SSS İnfeksiyonlarınana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSS İnfeksiyonlarınana"

Transkript

1 SSS İnfeksiyonları E. Ediz TütüncT ncü SSS İnfeksiyonlarınana Cerrahi Yaklaşı şım Serkan Şimşek

2 SSS İnfeksiyonları Santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonları genelde oldukça a seyrek görülen g hastalıklard klardır. r. Ancak bu hastalıklar hızla h ilerleyen ve kısa k sürede ölüm m ya da kalıcı hasarla sonuçlanabilen tablolardır. r. Dolayısıyla yla bu hastalıklar kların çabuk tanınıp tedavi edilmeleri gerekmektedir.

3 SSS İnfeksiyonları SSS de konak savunma sistemleri iki genel kategoride incelenebilir: - Anatomik bariyer / engeller - Mikrobiyal invazyona karşı immünolojik yanıt

4 SSS İnfeksiyonları Mikrobial patojenlere karşı anatomik bariyerler/ mekanik engeller Kafatası ve spinal kolonun kemikleri Meninksler Cerrahi, travma ya da konjenital defektler bu engeli ortadan kaldırırsa rsa infeksiyon riski artar. Mekanik engellerin önemine bir diğer örnek, gram negatif bakteriyemi sonrası menenjitin nadir görülmesidir. g

5 SSS İnfeksiyonları Mikrobiyal invazyona immünolojik yanıt karakteristik olarak üç komponenti içerir: Humoral yanıt Fagositik hücresel yanıt Kompleman İmmünolojik yanıt t mekanizmaları normal koşullarda bulunmazlar.

6 SSS İnfeksiyonları Normal koşullarda ullarda BOS ta antibakteriyal aktivite yoktur. - BOS ta IgG ve IgA düzeyleri serumun % 0,5 i i kadar; IgM düzeyleri serumun % 0,1 inden azdır. - BOS ta PMNL yoktur. - BOS ta mikroglial hücreler hariç, fagositer hücreler yoktur. Mikroglial hücreler antijen sunumunda önemlidirler. - BOS ta kompleman düzeyleri minimal konsantrasyonlardadır. r.

7 SSS İnfeksiyonları SSS, mikrobiyal penetrasyona yanıtın n geç gelişti tiği i bir bölgedir. b Bu da az sayıda mikroorganizmanın, n, immün yanıttan kaçarak arak çoğalabilmesi ve mortalitesi yüksek hastalık k tabloları ile karşı şılaşılmasına yol açarar Hayvan deneyleri subaraknoid boşlu luğa a 20 cfu virulan gram negatif basil inokulasyonu ile menenjit gelişebildi ebildiğini ini göstermig stermiştir. tir. Çalışmalar bakterilerin minimum letal SSS dozunun, İV V dozun milyonda biri kadar olduğunu unu göstermiştir. tir.

8 SSS İnfeksiyonları Konağa a ait bazı faktörler SSS infeksiyonu riskini artırabilir. rabilir. Hipogamaglobülinemi linemi Aspleni Lökopeni Kompleman eksiklikleri T hücre h defektleri AİDS

9 SSS İnfeksiyonları Ig / Kompleman defektleri S. pneumonia,, N. meningitidis,, H. influenzae Nötropeni P. aeruginosa,, S. aureus Hücresel immünite defektleri L. monocytogenes,, M. tuberculosis,, T. gondii,, C. neoformans

10 SSS İnfeksiyonları Primer infeksiyonlar Menejitler akut / kronik Ensefalomyelitler Beyin abseleri Epidural abseler Subdural ampiyemler Spinal epidural abseler Vertebral osteomyelitler Diskitler Postoperatif / Girişim im sonrası infeksiyonlar Cerrahi alan infeksiyonları Menenjitler Eksternal ventriküler dren ilişkili ventrikülitler Şant infeksiyonları Beyin abseleri Subdural ampiyemler Spinal abseler Osteomyelit ve diskitler

11 Kafatasının Osteomyeliti Genellikle kafa travması,, cerrahi girişimler imler ve komşu u bölgelerin b infeksiyonları ile ilişkilidir. Deprese kafatası kırıkları sonrası % 3, Temiz cerrahi girişimler imler sonrası % 0,45 civarında bildirilmiş. En sık s k olarak infekte sinüsten sten yayılım (özellikle frontal sinüsten) sten) ile gelişir. ir.

12 Klinik Nadiren akut tablo ile, genellikle subakut / kronik bir seyir ile başvururlar. Akut başlang langıçlı olgularda eşlik e eden bir patoloji daha beklenmelidir. Lokal hassasiyet ve baş ağrısı önde gelen yakınmalard nmalardır. r. Ateş, lökositoz, sedim yüksekliği i nadirdir.

13 Radyoloji Düz grafilerde calvariumun iç ve dışd kenarlarında nda düzensizlik d saptanır. MRI da T1 ağıa ğırlıklı çalışmalarda kemik iliği sinyal yoğunlu unluğunda unda azalma vardır. r. Erken dönemlerde d kemik sintigrafisi daha yararlı olabilir.

14 Mikrobiyoloji Biyopsi, cerrahi ya da pürülan koleksiyonun aspirasyonu ile elde edilen materyalin kültk ltürü ile etken tanımlanmal mlanmalı. Sinüs s kültk ltürleri güvenilir g değildir. Çalışmalarda en sık s k olarak S. aureus, ardından S. epidermidis etken olarak tanımlanm mlanmış; ; streptokok türleri t ile anaeroblar da bildirilmiştir.

15 Tedavi Optimal tedavi belirsizdir. Cerrahi debridman ile birlikte uzun süreli s antibiyotik tedavisi en iyi sonuçlar ları sağlam lamış. Kültür r sonuçlar ları alınana dek tedavi vankomisin ile sürds rdürülmeli, gram boyası sonuçlar ları ile gram negatif ya da anaerobik tedaviye karar verilmelidir. Cerrahi ile birlikte tedavi hafta parenteral sürdürülmeli ve oral olarak da 2 ay daha uzatılmal lmalıdır.

16 A 13 yaşında kız çocuk bir aydır ara ara olan baş ağrısı ve 1 hafta önce alnında başlamış yumuşak şişlik Tanı: Pott's puffy tumor (frontal sinuzit, subgaleal abse, frontal osteomiyelit ve epidural abse

17

18

19 SUBDURAL AMPİYEM 1836 da tanımland mlandığı günlerde kesinlikle ölümcül l bir tablo olmasına karşı şın, günümüzde mortalite %10 un altındad ndadır. İntrakranial bakteriyal infeksiyonların %13-23 kadarını oluşturur.

20 Etiyoloji Olguların n yarısından çoğunda unda paranasal sinüslerden slerden köken k ken alır. Olguların n % inde frontal ve etmoid sinüsler sler tutulmuştur. tur. Orta kulak ve mastoid % olguda kaynaktır. %5 olguda infeksiyon metastatiktir ve özellikle akciğerden köken k ken alır. Travma, cerrahi girişimler, imler, yanıklar, dental infeksiyonlar,, farenjit, önceden var olan subdural hematomun infeksiyonunu da izleyebilir.

21 Etiyoloji Çocuklarda subdural ampiyem sıklıkla kla menenjit komplikasyonu olsa da yetişkinlerde bu birliktelik sık s k değildir.

22 Mikrobiyoloji Aerob streptokoklar %35 Stafilokoklar %17 S. pneum,, H. inf,, gram ( )( mo %14 Anaeroblar %100 Polimikrobiyal infeksiyonlar sıktır.

23 Patolojik Değişiklikler iklikler İnfeksiyon bir ya da her iki hemisferde,, beyin tabanında, nda, falx cerebri boyunca olabilir. Posterior fossada nadirdir. Subdural boşluktaki luktaki inflamatuar eksuda,, en fazla köken ken aldığı noktaya yakın n yerde (sinüzit / frontal lob, otit / temporal lob) birikir. Ampiyem multiloküle le olabilir. Fokal osteomyelit ya da epidural abseler olguların n %50 sinde gözlenir. g Subaraknoid boşlukta lukta fokal, inflamatuar reaksiyon olsa da pürülan menenjit olguların yaklaşı şık k % 14 ü ünde gözlenir. g

24 Klinik 2. ve 3. dekatlarda daha sıkts ktır. Erkeklerde 4 kat daha sıkts ktır. % olguda eşlik e eden sinüzit ya da otit vardır. r. Ateş,, baş ağrısı,, kusma, meningeal irritasyon bulguları; ; saat içinde i inde fokal nörolojik bulgular gelişir. ir. Olguların n % 50 sinde nöbet n gözlenir. g

25 Klinik Klasik triad; ; sinüzit, ateş ve nörolojik n defisittir. Fokal nörolojik defisitler; hemiparezi,, afazi, fokal nöbetler sıkts ktır. Cerrahi girişim im sonrası ya da kronik subdural hematomun infeksiyonu ile gelişen en tablolar sinsidir, nörolojik n defisitler sık k görülmez. g

26 Tanı Fokal nörolojik defisit ile birlikte meningeal tutulum bulguları varlığı ığında akla gelmelidir Erken tanının mortalite ve morbiditeye etkisi çok fazladır. Kontrastlı CT ile gözden g kaçabilecek abilecek ampiyemler,, MRI ile saptanabilir. Negatif CT ampiyemi ekarte ettirmez!!!

27 Tedavi Acil cerrahi girişim im endikasyonudur. Çok erken dönemde d yakalandığı taktirde sadece antibiyotikler ile tedavi edilebilir. Cerrahi ile birlikte başlanan antibiyotik tedavisi en az 3 hafta sürds rdürülmelidir.

28 Primer infeksiyon Paranazal sinüsler sler OM / Mastoidit Tedavi Tedavi CTR+ Metro CTR+ Metro CTR + Vanko CTR+ Metro Cerrahi / travma sonrası CTR + Dental sepsis sonrası

29 Bifrontal kraniotomi ile pürülan materyal boşaltılması ve destrükte kemik doku kaldırılarak debritman antibiyotikli sıvı ile irrigasyon Pott's puffy tumor (frontal sinuzit, subgaleal abse, frontal osteomiyelit ve epidural abse Pott s puffy tumor: the forgotten entity J Neurosurg 84: , 1996

30 Subdural ampiyem

31 Sagittal post contrast MRI:meningeal anormal kontrast tutulumu yanında halka şeklinde kontrast tutulum ve çevresel ödem Serebral abse subdural ampiyem. Kontrastlı Axial MRI çok septalı subdural ampiyem.

32 T1WI hypointense, T2WI hyperintense, FLAIR ve DWI, kontrast sonrası ring tarzı tutulum. T1 aksiyel hipointense subdural sıvı kolleksiyonu minimal hava sıvı seviyesi T2 aksiyel kesit hiperintens sıvı kolleksiyonu Kontrastlı aksiyel T1 kesit ring tarzında kontrast tutulumu yanında meningeal kontrast tutulumu. Difüzyon ağırlıklı kesitler de subdural sıvıda düşük diffüzyon katsayısı ile sinyal dansitesi artmış

33 An unusual presentation of neurotuberculosis:subdural empyema J Neurosurg 94: , 2001

34

35 Epidural Abse Epidural abse,, dura ile üzerindeki kafatası ya da vertebral kolon arasındaki lokalize infeksiyondur. Periostu kemikten sıyırarak s gelişir, ir, dolayısıyla yla her zaman kesin olarak sınırlandırılmıştır r ve sıkls klıkla kla fokal osteomyelit eşlik eder. İnfeksiyon venlerle durayı geçerse erse tabloya subdural ampiyem de eşlik e edebilir.

36 Patolojik Değişiklikler iklikler En sık s frontal sinüslerden slerden köken k ken alır. Olguların n neredeyse tamamında komşu kemikte osteomyelit vardır. r. Epidural absesi olan olgularda %80 lere varan sıkls klıkta kta subdural ampiyem,, %40 kadar menenjit, %17 beyin absesi eşlik eder.

37 Klinik Semptomların n başlang langıcı yavaş seyirlidir ve sinüzit ya da otit tablosu tarafından maskelenebilir. Baş ağrısı ve mental durumda değişiklikler iklikler ile ardından fokal nörolojik bulgular ve nöbetler ortaya çıkar. Yüz z ya da skalpte ödem ve sellülit lit olabilir.

38 Tanı MRI tercih edilmesi gereken tanı yöntemidir.

39 Tedavi Acil cerrahi drenaj ile antibiyotik tedavisi uygulanır. Eş zamanlı olarak sinüzit, otit ya da osteomyelit cerrahisi de uygulanabilir. Antibiyotik tedavisi, temel olarak subdural ampiyemden farklı değildir.

40 Epidural abse Conservatıve neurosurgıcal management of ıntracranıal epıdural abscesses ın chıldren neurosurgery volume 53 number 4 october

41 Aksiyel CT akut frontal sinusit e bağlı epidural abse, frontal sinus septumunda erozyon ilateral frontal sinus trepanasyonu ve sinus kavitesi irrigasyonla yıkanak drene ediliyor

42 Komşuluk yolu ile yayılım frontal sinuzit,

43

44 BEYİN N ABSELERİ Beyin parankimi içinde inde kapsüll llü, fokal süpüratif olaylardır. r lerin sonunda mutlak ölümcül l bir hastalık k iken günümüzde g bu prognoz dramatik biçimde imde değişmi miştir. BT nin kullanıma girmesi ile erken tanı ve postop izlem olanağı doğmu muş ve mortalite belirgin olarak azalmış ıştır. Metronidazol,, yeni cerrahi teknikler

45 Epidemiyoloji İnsidans hastane kabulünde 1 dolayındad ndadır, ancak günümüzde g artış var. Çoğu u seride erkeklerde ve yaş arasında sıkts ktır. Yaş dağı ğılımı predispozan olaya göre g de değişir. ir. Abse, Paranasal sinüsler sler ile ilişkili yaş Otitik bir odak ile ilişkili ise 20 yaş altı ve 40 yaş üzerinde

46 Epidemiyoloji Beyin abselerinin yaklaşı şık k %25 i çocuklarda (4-7 7 yaş) ) görülür. g r. Hastalar genellikle otit kökenli kenli ya da siyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuklardır. r.

47 Patogenez Beyin abselerine predispozisyon yaratan durumlar: I- Komşu u bir süpüratif odaktan yayılım II- Uzak bir odaktan hematojen yayılım III- Cerrahi / travma sonrası duranın açılması ile IV- İmmünsüpresyon V- Belirlenemeyen

48 Patogenez-I En sık s k olarak komşuluk yoluyla gelişir. ir. Orta kulak, paranasal sinüsler, sler, mastoid hücrelerdeki infeksiyonların yayılımı Genellikle tek, yüzeysel y yerleşimli bir abse gelişir. ir. Tedavileri daha kolay, prognozları daha iyidir. Birincil infeksiyonların tedavisinin artması ile bu tip abselerde azalma vardır. r.

49 Patogenez Otite sekonder abseler genellikle temporal, zaman zaman da serebellar yerleşimlidir. Sinüzit varlığı ığında ise genellikle frontal lob etkilenir. Dental infeksiyonlar nadirdir, molar dişler ile ilişkili olabilir, frontal lob tutulur.

50 Patogenez-II Uzak bir odaktan hematojen yayılımla gelişen en abselerin sıklığı artmaktadır. r. Genellikle çok sayıda ve derin yerleşimli abselerdir. Tedavi daha güçg ve prognoz daha kötüdür. Bölgesel kan akımı ile yayılma eğilimi, e orta serebral arter bölgesinin b en sık s etkilenmesine yol açar. a ar.

51 Patogenez En sık s k olarak pnömoni moni,, akciğer abseleri, bronşektazi ektazi, ampiyem ve kistik fibrozis ile ilişkilidir. Ayrıca cilt infeksiyonları, osteomyelit, pelvik ve intraabdominal infeksiyonları da izleyebilir. Sağdan sola vasküler şantı olan konjenital siyanotik kalp hastalıklar klarında da beyin abselerine predispozisyon söz z konusudur.

52 Patogenez-III Penetran kranioserebral travmalarda artış posttravmatik abse insidansını da artırmaktad rmaktadır. r. Abseler en sık s k olarak parankimde kalan yabancı cisimler, özellikle de kemik fragmanları ile ilişkilidir. Travmatik kafa tabanı kırıklarına bağlı gelişen en BOS fistülleri de posttravmatik abseler ile ilişkilidir.

53 Histogenez Beyin abselerinin histolojik gelişimi imi 4 evrede incelenebilir. 1- Erken serebrit (1-3 3 gün) g Kan damarlarının çevresinde lokal inflamatuar yanıt t / infiltrasyon vardır, r, Lezyonun çevresinde belirgin ödem vardır, r, Santral bölgede b nekroz başlar.

54 Histogenez 2- Geç serebrit ( gün) g Lezyonun merkezinde nekroz olur, pü gelişir, ir, Çevredeki ödem maksimuma ulaşı şır, İnflamasyon zonunun periferinde fibroblastlarca bir retikülin ağ oluşturulur; bu kollajen kapsülün öncüsüdür.

55 Histogenez 3- Erken kapsül l gelişimi imi ( gün) g Çevredeki kollajen doku konsolide olur, nekrotik merkez komşu parankimden ayrılır, r, Ödem azalmaya başlar.

56 Histogenez 4- Geç kapsül l gelişimi imi (14 gün g n ve sonrası) Kollajen kapsül l gelişimi imi tamamlanır. Bu evrede absenin 5 bölgesi b vardır: r: Nekrotik merkez İnflamatuar hücre ve fibroblastlardan oluşan periferal zon Kollajen kapsül Neovaskülarizasyon sahası Ödem ve reaktif gliozis sahası

57 Histogenez Etken mikroorganizma İnfeksiyonun kökenikeni Konağı ğın immün yanıtı Antibiyotik ve steroid kullanımı kapsül l formasyonunu etkiler.

58 Histogenez Antibiyotiklerin erken kullanımı abse ve kapsül l gelişimini imini engeller. Hayvan modellerinde infeksiyonun 48. saatinden sonra başlanan antibiyotik tedavisinin kapsül l gelişimini imini engellemediği gösterilmiştir. tir. Steroidler kapiller permeabilite ve kemotaksisi azaltır, kapsül l gelişimini imini yavaşlat latır.

59 Mikrobiyoloji Streptokoklar, bakteriyel beyin abselerinde % 70 lere varan sıkls klıkta kta izole edilirler. %30-60 birden fazla etken ile birliktedirler. S. aureus %10-15, 15, özellikle travma ve İE ile ilişkili olgularda saptanır. Anaeroblar % dolayında ve genellikle birden fazla mo ile bildirilmiştir. Enterik gram negatif bakteriler %23-33, 33, özellikle otitle ilişkili ve immünsupreselerde

60 Mikrobiyoloji İmmünsupresiflerin,, geniş spektrumlu antibiyotiklerin ve steroidlerin yaygın kullanımı ile fungal beyin abselerinin insidansında nda artış vardır. r. Toxoplasma gondii beyin abselerinin en sık k rastlanan protozoal etkenidir. Etken mikroorganizmalar incelendiğinde, inde, predispozan faktöre göre g etkenlerin değişti tiği i görülür. g r.

61 Mikrobiyoloji Otitis media / Streptokoklar, Bacteroides mastoidit Enterobactericea Sinüzit Streptokoklar, Bacteroides Enterobactericea, S.aureus Penetran travma / S. aureus,, streptokoklar, cerrahi sonrası Enterobactericea Akciğer absesi / Fusobacterium,Bacteroides ampiyem Streptokoklar İnfektif endokardit S. aureus,, streptokoklar Konjenital kalp hast. Streptokoklar, Haemophilus

62 Klinik Çoğu u klinik bulgu, etken mikroorganizma ve beyindeki yer kaplayan lezyonun sayısı, boyutu ve lokalizasyonu ile ilişkilidir. Abseler akut inflamatuar reaksiyonlardır r ve kısa bir klinik seyirle ortaya çıkarlar. Semptomlar genellikle 1 haftadan kısa, k %75 olguda 2 haftadan kısa k sürelidir. s

63 Klinik Başağrısı (%70-95) en sık s k rastlanan semptomdur. Kafa içi i i basınç artışı ile lezyonların kitle etkisi, hafif konfüzyondan derin komaya kadar, bilinç değişikliklerine ikliklerine yol açar. a ar. Fokal nörolojik defisitler (%50-80) sıkts ktır. Lokalizasyona bağlı olarak hemiparezi,, afazi, görme alanı defektleri, nistagmus ve ataksi görülebilir. Baş ağrısı,, ateş, fokal defisit triadı %50 dolayındad ndadır.

64 Klinik Epileptik nöbetler %30-50 civarındad ndadır. Hastaların n yarısında hafif ateş saptanır. Meningismus %20 Papilödem %23-50 Genel durumda ani bozulma herniasyon, subaraknoid / intraventriküler rüptür ile ilişkili olabilir. LP yapılan olgularda %15 mortalite bildirilmiş.

65 Beyin Absesine Yaklaşı şım 1- Beyin absesi şüphesini doğrulamak üzere kontrastlı tomografi ya da MRI çekilmelidir. 2- Lezyon saptandığı taktirde acil cerrahi girişim im endikasyonu vardır. r. 2,5 cm nin üzerindeki ya da belirgin kitle etkisi yaratan bütün b lezyonlar eksize edilmeli ya da stereotaktik olarak aspire edilmeli; örnek mikrobiyolojik olarak incelenmelidir.

66 Radyolojik tanı: Direkt Grafi Bilgisayarlı Tomografi (kontrast- nonkontrast gerekirse çift kontrast ) MRI rutin kesitlerin dışıd ışında MR spektroskopi Diffüzyon zyon-perfüzyon Biopsi

67 Glioblastomadan ayrımında kullanılabiliyor ancak klinik çok önemli Diagnosis of brain abscess by magnetic resonance spectroscopy J Neurosurg 86: ,

68 Beyin Absesine Yaklaşı şım 3- Erken serebrit evresindeki abselerde ya da abselerin çapı 2,5 cm den azsa, en geniş lezyon tanı ve mikroorganizma izolasyonu için i in aspire edilmelidir. 4- Mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemeler için i in örnek temin edildikten sonra ampirik antibiyotik tedavisi başlanmal lanmalıdır.

69 Predispozan durum Otitis media/mastoidit mastoidit Sinüzit Dental sepsis Penetran travma/cerrahi AC absesi/ampiyem ampiyem İnfektif endokardit Bilinmiyor Beyin Absesi Ampirik Tedavi Ampirik tedavi Metro+3. kuşak SS Metro+3. kuşak SS Metro+Penisilin Vanko+3.ku +3.kuşak SS Metro+Penisilin Vanko+Genta Vanko+ + Metro+3. kuşak SS

70 Beyin Absesine Yaklaşı şım Steroidlerin, absenin kapsülle çevrilmesini azalttığı ığı,, dolayısıyla yla komşu u dokulardaki destrüksiyonun arttığı ve sonucu olumsuz etkilediği i bilinmektedir. Serebral ödem ve kitle etkisinin kafa içi i basınc ncı arttırd rdığı ve herniasyon riski yaratarak yaşam amı tehdit ettiği i durumlarda, en kısa k sürede s doz azaltılmak lmak ve kesilmek şartıyla kullanılabilirler. labilirler.

71 Beyin Absesine Yaklaşı şım Fenitoin tedavinin başlang langıcında nda nöbetlere n karşı başlanmal lanmalıdır. Etken saptandıktan sonra spesifik tedaviye geçilmelidir ilmelidir. Antibiyotik tedavisi hafta uygulanmalıdır Absenin eksize edildiği i olgularda tedavi süresi haftaya kısaltk saltılabilir. labilir. Cerrahi uygulanamayan olgularda tedavi 12 haftaya kadar uzatılabilir.

72 Beyin Absesine Yaklaşı şım Radyolojik inceleme antibiyotik tedavisi sırasında haftada bir, tedavi sonrası 1. ayda ve ardından da 2 ayda bir tekrarlanmalıdır. r. Radyolojik düzelme d tedavi başlang langıcından ndan en az hafta sonra başlar. Lezyonların rezolüsyonu 3-44 ay sürebilir. s Tomografide persistan kontrast tutulumu 6-99 aya kadar devam edebilir.

73 ABSE Tekli abse Çoklu abse Ventriküle açılmış abse Postmortem intraserebral abse

74 Akut mastoidit

75 Penetran kafa travması Penetran kafa travması çökme kırığı sonrası abse ve yara iyileşmesi Cerrahi debritman absenin cerrahi eksizyonu Healing of a brain abscess by secondary intention J Neurosurg 99: , 2003

76 Yabancı cisim İntrakkranial ve kemik içinde metal fragmanlar mevcut Frontal lobda iki adet metal artefakt frantal lobda çevresel ödem, yuvarlak hipodens lezyonlar subfalcian herniasyon postkontrast Çevresel kontrast tutulumu olan kistik lezyonlar Pseudomonas aeruginosa Brain abscess related to metal fragments 47 years after head injury J Neurosurg 93: , 2000

77 Komşuluk yolu ile yayılım frontal sinuzit,

78 ABSE Tekli lezyonlar Çoklu lezyonlar

79 stereotactic neurosurgery

80

81 Navigasyon eşliğinde perkütan abse drenajı

82

83 Abse tek lezyon. 2 yaşı şında Ateş, pitozis papilödem dem Perkütan ponksiyon ve abse drenajı Etken Gram + cocci ve Gram basil

84 Kontrast Kontrastsız

85

86 Frontal sinüzit

87 Multi loküle le abse tüm m hastaların n %20 sini oluşturur. Cerrahi eksizyon aspirasyondaki zorluklardan dolayı tercih edilen bir girişim im olabilir. Rekürrens görülebilir bu neden yakın n takibi gereklidir. Rekürrens tekli lezyona göre daha fazladır Multıloculated pyogenıc braın abscess: Experıence ın 25 patıents Neurosurgery volume 52 number 5 may

88 Çok kompartmanlı abse. Aksiyel kontrastlı CT perkütan aspirasyon ve sonra kraniotomi (sol), ultrason eşliğinde ponksiyon (orta), geniş kraniotomi ve bütün septaların temizlenmesi(sağ) Giant Gram-negative brain abscesses J Neurosurg (Pediatrics 2) 101:97 101, 2004

89 2 cm küçük lezyonlar aby tedavisi veriliyor 1 hf lık tedaviye yanıt alınamıyorsa veya 2cm büyük ile perkütan aspirasyon 2hf sonra halen 2cm büyük ise tekrar aspirasyon Eğer Kibas varsa hidrosefali ve vetrikülit tablosu oluşuyorsa EVD ve intraventriküler tedadavi Enfeksiyon tamamen geçtikten sonra (8 haftalık aby sonrası halen ventriküler dilatasyon varsa VPS yerleştirilmelidir. Prodromal signs and clinical factors ınfluencing outcome in patients with ıntraventricular rupture of purulent brain abscess neurosurgery, vol. 48, no. 2, february 2001

90 Non-kontrast CT Kontrast-CT Ventriküler rüptür non-kontrast Ventriküler rüptür kontrastlı

91 multiloculated abscess

92 Kraniotomi eksizyon Rapid gas-forming brain abscess due to Klebsiella pneumoniae J. Neurosurg. / Volume 91 / December, 1999

93 Diagnosis and management of pituitary abscess: a review of twenty-four cases JNeurosurg 95:

94 Resolution of an Actinomycotic Abscess with Nonsurgical Treatment:Case Report Neurosurgery January 1993, Volume 32, Number 1 134

95 EVD yerleştirirken ve 7 gün içerisinde antibiyotik devam etmeye gerek yok. Ventrikülostomi ventriküler kateter basınç transduser lumbar drenaj Yerleştirilmesi arasında enfeksiyon gelişmesi açısından anlamlı bir fark yok Kateterin tıkanması ve BOS sızıntısı enfeksiyon riskini anlamlı olarak arttırmakta

96

97

98 Diskitis Diskitis, intervertebral diskin kendisinin hastalığı ığın n başlang langıç yeri olduğu u klinik tablolardır. r. Spondilit tablosunda, olaya vertebral endplateler de katılır. Bu tabloya epidural abse, vertebral osteomyelit ya da psoas abseleri eşlik edebilir.

99 Diskitis Bu klinik tablo postoperatif olarak gerçekle ekleşebileceği i gibi, hematojen yolla da gelişebilir. ebilir. İmmünsüpresyon, diabetes mellitus,, uzun süreli steroid tedavisi gibi durumlar spinal infeksiyonlara predispozisyon yaratırlar. rlar.

100 Diskitis Klinik olarak en sık s k görülen g bulgu, lokal spinal ağrı ve hassasiyettir. En sık s k etken olarak karşı şılaşılan etkenler S. aureus ve koagülaz negatif stafilokoklardır. M. tbc ve Brucella türleri endemik bölgelerde sıktır. Postoperatif hastalar, immüns nsüprese hastalar ve IV uyuştucu kullanan hastalarda gram negatif bakteriler ile Candida türleri etken olabilmektedir.

101 Spondilodiskitli Hastaya Yaklaşı şım 1- Spinal cerrahi sonrası gelişen en olgularda, hastanenin ve ilgili servisin florası dikkate alınmal nmalı; çoğu u hastada yeni bir cerrahi girişim im ya da debridman gerekebileceği i hatırda tutularak, tedavi kültk ltür r sonuçlar larına göre g yönlendirilmelidir. y 2- Hasta poliklinikte görülüyor g ve cerrahi bir girişim im öyküsü yoksa, ülkemiz endemik bir bölge b olduğu u için i in öncelikle Brusella agglütinasyonu çalışılmalı ve hasta bu yönden y incelenmelidir.

102 Spondilodiskitli Hastaya Yaklaşı şım 3- Bruselloz tanısı dışlandıktan sonra önemli bir nokta, hastanın n tüberkt berküloz yönünden nden değerlendirilmesidir. erlendirilmesidir. Bu noktada iyi bir nöron roşirurji ve patoloji desteğine ihtiyaç vardır. r. CT eşlie liğinde inde lezyondan yapılacak aspirasyon ve biyopsi ile hem kültk ltür r için i in materyal elde edilir, hem de histopatolojik inceleme yapılabilir.

103 Spondilodiskitli Hastaya Yaklaşı şım 4- Patoloji tüberkt berküloz lehine değilse, öncelikle stafilokoklar hedef alınarak, klinik tablonun ağıa ğırlığına göre g parenteral ya da oral tedavi başlanmal lanmalıdır. Tedavi süresi s en az 3 ay olmalıdır.

104 Spondilodiskitli Hastaya Yaklaşı şım Cerrahi endikasyonlar Nörolojik defisit ile birlikte olan geniş paravertebral epidural abseler CT eşlie liğinde inde aspirasyon ile kesin tanı konulamaması Medikal tedavi yetersizliği Vertebral kolon instabilitesi

105 Spinal cerrahi sonrası olgular Toplum kökenli olgular Kültür/antibiyogram ile değerlendirilir Brusella açısından araştırılır Brusella tedavisi uygulanır CT eşliğinde biyopsi Patoloji / kültür Tbc ile uyumlu Patoloji / kültür Tbc ile uyumsuz Tbc tedavisi uygulanır Antibiyotik tedavisi uygulanır

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Dr Fahri Erdoğan KEMİK VE EKLEM ENFEKSİYONLARI Erken tanı ve tedavi Sintigrafi, MRI Artroskopik cerrahi Antibiyotik direnci Spesifik M.Tuberculosis M. Lepra T.Pallidumun Nonspesifik?

Detaylı

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel İzmir Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı İntrakranial Metastazların Önemi Beyin metastazı 100.000 de 14 (1/3 tek) Kanser hastalarının %15-25 inde

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Sunumu hazırlayan Sayın Dr. Nefise Öztoprak a teşekkür ederiz. Zonguldak Karaelmas ÜTF Enfeksiyon

Detaylı

VII. SİNİR SİSTEMİNİN LOKAL ENFEKSİYONLARI

VII. SİNİR SİSTEMİNİN LOKAL ENFEKSİYONLARI VII. SİNİR SİSTEMİNİN LOKAL ENFEKSİYONLARI Sinir sisteminin lokal enfeksiyonları içinde beyin abseleri, medullo spinalis abseleri, epidural abseler, subdural ampiyemler, nadir görülen lokal enfeksiyonlar

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD.

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. SSS Enfeksiyonları Amaç; SSS enfeksiyonları; Klinik tabloyu tanımak Yaşamı tehdit

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

II. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ

II. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ II. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ Santral sinir sistemi rölatif olarak enfeksiyonlara karşı iyi korunan bir bölgedir. Kranium ve meninksler dışarıdan gelebilecek patojenlere karşı sinir sistemini

Detaylı

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç TRAVMATİK BEYİN YARALANMASI Doç.. Dr. Bülent B ERDUR Pamukkale Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p AD Mayıs s 2010 Antalya 1 Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ Son 20 yılda IFH sıklığı arttı Hematolojik maligniteler Kompleks hastalar ve hastalıklar

Detaylı

Spinal Enfeksiyonlar -Ortopedik Yaklaşım- Doç.Dr. Güney Yılmaz SÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD

Spinal Enfeksiyonlar -Ortopedik Yaklaşım- Doç.Dr. Güney Yılmaz SÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD Spinal Enfeksiyonlar -Ortopedik Yaklaşım- Doç.Dr. Güney Yılmaz SÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD Akış Epidemioloji-patogenez Görüntüleme-ayırıcı tan Piyojenik-tbc-brucella Biyopsi Tedavi Konservatif tedavi

Detaylı

Santral Sinir Sistemi ŞANT İNFEKSİYONLARI

Santral Sinir Sistemi ŞANT İNFEKSİYONLARI Santral Sinir Sistemi ŞANT İNFEKSİYONLARI Dr. M. Bülent Ertuğrul Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS ne Kateter Yerleştirme İndikasyonları

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN MANTAR ENFEKSİYONLARINDA GÖRÜNTÜLEME

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN MANTAR ENFEKSİYONLARINDA GÖRÜNTÜLEME SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN MANTAR ENFEKSİYONLARINDA GÖRÜNTÜLEME Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Aydın Amaç Olabildiğince en erken zamanda, en kolay

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Kafa Travmasında Bt Hızlı ve etkin Kolay ulaşılabilir Acil Serviste Kafa Bt

Detaylı

Kafatası Fraktürleri Dikkat Edilecekler. Eve Gönderme Kriterleri

Kafatası Fraktürleri Dikkat Edilecekler. Eve Gönderme Kriterleri PEDİATRİK KAFA TRAVMALARI VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ SADIK GİRİŞGİN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Çocuklarda mortalite ve morbidite sebepleri arasında üçüncü sırada yer

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

UYGUNSUZ ADH SENDROMU

UYGUNSUZ ADH SENDROMU UYGUNSUZ ADH SENDROMU Dr Sevin Başer Pamukkale Üniversitesi Göğüs G Hastalıklar kları Anabilim Dalı PAMUKKALE TARİHÇE 1957 yılında y Schwartz ve arkadaşlar ları Schwartz WB. Am J Med 1957; 23: 529-42 Bartter

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksek ateş, şuur bulanıklığı

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

VENÖZ İSKEMİLER YİNE BEN

VENÖZ İSKEMİLER YİNE BEN VENÖZ İSKEMİLER YİNE BEN Serebral venöz iskemi (tromboz) arterial tromboembolik olaylara göre g nadir görülen g (yıll llık insidens 7/1.000.000) ciddi nörolojik n bir patolojidir Zamanında nda tanı ve

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları. Yrd. Doç. Dr. Resul YILMAZ GOP Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD

Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları. Yrd. Doç. Dr. Resul YILMAZ GOP Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları Yrd. Doç. Dr. Resul YILMAZ GOP Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD Leptomeningslerin ve hemen altında yer alan subaraknoid boşluğun, bir diğer ifade ile, beyinomurilik

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal. Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal. Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzun süreli antibiyotik infüzyonu akıntıyı azaltabilir, ama hastalığı tedavi edemez

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

XVII. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN NOSOKOMİAL ENFEKSİYONLARI:

XVII. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN NOSOKOMİAL ENFEKSİYONLARI: XVII. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN NOSOKOMİAL ENFEKSİYONLARI: Santral sinir sisteminin en sık görülen nosokomial enfeksiyonları nosokomial menenjitler, şant enfeksiyonları, ve iatrojenik menenjitlerdir. Bunlar

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ENDOKARDİT. Dr. Zerrin Yuluğkural KLİMİK İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler

ENDOKARDİT. Dr. Zerrin Yuluğkural KLİMİK İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler S.aureus a BAĞLI İNFEKTİF ENDOKARDİT Dr. Zerrin Yuluğkural KLİMİK İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler 21.10.2017 Hayatı tehtid eden infeksiyon tabloları İnfektif endokardit/en sık etken!

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat)

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr. Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Detaylı

KRANİAL BT YORUMLAMA. Uzm. Dr. Mehtap KAYNAKCI BAYRAM

KRANİAL BT YORUMLAMA. Uzm. Dr. Mehtap KAYNAKCI BAYRAM KRANİAL BT YORUMLAMA Uzm. Dr. Mehtap KAYNAKCI BAYRAM 15.12.2017 SUNUM PLANI BBT temelleri BBT de normal anatomi Acil hekimi BBT de neleri değerlendirmelidir? Blood Can Be Very Bad Patolojik BBT ornekleri

Detaylı

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım Klinik-Radyolojik İpuçları Çalıştığınız bölüm? 1-İnfeksiyon Hastalıkları 2-Hematoloji 3-Onkoloji 4-Göğüs Hastalıkları 5-Radyoloji 6-Diğer Bağışıklığı

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

BOS DA PLEOSİTOZ. Dr. Bülent Güven SB Ankara Dışkapı Araştırma ve Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

BOS DA PLEOSİTOZ. Dr. Bülent Güven SB Ankara Dışkapı Araştırma ve Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği BOS DA PLEOSİTOZ Dr. Bülent Güven SB Ankara Dışkapı Araştırma ve Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği Normal BOS Bulguları Basınç 5-18 cmsu Hacim 100-150 ml Hücre sayısı mm³ de 5 den az Hücre tipi % 60-70

Detaylı

Prof. Dr. Metin KAPAN

Prof. Dr. Metin KAPAN Karaciğer Abseleri Prof. Dr. Metin KAPAN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Karaciğer Abseleri Bakteriyel, parazitik,fungal ya da viral (öz. CMV ile ilişkili)

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Ekim 2016 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Ekim 2016 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Ekim 2016 Perşembe Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Ayşe Tekin Yılmaz Ko aeli Ü

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

9/27/2012. Santral enfeksiyonlar Menenjit. Ensefalit Beyin apseleri Spinal enfeksiyonlar. Bakteriyel

9/27/2012. Santral enfeksiyonlar Menenjit. Ensefalit Beyin apseleri Spinal enfeksiyonlar. Bakteriyel Santral Sinir Sistemi ve Spinal Enfeksiyonlar Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D. 06.03.2012 PLAN Santral enfeksiyonlar Menenjit Bakteriyel Viral Ensefalit Beyin apseleri Spinal enfeksiyonlar

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya 1 Mikrobiyal çevreyi bozmayacak En uygun fiyatla En etkin tedavinin sağlanması temeline dayanır. 2 Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA. DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. EKMUD-İzmir /Ocak 2014

Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA. DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. EKMUD-İzmir /Ocak 2014 Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD EKMUD-İzmir /Ocak 2014 1 Clin Infect Dis 2013;56(1):1-10 2 Eklem protez operasyonu Etkin bir girişim Hastanın yaşam kalitesini

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri

Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri Dr. Nur YAPAR DEÜ Tıp Fak. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 23 Ocak 2013, İZMİR Sunum Planı Giriş Sınıflama sistemleri Eski sınıflama sistemleri

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Tanıda Gelişmeler. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Tanıda Gelişmeler. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Tanıda Gelişmeler Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yıllara göre yayın sayıları (1960-2010) 9000 Menenjit Ensefalit Tedavi Tanı 8000 7000 6000 5000

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Primer Akciğer Tümörlerinde Soliter Beyin Metastazlı Hastada Gamma Knife ile Radyocerrahi

Primer Akciğer Tümörlerinde Soliter Beyin Metastazlı Hastada Gamma Knife ile Radyocerrahi Primer Akciğer Tümörlerinde Soliter Beyin Metastazlı Hastada Gamma Knife ile Radyocerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Giriş Yüzyıllardır sistemik

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler)

İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler) İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler) Dr. Ayşe Albayrak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1/53 İnfektif Endokardit (İE) Yıllık insidans: 3-9/100.000 Yaşamı tehdit

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Firdevs Aktaş

POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Firdevs Aktaş POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Firdevs Aktaş SORUN Postoperatif ateş nedeniyle konsültasyon istenen hasta İNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI YAKLAŞIMI Tanı Antimikrobiyal tedavi (ne zaman?) Postoperatif

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla 1 Tanım Akılcı (rasyonel, doğru) Antibiyotik Kullanımı; Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar verilmiş Doğru

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

İnfeksiyon Hastalıklarında Nükleer Tıp Uygulamaları

İnfeksiyon Hastalıklarında Nükleer Tıp Uygulamaları İnfeksiyon Hastalıklarında Nükleer Tıp Uygulamaları Dr. Tamer Atasever 30 Ocak 2008 ANKARA Görüntüleme Ajanları İşaretli lökosit sintigrafisi In-111 işaretli lökosit Tc-99m HMPAO lökosit Monoklonal ab

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARI

OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARI OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARI Otitis media komplikasyonları, enfeksiyonun temporal kemiğin havalı boşlukları dışına yayılması sonucunda ortaya çıkarlar. Otitis mediaya bağlı komplikasyonlar intratemporal

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı