ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4186 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DOÐANIN DÝRENÝÞÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4186 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DOÐANIN DÝRENÝÞÝ"

Transkript

1 Absürd þakalarý ile bilinen Egemen Baðýþ bu kez çok öfkelendi ve "Köpekler istedi diye atlar ölmez" dedi. Çok doðru Hani köpekler istedi diye Kýbrýs'taki atlar öldü mü? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4186 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝZÝM TAÞRADAN SON HABERLER sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... STRATEJÝYE ÝHANET MÝ? Ali Osman UBP'NÝN NALLARI PAYLAÞILIYOR... Erdoðan Baybars DOÐANIN DÝRENÝÞÝ Dolgun Dalgýçoðlu ÇAPULCULUK VE VANDALLIÐA DEVAM EDÝYORUZ HÂLÂ Mehmet Levent TAYYÝP'Ý BAÞARILI BULANLARA Özgün Kutalmýþ Türkiye de giderek þiddetlenen olaylar Erdoðan ýn iktidarýný sallýyor Amerika ve Avrupa Tayyip Erdoðan'a karþý uluslararasý baskýyý artýrýyor Bu aþamadan sonra Erdoðan'ýn iktidara tutunmasý çok zor hale geldi Yapýlan deðerlendirmelerde Erdoðan'ýn durumu en çok Hüsnü Mübarek'in durumuna benzetiliyor 'Independent' gazetesi "Erdoðan Mübarek'in düþtüðü tuzaða nasýl düþtü?" diye yazdý Erdoðan'ý iktidara taþýyanlar mý yine iktidardan götürüyor? Darbe kokusu aldý Dün Mersin ve Adana'dan sonra Ankara'da da halka yaptýðý konuþmada, "Temsilcilerinizi seçin, kabul ederim, devam ederseniz ayný dilden konuþurum" diye eylemcilere tehdit savuran Erdoðan, "Hem içeriden, hem dýþarýdan iktidarýmýza saldýrýyorlar" diyerek darbeyle karþý karþýya olduðu imasýnda bulundu Erdoðan 'çapulcu' ifadesini dün de kullanmaktan geri durmadý "Bedelini aðýr ödeyeceksiniz" diyen Erdoðan, "Camiye bira þiþeleriyle girdiler, türbanlý kýzlarýmýza saldýrdýlar" ifadesini kullanarak taraftarlarýný bu yalanla yine tahrik etti Erdoðan: Eðer çok rahatsýz olduysalar, lügate bir baksýnlar, çapulcu kime denir diye Yakan yýkan, saldýranlara çapulcu denir. Kusura bakmasýnlar, ama onlara destek verenler de ayný familyada yerini alýr 2, 3, 7 ve 11. sayfalarýmýzda Egemen Baðýþ'tan çirkin Gezi Parký yorumu "Köpekler istedi diye atlar ölmez" AB Komisyonu Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Füle'ye verdiði yanýtta Baðýþ, "Köpekler istedi diye atlar ölmez" dedi ABD'nin saygýn TV kanalý CNBC, Erdoðan'ýn Topçu Kýþlasý ýsrarýný ifþa etti Kýþlanýn altýndan Erdoðan'ýn damadý çýktý Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parký eylemcilerinden özür diledi ve "Bir gönül için bin özür dilerim" dedi Emniyet-Sen, Gezi Parký stresinden altý polisin intihar ettiðini açýkladý 2, 3, 7 ve 11. Sayfalarda Hükümet sancýsý 3 parti geçici hükümet için bugün biraraya geliyor 3. sayfada

2 BÝR GENÇ KAÇIRILIP DARP EDÝLDÝ Lefkoþa'da dün sabahýn ilk saatlerinde bir genç, bir kýzla sosyal paylaþým sitesinde mesajlaþtýðý gerekçesiyle kaçýrýlarak þiddet gördü. Polis olayla ilgili iki kiþiyi arýyor. Polis bülteninde "zorla insan kaçýrma, þiddet tehdidi, vahim zarar, korkutmak maksadýyla silah taþýma, kanunsuz býçak taþýma" baþlýðýyla yer alan bilgiye göre, saat 00.30'da Lefkoþa'da 22 yaþýndaki erkek M.D., arkadaþý 21 yaþýndaki M.Ö. ile birlikte, kýzkardeþi bir sosyal paylaþým sitesinde mesajlaþýyor gerekçesiyle 23 yaþýndaki A.K.'yi arabayla kaçýrdý. A.K. arabadan inmeye çalýþýnca býçakla þiddet tehdidinde bulunan 2 zanlý, A.K'nin vücuduna geliþigüzel vurarak ciddi þekilde darp etti. Daha sonra býçaðýn arkasýyla A.K.'nin aðzýna vuran ve bir diþinin kýrýlmasýna neden olan iki zanlý aranýyor. KIZIYLA KAVGA ETTÝ DÝYE ÝÞYERÝNÝN BAHÇESÝNDEKÝ SANDALYEYÝ KIRDI Yine Lefkoþa'da önceki gün öðle saatlerinde meydana gelen bir baþka olayda, 52 yaþýndaki bir baba, kýzýyla kavga ettiði gerekçesiyle E.D. adlý birinin iþyerine izinsiz girerek, bahçedeki demir sandalyeyi kýrdý. Polis, zanlý hakkýnda soruþturma baþlattý. BARAGADÝYLE BALIK AVLAYAN BÝR KÝÞÝYE SUÇÜSTÜ Yayla'da Polis Evi diye bilinen mevkide baragadiyle balýk avlayan bir kiþi suçüstü yakalandý. Önceki akþam saat sýralarýnda, "Su Ürünleri Avcýlýðý Tüzüðü"ne aykýrý olduðu belirtilen olayda, 25 yaþýndaki M.K., baragadiyi balýk avlamak içim denize attýðý sýrada tespit edildi ve hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. 2 YANGIN Mormenekþe ve Bostancý'da çýkan yangýnlar, hasara yol açtý. Mormenekþe bahçeler bölgesinde önceki akþam saat 17.30'da bir kiþinin su kuyusundaki jeneratörün egzozundan çýkan kývýlcýmlarýn yol açtýðý yangýn, itfaiye ekipleri ve çevre halký tarafýndan söndürüldü. Yangýn sonucu, 5 kiþiye ait arazilerdeki 6 sulama borusu, 18 dönüm anýz, 25 kare balya, 6 sulama borusu, 9 damlama sulama ve 50 metrelik sulama lastiði yandý. Bostancý derivasyon bölgesinde önceki gün saat 14.00'te baþlayan, çýkýþ nedeni bilinmeyen yangýnda ise 3 kiþiye ait 6 dönüm anýz ile 27 narenciye aðacý kýsmen yandý. Yangýn, itfaiye ekiplerince söndürüldü. LÝMASOL'DA BÝR KIBRISLI TÜRK EVÝNÝ YAKTI Limasol sakini bir Kýbrýslý Türk'ün, geçtiðimiz Çarþamba akþamý eþiyle kavga etmesi üzerine, Agios Andonios mahallesindeki evini ateþe verdiði belirtildi. Haberi veren Fileleftheros, itfaiyenin, yangýný bölgedeki evlere sýçramadan kontrol altýna aldýðýný yazdý. TAHTAKALE BÖLGESÝNDEKÝ RESTORASYONUN 2'NCÝ AÞAMASI BAÞLIYOR Lefkoþa Surlariçi'nde bulunan Tahtakale bölgesindeki restorasyon çalýþmalarýnýn ikinci aþamasýnýn bu hafta baþlayacaðý haber verildi. Çalýþmalardan dolayý, 13 Haziran'dan itibaren bölgedeki bazý yollarýn 3 aylýðýna geçici olarak kapanacaðý duyuruldu. Taksim Meydaný'nda miting Ýstanbul'da, Taksim Dayanýþmasý tarafýndan düzenlenen miting, Bandista müzik grubunun konseriyle baþladý. Dün öðlen saatlerinden itibaren mitinge katýlan gruplar, Beþiktaþ, Tünel ve Galatasaray Lisesi önünden Taksim Meydaný'na yürüdü. Taksim Dayanýþmasý üyeleri, Sýraselviler ve Kazancý Yokuþu'nda göstericiler tarafýndan önceden kurulan barikatlarý kaldýrdý. Barikatlarýn gruplarýn, Sýraselviler ve Kazancý Yokuþu'ndan ulaþýmýnýn rahat saðlanmasý amacýyla kaldýrýldýðý bildirildi. Bu güzergahlardan araç geçiþine izin vermeyen Baðýþ'tan çirkin Gezi Parký yorumu: "Köpekler istedi diye atlar ölmez" Gezi Parký eylemleriyle ilgili açýklama yapan Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ, Türkiye'nin büyümesinden rahatsýz olanlarýn olduðunu belirterek, "Köpekler istedi diye atlar ölmez" dedi. Baðýþ, Gezi Parký konusundaki açýklamalarý nedeniyle AB Komisyonu'nun Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle'ye tepki gösterdi. Baðýþ, Twitter'dan mesaj yayýmlayan Füle'yi "popülizm yapmak"la suçladý. Olaylarýn Erdoðan'ý daha da güçlendirdiðini savunan Baðýþ, þöyle konuþtu: Erdoðan'ýn Kýþla ýsrarýnýn nedeni belli oldu CNBC'nin haberine göre Tayyip Erdoðan'ýn ýsrarla 'yapacaðým' dediði Topçu Kýþlasý'nýn altýndan damadý çýktý. ABD'nin saygýn haber kanalý CNBC'de Türkiye'de yaþanan tartýþmalarýn odaðýnda bulunan Gezi Parký'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atýldý. Tayyip Erdoðan'ýn ýsrarla 'yapacaðým' dediði Topçu Kýþlasý'nýn altýndan damadý çýktý. Jen Alic imzalý analizde Gezi Parký'na AVM yapýlmasýna iliþkin tartýþmalar anlatýlýrken parka yapýlacak AVM'nin Baþbakan'ýn damadý Berat Albayrak'ýn CEO'su (CEO: Koordinatör) olduðu Çalýk Holding'e verileceði gruptakiler, mitingin ardýndan yola yeniden barikat kurulacaðýný söyledi. Taksim Meydaný'na çýkan diðer güzergahlarda göstericiler tarafýndan önceden kurulan barikatlar ise kaldýrýlmadý. Gruplarýn meydana geliþinin ardýndan miting, saat sýralarýnda baþladý. Mitingde, Hatay'daki gösteriler sýrasýnda yaralanan ve kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný yitiren Abdullah Cömert'in, bir sosyal paylaþým sitesinde yazdýðý son mesaj okundu. Bu sýrada, alandaki gruplar çeþitli sloganlar attý. Miting, meydana kurulan platforma çýkan Bandista müzik grubunun konseriyle devam etti. "Türk ekonomisinin bazý çýkar gruplarýna eski rantlarýný saðlayamamýþ olmasýnýn tedirginliði içindeler. Köpekler istedi diye atlar ölmez. Türkiye büyümeye devam edecek, engelleyemeyecekler." Gezi Parký'ný ziyaret eden Stefan Füle, katýldýðý konferansta Erdoðan'ýn konuþmasýný dinledikten sonra Twitter'da yazdýðý mesajda "Saygý ve diyalog isteyenlere Ýstanbul'daki konferansta, el uzatma fýrsatýnýn kaçmýþ olmasýndan dolayý hayal kýrýklýðýna uðradým" ifadelerini kullanmýþtý. iddia edildi. Alic imzalý analizde Türkiye'deki protestolar ve buna Erdoðan'ýn verdiði karþýlýk anlatýldýktan sonra þunlar söylendi: "Gezi Parký içine yapýlmasý planlanan Osmanlý tipi Kýþla'ya inþa edilecek AVM kontratýný Erdoðan'ýn damadý olan, ayný zamanda bünyesinde Türkiye'nin gaz ve petrol piyasasýnda temel oyunculardan biri olan Çalýk Enerji Departmaný'nýn da bulunduðu Çalýk Holding'in CEO'su Berat Albayrak'ýn alacaðý kanýsý halen kaybolmadý." Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÝZÝM TAÞRADAN SON HABERLER... Marketin önünde motosikletli iki delikanlý... Beni tanýyýnca seslendi biri: -Bakýyorum da bugünlerde pek bombalamýyorsun, dedi... -Kimi bombalamýyorum, dedim... -UBP'yi, dedi... -UBP'mi kaldý, nesini bombalayayým ki? O zaten intihar etti... -UG var ama, dedi... Gülmeye baþladým... -Sen necisin, diye sordum... -Yeþilci, dedi... Gazladý sonra... Bir ona baktým, bir de Gezi Parký'ndaki o delikanlýlarý düþündüm... Yan yana koyamadým ikisini... Kim afyonladý bizim gençlerimizi? Onlara Fethullah Hoca'yý okumalarýný salýk veren Ferdi abileri mi? Kalýn halatlarla baðlý olduðumuz yanýbaþýmýzdaki ülkede müthiþ þeyler oluyor... Bunca yýldýr bizi idare eden ülke, tarihinin en olaðanüstü günlerinden geçiyor. Büyük deðiþimlerin eþiðinde... Nepal'den Tayvan'a, Tayvan'dan Venezüela'ya, Amerika'dan Ýngiltere'ye kadar bu olaylar dünya medyasýnýn baþ köþesinde... Bizim 'yeþilci' delikanlý ise bana, -Bombala, diyor... -Kimi bombalayým? -UBP'yi... Bozdur bozdur ye! Dünyadan kopuk bir taþra hayatý sürdürüyoruz burada... Ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne Afganistan'da, ne Ýran'da vesaire olup bitenler ilgilendirmiyor bizi... Hatta Kýbrýs'ýn güneyinde olup bitenler bile... Ýçimize kapandýk... Çulli pirili oynuyoruz mahallede... Hükümetçilik... Parlamentoculuk... Altý yaþýndaki bir çocuðun oyuncak otomobilciðine benziyor hepsi de... En önemli haber kaynaðýmýz dedikodu... Her taþranýn olduðu gibi bizim de soframýzdan eksilmeyen besinimiz... En proteinli gýdamýz... Bu memlekette hiçbir dalda büyük ustalar yetiþtiremedik, ama maþallah bu sahanýn uzmanlarý birincilik için yarýþabilir dünyada... Geçici hükümet kurulacakmýþ... Erken seçime gidilecekmiþ... Ýrsen þunu demiþ, Derviþ bunu demiþ... Çakýcý öyle istemiþ... Serdar böyle istemiþ... Özkan üçlüden vazgeçmiþ... Ýpe sapa gelmez bir sürü kelam... Ve doðrusunu isterseniz, beni de hiç mi hiç ilgilendirmiyor bugünlerde... Komik geliyor hatta bana... Anladým, dünyada olup bitenlerle ilgilenmeyiz, Türkiye'yle de mi ilgilenmeyiz? Bu olaylarýn dünyada herkesten çok bizi ilgilendirmesi gerekmez miydi? Bunca yýldýr idaresi altýnda yaþadýðýmýz bir ülke... Seçimlerimize her zaman müdahale eden, cumhurbaþkanýmýza kadar herkesi seçen, daire müdürlerimizi bile belirleyen bir hükümet en zor günlerini yaþýyor Ankara'da... Ekranda gördünüz... Bir savaþ alaný gibi her yer... Bununla da ilgilenmezsek neyle ilgileneceðiz?.. Ferdi Sabit Soyer'in aday olup olmayacaðýyla mý? Partilerimizin iç çekiþmeleriyle mi? Seçimlerde kimin kime ne kazýk atacaðýyla mý? Türkiye'yi sarsan bu olaylar bize nasýl yansýyacak, seçimlerimizi nasýl etkileyecek, onu da mý merak etmezsiniz? O halde söyleyim... Ankara'daki hükümetin baþý o kadar sýkýþtý ki, burada bizim seçimlerimizle ilgilenme fýrsatý bulacaðýný hiç sanmam... Bu bir... Ýkincisi, Türkiye'deki olaylar burada en çok UBP'yi vuracak, en çok UBP yara alacak bundan... Neden mi? Erdoðan'a güvenerek burada partilerini böldüler, sonra da harakiri yaptýlar... Yani intihar ettiler... Þimdi destek isteyebilecekleri bir güç de kalmadý Ankara'da... Buradaki seçimlerde kendi güçleriyle ne alabilirlerse onu alacaklar... Üçüncüsü de þu: Erdoðan'la yýldýzlarý uyuþmamýþ olanlar kârlý çýkacaklar bu seçimlerden... Erdoðan tarafýndan tasfiye edilmek istenen Derviþ Eroðlu'na piyango vurmuþ sayýlabilir 'teki seçimi cepte keklik gören Talat ise talihine küssün... Bir kurtarýcýsý vardý, o da gitti gider þimdi...

3 AFRÝKA dan mektup... MENDERES VE ÖZAL'DAN SONRA SIRA ERDOÐAN'DA MI DÝYE SORUYORLAR Yurtdýþýndan dönüþünde Erdoðan havaalanýnda eðer o tahrik edici konuþmayý yapmasa... Sessiz sedasýz evine gidip yatýp uyusa... Ve ertesi gün kalkar kalkmaz da Gezi Parký'na gitse... Direniþçilerle kucaklaþsa... Onlarla teker teker el sýkýþsa... Dese ki: "Sizinle gurur duyuyorum çocuklar... Memleketimde sizin gibi gençler olduktan sonra sýrtýmýzýn hiçbir zaman yere gelmeyeceðinden eminim... Hepinizden özür dilerim... Gösterdiðiniz bu müthiþ direniþ bana da çok þey öðretti... Hatalarýmý kabul ediyorum ve öne sürdüðünüz o makul taleplerin hepsini de yerine getirmeye hazýrým. Hatta daha fazlasýný... Polisimizin þiddetinden ben de çok utandým. Benim ülkemde bir daha böyle þeyler yaþanmasýna izin vermem... Hatay'da kaybettiðimiz genç arkadaþýmýzýn ailesinin baþý saðolsun... Benim de ciðerim yandý hepiniz gibi... Olaylarda yaralanan tüm arkadaþlarýmýza da geçmiþ olsun... Türkiye'nin geleceðisiniz siz... Bu millet sizin parlak zekanýz ýþýðýnda güzel günlere ulaþacak. Hepinizi sevgi ve þefkatle kucaklýyorum"... Deseydi... Demedi ama... Sevgiyi deðil, nefreti seçti... Þefkati deðil, intikamý... Alçakgönüllülüðü deðil, iktidarý... Eþitliði deðil, tepeden bakmayý... Bunlarý seçti iþte... Havaalanýndaki seçim otobüsüne çýktý... Kin kustu... "Yol ver gidelim, Taksim'i ezelim" diye ona tezahürat yapanlarý susturmadý... * Sonra giderek daha da zývanadan çýktý iþler... Ve dün neredeyse doruða týrmandý... Mersin... Adana... Ankara... Onun tahrikleri ve tehditleriyle çýnladý... Yine açtý aðzýný, yumdu gözünü... Yiner 'çapulcu' diye gürledi... "Benimle anlaþmazsanýz, o zaman ben de ayný dilden konuþurum" diye tehditler yaðdýrdý... O bu konuþmalarý yaparken Ýstanbul'da Taksim Meydaný, Ankara'da da Kýzýlay Maydaný kaynýyordu... Meydanlar týka-basaydý... Ve "Tayyip istifa" diye gürlüyordu... * Onu iktidara taþýyanlar mý götürüyor yine iktidardan?... Amerika... Avrupa... Ýngiltere, Almanya... Düðmeye mi bastýlar? Öyle görünüyor... Kendisi de zaten bu kokuyu aldý... Dünkü mitinglerde göze çarpan ve pek çok yere asýlan bir afiþ vardý... Afiþte üç adam... Adnan Menderes... Turgut Özal... Tayyip Erdoðan... Þöyle deniliyor: Menderes asýldý... Özal zehirlendi... Erdoðan'ý yedirmeyiz! * Önümüzdeki hafta çok daha kritik olaylara gebe... Hele de bugün ve yarýn... Gezi Parký eylemcilerine tanýnan süre doldu... Polisler emirlere uyup acaba bir delilik daha yaparlar mý? Erdoðan: Yakan, yýkan, saldýrana çapulcu denir Dün Ankara'da kendisini karþýlayanlara seslenen Baþbakan Erdoðan yine en iyi bildiði þeyi yaptý. Baþbakan, Beþiktaþ'taki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii müezzinin açýklamalarýna raðmen "Dolmabahçe Camii'ne bira þiþeleriyle girdiler" dedi. CAMÝ PROVOKASYONU SÜRÜYOR Din istismarlýðýnda sýnýr tanýmayan Erdoðan, Beþiktaþ'taki çatýþmalarda revire çevrilen Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne iliþkin gerçekleri çarpýtarak iddialarda bulundu. Bezm-i Alem Valide Sultan Camii müezzini Fuat Hoca, "Burada içki içilmedi. Eylemciler buraya sýðýndýktan sonra içki içen görselerdi kendileri dýþarý atardý. Herkes ayakkabýsýný çýkararak içeri girdi" demiþti. Baþbakan, Akit gazetesinden farklý olarak sadece "camide grup seks bile yapmýþ olabilirler" demedi, ama "Dolmabahçe Camii'ne bira þiþeleriyle ve ayakkabýyla girdiler" dedi. Ýþte Erdoðan'ýn konuþmasýndan satýr baþlarý: "ANKARA BAÞBAKANINA SAHÝP ÇIKIYOR" "Biz kefenimizi giyerek bu yola çýktýk. Allah'tan baþka kimseye verilecek hesabýmýz yoktur. Bize bazý marjinal gruplar deðil, millet hesap sorar. Milletin hesap yeri sandýktýr. Bizi millet getirdi, millet götürür. Ankara Hacý Bayram Veli'nin þehridir, Ankara Hüseyin Gazi Hazretleri'nin þehridir. Ankara Gazi Mustafa Kemal'in þehridir. Ankara Menderes'in, Özal'ýn þehridir. Bu Ankara bugün bir kez daha baþbakanýna sahip çýkýyor. Þu Ankara'yý Türkiye görsün." "YAKAN, YIKAN, SALDIRANA ÇAPULCU DENÝR" "Eðer çok rahatsýz olduysalar lügate bir baksýnlar çapulcu kime denir diye. Yakan, yýkan, saldýranlara çapulcu denir. Kusura bakmasýnlar ama onlara destek verenler de ayný familyada yerini alýr. Gezi Parký'na çýkacaðýnýza 7 ay var sabredin, sandýkta görüþelim." "CAMÝYE BÝRA ÞÝÞELERÝYLE GÝRDÝLER, BAÞÖRTÜLÜ KIZLARIMA SALDIRDILAR" "Yaptýklarý iþ sadece vurup kýrma. Kamu binalarýna saldýrma, yakýp yýkma. Halkýn araçlarýný yakýp yýkma. Benim baþörtülü kýzlarýma saldýrdýlar. Dolmabahçe Camii'ne bira þiþeleriyle girdiler, ayakkabýyla. Benim baþörtülü kýzlarým parya muamelesi gördü. Üniversitelere sokulmadý. Ama hiçbir zaman bunlarýn yaptýklarýný yapmadýlar." KKTC'de 28 Temmuz'da erken genel seçim kararý alýnmasýnýn ve UBP hükümetinin güvensizlik önergesiyle düþürülüp istifa etmesinin ardýndan iç siyasette hareketli günler devam ediyor. Meclis'te temsil edilen siyasi partilerden üçü, bugün saat 10.00'da Cumhuriyet Meclisi'nde bir araya gelerek Cumhurbaþkaný'nýn hükümeti kurmakla görevlendirmesi için bir isim üzerinde uzlaþmaya çalýþacak. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, hükümetin istifasýnýn ardýndan yeni hükümeti kurma görevi vermeden önce Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerle görüþtü ancak henüz görevlendirme yapmadý. Ana muhalefet partisi CTP-BG'nin çaðrýsýyla yarýn saat 10.00'da Meclis'teki muhalefet partilerinin katýlacaðý bir toplantý düzenleniyor. Toplantýnýn gündemi, erken seçime kadar görev yapacak hükümetin nasýl oluþturulacaðý olacak. UBP ise toplantýya katýlmayacaðýný açýklamýþtý. Muhalefet partilerinin hükümete karþý verdiði güvensizlik önergesinin Cumhuriyet Meclisi'nde 5 Haziran Çarþamba günü kabul edilmesinin ardýndan Baþbakan Ýrsen Küçük 6 Haziran Perþembe günü istifasýný Cumhurbaþkaný'na sunmuþtu. "Faiz lobisi kendine çeki düzen ver. Faiz lobisi yýllarca milletimin alýn terini sömürdü. Bundan sonra sömüremeyeceksin. Lobi oluþturan bir banka iki banka üç banka kim varsa, hepsi için söylüyorum. Siz ki bize karþý böyle bir mücadeleyi baþlattýnýz, bedelini aðýr ödeyeceksiniz. Utanmadan, borsayý çökertme çabasý içine girenler. Borsada Tayyip Erdoðan'ýn parasý yok, çökersen sen çökeceksin. Senin spekülatörlüðünü yakaladýðýmýz anda ümüðünü sýkarýz." "POLÝSÝMÝZÝ BUNLARA YEDÝRTMEYÝZ" "Ana muhalefetin haddini bilmez bir milletvekili çýkýyor, benim polisime hakaret ediyor. Bu polis Türk milletinin polisidir. Hatalar olabilir ama bu hakaret etmeyi gerektirmez. Polisimizi biz bunlara yedirtmeyiz. Sokak sokak çatýþmalarda atýlan taþlardan 600'ü aþkýn polisimiz yaralandý. Görmüyor musun haddini bilmez?" BÝRKAÇ ÇAPULCU... Ankara'ya gitmeden önce dün Adana'da da bir konuþma yapan Erdoðan þöyle dedi: "Bizim bu dünyada sadece Rabbimize bir can borcumuz var. Sevgili gençler, siz dimdik durun, dikleþmeyin. Birkaç çapulcunun yaptýklarýný yapmayýn. Onlar yakarlar, yýkarlar. Çapulcunun tanýmý budur. Onlar bu ülkenin baþbakanýna küfredecek kadar alçaktýrlar. Eðer çevreci biriyseniz çevreci baþbakanýnýzla konuþun. Bu ülkede 2 milyon 800 bin fidan diken bir hükümete kimse çevrecilik Cumhurbaþkaný Eroðlu da, hükümeti kurma görevi vermeden önce ayný gün ana muhalefet partisi CTP- BG ile, Cuma günü de sýrasýyla TDP, DP-UG ve UBP'yle görüþmüþtü. Baþbakan Ýrsen Küçük ve hükümeti, istifasýný sunmuþ olsa da yeni hükümet kuruluncaya kadar görev baþýnda olacak. AKANSOY CTP-BG Genel Sekreteri Asým Akansoy, tüm partilerin bir araya gelmesi için yaptýklarý çaðrýya DP ve TDP'den olumlu yanýt aldýklarýný ve bugün saat 10.00'da Meclis'te toplanacaklarýný söyledi. Akansoy, hükümeti kurma görevi üstlenecek bir isim belirlenmesi amacýyla yapýlacak toplantýya UBP'nin katýlmayacaðýný belirtti. SERDAR DENKTAÞ: "BÝZ ORADA OLACAÐIZ" DP-UG Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, bugün her halukarda Meclis'teki toplantýya katýlacaklarýný söyledi. "Biz uzlaþýp bir ismi ortaya koymak için gidiyoruz. Sorunsuz bir seçim dönemi geçirmek dersi vermesin. Bu kardeþiniz Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný olduðu zaman Ýstanbul çöldü. Ýstanbul caddelerine, yurt dýþýndan aðaç getirttim. Þimdi sizden þunu istiyorum. Kapý kapý dolaþacaðýz. Haným kardeþlerimden, gençlerden özel gayret istiyorum. Allah'ýn izniyle 2014 Mart çok þeyler deðiþtirecek." "GEZÝ PARKI STRESÝNDE 6 POLÝS ÝNTÝHAR ETTÝ" Tüm Çalýþan Emniyet Hizmetleri Sýnýfý ve Emniyet Teþkilatýnda Çalýþan Diðer Tüm Hizmet Sýnýflarýna Dahil Personel Sendikasý (EMNÝYET SEN) Genel Baþkaný Faruk Sezer, 'Gezi Parký' olaylarýnda polisin stres altýnda uzun süre çalýþmaya zorlandýðýný belirterek, "Son bir haftada 6 polis intihar etti. 6 polisin 2'si ek görevde bulunduðu sýrada intihar etti" dedi. Emniyet-Sen Genel Baþkaný Faruk Sezer, 13 gündür devam eden 'Gezi Parký' protestolarýnda aþýrý güç kullanmakla eleþtirilen polisin çalýþma koþullarýna dikkati çekti. Olaylarýn baþladýðý günden itibaren polislerin çoðunun evine gitmeden çalýþmak zorunda kaldýðýný aktaran Sezer, uzun süre görev yapan polisin neden aþýrý þiddet kullandýðý yönünde sorgulama yapýlmadýðýný savundu. Polislerin resmi elbiseyle kaldýrým kenarlarýnda, parkta kalkanlarýnýn üzerinde uyumak zorunda kalmasýnýn mesleðinin saygýnlýðýný zedelediðini kaydeden Sezer, eylemcilerin saldýrýsý karþýsýnda býkan polislerin hataya zorlandýðýný ve uzun süre çalýþtýrýlarak yýpratýldýðýný söyledi. Ýstanbul Valisi Mutlu eylemcilerden özür diledi Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu dün Gezi Parký eylemcilerinden özür diledi. Valinin tweetter mesajlarý þöyle: -Ýki saat uyudum ve uyuyamadým. Sýcak yataklarý yerine Gezi Parký'nda yatan bu ülkenin gençlerine selam vermek için ayaktayým.kendilerini sadece özgür birey, partiler üstünde yurttaþ, hiç kimsenin peþinde olmayan, kendi düþüncelerinin savunucusu görenleri selamlýyorum. -Günlerdir Gezi Parký'nda duran bizim ülkemizin insanlarý ve gençlerine gecikmiþ selamlarlarýmýzý iletiyorum. Sabahýnýz huzurlu olsun, merhaba. -Her türlü eleþtiriye açýk bir sohbeti Gezi Parký'nýn kendini sadece özgür birey, yurttaþ olarak tanýmlayan gençleriyle yapmak istiyorum. -Yaþanan olaylar içinde zaman zaman görülen ferdi hata ve aþýrýlýklar özür dilemeyi gerektirir.bir gönül için bin özür dilerim. Saygýlarýmla." 3 parti hükümet için ortak aday arayýþýnda CTP-BG, DP-UG VE TDP BUGÜN MECLÝS'TE BÝRARAYA GELÝYOR istiyoruz" diyen Serdar Denktaþ, bugün uzlaþma saðlanýrsa bugün, deðilse Salý günü de toplantýya devam edip bir isim belirleyeceklerini ve ardýndan Cumhurbaþkaný'na gideceklerini ifade etti. ÖZYÝÐÝT: "ORTAK ADAY ARAYIÞINDAYIZ" TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, hükümetin düþmesi ve istifasýnýn ardýndan, doðru tavrýn 27 milletvekiline sahip üç partinin ortak bir aday saptamasý ve hükümetin o kiþinin baþkanlýðýnda oluþturulmasý olduðunu söyledi. UBP'nin böyle bir toplantýda olmasýný doðru bulmadýklarýný kaydeden Özyiðit, bu konuda partilerin fikir birliðine vardýðýnýn görüldüðünü; bugün durumu gözden geçirip ortak bir isim üzerinde uzlaþmaya çalýþacaklarýný belirtti. Özyiðit, bugün bir isimde uzlaþýlacaðý konusunda umutlu olduðunu ve ardýndan gereði neyse onun yapýlacaðýný ifade etti. Cumhuriyet Meclisi'nde halen UBP'nin 22, CTP- BG'nin 14, DP-UG'nin 10, TDP'nin de 3 milletvekili bulunuyor. Meclis'te bir koltuk ise boþ.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Çapulcuyum çapulcusun çapulcudur Çapulcuyuz çapulcusunuz çapulcudurlar Bütün dünya "Chapulling" iþte oyun budur Kimileri bunu duydukça kudururlar Kalay DÝNDAR, KÝNDAR, KIÞKIRTICI VE ASABÝ Taksim Gezi Parký direniþçileri Tayyip Erdoðan'ýn istediði "dindar ve kindar" nesil olmadýklarýný günlerdir sergiledikleri barýþçýl tutumlarýyla kanýtladýklarý halde, hâlâ daha Türkiye'de yaþanan ayaklanmayý anlamakta zorlananlarlar var aramýzda. Taksim'de yüzbinlerin katýldýðý mitingi izliyoruz, Tayyip beyin kindar, dindar, asabi, yalanlarla dolu kýþkýrtýcý konuþmasýný dinliyoruz. Günlerdir Türkiye'de terör estiren polisi "ezdirmem" diyen, polis þiddetine maruz kalan insanlarý da "çapulcu" ilan eden bir gericilik örneði siyasi enkazdan hâlâ daha beklentiniz varsa, yuh yani!!! Ali OSMAN Kalaycý Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ÇAPULCULUK VE VANDALLIÐA DEVAM EDÝYORUZ HÂLÂ STRATEJÝYE ÝHANET MÝ? Tayyip Erdoðan'ýn inadý Türkiye ve bölge üzerinde egemenlik kurmaya çalýþanlarý ve stratejik planlar yapanlarý kýzdýrdý. Amerika'nýn Akdeniz'deki doðalgaz ve petroldeki iþtahý belli Bölgede yapýlanlar ve yaratýlan olaylarýn perde gerisinde hep o ve onun destekçileri var. Suriye'de yaratýlan terör ortamý ortada Ancak bu çatýþmalarýn paylaþýmla alakalý olduðunu Tayyip Erdoðan anlayamadý... Ya da Türkiye'de tek adamlýða getirilmesini kaldýramadý CIA'nin kontrolündeki Fethullah'ýn yaptýðý açýklamalar "ýlýmlý Ýslam" hedefinden Tayyip'in çýkmasýna karþý bir öfkedir, kýzgýnlýktýr. Amerika da öfkelendi bu iþe Obama'nýn davetlisi olarak Amerika'ya giden Tayyip Erdoðan, orada kapalý kapýlar arkasýnda ikaz edildi, ama anlaþýlan gücünün bu ikazý yapanlardan fazla olduðunu sandý Kuzey Irak'ta kurulacak Kürt federe devleti sayesinde, Musul ve Kerkük petrollerine konacaðýný sandý Büyük Ortadoðu Projesi'ni baþlatan ABD bu petrolleri Türkiye'ye yedirir mi? Tayyip Erdoðan ikazý alýp döndükten sonra Türk Dýþiþleri Bakaný'nýn "eski topraklarýmýzý yeniden elde ediyoruz" yollu açýklamasý iþin üstüne tuz biber ekti. Zaman zaman yabancý basýnda da, Türk basýnýnda da yayýnlanan Türkiye üzerine kurulan parçalanma senaryolarý belli Biz Tayyip Erdoðan'ýn Türkiye'yi parçalayacak adam olarak seçildiðini defalarca yazdýk. AB kapýsýnda beklemesinin altýnda yatan da budur Bütün bir Türkiye'yi deðil de eyaletlere veya federe devletlere ayrýlmýþ bir Türkiye istiyor onlar Bu da AB'nin içine alacaðý Türkiye'nin AB'nin kontrolünde etkili olmasýný engellemek içindir. Bir söz vardýr Taksim direniþçilerinin pankartlarýna da yansýmýþtýr bu "Eceli gelen köpek cami duvarýna iþer" diye Tayyip Erdoðan için yapýlan son taným bu Yurtdýþý gezisi yaptý ve geldi Dýþarýda ve içeride yaptýðý açýklamalarla hem Türkiye halký üzerinde, hem de dünyada büyük tepki topladý. "Dediðim dedik" diyerek kendisini Kuran okuyarak "Allah-ü ekber" diyerek karþýlayanlarý daha da bir iç savaþa doðru hazýrlýklý olmalarý için uyardý! Amerikan senatörünün, AB'den Füle'nin açýklamalarý Ekonomist ve diðer gazete ve dergilerin Tayyip'i tasvirleri sona doðru bir adým olarak görünüyor. Sol hareketin yapmasý gereken kitlelerin baðýmsýz gibi görünen bu hareketini ele geçirip liderlik yapmasýydý Bu aþamada zor gibi görünen bu durumda kazanan Fethullah'ýn ve tabii ki Amerika'nýn desteklediði Gül olacak Gül'ün politikasý ortada Fethullah Hoca'nýn dediði gibi hareket etmek Kitlelerin yaþam biçimlerini bir anda deðil, gelecekte belirlemek Ýþe de ta anaokullarýndan baþlayýp birkaç nesil sonra noktayý koymaktýr Tayyip erken davrandý Giderken Türkiye'yi kan gölüne çevirir mi, zaman gösterecek, ama stratejiye ihanet etiði için iþi bitti Kýbrýslýlarýn bitmeyen çilesi (Mustafa ERKAN) - Uzun yýllar birbirilerini göremeyen iki toplum, on yýl önce açýlan kapýlar nedeniyle birbirlerine gidip gelmeye baþladýlar. Önceleri Kýbrýslýtürkler ve Kýbrýslýrumlar adanýn bir yanýnda kalan köylerini, evlerini ve mallarýný yeniden görmek, anýlarýný tazelemek için yollara düþüyorlardý. Önceleri birkaç kapý açýlmasýyla baþlayan süreç daha sonra kapýlarýn artmasýna raðmen geçiþlerde yeterli olmuyor. Pazar günü de sabahýn erken saatlerinde iki tarafýn da kapýlarý yoðun bir güne "merhaba" dedi. Pazar tatilini güneyde ve kuzeyde geçirmek isteyenler kapýlara hücum ettiler. Bundan dolayý büyük bir sýkýþýklýk yaþandý. Kuzeydeki yerleþim yerlerinde çeþitli festivaller sürer ve güneyde yaþayanlarýn ilgi odaðý olurken, Kýbrýslýtürkler de güneye turlar düzenliyorlar. Pazar günü de kiraz bahçelerini ziyaret etmek isteyen yüzlerce Kýbrýslýtürk, barikatlarý geçtikten sonra kendilerini bekleyen otobüs ve minibüslerle Trodos'lara akýn ettiler. Erdoðan, cumhuriyet tarihinin en büyük halk ayaklanmasýný gerçekleþtiren yüzbinlerce direniþçiye "Bir avuç çapulcu" dedi önce... Ama onlarýn bir-iki avuca deðil, bütün Türkiye'ye sýðmadýðýný görünce, hýrsý, öfkesi ve kini daha da arttý. Hele bütün dünya hep bir aðýzdan "Biz de çapulcuyuz" diye Taksim direniþçilerine mesajlar uçurup "çapulcularý" kucaklamaya baþlayýnca... Artýk Erdoðan'ý tut tutabilirsen... Zaptedebilene aþkolsun! Bu kez "çapulculara" "vandallar, teröristler" diyerek öfke ve kin kusmaya devam etti! "Capulling" kadar ünlü olmasa da, dünyanýn "vandallýðýn" böylesine de kucak açacaðýna hiç kuþkum yok! Erdoðan'ýn hýrs ve öfkesini tatmin edecek yeni sakinleþtiriciye ihtiyacý olabilir! Çünkü onun aðzýndan çýkan bu sözler, "Biz de çapulcuyuz" diyen tüm dünyanýn göðsünde madalya olur ancak. "Gezi parkýma dokunma... Buraya Topçu Kýþlasý ve alýþveriþ merkezi istemiyoruz" demek çapulculuk ve vandallýksa eðer... "Aðaçlarýma dokunma, yeþilimi katletme" demek çapulculuk ve vandallýksa eðer... "Demokrasime ve özgürlüðüme dokunma..." "Kültürümden, maddi ve manevi bütün deðerlerimden, yaþamýmdan, dinimden, inançlarýmdan elini çek" demek çapulculuk ve vandallýksa... "3 çocuk 5 çocuk diyerek karýþtýrdýðýn rahmimden elini çek" demek çapulculuk ve vandallýksa... "Nükleer santral istemiyoruz" demek çapulculuk ve vandallýksa... "Atatürk Kültür Merkezi'nin yýkýlmasýný istemiyoruz" demek çapulculuk ve vandallýksa... "Taksim Gezi Parký'nda halkýn demokratik direniþine karþý þiddet uygulatan ve uygulayan, binlerce insanýn yaralanmasýna, iki yurttaþýmýzýn ölümüne yol açan tüm sorumlular görevden uzaklaþtýrýlmalý, gaz bombasý ve benzeri materyalin kullanýlmasý yasaklanmalýdýr" demek çapulculuk ve vandallýksa... "Taksim ve Kýzýlay baþta olmak üzere, Türkiye'nin tüm meydanlarýnda eylem yasaklarýna ve fiili engellemelere son verilmeli, ifade özgürlüðünün önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr" demek çapulculuk ve vandallýksa... "Bir köprü inþasý için onbinlerce aðaca kýymayýn" demek çapulculuk ve vandallýksa eðer... "Sýfýr sorun dediniz, bütün komþularýnýzla kavga ettiniz" demek çapulculuk ve vandallýksa... "Atatürk'ün yaptýklarýný bir bir yýkmanýza izin vermeyeceðiz" demek çapulculuk ve vandallýksa... Evet, biz hepimiz çapulcu ve vandalýz! Yazýn ve yazdýrtýn... Kapkara puntolarla... Yandaþ ve yalaka medyanýzda!.. Taksim direniþçileri... Ve Türkiye'nin tüm meydanlarýný kararlýlýkla dolduran bütün direniþçiler... "Çapulculuk" ve "vandallýða" devam ediyor hâlâ!..

5 5 10 Haziran 2013 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Arkadaþlar zaman çok kötü... Kimin kapýsýný çalacaklarý belli deðil. Önlem almak þart. Bugünlerde sosyal medyada göremezseniz beni meraklanmayýn. Kendimi kamufle edeceðim! UBP'nin nallarý paylaþýlýyor... MÝÞ-MIÞLAR *(DP+UG)-(CTP+BG) ve TDP 28 Temmuz'dan sonra iktidara gelecekmiþ. - Mümkün deðil etleri bir gazanda gaynamaz. 28 Temmuz'da öküz ölecek, ortaklýk bozulacak. Tak koltuðu koluna, herkes kendi yoluna. *(DP+UG)-(CTP+BG) ve TDP ortak seçim hükümeti kuracakmýþ. - Hele þükür. UBP gibi diþli bir muhalefetimiz olacak! *(DP+UG)-(CTP+BG) ve TDP ortak seçim hükümeti kuracakmýþ. - Bu durumda seçime gerek kalmadý ki... Aþaðý yukarý böyle bir sonuç çýkacak zaten. * Eroðlu gerekirse bazý siyasi partilerle bugün yeniden görüþecekmiþ. - Gerekmeyecek... Koltuða sýrtýný dönecek siyasetçimiz olmadý henüz. Hepsi kýsmette neyse kabul edecek. * Ülkenin her bölgesinde fuhuþ olaylarý yaþanýyormuþ. - Erkek olmak gittikçe zorlaþýyor vallahi! * Çakýcý 28 Temmuz'dan sonra, yeni bir dönem baþlayacaðýný söylemiþ Çakýcý Dönemi mi acaba? * Kasulidis, Maraþ önerisinde Ercan yoktur demiþ. - Ercan yoksa avucunu yalamaya devam etsin öyleyse. * Ferdi Sabit Soyer milletvekili adayý deðilmiþ. - N'ayýr... N'olamaz... Vay insafsýz vay... Yarý yolda bizi kimlere teslim edip de gidecek. Halkýn siyasetçilere güveni olmadýðý yolundaki iddialar ve söylentiler tamamen yalandýr. Bu halk en çok siyasetçiyi sever... Hele böyle mevsimlerde! "Olay þiddet kullanýmýna dönüþmeye baþladýðý zaman, sistemin oyununa geliyorsunuz demektir. Yerleþik düzen sizi kavgaya sokmak için kýzdýrmaya çalýþacak, sakalýnýzý çekecek, yüzünüze fiske atacaktýr. Çünkü, siz bir kere þiddete baþ vurduktan sonra sizinle nasýl baþ edeceklerini bilirler. Nasýl baþ edeceklerini bilmedikleri tek þey 'þiddet dýþý eylemler' ve 'mizah'týr." Bu sözler John Lennon'a ait. Doðru söze ne denir... Sizin gibi, ben de altýna imzamý atarým. Hatta üstüne baþ parmaðýmý da basarým. Eylemcilerin bir silahý da, mizah oldu Türkiye'de. Mizah, bu nedenle gündeme geldi. Lennon abimin sözleri, bu nedenle prim yaptý.. Mizah gerçekten etkili bir silah! Öldürmez ama derinden yaralar adamý. Keþke bizim belediye grevinden, birkaç espri kalsaydý geriye. Kalmadý. Aklýmýzda kalan, yollara dökülen çöpler ve yel deðirmenlerine saldýrýr gibi saldýrdýklarý UBP tabelasý. Bir avuç hüzün yani! Daha geçen gün burada þöyle yazmýþtým: "Ben sadece eleþtiri, eðlenme ve dalga geçme hakkýmý kullanýyorum" Evet, yaptýðým budur. Bu sayfayý izleyenler bilir. Burada ciddi "yazý" bulamazsýnýz.! Aklýmýz ermez, bir... Üzerinde tartýþýlacak ciddi þey ortaya atan yok, iki. Öncül'e de söylediðimiz gibi, bizim iþimiz mizah! Hem de kara mizah! Ýster gül, ister aðla Ýster yut, ister gargara et. Þunun þurasýnda seçime 50 gün bile kalmadý, ama bizim muhteremler, iþi gücü býraktýlar, seçim hükümeti kurma sevdasýna düþtüler, engin demokrasi aþkýndan. BÖYLE BÝR ANDI E þimdi söyleyin bakayým. Ciddiyet bunun neresinde.. Akýl mantýk bunun neresinde. Ne hükümeti kuracaksýn, ne programý uygulayacaksýn gözünü seveyim UBP'nin nallarýný paylaþmaktan baþka nedir yapýlan? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun ÝKÝ ÝNATÇI KEÇÝ GÜNLÜK Ýki keçinin hikâyesini biliyorsunuz Hani iki inatçý keçi, bir köprüde buluþmuþlardý "Önce ben geçeceðim" diye diye, boynuzlaþa boynuzlaþa, sonuçta ikisi birden dereye yuvarlandýlar. Kýbrýs'ýn Kuzye'inde iktidar(!) ile muhalefet(!) bu iki inatçý keçiyi ne kadar andýrýyor? Kýbrýs'ýn kuzeyinde, dünyadaki birçok ülkeden ileri seviyedeki demokrasi(!) ve siyasi yaþama bakýnýz Lefkoþa Tük Belediyesi eylemleri UBP'ye baþkan seçiminde yaþanan skandallar Bin bir hengâmeden sonra o "Baþkan"ýn seçilmesi Ve ardýndan Kâþif grubunun Doðrudan Selma Bolayýr Bazýlarýnýn iþidir dikte ettirmek... Kelimeleri tane, tane söyleyerek yazdýrmak... Dikte etmek ayný zamanda buyurmak demektir. Diktatörlerin tam da yaptýklarý iþte budur. Ülkenizde yasalar ve kurallar olsa da... Yasalara inat, onlar, kendi kafalarýna göre yapýlmasýný istedikleri þeyleri buyururlar insanlara. Onlarýn sözlerinin dinlenir olmasý... Her istediklerine boyun eðilmesi.. Taþýdýklarý üstün nitelikler yüzünden deðildir.. Kesinlikle deðildir. Örneðin Adolf Hitler'in neredeyse bir deli olduðu söylenir.. Onun gibi; kimisi þizofren, megaloman veya narsistir diktatörlerin... O halde her istedikleri neden yapýlýr? Çünkü bizler.. Bize ne yapacaðýmýzý söyleyecek birilerini isteriz.. Bize yapacaklarýmýzý dikte ettirecek, buyuracak birine... Gereksinim duyduðumuz için de biz yaratýrýz "diktatörleri"... Tüm sorumluluklarýmýzý üstleneceklerini umarak yaratýrýz onlarý.. Buradaki ince ayrýntý þudur.. Ne yapmamýz gerektiði baþkasý tarafýndan söylendiðinde, onun doðru veya yanlýþ olmasýndan biz sorumlu olmayýz... Deðiþen zaman ve mekanlar içinde hiç bir çýkarýmýz da zedelenmez ve biz bu sorumsuzluðun dayanýlmaz hafifliðini yaþarken... Ruhumuzu þeytana sattýðýmýzýn... Kiþiliðimizin yara aldýðýnýn.. Özgürlük ve haklarýmýzý baþkalarýna devrettiðimizin farkýnda bile olmayýz.. Olur muyuz dersiniz? Herkesin; yüksek sesle kendine sormasý ve de açýk yüreklilikle, elini vicdanýna koyarak yanýtlamasý gereken bir sorudur bu aslýnda... Kýbrýslýlarýn, Adan Z'ye bu Ýktidar ama nasýl bir iktidar. Dizginleri baþkasýnýn elinde bulunacaðý bir iktidar için... Bu iktidarýn saðlayacaðý nimetleri UBP'ye býrakmamak için talip. Yoksa iradeyi Kýbrýslýnýn eline verecek Onu söz sahibi yapacak bir mücadele görünmüyor ortalýkta. Gerçek bir iktidar için verilmiyor kavga. muhalefet ile iþbirliði yapýp Ýrsen Bey'i koltuktan etmeleri Küçük, yüzü yerde, istifasýný Eroðlu'na sundu. Sundu ama, beklentileri hayli yüksek. Ýktidara yine talip. Eroðlu'nu "hisleri ile hareket etmeden" görevi en büyük parti olarak tekrar UBP'ye, yani hükümeti kurma iþini kendisine vermesini de önceden talep etti. Yenilgiyi asla kabullenmiyor. Güler misin, aðlar mýsýn? DÝKTATÖR konuda sýnýfta kaldýklarý kesin ama, "Taksim Gezi Parký" gösterileri bu farkýndalýðýn sonucudur... Otoriteye bir baþkaldýrýdýr.. Örgütlü, örgütsüz sýradan insanlar, gençler, sanatçýlar... "Çapulcular" horlanmasýna inat.. Artýk birilerinin; kendilerine ne yapacaklarýný söylemesini istemedikleri için döküldüler Taksim Meydaný'na.. Ve bu, tüm Türkiye'ye yayýldý.. Gene de diktatörün dediði dediktir... Egosunu doyurmakta ýsrarcýdýr... Sanki halk birbirinin düþmaný.. Göze göz, diþe diþ der... Tuttuðu yoldan asla geriye dönüþ yoktur... Halkýn ne istediðinin de hiç önemi yoktur onun için... Çünkü halkýndan çok kendini sever.. Dikte ettirdiklerinden ödün vermek istemez... Verdiði sözleri yerine getiremeyeceðinden korktuðunu söyler. Ama asýl gerçek.. Bir kere buyurduklarýndan geri adým atarsa.. Buyurduklarý yapýlmazsa.. Bir daha her istediði konuda buyurma gücünün kalmayacaðýndan korkmasýdýr. Onun için saltanatýný; insanlara korku salarak sürdürür.. Haberlerin de, bilginin de kontrolü onun elindedir. Yazarý, çizeri, aydýný, sorgusuz sualsiz hapistedir.. Tek kurtuluþun kendi olduðu yalanýný yayarak.. Her zaman dýþ tehditlerden dem vurarak... Halkýn geleneksel özelliklerini.. Dini, milliyeti ve saygý kültürüyle oynayarak.. Kendi çýkarýna kullanýr... Ýyi þeyler yapsa bile... Her isteðini yapma hakkýný kendinde görür. Bilir bilmez her þey kendinden sorulur. Ayný oyun deðil midir Kýbrýs'ta da senelerdir oynanan? Sorumluluk almaktan korktuðumuz için, yarattýðýmýz diktatörlere onurumuzla "dur " deyebilseydik dünden.. Bu gün iki gün olurdu. Ýrsen efendi, dünyaca korsan sayýlsa bile, Kuzey'de vitrinlenen devleti, Küçük'ün arsalarýna benzetiyor galiba. Atadan, babadan miras Millet, UBP'nin boyun eðiþleri ile kendisine dayatýlanlardan kurtulmak için Bin bir rezalete katlandý Kimileri ilkelerini çiðnedi seni düþürebilsin diye. Sen de kanýnýn son damlasýna kadar, koltuðu kaptýrmamak için canla baþla direndin. Oysa gidilecek köyün minareleri çoktan görünmüþtü. Kaþif grubunun, ona reva gördüklerini yanýtsýz komayacaðý belli idi. Buna karþýn güçlü bir elin, nehirleri ters akýtmasýný bekledin. Ancak kaçýnýlmaz son geldi. Ve þimi UBP olarak iktidara yine talipsin. UBP, iktidar olacak parmak sayýsýný saðlayabilir mi? Eðer böyle bir parmak sayýsý mümkün olsa idi, o güç UBP'yi neden koltukta tutmadý? Bu parmak sayýsý, neden UBP'yi düþmekten kurtarmadý? UBP'yi koltuktan indirenlerin, koltuðu tekrar vereceðini beklemek, tek kelime ile saflýk olur. Diðer taraftan muhalefet de, iktidara ulaþmak için köprü üstünde toslaþýyor. Ýktidar ama nasýl bir iktidar. Dizginleri baþkasýnýn elinde bulunacaðý bir iktidar için... Bu iktidarýn saðlayacaðý nimetleri UBP'ye býrakmamak için talip. Yoksa iradeyi Kýbrýslýnýn eline verecek Onu söz sahibi yapacak bir mücadele görünmüyor ortalýkta. Gerçek bir iktidar için verilmiyor kavga. Köprü üstünde birbirlerine üstünlük saðlamak için Ýki inatçý keçi misali toslaþanlar Ne kendileri karþý tarafa geçebilecek, ne de Kýbrýslýtürklerin selamete çýkýþýný saðlayabilecekler. Kendileri, iktidar hýrsý sayesinde köprüden sulara gömülürken, ne yazýk ki beraberlerinde Kýbrýslýtürkleri de götürecekler. Bu köprüden onurlu bir geçiþ yolu yok mudur? Var tabii. Arkasýna Kýbrýslýtürkleri alacak ve Kimden gelirse gelsin Ýster dost görünenden, ister düþmandan gelecek Her türlü baský ve tehdide karþý "Ben Kýbrýslýyým Bu topraklarda söz sahibiyim Benim adýma kimse karar veremez Kaderimi ben tayin edeceðim!" Onurlu duruþunu hedef seçecek parti veya kurum, Kýbrýslý kitlesini arkasýna alarak köprüden geçilebilir. Böyle bir kitlenin karþýsýnda ne UBP, ne de onun arkasýndaki güç durabilir. Özgürlük ve egemenlik hedefli böylesine bir Kýbrýslý kitlesi Köprüler üstündeki tüm toslaþmalarda galip gelir. Haleflerin, dereye düþmekten kurtulma þansý olamaz. MERKEL: "PROTESTOCULARA ÞÝDDET DURMALI" Almanya Baþbakaný Angela Merkel Gezi Parký direniþi ile ilgili yeni bir açýklama yaparak, AKP hükümetinin protestoculara þiddet uygulamamasý gerektiðini söyledi. Merkel Türkiye'deki geliþmeleri yakýndan izlediðini belirterek, "Ülkenin sorunlarý, gençlerle masaya oturulup görüþülmeli ve protestoculara karþý þiddet uygulanmamalý" dedi. Gösteri yapma hakkýnýn hukukla yönetilen bir ülkenin parçasý olduðunu söyleyen Merkel, konuyla ilgili 3 Haziran'da yaptýðý ilk açýklamada itidal çaðrýsý yapmýþ, "Hukuk devleti anlayýþý, güvenlik makamlarýnýn her zaman orantýlý hareket etmesini gerektirir" demiþti. Almanya Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle de ayný gün yaptýðý açýklamada, saðlýklý bir kalkýnmanýn düþünce ve gösteri özgürlüðünden geçtiðini belirtmiþti. Almanya'da koalisyon hükümetinin ortaðý Hýristiyan Sosyal Birlik Partisi ise, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin tamamen kesilmesi ya da uzun vadeli olarak askýya alýnmasýný, Almanya hükümetinden istemiþti. HANGÝSÝ? Ýki yýldýr millete "Esad gidecek diye nutuk atýp duran Tayyip Erdoðan þimdi kendisi köþeye sýkýþtý. Haydi bir bahis de bunun için... Hangisi daha önce devrilecek? Esad mý, Erdoðan mý? GEZÝ PARKI Çok olaðanüstü günlerinden birini yaþadý Türkiye dün... Taksim Meydaný týka-basa doldu Ýstanbul'da... Ankara'da da Kýzýlay Meydaný... Gece Ankara'daki eylemcilere polis yine gaz bombasý attý, biber gazý sýktý, tazyikli su kullandý... Bugün de Ýstanbul için çok kritik bir gün... Gezi Parký eylemcilerine tanýnan 2 günlük süre doldu. Dünyanýn gözü Gezi Parký'nda... ÇAPULCU Erdoðan dün Mersin, Adana ve Ankara'daki halka hitaben yaptýðý konuþmalarda yine çok tahrik edici ifadeler kullandý, eylemcilere yine 'çapulcu' dedi ve taraftarlarýný kýþkýrtmak için eylemci gençlerin camide içki içtiklerini söyledi. Katliamlara davetiye çýkarýyor adeta... VALÝ ÖZÜR DÝLEDÝ Günün en sürpriz haberi Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan geldi. Mutlu Gazi Parký eylemcilerinden özür diledi. Onu affedip affetmemek gençlere kaldý! Týrnak... "Þehirlerin parayla deðiþtirilmiþ korkunç hikayeleri var günümüzde. Dünyadaki bu gidiþe dur diyecek insanlar olduðunu bilmek ne güzel bir duygu... Onlarýn arasýnda olabilmek ise en güzeli..." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) "Bir grup 'çapulcu' gencin ise, çocuk sayýsýna bile karýþan iktidara bir sorularý vardý: 'Benim gibi üç çocuk daha ister misin?' Alkole iliþkin espriler de havada uçuþuyordu. Kimisi 'ayran içtik ayrý düþtük' diye yazmýþtý Kimisi Baþbakan'a 'Alkolü yasakladýn millet ayýldý' diye teþekkür ediyordu. Bu arada 'Ayýk kafayla çekilmiyorsun' diyenler vardý..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "28 Temmuz'da yapýlacak olan parlamento üyeleri seçimi kelimenin tam anlamýyla 'laf ola bir seçim' olacak. Yapýlacak olan seçime heyecanla hazýrlanan kesim ise sadece siyasi partilerdir. Onlar için yeni makam ve koltuk edinme rüyasý vardýr." Türkay ILICAK (Kýbrýslý) "Yani... 'Sadakat' ve 'ihanet' sözcüklerini kullanabilecek en son kiþi bence Ýrsen Küçük'tür. Geçmiþ sadakatsizliklerini ve ihanetlerini unutan bir parti baþkaný nasýl bu sözleri söyler, insan hayret eder doðrusu." Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný EGEMEN BAÐIÞ Bugüne kadar verdiði demeçlerde kullandýðý ipe sapa gelmez ifadelerle dikkati çeken Egemen Baðýþ, bunlara bir yenisini daha ekledi dün... Ama bu kez þakacýlýðýný da kaybetti ve büsbütün öfkeye sarýldý... Twitter'den mesaj yayýnlayarak Stefan Füle'yi yanýtlamaya kalkan Baðýþ, "Köpekler istedi diye atlar ölmez" dedi. Egemen Baðýþ, bu olaylarýn Erdoðan'ý daha da güçlendirdiðini öne sürerek, "Türkiye büyümeye devam edecek, engellenemeyecek" ifadesini kullandý. Baðýþ ayrýca Ýstanbul'daki koferansta Füle ile el uzatma fýrsatýnýn kaçmýþ olmasýndan dolayý da hayal kýrýklýðýna uðradýðýný belirtti...

7 10 Haziran 2013 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DOÐANIN DÝRENÝÞÝ (Ýstanbul)- "Ben çevreciyim, benim iktidarým çevreci " Sadece bu cümleden yola çýkarak son günlerde nelerin yaþandýðýna karar verebiliriz. Kaz Daðlarý En çok oksijen barýndýran daðlardýr orasý. Tüberküloz hastalarý Kanser hastalarý Stresi fazla olanlar Zeytin kokularý, çam aðaçlarý, sessizlik ve tüm keyif veren canlýlarýn olduðu o yörede þifa arayabilirler. "Altýn aranacak" diyerek yabancý firmalara verdiler ve þifa arayanlarýn yolunu kestiler. Geçenlerde okudum Ýçilecek temizlikte akan derelerinde bugün sinekler bile larva býrakamýyorlar. Kirlenmiþ. Ölmüþ doða. Çünkü, "IMF'ye borcumuzu kapattýk" demeleri gerekirdi yýl önceydi. Bir Karadenizliye, "Siz Karadeniz'inize sahip çýkmýyorsunuz. Oraya sahil yolu yapýyorlar. Daðlarýnýzý yýkýyorlar. Ovalarýnýzýn bereketi gidecek, havanýz kirlenecek. Bir gün gelecek doðanýz tam bitecek hatta denize bile giremeyeceksiniz, hamsi yiyemeyeceksiniz, sahip çýkýn" demiþtim. Bugün gelinen noktadayýz. Ýzmir Baradan Koyu'ndan geçerken hep durdum, aþaðýya baktým. Ýnmek hem zor, hem ne gereði var, seyret yeter Orayý da peþkeþ çektiler Onun gibi kaç koy var bilemem Ancak her geçtiðimde bir eksiklik fark ederim. Doða ufak ufak el deðiþtiriyor. Sökülen aðaçlarýn yerine beton dökülüyor. Betonlarýn arasýna da fidan ekiyorlar, "yeþillendiriyoruz" diyerek. Bir gün fidanlar betonu parçaladýklarýnda ise "eve zarar verir" diye de kesecekler. Taksim'de kaç gündür direniþ var. Fýrsat buldukça gidiyorum. Fotoðraf çekiyorum. Halay çekenlere bakýyorum. Eski günleri hatýrlýyorum. Saðcýsý orada, dincisi orada, solcusu ve çevrecisi... Hepsi de çevrelerine sahip çýkmak için birleþtiler. Amaçlarý sökülecek üç aðaç deðil. Sökülecek Türkiye'nin ciðerleridir. "Ben çevreciyim, benim iktidarým çevreci" diyor baþbakanlarý Oysa çok aðaç ektim diyen zihniyet çok aðaçtan daha çoðunu betona çevirdi Dereler, ovalar, ormanlar Sahiller, daðlar, tarih. Ne varsa güzel diyeceðimiz, para ile takasa verildi. Ve bugün Taksim eylemlerine polis müdahale edebilir kaos bitsin denilerek Oysa giden ciðerleridir ülkenin. Bir gün, "Ben çevreciyim, benim iktidarým çevreci" diyenler gittiklerinde, sevilecek doða kalmayacaðýný, kalanlar görecekler. Ve meydanlarda zamanlarýný yitirenler o felaket gününü gelecek nesillerine yaþatmamak için direniyorlar. Bugün polis, yeter deyip direnenlere gaz sýkabilir Oysa o polisin çocuklarý da büyüyecekler. Ve doðanýn bittiðini görecekler arasýnda olacaklar. Anastasiadis Türkiye'deki olaylarý deðerlendirdi "Gül ile Erdoðan arasýndaki anlaþmazlýktan yeni bir parti doðabilir" Rum lider Anastasiadis Türkiye'deki olaylarý deðerlendirdi. Anastasiadis þunlarý söyledi: "Yalnýz Türkiye'deki deðil, Kýbrýs Türk toplumundaki geliþmeler de etkileyecek. Türkiye'deki geliþmelerin neler olacaðýný görmeyi beklememiz gerekir çünkü geliþmelerin seyriyle ilgili kapsamlý bir görüntü var ve fikir elde etmek için henüz çok erkendir. Þu anda cereyan edenler Erdoðan'ýn Kýbrýs sorununu yönetme olanaðýný ve itibarýnýn altýný oyuyor. Gül ile Erdoðan arasýndaki anlaþmazlýktan sonra yeni bir parti kurulmasý ihtimaliyle ilgili söylentiler bile var ki bu geliþmeleri etkileyecek bir þeydir. Bütün bunlarýn Kýbrýs Swoboda: Erdoðan'ýn tepkileri cahilce Swoboda AKP'ye olan eleþtirilerinin dozunu artýrdý: 'AB müzakereleri ertelenebilir.' AP Sosyalist Grup Baþkaný Hannes Swoboda, Gezi Parký protestolarý nedeniyle Ankara'ya tepkinin dozunu arttýrdý. AP'nin Türkiye'de polis þiddetini kýnayan bir karar almasý için ýsrarcý olduðunu söyleyen Swoboda, Hürriyet'e "AB ile müzakerelerde bir erteleme mümkün" dedi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptýðý konuþmada Baþbakan Tayyip Erdoðan'ý Suriye Devlet Baþkaný Esad'la kýyaslamasýna Hannes Swoboda çok sert tepki göstermiþti. AP Sosyalist Grup Baþkaný, Türkiye'de polisin Gezi Parký protestolarýna müdahalesini de bir haftadýr Twitter'da eleþtiriyor. Hürriyet'in sorularýný yazýlý olarak Ýngilizce yanýtlayan Swoboda þu ifadeleri kullandý: "ERDOÐAN'IN TEPKÝLERÝ CAHÝLCE" "Türkiye'nin demokratik, modern sorununun çözüm çabalarýna etkisinin ne olacaðý konusunda kapsamlý bir sonuca varabilmek için bekleyip görmemiz gerek. Ancak bir etkisi olacaðý kesindir. Bu etki büyük ihtimalle de olumsuz olacaktýr. Ayný zamanda, sözde hükümetin düþmesinden sonra Kýbrýs Türk toplumu içinde de geliþmeler bekleniyor. Kýbrýs Türk toplumu yeni liderliðini seçmek için erken seçime gidiyor ve bu seçimlerin sonucu zannederim Kýbrýs sorununun çözüm çabalarýný etkileyecek. Dolayýsýyla gerek Türkiye'deki, gerek Kýbrýs Türk toplumundaki geliþmeleri çok dikkatle incelemeliyiz." bir ülke olarak itibarý son bir haftada büyük zarar gördü. Polisin protestoculara karþý sergilediði þiddetin düzeyi ile Baþbakan Erdoðan'ýn 'ignorant' (bilgisizlikten ileri gelen, cahilce) tepkileri ve açýklamalarý çok endiþe vericidir. Bunun, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin tamamen durmasý için bir neden olabileceðini düþünmüyorum. Fakat görüþme ve müzakerelerde bir erteleme pekala mümkün. Uluslararasý toplumun Türkiye'deki olaylarý yakýndan takip ettiðinin altýný çizmek istiyorum. AB ve Türkiye'nin saðlam bir ortaklýðý olsa da, Türkiye'deki siyasi güçler aklýn yoluna dönmezse bu durum deðiþebilir. AP'nin kýnama kararý, olaylarýn Türkiye'nin uluslararasý iliþkilerine ciddi zarar verebileceði yönünde Erdoðan hükümetine net bir sinyal olur. Erdoðan'ýn olumlu reformlarla baþlayan politikalarýndaki deðiþikliði ben uzun süredir eleþtiriyorum. Ancak bugün o, 'Kemal devriminin' olumlu unsurlarýný giderek daha fazla geri alýyor." Arama kurtarma tatbikatý baþlýyor Þehit Teðmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatý, bugün baþlýyor. Yarýn baþlayacak Tatbikat, 13 Haziran'da tamamlanacak. Tatbikatýn fiili bölümü, Doðu Akdeniz'de Gazimaðusa açýklarýnda, KKTC topraklarý ve kara sularý ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararasý sularda icra edilecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teþkilatýnda yer alan sivil ve askeri unsurlarýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI SEÇÝM TAHMÝNÝ VE ÝRSEN KÜÇÜK... Ýsmi yanýmýzda saklý eski bir UBP yöneticisinin UBP'yi eleþtirisi ve seçim tahmini þöyle: "Ben bir UBP'liyim ve hala UBP'de faaliyet gösteriyorum. Bu yazýmý birkaç gün önce günlük yayýnlanan iki gazeteye daha gönderdim ama yayýnlamadýlar. Size gönderiyorum. Siz de yayýnlamazsanýz canýnýz saðolsun... Ben yýllardýr UBP içerisindeyim. Seçim dönemleri, kurultay dönemleri kimlerden oy, kimlerden destek isteneceðini benim de zaman zaman içerisinde bulunduðum grup kararlaþtýrýr. Birbuçuk iki seneden beri UBP'nin tükeniþini seyretmekteyim. Bunun tek bir sebebi vardýr. Ýrsen Bey... Þimdi seçim sürecine girildi ya, etrafta þunlar söyleniyor. 'Ýrsen Bey'in suçu yok, tüm suç bakanlarýndadýr'. Bunlarý yayan eminim Ýrsen Bey'in çevresidir. Ýrsen Bey'in görev verdiði kiþi hata yaparsa, görevden alma hakký vardýr. Neden bunu yapmýyor? Bu taktik Denktaþ Bey'in taktiðiydi. Ama o hükümeti suçlar ve cumhurbaþkanlýðýný kazanýrdý. Ýrsen Bey kendi adamlarýný suçluyor... Onlarý seçmeyin beni seçin diyor...derviþ Bey'le aralarýnda geçenlerden dolayý Eroðlu ve onun yanýnda duranlarý partiden ekarte etmek için UBP'yi tüketti. Baþbakan olduktan sonra yanýna aldýðý ve memleketi onun yönettiði söylenen Hüda Aksoy'un yaptýklarýný sineye çekti. Geçenlerde gazetelerde Bakanlar Kurulu son toplantýsýnda tabanca daðýttý. Üst düzey polis görevlilerinin tabanca ruhsatý almak için yaptýklarý müracaata cevap vermeyen kurul, 14 adet sabýkasý olan 2 adet gece kulübü sahibi bir þahsa tabanca ruhsatý verdi. Bu ruhsatýn gerisinde de Ýrsen Bey'in LTB'deki kadim dostu bir bayan belediye meclis üyesi vardý. Onun rica ve minnetleriyle oldu. Partiyi kamplara bölüp arap saçýna çeviren Ýrsen Bey o kadarla da kalmadý. Gece kulübü sahiplerine, üniversite patronlarýna, kumarhane sahiplerine, bazý medya patronlarýna devlet imkanlarýný bol keseden daðýttý. Damadýnýn ortak olduðu Kolon Hastanesi de bundan faydalandý. UBP'ye gidip gelmeleriyle 'gel-git Ýrsen' olarak isim yapmýþtý partimizde... Derviþ Bey sayesinde parti baþkaný ve baþbakan oldu. Bu hafta aday adaylýklarý var...bence Ýrsen Bey aday adaylýklarý konusunda partimizi büyük bir karanlýða sürükleyecektir. Çünkü kendi yanýnda durmayanlar ve durmadýklarýný zannedenleri safdýþý býrakacaktýr. Bu gidiþ UBP'yi en kötü dönemine doðru götürmektir. Bazý vatandaþlarýmýz BÝZÝM DUVAR UBP'nin kaç milletvekili çýkaracaðýný soruyor. Ben bir UBP'li olarak söyleyeyim. Ýrsen Bey seçilemeyebilir ve UBP 13 milletvekili çýkarýr..." HAK YÝYEN HACKLENÝR Bizim Mandra 27 güvensizlik oyuyla düþürüldükleri halde, seçime kadar yeni hükümet kurma görevinin yine kendilerine verilmesini talep eden UBP, cumhurbaþkaný doðru bir kararla bu isteði yerine getirmeyince, meclisteki bütün partilerin gerçekleþtireceði hükümet kurma çalýþmalarýna katýlmayacaðýný açýklar. Vatandaþlar, güvensizlik oyuyla düþürülmüþ bir hükümetin baþýna, yeniden hükümet kurma görevi vermek kadar saçma bir karara imza atmamakla cumhurbaþkanýnýn çok doðru bir harekette bulunduðunu belirtmekten kendilerini alamazlar.

8 8 10 Haziran 2013 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ TAYYÝP'Ý BAÞARILI BULANLARA Ýmamlýðýn saðladýðý yetenekle TC Baþbakaný Tayyip mikrofonda ne kadar baþarýlý olduðunu, Türkiye ekonomisini nasýl büyüttüðünü, IMF'ye bile borcu nasýl sýfýrladýðýný ballandýra ballandýra anlatmaktadýr. Tabii ki bazý saftirikleri de ikna etmektedir. Ýmamlarda ikna etme yeteneði olmasa insanlarý cennet ve cehenneme nasýl inandýrabilirlerdi? Ancak Tayyip sadece Türkiye vatandaþlarýný deðil, bizdeki aydýn geçinen, bakar görmez gentelleri* de kandýrmaktadýr. Bir kýymeti kendinden menkûl böyyük gazeteci "Atatürk'ten sonra liderlik koltuðunu ençok Tayyip doldurdu" diye buyuruyor. Bir eski cumhurbaþkaný "AKP'den iyisi can saðlýðý" diyor. Birçoðu Türkiye'nin krizden erken çýkmasýný ve yeniden büyümeye baþlamasýný Tayyip'e mal ediyor. Halbuki 2001 krizinden sonra alýnan sýký önlemlerle, bilhassa aynen KKTC'de olduðu gibi finans ve bankacýlýk sektörü zaptü rapt altýna alýndýðý için dünya finans krizini Türkiye az hasarla atlatabildi. CHP- MHP-Anap koalisyonunun Kemal Derviþ'e hazýrlattýðý acý reçetenin meyvelerini 2003'te iktidar olan AKP topladýðý için Tayyip baþarýlý gözüküyor. Tüm bu avantajlara raðmen Tayyip döneminde Türkiye ekonomisi ithalâtla büyüdüðü için, Türkiye'de iþsizlik azalmamýþ ve üretim sürekli düþmüþtür. Tayyip kamunun IMF kredisini öderken, her yýl baþka kaynaklardan kullandýðý dýþ kredi ile dýþ borç miktarýný artýrmýþtýr. Bu arada kamu dýþ borç kullanma politikasýný da deðiþtirdi. Dýþarýya bankalar-finans kesimi ve özel sektör - reel kesim borçlanýyor. Kamu kesiminin döviz ihtiyacý bu borçlanmalarla karþýlanýyor sonu itibarýyla Türkiye'nin toplam brüt dýþ borcu 339 milyar dolardýr. Bu dýþ borcun 103 milyar dolarý kamu borcu, 236 milyar dolarý da özel kesimin borcudur. Halbuki 2002 sonunda Türkiye'nin toplam dýþ borcu 129 milyar dolardý sonunda ise bu borç 339 milyar dolar oldu. Türkiye'nin o kadar mal varlýðý satýlmasýna raðmen sadece dýþ borcun yüzde ikiyüz artmasý nasýl bir baþarýdýr? 2002 yýlýnda IMF borcu 14 milyar TL idi. IMF'ye bu borç ödenirken, 2012 yýlýna kadar IMF dýþý kaynaklara olan toplam kamu dýþ borcu 50 milyar dolardan 103 milyar dolara yükseldi. Türkiye ekonomisi büyürken ve ihracat cumhuriyet tarihin rekorlarýný kýrarken neden cari açýk azalmýyor? Çünkü Tayyip'in yarattýðý ekonomik düzende Türkiye 100 dolarlýk ihracat yapabilmek için 62.1 dolarlýk ara mal ithâl etmek durumuna getirildi. Son bir yýlda ithalâta baðýmlýlýk %58.5'ten %62.1'e yükseldi. Bazý sektörlerde ihracatýn ithalâta baðýmlýlýk oraný þöyledir: Demir çelik %76.8, Demir dýþý metal %69.3, Deri ve kösele %53.6, Dokuma ve giyim %52.5, Elektrikli makine %63.8, Elektronik %59.8, Gýda ve içki %66.2, Kâðýt %43.3, Kimya %42.3, Lâstik %60.2, Madeni eþya &59, Makine imalât %53.27, Orman ürünleri %61, Piþmiþ kil ve çimento %62.9, Seramik %28.6, Taþýt araçlarý %57.4, diðerleri %61.2. Yani Türkiye'nin ihracatý tamamen ithalâta baðýmlý haldedir. Ýhracat arttýkça ithalât daha hýzlý artmakta ve cari açýðý sürekli artýrmaktadýr. Þimdilik Türkiye ekonomisine giren sýcak para ve dýþ borçlanmayla bu cari açýk idare ediliyor. Ama nereye kadar? Tayyip ve AKP'nin yarattýðý ekonomik büyüme ve Türkiye Ekonomisi bu yüzden yabancý sýcak paraya ve dýþ krediye dolayýsý ile pamuk ipliðine baðlýdýr. Diller yalan söyleyebilir ama rakamlar yalan söylemez. Tayyip'e hayranlýk duyanlara duyurulur. * Geri zekâlý entel. Denktaþ'tan vatandaþlara eþitlik sözü Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, "Bu ülkede hakký olanýn hakkýný rahatlýkla alabildiði, çocuklarýmýzýn geleceðini planlayabildiðimiz, dayý-amca aramaya gerek kalmadan hizmetlerin verilebildiði bir düzeni kurabilmek için iktidara talibiz. Devletin bütün hizmetlerinden her vatandaþýmýz eþit faydalanacak" dedi. DP'den verilen göre, Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-Ulusal Güçler), teþkilat yoklamalarý çerçevesinde dün Ýskele Milletvekili aday adaylarýný delege ve partililerle buluþturdu. Milletvekilleri aday adaylarýnýn delege ve partililer tarafýndan deðerlendirmeye alýndýðý toplantýda konuþan Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, DP- Ulusal Güçler'i iktidara taþýmak ve KKTC'yi ileri sürdüðü "yönetimsizlikten" kurtararak devleti güçlü bir yapýya kavuþturmak için yola çýktýklarýný söyledi. Denktaþ, "Hedefimiz büyük Hedefimiz ayaklarý yere basan bir ekonomi politikasýyla, dünyanýn her halkýyla rekabet etmekten çekinmeyen bir ülke oluþturmaktýr" dedi. Denktaþ konuþmasýný þöyle tamamladý: "Kimsenin bizi saðcý, solcu, çözüm taraftarýçözüm karþýtý, Türkiye'li Kýbrýslý, Baflý- Limasal'lu, Adanalý-Karadenizli diye bölmesine izin vermeyecek bir düzen oluþturmak istiyoruz. Hepimizi birleþtiren bir tek ülkü var. O ülkü, o þemsiye KKTC vatandaþlýðýdýr. Hepimiz bu þemsiye altýnda eþitiz. Oluþturacaðýmýz düzen ile birbirimizi kucaklayacaðýz, farklýlýklarýmýz zenginlik haline gelecek. Devletin bütün hizmetlerinden her vatandaþýmýz eþit faydalanacak. Bu nedenle diyoruz ki, gelin bu parti içerisinde, bu þemsiye altýnda her geçen gün daha da güçlenelim. Biz ne kadar güçlü olursak duyduðmuz saygý o denli büyük olacaktýr. Ülke olarak biz ne kadar kendi kendimize saygý duyarsak, Amerika'sýndan Ýngiltere'sine kadar, AB'ye kadar herkes bizi o kadar ciddiye alacaktýr. Bu anlamda biz once kendimize, halkýmýza, ekibimize ve bu ülkenin hakikaten baðýmsýz, hakikaten tanýnmýþ, hakikaten Rum'la eþit bir devlet olarak çözüme doðru yürüyeceðimize olan inancýmýz güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için sizden destek istiyorum" FUAR DEVAM EDÝYOR- 37'nci Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Uluslararasý Fuarý, Lefkoþa'da Atatürk Kültür Parký ve Fuar Alaný'nda devam ediyor. Yerli ve ithal ürünlerin tanýtýmýnýn yapýldýðý 37'nci Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Uluslararasý Fuarý'nda firmalar ürünlerini 3 bin metre kare kapalý ve 5 bin metre karelik açýk alanda sergiliyor. UBP Genel Baþkaný, Baþbakan Ýrsen Küçük ile Maliye Bakaný Ersin Tatar da fuara giderek, tanýtýmlarý inceledi. Halkla da selamlaþan Küçük ve Tatar, firma temsilcilerinden bilgi aldý, ürün tanýtýmlarýný izledi. Çeþitli ürünlerin birlikte sergilendiði fuar süresince, mal ve hizmetlerin ticari tanýtýmý yapýlýrken satýþ gerçekleþtirilmiyor. Cuma akþamý açýlan ve 10 gün sürecek fuarda ülkemizden 90, Türkiye'den ise 30 firma ürünlerini sergiliyor. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir "BÝZ TOMA ÝSTÝYORUZ" Evet, biz toplum olarak TOMA'nýn alýnmasýna karþý deðiliz Bunu nereden mi çýkarttým? Tam tersi bir durum olsa, Cumartesi günü yapýlan eylem nedeniyle Lefkoþa sokaklarý inlerdi "TOMA istemiyoruz" eylemine katýlanlar yine biz, siz, onlardý Yani, her eyleme destek veren yürekli kiþiler Bir tane siyasi parti baþkaný bile eyleme destek vermedi Eskiden sadece meclis içindeki partilerin baþkanlarý destek vermezlerdi ama þimdi bu modaya meclis dýþýndaki partilerin baþkanlarý da uymaya baþladýlar Seçim dönemi öncesi eylemlere en ön sýrada destek veren kiþiler, þimdilerde ortalýkta gözükmüyorlar bile Hepsinin aklýnda 28 Temmuz erken seçimleri var Sendikal Platform ayrý bir komedi Eyleme destek verme kararý alýyorlar ama eyleme gelmeye tenezzül bile etmiyorlar KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, Genel Sekreteri Güven Bengihan ve Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçýn ile eyleme katýldý KTÖS'ten bir tek Baþkan Güven Varoðlu katýlýrken, yine KTOEÖS'ten de bir tek Baþkan Tahir Gökçebel eyleme destek için oradaydý Sadece 3 sendika ve baþkanlarý Platform içindeki DEV-ÝÞ, TÜRK-SEN, EL- SEN, TEL-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve diðerleri ise sanýrým karpuz yemekle meþguldüler Böyle bir saçmalýk olamaz, karar alýyorsanýz geleceksiniz, eðer gelmeyecekseniz, karar alarak insanlar ile dalga geçmeyeceksiniz Oraya gelen insanlar aptal mý? Destek verdiðiniz eyleme katýlmýyorsunuz, sonra da, "biz emeðin savunucularýyýz" diyorsunuz Bir de Tahir Gökçebel, "Sendikal Platform TOMA alýmýna sessiz kalmayacaktýr" dedi Platformun verdiði sesi ve desteði gördük sayýn baþkan, kendi kendinizi kandýrmanýn bir anlamý yok Sendikal Platform bitmiþtir Boþuna toplantýlar yapýp, kararlar almanýn ve toplumun zamanýný çalmanýn bir anlamý yoktur 1 denediniz, 2 denediniz, 5 denediniz, 10 denediniz olmadý UBP'yi býrakýn devirmeyi, sallayamadýnýz bile Toplumun artýk sizlere de güveni kalmamýþtýr Sol görüþlü gazetecilerimizin nerede olduklarýný sormuyorum, çünkü onlar devrim yapmak için Ýskoçya'da viski yudumlamakla meþguller Adaya döndüklerinde buradaki devrime kaldýklarý yerden devam edeceklerdir! Tabii siz de onlarý alkýþlamaya devam edeceksiniz Ya o geçmiþte ezilen ve gelecekte hesap soracak olan komünistler, onlar neredeler? Yoksa bu TOMA'da mý Silihtar'ýn bir oyunu?! Neyse, siz tüm deneyiminiz ile bu oyunu da bozarsýnýz ve hesap sorarsýnýz! Sivil toplum örgütlerinden ise bir tek "Toparlanýyoruz Hareketi"nden açýklama geldi Özersay verdiði örnekler ile TOMA alýnmasý yerine, neler yapýlabileceðini vurguladý ama bunu takan kim? Adamlarda toplumsal duyarlýlýk diye bir þey kalmamýþ ki, tüm duyu organlarý alýnmýþ gibi davranýyorlar Ama en büyük suçlu sensin Kýbrýslý Türkiye'nin dört bir yanýndaki direniþe bak Ne bir parti, ne de bir sendika Sadece halk var meydanlarda Apolitik, devrimci, demokrat, Türk, Kürt, Ermeni, dinci, ateist gençler FB'li, GS'li, BJK'li taraftarlar Ve Twitter'den onlara destek veren milyonlar Ya bizde? Apolitik gençler Dereboyu mekanlarýnda oturmuþlar, ellerinde de bir telefon, #direngeziparký tweet'i atýyorlar Hatta Lefkoþa'dan destek vermek için eyleme katýlanlarý da eleþtiriyorlar Eyleme katýlan insanlar güneþ altýnda ter dökerken, bizim gençlerimizin birçoðu bu mekanlarda cep telefonlarý ile direniyorlar! Daha çok þey yazardým ama hala bir umudum var, bekleyeceðim Þimdi siz söyleyiniz, bu toplumun geneli TOMA istiyor mu, istemiyor mu?

9 9 10 Haziran 2013 Pazartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ÝSYAN ÇOK YAKIÞIKLI, ÇOK ASÝL Fazla gerçekçi olmam, zaman zaman olaylarýn keyfini çýkarmamý engeller. Bu kez Taksim'e teslim oldum. Taksim'e gittim, nutkum tutuldu! Ne analiz yapacak halim var, ne analiz dinleyecek sabrým! 'Baþka bir dünya mümkün!' diyorduk, ama kendimiz bile kuþku duyuyorduk. Taksim'dekiler geçici de olsa 'baþka bir dünya kurmuþ', kutlu olsun! 'AKbabalar' dünyasýna karþý, özgürlükçü, eþitlikçi, dayanýþmacý bir dünya görmek istiyorsanýz Taksim'e gidin, umudunuz canlansýn! Ýtaatin sefilliðine karþý, itirazýn güzelliðini görün, baþeðmenin bayaðýlýðýna karþý, baþkaldýrýnýn asaletini görün, iktidarýn karanlýðýna karþý muhalefet etmenin ferahlýðýný yaþayýn. Unuttuðunuz þeylerin deðerini hatýrlayýn! Özgürlüðün geniþ, ferah dünyasýna tanýk olun, þahit yazýlýn! 'Ýsyan' çok asil, çok yakýþýklý, gerisi çok bayaðý, çok hýmbýl! Þimdiye kadar çok analiz yaptýk, Taksim'dekilerin yaptýðýný yapamadýk, tadýný çýkaralým, gerisini sonra yazarýz. NURAY MERT (Birgün) TARÝH 10 MAYIS 2012 "Hükümet verdiði sözleri yerine getirip çalýþanlarý ödemeli, sonra da gerekli tedbirlerin alýnmasý þart" diyen Eroðlu, UBP içinde Bulutoðlularý'nýn izne ayrýlmasýný veya istifa etmesini bekleyenlerin durumlarýnýn da hiç 'hoþ' olmadýðýný söyledi... Koruçam a gitmeyebilirsiniz, ama Kormacit e mutlaka gidin... Sanatlarýn sanatý var orda... Gözden kaçmayanlar... SON "GÜLEN" KÝM OLACAK? Tayyip Erdoðan'ý Ankara'da karþýlayan kitle "Menderes'i astýnýz, Özal'ý zehirlediniz, Tayyip Erdoðan'ý yedirmeyiz" yazýlý pankartlar taþýyordu. Erdoðan kürsüde hayatýnýn en kindar konuþmasýný yaparken "polisimi kimseye yedirmem", "milletimin hakkýný faiz lobisine yedirmem" diyordu. Bütün dünyadan "polis müdahalesini durdur" çaðrýlarý yapýlýrken, Ankara Kýzýlay'daki Gezi Parký mitingine polis çok þiddetli bir müdahale gerçekleþtiriyordu. Kim kiminle kavga ediyordu? Kim kimi yemeye çalýþýyordu? Fethullah Gülen Cemaati Tayyip Erdoðan'ý mý "yiyecekti"? Yoksa Erdoðan mý galip gelecekti bu "iç savaþ"tan? DÝPNOT Ankara Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði, Ankara'daki hastanelere bir form göndererek 'biber gazý' nedeniyle baþvuran yaralýlarýn isimleriyle birlikte 'ayrý bir forma kaydedilmesini' istedi. Bu da hastanelere baþvuranlarýn fiþleneceði anlamýna geliyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Kokuþmuþ ve çarpýk düzenin ortadan kalkmasý, adil ve çaðdaþ bir düzenin gelmesi için 28 Temmuz seçimleri tarihi bir fýrsattýr. Mehmet Çakýcý (TDP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... TÜRK MEDYASI KÜLLÝYEN PENGUEN "Halk" tv Taksim'deki dev mitingi ve Ankara'daki eylemcilere þiddetli polis müdahalesini canlý yayýnlarken, diðer kanallarýn tamamý Tayyip Erdoðan'ýn Ankara'daki konuþmasýný vermekteydi. Öte yandan CNN TÜRK'te gazeteci Rýdvan Akar'ýn Gezi Parký ile ilgili yaptýðý "Hayatýn Tanýðý" adlý belgeseli de sansürlenmiþti. Anlaþýlan o ki, CNN Türk Gezi Parký'ndaki eylemcilere yapýlan ilk müdahale esnasýnda yaptýðý büyük ayýba devam etmeye ve "penguenlerde" kalmaya karar verdi. Tayyip Erdoðan'ýn iktidarý Türkiye medyasýný külliyen "penguen" yaptý. KKTC basýnýnýn ve medyasýnýn "penguen" olmadýðýný kimse söyleyemez. "Afrika" hariç tabii CAMÝNÝN ÝMAMI BAÞKA SÖYLER, PADÝÞAH BAÞKA "Dolmabahçe Camii'ne bira þiþeleriyle girdiler, ayakkabýyla girdiler." Recep Tayyip ERDOÐAN (TC Baþbakaný) "Erdoðan kendi kendini yemeye dönüþebilecek bir siyaset tarzýný seçme eðiliminde" Baþbakaný kime yedirmeyelim? Bu sorunun cevabýný arayacaðýmýz yer siyasette baþarý için her yolu mübah görenlerle, etik deðerleri önemseyenler arasýndaki farktýr. Baþbakan'ýn Türkiye dönüþü mesajýnýn hedefine oturttuðu faiz lobisi ve finans merkezleri, elbette yaþadýðýmýz süreçten organize biçimde faydalanmak isteyeceklerdir. Ama henüz kendisi ülkeye dönmeden baþlatýlan "Baþbakanýmýzý yedirtmeyeceðiz" kampanyasýnýn muhataplarýný, ekonomi dünyasýndan çok siyaset arenasýnda aramamýz gerektiðini sanýyorum. "Bu ülkede Baþbakanlarý kim yer?" sorusundan, Erdoðan, Menderes ve Özal için farklý cevaplar çýkarýlmalýdýr. Siyasal çözümlemeleri ezberlenmiþ þablonlara uydurmaya çabalamak, uymayan taraflarýný görmezlikten gelmek, tam da Baþbakan'ýn sýkça vurguladýðý ideolojik körlüktür. Menderes ve Özal dönemini uzun tahlile imkanýmýz yok ama bugüne dair KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu bazý sorgulamalarý daha ayrýntýlý yapmak zorundayýz. Suriye politikasý tam bir çýkmaza girmiþtir. Anayasa konusunda iktidar partisi içinden beklenen fire, diðer partilerle uzlaþamama sorunundan daha ciddidir. Kürt sorununun barýþçý çözümüne yönelik atýlmasý beklenen adýmlar konusunda siyasi risk göze alýnamamaktadýr. Son olarak Taksim Gezi Parký vesilesi ile baþlayan ama artýk boyutlarý oldukça farklýlaþan toplumsal gösterilere yönelik yaklaþýmda her yol iktidar için sorunludur. Sert müdahale edildiðinde hem risk büyüyecek hem eylemlerin kitleselleþme potansiyeli güçlenecektir. Barýþçý buluþmalara müdahale edilmediðinde ise kitlenin zafer duygusu baþka motivasyonlarý beraberinde getirecektir. Kendiliðinden sönmesini beklemek ya da katýlýmcý gruplarý karþý karþýya getirecek operasyonlar dýþýnda bir yol gözükmemektedir. Bu açýdan baktýðýmýzda sandýk ve savaþ dýþýnda bir alternatif göremediðimi ifade etmeliyim. Ya ülkenin demokratik adýmlar atmasý ya da bir savaþý bahane ederek tersine arayýþlara sýðýnmasý beklenebilir. Suriye yada Kürt sorununda gerilimi týrmandýrmak bir tercih olabileceði gibi baskýn seçimle iç siyaseti yeniden dizayn etmek baþka bir seçenek olarak ele alýnabilir. Daha önce temel sorun alanlarýnda zamana oynamak mümkünken þimdi bu imkan kalmamýþtýr. Net tercihler yapmak ise siyaseten riskli gözükmekle birlikte kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve merkez siyasetin þekillenmesinde kritik dönemece girmiþ bulunmaktayýz. Kýsaca ifade etmeliyim ki, Baþbakan kendi kendini yemeye dönüþebilecek bir siyaset tarzýný tercih etme eðilimi içindedir. (AYHAN BÝLGEN/Baþbakaný kime yedirmeyelim?/ emekdünyasi.com)

10 10 10 Haziran 2013 Pazartesi GÜNEYDEN... FOTÝU, RMMO ÝÇÝN DENÝZALTI ALINMASINI ÝSTÝYOR Rum Savunma Bakaný Fotis Foitu'nun Güney Kýbrýs'ýn dönemindeki savunma planlarý ve RMMO'nun yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin hazýrladýðý stratejik planlamada, RMMO'nun modern silah teçhizatlarýyla güçlendirilmesini öngördüðü, bu teçhizatlar arasýnda iki de denizaltýnýn bulunduðu bildirildi. Politis gazetesi, Fotiu'nun Cuma günü RMMO kurmaylarýna söz konusu stratejik plan hakkýnda bilgi verdiðini hatýrlatarak, bu plan hakkýnda Fotiu'nun ayrýca Rum Bakanlar Kurulu'na ayrýntýlý rapor sunduðunu yazdý. Gazete elde ettiði bilgilere dayanarak, Fotiu'nun raporunda 2018 yýlýna kadar RMMO'nun yarý profesyonel bir yapýya kavuþturulmasýný, özellikle Ýsrail'in öncelikli olduðunu, komþu ülkelerle askeri iþbirliðinin güçlendirilmesini, NATO'nun bekleme salonu olarak adlandýrýlan Barýþ Ýçin Ortaklýk örgütüne üye olunmasýný ve modern silah alýmlarýnýn yapýlmasýný öngördüðünü duyurdu. Fotiu ayrýca, iki açýk deniz gemisi, iki hücumbot ve iki adet de denizaltý satýn alýnmasýný öneriyor. KAYIP OLAN BÝRÝNÝ "ÖLÜ" YAZMAK ÝÇÝN KARDEÞÝNDEN PARA ÝSTENDÝ FOGEM ve TUFAD Kormacit'i coþturdu Kormacit'te Kýbrýs Halk Kültürü yaþatýldý (Mustafa Erkan) - Kormacit (Koruçam) Ev Ürünleri ve El Sanatlarý Festivali, 8 Haziran Cumartesi günü yapýldý. Çamlýbel Bucaðýný Güzelleþtirme Kalkýndýrma ve Yaþatma Derneði (ÇAM-SEV), öncülüðünde düzenlenen festival, UNDP - PFF (Birleþmiþ Milletler Kalkýna Programý) Gelecek Ýçin Ortaklýk' tarafýndan yürütülen ekonomik kalkýnmanýn desteklenmesi amacýyla gerçekleþtirildi. Köylerarasý sosyal ve kültürel iliþkilerin geliþtirilmesi ve farkýndalýðýný yaratmak adýna tarihi ve kültürel mirasa sahip çýkýlmasýný ve bu alanlarýn yeniden canlandýrýlmasýný saðlamak amacýyla düzenlenen festival saat 10.00'da baþladý. Ev ürünleri ve el sanatlarý iþi ile uðraþanlarýn daha büyük kitlelerle buluþturulmasý ve az da olsa bütçelerine küçük bir katký saðlanmasýnýn hedef alýndýðý etkinlikte Gençlik Dairesi, Girne Belediyesi, Dikmen Kültür Sanat Derneði ardýndan FOGEM ve TUFAD gençleri halk danslarý ve müzik grubu ile etkinliðin finaline nokta koydular. Katýlýmcýlara teþekkür plaketi verildi.. Rum Yönetimi, kayýplarý bulmak için yapýlan kazýlar çerçevesinde kalýntýlarýna ulaþýlan bir Rumun adýný "kayýplar listesi"nden çýkartmak için kardeþinden para talep etti, paranýn verilmemesi halinde adýnýn "kayýplar listesi"nde kalmaya devam edeceði tehdidinde bulundu. Politis "Kayýbýn Ölüm Belgesi Ýçin Para Ýstediler... Kemikleri Kýsa Süre Önce Saptandý" baþlýklý haberinde kalýntýlarý gerçekleþtirilen kazýlar sýrasýnda Görneç'te kalýntýlarý bulunan Haralambos Vasiliu isimli RMMO askerinin, ölüm belgesi almak için Limasol Kaymakamlýðý'na giden kardeþi Serafim'den, ölüm belgesi için para istendiðini yazdý. Gazete Serafim'in, kardeþinin artýk kayýp deðil ölü kaydettirmek için talep ettiði belge için talep edilen 5 Euro'yu ödemek istememesi üzerine Kaymakamlýk yetkililerinin kendisine "bu para þu veya bu þekilde ödenmeli çünkü aksi halde kardeþi ölü olarak kaydedilmeyecek, ilelebet kayýp kalacak" dendiðine vurgu yaptý. Habere göre Serafim bu uyarý üzerine 5 Euro'yu ödedi ve Politis'e giderek, Rum devlet yetkililerinin "kayýp yakýnlarýna" yönelik tavýr ve davranýþlarýndan duyduðu rahatsýzlýðý dile getirdi. EKONOMÝ ÝLK ÜÇ AYDA YÜZDE 4,1 GERÝLEDÝ; ÝÞSÝZLÝK YÜZDE 15,5'E ULAÞTI Güney Kýbrýs'ýn AB'yle imzaladýðý memorandum çerçevesinde ortaya koyduðu bütçe hedeflerinin aþýrý iyimser kaldýðý, Rum Maliye Bakanlýðý'nýn Temmuz ayý için öngörülen hedeflerin tutturulmasý yönünde yoðun çaba sarf ettiði bildirildi. Kathimerini gazetesi, Güney Kýbrýs'ýn ekonomisinin ilk üç ay için yüzde 4,1 oranýnda gerilediðini, iþsizlik oranýnýn þimdiden yüzde 15,5'e ulaþtýðýný ve vergilerden saðlanan gelirlerde düþüþ görüldüðünü belirterek, bu veriler ýþýðýnda 2013 yýlý için memorandumda öngörülen hedeflerin tutturulamayacaðý yorumunda bulundu. Gazete, bu çerçevede, Güney Kýbrýs'ýn 2014 bütçesinde, memorandumda talep edilen kesintilerden de daha aðýr kesintiler yapýlmasýnýn olasý olduðunu vurguladý. Öte yandan Politis gazetesi, Rum hükümetinin 2004 yýlýnda AB'ye katýlmadan hemen önce Rum Merkez Bankasý'ndan aldýðý ancak daha sonra unutulan borcun, Troyka tarafýndan kamu borçlarý arasýnda dahil edildiðini, bu borcun devlet tarafýndan taþýnmaz mal verilerek ödenmesinin gündemde olduðunu yazdý.

11 10 Haziran 2013 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Independent: "Erdoðan Mübarek'in düþtüðü tuzaða nasýl düþtü?" Ýngiliz Ýndependent gazetesinin tanýnmýþ yazarý Patrick Cockburn, Baþbakan Erdoðan'ýn Gezi protestolarýný "iyi yönetememesi"nin "istikrarlý Türkiye efsanesi"ni gözlerin önüne serdiðini savundu. Cockburn, Erdoðan'ýn Mübarek'in düþtüðü tuzaða nasýl düþtüðü sorusunu yanýt ararken "Bunun izahý iktidarý uzun süre elinde tutanlarýn kibridir" görüþüne yer verdi. Ortadoðu muhabiri Patrick Cockburn, Gezi olaylarý karþýsýnda hükümetin takýndýðý tavrýný eleþtirdiði yazýsýnda "Baþbakanýn yurt içinde kargaþaya, yurt dýþýnda da düþmanlarýna karþý koyamamasý 'yeni bir Osmanlý imparatorluðu' söylemini absürt kýlýyor" yorumunu yaptý. Polisin barýþçýl protestolara saldýrdýðýný kaydeden Cockburn, tv ve medya sansürünün artýk iþe yaramadýðýný belirtti. "ÝKTÝDARI UZUN SÜRE ELÝNDE TUTANLARIN KÝBRÝ" "Baþbakan Tayyip Erdoðan gibi yetenekli Observer gazetesi Gezi Parký direniþini yazdý. "Protestocular için Atatürk bir sembol" Ýngiliz The Observer, "Türkiye'deki protestocular, ülkenin kurucusunun gerçek mirasçýlarý olarak ilan edildi" baþlýðýný kullandýðý analizinde, Gezi Parký'nda asýlan Atatürk portrelerine dikkat çekerek, "Türkiye'deki hükümet karþýtý gösterilerine katýlan protestocular için Atatürk bir kahramandýr" dedi. Observer þu deðerlendirmede de bulundu: "Bu sembolizm, bu görülmemiþ ayaklanmanýn özünü anlatýyor yani Türkiye'nin modern kimliðini. Burada mesele Türkiye, Atatürk'ün ilk baþta öngördüðü ve Osmanlý devletin yýkýntýlarýndan þekillendirdiði laik Avrupalý bir ulus devlet mi olmalý, ya da dindar, bir Hýristiyan demokrasinin Müslüman versiyonu mu? Protestocular, birincisini, Erdoðan ve iktidardaki, Ýslamcý AKP ise, sanki ikincisini istiyor." "ATATÜRK'ÜN ÝTÝBARINI ZEDELEME KAMPANYASINI SEZÝYORLAR" Observer, "Protestocularý öfkelendiren Erdoðan'ýn Ýslami deðerlerini herkese empoze etme gibi algýlandýklarý giriþimleri" dedikten sonra içki yasasýnýn yanýsýra "Birçoðu, artan bir Atatürk'ün itibarýný zedeleme kampanyasý da seziyor" diye yazdý. politikacýlarýn o kadar kýsa bir süre içinde o kadar hata yapmasý þaþýrtýcý" eleþtirisinde bulunan Cockburn, Tunus ve Mýsýr'ýn devrilen liderlerinin kamuoyunu görmezlikten geldiklerini belirterek "Erdoðan ayný tuzaða nasýl düþtü?" sorusuna, Ýngiltere eski Baþbakanlarý Margaret Tatcher ve Tony Blair'ý örnek göstererek "Bunun izahý iktidarý uzun süre elinde tutanlarýn kibridir" karþýlýðýný verdi. Cockburn, Türkiye ile Ortadoðu ülkeleri arasýnda deðil, Avrupa ile bir paralellik kurulmasý gerektiðini belirttiði yazýsýnda Türkiye'nin bölge politikasý üzerinde durdu. Taksim protestolarý ve Türkiye'nin Suriye politikasýnýn nedeniyle yaþadýðý sorunlarýn, Ortadoðu'daki yeniden yükselen bir "Osmanlý imparatorluðu" söylemlerine son verdiðini ifade eden Cockburn, "Türkiye'nin, þimdi Suriye ve Irak'taki mezhebi ve etnik ihtilaflara karýþmak için hiç de iyi donatýlmýþ deðil" yorumunu yaptý.(anka) Erdoðan'ýn "iki ayyaþ" ifadesini anýmsatan gazete, küçük bir çevre protestosu olarak baþlayan bir eylemin iki hafta içinde "ülke çapýndaki bir ayaklanmaya" dönüþtüðünü vurgularken Erdoðan'ýn kullandýðý "çapulcu" gibi ifadelerine ve polisin sert müdahalesine de iþaret etti. "GEZÝ TÜRKÝYE'NÝN ÝLK HÝPPÝ KOMÜNÜNE DÖNÜÞTÜRÜLDÜ" Ýngiliz gazetesi, Gezi Parký'ndaki manzaralarý, "Türkiye'nin ilk hippi komününe" benzettiði analizinde hükümetin Gezi Parký projesi için de "Eleþtirenler, meydan için yapýlan planlarýn Atatürk ve tarihi mirasýna saldýrý anlamýna geldiðine inanýyorlar" yazdýktan sonra AKM'nin yýkýlacaðý açýklamalarýna da dikkat çekti. Haberde "Çok daha tartýþmalý olan bir þey var. Erdoðan, Gezi Parký'ný yerle bir ederek yerine eskiden orada olan bir Osmanlý askeri kýþlasýný yeniden inþa etmek istiyor" dedikten sonra üçüncü köprü ile ilgili tartýþmalara da deðinen Observer, Erdoðan'ýn, üçüncü köprüye "16'ncý yüzyýlýnda on binlerce Alevi, Kürt ve Türkmeni katleden bir Osmanlý despotu adýný verdi" diye yazdý. (gercekgundem.com) "Türkiye'deki geliþmeler Kýbrýs açýsýndan faydalý olabilir" "Doðu Araþtýrmalarý Merkezi Müdürü, Uluslararasý Politika Profesörü Hristodulu K. Yalluridi, Ýstanbul-Taksim Meydaný'nda baþlayan ve ülke geneline yayýlan olaylar merkezindeki geliþmelerin Kýbrýs açýsýndan faydalý olabileceðini öne sürdü. Simerini'nin aktardýðý makalesinde "Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýndaki Adalet ve Kalkýnma Partisi iktidarýnýn anti demokratik yönetim çerçevesi dýþýnda, Erdoðan hükümet grubu tarafýndan çok akýllý bir þekilde servis edilen gizli Ýslami gündeme sahip, otoriter ve totaliter olarak nitelendirildiðini" savunan Yalluridi, þu deðerlendirmede bulundu: "Bu, Türkiye'yi, demokratik kisve altýnda laik Kemalizm rejiminden gerilemelerle, tamamen denetim altýnda bir siyasi sistemde mutlak yetki sahibi olacaðý ve Cumhurbaþkaný olarak önümüzdeki yýllarda halife rolünü de alacak tek sultanlý totaliter Ýslam rejimine götürecek bir stratejidir." Türkiye'de yaþanan geliþmelerin dramatik boyutlar kazandýðýný, konjonktürün tesadüf veya geçici olmadýðýný savunan Yalluridi bu durumun her zaman perde önünde bulunan Kýbrýs ve Kýbrýs sorunu açýsýndan, çeþitli düzeylerde kullanýlabilecek altýn bir fýrsat olduðu görüþünü, þu gerekçelerle ortaya koydu: TÜRKÝYE ÝSTÝKRARSIZ OLURSA "Türkiye, istikrarsýz olduðu sürece Kýbrýs'a ve bölgeye karþý uluslararasý talepkarlýk rolü o kadar azalýr. Özellikle son dönemde Kýbrýs kriziyle birlikte Türkiye, Washington'daki Türk- Amerikan Lobisi'nin de yardýmýyla özellikle Kýbrýs'a ve Doðu Akdeniz'e karþý hegemonik istikrar saðlayýcý rolünü yerleþtirmeye özen göstermiþti. Kýbrýs'ýn tamamýyla Türk nezaretinde verilmesi tehlikesi vardý ve bu tehlike devam ediyor. Bu, Kýbrýs ve Kýbrýs sorununun Türk projelerine göre çözüleceði ve bölgedeki Türk jeopolitik ve jeostratejik hegemonyasýna dâhil edilmesi ve Ankara'nýn himayesi altýna girme anlamýna gelir. YUNANÝSTAN'IN DA ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE TÜRK VARLIÐINI GÜÇSÜZLEÞTÝRMEK Bugünkü geliþmeler, Yunanistan'ýn da iþbirliðiyle Türk hegemonik varlýðýný güçsüzleþtirmek için bir planla tepki göstermesi açýsýndan Kýbrýs için faydalý olabilir. Türk siyasi sisteminde cereyan etmekte olan istikrarsýzlýk, yalnýz Kýbrýs sorununun çözümüyle ilgili Türk hedeflerini yerine getirmemek için deðil, ayný zamanda þimdiden, enerjiyle ilgili sonuçlarý almayý ve ekonominin kalkýnmasýný beklediðimiz 2015'e kadar zaman kazanma talebimizi öne çýkarmamýza olanak saðlýyor. "TÜRKÝYE'DEKÝ ÝSTÝKRARSIZLIKLA KIBRIS TÜRK UNSURU DA GÜÇSÜZLEÞÝYOR..." Yine Türkiye'deki istikrarsýzlýkla, Kýbrýs Türk unsuru da güçsüzleþiyor. Bunun yanýnda Türkiye'nin Güney Doðu bölgelerindeki daha geniþ özerklik statüsüyle ilgili Kürt meselesinin de daha çok öne çýkmasýný umuyoruz. Her halükârda Helen tarafýnýn, Türk planlamalarýný göðüslemek hedefli taktik hareketleri planlanmalýdýr. Sonuç olarak, devletlerin Hýristiyan sevgisiyle sulanmýþ ve kendi aralarýnda koþulsuz dayanýþma yükümlülüðüne sahip olmadýklarýný, özellikle çýkarlarýna göre hareket ettiklerini ve kendi toplum ve halklarý için bu çýkarlar çerçevesinde koyduklarý hedefleri yerine getirmeye çalýþtýklarýný aklýmýzdan çýkarmamamýz gerekir." Ýngiliz üslerinden toprak talebi Güney Kýbrýs'ýn, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Kuruluþ Anlaþmasý'ndaki" maddeler çerçevesinde, Ýngiliz Üsleri dahilinde bulunan ancak askeri amaçlý kullanýlmayan arazilerin "Kýbrýs Cumhuriyeti'ne" iadesi için giriþim baþlatmaya hazýrlandýðý bildirildi. Politis "Ýngiliz Üsleri Masada - Hükümet Toprak Ýadesi ve Ýmar Alanlarýnýn Geliþtirilmesini Ýleri Götürüyor" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'in, Kýbrýs'taki Ýngiliz Üsleri topraðýnda bulunan ancak askeri amaçla kullanýma dahil olmayan arazi ve taþýnmaz mallarýn geleceði konusunda Ýngiliz Hükümetiyle müzakerelere baþlayacaðýný yazdý. Gazete, Rum Bakanlar Kurulu'nun geçtiðimiz hafta yaptýðý toplantýda Rum Dýþiþleri Bakaný Kasulidis ile Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos'a, konuyu ortaklaþa idare etme yetkisini verdiðini, Kasulidis'in yarýn Ýngiliz mevkidaþýyla yapacaðý görüþmede konuyu gündeme getirmesinin beklendiðini belirtti. Habere göre Rum hükümeti, "Kuruluþ Anlaþmasýnda" yer alan ve Ýngiliz Üslerinde askeri amaçlar için artýk ihtiyaç duyulmayan arazilerin "Kýbrýs Cumhuriyetine iade edilmesini" öngören maddeye dayanarak, üsler bölgesindeki arazilerin iadesini talep edecek. Rum hükümeti ayrýca, Ýngiliz üsler bölgesinde, belirlenmiþ askeri bölgelerin dýþýnda kalan arazilerde imar planlarýnýn geniþletilmesi ve tamamlanmasý talebinde de bulunacak. Gazete, Kasulidis'in yarýn Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Williem Hague'la yapacaðý görüþmede Kýbrýs sorununun ana konuyu oluþturmasýnýn beklendiðini yazdý. Güney'de kalan 2 milyon 974 bin 288 metrekare Türk malý satýldý Hristofyas hükümetinin Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, Güney Kýbrýs'ta kalan Türk mallarýnýn 2 milyon 974 bin 288 dönümünün yýllarý arasýnda satýldýðýný açýkladý. Silikiotis, tapu kayýtlarýna göre, 139 iþlem yapýlan döneminde 1 milyon 265 bin 755 metrekare; 146 iþlem yapýlan 1 Ocak 2004'ten 31 Aralýk 2007'ye 1 milyon 337 bin 902 metrekare ve 61 iþlem yapýlan 1 Ocak 2008'den 2011'e kadar ise sadece 370 bin 631 metrekare Türk malýnýn satýldýðýný bildirdi. Silikiotis bu verileri Anastasiadis hükümetinin Güney'de kalan Kýbrýs Türk malý istimlâk ve satýþ iþlemlerini araþtýrmak üzere komisyon kurmasýný Fileleftheros'a deðerlendirirken açýkladý ve komisyonun araþtýrmalarý kapsamýna 90'lý yýllarý da almasýný istedi. Önceki hükümetler döneminde Kýbrýs Türk malý alým-satýmlarýnýn çok daha fazla olduðunu Hristofyas hükümetinin bu durumu düzene koyup sýnýrlandýrdýðýný söyleyen Silikiotis bu çerçevede bazý Tapu memurlarýnýn usulsüzlük yapmýþ olabileceðini, bunun genelleþtirilmemesi gerektiðini anlattý. Güney'de kalan Türk mallarý konusunun yönetilmesinde uyguladýklarý ana ilkenin, Güney'deki Türk mallarýnýn veya KKTC'deki Rum mallarýnýn mülkiyetinin satýlmamasý veya deðiþmemesi ilkesi olduðuna iþaret eden Silikiotis "bakan olduðum dönemlerde de sonrasýnda da birçok kez, bu tür alým-satým iþlemlerinin bizi taksime daha da yakýnlaþtýrabileceðini söyledim. Önceki 5 yýlda durum doðru prosedüre sokuldu" dedi, özetle þunlarý söyledi: "Eylül 2004'te, Tasos Papadopulos hükümeti zamanýnda Bakanlar Kurulu'nda, bu meselenin nasýl yönetileceðine dair bir prosedür kararlaþtýrýldý. Mesele, AB'ne üyelik nedeniyle ortaya çýktý çünkü bu meseleleri Avrupa Mahkemesi'ne yapýlacak baþvurularla karþý karþýya kalmayacak þekilde göðüslememiz gerekti. O karar, bir Kýbrýslý Türkün 1974 öncesinde yurtdýþýnda yaþamasý veya özgür bölgelerde ikamet etmesi halinde malýný yönetebilmesini öngörüyordu. Malýn deðerinin ve yüzölçümünün büyük olmamasý ve iþlemin iyi niyetle yapýlmasý da öngörülüyordu. 2006'da, bakanlýk görevini devraldýktan bir ay sonra Bakanlar Kurulu'na, Vasiliðin yetkilerini kýsýtlayan bir öneri verdim. Belirli bir miktardan fazlasýna Bakanlar Kurulu'nun karar vermesini kararlaþtýrdýk. Bir Kýbrýs Türk malýnýn alýmsatýmýnýn onaylanmasý için bu malýn tamamen veya kýsmen göçmen yerleþimiyle alakalý olmasý gerekiyordu.

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Mapusu deleceðim Yarimi göreceðim Aç vardiyan kapuyu Bing lira vereceðim Bir Beslemenin Günlüðü Kathleen Grissom MARTI YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Kan dökenin kaný temiz olmaz." Baraccio 10 Haziran 2013 Pazartesi TADIMLIK En makulü çýrýlçýplak bir çare Hafta sekiz cürmümeþhut bir Karým gözlerindeki son damla maviyi Elleriyle saklýyordu her seferinde Baþka birþey olsa insan affedebilir Ama namus vardý ortada namus Hafta sekiz cürmümeþhut bir... Cemal Süreya "Hafta sekiz" adlý þiirinden Barikat'tan memleket manzaralarý sergisi (Mustafa ERKAN)- Çeþitli eylemlere destek veren Barikat bu kez güncel olaylarý görsel bir dille anlatmak için halk karþýsýna çýktý. Barikat Fotoðrafçýlýk Kulübü, Arasta Meydaný'nda sergi düzenledi. Sergi, ismini Nazým Hikmet'in "Memleketimden insan manzaralarý" adlý kitabýndan aldý. Sergi hem Nâzým Hikmeti anmak, hem de son günlerde yaþananlarý hatýrlatmak amacýyla gerçekleþtirildi. Barikat dostlarýnýn 1 ay içinde çekilen çeþitli fotoðraflarý için þöyle dendi: "Emekçilerimizin maruz kaldýðý sömürüyü, onlarýn günlük yaþamlarýndan kesitler sunmak ve taksim direniþini selamlamak istedik. Turkiyeden bir yoldaþýmýzýn çektiði Taksim direniþini yansýtan fotoðraflar da sergilenmiþtir"... Etkinlikte Nazým Hikmet'in kendi sesinden þiirler de dinletildi. Cuma ve Cumartesi günleri Arasta Meydaný'nda gerçekleþtirilen sergi, halk tarafýndan ilgiyle izlendi. Alashia'nýn Ýzmir yolculuðu tamamlandý, sýra Maðusa'da Ýzmir'de 2. Uluslararasý Sanat Bienali çerçevesinde açýlan ve Kýbrýslý Türk 17 sanatçýnýn eserlerinden oluþan "Alashia, bitmeyen resim" adlý karma sergi tamamlandý. Serginin Eylül ayýnda Gazimaðusa'da tekrarlanmasý için çalýþmalar baþlatýldý. Kültür Dairesi'nin 30 Nisan-5 Mayýs arasýnda düzenlediði ve 4 Haziran'a kadar uzatýlan serginin Ýzmir'de sanatseverlerden yoðun ilgi gördüðü belirtildi. Serginin küratörlüðünü de yapan sanatçý Ayhatun Ateþin'in TAK'a yaptýðý açýklamaya göre, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Galerisi'nde yer alan "Alashia, bitmeyen resim..." adlý karma sergide resim, heykel, seramik, video art, fotoðraf ve yerleþtirme sanatýndan eserler yer aldý. Sergide, Aþýk Mene, Emel Samioðlu, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Feridun Iþýman, Gamze Anýl Baykan, Gökçe Keçeci Þekeroðlu, Güner Pir, Hikmet Uluçam, Ýlkay Önsoy, Ýnci Kansu, Ýsmet Tatar, Mustafa Öztunç, Özge Refik Kutsay, Pembe Gaziler, Ruhiye Onurel isimli sanatçýlarýn Kýbrýs (Alashia) adasýnýn sýfýr noktasýndan bugüne uzanan yaþanmýþlýðýnýn doðal evrelerini, zengin kültürel birikimlerini, sanatçý duyarlýlýðý ve deðiþik anlatým malzemeleri ile ürettikleri çalýþmalar sergilendi. Ayhatun Ateþin, Kültür Dairesi'ne teþekkür ederek, "dünün bugüne uzanan tarihsel çizgisinde dönüm noktasý oluþturan kültürlerin izlerini kendi birikimleri ile kararak yarýna yön verecek çalýþmalar ürettiklerini" söyledi. Ateþin, Alashia'nýn adý gibi bitmeyeceðini, süreceðini, Eylül ayýnda Gazimaðusa'da sanatseverlerle buluþmasý için hazýrlýklara baþladýklarýný açýkladý.

13 10 Haziran 2013 Pazartesi 13

14 14 10 Haziran 2013 Pazartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Derya Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:53/3 Dereboyu (Adidas ve KK Turkcell Karþýsý ve Koton Yaný) Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Þht. Zehra Nevzat Mustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Ören Eczanesi: Tunalý Hilmi Sokak, Aþaðý Maraþ Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Büyükbaþ ve 1 2 küçükbaþ hayvanlarýn baðýrsaðýna kýyma, 1 pirinç veya bulgur doldurularak yapýlan 2 yemek. Hayatýn sonu, 3 ölüm zamaný. 2-Söz dinlemek, buyruða 4 uymak (iki kelime). 3-Ek. Motorlu taþýtlarda 5 direksiyon ile tekerlek arasýndaki baðlantýyý 6 saðlayan demir çubuk. 4-Hayvan ölüsü. Sünnet 7 olan çocuðun elini, 8 kolunu tutan ve çocuk üzerinde babaya yakýn 9 hak taþýyan kimse. 5-Ýskan 10 Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý'nýn 11 kýsa yazýlýþý. Ansýzýn, birdenbire. 6-Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiþ, basýlý veya yazýlý kaðýt yapraklarýn bütünü. Hayvan yuvasý. Eski dilde "Su". 7-Alfabenin 24 ve 14. harfleri. Ýsteksiz görünme, ýsrar bekleme. 8-Anlama yeteneði, anlayýþ. 9-Ters okunuþu "Bilgi ve erdem bakýmýndan olgunluk". Bir þeyin temel tutulan yüzünün tam ters yaný. 10-Köpek. Türlü eðlence ve oyun kuruluþlarý bulunan alan. 11-Çeþitli gösterilenin yapýldýðý içkili meyhane. Ters okunuþu "Iþýðý yansýtan, varlýklarýn görüntüsünü veren, cilalý ve sýrlý cam". Dünün çözümü Düzova'da Kültür Þenliði var Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir arada, beraberce olma durumu. 2-Ýri karýnlý, mýzrapla çalýnan, kiriþli bir Türk müziði çalgýsý. Ahlâk bilimi. Baba. 3-Geçim, geçinme. Ýþaret, alamet. 4-Arýnýn yaptýðý. Güney Afrika siyah halkýnýn efsanevi lideri. 5-Saldýrý, hücum, hamle. Binicilik, bisiklet, atletizm gibi bazý yarýþ ve koþularda yarýþmalarýn yapýldýðý yol. 6-Okul, kýþla gibi yerlerde hastalar için ayrýlmýþ bölüm. Ters okunuþu "Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik". Neon'un kýsaltmasý. 7-Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan renksiz, tuzlu sývý. Zaman, sýra, yer ve önem bakýmýndan ötekilerden önce gelen. 8-Ýlaç, merhem. Boru içindeki bir akýþkanýn akýþýný durdurmaya veya serbest býrakmaya yarayan alet. Baþa "Ç" konursa "Tarlalarda topraðý iþlemek için kullanýlan aðaç saplý demir kazý aracý" olur. 9-Halk dilinde "Ceylan". "... Ünsal" Türk kadýn pop sanatçýsý. 10-Müzikte sesin yankýlanmasý. Ters okunuþu "Eski dilde Mavi". Kýbrýs Rum Yönetimi'nin kýsa yazýlýþý. 11-Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Tahta, çinko gibi hafif þeylerden yapýlmýþ temelsiz eðreti yapý. Düzova'da dün Kültür Þenliði gerçekleþtirildi. Þenlik, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan baþlatýldý. Düzova Ýlkokulu'nda yer alan þenliðin açýlýþýna, Maliye Bakaný Ersin Tatar ile bazý milletvekilleri de katýldý Eroðlu'nun açýlýþ konuþmasýyla baþlayan þenlikte Kemal Atakan kendi yazdýðý bir þiiri okudu. Þenlik, Deðirmenlik Belediyesi Halk Danslarý Topluluðu ile Gazimaðusa Gençlik Dairesi Modern Halk Danslarý Topluluðu'nun gösterileriyle devam etti. Ardýndan Köy Kadýn Kursu Sergisi Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal tarafýndan açýldý. Festivalde gün içerisinde Düzova Ýlkokulu Folklor Ekibi, Deðirmenlik Merkezi Orta ve Genç Gruplarý, Deðirmenlik Sanat Derneði Minikler ve Genç Gruplarý'nýn gösteriler sunacak; saat 20:00'de ise canlý müzik dinlenebilecek. Kurulan stantlarda, gün boyunca yiyecek, içecek, hediyelik eþya, oyuncak ve kitap satýþý da yapýldý. Derviþ Eroðlu konuþmasýnda, þenlikte olmaktan mutluluk duyduðunu söyledi. Düzova'da misafirperver, cana yakýn insanlarýn yaþadýðýný dile getiren Eroðlu, her geliþlerinde kucaklaþýp, sohbet edebilmelerinin çok güzel bir þey olduðunu ifade etti. Kendisine halkýn vermiþ olduðu görevin sadece Cumhurbaþkanlýðý olmadýðýný ifade eden Eroðlu, ulusal davayý en iyi þekilde savunmak, müzakere masasýnda haklarýný masada býrakmayacak þekilde, yaþayabilir, kalýcý bir anlaþmanýn yolunu açmayý da halkýn talep ettiðini kaydetti. Eroðlu, "Aranýzdan çýkan, size her zaman güvenen bir kiþi olarak, sizlerin ne istediðini bilen ve müzakere masasýnda sizlerin istediðini savunan bir kardeþinizim, bu benim asli görevimdir" diye konuþtu.

15 10 Haziran 2013 Pazartesi 15 T24 Hakan Aksay AKP'li dürüst insanlar, belki de son vagondur þu anda önünüzden geçen!.. Emniyet, Gezi Parký'na hafta sonu müdahale edilmeyeceðini bildirmiþ. Yani hafta baþý müdahale edilebilir. Yani çok yakýnda. Yani belki yarýn... Dün Gezi Parký'ndan geçerek ayrýldým Taksim'den. Gençler neþeli, enerjik, yardýmsever, þakacý... Onlarý izlerken içimdeki iki duygu durmadan yer deðiþtiriyor: Sempati ve korku... Gerçekten çok sahici, çok doðal, çok sevimli gençler bunlar... Þu anda bir bayram ve þenlik ortamý içinde gibiler... Peki, ya yarýn? Yarýn neler olabilir burada? Bu cesur, özgür, aydýnlýk yüzlü çocuklarýn baþýna kötü bir þeyler gelebilir mi yarýn? Yaralananlar, ölenler olabilir mi?.. Bu son kelimeleri hemen kovmak istiyorum aklýmdan. Ama... Yazýk ki hayatýmda birkaç kez hiç ölmeyecek gibi duran insanlarýn kýsa süre içinde yok olduklarý kazýndý hafýzama. Hem de ilk kez 1977'de, hemen þuracýkta... Olabilir mi bu? Kan akabilir mi? Gazdan geçtik, onu önemsemez gibiyiz artýk, ona alýþtýk sanki... Adam sen de! Soluduðumuz havanýn siyasi molekülleri iþte, ne olacak!.. Ama kan... * * * Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn Afrika'da olduðu günlerde, Vekili Bülent Arýnç'ýn ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün ortamý yumuþatan konuþmalarýyla biraz rahatlamýþtýk. Sonra Tunus'tan, yine o sertliðe ve boyun eðdirmeye ölümüne tutkulu savaþkan ses yükseldiðinde tedirgin olduk. Karmaþýk titreþimler kýpýrdadý yüreðimizde. Gelmese keþke, birkaç gün daha gelmese, yumuþayýp da insancýl ve uzlaþtýrýcý bir tavýr takýnana kadar gelmese!.. Gelmese!.. Ama geldi. Hem de nasýl! Kendisini karþýlayan partililerin tekbir sesleriyle, Allah-u ekber nidalarýyla! "Yol ver gidelim, Taksim'i ezelim!" sloganlarýyla! "Taksim'i ezmek" mi? Yetmedi mi onca ezildiði Taksim'in? Asker postallarýnýn altýnda yerin dibine geçtiði yetmedi mi bu yaþlý meydanýn? Þimdi de sizin "ezme sýranýz" mý geldi? Ezmeden, bastýrmadan, sindirmeden, zulmetmeden iktidar olunmaz mý bu memlekette? Bu lanetli kader deðiþmez mi? Demokrasi bu topraklara uðramaz mý? Dün yanlarýndan geçerken içimin titrediði gençleri mi ezeceksiniz siz? Ama onlarýn ne ellerinde silah var, ne de arkalarýnda polis ve asker... * * * Erdoðan gece yarýsý tüm hiddetiyle ülkeye dönüp de derhal bitmesini talep ettiði Gezi Parký direniþi için gazetecileri, sanatçýlarý ve iþ adamlarýný haþlarken, tribünde yanýnda duran Bülent Arýnç'ýn, Beþir Atalay'ýn ve Erdoðan Bayraktar'ýn yüzlerine baktým. Bakýþlarý öylesine endiþeli ve çaresizdi ki... Yaklaþan tehlikeyi gören, yapýlmasý gerekeni bilen, ama asabi liderini kýzdýrýp da þimþekleri üzerine çekmekten korkan insanlarýn bakýþlarý... Erdoðan bunu önemsemeyecek ve anlayamayacak belki, ama bugünlerde AKP'nin "21.5 milyonluk seçmen kitlesi"nin önemli bölümünün yüzünde bu ifadenin olduðunu sanýyorum. AKP Iðdýr Ýl Sekreteri Avukat Mehmet Soyuk'un hükümetin Gezi Parký'ndaki tutumunu protesto ederek istifa etmesi ve AKP Grup Baþkan Vekili Mustafa Elitaþ'ýn havalimanýnda Baþbakan'ý karþýlayan kitlenin attýðý "Yol ver gidelim, Taksim'i ezelim" sloganýný doðru bulmadýðýný söylemesi, cýlýz da olsa önemli örneklerdir. Neyin örneði mi? Sorumluluðun, yurttaþlýk bilincinin, dürüstlüðün, ahlakýn, (inanmayan biri olarak bunu söylemeye hakkým olmayabilir gerçi, ama) gerçek dindarlýðýn susmayý deðil konuþmayý gerektirdiðinin artýk anlaþýlmaya baþlamasýnýn örneði. Cesaretin örneði. Koltuk ve maddi imkân beklentilerinin, her zaman her þeyin önüne geçemeyeceðinin örneði... * * * Dürüst AKP'liler, size sesleniyorum! Sesinizi yükseltin! Henüz çok geç olmadan! Biliyorum zor iþ bu. Hem de riskli. Hatta tehlikeli. Üstelik çoðunluðun suskun olduðu þartlarda, yapýlan korkunç bir hatanýn bile, sonuçta herkese bölüþtürüldüðünde un ufak olup sizin payýnýza hafif bir bilanço çýkaracaðýný düþünerek avunmanýz çok kolay. Ama bazý hatalar ve suçlar paylaþýldýkça bölünerek küçülmez, çarpýlarak büyür. Gezi Parký'ndaki gençleri "ezmeyin"! "Erdoðan'ý yedirtmeyiz!" diyenlere kanmayýn! Herkesin diþleri ortada. Kýyaslamak zor deðil. Baþbakan'ý durdurun! Onun sertliðe ve þiddete dayalý üslubunun, yayýlarak herkesi ve bu arada kendisini de tümüyle ele geçirecek ölümcül bir virüse dönüþebileceðini gösterin! Yaþamýnýzý verecek kadar sevdiðiniz ve içtenlikle baðlý olduðunuz liderinizi koruyun bu hastalýktan! Gençleri de koruyun! Ülkeyi de!.. Ve bugün, hemen þimdi yapýn bunu! Çünkü ölüm treni maalesef perondan kalktý. Onu seyretmeyin, hayata döndürmek için geç kalmadan adým atýn! Belki de son vagondur þu anda önünüzden geçen!.. Çakýcý: 28 Temmuz seçimleri tarihi bir fýrsat Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, UBP Hükümeti'nin düþmesiyle birlikte ülkede artýk yeni bir dönemin baþladýðýný belirterek, "kokuþmuþ ve çarpýk" olduðunu öne sürdüðü düzenin ortadan kalkmasý, adil ve çaðdaþ bir düzenin gelmesi için 28 Temmuz seçimlerinin tarihi bir fýrsat olduðunu söyledi. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, 28 Temmuz'da yapýlacak olan erken genel seçimlere yönelik çalýþmalarý kapsamýnda TDP Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Örgütü bir toplantý gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz gece Lefkoþa Ýlçe Binasý'nda gerçekleþtirilen toplantýda Yönetim Kurulu güçlendirildi ve örgüte yeni katýlýmlar oldu. Toplantýya TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Genel Sekreter Cemal Özyiðit, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Memduh Çeto, Kadýn Örgütü Baþkaný Seval Oyaltan ile Kadýn üyeler katýldý. OYALTAN TDP Kadýn Örgütü Baþkaný Seval Oyaltan, erken seçim çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdürdüklerini, Girne'nin ardýndan Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Örgütü'nün de bu baðlamda yeni katýlýmlarla güçlendirildiðini kaydetti. TDP'nin erken seçimlerde baþarýyla çýkacaðýna inanç belirten ve bu konuda en önemli güvencelerinin baþýnda kadýnlar geldiðini kaydeden Oyaltan, kadýnlarýn aktif katýlýmýnýn baþarýya giden yolda son derece önemli olduðunu vurguladý. Oyaltan, kadýnýn siyasetteki eksikliðinin, sadece kadýn için deðil, toplum için de büyük bir eksiklik olduðunu da kaydetti. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ise, UBP Hükümeti'nin düþmesiyle birlikte ülkede artýk yeni bir dönemin baþladýðýný belirterek, "kokuþmuþ ve çarpýk" olduðunu öne sürdüðü düzenin ortadan kalkmasý, adil ve çaðdaþ bir düzenin gelmesi için 28 Temmuz seçimlerinin tarihi bir fýrsat olduðunu söyledi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, TDP'nin 28 Temmuz seçimlerinden baþarýyla çýkacaðýný savundu ve özellikle Lefkoþa'da iddialý olduklarýný söyledi. Seçimlerde en önemli güvencelerinin baþýnda kadýnlar ile gençlerin geldiðini kaydeden Çakýcý, Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Örgütü'nün var olan kadrosunun, yeni katýlýmlarla daha güçlü hale geldiðini, bunun seçimlere yansýmasýnýn da mutlak surette olumlu yönde olacaðýný ileri sürdü. MAÐUSA PLAJLARI ÜCRETSÝZ Gazimaðusa Belediyesi, belediye sýnýrlarýnda bulunan plajlarýn ücretsiz olarak hizmet vermeye baþladýðýný açýkladý. Her yýl kentteki plajlarýn halka en iyi koþullarda ve ücretsiz olarak hizmet vermesi için hassasiyet gösterdiðini belirten Gazimaðusa Belediyesi, bu uygulamasýný yeni yaz sezonunda da sürdüreceðini kaydetti. Belediye, yazýlý açýklamasýnda,. Gazimaðusa'daki plajlara giriþlerde ücret alýnmamasý uygulamasýnýn "denizler halkýn malýdýr" prensibiyle devam etiðini ifade etti. Gazimaðusa Belediyesi, plajlarýn temizliði için düzenli olarak ekiplerin çalýþtýðýný, plajlarda güvenliðin saðlanmasý için de görevliler bulunduðunu kaydetti ve þunlarý dile getirdi: "Gazimaðusa plajlarýndaki tesisler, anayasal ve yasalarla garanti altýna alýnmýþ olan denizlere ücretsiz girme hakkýna uygun bir anlayýþla hizmet veriyor. Uygulamaya göre, plajlardaki tesisler halktan denize girme karþýlýðýnda ücret almýyor. Plajda sadece þezlong, þemsiye vb. hizmetler karþýlýðýnda cüzi rakamlarda ücret alýnýyor. Sadece denize girmek isteyenler plajdaki tesisin hiçbir hizmetini kullanmadan denizi kullanma hakkýna sahip oluyor."

16 16 10 Haziran 2013 Pazartesi

17 10 Haziran 2013 Pazartesi 17

18 18 10 Haziran 2013 Pazartesi

19 10 Haziran 2013 Pazartesi Bambu Sergisi- Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi'ne baðlý Ýç Mimarlýk Bölümü 4. sýnýf öðrencileri, akademisyenleri Meliz Kuþadalý öncülüðünde bambularla yaptýklarý tasarýmlarý mimarlýk atölyesinde sergilediler. Hazýrlanan sergiyi gezen konuklar, kullanýlan doðal malzemeler ile ortaya çýkan tasarýmlarý çok baþarýlý buldular. Tasarýmlarý sergilenen öðrenciler dört yýllýk eðitim süresince hocalarýndan aldýklarý bilgi ve tecrübe ile kendilerini geliþtirdiklerini, bugün birbirinden güzel tasarýmlar çýkarabiliyorlarsa bunu hocalarýna borçlu olduklarýný söyleyerek emeklerinden ötürü hocalarýna teþekkür ettiler. 19 ABD'DE DE TAKSÝM PROTESTOSU Taksim Gezi Parký'ndaki olaylar bazý illerde ve ABD'nin baþkenti Washington ve New York'ta protesto edildi. Taksim Meydaný'ndaki göstericilere destek vermek isteyen baþkent Washington ve çevresinden gelen bir grup Amerikalý Türk, Beyaz Saray önünde toplandý. Ellerinde Türk bayraklarý ve pankartlar taþýyan grup, zaman zaman slogan attý, marþlar söyledi. Alana, olaylarda sembol haline gelen "Kýrmýzý elbiseli kýz" fotoðrafýnýn bez baskýsýnýn da getirildiði gösteriye katýlanlar toplu fotoðraf çektirdi. Manhattan'da ise sosyal medya üzerinden örgütlenen taraftar gruplarý ve göstericiler, Wall Street eylemlerine de ev sahipliði yapan Zuccotti Park'ta bir araya geldi. Yaklaþýk 4 saat boyunca gösteri yapan grup, daha sonra New York polisinin gözetiminde Union Square Meydaný'na yürüdü. Yol boyunca slogan atan ve bildiri daðýtan grup, meydanda eylemlerine son verdi. HÝNT OKYANUSU'NDA 60 GÖÇMENÝ TAÞIYAN TEKNE BATTI Hint Okyanusu'nda 60 kiþiyi taþýyan teknenin battýðý bildirildi. Avustralya Gümrük Birimi, teknenin, Avustralya'nýn Christmas adasýnýn 120 kilometre kuzeybatýsýnda battýðýný, arama kurtarma çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirtti. Avustralya donanmasýndan bir gemi ve helikopterin katýldýðý arama çalýþmasýnda 9 kiþinin kurtarýldýðýný kaydeden Avustralya Deniz Güvenliði Birimi Sözcüsü Jo Meehan, teknede uyruklarýný bilmedikleri 60 kiþinin olduðunu tahmin ettiklerini söyledi. LTB 48 konut ve 19 iþyerini daha kayýt altýna aldý Lefkoþa Türk Belediyesi, denetimlerde 48 konut ve 19 iþyerini daha kayýt altýna aldýðýný açýkladý. Belediyeden verilen bilgiye göre, belediye hudutlarý dahilinde denetimlerini sürdüren Emlak Þubesi ekipleri, sokak bazýnda yaptýklarý tarama ve tespit çalýþmalarý neticesinde kaydý bulunmayan yerlerin tespitini yapmaya devam ediyor. Denetimler sonucunda 19 bin metrekareye denk gelen 48 konut ve 19 iþyeri kayýt altýna alýndý ve borçlarý ile ilgili olarak bu yerler faturalandýrýldý. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), açýklamasýnda Satýlýk daire Çaðlayan da Türk koçanlý 3+1 daire satýlýktýr. Tel: ayrýca, emlak vergileri ikinci taksidinin son ödeme günü olan 30 Eylül 2013'ü beklemeden ödeme yapýlabileceðini belirtti. LTB Emlak Þubesi'nden yapýlan açýklamada, vatandaþlarýn mal satýþý veya devir iþlemlerinde mutlaka belediyeye bildirim yapmasý ve emlak vergisini ödemesi zorunluluðuna dikkat çekilirken, bu konuda vatandaþlarýn ileride yüksek bir emlak vergi borcu ile karþýlaþma riskinden uzak durmasý istendi. Açýklamada ayrýca yeni biten inþaatlarýn veya açýlan iþyerlerinin de LTB Emlak Þubesi'ne beyan KÝRALIK EV Vadili de kiralýk ev. 3 yatak odalý bahçeli eþyalý 220, eþyasýz 200 stg. Tel: edilmesinin yasal bir zorunluluk olduðu hatýrlatýldý. LTB Emlak Þubesi'nden yapýlan açýklamada, vatandaþtan geçmiþ dönem borçlarý konusunda da duyarlý olmasý istenirken, bu borçlarýn ödenmesine özen gösterilmesi, çünkü faiz oranýnýn ödenmeyen her ay içerisinde arttýðýna vurgu yapýldý. Þubeden yapýlan açýklamada ayrýca 2013 yýlý emlak vergisi tahakkukunun 4 milyon 678 bin TL olduðu, geçmiþ yýllarýn da bakiyesinin eklenmesi ile bu rakamýn 8 milyon 313 bin TL'yi bulduðu ifade edilirken, ancak þu an itibarý ile 3 milyon 157 bin TL'lik tahsilat yapýldýðý bilgisi verildi. GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: FÝLÝPÝNLER'DE MÝNÝBÜS DEVRÝLDÝ: 12 ÖLÜ Filipinler'in kuzeyindeki daðlýk alanda bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 12 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Benguet bölgesi Valisi Nestor Fongwan yaptýðý açýklamada, Buguias kasabasýndaki daðlýk alanda 19 kiþiyi taþýyan minibüsün derin bir vadiye devrilmesi sonucu 10 kiþinin olay yerinde, 2'sinin hastanede öldüðünü kaydetti. Fongwan, kazada 5 kiþinin de yaralandýðýný ifade etti. LÝBYA'DA 25 ÖLÜ, 140 YARALI Libya'nýn doðusunda yer alan Bingazi kentinde güvenlik güçleriyle El-Beragýse aþireti mensuplarý arasýnda çýkan çatýþmada 25 kiþinin öldüðü 140 kiþinin yaralandýðý bildirildi. AA muhabirine konuþan Bingazi Emniyet Müdürlüðü Sözcüsü Tarýk el-arafi, Beragýse aþiretinin güvenlik güçlerinin kamp olarak kullandýðý alanýn kendi topraklarý olduðunu iddia etmesiyle baþlayan olayýn büyüyüp çatýþmaya dönüþmesi sonucu 10'u asker 25 kiþinin öldüðünü çoðunluðunu güvenlik güçlerinin oluþturduðu 140 kiþinin de yaralandýðýný söyledi. MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg AYZER EMLAK Kiralýk Yenikent'te 3+1 full eþyalý 800 TL * Gönyeli'de 2+1 ve 3+1 full eþyalý daireler * Hamitköy'de 3+1 full yeni eþyalý daire 1000 TL * K. Kaymaklý'da 2+1 ve 3+1 full eþyalý daireler * Okmar bölgesinde 2+1 full yeni eþyalý daire * Reis arkasý 2+1 eþyalý daire 700 TL Satýlýk * Kermiya'da 3+1 zemin kat daire * Ortaköy Lemar yanýnda 2+1 zemin kat daire * Yeniþehir'de klinik veya dersane olmaya müsait 250 metrekare 1. kat daire Stg. *Metehan sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire * K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire MÜNHAL Kürtçe ve Arapça bilen Prezentable (Deneyimli- Deneyimsiz) Bayan Halkla Ýliþkiler elemaný aranmaktadýr. Baþvuru için Fotoðraflý CV'ler ile Golden Tulip-Pasha Casino Reception'a þahsen baþvurmalarý rica olunur. Adres: Þehit Sonay Ali Sok. No:6 Dereboyu-Lefkoþa EMÝNE OTOBÜS TURU 16 Haziran Pazar Larnaka'da deniz keyfi ve yemek Hala Sultan'da dua Tuz gölünde gezi Develer Çiftliði ve sihirli aynalarda eðlence Botanik bahçelerde kahve keyfi Ücret 35 TL

20 Mustafa Sakallý'yý kaybettik Spor camiasýnýn yakýndan tanýdýðý Hamitköy'ün unutulmaz isimlerinde Mustafa Sakallý dün yaþamýný yitirdi. Ülkemizin genç spor yazarlarýndan Soydan Sakallý'nýn deðerli babasý Mustafa Sakallý'nýn vefatý tüm spor camiasýný yasa boðdu. Kýbrýs Türk halkýna bir öðretmen olarak hizmet veren eðitimci Mustafa Sakallý'ya Tanrý'dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý ve sabýrlar dileriz. Nadal, tarih yazdý n Fransa'da zafer Nadal'ýn... Tek erkekler finalinde Rafael Nadal, vatandaþý David Ferrer'i 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek Roland Garros'ta 8. þampiyonluðuna ulaþtý. n 6 olimpiyat þampiyonluðu bulunan, 100 ve 200 metre dünya rekortmeni Jamaica'lý sprinter Usain Bolt, Fransa Tenis Federasyonu Baþkaný Jean Gachassin ile tek erkekler finalinin ödül törenine katýldý. Nadal, tek erkekler þampiyonuna verilen "Silahþörler Kupasý"ný Bolt'un elinden aldý. Sezonun ikinci "grand slam" tenis turnuvasý Fransa Açýk'ta (Roland Garros) tek erkekler final maçýnda, 3 numaralý seri baþý Ýspanyol Rafel Nadal, 4 numaralý seri baþý vatandaþý David Ferrer'i, 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek, þampiyonluða ulaþtý. Paris'te düzenlenen 112'nci Fransa Açýk Tenis Turnuvasý'nýn 15. ve son gününde yapýlan tek erkekler finali, Ýspanyol raketlerin mücadelesine sahne oldu. Finalde, son üç yýlýn þampiyonu Rafael Nadal ile kariyerinin ilk "grand slam" finalini oynayan David Ferrer karþýlaþtý. NADAL'A KUPASINI BOLT VERDÝ 6 olimpiyat þampiyonluðu bulunan, 100 ve 200 metre dünya rekortmeni Jamaikalý sprinter Usain Bolt, Fransa Tenis Federasyonu Baþkaný Jean Gachassin ile tek erkekler finalinin ödül törenine katýldý. Nadal, tek erkekler þampiyonuna verilen "Silahþörler Kupasý"ný Bolt'un elinden aldý. 9 YIL BOYUNCA "GRAND SLAM" ÞAMPÝYONLUÐU YAÞAYAN ÝLK ERKEK TENÝSÇÝ Fransa Açýk'ta 2005 yýlýnda kazandýðý ilk "grand slam" þampiyonluðundan bu yana her yýl en az bir "grand slam"de zafer tadan Nadal, 2013 Roland Garros þampiyonluðuyla, seriyi 9 yýla çýkardý. Nadal böylece Ýsveçli Björn Borg, ABD'li Pete Sampras ve Ýsviçreli Roger Federer'in 8 yýllýk serilerini geçerek, "üst üste 9 yýl boyunca bir "grand slam"da þampiyonluk yaþayan ilk tenisçi" oldu. Raif Ekmekçi'nin anýsýna koþtular Kemal Elektrikçi, Türkiye'deki yarýþa hazýr n Geçtiðimiz yýl yaþ grubunda üçüncülük elde eden triatloncumuz Kemal Elektrikçi, Alanya Uluslararasý Triatlon Yaz Kupasý'nda ülkemizi en iyi þekilde temsil etmeye hazýr Alaniçi Hasat Festivali kapsamýnda bu yýl ikinci kez düzenlenen Merhum Raif Ekmekçi Yol Koþularý tamamlandý metre yol koþusu 3, 1500 metre halk koþusu 3 ve minikler 500 metre koþusu da 2 kategoride düzenlendi metre yol koþusunu Tuncay Yýldýrým, 1500 metre halk koþusunu Vahit Demirel kazandý. Bu yýl, 5 bin metre halk koþusu kapsamýnda yer alan masterler ve bayanlar branþýnda da ödüller daðýtýldý. Bayanlarda birinciliði Özlem Özenen, masterler kategorisinde ise birinciliði Osman Atakan kazandý. Yarýþmada, madalyalar yanýnda, Raif Ekmekçi'nin ailesi ve NIKE Lefkoþa tarafýndan da para ödülü daðýtýldý. 5 bin metre halk koþusunda birinci gelen Tuncay Yýldýrým 500 TL, ikinci gelen Tümer Depreli 300 TL, üçüncü gelen Ersoy Çetinkaya ise 200 TL para ödülü kazandý. Bayanlar 5 bin metrede birinci gelen Özlem Özenen NIKE Lefkoþa'dan 250 TL, Nuran Öze 150 TL ve Selin Maydanozcu da 100 TL'lik alýþ- veriþ çeki kazandý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner de yarýþma süresince ve ödül töreninde Ekmekçi ailesini yalnýz býrakmadý. Saner ile birlikte, kazananlara ödülleri Merhum Raif Ekmekçi'nin eþi Zehra Ekmekçi, kardeþi Feridun Sefer, Alaniçi eski köy muhtarý Ýbrahim Tanký, yakýn dostu Ahmet Ali Yalçýn ve diðer aile fertleri tarafýndan verildi. Aile adýna kýsa bir konuþma yapan oðlu Hüseyin Ekmekçi ise, organizasyona katký koyan Alaniçi Hasat Festival Komitesi, YDÜ Öðretim Görevlisi Nazým Burgul, yarýþmaya sponsor olan Ali- Ece Baþman ile tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Ödül töreni sonunda, festival komitesi Atletizm Federasyonu ve Raif Ekmekçi'nin ailesine teþekkür plaketi takdim etti. Ýþte Sonuçlar: 5000 bin metre yol koþusu 1.Tuncay Yýldýrým Tümer Debreli Ersoy Çetinkaya metre yol koþusu bayanlar 1.Özlem Özenen Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK 2.Nuran Öze Selin Maydanozcu metre yol koþusu masterler 1.Osman Atakan Bekir Moda Serkan Benzinci metre halk koþusu 20 Yaþ altý 1.Vahit Demirel Ali Karakaþ Tansel Ekmekçi metre halk koþusu (21-28 yaþ) 1.Mehmet Sakallý Fikret Ulumaþkan Sermet Aydoðan metre halk koþusu (29 yaþ) 1.Mehmet Menek Hasan Serin Buba Özkan Küçükler 500 metre (10 yaþ üstü) 1.Tolga Alp 2.Gökmen Ekmekçi 3.Sedat Tuðralý Küçükler 500 metre (10 yaþ altý) 1.Önder Ekmekçi Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri KKTC Triatlon Federasyonu'nun 17 sporcu ile katýlacaðý, Alanya Uluslararasý Triatlon Yaz Kupasý için geri sayým baþladý. Baþarýlý sporcumuz Kemal Elektrikçi, "Orada yarýþma bile baþarýdýr" dedi. Alanya'da 14 Haziran 2013, Cuma günü gerçekleþecek yarýþmaya büyük önem veren genç triatloncumuz Kemal Elektrikçi, yarýþa günde iki antrenman ile hazýrlanýyor. Sabah bisiklet sürüyorsa, akþamlarý koþuyor veya sabah koþuyorsa, akþamlarý bisiklet sürüyor. Geçtiðimiz yýl ayni yarýþmada, Alanya Uluslararasý Triatlon Yaz Kupasý'nda bir kez daha yarýþtýðýný anýmsatan Kemal Elektrikçi, "Geçtiðimiz yýl yaþ grubumda üçüncülük elde etmiþtim. Bu yýl da baþarýlý olmam mümkün. Ancak bu bir yarýþ, birinci ve ikinci de olabileceðim gibi, daha kötü bir sonuç da elde edebilirim. Önemli olan böylesi büyük bir organizasyonda ülkemi temsil etmektir. En iyi þekilde temsil edeceðime de inanýyorum" dedi. KKTC Triatlon Kafilesi'ndeki diðer sporcu arkadaþlarý ile tam bir takým ruhu ile hazýrlandýklarýný da belirten Kemal Elektrikçi, "Saðlýðým yerinde, formumun zirvesinde ve bomba gibiyim" þeklinde konuþtu. Avrupa Triatlon Federasyonu'nun düzenlediði ve Alanya'da gerçekleþecek olan Alanya Uluslararasý Triatlon Yaz Kupasý 1500 metre yüzme; 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koþu þeklinde gerçekleþecek. KKTC Triatlon Kafilesi 12 Haziran 2013, Çarþamba günü Türkiye'ye gidecek ve 17 Haziran 2013, Pazartesi günü ülkemize dönecek. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Gece boyu sürdü DOLMABAHÇE tarafından gelen 100 kişilik bir gruptan yüzleri maskeli bazı kişiler, Beşiktaş'ta Başbakanlık Çalışma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TARÝH: 9 Haziran 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4185 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) NEFESLER TUTULMUÞ... GÖZLER VE YÜREKLER TAKSÝM'DE Erdoðan Baybars

TARÝH: 9 Haziran 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4185 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) NEFESLER TUTULMUÞ... GÖZLER VE YÜREKLER TAKSÝM'DE Erdoðan Baybars Küçük'ün istifasýný sunarken Eroðlu ile fotoðrafý camlanýp çerçevelenip duvara asmaya deðer... Birbirlerinin yüzüne bakmýyorlar! Ýkisi de yere bakýyor... Bakacak yüz kalmadý demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Ekim 23, 2016-8:39:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Günlük Kent Gazetesi Beşiktaş'ta gündüz nüfusu 2 milyonlarda gece yastığa başımı koyan nüfus 200 binlerde halkımızda

Günlük Kent Gazetesi Beşiktaş'ta gündüz nüfusu 2 milyonlarda gece yastığa başımı koyan nüfus 200 binlerde halkımızda 6 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Önemli olan insan Belediye Başkanı İsmail Ünal, Çocuklar var yaşlılar gaz kullanımı konusunnda dikkatli olunmalı. Önemli olan insan

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Ailem de Ýlk Ve Son ANADOL Gönderen : papatya54-31/03/2008 11:15 http://img241.imageshack.us/img241/6535/aaaaaaaqgz2.jpg http://img139.imageshack.us/img139/1395/sddddddddcq9.jpg Arabalarla olan iliþkilerimiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Somemto Big Data Somemto ile Gezi Parkı Eylemleri Haftasında Sosyal Medya Analizi. Copyright 2012 Etiya All Rights Reserved

Somemto Big Data Somemto ile Gezi Parkı Eylemleri Haftasında Sosyal Medya Analizi. Copyright 2012 Etiya All Rights Reserved Somemto Big Data Somemto ile Gezi Parkı Eylemleri Haftasında Sosyal Medya Analizi Ajanda Analiz Özeti Türkiye nin 1 Haftalık Kelime Bulutu Türkiye nin 1 Haftalık Hashtag Bulutu En Çok Retweet Alanlar Gün

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik anayasada olmamalıdır" sözleri, Kahraman'ın ülkedeki en büyük gerici ayaklanmalardan biri olan ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen saldırının faillerinden

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

MHP Çamlık Mahallesinde düzenlediği mitingle adeta zaferini ilan etti.

MHP Çamlık Mahallesinde düzenlediği mitingle adeta zaferini ilan etti. MHP Çamlık Mahallesinde düzenlediği mitingle adeta zaferini ilan etti. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tahir Akgemci ve Onikişubat Belediye Başkan Adayı Yusuf Temizkan ile birlikte parti teşkilatının

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı