BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI"

Transkript

1 KAOS VE KRÝZLER 100. YILDÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI RÝSALE-Ý NUR LA AÞILIR Önümüzdeki kritik süreçte yaþanacak krizlerin sað salim aþýlabilmesi için, manevî dinamikleri ayakta tutup besleyecek bir kesintisiz güç kaynaðýna ihtiyaç var. O kaynak da Kur ân ýn bu zamana dersi olan Risale-i Nur. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR ÇANAKKALE RUHU YAYILACAK uha be ri sayfa 3 te YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI SEÇÝM SONRASI OLUÞAN KRÝZ, GERÝLÝMÝ DAHA DA TIRMANDI- RAN RESTLEÞMELERLE DEÐÝL, YAPICI TAVIRLARLA ÇÖZÜLÜR SORUN, ÂCÝLEN ÇÖZÜLMEYÝ BEKLÝYOR use çim son ra sýn da or ta ya çý kan tu tuk lu ve kil ler so ru nu bir an ön ce çö zül me yi bek ler ken, si ya sî par ti - le rin çö zü me o dak lan mak ye ri ne kar þý lýk lý rest leþ me - le ri sür dür me le ri, hem ya þa nan tý ka nýk lý ðý da ha da de rin leþ ti ri yor, hem de ge ri li mi týr man dý rý yor. CHP'nin ye min tö re ni ni, BDP'nin Mec li si boy kot þek lin de or ta - ya koy du ðu tep ki ye ik ti da rýn verdiði cevaplar, uzlaþma ortamýnýn oluþmasýný iyice zorlaþtýrýyor. CEMÝL ÇÝÇEK'ÝN ÇÖZÜM MESAJLARI uchp ve BDP'yi kast e de rek ön ce Mec lis on lar ol - ma dan da bal gi bi ça lý þýr di yen Er do ðan'ýn, ar dýn dan Tü kür dük le ri ni ya la ya cak lar i fa de si ni kul lan ma sý ve da ha son ra da Ard ar da beþ o tu ru ma ka týl maz lar - sa ve kil lik le ri dü þer di ye rek a ra se çi mi i ma et me si ya pý cý bir yak la þým o la rak gö rül mez ken, Ce mil Çi - çek'in Mec lis Baþ ka ný se çil dik ten son ra ver di ði me - saj lar çer çe ve sin de çö züm a ran ma sý is te ni yor. FO TOÐ RAF: A A Gaz ze ye gi den fi lo da yer a lan ve li man dan i zin siz çý kan Ka na da ge mi si Tah rir, Yu nan SAT ko - man do la rý ta ra fýn dan tek rar li ma na çe kil di. As ker ler ge mi de ki ler den sý ray la ge mi den in me le ri ni is - ter ken, ak ti vist ler bu na i ti raz e de rek ge mi den in me mek i çin di ren diler. Ha be ri say fa 7 de YUNANÝSTAN'DA ÝKÝ HAFTADIR DEVAM EDÝYORDU Ýsrail-Yunan tatbikatý uýs ra il i le Yu na nis tan Ha va Kuv vet le ri nin, Yu na nis tan da i ki haf ta sü rey le yap týk la rý or tak tat bi kat tamamlandý. Ýs ra il in Ha a retz ga ze te si nin ha be ri ne gö re, tat bi kat, Yu na nis tan ýn La ri sa ha va üs sün de ger çek leþ ti ril di. Tatbikatta Ýsrail'in bazý "seçkin" filolarý ile Ýsrail ordusunun seçkin kurtarma birimi 669'un da yer aldýðý bildirildi. Ha be ri sayfa 7 de TÜRKÝYE- ÝSRAÝL GÝZLÝ GÖRÜÞMELERÝ DEVAM EDÝYOR Pazarlýkta sona doðru uýs ra il in Ynet ha ber si te si, Tür ki ye ve Ýs ra il in, Ma vi Mar ma - ra o la yýy la il gi li an laþ ma ya var mak is te dik le ri ni, ta raf la rýn uz - laþ ma ya var ma la rý ha lin de Tür ki ye nin Ma vi Mar ma ra da öl dü - rü len 9 Türk i çin ö zür ta le bin den vaz ge çe ce ði ni, Ýs ra il in de Ma vi Mar ma ra i le il gi li BM ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da Tür - ki ye yi ra hat sýz e den bö lüm le ri çý kar ta ca ðý ný yaz dý. n7 de MEMURDA 896, ÝÞÇÝDE 404 LÝRA ARTIÞ Memur maaþ artýþý iþçiyi ikiye katladý u Türk-Ýþ in araþtýrmasýna göre, döneminde en düþük memur maaþý 896, en düþük kamu iþçi ücreti ise 404 lira arttý. Ocak 2003 te aile yardýmý ve çocuk parasý hariç net lira olan en düþük memur maaþý liraya çýkarken, buna karþýlýk, en düþük iþçi ücreti net 226 liradan liraya çýktý. Ha be ri say fa 11 de VERGÝ KAÇIRMAK ÝÇÝN HER YOLA BAÞVURULMUÞ Firmalarýn vergi kaçýrma taktikleri u Ma li ye Ba kan lý ðý ge lir ler kon tro lör le ri nin ver gi in ce le - me le ri, çok bü yük fir ma la rýn bi le ver gi ka çýr mak i çin her yo la baþ vur du ðu nu or ta ya koy du. Me se lâ, ba zý fir - ma la rýn ih ra cat ge lir le ri ni, ça lýþ týr dýk la rý iþ çi ler a dý na ban ka lar da aç týr dýk la rý he sap la ra ak tart tý ðý an la þý lýr ken, ba zý þir ket le rin de sa týþ ge lir le ri ni ver gi cen neti ülke le re trans fer e de rek giz le di ði belirlendi. Ha be ri say fa 11 de ISSN Açlýk sýnýrý 895 lira uha be ri sayfa 11 de FO TOÐ RAF: A A Askerî servis geçerken bomba patladý SALDIRI UCUZ ATLATILDI Eskiþehir Yolunda ODTÜ ormanlýk arazisinin yola yakýn kesiminde dün sabah saat da bir askerî servis personel alýrken patlama meydana geldi. Patlama sonrasý 3 aracýn hasar gördüðü ve kimsenin yaralanmadýðý bildirildi. Böl ge de ya pý lan a raþ týr ma da bom ba yý pat lat mak i çin 50 met re kab lo çe - kil di ði or ta ya çýk tý. O lay da ya ra lan ma ve can kay bý mey da na gel me me si yü rek le re su serp ti. Ha be ri say fa 4 te 2 uzman çavuþ sokakta þehit edildi Hakkari nin Yüksekova ilçesinde 2 uzman çavuþ, görev yerlerine giderken teröristlerin açtýðý ateþ sonucu þehit oldu. Sabah saatlerinde evlerinden görev yaptýklarý birliklere gitmek üzere yaya olarak sivil elbiseleriyle yola çýkan Yahya Karakaya ve Murat Özkonaoðlu isimli uzman çavuþlar, sýralarýnda silâhlý saldýrýya uðradýlar ve olay yerinde þehit düþtüler. Ha be ri sayfa 4 te Kayýtta baþý açýk fotoðraf þartý kalktý uösym, Yük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon ten jan la rý ký la vu zun dan, ü ni ver si te ye yer leþ me ye hak ka za nan a - day lar dan ka yýt yap tý rýr ken is - te nen fo toð raf la rýn son al tý ay i çin de ön den, ba þý a çýk; a - da yý ko lay lýk la ta ný ta bi le cek þe kil de çe kil miþ ol ma sý þar - tý ný çý kar dý. Ha be ri sayfa 5 te Kahire yine gergin umý sýr ýn baþ ken ti Ka hi re de po li sin bir gen ci öl dür dü ðü id - di a sý ü ze ri ne a yak la nan halk, gen cin öl dü rül dü ðü i le ri sü rü - len ka ra ko lu bas tý. Çý kan ça - týþ ma da ya ra lý la rýn ol du ðu i le - ri sü rül dü. Ha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂHÝKA hastalýðý Size geceleyin kalkmayý tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaþayan salihlerin âdetidir; Rabbinize yakýnlýk (vesîlesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden kovucudur. Tirmizi, 3543 Rezalet içindeki hürriyet hayvanlýktýr Ýman bunu iktizâ ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile baþkasýný tezlil etmemek ve zillete düþürmemek, ve zâlimlere tezellül etmemek. Allah a hakikî abd olan, baþkalara abd olamaz. Suâl: Þimdi hürriyet bahsini suâl edeceðiz. Nedir þu hürriyet ki, o kadar tevilât onda birbiriyle çekiþiyorlar? Ve hakkýnda acip, garip rüyalar görülür? Cevap: Yirmi seneden beri onu, hattâ rüyalarda takip eden ve o sevda ile herþeyi terk eden birisi, size güzel cevap verebilir. Suâl: Hürriyeti bize çok fena tefsir etmiþler. Hattâ âdetâ hürriyette insan her ne sefâhet ve rezalet iþlerse, baþkasýna zarar vermemek þartýyla birþey denilmez, diye bize anlatmýþlar. Acaba böyle midir? Cevap: Öyleleri hürriyeti deðil, belki sefâhet ve rezaletlerini ilân ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira, nâzenin hürriyet, âdâb-ý þeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lâzýmdýr. Yoksa, sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet deðildir. Belki hayvanlýktýr, þeytanýn istibdadýdýr. Nefs-i emmâreye esir olmaktýr. Hürriyet-i umumî, efrâdýn zerrât-ý hürriyâtýnýn muhassalýdýr. Hürriyetin þe ni odur ki, ne nefsine, ne gayrýya zararý dokunmasýn. Tam ve mükemmel hürriyet, kiþinin firavunlaþmamasý ve baþkasýnýn hürriyeti ile alay etmemesidir. Þüphesiz gaye haktýr; ama mücadele usûlüne uygun deðildir. (Haþiye) Suâl: Bazý nâs, senin gibi mânâ vermiyorlar. Hem de bazý Jön Türklerin a mâl ve etvârý pis tefsir ediliyor. Zira bazý Ramazan ý yer, raký içer, namazý terk eder. Böyle, Allah ýn emrinde hýyanet e- den, nasýl millete sadakat edecektir? Cevap: Evet, neam, hakkýnýz var. Fakat hamiyet ayrý, iþ ayrýdýr. Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i Ýslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez. Fakat iþ ve san at baþka olduðu için, fâsýk bir adam güzel çobanlýk edebilir. Ayyaþ bir adam, ayyaþ olmadýðý vakitte iyi saat yapabilir. Ýþte, þimdi salâhat ve mehareti, tâbir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem edenler vezaife kifayet etmezler. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir. San atta maharet ise müreccahtýr. Hem de o sarhoþ namazsýzlar Jön Türk deðiller, belki þeyn Türktürler. Yani fena ve çirkin Türktürler. Genç Türklerin râfýzîleridirler. Herþeyin bir râfýzîsi var. Hürriyetin râfýzîsi de süfehâdýr. Ey Türkler ve Kürtler! Ýnsaf ediniz. Bir râfýzî bir hadise yanlýþ mânâ verse veya yanlýþ amel etse, a- caba hadisi inkâr etmek mi lâzýmdýr, yoksa o râfýzîyi tahtie edip nâmûs-u hadisi muhafaza etmek mi lâzýmdýr? Belki hürriyet budur ki: Kanun-u a- dalet ve tedipten baþka, hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsýn, herkes harekât-ý meþruasýnda þâhâne serbest olsun, Bir kýsmýnýz Allah ý býrakýp da bir kýsmýnýzý ilâhlaþtýrmasýn nehyinin sýrrýna mazhar olsun. (Münâzarât, s , Y.A.N.) *** Ýmandan gelen hürriyet-i þer iye iki esasý emreder: Yani: Ýman bunu iktizâ ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile baþkasýný tezlil etmemek ve zillete düþürmemek, ve zâlimlere tezellül etmemek. Allah a hakikî abd olan, baþkalara abd olamaz. Birbirinizi, Allah tan baþka kendinize Rab yapmayýnýz. Yani, Allah ý tanýmayan, herþeye, herkese nispetine göre bir rubûbiyet tevehhüm eder, baþýna musallat e- der. Evet, hürriyet-i þer iye Cenâb-ý Hakkýn Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsânýdýr ve imanýn bir hassasýdýr. (Hutbe-i Þâmiye, s. 65, Y.A.N.) Hâþiye: Acele etme! Yani Mîzan cerîdesinin sahibi Murad haklýdýr. Tanin muharriri Hüseyin Cahid yanlýþ ve hatâ ediyor. Siv ri si nek ten mi sal ge tir mek Þüphesiz ki Allah sivrisinekle veya ondan daha küçüðüyle misal vermekten çekinmez. Ýman edenler, onun Rablerinden gelen hak olduðunu bilirler. Ýnkâr edenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi? derler. Allah bu misalle birçoðunu saptýrýr; birçoðunu da onunla doðru yola iletir. Aslýnda Allah bu misalle sadece fâsýklarý saptýrýr. (Ba ka - ra Sû re si: 26) Baþ gö züy le gö rül me si müm kün ol ma yan ken di Za tý ný, a kýl ve kalp gö zü ne gös ter mek, ta nýt týr mak, bil dir mek ve sev dir mek i çin, bu muh te - þem kâ i na tý çok an lam lý bir ki tap gi bi ya ra tan Yü ce Kud ret; a rý dan, ka rýn ca - dan ve ö rüm cek gi bi var lýk lar dan de lil - ler ge tir di ði gi bi, siv ri si nek ten da hi ör - nek ler ver mek te dir. Kâ fir le rin key fi i çin böy le ha kir ve ba sit gö rü nen var lýk lar - dan bah set me yi terk et me mek te dir. Çün kü on lar da hi Al lah ýn ya rat tý ðý sa - n'at lý var lýk lar dýr. Vü cut ça kü çük ol sa lar da sa n'at ça bü yük tür ler. Di þi siv ri si nek - le ri a þý la mak la va zi fe li o lan er kek siv ri si - nek ler, di þi ler gi bi bit ki ve çi çek le rin öz - le riy le bes le nir ler. A þý la ma va zi fe le ri bit tik ten bir müd det son ra da ö lür ler. Bu ta i fe nin nes li ni de vam et tir mek te a - sýl va zi fe di þi siv ri si nek le re a it tir. Ýn sa ný so kan ve ka ný ný e men de di þi o lan la rý - dýr. Er kek le ri kan em mez ler. Çün kü ih - ti yaç la rý yok tur. Di þi o lan la rý, do ða cak yav ru la rý nýn pro te i ne o lan ih ti yaç la rý i - çin kan e mer ler. Siv ri si ne ðin ya ra tý lý þý baþ lý ba þý na bir mu 'ci ze dir. Muh te þem bir sa n'at ha ri ka sý dýr. Vü cu du; baþ, gö - ðüs ve ka rýn dan mey da na ge lir. Ba þýn da yüz ci va rýn da pe tek ten o lu þan i ki a det gö zü, ko ku, nem ve ý sý ya du yar lý i ki a det de an ten le ri var dýr. Gö ðüs kýs mý na bað - lý üç çift a yak ve bir çift ka nat la rý bu lu - nur. Ka rýn kýs mý i se, vü cut a ðýr lý ðý ka - dar, ya ni üç gra ma ya kýn kan e me bi le - cek ge niþ le me ye mü sa it bir ya pý da ya ra - týl mýþ týr. Bu i se, yet miþ ki lo a ðýr lý ðýn da - ki bir in sa nýn, ay ný a ðýr lýk ta ye mek ye - me si gi bi dir. Ýn san i çin bu na im kân yok tur. Siv ri si ne ðin baþ kýs mýn da bu lu nan hor tu mu i çin de i ki si ke si ci, i ki si de li ci ve di ðer i ki si e mi ci ö zel li ðe sa hip al tý a - det bý çak var dýr. Ka rýn kýs mýn da bu lu - nan ý sý ya du yar lý re sep tör ler va sý ta sýy la, ge ce nin zi fi rî ka ran lý ðýn da bi le u yu yan in sa ný bu lan ve he de fi ni þa þýr ma dan kan da ma rý na ya vaþ ça ko nan siv ri si nek, a de ta sý nýr lý u yuþ tur ma ya pa rak sal gý la - dý ðý sý vý i le ið ne si ni ba týr dý ðý böl ge yi u - yuþ tu rur. Bu sý vý, ay ný za man da ka nýn pýh tý laþ ma sý ný da en gel le ye rek, ka nýn ko lay e mil me si ni sað lar. Ke si ci ve de li ci bý çak la rýy la ko lay ca de ri yi de lip da ma ra gi ren siv ri si ne ðin hor tu mu i çin de ki di - ðer i ki bý çak bir le þe rek, i çi boþ bir hor - tum ha li ni a lýr ve e mi len ka ný ka rýn böl - ge si ne gön de rir. Be yin den gi den sin yal - ler le, da ha faz la kan e mil me si ön le ne - rek ka rýn böl ge si nin pat la ma sý en gel - len miþ o lur. Biz far ký na va rýn ca ya ka dar da siv ri si nek çok tan u çup git miþ tir. Bu yap týk la rýy la hem yu mur ta lar i çin de ki lar va la rýn pro te in ih ti ya cý ný te min e der, hem de in san vü cu dun da kir len miþ ka - nýn bir kýs mý ný e me rek, faz la ka nýn a lýn - ma sýn da fýt rî va zi fe yap mýþ o lur. Bin ler - ce yýl dan be ri ay ný sis tem le ya ra tý lan ve san ki baþ ka bir â lem de e ði tim den ge çip öy le dün ya ya gön de ril miþ gi bi va zi fe ya - pan siv ri si nek le rin ya ra tý lý þýn da ki bu mu' ci ze key fi yet han gi ta bi at, te sa düf ve ev rim le i zah e di le bi lir? Be di üz za man Haz ret le ri de ay ný nok ta ya dik kat çe ker: Hor tum lu siv - ri si nek dün ya ya gel di ði da ki ka da ha - ne sin den çý kar, dur ma ya rak in sa nýn yü zü ne hü cum e der, u zun a sa sýy la vu rur, ab-ý ha yat fýþ kýr týr, i çer. Hü - cum dan kaç mak ta er kân-ý harp gi bi ma ha ret gös te rir. A ca ba bu kü çük, tec rü be siz, ye ni dün ya ya ge len mah - lû ka bu sa n'a tý ve bu fenn-i har bi ve su çý kar mak sa n'a tý ný kim öð ret miþ? Ve ne re de öð ren miþ? Ben, ya ni bu bî ça re Sa id, i ti raf e di yo rum ki, e ðer ben o hor tum lu si ne ðin ye rin de ol - say dým, bu sa n'a tý, bu ker rü fer (vurkaç) har bi ni ve su çý kar mak hiz me ti - ni, çok u zun ders ler ve çok mü te ad - dit tec rü be ler le an cak öð re ne bi lir - dim. (Lem a lar s. 311) Kir li ve dur gun su la ra bý ra ký lan yu mur ta la rýn lar va ha lin den siv ri si - nek ha li ne ge lip, yu va sýn dan çý ka rak uç ma sý na ka dar ge çen ev re ler de ki mu' - ci ze key fi yet le ri ne hik met ve ib ret gö - züy le ba kýn ca, Al lah ýn ne den siv ri si - nek ten mi sal ge tir me yi terk et me di ði da ha i yi an la þý lý yor. O nun kü çü cük vü - cu dun da ki bü yük sa n'at, Sa ni-i Zül Ce - lâl e bin ler dil ler le þa hit lik ya pý yor. Al - lah ýn var lýk ve bir li ði i çin ge ti ri len bu mi sal, i man eh li nin i ma ný ný kuv vet len - di rir ken, in kâr e den le rin de in kâr la rý ný art týr dý. O nun la ki mi le ri hi da ye te er di, ki mi le ri de da lâ le te git ti. Da lâ le te gi den - ler de fâ sýk lar dan baþ ka sý ol ma dý. On lar hak yol dan ay rý lan ve sa pýk yol la ra yu - var la nan lar dan baþ ka la rý de ðil di. Ey in - san lar, si ze bir mi sal ge ti ril di. Þim di o nu din le yin: Si zin Al lah ý bý ra kýp da tap týk - la rý ný zýn hep si bir a ra ya gel se, bir si nek bi le ya ra ta maz lar. Si nek on lar dan bir þey ka pa cak ol sa, o nu da ge ri a la maz lar. Ýs te yen de â ciz, is te nen de Hac Sû re - si: 73) Ka nat la rý ný sa ni ye de beþ yüz de fa çar pan, bu yüz den ka nat çýr pýþ la rý vý zýl tý þek lin de du yu lan, sü r'at le i le ri ge ri, a þa ðý yu ka rý ha re ket e de bi len ve la bo ra tuv ar þart la rýn da ka nat çýrp ma la rý a zal tý la rak Al lah Al lah di ye zik ret me se si du yu lan siv ri si nek ler, in san o lan her in sa na çok þey ler söy lü yor. Bu ger çek le ri gör mek ve an la mak ge rek. An cak, a ta la rý mý zýn de di ði gi bi An la ya na siv ri si nek saz, an - la ma ya na gök gür le se yi ne az. Uykudakiler Aslýnda her þey uykudadýr. Uyku güzel nimettir. Çok sevimlidir. Bir istirahat ve teneffüstür. Ya uyanýnca? Zor kendimize geliriz. Özellikle sabah namazlarý Uykunun tam da tatlý bölümüdür. Zordur. Bunu harekete geçirecek þey imanî iradedir. Uykuda olan öyle çok þey vardýr ki Þu an ruhlar âleminde milyonlarca uykuda olan insanlar vardýr. Her gelecek canlý uykudadýr. Vefat edenler de uykudadýrlar. Haþir ve âhiret âlemini beklemektedirler. Bebek uykusu, Genç uykusu, Yaþlý uykusu, Fitne ve fesat uykularý, Gaflet uykusu, Musîbet uykularý, Felâket uykularý, Sevinç ve neþe uykularý, Ölüm uykularý Bunlar hepsi bizim beklentilerimizdir. Baþýmýza nelerin geleceðini bilemiyoruz. Ýftiralar, Tezyifler ve karalamalar hep uykudadýrlar. Ve fitneler Bunlarý derin uykusundan uyartmak nelere sebep olur? Birçok saraylarý yýkmýþ olursunuz. Fitne uykudadýr, uyandýrana lânet olsun demiþti Ýki Cihan Serveri (asm). Lânetliktir. Buna nasýl tevessül edilir? Ama, insandýr. Zulüm damarý bu duygularý harekete geçirir. Dedikodu bunu besler. Bir binanýn bir anda yýkýlmasý gibidir. Ama o binayý yaparken ne kadar zaman lâzýmdýr? Öfkenin baldan tatlý olduðu gibi, fitneyi de ballandýra ballandýra uyandýrýrýz. Ýþimiz o olur. Uyuyan yýlaný uyandýrýrlar. Hep bu adam lardan çýktý her þey. Melek gibi kardeþine olur olmaz þeyler söyler. Elhannas mesabesindekiler göklere çýkarýr. Þaþýrýp kalýrsýnýz. Bu benim yýllarca sevip muhabbet beslediðim insan mý? diye hayretler içinde kalýrsýnýz. Uykular derindir efendim, uyandýðýnda baþýnýza neler gelir bilemezsiniz. VECÝZE Evet, o þirin, güzel gençlik nimetine istikâmetle, tâatle þükretse, hem ziyâdeleþir, hem bâkîleþir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belâlý olur, hem elemli, gamlý, kâbuslu olur gider; hem akrabâsýna, hem vatanýna, hem milletine muzýr bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir. Bediüzzaman,Sözler, shf. 136

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 5 Þaban 1432 Rumî: 23 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Bediüzzaman Mevlidi hazýrlýðý sürüyor VAN'DA 10 Temmuz Pazar günü öðle namazýný müteakiben Yukarý Nurþin Camii'nde okunacak olan Bediüzzaman Mevlidi için bilboardlar Bediüzzaman posterleri ile süslenirken, halk otobüsleri, þehiriçi minibüsleri ve esnaf dükkânlarý afiþlerle donatýldý. Ayrýca mahallî TV ve gazetelerle irtibat kurularak, gerekli bilgiler verilmek suretiyle okutulacak mevlidin reklâmý saðlandý. Mevlid için bastýrýlan ve Bediüzzaman ýn biyografisinin yazýldýðý beþ bin adet el ilâný ise Van ýn bütün camilerinde Cuma namazý sonrasý daðýtýlacak. Mevlid ile ilgili geniþ bilgi almak isteyenler Van Risâle-i Nur Enstitüsü Temsilciliði nin 0 (432) no lu telefonuyla irtibat kurabilir. Van / Yeni Asya Öðretmen atamalarý bugün yapýlacak MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB), bugün 6 bin 575 kadroya öðretmen atayacak. MEB, 1 Haziran 2011 de yapýlan kadrolu öðretmen atamasý kapsamýnda, ilk atama çeþidiyle atanan sözleþmeli öðretmenlerden kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde kadrolu öðretmenliðe geçenlerden boþalan ve boþ olan toplam 6 bin 575 kadro için elektronik ortamda baþvuru almýþtý. Bugün atanan öðretmenler, 1 Eylül 2011 den itibaren göreve baþlayabilecek. Atama yapýlacak iller arasýnda Aðrý, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Erzurum, Hakkâri, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli ve Van yer alýyor. Atama sonuçlarý, MEB in internet adresinden öðrenilebilecek. Ankara / aa ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Laçiner, Çanakkale Savaþlarýnýn 100. yýlýnda en büyük hayallerinin dünya liderlerini Çanakkale'ye getirmek olduðunu söyledi. Çanakkale ruhunu yayacak ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ YÖNETÝMÝ, ÇANAKKALE SAVAÞLARI'NIN 100. YILDÖNÜMÜ OLAN 2015 YILINDA, ÇANAKKALE RUHUNU BÜTÜN DÜNYAYA YAYMAK ÝÇÝN ÇALIÞMA BAÞLATTI. Futboldan eðlenceye... Bir rivayete göre Portekiz diktatörü Salazar a, bir diðerine göre Ýspanyol muadili Franco ya a- it olan Toplumu üç F ile yönettim: fado, fiesta ve futbol sözünü hemen herkes duymuþtur. Fado yerel müzik ve eðlence, fiesta Akdeniz ve Orta Amerika halklarýnýn meþhur öðle uykusu anlamlarýna geliyor. Onlara eklenen futbol da kitleleri uyuþturmak ve kontrol altýnda tutmak için kullanýlan sacayaðýnýn üçüncü önemli ayaðý olarak iþlev görüyor. Bu gözle bakýldýðýnda futbolun ne kadar etkili bir uyuþturucu olduðu, çok açýk þekilde görülüyor. Dünya genelinde sayýsý milyarlarý bulan insanlar, yerelinden millîsine ve uluslararasýna kadar biri bitip biri baþlayan maçlarý izlemek için ya stadlarda veya ekran karþýsýnda hop oturup hop kalkarak ö- mür sermayelerini tüketiyorlar. Kritik ve gerilimli maçlarda zaman zaman can da alan holigan terörü, konunun ayrý bir boyutu. Keza son dönemdeki bazý talihsiz örneklerde görüldüðü gibi, tribünler ve yeþil sahalar Türkiye nin mâlûm kritik ve kronik sorunlarýnda hassas sinir uçlarýna dokunup gerilimi týrmandýran provokatif eylem ve gösterilere sahne olabiliyor. Ve bilet ücretlerinden baþlayýp kumarýn farklý türlerini oluþturan bahis ve þans oyunlarýna, astronomik transfer ücretlerine, vergi kaçýrmalara, maçlarýn TV ve radyolardaki yayýn haklarýna, reklâmýn her çeþit ve formatýna, taraftar maðazalarýndaki alýþveriþlere, þike ve rüþvet pazarlýklarýna, kara para aklama operasyonlarýna kadar uzanan milyarlarca dolarlýk devâsâ bir sektör... Bilhassa büyük kulüplerin yönetim kurullarýna bakýldýðýnda, çoðu silâh tüccarý olan ve askerî ihalelerden nemalanan iþadamlarý, emekli generaller, siyasetçiler ve medya yöneticilerinden oluþan çok ilginç kompozisyonlarla karþýlaþýlýr. Belki sporun diðer dallarýnda da paralel yapýlanmalar var ve futbolla öne çýkan çoðu kulübün farklý dallarda da etkinlikleri söz konusu. Ancak futbolun popülerliði ve yaygýnlýðý, baþka spor dallarýnýn tümünü gölgeleyip geri planlara itiyor. Ve futbol üzerine kurulan müthiþ bir rant çarký dönüp duruyor. Görünen ve görünmeyen, legal ve illegal çok girift boyut ve baðlantýlarý ile... Kurulan çarkýn ekonomik ayaðý üzerinden geliþtirilen siyasî ve bürokratik baðlantýlar ise, devletin iþleyiþine ve devlet-toplum iliþkilerine uzanan ihtilâtlarý ile ciddî sonuçlar doðurabiliyor. Hattâ zaman zaman Devlet tribünlerden mi yönetiliyor? diye sorduran tablolar oluþabiliyor. Son þike operasyonlarý, sistemdeki çürümüþlüðün futbol âlemindeki yansýmalarýný bir defa daha gündeme getirip, kirli defterlerin sayfalarýný aralar gibi oldu. Bakalým, arkasý gelecek mi? Ve bakalým, bu operasyonlar da siyasî maksatlarla manipüle edilip, iktidar mensuplarýnýn bu baðlamdaki iliþkileri örtbas edilirken, muhalif siyasetçilerin açýklarý nazara verilerek, buradan yine siyasî rant devþirme hesaplarý devreye girecek mi? Dileðimiz, þike operasyonunun da nalýncý keseri gibi iþletilmeyip, kirli iliþkiler yumaðýný üreten sistemde topyekûn bir tasfiyeye yol açmasý. Ve benzer bir tasfiyenin, kitleleri uyuþturup kontrol altýnda tutma noktasýnda en az futbol kadar, hattâ ondan daha çok etkili ve yaygýn olan eðlence, þov, sahne dünyasýnda da gerçekleþmesi. Þu bir vâkýa ki, eðlence, müzik, sinema, moda v.s. gibi birbiriyle iç içe iliþkilerin söz konusu olduðu a- lanlarda da benzer kirli çarklar dönüyor. Oralarda da milyar dolarlýk rantlar, menfaat þebekeleri, gayri ahlâkî yapýlanma ve iliþkiler, kimin parlatýlýp kimin söndürüleceðine karar veren perde gerisi güçler, mafya çeteleri... mevcut. Günümüzdeki þekliyle spor ve eðlencenin, Üstadýn Küre-i arzý bir köy þekline sokan þu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalýnlaþmýþtýr (Mesnevî-i Nuriye, s. 198) tesbitiyle dikkat çektiði gaflet perdesini kalýnlaþtýrmak için kullanýlan en etkili araçlar olmasý ise, meselenin bizim açýmýzdan en önemli cihetini oluþturuyor. Ve bunlara karþý yapýlmasý gereken asýl operasyon un yine iman hizmeti olduðunu hatýrlatýyor. ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yönetimi, Çanakkale Savaþlarý nýn 100. yýldönümü olan 2015 yýlýnda, Çanakkale ruhunu bütün dünyaya yaymak için çalýþma baþlattý. ÇO- MÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale de Kürt e, Türk e, Laz a, Çerkez e, herkese yer olduðunu kaydetti yýlýnýn ülkede ve dünyada barýþý hakim kýlmak için çok özel ve anlamlý bir tarih olduðunu ifade eden Rektör Laçiner, ulusal ve uluslar arasý organizasyonlar düzenleyerek Çanakkale ruhunu yaymak gerektiðini ifade etti. Laçiner, 2015 yýlýnda bu iþ þahikasýna ulaþmalý, 2023 e kadar da bu ruhu tüm Türk diasporasýna yaymak için kampanyalar yapýlmalý, projeler üretilerek hayata geçirilmeli. Güneydoðu da yaþayan gençler buraya getirilip geziler ve sunumlar yapýlarak, 1915 ruhu anlatýlabilir dedi. Üniversite olarak, 2015 yýlýndaki hedeflerinin, adlarýný dünyaya duyuracak etkinliklere imza atmak olduðunu belirten Laçiner, Meselâ uluslar arasý kongreler düzenleyerek, 3 bin ile 5 bin arasýnda akademisyeni getirme düþüncemiz var. Çanakkale Savaþlarý nýn 100. yýlýndaki en büyük hayalimizse dünya liderlerini burada biraraya getirmek. Zaten savaþa katýlmýþ olan 12 ülkenin liderleri gelmiþ olacak. Bunun yaný sýra mümkünse 50 veya 100 ülkenin devlet baþkanlarýný da toplayarak barýþ kongresi düzenlemek istiyoruz. Bu projemizi Ankara da gerekli yerlere sunduk ve çok pozitif yaklaþýmlar oldu þeklinde konuþtu in, Türkiye de Çanakkale Yýlý olmasý gerektiðini ifade eden Prof. Laçiner, ondan önce ise Çanakkale de bu ruhun hissedilmesi gerektiðinin altýný çizdi: Kent merkezine baktýðýnýzda boðazýn karþý tarafýnýn, savaþýn meydana geldiði taraftan kopuk yaþadýðýný hissediyorum. Çanakkale de sosyal dokuda ciddî bir bölünmüþlük söz konusu. Þehir bütün olarak hareket etmekte zorlanýyor. Evvela Çanakkale ruhunu, Gelibolu Yarýmadasý ndan bu tarafa taþýmak, ondan sonra da Türkiye ye yaymak lazým. Çanakkale / cihan Ýþaret diliyle aþçýlýk kursu ADANA'DA Türkiye Ýþ Kurumunun (ÝÞ-KUR) desteðiyle iþitme ve konuþma engelli kiþilere iþ garantili aþçýlýk kursu veriliyor. Kulaðým Olur Musun Ýþitme Engelliler ve Aileleri Derneði nin giriþimiyle gerçekleþtirilen kursa, aralarýnda ev hanýmlarý ile babalarýn da bulunduðu 7 si bayan, 12 engelli katýlýyor. Çukurova Aþçýlar Derneði Genel Sekreteri Fatma Çýkla nýn usta eðiticiliðini yaptýðý programda, dernek baþkaný ve iþaret dili tercümaný Hasan Çalýkuþu nun yardýmlarýyla dersler veriliyor. Haftada 40 saatlik dersin sunulduðu organizasyonda video, bilgisayar ve yazý tahtasý yanýnda uygulama yapýlýyor. Dernek Baþkaný Hasan Çalýkuþu, ÝÞ-KUR un 67 bin lira hibe desteði verdiði Ýþitme Engelliler Aþçýlýk Kursu nun Türkiye de ilk kez düzenlendiðini söyledi. Altý aylýk eðitim sonrasýnda 12 kadýn ve erkek engelliye aþçýlýk sertifikasý nýn verilip iþe yerleþtirileceðini belirten Çalýkuþu, amaçlarýnýn evlerinden çýkamayan iþitme ve konuþma engellileri topluma kazandýrmak olduðunu vurguladý. Adana / cihan

4 ca ni as ya.com.tr 4 Y HABER Dar be ler den dar be be ðen mek var mý? ÝL LE TE rað men iþ ya pan lar ek se ri yet le dar be ci ler le iþ gö rür. Ge rek 27 Ma yýs 1960 da ki dar be yi ve ge rek se a lýþ kan lýk ha li ne ge le rek de vam et ti ri len son ra ki dar be le ri baþ ka tür lü i zah et mek müm kün de ðil. 27 Ma yýs dar be si ne im za a tan la ra so rul sa Mem - le ke ti u çu rum dan kur tar dýk der ler, a ma a ca ba ha di se ler on la rý doð ru lar mý? 14 Ma yýs 1950 de o gü ne ka dar de vam e den çey rek a sýr lýk Tek par ti CHP ik ti da rý na son ve - ren De mok rat Par ti, üst üs te 3 se çim (1950, 54 ve 57 se çim le ri) ka za nan bir par ti ol muþ. 27 Ma yýs 1960 da dar be ya pýl ma mýþ ol sa muh te me len bir son ra ki se çi mi de ka za na bi lir di. Mu ha lif le ri, mil - le tin he lâl rey le riy le ik ti da ra ge len DP yi ve mer - hum Ad nan Men de res i si ya sî yol la, se çim le ik ti - dar dan in di re bi le cek le ri ne i nan mýþ ol sa lar dý her hal de dar be yo lu na git mez ler di. Sa de ce bu ge rek - çe bi le dar be ci le rin Mem le ke ti u çu rum dan kur - tar dýk ya la ný ný bo þa çý kar ma ya ye ter. 12 Ey lül 1980 ve 28 Þu bat 1997 de ki a çýk ve giz li dar be le ri sa vu na ma yan lar, mil le tin u nut tu - ðu nu dü þün dük le ri 27 Ma yýs 1960 dar be si ne sý - ðý nýr ve o na öv gü dü zer ler. Ney miþ, 27 Ma yýs dar be si hak lýy mýþ! A ca ba bu hak ký kim ve ne - re den a lý yor? Se çim le iþ ba þý na ge len bir ik ti da rý si lâh zo ruy la de vir mek, son ra sýn da da baþ ba ka ný ve i ki ba ka ný ný zul men i dam et mek, yüz ler ce mil let ve ki li ve par ti li yi hap se týk mak, a þa ðý la - mak ve zul met mek ne za man dan be ri sa vu nu la - bi lir dav ra nýþ ol du? 27 Ma yýs dar be si ni sa vu nan la rýn i le ri sür dük le ri bir ba ha ne de, son ra sýn da ha zýr la nan 1960 a na ya - sa sý nýn çok de mok rat ve i le ri bir a na ya sa ol du ðu id di a sý dýr. Bel ki ba zý mad de le ri gö rü nüþ te i le - ri dir, a ma ö nem li o lan uy gu la ma de ðil mi dir? Ma dem o ka dar de mok rat ve i le ri bir a na ya sa i di, ni çin de ðiþ ti ril me ih ti ya cý his se dil di? 12 Ey lül 1980 dar be si ön ce sin de yü rür lük te o lan 1960 dar be si nin a na ya sa sý ndan o gün kü i da re ci ler mem nun muy du? Bu a na ya sa bi ze dar ge li yor tes bit le ri ne kim ler im za at tý? Hem her kes bi lir ki bir þe yin tek nik an lam da i - yi ol ma sý yet mez. Uy gu la ma da ö nem li dir. A na - ya sa da çok gü zel mad de ler yer a la bi lir, a ma e ðer o mad de ler uy gu lan mý yor sa bir an la mý o lur mu? 27 Ma yýs dar be si ni sa vu nan lar, dar be nin ken di le ri ne do kun ma dý ðý ný dü þün müþ ler di. 12 Ey lül dar be si i se sað a da, sol a da dar be vur - muþ, in san la rý ül ke me se le le rin den u zak tut ma - ya ça lýþ mýþ tý. Hat ta bu ko nu da ba þa rý lý da sa yý la - bi lir. Çün kü son ra ki yýl lar da Ne sað cý ol ne sol - cu, fut bol cu ol fut bol cu an la yý þý ha kim ký lýn - ma ya ça lý þýl dý. Bu ra da ki fut bol cu luk, Dün ya ya nar sa yan sýn, sa na bir za ra rý do kun mu yor sa sey ret! an la mýn day dý. Bu nun da te me lin de ki þi - nen sa de ce ken di si ni dü þün me si ge rek ti ði fik ri var dý ki, bu an la yýþ hâ lâ des tek bu lu yor, yay gýn - laþ tý rýl ma ya ça lý þý lý yor. En baþ ta ken di le ri ni ay dýn o la rak ta rif e den ler; her za man ve her yer de, her tür lü dar be ye ke sin bir dil le ha yýr de me li dir. Be nim dar bem i yi dir, ba na do kun ma yan dar be i yi dir, baþ ka sý na za rar ve ren dar be yi des tek le mek lâ zým gi bi an la yýþ lar, dö nüp böy le dü þü nen le ri de vu rur. Hak, hu kuk ve a da let di yen le rin; en baþ ta dar be le re kar þý çýk ma sý i cap e der. Geç miþ te dar be le re met hi ye dü zen le rin, bu gün çý kýp Dar be ye hiç sa hip çýk ma dým de me - le rini ib ret le du yu yo ruz. Keþ ke öy le ol muþ ol sa! Ta mam, bun dan ön ce sa hip çýk tý ðý nýz dar be le ri sý ra la mak is te mi yo ruz, bu nun fay da sý da yok. Ba ri bun dan son ra her tür lü dar be ye sa mi mî o la rak kar þý çý kýn! Çý kýn ki i ti raz ses le ri da ha gür çýk sýn, dar be ci le rin ce sa ret le ri ký rýl sýn! M HABERLER AÝHM de yine mahkûmuz AVRUPA Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), 5 Temmuz 2000 de Burdur Cezaevi nde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Türkiye yi haksýz buldu. Kolunu kaybeden Veli Saçýlýk ve 24 kiþinin baþvurusunu karara baðlayan mahkeme, Türkiye nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi nin kötü muamelenin yasaklanmasý ve etkili soruþturma hakkýyla ilgili 3. maddesini ihlâl ettiðine hükmetti. AÝHM, baþvuru sahibi 24 kiþiye 20 þer bin avro tazminat ödenmesini kararlaþtýrdý. Bu miktar, mahkeme masraflarýyla birlikte toplam 21 bin avroyu buluyor. AÝHM, Veli Saçýlýk ýn baþvurusuyla ilgili kararýný ise Türkiye deki tazminat dâvâlarýnýn devam ettiði gerekçesiyle, ileri bir tarihte vereceðini duyurdu. Yapýlan baþvuruda, mahkûmlarýn, duruþmalara götürülürken güvenlik güçleri tarafýndan kötü muamele görmelerini protesto etmek için 4 Temmuz 2000 tarihindeki dâvâlara girmeyeceklerini söyledikleri, daha sonra yaklaþýk 450 jandarmanýn koðuþlara girerek mahkûmlara kötü muamele uyguladýðý þikâyeti yapýlmýþtý. Starbourg / aa Geçmiþ olsun Yönetim Kurulu Üyemiz, muhterem Ali Yýlmazcan ýn deðerli oðlu; Enes Yýlmazcan ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah tan acil þifalar dileriz. HAKKÂRÝ'NÝN Yük se ko va il çe sin de dü zen - le nen si lâh lý sal dý rý da i ki uz man ça vuþ þe hit ol du. A lý nan bil gi ye gö re, si vil gi yim li Yük - se ko va 21. Sý nýr Jan dar ma Tu gay Ko mu - tan lý ðýn da gö rev li uz man ça vuþ lar Mu rat Öz ko za noð lu i le Yah ya Ka ra ka ya (26), sa - bah i þe git mek ü ze re Ne dim Zey dan Cad - de si nde ki ev le rin den çýk týk tan he men son - ra, kim li ði be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi le - rin si lâh lý sal dý rý sý na uð ra dý. Sal dý rý da ya ra - la nan ve am bu lans la has ta ne ye kal dý rý lan as ker ler, ya pý lan mü da ha le ye rað men kur - ta rý la ma dý. Sal dý rý nýn ar dýn dan Ýl çe Em ni - yet Mü dür lü ðü e kip le rin ce o lay ye rin de yo - ðun gü ven lik ön le mi a lýn dý. Sal dýr gan la rýn ya ka lan ma sý i çin Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý - ðý e kip le ri nin ka tý lý mýy la böl ge de ge niþ çap lý o pe ras yon baþ la tan po lis le re, he li kop ter ler de ha va dan des tek sað la dý. Sal dý rý nýn ger - çek leþ ti ði böl ge yi gü ven lik kor do nu i le çe vi - ren gü ven lik güç le ri, o lay ye rin de þüp he li gör dük le ri bir ki þi yi de gö zal tý na al dý. ESKÝÞEHÝR yo lun da bir as ke ri a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da pat la ma mey da na gel di. 3 a ra cýn ha sar gör me si ni se bep o lan pat la yý cý nýn 50 met re kab lo dö þe ne rek ha zýr lan dý ðý tes pit e - dil di. E di ni len bil gi ye gö re, Es ki þe hir Yo lu Ce pa A lýþ ve riþ Mer ke zi kar þý sýn da ki OD TÜ or man lýk a ra zi si nin yo la ya kýn ke si min de bu lu nan a ðaç la rýn a ra sýn da dün sa at da pat la ma mey da na gel di. Pat la ma yol dan ge çen 3 a raç ta ha sa ra se bep o lur ken o lay da ya ra la nan ol ma dý. As ke ri bir a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma nýn ar dýn dan o lay ye ri ne çok sa yý da po lis e ki bi, am bu lans ve it fa i ye gel di. O lay ye rin de de - tay lý in ce le me ya pan po lis e kip le ri OD TÜ a - ra zi si i çin de bir a kü i le 50 met re u zun lu ðun - da kab lo dan o lu þan bir dü ze nek bul du. Pat - la ma nýn et ki siy le cm ça pýn da bir çu - ku run o luþ tu ðu gö rü lür ken, in ce le me le ri ni ta mam la yan po lis e kip le ri böl ge den ay rýl dý. Po li sin ça lýþ ma la rý ný ta mam la ma sý nýn ar - dýn dan tra fik de nor ma le dön dü. An ka ra Va li li ði de ko nu ya i liþ kin ya zý lý bir a çýk la ma ya pa rak, 3 a ra cýn ha sar gör dü ðü pat la ma da ya ra la nan ol ma dý ðý ný bil dir di. O - lay ye rin de in ce le me ler de bu lu nan An ka ra Em ni yet Mü dü rü Ze ki Ça tal ka ya, pat la ma ya bir ses bom ba sý nýn ne den o la bi le ce ði ni dü - þün dük le ri ni be lirt ti. Gör gü ta nýk la rýn dan Em re Hak kan i se pat la ma nýn as ke ri a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da mey da na gel di ði ni söy le di. A ra da si vil a - raç bu lun ma sý se be bi yel as ke ri a ra cýn faz - la bir ha sar gör me di ði ni i fa de e den Hak - kan, böl ge nin as ke ri per so ne lin ser vis a - raç la rý na i nip bin di ði yer ol du ðu nu kay - det ti. Pat la ma sý ra sýn da a raç lar dan bi rin - de bu lu nan bir ki þi nin þok ge çi re rek has - ta ne ye kal dý rýl dý ðý öð re nil di. An ka ra / a a AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ, ye min et me yen CHP li mil let ve kil le ri ne Ý na dý bý ra kýn, ye mi ni ni zi e din ve gö re - vi ni ze baþ la yýn de dik le ri ni be lir te rek, Bu nu yap maz lar sa her hal de 15 Tem - muz ta ri hi son ta rih o lur de di. Mec - lis te ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan E li taþ, a ra se çim tar týþ ma la rý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne, Ýç tü zük ve A na ya sa da a ra se çim le il gi li þart la rýn bel li ol du ðu - nu, TBMM de ki san dal ye sa yý sý nýn yüz de 5 o ra nýn da bo þal ma sý ha lin de, Baþ kan lý ðýn Ge nel Ku ru la su nu þu i le bir lik te 3 ay i çin de se çim ya pý la bi le ce ði yö nün de hük mü nün bu lun du ðu nu i fa - de et ti. E li taþ, A na ya sa ya gö re, bir ay i - çin de 5 bir le þim bo yun ca par la men to - ya gel me yen mil let ve kil le ri nin, mil let - ve kil li ði nin dü þü rül me si i le il gi li hü - küm ol du ðu nu an lat tý. Ye min et me - yen mil let ve kil le ri nin ön ce ki gün kü Ge nel Ku rul top lan tý sýn da i kin ci kez bir le þi me ka týl ma mýþ sa yýl dýk la rý ný be - lir ten E li taþ, dün U NI FIL de ki Türk as - ke ri nin gö rev sü re si nin u za týl ma sý na i - liþ kin tez ke re nin gö rü þül me si nin, ar - dýn dan RTÜK se çi mi ve hü kü me tin gü ven oy la ma sý ya beþ o la ca ðý ný söy le di. E li taþ, Bu an lam da bak tý ðý mýz da, i nat - la bu bir nok ta ya u la þý la ma ya ca ðý gö rü - lür. Çað rý ya pý yo rum, i na dý, di ren me yi bý ra kýn bu gün ö nü nüz de fýr sat var ye - mi ni ni zi e din ve gö re vi ni ze baþ la yýn di yo ruz. A ma bu nu da yap maz lar sa her hal de 15 Tem muz ta ri hi son ta rih o lur. 1 E kim ta ri hin de par la men to a çý - lýr sa ve o gün i ti ba riy le Baþ kan lýk Di va - ný bu ko nu yu de ðer len di rip kar ma ko - mis yo na gön de rir se her hal de iþ iþ ten geç miþ o lur di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, teh di de ve þan ta ja bo yun eð me ye cek le ri ni söy le di. Ký lýç da roð lu, CHP gru bu nun ba sý na ka pa lý ya - pý lan top lan tý sý nýn ar dýn dan a çýk la ma lar da bu lun - du. Ýn san lýk ta ri hi, de mok ra si in san hak la rý ve öz gür lük yo lun da be del ö de yen ler le do lu dur di - yen Ký lýç da roð lu, dün ya da o be del ö de yen le rin sa - ye sin de ka za ným lar el de e dil di ði ni i fa de et ti. Ký lýç - da roð lu, Tür ki ye de in san hak la rý nýn, ev ren sel hu ku kun, de mok ra si nin, seç me ve se çil me hak ký - nýn ek sik siz uy gu lan ma sý i çin her be de li ö de me ye ha zý rýz. Teh di de ve þan ta ja as la ve as la bo yun eð - me ye ce ðiz. Biz bir de mok ra si mü ca de le si, in san hak la rý mü ca de le si ve ri yo ruz. Seç me ve se çil me hak ký nýn ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý ve de - mok ra si, mil li i ra de nin ö nün de ki en gel le rin kal dý - rýl ma sý mü ca de le si ve ri yo ruz di ye ko nuþ tu. CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu, ken di le ri nin tek a da - mýn e ge men ol du ðu ül ke yi de ðil, yurt taþ la rýn e ge - men ol du ðu Tür ki ye yi sa vun duk la rý ný kay det ti. E LÝN DEN TU TAN YOK So ru la rý da ce vap lan dý na Ký lýç da roð lu, AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ ýn 5 bir le þi me de vam - sýz lýk du ru mun da CHP li mil let ve kil le ri hak kýn da de vam sýz lýk tan iþ lem ya pý la bi le ce ði ni söy le di ði nin i fa de e dil me si ü ze ri ne E lin den tu tan yok kar þý lý - ðý ný ver di. Ký lýç da roð lu, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek i kut la ma ya gi de ce ði ni söy le di. An ka ra / a a Y Taziye Muhterem kardeþimiz Yýlmaz Demirel in dayýsý Necati Serbest in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y Ra por tör den Dic le ye kö tü ha ber nanayasa Mah ke me si ra por tö rü, mil let ve - kil li ði dü þü rü len Ha tip Dic le nin, A na ya sa ge - re ði Yük sek Mah ke me ye baþ vu ra ma ya ca ðý yö nün de ra por sun du. Mil let ve kil li ði dü þü rü - len Ha tip Dic le nin, A na ya sa Mah ke me si ne yap tý ðý baþ vu ruy la il gi li gö rev len di ri len ra por - tör ra po ru nu ta mam la dý. A na ya sa Mah ke me - si ü ye le ri ne da ðý tý lan ve bað la yý cý lý ðý bu lun ma - yan ra por da, Dic le nin A na ya sa ya gö re ko - nuy la il gi li Yük sek Mah ke me de dâ vâ a ça ma - ya ca ðý gö rü þü ne yer ve ril di. Yük sek Mah ke - me he ye ti nin, Per þem be gü nü ya pa ca ðý gün - dem top lan tý sýn da, Dic le nin baþ vu ru su nu e le al ma sý bek le ni yor. An ka ra / a a Sa a det te kon gre 17 Tem muz da nsaadet Par ti si nin 4. O la ðan Kon gre si, 17 Tem muz Pa zar gü nü ya pý la cak. Par ti den ya - pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ge nel baþ kan lýk, GÝK ve yük sek di sip lin ku ru lu ü ye le ri nin se - çi le ce ði kon gre, An ka ra Spor Sa lo nu nda sa - at da baþ la ya cak. Kon gre de, par ti tü - zük ve prog ram de ði þik li ði de ya pý la cak. Kon gre, Mil lî Gö rüþ ün Mer hum Li de ri Prof. Dr. Nec met tin Er ba kan ýn ön cü lü ðün - de ger çek leþ ti ri len Kýb rýs Ba rýþ Ha re kâ tý nýn yýl dö nü mün de denk ge li yor i fa de si kul la ný - lan a çýk la ma da, Ýs lâm ül ke le rin den ve yurt dý þýn da fa a li yet gös te ren si vil top lum ku ru - luþ la rýn dan çok sa yý da ki þi nin kon gre ye da - vet e dil di ði kay de dil di. An ka ra / a a Ba ka ya da za man a þý mý sü re si ne ip tal nanayasa Mah ke me si, As ke ri Ce za Ka nu - nu nun, ba ka ya su çun da za ma na þý mý sü re si nin, fa i lin bü tün as ke rî mü kel le fi yet le ri nin bit me sin - den i ti ba ren baþ la týl ma sý na i liþ kin hük mü nü oy bir li ðiy le ip tal et ti. Ku lu Sulh Ce za Mah ke me si, bak tý ðý bir dâ vâ da, 1632 sa yý lý As ke rî Ce za Ka - nu nu nun 2862 sa yý lý Ka nun un 4. mad de siy le de ðiþ ti ri len 49. mad de si nin (A) fýk ra sý nýn... fi il - le ri hak kýn da dâ vâ mü ru ru za ma ný, bü tün as ke - rî mü kel le fi yet le rin...bit me sin den i ti ba ren iþ le - me ye baþ lar bö lü mü nün, A na ya sa ya ay ký rý ol - du ðu ka ný sý na va ra rak, A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur du. Ye rel Mah ke me baþ vu ru ka ra rýn da, ya sa ko yu cu nun ben ze ri ce za lar i çe ren suç lar ba ký mýn dan dâ vâ za ma na þý mý sü re si ve baþ lan - gý cý i çin ge nel hü küm ler koy muþ ken, ba ka ya su çu i çin fark lý bir dü zen le me ön gör dü ðü, bu - nun hu kuk dev le ti i le ay ný hu ku ki du rum da bu - lu nan ki þi ler a ra sýn da fark lý uy gu la ma ve iþ lem ya pýl ma sý ný ya sak la yan e þit lik il ke si i le bað daþ - ma dý ðý ný i le ri sür müþ tü. Dâ vâ yý e sas tan so nuç - lan dý ran A na ya sa Mah ke me si, ba ka ya su çun - da za ma na þý mý sü re si nin, fa i lin bü tün as ke rî mü kel le fi yet le ri nin bit me sin den i ti ba ren baþ la - týl ma sý na i liþ kin dü zen le me yi oy bir li ðiy le ip tal et ti. Yük sek Mah ke me nin ge rek çe li ka ra rýn da, þu i fa de ler yer ve ril di: Ba ka ya su çun da za ma - na þý mý sü re si nin, fa i lin bü tün as ke rî mü kel le fi - yet le ri nin bit me sin den i ti ba ren baþ la týl ma sý as - ke rî di sip li nin sað lan ma sý a çý sýn dan ge rek li bir ted bir o la rak de ðer len di ri le mez. Ý ti raz ko nu su ku ral, ki þi le ri iþ le dik le ri suç la o ran tý sýz ve ma kul ol ma yan bir sü re i çin de dâ vâ la rý nýn ne þe kil de so nuç la na ca ðý en di þe siy le de ya þa mak du ru - mun da bý rak mak ta dýr. An ka ra / a a E li taþ, CHP ye ta rih ver di Tehdide boyun eðmeyeceðiz Hain pusu: 2 þe hit YÜKSEKOVA DA SÝVÝL GÝYÝMLÝ 2 UZMAN ÇAVUÞ, EVLERÝNDEN ÇIKTIKTAN HEMEN SONRA, KÝMLÝÐÝ BELÝRLENEMEYEN KÝÞÝ YA DA KÝÞÝLERÝN SÝLÂHLI SALDIRISI SONUCU ÞEHÝT OLDU. Bom ba cý lar 50 met re kab lo dö þe miþ Olay yerinde detaylý inceleme yapan polis ekipleri, ODTÜ arazisi içinde bir akü ile 50 metre uzunluðunda kablodan oluþan bir düzenek buldu. FOTOÐRAF: AA BA BA O CAK LA RIN DA YAS VAR Uz man ça vuþ lar Öz ko za noð lu i le Ka ra ka ya nýn þe hit ol duk la rý ha ber le ri, ba ba ev le ri ni ya sa boð du. Þe hit o lan uz man ça vuþ Öz ko za noð lu nun A da na nýn Ko zan il çe si Tür ke li Ma hal le sin - de ya þa yan a i le si ne a cý ha ber, Ko zan Gar ni zon Ko mu tan Ve ki li ve Jan dar ma Ko mu ta ný Yüz ba - þý Ku bi lay Ü nal i le Em ni yet Mü dü rü Sa bit A kýn Za i moð lu, sað lýk gö rev li le ri ne za re tin de ve ril di. Oð lu nun þe hit ol du ðu nu öð re nen an ne Ar se ven Öz ko za noð lu Ko zan Dev let Has ta ne sin de te - da vi al tý na a lýn dý, ba ba Ha san i se ya nýn da ki le re sa rý la rak u zun sü re að la dý. Þe hi din ba ba e vi ne be le di ye za bý ta e kip le rin ce Türk Bay ra ðý a sýl dý. Kýz kar de þi Hül ya Öz ko za noð lu, kar de þi i le ön - ce ki gün te le fon da ko nuþ tu ðu nu be lir te rek, öl dü ðü ne i nan mak is te me di ði ni söy le di. Mu rat Öz ko za noð lu nun 1,5 yýl lýk ev li ve e þi Ne zi ha nýn 5 ay lýk ha mi le ol du ðu öð re nil di. 53 GÜN ÖN CE EV LEN MÝÞ TÝ Þe hit Uz man Ça vuþ Ka ra ka ya nýn, Kay se ri TO KÝ De mok ra si Ma hal le si nde ki ba ba e vi ne a cý ha - ber, as ke ri gö rev li ler ta ra fýn dan u laþ tý rýl dý. Ço cuk la rý nýn þe hit ol du ðu ha be ri ni a lan ba ba Ka mil i le an ne Sa li me Ka ra ka ya, göz yaþ la rý na bo ðul du lar. Þe hit Uz man Ça vuþ Yah ya Ka ra ka ya nýn, 14 Ma yýs Cu mar te si gü nü Fun da Fe ri de Ka ra ka ya i le dün ya e vi ne gir di ði ve TO KÝ den al dý ðý e ve a i le - si ni ta þý dýk tan son ra 15 Ha zi ran da gö rev ye ri Hak ka ri nin Yük se ko va il çe si ne git ti ði öð re nil di. Fun da Fe ri de Ka ra ka ya nýn i se 3 gün ön ce ha va yo lu i le Hak ka ri ye e þi nin ya ný na git ti ði be lir til di. Þe hit Uz man Ça vuþ i çin ya rýn Pý nar ba þý il çe si Bü yük gür le yen kö yün de ce na ze tö re ni dü zen le ne - ce ði bil di ril di. Harp Ma lü lü Þe hit Dul ve Ye tim le ri Der ne ði Kay se ri Þu be Baþ ka ný A li Ya vuz da, þe - hit ba ba sý na baþ sað lý ðý di le di. Þe hit e vi nin bu lun du ðu TO KÝ De mok ra si Ma hal le si nde ki bi na ya dev Türk bay ra ðý a sýl dý. Bu a ra da 112 A cil Ser vis e kip le ri nin e vin ö nün de bek le di ði ve þe hit ya kýn - la rý ný sýk sýk kon trol den ge çir dik le ri göz len di. Yük se ko va - Ko zan - Kayseri / a a

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.878 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN HADÝSLERDEN HAAT PRENSÝPLERÝ Emri altýndakilere karþý güzel davranmak, hayýr ve berekete vesiledir. Kötü ahlâk uðursuzluktur. Ýyilik, ömrün artmasýna vesiledir. Sadaka kötü kazayý önler. Hadis-i Þerif

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da TOKÝ, þimdi de köylere el attý ABD den veto yerine baský taktiði u6 u7 Yemen ordusu kendi askerini vurdu u7 AB nin Türkiye ye ihtiyacý var u5 Diziler yozlaþtýrýyor TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ

Detaylı