KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI"

Transkript

1 KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

2 Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) Web: - e-posta:

3 1. Programlı öğretim, bireyin kendi kendine öğrenmesini esas alan ve içeriğin öğrenilebilecek küçük parçalara ayrılarak belirli bir sıra ve düzen içinde bireye sunulduğu ve öğrenildikçe yeni bir bilgi parçasına geçmenin esas olduğu bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem günümüzde özellikle bilgisayar destekli öğretim ortamında farklı özellikleriyle uygulanmaktadır. Anında düzeltme ilkesi: Başarı ve doyuma sahip olması için öğrenenin kendi eylemlerinin doğru olduğunu bilmesi gerekir. Bunun için öğrenci kendi yanıtını bir sonraki adıma geçmeden önce verilmesi gereken doğru yanıtla karşılaştırmak zorundadır. Böylelikle anında düzeltme olur (Doğanay, 2007). Öğrenci soruyu cevapladıktan sonra anında doğru cevabı görmekte, böylelikle kendi kendini kontrol edebilmektedir (Taşpınar, 2006). 5. Bir olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını kullanarak konu ya da sorunlara farklı açılardan bakma amacıyla öğretmenin kullanacağı en etkili yöntem -teknik Altı şapkalı düşünmedir. Amacı karar vermeyi öğretmektir. A) Rol oynama B) Benzetim C) Drama D) Eğitsel oyun Teknikleri oyunlaştırma temelli iken Altı şapkalı düşünme tekniği altı rengin sınırlarında düşünce üretimi temellidir. 2. Soru, başkalarından yanıt almada kullanılan sözel düzenlemelerdir. Öğrencilerin düşünmesi, bilgilerini irdelemesi ve öğretmenin mesajına yanıt vermesi için kullanılır. Öğretmenin düzenlediği soruların öğrencilere sorulması anlamına gelen bu yöntemde öğretmenler; soruların düzeyini, türünü ve soru oluşturma yollarını çok iyi bilmelidirler. Buna göre A,C,D,E bu yöntemle ilgilidir. Ancak beceri geliştirme psikomotor beceri ile ilgilidir. 3. Bu teknik, sınıf içi iletişimi artıran, hem görme hem de işitme duyularına hitap eden bir tekniktir. Bu teknik, bir süreci, bilgiyi ya da düşünceyi incelemek için görsel bir sunum olanağı sağlar. Teknik, belli bir konudaki işlemleri göstermek, ona karşı ilgi uyandırmak ve belli öğretim becerilerine yönelik bir model oluşturmak için kullanılabilir. Gösteri tekniği, genellikle öğrencilerin izlemesi gereken birkaç adımdan oluşan bir süreçtir. Teknik gerçekçi, etkileyici ve gerçek nesne ya da modellerin kullanıldığı bir öğrenme deneyimidir. Bu yüzden Felsefe dersi içerik gereği uygulama süreci olmayan bir derstir. 4. Beyin fırtınası, yaratıcı sorun çözme gücünü heyecanlı bir ortamda geliştirmeyi amaçlayan öğrencilerin hayal kurarak bir sorun ya da konu üzerinde görüş ve düşüncelerini niteliklerine bakmadan açıklayıp tartışarak ortaya koymalarıdır. En önemli özelliği fikrin niceliğidir. Mantık süzgecinden geçirilmeden fikrin beyan edilmesidir. Üretilen fikirler, üretim esnasında yorumlanır, ifadesi hatalıdır. Üretilen fikirler, üretim esnasında değil değerlendirme sürecinde yapılır. 6. A seçeneği doğrudur. Bu ilke aynı zamanda aktivite (İş-Yaparak Yaşayarak Öğrenme) İlkesidir. Buna göre Öğrencinin öğrenme ortamında aktif rol alması, öğrenme sorumluluğunu taşıması olarak açıklanabilir. Bu ilke; amaçlı, planlı ve sürekli bir yönelişle beden ve zihnin bir şey üretmesini temel alır. Geçmişte öğretmen merkezli öğrenme ortamlarında öğrenci pasif konumda dinleyici ve kendine söylenileni koşulsuz kabul eden bir rol üstlenmiştir. Anlayışındaki gelişmeler, psikolojinin bireyin özelliklerine ilişkin yeni tanımlamaları yeni birey tanımını gerekli kılmıştır. Bu yeni tanımda aktif öğrenme ön plana çıkmış, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi önem kazanmıştır. Çünkü toplumsal yaşam içerisinde bireyden beklenilen roller öğrenme sorumluluğu taşıyan ve derse aktif olarak katılan, soru soran, araştıran, karşılaştırmalar yapan, sonuç çıkaran ve bu şekilde derse katılan öğrenci istemektedir. Öğretmenlerin, dersleri ile ilgili planlama yaparken aktif öğrenme ilkelerinin ön planda olduğu uygulamalara yönelmesi gerekmektedir. 7. A) Öğretmen bilgisayarda günlük, yıllık ve ünite planlarını hazırlayabilir (DOĞRU) B) Derste kullanacağı materyalleri bilgisayarın çevre birimleri ve zengin kaynakları sayesinde kolay ve etkili bir şekilde üretebilir (DOĞRU) C) Öğretmen yerini bilgisayara bırakarak davranış kazandırır ve değerlendirir. (YANLIŞ) D) Araştırmaları için gerekli kaynakları internet kanalıyla edinebilir (DOĞRU) E) Öğretmen kendi konusuna uygun bilgisayar yazılımları geliştirebilir (DOĞRU) 1

4 8. Mikro öğretim küçülmüş öğretim biriminin videoya kaydedilmesi yapılan çekimin öğretim ilkeleri doğrultusunda tartışılmasıdır. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde ve daha birçok beceri öğretiminde kullanılabilecek bir yöntemdir. Mikro öğretim sürecinin basamakları sırasıyla şöyledir; I. ders planının hazırlanması, II. dersin işlenmesi ve videoya kaydedilmesi, III. video kayıtlarının izlenmesi, IV. dersin değerlendirilmesi, V. dersin tekrar hazırlanıp işlenmesi. 10. Alış yolu sunuş yolu ile öğretim anlamına gelmektedir. Buna göre; A) Öğrenci verilen ilke kavram ve genellemeleri anlamlandırabilmek için aşamalı bir sıra izlenmeli ve öğrenme somutlaştırılmalıdır (SUNUŞ) B) Öğretmen sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanmalıdır (SUNUŞ) C) Öğrencilerin kurdukları denenceler kontrol edilmelidir (ARAŞTIRMA VE İNCELEME) D) Öğretmen sunuşunu beden dilini kullanarak (ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle) desteklemelidir(sunuş) E) Öğretmen sunuşu desteklemek amacıyla harita, şema, model vb. görsel araçlar kullanılmalıdır (SUNUŞ). 9. Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğretimin Aşamaları I. Evre (Hazırlık) Problemin farkına varma ve onu tanımlama (sınırlama) Çözümle ilgili kaynakları tarama, bilgi toplama Problemin çözümü için denenceler kurma II. Evre (Uygulama) Uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve organize etme Denenceleri test etme Çözüme ulaşma ve öneri geliştirme Araştırmanın ilk bölümlerinde öğretmenin rolü, problem durumunu seçmek, problemi çözme sürecinde anlaşmazlık olduğunda danışmanlık yapmaktır. Öğretmenin en önemli rolü bu sürecin ikinci ve üçüncü aşamalarında olur. Problemin tanımlanması ve hipotezlerin kurulması aşaması bir araştırma sürecinin en önemli bölümü olduğundan bu aşamaların doğru yapılanması şarttır. Aksi takdirde yöntem amacına ulaşmayacaktır. Bu nedenle öğretmenin ilk üç aşamada problem durumunu ve öğrenci tepkilerini çok iyi izlemesi ve gerektiğinde müdahaleler yapması gerekir. 11. Piaget in görüşüne göre kavram yanılgıları bir yapı gibidir ve birbiri üzerine eklenir. Kavram yanılgıları bilgi eksikliğinden oluşan bir boşluk gibi başlar. Bu boşluk, öğretmen tarafından verilen niteliksiz öğretim, öğrencilerin var olan bilgileri ve karşı karşıya kalınan deneyimlerle rastgele dolar. Öğrenci tarafından rastgele boşluk doldurma ile elde edilen bilgiler hiç şüphesiz bir yere kadar başarılıdır ama bir noktadan sonra bu olay, karşımıza kavram yanılgısı olarak çıkar. Buna göre kavram yanılgılarının nedenleri: Çocuğun/bireyin duyu organlarıyla algıladığı günlük deneyimleri Günlük dilin yanlış kullanımı Medyanın olumsuz etkisi Öğretmenlerin yanlış kullanımı Ders kitaplarındaki yanlış kullanımlar olabilirken somut görünür bir kavramın yanılgıya yol açması mümkün değildir. 12. Analoji (Benzerinden yararlanarak problem çözme): Bir olayı benzer bir olay veya durumla benzeterek öğrenme yoludur. Örneğin; kan dolaşımını öğrencilerine anlatmak isteyen bir öğretmenin trafik ağını, bilgisayarın çalışma düzenini anlatmak isteyen bir öğretmenin insan beynini örneklendirmesi. Hücre yapısı da nar tanesine benzetilebilir. Buna göre fay hatları ok ve yaya benzer ifadesi analojidir. 2

5 13. İşbirliğine dayalı öğrenme durumunda, öğrencilerin öğrenme amaçları ortak ve grup üyelerinden birinin amaçlarını gerçekleştirmesi, gruptaki diğer bireylerin de amaçlarını gerçekleştirmesine bağlıdır. Yani amaç gerçekleştirmesi açısından grup bireyleri arasında olumlu bir ilişki vardır. Amaç birliği yapmış olan grup üyelerinden birisinin amacına ulaşması diğerlerinin de amaçlarına ulaşmasına bağlıdır. Bu ilişkinin oluşması sosyal bir zekâ gerekliliğidir. Bireyin çevresindeki kişilerin isteklerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlama, yorumlama ve kişilerle etkili iletişim kurabilme yeteneğidir. 14. Carroll, modelin öğelerini zaman kavramıyla açıklamıştır. Herkes belli bir konuyu öğrenmede gereksinim duyduğu zamanı o konuyu öğrenmeye ayırırsa yeterli öğrenme düzeyine ulaşır. Eğer bir okul öğrencilere başarılı ve doyurucu bir düzeyde öğrenme deneyimi kazandırmak istiyorsa, öğretim stratejileri ve değerlendirme kurallarında olduğu kadar öğrencilerin tutumlarında öğretmende ve yöneticilerde önemli değişiklikler mutlaka yapılmalıdır. Buna göre; A) Örgütleyiciler (organize ediciler) ve kavram haritaları sıklıkla kullanılır (SUNUŞ YOLU) B) Öğrenmeyi etkileyen değişebilir özellikleri, öğrenme-öğretme sürecinde olumlu hale getirerek, öğrencilerin öğrenme düzeyleri yükseltilebilir (TAM ÖĞRENME) C) Öğretmenler derslerde öğrencilerin sezgilerini kullanacakları yaşantılar hazırlarlar (BULUŞ YOLU) D) Öğrenmede zaman kavramı ile birlikte öğretimin kalitesi ve sebat gibi faktörleri önemser. (OKULDA ÖĞRENME) E) Öğrencilerin bilgiyi yeniden yapılandırmaları ve üretmeleri gerekir (YAPILANDIRMACILIK) 15. A) Hayvan ve bitki türlerinin yok olması nasıl önlenebilir? DOĞRU B) Enerjinin tasarruflu kullanılması nasıl sağlanabilir? DOĞRU C) Su, hava, ses ve görüntü kirliliği nasıl anlatılabilir? YANLIŞ D) Öğrencilerin internet kullanımı nasıl verimli hale getirilebilir? DOĞRU E) Ekmek nasıl daha iyi yapılabilir? Ekmek israfı nasıl önlenebilir? DOĞRU 16. KPSS na hazırlanan Levent bir arkadaşına Matematik ders ile ilgili olarak Ben bu dersi anlamıyorum, Matematikte çok kötüyüm, Sayı problemlerini sabaha kadar uğraşsam çözemem gibi cümleler ÖZGÜVEN DÜ- ŞÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİR. Akademik özgüven denilen bu durum geçmiş akademik geçmiş ile ilgilidir. 17. Verilen öncüller öğretmenin sınıf içi kuralları yeterince uygulayamamasından kaynaklanmaktadır. Sınıfta zaman yönetiminin amacı, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ders süresini etkili ve verimli kullanmaktır. Sınıfta zaman yönetimi kritik bir süreçtir. Bu durum, zamanın ve sınıfın kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadır 18. Okul başarısızlığı; öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasında görülen farklılık olarak tanımlanabilir. Başarısızlığı gösteren çocukların okul başarıları, gerçek yeteneklerinin altında seyretmektedir. Böylesi öğrencileri ön sıralara oturtun sık sık jest ve mimiklerle katılımını sağlayın. Önerisi doğrudur. 19. Soru köküne bakıldığında davranış kazandırmada cezanın sakıncalarından bahsedilmektedir. (A) şıkkında cezanın istenmedik davranışları geçici bir süre bastırmasından söz edilmektedir. Ceza uygulayan kişinin sos-yal öğrenme kuramına göre model alınması mümkündür (C). Cezanın cezayı uygulayana karşı olumsuz duygular oluşturma niteliği vardır (D). Ceza istenmeyen davranışları pekiştirme işlevi de görebilir (E). Başarısızlıkla cezalandırılan bir birey bu durumu düzeltemeyeceğine inanırsa başarmak için hiçbir çaba göstermeyecektir. Cezanın en zayıf tarafı ceza kesildiğinde istenmedik davranışların daha çok ortaya çıkmasıdır. 20. Pekiştireç kullanırken öğretmenin öğretim programına dikkat etmesi zorunlu değildir. 3

6 21. Benzetim bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Diğer bir deyişle öğrenmeyi desteklemek amacıyla gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır. Gerçek durumların önemli boyutları ya bir modelde özel olarak ya da diyagram halinde, resimler ve diğer sembolik yollarla belirlenmektedir. Uygulamada zaman ve mekan genel olarak sınırlanmakta yaratılmak istenilen gerçek durumun anlamlı yönleri seçilmektedir. Benzetim tekniği bir düşünce değil bir hareket bir olaydır. Öğrenciler bu olaya katılırlar, ona şekil verirler. Rolleri, işlevleri, görev ve sorumlulukları vardır. Problem çözme, karar verme durumundadırlar. 22. Kavrama Başka bir biçimde ifade edebilme Seçeneği doğrudur. 26. Basılı gereçler (Yazılı materyaller) eğitim ortamında kullanılan en yaygın materyal türüdür. Bunun nedeni, yazılı materyallerin kolayca ulaşılabilen ve öğretim ortamına rahatlıkla taşınabilen materyaller olmasıdır. Yazılı materyaller, ayrıca kolaylıkla çoğaltılabilen ve öğrencinin kullanımına ucuzlukla sunulabilen materyallerdir. 27. Bireysel geri bildirim sağlama konusunda eğitmenler açısından, çok fazla zaman almaz. İfadesi YANLIŞtır çünkü öğretim sürecinde çok sayıda kişi bulunmaktadır. Bu yüzden yolu ile haberleşme sağlanır ki bu da zaman alıcıdır. 23. A) Konu - Yeniden kurmacılık YANLIŞ B) Konu - İlerlemecilik YANLIŞ C) Öğrenci - Daimicilik YANLIŞ D) Öğrenci - Esasicilik YANLIŞ E) Sorun - Yeniden kurmacılık DOĞRU 24. Hizalama (Alignment) ilkesini dikkate alarak bir materyal hazırlamak isteyen Sevgi öğretmen, bu ilke ile Tasarımda birlik ve düzen oluşturmaya dikkat etmektedir. Böylece daha rahat ve uygun bir materyal yapısı oluşacaktır. 28. Örnek Olay; Olmuş ya da olması muhtemel bir olayın öğrencilere sunulması ve sonrasında örnek olay içindeki problem çerçevesinde sorulan sorularla tartışma ortamı oluşturulması esasına dayalı bir yöntemdir. Örnek olay, yazılı bir metin biçiminde olabildiği gibi, senaryo biçimindeki filmler, gazetelerden, anılardan, çeşitli kitaplardan alınmış parçalarda olabilir. Örnek olay dersin gelişme bölümünde kullanılır. 25. Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa, izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır. Tasarım her iki alanda da tekrarlandığında, denge simetrik veya formal olacaktır. Ancak; birçok durumda gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik veya informal tasarımlar amaçlayabilirsiniz. 4

7 29. I. öncülde geçme sınırı verildiğinden ölçüt II de puanlamayla ilgili bilgi verildiğinden ölçme kuralı, III de devamsızlık sayısının belirlenmesi ölçme olduğu için bu sayının belirlenmesi kuralı yani ölçme kuralı verilmiştir. IV de başarılı sayılmanın sınırı verildiğinden ölçüttür. 30. Maddenin güvenirliği, ayırıcılığı, varyansı yüksek olduğundan maddeye bilenler doğru cevap vermektedir. Bu durumda testten yüksek puanı alanların çoğunluğu maddeyi doğru yanıtlar. Çünkü yüksek puan alanlar bilenlerdir. 33. Güçlük indeksi = P = X K K = Soru sayısıdır. P Türkçe = = 0,70 P Tarih = = 0,50 P Fizik = = 0,80 P Kimya = 6 10 = 0,60 P Matematik = = 0,50 Güçlük düzeyi 1 e en yakın olan Fizik dersinin testi en kolaydır. 31. Rubriğin hazırlanması sürecinde puanlama ölçütleri ölçülen özellikle ilgili olmalıdır. Bu ölçütler öğrencilerin özel ihtiyaçlarıyla ilgili olamaz. 32. Kadir in mutlak başarısı için doğru cevap sayısına bakılır. Testlerdeki soru sayıları farklı olduğu için soru sayıları eşitlenir. MB Türkçe = = MB Tarih = = MB Fizik = = MB Kimya = = MB Matematik = = 62,5 80 Bu durumda Kadir in mutlak başarısının en yüksek olduğu test fizik dersinin testidir. 34. Kadir in gruba göre başarısının incelenmesinde Z puanına bakılır Z Türkçe = = Z Tarih = = Z Fizik = = Z Kimya = = Z Matematik = = 1 10 Kadir in Türkçe testinde Z puanı en düşük olduğundan bu derste grup içinde sıralaması en düşüktür. 5

8 35. Kullanılan ölçüt T puanına dayandığı için bağıl ölçüttür. Çünkü T puanları Z puanlarına, Z puanları ortalamaya ve standart sapmaya bağlı hesaplandığı için T puanı ortalamaya ve standart sapmaya dayandığı için bağıl ölçüttür T puanı en az 60 olanlar ön koşulu sağladığından Z puanı en az 1 olanlar ön koşulu sağlar. Bu durumda sınava katılan adayların %16 sı ön koşulu sağlamaktadır. Ancak III. öncülde verilen bağıl ölçüte uygun bir ifade değil mutlak ölçüte uygundur. 39. II. şubede 2. uygulamada ortalama 62 varyans 4 olduğundan 64 doğru cevabı olan öğrencinin Z puanı hesaplanır. (Standart sapma) 2 = varyans = 4 olduğundan Standart sapma = 2 olur Z = 2 = 1 olur Z 0 1 Öğrenci grubun %84 ünden başarılı olduğu için %16 lık dilime girer. 36. İkinci testin standart hatası yüksek olduğundan ikinci testin güvenirliği daha düşüktür uygulamada ortalaması en düşük şube III. şube olduğundan test III. şubeye en zor gelmiştir. 37. Yazılı yoklamalarda her bir sorunun tek bir hedef davranışı ölçme şartı yoktur. Her bir soru birden fazla hedef davranışı yoklayabilir. 38. I. Şubede varyans 5 ten 3 e düşmüş II. Şubede varyans 8 ten 4 e düşmüş III. Şubede varyans 7 den 5 e düşmüş IV. Şubede varyans 10 dan 12 ye yükselmiş V. Şubede varyans 8 de 6 ya düşmüş Varyanstaki düşme miktarı en çok II. şubede olduğundan II. şubenin en çok homojenleştiği söylenir. 6

9 41. Nörofizyolojik yaklaşım daha çok beyin, sinirler, kalıtım ve hormonlardaki değişimlerle ilgilenir. Hayatın anlamı, insanın varoluşu, şimdi ve burada gibi kavramlarla ilgilenerek insan davranışlarını açıklamaya çalışan yaklaşım varoluşçuluktur. 42. Öğrenciler arasındaki tek farklılık zaman içinde yaşadıkları mekanların ve dolayısıyla yaşantılarının değişmesidir. Bu nedenle ilgilerdeki farklılaşma yaşantı kavramı ile açıklanır. 43. Ergenlik döneminde kızlar ağ, erkeklerde kas dokusunda artış olur. Erkekler arasında yaşıtı kızlardan öne erinlik dönemine girenler olabilir. Ergenliğe girişin ilk işareti ikincil cinsiyet özellikleridir. Jinekomasti erkek çocuklarda gözlenen göğüs düğümcükleridir. 47. I. Umut Bey nişanlı olduğu Emine ile arada bir buluşup dışarıya çıkmaktadır. Her buluşmalarında tartıştıkları konu Umut un soğuk davranmasıdır. Emine nin beni seviyor musun?, aramızdaki ilişki hakkında ne düşünüyorsun? gibi sorularına anlamsız basit şeyler olarak değerlendirdiği için sinirlenmektedir. (Kaçınan) II. Eşinden dayak yiyen Safiye hanımın neden ayrılmıyorsun? sorusuna ama ben onu çok seviyorum, onu kaybetmeyi aklımın ucundan bile geçiremem, benim için çok değerlidir demiştir. (Kaygılı) III. Ailesinden ayrı bir şehirde üniversitede okuyan Özlem nerede yemek yediği, ne zaman kalktığı, arkadaşları ile ne zaman buluşacağı gibi her konudaki yaşantısını ailesine bildirmektedir. (Kaygılı) IV. Yeni evli olan Mutlu ve Ayşe beraberken gayet mutlu bir hayat yaşamaktadırlar. Ayşe nin annesi hastanede olduğu için Ayşe zaman zaman annesinin yanında kalmakta ve annesinin yanında kaldığı zamanlar birbirleri hakkında hiçbir kuşkuları yoktur. (Güvenli) 44. Bilginin insanın biyolojik gelişimine paralel olarak içinde bulunduğu ortam ile karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olarak oluştuğunu savunan, bilgiyi gelişimsel terminoloji ile açıklamaya çalışan epistemoloji anlayışına genetik epistemoloji adı verilir. 45. Piaget nin bilişsel gelişim kuramına göre Ozan ın aslan şeması ile kral şemalarını birleştirerek bunları aynı çatı altında toplaması örgütleme kavramı ile açıklanmaktadır. 48. Gelişim dönemleri ve her bir gelişim döneminde yerine getirilmesi gereken gelişim görevleri doğru olarak eşleştirildiğinde, çocuğun akranlarıyla geçinmeyi öğrendiği yaşam dönemi ikinci (son) çocukluk dönemidir. Çocuğun yaşamın bu döneminde akranlarıyla geçinmeyi öğrenebilmesi için de 0-1 yaş aralığında annesiyle iletişiminin iyi olması ve güvenli bağlanma biçimine sahip bulunması gerekir. CEVAP D 46. I. 20 yaşındaki Buse erkek arkadaşı Burak a şımarık ve çocuksu bir tavırla söylemeyeceğim işte, bana ne, dondurma alırsan belki söylerim demiştir. (İD) II. Pelin in elindeki son parasını dikkatli bir şekilde harcamak yerine o anda yanından geçmekte olduğu lunapark a girip tüm parasını burada harcaması (İD) III. Ferit in canı çok fazla tatlı istemesine rağmen kalan parasını sadece sandviç alarak idareli kullanması (EGO) IV. Çok fazla sigara içen Osman Beyin doktorla görüşmesinden sonra sigarayı bırakmaya karar vermesi (EGO) V. Arkadaş ortamında her anlatılan komik şeylere kahkahalarla gülen Beril in insanlar benim saf bir kız olduğumu düşünecekler demesi (SÜPEREGO) Freud un yapısal kişilik kuramında id i baskın olan bireyler, saldırgan ve merhametsiz bir kişilik yapısına sahiptirler. Kendi plan ve programlarının gerçekleşmesi her şeyden önemlidir. Diğer insanlara ne olduğu ve onların çektiği sıkıntılar çok önemli değildir. Erikson un kuramında ise psikososyal gelişimin 3. dönemi olan girişimciliğe karşı suçluluk duygusu döneminde aşarı girişimcilik merhametsizlik duygusuna neden olur. CEVAP A 50. Bu örnek olaydaki iki yetişkin arasında geçen konuşmada etkileşim olmasına karşın iletişim yoktur. Bu iki yetişkin arasındaki konuşma, karşılıklıymış gibi görünmesine karşın 1. kişinin söylediklerini 2. kişinin dinlemediği görülmektedir. Piaget nin kuramında bu durum benmerkezci düşünme biçiminin etkisiyle ortaya çıkan benmerkezci dil (konuşmaya) örnektir. CEVAP E

10 51. Bu örnek olaydaki kişinin durumu ağırlıklı olarak çarpıtma savunma mekanizmasını çağrıştırmaktadır. Bir savunma mekanizması olarak çarpıtma, bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumun etkisiyle gerçeği olduğundan farklı bir biçimde algılaması, yorumlaması ve değerlendirmesidir. CEVAP A 57. Tepkisel koşullanma ilkelerinde göre dizideki kahramanın işkenceye götürülmeden önce gözlerinin bağlanması durumu olumlu haberciliktir. Çünkü işkencenin başlayacağını haber vermektedir. İşkence bitmek üzere iken bir görevlinin bu kadar yeter demesi ise olumsuz habercidir. İşkencenin biteceğini, işkencenin kesileceğini haber vermektedir. 52. Vedat, orta yaştadır. Orta yaşın krizi olan üretkenlik duygusunu kazanma yolunda davranışlar sergilemektedir. Bu amaçla topluma faydalı olan okul yaptırma etkinliklerine başlamıştır. 58. Hasan Beyin arkasından gelen leoparın saldırısına uğraması ondan korku tepkisini oluşturma bakımından koşuluz uyarıcıdır. Bu olaydan sonra ne zaman ormandaki hayvanların ses çıkarmadan sessizce durduklarını fark etse hemen kendini güvenli bir yere atması ise öğrenilmiş bir tepkidir. Bu nedenle cevap koşullu tepkidir. 53. Güdülenme öğrencide öğrenme isteğinin oluşmasıdır. Bu bazen içten olabileceği gibi bireyin dışından da olabilmektedir. Örneğin KPSS ye hazırlanan bir kişinin geleceğini güvenceye almak istediği için ders çalışması onun dıştan güdülendiğini göstermektedir. 54. Öğrencinin sabahları erken kalkıp ders çalışmayı öğrenmeye etki eden fizyolojik durumla yakından ilgili olduğu için öğrenmeyi etkileyen bireysel faktörlerle ilgilidir. Bunun dışındaki seçenekler öğrenme stratejisi ya da öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler arasındadır. 59. Ercan ın sarışın kızı gördüğünde canının yanması koşullanmadan sonra gerçekleşen bir durum olduğu için koşullu tepkidir. Bu olaydan sonra cep telefonu mağazası koşullanma sürecine hiç girmediği halde Ercan ın canının yanmasına neden olması ön koşullanmaya örnektir. 60. Sobadan eli yanan çocuğun hemen elini çekmesi koşulsuz tepkidir. Sahibinin sesini duyan köpeğin salya salgılaması öğrenilmiş tepki olduğundan koşullu tepkidir. Yıllar sonra sevgilisinin parfüm kokusunu duyan kişinin heyecanlanması koşullu tepkidir. 55. Önce sol eli yazmaya başlayan, sol eliyle yazmaya yatkın olan Nurdan daha sonra öğretmenin zorlaması ile sağ eli ile yazmayı öğrenmiştir. Ancak önceki bilgisi olan sol elle yazma bilgisi sonraki bilgi olan sağ elle yazma bilgisini unutturmuştur. 56. Tepkisel koşullanma ilkelerine göre papatya çayı içen Elif in rahatlaması uyuması koşulsuz tepkidir. Daha sonraki zamanlarda papatya çayı kelimesi duyduğunda rahatlaması ise öğrenilmiş tepkidir. Bu nedenle koşullu tepkidir. 61. Olumsuz pekiştirme temel olarak bireyin olumsuz uyarıcıdan kaçınması söz konusudur. Olumsuz pekiştirmede organizma bazen olumsuz uyarıcı ile karşılaşma ihtimalinden kaçınır. Olumsuz pekiştirmede genellikle başlangıçta organizmayı rahatsız eden bir uyarıcı vardır. Olumsuz pekiştirme olumlu bir davranışın ardından yapılan bir işlemdir. Ancak Olumsuz pekiştirmede olumlu uyarıcı ortamdan çıkarılarak davranışın yapılma sıklığı artırılmaz. Olumlu uyarıcı ortamdan çıkarılarak yapılacak işlem II. tip cezadır. Bu uygulamanın sonunda davranışın yapılma sıklığında azalma olur. 8

11 62. Kahraman ın korktuğunda yüzünün sararması tepkisel davranıştır. Tepkisel davranış bir uyarıcıya karşılık gösterilen tepkidir. Edimsel koşullanmada organizma davranışı yapmada bilinçli davranırken tepkisel koşullanmada davranış bilinçsizdir. 68. Anne ve babanın davranış kalıpları çocukluk yaşantılarımız sırasında gözlem yoluyla öğrenilmektedir. Bu öğrenmeler gerektiğinde kullanılmak üzere zihinde saklanır. 63. Değişken aralıklı pekiştirmede davranışın değişen zaman aralıklarında pekiştirilmesi söz konusudur. Bu nedenle verilenler içinde mağaza sahibinin beklenmedik zamanlarda çalışanların yanına gelmesi değişken aralıklı pekiştirmedir. 69. Taciz gibi kötü durumları öğrenen rehber öğretmen stajyer ise bu durumu tecrübeli olan meslektaşına durumu açıp ne yapması gerektiği hakkında yardım almalıdır. Eğer rehber öğretmen stajyer değilse o zaman durumu önce müdüre daha sonra emniyete bildirmesi gerekir. 64. Premack ilkesi, davranışı davranışla pekiştirmektir. Bu nedenle premack ilkesinde az istenen davranışı yaptırmak için çok istenen davranışın pekiştireç olarak kullanması gerekmektedir. yemeğini yemezsen televizyon izleyemezsin ifadesi olumsuzluk içerdiği için uygun bir örnek değildir. 65. Davranış ortamda bir uyarıcı varken yapılıp başka bir uyarıcı varken yapılmadığında söz konusu uyarıcı ayırt edici uyarıcı haline gelmektedir. Orçun un annesinden çok babasına benzemesinin ayırt edici uyarıcı kavramı ile ilgisi yoktur. 70. Gönüllülük ilkesinin özü yardım almak üzere öğrencinin zorlanmamasıdır. Bu nedenle öğrenciyi zorlayıcı her yaklaşım gönüllülük ilkesine ayrı düşer. Seçenekler arasından en uygun yaklaşım okul rehber öğretmenine durumu anlatmak ve onun öğrenci ile görüşmesini istemektir. 66. Thorndike ın kuramına göre bir öğretmenin İngilizce dersinde sorduğu kavramın İngilizce karşılığını söyleyen öğrencilere teşekkür edip, doğru cevabı veremeyen öğrencilerini azarlaması etki kanununa uygun olmayan bir örnektir. Thorndike etki kanunu ile ilgili yaptığı son değerlendirmede davranışın pekiştirilmesinin olumlu etki yarattığını, cezalandırılmasının davranış üzerinde olumlu etkisinin olmadığını belirtmiştir. 71. Rahmi nin beden eğitimi öğretmeni tarafında profesyonelliğe hazırlık çalışmalarına alınması, onun belli bir alanda yetiştirilmesi, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda yetiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum öğrenci kişilik hizmetlerinden özel yetiştirme hizmetleri kapsamındadır. 67. Bandura nın sosyal öğrenme kuramına göre modelin davranışlarının cezalandırılmasının model alanda aynı davranışta azalmaya yol açması durumu dolaylı öğrenme kavramı ile açıklanır. Dilek başkalarının yaşadığı olumsuzluğu gördüğünde ortamdan uzaklaşmıştır Derecelendirme ölçeklerinin hazırlanması sırasında ölçeklerdeki dereceler 3-7 arasında olmalıdır. Çok sayıdaki derece gözlemle ilgili sağlıksız sonuçların ortaya çıkmasına neden olur.

12 73. Sözel alanda daha başarılı olan ve aynı zamanda ikna kabiliyeti olan, sosyal ve yardımsever olan öğrenci (Öğretmen) Sezin dir. İş ayrıntısını seven, dikkatli ve sabırlı (Bankacı) Gökçen dir. Sosyal olan ikna gücüne sahip, ticareti seven öğrenci (Avukat) Seda dır. El-göz koordinasyonuna sahip, mekanik ilgi ve yetenekleri olan öğrenci (Beden Eğitimi) Göknur dur. Soyut düşünebilen, sözel ve sayısal yeteneklere sahip, olaylara eleştirel bakabilen öğrenci (Bilim İnsanı) Volkan dır. 78. Sınıf rehber öğretmeninin doldurması gereken bireyi tanıma tekniği anekdot adı verilen vaka kaydı formudur. Bu form önceden hazırlanır ve gözlemciden istenen bu formda yer alan gözlem alanına yaptığı gözlemi yazması. 74. Seçenekler arasında örneklendirilmeyen kişilik tipi sanatçı tiptir. 75. İşlerinin yolunda gitmediğini düşünen ve kötü bir gün geçiren öğrenciye karşı en doğru yaklaşım onu anladığımızı göstermektir. Bu da ancak öğrencinin yaşadığı duyguları anlamaktan geçer. Verilenler arasından en uygun tepki onun duygularını anlamaya yönelik tepki çok üzülmüşsün, bütün olumsuzlukların seni bulduğunu düşünüyorsun ifadesidir. 79. Kendisine ilgi, yetenek vb bireyi tanıma teknikleri uygulandığı halde hala bir meslek seçme konusunda kararsızlık yaşayan öğrencilere verilmesi en uygun rehberlik hizmeti mesleki danışmadır. Gamze ye baskı uygulamalarının Gamze üzerindeki olumsuz etkileri hakkında aileyi bilgilendirme çalışmaları müşavirlik hizmetidir. 76. İlkokullarda (5-9 yaş) verilen rehberlik hizmetlerinin ana teması eğitsel rehberlik ve oryantasyon ağırlıklıdır. Grup rehberliği etkinlikleri ağır basar. Koruyucu önleyici rehberlik hizmetleri ön plandadır. Verilen hizmetlerin merkezinde sınıf öğretmeni vardır. Bu nedenle E seçeneği yanlıştır. 77. Aşk ergenlik dönemindeki karşı cinse yönelimin doğal bir sonucudur. Ergenlik döneminde bu türden duyguların yaşanabileceği, bu türden duyguların geçici olduğu, bu tür duyguların yaş olarak kendilerine daha yakın kişilere aktarılmasının daha uygun olduğu hakkında öğrencilerle görüşmeler yapılması en uygun davranıştır. 80. Akran baskısı: Aynı yaş grubundaki bir başka kişiye bir davranışı yaptırmak amacıyla ısrar etmek cesaretlendirmektir. Örneğin, okuldan kaçma, markalı giyinme vb. gibi. Soruda örneklendirilen Hale nin babasıyla aldığı ucuz ayakkabıları giymemesinin sebebi akran baskısıdır. Akran zorbalığı: İncitmeye ya da rahatsız etmeye yönelik, zaman içinde tekrarlayan ve daha güçlü biri ile daha güçsüz arasında bir güç dengesizliği içinde gelişen bir davranıştır. Saldırganlığın bir formu olup bir çocuğa bir veya daha fazla öğrenci tarafından kasıtlı olarak sürekli saldırgan davranışların uygulanması ve çocuğun bunlara karşı sürekli olarak korumasız durumda olmasıdır. Akran zorbalığı örnekleri arasında; ad takma, sözel olarak tehdit etme, hakaret etme, vurma, dalga geçme, dışlama, kasıtlı olarak kurbanın eşyalarına zarar verme, korkutarak kurbanın eşyalarını, parasını alma. gibi davranışlar sayılabilir. 10

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematiğin doğası / Matematiksel bilgi Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme TEMEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim Teknoloji Bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar.

Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar. Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar. Kaçma Koşullanması - Kaçınma Koşullanması Farkı Kaçma koşullanması kaçınma koşullanması arasındaki farkı bilmek KPSS denemelerinde ve sınavda arkadaşlara

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak Öfkenin Gerçek Nedeni Ne? ÖFKE kıskançlık, üzüntü, merak,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 1 KİŞİSEL REHBERLİK Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak amaçlanır. Öğrencinin

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

KPSS 2007 EB (1) DENEME 19 / 66. SORU 1. İlköğretimin ilk üç yılında hayat bilgisi dersi içinde ele alınan konular, 6., 7. ve 8. sınıflarda sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji dersleri, ortaöğretim yıllarında

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 2 2 ÇGL 103 01/02 Aile

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Öğretimde Kullanılan Teknikler (1)

Öğretimde Kullanılan Teknikler (1) Öğretimde Kullanılan Teknikler (1) Öğretim Teknikleri Öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini yapılandırmada izlenen özel bir yoldur. Teknik, bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Öğretim Materyalleri Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Yazılı materyaller (Kitaplar) Ders Kitapları Öğretmen Kitapları Alıştırma Kitapları Kaynak Kitaplar (?????) Hikaye, masal ve romanlar Yazılı Materyaller

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 İşe yeni başlayan hemşirelerin oryantasyonu Oryantasyon eğitimi, kurumda yeni göreve başlayan

Detaylı

VELİLER İÇİN. TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu

VELİLER İÇİN. TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu VELİLER İÇİN TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu 1 2 Veliler TÜBİTAK için Bilim Fuarları Kılavuzu 3 Değerli Veliler, TÜBİTAK Bilim Fuarları, öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım 5 E Modeli SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım Kapsam Tümdengelimli: Öğrenme alanının kapsamını uzmanlar belirler, konu ve bileşenlerin incelemesiyle öğrenmenin

Detaylı

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 3 2 MEB 101 01/02 Tıbbi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı