Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ekim Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R KADINLARDA AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI Kadýnlarýn ergenlik, mensturasyon, hamilelik, emzirme ve menapoz dönemlerinde vücutlarýndaki cinsiyet hormonlarý seviyesinde bazý dalgalanmalar olmaktadýr. Devamý için týklayýn AÐIZ KURULUÐU Diþhekimliðinde bu hal için "xerostomia" terimi kullanýlýr. Tükürük bezlerinin tükürük salgýlama fonksiyonlarýnýn azalmasý sonucunda oluþur. Devamý için týklayýn DiÞ Fýrçalamanýn Püf Noktalarý Ýngiliz bilim adamlarý, diþleri uzun süre ve sert þekilde fýrçalayarak daha çok bakteri öldürüldüðü inancýnýn yanlýþ, diþleri bu þekilde fýrçalamanýn zararlý olduðunu bildirdiler. Devamý için týklayýn HORLAMA DEYÝP GEÇMEYÝN Horlama nedir? Üst hava yollarýndaki týkanýklýk ve daralmalara baðlý oluþan sestir. Bu ses soluk alma sýrasýndaki hava akýmýnýn yarattýðý titreþimden kaynaklanmaktadýr. Devamý için týklayýn SIRT AÐRILARI Sýrt aðrýlarý milyonlarca insanýn ortak sorunu... Yapýlan çok sayýda bilimsel araþtýrma sonucu; her beþ insandan biri sýrt aðrýsý çektiðini göstermektedir. Özellikle geliþmiþ ülkelerde sýrt sorunlarý önemli bir probleme dönüþtü. Bunun için sýrt saðlýðýna özen göstermeliyiz. Devamý için týklayýn SONBAHARDA SAÇ DÖKÜLMESÝ.. Bu dönemde görülen saç dökülmeleri mevsimseldir, saçlarda görülen günde tel dökülme normaldir. Bu dönemde iyi beslenemiyoruz, sebze ve meyvenin azalmasýndan dolayý yeterince vitamin alamýyoruz. Devamý için týklayýn Web sitemize kullanýcý adýnýzý ve parolanýzý girerek, baþlangýç ve bitiþ fotoðraflarýnýza ulaþabilirsiniz.

3 KADINLARDA AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI Kadýnlarýn ergenlik, mensturasyon, hamilelik, emzirme ve menapoz dönemlerinde vücutlarýndaki cinsiyet hormonlarý seviyesinde bazý dalgalanmalar olmaktadýr. Bu hormonal deðiþiklikler doðrudan ya da dolaylý olarak aðýz ve diþ saðlýðýný etkileyebilmektedir. Ergenlik çaðýnda.. Cinsiyet hormonu seviyesindeki dalgalanmalar, özellikle mensturasyon dönemlerinde, diþ eti kýzarýklýklarýna ve diþeti kanamalarýna neden olabilmektedir. Bu dönemde aðýz içerisinde herpes tipi viral lezyonlara ve ülserasyonlara sýklýkla rastlanýlmaktadýr. Hamilelik döneminde.. Bu dönemde kadýnlarda " progesterone" ve "estrogen" hormonlarýndaki deðiþiklikler diþ eti hastalýklarý riskini artýrmaktadýr. Bu hormonal deðiþiklikler aðýz içerisinde hassasiyet ve diþ etlerinde kýzarýklýk ve kanamalara neden olabilmektedir. Hasta tarafýndan yapýlan kiþisel aðýz ve diþ bakýmý ile bu sorunlarýn hafif olarak atlatýlmasý saðlanabilmekle birlikte genellikle profesyonel yaklaþým gerekebilmektedir. Hamilelik sýrasýnda oluþan uzun süreli diþ eti hastalýðý erken doðuma neden olabilmektedir. Hamilelik sýrasýnda diþ etlerinde oluþabilen "hamilelik tümörü" hamileliðin son döneminde ya da doðumdan sonra kendi kendine iyileþmektedir. hamile kadýnda bulantý sonucunda oluþan kusma aðýz ortamýndaki asiditeyi artýrýr. Bu asitler diþlerde erozyonlara yol açabilmektedir. Karbonatlý su ile gargara yapýlarak asidin nötralize olmasý saðlanabilir. Eðer böyle bir uygulama olanaksýz ise sadece su ile aðýz çalkalanarak asidik ortamýn uzaklaþtýrýlmasý saðlanabilir.

4 Doðum kontrol ilaçlarý.. Bu ilaçlar içerdikleri hormonlar nedeni ile hamilelikte oluþan aðýz içi deðiþikliklere benzer semptomlarýn neden olurlar. Doðum kontrol haplarýnýn uzun süreli kullanýmlarý diþeti iltihaplarýna yol açabilmektedir. Doðum kontrol ilaçlarýnýn kullanýmý "Çekim Sonrasý Alveoliti"="Kuru Soket" oluþumu riskini üç kez artýrýr. Bu nedenle cerrahi operasyon öncesi diþ hekiminin bu durumu göz önüne almasý gerekmektedir. Menapoz kadýnlarýn yaþamýnda oldukça önemli bir süreçtir. Bu periyot sýrasýnda kadýnlarda hormonal ve psikolojik deðiþiklikler olabilmektedir. Doðal olarak bu etkileþimden aðýz dokularý ve diþler de paylarýný almaktadýr. Menapoz esnasýnda kadýnlýk hormonu "estrogen" seviyesinde ciddi bir deðiþiklikler olur ve "estrogen" seviyesi en az düzeye iner. "Estrogen" ayný zamanda kalsiyumun emilmesi için gerekli olan bir maddedir. Noksanlýðý kemikteki kalsiyum seviyesinin düþmesine neden olur dolayýsý ile kemik erimelerine ve "osteoporez"a yol açar. Kemik erimesi vücuttaki tüm kemiklerde görülmektedir. Diþi çevreleyen kemik dokusunda oluþan erime bazen diþlerin destek dokularýný yitirmelerine ve sonuçta diþlerin sallanarak kaybedilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Menapoz döneminde yüksek oranda kalsiyuma ihtiyaçlarý vardýr (1200 mg/gün). Günlük diyet ile bu miktarda kalsiyum alýmý mümkün deðildir. Bu neden ile hekim tarafýndan kalsiyum preparatlarý ile kalsiyumun emilimin arttýrýlmasý için D vitamini önerilmektedir. Menapoz nedeni ile deðiþen kalsiyum dengesini tekrar kurabilmek için ayný zamanda hormon terapisi de uygulanmalýdýr. Menapoz döneminde aðýz ortamýnda oluþabilecek deðiþiklikler : Menapoz sýrasýnda kadýnlarýn aðýz ortamlarýnda çok deðiþik belirtiler gözlemek mümkündür Bu belirtilerin tümü ayný anda bir kiþide görülebildiði gibi biri ya da birkaçý birlikte da görülebilmektedir.

5 AÐIZ KURULUÐU Diþhekimliðinde bu hal için "xerostomia" terimi kullanýlýr. Tükürük bezlerinin tükürük salgýlama fonksiyonlarýnýn azalmasý sonucunda oluþur. Tükürük salgýsýndaki azalma aðýzda oldukça ciddi sorunlarýn oluþmasýna yol açabilmektedir. Sebepleri : Biyolojik yaþlýlýk : Bu etkili bir faktördür, tek baþýna etkili deðildir. Sistemik hastalýklar : Romatizmal hastalýklar(sjogren's sendromu), Baðýþýklýk sistemi hasarý (AIDS), Hormonal bozukluklar (þeker hatalýðý), Nörolojik bozukluklar (Parkinson) Çiðneme kabiliyetinin azalmasý : Eðer beslenme alýþkanlýklarýnýzda sývý ve yumuþak gýdalar aðýrlýktaysa çiðneme fonksiyonu azalýr. Tükürük bezlerinin cerrahi olarak çýkarýlmasý Radyoterapi (Radyasyon tükürük bezlerinde kalýcý hasar yapar. Ýlaçlar (400'ün üstünde ilaç türü aðýz kuruluðu yapar : Deconjestanlar, diüretikler, tansiyon ilaçlarý,antidepresanlar, antihistaminikler,...) Kafein ve alkol tüketimi Belirtileri : Dilde yanma hissi Özellikle kuru yiyecekler için yeme zorluðu Konuþma zorluðu Sýk susama Protez kullanmada zorluk Dudaklarda çatlaklar ve kuruluk Tat bozukluðu Kötü aðýz kokusu Aðýz kuruluðu nelere yol açar? Tükürüðün az olmasý ciddi problemleri de beraberinde getirebilir. Bakteri plaðý ve yiyecek artýklarý kolayca birikir. Bu, diþeti hastalýklarý ve çürüðü hýzlandýrýr. Tükürüðün kendi baþýna yýkama-temizleme mekanizmasý diþ yüzeylerini temiz tutmaya yardýmcýdýr. Tükürük çürükleri önler, diþ yüzeyini temizler ve asitleri nötralize eder. Böylece çürük önlenir. Aðýz kuruluðu nasýl kontrol altýna alýnýr? nasýl tedavi edilir? Sýk sýk yudum yudum su içilmeli. Gece yatarken yanýnda sývý içecek, su bulundurulmalý Þekersiz sakýz çiðnenmeli Sigara, alkol, þekerli yiyeceklerden uzak durulmalý Yaþanýlan mekanýn nemi ayarlanmalý Gerekirse eczanelerden temin edilebilen yapay tükürük tabletleri kullanýlmalý Bakteri plaðý kontrol altýna alýnmalý Floridli diþ macunu, jel, gargara kullanýlmalý C vitamini kullanýlmalý Bileþiminde alkol ve sodyum lauryl sülfat bulunan aðýz ve diþ bakým ürünlerini kullanmamalý. Xerostomia, ciddi aðýz rahatsýzlýklarýna yol açabilir; ihmal edilmemelidir!

6 DiÞ Fýrçalamanýn Püf Noktalarý! Ýngiliz bilim adamlarý, diþleri uzun süre ve sert þekilde fýrçalayarak daha çok bakteri öldürüldüðü inancýnýn yanlýþ, diþleri bu þekilde fýrçalamanýn zararlý olduðunu bildirdiler. Newcastle Üniversitesi'nde görevli bilim adamý Peter Heasman ve ekibinin gönüllüler üzerinde 4 hafta süreyle yaptýðý araþtýrmada, 2 dakikayý aþan fýrçalamanýn daha çok bakteri öldürmediði tespit edildi. Diþlerin sert þekilde fýrçalanmasýnýn diþ minesine ve etine zarar verebileceðini belirten Heasman, bakterilerin belirli bir süre içinde öldüðünü, diþlerin bu süreden daha uzun ve sert þekilde fýrçalanmasýnýn olumlu etkisinin bulunmadýðýný, hatta zararlý olabileceðini kaydetti. Araþtýrmada 16 deðiþik diþ fýrçalama kombinasyonunun etkisi incelendi. 30, 60, 120 ve 180 saniye ile 75, 150, 225 ve 300 gramlýk basýnçlarý kombine eden bilim adamlarý, gönüllülerin basýnç ve süreyi ölçmek için bilgisayara baðlý diþ fýrçalarý kullandýðýný belirttiler. Her uygulamadan sonra diþ plaðýnýn ne kadar temizlendiði ölçüldü. Araþtýrma sonucunda, ideal sürenin 2 dakika ve diþlere uygulanan en uygun basýncýn 150 gram olduðu ortaya çýktý. Sürenin kolaylýkla ölçülebileceðini kaydeden bilim adamlarý, basýnç konusunda emin olmayan kiþilere en uygun tekniði diþ hekimlerinden öðrenmeyi, diþleri çok sert fýrçalamamayý, diþ ipi kullanmayý ve diþleri günde en az bir kez fýrçalamayý önerdi. Bilim adamlarý, deneyin elektrikli diþ fýrçalarýyla yapýldýðýný, fakat sonucun normal diþ fýrçalarý için de geçerli olduðunu söylediler. Birazda gülelim ;-) hastasýnýn yanýnda uyku haplarý taþýdýðýný görmüþ ve Doktorun biri, yýllardýr ilgilendiði ve sevdiði bir onu uyarmak istemiþ: -"Haluk Bey, kullandýðýnýz uyku haplarýný gördüm, zaman zaman ihtiyacýnýz olabilir ama ben sizi uyarayým; o haplar çok etkilidir ve baðýmlýlýk yaparlar." Hasta bunun üzerine ukela ukela gülümsemiþ: -"Yok doktorcum, sen yanlýþ biliyorsun. 17 senedir bu ilacý kullanýrým, baðýmlýlýk filan yaptýðýný görmedim!" ;-) ;-)

7 HORLAMA DEYÝP GEÇMEYÝN Op.Dr. Denizhan ÖZKAYA Horlama nedir? Üst hava yollarýndaki týkanýklýk ve daralmalara baðlý oluþan sestir. Bu ses soluk alma sýrasýndaki hava akýmýnýn yarattýðý titreþimden kaynaklanmaktadýr. Günümüzde 20 yaþ üzerindeki her 10 erkekten 4-5' inin zaman zaman, 3' ünün ise sürekli horladýðý gösterilmiþtir. Kadýnlarda ise, 40 yaþ sonrasý menopoz ile birlikte benzer oranda horlama geliþtiði saptanmýþtýr. Horlamaya yol açan sebepler nelerdir? Üst hava yollarýnda daralma yapan tüm sebepler horlamaya yol açabilir : Burun týkanýklýðý yapan nedenler : Burun eðriliði, Sinüzit, Konka hipertrofisi, Alerjik rinit (saman nezlesi), Geniz eti (özellikle çocuklarda) Küçük dil ve yumuþak damak sarkýklýðý Büyük bademciklerin olmasý, Alt çenenin küçük olmasý, Dilin normalden büyük olmasý, Aþýrý kilo (obezite), Horlama bir hastalýk mýdýr? Horlama, sosyal bir problem olduðu gibi ciddi bazý hastalýklarýn da öncül belirtisidir. Horlayan kiþiler gerek aile içerisinde gerekse toplumda alay konusu olmaktadýr. Bu hastalarýn eþlerinin ortalama bir saat daha kýsa ve konforsuz uyuduklarý bilinmektedir. Bu sorun boþanmaya kadar giden aile içi problemlere yol açmaktadýr. Son yýllarda yapýlan anketsel bir çalýþmada, boþanan çiftlerden %86' sýnda boþanma sebepleri arasýnda horlamanýn yer aldýðý gösterilmiþtir. Bunlarýn yaný sýra horlama uykuda solunum bozukluðuna yol açan ve ölüme kadar gidebilen ciddi bir hastalýðýn belirtisidir. Bu hastalýklarýn en önemlisi Týkayýcý uyku apnesi dir. Týkayýcý Uyku Apnesi nedir? Uykudayken solunumun 10 sn veya daha uzun süre ile kesilmesine apne adý verilmektedir. Hava yolundaki darlýða baðlý olarak uyku esnasýnda saatte 5 defa veya daha fazla tekrarladýðýnda Týkayýcý uyku apnesi olarak tanýmlanýr. Bu hastalýk yüksek tansiyondan kalp krizine, erken bunamadan ani ölüme kadar çok ciddi rahatsýzlýklara yol açan çok önemli bir klinik tablodur. Horlamanýn deðerlendirilmesinde hangi tetkikler uygulanabilir? Horlama yakýnmasý olan bir kiþinin hastalýðýnýn önemini ve oluþabilecek sonuçlarý bilmesi ve bir Kulak Burun Boðaz hekimine baþvurmasý gerekmektedir. Kliniðimize baþvuran hastalarýmýzýn yakýnmalarýný mutlaka eþleri ile birlikte dinlemekteyiz.

8 Bu hastalarýn muayenesinde detaylý bir endoskopik muayene þarttýr. Tüm burun ve boþluklarý, geniz bölgesi, küçük dil, yumuþak damak ve bademcik ile dil kökü ve gýrtlak incelenmelidir. Böylelikle hava yollarýnda daralmaya yol açan bölgeler belirlenir. Uykuda solukta kesilme, gündüz uykululuðu, sabah yataktan yorgun kalkma ve aþýrý gürültülü horlama yakýnmasý olan hastalara mutlaka uyku testi-polisomnografi yapýlmalýdýr. Uyku testi nedir? Hastanýn bir gecelik normal uykusu esnasýnda beyin dalgalarýnýn (EEG), kalp aktivitesinin (EKG), solunum hareketlerinin, vücut pozisyonunun, kas ve göz hareketlerinin (EMG ve EOG) kaydedilerek deðerlendirilmesidir. Kliniðimiz bünyesinde de iki yýldýr uyguladýðýmýz uyku testi bu hastalýðýn tanýsýnda mutlaka gerekli olan altýn standart bir taný yöntemidir. Horlama ile ilgili hastanýn alabileceði önlemler nelerdir? Horlama hastasýnýn kilo verme yönünde çaba göstermesi ve mutlaka zayýflamasý gerekmektedir. Boy kilo oranýnýn (vücut kitle indeksi) bozuk olmasý horlamayý tetiklemektedir. Burun týkanýklýðýna yol açan sigara da horlama üzerinde etkilidir. Horlayan kiþilerin sigarayý býrakmalarý önerilmektedir. Bunlarýn yaný sýra düzensiz yaþam, kaslarýn gevþemesine yol açan uyku ilaçlarý ve alerji haplarýnýn kullanýlmasý ve alkol alýnmasý horlamayý arttýrýr. Bu sebeple bu konuda gerekli önlemlerin alýnmasý bu þikayetin azalmasýna katký saðlar. Horlamanýn tedavisinde neler yapýlmaktadýr? Horlamanýn tedavisinde baþarýyý yakalayabilmek için sebebin doðru olarak ortaya konmasý gerekir. Burun týkanýklýðýna yol açan problemin gerek cerrahi gerekse ilaç tedavisi ile ortadan kaldýrýlmasý çoðu zaman horlamayý düzeltir. Çocuklarda geniz eti ve bademcik ameliyatý hýrýltýlý solunum ve horlama için tedavi edicidir. Eriþkinlerde ise, en sýk rastlanan problem küçük dil, yumuþak damak ve bademcik bölgesinde olduðu için bu bölgeye uygulanan müdahalelere horlama cerrahisi adý verilmektedir. Bunlarýn baþlýcalarý, klasik damak cerrahisi (uvulopalatofarengoplasti), lazer cerrahisi (LAUP) ve radyofrekans somnoplastidir. Uvulopalatofarengoplasti : Yaklaþýk 30 yýldýr yaygýn olarak kullanýlan bademcik, küçük dil ve yumuþak damaða klasik yöntemlerle uygulanan bir cerrahidir. Özellikle büyük bademcik ve sarkýk damaklarda tercih edilir. Bu yöntem ameliyathane þartlarýnda yapýlýr, bir hafta 10 güne varan boðaz aðrýsý ve yutma güçlüðü yapabilir. Lazer cerrahisi (LAUP) : Küçük dil ve yumuþak damaða lazer uygulamasýdýr güne varan ciddi boðaz aðrýsý ve yutma güçlüðüne yol açan bu teknik günümüzde popularitesini yitirmiþtir. Radyofrekans somnoplasti: Kliniðimizde 4 yýldýr uyguladýðýmýz radyofrekans somnoplasti küçük dil ve yumuþak damak problemli hastalara muayenehane þartlarýnda uygulanan 10 dakikalýk bir süreyi kapsayan, aðrý ve kanamaya yol açmayan günümüzün en popüler horlama tedavi yöntemidir. Radyocerrahi yüksek frekans ve düþük ýsýlý ses dalgalarý ile yumuþak damak ve küçük dilin boyununun kýsaltýlmasý ve titreþim yeteneklerinin azaltmasý esasýna dayanýr.

9 BASÝT YAÞAMAK Basit yaþayacaksýn. Mesela susayýnca su içecek kadar basit. Dört çýkacak, ikiyi ikiyle çarptýðýnda. Tek düðmesi olacak elindeki cihazýn; tek bir düðme, tek bir cümle gibi; sevince lafý dolandýrmadan söylediðin seni seviyorum gibi. Basit bir öpücük yetecek sana; basit sýcak bir öpücük ve o öpücükle dolacak tüm günlerin, tüm düþlerin. O öpücük için yapacaksýn hayatýnýn kavgasýný, o öpücük için yiyeceksin hayatýnýn dayaðýný. Kabak çekirdeði verecek sana rakamlarýn veremediði mutluluðu. El yazýsýyla yazýlmýþ eðri büðrü bir mektup olacak en deðerli kaðýdýn; hep yanýnda taþýdýðýn, atmaya kýyamadýðýn. Ýki harekette giyiniverecek, iki harekette soyunuvereceksin. Kýsacýk olacak uyanman ve yola çýkman arasýnda geçen süre; kýsacýk olacak sýcacýk kollara dolanman ve yolculuklara çýkman arasýnda geçen süre. Kendin bile anlayabileceksin yazdýklarýný; bakýþlarýn bile anlatabilecek kendini. Beklentilerin de basit olacak. Kaf Daðý'nýn önünde bekleyecek mutluluklar. Bir ýslýkta bulabileceksin en uzun dostluk romanýný; ya da bir damla gözyaþý yaþatacak sana en ucuz aþk romanýný. Pankreasýnýn saðlýðýna dua edeceksin kapatýrken gözlerini. Zafer iþareti yapacaksýn tuvaletten çýkarken. Bir kaþarlý tost olacak aradýðýn nasýl oturacaðýný bilemediðin sofrada; parmaklarýn olacak en kýymetli çatalýn. Yine, ayný parmaklar çözecek en karmaþýk denklemleri. Ýskender'in kýlýcý duracak avukat rehberinin yanýnda. Bir filarmoni orkestrasý veremeyecek sana kontrplak bir gitarda, doðru basýlmýþ bir fa diyez in mutluluðunu. Makyajýn ilk a sýna kadar bilmen yetecek. Temizlik kokacak en pahalý parfümün Bilmiyorum diyebileceksin bilmediðinde ve çok normal olacak onu da bilmeyiþin. Tek dereden su getirmen yetecek, bir istemiyorum diyebilmeye. Ne durduðu farketmeyecek abanýn altýnda. Saatin, sadece saati gösterecek; Telefonunu sadece telefon etmek için kullanacaksýn. Küçük bir not defteri olacak bilgini en hýzlý sayan. Basit yaþayacaksýn, basit. Sanki yaþamýn bir gün sona erecekmiþ gibi basit... DR. Yalçýn Ergir ÞÝÝR KÖÞESÝ

10 SIRT AÐRILARI Op.Dr. Aybars AKKOR Sýrt aðrýlarý milyonlarca insanýn ortak sorunu... Yapýlan çok sayýda bilimsel araþtýrma sonucu; her beþ insandan biri sýrt aðrýsý çektiðini göstermektedir. Özellikle geliþmiþ ülkelerde sýrt sorunlarý önemli bir probleme dönüþtü. Bunun için sýrt saðlýðýna özen göstermeliyiz. Aksi takdirde bu aðrýlar yaþamýmýzý olumsuz yönde etkiler ve iþgücü kaybýna uðratýr. Bir çok hastalýkta da olduðu gibi sýrt aðrýlarýndan deðil geç kalýnmaktan korkulmalýdýr. Amacýmýz aðrýsýz, hareket kýsýtlýlýðý olmayan mutlu bir toplum yaratmaktýr. Sýrtýn yapýsý : Sýrtýn fonksiyonel yapýsý; on iki omur, arkada faset eklemleri, omurlar arasýnda önde disk denen yastýkçýlar ve arkada deliklerden çýkan spinal sinirlerden oluþur. Sýrt omurga hareketleri; göðüs kafesinden dolayý, boyun ve bel omurga hareketlerine göre daha azdýr. Sýrt aðrýlarý neden oluþur ve nasýl tedavi edilir? Sýrt aðrýlarýnýn nedeni sýrtýmýzda omurganýn her iki yanýnda bulunan kaslarýn gerilmesidir. Bu gerilmenin en önemli nedeni strestir. Strese girdiðimizde ilk önce boyun kaslarýmýz gerilir. Bu gerilme sonucunda C harfine benzeyen boyun omurgamýz düzleþir, omuz ve sýrta giden sinirlerin çýkýþlarý daralýr, sinirler baský altýnda kalýr. Bu baský ile birlikte sýrttaki kaslar gerilir. Bu yüzden aðrý duyarýz. Kaslarýn uzun süre gergin halde kalmasý kas topaklarýna neden olur. Yani týpta fibrozit dediðimiz oluþumlara neden olur. Bu fibrozitler en ufak bir yorgunlukta, aðýr kaldýrma sonucunda, klima veya vantilatör altýnda uzun süre kalmada aðrýlar yaratýr, dayanýlmaz aðrýlar çekeriz. Kas gerginliðini azaltmak için farkýnda olmadan sýrtýmýzý kamburlaþtýrýr, artýk son dönemlerini yaþayan ihtiyarlara döneriz. Bu aðrýlarý uzun zaman çekenler, avuç avuç ilaç alýrlar, doktor doktor dolaþýrlar, ömür boyu bu aðrýlardan kurtulamayacaklarýný düþünerek karamsarlýða kapýlýrlar. Aðrýlardan kurtulmak mümkün mü, kurtulmak için neler yapmalýyýz, nerelere baþvurmalýyýz? 1. Ýlk olarak aðrýmýzýn nedeni belirlenmelidir. Aðrýnýn boynumuzdan mý, sýrt kaslarýndan mý kaynaklandýðý yoksa baþka bir hastalýðýmýz mý olduðu tespit edilmelidir. Unutulmamalýdýr ki akciðer hastalýklarý, safra kesesi ve mide rahatsýzlýklarý da sýrtta aðrý yapar. Teþhis öncelikle fiziki muayene, þikayetlerin dinlenmesi ile (ne yazýk ki hastayý aktif olarak dinlemek çoðu zaman ihmal ediliyor ve yanlýþ sonuçlara yönleniliyor), sonra da MR, BT ve direkt grafi incelemeleri ile konur. EMG de bize yardýmcý olur. 2. Sonra sýra sýrt kaslarýnýn gevþetilmesine gelir. Kas gevþeticiler ve lokal etkili merhemler (bu merhemleri iyice yedirerek sürdükten sonra mutlaka en az on dakika ütüyle ýsýtýlmýþ havlu, sýcak su torbasý veya saç kurutma makinesiyle sýcak uygulanmalýdýr) kullanýlýr, ama sadece ilaç tedavisi yeterli

11 deðildir. Mutlaka fizik tedavi veya alternatifi (masaj, manipulasyon, nöral terapi, akupunktur, soft lazer) uygulanmalýdýr. Fibrozitler teker teker tespit edilip yok edilmelidir. 3. Fizik tedavi ile birlikte stres etkeni de ortadan kaldýrýlmalýdýr. Mümkünse hastanýn yaþamýnda stresi körükleyen unsurlarda radikal deðiþiklikler yapmak, tatile çýkmak, hobilere daha uzun zaman ayýrmak oldukça faydalý olur. Eðer bu deðiþiklikler yeterli olmazsa bir psikiyatrisin veya psikologun yardýmýný almak yararlý olur. 4. Tedavi bitiminde doktorunuzun önereceði sýrt kaslarýný güçlendirecek egzersizleri yapmak gereklidir. Eðer gerekli ortam bulunursa sýrtüstü yüzmek en iyi egzersizdir. Güneþ, deniz, sýcak kum, kaplýcalar çok faydalýdýr. Soðuktan mümkün olduðunca korunmak gereklidir. 5. Tüm bu tedaviler sýrasýnda ve sonrasýnda bazý hareketlerden kaçýnmak gereklidir. Yerden bir þey alýrken öne veya yana eðilmek yerine çömelmek, yukarý doðru uzanmak yerine bir þeyin üstüne çýkýp iþimizi görmek sýrt aðrýsý riskini azaltýr. Ayrýca sürekli pozisyon deðiþtirmek, yani uzun süre oturmamýz gereken bir iþ yapýyorsak en geç yarým saatte bir dolaþmak, ayný yerde ayakta durmaktan kaçýnmak, televizyon seyrederken veya gazete okurken sýrtýmýzý ve baþýmýzý dayayacak koltuklarý tercih etmek dikkat etmemiz gereken unsurlardandýr. 6. Unutulmamalýdýr ki keyifliyken yapacaðýmýz ters hareketlerden bir sýkýntý doðmaz, ama stresliyken yapacaðýmýz her ters hareket saðlýðýmýzý ciddi olarak etkiler. SONBAHARDA SAÇ DÖKÜLMESÝ.. Bu dönemde görülen saç dökülmeleri mevsimseldir, saçlarda görülen günde tel dökülme normaldir. Bu dönemde iyi beslenemiyoruz, sebze ve meyvenin azalmasýndan dolayý yeterince vitamin alamýyoruz. Ýnsanlar sonbaharda saçlarým döküldü diye üzülmemelidir. Bu doðal bir durumdur ve sonbaharda dökülen saçlarýn yerine, kýþ aylarýnda vücut soðuða adapte olacaðý için yenileri çýkmaya baþlayacaktýr. Çýkan yeni saçlar da ilkbaharda canlanarak, belirgin hale gelecektir. Kýþ aylarýnda artan saç dökülmesi olduðunda bir cildiye doktoruna gitmekte fayda vardýr. Sonbaharda saçlardaki dökülmeye kafa derisi altýnda içinde damar ve sinirlerin bulunduðu saç soðaný adý verilen kýsmýn daralmasý neden olmaktadýr. Soðukta her þey daralýr. Sonbahar aylarýnda da havalarýn soðumaya baþlamasýyla birlikte saç soðaný da daralýr ve büzüþür. Saç soðaný eski ölçüsüne göre daha küçük olunca içindeki saçý besleyen damarlar da küçülür. Bu nedenle saç daha az beslenmiþ olur. Bir süre sonra beslenme yeterli gelmeyince de saç dökülür.

12

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI. Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi

HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI. Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi TANIM Horlama ve buna eşlik eden solunum düzensizlikleri ile karakterize klinik tablolardır.

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

e-bülten Dr.Benan Oğuz - Dr. Cem Caniklioğlu TEMMUZ 2010-40

e-bülten Dr.Benan Oğuz - Dr. Cem Caniklioğlu TEMMUZ 2010-40 LİNGUAL ORTODONTİ Mükemmel bir gülüş kişinin yüz simetrisini düzelttiği gibi genel görünüşünün iyileştirilmesinde de etkilidir. Hastalar düzgün dişlere ve mükemmel bir gülüşe sahip olmak istemelerine rağmen

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Horlama hastalığı umutsuz değil

Horlama hastalığı umutsuz değil Horlama hastalığı umutsuz değil Normal erişkin insanların en az %45'i zaman zaman horlamaktadır. %25'i sürekli olarak horlamaktadır. Horlama problemi en sık şişman erkeklerde görülür ve yaşla birlikte

Detaylı

Temmuz 2007-4 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www.ortonorm.com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ortonorm DÝÞ ÇÜRÜKLERÝ Diþ çürükleri daha çok koyu renklenmelerle birlikte görülen

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ. Kulübümüzün misafiri Mehmet Günyaşar ve eşi Eda Günyaşar Volkan Ekmekçi nin oğlu Ateş

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ. Kulübümüzün misafiri Mehmet Günyaşar ve eşi Eda Günyaşar Volkan Ekmekçi nin oğlu Ateş K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

Eğer metabolizmanızda bir sorun varsa, başta kilo kontrolünüz olmak üzere vücudunuzdaki pek çok şey problemli hale gelir.

Eğer metabolizmanızda bir sorun varsa, başta kilo kontrolünüz olmak üzere vücudunuzdaki pek çok şey problemli hale gelir. Metabolizma, bedeninizdeki kimyasal tepkimelerin toplamını ifade eden sihirli bir sözcüktür. Özellikle orta yaşlar ve sonrasında görülen kilo artışlarının, çabuk yorulma, halsizlik ve yorgunlukların başlıca

Detaylı

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR?

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun, büyümesi yenilenmesi çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin yeterli miktarda alınmasıdır. Ş. İKİBUDAK BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SAĞLIKLI BİR Y AŞAMIN

Detaylı

Biyomedikal Mÿýhendisliÿýi ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal Mÿýhendisliÿýi ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/8 Hastalÿýklar Yasin ÿýaÿýan, 07 Oct 06 saat: 22:39 Akromegali nedir? Akromegali, eriÿýkinlerde ortaya ÿýÿýkan ; vÿýcudun bÿýyÿýmesi ve organ geliÿýmesi iÿýin anahtar bir faktÿýr olan bÿýyÿýme

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

OSTEOPOROZ Düşük Kemik Yoğunluğu (Kemik Erimesi)

OSTEOPOROZ Düşük Kemik Yoğunluğu (Kemik Erimesi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OSTEOPOROZ Düşük Kemik Yoğunluğu (Kemik Erimesi) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ OSTEOPOROZ NEDİR? Bu hastalık, kemik miktarında-yoğunluğunda

Detaylı

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 KANSER NEDİR? Kanser; Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses,

Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses, 1 5 Doç. Dr. Orhan YILMAZ Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses, kiþinin duygusal yapýsýný yansýtan bir olaydýr. Yaþ ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaþlanma konuþma organýnda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur içindekiler Kilo Vermenin Sigara Cildinizi 4 Püf Noktalarý ve Zehirliyor Akupunktur ve Erken Yaþlandýrýyor Okul Çantalarý 6 9 20 Omurga Eðriliðini Tetikliyor Akupunkturun kalori yaktýrýcý, yaðlarý eritici

Detaylı

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK)

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK) ANEMİ (KANSIZLIK) Vücut dokularında enerji oluşumu için gerekli kimyasal işlemlerde kullanılacak oksijeni taşıyacak yeterlilikte kırmızı kan hücresi bulunamaması veya bulunanların bu görevi yapamayacak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

KALP DAMAR SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RİSKLERİNDEN KORUNMA

KALP DAMAR SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RİSKLERİNDEN KORUNMA KALP DAMAR SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RİSKLERİNDEN KORUNMA BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? KALP DAMAR HASTALIĞI NEDİR? DAMARLAR NEDEN DARALIR? KALP DAMAR HASTALIĞININ BULGULARI RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR? KALP

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Formaldehyde free PERFECT RESTORE TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN MADDELER ÝÇERMEZ. PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ 3 GÜNDE DEÐÝL

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

SAÇ DÖKÜLMELERİ. Yrd.Doç.Dr. Nazlı Dizen Namdar. DPÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilimdalı

SAÇ DÖKÜLMELERİ. Yrd.Doç.Dr. Nazlı Dizen Namdar. DPÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilimdalı SAÇ DÖKÜLMELERİ Yrd.Doç.Dr. Nazlı Dizen Namdar DPÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilimdalı SAÇ DÖKÜLMELERİ İnsanlık tarihi boyunca saç büyük öneme sahipti. Saç insanın doğal güzelliğinin

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yazar Ad 139 Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz sağlığında değişiklikler veya bozulmalar olabilir. Bu değişikliklerin tümü hastalık anlamına gelmemektedir. Ancak diğer

Detaylı

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 17.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ Yrd. Doç. Dr. Aydoğan: Uykusuzluk Sağlık Sorunlarına Davetiye Çıkarıyor Güzel bir uykunun önemini en iyi uykusuzluk çekenler bilir. Güzel, dinlendirici bir uyku,

Detaylı

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI Bariatrik ameliyatlar sadece kilo kaybı sağlayarak fiziksel değişim sağlamazlar, asıl önemli olan kilo kaybı sonrası vücudumuz için bu 7 önemli

Detaylı

Kemikler, kaslarý yapýsal olarak destekleyen, hayati

Kemikler, kaslarý yapýsal olarak destekleyen, hayati 1 0 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Kemikler, kaslarý yapýsal olarak destekleyen, hayati organlarý koruyan ve normalde hücrelerin çalýþmasý için temel gereksinimlerden biri olan kalsiyumu depolayan yapýlardýr.

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Menopozda Öz-bakım. Doç.Dr.Nevin Hotun Şahin İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi

Menopozda Öz-bakım. Doç.Dr.Nevin Hotun Şahin İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Menopozda Öz-bakım Doç.Dr.Nevin Hotun Şahin İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Yapılan araştırmalar, kadınların menopozun ne olduğunu, bedenlerinde meydana gelen değişikliklerin

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

TKD YÖNETÝM KURULU Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter Genel Sekreter Yardýmcýsý Sayman Üyeler : A. Oktay Ergene : Ömer Kozan : M. Kemal Erol : Mehmet Aksoy : Murat Ersanlý : Mehmet

Detaylı

GECE YATAK ISLATMA-GÜNDÜZ ISLATMA GECE YATAK ISLATMA

GECE YATAK ISLATMA-GÜNDÜZ ISLATMA GECE YATAK ISLATMA GECE YATAK ISLATMA-GÜNDÜZ ISLATMA GECE YATAK ISLATMA Gece yatak ıslatma sorunu insanlık tarihinde kayıtları bulunan en eski sağlık problemlerinden biridir. 5 yaşına gelmiş bir çocukta yatak ıslatma normal

Detaylı

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu sunu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi kapsamında düzenlenen Eğitim Toplantıları için hazırlanmıştır.

Detaylı

Meme Kanseri Nedir? Kimler Risk Altındadır?

Meme Kanseri Nedir? Kimler Risk Altındadır? Meme Kanseri Nedir? Özellikle son yıllarda kadınlarda görülme oranı artan kanserlerin başında geliyor. Etkin tarama programlarıyla erken tanı sağlandığında ölümlerde ciddi oranda azalmanın olduğu meme

Detaylı

KBB TONSİLLEKTOMİ ADENOTONSİLLEKTOMİ PERİTONSİLLER ABSE RIZA BELGESİ

KBB TONSİLLEKTOMİ ADENOTONSİLLEKTOMİ PERİTONSİLLER ABSE RIZA BELGESİ Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler: Bademcikler erken çocukluk çağında, ağız boşluğundan vücuda giren yabancı maddeleri toplarlar ve vücutta savunma maddelerinin yapılmasını sağlarlar. Bademciklerin

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

YAŞLI SAĞLIĞI DALAMAN DEVLET HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

YAŞLI SAĞLIĞI DALAMAN DEVLET HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ YAŞLI SAĞLIĞI DALAMAN DEVLET HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ yaşlılıkta hastalıkların önlenmesi (birincil korunma) ilkeleri 1. İleri Yaşta Bağışıklama 2. Kanserden Korunma 3. Yeterli ve Dengeli Beslenme 4. Yaşlılıkta

Detaylı

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONRASI AĞRI Altı haftaya kadar karın alt bölgesinde aralıklı ağrılar

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Okul Hastalık Getirmesin!

Okul Hastalık Getirmesin! On5yirmi5.com Okul Hastalık Getirmesin! Veliler dikkat! Okulların açılması ve havaların soğumasıyla çocuklarda görülen hastalıklar da artıyor. Yayın Tarihi : 14 Eylül 2010 Salı (oluşturma : 11/21/2015)

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

Tiroid nedir? BR.HLİ.058

Tiroid nedir? BR.HLİ.058 BR.HLİ.058 bezi boynun ön bölümünde adem elması adı verilen kıkırdağın hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir organdır. Yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Vücudumuz için hayati önemi olan hormonlar salgılar.

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

Saç Ekimi. hair implant. dünyanın saçını ekiyoruz

Saç Ekimi. hair implant. dünyanın saçını ekiyoruz Saç Ekimi dünyanın saçını ekiyoruz Beslenmenizden mevsim değişikliklerine pek çok faktör saçlarınızı etkileyebilir ve dökülmelerine sebep olabilir. Ciddi olmayan düzeyde saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Uzm. Dr Duygu KURTULUŞ FTR Uzmanı

Uzm. Dr Duygu KURTULUŞ FTR Uzmanı Uzm. Dr Duygu KURTULUŞ FTR Uzmanı ANKILOZAN SPONDILITIN TANIMI Ankilozan spondilit (AS), öncelikle omurgayı tutan, ağrılı, sekil bozukluğu ve aktivite kısıtlanması ile sakatlığa neden olan iltihaplı romatizmal

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı