KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI"

Transkript

1 KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

2 Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) Web: - e-posta:

3 1. Programlı öğretim, bireyin kendi kendine öğrenmesini esas alan ve içeriğin öğrenilebilecek küçük parçalara ayrılarak belirli bir sıra ve düzen içinde bireye sunulduğu ve öğrenildikçe yeni bir bilgi parçasına geçmenin esas olduğu bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem günümüzde özellikle bilgisayar destekli öğretim ortamında farklı özellikleriyle uygulanmaktadır. Anında düzeltme ilkesi: Başarı ve doyuma sahip olması için öğrenenin kendi eylemlerinin doğru olduğunu bilmesi gerekir. Bunun için öğrenci kendi yanıtını bir sonraki adıma geçmeden önce verilmesi gereken doğru yanıtla karşılaştırmak zorundadır. Böylelikle anında düzeltme olur (Doğanay, 2007). Öğrenci soruyu cevapladıktan sonra anında doğru cevabı görmekte, böylelikle kendi kendini kontrol edebilmektedir (Taşpınar, 2006). 5. Bir olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını kullanarak konu ya da sorunlara farklı açılardan bakma amacıyla öğretmenin kullanacağı en etkili yöntem -teknik Altı şapkalı düşünmedir. Amacı karar vermeyi öğretmektir. A) Rol oynama B) Benzetim C) Drama D) Eğitsel oyun Teknikleri oyunlaştırma temelli iken Altı şapkalı düşünme tekniği altı rengin sınırlarında düşünce üretimi temellidir. 2. Soru, başkalarından yanıt almada kullanılan sözel düzenlemelerdir. Öğrencilerin düşünmesi, bilgilerini irdelemesi ve öğretmenin mesajına yanıt vermesi için kullanılır. Öğretmenin düzenlediği soruların öğrencilere sorulması anlamına gelen bu yöntemde öğretmenler; soruların düzeyini, türünü ve soru oluşturma yollarını çok iyi bilmelidirler. Buna göre A,C,D,E bu yöntemle ilgilidir. Ancak beceri geliştirme psikomotor beceri ile ilgilidir. 3. Bu teknik, sınıf içi iletişimi artıran, hem görme hem de işitme duyularına hitap eden bir tekniktir. Bu teknik, bir süreci, bilgiyi ya da düşünceyi incelemek için görsel bir sunum olanağı sağlar. Teknik, belli bir konudaki işlemleri göstermek, ona karşı ilgi uyandırmak ve belli öğretim becerilerine yönelik bir model oluşturmak için kullanılabilir. Gösteri tekniği, genellikle öğrencilerin izlemesi gereken birkaç adımdan oluşan bir süreçtir. Teknik gerçekçi, etkileyici ve gerçek nesne ya da modellerin kullanıldığı bir öğrenme deneyimidir. Bu yüzden Felsefe dersi içerik gereği uygulama süreci olmayan bir derstir. 4. Beyin fırtınası, yaratıcı sorun çözme gücünü heyecanlı bir ortamda geliştirmeyi amaçlayan öğrencilerin hayal kurarak bir sorun ya da konu üzerinde görüş ve düşüncelerini niteliklerine bakmadan açıklayıp tartışarak ortaya koymalarıdır. En önemli özelliği fikrin niceliğidir. Mantık süzgecinden geçirilmeden fikrin beyan edilmesidir. Üretilen fikirler, üretim esnasında yorumlanır, ifadesi hatalıdır. Üretilen fikirler, üretim esnasında değil değerlendirme sürecinde yapılır. 6. A seçeneği doğrudur. Bu ilke aynı zamanda aktivite (İş-Yaparak Yaşayarak Öğrenme) İlkesidir. Buna göre Öğrencinin öğrenme ortamında aktif rol alması, öğrenme sorumluluğunu taşıması olarak açıklanabilir. Bu ilke; amaçlı, planlı ve sürekli bir yönelişle beden ve zihnin bir şey üretmesini temel alır. Geçmişte öğretmen merkezli öğrenme ortamlarında öğrenci pasif konumda dinleyici ve kendine söylenileni koşulsuz kabul eden bir rol üstlenmiştir. Anlayışındaki gelişmeler, psikolojinin bireyin özelliklerine ilişkin yeni tanımlamaları yeni birey tanımını gerekli kılmıştır. Bu yeni tanımda aktif öğrenme ön plana çıkmış, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi önem kazanmıştır. Çünkü toplumsal yaşam içerisinde bireyden beklenilen roller öğrenme sorumluluğu taşıyan ve derse aktif olarak katılan, soru soran, araştıran, karşılaştırmalar yapan, sonuç çıkaran ve bu şekilde derse katılan öğrenci istemektedir. Öğretmenlerin, dersleri ile ilgili planlama yaparken aktif öğrenme ilkelerinin ön planda olduğu uygulamalara yönelmesi gerekmektedir. 7. A) Öğretmen bilgisayarda günlük, yıllık ve ünite planlarını hazırlayabilir (DOĞRU) B) Derste kullanacağı materyalleri bilgisayarın çevre birimleri ve zengin kaynakları sayesinde kolay ve etkili bir şekilde üretebilir (DOĞRU) C) Öğretmen yerini bilgisayara bırakarak davranış kazandırır ve değerlendirir. (YANLIŞ) D) Araştırmaları için gerekli kaynakları internet kanalıyla edinebilir (DOĞRU) E) Öğretmen kendi konusuna uygun bilgisayar yazılımları geliştirebilir (DOĞRU) 1

4 8. Mikro öğretim küçülmüş öğretim biriminin videoya kaydedilmesi yapılan çekimin öğretim ilkeleri doğrultusunda tartışılmasıdır. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde ve daha birçok beceri öğretiminde kullanılabilecek bir yöntemdir. Mikro öğretim sürecinin basamakları sırasıyla şöyledir; I. ders planının hazırlanması, II. dersin işlenmesi ve videoya kaydedilmesi, III. video kayıtlarının izlenmesi, IV. dersin değerlendirilmesi, V. dersin tekrar hazırlanıp işlenmesi. 10. Alış yolu sunuş yolu ile öğretim anlamına gelmektedir. Buna göre; A) Öğrenci verilen ilke kavram ve genellemeleri anlamlandırabilmek için aşamalı bir sıra izlenmeli ve öğrenme somutlaştırılmalıdır (SUNUŞ) B) Öğretmen sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanmalıdır (SUNUŞ) C) Öğrencilerin kurdukları denenceler kontrol edilmelidir (ARAŞTIRMA VE İNCELEME) D) Öğretmen sunuşunu beden dilini kullanarak (ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle) desteklemelidir(sunuş) E) Öğretmen sunuşu desteklemek amacıyla harita, şema, model vb. görsel araçlar kullanılmalıdır (SUNUŞ). 9. Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğretimin Aşamaları I. Evre (Hazırlık) Problemin farkına varma ve onu tanımlama (sınırlama) Çözümle ilgili kaynakları tarama, bilgi toplama Problemin çözümü için denenceler kurma II. Evre (Uygulama) Uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve organize etme Denenceleri test etme Çözüme ulaşma ve öneri geliştirme Araştırmanın ilk bölümlerinde öğretmenin rolü, problem durumunu seçmek, problemi çözme sürecinde anlaşmazlık olduğunda danışmanlık yapmaktır. Öğretmenin en önemli rolü bu sürecin ikinci ve üçüncü aşamalarında olur. Problemin tanımlanması ve hipotezlerin kurulması aşaması bir araştırma sürecinin en önemli bölümü olduğundan bu aşamaların doğru yapılanması şarttır. Aksi takdirde yöntem amacına ulaşmayacaktır. Bu nedenle öğretmenin ilk üç aşamada problem durumunu ve öğrenci tepkilerini çok iyi izlemesi ve gerektiğinde müdahaleler yapması gerekir. 11. Piaget in görüşüne göre kavram yanılgıları bir yapı gibidir ve birbiri üzerine eklenir. Kavram yanılgıları bilgi eksikliğinden oluşan bir boşluk gibi başlar. Bu boşluk, öğretmen tarafından verilen niteliksiz öğretim, öğrencilerin var olan bilgileri ve karşı karşıya kalınan deneyimlerle rastgele dolar. Öğrenci tarafından rastgele boşluk doldurma ile elde edilen bilgiler hiç şüphesiz bir yere kadar başarılıdır ama bir noktadan sonra bu olay, karşımıza kavram yanılgısı olarak çıkar. Buna göre kavram yanılgılarının nedenleri: Çocuğun/bireyin duyu organlarıyla algıladığı günlük deneyimleri Günlük dilin yanlış kullanımı Medyanın olumsuz etkisi Öğretmenlerin yanlış kullanımı Ders kitaplarındaki yanlış kullanımlar olabilirken somut görünür bir kavramın yanılgıya yol açması mümkün değildir. 12. Analoji (Benzerinden yararlanarak problem çözme): Bir olayı benzer bir olay veya durumla benzeterek öğrenme yoludur. Örneğin; kan dolaşımını öğrencilerine anlatmak isteyen bir öğretmenin trafik ağını, bilgisayarın çalışma düzenini anlatmak isteyen bir öğretmenin insan beynini örneklendirmesi. Hücre yapısı da nar tanesine benzetilebilir. Buna göre fay hatları ok ve yaya benzer ifadesi analojidir. 2

5 13. İşbirliğine dayalı öğrenme durumunda, öğrencilerin öğrenme amaçları ortak ve grup üyelerinden birinin amaçlarını gerçekleştirmesi, gruptaki diğer bireylerin de amaçlarını gerçekleştirmesine bağlıdır. Yani amaç gerçekleştirmesi açısından grup bireyleri arasında olumlu bir ilişki vardır. Amaç birliği yapmış olan grup üyelerinden birisinin amacına ulaşması diğerlerinin de amaçlarına ulaşmasına bağlıdır. Bu ilişkinin oluşması sosyal bir zekâ gerekliliğidir. Bireyin çevresindeki kişilerin isteklerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlama, yorumlama ve kişilerle etkili iletişim kurabilme yeteneğidir. 14. Carroll, modelin öğelerini zaman kavramıyla açıklamıştır. Herkes belli bir konuyu öğrenmede gereksinim duyduğu zamanı o konuyu öğrenmeye ayırırsa yeterli öğrenme düzeyine ulaşır. Eğer bir okul öğrencilere başarılı ve doyurucu bir düzeyde öğrenme deneyimi kazandırmak istiyorsa, öğretim stratejileri ve değerlendirme kurallarında olduğu kadar öğrencilerin tutumlarında öğretmende ve yöneticilerde önemli değişiklikler mutlaka yapılmalıdır. Buna göre; A) Örgütleyiciler (organize ediciler) ve kavram haritaları sıklıkla kullanılır (SUNUŞ YOLU) B) Öğrenmeyi etkileyen değişebilir özellikleri, öğrenme-öğretme sürecinde olumlu hale getirerek, öğrencilerin öğrenme düzeyleri yükseltilebilir (TAM ÖĞRENME) C) Öğretmenler derslerde öğrencilerin sezgilerini kullanacakları yaşantılar hazırlarlar (BULUŞ YOLU) D) Öğrenmede zaman kavramı ile birlikte öğretimin kalitesi ve sebat gibi faktörleri önemser. (OKULDA ÖĞRENME) E) Öğrencilerin bilgiyi yeniden yapılandırmaları ve üretmeleri gerekir (YAPILANDIRMACILIK) 15. A) Hayvan ve bitki türlerinin yok olması nasıl önlenebilir? DOĞRU B) Enerjinin tasarruflu kullanılması nasıl sağlanabilir? DOĞRU C) Su, hava, ses ve görüntü kirliliği nasıl anlatılabilir? YANLIŞ D) Öğrencilerin internet kullanımı nasıl verimli hale getirilebilir? DOĞRU E) Ekmek nasıl daha iyi yapılabilir? Ekmek israfı nasıl önlenebilir? DOĞRU 16. KPSS na hazırlanan Levent bir arkadaşına Matematik ders ile ilgili olarak Ben bu dersi anlamıyorum, Matematikte çok kötüyüm, Sayı problemlerini sabaha kadar uğraşsam çözemem gibi cümleler ÖZGÜVEN DÜ- ŞÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİR. Akademik özgüven denilen bu durum geçmiş akademik geçmiş ile ilgilidir. 17. Verilen öncüller öğretmenin sınıf içi kuralları yeterince uygulayamamasından kaynaklanmaktadır. Sınıfta zaman yönetiminin amacı, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ders süresini etkili ve verimli kullanmaktır. Sınıfta zaman yönetimi kritik bir süreçtir. Bu durum, zamanın ve sınıfın kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadır 18. Okul başarısızlığı; öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasında görülen farklılık olarak tanımlanabilir. Başarısızlığı gösteren çocukların okul başarıları, gerçek yeteneklerinin altında seyretmektedir. Böylesi öğrencileri ön sıralara oturtun sık sık jest ve mimiklerle katılımını sağlayın. Önerisi doğrudur. 19. Soru köküne bakıldığında davranış kazandırmada cezanın sakıncalarından bahsedilmektedir. (A) şıkkında cezanın istenmedik davranışları geçici bir süre bastırmasından söz edilmektedir. Ceza uygulayan kişinin sos-yal öğrenme kuramına göre model alınması mümkündür (C). Cezanın cezayı uygulayana karşı olumsuz duygular oluşturma niteliği vardır (D). Ceza istenmeyen davranışları pekiştirme işlevi de görebilir (E). Başarısızlıkla cezalandırılan bir birey bu durumu düzeltemeyeceğine inanırsa başarmak için hiçbir çaba göstermeyecektir. Cezanın en zayıf tarafı ceza kesildiğinde istenmedik davranışların daha çok ortaya çıkmasıdır. 20. Pekiştireç kullanırken öğretmenin öğretim programına dikkat etmesi zorunlu değildir. 3

6 21. Benzetim bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Diğer bir deyişle öğrenmeyi desteklemek amacıyla gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır. Gerçek durumların önemli boyutları ya bir modelde özel olarak ya da diyagram halinde, resimler ve diğer sembolik yollarla belirlenmektedir. Uygulamada zaman ve mekan genel olarak sınırlanmakta yaratılmak istenilen gerçek durumun anlamlı yönleri seçilmektedir. Benzetim tekniği bir düşünce değil bir hareket bir olaydır. Öğrenciler bu olaya katılırlar, ona şekil verirler. Rolleri, işlevleri, görev ve sorumlulukları vardır. Problem çözme, karar verme durumundadırlar. 22. Kavrama Başka bir biçimde ifade edebilme Seçeneği doğrudur. 26. Basılı gereçler (Yazılı materyaller) eğitim ortamında kullanılan en yaygın materyal türüdür. Bunun nedeni, yazılı materyallerin kolayca ulaşılabilen ve öğretim ortamına rahatlıkla taşınabilen materyaller olmasıdır. Yazılı materyaller, ayrıca kolaylıkla çoğaltılabilen ve öğrencinin kullanımına ucuzlukla sunulabilen materyallerdir. 27. Bireysel geri bildirim sağlama konusunda eğitmenler açısından, çok fazla zaman almaz. İfadesi YANLIŞtır çünkü öğretim sürecinde çok sayıda kişi bulunmaktadır. Bu yüzden yolu ile haberleşme sağlanır ki bu da zaman alıcıdır. 23. A) Konu - Yeniden kurmacılık YANLIŞ B) Konu - İlerlemecilik YANLIŞ C) Öğrenci - Daimicilik YANLIŞ D) Öğrenci - Esasicilik YANLIŞ E) Sorun - Yeniden kurmacılık DOĞRU 24. Hizalama (Alignment) ilkesini dikkate alarak bir materyal hazırlamak isteyen Sevgi öğretmen, bu ilke ile Tasarımda birlik ve düzen oluşturmaya dikkat etmektedir. Böylece daha rahat ve uygun bir materyal yapısı oluşacaktır. 28. Örnek Olay; Olmuş ya da olması muhtemel bir olayın öğrencilere sunulması ve sonrasında örnek olay içindeki problem çerçevesinde sorulan sorularla tartışma ortamı oluşturulması esasına dayalı bir yöntemdir. Örnek olay, yazılı bir metin biçiminde olabildiği gibi, senaryo biçimindeki filmler, gazetelerden, anılardan, çeşitli kitaplardan alınmış parçalarda olabilir. Örnek olay dersin gelişme bölümünde kullanılır. 25. Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa, izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır. Tasarım her iki alanda da tekrarlandığında, denge simetrik veya formal olacaktır. Ancak; birçok durumda gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik veya informal tasarımlar amaçlayabilirsiniz. 4

7 29. I. öncülde geçme sınırı verildiğinden ölçüt II de puanlamayla ilgili bilgi verildiğinden ölçme kuralı, III de devamsızlık sayısının belirlenmesi ölçme olduğu için bu sayının belirlenmesi kuralı yani ölçme kuralı verilmiştir. IV de başarılı sayılmanın sınırı verildiğinden ölçüttür. 30. Maddenin güvenirliği, ayırıcılığı, varyansı yüksek olduğundan maddeye bilenler doğru cevap vermektedir. Bu durumda testten yüksek puanı alanların çoğunluğu maddeyi doğru yanıtlar. Çünkü yüksek puan alanlar bilenlerdir. 33. Güçlük indeksi = P = X K K = Soru sayısıdır. P Türkçe = = 0,70 P Tarih = = 0,50 P Fizik = = 0,80 P Kimya = 6 10 = 0,60 P Matematik = = 0,50 Güçlük düzeyi 1 e en yakın olan Fizik dersinin testi en kolaydır. 31. Rubriğin hazırlanması sürecinde puanlama ölçütleri ölçülen özellikle ilgili olmalıdır. Bu ölçütler öğrencilerin özel ihtiyaçlarıyla ilgili olamaz. 32. Kadir in mutlak başarısı için doğru cevap sayısına bakılır. Testlerdeki soru sayıları farklı olduğu için soru sayıları eşitlenir. MB Türkçe = = MB Tarih = = MB Fizik = = MB Kimya = = MB Matematik = = 62,5 80 Bu durumda Kadir in mutlak başarısının en yüksek olduğu test fizik dersinin testidir. 34. Kadir in gruba göre başarısının incelenmesinde Z puanına bakılır Z Türkçe = = Z Tarih = = Z Fizik = = Z Kimya = = Z Matematik = = 1 10 Kadir in Türkçe testinde Z puanı en düşük olduğundan bu derste grup içinde sıralaması en düşüktür. 5

8 35. Kullanılan ölçüt T puanına dayandığı için bağıl ölçüttür. Çünkü T puanları Z puanlarına, Z puanları ortalamaya ve standart sapmaya bağlı hesaplandığı için T puanı ortalamaya ve standart sapmaya dayandığı için bağıl ölçüttür T puanı en az 60 olanlar ön koşulu sağladığından Z puanı en az 1 olanlar ön koşulu sağlar. Bu durumda sınava katılan adayların %16 sı ön koşulu sağlamaktadır. Ancak III. öncülde verilen bağıl ölçüte uygun bir ifade değil mutlak ölçüte uygundur. 39. II. şubede 2. uygulamada ortalama 62 varyans 4 olduğundan 64 doğru cevabı olan öğrencinin Z puanı hesaplanır. (Standart sapma) 2 = varyans = 4 olduğundan Standart sapma = 2 olur Z = 2 = 1 olur Z 0 1 Öğrenci grubun %84 ünden başarılı olduğu için %16 lık dilime girer. 36. İkinci testin standart hatası yüksek olduğundan ikinci testin güvenirliği daha düşüktür uygulamada ortalaması en düşük şube III. şube olduğundan test III. şubeye en zor gelmiştir. 37. Yazılı yoklamalarda her bir sorunun tek bir hedef davranışı ölçme şartı yoktur. Her bir soru birden fazla hedef davranışı yoklayabilir. 38. I. Şubede varyans 5 ten 3 e düşmüş II. Şubede varyans 8 ten 4 e düşmüş III. Şubede varyans 7 den 5 e düşmüş IV. Şubede varyans 10 dan 12 ye yükselmiş V. Şubede varyans 8 de 6 ya düşmüş Varyanstaki düşme miktarı en çok II. şubede olduğundan II. şubenin en çok homojenleştiği söylenir. 6

9 41. Nörofizyolojik yaklaşım daha çok beyin, sinirler, kalıtım ve hormonlardaki değişimlerle ilgilenir. Hayatın anlamı, insanın varoluşu, şimdi ve burada gibi kavramlarla ilgilenerek insan davranışlarını açıklamaya çalışan yaklaşım varoluşçuluktur. 42. Öğrenciler arasındaki tek farklılık zaman içinde yaşadıkları mekanların ve dolayısıyla yaşantılarının değişmesidir. Bu nedenle ilgilerdeki farklılaşma yaşantı kavramı ile açıklanır. 43. Ergenlik döneminde kızlar ağ, erkeklerde kas dokusunda artış olur. Erkekler arasında yaşıtı kızlardan öne erinlik dönemine girenler olabilir. Ergenliğe girişin ilk işareti ikincil cinsiyet özellikleridir. Jinekomasti erkek çocuklarda gözlenen göğüs düğümcükleridir. 47. I. Umut Bey nişanlı olduğu Emine ile arada bir buluşup dışarıya çıkmaktadır. Her buluşmalarında tartıştıkları konu Umut un soğuk davranmasıdır. Emine nin beni seviyor musun?, aramızdaki ilişki hakkında ne düşünüyorsun? gibi sorularına anlamsız basit şeyler olarak değerlendirdiği için sinirlenmektedir. (Kaçınan) II. Eşinden dayak yiyen Safiye hanımın neden ayrılmıyorsun? sorusuna ama ben onu çok seviyorum, onu kaybetmeyi aklımın ucundan bile geçiremem, benim için çok değerlidir demiştir. (Kaygılı) III. Ailesinden ayrı bir şehirde üniversitede okuyan Özlem nerede yemek yediği, ne zaman kalktığı, arkadaşları ile ne zaman buluşacağı gibi her konudaki yaşantısını ailesine bildirmektedir. (Kaygılı) IV. Yeni evli olan Mutlu ve Ayşe beraberken gayet mutlu bir hayat yaşamaktadırlar. Ayşe nin annesi hastanede olduğu için Ayşe zaman zaman annesinin yanında kalmakta ve annesinin yanında kaldığı zamanlar birbirleri hakkında hiçbir kuşkuları yoktur. (Güvenli) 44. Bilginin insanın biyolojik gelişimine paralel olarak içinde bulunduğu ortam ile karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olarak oluştuğunu savunan, bilgiyi gelişimsel terminoloji ile açıklamaya çalışan epistemoloji anlayışına genetik epistemoloji adı verilir. 45. Piaget nin bilişsel gelişim kuramına göre Ozan ın aslan şeması ile kral şemalarını birleştirerek bunları aynı çatı altında toplaması örgütleme kavramı ile açıklanmaktadır. 48. Gelişim dönemleri ve her bir gelişim döneminde yerine getirilmesi gereken gelişim görevleri doğru olarak eşleştirildiğinde, çocuğun akranlarıyla geçinmeyi öğrendiği yaşam dönemi ikinci (son) çocukluk dönemidir. Çocuğun yaşamın bu döneminde akranlarıyla geçinmeyi öğrenebilmesi için de 0-1 yaş aralığında annesiyle iletişiminin iyi olması ve güvenli bağlanma biçimine sahip bulunması gerekir. CEVAP D 46. I. 20 yaşındaki Buse erkek arkadaşı Burak a şımarık ve çocuksu bir tavırla söylemeyeceğim işte, bana ne, dondurma alırsan belki söylerim demiştir. (İD) II. Pelin in elindeki son parasını dikkatli bir şekilde harcamak yerine o anda yanından geçmekte olduğu lunapark a girip tüm parasını burada harcaması (İD) III. Ferit in canı çok fazla tatlı istemesine rağmen kalan parasını sadece sandviç alarak idareli kullanması (EGO) IV. Çok fazla sigara içen Osman Beyin doktorla görüşmesinden sonra sigarayı bırakmaya karar vermesi (EGO) V. Arkadaş ortamında her anlatılan komik şeylere kahkahalarla gülen Beril in insanlar benim saf bir kız olduğumu düşünecekler demesi (SÜPEREGO) Freud un yapısal kişilik kuramında id i baskın olan bireyler, saldırgan ve merhametsiz bir kişilik yapısına sahiptirler. Kendi plan ve programlarının gerçekleşmesi her şeyden önemlidir. Diğer insanlara ne olduğu ve onların çektiği sıkıntılar çok önemli değildir. Erikson un kuramında ise psikososyal gelişimin 3. dönemi olan girişimciliğe karşı suçluluk duygusu döneminde aşarı girişimcilik merhametsizlik duygusuna neden olur. CEVAP A 50. Bu örnek olaydaki iki yetişkin arasında geçen konuşmada etkileşim olmasına karşın iletişim yoktur. Bu iki yetişkin arasındaki konuşma, karşılıklıymış gibi görünmesine karşın 1. kişinin söylediklerini 2. kişinin dinlemediği görülmektedir. Piaget nin kuramında bu durum benmerkezci düşünme biçiminin etkisiyle ortaya çıkan benmerkezci dil (konuşmaya) örnektir. CEVAP E

10 51. Bu örnek olaydaki kişinin durumu ağırlıklı olarak çarpıtma savunma mekanizmasını çağrıştırmaktadır. Bir savunma mekanizması olarak çarpıtma, bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumun etkisiyle gerçeği olduğundan farklı bir biçimde algılaması, yorumlaması ve değerlendirmesidir. CEVAP A 57. Tepkisel koşullanma ilkelerinde göre dizideki kahramanın işkenceye götürülmeden önce gözlerinin bağlanması durumu olumlu haberciliktir. Çünkü işkencenin başlayacağını haber vermektedir. İşkence bitmek üzere iken bir görevlinin bu kadar yeter demesi ise olumsuz habercidir. İşkencenin biteceğini, işkencenin kesileceğini haber vermektedir. 52. Vedat, orta yaştadır. Orta yaşın krizi olan üretkenlik duygusunu kazanma yolunda davranışlar sergilemektedir. Bu amaçla topluma faydalı olan okul yaptırma etkinliklerine başlamıştır. 58. Hasan Beyin arkasından gelen leoparın saldırısına uğraması ondan korku tepkisini oluşturma bakımından koşuluz uyarıcıdır. Bu olaydan sonra ne zaman ormandaki hayvanların ses çıkarmadan sessizce durduklarını fark etse hemen kendini güvenli bir yere atması ise öğrenilmiş bir tepkidir. Bu nedenle cevap koşullu tepkidir. 53. Güdülenme öğrencide öğrenme isteğinin oluşmasıdır. Bu bazen içten olabileceği gibi bireyin dışından da olabilmektedir. Örneğin KPSS ye hazırlanan bir kişinin geleceğini güvenceye almak istediği için ders çalışması onun dıştan güdülendiğini göstermektedir. 54. Öğrencinin sabahları erken kalkıp ders çalışmayı öğrenmeye etki eden fizyolojik durumla yakından ilgili olduğu için öğrenmeyi etkileyen bireysel faktörlerle ilgilidir. Bunun dışındaki seçenekler öğrenme stratejisi ya da öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler arasındadır. 59. Ercan ın sarışın kızı gördüğünde canının yanması koşullanmadan sonra gerçekleşen bir durum olduğu için koşullu tepkidir. Bu olaydan sonra cep telefonu mağazası koşullanma sürecine hiç girmediği halde Ercan ın canının yanmasına neden olması ön koşullanmaya örnektir. 60. Sobadan eli yanan çocuğun hemen elini çekmesi koşulsuz tepkidir. Sahibinin sesini duyan köpeğin salya salgılaması öğrenilmiş tepki olduğundan koşullu tepkidir. Yıllar sonra sevgilisinin parfüm kokusunu duyan kişinin heyecanlanması koşullu tepkidir. 55. Önce sol eli yazmaya başlayan, sol eliyle yazmaya yatkın olan Nurdan daha sonra öğretmenin zorlaması ile sağ eli ile yazmayı öğrenmiştir. Ancak önceki bilgisi olan sol elle yazma bilgisi sonraki bilgi olan sağ elle yazma bilgisini unutturmuştur. 56. Tepkisel koşullanma ilkelerine göre papatya çayı içen Elif in rahatlaması uyuması koşulsuz tepkidir. Daha sonraki zamanlarda papatya çayı kelimesi duyduğunda rahatlaması ise öğrenilmiş tepkidir. Bu nedenle koşullu tepkidir. 61. Olumsuz pekiştirme temel olarak bireyin olumsuz uyarıcıdan kaçınması söz konusudur. Olumsuz pekiştirmede organizma bazen olumsuz uyarıcı ile karşılaşma ihtimalinden kaçınır. Olumsuz pekiştirmede genellikle başlangıçta organizmayı rahatsız eden bir uyarıcı vardır. Olumsuz pekiştirme olumlu bir davranışın ardından yapılan bir işlemdir. Ancak Olumsuz pekiştirmede olumlu uyarıcı ortamdan çıkarılarak davranışın yapılma sıklığı artırılmaz. Olumlu uyarıcı ortamdan çıkarılarak yapılacak işlem II. tip cezadır. Bu uygulamanın sonunda davranışın yapılma sıklığında azalma olur. 8

11 62. Kahraman ın korktuğunda yüzünün sararması tepkisel davranıştır. Tepkisel davranış bir uyarıcıya karşılık gösterilen tepkidir. Edimsel koşullanmada organizma davranışı yapmada bilinçli davranırken tepkisel koşullanmada davranış bilinçsizdir. 68. Anne ve babanın davranış kalıpları çocukluk yaşantılarımız sırasında gözlem yoluyla öğrenilmektedir. Bu öğrenmeler gerektiğinde kullanılmak üzere zihinde saklanır. 63. Değişken aralıklı pekiştirmede davranışın değişen zaman aralıklarında pekiştirilmesi söz konusudur. Bu nedenle verilenler içinde mağaza sahibinin beklenmedik zamanlarda çalışanların yanına gelmesi değişken aralıklı pekiştirmedir. 69. Taciz gibi kötü durumları öğrenen rehber öğretmen stajyer ise bu durumu tecrübeli olan meslektaşına durumu açıp ne yapması gerektiği hakkında yardım almalıdır. Eğer rehber öğretmen stajyer değilse o zaman durumu önce müdüre daha sonra emniyete bildirmesi gerekir. 64. Premack ilkesi, davranışı davranışla pekiştirmektir. Bu nedenle premack ilkesinde az istenen davranışı yaptırmak için çok istenen davranışın pekiştireç olarak kullanması gerekmektedir. yemeğini yemezsen televizyon izleyemezsin ifadesi olumsuzluk içerdiği için uygun bir örnek değildir. 65. Davranış ortamda bir uyarıcı varken yapılıp başka bir uyarıcı varken yapılmadığında söz konusu uyarıcı ayırt edici uyarıcı haline gelmektedir. Orçun un annesinden çok babasına benzemesinin ayırt edici uyarıcı kavramı ile ilgisi yoktur. 70. Gönüllülük ilkesinin özü yardım almak üzere öğrencinin zorlanmamasıdır. Bu nedenle öğrenciyi zorlayıcı her yaklaşım gönüllülük ilkesine ayrı düşer. Seçenekler arasından en uygun yaklaşım okul rehber öğretmenine durumu anlatmak ve onun öğrenci ile görüşmesini istemektir. 66. Thorndike ın kuramına göre bir öğretmenin İngilizce dersinde sorduğu kavramın İngilizce karşılığını söyleyen öğrencilere teşekkür edip, doğru cevabı veremeyen öğrencilerini azarlaması etki kanununa uygun olmayan bir örnektir. Thorndike etki kanunu ile ilgili yaptığı son değerlendirmede davranışın pekiştirilmesinin olumlu etki yarattığını, cezalandırılmasının davranış üzerinde olumlu etkisinin olmadığını belirtmiştir. 71. Rahmi nin beden eğitimi öğretmeni tarafında profesyonelliğe hazırlık çalışmalarına alınması, onun belli bir alanda yetiştirilmesi, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda yetiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum öğrenci kişilik hizmetlerinden özel yetiştirme hizmetleri kapsamındadır. 67. Bandura nın sosyal öğrenme kuramına göre modelin davranışlarının cezalandırılmasının model alanda aynı davranışta azalmaya yol açması durumu dolaylı öğrenme kavramı ile açıklanır. Dilek başkalarının yaşadığı olumsuzluğu gördüğünde ortamdan uzaklaşmıştır Derecelendirme ölçeklerinin hazırlanması sırasında ölçeklerdeki dereceler 3-7 arasında olmalıdır. Çok sayıdaki derece gözlemle ilgili sağlıksız sonuçların ortaya çıkmasına neden olur.

12 73. Sözel alanda daha başarılı olan ve aynı zamanda ikna kabiliyeti olan, sosyal ve yardımsever olan öğrenci (Öğretmen) Sezin dir. İş ayrıntısını seven, dikkatli ve sabırlı (Bankacı) Gökçen dir. Sosyal olan ikna gücüne sahip, ticareti seven öğrenci (Avukat) Seda dır. El-göz koordinasyonuna sahip, mekanik ilgi ve yetenekleri olan öğrenci (Beden Eğitimi) Göknur dur. Soyut düşünebilen, sözel ve sayısal yeteneklere sahip, olaylara eleştirel bakabilen öğrenci (Bilim İnsanı) Volkan dır. 78. Sınıf rehber öğretmeninin doldurması gereken bireyi tanıma tekniği anekdot adı verilen vaka kaydı formudur. Bu form önceden hazırlanır ve gözlemciden istenen bu formda yer alan gözlem alanına yaptığı gözlemi yazması. 74. Seçenekler arasında örneklendirilmeyen kişilik tipi sanatçı tiptir. 75. İşlerinin yolunda gitmediğini düşünen ve kötü bir gün geçiren öğrenciye karşı en doğru yaklaşım onu anladığımızı göstermektir. Bu da ancak öğrencinin yaşadığı duyguları anlamaktan geçer. Verilenler arasından en uygun tepki onun duygularını anlamaya yönelik tepki çok üzülmüşsün, bütün olumsuzlukların seni bulduğunu düşünüyorsun ifadesidir. 79. Kendisine ilgi, yetenek vb bireyi tanıma teknikleri uygulandığı halde hala bir meslek seçme konusunda kararsızlık yaşayan öğrencilere verilmesi en uygun rehberlik hizmeti mesleki danışmadır. Gamze ye baskı uygulamalarının Gamze üzerindeki olumsuz etkileri hakkında aileyi bilgilendirme çalışmaları müşavirlik hizmetidir. 76. İlkokullarda (5-9 yaş) verilen rehberlik hizmetlerinin ana teması eğitsel rehberlik ve oryantasyon ağırlıklıdır. Grup rehberliği etkinlikleri ağır basar. Koruyucu önleyici rehberlik hizmetleri ön plandadır. Verilen hizmetlerin merkezinde sınıf öğretmeni vardır. Bu nedenle E seçeneği yanlıştır. 77. Aşk ergenlik dönemindeki karşı cinse yönelimin doğal bir sonucudur. Ergenlik döneminde bu türden duyguların yaşanabileceği, bu türden duyguların geçici olduğu, bu tür duyguların yaş olarak kendilerine daha yakın kişilere aktarılmasının daha uygun olduğu hakkında öğrencilerle görüşmeler yapılması en uygun davranıştır. 80. Akran baskısı: Aynı yaş grubundaki bir başka kişiye bir davranışı yaptırmak amacıyla ısrar etmek cesaretlendirmektir. Örneğin, okuldan kaçma, markalı giyinme vb. gibi. Soruda örneklendirilen Hale nin babasıyla aldığı ucuz ayakkabıları giymemesinin sebebi akran baskısıdır. Akran zorbalığı: İncitmeye ya da rahatsız etmeye yönelik, zaman içinde tekrarlayan ve daha güçlü biri ile daha güçsüz arasında bir güç dengesizliği içinde gelişen bir davranıştır. Saldırganlığın bir formu olup bir çocuğa bir veya daha fazla öğrenci tarafından kasıtlı olarak sürekli saldırgan davranışların uygulanması ve çocuğun bunlara karşı sürekli olarak korumasız durumda olmasıdır. Akran zorbalığı örnekleri arasında; ad takma, sözel olarak tehdit etme, hakaret etme, vurma, dalga geçme, dışlama, kasıtlı olarak kurbanın eşyalarına zarar verme, korkutarak kurbanın eşyalarını, parasını alma. gibi davranışlar sayılabilir. 10

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞI AKRAN İLİŞKİLERİ Akran etkileşimi doğum itibariyle başlamaktadır. Ancak yaş ilerledikçe akranlarla geçirilen

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematiğin doğası / Matematiksel bilgi Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Yönetim Kavramları... 1 Yapılandırmacılık ve Eğitim... 4 Sınıf Yönetimi Boyutları... 11 Sınıf Yönetiminde Rehber Kurallar... 16 Sınıf Yönetiminde Öğretmen

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme TEMEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim Teknoloji Bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar ve öğretim yöntemleri 2 İlköğretim

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR 13 Eğitim.. 13 Eğitim Türleri ve Sınıflandırılması. 17 Formal (Resmi, Biçimsel) Eğitim.... 18 İnformal (Resmi Olmayan, Biçimsel Olamayan).. 20 Davranış..

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurarak sorun ortaya çıkmadan öğrencilerimize

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 29.01.2016 1. Yarıyıl ÇGL101 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 0 2 4 ÇGL103 Aile Yaşam Döngüsü ve Aile İçi

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKUL TEMELLİ ŞİDDETİ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK OKUL TEMELLİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI BİLEŞENLERİ) Temel Yaklaşım

Detaylı

S I N I F T A D İ S İ P L İ N

S I N I F T A D İ S İ P L İ N S I N I F T A D İ S İ P L İ N 1 Ö ğ r e n c i K a t ı l g a n l ı ğ ı * Açık * Kapalı DEMOKRATİK ORTAM OLUŞTURULMALIDIR. ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE DENGE ARANMALIDIR. Öğretmen Sorumluluğu Öğrenci

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK. İKİNCİ BÖLÜM Sertel ALTUN, Esma ÇOLAK

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK. İKİNCİ BÖLÜM Sertel ALTUN, Esma ÇOLAK İÇİNDEKİLER SUNUŞ /iii İÇİNDEKİLER /v ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM ve YAKLAŞIMLARINA GİRİŞ / vi BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK TEMEL KAVRAMLAR Yasa, İlke, Kuram, Strateji, Model, Yöntem, Teknik, Taktik,

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

Toplumsal Cinsiyetle İlgili Kuramlar

Toplumsal Cinsiyetle İlgili Kuramlar Toplumsal Cinsiyetle İlgili Kuramlar Kuramlar neden önemlidir? Psikanalitik kuram Libido: «biyolojik ve toplumsal cinsiyeti organize eden, biyolojik temelli cinsel enerji» «yaşam içgüdüsünü (eros) çalıştıran

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ

PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ 1 EĞİTİM PROGRAMI TASARIMLARI Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla başlanır. Eğitimi planlama sürecinde; Ne yapılmalıdır?

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar.

Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar. Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar. Kaçma Koşullanması - Kaçınma Koşullanması Farkı Kaçma koşullanması kaçınma koşullanması arasındaki farkı bilmek KPSS denemelerinde ve sınavda arkadaşlara

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

Öğrenme Stili Nedir?

Öğrenme Stili Nedir? Öğrenme Stili Nedir? «Öğrenme stili parmak izi kadar kişiye özgüdür» Öğrenme stili kişisel öğrenme yolumuzdur. Öğrenme bireylerde farklı yollarla sağlanabilir. Öğrenme stilini bilen, kendi zayıf ve güçlü

Detaylı

Stratejiler 4. Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme

Stratejiler 4. Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme Strateji 1 Genel olarak; bir şeyi elde etmek için izlenen yol yada amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır. Eğitim açısından strateji; dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem,

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI A) TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Eğitim? Öğrenme? Öğretme? Öğretim? Eğitim Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına

Detaylı

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler 1 1. Gelişim ve Değişim Gelişim, organizmanın doğum öncesi dönemden başlayarak (döllenme) bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal yönden

Detaylı

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 İçindekiler 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 Marilena Z. Leana-Taşcılar Özet...1 Üstün zekâlıyım: "Eyvah!" mı? "Yaşasın!" mı?...4 Etiketleme...6 Etiketlemenin Avantajları ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜR.ÇAĞ.YAK. Ders No : 0310340121 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı