KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI"

Transkript

1 KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

2 Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) Web: - e-posta:

3 1. Programlı öğretim, bireyin kendi kendine öğrenmesini esas alan ve içeriğin öğrenilebilecek küçük parçalara ayrılarak belirli bir sıra ve düzen içinde bireye sunulduğu ve öğrenildikçe yeni bir bilgi parçasına geçmenin esas olduğu bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem günümüzde özellikle bilgisayar destekli öğretim ortamında farklı özellikleriyle uygulanmaktadır. Anında düzeltme ilkesi: Başarı ve doyuma sahip olması için öğrenenin kendi eylemlerinin doğru olduğunu bilmesi gerekir. Bunun için öğrenci kendi yanıtını bir sonraki adıma geçmeden önce verilmesi gereken doğru yanıtla karşılaştırmak zorundadır. Böylelikle anında düzeltme olur (Doğanay, 2007). Öğrenci soruyu cevapladıktan sonra anında doğru cevabı görmekte, böylelikle kendi kendini kontrol edebilmektedir (Taşpınar, 2006). 5. Bir olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını kullanarak konu ya da sorunlara farklı açılardan bakma amacıyla öğretmenin kullanacağı en etkili yöntem -teknik Altı şapkalı düşünmedir. Amacı karar vermeyi öğretmektir. A) Rol oynama B) Benzetim C) Drama D) Eğitsel oyun Teknikleri oyunlaştırma temelli iken Altı şapkalı düşünme tekniği altı rengin sınırlarında düşünce üretimi temellidir. 2. Soru, başkalarından yanıt almada kullanılan sözel düzenlemelerdir. Öğrencilerin düşünmesi, bilgilerini irdelemesi ve öğretmenin mesajına yanıt vermesi için kullanılır. Öğretmenin düzenlediği soruların öğrencilere sorulması anlamına gelen bu yöntemde öğretmenler; soruların düzeyini, türünü ve soru oluşturma yollarını çok iyi bilmelidirler. Buna göre A,C,D,E bu yöntemle ilgilidir. Ancak beceri geliştirme psikomotor beceri ile ilgilidir. 3. Bu teknik, sınıf içi iletişimi artıran, hem görme hem de işitme duyularına hitap eden bir tekniktir. Bu teknik, bir süreci, bilgiyi ya da düşünceyi incelemek için görsel bir sunum olanağı sağlar. Teknik, belli bir konudaki işlemleri göstermek, ona karşı ilgi uyandırmak ve belli öğretim becerilerine yönelik bir model oluşturmak için kullanılabilir. Gösteri tekniği, genellikle öğrencilerin izlemesi gereken birkaç adımdan oluşan bir süreçtir. Teknik gerçekçi, etkileyici ve gerçek nesne ya da modellerin kullanıldığı bir öğrenme deneyimidir. Bu yüzden Felsefe dersi içerik gereği uygulama süreci olmayan bir derstir. 4. Beyin fırtınası, yaratıcı sorun çözme gücünü heyecanlı bir ortamda geliştirmeyi amaçlayan öğrencilerin hayal kurarak bir sorun ya da konu üzerinde görüş ve düşüncelerini niteliklerine bakmadan açıklayıp tartışarak ortaya koymalarıdır. En önemli özelliği fikrin niceliğidir. Mantık süzgecinden geçirilmeden fikrin beyan edilmesidir. Üretilen fikirler, üretim esnasında yorumlanır, ifadesi hatalıdır. Üretilen fikirler, üretim esnasında değil değerlendirme sürecinde yapılır. 6. A seçeneği doğrudur. Bu ilke aynı zamanda aktivite (İş-Yaparak Yaşayarak Öğrenme) İlkesidir. Buna göre Öğrencinin öğrenme ortamında aktif rol alması, öğrenme sorumluluğunu taşıması olarak açıklanabilir. Bu ilke; amaçlı, planlı ve sürekli bir yönelişle beden ve zihnin bir şey üretmesini temel alır. Geçmişte öğretmen merkezli öğrenme ortamlarında öğrenci pasif konumda dinleyici ve kendine söylenileni koşulsuz kabul eden bir rol üstlenmiştir. Anlayışındaki gelişmeler, psikolojinin bireyin özelliklerine ilişkin yeni tanımlamaları yeni birey tanımını gerekli kılmıştır. Bu yeni tanımda aktif öğrenme ön plana çıkmış, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi önem kazanmıştır. Çünkü toplumsal yaşam içerisinde bireyden beklenilen roller öğrenme sorumluluğu taşıyan ve derse aktif olarak katılan, soru soran, araştıran, karşılaştırmalar yapan, sonuç çıkaran ve bu şekilde derse katılan öğrenci istemektedir. Öğretmenlerin, dersleri ile ilgili planlama yaparken aktif öğrenme ilkelerinin ön planda olduğu uygulamalara yönelmesi gerekmektedir. 7. A) Öğretmen bilgisayarda günlük, yıllık ve ünite planlarını hazırlayabilir (DOĞRU) B) Derste kullanacağı materyalleri bilgisayarın çevre birimleri ve zengin kaynakları sayesinde kolay ve etkili bir şekilde üretebilir (DOĞRU) C) Öğretmen yerini bilgisayara bırakarak davranış kazandırır ve değerlendirir. (YANLIŞ) D) Araştırmaları için gerekli kaynakları internet kanalıyla edinebilir (DOĞRU) E) Öğretmen kendi konusuna uygun bilgisayar yazılımları geliştirebilir (DOĞRU) 1

4 8. Mikro öğretim küçülmüş öğretim biriminin videoya kaydedilmesi yapılan çekimin öğretim ilkeleri doğrultusunda tartışılmasıdır. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde ve daha birçok beceri öğretiminde kullanılabilecek bir yöntemdir. Mikro öğretim sürecinin basamakları sırasıyla şöyledir; I. ders planının hazırlanması, II. dersin işlenmesi ve videoya kaydedilmesi, III. video kayıtlarının izlenmesi, IV. dersin değerlendirilmesi, V. dersin tekrar hazırlanıp işlenmesi. 10. Alış yolu sunuş yolu ile öğretim anlamına gelmektedir. Buna göre; A) Öğrenci verilen ilke kavram ve genellemeleri anlamlandırabilmek için aşamalı bir sıra izlenmeli ve öğrenme somutlaştırılmalıdır (SUNUŞ) B) Öğretmen sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanmalıdır (SUNUŞ) C) Öğrencilerin kurdukları denenceler kontrol edilmelidir (ARAŞTIRMA VE İNCELEME) D) Öğretmen sunuşunu beden dilini kullanarak (ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle) desteklemelidir(sunuş) E) Öğretmen sunuşu desteklemek amacıyla harita, şema, model vb. görsel araçlar kullanılmalıdır (SUNUŞ). 9. Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğretimin Aşamaları I. Evre (Hazırlık) Problemin farkına varma ve onu tanımlama (sınırlama) Çözümle ilgili kaynakları tarama, bilgi toplama Problemin çözümü için denenceler kurma II. Evre (Uygulama) Uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve organize etme Denenceleri test etme Çözüme ulaşma ve öneri geliştirme Araştırmanın ilk bölümlerinde öğretmenin rolü, problem durumunu seçmek, problemi çözme sürecinde anlaşmazlık olduğunda danışmanlık yapmaktır. Öğretmenin en önemli rolü bu sürecin ikinci ve üçüncü aşamalarında olur. Problemin tanımlanması ve hipotezlerin kurulması aşaması bir araştırma sürecinin en önemli bölümü olduğundan bu aşamaların doğru yapılanması şarttır. Aksi takdirde yöntem amacına ulaşmayacaktır. Bu nedenle öğretmenin ilk üç aşamada problem durumunu ve öğrenci tepkilerini çok iyi izlemesi ve gerektiğinde müdahaleler yapması gerekir. 11. Piaget in görüşüne göre kavram yanılgıları bir yapı gibidir ve birbiri üzerine eklenir. Kavram yanılgıları bilgi eksikliğinden oluşan bir boşluk gibi başlar. Bu boşluk, öğretmen tarafından verilen niteliksiz öğretim, öğrencilerin var olan bilgileri ve karşı karşıya kalınan deneyimlerle rastgele dolar. Öğrenci tarafından rastgele boşluk doldurma ile elde edilen bilgiler hiç şüphesiz bir yere kadar başarılıdır ama bir noktadan sonra bu olay, karşımıza kavram yanılgısı olarak çıkar. Buna göre kavram yanılgılarının nedenleri: Çocuğun/bireyin duyu organlarıyla algıladığı günlük deneyimleri Günlük dilin yanlış kullanımı Medyanın olumsuz etkisi Öğretmenlerin yanlış kullanımı Ders kitaplarındaki yanlış kullanımlar olabilirken somut görünür bir kavramın yanılgıya yol açması mümkün değildir. 12. Analoji (Benzerinden yararlanarak problem çözme): Bir olayı benzer bir olay veya durumla benzeterek öğrenme yoludur. Örneğin; kan dolaşımını öğrencilerine anlatmak isteyen bir öğretmenin trafik ağını, bilgisayarın çalışma düzenini anlatmak isteyen bir öğretmenin insan beynini örneklendirmesi. Hücre yapısı da nar tanesine benzetilebilir. Buna göre fay hatları ok ve yaya benzer ifadesi analojidir. 2

5 13. İşbirliğine dayalı öğrenme durumunda, öğrencilerin öğrenme amaçları ortak ve grup üyelerinden birinin amaçlarını gerçekleştirmesi, gruptaki diğer bireylerin de amaçlarını gerçekleştirmesine bağlıdır. Yani amaç gerçekleştirmesi açısından grup bireyleri arasında olumlu bir ilişki vardır. Amaç birliği yapmış olan grup üyelerinden birisinin amacına ulaşması diğerlerinin de amaçlarına ulaşmasına bağlıdır. Bu ilişkinin oluşması sosyal bir zekâ gerekliliğidir. Bireyin çevresindeki kişilerin isteklerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlama, yorumlama ve kişilerle etkili iletişim kurabilme yeteneğidir. 14. Carroll, modelin öğelerini zaman kavramıyla açıklamıştır. Herkes belli bir konuyu öğrenmede gereksinim duyduğu zamanı o konuyu öğrenmeye ayırırsa yeterli öğrenme düzeyine ulaşır. Eğer bir okul öğrencilere başarılı ve doyurucu bir düzeyde öğrenme deneyimi kazandırmak istiyorsa, öğretim stratejileri ve değerlendirme kurallarında olduğu kadar öğrencilerin tutumlarında öğretmende ve yöneticilerde önemli değişiklikler mutlaka yapılmalıdır. Buna göre; A) Örgütleyiciler (organize ediciler) ve kavram haritaları sıklıkla kullanılır (SUNUŞ YOLU) B) Öğrenmeyi etkileyen değişebilir özellikleri, öğrenme-öğretme sürecinde olumlu hale getirerek, öğrencilerin öğrenme düzeyleri yükseltilebilir (TAM ÖĞRENME) C) Öğretmenler derslerde öğrencilerin sezgilerini kullanacakları yaşantılar hazırlarlar (BULUŞ YOLU) D) Öğrenmede zaman kavramı ile birlikte öğretimin kalitesi ve sebat gibi faktörleri önemser. (OKULDA ÖĞRENME) E) Öğrencilerin bilgiyi yeniden yapılandırmaları ve üretmeleri gerekir (YAPILANDIRMACILIK) 15. A) Hayvan ve bitki türlerinin yok olması nasıl önlenebilir? DOĞRU B) Enerjinin tasarruflu kullanılması nasıl sağlanabilir? DOĞRU C) Su, hava, ses ve görüntü kirliliği nasıl anlatılabilir? YANLIŞ D) Öğrencilerin internet kullanımı nasıl verimli hale getirilebilir? DOĞRU E) Ekmek nasıl daha iyi yapılabilir? Ekmek israfı nasıl önlenebilir? DOĞRU 16. KPSS na hazırlanan Levent bir arkadaşına Matematik ders ile ilgili olarak Ben bu dersi anlamıyorum, Matematikte çok kötüyüm, Sayı problemlerini sabaha kadar uğraşsam çözemem gibi cümleler ÖZGÜVEN DÜ- ŞÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİR. Akademik özgüven denilen bu durum geçmiş akademik geçmiş ile ilgilidir. 17. Verilen öncüller öğretmenin sınıf içi kuralları yeterince uygulayamamasından kaynaklanmaktadır. Sınıfta zaman yönetiminin amacı, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ders süresini etkili ve verimli kullanmaktır. Sınıfta zaman yönetimi kritik bir süreçtir. Bu durum, zamanın ve sınıfın kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadır 18. Okul başarısızlığı; öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasında görülen farklılık olarak tanımlanabilir. Başarısızlığı gösteren çocukların okul başarıları, gerçek yeteneklerinin altında seyretmektedir. Böylesi öğrencileri ön sıralara oturtun sık sık jest ve mimiklerle katılımını sağlayın. Önerisi doğrudur. 19. Soru köküne bakıldığında davranış kazandırmada cezanın sakıncalarından bahsedilmektedir. (A) şıkkında cezanın istenmedik davranışları geçici bir süre bastırmasından söz edilmektedir. Ceza uygulayan kişinin sos-yal öğrenme kuramına göre model alınması mümkündür (C). Cezanın cezayı uygulayana karşı olumsuz duygular oluşturma niteliği vardır (D). Ceza istenmeyen davranışları pekiştirme işlevi de görebilir (E). Başarısızlıkla cezalandırılan bir birey bu durumu düzeltemeyeceğine inanırsa başarmak için hiçbir çaba göstermeyecektir. Cezanın en zayıf tarafı ceza kesildiğinde istenmedik davranışların daha çok ortaya çıkmasıdır. 20. Pekiştireç kullanırken öğretmenin öğretim programına dikkat etmesi zorunlu değildir. 3

6 21. Benzetim bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Diğer bir deyişle öğrenmeyi desteklemek amacıyla gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır. Gerçek durumların önemli boyutları ya bir modelde özel olarak ya da diyagram halinde, resimler ve diğer sembolik yollarla belirlenmektedir. Uygulamada zaman ve mekan genel olarak sınırlanmakta yaratılmak istenilen gerçek durumun anlamlı yönleri seçilmektedir. Benzetim tekniği bir düşünce değil bir hareket bir olaydır. Öğrenciler bu olaya katılırlar, ona şekil verirler. Rolleri, işlevleri, görev ve sorumlulukları vardır. Problem çözme, karar verme durumundadırlar. 22. Kavrama Başka bir biçimde ifade edebilme Seçeneği doğrudur. 26. Basılı gereçler (Yazılı materyaller) eğitim ortamında kullanılan en yaygın materyal türüdür. Bunun nedeni, yazılı materyallerin kolayca ulaşılabilen ve öğretim ortamına rahatlıkla taşınabilen materyaller olmasıdır. Yazılı materyaller, ayrıca kolaylıkla çoğaltılabilen ve öğrencinin kullanımına ucuzlukla sunulabilen materyallerdir. 27. Bireysel geri bildirim sağlama konusunda eğitmenler açısından, çok fazla zaman almaz. İfadesi YANLIŞtır çünkü öğretim sürecinde çok sayıda kişi bulunmaktadır. Bu yüzden yolu ile haberleşme sağlanır ki bu da zaman alıcıdır. 23. A) Konu - Yeniden kurmacılık YANLIŞ B) Konu - İlerlemecilik YANLIŞ C) Öğrenci - Daimicilik YANLIŞ D) Öğrenci - Esasicilik YANLIŞ E) Sorun - Yeniden kurmacılık DOĞRU 24. Hizalama (Alignment) ilkesini dikkate alarak bir materyal hazırlamak isteyen Sevgi öğretmen, bu ilke ile Tasarımda birlik ve düzen oluşturmaya dikkat etmektedir. Böylece daha rahat ve uygun bir materyal yapısı oluşacaktır. 28. Örnek Olay; Olmuş ya da olması muhtemel bir olayın öğrencilere sunulması ve sonrasında örnek olay içindeki problem çerçevesinde sorulan sorularla tartışma ortamı oluşturulması esasına dayalı bir yöntemdir. Örnek olay, yazılı bir metin biçiminde olabildiği gibi, senaryo biçimindeki filmler, gazetelerden, anılardan, çeşitli kitaplardan alınmış parçalarda olabilir. Örnek olay dersin gelişme bölümünde kullanılır. 25. Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa, izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır. Tasarım her iki alanda da tekrarlandığında, denge simetrik veya formal olacaktır. Ancak; birçok durumda gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik veya informal tasarımlar amaçlayabilirsiniz. 4

7 29. I. öncülde geçme sınırı verildiğinden ölçüt II de puanlamayla ilgili bilgi verildiğinden ölçme kuralı, III de devamsızlık sayısının belirlenmesi ölçme olduğu için bu sayının belirlenmesi kuralı yani ölçme kuralı verilmiştir. IV de başarılı sayılmanın sınırı verildiğinden ölçüttür. 30. Maddenin güvenirliği, ayırıcılığı, varyansı yüksek olduğundan maddeye bilenler doğru cevap vermektedir. Bu durumda testten yüksek puanı alanların çoğunluğu maddeyi doğru yanıtlar. Çünkü yüksek puan alanlar bilenlerdir. 33. Güçlük indeksi = P = X K K = Soru sayısıdır. P Türkçe = = 0,70 P Tarih = = 0,50 P Fizik = = 0,80 P Kimya = 6 10 = 0,60 P Matematik = = 0,50 Güçlük düzeyi 1 e en yakın olan Fizik dersinin testi en kolaydır. 31. Rubriğin hazırlanması sürecinde puanlama ölçütleri ölçülen özellikle ilgili olmalıdır. Bu ölçütler öğrencilerin özel ihtiyaçlarıyla ilgili olamaz. 32. Kadir in mutlak başarısı için doğru cevap sayısına bakılır. Testlerdeki soru sayıları farklı olduğu için soru sayıları eşitlenir. MB Türkçe = = MB Tarih = = MB Fizik = = MB Kimya = = MB Matematik = = 62,5 80 Bu durumda Kadir in mutlak başarısının en yüksek olduğu test fizik dersinin testidir. 34. Kadir in gruba göre başarısının incelenmesinde Z puanına bakılır Z Türkçe = = Z Tarih = = Z Fizik = = Z Kimya = = Z Matematik = = 1 10 Kadir in Türkçe testinde Z puanı en düşük olduğundan bu derste grup içinde sıralaması en düşüktür. 5

8 35. Kullanılan ölçüt T puanına dayandığı için bağıl ölçüttür. Çünkü T puanları Z puanlarına, Z puanları ortalamaya ve standart sapmaya bağlı hesaplandığı için T puanı ortalamaya ve standart sapmaya dayandığı için bağıl ölçüttür T puanı en az 60 olanlar ön koşulu sağladığından Z puanı en az 1 olanlar ön koşulu sağlar. Bu durumda sınava katılan adayların %16 sı ön koşulu sağlamaktadır. Ancak III. öncülde verilen bağıl ölçüte uygun bir ifade değil mutlak ölçüte uygundur. 39. II. şubede 2. uygulamada ortalama 62 varyans 4 olduğundan 64 doğru cevabı olan öğrencinin Z puanı hesaplanır. (Standart sapma) 2 = varyans = 4 olduğundan Standart sapma = 2 olur Z = 2 = 1 olur Z 0 1 Öğrenci grubun %84 ünden başarılı olduğu için %16 lık dilime girer. 36. İkinci testin standart hatası yüksek olduğundan ikinci testin güvenirliği daha düşüktür uygulamada ortalaması en düşük şube III. şube olduğundan test III. şubeye en zor gelmiştir. 37. Yazılı yoklamalarda her bir sorunun tek bir hedef davranışı ölçme şartı yoktur. Her bir soru birden fazla hedef davranışı yoklayabilir. 38. I. Şubede varyans 5 ten 3 e düşmüş II. Şubede varyans 8 ten 4 e düşmüş III. Şubede varyans 7 den 5 e düşmüş IV. Şubede varyans 10 dan 12 ye yükselmiş V. Şubede varyans 8 de 6 ya düşmüş Varyanstaki düşme miktarı en çok II. şubede olduğundan II. şubenin en çok homojenleştiği söylenir. 6

9 41. Nörofizyolojik yaklaşım daha çok beyin, sinirler, kalıtım ve hormonlardaki değişimlerle ilgilenir. Hayatın anlamı, insanın varoluşu, şimdi ve burada gibi kavramlarla ilgilenerek insan davranışlarını açıklamaya çalışan yaklaşım varoluşçuluktur. 42. Öğrenciler arasındaki tek farklılık zaman içinde yaşadıkları mekanların ve dolayısıyla yaşantılarının değişmesidir. Bu nedenle ilgilerdeki farklılaşma yaşantı kavramı ile açıklanır. 43. Ergenlik döneminde kızlar ağ, erkeklerde kas dokusunda artış olur. Erkekler arasında yaşıtı kızlardan öne erinlik dönemine girenler olabilir. Ergenliğe girişin ilk işareti ikincil cinsiyet özellikleridir. Jinekomasti erkek çocuklarda gözlenen göğüs düğümcükleridir. 47. I. Umut Bey nişanlı olduğu Emine ile arada bir buluşup dışarıya çıkmaktadır. Her buluşmalarında tartıştıkları konu Umut un soğuk davranmasıdır. Emine nin beni seviyor musun?, aramızdaki ilişki hakkında ne düşünüyorsun? gibi sorularına anlamsız basit şeyler olarak değerlendirdiği için sinirlenmektedir. (Kaçınan) II. Eşinden dayak yiyen Safiye hanımın neden ayrılmıyorsun? sorusuna ama ben onu çok seviyorum, onu kaybetmeyi aklımın ucundan bile geçiremem, benim için çok değerlidir demiştir. (Kaygılı) III. Ailesinden ayrı bir şehirde üniversitede okuyan Özlem nerede yemek yediği, ne zaman kalktığı, arkadaşları ile ne zaman buluşacağı gibi her konudaki yaşantısını ailesine bildirmektedir. (Kaygılı) IV. Yeni evli olan Mutlu ve Ayşe beraberken gayet mutlu bir hayat yaşamaktadırlar. Ayşe nin annesi hastanede olduğu için Ayşe zaman zaman annesinin yanında kalmakta ve annesinin yanında kaldığı zamanlar birbirleri hakkında hiçbir kuşkuları yoktur. (Güvenli) 44. Bilginin insanın biyolojik gelişimine paralel olarak içinde bulunduğu ortam ile karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olarak oluştuğunu savunan, bilgiyi gelişimsel terminoloji ile açıklamaya çalışan epistemoloji anlayışına genetik epistemoloji adı verilir. 45. Piaget nin bilişsel gelişim kuramına göre Ozan ın aslan şeması ile kral şemalarını birleştirerek bunları aynı çatı altında toplaması örgütleme kavramı ile açıklanmaktadır. 48. Gelişim dönemleri ve her bir gelişim döneminde yerine getirilmesi gereken gelişim görevleri doğru olarak eşleştirildiğinde, çocuğun akranlarıyla geçinmeyi öğrendiği yaşam dönemi ikinci (son) çocukluk dönemidir. Çocuğun yaşamın bu döneminde akranlarıyla geçinmeyi öğrenebilmesi için de 0-1 yaş aralığında annesiyle iletişiminin iyi olması ve güvenli bağlanma biçimine sahip bulunması gerekir. CEVAP D 46. I. 20 yaşındaki Buse erkek arkadaşı Burak a şımarık ve çocuksu bir tavırla söylemeyeceğim işte, bana ne, dondurma alırsan belki söylerim demiştir. (İD) II. Pelin in elindeki son parasını dikkatli bir şekilde harcamak yerine o anda yanından geçmekte olduğu lunapark a girip tüm parasını burada harcaması (İD) III. Ferit in canı çok fazla tatlı istemesine rağmen kalan parasını sadece sandviç alarak idareli kullanması (EGO) IV. Çok fazla sigara içen Osman Beyin doktorla görüşmesinden sonra sigarayı bırakmaya karar vermesi (EGO) V. Arkadaş ortamında her anlatılan komik şeylere kahkahalarla gülen Beril in insanlar benim saf bir kız olduğumu düşünecekler demesi (SÜPEREGO) Freud un yapısal kişilik kuramında id i baskın olan bireyler, saldırgan ve merhametsiz bir kişilik yapısına sahiptirler. Kendi plan ve programlarının gerçekleşmesi her şeyden önemlidir. Diğer insanlara ne olduğu ve onların çektiği sıkıntılar çok önemli değildir. Erikson un kuramında ise psikososyal gelişimin 3. dönemi olan girişimciliğe karşı suçluluk duygusu döneminde aşarı girişimcilik merhametsizlik duygusuna neden olur. CEVAP A 50. Bu örnek olaydaki iki yetişkin arasında geçen konuşmada etkileşim olmasına karşın iletişim yoktur. Bu iki yetişkin arasındaki konuşma, karşılıklıymış gibi görünmesine karşın 1. kişinin söylediklerini 2. kişinin dinlemediği görülmektedir. Piaget nin kuramında bu durum benmerkezci düşünme biçiminin etkisiyle ortaya çıkan benmerkezci dil (konuşmaya) örnektir. CEVAP E

10 51. Bu örnek olaydaki kişinin durumu ağırlıklı olarak çarpıtma savunma mekanizmasını çağrıştırmaktadır. Bir savunma mekanizması olarak çarpıtma, bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumun etkisiyle gerçeği olduğundan farklı bir biçimde algılaması, yorumlaması ve değerlendirmesidir. CEVAP A 57. Tepkisel koşullanma ilkelerinde göre dizideki kahramanın işkenceye götürülmeden önce gözlerinin bağlanması durumu olumlu haberciliktir. Çünkü işkencenin başlayacağını haber vermektedir. İşkence bitmek üzere iken bir görevlinin bu kadar yeter demesi ise olumsuz habercidir. İşkencenin biteceğini, işkencenin kesileceğini haber vermektedir. 52. Vedat, orta yaştadır. Orta yaşın krizi olan üretkenlik duygusunu kazanma yolunda davranışlar sergilemektedir. Bu amaçla topluma faydalı olan okul yaptırma etkinliklerine başlamıştır. 58. Hasan Beyin arkasından gelen leoparın saldırısına uğraması ondan korku tepkisini oluşturma bakımından koşuluz uyarıcıdır. Bu olaydan sonra ne zaman ormandaki hayvanların ses çıkarmadan sessizce durduklarını fark etse hemen kendini güvenli bir yere atması ise öğrenilmiş bir tepkidir. Bu nedenle cevap koşullu tepkidir. 53. Güdülenme öğrencide öğrenme isteğinin oluşmasıdır. Bu bazen içten olabileceği gibi bireyin dışından da olabilmektedir. Örneğin KPSS ye hazırlanan bir kişinin geleceğini güvenceye almak istediği için ders çalışması onun dıştan güdülendiğini göstermektedir. 54. Öğrencinin sabahları erken kalkıp ders çalışmayı öğrenmeye etki eden fizyolojik durumla yakından ilgili olduğu için öğrenmeyi etkileyen bireysel faktörlerle ilgilidir. Bunun dışındaki seçenekler öğrenme stratejisi ya da öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler arasındadır. 59. Ercan ın sarışın kızı gördüğünde canının yanması koşullanmadan sonra gerçekleşen bir durum olduğu için koşullu tepkidir. Bu olaydan sonra cep telefonu mağazası koşullanma sürecine hiç girmediği halde Ercan ın canının yanmasına neden olması ön koşullanmaya örnektir. 60. Sobadan eli yanan çocuğun hemen elini çekmesi koşulsuz tepkidir. Sahibinin sesini duyan köpeğin salya salgılaması öğrenilmiş tepki olduğundan koşullu tepkidir. Yıllar sonra sevgilisinin parfüm kokusunu duyan kişinin heyecanlanması koşullu tepkidir. 55. Önce sol eli yazmaya başlayan, sol eliyle yazmaya yatkın olan Nurdan daha sonra öğretmenin zorlaması ile sağ eli ile yazmayı öğrenmiştir. Ancak önceki bilgisi olan sol elle yazma bilgisi sonraki bilgi olan sağ elle yazma bilgisini unutturmuştur. 56. Tepkisel koşullanma ilkelerine göre papatya çayı içen Elif in rahatlaması uyuması koşulsuz tepkidir. Daha sonraki zamanlarda papatya çayı kelimesi duyduğunda rahatlaması ise öğrenilmiş tepkidir. Bu nedenle koşullu tepkidir. 61. Olumsuz pekiştirme temel olarak bireyin olumsuz uyarıcıdan kaçınması söz konusudur. Olumsuz pekiştirmede organizma bazen olumsuz uyarıcı ile karşılaşma ihtimalinden kaçınır. Olumsuz pekiştirmede genellikle başlangıçta organizmayı rahatsız eden bir uyarıcı vardır. Olumsuz pekiştirme olumlu bir davranışın ardından yapılan bir işlemdir. Ancak Olumsuz pekiştirmede olumlu uyarıcı ortamdan çıkarılarak davranışın yapılma sıklığı artırılmaz. Olumlu uyarıcı ortamdan çıkarılarak yapılacak işlem II. tip cezadır. Bu uygulamanın sonunda davranışın yapılma sıklığında azalma olur. 8

11 62. Kahraman ın korktuğunda yüzünün sararması tepkisel davranıştır. Tepkisel davranış bir uyarıcıya karşılık gösterilen tepkidir. Edimsel koşullanmada organizma davranışı yapmada bilinçli davranırken tepkisel koşullanmada davranış bilinçsizdir. 68. Anne ve babanın davranış kalıpları çocukluk yaşantılarımız sırasında gözlem yoluyla öğrenilmektedir. Bu öğrenmeler gerektiğinde kullanılmak üzere zihinde saklanır. 63. Değişken aralıklı pekiştirmede davranışın değişen zaman aralıklarında pekiştirilmesi söz konusudur. Bu nedenle verilenler içinde mağaza sahibinin beklenmedik zamanlarda çalışanların yanına gelmesi değişken aralıklı pekiştirmedir. 69. Taciz gibi kötü durumları öğrenen rehber öğretmen stajyer ise bu durumu tecrübeli olan meslektaşına durumu açıp ne yapması gerektiği hakkında yardım almalıdır. Eğer rehber öğretmen stajyer değilse o zaman durumu önce müdüre daha sonra emniyete bildirmesi gerekir. 64. Premack ilkesi, davranışı davranışla pekiştirmektir. Bu nedenle premack ilkesinde az istenen davranışı yaptırmak için çok istenen davranışın pekiştireç olarak kullanması gerekmektedir. yemeğini yemezsen televizyon izleyemezsin ifadesi olumsuzluk içerdiği için uygun bir örnek değildir. 65. Davranış ortamda bir uyarıcı varken yapılıp başka bir uyarıcı varken yapılmadığında söz konusu uyarıcı ayırt edici uyarıcı haline gelmektedir. Orçun un annesinden çok babasına benzemesinin ayırt edici uyarıcı kavramı ile ilgisi yoktur. 70. Gönüllülük ilkesinin özü yardım almak üzere öğrencinin zorlanmamasıdır. Bu nedenle öğrenciyi zorlayıcı her yaklaşım gönüllülük ilkesine ayrı düşer. Seçenekler arasından en uygun yaklaşım okul rehber öğretmenine durumu anlatmak ve onun öğrenci ile görüşmesini istemektir. 66. Thorndike ın kuramına göre bir öğretmenin İngilizce dersinde sorduğu kavramın İngilizce karşılığını söyleyen öğrencilere teşekkür edip, doğru cevabı veremeyen öğrencilerini azarlaması etki kanununa uygun olmayan bir örnektir. Thorndike etki kanunu ile ilgili yaptığı son değerlendirmede davranışın pekiştirilmesinin olumlu etki yarattığını, cezalandırılmasının davranış üzerinde olumlu etkisinin olmadığını belirtmiştir. 71. Rahmi nin beden eğitimi öğretmeni tarafında profesyonelliğe hazırlık çalışmalarına alınması, onun belli bir alanda yetiştirilmesi, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda yetiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum öğrenci kişilik hizmetlerinden özel yetiştirme hizmetleri kapsamındadır. 67. Bandura nın sosyal öğrenme kuramına göre modelin davranışlarının cezalandırılmasının model alanda aynı davranışta azalmaya yol açması durumu dolaylı öğrenme kavramı ile açıklanır. Dilek başkalarının yaşadığı olumsuzluğu gördüğünde ortamdan uzaklaşmıştır Derecelendirme ölçeklerinin hazırlanması sırasında ölçeklerdeki dereceler 3-7 arasında olmalıdır. Çok sayıdaki derece gözlemle ilgili sağlıksız sonuçların ortaya çıkmasına neden olur.

12 73. Sözel alanda daha başarılı olan ve aynı zamanda ikna kabiliyeti olan, sosyal ve yardımsever olan öğrenci (Öğretmen) Sezin dir. İş ayrıntısını seven, dikkatli ve sabırlı (Bankacı) Gökçen dir. Sosyal olan ikna gücüne sahip, ticareti seven öğrenci (Avukat) Seda dır. El-göz koordinasyonuna sahip, mekanik ilgi ve yetenekleri olan öğrenci (Beden Eğitimi) Göknur dur. Soyut düşünebilen, sözel ve sayısal yeteneklere sahip, olaylara eleştirel bakabilen öğrenci (Bilim İnsanı) Volkan dır. 78. Sınıf rehber öğretmeninin doldurması gereken bireyi tanıma tekniği anekdot adı verilen vaka kaydı formudur. Bu form önceden hazırlanır ve gözlemciden istenen bu formda yer alan gözlem alanına yaptığı gözlemi yazması. 74. Seçenekler arasında örneklendirilmeyen kişilik tipi sanatçı tiptir. 75. İşlerinin yolunda gitmediğini düşünen ve kötü bir gün geçiren öğrenciye karşı en doğru yaklaşım onu anladığımızı göstermektir. Bu da ancak öğrencinin yaşadığı duyguları anlamaktan geçer. Verilenler arasından en uygun tepki onun duygularını anlamaya yönelik tepki çok üzülmüşsün, bütün olumsuzlukların seni bulduğunu düşünüyorsun ifadesidir. 79. Kendisine ilgi, yetenek vb bireyi tanıma teknikleri uygulandığı halde hala bir meslek seçme konusunda kararsızlık yaşayan öğrencilere verilmesi en uygun rehberlik hizmeti mesleki danışmadır. Gamze ye baskı uygulamalarının Gamze üzerindeki olumsuz etkileri hakkında aileyi bilgilendirme çalışmaları müşavirlik hizmetidir. 76. İlkokullarda (5-9 yaş) verilen rehberlik hizmetlerinin ana teması eğitsel rehberlik ve oryantasyon ağırlıklıdır. Grup rehberliği etkinlikleri ağır basar. Koruyucu önleyici rehberlik hizmetleri ön plandadır. Verilen hizmetlerin merkezinde sınıf öğretmeni vardır. Bu nedenle E seçeneği yanlıştır. 77. Aşk ergenlik dönemindeki karşı cinse yönelimin doğal bir sonucudur. Ergenlik döneminde bu türden duyguların yaşanabileceği, bu türden duyguların geçici olduğu, bu tür duyguların yaş olarak kendilerine daha yakın kişilere aktarılmasının daha uygun olduğu hakkında öğrencilerle görüşmeler yapılması en uygun davranıştır. 80. Akran baskısı: Aynı yaş grubundaki bir başka kişiye bir davranışı yaptırmak amacıyla ısrar etmek cesaretlendirmektir. Örneğin, okuldan kaçma, markalı giyinme vb. gibi. Soruda örneklendirilen Hale nin babasıyla aldığı ucuz ayakkabıları giymemesinin sebebi akran baskısıdır. Akran zorbalığı: İncitmeye ya da rahatsız etmeye yönelik, zaman içinde tekrarlayan ve daha güçlü biri ile daha güçsüz arasında bir güç dengesizliği içinde gelişen bir davranıştır. Saldırganlığın bir formu olup bir çocuğa bir veya daha fazla öğrenci tarafından kasıtlı olarak sürekli saldırgan davranışların uygulanması ve çocuğun bunlara karşı sürekli olarak korumasız durumda olmasıdır. Akran zorbalığı örnekleri arasında; ad takma, sözel olarak tehdit etme, hakaret etme, vurma, dalga geçme, dışlama, kasıtlı olarak kurbanın eşyalarına zarar verme, korkutarak kurbanın eşyalarını, parasını alma. gibi davranışlar sayılabilir. 10

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı 8 EĞİTİM BİLİMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Yönetim biçimi olarak Cumhuriyet konusu, Türkçe dersinde Cumhuriyet Ağacı adlı

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v pegem akademi Önsöz... ııı İçindekiler... v GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1. BÖLÜM GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar... 3 1. Büyüme... 3 2. Olgunlaşma... 3 3. Hazırbulunuşluk...

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR b) Embriyo Dönemi: Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı