Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ekim Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R KADINLARDA AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI Kadýnlarýn ergenlik, mensturasyon, hamilelik, emzirme ve menapoz dönemlerinde vücutlarýndaki cinsiyet hormonlarý seviyesinde bazý dalgalanmalar olmaktadýr. Devamý için týklayýn AÐIZ KURULUÐU Diþhekimliðinde bu hal için "xerostomia" terimi kullanýlýr. Tükürük bezlerinin tükürük salgýlama fonksiyonlarýnýn azalmasý sonucunda oluþur. Devamý için týklayýn DiÞ Fýrçalamanýn Püf Noktalarý Ýngiliz bilim adamlarý, diþleri uzun süre ve sert þekilde fýrçalayarak daha çok bakteri öldürüldüðü inancýnýn yanlýþ, diþleri bu þekilde fýrçalamanýn zararlý olduðunu bildirdiler. Devamý için týklayýn HORLAMA DEYÝP GEÇMEYÝN Horlama nedir? Üst hava yollarýndaki týkanýklýk ve daralmalara baðlý oluþan sestir. Bu ses soluk alma sýrasýndaki hava akýmýnýn yarattýðý titreþimden kaynaklanmaktadýr. Devamý için týklayýn SIRT AÐRILARI Sýrt aðrýlarý milyonlarca insanýn ortak sorunu... Yapýlan çok sayýda bilimsel araþtýrma sonucu; her beþ insandan biri sýrt aðrýsý çektiðini göstermektedir. Özellikle geliþmiþ ülkelerde sýrt sorunlarý önemli bir probleme dönüþtü. Bunun için sýrt saðlýðýna özen göstermeliyiz. Devamý için týklayýn SONBAHARDA SAÇ DÖKÜLMESÝ.. Bu dönemde görülen saç dökülmeleri mevsimseldir, saçlarda görülen günde tel dökülme normaldir. Bu dönemde iyi beslenemiyoruz, sebze ve meyvenin azalmasýndan dolayý yeterince vitamin alamýyoruz. Devamý için týklayýn Web sitemize kullanýcý adýnýzý ve parolanýzý girerek, baþlangýç ve bitiþ fotoðraflarýnýza ulaþabilirsiniz.

3 KADINLARDA AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI Kadýnlarýn ergenlik, mensturasyon, hamilelik, emzirme ve menapoz dönemlerinde vücutlarýndaki cinsiyet hormonlarý seviyesinde bazý dalgalanmalar olmaktadýr. Bu hormonal deðiþiklikler doðrudan ya da dolaylý olarak aðýz ve diþ saðlýðýný etkileyebilmektedir. Ergenlik çaðýnda.. Cinsiyet hormonu seviyesindeki dalgalanmalar, özellikle mensturasyon dönemlerinde, diþ eti kýzarýklýklarýna ve diþeti kanamalarýna neden olabilmektedir. Bu dönemde aðýz içerisinde herpes tipi viral lezyonlara ve ülserasyonlara sýklýkla rastlanýlmaktadýr. Hamilelik döneminde.. Bu dönemde kadýnlarda " progesterone" ve "estrogen" hormonlarýndaki deðiþiklikler diþ eti hastalýklarý riskini artýrmaktadýr. Bu hormonal deðiþiklikler aðýz içerisinde hassasiyet ve diþ etlerinde kýzarýklýk ve kanamalara neden olabilmektedir. Hasta tarafýndan yapýlan kiþisel aðýz ve diþ bakýmý ile bu sorunlarýn hafif olarak atlatýlmasý saðlanabilmekle birlikte genellikle profesyonel yaklaþým gerekebilmektedir. Hamilelik sýrasýnda oluþan uzun süreli diþ eti hastalýðý erken doðuma neden olabilmektedir. Hamilelik sýrasýnda diþ etlerinde oluþabilen "hamilelik tümörü" hamileliðin son döneminde ya da doðumdan sonra kendi kendine iyileþmektedir. hamile kadýnda bulantý sonucunda oluþan kusma aðýz ortamýndaki asiditeyi artýrýr. Bu asitler diþlerde erozyonlara yol açabilmektedir. Karbonatlý su ile gargara yapýlarak asidin nötralize olmasý saðlanabilir. Eðer böyle bir uygulama olanaksýz ise sadece su ile aðýz çalkalanarak asidik ortamýn uzaklaþtýrýlmasý saðlanabilir.

4 Doðum kontrol ilaçlarý.. Bu ilaçlar içerdikleri hormonlar nedeni ile hamilelikte oluþan aðýz içi deðiþikliklere benzer semptomlarýn neden olurlar. Doðum kontrol haplarýnýn uzun süreli kullanýmlarý diþeti iltihaplarýna yol açabilmektedir. Doðum kontrol ilaçlarýnýn kullanýmý "Çekim Sonrasý Alveoliti"="Kuru Soket" oluþumu riskini üç kez artýrýr. Bu nedenle cerrahi operasyon öncesi diþ hekiminin bu durumu göz önüne almasý gerekmektedir. Menapoz kadýnlarýn yaþamýnda oldukça önemli bir süreçtir. Bu periyot sýrasýnda kadýnlarda hormonal ve psikolojik deðiþiklikler olabilmektedir. Doðal olarak bu etkileþimden aðýz dokularý ve diþler de paylarýný almaktadýr. Menapoz esnasýnda kadýnlýk hormonu "estrogen" seviyesinde ciddi bir deðiþiklikler olur ve "estrogen" seviyesi en az düzeye iner. "Estrogen" ayný zamanda kalsiyumun emilmesi için gerekli olan bir maddedir. Noksanlýðý kemikteki kalsiyum seviyesinin düþmesine neden olur dolayýsý ile kemik erimelerine ve "osteoporez"a yol açar. Kemik erimesi vücuttaki tüm kemiklerde görülmektedir. Diþi çevreleyen kemik dokusunda oluþan erime bazen diþlerin destek dokularýný yitirmelerine ve sonuçta diþlerin sallanarak kaybedilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Menapoz döneminde yüksek oranda kalsiyuma ihtiyaçlarý vardýr (1200 mg/gün). Günlük diyet ile bu miktarda kalsiyum alýmý mümkün deðildir. Bu neden ile hekim tarafýndan kalsiyum preparatlarý ile kalsiyumun emilimin arttýrýlmasý için D vitamini önerilmektedir. Menapoz nedeni ile deðiþen kalsiyum dengesini tekrar kurabilmek için ayný zamanda hormon terapisi de uygulanmalýdýr. Menapoz döneminde aðýz ortamýnda oluþabilecek deðiþiklikler : Menapoz sýrasýnda kadýnlarýn aðýz ortamlarýnda çok deðiþik belirtiler gözlemek mümkündür Bu belirtilerin tümü ayný anda bir kiþide görülebildiði gibi biri ya da birkaçý birlikte da görülebilmektedir.

5 AÐIZ KURULUÐU Diþhekimliðinde bu hal için "xerostomia" terimi kullanýlýr. Tükürük bezlerinin tükürük salgýlama fonksiyonlarýnýn azalmasý sonucunda oluþur. Tükürük salgýsýndaki azalma aðýzda oldukça ciddi sorunlarýn oluþmasýna yol açabilmektedir. Sebepleri : Biyolojik yaþlýlýk : Bu etkili bir faktördür, tek baþýna etkili deðildir. Sistemik hastalýklar : Romatizmal hastalýklar(sjogren's sendromu), Baðýþýklýk sistemi hasarý (AIDS), Hormonal bozukluklar (þeker hatalýðý), Nörolojik bozukluklar (Parkinson) Çiðneme kabiliyetinin azalmasý : Eðer beslenme alýþkanlýklarýnýzda sývý ve yumuþak gýdalar aðýrlýktaysa çiðneme fonksiyonu azalýr. Tükürük bezlerinin cerrahi olarak çýkarýlmasý Radyoterapi (Radyasyon tükürük bezlerinde kalýcý hasar yapar. Ýlaçlar (400'ün üstünde ilaç türü aðýz kuruluðu yapar : Deconjestanlar, diüretikler, tansiyon ilaçlarý,antidepresanlar, antihistaminikler,...) Kafein ve alkol tüketimi Belirtileri : Dilde yanma hissi Özellikle kuru yiyecekler için yeme zorluðu Konuþma zorluðu Sýk susama Protez kullanmada zorluk Dudaklarda çatlaklar ve kuruluk Tat bozukluðu Kötü aðýz kokusu Aðýz kuruluðu nelere yol açar? Tükürüðün az olmasý ciddi problemleri de beraberinde getirebilir. Bakteri plaðý ve yiyecek artýklarý kolayca birikir. Bu, diþeti hastalýklarý ve çürüðü hýzlandýrýr. Tükürüðün kendi baþýna yýkama-temizleme mekanizmasý diþ yüzeylerini temiz tutmaya yardýmcýdýr. Tükürük çürükleri önler, diþ yüzeyini temizler ve asitleri nötralize eder. Böylece çürük önlenir. Aðýz kuruluðu nasýl kontrol altýna alýnýr? nasýl tedavi edilir? Sýk sýk yudum yudum su içilmeli. Gece yatarken yanýnda sývý içecek, su bulundurulmalý Þekersiz sakýz çiðnenmeli Sigara, alkol, þekerli yiyeceklerden uzak durulmalý Yaþanýlan mekanýn nemi ayarlanmalý Gerekirse eczanelerden temin edilebilen yapay tükürük tabletleri kullanýlmalý Bakteri plaðý kontrol altýna alýnmalý Floridli diþ macunu, jel, gargara kullanýlmalý C vitamini kullanýlmalý Bileþiminde alkol ve sodyum lauryl sülfat bulunan aðýz ve diþ bakým ürünlerini kullanmamalý. Xerostomia, ciddi aðýz rahatsýzlýklarýna yol açabilir; ihmal edilmemelidir!

6 DiÞ Fýrçalamanýn Püf Noktalarý! Ýngiliz bilim adamlarý, diþleri uzun süre ve sert þekilde fýrçalayarak daha çok bakteri öldürüldüðü inancýnýn yanlýþ, diþleri bu þekilde fýrçalamanýn zararlý olduðunu bildirdiler. Newcastle Üniversitesi'nde görevli bilim adamý Peter Heasman ve ekibinin gönüllüler üzerinde 4 hafta süreyle yaptýðý araþtýrmada, 2 dakikayý aþan fýrçalamanýn daha çok bakteri öldürmediði tespit edildi. Diþlerin sert þekilde fýrçalanmasýnýn diþ minesine ve etine zarar verebileceðini belirten Heasman, bakterilerin belirli bir süre içinde öldüðünü, diþlerin bu süreden daha uzun ve sert þekilde fýrçalanmasýnýn olumlu etkisinin bulunmadýðýný, hatta zararlý olabileceðini kaydetti. Araþtýrmada 16 deðiþik diþ fýrçalama kombinasyonunun etkisi incelendi. 30, 60, 120 ve 180 saniye ile 75, 150, 225 ve 300 gramlýk basýnçlarý kombine eden bilim adamlarý, gönüllülerin basýnç ve süreyi ölçmek için bilgisayara baðlý diþ fýrçalarý kullandýðýný belirttiler. Her uygulamadan sonra diþ plaðýnýn ne kadar temizlendiði ölçüldü. Araþtýrma sonucunda, ideal sürenin 2 dakika ve diþlere uygulanan en uygun basýncýn 150 gram olduðu ortaya çýktý. Sürenin kolaylýkla ölçülebileceðini kaydeden bilim adamlarý, basýnç konusunda emin olmayan kiþilere en uygun tekniði diþ hekimlerinden öðrenmeyi, diþleri çok sert fýrçalamamayý, diþ ipi kullanmayý ve diþleri günde en az bir kez fýrçalamayý önerdi. Bilim adamlarý, deneyin elektrikli diþ fýrçalarýyla yapýldýðýný, fakat sonucun normal diþ fýrçalarý için de geçerli olduðunu söylediler. Birazda gülelim ;-) hastasýnýn yanýnda uyku haplarý taþýdýðýný görmüþ ve Doktorun biri, yýllardýr ilgilendiði ve sevdiði bir onu uyarmak istemiþ: -"Haluk Bey, kullandýðýnýz uyku haplarýný gördüm, zaman zaman ihtiyacýnýz olabilir ama ben sizi uyarayým; o haplar çok etkilidir ve baðýmlýlýk yaparlar." Hasta bunun üzerine ukela ukela gülümsemiþ: -"Yok doktorcum, sen yanlýþ biliyorsun. 17 senedir bu ilacý kullanýrým, baðýmlýlýk filan yaptýðýný görmedim!" ;-) ;-)

7 HORLAMA DEYÝP GEÇMEYÝN Op.Dr. Denizhan ÖZKAYA Horlama nedir? Üst hava yollarýndaki týkanýklýk ve daralmalara baðlý oluþan sestir. Bu ses soluk alma sýrasýndaki hava akýmýnýn yarattýðý titreþimden kaynaklanmaktadýr. Günümüzde 20 yaþ üzerindeki her 10 erkekten 4-5' inin zaman zaman, 3' ünün ise sürekli horladýðý gösterilmiþtir. Kadýnlarda ise, 40 yaþ sonrasý menopoz ile birlikte benzer oranda horlama geliþtiði saptanmýþtýr. Horlamaya yol açan sebepler nelerdir? Üst hava yollarýnda daralma yapan tüm sebepler horlamaya yol açabilir : Burun týkanýklýðý yapan nedenler : Burun eðriliði, Sinüzit, Konka hipertrofisi, Alerjik rinit (saman nezlesi), Geniz eti (özellikle çocuklarda) Küçük dil ve yumuþak damak sarkýklýðý Büyük bademciklerin olmasý, Alt çenenin küçük olmasý, Dilin normalden büyük olmasý, Aþýrý kilo (obezite), Horlama bir hastalýk mýdýr? Horlama, sosyal bir problem olduðu gibi ciddi bazý hastalýklarýn da öncül belirtisidir. Horlayan kiþiler gerek aile içerisinde gerekse toplumda alay konusu olmaktadýr. Bu hastalarýn eþlerinin ortalama bir saat daha kýsa ve konforsuz uyuduklarý bilinmektedir. Bu sorun boþanmaya kadar giden aile içi problemlere yol açmaktadýr. Son yýllarda yapýlan anketsel bir çalýþmada, boþanan çiftlerden %86' sýnda boþanma sebepleri arasýnda horlamanýn yer aldýðý gösterilmiþtir. Bunlarýn yaný sýra horlama uykuda solunum bozukluðuna yol açan ve ölüme kadar gidebilen ciddi bir hastalýðýn belirtisidir. Bu hastalýklarýn en önemlisi Týkayýcý uyku apnesi dir. Týkayýcý Uyku Apnesi nedir? Uykudayken solunumun 10 sn veya daha uzun süre ile kesilmesine apne adý verilmektedir. Hava yolundaki darlýða baðlý olarak uyku esnasýnda saatte 5 defa veya daha fazla tekrarladýðýnda Týkayýcý uyku apnesi olarak tanýmlanýr. Bu hastalýk yüksek tansiyondan kalp krizine, erken bunamadan ani ölüme kadar çok ciddi rahatsýzlýklara yol açan çok önemli bir klinik tablodur. Horlamanýn deðerlendirilmesinde hangi tetkikler uygulanabilir? Horlama yakýnmasý olan bir kiþinin hastalýðýnýn önemini ve oluþabilecek sonuçlarý bilmesi ve bir Kulak Burun Boðaz hekimine baþvurmasý gerekmektedir. Kliniðimize baþvuran hastalarýmýzýn yakýnmalarýný mutlaka eþleri ile birlikte dinlemekteyiz.

8 Bu hastalarýn muayenesinde detaylý bir endoskopik muayene þarttýr. Tüm burun ve boþluklarý, geniz bölgesi, küçük dil, yumuþak damak ve bademcik ile dil kökü ve gýrtlak incelenmelidir. Böylelikle hava yollarýnda daralmaya yol açan bölgeler belirlenir. Uykuda solukta kesilme, gündüz uykululuðu, sabah yataktan yorgun kalkma ve aþýrý gürültülü horlama yakýnmasý olan hastalara mutlaka uyku testi-polisomnografi yapýlmalýdýr. Uyku testi nedir? Hastanýn bir gecelik normal uykusu esnasýnda beyin dalgalarýnýn (EEG), kalp aktivitesinin (EKG), solunum hareketlerinin, vücut pozisyonunun, kas ve göz hareketlerinin (EMG ve EOG) kaydedilerek deðerlendirilmesidir. Kliniðimiz bünyesinde de iki yýldýr uyguladýðýmýz uyku testi bu hastalýðýn tanýsýnda mutlaka gerekli olan altýn standart bir taný yöntemidir. Horlama ile ilgili hastanýn alabileceði önlemler nelerdir? Horlama hastasýnýn kilo verme yönünde çaba göstermesi ve mutlaka zayýflamasý gerekmektedir. Boy kilo oranýnýn (vücut kitle indeksi) bozuk olmasý horlamayý tetiklemektedir. Burun týkanýklýðýna yol açan sigara da horlama üzerinde etkilidir. Horlayan kiþilerin sigarayý býrakmalarý önerilmektedir. Bunlarýn yaný sýra düzensiz yaþam, kaslarýn gevþemesine yol açan uyku ilaçlarý ve alerji haplarýnýn kullanýlmasý ve alkol alýnmasý horlamayý arttýrýr. Bu sebeple bu konuda gerekli önlemlerin alýnmasý bu þikayetin azalmasýna katký saðlar. Horlamanýn tedavisinde neler yapýlmaktadýr? Horlamanýn tedavisinde baþarýyý yakalayabilmek için sebebin doðru olarak ortaya konmasý gerekir. Burun týkanýklýðýna yol açan problemin gerek cerrahi gerekse ilaç tedavisi ile ortadan kaldýrýlmasý çoðu zaman horlamayý düzeltir. Çocuklarda geniz eti ve bademcik ameliyatý hýrýltýlý solunum ve horlama için tedavi edicidir. Eriþkinlerde ise, en sýk rastlanan problem küçük dil, yumuþak damak ve bademcik bölgesinde olduðu için bu bölgeye uygulanan müdahalelere horlama cerrahisi adý verilmektedir. Bunlarýn baþlýcalarý, klasik damak cerrahisi (uvulopalatofarengoplasti), lazer cerrahisi (LAUP) ve radyofrekans somnoplastidir. Uvulopalatofarengoplasti : Yaklaþýk 30 yýldýr yaygýn olarak kullanýlan bademcik, küçük dil ve yumuþak damaða klasik yöntemlerle uygulanan bir cerrahidir. Özellikle büyük bademcik ve sarkýk damaklarda tercih edilir. Bu yöntem ameliyathane þartlarýnda yapýlýr, bir hafta 10 güne varan boðaz aðrýsý ve yutma güçlüðü yapabilir. Lazer cerrahisi (LAUP) : Küçük dil ve yumuþak damaða lazer uygulamasýdýr güne varan ciddi boðaz aðrýsý ve yutma güçlüðüne yol açan bu teknik günümüzde popularitesini yitirmiþtir. Radyofrekans somnoplasti: Kliniðimizde 4 yýldýr uyguladýðýmýz radyofrekans somnoplasti küçük dil ve yumuþak damak problemli hastalara muayenehane þartlarýnda uygulanan 10 dakikalýk bir süreyi kapsayan, aðrý ve kanamaya yol açmayan günümüzün en popüler horlama tedavi yöntemidir. Radyocerrahi yüksek frekans ve düþük ýsýlý ses dalgalarý ile yumuþak damak ve küçük dilin boyununun kýsaltýlmasý ve titreþim yeteneklerinin azaltmasý esasýna dayanýr.

9 BASÝT YAÞAMAK Basit yaþayacaksýn. Mesela susayýnca su içecek kadar basit. Dört çýkacak, ikiyi ikiyle çarptýðýnda. Tek düðmesi olacak elindeki cihazýn; tek bir düðme, tek bir cümle gibi; sevince lafý dolandýrmadan söylediðin seni seviyorum gibi. Basit bir öpücük yetecek sana; basit sýcak bir öpücük ve o öpücükle dolacak tüm günlerin, tüm düþlerin. O öpücük için yapacaksýn hayatýnýn kavgasýný, o öpücük için yiyeceksin hayatýnýn dayaðýný. Kabak çekirdeði verecek sana rakamlarýn veremediði mutluluðu. El yazýsýyla yazýlmýþ eðri büðrü bir mektup olacak en deðerli kaðýdýn; hep yanýnda taþýdýðýn, atmaya kýyamadýðýn. Ýki harekette giyiniverecek, iki harekette soyunuvereceksin. Kýsacýk olacak uyanman ve yola çýkman arasýnda geçen süre; kýsacýk olacak sýcacýk kollara dolanman ve yolculuklara çýkman arasýnda geçen süre. Kendin bile anlayabileceksin yazdýklarýný; bakýþlarýn bile anlatabilecek kendini. Beklentilerin de basit olacak. Kaf Daðý'nýn önünde bekleyecek mutluluklar. Bir ýslýkta bulabileceksin en uzun dostluk romanýný; ya da bir damla gözyaþý yaþatacak sana en ucuz aþk romanýný. Pankreasýnýn saðlýðýna dua edeceksin kapatýrken gözlerini. Zafer iþareti yapacaksýn tuvaletten çýkarken. Bir kaþarlý tost olacak aradýðýn nasýl oturacaðýný bilemediðin sofrada; parmaklarýn olacak en kýymetli çatalýn. Yine, ayný parmaklar çözecek en karmaþýk denklemleri. Ýskender'in kýlýcý duracak avukat rehberinin yanýnda. Bir filarmoni orkestrasý veremeyecek sana kontrplak bir gitarda, doðru basýlmýþ bir fa diyez in mutluluðunu. Makyajýn ilk a sýna kadar bilmen yetecek. Temizlik kokacak en pahalý parfümün Bilmiyorum diyebileceksin bilmediðinde ve çok normal olacak onu da bilmeyiþin. Tek dereden su getirmen yetecek, bir istemiyorum diyebilmeye. Ne durduðu farketmeyecek abanýn altýnda. Saatin, sadece saati gösterecek; Telefonunu sadece telefon etmek için kullanacaksýn. Küçük bir not defteri olacak bilgini en hýzlý sayan. Basit yaþayacaksýn, basit. Sanki yaþamýn bir gün sona erecekmiþ gibi basit... DR. Yalçýn Ergir ÞÝÝR KÖÞESÝ

10 SIRT AÐRILARI Op.Dr. Aybars AKKOR Sýrt aðrýlarý milyonlarca insanýn ortak sorunu... Yapýlan çok sayýda bilimsel araþtýrma sonucu; her beþ insandan biri sýrt aðrýsý çektiðini göstermektedir. Özellikle geliþmiþ ülkelerde sýrt sorunlarý önemli bir probleme dönüþtü. Bunun için sýrt saðlýðýna özen göstermeliyiz. Aksi takdirde bu aðrýlar yaþamýmýzý olumsuz yönde etkiler ve iþgücü kaybýna uðratýr. Bir çok hastalýkta da olduðu gibi sýrt aðrýlarýndan deðil geç kalýnmaktan korkulmalýdýr. Amacýmýz aðrýsýz, hareket kýsýtlýlýðý olmayan mutlu bir toplum yaratmaktýr. Sýrtýn yapýsý : Sýrtýn fonksiyonel yapýsý; on iki omur, arkada faset eklemleri, omurlar arasýnda önde disk denen yastýkçýlar ve arkada deliklerden çýkan spinal sinirlerden oluþur. Sýrt omurga hareketleri; göðüs kafesinden dolayý, boyun ve bel omurga hareketlerine göre daha azdýr. Sýrt aðrýlarý neden oluþur ve nasýl tedavi edilir? Sýrt aðrýlarýnýn nedeni sýrtýmýzda omurganýn her iki yanýnda bulunan kaslarýn gerilmesidir. Bu gerilmenin en önemli nedeni strestir. Strese girdiðimizde ilk önce boyun kaslarýmýz gerilir. Bu gerilme sonucunda C harfine benzeyen boyun omurgamýz düzleþir, omuz ve sýrta giden sinirlerin çýkýþlarý daralýr, sinirler baský altýnda kalýr. Bu baský ile birlikte sýrttaki kaslar gerilir. Bu yüzden aðrý duyarýz. Kaslarýn uzun süre gergin halde kalmasý kas topaklarýna neden olur. Yani týpta fibrozit dediðimiz oluþumlara neden olur. Bu fibrozitler en ufak bir yorgunlukta, aðýr kaldýrma sonucunda, klima veya vantilatör altýnda uzun süre kalmada aðrýlar yaratýr, dayanýlmaz aðrýlar çekeriz. Kas gerginliðini azaltmak için farkýnda olmadan sýrtýmýzý kamburlaþtýrýr, artýk son dönemlerini yaþayan ihtiyarlara döneriz. Bu aðrýlarý uzun zaman çekenler, avuç avuç ilaç alýrlar, doktor doktor dolaþýrlar, ömür boyu bu aðrýlardan kurtulamayacaklarýný düþünerek karamsarlýða kapýlýrlar. Aðrýlardan kurtulmak mümkün mü, kurtulmak için neler yapmalýyýz, nerelere baþvurmalýyýz? 1. Ýlk olarak aðrýmýzýn nedeni belirlenmelidir. Aðrýnýn boynumuzdan mý, sýrt kaslarýndan mý kaynaklandýðý yoksa baþka bir hastalýðýmýz mý olduðu tespit edilmelidir. Unutulmamalýdýr ki akciðer hastalýklarý, safra kesesi ve mide rahatsýzlýklarý da sýrtta aðrý yapar. Teþhis öncelikle fiziki muayene, þikayetlerin dinlenmesi ile (ne yazýk ki hastayý aktif olarak dinlemek çoðu zaman ihmal ediliyor ve yanlýþ sonuçlara yönleniliyor), sonra da MR, BT ve direkt grafi incelemeleri ile konur. EMG de bize yardýmcý olur. 2. Sonra sýra sýrt kaslarýnýn gevþetilmesine gelir. Kas gevþeticiler ve lokal etkili merhemler (bu merhemleri iyice yedirerek sürdükten sonra mutlaka en az on dakika ütüyle ýsýtýlmýþ havlu, sýcak su torbasý veya saç kurutma makinesiyle sýcak uygulanmalýdýr) kullanýlýr, ama sadece ilaç tedavisi yeterli

11 deðildir. Mutlaka fizik tedavi veya alternatifi (masaj, manipulasyon, nöral terapi, akupunktur, soft lazer) uygulanmalýdýr. Fibrozitler teker teker tespit edilip yok edilmelidir. 3. Fizik tedavi ile birlikte stres etkeni de ortadan kaldýrýlmalýdýr. Mümkünse hastanýn yaþamýnda stresi körükleyen unsurlarda radikal deðiþiklikler yapmak, tatile çýkmak, hobilere daha uzun zaman ayýrmak oldukça faydalý olur. Eðer bu deðiþiklikler yeterli olmazsa bir psikiyatrisin veya psikologun yardýmýný almak yararlý olur. 4. Tedavi bitiminde doktorunuzun önereceði sýrt kaslarýný güçlendirecek egzersizleri yapmak gereklidir. Eðer gerekli ortam bulunursa sýrtüstü yüzmek en iyi egzersizdir. Güneþ, deniz, sýcak kum, kaplýcalar çok faydalýdýr. Soðuktan mümkün olduðunca korunmak gereklidir. 5. Tüm bu tedaviler sýrasýnda ve sonrasýnda bazý hareketlerden kaçýnmak gereklidir. Yerden bir þey alýrken öne veya yana eðilmek yerine çömelmek, yukarý doðru uzanmak yerine bir þeyin üstüne çýkýp iþimizi görmek sýrt aðrýsý riskini azaltýr. Ayrýca sürekli pozisyon deðiþtirmek, yani uzun süre oturmamýz gereken bir iþ yapýyorsak en geç yarým saatte bir dolaþmak, ayný yerde ayakta durmaktan kaçýnmak, televizyon seyrederken veya gazete okurken sýrtýmýzý ve baþýmýzý dayayacak koltuklarý tercih etmek dikkat etmemiz gereken unsurlardandýr. 6. Unutulmamalýdýr ki keyifliyken yapacaðýmýz ters hareketlerden bir sýkýntý doðmaz, ama stresliyken yapacaðýmýz her ters hareket saðlýðýmýzý ciddi olarak etkiler. SONBAHARDA SAÇ DÖKÜLMESÝ.. Bu dönemde görülen saç dökülmeleri mevsimseldir, saçlarda görülen günde tel dökülme normaldir. Bu dönemde iyi beslenemiyoruz, sebze ve meyvenin azalmasýndan dolayý yeterince vitamin alamýyoruz. Ýnsanlar sonbaharda saçlarým döküldü diye üzülmemelidir. Bu doðal bir durumdur ve sonbaharda dökülen saçlarýn yerine, kýþ aylarýnda vücut soðuða adapte olacaðý için yenileri çýkmaya baþlayacaktýr. Çýkan yeni saçlar da ilkbaharda canlanarak, belirgin hale gelecektir. Kýþ aylarýnda artan saç dökülmesi olduðunda bir cildiye doktoruna gitmekte fayda vardýr. Sonbaharda saçlardaki dökülmeye kafa derisi altýnda içinde damar ve sinirlerin bulunduðu saç soðaný adý verilen kýsmýn daralmasý neden olmaktadýr. Soðukta her þey daralýr. Sonbahar aylarýnda da havalarýn soðumaya baþlamasýyla birlikte saç soðaný da daralýr ve büzüþür. Saç soðaný eski ölçüsüne göre daha küçük olunca içindeki saçý besleyen damarlar da küçülür. Bu nedenle saç daha az beslenmiþ olur. Bir süre sonra beslenme yeterli gelmeyince de saç dökülür.

12

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur içindekiler Kilo Vermenin Sigara Cildinizi 4 Püf Noktalarý ve Zehirliyor Akupunktur ve Erken Yaþlandýrýyor Okul Çantalarý 6 9 20 Omurga Eðriliðini Tetikliyor Akupunkturun kalori yaktýrýcý, yaðlarý eritici

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

Haziran 2007 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www..com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R DÝÞÝ KAN VE KEMÝKLE KURTARIYORLAR Mesude ERÞAN / HÜRRÝYET Eriþkinlerin diþlerini kaybetmelerine

Detaylı

SEREBRAL PALSÝ ÝLE YAÞAMAK

SEREBRAL PALSÝ ÝLE YAÞAMAK SEREBRAL PALSÝ ÝLE YAÞAMAK Nadire BERKER Selim YALÇÝN Bu kitabý internet sitesinde sizlere ulaþtýran Global Help Organisation a ve kurucusu Dr. Lynn Staheli ye içtenlikle teþekkür ederiz. : c 2001, Nadire

Detaylı

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest)

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE TEDAVÝSÝ Yazarlar Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) Doç. Dr. Atilla Soykan A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalý Konsiltasyon

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad.

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

BARSAK EÐÝTÝM PROGRAMI ANOREKTAL MALFORMASYON NEDENÝYLE AMELÝYAT EDÝLEN ÇOCUKLARIN TAKÝP VE TEDAVÝSÝ

BARSAK EÐÝTÝM PROGRAMI ANOREKTAL MALFORMASYON NEDENÝYLE AMELÝYAT EDÝLEN ÇOCUKLARIN TAKÝP VE TEDAVÝSÝ BARSAK EÐÝTÝM PROGRAMI ANOREKTAL MALFORMASYON NEDENÝYLE AMELÝYAT EDÝLEN ÇOCUKLARIN TAKÝP VE TEDAVÝSÝ Marc A. Levitt M.D. and Alberto Peña, M.D. Colorectal Center for Children Cincinnati, Ohio ÇEVÝRENLERÝN

Detaylı

SPÝNA BÝFÝDA TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON

SPÝNA BÝFÝDA TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON SPÝNA BÝFÝDA TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON Nadire Özaras Selim Yalçýn Bu kitabý internet sitesinde sizlere ulaþtýran Global Help Organisation a ve kurucusu Dr. Lynn Staheli ye içtenlikle teþekkür ederiz. ÖNSÖZ

Detaylı

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Mesleðimize

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

dumaný yoktur yarin imaný...

dumaný yoktur yarin imaný... Cigaramýn dumaný yoktur yarin imaný... Tütün z Tüketimi z Sonuçlarý Der Rauch meiner Zigarette... Die Geliebte ist erbarmungslos... (aus einem türkischen Volkslied) - Informationen über Tabak, Tabakkonsum

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

e-bülten Dr.Benan Oğuz - Dr. Cem Caniklioğlu TEMMUZ 2010-40

e-bülten Dr.Benan Oğuz - Dr. Cem Caniklioğlu TEMMUZ 2010-40 LİNGUAL ORTODONTİ Mükemmel bir gülüş kişinin yüz simetrisini düzelttiği gibi genel görünüşünün iyileştirilmesinde de etkilidir. Hastalar düzgün dişlere ve mükemmel bir gülüşe sahip olmak istemelerine rağmen

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

SEREBRAL PALSÝ. TEDAVÝ ve REHABÝLÝTASYON. Doç. Dr. Selim Yalçýn Doç. Dr. Nadire Berker. Prof. Dr. John Dormans Prof. Dr.

SEREBRAL PALSÝ. TEDAVÝ ve REHABÝLÝTASYON. Doç. Dr. Selim Yalçýn Doç. Dr. Nadire Berker. Prof. Dr. John Dormans Prof. Dr. SEREBRAL.qxd 10/26/2003 7:11 PM Page 1 SEREBRAL PALSÝ TEDAVÝ ve REHABÝLÝTASYON Doç. Dr. Selim Yalçýn Doç. Dr. Nadire Berker Prof. Dr. John Dormans Prof. Dr. Michael Sussman 1 SEREBRAL.qxd 10/26/2003 7:11

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 179-195 Derleme Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Elif N. Özmert 1: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cem Ýncesu Doç. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul CÝNSEL ÝÞLEVLER Ýnsanda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi, Masters ve Johnson, dört ayrý

Detaylı

Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Bu kitapçýk, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn 2012 Yýlý Kar Amacý

Detaylı

Sigarayý Býrakma Yöntemleri

Sigarayý Býrakma Yöntemleri Sigarayý Býrakma Yöntemleri Dr. Esra Uzaslan* Sigara günümüzde en önde gelen ölümcül hastalýklarýn önlenebilir nedenlerinin baþýnda gelmektedir. Sigara baðýmlýlýðý Dünya Saðlýk Örgütü nce hastalýk olarak

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ S P R ve BESLENME YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MÝLL Î EÐÝTÝM

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

DEMANSLI YILLARA DEÐER KATAN AKTÝVÝTELER ErgoterapÝ AktÝvÝtelerÝ Uðraþ TerapÝsÝ AktÝvÝtelerÝ RehabÝlÝtasyon AktÝvÝtelerÝ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Ýstanbul

Detaylı

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr.

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Sayý 4 Nisan 2001. Kapak Fotoðrafý: Doðubeyazýt, Kasým 2000 Dr. Serdar Kula Gazi Ü. Týp Fak. Çocuk Sað. ve Hast. AD Ankara ISSN 1300-0853

Sayý 4 Nisan 2001. Kapak Fotoðrafý: Doðubeyazýt, Kasým 2000 Dr. Serdar Kula Gazi Ü. Týp Fak. Çocuk Sað. ve Hast. AD Ankara ISSN 1300-0853 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Bu Sayýda Cilt 10 Sayý 4 Nisan 2001 EDÝTÖRLER Dr. Orhan Odabaþý YAYIN KURULU Prof. Dr. Ufuk Beyazova Dyt. Þeniz Ilgaz Dr. Serdar Kula Dr. Mehmet Özen Dr. Fatih Sarýöz Dr. Murat

Detaylı