TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON"

Transkript

1 TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013

2 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ : ?.Y Her hakký saklýdýr ve Millî Eðitim Bakanlýðýna aittir. Kitabýn metin, soru ve þekilleri kýsmen de olsa hiçbir surette alýnýp yayýmlanamaz. EDÝTÖR Dr. Sakin ÖNER PROGRAM GELÝÞTÝRME UZMANI Barýþ ÜLGEN ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ REHBERLÝK VE PSÝKOLOJÝK DANIÞMA UZMANI Fatih ORDU GÖRSEL TASARIM Sevda ERMAN Ruhsar KESENLÝ ISBN Millî Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 231 sayýlý kararý ile ders kitabý olarak kabul edilmiþ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayýlý yazýsý ile üçüncü defa adet basýlmýþtýr.

3

4

5

6

7 İÇİNDEKİLER I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT Güzel Sanatlarda Edebiyatýn Yeri Edebiyatýn Bilimlerle Ýliþkisi Dilin Ýnsan ve Toplum Hayatýndaki Yeri ve Önemi Metin Edebî Metin II. ÜNİTE: COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) Þiir Ýnceleme Yöntemi Zihniyet Yapı Tema Þiir Dili Ahenk (Ses ve Ritim) Gerçeklik ve Anlam Þiir ve Gelenek Yorum Metin ve Þair Şiir Okuma Manzume ve Þiir III. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER Olay Çevresinde Oluþan Edebî Metinleri Tanýma ve Gruplandýrma (Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine) Anlatmaya Baðlý Edebî Metinleri Ýnceleme Yöntemi Metin ve Zihniyet Yapý (Olay Örgüsü, Kiþiler, Mekân, Zaman) Tema Dil ve Anlatým Metin ve Gelenek Anlama ve Yorumlama Metin ve Yazar Anlatma Esasına Baðlý Metinleri Okuma Göstermeye Baðlý Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine) Göstermeye Baðlý Edebî Metinleri Tanýma (Tiyatro) IV. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER Öðretici Metinleri Ýnceleme Yöntemi Metin ve Zihniyet Yapý (Plan) Ana Düþünce Dil ve Anlatým Metin ve Gelenek Anlam - Yorum Metin ve Yazar Öðretici Metinleri Okuma Proje Çalýþmasý Edebiyat Terimleri Sözlüðü Kaynakça Türkiye Haritasý Türk Dünyasý Haritasý

8

9 1. Güzel Sanatlarda Edebiyatýn Yeri 2. Edebiyatýn Bilimlerle Ýliþkisi 3. Dilin Ýnsan ve Toplum Hayatýndaki Yeri ve Önemi 4. Metin 5. Edebî Metin

10 1. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri 1. Güzel, doðru, iyi ve faydalý kavramlarýyla insan etkinliklerinin ve bilgi alanlarýnýn hangileri arasýnda iliþki kurabilirsiniz? Tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý defterinize yazýnýz. 2. Ýnsanlarýn çevrelerini, eþyalarýný ve kendilerini güzelleþtirmeye neden ihtiyaç duyduklarýný sözlü olarak ifade ediniz. 3. Çanakkale Türküsü, Çanakkale Þehitlerine þiiri ve Çanakkale Þehitleri Anýtý nda ayný konu iþlenmesine raðmen farklý teknikler kullanýlmýþtýr. Siz de konusu ve temasý ayný olan bir anýt resmi, bir türkü ve bir þiir bulup sýnýfa getiriniz. Getirilen malzemeleri konuyu iþleme teknikleri bakýmýndan birbirleriyle karþýlaþtýrýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz. 4. Atatürk'ün sanatla ilgili özdeyiþlerini bularak sýnýf panosuna asýnýz. Sýnýf iki gruba ayrýlýr. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup, bir yerin (deniz kýyýsý, dað, orman vb.) resmi ile doðal görünüþünü karþýlaþtýrýr ve aralarýndaki farklýlýklarý belirler. Ýkinci grup doðadaki seslerle þarký ve türkülerdeki sesleri karþýlaþtýrýr ve farklýlýklarý belirler. Grup sözcüleri belirlenen farklýlýklarý sýnýfa sunarlar. Öðrenciler bu farklýlýklarýn sebeplerini tartýþýrlar. Grup sözcüleri ulaþýlan sonuçlarý tahtaya yazarlar. 1. Metin KAR Kardýr yaðan üstümüze geceden, Yaðmurlu, karanlýk bir düþünceden, Ormanýn uðultusuyla birlikte Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte Kar yaðýyor üstümüze, inceden. Sesin nerde kaldý, her günkü sesin, Unutulmuþ güzel þarkýlar için Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, Rüzgâr gibi ta eski Anadol'dan Sesin nerde kaldý? Kar içindesin! Ne sabahtýr bu mavilik, ne akþam! Uyandýrmayýn beni, uyanamam. Kaybolmuþ sevdiklerimiz aþkýna, Allah aþkýna, gök, deniz aþkýna Yaðsýn kar üstümüze buram buram Buðulandýkça yüzü her aynanýn Beyaz dokusunda bu saf rüyanýn Göðe uzanýr -tek, tenha- bir kamýþ Sýrf unutmak için, unutmak ey kýþ! Büyük yalnýzlýðýný dünyanýn. Ahmet Muhip DIRANAS Yuliy KLEVER ( ) 2

11 Aristo nun hareket denklemi, K bir sabit ve V de hýz olmak üzere F = KV þeklindedir. Bu yasaya göre kuvvet uygulanmayan bir cisim zorunlu olarak hareketsiz kalacaktýr. 1. Kar þiiri ile yukarýdaki metni, yazýlýþ amacý ve dil bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz. Ýki metin arasýndaki farklýlýklarý sebepleriyle birlikte maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz. 2. Çanakkale Þehitleri Anýtý nýn, Kar þiirinin ve yanýndaki resmin size neler düþündürdüðünü sözlü olarak ifade ediniz. 3. Kar þiirini, þiirin yanýndaki resmi ve seyrettiðiniz bir sinema filmini, seçtikleri anlatým yollarý bakýmýndan deðerlendiriniz. Aþaðýdaki þemayý da dikkate alarak güzel sanatlarýn hangi ölçütlere göre sýnýflandýrýldýðýný belirleyiniz. SANAT İŞİTSEL (FONETİK) SANATLAR MÜZÝK... EDEBÝYAT... GÖRSEL (PLASTİK) SANATLAR MÝMARÝ... HEYKEL. RESÝM... HAT DRAMATİK (RİTMİK) SANATLAR TÝYATRO... DANS... SÝNEMA.... BALE 1. ÞEMA Sanatlarý Sýnýflandýrma Þemasý OPERA 4. Sanatlarý Sýnýflandýrma Þemasý na göre Kar þiiri hangi sanat dalýna örnek olabilir? Siz de þemada boþ býrakýlan noktalý yerlere ilgili sanat dallarýna ait örnekler yazýnýz. Sýnýf üç gruba ayrýlýr. Grup sözcüleri seçilir. Gruplar müziðin, resmin, þiirin olmamasý hâlinde hayatýmýzda ne gibi eksiklikler meydana geleceðini tartýþýrlar. Grup sözcüleri ulaþýlan sonuçlarý tahtaya yazarlar. 5. Sizce hayal etmeden yaþamak mümkün müdür? Yahya Kemal Beyatlý nýn Ýnsan âlemde hayal ettiði müddetçe yaþar. dizesinden yola çýkarak hayalin insan için önemini ve insanýn eseri olan güzel sanatlara etkisini tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý defterinize yazýnýz. 6. Ýlmî eserlerde hayallere yer verilebilir mi? Tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý, bilimlerin ve güzel sanatlarýn özellikleri çerçevesinde deðerlendiriniz. 3

12 3. Metin ATATÜRK, SANAT VE EDEBİYAT 2. Metin KAR MÛSİKÎLERİ Bin yýldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yýl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastýrda duâlar gibi gamlý, Yüzlerce aðýzdan koro hâlinde devamlý, Bir erganun âhengi yayýlmakta derinden Duydumsa da zevk almadým Ýslâv kederinden. Zihnim bu þehirden, bu devirden çok uzakta, Tanbûri Cemil Bey çalýyor eski plâkta. Birdenbire mes ûdum iþitmek hevesiyle, Gönlüm dolu Ýstanbul un en özlü sesiyle. Sandým ki uzaklaþtý yaðan kar ve karanlýk, Uykumda bütün bir gece Körfez deyim artýk! Yahya Kemal BEYATLI... Yeryüzüne kar yaðmasý için, alt katmanlarýn sýcaklýðýnýn 0 C un altýnda olmasý yeterlidir. Bu, karýn yere düþmeden önce erimesini önler. Kuvvetli kar yaðýþlarý, aþýrý erime hâlinin yükseltide birdenbire durmasý þeklinde açýklanýr (donma çekirdekleri etkisi). Böylece karý iki temel koþul belirler: 1. Aþýrý erimenin sürmemesi için oldukça fazla sayýda çekirdeðin bulunmasý ve yükseltide sýcaklýklarýn oldukça düþük olmasý 2. Karýn yaðmura dönüþmemesi için yerdeki sýcaklýðýn 0 C un altýnda olmasý. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi 7. Yukarýdaki paragrafla Kar ve Kar Mûsikîleri isimli þiirleri yazýlýþ amaçlarý bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz. 8. Kar ve Kar Mûsikîleri þiirlerinin birbirinden farklý olmasý sanat ve sanatçý iliþkisi bakýmýndan size neler düþündürüyor? Sözlü olarak ifade ediniz. 9. Þiirdeki Unutulmuþ güzel þarkýlar için, Beyaz dokusunda bu saf rüyanýn, Bin yýl sürecek zannedilen kar sesidir bu, Gönlüm dolu Ýstanbul un en özlü sesiyle. ifadelerinin müzik, resim ve heykel sanatlarý ile anlatýlýp anlatýlamayacaðýný tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý tahtaya yazýnýz. Dünya tarihine baktýðýmýzda, uluslarýn geleceðini yönlendiren bütün büyük liderlerin sanat ve edebiyata karþý yakýn ilgilerine hatta bu alandaki uðraþýlarýna tanýk oluruz. Ama þurasý bir gerçek ki sanatýn gerekliliðine inanan ve bu bilinçte olan tüm önderlerin düþünce yapýlarýnda demokrat ve ilerici nitelikler taþýdýðýný görürüz. Sanatýn temelinde var olan insan sevgisine (insancýllýða), hoþgörüye, yaratma özgürlüðüne büyük önem veren bu önderler; sanatýn gerekliliðine inanýrlarken sanatçýnýn da toplum içindeki saygýnlýðýný ve önemini özdeyiþ (vecize) niteliðindeki sözlerle yeri geldiðinde her zaman vurgulamýþlardýr. Bir toplumun manevi yapýsýnýn mimarý olan sanatçýlar için dünya tarihinde belki de en güzel, en gönendirici sözleri Atatürk söylemiþtir: Efendiler! Hayatta her þey olabilirsiniz; mebus, bakan, hatta cumhurbaþkaný... Ama sanatçý olamazsýnýz. Sanatçýnýn deðeri, saygýnlýðý, önemi ancak bu kadar anlatýlabilirdi... 4

13 Ne var ki Atatürk; sanatý, edebiyatý bireyci zevklerin, ilgilerin bir aracý olarak hiçbir zaman düþünmemiþtir; onu, hayatla baðdaþtýrmýþ ve toplum için yararlý olan bir sanatýn önemi üzerinde durmuþtur. Bir ulus sanattan ve sanatçýdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz. sözlerinde sanatýn, sanatçýnýn hayat ve toplum için var olduðunu vurgular. Atatürk, bu yargýlar doðrultusunda Namýk Kemal ve Tevfik Fikret gibi toplum sorunlarýný iþleyen sanatçýlara sevgi duymuþ, onlarý hayranlýkla, ilgiyle okumuþtur. Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat adlý yapýtýnda; Mustafa Kemal, Fikret in 'Sis', 'Ferda', hatta 'Zangoç' adlý þiirlerini okutup dinlerken her kez, doymak bilmez bir tat ve haz duyuyordu. diye yazar. Kuþkusuz, Atatürk sadece edebiyata deðil; (Cumhuriyet i kurduktan sonra) güzel sanatlarýn her türlüsüne önem vermiþ, ulus ve toplum için bunlarýn gerekliliðini her konuþmasýnda dile getirmiþtir. En büyük özelliði de konuþmalarýný sözde býrakmamýþ, kurduðu halkevlerini birer sanat ve kültür merkezi hâline getirmiþti.... Mehmet Yaşar BİLEN Sonra Yazı Vardı 10. Atatürk, Sanat ve Edebiyat isimli metinden hareketle Atatürk ün edebiyata yaklaþýmýný tespit ederek defterinize yazýnýz. 11. Yukarýdaki metinde Atatürk'ün güzel sanatlara verdiði önemi gösteren ifadeleri bulunuz. Bu ifadeleri Atatürkçü düþünceden hareketle açýklayýnýz. 12. Shakespeare dendiðinde Ýngiltere; Goethe ve Bach dendiðinde Almanya; Dante, Da Vinci ve Michelangelo dendiðinde Ýtalya; Puþkin, Dostoyevski ve Çaykovski dendiðinde Rusya; Sadi ve Hâfýz dendiðinde Ýran; Cervantes ve Picasso dendiðinde Ýspanya; Chopin dendiðinde ise Polonya akla gelir. Bu durum milletlerin tanýnmasýnda hangi etmenlerin ön plana çýktýðýný gösterir? Niçin? Sözlü olarak ifade ediniz Yukarýdaki resimler hangi sanat dallarý ile ilgilidir? Bu sanat dallarýnýn kullandýklarý malzemeleri resimlerin altýndaki noktalý yerlere yazýnýz. Edebiyat hangi malzemeleri kullanýr? Sözlü olarak ifade ediniz. 2. Ýlginizi çeken bir sanat dalý var mý? Bu sanat dalýnýn ilginizi çekme sebebini sözlü olarak ifade ediniz. 3. Mermerden mutfak tezgâhý yapan usta ile mermeri heykele dönüþtüren heykeltýraþýn yaptýklarý arasýnda ne fark vardýr? Sözlü olarak ifade ediniz. 4. Bir ressam sokaðýn baþýnda durmuþ, oranýn resmini çiziyormuþ. Mahalledeki çocuklar çizilen resme bakýp Meðer bizim sokaðýmýz ne güzelmiþ! demiþler. Çocuklarýn bu sözlerini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Sözlü olarak ifade ediniz. 5. Yüksek uygarlýðýn merdiveni sanattýr. Atatürk'ün bu sözüyle ilgili düþüncelerinizi defterinize yazýnýz. 5

14 1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Sanat eseri öncelikle doðruluk ve fayda deðil güzellik amacý güder. ( ) Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalýdýr. ( ) İnsanın var olduðu her yer ve zamanda sanat etkinliði de vardır. ( ) 2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız. Resmin malzemesi fýrça, boya, tuval; edebiyatýn malzemesi ise Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir? A) Pandomim B) Bale C) Heykel D) Mimari E) Tiyatro 4. Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir? A) Yemek tarifi metni B) Anne sevgisini konu alan bir metin C) Toriçelli'nin basýnç deneyini anlatan bir metin D) Trafik kazasýný anlatan bir haber metni E) Karadeniz'in nüfus yapýsýný anlatan metin 5. Ýhtiyar uyanmýþ gibi: Evet dostum, dedi, böyle bir yaratmaya varmak için insanýn inanmasý, sanata inanmasý, eseri ile uzun zaman baþ baþa yaþamasý gerekir. Bu gölgelerden bazýlarý da bana o kadar emeðe mal oldu ki!.. Mesela þurada, yanakta, gözlerin altýnda hafif bir gölge var; buna tabiatta bakarsýnýz, sanatýn ifade edemeyeceðini sanýrsýnýz... Porbus, ihtiyarýn omuzuna vurdu, sonra Poussin e dönüp: Biliyor musunuz ki pek büyük bir ressam karþýsýndayýz, dedi. Poussin aðýr, ciddi bir eda ile: Ressam olmaktan çok bir þair, dedi. Porbus resme dokunarak: Ýþte bizim sanatýmýz yeryüzünde, burada biter, dedi. Sonra da gidip göklerde kaybolur. Porbus: Ama bu bez parçasý üzerinde ne hazlar var, dedi. Honoré de BALZAC (Onore dö BALZAK) Bilinmeyen Þaheser adlı romandan alınmış olan yukarıdaki parçada sanatın hangi yönlerine vurgu yapılmıştır? Defterinize yazınız. 6. Sanatçý, toplumda uzun çalýþmalardan, çabalardan sonra alnýnda ýþýðý ilk duyan insandýr. Atatürk ün yukarıdaki özdeyişi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız

15 2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi 1. Tarih, sosyoloji, matematik, fizik, kimya, biyoloji, týp ve psikoloji gibi bilim ve bilgi dallarýnýn hangi konularý kapsadýðýný belirleyerek defterinize yazýnýz. 2. Derslerde konuyla ilgili birden fazla aracýn kullanýlmasý ve dersin iþleniþinde farklý yöntemlere baþvurulmasý ele alýnan konunun kavranma sürecini nasýl etkiler? Tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý tahtaya yazýnýz. VADİDEKİ ZAMBAK... Dostum, daðýnýk hayat deneylerimi size iletmek için bir araya toplamaya çalýþmak, ustaca hareket etmeniz gereken bir çevredeki tehlikeler karþýsýnda sizi silahlandýrmak, bilseniz ne büyük bir mutluluk benim için! Her þeyden önce, bir bütün olarak ele aldýðým toplum hakkýndaki fikrimin üstünde durun. Ben bu noktaya bir deðinip geçtim ama zaten size bir þeyi kýsacýk anlatmak da yeter. Toplumlarýn kaynaðý tanrýsal bir nitelik mi göstermiþtir, yoksa bunlar insanlar tarafýndan mý Pieter Bruegel ( ) yaratýlmýþtýr, bilmiyorum; hangi yönde geliþme gösterdiler deseniz onu da bilmiyorum ama bence, bu konuda muhakkak olan bir þey varsa o da toplum denen þeyin var olduðudur. Bir kenarda kalýp yaþamak yerine, toplumlarýn içine girmeyi kabul ettiðiniz andan itibaren, onu yaratan kurallarýn da iyi olduðunu kabul etmek zorundasýnýz. Ýþte, yarýn, bu toplumlarla sizin aranýzda da bir anlaþma imzalanacak. Bugünün toplumu insana faydalar saðlamaktan çok onu sömüren bir toplum mudur acaba? Öyledir bence, ne var ki insanýn orada kazançtan çok birtakým sorumluluklar ve yükümlerle karþýlaþmasý ya da kiþiye saðladýðý faydalarý fazlasýyla pahalý satýn almasý konusuna gelince, bunlar bireyi deðil yasa koyucuyu ilgilendirir daha çok. Böyle olunca, ben o kanýdayým ki ister sizin için faydalý ister zararlý olsun, asýl olan toplumda belirmiþ genel kurallara uymaktýr. Ýlk bakýþta basit gibi görünür bu ilke, oysa uygulanmasý oldukça güç bir þeydir; gerçekten bu ilke, bir aðacý canlandýrmak, yeþilliði korumak, çiçekleri açtýrmak, meyvelerini herkesin hayranlýðýný toplayabilecek þekilde olgunlaþtýrmak için en ince, kýlcal damarlara sýzan öz su gibidir. Aziz Félix, yasalarýn hepsi kitaplarda yazýlý deðildir, törelerin yarattýðý yasalar da vardýr, bunlarýn en önemlileri ise en az bilinenleri olmaktadýr; hareketlerinizi, konuþmalarýnýzý, dýþ hayatýnýzý, toplum önüne çýkma, servete yaklaþma gibi durumlarýnýzý yöneten bu yasalarýn öðretmeni de, kitabý da, okulu da yoktur. Bu toplum yasalarýna uymamak demek, toplumsal dünyaya hâkim olacak yerde, o dünyanýn köleliðini kabul etmek demektir... Toplumu, kurnaz davranýp herkesin zararýna olarak kendi mutluluðunu yaratma kuramýyla açýklamaya çalýþmak yýkýcý bir tavýrdýr; çünkü bu açýklama tarzýnýn aðýr sonuçlarý, yasalarý, toplumu ya da insanlarý atlatarak, harcayarak elde edilen þeyin haklý ve uygun olduðuna inanmaya zorlar Toplumu böyle gören bir kimse için, elde edilmesi istenen bir servetin ortaya çýkardýðý tek mesele, sonu bir milyon lira ya da kürek; yüksek bir mevki ya da þerefsizlik olan bir kumardan öteye geçmeyecektir, dostum... Honoré de BALZAC Vadideki Zambak çev.: Cemal SÜREYA 7

16 1. Toplumlarýn kaynaðý tanrýsal bir nitelik mi göstermiþtir, yoksa bunlar insanlar tarafýndan mý yaratýlmýþtýr, bilmiyorum; hangi yönde geliþme gösterdiler deseniz onu da bilmiyorum; ama bence, bu konuda muhakkak olan bir þey varsa o da toplum denen þeyin var olduðudur. Aziz Félix, yasalarýn hepsi kitaplarda yazýlý deðildir, törelerin yarattýðý yasalar da vardýr, bunlarýn en önemlileri ise en az bilinenleri olmaktadýr; hareketlerinizi, konuþmalarýnýzý, dýþ hayatýnýzý, toplum önüne çýkma, servete yaklaþma gibi durumlarýnýzý yöneten bu yasalarýn öðretmeni de kitabý da okulu da yoktur. Toplumu böyle gören bir kimse için, elde edilmesi istenen bir servetin ortaya çýkardýðý tek mesele, sonu bir milyon lira ya da kürek; yüksek bir mevki ya da þerefsizlik olan bir kumardan öteye geçmeyecektir, dostum. Yukarýda Vadideki Zambak adlý romana ait olan metinden üç parça verilmiþtir. Bu parçalarýn hangi bilim ya da bilgi dallarýyla ilgili olduðunu belirleyerek sebepleriyle birlikte defterinize yazýnýz. 2. Bir kenarda kalýp yaþamak yerine, toplumlarýn içine girmeyi kabul ettiðiniz andan itibaren, onu yaratan kurallarýn da iyi olduðunu kabul etmek zorundasýnýz. Yukarýdaki cümlenin bilimsel bir deðeri olup olmadýðýný belirleyerek Vadideki Zambak metninde ifade edilen düþüncelerin bilimsel açýdan bir deðer taþýyýp taþýmadýðýný tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý sebepleriyle birlikte tahtaya yazýnýz. 3. Vadideki Zambak adlý metnin yazýlýþ amacýný ve temasýný belirleyiniz. Bu temanýn baþka bilim dallarýnda da ele alýnýp alýnamayacaðýný tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonucu, edebî eserler ile bilimsel eserlerin yazýlýþ amaçlarý çerçevesinde deðerlendirerek defterinize yazýnýz. 1. Bir edebî eserin deðiþik bilim dallarýndan faydalanmasý edebî esere bilimsel bir eser niteliði kazandýrýr mý? Tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý defterinize yazýnýz. MATEMATİK Bir sýnýfta tam kýrk çocuk dizili; Bir kara tahta, üstünde bir üçgen; Bir koca daire, saðýr, çekingen; Merkezi güm güm eder davul gibi. Dilsiz, vatansýz harfler küme küme, Bekleþir dururlar, azap içinde. Bir yamuðun yan kenarý tamtakýr, Bir ses yükselir yükselir, alçalýr. Azgýn bir problem tutar yolunu, Döner döner ýsýrýr kuyruðunu. Bir açýnýn çeneleri gerilir; Kurt mudur, köpek mi, neyin nesidir? Ne kadar rakam varsa yeryüzünde Üþüþmüþ, karýnca gibi, tahtaya; Koþarlar bir yuvadan bir yuvaya, Fal taþýna dönmüþ gözler önünde. Jules SUPERVIELLE (Jül SÜPERVİYEL) çev.: Sabahattin EYUBOĞLU 8

17 2. Matematik þiirini edebiyat-bilim iliþkisi açýsýndan inceleyiniz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz. 3. Jules Verne in 19. yy. da yazdýðý bilim-kurgu türündeki romanlarýnda Ay a yolculuk gibi bilimsel geliþmeleri ve bazý icatlarý önceden hayal etmesi, edebiyat-bilim iliþkisi hakkýnda size neler düþündürür? Deðiþik bilim dallarýný da göz önünde tutarak tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý defterinize yazýnýz. 1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Birinci Dünya Savaþý ný anlatan bir edebî metin, fizik biliminden yararlanýr. ( ) Ýnsanýn ruhsal durumunu anlatan bir edebî metin, psikoloji biliminden yararlanýr. ( ) Edebiyatın başka bilim dallarından ayırıcı özelliðini güzel sanata özgü bakış tarzında ve deðerlendirme biçiminde aramak gerekir. ( ) 2. Hasta çocuklar, yanlarýnda ailelerinden birer büyük insan -ki hastalardan daha endiþeli görünüyorlar- ve bir anne, pelerinini iliklemek bahanesiyle omuzu sarýlý çocuðunun sýrtýný okþuyor; onu biraz sonra çekeceði acýya hazýrlamak için. Sýralarda hiç düz oturan yok. Hastalar sarýlý bir kol veya bacaðýn bozduðu muvazene ile hep umutlarý kýrýlmýþ, yamru yumru duruyorlar ve büyükler küçüklere doðru eðilmiþler. Peyami SAFA Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız. Bu edebî metin incelenirken... biliminden yararlanýlýr. 3. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-sosyoloji ilişkisiyle ilgili ulaşılabilecek sonuçlardan biri değildir? A) Edebî metinlerin sosyal bir çevrede ortaya çýkmasý B) Edebiyat ve sosyolojinin birbirini etkilemesi C) Edebî eserlerin bir dönemin toplumsal hayatýna ýþýk tutmasý D) Yazarýn toplumsal olaylarý tarafsýz bir þekilde iþlemek zorunda olmasý E) Edebiyatla sosyolojinin amaçlarý bakýmýndan birbirinden ayrýlmasý 4. Bir edebî eser meydana getirilirken neden başka bilimlere ihtiyaç duyulur? Aşağıya yazınız Bu bölümden önce Edebiyatýn Bilimlerle Ýliþkisi hakkında ÖZ ELEŞTİRİ TABLOSU Bu bölümde Edebiyatýn Bilimlerle Ýliþkisi ile ilgili neler biliyordum? neler öğrendim? neleri kavrayamadım? kavrayamadıklarımı nasıl öğrenebilirim? 9

18 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi Oyun için gönüllü bir öðrenci seçilir. Bu öðrenci, günlük hayatýmýzda karþýlaþtýðýmýz bir sorunu sessiz sinema oyununda olduðu gibi sýnýfta anlatmaya çalýþýr. Etkinliði deðerlendirmek için sýnýf üç gruba ayrýlýr. Grup sözcüleri seçilir. Gruplar dilin olmadýðý bir dünyada toplumsal hayatýn nasýl olacaðýný tartýþýr ve grup sözcüleri sonuçlarý tahtaya yazarlar. 1. Arýlar ve kuþlar çaðlar boyu hep ayný biçimde yaþadýðý hâlde, insan her çaðda kendini geliþtirebilmiþtir. Bu geliþimi saðlayan araçlar neler olabilir? Tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý defterinize yazýnýz. 2. Bin yýl önce yazýlmýþ bir kitabý okuyarak o dönem insanlarýnýn hayatý ve düþünceleriyle ilgili bilgi edinmemiz bize dilin hangi iþlevini gösterir? Sözlü olarak ifade ediniz. DİL VE KÜLTÜR Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsuru sayar. O, bu görüþünde haklýdýr. Zira dil, duygu ve düþüncenin âdeta kabýdýr. Bir milletin bütün duygu ve düþünce hazinesi, dil kabýna veya kalýbýna dökülür ve bu dil kabý ile yerden yere, nesilden nesile aktarýlýr. Yazý, dilin sesini kaydeden bir vasýta olarak dilin bir parçasýdýr. Fakat kültür, söz ile de bir millet arasýna yayýlýr. Dil kültürün temeli olduðuna göre bir milletin dil ile ifade ettiði sözlü, yazýlý her þey kültür kavramýna girer. Sabahtan akþama kadar evde, sokakta, çarþýda, iþ yerinde konuþan halk, farkýnda olmadan dil tarlasýný eker, biçer. Dilin duygu ve düþünce ile dolmasýnýn sebebi, günlük hayata çok yakýn olmasýdýr. Her millet, dilini ve kültürünü yüzyýllar boyunca yoðurur. Bu esnada o, akan bir nehir gibi içinden geçtiði her topraktan bazý unsurlarý alýr. Her medeni milletin konuþma ve yazý dili, karþýlaþtýðý medeniyetlerden alýnma kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakýmdan her milletin dili, o milletin çaðlar boyunca yaþadýðý ta-rihin âdeta özetidir. Dile bu gözle bakýlýrsa mana kazanýr. Dil ile tarih ve kültür arasýndaki münasebeti bilen bir kimse, dili tek baþýna almaz. Zira dilde her kelimenin yazýlýþ, ses, þekil ve manasýný tayin eden, tarih ve kültürdür. Yunus Emre'nin þiirlerinin dilini, yazýldýðý devir ve çevreden ayrý ele alamazsýnýz. Zira o aðacýn kökleri gelenek ile beraber, yetiþtiði topraklara sýmsýký baðlýdýr. Bu da gösterir ki filolog sadece dilci deðil geniþ kültürlü, kafasý dil gibi hayatýn bütün imkânlarýna açýk bir insan olmalýdýr. 10

19 Kültür eserleri, dilin belli bir yer ve anda donmuþ þekilleridir. Bu bakýmdan onlarýn abidelerden farklarý yoktur. Kütüphaneler dil abidelerini toplayan müzelerdir. Dil, bir kap olduðuna göre onlara "duygu, düþünce, hayal müzeleri" demek gerekir. Biz eskiden yaþamýþ insanlarýn hayat tecrübelerini, inanç ve deðerlerini bu eserlerden öðreniriz. Aslýnda dili hem þekil hem muhtevasýyla inceleyen filolojinin gayesi, insan kültürünü tanýmaktýr. Fakat bu görüþe ancak dil ile kültür arasýndaki baðlantýyý görenler ulaþabilirler. Mehmet KAPLAN Kültür ve Dil Sýnýf iki gruba ayrýlýr. Grup sözcüleri seçilir. Gruplar, Kültür eserleri, dilin belli bir yer ve anda donmuþ þekilleridir." cümlesiyle ne anlatýlmak istendiðini tartýþýrlar. Ulaþýlan ortak sonuçlar grup sözcüleri tarafýndan renkli kartonlara yazýlarak sýnýf panosuna asýlýr. 1. Bir milletin bütün duygu ve düþünce hazinesi, dil kabýna ve kalýbýna dökülür ve bu dil kabý ile yerden yere, nesilden nesile aktarýlýr. ifadesinden hareketle ayný dili konuþan insan topluluklarý ile ilgili hangi sonuca ulaþýrsınýz? Sözlü olarak ifade ediniz. 2. her milletin dili, o milletin çaðlar boyunca yaþadýðý tarihin âdeta özetidir. cümlesinde anlatýlmak istenen nedir? Sözlü olarak ifade ediniz. 3. Yüzyýllar boyunca dilimize baþka dillerden kelimeler girmiþtir. Dil ve Kültür metninde bu durum nasýl ifade edilmiþtir? Buradan hareketle bu durumun dilin hangi yönünü gösterdiðini tartýþýnýz. Sonuçları belirtiniz. 1. Metin DEDİKODU Zaman bir böcek gibi sinsi kenarda Koltuklarýn didikler durur kadifesini, Hain bir kedi gözü parýldar lambalarda. Þom aðýzlar buz gibi üflerken nefesini, Bir beddua hâlinde uzatarak sesini Saat hýrýltýlarla can çekiþir duvarda. Halit Fahri OZANSOY 2. Metin Alyuvarlarýnda ayný antijene sahip kiþiler dört grup altýnda toplanmýþlardýr. Bunlar; A, B, AB ve 0 gruplarýdýr. Genellikle farklý gruplardaki kanlar karýþtýrýldýklarýnda alyuvarlardaki antijenlerle plazmadaki antikorlar arasýnda ortaya çýkan tepkimeler yüzünden topaklanmalar oluþur. Ayrýca kan aktarýmýnda göz önüne alýnmasý gereken bir etmen de -Rh- deðerinin (+) ya da (-) olmasýdýr. Ömer KULELİ-Osman GÜREL Kimya Güzeldir 3. Metin Estetik duyu veya zevk, hem zekâdan hem iradeden ayrýlýr; o ne teorik karakteri ne pratik karakteri olan, sui generis (kendine özgü) bir olgudur fakat esas itibarýyla subjektif bir temel üzerinde iþ görmesi bakýmýndan akla ve iradeye benzer. Doðruyu meydana getiren akýl, iyiyi meydana getiren irade olduðu gibi güzeli meydana getiren de zevktir. Güzellik eþyanýn içinde deðildir, estetik duygudan ayrý olarak var deðildir, nasýl zaman ve mekân teorik duyarlýðýn ürünü ise o da bu duyunun ürünüdür. Güzel, hoþa giden (nitelik), herkesin hoþuna giden (nicelik), her ilgi ve kavramdan ayrý olarak hoþa giden (baðlantý), zorunlu olarak hoþa giden (modalite) þeydir. Alfred WEBER / Felsefe Tarihi çev.: H. Vehbi ERALP 4. Metin Olumsuz bir durumla karþýlaþtýðýmýzda, söz gelimi paranýzý kaybettiðinizde, bu durumu yetkililere ve yakýnlarýnýza nasýl ifade edersiniz? Kýsaca yazýnýz. Ailenize: Polise: Öðretmeninize: Arkadaþýnýza:

20 4. Verilen metinleri kullanýlan dil bakýmýndan karþýlaþtýrarak bunlarýn benzer ve farklý özelliklerini belirleyiniz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý defterinize yazýnýz. 5. Verilen metinlerde dilin kullaným farklýlýklarýnýn sebeplerini tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý defterinize yazýnýz. Birkaç öðrenci seçilir. Öðrencilerin her birinden dördüncü metindeki olaylarý canlandýrmalarý istenir. Canlandýrma sonucunda ifadelerde meydana gelen farklýlýklarýn sebepleri sýnýfça tartýþýlýr. Ulaþýlan sonuçlar deftere yazýlýr. 1. Farklý dilleri konuþan insanlarýn farklý kültürel deðerlere ve düþünce tarzlarýna sahip olmasýný, dil-kültür-birey iliþkisi açýsýndan tartýþýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz. 2. Milletler, kendi tarihlerini gelecek kuþaklara aktarmak için dillerini kullanmýþlardýr. Ayný zamanda toplumlarýn yaþadýðý olaylar onlarýn dillerini þekillendirerek deðiþime uðratmýþtýr. Buna göre tarih ile dil arasýnda karþýlýklý bir etkileþimin varlýðýndan söz edilebilir mi? Örnekler vererek defterinize yazýnýz. 3. Eskimo dilinde kar ve Arapçada deve ile ilgili çok sayýda kelime bulunmasý dilin hangi özelliðini gösterir? Sözlü olarak ifade ediniz. 1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Dil, sadece iletiþim aracý olarak kullanýlýr. ( ) Ayný dili konuþan insanlar ortak kültür deðerlerini paylaþýrlar. ( ) Bilim, sanat ve felsefe dili gündelik hayatta kullandıðımız konuşma dilinden farklıdır. ( ) 2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız. Dil, düþünceyi ve iletiþimi düzenleyen ve her parçasý bu amaca hizmet etmek üzere birbiriyle iliþki içinde olan bir.. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim, kavram ya da imge kullanılmamıştır? A) Bir üçgenin iç açýlarýnýn toplamý 180 derecedir. B) Damat, þeker gibi çocuktu. C) Her sanat eseri gerçeði temsil eden bir kurmacadýr. D) Bütün gece çalýþmýþ ve uykusuz kalmýþtým. E) Çocuk gibi sevinmiþtim bu haberi alýnca. 4. Dilin, bireyin kültürel kimliğini meydana getirmesindeki önemi nedir? Defterinize yazınız. ÖZ ELEŞTİRİ TABLOSU Bu bölümden önce Dilin Ýnsan ve Toplum Hayatýndaki Yeri ve Önemi hakkında Bu bölümde Dilin Ýnsan ve Toplum Hayatýndaki Yeri ve Önemi ile ilgili neler biliyordum? neler öğrendim? neleri kavrayamadım? kavrayamadıklarımı nasıl öğrenebilirim? 12

21 4. Metin 1. Bir kazaðýn nasýl örüldüðünü araþtýrýnýz. Örgünün malzemeleri ve nasýl örüldüðü konusunda edindiðiniz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. Buradan hareketle bir örgünün oluþturulmasýyla bir metnin oluþturulmasýný nasýl iliþkilendirebilirsiniz? Defterinize yazýnýz. 2. Sýnýfa bir gazete yazýsý ve bir öykü getiriniz. Bunlarý yazýlýþ amaçlarý bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz. Bu iki türün farklýlýklarýný sözlü olarak ifade ediniz. 3. Balýk, gemi, duvar, bulut sözcüklerinin hangisiyle tutmak sözcüðü arasýnda mantýksal bir bað kurulabilir? 4. Karþý daðlarda tutuþmuþ gibi gül bahçeleri Koyu bir kýrmýzýlýk gökten ayýrmakta yeri Yahya Kemal BEYATLI Yukarýdaki dizelerde doðrudan anlatýlmayan bir durumun olup olmadýðýný sözlü olarak ifade ediniz. 1. Metin KOLTUK DEĞNEKLERİ Bana telaþla, Sen otur. dedi. Bilet ve pasaport iþini yapýp hemen geleceðim. Terminal tenhaydý. Alaný iyice görebilecek bir koltuk seçtim. Karþýmda bir çift, ayakta duruyordu. Adam uzun boylu ve çok zayýftý. Ýçine fazlaca Fransýzca sokuþturulmuþ bir Yahudiceyle bazý þeyler anlatýyordu. Kadýn yarý ilgisi onda, çevresini inceliyor, sonra dürtülmüþ gibi dönüyor, ayný ses tonlu bir kelime dizisi gürültüyle baþlýyor ve son buluyordu. Bir ara gözleri bana takýldý. Bakýþlarý; yüzümde, koltuk deðneklerimde ve dizlerimde ayrý ayrý durarak bir üçgen çizdi. Yaðlý bir kremle parlýyordu yüzü. Dudak boyasý aðzýnýn çevresine taþýrýlarak sürülmüþtü. Siyah, yýrtýk ve edepsiz gözleri vardý. Dirseðiyle dürttü erkeði, çenesiyle beni gösterdi ve ilgisiz bir acýmayla esnermiþ gibi Malade dedi. Çevreyi tarayan gözleri daha sonra bana tekrar takýldýysa da artýk ilgilenmedi. Bir kýsa süre için bile olsa Gitmesine üzülüyor muyum? diye düþündüm. Kesin bir cevap veremedim bu soruya. Yirmi yedi yýldýr hareket etmeyen ayaklarýmýn verdiði acýyla hissim doymuþtu. Olanla yetinmesini biliyordum. Ayrýlmak zordu ama ben bu uzun süre zarfýnda ümit etmemeyi de öðrenmiþtim. Bu, ancak romanlarda bulunabilecek renkli iliþki bile bana ümit etmemek gerektiðini unutturamamýþtý. Zaman zaman incecik ve derinden bir his, bir iðne acýsýyla kendini hissettiriyordu ama düþüncem bu deliþmen isteði daha yeþermeden yakalýyor, yaþamasýna, geliþmesine fýrsat vermeden boðuyordu. Dalmýþým, bir elin omzuma deðmesiyle sýçradým. Üniformalý, tanýmadýðým bir adam Avni Bey? diye sordu. Tereddütle Evet diye cevap verdim. Ýnci Haným gönderdi beni. dedi. Gümrük kontrolünü hemen yaptýrmasý gerektiði için buraya gelemiyor. Lütfen, siz gideceksiniz. Koltuktan aðýrca doðruldum, sonra durdum birden. Peki ama diye düþündüm, bu kadar insan arasýnda, böylesine kesinlikle nasýl buldu bu adam 13

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11:

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11: ÜNÝTE - 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT BÖLÜM 1: GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT - I...11 A. GÜZEL SANATLAR ÝÇÝNDE EDEBÝYATIN YERÝ...11 Ölçme ve Deðerlendirme...13 Kazaným Deðerlendirme Testi...14 BÖLÜM 2: GÜZEL

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri LYS Lisans Yerleştirme Sınavı Öğretmenin defteri LYS EDEBİYAT HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE İÇİNDEKİLER Güzel Sanatlar ve Edebiyat... Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması... 1 29 Bütün hakları Editör

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61 VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. DÖNEM 1. ÜNİTE (GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT) 1. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri... 5 2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi... 7 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi...

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜNÝTE - 1 ÜNÝTE - 2 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI DESTAN DÖNEMÝ TÜRK EDEBÝYATI

ÜNÝTE - 1 ÜNÝTE - 2 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI DESTAN DÖNEMÝ TÜRK EDEBÝYATI ÜNÝTE - 1 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI BÖLÜM 1: TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI - I...15 A. EDEBÝYAT - TARÝH ÝLÝÞKÝSÝ...15 Edebiyatýn Tarihle Etkileþimi...15 Edebî Eser - Tarih Ýliþkisi...15 Edebî Metin - Tarihî

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı