SSS İnfeksiyonlarınana

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSS İnfeksiyonlarınana"

Transkript

1 SSS İnfeksiyonları E. Ediz TütüncT ncü SSS İnfeksiyonlarınana Cerrahi Yaklaşı şım Serkan Şimşek

2 SSS İnfeksiyonları Santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonları genelde oldukça a seyrek görülen g hastalıklard klardır. r. Ancak bu hastalıklar hızla h ilerleyen ve kısa k sürede ölüm m ya da kalıcı hasarla sonuçlanabilen tablolardır. r. Dolayısıyla yla bu hastalıklar kların çabuk tanınıp tedavi edilmeleri gerekmektedir.

3 SSS İnfeksiyonları SSS de konak savunma sistemleri iki genel kategoride incelenebilir: - Anatomik bariyer / engeller - Mikrobiyal invazyona karşı immünolojik yanıt

4 SSS İnfeksiyonları Mikrobial patojenlere karşı anatomik bariyerler/ mekanik engeller Kafatası ve spinal kolonun kemikleri Meninksler Cerrahi, travma ya da konjenital defektler bu engeli ortadan kaldırırsa rsa infeksiyon riski artar. Mekanik engellerin önemine bir diğer örnek, gram negatif bakteriyemi sonrası menenjitin nadir görülmesidir. g

5 SSS İnfeksiyonları Mikrobiyal invazyona immünolojik yanıt karakteristik olarak üç komponenti içerir: Humoral yanıt Fagositik hücresel yanıt Kompleman İmmünolojik yanıt t mekanizmaları normal koşullarda bulunmazlar.

6 SSS İnfeksiyonları Normal koşullarda ullarda BOS ta antibakteriyal aktivite yoktur. - BOS ta IgG ve IgA düzeyleri serumun % 0,5 i i kadar; IgM düzeyleri serumun % 0,1 inden azdır. - BOS ta PMNL yoktur. - BOS ta mikroglial hücreler hariç, fagositer hücreler yoktur. Mikroglial hücreler antijen sunumunda önemlidirler. - BOS ta kompleman düzeyleri minimal konsantrasyonlardadır. r.

7 SSS İnfeksiyonları SSS, mikrobiyal penetrasyona yanıtın n geç gelişti tiği i bir bölgedir. b Bu da az sayıda mikroorganizmanın, n, immün yanıttan kaçarak arak çoğalabilmesi ve mortalitesi yüksek hastalık k tabloları ile karşı şılaşılmasına yol açarar Hayvan deneyleri subaraknoid boşlu luğa a 20 cfu virulan gram negatif basil inokulasyonu ile menenjit gelişebildi ebildiğini ini göstermig stermiştir. tir. Çalışmalar bakterilerin minimum letal SSS dozunun, İV V dozun milyonda biri kadar olduğunu unu göstermiştir. tir.

8 SSS İnfeksiyonları Konağa a ait bazı faktörler SSS infeksiyonu riskini artırabilir. rabilir. Hipogamaglobülinemi linemi Aspleni Lökopeni Kompleman eksiklikleri T hücre h defektleri AİDS

9 SSS İnfeksiyonları Ig / Kompleman defektleri S. pneumonia,, N. meningitidis,, H. influenzae Nötropeni P. aeruginosa,, S. aureus Hücresel immünite defektleri L. monocytogenes,, M. tuberculosis,, T. gondii,, C. neoformans

10 SSS İnfeksiyonları Primer infeksiyonlar Menejitler akut / kronik Ensefalomyelitler Beyin abseleri Epidural abseler Subdural ampiyemler Spinal epidural abseler Vertebral osteomyelitler Diskitler Postoperatif / Girişim im sonrası infeksiyonlar Cerrahi alan infeksiyonları Menenjitler Eksternal ventriküler dren ilişkili ventrikülitler Şant infeksiyonları Beyin abseleri Subdural ampiyemler Spinal abseler Osteomyelit ve diskitler

11 Kafatasının Osteomyeliti Genellikle kafa travması,, cerrahi girişimler imler ve komşu u bölgelerin b infeksiyonları ile ilişkilidir. Deprese kafatası kırıkları sonrası % 3, Temiz cerrahi girişimler imler sonrası % 0,45 civarında bildirilmiş. En sık s k olarak infekte sinüsten sten yayılım (özellikle frontal sinüsten) sten) ile gelişir. ir.

12 Klinik Nadiren akut tablo ile, genellikle subakut / kronik bir seyir ile başvururlar. Akut başlang langıçlı olgularda eşlik e eden bir patoloji daha beklenmelidir. Lokal hassasiyet ve baş ağrısı önde gelen yakınmalard nmalardır. r. Ateş, lökositoz, sedim yüksekliği i nadirdir.

13 Radyoloji Düz grafilerde calvariumun iç ve dışd kenarlarında nda düzensizlik d saptanır. MRI da T1 ağıa ğırlıklı çalışmalarda kemik iliği sinyal yoğunlu unluğunda unda azalma vardır. r. Erken dönemlerde d kemik sintigrafisi daha yararlı olabilir.

14 Mikrobiyoloji Biyopsi, cerrahi ya da pürülan koleksiyonun aspirasyonu ile elde edilen materyalin kültk ltürü ile etken tanımlanmal mlanmalı. Sinüs s kültk ltürleri güvenilir g değildir. Çalışmalarda en sık s k olarak S. aureus, ardından S. epidermidis etken olarak tanımlanm mlanmış; ; streptokok türleri t ile anaeroblar da bildirilmiştir.

15 Tedavi Optimal tedavi belirsizdir. Cerrahi debridman ile birlikte uzun süreli s antibiyotik tedavisi en iyi sonuçlar ları sağlam lamış. Kültür r sonuçlar ları alınana dek tedavi vankomisin ile sürds rdürülmeli, gram boyası sonuçlar ları ile gram negatif ya da anaerobik tedaviye karar verilmelidir. Cerrahi ile birlikte tedavi hafta parenteral sürdürülmeli ve oral olarak da 2 ay daha uzatılmal lmalıdır.

16 A 13 yaşında kız çocuk bir aydır ara ara olan baş ağrısı ve 1 hafta önce alnında başlamış yumuşak şişlik Tanı: Pott's puffy tumor (frontal sinuzit, subgaleal abse, frontal osteomiyelit ve epidural abse

17

18

19 SUBDURAL AMPİYEM 1836 da tanımland mlandığı günlerde kesinlikle ölümcül l bir tablo olmasına karşı şın, günümüzde mortalite %10 un altındad ndadır. İntrakranial bakteriyal infeksiyonların %13-23 kadarını oluşturur.

20 Etiyoloji Olguların n yarısından çoğunda unda paranasal sinüslerden slerden köken k ken alır. Olguların n % inde frontal ve etmoid sinüsler sler tutulmuştur. tur. Orta kulak ve mastoid % olguda kaynaktır. %5 olguda infeksiyon metastatiktir ve özellikle akciğerden köken k ken alır. Travma, cerrahi girişimler, imler, yanıklar, dental infeksiyonlar,, farenjit, önceden var olan subdural hematomun infeksiyonunu da izleyebilir.

21 Etiyoloji Çocuklarda subdural ampiyem sıklıkla kla menenjit komplikasyonu olsa da yetişkinlerde bu birliktelik sık s k değildir.

22 Mikrobiyoloji Aerob streptokoklar %35 Stafilokoklar %17 S. pneum,, H. inf,, gram ( )( mo %14 Anaeroblar %100 Polimikrobiyal infeksiyonlar sıktır.

23 Patolojik Değişiklikler iklikler İnfeksiyon bir ya da her iki hemisferde,, beyin tabanında, nda, falx cerebri boyunca olabilir. Posterior fossada nadirdir. Subdural boşluktaki luktaki inflamatuar eksuda,, en fazla köken ken aldığı noktaya yakın n yerde (sinüzit / frontal lob, otit / temporal lob) birikir. Ampiyem multiloküle le olabilir. Fokal osteomyelit ya da epidural abseler olguların n %50 sinde gözlenir. g Subaraknoid boşlukta lukta fokal, inflamatuar reaksiyon olsa da pürülan menenjit olguların yaklaşı şık k % 14 ü ünde gözlenir. g

24 Klinik 2. ve 3. dekatlarda daha sıkts ktır. Erkeklerde 4 kat daha sıkts ktır. % olguda eşlik e eden sinüzit ya da otit vardır. r. Ateş,, baş ağrısı,, kusma, meningeal irritasyon bulguları; ; saat içinde i inde fokal nörolojik bulgular gelişir. ir. Olguların n % 50 sinde nöbet n gözlenir. g

25 Klinik Klasik triad; ; sinüzit, ateş ve nörolojik n defisittir. Fokal nörolojik defisitler; hemiparezi,, afazi, fokal nöbetler sıkts ktır. Cerrahi girişim im sonrası ya da kronik subdural hematomun infeksiyonu ile gelişen en tablolar sinsidir, nörolojik n defisitler sık k görülmez. g

26 Tanı Fokal nörolojik defisit ile birlikte meningeal tutulum bulguları varlığı ığında akla gelmelidir Erken tanının mortalite ve morbiditeye etkisi çok fazladır. Kontrastlı CT ile gözden g kaçabilecek abilecek ampiyemler,, MRI ile saptanabilir. Negatif CT ampiyemi ekarte ettirmez!!!

27 Tedavi Acil cerrahi girişim im endikasyonudur. Çok erken dönemde d yakalandığı taktirde sadece antibiyotikler ile tedavi edilebilir. Cerrahi ile birlikte başlanan antibiyotik tedavisi en az 3 hafta sürds rdürülmelidir.

28 Primer infeksiyon Paranazal sinüsler sler OM / Mastoidit Tedavi Tedavi CTR+ Metro CTR+ Metro CTR + Vanko CTR+ Metro Cerrahi / travma sonrası CTR + Dental sepsis sonrası

29 Bifrontal kraniotomi ile pürülan materyal boşaltılması ve destrükte kemik doku kaldırılarak debritman antibiyotikli sıvı ile irrigasyon Pott's puffy tumor (frontal sinuzit, subgaleal abse, frontal osteomiyelit ve epidural abse Pott s puffy tumor: the forgotten entity J Neurosurg 84: , 1996

30 Subdural ampiyem

31 Sagittal post contrast MRI:meningeal anormal kontrast tutulumu yanında halka şeklinde kontrast tutulum ve çevresel ödem Serebral abse subdural ampiyem. Kontrastlı Axial MRI çok septalı subdural ampiyem.

32 T1WI hypointense, T2WI hyperintense, FLAIR ve DWI, kontrast sonrası ring tarzı tutulum. T1 aksiyel hipointense subdural sıvı kolleksiyonu minimal hava sıvı seviyesi T2 aksiyel kesit hiperintens sıvı kolleksiyonu Kontrastlı aksiyel T1 kesit ring tarzında kontrast tutulumu yanında meningeal kontrast tutulumu. Difüzyon ağırlıklı kesitler de subdural sıvıda düşük diffüzyon katsayısı ile sinyal dansitesi artmış

33 An unusual presentation of neurotuberculosis:subdural empyema J Neurosurg 94: , 2001

34

35 Epidural Abse Epidural abse,, dura ile üzerindeki kafatası ya da vertebral kolon arasındaki lokalize infeksiyondur. Periostu kemikten sıyırarak s gelişir, ir, dolayısıyla yla her zaman kesin olarak sınırlandırılmıştır r ve sıkls klıkla kla fokal osteomyelit eşlik eder. İnfeksiyon venlerle durayı geçerse erse tabloya subdural ampiyem de eşlik e edebilir.

36 Patolojik Değişiklikler iklikler En sık s frontal sinüslerden slerden köken k ken alır. Olguların n neredeyse tamamında komşu kemikte osteomyelit vardır. r. Epidural absesi olan olgularda %80 lere varan sıkls klıkta kta subdural ampiyem,, %40 kadar menenjit, %17 beyin absesi eşlik eder.

37 Klinik Semptomların n başlang langıcı yavaş seyirlidir ve sinüzit ya da otit tablosu tarafından maskelenebilir. Baş ağrısı ve mental durumda değişiklikler iklikler ile ardından fokal nörolojik bulgular ve nöbetler ortaya çıkar. Yüz z ya da skalpte ödem ve sellülit lit olabilir.

38 Tanı MRI tercih edilmesi gereken tanı yöntemidir.

39 Tedavi Acil cerrahi drenaj ile antibiyotik tedavisi uygulanır. Eş zamanlı olarak sinüzit, otit ya da osteomyelit cerrahisi de uygulanabilir. Antibiyotik tedavisi, temel olarak subdural ampiyemden farklı değildir.

40 Epidural abse Conservatıve neurosurgıcal management of ıntracranıal epıdural abscesses ın chıldren neurosurgery volume 53 number 4 october

41 Aksiyel CT akut frontal sinusit e bağlı epidural abse, frontal sinus septumunda erozyon ilateral frontal sinus trepanasyonu ve sinus kavitesi irrigasyonla yıkanak drene ediliyor

42 Komşuluk yolu ile yayılım frontal sinuzit,

43

44 BEYİN N ABSELERİ Beyin parankimi içinde inde kapsüll llü, fokal süpüratif olaylardır. r lerin sonunda mutlak ölümcül l bir hastalık k iken günümüzde g bu prognoz dramatik biçimde imde değişmi miştir. BT nin kullanıma girmesi ile erken tanı ve postop izlem olanağı doğmu muş ve mortalite belirgin olarak azalmış ıştır. Metronidazol,, yeni cerrahi teknikler

45 Epidemiyoloji İnsidans hastane kabulünde 1 dolayındad ndadır, ancak günümüzde g artış var. Çoğu u seride erkeklerde ve yaş arasında sıkts ktır. Yaş dağı ğılımı predispozan olaya göre g de değişir. ir. Abse, Paranasal sinüsler sler ile ilişkili yaş Otitik bir odak ile ilişkili ise 20 yaş altı ve 40 yaş üzerinde

46 Epidemiyoloji Beyin abselerinin yaklaşı şık k %25 i çocuklarda (4-7 7 yaş) ) görülür. g r. Hastalar genellikle otit kökenli kenli ya da siyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuklardır. r.

47 Patogenez Beyin abselerine predispozisyon yaratan durumlar: I- Komşu u bir süpüratif odaktan yayılım II- Uzak bir odaktan hematojen yayılım III- Cerrahi / travma sonrası duranın açılması ile IV- İmmünsüpresyon V- Belirlenemeyen

48 Patogenez-I En sık s k olarak komşuluk yoluyla gelişir. ir. Orta kulak, paranasal sinüsler, sler, mastoid hücrelerdeki infeksiyonların yayılımı Genellikle tek, yüzeysel y yerleşimli bir abse gelişir. ir. Tedavileri daha kolay, prognozları daha iyidir. Birincil infeksiyonların tedavisinin artması ile bu tip abselerde azalma vardır. r.

49 Patogenez Otite sekonder abseler genellikle temporal, zaman zaman da serebellar yerleşimlidir. Sinüzit varlığı ığında ise genellikle frontal lob etkilenir. Dental infeksiyonlar nadirdir, molar dişler ile ilişkili olabilir, frontal lob tutulur.

50 Patogenez-II Uzak bir odaktan hematojen yayılımla gelişen en abselerin sıklığı artmaktadır. r. Genellikle çok sayıda ve derin yerleşimli abselerdir. Tedavi daha güçg ve prognoz daha kötüdür. Bölgesel kan akımı ile yayılma eğilimi, e orta serebral arter bölgesinin b en sık s etkilenmesine yol açar. a ar.

51 Patogenez En sık s k olarak pnömoni moni,, akciğer abseleri, bronşektazi ektazi, ampiyem ve kistik fibrozis ile ilişkilidir. Ayrıca cilt infeksiyonları, osteomyelit, pelvik ve intraabdominal infeksiyonları da izleyebilir. Sağdan sola vasküler şantı olan konjenital siyanotik kalp hastalıklar klarında da beyin abselerine predispozisyon söz z konusudur.

52 Patogenez-III Penetran kranioserebral travmalarda artış posttravmatik abse insidansını da artırmaktad rmaktadır. r. Abseler en sık s k olarak parankimde kalan yabancı cisimler, özellikle de kemik fragmanları ile ilişkilidir. Travmatik kafa tabanı kırıklarına bağlı gelişen en BOS fistülleri de posttravmatik abseler ile ilişkilidir.

53 Histogenez Beyin abselerinin histolojik gelişimi imi 4 evrede incelenebilir. 1- Erken serebrit (1-3 3 gün) g Kan damarlarının çevresinde lokal inflamatuar yanıt t / infiltrasyon vardır, r, Lezyonun çevresinde belirgin ödem vardır, r, Santral bölgede b nekroz başlar.

54 Histogenez 2- Geç serebrit ( gün) g Lezyonun merkezinde nekroz olur, pü gelişir, ir, Çevredeki ödem maksimuma ulaşı şır, İnflamasyon zonunun periferinde fibroblastlarca bir retikülin ağ oluşturulur; bu kollajen kapsülün öncüsüdür.

55 Histogenez 3- Erken kapsül l gelişimi imi ( gün) g Çevredeki kollajen doku konsolide olur, nekrotik merkez komşu parankimden ayrılır, r, Ödem azalmaya başlar.

56 Histogenez 4- Geç kapsül l gelişimi imi (14 gün g n ve sonrası) Kollajen kapsül l gelişimi imi tamamlanır. Bu evrede absenin 5 bölgesi b vardır: r: Nekrotik merkez İnflamatuar hücre ve fibroblastlardan oluşan periferal zon Kollajen kapsül Neovaskülarizasyon sahası Ödem ve reaktif gliozis sahası

57 Histogenez Etken mikroorganizma İnfeksiyonun kökenikeni Konağı ğın immün yanıtı Antibiyotik ve steroid kullanımı kapsül l formasyonunu etkiler.

58 Histogenez Antibiyotiklerin erken kullanımı abse ve kapsül l gelişimini imini engeller. Hayvan modellerinde infeksiyonun 48. saatinden sonra başlanan antibiyotik tedavisinin kapsül l gelişimini imini engellemediği gösterilmiştir. tir. Steroidler kapiller permeabilite ve kemotaksisi azaltır, kapsül l gelişimini imini yavaşlat latır.

59 Mikrobiyoloji Streptokoklar, bakteriyel beyin abselerinde % 70 lere varan sıkls klıkta kta izole edilirler. %30-60 birden fazla etken ile birliktedirler. S. aureus %10-15, 15, özellikle travma ve İE ile ilişkili olgularda saptanır. Anaeroblar % dolayında ve genellikle birden fazla mo ile bildirilmiştir. Enterik gram negatif bakteriler %23-33, 33, özellikle otitle ilişkili ve immünsupreselerde

60 Mikrobiyoloji İmmünsupresiflerin,, geniş spektrumlu antibiyotiklerin ve steroidlerin yaygın kullanımı ile fungal beyin abselerinin insidansında nda artış vardır. r. Toxoplasma gondii beyin abselerinin en sık k rastlanan protozoal etkenidir. Etken mikroorganizmalar incelendiğinde, inde, predispozan faktöre göre g etkenlerin değişti tiği i görülür. g r.

61 Mikrobiyoloji Otitis media / Streptokoklar, Bacteroides mastoidit Enterobactericea Sinüzit Streptokoklar, Bacteroides Enterobactericea, S.aureus Penetran travma / S. aureus,, streptokoklar, cerrahi sonrası Enterobactericea Akciğer absesi / Fusobacterium,Bacteroides ampiyem Streptokoklar İnfektif endokardit S. aureus,, streptokoklar Konjenital kalp hast. Streptokoklar, Haemophilus

62 Klinik Çoğu u klinik bulgu, etken mikroorganizma ve beyindeki yer kaplayan lezyonun sayısı, boyutu ve lokalizasyonu ile ilişkilidir. Abseler akut inflamatuar reaksiyonlardır r ve kısa bir klinik seyirle ortaya çıkarlar. Semptomlar genellikle 1 haftadan kısa, k %75 olguda 2 haftadan kısa k sürelidir. s

63 Klinik Başağrısı (%70-95) en sık s k rastlanan semptomdur. Kafa içi i i basınç artışı ile lezyonların kitle etkisi, hafif konfüzyondan derin komaya kadar, bilinç değişikliklerine ikliklerine yol açar. a ar. Fokal nörolojik defisitler (%50-80) sıkts ktır. Lokalizasyona bağlı olarak hemiparezi,, afazi, görme alanı defektleri, nistagmus ve ataksi görülebilir. Baş ağrısı,, ateş, fokal defisit triadı %50 dolayındad ndadır.

64 Klinik Epileptik nöbetler %30-50 civarındad ndadır. Hastaların n yarısında hafif ateş saptanır. Meningismus %20 Papilödem %23-50 Genel durumda ani bozulma herniasyon, subaraknoid / intraventriküler rüptür ile ilişkili olabilir. LP yapılan olgularda %15 mortalite bildirilmiş.

65 Beyin Absesine Yaklaşı şım 1- Beyin absesi şüphesini doğrulamak üzere kontrastlı tomografi ya da MRI çekilmelidir. 2- Lezyon saptandığı taktirde acil cerrahi girişim im endikasyonu vardır. r. 2,5 cm nin üzerindeki ya da belirgin kitle etkisi yaratan bütün b lezyonlar eksize edilmeli ya da stereotaktik olarak aspire edilmeli; örnek mikrobiyolojik olarak incelenmelidir.

66 Radyolojik tanı: Direkt Grafi Bilgisayarlı Tomografi (kontrast- nonkontrast gerekirse çift kontrast ) MRI rutin kesitlerin dışıd ışında MR spektroskopi Diffüzyon zyon-perfüzyon Biopsi

67 Glioblastomadan ayrımında kullanılabiliyor ancak klinik çok önemli Diagnosis of brain abscess by magnetic resonance spectroscopy J Neurosurg 86: ,

68 Beyin Absesine Yaklaşı şım 3- Erken serebrit evresindeki abselerde ya da abselerin çapı 2,5 cm den azsa, en geniş lezyon tanı ve mikroorganizma izolasyonu için i in aspire edilmelidir. 4- Mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemeler için i in örnek temin edildikten sonra ampirik antibiyotik tedavisi başlanmal lanmalıdır.

69 Predispozan durum Otitis media/mastoidit mastoidit Sinüzit Dental sepsis Penetran travma/cerrahi AC absesi/ampiyem ampiyem İnfektif endokardit Bilinmiyor Beyin Absesi Ampirik Tedavi Ampirik tedavi Metro+3. kuşak SS Metro+3. kuşak SS Metro+Penisilin Vanko+3.ku +3.kuşak SS Metro+Penisilin Vanko+Genta Vanko+ + Metro+3. kuşak SS

70 Beyin Absesine Yaklaşı şım Steroidlerin, absenin kapsülle çevrilmesini azalttığı ığı,, dolayısıyla yla komşu u dokulardaki destrüksiyonun arttığı ve sonucu olumsuz etkilediği i bilinmektedir. Serebral ödem ve kitle etkisinin kafa içi i basınc ncı arttırd rdığı ve herniasyon riski yaratarak yaşam amı tehdit ettiği i durumlarda, en kısa k sürede s doz azaltılmak lmak ve kesilmek şartıyla kullanılabilirler. labilirler.

71 Beyin Absesine Yaklaşı şım Fenitoin tedavinin başlang langıcında nda nöbetlere n karşı başlanmal lanmalıdır. Etken saptandıktan sonra spesifik tedaviye geçilmelidir ilmelidir. Antibiyotik tedavisi hafta uygulanmalıdır Absenin eksize edildiği i olgularda tedavi süresi haftaya kısaltk saltılabilir. labilir. Cerrahi uygulanamayan olgularda tedavi 12 haftaya kadar uzatılabilir.

72 Beyin Absesine Yaklaşı şım Radyolojik inceleme antibiyotik tedavisi sırasında haftada bir, tedavi sonrası 1. ayda ve ardından da 2 ayda bir tekrarlanmalıdır. r. Radyolojik düzelme d tedavi başlang langıcından ndan en az hafta sonra başlar. Lezyonların rezolüsyonu 3-44 ay sürebilir. s Tomografide persistan kontrast tutulumu 6-99 aya kadar devam edebilir.

73 ABSE Tekli abse Çoklu abse Ventriküle açılmış abse Postmortem intraserebral abse

74 Akut mastoidit

75 Penetran kafa travması Penetran kafa travması çökme kırığı sonrası abse ve yara iyileşmesi Cerrahi debritman absenin cerrahi eksizyonu Healing of a brain abscess by secondary intention J Neurosurg 99: , 2003

76 Yabancı cisim İntrakkranial ve kemik içinde metal fragmanlar mevcut Frontal lobda iki adet metal artefakt frantal lobda çevresel ödem, yuvarlak hipodens lezyonlar subfalcian herniasyon postkontrast Çevresel kontrast tutulumu olan kistik lezyonlar Pseudomonas aeruginosa Brain abscess related to metal fragments 47 years after head injury J Neurosurg 93: , 2000

77 Komşuluk yolu ile yayılım frontal sinuzit,

78 ABSE Tekli lezyonlar Çoklu lezyonlar

79 stereotactic neurosurgery

80

81 Navigasyon eşliğinde perkütan abse drenajı

82

83 Abse tek lezyon. 2 yaşı şında Ateş, pitozis papilödem dem Perkütan ponksiyon ve abse drenajı Etken Gram + cocci ve Gram basil

84 Kontrast Kontrastsız

85

86 Frontal sinüzit

87 Multi loküle le abse tüm m hastaların n %20 sini oluşturur. Cerrahi eksizyon aspirasyondaki zorluklardan dolayı tercih edilen bir girişim im olabilir. Rekürrens görülebilir bu neden yakın n takibi gereklidir. Rekürrens tekli lezyona göre daha fazladır Multıloculated pyogenıc braın abscess: Experıence ın 25 patıents Neurosurgery volume 52 number 5 may

88 Çok kompartmanlı abse. Aksiyel kontrastlı CT perkütan aspirasyon ve sonra kraniotomi (sol), ultrason eşliğinde ponksiyon (orta), geniş kraniotomi ve bütün septaların temizlenmesi(sağ) Giant Gram-negative brain abscesses J Neurosurg (Pediatrics 2) 101:97 101, 2004

89 2 cm küçük lezyonlar aby tedavisi veriliyor 1 hf lık tedaviye yanıt alınamıyorsa veya 2cm büyük ile perkütan aspirasyon 2hf sonra halen 2cm büyük ise tekrar aspirasyon Eğer Kibas varsa hidrosefali ve vetrikülit tablosu oluşuyorsa EVD ve intraventriküler tedadavi Enfeksiyon tamamen geçtikten sonra (8 haftalık aby sonrası halen ventriküler dilatasyon varsa VPS yerleştirilmelidir. Prodromal signs and clinical factors ınfluencing outcome in patients with ıntraventricular rupture of purulent brain abscess neurosurgery, vol. 48, no. 2, february 2001

90 Non-kontrast CT Kontrast-CT Ventriküler rüptür non-kontrast Ventriküler rüptür kontrastlı

91 multiloculated abscess

92 Kraniotomi eksizyon Rapid gas-forming brain abscess due to Klebsiella pneumoniae J. Neurosurg. / Volume 91 / December, 1999

93 Diagnosis and management of pituitary abscess: a review of twenty-four cases JNeurosurg 95:

94 Resolution of an Actinomycotic Abscess with Nonsurgical Treatment:Case Report Neurosurgery January 1993, Volume 32, Number 1 134

95 EVD yerleştirirken ve 7 gün içerisinde antibiyotik devam etmeye gerek yok. Ventrikülostomi ventriküler kateter basınç transduser lumbar drenaj Yerleştirilmesi arasında enfeksiyon gelişmesi açısından anlamlı bir fark yok Kateterin tıkanması ve BOS sızıntısı enfeksiyon riskini anlamlı olarak arttırmakta

96

97

98 Diskitis Diskitis, intervertebral diskin kendisinin hastalığı ığın n başlang langıç yeri olduğu u klinik tablolardır. r. Spondilit tablosunda, olaya vertebral endplateler de katılır. Bu tabloya epidural abse, vertebral osteomyelit ya da psoas abseleri eşlik edebilir.

99 Diskitis Bu klinik tablo postoperatif olarak gerçekle ekleşebileceği i gibi, hematojen yolla da gelişebilir. ebilir. İmmünsüpresyon, diabetes mellitus,, uzun süreli steroid tedavisi gibi durumlar spinal infeksiyonlara predispozisyon yaratırlar. rlar.

100 Diskitis Klinik olarak en sık s k görülen g bulgu, lokal spinal ağrı ve hassasiyettir. En sık s k etken olarak karşı şılaşılan etkenler S. aureus ve koagülaz negatif stafilokoklardır. M. tbc ve Brucella türleri endemik bölgelerde sıktır. Postoperatif hastalar, immüns nsüprese hastalar ve IV uyuştucu kullanan hastalarda gram negatif bakteriler ile Candida türleri etken olabilmektedir.

101 Spondilodiskitli Hastaya Yaklaşı şım 1- Spinal cerrahi sonrası gelişen en olgularda, hastanenin ve ilgili servisin florası dikkate alınmal nmalı; çoğu u hastada yeni bir cerrahi girişim im ya da debridman gerekebileceği i hatırda tutularak, tedavi kültk ltür r sonuçlar larına göre g yönlendirilmelidir. y 2- Hasta poliklinikte görülüyor g ve cerrahi bir girişim im öyküsü yoksa, ülkemiz endemik bir bölge b olduğu u için i in öncelikle Brusella agglütinasyonu çalışılmalı ve hasta bu yönden y incelenmelidir.

102 Spondilodiskitli Hastaya Yaklaşı şım 3- Bruselloz tanısı dışlandıktan sonra önemli bir nokta, hastanın n tüberkt berküloz yönünden nden değerlendirilmesidir. erlendirilmesidir. Bu noktada iyi bir nöron roşirurji ve patoloji desteğine ihtiyaç vardır. r. CT eşlie liğinde inde lezyondan yapılacak aspirasyon ve biyopsi ile hem kültk ltür r için i in materyal elde edilir, hem de histopatolojik inceleme yapılabilir.

103 Spondilodiskitli Hastaya Yaklaşı şım 4- Patoloji tüberkt berküloz lehine değilse, öncelikle stafilokoklar hedef alınarak, klinik tablonun ağıa ğırlığına göre g parenteral ya da oral tedavi başlanmal lanmalıdır. Tedavi süresi s en az 3 ay olmalıdır.

104 Spondilodiskitli Hastaya Yaklaşı şım Cerrahi endikasyonlar Nörolojik defisit ile birlikte olan geniş paravertebral epidural abseler CT eşlie liğinde inde aspirasyon ile kesin tanı konulamaması Medikal tedavi yetersizliği Vertebral kolon instabilitesi

105 Spinal cerrahi sonrası olgular Toplum kökenli olgular Kültür/antibiyogram ile değerlendirilir Brusella açısından araştırılır Brusella tedavisi uygulanır CT eşliğinde biyopsi Patoloji / kültür Tbc ile uyumlu Patoloji / kültür Tbc ile uyumsuz Tbc tedavisi uygulanır Antibiyotik tedavisi uygulanır

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 151 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.151-164 AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER Prof. Dr.

Detaylı

Akut Menenjit Sendromu

Akut Menenjit Sendromu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s. 141-151 Akut Menenjit Sendromu

Detaylı

Omurga enfeksiyonları

Omurga enfeksiyonları TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(3):245-257 Omurga enfeksiyonları Infections of the spinal column Meriç Enercan, Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Azmi Hamzaoğlu

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

Postoperatif MSS enfeksiyonları. Doç.. Dr. Serhan SAKARYA AD

Postoperatif MSS enfeksiyonları. Doç.. Dr. Serhan SAKARYA AD Postoperatif MSS enfeksiyonları Doç.. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp p Fak Enf. Hst.. ve Kl. Mik. AD Ne zaman? Kraniyotomi Ventrikülostomi Ventriküloperitoneal shunt Epidural anestezi Lumbar ponksiyon Nasıl?

Detaylı

Diyabetik hasta enfeksiyonları. Prof. Dr. Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Diyabetik hasta enfeksiyonları. Prof. Dr. Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Diyabetik hasta enfeksiyonları Prof. Dr. Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Diyabetiklerde enfeksiyonlara eğilimin patogenezi İmmun sistem Vaskülopati

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE MİNÖR KAFA TRAVMALI HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLME ENDİKASYONLARININ İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ DR. DUDU

Detaylı

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 109-122 Derleme Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Semra Şen 1,*, Zümrüt Şahbudak Bal 1, Fadıl Vardar 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KLĐNĐK BAKTERĐYOLOJĐ VE ENFEKSĐYON HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI ORTA/ŞĐDDETLĐ DĐYABETĐK AYAK ENFEKSĐYONLU HASTALARDA ĐMĐPENEM/ SĐLASTATĐN ĐLE PĐPERASĐLĐN/ TAZOBAKTAM

Detaylı

ENFEKSİYONLAR DR.YUNUS GÜRBG VE ARŞ HASTANESİ

ENFEKSİYONLAR DR.YUNUS GÜRBG VE ARŞ HASTANESİ NÖROŞİRURJİDE POSTOPERATİF VE GİRİŞİG İŞİM M SONRASI GÖRÜLEN G ENFEKSİYONLAR DR.YUNUS GÜRBG RBÜZ SB ANKARA DIŞKAPI KAPI EĞE VE ARŞ HASTANESİ Diğer cerrahi uygulamalarla kıyaslandk yaslandığında nöroşirurjide

Detaylı

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENFK.LS.06 / 20.12.2011 ANTİBİYOTİK TEDAVİ SEÇİMİ KEMİK Osteomyelit; mikrobiyolojik tanı gereklidir. Kan kültürü

Detaylı

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:--

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:-- T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:-- ANTİBİYOTİK TEDAVİ SEÇİMİ KEMİK Osteomyelit; mikrobiyolojik

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uz. Dr. Sami Hatipoğlu TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN

Detaylı

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: Op. Dr. Canan ERENGÜL DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ (Uzmanlık

Detaylı

Sinüzit Komplikasyonlar

Sinüzit Komplikasyonlar Sinüzit Komplikasyonlar Dr. İlknur HABERAL CAN SB Ankara Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, ANKARA Sinüzit komplikasyonlar çok s k görülmemekle birlikte, bazen infeksiyonun orbita

Detaylı

Diyabetik Ayak Osteomiyeliti

Diyabetik Ayak Osteomiyeliti Diyabetik Ayak Osteomiyeliti KLİNİK- MİKROBİYOLOJİ Dr Özlem Kandemir Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD 17.05.2008 Ayak enfeksiyonları ve sekelleri DM

Detaylı

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ T.C. S.B. İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef : Doç. Dr. H.Semih Halezeroğlu KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Klinik Şefi: PROF. DR. Hidayet AKDEMİR LOMBER DİSK HERNİASYONUNDA

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Kronik osteomiyelit. Chronic osteomyelitis. Ali Murat Kalender, 1 Savaş Güner 2

Kronik osteomiyelit. Chronic osteomyelitis. Ali Murat Kalender, 1 Savaş Güner 2 TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(3):216-224 Kronik osteomiyelit Chronic osteomyelitis Ali Murat Kalender, 1 Savaş Güner 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı