlesindendir. 45 Özü itibariyle zina, yukar da da vurguland & gibi, bedelini ödemeden nimete konma eylemidir. Zina ile yap lan "ey, kendisine sad k kalma yükümlülü&ü olmayan, hastal k ve sa&l & nda yan nda olma, gerektikçe çe"itli fedakârl klarda bulunma sorumlulu&u üstlenilmeyen biriyle cinsel arzular n geçici olarak tatmin edilmesidir. Sevmek bir ömür boyu sürer, sevi"mek be" dakika dizesinde veciz ifadesini buldu&u üzere, aile bir ömür boyu süren de&erlerin mekân d r, zina ise sorumluluk almadan, bedel ödemeden, ama 41 Bkz.!bn Mâce, Fiten, Acar, agm. 43 Bu konuda bak n z. Necip Bilge, Hukuk Ba!lang c, Ankara, 1987, s. 20; Ali Fuat Ba"gil, Esas Te!kilat Hukuku,!stanbul 1960, I, 41-42; Udeh, et-te!rîu l-cinâi l-"slâmî I, 70; Ahmet Yaman, Kur an da Yasaman n Arka Plan Olarak Ahlak, Marife, 6/1, Bahar, 2006, s. 43; Sami Selçuk, Ahlak, Hukuk ve Suç Hukuku, (Star Gazetesi, ); a. mlf, Hukuk da, Devlet de Evrensel Ahlak Yasas na Uymak Zorunda, Star Gazetesi, 12 Ocak, 2010); a. mlf, Aç k Ahlak ve Demokrasi, (Star Gazetesi, 5 Ocak 2010). 44 Acar, agm. 45 Udeh, et-te!rîu l-cinâî, II, ; Fadl!lâhî, et-tedâbîru l-vâkiye mine z-zinâ l-f khi l-"slâmî, Beyrut 1422/2001, 44-70; Aids hastal # n n %73 oran nda fuhu" kaynakl oldu#u tespit edilmi"tir. Bkz. Ahmet Co"kun, "lim ve "slâm n I! # nda AIDS,!stanbul 1993, s ; Nebi Bozkurt, Fuhu", D"A, XIII, ; Acar, agm.

9 Fıkhî Açıdan Biyolojik Annelik ve Babalık 183 ba"kalar na belki bir ömür boyu sürecek a& r bedeller ödeterek be" dakikal k geçici heveslerin tatmin halidir. 46 Zinan n itiyad demek olan fuhu" ise cinsiyet ahlak bak m ndan ruhî sap kl klara ve kad n ki"ili&inin en önemli unsuru olan i#etin kaybolmas na sebep olur.!#etin kaybolmas ki"inin cemiyet içinde "eref ve itibar n kaybetmesine, bu yüzden de ba"ka ahlakî kusurlar yapabilecek hale gelmesine yol açar. Vazife ahlak bak m ndan ise fuhu", ba"ka bir ki"iye bir insan gibi de&il bir e"ya gibi bakma anlam ta" d & için insani prensiplere tamamen z tt r. Nihayet fuhu" sevgisiz olarak bedenini satmakt r; ki"ilik "uurunu y kt & için ki"ili&e en a& r hakarettir. 47!stenmeyen hamilelikler, kürtajlar, buna ba&l depresyonlar, babas z do&an, ya ölüme terk edilen, ya cami avlusuna b rak lan, ya da hasbelkader büyüyecek olurlarsa tinerci, ayya", uyu"turucu müptelas, h rs z, gaspç, mafya fedaisi veya katil olarak toplumun ba" na bela olma riski gibi istenmeyen durumlar da zinan n sebep oldu&u olumsuzluklar aras nda yer almaktad r. Yine bu ili"kilerin bir ç rp da say lamayacak kadar y k c etkileri ve zararlar aras nda bakireli&ini yitirmi" genç k zlar n evlenmekte zorluk çekmeleri, insanlara ve özellikle de kar" cinse nefretle bakan tiplerin ço- &almas, evlili&i s ras nda evlilik öncesi ili"kilerinin ö&renilmesi durumunda e"lerin bunal ma dü"meleri, bu yüzden bo"anmalar ve ailelerin parçalanmalar gibi birçok husus say labilir. 48 Özetlemek gerekirse, zina neseplerin zayi olmas na, aileler aras nda h yanet ve denâetin (alçakça davran "lar) zuhuruna, toplumda i#et ve nezahetin kaybolmas na, ahlakî de&erlerin temelden sars lmas na neden olur. Aileler da& l r, h s ml k, kom"uluk, arkada"l k ba&lar kopar. Bu çözülme nedeniyle ço&u kez husûmet ve cinayetler vukua gelir. Zina, nice namuslu kimseleri ebediyen mahcubiyet alt nda b rak r. Nice "ahsiyetlerin neseplerini "üpheli gösterir. Zina mahsulü çocuklar n problem kayna& ve topluma yük olaca& aç kt r. Nihayet zina e"ref-i mahlûkât olan insan bedenî zevklerinin esiri yap p a"a& layan bir derekeye dü"ürür 49 Zinan n yayg n olarak i"lenmesi demek olan fuh"un neden oldu&u tehlikeli hastal klar da f trat kanunlar n n d " na ç kman n bir isyan, bu fiillerin faillere ve bazen de masum kimselere geri dönü"ümü olarak de&erlendirilebilir. 50 Nitekim bir hadiste, bir toplumda zinan n yayg nl k kazanmas halinde (zina kaynakl hastal k ve husûmet- 46 Acar, agm. 47 Bozkurt, Fuhu", D"A, XIII, Acar, agm. 49 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk "slâmiyye ve Ist lâhât F kh yye Kamusu,!stanbul 1967, Bilmen, Ist lâhât, III, 202; Ali Bardako#lu, Zina, "slâm da "nanç "badet ve Günlük Ya!ay! Ansiklopedisi, IV, Co"kun, "lim ve "slâm n I! # nda AIDS, s

10 184 Prof. Dr. Sabri ERTURHAN ler nedeniyle) ölümlerin artaca" 51 ifade edilmektedir. 52 Bu k sm M. Hamdi Yaz r n "u mütalaalar yla noktalayal m: Gerek s hhî, gerek tabiî, gerek ahlakî, gerek hukukî gerek içtimaî hangi cihetten mülâhaza edilirse edilsin zina çok muz r, muharrib bir seyyiedir. Erkek ve kad n n h lkî ihtiyâcât nda bulunan münâsebât- cinsiyyelerinin me"rû ve müstahsen yolu zinada de&il, nikahtad r. Nikahta hayat n bir feyzi, zina ve sifahta ise onun itlâf ve ta kîmi (akamete u&rat lmas ) vard r. Nikah n sühuleti, s dk u selameti ve kesreti bir binye-i ictimaiyyenin s hhatinden oldu&u gibi onun z dd olan zinan n "üyûu da bilakis binye-i ictimaiyeyi kemiren, çürüten, her türlü seyyie-i ahlakiyyeye sürükleyen muharribât n ba" d r. T bbî tabirle ifade edecek olursak zina binye-i ictimaiyyenin frengisidir. Bir hadisi "erifte 53 zinadan sak nmam z gerekti&i ifade edildikten sonra zararlar "öyle s ralanm "t r: Dünyadaki zararlar behây gidermesi, fakirlik îrâs etmesi, ömrü k saltmas ; ahiretteki zararlar ise, Allah n k zg nl & n celbetmesi, hesab n kötü geçmesi, cehennemde ebedi kalma olarak s ralanm "t r. Binaenaleyh, insanlara re fet ve merhamet ona te"vikde de&il, ondan men ü zecr ile kurtarmaktad r. 54!SLÂM HUKUK AÇISINDAN B!YOLOJ!K BABALIK VE AN- NEL!K Babal k, annelik ve çocukluk bir mensubiyet ve aidiyet ifadesidir. Literatürde bunun kar" l & nesep tir. 55 F k h terminolojisinde nesep; erkek spermi ile kad n n yumurtas n n, "er î çerçevede kar "mas ndan ibarettir. Bu kar "man n "er î çerçevede de&il de yasak/gayri me"ru "ekilde gerçekle"mesi halinde nesepten de&il mutlak anlamda bir halk (yarat lma) dan bahsedilebilir. 56!slâm hukukunda nesep olgusu son derece müstesna bir konumu haizdir. $öyle ki nesep, aileyi ayakta tutan dayanaklar n en kuvvetlisidir. Aile bireyleri aras ndaki kan ba& n n olu"mas ve daimî parça-bütün (çocukbaba) ili"kisi ancak neseple mümkün olabilmektedir. Nesep, adeta ipleri iç içe geçmi", biri birinden ayr lmayan aile örgüsüdür. Nesep, Allah n insana 51 Mâlik, Cihâd, Zinan n yasaklanma gerekçe ve hikmetleri hakk nda geni" bilgi için bkz. Udeh, et-te!rîu l-cinâî, II, ; Ali Ahmed Cercâvî, Hikmetü t-te!rîi l-"slâmî ve felsefetühû, Beyrut /2007, II, Yaz r n hadis olarak geçti#i rivayetin sahabelerden birine ait oldu#u nakledilmi"tir (Bkz. Bursevî,!smail Hakk, Tenvîru l-ezhân min tefsîri Rûhi l-beyân (thk. Muhammed Sâbûnî), D ma"k 1408/1988, II, 342). 54 Yaz r, Hak Dini Kur an Dili, V, Bkz. Ak ntürk, Aile Hukuku Dersleri, s ;!brahim Ka Dönmez, Nesep, D"A, XXXII, Ebû Bekir Muhammed b. Abdullah!bnü l-arabî, Ahkâmu l-kur ân (thk.muhammed Abdulkâdir Atâ), Beyrut 1408/1998, III, 447; Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed Kurtubî, el-câmi li ahkâmi l-kur ân, Beyrut 1985, XIII, 59.

A!LE KURUMUNUN N!KÂH A"AMASIYLA!LG!L! FIKHÎ SORUNLARI

A!LE KURUMUNUN N!KÂH AAMASIYLA!LG!L! FIKHÎ SORUNLARI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.13, 2009, s. 35-50. A!LE KURUMUNUN N!KÂH A"AMASIYLA!LG!L! FIKHÎ SORUNLARI Prof. Dr. Nihat DALGIN * Nikâh aşamasındaki sorunlar ailevi sorunlar için birer tohum mesabesindedir.

Detaylı

TA"IYICI ANNEL!K -FIKH! B!R BAKI"-

TAIYICI ANNEL!K -FIKH! B!R BAKI- İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 197-208. TA"IYICI ANNEL!K -FIKH! B!R BAKI"- Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ* Özet İslâm evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmiştir. Doğal yoldan çocuk sahibi

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât Sekizinci Bölüm Zekât I. LKELER ve AMAÇLAR nsan n var olup ya ayabilmesi için toplumsal hayat n gereklili i öteden beri " nsan, tabiat itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bak mdan tek tek ki

Detaylı

Haramlar ve Helâller

Haramlar ve Helâller Ondördüncü Bölüm Haramlar ve Helâller I. LKE ve AMAÇLAR Aklî ve hissî birçok üstün yetenekle donat l p sayg de er bir varl k olarak yarat lan ve yeryüzünün bütün nimetleri emrine tahsis edilen insan n,

Detaylı

DİNÎ VE FELSEFÎ METİNLER

DİNÎ VE FELSEFÎ METİNLER DİNÎ VE FELSEFÎ METİNLER YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA YENİDEN OKUMA, ANLAMA VE ALGILAMA RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL TEXTS: RE-READING, UNDERSTANDING AND COMPREHENDING THEM IN THE 21 st CENTURY CİLT - 2 DİNÎ VE

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN ÖFKELİ ŞAHSIN TALAKI

İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN ÖFKELİ ŞAHSIN TALAKI İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN ÖFKELİ ŞAHSIN TALAKI Sabri ERTURHAN * s_erturhan@hotmail.com Anahtar kelimeler: Öfke, iğlak, talak, iç-dış irade ÖZET Bu makalemizde toplumda sıkça rastlanan öfke halinde verilen

Detaylı

Hukukî ve Ticarî Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat Onsekizinci Bölüm Hukukî ve Ticarî Hayat I. LKE ve AMAÇLAR man ve ibadetler, hatta bir dereceye kadar haram ve helâller a rl kl olarak ki ilerin dindarl klar n ve buna ba l olarak bireysel hayat ve tercihlerini

Detaylı

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm Alt nc Bölüm Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI badet, Allah'a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun e mek ve itaat etmek demektir. Türkçemizde kullan lan kulluk etmek deyimi de ayn anlam kar

Detaylı

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI Üçüncü Bölüm Akaid Akaid, akd kökünden türetilmi olan akîde kelimesinin ço uludur. Akîde, sözlükte "gönülden ba lan lan, dü üm atm ças na sa lam inan lan ey" demektir. Dinî literatürde akîde, "inan lmas

Detaylı

!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: "ER!YE MAHKEMELER! VE "ER!YE S!C!LLER!

!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: ER!YE MAHKEMELER! VE ER!YE S!C!LLER! İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.14, 2009, s. 13-48.!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: "ER!YE MAHKEMELER! VE "ER!YE S!C!LLER! Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ* The Application of Islamic Law in

Detaylı

SLAM HUKUKUNA ÖZGÜ BR KURUM SÜT AKRABALII

SLAM HUKUKUNA ÖZGÜ BR KURUM SÜT AKRABALII 55 SLAM HUKUKUNA ÖZGÜ BR KURUM SÜT AKRABALII Doç. Dr. Ahmet YAMAN * Abstract Foster Kinship: An Institution Peculiar to Islamic Law The Quran touches upon the modality of sucking of the new-born baby which

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Rüya Kaç saniye sürer

Rüya Kaç saniye sürer Rüya Kaç saniye sürer Bilim adamlar rüyan n süresi üzerinde kesin bir sonuca varamad lar. Bir k sm birkaç saniye sürdüünü iddia ederken baz lar da saatlerce devam eden rüyalar n mevcut olduu fikrinde srar

Detaylı

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

YAHUDİLİK HIRİSTİYANLIK VE İSLÂM HUKUKU NA GÖRE NİKÂH AKDİNE ET KİSİ BAKIMINDAN DİN FARKLILIĞI

YAHUDİLİK HIRİSTİYANLIK VE İSLÂM HUKUKU NA GÖRE NİKÂH AKDİNE ET KİSİ BAKIMINDAN DİN FARKLILIĞI YAHUDİLİK HIRİSTİYANLIK VE İSLÂM HUKUKU NA GÖRE NİKÂH AKDİNE ET KİSİ BAKIMINDAN DİN FARKLILIĞI Ali Aslan TOPÇUOĞLU * Özet Müslümanların farklı din mensuplarıyla evliliği, son dönemlerde yeniden İslam hukukçularının

Detaylı

The Iddet Time and the Marriage of the Woman Waiting Iddet Time According To Islamic Law

The Iddet Time and the Marriage of the Woman Waiting Iddet Time According To Islamic Law C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Sayı: 2 Sayfa: 71-95 İSLAM HUKUKUNA GÖRE İDDET ve İDDET BEKLEYEN KADININ NİKÂHI Suat Erdem * Özet İslam hukukunda iddet, evliliğin herhangi bir sebeple

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI İSLAM HUKUKUNDA İDDET BEKLEYEN KADININ NAFAKA VE SÜKNÂ HAKKI YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof.

Detaylı

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar T.C. ULUDA ÜN VERS TES LÂH YAT FAKÜLTES DERG Cilt: 18, Say : 2, 2009 s. 27-41 Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar Abdurrahman Kurt Prof. Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi k_abdurrahman@hotmail.com Özet

Detaylı

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum EYLÜL 2010 YIL 32 SAYI 380 ISSN 1300-1566 Yansan da yang n söndürmek sana dü üyor, Vicdan n sana kendini ate e at diyor; Ate sürekli harl yor, alevler co uyor, Tulumban al yeti ki, herkes seni dü lüyor.

Detaylı

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES slâmî limler Dergisi, Y l 2, Say 1, Bahar 2007 (63-85) DAM CEZASININ KALDIRILMASININ KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Ahmet NAN * THE EVALUAT ON OF DEATH PENALTY S ABOL T ON ACCORD NG TO QORAN

Detaylı

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r.

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r. Hamburg Program (*) Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Temel!lkeler Program 28 Ekim 2007 tarihinde SPD nin Hamburg Federal Kurultay nda kabul edilmi!tir. Yay mlayan: Almanya Sosyal Demokrat Partisi Merkez

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı

Detaylı

Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek

Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Bağımsız Ol, Saygın Ol Kendine Güven, Bağımsız Ol Delikanlı adam, iradesini maddeye teslim etmez. Bağımlı olmak, kişisel bir tercihtir İçme, içtikçe sıra sana gelecek Geleceği

Detaylı

Hakikatin Özgürlük Aç...3. Özgürlükle Bulu acakt r...15. PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27. Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz...

Hakikatin Özgürlük Aç...3. Özgürlükle Bulu acakt r...15. PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27. Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz... NDEK LER... Hakikatin Özgürlük Aç...3 2009 Y n Kazan mlar 2010 da Özgürlükle Bulu acakt r...15 PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27 Ahlak z Toplumsall zd r...33 Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz...48

Detaylı

İslam Hukukunda İddet. Iddah in Islamic Law. Fatih KARATAŞ* Özet. Abstract

İslam Hukukunda İddet. Iddah in Islamic Law. Fatih KARATAŞ* Özet. Abstract Özet Fatih KARATAŞ* Boşanma, boşanan taraflara hukukî olarak birtakım haklar sağlamakta ve görevler getirmektedir. Boşanmanın sonuçlarından en önemlisi iddet bekleme görevidir. Evliliğin sona ermesi halinde

Detaylı

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485 C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485 İslam Hukukuna Göre Anne Rahminde Sakat Olan Çocukların Kürtaj Yoluyla Düşürülmesinin Hükmü Dr. Müsfir b. Ali b. Muhammed El-KAHTÂNÎ * Çev.: Doç. Dr.

Detaylı