PARASİNUS TABLET. Parasetamol Psödoefedrin HCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARASİNUS TABLET. Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------"

Transkript

1 PARASİNUS TABLET FORMÜLÜ : Beher tablet; Parasetamol Psödoefedrin HCI mg 30 mg içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: Parasinus Tablet, bileģiminde iki etken madde bulundurmaktadır. Parasetamol, etkili bir ateģ düģürücü ve ağrı kesicidir. AteĢ düģürücü aktivitesini hipotalamustaki ısı düzenleyici merkeze etki etmek suretiyle gösterir. Ağrı kesici aktivitesi ise merkezi sinir sisteminde prostaglandin sentezini inhibe ederek ağrı uyarısını inhibe eder ve ağrı eģiğini yükselterek gösterir. Psödoefedrin HCL, sempatomimetik ajan olup, nasal dekonjestan olarak kullanılır. Etkisini vazokontstrüksiyona neden olan solunum sistemi α-adrenerjik reseptörleri uyararak gösterir. BronĢial gevģeme, kalp hızında ve kasılmasında artmayı sağlayan β-adrenerjik reseptörleri de uyarır. Farmakokinetik Özellikleri: Parasetamol, gastrointestinal kanaldan hızla absorbe olur ve çoğu vücut dokularına dağılır. Oral alım sonrası doruk plazma düzeylerine dakika içerisinde eriģilir. Plazma proteinlerine düģük oranlarda bağlanır. Terapötik yarı-ömrü 3 saat civarındadır. Parasetamol baģlıca karaciğerde metabolize edilir ve glukuronik ve sülfat konjugatları halinde idrarla atılır. Psödoefedrin HCI hızla absorbe edilir, monoaminoksidaz ile metabolizmaya oldukça dirençlidir. Oral alım sonrası doruk plazma düzeylerine dakika içerisinde eriģilir. Eliminasyon yarı-ömrü 9-16 saattir. Çoğunlukla değiģmemiģ olarak (% 70 90), az miktarda (% 1-6 ) da metabolitleri halinde idrarla atılır. ENDİKASYONLARI: Parasinus Tablet; soğuk algınlığı, nezle, sinüzit ve üst solunum yolları enfeksiyonları sırasında görülen burun tıkanıklığı, baģ ağrısı, ateģ vb. belirtilerin giderilmesinde semptomatik amaçla kullanılır. 1/6

2 KONTRENDİKASYONLARI: Etkin madde veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılık, şiddetli hipertansiyon ve taşikardinin eşlik ettiği hastalıklar, koroner arter hastalığı, monoamino oksidaz inhibitörleri ile tedavi durumlarında kontrendikedir. Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği olanlarda, böbrek yetmezliği, psikolojik rahatsızlıklar ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. UYARILAR / ÖNLEMLER: Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Parasinus Tablet in formülünde yer alan etken maddelerden; Parasetamol: Aşırı dozda parasetamol alınması karaciğer toksisitesine neden olabilir Yetişkinlerde tek bir alım için minimum toksik doz gramdır, çocuklarda ise 150 mg/kg dır. Eğer risk farktörleri varsa bunların altındaki dozlar da hepatotoksik etki gösterebilir. Risk faktörleri: Hepatik enzim (CYP2E1) indüktörleri kullanılıyorsa: Karbamazepin, fenitoin, barbitüratlar, primidon, rifampin. Hepatotoksik ilaçlar kullanılıyorsa: Makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler. Glutatyon rezervlerinin azaldığı durumlar: Malnütrisyon, starvasyon, kaşeksi, HİV enfeksiyonu, kistik fibroz. Hepatik toksisite, parasetamolün aģırı dozuna bağlı bir komplikasyondur saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 gün üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir. Alkol alan kiģilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aģmaması gerekir. Psödoefedrin HCI: Aritmiler Diabetes mellitus Hipertansiyon Prostat hipertrofisi Böbrek yetmezliği Glokom Tiroid fonksiyon bozukluklarında kullanımından kaçınılmalıdır. 60 yaģın üstündeki hastalarda dikkatle ve gözetim altında kullanılmalıdır. 2/6

3 Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, adrenerjik sinir dokularında norepinefrin miktarını artırarak, psödoefedrin gibi sempatomimetik ilaçların kan basıncı üzerindeki etkilerini artırır. Bu da hipertansif krizle sonuçlanabilir. Bu nedenle MAO inhibitörleriyle tedavi esnasında psödoefedrin kullanılmamalıdır. Göz içi basıncının yüksek olduğu durumlarda 5 günden daha fazla kullanılması tavsiye edilmez. Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuģ veya Ģüpheli konjenital uzamıģ QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır. Laboratuar test etkileşimleri Parasetamol alanlarda: Kan şekeri: Glukoz oksidaz/peroksidaz metoduyla ölçüldüğünde olduğundan daha düşük gözükür. Hekzokinaz/glukoz-6-fosfat dehidrojenaz metoduyla ölçüldüğünde olduğunun aynı gözükür. Serum ürik asit: Fosfotugstad metoduyla ölçüldüğünde olduğundan yüksek gözükür. Bentiromid testi sonuçları geçersizdir. Çünkü hem parasetamol hem bentiromid bir arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan p-aminobenzoik asit miktarını etkiler. Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan idrarda kalitatif 6-hidroksindol asetik asit (5 HİAA) testi yalancı pozitif sonuç verir. Kantitatif test etkilenmez. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı (kategori C): Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı doktor tarafından önerilmelidir. Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri: BaĢ dönmesi yapabileceğinden araç ve makine kullanılırken dikkatli olunmalıdır. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER: Parasinus Tablet in kullanılması sonucunda aģağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu etkiler hafif ve geçici özelliklerde olup ilacın kesilmesiyle ortadan kalkar. Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar: Enfeksiyon Kan ve lenf sistemi hastalıkları: Anemi, trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni, agranülositoz Kardiyovasküler hastalıklar: TaĢikardi, çarpıntı, aritmi, purpura. Gastroinestinal hastalıklar : Bulantı, diyare, dispepsi, flatulans, karın ağrısı, konstipasyon, kusma, gastrointestinal kanama. Sinir sistemi hastalıkları: Sinirlilik, insomnia, huzursuzluk, konvülsiyon, halüsinasyon, baģ dönmesi, baş ağrısı, parestezi, uyuklama. 3/6

4 Bağışıklık sistemi hastalıkları : ÇeĢitli tipte cilt kızarıklıkları ve döküntüleri. Kas-Ġskelet sistemi hastalıkları: Tremor, zayıflık. Solunum sistemi hastalıkları: Dispne, üst solunum yolu enfeksiyonu. Üriner sistem hastalıkları: Analjezik nefropeni Hepato-biliyer hastalıklar: Hepatit Kulak ve iç kulak hastalıkları: Denge bozukluğu Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar: Yüz ödemi, periferik ödem, ateş, asteni. BEKLENMEYEN BĠR EKTĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: Parasetamol; alkol bağımlılarında hepatik enzimleri indükliyen ve hepatotoksik ilaç (makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler) kullananlarda hepototoksisite riskini artırabilir. Kumarın ya da indandion türevi antikoagulanlarla ve fenotiyazinle birlikte uzun süreli parasetamol kullanımı, antikoagülan etkide artıģa neden olabilir. 5 hidrosindol asetik asit testinde yanlıģ sonuç verebilir. Barbitüratlar, karbamazepin, hidantoin, primidon, rifampin ve sülfinpirazon parasetamolün hepatoksik potansiyelini artırabilir ve ağrı kesici etkisini azaltabilir. Ġzoniazid, parasetamolün hepatotoksik potansiyelini artırabilir. Kronik alkol kullanımı, parasetamol toksisite riskini artırır. Fenotiyazin ile parasetamolün birlikte kullanımı ciddi hipotermiye neden olabilir. Klorstiramin, parasetamol absorbsiyonunu azaltabilir (en az 1 saat sonra kullanılmalıdır). Parasetamolün salisilatlarla uzun süreli birlikte kullanımı nefropatik yan etkilere neden olabilir. Parasetamol ile birlikte kullanımı kloramfenikol ün serum düzeylerinde hafif bir artıģa neden olabilir. Oral antikoagülan tedavisi görenlerde hemoraji riskinin artabileceği göz önüne alınmalıdır. Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAİİ) parasetamolün uzun süre birlikte kullanılması advers renal etki riskini arttırır. Böyle kombinasyonlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır. 4/6

5 Diflunisal parasetamolün plazma konsantrasyonlarını % 50 arttırır ve hepatotoksisite riskinin fazlalaşmasına neden olur. Probenesid parasetamolle birlikte verildiğinde parasetamolün plazma klerensi azalır, yarı ömrü uzar. Parasetamolün gekuronid ve sülfat konjugatlarının atılımı azalır. Metoklopramid ve domperidon tipi gastrokinetik ilaçlar parasetamol absorpsiyonunu hızlandırır. Siklopropan, halotan ya da benzeri halojenli anestezik maddelerde ameliyata girecek hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır. MAO inhibitörü almakta olan hastalarda kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri, psödoefedrinin kan basıncı üstündeki etkilerini arttırabilir. Diğer sempatomimetik ajanlar, toksisiteyi arttırabilir. Reserpin ve metildopanın etkileri psödoefedrin ile azalır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Parasinus Tablet; hekim tarafından baģka türlü önerilmemiģse; 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler : 6 saate bir 1 2 tablet verilir. 24 saat içerisinde 8 tabletten fazla kullanılmamalıdır. Alkol alan kiģilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aģmaması gerekir. 12 yaşın altındaki çocuklarda: Hekim önerisi ve gözetimi altında kullanılır. AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ: AĢırı doz alımı sonucunda, içerdiği etken maddelere bağlı yan etkilerin ortaya çıkması ve Ģiddetlenmesi söz konusudur. Akut intosikasyon sırasında ilk 24 saat içerisinde bulantı, kusma, diyare, mide krampları, solgunluk, terleme, bitkinlik ve karın ağrısı oluģabilir. Sarılık ve hepatik yetmezlik belirtileri ise 2 3 gün sonra ortaya çıkabilir. Bir defada 10 g veya daha yüksek miktarlarda alınması belirgin akut kara ciğer nekrozu oluģturur. Tedavisi için, destekleyici önlemlerin yanı sıra sıklıkla N- asetil sistein uygulanır. Ġlk 8 10 saat içinde i.v. infüzyonla uygulanması etkili olmaktadır. Antidotal tedaviye baģlama süresi uzadıkça etkili olma özelliği azalmaktadır. N- asetil sistein oral yoldan da verilebilir. i.v. olarak 20 saat boyunca toplam 300 mg / kg dozunda, oral yoldan ise baģlangıçta 140 mg / kg sonra 4 saatte bir toplam 17 kez 70 mg / kg dozunda uygulanır. Tedavi 72 saatte tamamlanır. 5/6

6 SAKLAMA KOŞULLARI: 25 C in altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Çocukların göremeyeceği, eriģemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ: Parasinus Tablet, 30 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmuģtur. Hekime DanıĢmadan Kullanılmamalıdır. RUHSAT SAHİBİ : Koçak Farma Ġlaç ve Kimya Sanayi A.ġ. BağlarbaĢı Gazi Cad. No: Üsküdar/Ġstanbul RUHSAT TARİHİ ve NO: /09 İMAL YERİ : Koçak Farma Ġlaç ve Kimya Sanayi A.ġ. Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy/Tekirdağ Reçete Ġle Satılır. Prospektüs onay tarihi: 6/6

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü d amblemli, homojen görünüşlü beyaz film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü d amblemli, homojen görünüşlü beyaz film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİKLORON 50 mg ENTERİK FİLM TABLET 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir film tablet; 50 mg Diklofenak Sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml'lik ampul 50 mg deksketoprofen'e

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ELEKTRA 50 mg/2 ml enjektabl çözelti içeren ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PĠNRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lamotrijin 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin 0.26 mg Sodyum

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JET-C 400/250 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Asetilsalisilik asit 400 mg Askorbik asit 250 mg Yardımcı maddeler: S odyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet. Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir.

FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet. Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir. FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet Formülü : Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir. 3.504mg Farmakolojik Özellikleri : Flupentiksol belirgin

Detaylı

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 50 mg azatioprin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Azatioprin, 6-merkaptopürinin (6-MP) bir imidazol türevidir. Azatioprin,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml sinde: Levodopa Karbidopa 100 ml de: Levodopa Karbidopa 20 miligram

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı