BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI"

Transkript

1 KAOS VE KRÝZLER 100. YILDÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI RÝSALE-Ý NUR LA AÞILIR Önümüzdeki kritik süreçte yaþanacak krizlerin sað salim aþýlabilmesi için, manevî dinamikleri ayakta tutup besleyecek bir kesintisiz güç kaynaðýna ihtiyaç var. O kaynak da Kur ân ýn bu zamana dersi olan Risale-i Nur. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR ÇANAKKALE RUHU YAYILACAK uha be ri sayfa 3 te YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI SEÇÝM SONRASI OLUÞAN KRÝZ, GERÝLÝMÝ DAHA DA TIRMANDI- RAN RESTLEÞMELERLE DEÐÝL, YAPICI TAVIRLARLA ÇÖZÜLÜR SORUN, ÂCÝLEN ÇÖZÜLMEYÝ BEKLÝYOR use çim son ra sýn da or ta ya çý kan tu tuk lu ve kil ler so ru nu bir an ön ce çö zül me yi bek ler ken, si ya sî par ti - le rin çö zü me o dak lan mak ye ri ne kar þý lýk lý rest leþ me - le ri sür dür me le ri, hem ya þa nan tý ka nýk lý ðý da ha da de rin leþ ti ri yor, hem de ge ri li mi týr man dý rý yor. CHP'nin ye min tö re ni ni, BDP'nin Mec li si boy kot þek lin de or ta - ya koy du ðu tep ki ye ik ti da rýn verdiði cevaplar, uzlaþma ortamýnýn oluþmasýný iyice zorlaþtýrýyor. CEMÝL ÇÝÇEK'ÝN ÇÖZÜM MESAJLARI uchp ve BDP'yi kast e de rek ön ce Mec lis on lar ol - ma dan da bal gi bi ça lý þýr di yen Er do ðan'ýn, ar dýn dan Tü kür dük le ri ni ya la ya cak lar i fa de si ni kul lan ma sý ve da ha son ra da Ard ar da beþ o tu ru ma ka týl maz lar - sa ve kil lik le ri dü þer di ye rek a ra se çi mi i ma et me si ya pý cý bir yak la þým o la rak gö rül mez ken, Ce mil Çi - çek'in Mec lis Baþ ka ný se çil dik ten son ra ver di ði me - saj lar çer çe ve sin de çö züm a ran ma sý is te ni yor. FO TOÐ RAF: A A Gaz ze ye gi den fi lo da yer a lan ve li man dan i zin siz çý kan Ka na da ge mi si Tah rir, Yu nan SAT ko - man do la rý ta ra fýn dan tek rar li ma na çe kil di. As ker ler ge mi de ki ler den sý ray la ge mi den in me le ri ni is - ter ken, ak ti vist ler bu na i ti raz e de rek ge mi den in me mek i çin di ren diler. Ha be ri say fa 7 de YUNANÝSTAN'DA ÝKÝ HAFTADIR DEVAM EDÝYORDU Ýsrail-Yunan tatbikatý uýs ra il i le Yu na nis tan Ha va Kuv vet le ri nin, Yu na nis tan da i ki haf ta sü rey le yap týk la rý or tak tat bi kat tamamlandý. Ýs ra il in Ha a retz ga ze te si nin ha be ri ne gö re, tat bi kat, Yu na nis tan ýn La ri sa ha va üs sün de ger çek leþ ti ril di. Tatbikatta Ýsrail'in bazý "seçkin" filolarý ile Ýsrail ordusunun seçkin kurtarma birimi 669'un da yer aldýðý bildirildi. Ha be ri sayfa 7 de TÜRKÝYE- ÝSRAÝL GÝZLÝ GÖRÜÞMELERÝ DEVAM EDÝYOR Pazarlýkta sona doðru uýs ra il in Ynet ha ber si te si, Tür ki ye ve Ýs ra il in, Ma vi Mar ma - ra o la yýy la il gi li an laþ ma ya var mak is te dik le ri ni, ta raf la rýn uz - laþ ma ya var ma la rý ha lin de Tür ki ye nin Ma vi Mar ma ra da öl dü - rü len 9 Türk i çin ö zür ta le bin den vaz ge çe ce ði ni, Ýs ra il in de Ma vi Mar ma ra i le il gi li BM ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da Tür - ki ye yi ra hat sýz e den bö lüm le ri çý kar ta ca ðý ný yaz dý. n7 de MEMURDA 896, ÝÞÇÝDE 404 LÝRA ARTIÞ Memur maaþ artýþý iþçiyi ikiye katladý u Türk-Ýþ in araþtýrmasýna göre, döneminde en düþük memur maaþý 896, en düþük kamu iþçi ücreti ise 404 lira arttý. Ocak 2003 te aile yardýmý ve çocuk parasý hariç net lira olan en düþük memur maaþý liraya çýkarken, buna karþýlýk, en düþük iþçi ücreti net 226 liradan liraya çýktý. Ha be ri say fa 11 de VERGÝ KAÇIRMAK ÝÇÝN HER YOLA BAÞVURULMUÞ Firmalarýn vergi kaçýrma taktikleri u Ma li ye Ba kan lý ðý ge lir ler kon tro lör le ri nin ver gi in ce le - me le ri, çok bü yük fir ma la rýn bi le ver gi ka çýr mak i çin her yo la baþ vur du ðu nu or ta ya koy du. Me se lâ, ba zý fir - ma la rýn ih ra cat ge lir le ri ni, ça lýþ týr dýk la rý iþ çi ler a dý na ban ka lar da aç týr dýk la rý he sap la ra ak tart tý ðý an la þý lýr ken, ba zý þir ket le rin de sa týþ ge lir le ri ni ver gi cen neti ülke le re trans fer e de rek giz le di ði belirlendi. Ha be ri say fa 11 de ISSN Açlýk sýnýrý 895 lira uha be ri sayfa 11 de FO TOÐ RAF: A A Askerî servis geçerken bomba patladý SALDIRI UCUZ ATLATILDI Eskiþehir Yolunda ODTÜ ormanlýk arazisinin yola yakýn kesiminde dün sabah saat da bir askerî servis personel alýrken patlama meydana geldi. Patlama sonrasý 3 aracýn hasar gördüðü ve kimsenin yaralanmadýðý bildirildi. Böl ge de ya pý lan a raþ týr ma da bom ba yý pat lat mak i çin 50 met re kab lo çe - kil di ði or ta ya çýk tý. O lay da ya ra lan ma ve can kay bý mey da na gel me me si yü rek le re su serp ti. Ha be ri say fa 4 te 2 uzman çavuþ sokakta þehit edildi Hakkari nin Yüksekova ilçesinde 2 uzman çavuþ, görev yerlerine giderken teröristlerin açtýðý ateþ sonucu þehit oldu. Sabah saatlerinde evlerinden görev yaptýklarý birliklere gitmek üzere yaya olarak sivil elbiseleriyle yola çýkan Yahya Karakaya ve Murat Özkonaoðlu isimli uzman çavuþlar, sýralarýnda silâhlý saldýrýya uðradýlar ve olay yerinde þehit düþtüler. Ha be ri sayfa 4 te Kayýtta baþý açýk fotoðraf þartý kalktý uösym, Yük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon ten jan la rý ký la vu zun dan, ü ni ver si te ye yer leþ me ye hak ka za nan a - day lar dan ka yýt yap tý rýr ken is - te nen fo toð raf la rýn son al tý ay i çin de ön den, ba þý a çýk; a - da yý ko lay lýk la ta ný ta bi le cek þe kil de çe kil miþ ol ma sý þar - tý ný çý kar dý. Ha be ri sayfa 5 te Kahire yine gergin umý sýr ýn baþ ken ti Ka hi re de po li sin bir gen ci öl dür dü ðü id - di a sý ü ze ri ne a yak la nan halk, gen cin öl dü rül dü ðü i le ri sü rü - len ka ra ko lu bas tý. Çý kan ça - týþ ma da ya ra lý la rýn ol du ðu i le - ri sü rül dü. Ha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂHÝKA hastalýðý Size geceleyin kalkmayý tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaþayan salihlerin âdetidir; Rabbinize yakýnlýk (vesîlesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden kovucudur. Tirmizi, 3543 Rezalet içindeki hürriyet hayvanlýktýr Ýman bunu iktizâ ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile baþkasýný tezlil etmemek ve zillete düþürmemek, ve zâlimlere tezellül etmemek. Allah a hakikî abd olan, baþkalara abd olamaz. Suâl: Þimdi hürriyet bahsini suâl edeceðiz. Nedir þu hürriyet ki, o kadar tevilât onda birbiriyle çekiþiyorlar? Ve hakkýnda acip, garip rüyalar görülür? Cevap: Yirmi seneden beri onu, hattâ rüyalarda takip eden ve o sevda ile herþeyi terk eden birisi, size güzel cevap verebilir. Suâl: Hürriyeti bize çok fena tefsir etmiþler. Hattâ âdetâ hürriyette insan her ne sefâhet ve rezalet iþlerse, baþkasýna zarar vermemek þartýyla birþey denilmez, diye bize anlatmýþlar. Acaba böyle midir? Cevap: Öyleleri hürriyeti deðil, belki sefâhet ve rezaletlerini ilân ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira, nâzenin hürriyet, âdâb-ý þeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lâzýmdýr. Yoksa, sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet deðildir. Belki hayvanlýktýr, þeytanýn istibdadýdýr. Nefs-i emmâreye esir olmaktýr. Hürriyet-i umumî, efrâdýn zerrât-ý hürriyâtýnýn muhassalýdýr. Hürriyetin þe ni odur ki, ne nefsine, ne gayrýya zararý dokunmasýn. Tam ve mükemmel hürriyet, kiþinin firavunlaþmamasý ve baþkasýnýn hürriyeti ile alay etmemesidir. Þüphesiz gaye haktýr; ama mücadele usûlüne uygun deðildir. (Haþiye) Suâl: Bazý nâs, senin gibi mânâ vermiyorlar. Hem de bazý Jön Türklerin a mâl ve etvârý pis tefsir ediliyor. Zira bazý Ramazan ý yer, raký içer, namazý terk eder. Böyle, Allah ýn emrinde hýyanet e- den, nasýl millete sadakat edecektir? Cevap: Evet, neam, hakkýnýz var. Fakat hamiyet ayrý, iþ ayrýdýr. Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i Ýslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez. Fakat iþ ve san at baþka olduðu için, fâsýk bir adam güzel çobanlýk edebilir. Ayyaþ bir adam, ayyaþ olmadýðý vakitte iyi saat yapabilir. Ýþte, þimdi salâhat ve mehareti, tâbir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem edenler vezaife kifayet etmezler. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir. San atta maharet ise müreccahtýr. Hem de o sarhoþ namazsýzlar Jön Türk deðiller, belki þeyn Türktürler. Yani fena ve çirkin Türktürler. Genç Türklerin râfýzîleridirler. Herþeyin bir râfýzîsi var. Hürriyetin râfýzîsi de süfehâdýr. Ey Türkler ve Kürtler! Ýnsaf ediniz. Bir râfýzî bir hadise yanlýþ mânâ verse veya yanlýþ amel etse, a- caba hadisi inkâr etmek mi lâzýmdýr, yoksa o râfýzîyi tahtie edip nâmûs-u hadisi muhafaza etmek mi lâzýmdýr? Belki hürriyet budur ki: Kanun-u a- dalet ve tedipten baþka, hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsýn, herkes harekât-ý meþruasýnda þâhâne serbest olsun, Bir kýsmýnýz Allah ý býrakýp da bir kýsmýnýzý ilâhlaþtýrmasýn nehyinin sýrrýna mazhar olsun. (Münâzarât, s , Y.A.N.) *** Ýmandan gelen hürriyet-i þer iye iki esasý emreder: Yani: Ýman bunu iktizâ ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile baþkasýný tezlil etmemek ve zillete düþürmemek, ve zâlimlere tezellül etmemek. Allah a hakikî abd olan, baþkalara abd olamaz. Birbirinizi, Allah tan baþka kendinize Rab yapmayýnýz. Yani, Allah ý tanýmayan, herþeye, herkese nispetine göre bir rubûbiyet tevehhüm eder, baþýna musallat e- der. Evet, hürriyet-i þer iye Cenâb-ý Hakkýn Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsânýdýr ve imanýn bir hassasýdýr. (Hutbe-i Þâmiye, s. 65, Y.A.N.) Hâþiye: Acele etme! Yani Mîzan cerîdesinin sahibi Murad haklýdýr. Tanin muharriri Hüseyin Cahid yanlýþ ve hatâ ediyor. Siv ri si nek ten mi sal ge tir mek Þüphesiz ki Allah sivrisinekle veya ondan daha küçüðüyle misal vermekten çekinmez. Ýman edenler, onun Rablerinden gelen hak olduðunu bilirler. Ýnkâr edenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi? derler. Allah bu misalle birçoðunu saptýrýr; birçoðunu da onunla doðru yola iletir. Aslýnda Allah bu misalle sadece fâsýklarý saptýrýr. (Ba ka - ra Sû re si: 26) Baþ gö züy le gö rül me si müm kün ol ma yan ken di Za tý ný, a kýl ve kalp gö zü ne gös ter mek, ta nýt týr mak, bil dir mek ve sev dir mek i çin, bu muh te - þem kâ i na tý çok an lam lý bir ki tap gi bi ya ra tan Yü ce Kud ret; a rý dan, ka rýn ca - dan ve ö rüm cek gi bi var lýk lar dan de lil - ler ge tir di ði gi bi, siv ri si nek ten da hi ör - nek ler ver mek te dir. Kâ fir le rin key fi i çin böy le ha kir ve ba sit gö rü nen var lýk lar - dan bah set me yi terk et me mek te dir. Çün kü on lar da hi Al lah ýn ya rat tý ðý sa - n'at lý var lýk lar dýr. Vü cut ça kü çük ol sa lar da sa n'at ça bü yük tür ler. Di þi siv ri si nek - le ri a þý la mak la va zi fe li o lan er kek siv ri si - nek ler, di þi ler gi bi bit ki ve çi çek le rin öz - le riy le bes le nir ler. A þý la ma va zi fe le ri bit tik ten bir müd det son ra da ö lür ler. Bu ta i fe nin nes li ni de vam et tir mek te a - sýl va zi fe di þi siv ri si nek le re a it tir. Ýn sa ný so kan ve ka ný ný e men de di þi o lan la rý - dýr. Er kek le ri kan em mez ler. Çün kü ih - ti yaç la rý yok tur. Di þi o lan la rý, do ða cak yav ru la rý nýn pro te i ne o lan ih ti yaç la rý i - çin kan e mer ler. Siv ri si ne ðin ya ra tý lý þý baþ lý ba þý na bir mu 'ci ze dir. Muh te þem bir sa n'at ha ri ka sý dýr. Vü cu du; baþ, gö - ðüs ve ka rýn dan mey da na ge lir. Ba þýn da yüz ci va rýn da pe tek ten o lu þan i ki a det gö zü, ko ku, nem ve ý sý ya du yar lý i ki a det de an ten le ri var dýr. Gö ðüs kýs mý na bað - lý üç çift a yak ve bir çift ka nat la rý bu lu - nur. Ka rýn kýs mý i se, vü cut a ðýr lý ðý ka - dar, ya ni üç gra ma ya kýn kan e me bi le - cek ge niþ le me ye mü sa it bir ya pý da ya ra - týl mýþ týr. Bu i se, yet miþ ki lo a ðýr lý ðýn da - ki bir in sa nýn, ay ný a ðýr lýk ta ye mek ye - me si gi bi dir. Ýn san i çin bu na im kân yok tur. Siv ri si ne ðin baþ kýs mýn da bu lu nan hor tu mu i çin de i ki si ke si ci, i ki si de li ci ve di ðer i ki si e mi ci ö zel li ðe sa hip al tý a - det bý çak var dýr. Ka rýn kýs mýn da bu lu - nan ý sý ya du yar lý re sep tör ler va sý ta sýy la, ge ce nin zi fi rî ka ran lý ðýn da bi le u yu yan in sa ný bu lan ve he de fi ni þa þýr ma dan kan da ma rý na ya vaþ ça ko nan siv ri si nek, a de ta sý nýr lý u yuþ tur ma ya pa rak sal gý la - dý ðý sý vý i le ið ne si ni ba týr dý ðý böl ge yi u - yuþ tu rur. Bu sý vý, ay ný za man da ka nýn pýh tý laþ ma sý ný da en gel le ye rek, ka nýn ko lay e mil me si ni sað lar. Ke si ci ve de li ci bý çak la rýy la ko lay ca de ri yi de lip da ma ra gi ren siv ri si ne ðin hor tu mu i çin de ki di - ðer i ki bý çak bir le þe rek, i çi boþ bir hor - tum ha li ni a lýr ve e mi len ka ný ka rýn böl - ge si ne gön de rir. Be yin den gi den sin yal - ler le, da ha faz la kan e mil me si ön le ne - rek ka rýn böl ge si nin pat la ma sý en gel - len miþ o lur. Biz far ký na va rýn ca ya ka dar da siv ri si nek çok tan u çup git miþ tir. Bu yap týk la rýy la hem yu mur ta lar i çin de ki lar va la rýn pro te in ih ti ya cý ný te min e der, hem de in san vü cu dun da kir len miþ ka - nýn bir kýs mý ný e me rek, faz la ka nýn a lýn - ma sýn da fýt rî va zi fe yap mýþ o lur. Bin ler - ce yýl dan be ri ay ný sis tem le ya ra tý lan ve san ki baþ ka bir â lem de e ði tim den ge çip öy le dün ya ya gön de ril miþ gi bi va zi fe ya - pan siv ri si nek le rin ya ra tý lý þýn da ki bu mu' ci ze key fi yet han gi ta bi at, te sa düf ve ev rim le i zah e di le bi lir? Be di üz za man Haz ret le ri de ay ný nok ta ya dik kat çe ker: Hor tum lu siv - ri si nek dün ya ya gel di ði da ki ka da ha - ne sin den çý kar, dur ma ya rak in sa nýn yü zü ne hü cum e der, u zun a sa sýy la vu rur, ab-ý ha yat fýþ kýr týr, i çer. Hü - cum dan kaç mak ta er kân-ý harp gi bi ma ha ret gös te rir. A ca ba bu kü çük, tec rü be siz, ye ni dün ya ya ge len mah - lû ka bu sa n'a tý ve bu fenn-i har bi ve su çý kar mak sa n'a tý ný kim öð ret miþ? Ve ne re de öð ren miþ? Ben, ya ni bu bî ça re Sa id, i ti raf e di yo rum ki, e ðer ben o hor tum lu si ne ðin ye rin de ol - say dým, bu sa n'a tý, bu ker rü fer (vurkaç) har bi ni ve su çý kar mak hiz me ti - ni, çok u zun ders ler ve çok mü te ad - dit tec rü be ler le an cak öð re ne bi lir - dim. (Lem a lar s. 311) Kir li ve dur gun su la ra bý ra ký lan yu mur ta la rýn lar va ha lin den siv ri si - nek ha li ne ge lip, yu va sýn dan çý ka rak uç ma sý na ka dar ge çen ev re ler de ki mu' - ci ze key fi yet le ri ne hik met ve ib ret gö - züy le ba kýn ca, Al lah ýn ne den siv ri si - nek ten mi sal ge tir me yi terk et me di ði da ha i yi an la þý lý yor. O nun kü çü cük vü - cu dun da ki bü yük sa n'at, Sa ni-i Zül Ce - lâl e bin ler dil ler le þa hit lik ya pý yor. Al - lah ýn var lýk ve bir li ði i çin ge ti ri len bu mi sal, i man eh li nin i ma ný ný kuv vet len - di rir ken, in kâr e den le rin de in kâr la rý ný art týr dý. O nun la ki mi le ri hi da ye te er di, ki mi le ri de da lâ le te git ti. Da lâ le te gi den - ler de fâ sýk lar dan baþ ka sý ol ma dý. On lar hak yol dan ay rý lan ve sa pýk yol la ra yu - var la nan lar dan baþ ka la rý de ðil di. Ey in - san lar, si ze bir mi sal ge ti ril di. Þim di o nu din le yin: Si zin Al lah ý bý ra kýp da tap týk - la rý ný zýn hep si bir a ra ya gel se, bir si nek bi le ya ra ta maz lar. Si nek on lar dan bir þey ka pa cak ol sa, o nu da ge ri a la maz lar. Ýs te yen de â ciz, is te nen de Hac Sû re - si: 73) Ka nat la rý ný sa ni ye de beþ yüz de fa çar pan, bu yüz den ka nat çýr pýþ la rý vý zýl tý þek lin de du yu lan, sü r'at le i le ri ge ri, a þa ðý yu ka rý ha re ket e de bi len ve la bo ra tuv ar þart la rýn da ka nat çýrp ma la rý a zal tý la rak Al lah Al lah di ye zik ret me se si du yu lan siv ri si nek ler, in san o lan her in sa na çok þey ler söy lü yor. Bu ger çek le ri gör mek ve an la mak ge rek. An cak, a ta la rý mý zýn de di ði gi bi An la ya na siv ri si nek saz, an - la ma ya na gök gür le se yi ne az. Uykudakiler Aslýnda her þey uykudadýr. Uyku güzel nimettir. Çok sevimlidir. Bir istirahat ve teneffüstür. Ya uyanýnca? Zor kendimize geliriz. Özellikle sabah namazlarý Uykunun tam da tatlý bölümüdür. Zordur. Bunu harekete geçirecek þey imanî iradedir. Uykuda olan öyle çok þey vardýr ki Þu an ruhlar âleminde milyonlarca uykuda olan insanlar vardýr. Her gelecek canlý uykudadýr. Vefat edenler de uykudadýrlar. Haþir ve âhiret âlemini beklemektedirler. Bebek uykusu, Genç uykusu, Yaþlý uykusu, Fitne ve fesat uykularý, Gaflet uykusu, Musîbet uykularý, Felâket uykularý, Sevinç ve neþe uykularý, Ölüm uykularý Bunlar hepsi bizim beklentilerimizdir. Baþýmýza nelerin geleceðini bilemiyoruz. Ýftiralar, Tezyifler ve karalamalar hep uykudadýrlar. Ve fitneler Bunlarý derin uykusundan uyartmak nelere sebep olur? Birçok saraylarý yýkmýþ olursunuz. Fitne uykudadýr, uyandýrana lânet olsun demiþti Ýki Cihan Serveri (asm). Lânetliktir. Buna nasýl tevessül edilir? Ama, insandýr. Zulüm damarý bu duygularý harekete geçirir. Dedikodu bunu besler. Bir binanýn bir anda yýkýlmasý gibidir. Ama o binayý yaparken ne kadar zaman lâzýmdýr? Öfkenin baldan tatlý olduðu gibi, fitneyi de ballandýra ballandýra uyandýrýrýz. Ýþimiz o olur. Uyuyan yýlaný uyandýrýrlar. Hep bu adam lardan çýktý her þey. Melek gibi kardeþine olur olmaz þeyler söyler. Elhannas mesabesindekiler göklere çýkarýr. Þaþýrýp kalýrsýnýz. Bu benim yýllarca sevip muhabbet beslediðim insan mý? diye hayretler içinde kalýrsýnýz. Uykular derindir efendim, uyandýðýnda baþýnýza neler gelir bilemezsiniz. VECÝZE Evet, o þirin, güzel gençlik nimetine istikâmetle, tâatle þükretse, hem ziyâdeleþir, hem bâkîleþir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belâlý olur, hem elemli, gamlý, kâbuslu olur gider; hem akrabâsýna, hem vatanýna, hem milletine muzýr bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir. Bediüzzaman,Sözler, shf. 136

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 5 Þaban 1432 Rumî: 23 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Bediüzzaman Mevlidi hazýrlýðý sürüyor VAN'DA 10 Temmuz Pazar günü öðle namazýný müteakiben Yukarý Nurþin Camii'nde okunacak olan Bediüzzaman Mevlidi için bilboardlar Bediüzzaman posterleri ile süslenirken, halk otobüsleri, þehiriçi minibüsleri ve esnaf dükkânlarý afiþlerle donatýldý. Ayrýca mahallî TV ve gazetelerle irtibat kurularak, gerekli bilgiler verilmek suretiyle okutulacak mevlidin reklâmý saðlandý. Mevlid için bastýrýlan ve Bediüzzaman ýn biyografisinin yazýldýðý beþ bin adet el ilâný ise Van ýn bütün camilerinde Cuma namazý sonrasý daðýtýlacak. Mevlid ile ilgili geniþ bilgi almak isteyenler Van Risâle-i Nur Enstitüsü Temsilciliði nin 0 (432) no lu telefonuyla irtibat kurabilir. Van / Yeni Asya Öðretmen atamalarý bugün yapýlacak MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB), bugün 6 bin 575 kadroya öðretmen atayacak. MEB, 1 Haziran 2011 de yapýlan kadrolu öðretmen atamasý kapsamýnda, ilk atama çeþidiyle atanan sözleþmeli öðretmenlerden kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde kadrolu öðretmenliðe geçenlerden boþalan ve boþ olan toplam 6 bin 575 kadro için elektronik ortamda baþvuru almýþtý. Bugün atanan öðretmenler, 1 Eylül 2011 den itibaren göreve baþlayabilecek. Atama yapýlacak iller arasýnda Aðrý, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Erzurum, Hakkâri, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli ve Van yer alýyor. Atama sonuçlarý, MEB in internet adresinden öðrenilebilecek. Ankara / aa ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Laçiner, Çanakkale Savaþlarýnýn 100. yýlýnda en büyük hayallerinin dünya liderlerini Çanakkale'ye getirmek olduðunu söyledi. Çanakkale ruhunu yayacak ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ YÖNETÝMÝ, ÇANAKKALE SAVAÞLARI'NIN 100. YILDÖNÜMÜ OLAN 2015 YILINDA, ÇANAKKALE RUHUNU BÜTÜN DÜNYAYA YAYMAK ÝÇÝN ÇALIÞMA BAÞLATTI. Futboldan eðlenceye... Bir rivayete göre Portekiz diktatörü Salazar a, bir diðerine göre Ýspanyol muadili Franco ya a- it olan Toplumu üç F ile yönettim: fado, fiesta ve futbol sözünü hemen herkes duymuþtur. Fado yerel müzik ve eðlence, fiesta Akdeniz ve Orta Amerika halklarýnýn meþhur öðle uykusu anlamlarýna geliyor. Onlara eklenen futbol da kitleleri uyuþturmak ve kontrol altýnda tutmak için kullanýlan sacayaðýnýn üçüncü önemli ayaðý olarak iþlev görüyor. Bu gözle bakýldýðýnda futbolun ne kadar etkili bir uyuþturucu olduðu, çok açýk þekilde görülüyor. Dünya genelinde sayýsý milyarlarý bulan insanlar, yerelinden millîsine ve uluslararasýna kadar biri bitip biri baþlayan maçlarý izlemek için ya stadlarda veya ekran karþýsýnda hop oturup hop kalkarak ö- mür sermayelerini tüketiyorlar. Kritik ve gerilimli maçlarda zaman zaman can da alan holigan terörü, konunun ayrý bir boyutu. Keza son dönemdeki bazý talihsiz örneklerde görüldüðü gibi, tribünler ve yeþil sahalar Türkiye nin mâlûm kritik ve kronik sorunlarýnda hassas sinir uçlarýna dokunup gerilimi týrmandýran provokatif eylem ve gösterilere sahne olabiliyor. Ve bilet ücretlerinden baþlayýp kumarýn farklý türlerini oluþturan bahis ve þans oyunlarýna, astronomik transfer ücretlerine, vergi kaçýrmalara, maçlarýn TV ve radyolardaki yayýn haklarýna, reklâmýn her çeþit ve formatýna, taraftar maðazalarýndaki alýþveriþlere, þike ve rüþvet pazarlýklarýna, kara para aklama operasyonlarýna kadar uzanan milyarlarca dolarlýk devâsâ bir sektör... Bilhassa büyük kulüplerin yönetim kurullarýna bakýldýðýnda, çoðu silâh tüccarý olan ve askerî ihalelerden nemalanan iþadamlarý, emekli generaller, siyasetçiler ve medya yöneticilerinden oluþan çok ilginç kompozisyonlarla karþýlaþýlýr. Belki sporun diðer dallarýnda da paralel yapýlanmalar var ve futbolla öne çýkan çoðu kulübün farklý dallarda da etkinlikleri söz konusu. Ancak futbolun popülerliði ve yaygýnlýðý, baþka spor dallarýnýn tümünü gölgeleyip geri planlara itiyor. Ve futbol üzerine kurulan müthiþ bir rant çarký dönüp duruyor. Görünen ve görünmeyen, legal ve illegal çok girift boyut ve baðlantýlarý ile... Kurulan çarkýn ekonomik ayaðý üzerinden geliþtirilen siyasî ve bürokratik baðlantýlar ise, devletin iþleyiþine ve devlet-toplum iliþkilerine uzanan ihtilâtlarý ile ciddî sonuçlar doðurabiliyor. Hattâ zaman zaman Devlet tribünlerden mi yönetiliyor? diye sorduran tablolar oluþabiliyor. Son þike operasyonlarý, sistemdeki çürümüþlüðün futbol âlemindeki yansýmalarýný bir defa daha gündeme getirip, kirli defterlerin sayfalarýný aralar gibi oldu. Bakalým, arkasý gelecek mi? Ve bakalým, bu operasyonlar da siyasî maksatlarla manipüle edilip, iktidar mensuplarýnýn bu baðlamdaki iliþkileri örtbas edilirken, muhalif siyasetçilerin açýklarý nazara verilerek, buradan yine siyasî rant devþirme hesaplarý devreye girecek mi? Dileðimiz, þike operasyonunun da nalýncý keseri gibi iþletilmeyip, kirli iliþkiler yumaðýný üreten sistemde topyekûn bir tasfiyeye yol açmasý. Ve benzer bir tasfiyenin, kitleleri uyuþturup kontrol altýnda tutma noktasýnda en az futbol kadar, hattâ ondan daha çok etkili ve yaygýn olan eðlence, þov, sahne dünyasýnda da gerçekleþmesi. Þu bir vâkýa ki, eðlence, müzik, sinema, moda v.s. gibi birbiriyle iç içe iliþkilerin söz konusu olduðu a- lanlarda da benzer kirli çarklar dönüyor. Oralarda da milyar dolarlýk rantlar, menfaat þebekeleri, gayri ahlâkî yapýlanma ve iliþkiler, kimin parlatýlýp kimin söndürüleceðine karar veren perde gerisi güçler, mafya çeteleri... mevcut. Günümüzdeki þekliyle spor ve eðlencenin, Üstadýn Küre-i arzý bir köy þekline sokan þu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalýnlaþmýþtýr (Mesnevî-i Nuriye, s. 198) tesbitiyle dikkat çektiði gaflet perdesini kalýnlaþtýrmak için kullanýlan en etkili araçlar olmasý ise, meselenin bizim açýmýzdan en önemli cihetini oluþturuyor. Ve bunlara karþý yapýlmasý gereken asýl operasyon un yine iman hizmeti olduðunu hatýrlatýyor. ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yönetimi, Çanakkale Savaþlarý nýn 100. yýldönümü olan 2015 yýlýnda, Çanakkale ruhunu bütün dünyaya yaymak için çalýþma baþlattý. ÇO- MÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale de Kürt e, Türk e, Laz a, Çerkez e, herkese yer olduðunu kaydetti yýlýnýn ülkede ve dünyada barýþý hakim kýlmak için çok özel ve anlamlý bir tarih olduðunu ifade eden Rektör Laçiner, ulusal ve uluslar arasý organizasyonlar düzenleyerek Çanakkale ruhunu yaymak gerektiðini ifade etti. Laçiner, 2015 yýlýnda bu iþ þahikasýna ulaþmalý, 2023 e kadar da bu ruhu tüm Türk diasporasýna yaymak için kampanyalar yapýlmalý, projeler üretilerek hayata geçirilmeli. Güneydoðu da yaþayan gençler buraya getirilip geziler ve sunumlar yapýlarak, 1915 ruhu anlatýlabilir dedi. Üniversite olarak, 2015 yýlýndaki hedeflerinin, adlarýný dünyaya duyuracak etkinliklere imza atmak olduðunu belirten Laçiner, Meselâ uluslar arasý kongreler düzenleyerek, 3 bin ile 5 bin arasýnda akademisyeni getirme düþüncemiz var. Çanakkale Savaþlarý nýn 100. yýlýndaki en büyük hayalimizse dünya liderlerini burada biraraya getirmek. Zaten savaþa katýlmýþ olan 12 ülkenin liderleri gelmiþ olacak. Bunun yaný sýra mümkünse 50 veya 100 ülkenin devlet baþkanlarýný da toplayarak barýþ kongresi düzenlemek istiyoruz. Bu projemizi Ankara da gerekli yerlere sunduk ve çok pozitif yaklaþýmlar oldu þeklinde konuþtu in, Türkiye de Çanakkale Yýlý olmasý gerektiðini ifade eden Prof. Laçiner, ondan önce ise Çanakkale de bu ruhun hissedilmesi gerektiðinin altýný çizdi: Kent merkezine baktýðýnýzda boðazýn karþý tarafýnýn, savaþýn meydana geldiði taraftan kopuk yaþadýðýný hissediyorum. Çanakkale de sosyal dokuda ciddî bir bölünmüþlük söz konusu. Þehir bütün olarak hareket etmekte zorlanýyor. Evvela Çanakkale ruhunu, Gelibolu Yarýmadasý ndan bu tarafa taþýmak, ondan sonra da Türkiye ye yaymak lazým. Çanakkale / cihan Ýþaret diliyle aþçýlýk kursu ADANA'DA Türkiye Ýþ Kurumunun (ÝÞ-KUR) desteðiyle iþitme ve konuþma engelli kiþilere iþ garantili aþçýlýk kursu veriliyor. Kulaðým Olur Musun Ýþitme Engelliler ve Aileleri Derneði nin giriþimiyle gerçekleþtirilen kursa, aralarýnda ev hanýmlarý ile babalarýn da bulunduðu 7 si bayan, 12 engelli katýlýyor. Çukurova Aþçýlar Derneði Genel Sekreteri Fatma Çýkla nýn usta eðiticiliðini yaptýðý programda, dernek baþkaný ve iþaret dili tercümaný Hasan Çalýkuþu nun yardýmlarýyla dersler veriliyor. Haftada 40 saatlik dersin sunulduðu organizasyonda video, bilgisayar ve yazý tahtasý yanýnda uygulama yapýlýyor. Dernek Baþkaný Hasan Çalýkuþu, ÝÞ-KUR un 67 bin lira hibe desteði verdiði Ýþitme Engelliler Aþçýlýk Kursu nun Türkiye de ilk kez düzenlendiðini söyledi. Altý aylýk eðitim sonrasýnda 12 kadýn ve erkek engelliye aþçýlýk sertifikasý nýn verilip iþe yerleþtirileceðini belirten Çalýkuþu, amaçlarýnýn evlerinden çýkamayan iþitme ve konuþma engellileri topluma kazandýrmak olduðunu vurguladý. Adana / cihan

4 ca ni as ya.com.tr 4 Y HABER Dar be ler den dar be be ðen mek var mý? ÝL LE TE rað men iþ ya pan lar ek se ri yet le dar be ci ler le iþ gö rür. Ge rek 27 Ma yýs 1960 da ki dar be yi ve ge rek se a lýþ kan lýk ha li ne ge le rek de vam et ti ri len son ra ki dar be le ri baþ ka tür lü i zah et mek müm kün de ðil. 27 Ma yýs dar be si ne im za a tan la ra so rul sa Mem - le ke ti u çu rum dan kur tar dýk der ler, a ma a ca ba ha di se ler on la rý doð ru lar mý? 14 Ma yýs 1950 de o gü ne ka dar de vam e den çey rek a sýr lýk Tek par ti CHP ik ti da rý na son ve - ren De mok rat Par ti, üst üs te 3 se çim (1950, 54 ve 57 se çim le ri) ka za nan bir par ti ol muþ. 27 Ma yýs 1960 da dar be ya pýl ma mýþ ol sa muh te me len bir son ra ki se çi mi de ka za na bi lir di. Mu ha lif le ri, mil - le tin he lâl rey le riy le ik ti da ra ge len DP yi ve mer - hum Ad nan Men de res i si ya sî yol la, se çim le ik ti - dar dan in di re bi le cek le ri ne i nan mýþ ol sa lar dý her hal de dar be yo lu na git mez ler di. Sa de ce bu ge rek - çe bi le dar be ci le rin Mem le ke ti u çu rum dan kur - tar dýk ya la ný ný bo þa çý kar ma ya ye ter. 12 Ey lül 1980 ve 28 Þu bat 1997 de ki a çýk ve giz li dar be le ri sa vu na ma yan lar, mil le tin u nut tu - ðu nu dü þün dük le ri 27 Ma yýs 1960 dar be si ne sý - ðý nýr ve o na öv gü dü zer ler. Ney miþ, 27 Ma yýs dar be si hak lýy mýþ! A ca ba bu hak ký kim ve ne - re den a lý yor? Se çim le iþ ba þý na ge len bir ik ti da rý si lâh zo ruy la de vir mek, son ra sýn da da baþ ba ka ný ve i ki ba ka ný ný zul men i dam et mek, yüz ler ce mil let ve ki li ve par ti li yi hap se týk mak, a þa ðý la - mak ve zul met mek ne za man dan be ri sa vu nu la - bi lir dav ra nýþ ol du? 27 Ma yýs dar be si ni sa vu nan la rýn i le ri sür dük le ri bir ba ha ne de, son ra sýn da ha zýr la nan 1960 a na ya - sa sý nýn çok de mok rat ve i le ri bir a na ya sa ol du ðu id di a sý dýr. Bel ki ba zý mad de le ri gö rü nüþ te i le - ri dir, a ma ö nem li o lan uy gu la ma de ðil mi dir? Ma dem o ka dar de mok rat ve i le ri bir a na ya sa i di, ni çin de ðiþ ti ril me ih ti ya cý his se dil di? 12 Ey lül 1980 dar be si ön ce sin de yü rür lük te o lan 1960 dar be si nin a na ya sa sý ndan o gün kü i da re ci ler mem nun muy du? Bu a na ya sa bi ze dar ge li yor tes bit le ri ne kim ler im za at tý? Hem her kes bi lir ki bir þe yin tek nik an lam da i - yi ol ma sý yet mez. Uy gu la ma da ö nem li dir. A na - ya sa da çok gü zel mad de ler yer a la bi lir, a ma e ðer o mad de ler uy gu lan mý yor sa bir an la mý o lur mu? 27 Ma yýs dar be si ni sa vu nan lar, dar be nin ken di le ri ne do kun ma dý ðý ný dü þün müþ ler di. 12 Ey lül dar be si i se sað a da, sol a da dar be vur - muþ, in san la rý ül ke me se le le rin den u zak tut ma - ya ça lýþ mýþ tý. Hat ta bu ko nu da ba þa rý lý da sa yý la - bi lir. Çün kü son ra ki yýl lar da Ne sað cý ol ne sol - cu, fut bol cu ol fut bol cu an la yý þý ha kim ký lýn - ma ya ça lý þýl dý. Bu ra da ki fut bol cu luk, Dün ya ya nar sa yan sýn, sa na bir za ra rý do kun mu yor sa sey ret! an la mýn day dý. Bu nun da te me lin de ki þi - nen sa de ce ken di si ni dü þün me si ge rek ti ði fik ri var dý ki, bu an la yýþ hâ lâ des tek bu lu yor, yay gýn - laþ tý rýl ma ya ça lý þý lý yor. En baþ ta ken di le ri ni ay dýn o la rak ta rif e den ler; her za man ve her yer de, her tür lü dar be ye ke sin bir dil le ha yýr de me li dir. Be nim dar bem i yi dir, ba na do kun ma yan dar be i yi dir, baþ ka sý na za rar ve ren dar be yi des tek le mek lâ zým gi bi an la yýþ lar, dö nüp böy le dü þü nen le ri de vu rur. Hak, hu kuk ve a da let di yen le rin; en baþ ta dar be le re kar þý çýk ma sý i cap e der. Geç miþ te dar be le re met hi ye dü zen le rin, bu gün çý kýp Dar be ye hiç sa hip çýk ma dým de me - le rini ib ret le du yu yo ruz. Keþ ke öy le ol muþ ol sa! Ta mam, bun dan ön ce sa hip çýk tý ðý nýz dar be le ri sý ra la mak is te mi yo ruz, bu nun fay da sý da yok. Ba ri bun dan son ra her tür lü dar be ye sa mi mî o la rak kar þý çý kýn! Çý kýn ki i ti raz ses le ri da ha gür çýk sýn, dar be ci le rin ce sa ret le ri ký rýl sýn! M HABERLER AÝHM de yine mahkûmuz AVRUPA Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), 5 Temmuz 2000 de Burdur Cezaevi nde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Türkiye yi haksýz buldu. Kolunu kaybeden Veli Saçýlýk ve 24 kiþinin baþvurusunu karara baðlayan mahkeme, Türkiye nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi nin kötü muamelenin yasaklanmasý ve etkili soruþturma hakkýyla ilgili 3. maddesini ihlâl ettiðine hükmetti. AÝHM, baþvuru sahibi 24 kiþiye 20 þer bin avro tazminat ödenmesini kararlaþtýrdý. Bu miktar, mahkeme masraflarýyla birlikte toplam 21 bin avroyu buluyor. AÝHM, Veli Saçýlýk ýn baþvurusuyla ilgili kararýný ise Türkiye deki tazminat dâvâlarýnýn devam ettiði gerekçesiyle, ileri bir tarihte vereceðini duyurdu. Yapýlan baþvuruda, mahkûmlarýn, duruþmalara götürülürken güvenlik güçleri tarafýndan kötü muamele görmelerini protesto etmek için 4 Temmuz 2000 tarihindeki dâvâlara girmeyeceklerini söyledikleri, daha sonra yaklaþýk 450 jandarmanýn koðuþlara girerek mahkûmlara kötü muamele uyguladýðý þikâyeti yapýlmýþtý. Starbourg / aa Geçmiþ olsun Yönetim Kurulu Üyemiz, muhterem Ali Yýlmazcan ýn deðerli oðlu; Enes Yýlmazcan ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah tan acil þifalar dileriz. HAKKÂRÝ'NÝN Yük se ko va il çe sin de dü zen - le nen si lâh lý sal dý rý da i ki uz man ça vuþ þe hit ol du. A lý nan bil gi ye gö re, si vil gi yim li Yük - se ko va 21. Sý nýr Jan dar ma Tu gay Ko mu - tan lý ðýn da gö rev li uz man ça vuþ lar Mu rat Öz ko za noð lu i le Yah ya Ka ra ka ya (26), sa - bah i þe git mek ü ze re Ne dim Zey dan Cad - de si nde ki ev le rin den çýk týk tan he men son - ra, kim li ði be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi le - rin si lâh lý sal dý rý sý na uð ra dý. Sal dý rý da ya ra - la nan ve am bu lans la has ta ne ye kal dý rý lan as ker ler, ya pý lan mü da ha le ye rað men kur - ta rý la ma dý. Sal dý rý nýn ar dýn dan Ýl çe Em ni - yet Mü dür lü ðü e kip le rin ce o lay ye rin de yo - ðun gü ven lik ön le mi a lýn dý. Sal dýr gan la rýn ya ka lan ma sý i çin Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý - ðý e kip le ri nin ka tý lý mýy la böl ge de ge niþ çap lý o pe ras yon baþ la tan po lis le re, he li kop ter ler de ha va dan des tek sað la dý. Sal dý rý nýn ger - çek leþ ti ði böl ge yi gü ven lik kor do nu i le çe vi - ren gü ven lik güç le ri, o lay ye rin de þüp he li gör dük le ri bir ki þi yi de gö zal tý na al dý. ESKÝÞEHÝR yo lun da bir as ke ri a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da pat la ma mey da na gel di. 3 a ra cýn ha sar gör me si ni se bep o lan pat la yý cý nýn 50 met re kab lo dö þe ne rek ha zýr lan dý ðý tes pit e - dil di. E di ni len bil gi ye gö re, Es ki þe hir Yo lu Ce pa A lýþ ve riþ Mer ke zi kar þý sýn da ki OD TÜ or man lýk a ra zi si nin yo la ya kýn ke si min de bu lu nan a ðaç la rýn a ra sýn da dün sa at da pat la ma mey da na gel di. Pat la ma yol dan ge çen 3 a raç ta ha sa ra se bep o lur ken o lay da ya ra la nan ol ma dý. As ke ri bir a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma nýn ar dýn dan o lay ye ri ne çok sa yý da po lis e ki bi, am bu lans ve it fa i ye gel di. O lay ye rin de de - tay lý in ce le me ya pan po lis e kip le ri OD TÜ a - ra zi si i çin de bir a kü i le 50 met re u zun lu ðun - da kab lo dan o lu þan bir dü ze nek bul du. Pat - la ma nýn et ki siy le cm ça pýn da bir çu - ku run o luþ tu ðu gö rü lür ken, in ce le me le ri ni ta mam la yan po lis e kip le ri böl ge den ay rýl dý. Po li sin ça lýþ ma la rý ný ta mam la ma sý nýn ar - dýn dan tra fik de nor ma le dön dü. An ka ra Va li li ði de ko nu ya i liþ kin ya zý lý bir a çýk la ma ya pa rak, 3 a ra cýn ha sar gör dü ðü pat la ma da ya ra la nan ol ma dý ðý ný bil dir di. O - lay ye rin de in ce le me ler de bu lu nan An ka ra Em ni yet Mü dü rü Ze ki Ça tal ka ya, pat la ma ya bir ses bom ba sý nýn ne den o la bi le ce ði ni dü - þün dük le ri ni be lirt ti. Gör gü ta nýk la rýn dan Em re Hak kan i se pat la ma nýn as ke ri a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da mey da na gel di ði ni söy le di. A ra da si vil a - raç bu lun ma sý se be bi yel as ke ri a ra cýn faz - la bir ha sar gör me di ði ni i fa de e den Hak - kan, böl ge nin as ke ri per so ne lin ser vis a - raç la rý na i nip bin di ði yer ol du ðu nu kay - det ti. Pat la ma sý ra sýn da a raç lar dan bi rin - de bu lu nan bir ki þi nin þok ge çi re rek has - ta ne ye kal dý rýl dý ðý öð re nil di. An ka ra / a a AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ, ye min et me yen CHP li mil let ve kil le ri ne Ý na dý bý ra kýn, ye mi ni ni zi e din ve gö re - vi ni ze baþ la yýn de dik le ri ni be lir te rek, Bu nu yap maz lar sa her hal de 15 Tem - muz ta ri hi son ta rih o lur de di. Mec - lis te ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan E li taþ, a ra se çim tar týþ ma la rý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne, Ýç tü zük ve A na ya sa da a ra se çim le il gi li þart la rýn bel li ol du ðu - nu, TBMM de ki san dal ye sa yý sý nýn yüz de 5 o ra nýn da bo þal ma sý ha lin de, Baþ kan lý ðýn Ge nel Ku ru la su nu þu i le bir lik te 3 ay i çin de se çim ya pý la bi le ce ði yö nün de hük mü nün bu lun du ðu nu i fa - de et ti. E li taþ, A na ya sa ya gö re, bir ay i - çin de 5 bir le þim bo yun ca par la men to - ya gel me yen mil let ve kil le ri nin, mil let - ve kil li ði nin dü þü rül me si i le il gi li hü - küm ol du ðu nu an lat tý. Ye min et me - yen mil let ve kil le ri nin ön ce ki gün kü Ge nel Ku rul top lan tý sýn da i kin ci kez bir le þi me ka týl ma mýþ sa yýl dýk la rý ný be - lir ten E li taþ, dün U NI FIL de ki Türk as - ke ri nin gö rev sü re si nin u za týl ma sý na i - liþ kin tez ke re nin gö rü þül me si nin, ar - dýn dan RTÜK se çi mi ve hü kü me tin gü ven oy la ma sý ya beþ o la ca ðý ný söy le di. E li taþ, Bu an lam da bak tý ðý mýz da, i nat - la bu bir nok ta ya u la þý la ma ya ca ðý gö rü - lür. Çað rý ya pý yo rum, i na dý, di ren me yi bý ra kýn bu gün ö nü nüz de fýr sat var ye - mi ni ni zi e din ve gö re vi ni ze baþ la yýn di yo ruz. A ma bu nu da yap maz lar sa her hal de 15 Tem muz ta ri hi son ta rih o lur. 1 E kim ta ri hin de par la men to a çý - lýr sa ve o gün i ti ba riy le Baþ kan lýk Di va - ný bu ko nu yu de ðer len di rip kar ma ko - mis yo na gön de rir se her hal de iþ iþ ten geç miþ o lur di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, teh di de ve þan ta ja bo yun eð me ye cek le ri ni söy le di. Ký lýç da roð lu, CHP gru bu nun ba sý na ka pa lý ya - pý lan top lan tý sý nýn ar dýn dan a çýk la ma lar da bu lun - du. Ýn san lýk ta ri hi, de mok ra si in san hak la rý ve öz gür lük yo lun da be del ö de yen ler le do lu dur di - yen Ký lýç da roð lu, dün ya da o be del ö de yen le rin sa - ye sin de ka za ným lar el de e dil di ði ni i fa de et ti. Ký lýç - da roð lu, Tür ki ye de in san hak la rý nýn, ev ren sel hu ku kun, de mok ra si nin, seç me ve se çil me hak ký - nýn ek sik siz uy gu lan ma sý i çin her be de li ö de me ye ha zý rýz. Teh di de ve þan ta ja as la ve as la bo yun eð - me ye ce ðiz. Biz bir de mok ra si mü ca de le si, in san hak la rý mü ca de le si ve ri yo ruz. Seç me ve se çil me hak ký nýn ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý ve de - mok ra si, mil li i ra de nin ö nün de ki en gel le rin kal dý - rýl ma sý mü ca de le si ve ri yo ruz di ye ko nuþ tu. CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu, ken di le ri nin tek a da - mýn e ge men ol du ðu ül ke yi de ðil, yurt taþ la rýn e ge - men ol du ðu Tür ki ye yi sa vun duk la rý ný kay det ti. E LÝN DEN TU TAN YOK So ru la rý da ce vap lan dý na Ký lýç da roð lu, AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ ýn 5 bir le þi me de vam - sýz lýk du ru mun da CHP li mil let ve kil le ri hak kýn da de vam sýz lýk tan iþ lem ya pý la bi le ce ði ni söy le di ði nin i fa de e dil me si ü ze ri ne E lin den tu tan yok kar þý lý - ðý ný ver di. Ký lýç da roð lu, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek i kut la ma ya gi de ce ði ni söy le di. An ka ra / a a Y Taziye Muhterem kardeþimiz Yýlmaz Demirel in dayýsý Necati Serbest in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y Ra por tör den Dic le ye kö tü ha ber nanayasa Mah ke me si ra por tö rü, mil let ve - kil li ði dü þü rü len Ha tip Dic le nin, A na ya sa ge - re ði Yük sek Mah ke me ye baþ vu ra ma ya ca ðý yö nün de ra por sun du. Mil let ve kil li ði dü þü rü - len Ha tip Dic le nin, A na ya sa Mah ke me si ne yap tý ðý baþ vu ruy la il gi li gö rev len di ri len ra por - tör ra po ru nu ta mam la dý. A na ya sa Mah ke me - si ü ye le ri ne da ðý tý lan ve bað la yý cý lý ðý bu lun ma - yan ra por da, Dic le nin A na ya sa ya gö re ko - nuy la il gi li Yük sek Mah ke me de dâ vâ a ça ma - ya ca ðý gö rü þü ne yer ve ril di. Yük sek Mah ke - me he ye ti nin, Per þem be gü nü ya pa ca ðý gün - dem top lan tý sýn da, Dic le nin baþ vu ru su nu e le al ma sý bek le ni yor. An ka ra / a a Sa a det te kon gre 17 Tem muz da nsaadet Par ti si nin 4. O la ðan Kon gre si, 17 Tem muz Pa zar gü nü ya pý la cak. Par ti den ya - pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ge nel baþ kan lýk, GÝK ve yük sek di sip lin ku ru lu ü ye le ri nin se - çi le ce ði kon gre, An ka ra Spor Sa lo nu nda sa - at da baþ la ya cak. Kon gre de, par ti tü - zük ve prog ram de ði þik li ði de ya pý la cak. Kon gre, Mil lî Gö rüþ ün Mer hum Li de ri Prof. Dr. Nec met tin Er ba kan ýn ön cü lü ðün - de ger çek leþ ti ri len Kýb rýs Ba rýþ Ha re kâ tý nýn yýl dö nü mün de denk ge li yor i fa de si kul la ný - lan a çýk la ma da, Ýs lâm ül ke le rin den ve yurt dý þýn da fa a li yet gös te ren si vil top lum ku ru - luþ la rýn dan çok sa yý da ki þi nin kon gre ye da - vet e dil di ði kay de dil di. An ka ra / a a Ba ka ya da za man a þý mý sü re si ne ip tal nanayasa Mah ke me si, As ke ri Ce za Ka nu - nu nun, ba ka ya su çun da za ma na þý mý sü re si nin, fa i lin bü tün as ke rî mü kel le fi yet le ri nin bit me sin - den i ti ba ren baþ la týl ma sý na i liþ kin hük mü nü oy bir li ðiy le ip tal et ti. Ku lu Sulh Ce za Mah ke me si, bak tý ðý bir dâ vâ da, 1632 sa yý lý As ke rî Ce za Ka - nu nu nun 2862 sa yý lý Ka nun un 4. mad de siy le de ðiþ ti ri len 49. mad de si nin (A) fýk ra sý nýn... fi il - le ri hak kýn da dâ vâ mü ru ru za ma ný, bü tün as ke - rî mü kel le fi yet le rin...bit me sin den i ti ba ren iþ le - me ye baþ lar bö lü mü nün, A na ya sa ya ay ký rý ol - du ðu ka ný sý na va ra rak, A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur du. Ye rel Mah ke me baþ vu ru ka ra rýn da, ya sa ko yu cu nun ben ze ri ce za lar i çe ren suç lar ba ký mýn dan dâ vâ za ma na þý mý sü re si ve baþ lan - gý cý i çin ge nel hü küm ler koy muþ ken, ba ka ya su çu i çin fark lý bir dü zen le me ön gör dü ðü, bu - nun hu kuk dev le ti i le ay ný hu ku ki du rum da bu - lu nan ki þi ler a ra sýn da fark lý uy gu la ma ve iþ lem ya pýl ma sý ný ya sak la yan e þit lik il ke si i le bað daþ - ma dý ðý ný i le ri sür müþ tü. Dâ vâ yý e sas tan so nuç - lan dý ran A na ya sa Mah ke me si, ba ka ya su çun - da za ma na þý mý sü re si nin, fa i lin bü tün as ke rî mü kel le fi yet le ri nin bit me sin den i ti ba ren baþ la - týl ma sý na i liþ kin dü zen le me yi oy bir li ðiy le ip tal et ti. Yük sek Mah ke me nin ge rek çe li ka ra rýn da, þu i fa de ler yer ve ril di: Ba ka ya su çun da za ma - na þý mý sü re si nin, fa i lin bü tün as ke rî mü kel le fi - yet le ri nin bit me sin den i ti ba ren baþ la týl ma sý as - ke rî di sip li nin sað lan ma sý a çý sýn dan ge rek li bir ted bir o la rak de ðer len di ri le mez. Ý ti raz ko nu su ku ral, ki þi le ri iþ le dik le ri suç la o ran tý sýz ve ma kul ol ma yan bir sü re i çin de dâ vâ la rý nýn ne þe kil de so nuç la na ca ðý en di þe siy le de ya þa mak du ru - mun da bý rak mak ta dýr. An ka ra / a a E li taþ, CHP ye ta rih ver di Tehdide boyun eðmeyeceðiz Hain pusu: 2 þe hit YÜKSEKOVA DA SÝVÝL GÝYÝMLÝ 2 UZMAN ÇAVUÞ, EVLERÝNDEN ÇIKTIKTAN HEMEN SONRA, KÝMLÝÐÝ BELÝRLENEMEYEN KÝÞÝ YA DA KÝÞÝLERÝN SÝLÂHLI SALDIRISI SONUCU ÞEHÝT OLDU. Bom ba cý lar 50 met re kab lo dö þe miþ Olay yerinde detaylý inceleme yapan polis ekipleri, ODTÜ arazisi içinde bir akü ile 50 metre uzunluðunda kablodan oluþan bir düzenek buldu. FOTOÐRAF: AA BA BA O CAK LA RIN DA YAS VAR Uz man ça vuþ lar Öz ko za noð lu i le Ka ra ka ya nýn þe hit ol duk la rý ha ber le ri, ba ba ev le ri ni ya sa boð du. Þe hit o lan uz man ça vuþ Öz ko za noð lu nun A da na nýn Ko zan il çe si Tür ke li Ma hal le sin - de ya þa yan a i le si ne a cý ha ber, Ko zan Gar ni zon Ko mu tan Ve ki li ve Jan dar ma Ko mu ta ný Yüz ba - þý Ku bi lay Ü nal i le Em ni yet Mü dü rü Sa bit A kýn Za i moð lu, sað lýk gö rev li le ri ne za re tin de ve ril di. Oð lu nun þe hit ol du ðu nu öð re nen an ne Ar se ven Öz ko za noð lu Ko zan Dev let Has ta ne sin de te - da vi al tý na a lýn dý, ba ba Ha san i se ya nýn da ki le re sa rý la rak u zun sü re að la dý. Þe hi din ba ba e vi ne be le di ye za bý ta e kip le rin ce Türk Bay ra ðý a sýl dý. Kýz kar de þi Hül ya Öz ko za noð lu, kar de þi i le ön - ce ki gün te le fon da ko nuþ tu ðu nu be lir te rek, öl dü ðü ne i nan mak is te me di ði ni söy le di. Mu rat Öz ko za noð lu nun 1,5 yýl lýk ev li ve e þi Ne zi ha nýn 5 ay lýk ha mi le ol du ðu öð re nil di. 53 GÜN ÖN CE EV LEN MÝÞ TÝ Þe hit Uz man Ça vuþ Ka ra ka ya nýn, Kay se ri TO KÝ De mok ra si Ma hal le si nde ki ba ba e vi ne a cý ha - ber, as ke ri gö rev li ler ta ra fýn dan u laþ tý rýl dý. Ço cuk la rý nýn þe hit ol du ðu ha be ri ni a lan ba ba Ka mil i le an ne Sa li me Ka ra ka ya, göz yaþ la rý na bo ðul du lar. Þe hit Uz man Ça vuþ Yah ya Ka ra ka ya nýn, 14 Ma yýs Cu mar te si gü nü Fun da Fe ri de Ka ra ka ya i le dün ya e vi ne gir di ði ve TO KÝ den al dý ðý e ve a i le - si ni ta þý dýk tan son ra 15 Ha zi ran da gö rev ye ri Hak ka ri nin Yük se ko va il çe si ne git ti ði öð re nil di. Fun da Fe ri de Ka ra ka ya nýn i se 3 gün ön ce ha va yo lu i le Hak ka ri ye e þi nin ya ný na git ti ði be lir til di. Þe hit Uz man Ça vuþ i çin ya rýn Pý nar ba þý il çe si Bü yük gür le yen kö yün de ce na ze tö re ni dü zen le ne - ce ði bil di ril di. Harp Ma lü lü Þe hit Dul ve Ye tim le ri Der ne ði Kay se ri Þu be Baþ ka ný A li Ya vuz da, þe - hit ba ba sý na baþ sað lý ðý di le di. Þe hit e vi nin bu lun du ðu TO KÝ De mok ra si Ma hal le si nde ki bi na ya dev Türk bay ra ðý a sýl dý. Bu a ra da 112 A cil Ser vis e kip le ri nin e vin ö nün de bek le di ði ve þe hit ya kýn - la rý ný sýk sýk kon trol den ge çir dik le ri göz len di. Yük se ko va - Ko zan - Kayseri / a a

5 Y HABER 5 KKTC diyen Yunan Genelkurmay ý Rumlarý kýzdýrdý YAYIMLADIÐI bir bültende KKTC ifadesi kullandýðý belirtilen Yunanistan Genelkurmay Baþkanlýðý na Rum basýnýndan tepki geldi. Rum Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Genelkurmay Baþkanlýðý nýn AB nin savaþ grubu HELBROC un 5 yýllýk operasyonlarýyla ilgili bülteninde adanýn kuzeyinin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olarak isimlendirildiðini duydurdu. Bu gruba Yunanistan dýþýnda Bulgaristan, Romanya ve Kýbrýs Rum kesiminin de katýldýðýný ifade eden gazete, söz konusu bültende Kýbrýs la ilgili bir baþlýk bulunduðunu ve bu bölümde adanýn coðrafyasýna deðinildiðini belirtti. Bu bölümde Kýbrýs la ilgili bir takým genel coðrafi bilgiler verildiðini yazan gazete, bu durumu gaf diye niteledi. Gazete, Yunanlý askerler ve diplomatlar tüm NATO birimlerinde ve AB de, iþgal altýndaki Kýbrýs ý KKTC olarak niteleyecek herhangi bir þeyi önleme çabasý içindeyken, bu paragrafýn bültende yer almasý birçok soru iþaretlerine yol açtý yorumunda bulundu. Lefkoþa / aa Kenenin ýsýrdýðý yaþlý adam öldü SÝVAS TA Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý þüphesiyle tedavi gören kiþi öldü. Alýnan bilgiye göre, Zara ilçesine baðlý Aþaðýovacýk köyünde yaþayan 72 yaþýndaki çiftçi Þükrü Duran, KKKA Hastalýðý þüphesiyle 27 Haziran dan itibaren tedavi gördüðü Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý Servisinde dün akþam saatlerinde vefat etti. Duran ýn cenazesi, topraða verilmek üzere ailesine teslim edildi. Çiftçilikle uðraþan 5 çocuk babasý Þükrü Duran ý, bir süre önce göðsünden kene ýsýrdýðý, panikleyerek keneyi koparýp attýðý belirtildi. Keneyi kopardýktan bir süre sonra rahatsýzlanan Duran ýn, yakýnlarý tarafýndan Zara da hastaneye kaldýrýldýðý, durumunun aðýrlaþmasý ü- zerine de Sivas a sevk edildiði kaydedildi. Duran ýn, ilk baþta kendisini kene ýsýrdýðýný kimseye söylemediði, vücudunda kanamalar baþlamasý üzerine kaldýrýldýðý hastanedeki doktora söylediði ifade edildi. Sivas / aa 6.6 bin ton GDO lu mýsýr ele geçirildi UKRAYNA DAN Türkiye ye gelen Osama ve Volgabolt isimli gemilere gümrük ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 600 ton GDO lu mýsýr ele geçirildi. Gümrük Müsteþarlýðýndan alýnan bilgiye göre, bir süredir istihbarat çalýþmasý yürüten Bursa Kaçakçýlýk Ýstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüðü ekipleri, Ukrayna dan Türkiye ye gelen Osama ve Volgabolt242 isimli gemilerde bulunan mýsýrlarýn GDO lu olduðu bilgisine ulaþtý. Gemilerin Bandýrma Limanýna yanaþacaðý ve buradan ithalat iþlemlerinin yapýlacaðýnýn belirlenmesi üzerine ekipler operasyonu baþlattý. Gemileri takibe alan ekipler, limana yanaþan Osama ve Volgabolt242 adlý gemilere baskýn yaptý. E- kipler, gemiden aldýklarý numune mýsýrlarý GDO analizi için TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi ne gönderdi. TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi nden gelen raporda söz konusu mýsýrlarýn genetik modifiye (genetiði deðiþtirilmiþ) olduðunun belirtilmesi üzerine gemilerde bulunan toplam 6 bin 600 ton mýsýra el konuldu. Mýsýrlarýn, 1 i Bursa diðeri Balýkesir de yerleþik 2 firma tarafýndan ithal edilmek istendiði belirlendi. O- perasyonu geniþleten yetkililer, 14 kiþi hakkýnda soruþturma baþlattý. Ankara / aa ABD nereye el atsa... Doðrusu, ABD nin ve Batýlý iþbirlikçilerin el attýðý bütün ülkelerde kargaþa ve kaos artmakta, demokrasi ve özgürlüklerle barýþ ve istikrarýn gelmesi bir yana, krizler daha da içinden çýkýlmaz bir hal almakta. Meselâ, son dönemde Ankara ile Þam a- rasýnda iliþkiler en üst düzeyde ve fevkalâde olumlu seyrederken, mâlûm olaylarýn ardýndan, aradaki tansiyonun yükseltilip gerginliðin týrmandýrýlmasýnýn arkasýnda bir Amerikan-Ýsrail gizli plâný ndan bahsedildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde, Ankara-Þam krizi nin Ankara-Ýsrail i- liþkileri ni ýsýttýðý ve Washington la Ankara yý bu süreçte daha yakýn iþbirliðine götürdüðü yazýldý. (Akþam, ) Ýsrail gizli servisi MOSSAD a yakýnlýðýyla tanýnan DEBKAfile sitesinde, Türkiye-Ýsrail iþbirliðinin daha da ilerletilmesi için O- bama nýn ýsrarýyla Erdoðan la Ýsrail Baþbakaný Netanyahu arasýndaki pazarlýklar ýn perde arkasýnda bir anlaþma yapýldýðý kaydedilmekte. (Milliyet, ) Ýsrailli Ynet haber sitesinin BM Komisyonu Ýsrail Temsilcisi Yosef Ciechnover in Türk meslektaþlarýyla iliþkilerin geliþtirilmesi gizli görüþmeleri yapmasý, bu gerçeði te yid etmekte ÝSRAÝL LE ÝÞBÝRLÝÐÝNE ÝVME Aslýnda Mavi Marmara gemisinde katlettiði dokuz vatandaþtan dolayý en ufak bir ö- zür dilemeyen Telaviv in, AKP hükûmetinin ÝHH ye baský yapýp Mavi Marmara yý Gazze ye göndermemesi memnuniyetinden hareketle, seçim sonrasý Suriye konusunun Türkiye ile yeni iþbirliði ivmesi kazandýrma aracý haline getirilmek istendiðini su yüzüne çýkarýyor. Yine bu süreçte Ýsrail-Türkiye stratejik iþbirliði hesabýna Ýsrail Parlamentosu ile Netanyahu nun seçim baþarýsý için Erdoðan a sýcak tebrik mektuplarý göndermesi, Türk Büyükelçisine alçak koltuk tuzaðý ný bir þaka olarak kuran Ýsrail Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Ayalon un Türkiye nin Suriye politikasýný ve Erdoðan ýn bu konudaki liderliðini övüp Ankara ile stratejik iþbirliðini arttýrma çaðrýsý yapmasý çarpýcý. Hatta Ýsrail-Filistin görüþmelerine Hamas ýn dahil edilmesi kapsamýnda Ýsrail Baþbakan Yardýmcýsý ve Stratejik Ýliþkiler Bakaný Moþe Yaalon un Ankara ya gizli bir ziyaret gerçekleþtirerek Erdoðan ve MÝT Müsteþarý ile görüþtüðü iddialarý dikkat çekici. En önemlisi bütün bunlar olurken, Batý medyasýnda Beyaz Saray yetkililerine dayandýrýlarak, Erdoðan ve Obama nýn E- sad a karþý benzer görüþleri geliþtirdikleri, Suriye sorununda sýký diyalog ve iþbirliði i- çinde olduklarý belirtilmekte. Buna baðlý olarak, Kuveyt gazetesi El-Siyasah da çýkan ve dünya basýnýnda yer alan, Esad ýn Ýran ýn dinî lideri Ayetullah Hamaney e Türkiye ile 90 bin Amerikan askerinin konuþlandýðý Katar ý þikâyet edip, Bu iki ülkenin maskeleri düþtü, bu ülkeler Batý yý mutlu etmek için herþeyi yapar yakýnmasý, diye Türkiye yi fýrsatçý olarak niteleyip A- merikan ve iþgal ortaðý Batý nýn hegemonya ve çýkarlarý hesabýna suçlamasý, düþündürücü KÜRESEL GÜÇLER ÝN TELKÝNÝYLE Bir kýsmý her ne kadar te vil edilse de, sonuçta olup bitenler, söz konusu iddialarý büyük ölçüde doðrulamakta. Daha kriz baþlamadan ABD ve Ýngiltere diplomat ve görevlilerinin Hatay a gidip Cilvegözü ve Yayladaðý sýnýr kapýlarýnda incelemelerde bulunarak muhtemel bir kaos ortamý ve bir iç savaþ ta vatandaþlarýný tahliye çalýþmasý yapmalarýnýn akabinde iç çatýþmalarda saldýrýya uðrayan 15 bini aþkýn Suriyelinin zulüm ve vahþetten Türkiye ye kaçmasý, peþinden karþýlýklý tahriklerle her iki ülke sýnýrýnda gerilimin týrmandýrýlarak askerî alarm verilmesi, endiþe verici. Bu arada Suriye de kanlý isyan sürerken, ABD nin bu ülkedeki isyaný yönlendirmek için sýnýra yakýn yerlerde üsler kurduðu, Washington un Ankara ya Þam karþýtý politikalar için telkinlerde bulunduðu ve bu yüzden Türkiye nin iki ateþ arasýnda kaldýðý yorumlarý yapýlmakta. (Milliyet, ) Belli ki Suriye deki muhalif gruplarý destekleyen ve yine Amerikan araþtýrma raporlarý nda Irak tan Afganistan ve Pakistan a, iþgal, savaþ ve terör operasyonlarý yla girdiði ve el attýðý her yere ölüm götürdüðü belirtilen ABD,Türkiye yi de savaþ ve iç çatýþma politikalarý na ortak ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi kararýyla, üniversite kayýtlarýnda "baþý açýk" þartý Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu'ndan çýkarýldý. FOTOÐRAF: YENÝ ASYA Kayýtta baþý açýk foto þartý kalktý ÜNÝVERSÝTEYE YERLEÞMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN KAYIT YAPTIRIRKEN ÝSTENEN FOTOÐRAFLARIN, ''SON 6 AY ÝÇÝNDE ÖNDEN, BAÞI AÇIK; ADAYI KOLAY- LIKLA TANITABÝLECEK ÞEKÝLDE ÇEKÝLMÝÞ OLMASI'' ÞARTI KALDIRILDI. ÖLÇME Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý kýlavuzundan, üniversiteye yerleþmeye hak kazanan adaylardan kayýt yaptýrýrken istenen fotoðraflarýn son altý ay içinde önden, baþý açýk; adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ olmasý þartýný çýkardý. ÖSYM, Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu nu a- daylara ön bilgi vermek amacýyla internetten yayýmladý. Kýlavuza göre, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarý açýklandýktan sonra, sýnavý kazanan adaylar tercih iþlemlerini 25 Temmuz-5 Aðustos 2011 tarihleri arasýnda yapabilecekler. Tercih iþlemleri internet üzerinden veya lise müdürlüklerinden oluþan baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yürütülecek. Ýþlemlerini geçen yýllarda baþvuru merkezlerinden randevu alarak yürüten adaylar, bu yýl randevu almadan yapabilecekler. Baþvuru merkezlerinden yürütülecek tercih iþlemleri için 3 TL ödenecek. Üniversitelere yerleþmeye hak kazanan adaylar kayýtlarýný 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasýnda yapacak. ÖSYM, kayýt yaptýrýrken adaylardan istenen fotoðraflarýn, son altý ay içinde önden, baþý açýk; adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ olmasý þartýný kýlavuzdan çýkardý. Eski kýlavuzdaki, Son altý ay içinde önden, baþý açýk; adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ 12 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoðraf ifadesi, yeni kýlavuzda 12 adet 4,5 X 6 cm boyutunda fotoðraf olarak yer aldý. Ayrýca eski kýlavuzdaki, Yükseköðretim öðrencileri kýlýk kýyafet ile ilgili olarak yüksek yargý organlarý tarafýndan verilmiþ kararlarla oluþmuþ bulunan hukukî mevzuata uymak zorundadýrlar ifadesi de kaldýrýldý. Yeni kýlavuzdaki Kayýtla ilgili önemli notlar baþlýklý kýsýmda, Üniversiteler gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak kayýt yaptýran adaylar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri yapmaya yetkilidir ifadesine yer verildi. ÝTÝRAZ SÜRESÝ YARIYA ÝNDÝRÝLDÝ Bu arada, yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylara verilen 30 günlük süre 15 güne indirildi. Buna göre adaylar, ÖSYM tarafýndan sonuçlarýn açýklanmasýndan itibaren 15 gün içinde yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesi için dilekçeyle baþvurabilecekler. Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile üzerinde adayýn adresi, T.C. kimlik numarasý, evrak referans numarasý gibi bilgiler yazýlý olmayan, imzalanmamýþ, ekinde 5 TL lik dilekçe ücretinin yatýrýldýðýný gösterir banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle iþleme alýnmayacak. Öte yandan sýnavlarda kullanýlan soru kitapçýklarýnýn sýnav sonuçlarýnýn ilanýndan 1 yýl sonra, cevap kaðýtlarýnýn ise 2 yýl sonra imha edilmesi kuralý getirildi. Ankara / aa SBS 8. sýnýf sonuçlarý yarýn açýklanacak ÝLKÖÐRETÝM 8. sýnýf öðrencilerinin katýldýðý Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) sonuçlarý, 7 Temmuz Perþembe günü açýklanacak. Millî E- ðitim Bakanlýðýnca, Türkiye de bütün il ve bazý ilçe merkezleri ile yurt dýþýnda Lefkoþa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aþkabat, Taþkent, Bakü ve Biþkek te düzenlenen sýnava 1 milyon 70 bin 148 ilköðretim 8. sýnýf öðrencisi katýlmýþtý. Öðrencilere 100 soru yöneltilmiþ ve 120 dakika süre verilmiþti. Öðrenciler katýldýklarý sýnavýn sonuçlarýný ile adreslerinden öðrenebilecek. Sýnav sonuç bilgisi kýsmýnda öðrenciler sýnav ve yerleþtirme puanlarý ile yüzdelik dilimlerini ve baþarý sýralarýný görebilecek. Sýnav sonuçlarý öðrencilere ayrýca postayla gönderilmeyecek. Öðrencinin sýnav sonuç bilgileri, kayýt hakký kazandýðý okulun ekranýndan izlenebildiði için kayýt yaptýrýrken ayrýca sonuç belgesi talep e- dilmeyecek. Okul müdürlükleri, velinin talep etmesi durumunda internet adreslerinden sýnav sonuç belgesinin çýktýsýný alacak, onaylayýp mühürleyerek imza karþýlýðý öðrenciye verecek. Ortaöðretim Yerleþtirme Puaný (OYP) 196 ve üzerinde olan öðrenciler tercih iþlemi yapabilecek. OYP si 196 nýn altýnda olan öðrenciler tercihte bulunamayacak. Ankara / aa HABERLER Ermenistan - Türkiye gazeteci diyaloðu HRANT DÝNK Vakfý nýn gerçekleþtirdiði Ermenistan-Türkiye Gazeteci Diyalog Programý çerçevesinde 7 kiþilik Türk gazeteci grubu, Ermenistan da temaslarda bulundu. Heinrich Böll Stiftung Türkiye Derneði desteðiyle düzenlenen programda, görüþme yapýlan siyasiler, devlet kurumlarý, uluslar arasý kuruluþlar, düþünce ve sivil toplum temsilcileri, Ermenistan ýn ekonomik ve siyasî durumu, Türkiye-Ermenistan iliþkileri konusunda gazetecilere bilgi verdiler. Görüþülen bütün kuruluþlarýn ortak kanýsý, Türkiye-Ermenistan sýnýrýnýn açýlmasýnýn iki ülke iliþkilerine olumlu katkýsý olacaðý, iþbirliði olanaklarýný arttýracaðý, turizmi geliþtireceði yönünde. Ermenistan Ulusal Meclisi Bilim, Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Artak Davtyan, Türkiye nin çok farklý, uzun ve derin bir geçmiþi olduðunu bildirerek, Türkiye tarihinde, bu kadar güçlü ülke olmasýnda Ermenilerin de bir katkýsý oldu. Gelecek yine bizim olacak dedi. Erivan / aa Gazipaþa Belediyesinde yolsuzluk gözaltýlarý ANTALYA NIN Gazipaþa ilçe belediyesindeki yürütülen Ýhaleye fesat karýþtýrma, ihale yolsuzluðu soruþturma kapsamýnda Belediye Baþkaný, iki yardýmcýsý, bazý belediye çalýþanlarý ile bazý firma sahiplerinin de aralarýnda bulunduðu toplam 10 kiþinin gözaltýna alýndýðý bildirildi. Alýnan bilgiye göre, Gazipaþa Cumhuriyet Savcýlýðýnýn talimatý ve yönlendirmesiyle Antalya Ýl Jandarma Komutanlýðý ve Gazipaþa Emniyet Müdürlüðünün ortaklaþa yürüttüðü operasyon kapsamýnda, Gazipaþa Belediyesinde jandarma ve polis arama yaptý. Soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýndýklarý bildirilen Belediye Baþkaný ve iki yardýmcýsý polis nezaretinde belediye binasýna getirildi. Baþkan ve yardýmcýlarýnýn bilgisayarlarýnýn belleklerinin kopyalandýðý, bazý belgelere de el konulduðu öðrenildi. Gazipaþa Cumhuriyet Savcýlýðý nýn gizlilik kararý aldýðý soruþturmanýn, Ýhaleye fesat karýþtýrma ve ihale yolsuzluðu suçlarý kapsamýnda yürütüldüðü, gözaltýna alýnanlar arasýnda biri Mersin de faaliyet gösteren bazý firmalarýn sahip ve yöneticilerinin de bulunduðu kaydedildi. Gazipaþa / aa Yardým toplama yeniden düzenlendi YARDIM Toplama Kanunu ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik Kanunu na göre toplanacak yardýmlarla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Yardým Toplama Esas ve U- sulleri Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, dünkü Resmî Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Müracaatýn incelenmesi ve izinle ilgili yeni düzenlemeler getiren deðiþikliðe göre, bu iþlemler emniyet birimleri yerine illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlýklardaki dernekler birimlerinde yürütülecek. Deðiþiklikle ayrýca, makbuz ve biletlerin seri numaralý olarak bastýrýlmasýný ve noter damgalý olarak satýþa arz edilmesini öngören düzenleme de yürürlükten kaldýrýldý. Yardým toplayanlar makbuz ve biletleri kaydetmek üzere noterden veya dernekler biriminden onaylý Makbuz-Bilet Kayýt Defteri tutacak. Yardým toplayanlar her halde 15 günde bir, toplanan yardým miktarýnýn bin lirayý geçmesi halinde ise 15 günlük süreyi beklemeden topladýklarý parayý sorumlu sayman üyeye teslim edecekler veya banka hesabýna yatýracaklar. Ankara / aa Aslî kusurlu sel SERVÝS aracýndayken sele maruz kalarak ö- len 8 kadýnýn ölümüyle ilgili dâvânýn üçüncü bilirkiþi raporunda kazada aslî kusurlunun tabiî afet olan sel olduðu belirtildi. Ýstanbul da yaþanan sel felâketinde 8 kadýnýn servis aracýnda mahsur kalmalarýna sebep olarak ölümlerine sebebiyet verdikleri öne sürülen 3 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi. Bakýrköy 4. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmaya, tutuksuz sanýklar firma sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoðlu, Ýdare Müdürü Ferit Göncü ve þoför Mehmet Oður katýlmadý. Sanýk avukatlarý hazýr bulundu. Ýþ hukuku ve sosyal güvenlik uzmaný Ýdris Akcan, makine yüksek mühendisi ve iþ güvenlik uzmaný Yasin Yavuz ve inþaat mühendisi Hasan Uyanýk tarafýndan hazýrlanan bilirkiþi raporunda, tabiî a- fet olan selin aslî derecede kusurlu olduðu belirtildi. Raporda, 7 iþçinin ölümünde afetin 8 de 4 oranýnda, sanýklardan iþ yeri sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoðlu nun 8 de 3, Ý- dare Müdürü sanýk Ferit Göncü nün ise 8 de 1 oranýnda kusurlu olduðu belirtildi. Servis þoförü Mehmet Oður un da kazada kusursuz olduðu kaydedildi. Ýstanbul / aa

6 6 Y YURT HABER HABERLER Hýr sýz la rýn he defi ol ma yýn BURSA EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ, ÖZELLÝKLE YAZIN ARTAN DOLANDIRICILIK, YANKESÝCÝLÝK VE HIRSIZLIK OLAYLARINA KARÞI VATANDAÞLARI TOPLU TAÞIMA ARAÇLARINA ASTIRDIÐI AFÝÞLERLE UYARDI. Ayýlarla baþ edemeyen arýcýlar çareyi nöbet tutmakta buldu. Arýcýlar, ayý nöbetinde BAL ü re ti ci le ri nin ba þý a yý lar la dert te. Aç lýk çe ken a yý la rýn, ge ce le ri ka rýn la rý ný do yur mak i çin a rý lýk la ra ge lip ko van la rý par ça la yýp bal la rý ye me si a rý cý la rý kýz - dýr dý. Tü fek le ko van la rý ný bek le yen a rý cý lar, a yý lar dolayýsýyla ge ce le ri uy ku suz ge çi ri yor. Sa kar ya da son bir ay da a yý lar, 13 a rý cý nýn 30 ko va ný ný par ça la ya rak ki lo lar ca ba lý ye di. A yý lar la baþ e de me yen a rý cý lar, ko - van la rý ný ve bal la rý ný ko ru mak i çin ça re yi nö bet tut - mak ta bul du. E ren ler il çe si ne bað lý De ðir men de re Kö yün de kes ta ne ba lý i çin ko van la rý ný a rý lýk la ra yer - leþ ti ren ü re ti ci ler, a yý la rýn bal la rý ný yi ye rek ko van la ra za rar ver me me si i çin ge ce le ri nö bet tu tu yor. El le rin - de tü fek ler le sa ba ha ka dar ko van la rý bek le yen a rý cý la - rýn tek di le ði, a yý i le kar þý laþ ma mak. 600 ko va ný bu lu - nan En gin Ký lýç, a rý lýk ta ki ku lü be de nö bet tu tan a rý cý - lar dan bi ri. Zah met siz rah met ol maz. di yen Ký lýç, A yý lar ba lý çok se vi yor. Ge ce ge lip ko van la rý par ça la - yýp bal la rý yi yip a rý la rý öl dü rü yor. Her yýl za rar la rý o - lu yor. Ön lem i çin ge ce le ri tü fek le bek li yo ruz. Ön ce - le ri lam ba ya ka rak ve tel ör gü çe ke rek ön lem a lý yor - duk. Fa kat bu ön lem ler i þe ya ra mý yor. A yý lar bun la ra a lý þý yor. En i yi si bek le mek. Ko ku mu zu a lýr sa gel mi - yor. E ðer ge lir se ha va ya a teþ a çýp kor ku tu yo ruz. Hay - va ný vur mu yo ruz de di. Sa kar ya / ci han GSM alt ya pý sý, Ev ren sel Hiz met Fo nu ndan NÜ FU SU a ra sýn da ki yer le þim yer le ri nin GSM alt ya pý sý Ev ren sel Hiz met Fo nu kap sa mýn da ku ru la cak. Ba kan lar Ku ru lu nun 13 Ma yýs 2011 ta - rih li Ba zý Hiz met le rin, Ev ren sel Hiz met Kap sa mý - na A lýn ma sý na Ý liþ kin Ka rar ý Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Ka - ra ra gö re, GSM i le ti þim alt ya pý sý ol ma yan, kýr sal ke sim de bu lu nan, yük sek ma li yet a lan la rýn dan o lu - þan ve nü fu su a ra sýn da bu lu nan yer le þim yer - le ri nin i le ti þi mi ni sað la mak a ma cýy la alt ya pý ku rul - ma sý ve iþ let ti ril me si ne i liþ kin hiz met ler, 5369 sa yý lý Ev ren sel Hiz met Ka nu nu nun 5 in ci mad de sin de yer a lan Ev ren sel Hiz met ler kap sa mý na da hil e dil - di. Ka ra rýn e kin de bu lu nan lis te de bu ta ný ma u yan 2 bin 128 yer le þim a la ný na yer ve ril di. An ka ra / a a Ma gan da, ço cu ðu a ðýr ya ra la dý NÝÐ DE DE dü ðün de ha va ya rast ge le a çý lan a teþ so nu cu, mer mi nin i sa bet et ti ði 6 ya þýn da ki ço cuk a - ðýr ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Al tun hi sar il çe - si ne bað lý Ke çi ka le si bel de sin de ki dü ðün de, dâ vet li - ler den bi ri ta ban cay la ha va ya rast ge le a teþ et ti. Ta - ban ca dan çý kan mer mi ler den bi ri 6 ya þýn da ki A rif B ye i sa bet et ti. Ya kýn la rý ta ra fýn dan Al tun hi sar Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan kü çük ço cuk, bu ra da - ki ilk mü da ha le nin ar dýn dan Nið de Dev let Has ta ne - si ne gön de ril di. Da ha son ra sevk e dil di ði Er ci yes Ü - ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne sin de te da vi al tý na a lý nan A rif B nin sað lýk du ru mu nun cid di ye ti ni ko - ru du ðu bil di ril di. Jan dar ma e kip le ri, dü ðün de a teþ a ça rak A rif B nin ya ra lan ma sý na sebep o lan þüp he li - nin ya ka lan ma sý i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Nið de / a a To ru nuy la bir lik te Kur ân öð re ni yor TE KÝR DAÐ IN Çor lu il çe sin de müf tü lük ta ra - fýn dan a çý lan Kur ân kur su na Hü se yin Tok söz, to - ru nuy la bir lik te de vam e di yor. Bah çe li ev ler Ca mi - i nde a çý lan Kur ân kur su na 70 öð ren ci ge li yor. Kur sa genç kur si yer le rin ya ný sý ra Kur ân o ku ma - sý ný bil me yen 68 ya þýn da ki Tok söz de ka tý lý yor. Ku r'ân öð ren me az miy le genç le re ör nek o lan ve e - ði ti ci le rin tak di ri ni ka za nan Tok söz, þim di ye ka dar gün le ri nin bo þa geç ti ði ni be lirt ti. Tok söz, Hiç Ku r'ân o ku ma sý ný bil mi yo rum. Te le viz yon prog - ram la rýn dan et ki le ne rek, Ku r'ân öð ren me ye ka rar ver dim. To ru num Gök su Su ral i le her gün bir lik te ge lip Ku r'ân öð re ni yo ruz. Bo þa ge çen ha ya tý mýn ge ri ye ka lan kýs mý ný do lu do lu ge çir mek is ti yo - rum. Bun dan do la yý Ku r'ân öð ren mek i çin kur sa gel dim. i fa de le ri ni kul lan dý. Çor lu / ci han BUR SA Em ni yet Mü dür lü ðü A sa yiþ Þu be si, top lu ta þý ma a - raç la rý na as týr dý ðý a fiþ ler le do lan dý rý cý lýk, yan ke si ci lik ve hýr sýz - lýk o lay la rý na kar þý dik kat li ol ma sý ko nu sun du bil gi len dir di. Ka mu gö rev li si nin hiç bir za man va tan daþ lar dan pa ra ve ya kon tör is te me di ði nin vur gu lan dý ðý a fiþ ler de yan ke si ci li ðe kar þý a lý na cak ted bir ler de yer a lý yor. U ya rý lar da, ka la ba lýk yer ler de va tan daþ la rýn sýk sýk cep le ri ni kon trol et me le ri tav si ye e di li yor. A çýk la ma da, o to büs ve mi ni büs le re bi ner ken cüz da ný mu ha - fa za al tý na a lýp, el i le sýk sýk cüz da ný kon trol e dil me si nin a lýþ - kan lýk ha li ne ge ti ril me si is te nil di. Ö zel lik le pa zar ve ka la ba lýk a lýþ ve riþ yer le rin de çan ta la rýn sýrt da a sýl ma ma sý ge rek ti ði nin vur gu lan dý ðý a çýk la ma da þu ted bir le re yer ve ril di: Ü ze ri niz de bü yük mik tar da pa ray la müm kün ol duk ça do laþ ma ma ya ça lý - þý nýz. Bü yük mik tar da pa ra ta þý ma nýz ge re ki yor sa, bir kaç par - ça ha lin de em ni yet li yer ler de ta þý ma ya, bu es na da ad res sor - mak, pa ra boz dur mak gi bi ba ha ne ler le si ze yak la þan ta ný ma - dý ðý nýz þa hýs la ra kar þý dik kat li o lu nuz. Pa ra ye ri ne kre di kar tý, çek gi bi a raç la rý kul lan ma yý ter cih e di niz. Pa ra ve ya cüz da ný - ný zýn çe kil me si en uy gun yer le rin pan to lon ve ya yan cep le rin ol du ðu nu u nut ma yý nýz. Ban ka çý kýþ la rýn da, e ðer ban ka dan pa ra çek miþ se niz, ban ka dan çýk ma dan pa ra ný zý e min yer de mu ha fa za e di niz. Pa ra ný zý ol duk ça or ta lýk ta say ma yý nýz. Yol da yü rür ken, kav ga e de rek si ze yak la þan, yar dým is te yen þa hýs lar - dan u zak du ru nuz. E ðer þa hýs lar ýs rar la ü ze ri ni ze ge li yor sa cüz da ný ný zý mu ha fa za e de rek dik ka ti ni zi da ðýt ma la rý na i zin ver me yin. Em ni yet Yet ki li le ri, va tan daþ la rýn ve ku yum cu la - rýn, týr nak çý lýk a kar þý da u ya nýk ol ma sý ný is te di. Bur sa / ci han Her yýl ce za yi yen va tan daþ lar yay la ka nu nu bek li yor YAZ sý cak la rý nýn baþ la ma sý nýn ar dýn dan Os - ma ni ye de ya þa yan la rýn en faz la ter cih et ti ði yer ler den bi ri si Zor kun Yay la sý. Ya zýn yak la þýk 100 bin nü fu sa u la þan Zor kun Yay la sý, Os ma - ni ye ye 26 ki lo met re me sa fe de. Her yaz gel di - ðin de Zor kun a çý kan yay la cý la rýn en bü yük prob le mi her yýl ke si len pa ra ce za la rý. Bu se ne de ev le ri nin ka çak ol du ðu ge rek çe siy le tu ta - nak tu tu lan ba zý sa kin ler, ar týk yay la ka nu nu - nun çý ka rýl ma sý ný is ti yor. Ce za ke si len yay la sa kin le rin den bi ri si o lan ec za cý Ýb ra him Öz - türk, se çim ön ce sin de ve ri len söz le rin ye ri ne ge ti ril me si ni bek li yor. 20 yýl dýr yaz la rý Zor kun Yay la sý na çýk tý ðý ný i fa de e den ec za cý Öz türk, yay la cý la ra ke si len pa ra ce za la rý nýn tu tar sýz lý - ðýn dan ya ký ný yor: Bir çok yay la cý hak kýn da tu tu lan tu ta nak lar çer çe ve sin de mah ke me lik ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ "Sarýgazi Vergi Dairesi Müdürlüðü Mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý ve ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeni ile teblið edilemediðinden, 213 sayýlý 'VUK'nun Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adresilerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur." B: Gur bet çi le re kap kaç u ya rý sý - Em niyet güç le ri, gur bet çi le ri mo la yer le rin de soy gun ve kap kaç çý la ra kar þý dik kat li ol ma la rý ko nu sun da u yar dý. Av ru pa nýn de ði þik ül ke le rin de ya þa yan gur bet çi ler, ta til i çin Tür - ki ye ye gel me ye baþ la dý. Ka ra yo luy la Tür ki ye ye ge len gur bet çi ler, yor gun luk la rý ný din len me te sis le rin de mo la ve re rek a - tý yor. Gur bet çi ler de ðer li eþ ya la rý dolayýsýyla za man za man kap kaç çý la rýn he de fi o lu yor. Mo la yer le rin de gur bet çi le ri ta kip e den kap kaç çý lar, boþ bir an la rý ný kol la dýk la rý gur bet çi le rin çan ta la rý ný kap kaç yo luy la ça lý yor. Pa ra ve pa sa port la rý ça lý - nan gur bet çi a i le ler, çok zor du rum da ka lý yor. Ön ce ki se ne ler de çok sa yý da gur bet çi nin kap ka ça uð ra dý ðý Ýs tan bul-an ka ra TEM O to yo lu nda ki din len me te sis le rin de gü ven lik tedbirle ri art tý rýl dý. Te sis ler de ki ö zel gü ven lik per so ne li sa yý sý ço ðal týl - dý. Te sis le rin kör nok ta la rý na da gü ven lik ka me ra la rý ko nul du. Bu ted bir ler kap kaç o lay la rý ný cid dî o ran da dü þür dü. Em ni - yet güç le ri, gur bet çi le ri dik kat li ol ma la rý ko nu sun da u yar dý. Sa kar ya / cihan ol muþ tur. Yük lü mik tar da ce za ö de miþ çok sa - yý da yay la sa ki ni bu lun mak ta dýr. Ce za lar ko - nu sun da da bir den ge siz lik gö ze çarp mak ta - dýr. Ki mi yay la cý, 2 bin 500 li ra pa ra ce za sý na ma ruz ka lýr ken ki mi si 16 bin li ra yý a þan pa ra ce za la rýy la kar þý kar þý ya ka lý yor. Ba na da bin 200 li ra ce za ke sil di. Yay la da ya þa yan in san - la rýn mað du ri ye ti ne bir son ve ril me si ni ge rek - ti ði ni kay de den Öz türk, Yay la cý la ra ke si len bu ce za lar ar týk son bul ma lý ve bir çö züm yo lu bu lun ma lý dýr. Yet ki li ler in san la rýn yay la la ra git me si ni is te mi yor sa ne den bu ra lar i çin yol ya pý yor, e lek trik ve ri yor, hiz met gö tü rü yor. O za man e lek tri ði su yu kes sin ler. Dev le ti miz ar - týk bu ýz tý ra ba bir dur de me li dir. Bu ev le ri bi ze ki ra ya mý ve re cek, sa ta cak mý? Bu na ka rar ve - ril me li dir de di. Os ma ni ye / ci han Us ta ol ma yanlar, artýk in þa at lar da ça lý þa ma ya cak TÜR KÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, ar týk in þa at iþ - le rin de ça lý þan la rýn mes le ki bel ge sa hi bi ol ma sý ge rek ti ði ni be lir tir ken, böy le ce in þa at la rýn da ha ka li te li ve de ne tim li o la ca ðý ný bil dir di. Pa lan - dö ken yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ba - yýn dýr lýk ve Ýs kân Ba kan lý ðý ta ra fýn - dan ya yýn la nan yö net me lik ge re ðin - ce, ar týk in þa at iþ le rin de yet ki bel ge si ol ma yan la rýn ça lýþ ma ya ca ðý na dik - ka ti çe ke rek, 16 A ra lýk 2010 ta rih li Res mî Ga ze te de ya yým la nan an cak 1 O cak 2012 de yü rür lü ðe gi re cek yö net me lik ge re ðin ce, 2012 yý lý ba - þýn dan i ti ba ren in þa at ve te si sat iþ le - rin de yet ki li bel ge li us ta ça lýþ tý rýl ma - sý nýn zo run lu ha le gel di ði ni kay det ti. Tür ki ye nin dep rem böl ge si ol ma sý ve dep rem ler de in þa at ha ta la rýn dan ö len le rin sa yý sý nýn yük sek ol ma sý nýn Mes lek kurs la rý iþ siz li ði a zal tý yor ÝÞ-KUR ve Tor ba lý Ti ca ret O da sý (TTO) el e le ve re rek, yüz yü ze gö rüþ - me ler so nu cun da 18 kurs ta 260 ki þi yi mes lek sa hi bi yap tý. Uz man laþ mýþ Mes lek E din dir me Mer kez le ri (U - MEM 10) pro je si kap sa mýn da mes lek kurs la rý i çin Ýz mir in Tor ba lý il çe si ne 400 bin li ra ay rýl dý. 500 ün ü ze rin de iþ - let me ye ev sa hip li ði yap ma sý na rað - men fab ri ka la rýn ka li fi ye e le man, iþ a - ra yan la rýn sa iþ bu la ma mak tan ya kýn - dý ðý Tor ba lý da, 260 ki þi ye is tih dam ga ran ti li kurs ve ril di. Ýþ-Kur Tor ba lý Þu be Mü dü rü Meh met Nay man, Ýl - çe miz bü yük bir sa na yi mer ke zi ol ma - sý na rað men hem fab ri ka sa hip le ri hem de va tan daþ lar ay ný so run dan muz da rip. Bi ze baþ vu ran fab ri ka lar, ge nel lik le ka li fi ye e le man is ti yor. Ay ný þe kil de va tan daþ lar da mes lek sa hi bi o la bi le cek le ri iþ ler de ça lýþ mak is ti yor. in þa at sek tö rü nü ve bu sek tör de ça - lý þa cak o lan iþ gü cü nün ni te lik li ol - ma sý ný da ha da ö nem li kýl dý ðý ný vur - gu la yan Pa lan dö ken, yö net me lik i le bu so ru na çö züm ge ti ril me si ve sek - tör de ça lý þa cak o lan her ke sin mes le - kî e ði tim al ma sý nýn sað lan ma sý nýn a maç lan dý ðý ný i fa de et ti. Ýn þa at sek - tö rün de yer a lan yak la þýk 150 alt mes lek gru bu nun iþ ve ren le ri nin ve bu iþ ve ren le ri nin yan la rýn da ça lý þan - la rýn mes le kî bel ge le ri ni al ma sý i çin ön le rin de bir kaç ay lýk sü re kal dý ðý - na i þa ret e den Pa lan dö ken, il gi li Ba - kan lýk lar ve mes lek ku ru luþ la rý nýn yaz dö ne mi ni i yi de ðer len di re rek ge le cek e ði tim, öð re tim yý lý na ka dar e ði tim plan la ma la rý ný yap ma sý, bu sek tör de ça lý þan her ke se u la þa rak bel ge al ma mýþ o lan la rý e ði ti me yön - len dir me le ri ve bel ge len dir me le ri - nin ge rek ti ði ni be lirt ti. An ka ra / a a Bu i ki ta le bi kar þý la ya cak en uy gun sis - tem de mes le kî e ði tim kurs la rý. Bun la - rý baþ lat tý ðý mýz da bi ze ilk des te ði TTO ver di. Fab ri ka sa hip le ri nin de is tih - dam ga ran ti siy le ký sa za man da il çe de - ki iþ siz lik ra kam la rý ný a þa ðý ya çe ke cek bir for mül bul muþ ol duk. Kur si yer ler - den çok gü zel tep ki ler a lý yo ruz, yo ðun ta lep var. Þu an i çin sa na yi nin en çok e le man ih ti ya cý duy du ðu a lan lar da kurs lar a çýl dý, za man la kap sam ge niþ - le ti le cek de di. Þim di ye ka dar gaz al - tý, CNC o pe ra tör lü ðü ve mo bil ya dö þe me ci li ði baþ ta ol mak ü ze re ka li - fi ye e le man ih ti ya cý o lan a lan lar da kurs lar a çýl dý. Ýþ hacmi ol ma sý na rað - men fab ri ka sa hip le ri nin e ði tim li e le - man bu la ma ma sý, mes lek sa hi bi ol - ma yan ki þi le rin se iþ siz kal ma sý. Bu pro jey le her i ki si de or ta dan kal ký - yor. þek lin de ko nuþ tu. Ýz mir / ci han T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sa yý: 2011/175 E sas. 01/07/2011 Mah ke me mi zin 09/06/2011 Ta rih, 2011/175 E sas, 2011/1057 Ka rar sa yý lý ka rarý i le Ço - rum i li, Kar gý il çe si, Gü ney Kö yü nü fu su na ka yýt lý Ah met ve A di le'den ol ma 1929 do - ðum lu FE RÝ DE AY DI'nýn ký sýt lan dý ðý ve ken di si ne Ký zý YA ÞAR SAÐ CI'nýn VA SÝ O LA RAK A TAN MA SI NA da ir ka rar ve ril di ði, Ý lan o lu nur. B: T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN E SAS NO: 2010/1411 KA RAR NO: 2011/336 Da va cý nýn is te mi nin KA BU LÜ i le, Ga zi an tep i li, A ra ban il çe si, Bey di li mah./kö yü, Cilt: 10, Ha ne: 25'te nü fu sa ka yýt lý, Ha lis ve Gül lü oð lu, A ra ban d.lu, T.C kim lik no lu SE MET PO LAT'ýn Se met o la rak ya zý lý ön is mi nin SA MET o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, ka rar ve ril miþ ol du ðu i la nen teb lið o lu nur. 20/06/2011 B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/88 E sas. KA RAR NO: 2011/1024 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Ar da han i li, Mer - kez il çe si, De ðir men li mah/köy nü fu su na ka yýt lý Ba hat tin ve Bey han'dan ol ma 1977 do ðum lu HA KAN ÇE LÝK ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý A li ve Sel vi'den ol ma, 1948 do ðum lu BEY HAN ÇE LÝK'in VE LA YE TÝ AL TI NA A LIN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 01 /07/2011 B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/176 E sas. KA RAR NO: 2011/1098 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý yazýlý ka ra rýy la, Ço rum i li, Kar gý il - çe si, Gü ney Kö yü nü fu su na ka yýt lý Sa týl mýþ ve Ha ni fe'den ol ma, 1926 do ðum lu SATI SAÐ CI ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý Sa dýk ve Fe ri de'den ol ma, 1964 do ðum lu YA ÞAR SAÐ CI VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 01 /07/2011 B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/71 Esas. KARAR NO: 2011/915 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Kâðýthane ilçesi, Ortabayýr Mahallesi nüfusuna kayýtlý Mehmet ve Sündüz'den olma, 1924 doðumlu ZEYNEP AKKUÞ hacir altýna alýnarak, kendisine Sivas ili, Merkez ilçesi, Pulur Mahallesi nüfusuna kayýtlý Turan ve Zeynep'den olma, 1954 doðumlu EMÝNE BÝNGÖL VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 01/07/2011 B: BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dosya no: 2010/531 Esas /253 Karar. Davacý FASÝH ELÝBOL tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasý sebebiyle; Mahkememize ait 2010/531 Esas -2011/253 Karar sayýlý, 06/06/2011 tarihli karar ile davacýnýn velayeti altýnda bulunan kýzý Fayfur Elibol'un nüfusta Fayfur olan adýnýn Funda olarak düzeltilmesine dair verilen karar ilanen teblið olunur. B: T. C. ÞÝÞLÝ 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/31 Þiþli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17/06/2011 tarih, 2011/31 Esas ve 2011/394 Sayýlý karar ile, Mardin Ýli, Kýzýltepe Ýlçesi, Koçhisar Mahallesi, Cilt No: 3, Hane No: 111'de nüfusa kayýtlý Mehmet ve Þükriye'den olma 10/04/1997 doðum tarihli Özgür Baðçið'in doðum tarihinin 10/04/1999 olarak DÜZELTÝLMESÝNE ve nüfusa bu þekilde KAYDEDÝLMESÝNE karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 04/07/2011 B: 44349

7 Y DÜNYA 7 HABERLER Uygur Türklerine Çin iþkencesi ÇÝN'ÝN, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaþayan binlerce Uygur Türkünü hapse attýðý bildirildi. Uluslararasý Af Örgütünün açýklamasýnda, Çin in, 2 yýl önce Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaþanan þiddet olaylarý hakkýnda konuþan binlerce Uygur Türkünü hapse attýðý belirtildi. Sincan Uygur Özerk Bölgesinin baþþehri Urumçi de 2009 yýlýnda Han soyuna mensup Çinlilerle Uygur Türkleri arasýnda meydana gelen þiddet olaylarýnda 200 kiþi vefat etmiþti. Çin medyasýnda yer alan haberler ve denizaþýrý ülkelerdeki insan haklarý örgütlerinin raporlarýna göre, 2009 yýlýndaki þiddet olaylarýndan bu yana 9 kiþiyi ayaklanmayý körüklemek suçundan idam eden Çin hükümeti, yüzlerce kiþiyi mahkemeye sevk etti ve güvenlik harcamalarýný arttýrdý. Uluslararasý Af Örgütü Asya Pasifik Direktörü Sam Zarifi konuya i- liþkin yaptýðý açýklamada Çin hükümeti, sadece 2009 yýlýndaki þiddet o- laylarý konusunda sesini yükseltenleri susturmakla kalmýyor, ayný zamanda insanlarý susturmak için ülke dýþýnda da nüfuzunu kullanýyor dedi. Zarifi, Çin in tümünde baskýya yönelik bizim gözlemlediðimiz genel eðilim, bunun özellikle Uygur Türklerinin kendi vatanýnda azýnlýk haline geldiði Sincan için geçerli olduðudur þeklinde konuþtu. Uygur Türklerinin, yabancý muhabirlerle 2009 olaylarý hakkýnda konuþtuklarý veya Uygur Türkçesindeki internet sitelerinde tartýþtýklarý gerekçesiyle hapse atýldýklarýný belirten Zarifi, Her özgürce konuþan Uygura saldýrmak, öncelikle, ülkeyi 2009 yýlýndaki protestolara götüren temel hoþnutsuzluklarý çözmez dedi. Zarifi, Çin hükümeti, Uygur toplumunun hoþnutsuzluklarýný dinlemeli ve Uygurlarýn haklarýna saygý gösterilmesi ve kültürlerinin korunmasýna yönelik taleplerini ele almalýdýr diye konuþtu. Pekin / aa Fukuþima daki çocuklar tahliye edilsin çaðrýsý JA PON YA DA Mart a yýn da ki dep - rem ve tsu na mi de in fi lâk e den nük le er san tra le 60 ki lo met re me sa fe de ki Fu - ku þi ma þeh ri nin ze mi nin de ya pý lan öl - çüm ler so nu cun da, rad yas yon o ra ný - nýn ya sal sý ný rýn dört ka tý na ka dar yük sel di ði be lir til di ve ço cuk la rýn tah - li ye e dil me si çað rý sýn da bu lu nul du. Kent tem sil ci le ri nin kur du ðu ör güt le - rin a çýk la ma sýn da, ya pý lan dört öl - çüm den bi ri ne gö re ki log ram ba þý na 46 bin 540 be ke rel rad yo ak tif ce si um sap tan dý ðý, Ja pon ya da mak si mum ya - sal sý ný rýn 10 bin be ke rel ol du ðu be lir - til di. Ör güt le re gö re bu o ran, 1986 da - ki Çer no bil fe la ke ti nin ar dýn dan dö - ne min Sov yet yet ki li le ri nin hal ký tah li - ye et me si ne se bep o lan e þi ði a þý yor. Kent ze mi nin de ya pý lan di ðer üç a raþ - týr ma da da de ðer ler, ki log ram ba þý na 16 bin 290 ve 19 bin 220 be ke rel a ra - sýn da öl çül dü. Þe hir de ya þa yan ha mi le ka dýn lar i le ço cuk la rýn tah li ye e dil me si çað rý sýn da bu lu nu lan a çýk la ma da, ço - cuk la rýn top rak la ya ni yük sek rad yas - yon i çe ren mad de ler le oy na dý ðý, tah li - ye iþ le mi ne en ký sa sü re de ka rar ve ril - me si ge rek ti ði be lir til di. Tok yo / a a Sa lih, al tý ay da ha kol tu ðun da ka la cak YE MEN'DE hü kü met kar þý tý gös te ri ler sü rer ken mu ha lif Ge ne ral A li Muh sin, Cum hur baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in bir son ra ki Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ne ka dar gö re vin de ka la ca ðý ný ve bu nun 6 ay sü re ce ði ni söy le di. Muh sin bir TV ka na lý na ver di ði de meç te, Kör fez Ýþ bir li - ði Kon se yi (KÝK) ba rýþ pla ný nýn ön gör - dü ðü þe kil de, Sa lih in a na ya sal o la rak cum hur baþ kan lý ðý nýn sü re si nin dol ma - sý nýn bek len me si ne yö ne lik mu ta ba kat ol du ðu nu ve an laþ ma ge re ði, ge ri ye ka - lan 6 ay lýk sü re nin bit me sin den son ra se çi me gi di le ce ði ni a çýk la dý. Bu mad de ü ze rin de mu ha lif par ti le rin gö rüþ bir li ði i çin de ol du ðu nu söy le yen Muh sin Biz - ler baþ tan be ri hep il ke li ol duk ve ya pý cý o lu na ca ðý yö nün de ka rar lý ol du ðu mu zu gös ter dik, bu çer çe ve de ma a le sef u zun da ol sa 6 ay bek le ye ce ðiz, bu mil le tin de is te di ði þey dir de di. Sa na / a a Mavi Marmara pazarlýðý ÝSRAÝLLÝ YNET SÝTESÝ, ANLAÞMAYA VARILMASI HALÝNDE TÜRKÝYE NÝN ÖZÜR TALEBÝNDEN VAZGEÇECEÐÝNÝ, ÝSRAÝL ÝN DE BM NÝN FÝLO RAPORUNU YUMUÞATACAÐINI ÝDDÝA ETTÝ. ÝS RA ÝL'ÝN Ynet ha ber si te si, Tür ki ye ve Ýs ra - il in, Ma vi Mar ma ra o la yýy la il gi li an laþ ma ya var mak is te dik le ri ni, ta raf la rýn uz laþ ma ya var - ma la rý ha lin de Tür ki ye nin Ma vi Mar ma ra da öl dü rü len 9 Türk i çin ö zür ta le bin den vaz ge - çe ce ði ni, Ýs ra il in de Ma vi Mar ma ra i le il gi li BM ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da Tür ki ye yi ra hat sýz e den bö lüm le ri çý kar ta ca ðý ný id di a et ti. Ynet, Ýs ra il Baþ ba kan Yar dým cý sý ve Stra - te jik Ýþ ler Ba ka ný Mo þe Ya a lon un, fi lo i le il gi li Per þem be gü nü ya yým lan ma sý bek le nen ni haî BM ra po ru ön ce sin de, Türk ve A me ri ka lý yet - ki li ler le gö rüþ me ler de bu lun mak ü ze re New York a git ti ði ni bil dir di. Ýs ra il li yet ki li le rin, Ta - raf lar a ra sýn da bir an laþ ma ya va rýl ma sý ha lin de An ka ra, Ýs ra il in ö zür di le me si ta le bin den fe ra - gat e de cek. Ýs ra il de BM ra po run da yer al dý ðý be lir ti len ve ö zel lik le, An ka ra nýn Ýn sa nî Yar - dým Vak fý (ÝHH) i le bað la rý na de ði nen ve fi lo o la yý na mü da hil ol du ðu nu ö ne sü ren ký sým la - rý nýn çý kar týl ma sý yo luy la ra po run iþ lev siz ký - lýn ma sý na yar dým cý o la cak gö rü þü nü ak tar dý - ðý kay de dil di. Bu kap sam da ta raf la rýn, bir Türk vak fý ku ra rak, Ýs ra il in ge mi de ö len Türk ler i çin bu vak fa pa ra ak tar ma sý im kâ ný ü ze rin de de dur duk la rý ö ne sü rül dü. Kanada gemisi Tahrir'deki aktivistler, Gazze'ye ulaþma denemelerinin devam edeceðini belirtti. FOTOÐRAF: AA Kanada Gemisi limana geri çekildi GAZZE'YE giden filoda yeralan ve limandan izinsiz çýkan Kanada gemisi Tahrir, Yunan SAT komandolarý tarafýndan tekrar limana çekildi. Askerler gemidekilerden sýrayla gemiden inmelerini isterken, aktivistler buna itiraz ederek gemiden inmemek için direndi. Limanda bekleyen çok sayýda Yunanlý da gemidekileri alkýþlarla karþýlayarak özgür Gazze ve özgür Yunanistan þeklinde sloganlar attýlar. Rýhtýma yakýn evlerde oturan Yunanlýlar da evlerinin pencerelerinden zafer iþareti yaparak aktivistlere destek oldu. Gemide, aralarýnda ünlü bir Ýsrailli gazetecinin de bulunduðu toplam 11 gazeteci bulunuyor. Gazze filosunun organizatörleri yaptýklarý açýklamada, Yunan askerlerinin gemiye müdahalesinin hukuk dýþý olduðunu belirterek, haklarýný uluslar arasý arenada arayacaklarýný söylediler. Organizatörler, olayý bütün dünyanýn duyduðunu, dünyanýn farklý yerlerinden insanlarýn tepkilerini gösterdiklerini, Gazze ye gitmeye kararlý olduklarýný, filo yola çýkana kadar denemelere devam edeceklerini söylediler. Girit / aa ÝS RA ÝL, Ý LÝÞ KÝ LE RÝ DÜ ZELT ME NÝ YE TÝN DE HA BER DE, i ki ta raf a ra sýn da an laþ ma ya va rýl ma sý nýn, i ki ül ke a ra sýn da ki du ru mun ya týþ ma sý na da yar dým cý o la ca ðý be lir til di. Ýs ra il in Tür ki ye i le i liþ ki le ri ge liþ tir me ni ye tin de ol du ðu ve Ýs ra il li yet ki li le rin üst dü zey Türk yet ki li ler i le top lan tý da bu luþ mak is te di ði kay de di len ha ber de, bu ko nuy la il gi li o la rak Ýs ra il Sa vun ma Ba ka ný E hud Ba rak a i þa ret e dil di. Ba rak, par ti si Ba ðým sýz lýk ýn (Atz ma ut) grup top lan - tý sýn da, Tür ki ye nin çok ö nem li bir ül ke ol du ðu nu, Tür ki ye i le uz laþ ma a ra dýk la rý ný söy le miþ ve o lan bi - ten le ri ge ri de bý ra ka rak Tür ki ye i le i liþ ki le ri dü zelt me ni ye tin de ol duk la rý ný i fa de et miþ ti. Tel A viv / a a Mal Alýmý için ihale ilaný Ýs ra il ve Yu na nis tan or tak tat bi kat gerçekleþtirdi ÝS RA ÝL i le Yu na nis tan Ha va Kuv vet le - ri nin, Yu na nis tan da i ki haf ta sü rey le yap týk la rý or tak tat bi ka tý ta mam la dýk - la rý bil di ril di. Ha a retz ga ze te si nin in ter - net si te sin de ve ri len ha be re gö re, or tak tat bi kat, Yu na nis tan ýn La ri sa ha va üs - sün de ger çek leþ ti ril di. Tat bi kat ta Ýs ra - il in ba zý seç kin fi lo la rý i le Ýs ra il or du - su nun seç kin kur tar ma bi ri mi 669 un da yer al dý ðý bil di ril di. Tel A viv / a a Gisaþ Döküm Makina ve Kumlama San. Tic. Ltd. Þti, Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün Arttýrýlmasý Mali Destek Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Alp Tegin Sok. No: 5 Gebze/KOCAELÝ'de Kapasite Artýrýmý, Verimlilik ve Geri Dönüþüm Projesi için bir mal alýmý ihalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. LOT 1: REKLAMASYON (KUM ÝÞLEME) SETÝ 1 ADET LOT 2: 20 TON KÖPRÜLÜ VÝNÇ SÝSTEMÝ 1 ADET LOT 3: ÝNDÝKSÝYON OCAÐI 1 ADET LOT 4: 20 TON GERME TEST CÝHAZI 1 ADET Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Alp Tegin Sok. No: 5 Gebze/KOCAELÝ adresinden veya internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslim için son tarih ve saati: 27/07/2011 günü Saat: 10:00 Tekliflerin teslim edileceði adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Alp Tegin Sok. No: 5 Gebze -KOCAELÝ Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; ve sitelerinde yayýnlanacaktýr. Teklifler, tarihinde, saat 14:00'da ve T.C. Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý Baþkanlýðý Yeniþehir Mah. Demokrasi Bulvarý No: 72/A 1. Kat Ýzmit - KOCAELÝ adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. B: MI SIR'IN baþ þeh ri Ka hi re de po li sin bir gen ci öl dür dü ðü id - di a sý ü ze ri ne a yak la nan halk, gen cin öl dü rül dü ðü i le ri sü rü - len ka ra ko la sal dýr dý. Ak þam sa - at le rin de Men yel sem tin de po - li sin bir gen ci a teþ a ça rak öl - dür dü ðü id di a sý ü ze ri ne halk semt ka ra ko lu nu bas tý. Po lis i le çev re sa kin le ri a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar da ya ra lý la rýn bu lun - du ðu bil di ril di, an cak bu bil gi has ta ne kay nak la rýn ca doð ru - Yet ki li ler New York ta bu lu þa cak ÝSRAÝL ve Tür ki ye a ra sýn da bo zu lan i liþ ki le rin dü zel til me si a ma cýy la, i ki ül ke nin yet ki li le ri a - ra sýn da New York ta bir gö rüþ me a yar lan dý ðý id di a e dil di. Ýs ra il de ya yýn la nan Ha a retz ga ze - te sin de yer a lan ha be re gö re Ýs ra il ta ra fýn dan Baþ ba kan Yar dým cý sý Mos he Ya a lon un ka tý la - ca ðý gö rüþ me, Bir leþ miþ Mil let ler in geç ti ði miz yýl ya þa nan Ma vi Mar ma ra sal dý rý sý na a it ra po - ru nu a çýk la ma sýn dan 3 gün ön ce ger çek le þe - cek. Gö rüþ me ye Türk ta ra fýn dan i se üst dü - zey yet ki li le rin ka tý la ca ðý be lir til di. Ga ze te ye ko nu þan Ýs ra il li bir kay nak da A me ri kan yö ne - ti mi nin her i ki ta ra fa da ra por a çýk lan ma dan ön ce a ra la rýn da ki fark lý lýk la rý gi der mek i çin a ðýr bas ký uy gu la dý ðý ný söy le di. Ha be re gö re e ðer Ýs ra il ve Tür ki ye a ra sýn da ký sa sü re de bir uz laþ - ma sað la na maz sa BM ra po ru ol du ðu gi bi ya - yýn la na cak. Kay na ða gö re ra po run ya yýn lan - ma sý da i ki ül ke i liþ ki le ri nin u zun sü re don ma - sý na se bep o la cak. Uz laþ ma sað lan ma sý ha lin - de i se ra por da ki i fa de ler de ðiþ ti ri le cek ve to nu dü þü rü le cek. Tel A viv / ci han Kahire hâlâ gergin FRAN SIZ seç men ler, New York ta te ca vüz suç la ma sýy la yar gý la nan es ki IMF baþ ka ný Do mi ni qu e Stra uss-kahn ýn, ak lan sa bi le, ar týk Fran sa da si - ya sî ge le ce ði nin ol ma dý ðý ný dü þü nü yor. Ip sos a raþ týr ma mer ke zi ta ra fýn dan Le Po int der gi si i çin ya pý lan an ket, Fran sýz la rýn yüz de 51 i nin, Do mi ni qu e Stra uss-kahn ýn ar týk si ya set te ge le ce ði nin ol - ma dý ðý na i nan dý ðý ný or ta ya koy du. An ke te gö re, seç men - le rin sa de ce yüz de 42 si, Stra - uss-kahn ýn tek rar si ya se te dön me si ne des tek ve ri yor. Le No u vel Ob ser va te ur der gi sin - de ya yým la nan a raþ týr may sa seç men le rin yüz de 54 ü nün Stra uss-kahnn ýn tek rar si ya - se te dön me si ne sý cak bak ma - dý ðý ný or ta ya koy du. Fran sa da New York ta ki skan dal dan ön - ce dü zen le nen ka mu o yu a raþ - týr ma la rý, ge le cek yýl dü zen le - lan ma dý. Es ki Ka hi re böl ge sin - de i se po li sin u yuþ tu ru cu sa tý cý - la rý na yö ne lik o pe ras yo nun ar - dýn dan suç grup la rý, böl ge de ki po lis ka ra kol la rý na sal dýr dý. Po - lis i le suç grup la rý a ra sýn da çý - kan ça týþ ma, as ke rî bir lik le rin böl ge de kon tro lü sað la ma sýy la son bul du. Ka hi re de son 2 haf - ta da çe þit li se bep ler den do la yý çý kan ça týþ ma lar da bin 500 ka - dar ki þi ya ra lan mýþ, 40 ka dar a - raç tah rip e dil miþ ti. Ka hi re / a a Strauss Khan ýn siyasî geleceði yok Es ki IMF baþ ka ný Do mi ni qu e Stra uss-kahn ne cek cum hur baþ kan lý ðý se - çim le rin de, Do mi ni qu e Stra - uss-kahn ýn a çýk fark la ön de ya rý þý ta mam la ya ca ðý ný gös te - ri yor du. Pa ris / a a Muammer Kad da fi güvenlik garantisi istiyor RUSYA'NIN saygýn gazetelerinden Kommersant, Libya lideri Muammer Kaddafi nin güvenlik garantisi karþýlýðýnda iktidarý býrakmaya hazýr olduðunu ileri sürdü. Adý açýklanmayan üst düzey bir Rus yetkili, Kommersant a yaptýðý açýklamada, Albay (Kaddafi) iktidarý güvenlik garantisi karþýlýðýnda býrakmaya hazýr olduðu sinyalleri gönderiyor dedi. Yetkili, aralarýnda Fransa nýn da bulunduðu bazý ülkelerin Kaddafi ye söz konusu güvenceleri verme taraftarý olduðunu belirtti. Moskova / a a

8 8 6 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA Y HASBÝHAL VEYA MÂRUZATIMDIR ÝSHAK OKUTAN Bu güne kadar hiçbir yazýlý basýnda veya internet ortamýnda herhangi bir yazým olmadý. Sebebi ise, bu konuda beni yakînen tanýyanlar bilir son derece yeteneksiz olmamdýr. Þimdi ise, Risale Haber sitesine konulmasý maksadýyla bu satýrlarý yazmamýn sebebi, bir arkadaþýmýz vasýtasýyla, siteden doðrudan alýnmýþ veya yoluyla intiþar etmiþ bazý yazýlarýn bir kýsým kardeþlerimize servis edilmesi ve bu suretle bana da intikal etmiþ olmasýdýr. Yapacaðým kýsa tahlillerdeki maksadým; hangi meslek ve meþrebe mensup olursa olsun, hiçbir Nur Talebesini incitmeden, sadece hissiyatýmý paylaþmaktýr. Muhterem aðabeylerim ve kardeþlerim; Bu zamanda, Risâle-i Nur u ve o- nun müellif-i muhteremi, aziz Üstadý tanýmak, bizzat nurlarda iþaret edildiði gibi, mühim bir mazhariyet ve bir lütf-u Ýlâhidir. Elhamdü lillâhi hâzâ min fadli Rabbî Ancak bu mazhariyet ve manevî imtiyaz; birtakým cemaatleri, onlarýn meslek ve meþrebini, sistemini, iþleyiþ tarzýný ve önde gelen bazý müntesiplerini hakaretâmiz ifadelerle tahkir ederek, intikam ve husûmeti iþmam eden ifadelerle gýybetlerini yaparak zâyi edilmemelidir. Elli yýllýk uzun bir süre içerisinde cereyan eden bütün müessif hadiseleri cerbeze ile bir kiþiye mâl etmek ve her türlü nezaket kaidesini ihlâl ederek o kiþiyi zem ve tel in etmek ve bu suretle medârý niza meseleleri tekrar gündeme taþýmak, hiçbir ehl-i insafýn tenezzül etmemesi îcabeden bir vaziyettir kanaatindeyim. Ayrýca; Nur un mesleði, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir düsturu ile de kabili te lif deðildir. Kanaatimce, bazý meslek ve meþrep farklýlýklarýyla birlikte, umum Nur Cemaatlarý büyük ve tek bir ailenin fertleri gibidir. Herkes kendi fýtratýna, mizacýna uygun meslek ve meþrepteki cemaatin bünyesinde hizmetini devam ettire gelmiþtir. Nasýl ki; anne, baba ve çocuklardan müteþekkil bir ailenin herhangi bir ferdinin (bu; baba, anne ya da çocuklardan biri de olabilir) hata, kusur ve zaafýnýn izâlesi ve tamirinin yolu, bu kusur ve zaafýnýn, herhalde cümle âleme ilân edilmesi olmamalýdýr. Ayný þekilde, cemaatimiz içinde dün olduðu gibi bugün de olan ve yarýnda olacak olan birtakým farklý deðerlendirmeleri ve farklý düþünceleri kamuoyu önünde ve Risâle-i Nur Talebelerinin alýþýk olmadýðý bir tarzda, edebe aykýrý ifadelerle ve münakaþa suretinde bahsetmek son derece yanlýþtýr kanaatini taþýyorum. Þayet herhangi bir kiþi, herhangi bir cemaatin kahir ekseriyetini göbeðini kaþýyan insanlardan müteþekkil ve güdülmeye muhtaç bir sürü; o cemaat içinde temayüz etmiþ bazý þahýslarýn da zalim birer müstebid, adeta lâyüs el bir sultan olduðu zehabýna kapýlýrsa, hem o cemaata karþý büyük bir haksýzlýk, hem bazý þahýslara karþý insafsýzcasýna bir sû-i zanda bulunmuþ olur. Belki daha da önemlisi, kendi þahsiyetine ve maneviyatýna karþý haksýz bir suikastta bulunmuþ olur. Hele hele bu tenkitler tahrib edici bir kabalýkta, nefret ve intikam dolu, kendi egosunu/ ene sini tatmine yönelik bir tarzda ise, bu olsa olsa ezilen ruhlarýn imdat çýðlýklarý olarak deðerlendirilebilir. Bu tarz bir üslûp ve yaklaþým; ifade edilmeye çalýþýlan bir kýsým hakikatlerin de gözlerden kaçmasýný ve zâyi edilmesini netice verecektir. Yapýlan tahlillerdeki bazý tesbitlere katýlmamak mümkün olmadýðý halde, kullanýlan üslûp ve Risâle-i Nur un bize kazandýrdýðý nezakete münasip düþmeyen hitaplar, tabirler ve incitici yakýþtýrmalar; bu müsbet yorumlarý gölgelemektedir. Neticede, niyetin, üzüm yemekten çýkýp baðcýyý dövmeyi hedef aldýðý þüphelerini doðurmaktadýr. Yeni Asya cemaati muhatap alýnarak deniliyor ki; Keyfiyet ve kemiyeten bizden daha kaliteli, daha ihlâslý, daha bilgili, daha tecrübeli ve Üstada daha yakýn Nur Cemaatleri var. Tüm samimiyetimle ifade ediyorum ki; ben þayet böyle bir kanaate sahip olsam, bir saniye daha Yeni Asya camiasýnda durmam, o meziyetlere sahip olduðuna inandýðým cemaatin bünyesinde hizmetimi deruhte ederim. Makul olan da her halde bu olsa gerek. Evet, Hazret-i Kur ân gibi, onun asrýmýza bakan mu'cizevî tefsiri olan Risâle-i Nur umumun mukaddes malýdýr. Her þahsýn veya her cemaatin kendine göre Risâle-i Nuru anlamaya, yorumlamaya, tahlil etmeye ve hüküm çýkarmaya elbette ki hakký vardýr. Ama kimsenin baþka bir þahsa veya cemaate, sebebi ne o- lursa olsun hakaret etmeye hakký yoktur. Biz, Üstadýmýzdan, Risâle-i Nur dan ve bu hizmeti bu günlere taþýyanlardan böyle gördük ve böyle terbiye aldýk. Hissiyatýný manzum bir tarzda ifade etmekte mâhir bir arkadaþýmýzýn, Risâle Haberde köþesindeki dizelerini gecikerek de olsa okuyunca; Bir acý kahvenin kýrk yýl hatýrý vardýr atasözünü hatýrladým. Onun, o tabirlerini muhatabýna ve bilhassa kendisine nasýl yakýþtýrdýðýný anlamakta aklým, þuurum ve vicdaným âciz kaldý. Demek ki; Aþkýn þiddeti bazen nefreti doðuruyormuþ. Ýsmini yaklaþmakta olduðumuz Mubarek Ramazan ayýndan alan bir muhteremin, bir aðabeyimize yazmýþ olduðu, güya hususî mektubun yoluyla intiþarý üzerine yorum yazan bir Can Aðabeyimizin hissiyatýný okuyunca iyice þaþýrdým. Yetmiþli yýllarda, gazete bünyesindeki hizmetleriyle iftihar ettiðimiz bu Can Aðabeyimiz o kini, nefreti, intikam ateþini bu güne kadar nasýl içinde saklamýþ idrak edemiyorum. Her halde içine düþtükleri bu hâlet-i rûhiye onlarý yýllar yýlý içinden çýkamadýðý bir ateþ içinde kývrandýrmýþ olsa gerek. Evet, Üstadýmýz bize her zaman meþrû zeminlerde kalmayý ve müsbet hareket etmeyi vasiyet etmiþtir. Sizlerde bilirsiniz ve bilmelisiniz ki; bu tarz davranýþlarýn hizmete katký saðlamasý mümkün deðildir. Ayrýca sizler temayüz etmiþ kiþiler olmanýz münasebetiyle, sizlere iþtirak edecek kiþilerin ve bilhassa genç arkadaþlarýmýzýn bu menfi yollara kapýlmasýna vasýta olarak aðýr bir vebal altýna da gireceðiniz kanatindeyim. Hani biz muhabbet fedaileri idik? Hani husûmete vaktimiz yoktu? Bizzat ya da bilvasýta tarafýnýzdan internet ortamýnda tedavüle sokulan bu üslûp ve ifade tarzlarýnýn, Risâle-i Nur Külliyatýnýn herhangi bir yerinde veya Üstadýmýzýn herhangi bir davranýþýnda karþýlýðýný bulmak mümkün mü? Bir Müslümanýn, herhangi bir þahsa, ister ineðe tapsýn ister sineðe, ister putperest olsun ister ateist, hiç kimseye, a- ma hiç kimseye hakaret etmeye hakký yok iken, bir Nur Talebesinin topyekûn bir cemaati, güdülen bir sürü olarak tavsif etmesi gerçekten içler acýsý bir durum. Her canlý gibi, sýkça mevzubahis ederek hedef ittihaz ettiðiniz o kiþi de bir fani. Bir gün gelecek, telefonunuz çalacak ve karþýdaki ses size; Ýnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyecek. Kendisine olan nefretinizi cümle âleme ilân ettiðiniz o koca çýnarýn gidiþini haber verecek. Ve o zaman siz, hayallerinizle gerilere, çoook uzaklara gideceksiniz. Beraberlikleriniz, acý tatlý hatýralarýnýz yýllar yýlý süren abi-kardeþ iliþkileriniz, muhabbetleriniz bir bir gözlerinizin önüne gelecek ve mahzunlaþacaksýnýz. Gözleriniz buðulanacak, dudaklarýnýz titreyecek, boðazýnýzda bir düðüm meydana gelecek ve o zaman; keþke, keþke diyeceksiniz. Fakat o an kendinize olan saygýnýzýn azaldýðýný hissedeceksiniz. Bizler, o koca çýnarýn omuzlara alýnmýþ þalýnýn bir dalýna yapýþma telâþýnda, onu ait olduðu son menziline uðurlarken, sizler uzaklarda bakakalacaksýnýz. Ýþin en vahimi de, kimse size, adý YENÝ ASYA NUR CE- MAATÝ olan bu Sürünün baþýna Gel çoban ol! demeyecek. Bugünkü tavýrlarýnýzýn ne kardeþliðe, ne talebeliðe ne dostluða ve hatta ne de insanlýða münasip düþmediðini iþte o an anlayacaksýnýz. Fakat iþ iþten geçmiþ olacak. Bu vesile ile size haddim olmayarak, ancak kardeþlik hukukuna sýðýnarak tavsiyem, Yeni Asya Cemaatinin þahs-ý manevisi ile helâlleþmenizdir. Ey aziz kardeþim biz ne esiriz, ne de ecir; Üstadým fenâ fil-ihvân demiþ, gerisi hikâyedir. Geçmeyiz namert köprüsünden su aparsa da bizi, Yatmayýz tilki, çakal gölgesinde aslanlar parçalasa da bedenimizi. Ruhum aðlýyor, gözlerim dolu dolu; Kahrolsun kim açtýysa bu tefrika yolu. Küçülmezsin, dön yürüdüðün çýkmaz sokaktan, Zira muhabbet fedaileri seni bekler uzaktan. Ne dilsiz þeytanýz, ne de sahanýn kenarýnda; Göremedim Üstadýmýn tarzýný hiçbir satýrýnda. Gel ey kardeþ, kin, intikam, nefret insaný yakar; Ýþte o zaman deccalýn askerleri bize fark atar. Aðla gözlerim aðla, bugün aðlama günüdür. Duyduðun acýlar otuz kýrk yýlýn nefret ürünüdür. Ne olur sanki patlayan yanardaðlar gibi içinizdeki ifrazatý atsanýz, Yeniden, yeniden muhabbet halkalarýný hizmet kervanýna katsanýz. Bin satýr yazsam da dinmez acýlarým, Ey benim Nur kardeþlerim, Nur bacýlarým. Böyle miydi kavlimiz, Üstadýmýz ah dâvâm! derken, Van Kalesinde bilinmeyen bir taht a düþerken. Saygýlarýmla. NOT: Yazýmýn birinci ve ikinci paragrafýndan anlaþýlacaðý üzere yukarýdaki satýrlarýmý risalehaber sitesinde yayýnlanmak üzere hazýrlamýþtým. Bu konuyu kardeþim Abdurrahman Iraz'a intikal ettirdim. Kendisi aynen benim hislerimi paylaþtýðýný söyledi. Ancak bana izah ettiði bazý sebeplerden dolayý bu yazýmý risalehaber sitesine koymalarýnýn mümkün olmadýðýný ifade etti. Ben de kendisine teþekkür ettim. Muhterem a- ðabeylerim ve deðerli dâvâ arkadaþlarým: Hal böyle olunca ben de sizlere bu yolla u- laþmayý uygun gördüm. Türkiye modeli büyüme ve dünya rekoru... FUTBOLDA küfür ü tek ciddi sorun sayanlar... Futbolun tüm kirini, pasýný holigan deyip birkaç þiddet elemanýna yýkanlar... Lacileri, kravatlarý, þýklýklarý, beylikleri ile hep itibar ý temsil etme iddiasýnda oldular. Bir yandan besleme tetikçileri vardý... Bir yandan da kombine, loca, þeref tribünü ile sosyete arenasý kýlmaya çalýþtýklarý tribünlerin yoksullarýna, üç kuruþ parasýný o biletlere yatýranlara tepeden bakýp efendilik taslýyorlardý. Futbol, sýradan insanlarýn, yoksullarýn baðýrdýðý; tüm sevinç ve hüzünlerini ölesiye yýðdýðý; lakin, iktidar, servet ve gücün nemalandýðý þýmarýk bir oyun olmuþtu. Parasý olan düdüðü çalýyor... Futbolun tüm þiddeti ve kiri ise tribün küfürleri ile birkaçhakeminüzerineyýkýlýyordu. Bu þuna benziyor. Beyefendi gazetede yazýyor yahut barda, salonda söyleniyor... Magandalar düðünde yine silah sýktý diye. Tamam, þiddete bulanmýþ bir kültürün düðün yeri de sýk sýk cenaze törenine dönüveriyor. Lakin, ayný beyler, bayanlar, merdivenden kayanlar... Kendi düðünleri, dernekleri, kutlamalarý, pýrtlamalarýnda servet dökerek cephane yýðýp olduðunu ve 11 puanlýk büyümenin 9 puanýnýn abartýlý iç tüketimden geldiðini gösteriyor havaya saçýyor... Havai fiþektir diye. Maganda dediði, tamam maganda olsun, memleketi Uganda olsun; lakin sen nesin, nerelisin? O maganda ; silahý bahçenin, çayýrýn, balkonun havasýna sýkýyor, de ki cahil cahil... Sen maganda dünya paraya, görmemiþliðin zirvesinde, yüzlerce fiþeði bütün kentin havasýna, kuþuna, çoluk çocuðun korkusuna, yaþlýnýn, hastanýn bir nefes huzuruna sýkýyorsun! Öyle iþte... Sinirlendik mi ne! Tribünde küfrü ve þiddeti önlüyoruz diye yoksulun çenesine, aþkýna, öfkesine çakanlar; iktidar, itibar, kibir ile oyunun içine pislerken dahi beyefendi kalýyorlar ya... Havaya fiþekleri makineli tüfek gibi yaðdýrýp sonra da magandaya söylenen efendiler gibi! Þimdi, hem futbol, hem ölümüne rekabet, hem nefret, hem polisiye, hem kirlilik-temizlik tuluatý yakalamýþ medya lütfen bir de kendi haline baksýn. Hangi renkten olursa olsun; pisliklerin uzantýsý, yalakasý, beslemesi, teþvikçisi, kâtibi olmuþ eski futbolcu ya da deðil, gazeteci taslaðý birileri varsa, lütfen ya huylarýyla ya soylarýyla helalleþilsin! Ýster siyasi, ister askeri, ister mali, YÜZDE 11 lik ekonomik büyümenin gerçekte ne anlama geldiði ve bu sürdürülemez büyüme modelinin artýk neyin sinyalini verdiði bir kenara býrakýlarak, hemen popülizmin gözü çýkarýldý. Dünya rekoru kýran yüzde 11 lik büyümemiz, yurt sýnýrlarý içinde süper ekonomik güç ve Çin le Hindistan ý geride býrakan ekonomi mucizesi olduðumuza yoruldu. Heyecanlanmamýz gerektiði ve son dönem muhtelif ekonomik verilerin yükseldiði doðruydu. Ýlk çeyrekte G-20 nin en fazla büyüyen ülkesi Avrasya kaplaný Türkiye nin azman tüketimi, rekor kýran ithalatý, devasa dýþ ticaret açýðý, zývanadan çýkan cari açýðýndan oluþan ekonomik þiþkinlik, yüzde 11 lik büyümenin ta kendisiydi. Dýþ kaynak -ithalat tüketimle o- bezleþmiþ ekonomi siluetimizi istikrarlý diye takdim edilen kendin çal kendin söyle sýnýrlarýný aþamamýþtý ve küresel gerçeklikten kopuk yerel dolduruþtan ibaretti... Çin ve Hindistan bile geri durarak, buyurun siz önden geçiniz biz üretim düþüþü ve enflasyon tehdidine karþý hýz kesip önlem alacaðýz demiþlerdi. Türkiye ise ilk üç aydaki GSYH yý yüzde 11 oranýnda artýrarak milyar dolarlýk ilk çeyrekte tarihin en büyük milli gelirini kamuoyuna açýklamýþtý ama küçük detay üç aylýk 21.8 milyar dolarlýk cari açýkta saklýydý. Açýkçasý cari açýðýmýz büyüme nedenimizin sýcak para ve ucuz ithalat olduðunu ve 11 puanlýk büyümenin 9 puanýnýn abartýlý iç tüketimden geldiðini gösteriyordu. Ne ciddi verimli yatýrýmlardan ne de üretim ve dolayýsýyla istihdamdan söz ediliyordu... Uzmanlar, yüzde 11 büyüyen ülkenin milli gelirinin yüzde 12 sini geçen cari açýðýn vahametine yüksek sesle dikkat çekmeye çalýþýrken Baþ- Carî açýðýmýz büyüme nedenimizin sýcak para ve ucuz ithalât bakan, cumartesi günü katýldýðý toplantýda dünya rekoru kýrdýðýmýzý ilan ediyordu. Diðer yandan ilk çeyrek sonrasý durum hiç deðiþmemiþti, u- cuz döviz saplantýlý ülkemiz yýlýn ilk beþ ayýnda milyar dolarlýk ithalat toplamý karþýsýnda ihracatý 10.9 milyar dolarda kalmýþtý Ýhracatýmýz da ucuz ithal girdiye dayandýðýndan ihracat artýnca direkt ithalatý körüklemesi de ayrý bir derdimizdi. Dolayýsýyla aþýrý ithal tüketim düþkünü, banka kredi harcamalarýnýn 200 milyar liraya dayandýðý ülkemizde dýþ ticaret açýðýmýz da yüzde 90.3 yükselerek milyar dolara vurmuþtu. Ve bu rakamlarýn hepsi de büyüme rekorumuzun sürdüðünü söylüyordu. Peki o zaman küresel krizin beþinci yýlýnda toparlanamayan merkez ekonomileri durgunlukla boðuþurken, ABD nin büyümesi yüzde 1.8 lik gerilerken, Euro Bölgesi nin finans krizinden devlet iflaslarýna evrilmesi ve finans spekülatörlerinin çýlgýnca rant arayýþý riskli giriþ çýkýþ sürerken Türkiye ekonomisinin küresel algýsý ne durumdaydý? Ýç kamuoyunun aksine dýþ piyasalarda Türkiye nin ekonomik kýrýlganlýðýna dikkat çekiliyordu. Ve cari açýk için önemlerin yetersiz kaldýðý söyleniyordu... Öte yandan azalan küresel talep, daraltýcý politikalara sýðýnan Batý kapitalizmi ve spekülasyon sevici küresel finansýn þiþirdiði yeni balon beklentileri artmýþken, kendisi artýk krize dönüþen kapitalist sistem, yeni krizin ayak seslerine kulak kabartmýþtý... Böyle bir zamanda Türkiye nin performansý tabii ki istikrar ve büyüme diyen ülkemiz hariç kapitalizmin kredi derecelendirme kuruluþlarý, yabancý yatýrýmcýlar, Batý basýný tarafýndan kliþe tabirle endiþeyle izleniyordu. Bu endiþeleri de herhalde bizim yüzde 11 lik büyümemizi çekemeyenler var diye iç siyasetin popülist diline dolayabilirdik, hiçbir mahsuru yoktu... Nihal Kemaloðlu Akþam, Artýk önümüzdeki maçlara bakacaðýz! TAZÝYE Arkadaþýmýz ve dernek üyemiz Özgür Nizam'ýn babasý Seyhan Nizam'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Demokrat Eðitimciler Derneði ister mafyavari, ne kir varsa, onun bir medya kankasý ille olacak ki, karþýlýklý cüret üretimi sürsün! Futbol kirliyse, formaya akýtýlmýþ onca terden deðil Hocam! Peki, futbolu, endüstrileþtirdik diye kumara döndüren kim varsa, çok mu masum? Endüstriyi, globalleþtik diye spekülasyona, kumara batýran piyasa dümbükleri gibi. Dünya ekonomileri nasýl global kumarbalonu patladýkça bunalýp duruyorsa, futbol da öyle; geliþti zannedilirken, baðýrsaklarýn hangi pisliklerle þiþtiði bazen karþýmýza çýkýyor iþte! Bütün bunlar, henüz masum olan zanlýlar için deðil þahsen. Onlarýn masum kalmasý nasýl futbola hemen her ülkede bulaþmýþ, burada iyice cýlklaþmýþ pislik olmadýðýný kanýtlamayacaksa... Onlarýn þikesi mikesi de, bu pisliðin sadece o maçlar, o kulüpler ve o durumlardan ibaret olduðu manasýna gelmeyecek. Kanalizasyon patladý mý, ulan ilk çýkan koku kiminkine aitti diye bir laf olmaz! Hep birlik pisletildiyse, bu patlak, o koku, herkesin...okudur! Umur Talu, Haber Türk, TEBRÝK Çanakkaleli deðerli büyüðümüz Haliddin Baþaran'ýn torunu Hülya ve Ayhan Baþaran'ýn kýzý Nur Baþaran ile Yasin Gültekin'in izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. Çanakkale ve Ýlçeleri Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Yunus Nadi Lim ile Ýlknur Boztaþ Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. Muhammet Özdemir ve Ailesi

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Abdülhüda Bey: Birinci Mektupta geçen ö- lümün nimet olmasý ile ilgili bahsi açýklar mýsýnýz? Bunca insana acý veren ölüm nasýl nimet oluyor? Allah ýn önü acý, arkasý tatlý nimetleri vardýr. Yani önce sabýr gerektiren, teslim gerektiren, tevekkül gerektiren, rýzâ gerektiren; sabrý, teslimi, tevekkülü ve rýzayý gösterenler için hemen ardýndan Allah ýn sonsuz rahmetini, rýzasýný ve merhametini netice veren yüksek nimetler Hastalýklar gibi, musîbetler gibi, ölüm gibi. Ölümün rahmetten ve nimetten ibaret olduðunu, O ki, hanginiz daha güzel iþler yapacaksýnýz diye sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatý da yaratmýþtýr 1 Â ye ti ni tef sir e der ken a çýk la yan Be dî - üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri ne gö re, ha yat dün - ya ya na sýl bir ya rat ma ve tak dir i le ge li yor i se, dün - ya dan da bir ya rat ma ve tak dir i le ve bir hik met ve ted bir i le gi di yor. Be dî üz za man bu ha ki ka ti en ba sit bit ki ha ya týn - dan ör nek ler le is pat e der. Þöy le ki: En ba sit ha yat ta ba ka sý na sa hip bit ki nin ö lü mü, ha ya týn dan da ha mun ta zam bir sa n'at e se ri dir. Mey ve le rin, çe kir - dek le rin ve to hum la rýn ö lü mü gö rü nüþ te bo zul - mak, çü rü mek ve da ðýl mak tan i ba ret tir. Fa kat bu gö rün tü al týn da ga yet mun ta zam bir kim ye vî mu - a me le çer çe ve sin de, e le ment le rin, mi ne ral le rin ve ge rek li zer re le rin fay da lý þe kil de bir a ra ya gel me - siy le öy le bir ha mur o lu þur ve yoð ru lur ki, to hu - mun ö lü mü, süm bü lün ha ya tý ný ne ti ce ve rir. De - mek çe kir de ðin ö lü mü, süm bü lün ha ya tý nýn baþ - lan gý cý dýr ve ya ha ya tý nýn tâ ken di si dir. Öy ley se çe - kir de ðin bu ö lü mü ha yat ka dar mun ta zam dýr, ha - yat ka dar ya ra týl mýþ týr! Hem son ra ha yat sa hi bi mey ve le rin ve ya hay van la rýn in san mi de sin de ö - lüm le ri, in sa nî ha ya ta çýk ma la rý na bir ba sa mak týr. Öy ley se bu ö lü mün mey ve ler ve hay van lar i çin ye - ni ve da ha mun ta zam bir ya ra týl ma me se le si ol du - ðu nu söy le mek zor ol maz. Ýþ te en a þa ðý ha yat ta ba ka sý na sa hip o lan bit ki ha ya tý nýn ö lü mü böy le mun ta zam bir ya ra tý lý þa baþ lan gýç o lu yor ve kay nak lýk e di yor sa, ha yat ta ba - ka sý nýn en üs tü nün de ya þa yan in san ha ya tý nýn ba - þý na ge len ö lüm, el bet te da ha mun ta zam ve ba ki bir ha ya týn ba sa ma ðý ve baþ lan gý cý o la cak týr. Yer al tý na gir miþ bir çe kir de ðin ha va â le min de bir a ðaç ol ma sý gi bi, yer al tý na gi ren bir in san da, ber zah â - le min de ba ki ha yat süm bü lü ve re cek tir. 2 Be dî üz za man, ö lü mün dört a çý dan ni met ol du - ðu nu be yan e der. Sý ray la e le a la lým: 1- Ö lüm, ki mi in sa ný a ðýr laþ mýþ o lan ha yat va zi - fe sin den ve ha yat yü kün den kur ta rýp yüz de dok - san do kuz dost la rý na ka vuþ ma sý ný sað la yan ber zah â le mi nin ka pý sý hük mün de ol du ðun dan, yaþ lý lar i le a ðýr ve ça re si tü ken miþ has ta lar i çin en bü yük bir ni met tir. Ay rý ca ö lüm e be dî sa a de tin ka pý sý dýr ve baþ lan gý cý dýr. Bi zi ö lüm ö te si ni met le re u laþ tý ran bir ka pý hük mün de o lan ö lü mün ken di si de, bu a - çý dan, ni met ten baþ ka bir þey de ðil dir Ö lüm mü mi ni, dar, sý kýn tý lý, dað da ða lý, kar - ma þýk ve fýr tý na lý dün ya ka ran lý ðýn dan çý ka rýr; ge - niþ, se vinç li, ýz tý rap sýz ve ba ki bir ha ya ta maz har e - der. Ki þi yi, ha ki kî sev gi li o lan Ce nâb-ý Al lah ýn rah - met da i re si ne a lýr. Bil has sa i man eh li i çin ö lüm ka - ran lýk lý bir ku yu að zý de ðil, nur lu â lem le rin ka pý sý - dýr. Dün ya i se bü tün gör ke miy le ve a lý cý lý ðýy la, ahi - re te nis pe ten bir zin dan hük mün de dir. El bet te dün ya ka ran lý ðýn dan Cen net ler bah çe si ne çýk mak, sý kýn tý lý ve tut sak cis ma nî ha yat tan ra hat â le mi ne ve ruh la rýn u çuþ tu ðu â le me geç mek ve Rah man ýn hu zu ru na git mek bin can i le ar zu e di lir bir se ya - hat tir. Hat ta bir sa a det tir. 4 Ö lüm bu yö nüy le de tar tý þýl maz bir ni met tir. 3- Ýh ti yar lýk gi bi ha yat þart la rý ný a ðýr laþ tý ran bir çok o lay var dýr ki, ö lü mü ha ya týn çok üs tün de bir ni met o la rak gös te rir. Me se lâ sa na ýz tý rap ve ren pek ih ti yar an nen ve ba ban i le bir lik te, on la rýn an ne ve ba ba la rý, de de ve ni ne le ri... vs da ya nýl maz, ýz tý - rap lý ve has ta lýk lý hal le riy le se nin ö nün de þim di bu - lun say dý, ha yat ne ka dar çe kil mez bir dert, ö lüm ne ka dar ni met o lur du; his se der din. Hem me se lâ, gü - zel çi çek le rin â þýk la rý o lan gü zel si nek le rin, ký þýn þid det li so ðu ðun da ha yat la rý ne ka dar zah met li, kýþ ön ce si ö lüm le ri ne ka dar rah met ve ni met do lu dur. 4- Uy ku na sýl ki mu sî be te uð ra yan lar, ya ra lý lar ve has ta lar i çin bir ra hat, bir rah met ve bir is ti ra - hat týr. Öy le de uy ku nun bü yük kar de þi o lan ö lüm de, mu sî bet ze de le re, çok a ðýr dert sa hip le ri ne ve in ti ha ra ka dar gö tü ren be lâ lar la müp te lâ o lan la ra tam bir rah met ve ni met tir. Fa kat þüp he siz ö lü - mün bu rah met ve ni met ci he ti i man ve sa lih a mel sa hip le ri i çin dir. Da lâ let eh li i çin i se ö lüm el bet te a zap i çin de a zap, a cý i çin de a cý dýr. 5 DU Â Ey Hâ lýk-ý Mevt ve Ha yat! Ha ya tý bi zim i çin rah - met kýl; a zap kýl ma! Ö lü mü bi zim i çin ni met kýl; nik met kýl ma! Kab ri bi zim i çin nur kýl; nar kýl ma! Ký ya me ti bi zim i çin müj de kýl; kâ bus kýl ma! Mah - þe ri bi zim i çin be rat kýl; ce za kýl ma! Sý ra tý bi zim i - çin ne cat kýl; fa ci a kýl ma! Â min! Dipnotlar: 1- Mülk Sû re si: Mek tû bât, s Ý þâ - râ tü l-ý câz, s Söz ler, s Mek tû bât, s (0 505) Ölümün rahmet yönü Ne den iþ le ri miz düz gün git mi yor, prob lem ler yu ma ðýn da bo ca la yýp du ru yo ruz? Ni çin fert, a i le, top lum-sos yal ve si ya sî ha ya tý mýz da kriz - siz gün ler, se ne ler geç mi yor? Na sýl o lur da, kriz üs tü - ne kriz ü re ten men fa at ü ze ri ne dö nen ca na var si ya - set in la bi rent le rin den kur tu la mý yo ruz? Ne den bir tür lü hak ve hür ri yet le re da ya lý bir a na ya sa mýz yok? Ni çin 87 se ne dir dev let or gan la rý nýn ço ðu yer li ye - ri ne o tur ma mýþ? Tek dü þün ce ye da ya lý, gön lü mü ze ve bey ni mi ze pran ga lar vu ran müs te bit e ði tim sis te - min de i nim i nim in le me miz ne za ma na ka dar sü re - cek? Ne den caf caf lý si ya set mad ra baz la rý nýn si hir le yi - ci söz le ri, cer be ze li söy lem le riy le za man kay be di yo - ruz? Ne den dec ca liz min kýs ka cýn dan, bo yun du ru ðun - dan kur tu la mý yo ruz? Bu nun tek bir se be bi o la bi lir: Zi ra, has ta lýk i çin mü te has sý sý na, prob lem le ri çöz - mek i çin uz ma na mü ra ca at et mi yo ruz. Ne ken di mi zi, ne baþ ka la rý ný kan dý ra lým: Ha - zýk/uz man bir dok tor, hat ta e kip; has ta lýk la rý mý zý teþ his e dip, re çe te ya zýp te da vi et me dik ten son ra prob lem ler yu ma ðýn da bo ca la ma ya de vam e de ce ðiz. Pal ya tif, sun î ted bir ler has ta lý ðý da ha da art tý rýr, müz min ha le ge ti rir. Men fa at ü ze ri ne dö nen (gü - nü müz) ca na var si ya se ti iþ le ri bü tün bü tün ka rýþ tý rý - yor, ge ri yor, ma ni pu le e di yor. Fi ra vu na kar þý kur tu luþ stra te ji si ni kim ge liþ ti re bi - lir? Hz. Mu sa (as). Nem ru da kar þý? Hz. Ýb ra him (as). Dec ca liz me kar þý stra te ji yi, mü ca de le me tot la rý ný kim or ta ya ko ya bi lir? Sa hi büz za man Öy le i se, kâ i - na týn ya zý lý mý, prog ra mý o lan Kur ân ý o ku yan; Kur ân ýn a çý lý mý, mü ces se mi o lan kâ i nat ki tab-ý ke - bi ri ni o ku yan; Re su lûl lah ý (asm) ve Sün net-i Se niy - ye yi o ku yan ve bun la rýn pen ce re sin den ça ðý o ku yan Be di üz za man ý o ku ma lý yýz. Ri sâ le-i Nur re çe te si ni uy gu la ma lý yýz. Ki, prob lem le ri mi zi çö ze lim, has ta lýk - la rý mý zý te da vi e de bi le lim. Ýç â le mi miz de, hiz met te ki ye ri mi zi, du ru þu mu zu, tar zý mý zý, mes lek ve meþ re bi - mi zi net leþ tir me miz ge re kir. Yol ha ri ta mý zý Sa hi büz - za man Be di üz za man mý çi zi yor? Pu su la mýz Ri sâ le-i Nur mu? Prob lem le ri mi zi ki me gö re çö zü yo ruz? Ýç ti mâî ve si ya sî prob lem le ri mi zin de Be di üz za - man a gö re çö zü mü nü an lat ma ya, yaz ma ya ça lý þý yo - ruz. Fa kat, ki mi za man o ku ta mý yor ve ya din le te mi - yo ruz. Bu hal kar þý sýn da ne yap ma lý yýz? Yaz mak tan, an lat mak tan vaz mý ge çe lim? Ha yýr! Çün kü, bi zim va zi fe miz yal nýz ca an lat mak, teb lið dir, ka bul et tir - mek de ðil dir. Va iz le ri miz, ha tip le ri miz se ne ler dir kür sü ler den, min ber ler den al kol, ku mar, fu huþ, zi na, fa iz, si ga ra ve sa ir kö tü huy la rýn, a lýþ kan lýk la rýn za rar - la rý ný an la týr. Dok tor, has ta lýk lar dan ko run ma nýn ve - ya kur tul ma nýn yol la rý ný gös te rir, re çe te ler ya zar. Din le mi yor lar di ye va iz ler ve dok tor lar an lat mak - tan, re çe te yaz mak tan vaz mý geç sin ler? Bi lâ kis da ha bir gay ret ve ha ra ret le an lat ma lý lar. Al lah yo lu na hik met le, gü zel lik le an lat ma nýn yol la rý - ný bul ma lý lar. Çün kü on la rýn va zi fe si teb lið et mek tir. Siv ri si nek tan ta na sýný kes se, bal a rý sý dem de me si ni bo zsa, ya ni her þey tam ters yüz ol sa, ü mi di mi zi yi tir - me me li, aþk ve þevk i le an lat ma ya de vam et me li yiz. Çün kü, bi zim i þi miz bu dur! Krizlerin sebebi fer sa dog ni as ya.com.tr Ýn san lar var dýr, bu lun du ðu top lum da ha - tý rý sa yý lýr, sö zü din le nir. Bir an laþ maz lýk ha lin de ken di si ne baþ vu ru lur, o nun ha - kem li ði ne i ti mat e di lir. Ta raf lar o nun sö zü - nü din ler ler, a ra la rýn da ki ni za ya son ve rir - ler. Bun lar â kil a dam lar, say gýn in san lar dýr. Top lum da ka na at ön der le ri o la rak bi li - nen in san lar var dýr. Bun lar uz man lý ðý na, il - mi ne ve a da le ti ne i ti mat e di len, ka na at le ri top lum ta ra fýn dan ka bul gö ren in san lar dýr. On la rýn söz le ri top lu ma yön ve rir, kar ga þa - yý ön ler. Bir söz le ri i le kit le le ri ya týþ tý rýr lar, küs kün le ri ba rýþ tý rýr lar. Bun lar, top lum da sö zü ge çen ay dýn in san lar dýr. Yi ne in san lar var dýr, söz le ri i le or du lar ha re ke te ge çer. On la rýn söz le ri ba zen kan lý sa vaþ la rýn baþ la ma sý na, ba zen de a kan kan - la rýn dur ma sý na se bep o la bi lir. Ba zý in san la - rýn da söz le ri ka nun o lur, o nun dý þý na çý kýl - maz. Çý kan lar da çok a ðýr be del ler ö de mek zo run da ka lýr lar. Bun lar da hük me den in - san lar dýr. Yi ne in san lar var dýr, bir il de va li, bir ku - rum da mü dür ve ya bir iþ ye rin de pat ron ma ka mýn da dýr lar. O ra da ça lý þan her kes o - nun sö zü nü din le mek zo run da dýr. Bun lar da â mir in san lar dýr. E mir le ri ni her ke se din - let ti rir ler. Ýs ter say gýn in san ol sun, is ter ay dýn in san ol sun, is ter se hü küm dar ve ya â mir ol sun, ki - þi le re ve kit le le re söz ge çir di ði hal de, nef si ne söz ge çi re mi yor sa, o in sa nýn bü tün ka riz ma - sý yer le bir ol muþ de mek tir. Böy le in san la rýn ne i ti ba rý ka lýr, ne ha kim li ði, ne a mir li ði. Me se lâ top lum da ha tý rý sa yý lýr ve nü fuz lu bir in san, e zan se si ni i þit ti ði za man nef si ne bo yun eð di rip ba þý ný sec de ye ko ya mý yor sa, o in sa nýn nef si nin ya nýn da en u fak bir say gýn lý ðý ve i ti ba - rý yok de mek tir. Baþ ka in san la rýn o na say gý gös ter me si, sö zü nü din le me si, o nun ö nün de bo yun eð me si beþ pa ra et mez. Ha tý rý sa yý lýr in - san, nef si ne ha tý rý ný say dý ran in san dýr. Ne fis ken di ni her þe ye hâ kim bi lir, ken di - ni her þey den üs tün gö rür. Hal bu ki her þe - yin sa hi bi ve hâ ki mi Ce nâb-ý Hak týr. Bir in - san, nef si nin fi ra vun lu ðu nu ký ra cak, o nun is ya na de ðil i ta a te mec bur ol du ðu nu ka bul et ti re cek bir kud re te sa hip i se, o in san ger - çek ten kud ret li ve hük mü ge çen in san dýr. Yok sa, bir ül ke ye hâ kim o lup bir mil le te hük met ti ði hal de, nef si ne hük mü geç mi yor - sa, o nun hü küm dar lý ðý beþ pa ra et mez. Bir in san, bir kö tü lük yap ma ya ve ya bir gü nah iþ le me ye ni yet len di ði za man, vic da - nýn u yar ma sý i le nef si ne dö ner de, Ey ga fil nef sim, sen ne ya pý yor sun, bu yap tý ðý nýn gü nah ol du ðu nu bil mi yor mu sun? Bu a yýp ve gü na hýn la Rab bi nin hu zu ru na na sýl çý ka - cak sýn? de di ðin de, nef si bu i ka za i ti bar e - de rek o çir kin a mel den vaz ge çi yor sa, iþ te o in san sö zü din le nen in san dýr. Ne fis ha ra ma el u zat tý ðýn da, kalp ve vic - da nýn i ka zý i le ha re ke te ge çen ve nef si ne, Sen ne ya pý yor sun, bu fi i li nin ha ram ol du - ðu nu, bu yap tý ðý nýn yan lýþ ol du ðu nu bil mi - yor mu sun? Der hal bun dan vaz geç ve e li ni ge ri çek de di ðin de, nef si bu em re bo yun e - ðe rek o fi il den vaz ge çi yor sa, iþ te bu in san, nef si ne e mir le ri ni din le ten â mir in san dýr. Ký sa ca sý, kud ret li hü küm dar, ev ve la nef si - ne hük me de bi len in san dýr. Ý yi bir â mir, nef si ne e mir ve re bi len in san dýr. Ha tý rý sa yý lan in san, nef si ne ha tý rý ný say - dý ran in san dýr. Sö zü ge çen in san, nef si ne söz ge çi ren in - san dýr. Sözü geçen insan, nefsine söz geçiren insandýr Ha di se yi ilk duy du ðum da, göz le rim yaþ la dol du. Ýh ti za za ge len vic da - ným der hal ha re ke te geç ti. Bu nu mut la ka yaz ma lý ve her ke se du yur ma lý di - ye dü þün düm. Ýþ te bi zim gi bi si zi de de rin den et ki le ye - ce ði ne i nan dý ðý mýz ve muh te lif kay nak lar - dan doð ru lu ðu nu te yit et ti ði miz "Ko pan par mak" ha di se siy le il gi li ö zet bil gi ler: Pa zar gü nü Di yar ba kýr'da BDP'nin dü - zen le miþ ol du ðu mi tin gin ar dýn dan çý kan o lay lar da po li se a týl mak i çin ha zýr la nan "ses bom ba sý" bir gös te ri ci nin e lin de pat la dý. Þid det li pat la may la, E. A. i sim li þah sýn sað el i þa ret par ma ðý kop tu. Po lis, "zan lý"nýn ko pan par ma ðý ný bul - mak ve has ta ne ye kal dýr mak i çin a de ta se fer ber ol du. Ya ra lý ki þi, ha di se ma hal lin de bu lu nan par ma ðýy la bir lik te has ta ne ye kal dý rýl dý. Po lis o to suy la has ta ne ye gö tü rü len þah - sýn ce bin de, ay rý ca i kin ci bir bom ba da ha bu lun du. Po lis ler, bu na rað men "Bý ra ka lým, ne ha li var sa gör sün" de me yip, "ya ra lý düþ - man"la rý ný can hav liy le has ta ne ye gö tür - dü ler ve ko pan par ma ðý nýn ye ri ne di kil - me si ni te min et ti ler. Bu in sa nî hiz met le ri se be biy le po lis le re te þek kür e den 46 ya þýn da ki ya ra lý þa hýs, ilk i fa de sin de, ne ol du ðu nu bi le bil me di ði her i ki bom ba yý da hiç ta ný ma dý ðý i ki gen cin ken di si ne ver di ði ni söy le di. A sýl göz ya þar tan hu sus i se þu dur: Po lis ler, ilk e tap ta ken di le ri ne bom bay la sal dý rýr ken ya ra la nan bir te rö ris ti kur tar mak i çin, im - kân la rý ný se fer ber e de rek koþ tu ru yor. Bu po lis ler, ben ce bir "in san lýk ma dal - ya sý"ný hak e di yor. Zi ra, in sa nî ve mes le kî va zi fe le ri ni bi hak kýn yap mýþ lar dýr. Bu ha di se den, ö zel lik le her fýr sat ta po - lis le re taþ, bom ba, mo lo tof a tan, et ra fý ya - kýp yý kan, or ta lý ðý yan gýn ye ri ne dön dü - ren gös te ri ci ler i yi bir ders çý kar ma lý: Ýn - san lýk der di. Ta bi î, sö zü müz bü tün bü tün in sa ni ye ti su kût et me yen le re dir. Ter si ne bir du rum ol say dý Þa yet, ben ze ri bir yer de ter si ne bir du - rum söz ko nu su ol say dý, hiç þüp he siz yi - ne ay ný þey le ri söy ler dik. Ya ni, ya ra lý bir po lis ve ya as ker i çin ben ze rî bir fe da kâr lýk ör ne ði gös te ren her han gi bir "gös te ri ci"nin ser gi le miþ ol - du ðu in sa nî tav rý da al kýþ lar dýk. Ýn san lar, her han gi bir se bep le kar þý kar - þý ya ge le bi lir. Za af la rý se be biy le de di di þe - bi lir ler, i tiþ ka kýþ o la bi lir ler. Bu na rað men, yi ne de in sa nî dav ran ma - yý u nut ma ma lý ve ih mal et me me li dir ler. Za man za man po lis le rin "o ran tý sýz güç" kul lan ma la rý ve ya va tan da þý hak sýz ye re ez me ye ça lýþ ma la rý bi zi ne de re ce ra hat - sýz e di yor sa "ko pan par mak" ör ne ðin de ol du ðu gi bi gö rev es na sýn da ki in sa nî tu - tum ve dav ra nýþ la rý da bi zi o de re ce duy - gu lan dý rýp mem nun e di yor. El hâ sýl: Mut lak ek se ri ye ti nin bi zim gi bi dü þün dü ðü ne i nan dý ðý mýz Di yar be kir'li hem þeh ri le ri mi zin, bu ya zý dan bir ih ti mal a lýn gan lýk du ya cak di ðer ba zý hem þeh ri le - ri mi ze ko nu yu an la ya cak la rý bir üs lup la i - zah et me le ri ni ar zu ve ta lep e di yo ruz. Fut bol fa na tiz mi nin so nu cu Me þin top, a teþ to pu na dön dü. Fut bol da "za fer ku pa sý" ka zan(dýr)mýþ gö rü nen le re, þu sý ra lar a de ta bi rer "müc - rim" na za rýy la ba ký lý yor. Sa yý sýz va tan daþ i se, "Ben za ten böy le bir ge liþ me nin o la ca ðý ný u zun za man dan be ri bek li yor dum" di yor. O lan la rý bi li yor su nuz. "Fut bo lun ge ne ral le ri", þi ke id di a sýy la an sý zýn ve a par to par þe kil de gö zal tý na a - lýn dý. Bu da ha ilk dal ga; bu nun de va mý ve art - çý sar sýn tý la rý da kuv vet le muh te mel. Fut bol dün ya sýn da ya þa nan bu ad lî dep - rem kar þý sýn da, a cip tir ki top lum dan cid - dî bir tep ki, bir re ak si yon yok. Mil yon lar ca va tan daþ, a de ta þo ke ol muþ du rum da. Zi ra, bü tün bu o lup bi ten le rin o dak nok ta sýn da bu lu nan spor ku lü bü, Tür ki - ye'de en çok ta raf ta rý bu lu nan FB yö ne ti - mi bu lu nu yor. Dü þün dü rü cü nok ta lar 1) Ýþ, çýð rýn dan çýk mýþ: Fut bol, Tür ki ye'de bir "spor da lý" ol - mak tan çýk mýþ, a de ta fa na tiz min, þid de tin prim yap tý ðý; si lâ hýn, pa ra nýn kol gez di ði, çe te le rin, maf ya nýn ci rit at tý ðý bir a re na ya dö nüþ müþ tür. Bu i se, hay li dü þün dü rü cü bir du rum. 2) Za man la ma fak tö rü: Var lý ðý pek çok kim se ta ra fýn dan dil len - di ri len "þi ke id di a la rý"yla il gi li o pe ras yo - nu nun, ö zel lik le ge nel se çim le rin ya pýl - ma sýn dan son ra baþ la týl ma sý, fev ka lâ de dü þün dü rü cü bir nok ta. 3) Gü nü i ti ba riy le za man la ma: Pa zar sa ba hý gö zal tý na FB Ku lü bü Baþ - ka ný A ziz Yýl dý rým, Ma yýs a yýn da ev len di ði ye ni e þiy le Pa zar te si gü nü ba la yý i çin ABD'ye gi de cek ti. Ba la yý ha ya li su ya düþ - tü, ze hir ol du. Baþ kan'ýn kaç ma ih ti ma li - nin na za ra a lýn dý ðý bu hu sus da, hay li dü - þün dü rü cü gel di. 4) Bor sa da ki ge liþ me ler: Bor sa da ki FB his se le ri nin te pe tak lak dü þü þü, þim di lik bir "kü çük ký ya met"i an - dý rý yor. Bir yýl lýk kâr, bir gün de he bâ o lup git miþ. Þi ke id di a sý mah ke me de is pat la nýr sa þa - yet, a sýl "bü yük ký ya met" o za man ko pa - cak de mek tir. 5) Kal bu rüs tü ki þi ler Bü yük spor ku lüp le ri nin yö ne ti min de, bü yük zen gin ler, güç lü si ya set çi ler ve kud ret li e mek li ge ne ral ler de var. Ba ka lým, ya þa nan zin cir le me ha di se le rin u cu kim le - re ve ne re le re ka dar u za yýp gi de cek; bek - le yip gö re lim. TA ZÝ YE Muh te rem Ta lip Çi çek'in a ða be yi Ah met Çi çek i le Öz gür Ni zam kar de þi mi zin ba ba sý Sey han Ni zam Hakk'ýn rah me ti ne ka vuþ - muþ lar dýr. Ve fat e den le re Al lah'tan rah - met ve mað fi ret, ya kýn la rý na sa býr di ler, ta zi yet le ri mi su na rým. MLS Res ne li Ni ya zi Bey hür ri yet/meþ rû ti - yet uð ru na Ma nas - týr'da da ða çýk tý. Üs tad Sa id Nur sî, bir mek - tu bun da bu hür ri yet kah ra - ma ný na Ey za ma nýn Rüs te - mi Zâl i di ye hi tap e der. Bu hi tap þek liy le, o na yaz mýþ ol du ðu bir mek tup - ta, hür ri yet ve meþ rû ti yet me se le sin de ken di siy le ay - ný fi kir le ri pay laþ tý ðý ný kay - da ge çer. (Bkz: Nu tuk & Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri) Ni ya zi Bey, I I. Meþ rû ti yet i lâ ný ný ha zýr la yan la rýn ba - þýn da ge lir. O nu çe ke me yen Ýt ti hat çý ko mi ta cý la rý, ne ya zýk ki o - nu 1913 se ne sin de Ar na - vut luk'ta kat let ti ler. 6 Temmuz 1908 TARÝHTE BUGÜN Kolaðasý Resneli Niyazi Bey ( ) Hürriyet kahramaný Manastýr'da Ýnsanlýktan çýkmayanlar 'kopan parmak'tan iyi bir ders çýkarmalý

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Usulusludur Yeni araladýðým perdemin camýna vuran yaðmur damlalarý, usul ca yaþamadýðým hayatý ne kadar da hýzlý yaþadýðýmý hissettirdi. Âheste çek kürekleri, mehtâb uyanmasýn/ Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasýn mýsralarýnýn hafif kekremsi tadý konuyor, kalbimin dudaklarýna. Öyle ya, Aðýr aðýr çýkacaksýn bu merdivenlerden demiyor muydu þâir? Usul ca, tahtalarýn gýcýrtýsýný duya duya Sükûn ve sükûtun derinliðini yudumlaya yudumlaya çýkmalýydým hayat basamaklarýný. Düþürdükçe hýzýmý, ibresi deðiþecekti farkýndalýðýmýn ve dümtek âhengiyle ses verecekti dilime yüreðimin sesi. Yavaþlamak için önce koþuyor olduðumu fark etmeliyim o hâlde. Çünkü fark etmenin bir adým sonrasý dikkat etmek. Yüzümü çevirirken âleme, bakmakla görmenin farkýný fark ettikçe, lezzetlenecek bakýþýma deðen renk cümbüþü. *** Takýp aklýma hayal kanatlarýný, gözlerimi kapýyorum sahil kenarýnda ayaklarým deðerken suya. Hýþýrtýyla þýrýltýnýn birbirini tamamlayan sesini dinliyorum. Bir ân-ý dâim kadar çok tekrarý var ki þu ânýn, hiç yaþanmamýþ bir ânýna þahitlik ediyorum sanki zamanýn. Hayatýmýn, koca bir andan ibaret olduðunu hissettikçe ve burnumu okþarken arka siteden gelen hanýmelinin kokusu, kelebeði kovalayýp yorulan kediciðe gülerken görüyorum aklýmý. Ruhumun aynasýna yansýyan resimler Ve çok sevdiðim bir yakýnýmý görmüþ kadar mutlu olurken, ruhuma dokunuyorum usul usul. Etrafýmda geliþen þevk içindeki faaliyet ve hareketin varlýðýma ne kadar ve nasýl anlam kattýðýný görüyorum. Birine veyahut bir þeye zaman ayýrmak, onu sevdiðimi hâlimle hissettirmek hazlarýn en nazlýsý *** Akþama ne yemek yapsam? diye düþünüyorum yürürken. Bir sesle irkiliyorum. Kaldýrým taþlarýný sayan birkaç çocuk yavaþlatýyor adýmlarýmý. Ve her gün geçtiðim kaldýrým taþlarýndaki desenler yerleþiyor gözbebeðime. Bu desenler ne zamandan beri var? diye komik bir soru düþüyor dilime. Gülümsüyorum Tebessüm edecek hâlde olmadýðýmý sanýrken hem de. Sonra yemek yapýyorum, aklým gördüðüm kaldýrým taþlarýnýn desenlerine kaymadan. Baharatýn kokusunu duyup, tuzun beyaz ve saf hâlini izliyorum. Soðaný yaðýn içinde âhenkle dans ederken yakalýyorum. Ve sebzelerin birbirine yakýþan renklerinin fotoðrafýný çekiyor yine gözbebeklerim. Nihayetinde hayatýn anlarýn birleþiminden doðan uzun bir þimdi olduðunu, yaþayarak tecrübe ediyorum. *** Ömrüme sýðýþtýrmak için uðraþtýklarýmýn listesini yapýyorum. Yazmaktan yorulurken, nasýl yaþadýðýmý sorguluyorum. Dýþýmla uðraþýrken, içimin caddelerinin ölü anlarla dolu olduðunu fark etmek, ürkütüyor gönlümü. Yetiþememenin verdiði kaygý ile hýzlanýp ölüme ne çok yaþanmamýþ þimdi baðýþlamýþým cömertçe. Ömrümün ortasýnda fark ediyorum. Kâinattaki her parça birbiriyle iliþkili iken ve benden baþka bütün yaratýlmýþ sakince hareket ediyorken Her þeyin âhenkle aktýðý bir hayatta, mevsimler bile sýrayý bozmadan ilerlerken, utanýyorum usulca yaþayamadýðým duygularýmdan. Ýhtiyaçlarýmý daha çabuk gidermek için hýzlanýrken, sabýrsýzlýk ve tahammülsüzlük girdabýna hapsolmuþum. Boþuna, Hatýrlamak isteyen kiþinin adýmlarýný yavaþlattýðýný, unutmak isteyen kiþinin ise hýzlandýrdýðýný dile getirmemiþ Milan Kundera, Yavaþlýk kitabýnda. Attýðým her adým benden uzaktayken, sahip olduklarýmý hatýrlayýp þükrümü arttýrmak için yavaþlama zamanýdýr artýk. Dünyayý bir kum taneciðinde Ve yabanî bir çiçekte cenneti Avucunun içine sýnýrsýzlýðý sýðdýr ve dahi bir tek ânýn içine sonsuzluðu diyen þâir misali, yaþarken mutlu olmanýn sýrrýný çok ince çizgilerle çizme zamaný deðil mi? Hoca Akþehir semalarýnda Yamaç Paraþütü Öðretmeni Fahri Çavdar Temsili Nasreddin Hoca olarak Akþehir de uçuþ yaptý. Çavdar, Temsilî Nasreddin Hoca olarak, Akþehir semalarýnda sevgi ve barýþ mayasý çaldým dedi. Akþehir de devam eden 52. Uluslararasý Akþehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamýnda temsili Nasreddin Hoca Fahri Çavdar, Akþehir semalarýnda yamaç paraþütü ile uçarak halka gökyüzünden dâvetiye attý. Akþehir semalarýna yükselen temsili Nasreddin Hoca ve ayný zamanda Yamaç Paraþütü öðretmeni olan Fahri Çavdar, uçuþ öncesi yaptýðý konuþmada, Gülmecenin baþkenti Akþehir den yamaç paraþütü ile gökyüzünden tüm dünyaya sevgi ve barýþ mayasý çalacaðým dedi. Ýstanbul / Yeni Asya Aileler,çocuklarýna hediyeolarakkitapalýyor B U L M A C A 1 66 baþarýlý gence yurtdýþý bursu TÜRK Eðitim Vakfý ndan (TEV) öðretim yýlýnda yurt dýþý yüksek lisans ve üst ihtisas bursu almaya hak kazanan 66 yeni bursiyer tanýtýldý. TEV in bursuyla halen ABD, Ýngiltere, Almanya ve Fransa daki çeþitli üniversitelerde yüksek lisans ve üst ihtisas yapma þansý yakalayan 97 baþarýlý gence, öðretim yýlýnda 66 yeni bursiyer daha eklendi. TEV, Türkiye nin geleceðini kuracak liderler yetiþtirmek üzere, 1969 yýlýndan bu yana yurt dýþýnda yüksek lisans ve doktora burslarý veriyor. Bugüne kadar 1309 gence yurt dýþý bursu saðlayan TEV, eðitime gönül vermiþ baðýþçýlar ve vakýf çalýþanlarý ile ülkemizin ihtiyaç duyduðu üst düzey yönetici, bilim adamý ve sanatçýlarýn yetiþmesine destek oluyor. Ýstanbul / Yeni Asya Hazýrlayan: Erdal Odabaþ OKULLARIN tatile girmesiyle kitap satýþ reyonlarýnda hareketlilik baþladý. Kitapçýlarýn vitrinlerini çocuk kitaplarý süslüyor. Birçok aile, boþ vakitlerini deðerlendirmek için çocuklarýnýn tatil eþyalarýnýn yanýnda masal, öykü, tatil seti, dinî bilgiler içeren kitaplarý da alýyor. Özellikle çocuk kitaplarýndaki gözle görülür artýþ dikkat çekiyor. Muþtu Yayýnlarý Müdürü Mustafa Ö- zün, normal zamanlara göre satýþlarda yüzde 40 lýk bir artýþ meydana geldiðini söyledi. Tatil dönemlerinde çocuk kitaplarýnda indirim kampanyalarý düzenlediklerini, yaz aylarýnda anne babalarýn çocuklarýný Kur ân-ý Kerim ve dini bilgileri öðrenimine yönlendirdiðini hatýrlatan Özün, yaþ gruplarýna göre elifba ve ilmihal kitaplarýnýn da raðbet gördüðünü bildirdi. Timaþ Çocuk Marka Yönetmeni Sevinç Erzurumlu, yaz aylarýnda çocuklara dönük farklý çalýþmalar yaptýklarýný ifade etti. Neþeli faaliyetler, boyama ile tarih, coðrafya, fen bilimleri gibi dersleri eðlenceli hale getiren kitap serileri sunduklarýný dile getiren Erzurumlu, Bu tür kitaplar tatil dönemlerinde daha fazla ilgi görüyor. Çocuk hem eðleniyor, hem de öðreniyor. Neþeli etkinlikler serimizde ise anne, baba ve çocuðun ortak yapabileceði aktiviteler mevcut. Erzurumlu, ailelerin, çocuðun kiþilik ve yaþýna uygun kitaplarý tercih etmeleri gerektiðini hatýrlattý. NT Adana Merkez Maðazasý Kitap Sorumlusu Hamza Yavuz da yaz tatilinde çocuk kitaplarýna talebin arttýðýný kaydetti. Bu dönemde çocuk kitaplarý satýþýnda yaklaþýk yüzde 60 lýk artýþ meydana geldiðini anlatan Yavuz, müþterilerin daha fazla kitap alabilmeleri için ikinci kitaba yüzde 50 indirim diye kampanyalar düzenlediklerini söyledi. Adana / cihan Moda nýn MermerKonaðý ihtiþamlýgünlerinegeridönüyor YILLAR önce prensesler ve paþalara ev sahipliði yapan, sonrasýnda öðrencileri aðýrlayan Kadýköy Kýz Lisesi nin bahçesindeki 135 yýllýk tarihî Mahmut Muhtar Paþa Köþkü Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi nin eliyle görkemli günlerine geri dönüyor. Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan proje çizimleri yapýlan ve Mermer Konak olarak da bilinen Mahmut Muhtar Paþa Köþkü, 1999 depreminden büyük zarar görmüþ ve kullanýlamaz hale gelmiþti. Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi nin, Ýstanbul un paha biçilmez kültür mirasýný koruma ve iyileþtirme çalýþmalarý sürüyor. Mahmut Muhtar Paþa Köþkü Restorasyon Projesi, yapýlan araþtýrmalar ve belgeleme çalýþmalarý sonucu oluþturulan restitüsyon projesi doðrultusunda hazýrlandý. Restorasyon projesinde, köþkün özgün malzemeleriyle ve geleneksel yapým teknikleri ile onarýlýp saðlamlaþtýrýlmasý ve yapýya iþlevler teklif edilerek kullanýlýr duruma getirilmesi planlanýyor. Kültür Sanat Servisi SOLDAN SAÐA 1. Yazan, yazýcý, usta yazýcý. - Duvarlarý boyamak için kullanýlan sulandýrýlmýþ kireç veya boya. 2. Mitoz ve mayoz bölünmenin üçüncü safhasý. - Hava ve deniz taþýtlarýnda, taþýta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doðrultuda götürmeye yarayan hareketli parça. 3. Batmanda bir petrol bölgemiz. - Bir bayan adý. 4. Konya'da bir barajýmýz. - Kemiklerin yuvarlak ucu. - Gariplikleri ile ünlü bir eski çað ülkesi. 5. Bahar mevsimini konu olan divan edebiyatý þiiri. 6. Utanma duygusu. - Ayrý türden olan ö- gelerin karýþtýrýlmasýyla oluþmuþ, muhtelif. - Harmanda döðeni boyunduruða takan, iki ucu çengelli aðaç araç. 7. Uygulamalý olarak yapýlan askerlik eðitimi. 8. Þehirler arasý yollarýn iki tarafýnda yayalarýn yürümesine ve taþýtlarýn trafiði aksatmadan durabilmesine yarayan çakýl veya toprak yol. - Kelime baþýnda kullanýlan ve kullanýldýðý kelimeye olumsuz anlam katan ön ek. 9. Yeryüzünde en çok ilgi gören mabed. - Elçilik görevlisi. 10. Elektrikle ayrýþým olayýnda ve pillerde indirgenme tepkimesinin olduðu elektrot. - Geçilmesi zor dað geçidi. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Balýkla beslenen perde a- yaklý su kuþu. 2. Sermaye, kapital. - Bir renk. 3. Aç gözlülük. - Eski metinlerde Recep ayýnýn simgesi. 4. Floresan antikor deneyi. - Bir iþ veya durumun sonu, sonuç. 5. Yüksek bir yerden bakýldýðýnda göz önüne serilen geniþ görünüþ. 6. Baþ, kumandan, amir. - Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrýntýlarýyla algýlanan, iyi görünen. 7. Sözünden, kararýndan dönmek, vazgeçmek Etrafý su ile çevrili kara parçasý. - Alfabemizde ilk iki sesli harf. - Mekan'da orta. 9. Ýki yaþýnda diþi sýðýr. - Hücum, saldýrý. 10. Niþastayý parçalayarak þekere çeviren bir enzim. - Voltamperin kýsasý. 11. Bir bayan adý. - Kimi yörelerimizde elbise yerine kullanýlan kelime. 12. Dað lâlesi.- Bir þart eki. Ýlginçtir, bir arkadaþým, 22. yüzyýlda doðmadýðýnýn üzüntüsünü paylaþmýþtý benimle. Ardýndan eklemiþti: Düþünsene Bilgisayarýn keþfi, cep telefonunun insanlýðýn hizmetine sunulmasý, internetin i- cadý, facebook, twitter gibi sosyal medyanýn kuruluþu ne kadar muazzam bir iletiþim dünyasýnýn kapýsýný araladý bize. Kim bilir ben bu dünyadan göçüp gittikten sonra neler neler keþfedilecek! Hani þu filmlerde hep hikâye edilen ýþýnlanma o- layý ölümümden sonra gerçekleþirse ne çok þey kaybedeceðim. Ýlk defa böyle bir düþünceyle karþýlaþmýþtým, þaþkýndým. Evet, bilgi/uzay çaðý olarak nitelendirilen yirmi birinci yüzyýlda yaþýyoruz. Yaþadýðýmýz asrýn aldýðý isim dolayýsýyla bizler de bilgi toplumu olarak adlandýrýlýyoruz. Bilgi toplumunda ise temel deðer, amaçlara u- laþma yoluyla tatmin olmak ile maddî ihtiyaçlarýn giderilmesi mefkûresinden geçiyor. Bu iki maksadýn þekillendirdiði gayeler doðrultusunda kendimize bir hayat biçiyoruz hýrsla, ýsrarla, tamahkârlýkla. * Benim ise aklýmda, bunca bilgi yýðýnýnýn içinde neden hakikî manada birkaç ilme vakýf olmadýðým sorusu çýnlýyordu sürekli. Mezun olduðum fakültede altmýþtan fazla ders görmeme raðmen niçin ikisinde yahut üçünde adamakýllý mütehassýs deðilim? Oysa eski zamanýn âlimleri hadis alanýnda uzman olduðu gibi ayný zamanda fýkýh, kelâm, tefsir ilimlerinde de üstat olabiliyordu. Ebu Hanife, Ýbn Teymiyye, Ýbni Kesîr, Taberi, Kadý Beydâvî ve daha birçoðu bunun en güzel örneði olarak eserleriyle, fikirleriyle günümüze kadar ulaþýyor ve bizleri hayran býrakýyorlar. Uzun zaman cevapsýz kalan bu sorum gün geldi cevabýný buldu. Cevabý çaðýn eþsiz güzelinin Sözler isimli eserinde mahfuzdu. Sabýrla gizemlerinden sýyrýlacaðý, nazarýma çarpacaðý ve sualime karþýlýk vereceði günü bekliyordu. Bediüzzaman sorumu þöyle cevaplandýrýyordu yýllar evvelinden: Geçmiþ zamanýn insaný ebedî saadeti, huzuru arzular ve bu hedef için çabalarken, günümüz insaný nazarýný dünya mutluluðuna çevirmiþti. Dahasý geçim derdinin sýkýntýsý, bu sýkýntýnýn tevekkülsüzlük boyutunda bir hastalýk misali insan ruhunu kemirerek sersemlik aþýlamasý da vardý. Her þeyi tabiata ve maddeye dayandýran felsefe bu felsefenin yaygaracýlarý dinsizlik komiteleri ve izm ler, akýmlar boþ durmuyor akla adeta körlük veriyordu. Iþýktan mahrum kalan zihin ve kabiliyetler iþlevini yerine getirmez hale gelirken aslýný ve amacýný kaybediyordu. * Bu yüzden olsa gerek, yüzlerce bilgi bombardýmanýnýn altýnda acemilikten öteye geçemiyoruz Bilgi çaðýnýn acemileri 100 Temel Eser konferanslarý TÜRKÝYE Ýlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliði (ÝLESAM) Ýstanbul Þubesi Bakýrköy Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü ile birlikte Türkiye nin en önemli kültür ve eðitim faaliyetini uygulamaya koyuyor. Proje kapsamýnda 1 Ekim Haziran 2012 tarihleri arasýnda 100 Yazar ve Akademisyen; 100 Temel Eser Konferanslarý baþlýðý altýnda, Bakýrköy de bulunan 41 ilköðretim ve ortaöðretim kurumunda, 400 programdan oluþan bir dizi faaliyet düzenlenecek. Eðitimi kültürle, kültürü de eðitimle buluþturacak olan 100 Yazar ve Akademisyen; 100 Temel Eser Konferanslarý ile öðrencilerin iyi modelleri tanýmalarý ve zihin dünyalarýnýn daha da aydýnlanmasý hedefleniyor. Said Temur / Ýstanbul BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Ü V E R Ý S Ý L A K A S A Y A S E T Ý T A T Þ M K M A K A R Y Ý K G M A S A T A L E T K M Ý N A N A T M S E D E F A A E K E L E A F K L E Ý R Ý R N E K M A L Ý Y E R R S A B R K A R N E E C A L A T Ý A L L Ý Y E T I A R N E T E K A K S A F

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER DÖVÝZ EFEKTÝF MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI 2011 Cinsi Cinsi 1ABDDOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1 EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ 5 TEMMUZ ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ DÖVÝZ EFEKTÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,6280 ÖN CE KÝ GÜN 1,6160 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3540 ÖN CE KÝ GÜN 2,3440 DÜN 78,85 ÖN CE KÝ GÜN 77,95 DÜN 531,20 ÖN CE KÝ GÜN 525,25 Yeni yatýrým ile yýlda 700 milyon litre üretime ulaþýlacak. Co la Tur ka ya tý rý ma de vam e di yor CO LA TUR KA, A da pa za rý ndan son ra i kin ci ü re - tim te si si ni, sa tý lan top lam gaz lý i çe ce ðin 5 te 1 i nin Ak de niz Böl ge si nde ol du ðu nu dik ka te a la rak, A da - na ya aç tý. Yýl dýz Hol ding Gý da ve Ý çe cek Gru bu Baþ ka ný Meh met Tü tün cü, A da na i le yýl da 700 mil yon lit re ü re tim ka pa si te si ne u la þýl dý ðý ný söy le di. Ni el sen in yap tý ðý ve Ha zi ran 2010 da ya yýn la dý ðý Mar ka lar a raþ týr ma sý na gö re; Co la Tur ka nýn ko la ka te go ri sin de ilk ak la ge len mar ka lar sý ra la ma sýn da kuv vet li i kin ci mar ka ko nu mun da ol du ðu nu dik kat çe ken Tü tün cü, Bu gü ne ka dar ki spor ya tý rým la rý - mý zýn mar ka bi li nir li ði mi ze kat ký la rý çok bü yük tür. Co la Tur ka, çok ge niþ bir port fö ye sa hip i çe cek gru bu mu zun vaz ge çi le me ye cek ö nem de bir ak tö - rü dür. Ar týk gel di ði miz nok ta da fark lý mec ra lar da Co la Tur ka rek lâm la rý mý zý, fa a li yet le ri mi zi gör me - ye de vam e de cek si niz de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Sað lam GYO i le Saf güç le ri ni bir leþ tir di YIL DIZ Hol ding in gay ri men kul þir ke ti Sað lam GYO i le Saf Gay ri men kul güç le ri ni bir leþ tir di. Saf Gay ri men kul, Sað lam GYO i le bir le þe rek hal ka a çý - lý yor. Üç bü yük or tak; Yýl dýz Hol ding, SÝN PAÞ ve Ak kök Gru bu nun gü cü nü Ýs tan bul A na do lu ya ka - sý nýn pres tij pro je si A kas ya i le ha ya ta ge çi ren SAF, Sað lam GYO i le bir le þe rek þir ket ha ya tý na SAF GYO a dý i le de vam e de cek. Bir leþ me den son ra SAF GYO, Tür ki ye nin ilk beþ GYO sun dan bi ri o la rak ko num la na rak, ya tý rým cý sý na güç lü ma li ya pý sý i le yük sek ka zanç lý bir port föy su na cak. Yýl dýz Hol ding Am ba laj, Bi li þim, Gay ri men kul Grup Baþ kan Yar - dým cý sý Ah met Ö zo kur Sað lam GYO i le SAF Gay - ri men kul bir leþ me si i le o lu þa cak or tak lý ðýn ser ma ye gü cü ve or tak la rýn en gin tec rü be si, bu böl ge ler de pro je ge liþ ti re cek kal dý raç la ra sa hip o la cak di ye rek bir leþ me nin ö ne mi ni be lirt ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya Mo ody s: BDDK nýn ka ra rý o lum lu U LUS LA R A RA SI kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Mo ody s, Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku - ru mu nun (BDDK), kar þý lýk sýz tü ke ti ci kre di le ri i çin ban ka la rýn a yýr ma sý ge re ken kar þý lýk o ran la rý nýn art tý rýl ma sý na i liþ kin ka ra rý nýn o lum lu ol du ðu nu bil dir di. Mo ody s in Haf ta lýk Kre di Gö rü nü mü Ra po run da yer a lan a na liz de, BDDK nýn 20 Ha zi - ran da kar þý lýk sýz tü ke ti ci kre di le ri i çin ban ka la rýn a yýr ma sý ge re ken kar þý lýk o ran la rý nýn art tý rýl ma sý na yö ne lik bir ka rar al dý ðý ha týr la tý la rak, BDDK nýn ka - ra rý nýn o lum lu o la rak de ðer len di ril di ði gö rü þü ne yer ve ril di. A na liz de, tedbirin, ha ne hal ký nýn ar tan kre di borç lan ma sý ný kon trol al tý na al ma ya ve u zun va de li kar þý lýk sýz tü ke ti ci kre di le ri ne yö ne lik ar tan kre di ris ki ne kar þý ol du ðu kay de dil di. Mo ody s, BDDK nýn al dý ðý ka ra rý, kre di bü yü me si ni a zalt mak i çin Türk yet ki li ler ce a lý nan en gel le yi ci bir tedbir o - la rak de ðer len dir di. An ka ra / a a THY nin Ne cef u çuþ la rý baþ la dý TÜRK Ha va Yol la rý nýn (THY), Bað dat, Er bil ve Bas ra dan son ra I rak ta u çuþ ger çek leþ tir di ði 4. u çuþ nok ta sý o lan Ne cef se fe ri dün baþ la dý. THY Ba sýn Mü þa vir li ðin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ne cef u - çuþ la rý Sa lý, Per þem be ve Cu mar te si gün le ri haf ta da 3 se fer, Ýs tan bul-ne cef-bas ra-ýs tan bul o la rak ger - çek le þe cek. Ýs tan bul dan Ne cef e 31 A ðus tos ta ri hin - den ön ce ya pý la cak se ya hat ler de, gi diþ-dö nüþ bütün ver gi ler da hil 275 e u ro dan baþ la yan üc ret ler le se ya - hat e di le bi le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Vergiyi böyle kaçýrmýþlar! VER GÝ ÝN CE LE ME LE RÝ, VER GÝ KA ÇIR MAK Ý ÇÝN HER YO LA BAÞ VU RUL DU ÐU NU OR TA YA KOY DU. HA SI LA TI PA RA VAN ÞÝR KET LE RÝN POS MA KÝ NE LE RÝ NÝ KUL LA NA RAK TAH SÝL ET MEK, KA ZAN CI NI SAK LA MAK Ý ÇÝN VER GÝ CEN NET LE RÝN DE ÞÝR KET KUR MAK BUN LAR DAN BÝR KA ÇI. MA LÝYE Ba kan lý ðý Ge lir ler Kon tro lör le ri Baþ kan lý ðýn dan e di - ni len bil gi ye gö re, Tür ki ye ça pýn da ger çek leþ ti ri len ver gi in - ce le me le rin de mü kel lef le rin çok de ði þik ver gi ka çýr ma tek - nik le ri ne baþ vur du ðu be lir len di. Ba zý fir ma la rýn ih ra cat ge lir - le ri ni ça lýþ týr dýk la rý iþ çi ler a dý na ban ka lar da aç týr dýk la rý he - sap la ra ak tart tý ðý an la þý lýr ken, ba zý þir ket le rin de sa týþ ge lir le - ri ni ver gi cen net le ri ne trans fer e de rek giz le di ði belirlendi. Ha sý la tý ný giz le mek i çin kur du ðu pa ra van þir ket le rin POS ma ki ne le ri ni kul lan mak da, da ha az ver gi ö de mek i çin ku ru - lan pa zar la ma þir ket le ri ne em sal be de lin al týn da sa týþ gös ter - mek de sýk baþ vu ru lan ver gi ka çýr ma yön tem le ri a ra sýn da yer al dý. NA SIL VER GÝ KA ÇIR DI LAR? Ge lir ler Kon tro lör le ri nin ger çek leþ tir di ði ba zý ver gi in - ce le me so nuç la rý þöy le: -Ma den ü re ti ci si bü yük bir fir ma, yurt dý þý na yap tý ðý sa - týþ lar dan el de et ti ði ka zan cý, ver gi cen ne ti ül ke le rin sað la - dý ðý im kân la rý kul la na rak giz le di. Söz ko nu su fir ma, bu - nun i çin ön ce lik le ver gi cen ne ti Vir gin A da la rýn da ye ni bir þir ket kur du. Mer mer ih ra ca tý ný da yurt dý þýn da ki ger - çek a lý cý ye ri ne ver gi cen ne tin de mu kim fir ma a dý na dü - þük be del le fa tu ra lan dýr dý. An cak mal lar ni haî a lý cý ya gön - de ril di. Ver gi cen ne tin de ku ru lan fir ma i se mal lar i çin ni - haî a lý cý ya ger çek sa týþ be de li ü ze rin den fa tu ra dü zen le di. Böy le ce sa týþ kâ rý nýn ö nem li bir kýs mý, ver gi yü kü sý fýr ya da sý fý ra ya kýn ver gi cen ne ti ül ke ye trans fer e di le rek, Tür - ki ye de ver gi ye ta bi tu tu lan ka zanç tu ta rý a zal týl dý. -Bir baþ ka bü yük fir ma, mer mer o ca ðýn dan çý ka rý la rak iþ - le di ði mer me ri yurt dý þý na ih raç et ti. Ýn ce le me ler sý ra sýn da, bu fir ma da ça lý þan ba zý iþ çi le rin ban ka he sap la rý na ba kýl dý. He sap la ra sýk sýk Çin den yük sek tu tar lar da pa ra trans fer e - dil di ði gö rül dü. Ýn ce le me de rin leþ ti ril di ðin de, fir ma nýn Çin e yap tý ðý mer mer ih ra ca tý nýn sa týþ be del le ri nin çok bü - yük kýs mý nýn iþ çi ler a dý na ban ka lar da a çý lan he sap la ra ak ta - rýl dý ðý, bu þe kil de ver gi siz ka zanç el de e dil di ði an la þýl dý. -Am ba laj sek tö rün de fa a li yet gös te ren bü yük bir fir ma, Me mur ma aþ ar tý þý, iþ çi yi i ki ye kat la dý TÜRK-ÝÞ ÝN a raþ týr ma sý na gö re, dö ne min de en dü þük me mur ma - a þý 896 li ra, en dü þük ka mu iþ çi üc re ti i - se 404 li ra art tý. Kon fe de ras yon, ka mu - da en dü þük me mur ma a þý i le en dü þük iþ çi üc re ti nin kar þý laþ tý rýl dý ðý bir a raþ týr - ma yap tý. A raþ týr ma ya gö re, O cak 2003 te a i le yar dý mý ve ço cuk pa ra sý ha - riç net li ra o lan en dü þük me mur ma a þý, 2011 yý lýn da li ra ya çýk tý. Bu na kar þý lýk, en dü þük iþ çi üc re ti i se net 226 li ra dan li ra ya yük sel di. En dü þük me mur ma a þýn da ki ar týþ net li ra ya u la þýr ken, en dü þük iþ çi üc re tin de ki ar týþ net li ra da kal dý. En dü þük me mur ma a þýn da dö ne min de ya þa nan ar týþ yüz de yi bu lur ken, en dü þük iþ çi üc re tin de ki ar týþ yüz de ol du. Ö - te yan dan, ilk i þe gi riþ üc ret le ri a çý sýn - dan bir kar þý laþ týr ma ya pýl dý ðýn da da me mur lar ve iþ çi ler a ça sýn da cid dî bir fark lý lýk bu lun du ðu or ta ya ko nul du. Me mur lar da, li ra lýk a i le yar - dý mý ve li ra lýk ço cuk pa ra sý ha riç tu tul du ðun da, il köð re tim me zu nu hiz - yurt i çin de ü re tip, yurt dý þýn da i liþ ki li bir fir ma ya sat mýþ ol du ðu ma mul le rin sa týþ be del le ri ni em sal be de lin çok al - týn da gös ter di ve ka zan cý trans fer fi yat lan dýr ma sý yo luy la ör tü lü o la rak yurt dý þýn da ki fir ma ya ak tar dý. Tür ki ye de ki fir ma, fi yat dü þük lü ðü nü giz le mek i çin de ih raç e di len am ba laj mal ze me le ri ni fa son ü re tim gi bi gös ter di. -Yað ü re ti ci si bir þir ket, dö nem so nun da yap tý ðý de ðer - le me iþ le mi sý ra sýn da ban ka kre di borç la rý na i liþ kin o lu þan leh te kur fark la rý ný ge lir yaz ma dý, bu nun ye ri ne dö nem so nu stok la rý nýn de ðe ri ni ay ný tu tar da a zalt tý. Bu þe kil de bir yan dan ca rî yý lýn ver gi ye ta bi ka zan cý ek sik be yan e di - lir ken, di ðer ta raf tan son ra ki yý la dev re den stok la rýn de - ðe ri yan lýþ be lir len di. -Al kol lü i çe cek sek tö rün de ki ba zý i ma lat çý fir ma lar, Ö zel Tü ke tim Ver gi si zi ya ý na se be bi yet ver di. Ya pý lan in ce le me - ler de, ba zý al kol lü iç ki i ma lat çý la rý, nis bi o ran da ver gi ye ta bi ilk tes lim be de li ni dü þük tut mak ve bu na bað lý o la rak da ha az ÖTV ö de mek i çin ü ret tik le ri ü rün le ri, ken di kur muþ ol - duk la rý pa zar la ma fir ma la rý na em sal be de lin al týn da fi yat tan sat tý gös ter di. Bu þe kil de ol ma sý ge re ken den da ha az ÖTV ö - met li nin i þe gi riþ ma a þý , li se me zu nu me mu run i þe gi riþ ma a þý , mes lek li se si me zu nu tek nis - ye nin i þe gi riþ ma a þý , yük se ko - kul me zu nu tek ni ke rin i þe gi riþ ma a þý i se li ra ya kar þý lýk ge li yor. Ýþ çi - ler de i se bir leþ ti ril miþ sos yal yar dým ö - de me si net li ra i le ik ra mi ye ha riç tu tul du ðun da, ka ra yol la rýn da ye ni i þe baþ la yan bir iþ çi nin üc re ti li ra, i þe ye ni baþ la yan in þa at sür ve ya ný nýn üc re ti li ra, sü rü cü o pe ra tö rü - nün üc re ti li ra, Dev let Su Ýþ le - rin de i þe ye ni baþ la yan va sýf sýz iþ çi nin üc re ti li ra, TCDD de i þe ye ni baþ la yan tren teþ kil iþ çi si nin üc re ti li ra se vi ye sin de bu lu nu yor. ÝÞ ÇÝ NÝN 100 LÝ RA SI 96, ME MU RUN 131 LÝ RA OL DU A raþ týr ma da, ka mu iþ çi si nin üc re ti i le me mur ma aþ la rý re el o la rak da kar þý laþ tý - rýl dý. Bu na gö re, iþ çi nin 100 li ra sý 2002 den 2010 a ge lin di ðin de 95.9 li ra ya ge ri le di. Me mu run 100 li ra sý i se ay ný dö nem so - nun da 131 li ra ya u laþ tý. An ka ra / a a de nir ken, hem gru bun top lam kâ rý art tý, hem de fi yat a - van ta jý el de e di le rek, hak sýz re ka be te se bep o lun du. -Bir de mir çe lik ü re ti ci si, sa tý þa ko nu et ti ði bir ký sým ma mu lü ka yýt dý þý o la rak sat tý. Ka yýt dý þý sa týþ iþ le mi nin giz len me si a ma cýy la da ü re tim ra por la rý ve stok kart la rýy - la oy na dý. Ay rý ca ak tif leþ ti ri lip, a mor tis man yo luy la it fa e - dil me si ge re ken ba zý sa bit kýy met le ri ü re tim ma li ye ti ne da hil et ti. PA RA VAN ÞÝR KE TE HA SI LAT AK TA RI MI -A kar ya kýt is tas yo nu iþ le ten bir fir ma, a kar ya kýt tes lim - le rin den do ðan ha sý la tý ný kur muþ ol du ðu pa ra van þir ket le - rin POS ma ki ne le ri ni kul la na rak tah sil et ti. Bu þe kil de ger - çek ka zanç giz le ne rek, da ha az ver gi ö den di. -Bü yük öl çek li bir gý da fir ma sý, ka yýt dý þý o la rak sat tý ðý ti ca rî mal la rý ný kay dî en van ter le rin de gös ter mek su re tiy le ha sý la tý ný sak la dý. -Top tan kö mür sa tý þý ya pan bü yük bir fir ma, ay ný müþ - te ri le ri ne yap tý ðý sa týþ la rýn bir kýs mý i çin fa tu ra dü zen ler - ken, bir kýs mý ný ka yýt dý þý o la rak sat tý. An ka ra / a a Bi zim Tur dan yurt dý þýn da da i mî fu ar hiz me ti baþlýyor Ye ni As ya Bi zim Tur, ü re ti ci ve ih ra cat çý la ra yurt dý þýn da fu ar ve dis tri bü tör lük hiz met le ri ve re cek. Bu yýl so nun da gi re cek da i mî fu ar ve dis tri bü tör lük hiz met le rin de, ü re ti ci fir ma nýn hem ü rün le ri ser gi le ne cek ve hem de pa zar la ma ve sa tý þý ya pý la cak. Baþ ta Su u di A ra bis tan, I rak, Ku veyt gi bi ül ke ler de baþ la ya cak hiz - met ler den ya rar lan mak is te yen ü re ti ci, ih ra cat çý ve sa na yi ci ler Ye ni As ya Bi zim Tur dan bil gi a la bi lir ler. YERÝNÝZÝ AYIRTMAK ÝÇÝN ACELE EDÝN! SÜLEYMAN KÖSMENE VE RECEP TAÞCI'NIN KATILIMI ÝLE ÝZMÝR KÜLLÝYESÝ YARARINA YAT GEZÝSÝNE DÂVET! TARÝH: PAZAR SAAT: KALKIÞ YERÝ: ÇEÞME GEZÝ YERÝ: ÇEÞME KOY VE ADALARI ÜCRET: 30 TL (SABAH KAHVALTISI, ÖÐLE YEMEÐÝ -BALIK IZGARA- DÂHÝL) ÝZMÝR ÇEÞME GÝDÝÞ DÖNÜÞ YOL ÜCRETÝ: 10 TL. BAYANLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÜTÜN TÜRKÝYE YENÝ ASYA OKUYUCULARI DÂVETLÝDÝR MÜRACAAT: (0 506) (Abdülbasir ÞEKER) Aç lýk sý ný rý 895 li ra ol du BE LE DÝ YE ve Ö zel Ý da re Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý (Bem-Bir-Sen) AR- GE Bi ri mi ta ra fýn dan TÜ ÝK ve ri le ri baz a lý na rak ha zýr la nan 2011 yý lý Ha - zi ran a yý As ga rî Gý da Har ca ma sý (Aç - lýk Sý ný rý) ve As ga rî Ge çim Had di (Yok sul luk Sý ný rý) ra kam la rý a çýk lan dý. Bu na gö re 2011 yý lý Ha zi ran a yýn da aç lýk sý ný rý li ra o la rak be lir le - nir ken, yok sul luk sý ný rý 2.522,57 li ra o la rak ger çek leþ ti. Enf las yon, Ha zi ran a yýn da gý da fi yat la rýn da ki yüz de 6,4 lük ge ri le me nin et ki siy le ta ri hin en bü yük dü þü þü nü ya þa dý. Tür ki ye Ýs ta - tis tik Ku ru mu nun ve ri le ri ne gö re, ge - çen ay Tü ke ti ci Fi yat la rý En dek si nde (TÜ FE) yüz de 1,43 lük re kor dü þüþ o - lur ken, Ü re ti ci Fi yat la rý En dek si (Ü - FE) yüz de 0,01 art tý. Ha zi ran i ti ba rýy la yýl lýk enf las yon TÜ FE de yüz de 6,24, Ü FE de yüz de 10,19 ol du. A na har ca - ma grup la rý i ti ba riy le bir ay ön ce ye gö re en yük sek ar týþ yüz de 1,41 i le e - ði tim gru bun da ger çek leþ ti. Ha zi ran a yýn da en deks te yer a lan grup lar dan eð len ce ve kül tür de yüz de 1,19, çe þit li mal ve hiz met ler de yüz de 1,07, ha ber - leþ me de yüz de 0,71, gi yim ve a yak ka - bý da yüz de 0,64, ev eþ ya sýn da yüz de 0,55, lo kan ta ve o tel ler de yüz de 0,48, u laþ týr ma da yüz de 0,32, ko nut ta yüz - de 0,24, sað lýk ta yüz de 0,04 ar týþ, gý da ve al kol süz i çe cek ler de yüz de -6,40 dü þüþ ya þan dý. Ah met Ter zi / Ankara

12 12 Y ÝLAN Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) ÝHRACATÇI FÝRMA- LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0535) Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SATILIK ARSA Bilecik Gölpazarýnda 500m 2 arsalar tamamý 1.500TL'den baþlayan fiyatlarla Sakarya Kaynarca'da Ýstanbula 100 dakika mesafede dönümü 'den 'e kadar müstakil tapulu araziler Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAKLÝYE Semerkand Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu ZAYÝ Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýlker Karataþ Gaziosmanpaþa 7. noterliði tarafýndan 12/07/2010 tarihli yevmiye numarasý ile onaylý 10 adeti kullanýlmýþ 1 cilt faturamý kaybettim. Atýþalan V.D Gülnur Aluç AVANOS BELEDÝYE BAÞKANLIÐINA SINAVLA ÝTFAÝYE ERÝ ALIMI ÝLANI Avanos Belediye Baþkanlýðý bünyesinde 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Ýtfaiye Eri alacaktýr. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlatýlan, Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemizde 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabi münhal bulunan aþaðýda sýnýfý, unvaný, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puaný ve öðrenim durumu belirtilen 4 Adet Ýtfaiye Eri kadrosuna 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavýna (KPSS) girmiþ ve Belediyemiz sýnav komisyonunca belirlenen aþaðýdaki taban puanlarýna göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasýndan, en yüksek puandan baþlamak üzere kadro ve öðrenim durumlarý itibariyle ilan edilen sayýlarýn 3'er katý aday belirlenerek sözlü sýnava çaðýrýlacaktýr. ÝTFAÝYE ERLÝÐÝNE BAÞVURU ÞARTLARI Ýtfaiye erliðine baþvuruda bulunmak için 657 sayýlý D.M.K'nun 48. maddesindeki genel þartlarýn yaný sýra; 1) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak, 2) Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 m, kadýnlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, 3) Ýtfaiye Eri sýnavýnýn yapýlacaðý 20 Eylül 2011 günü itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, 4) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluþunda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabi görevlerde daha önce çalýþmýþ veya halen çalýþýyor olmamak, þartlarý aranýr. BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ: Baþvuru süresi 01 Temmuz 2011 tarihinde baþlayacak ve 29 Aðustos 2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Baþvurular; Avanos Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü'ne þahsen yapýlabileceði gibi posta yolu ile yapýlacak müracaatlarda istenilen belgelerde eksik bulunmamasý þartýyla kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikme, kayýp vb. kusurlardan belediyemiz sorumlu deðildir. E-posta yoluyla yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER: 1) Aday tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru Formu (Boþ Baþvuru Formu örneði Belediyemizden temin edilecek veya adresinden indirilecektir.) 2) KPSS Sonuç Belgesi örneði (aslý ibraz edilecektir.) 3) T.C. Nolu Nüfus Cüzdaný fotokopisi (aslý ibraz edilecektir) T. C. KADIKÖY 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/716 KARAR NO : 2011/261 DAVACI : MERAL DENÝZ DAVALI : MEHMET DENÝZ DAVA : BOÞANMA DAVANIN KABULÜNE, A DA NA Ý li, KA RA Ý SA LI Ýl çe si, NER GÝZ LÝK Kö yü/mah. Cilt 82, ha ne 39'da nü fu sa ka - yýt lý, T.C. No: ÝB RA HÝM ve DU DU'dan ol ma, 12/05/1963 Er dem li do ðum lu da va cý ME RAL DE NÝZ i le ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý T.C. No: GÜN GÖR ve DÖN DÜ'den ol ma 01/01/1961 Ye ni ce do ðum lu da va lý MEH MET DE NÝZ'in M.K'nun 166/1-2 mad de le ri ge re ðin ce BO ÞAN MA LA RI NA da ir mah ke me miz ce ve ril miþ o lan 09/03/2011 ta rih, 2009/716 E sas, 2011/261 Ka rar sa yý lý i la mýn yu ka rý da a dý ya zý lý da va lý - ya teb li ði ye ri ne geç mek ü ze re i lan o lu nur. 30/05/2011 B: BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/74 KA RAR NO: 2011/200 Da va cý Sa det tin Ba ran ta ra fýn dan da va lý nü fus mü dür lü ðü a ley hi ne a çý lan i sim tas hi hi da va sýn da: Mah ke me mi zin ta rih ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce. HÜ KÜM: Da va nýn ka bü lü i le, Bit lis i li, Tat van il çe si, Göl lü kö yü, cilt 37, ha ne 14'de nü fu sa ka - yýt lý Ýz zet tin oð lu Me dý ha'dan ol ma doð. Sa det tin Ba ran'ýn Sa det tin o lan is - mi nin ip ta li i le Ö MER O LA RAK DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ NE, i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: ) Öðrenim durumlarýný gösterir belge fotokopisi (aslý ibraz edilecektir.) 5) 2 adet yeni çekilmiþ vesikalýk fotoðraf (1 adedi Baþvuru Formuna yapýþtýrýlacaktýr.) 6-) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle iliþkisinin olmadýðýna dair belge. SINAV YERÝ VE ZAMANI: Sýnav; Avanos Belediye Baþkanlýðý, Vatan Caddesi No: 2'de bulunan adreste Baþkanlýk Makamýnda 20 Eylül 2011 günü saat 14.00'da baþlayacak olup, sözlü mülakat ve dayanýklýlýk testi olarak yapýlacaktýr. Belediyemizin adresinden ilan edilecek sýnav takvimine göre sýnav yapýlacak olup, çaðrýlan adaylarýn tamamý bitirilmediði takdirde takip eden tarihlerde sýnava devam edilecektir. SINAV ÞEKLÝ VE DEÐERLENDÝRME 1) Sözlü sýnav mülakat þeklinde yapýlýr. Sýnavýn yeri, baþlama gün ve saati, adaylara yazýlý olarak ve Belediyemizin adresinden duyurulur. Adaylarýn bu sýnava alýnmalarý alfabetik soyadý sýrasýna göre olur. Sözlü sýnavda deðerlendirme, komisyon baþkaný ve üyelerinin 100 üzerinden ayrý ayrý takdir edecekleri notlarýn toplamýnýn ortalamasý alýnarak yapýlýr. 2) Sözlü sýnav komisyonu, sýnava giren adaylarý dayanýklýlýk testi dahil olmak üzere, Ýtfaiye Yönetmeliði ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirir. 3) Baþarý notu sözlü sýnavda alýnan nottur. Sözlü Sýnav Komisyonu, sýnav sonuçlarýný sözlü sýnavda en yüksek not alandan baþlayarak sýralandýrmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 4) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsý kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sýnav listesindeki baþarý sýralamasýna göre sýnavýn bitiþ tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panolarý ile Ýnternet adresinde ilan edilir. Sýnav sonuçlarý kazanan adaylara da ayrýca yazýlý olarak teblið edilir. Bu tebligatta sözlü sýnavý kazanmýþ olanlarýn atanmasý için gerekli belgeler ve iþlemler ile bunlarýn belediyeye teslimi için tanýnan süre belirtilir. 5) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsýnýn yarýsý kadar yedek baþarý listesi ilan edilir. Sýnavý kazanan adaylardan süresi içinde baþvurmayanlarýn yerine birinci yedekten baþlayarak yedek baþarý listesindeki sýraya göre aday çaðrýlýr. SÖZLÜ SINAV KONULARI: 1) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði'nin 16. maddesinin 5. bendi gereði sözlü sýnava giren adaylarý dayanýklýlýk testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirmesi, 2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, 3) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi, 4) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5) Mahalli Ýdarelerle ilgili temel mevzuattan oluþacaktýr. (NOT: Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn yanlarýnda dayanýklýlýk testi için eþofman ve spor ayakkabýsý getirmeleri gerekmektedir.) Dr. Mustafa KÖRÜKCÜ Avanos Belediye Baþkaný B: T. C ÝZMÝR 4. ÝÞ MAHKEMESÝ ÝLAN SAYI ESAS : 2011/488 DAVACI : TUÐRUL YÜCELMÝÞ - VEKÝLÝ : Av. RUHAN ÇANKIRI - Sakarya Cad. No: 28 Çaðdaþ Apt. K: 1 D: 1 Çamkýran Bayraklý/ ÝZMÝR DAVALI : 1- SSK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ - ANKARA VEKÝLÝ DAVALILAR : Av. TACETTÝN GÖÇMEN - Ýzmir Sigorta Ýl Müdürlüðü Avukat ÝZMÝR : 2- SEVÝM KAZANCI - Ýnönü Cad. No: 787 ÝZMÝR (TK. 35. md.) 3- AHMET VUPA Sokak No: 52/3 1.San. Sitesi ÝZMÝR 4- AHMET VEFÝK MUNGAN Sokak No: 35/2 Karþýyaka/ ÝZMÝR 5- ERGUN PEKER - Kâzýmkarabekir Cad. Belevi Apt. K: 2 D: 4 Bornova/ ÝZMÝR 6- KEZBAN EROÐLU - 64 Sokak No: 7/5 Bornova/ ÝZMÝR (TK.35. md.) 7- FEYZA HEPÇÝLÝNGÝRLER - Soðancý Sokak Sirkeci Þelale Apt No: 10/1 Cihangir ÝSTANBUL (TK. 35. md.) 8- SEFA PÝYALE Sokak No: 52/3 1. San Sitesi ÝZMÝR (TK. 35. md.) 9- GÜR HAZER Sokak N: 16 Altýndað ÝZMÝR (Ýlanen tebligat) DAVA: Tespit Davacý tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememizde açýlan davada Davalý GÜR HAZER'e dava dilekçesi tebliðe çýkartýlmýþ ancak teblið edilememiþ, zabýta marifetiyle yapýlan adres araþtýrmasý sonucunda ise yeni açýk adresi tespit edilememiþtir. Yukarýdaki adreste ikamet eden davalý ÖZDEN ERSOY'un, davalý sýfatýyla duruþmanýn ertelendiði 10/10/2011 günü saat 11:30'da Ýzmir 4. Ýþ Mahkemesinde hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde davaya yoklukluðunda devam edilip karar verileceði hususlarý tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 21/06/2011 B: ÝZMÝR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2005/102 Esas. KARAR NO: 2010/433 Davacýlar NURAN ÜSTÜN aleyhine mahkememizde açýlan Tazminat davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: 1- Nuran Üstün için 4.000,00 TL Hanife Üstün için 4.000,00 TL olmak üzere toplam 8.000,00 TL manevi tazminatýn 10/02/2010 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalýlar Mehmet Emin Çalhan, Yakup Akdað, Gürsal Çetin ve Kamil Ersan'dan müþtereken ve müteselsilen alýnýp davacýlara verilmesine, fazlaya iliþkin talebin reddine, 2- Maddi tazminat ile ilgili talep iþlemden kaldýrýlmýþ ve 3 ay geçmiþ olmakla HUMK. 409/5 maddesi uyarýnca bu taleple ilgili davanýn açýlmamýþ sayýlmasýna, 3- Hasan Güllü ölmüþ olup mirasçýlarý da, Hasan Güllü mirasýný reddetmiþ bulunduklarýndan bu davalý ve mirasçýlarý hakkýnda açýlan davanýn reddine 4- Alýnmasý gereken 495,75 TL harcýn peþin alýnan 475,20 TL'den mahsubu ile fazla alýnan 20,55 TL'nin karar kesinleþtiðinde ve talep halinde yatýrana iadesine, 5- Tarifesine göre hesaplanan 1.000,00 TL maddi tazminat, 1.000,00 TL manevi tazminat yönünden vekâlet ücretinin davalýlar Mehmet Emin Çalhan, Yakup Akdað, Gürsal Çetin ve Kamil Ersan'dan alýnýp davacýya verilmesine, 6- Reddedilen miktar üzerinden tarifesine göre hesaplanan 1.000,00 TL maddi, 1.000,00 TL manevi tazminat yönünden vekâlet ücretinin davacýdan alýnýp davalýlar Mehmet Emin Çalhan, Kamil Ersan'a verilmesine, 7- Davacý tarafýndan yapýlan 1.342,00 TL yargýlama giderinin davanýn kabul ve red oranýna göre takdiren 825,00 TL'sinin davalýlar Mehmet Emin Çalhan, Yakup Akdað, Gürsal Çetin ve Kamil Ersan'dan alýnýp davacýya verilmesine fazla masrafýn davacý taraf üzerinde býrakýlmasýna, dair kararýn ve mahkememiz kararýnýn davacý vekili tarafýndan tarihinde temyiz edildiðinin, Tüm aramalara raðmen bulunamayan ve teblið yapýlamayan davalý BURAK GÜLLÜ'ye gazetede ilanýndan 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlarak Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 07/12/2010 B: T. C. SAKARYA 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA No: 2011/115 TALÝMAT. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma günü saat 14:20-14:30 arasýnda yediemin ÖZSAKARYA ÇELÝKLER KUMKÖY YOLU ÜZERÝ TELEKOM ÞANTÝYE YANI TEPEKUM SAKARYA adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý; þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirmeye paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur Taktir Edilen Deðeri Adedi Önemli özellikleri TL 1 34 AD 9322 PLAKALI ÇELÝK GRÝ RENKLÝ 2006 MODEL FÝAT PALÝO 1.3 MJ HUSUSÝ OTOMOBÝL SOL ÖN TAMPON ÇÝZÝK. Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. NOT: BU ÝLAN TEBLÝÐ EDÝLEMEYEN ÝLGÝLÝLERE (BORÇLU DAHÝL) TEBLÝÐE KAÝM OLMAK ÜZERE ÝLANDIR. B: ÝZMÝR 9. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/164 E sas. KA RAR NO: 2011/52 Da va cý SOS YAL GÜ VEN LÝK KU RU MU BAÞ KAN LI ÐI Ta ra fýn dan da va lý lar AY ÞE Ö ZER, BÝL GE BU KET, SE DAT BA KAK a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Ta sar ru fun Ýp ta li (ÝÝK 277 Ve De va mý) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM: Da va nýn KA BU LÜ i le; Da va cý nýn 6183 sa yý lý ya sa ya is ti na den Ýz mir SGK Ýl Mü dür lü ðü'nün 2006/29056 sa yý lý dos ya da ki a la ca ðýn tah si li yö nün den da va lý Ay þe Ö - zer, Bil ge Bu ket, ta ra fýn dan Ýz mir Ý li, Bor no va Ýl çe si, Ka zým di rik Ma hal le si, 3886 A da, 10 par sel de 4 kat 12 no lu ba ðým sýz bö lüm'de ka yýt lý ta þýn ma zýn sa týþ la rý na i liþ kin ta sar ru - fun ip ta li ne, ta pu ya ko nu lan ih ti ya ti ted bi rin hü küm ke sin le þin ce ye ka dar de va mý na, a lý nan har cýn mah su bu i le ek sik 9.741,60 TL har cýn da va lý lar dan müþ te re ken ve müte - sel si len a lýn ma sý na da va cý nýn yap tý ðý 1114,87 TL yar gý la ma gi de ri i le üc ret ta ri fe si ge re - ðin ce tak di ren ,00 TL a vu kat lýk üc re ti nin da va lý lar dan müþ te re ken ve mü te sel si - len a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne da ir ve ri len ka ra rýn ga ze te de ya yým lan dý ðý ta rih ten i - ti ba ren (1) ay i çe ri sin de tem yiz yo lu nun a çýk ol du ðu nun teb li ði ye ri ne geç mek ü ze re Ý la - nen teb lið o lu nur B: 44323

13 DÝZÝ 13 KAOS VE KRÝZLER KÂZIM GÜLEÇYÜZ -8- RÝSALE-ÝNUR LAAÞILIR ÖNÜMÜZDEKÝ KRÝTÝK SÜREÇTE YAÞANACAK KRÝZLERÝN SAÐ SALÝM AÞILABÝLMESÝ ÝÇÝN, MANEVÎ DÝNAMÝKLERÝ AYAKTA TUTUP BESLEYECEK BÝR KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAÐINA ÝHTÝYAÇ VAR. O KAYNAK DA KUR'ÂN'IN BU ZAMANA DERSÝ OLAN RÝSALE-Ý NUR. Çýkýþ yolu Son dönemde çok farklý alanlara yönelik o- larak seslendirilen açýlým söylemleri, bir kapalýlýk ve týkanýklýðý da açýða vuruyor. Ve bunun temelinde, toplumun gerçekleriyle çeliþen, dayatma ve ayrýmcýlýk üzerine bina e- dilen sistem ve ona vücut veren zihniyet yatýyor. Ama gelinen noktada sistemdeki týkanýklýk o raddeye vardý ki, artýk dikiþ ve yama tutmuyor. Bediüzzaman Said Nursî ise, eserlerinde ortaya koyduðu Kur ân kaynaklý tesbitleriyle, bu týkanýklýklardan çýkýþ yolunu gösteriyor. O, bu tesbitleri tam bir asýr önce seslendirmeye baþladý. Ta o zaman, Milletin kalb hastalýðý zaaf-ý diyanettir diyerek, bunu takviye ile sýhhat bulabileceðini ve bu takviyenin de, dinin temelini oluþturan imaný taklidî olmaktan çýkarýp tahkikî hale getirmekle mümkün olabileceðini i- fade etti. Ýmaný tahkikî kýlmanýn formülünü ise, Kur ân ý ve kâinatý, ayný Yaratýcýnýn kalemi nden çýkýp birbirini tefsir eden kitaplar olarak okumak þeklinde tarif etti. Eserlerindeki i- zahlar, baþtan sona bu tarifin açýlýmý niteliðinde. Said Nursî nin yaklaþýmý, doðru ve ideal tevhid-i tedrisat yorumuna da temel oluþturuyor. Onun yüz yýl önce önerdiði model hayata geçirilebilmiþ olsaydý, asýrlardýr iki ana eðitim kanalý olarak gelen tekke ve medreselerle Osmanlýnýn son dönemlerinden itibaren açýlan modern mektepler müþterek bir potada eritilir; buralarda tahsil görenler ayný ortak deðerleri paylaþan, dini de, dünyayý da bilen nesiller olarak yetiþirdi. Hele, hayatý boyunca tahakkukuna çalýþtýðý ve 50 li yýllarda uluslar arasý bir bölge üniversitesi olarak kurulmasý gereðini tekrar gündeme getirdiði Medresetüzzehra projesi gerçekleþmiþ olsaydý, gerek ülke, gerekse bölge olarak bugünkünden çok daha farklý ve iyi bir yerde olurduk. Çünkü dinin getirdiði ahlâkî ölçülerle tahkim edilmiþ bir demokrasi kökleþir; çoðunluðun da, azýnlýðýn da hak ve hürriyetlerini güvenceye alan bir hukuk devleti inþa e- dilir; her türlü fitne ve provokasyonu besleyen zulüm ve haksýzlýklara meydan verilmez; aydýn-halk kopukluðu olmaz; laik-antilaik gerilimlerine, etnik çatýþmalara ve toplumdaki farklýlýklardan kavga üretme tuzaklarýna imkân vermeyen bir þuur oluþurdu. Eðer bugün hâlâ rejim tartýþmalarýný bitiremediysek; din-siyaset iliþkisindeki dengeyi bulamadýysak; toplumla inatlaþan elitler sorununu aþamadýysak; yargý adalet daðýtmak yerine resmî ideolojinin bekçiliði misyonunu üstleniyorsa; sivilleþmeyi baþaramadýysak; özellikle devlet kontrolündeki eðitim kurumlarýnda kalite her geçen daha da düþüyorsa; okullar hedefsiz ve vasýfsýz nesiller üretiyorsa; baþörtüsü yasaðý ve katsayý ayrýmcýlýðý gibi haksýzlýklar bir türlü aþýlamýyorsa; yoksulluk ve iþsizlik dizboyu iken zengin-fakir uçurumu giderek derinleþiyorsa ve burada zikredemediðimiz diðer bilumum toplumsal sorunlar kronik boyutlar kazanarak devam ediyorsa, hepsi Said Nursî ye kulak verilmediði içindir. Buna karþýlýk, madalyonun diðer yüzüne bakarsak, bütün bu olumsuzluklara raðmen, bunlarýn yýkýcý ve tahripkâr sonuçlarýný önemli ölçüde hafifleterek, her alanda daha iyiye doðru gitme iradesini canlý tutan ve o yönde kapýyý a- çýk býrakan en önemli dinamik de, Bediüzzaman ýn mesajlarýnýn toplumda mâkes bulmuþ olmasýdýr. Bugün ayakta oluþumuzu ve geleceðe ümitle bakabilmemizi buna borçluyuz. Ve diyoruz ki, Said Nursî yi, eserlerini ve fikirlerini daha iyi anlama ve anlatma çabamýzý daha da arttýrarak devam ettirelim. Çünkü son Ýlâhî kitap olan Kur ân-ý Hakîmin, ahirzaman insanlarýna yönelik, dünyalarýný da, ahiretlerini de kurtaracak mesajlarý bu e- serlerde. Risale-i Nur hizmeti olmasaydý... Türkiye de sosyal bünyenin, kaynaðý yýllar, hattâ yüzyýllar ötesine uzanan toplumsal sorunlarý ve bunlardan kaynaklanan önemli sancýlarý var. Bilhassa Osmanlýnýn çöküþ sürecinde ve Cumhuriyet kurulduktan sonra yaþanan sosyokültürel deðiþim süreçleri, birçok problemi de beraberinde getirdi. Hakký deðil, kuvveti; uyum içinde birlikte yaþamayý deðil, çatýþmayý esas alan ideolojilerin öne çýkmasý, dünya genelinde olduðu gibi Türkiye de de huzursuzluklara yol açtý. Cumhuriyet sonrasýnda, toplumdaki farklýlýklarý baskýcý yöntemlerle ortadan kaldýrýp herkesi tek-tipleþtirmeye yönelik projelerin uygulamaya konulmasý ise, huzursuzluðu had safhaya ulaþtýrdý. Bugün Türkiye de, dýþarýdaki bazý mihraklarca da istismar edilmek istenen bazý ciddî rahatsýzlýklar varsa, baþlýca sorumlusu, geçmiþ dönemlerdeki dayatmacý uygulamalarýyla bu rahatsýzlýklarýn daha da artýp yaygýnlaþmasýna yol açan jakoben zihniyettir. Buna karþýlýk, bunca yýldýr içeriden ve dýþarýdan yapýlan onca tahrike raðmen, bu rahatsýzlýklar münferit bazý olaylar dýþýnda çok büyük sosyal patlamalara meydan vermediyse, bunu Bediüzzaman baþta olmak üzere, insanlarýmýza yol gösteren maneviyat rehberlerinin müsbet manevî hizmetlerine borçluyuz. Cumhuriyet tarihini bu açýdan þöyle bir gözden geçirecek olursak: Cumhuriyetin ilk yýllarýnda Din elden gidiyor gerekçesiyle baþlatýlan isyan giriþimleri, devletten önce Bediüzzaman engeline takýldý. Ýsyancýlarý Kardeþi kardeþe kýrdýrmayýn diyerek uyaran Bediüzzaman ýn bu tavrý olmasaydý, tarih çok daha farklý þekillenirdi. Ayný þekilde, ta Osmanlý zamanýndan itibaren Türklerle Kürtlere, yüzyýllardýr sürdürdükleri ittihad ve ittifaký muhafaza etmelerini ýsrarla telkin ve tavsiye eden Bediüzzaman ýn bu yöndeki samimî gayretleri olmasaydý, tahripkâr tesirleri bir miktar azalmýþ olsa da yer yer hâlâ devam eden Türkçülük-Kürtçülük fitnesi ni boþa çýkarmak bu kadar kolay olur muydu? Ayný þey, Alevî-Sünnî ayrýmcýlýðýný alevlendirmeye yönelik tahrikler için de geçerli deðil mi? Her türlü ârýzî ayrýlýk gerekçesini iptal ederek Alevîlerle Sünnîleri de ortak bir çizgide buluþmaya dâvet eden Bediüzzaman bu tavrýyla o tahrikleri de boþa çýkarmadý mý? Bu çerçevede bir diðer örnek, 28 Þubat ta sahneye konulmak istenen laik-antilaik çatýþmasý nda da yaþanmadý mý? Baþörtüsü ve din eðitimi gibi en duyarlý konularda bile sergilenen akýl almaz taciz, tahrik ve baskýlarýn getirdiði sýkýntýlar, Risale-i Nur dan aldýklarý dersle mücadelelerini tavizsiz bir kararlýlýkla, ama müsbet ve yapýcý metodlarla yürüten Nur Talebelerinin samimî çabalarýyla hafifletilip aþýlma ve çözülme yoluna girmedi mi? Peki, ayný baskýcý ve dayatmacý zihniyetin e- seri olan ekonomik krizlerin had safhaya ulaþtýðý dönemlerde bile Türkiye, Arjantin ve benzeri ülkelerde görülen sosyal patlamalara sahne olmadýysa, bunun, en baþta Said Nursî ve talebelerince verilen iman hizmetinin toplumsal bünyeye kazandýrdýðý manevî ve ahlâkî temelden baþka bir izahý olabilir mi? Keza, ulül-emre itaat geleneðinden gelen bir toplumda darbelere karþý toplumsal bir bilinç ve giderek artan bir demokrasi talebi oluþtuysa, bunda da yine Nur Talebelerince verilen mücadelenin çok büyük bir rolü var. Sonuç olarak, iç bünyede açýlan bilumum manevî yaralarý ve bunlarýn ortaya çýkardýðý çatýþma potansiyelini tevhid eksenli ve kucaklayýcý bir yaklaþýmla tedavi etmeyi öngören Risale-i Nur hizmetinin müsbet tesirleridir ki, ülkemizi gerek kendi içinde, gerekse bulunduðu bölgede sýkýntýya sokacak her türlü sebep ziyadesiyle mevcut olduðu halde, bunlarý büyük ölçüde a- kim býrakarak, Türkiye ye örnek ve model ülke niteliðini kazandýrdý. Tabiî ki, Risale-i Nur un asýl misyonu, bütün insanlýðýn ebedî hayatýný kurtarmaya odaklanmýþ evrensel bir misyon. Ancak bu dünyaya ve yaþadýðýmýz ülkeye bakan neticeleriyle böyle bir tabloyu da ortaya çýkarýyor. Türkiye nin þansý Bediüzzaman M. Kemal in ýsrarlý dâvetleriyle gittiði Birinci Mecliste üyelere daðýttýðý tarihî beyannamede, TBMM milletin dinî ihtiyaçlarýný tatmin etmezse baþka arayýþlarýn baþlayacaðý, bunun da otorite bölünmesi ile parçalanmaya yol açabileceði uyarýsýnda bulunmuþtu. Bu ikazlar etkili oldu ve birçok meb usta mâkes buldu; ama Birinci Meclis daðýtýldýktan sonra maalesef boþlukta kaldý. Cumhuriyet adý altýnda kurulan tek parti istibdadýnda ise, halkýn dinî ihtiyaçlarýný karþýlamak þöyle dursun, dini tamamen tahrip etmeyi hedefleyen uygulamalara baþlandý. Yanlýþ ve çarpýk bir laiklik anlayýþýna dayandýrýlan bu uygulamalar, laik-antilaik ve Alevî-Sünnî gerilimi gibi potansiyel çatýþma alanlarý için gayet elveriþli bir zemin oluþturdu. Ayný derecede vahamet arz eden bir baþka yanlýþ, dinin yerine milliyeti ikame etme gayretleriyle yapýldý. Ve bir dönem kafatasý ýrkçýlýðýna kadar vardýrýlan katý ve koyu bir laik milliyetçilik anlayýþýyla, seneler sonra çok daha tehlikeli boyutlar kazanacak olan etnik gerilim ve çatýþmalarýn ortamý hazýrlanmýþ oldu. Türk-Kürt ayrýmý bu ortamýn en fazla öne çýkan temasýydý, ama toplumdaki diðer farklýlýklarý da birbiriyle çatýþtýrarak kendi saltanatýný sürdürmeye çalýþan istibdat, ülkeyi Bediüzzaman ýn tabiriyle kabil-i iltiyam olmayacak bir inþikak, yani önü alýnamayacak bir parçalanma tehlikesiyle karþý karþýya getirdi. Dini karþýsýna alan laikçi milliyetçiliðin çok tehlikeli sonuçlarýndan biri de, anarþi ve teröre zemin hazýrlamasý oldu. Terör kâh Türk-Kürt ayrýmcýlýðýný, kâh Alevî-Sünnî çatýþmasýný, kâh laik-antilaik gerilimini, kâh zengin-fakir uçurumunu kullanarak, perde gerisindeki uluslar arasý baðlantýlý karanlýk ve derin odaklarca ortaya sürüldü. Ülkeyi karýþtýrmak için. Ama ilginçtir; toplumda çatýþma sebebi olabilecek ne kadar farklýlýk varsa tümünün sonuna kadar kaþýnmasýna raðmen, provokasyonlar ancak bir yere kadar gidebildi. Ve toplum bünyesi, çok profesyonelce tezgâhlanmýþ son derece tehlikeli fitneleri dahi etkisizleþtirip mevziî ve münferit olaylara dönüþtürürken, nisbeten baþarýlý olmuþ provokasyonlarla a- çýlan yaralarý tedaviye çalýþtý. Eðer bugün Güneydoðu bölgemiz, yapýlan onca tahrike ve devlet adýna iþlenen onca yanlýþa raðmen hâlâ Türkiye den kopmadýysa; Çorum, Kahramanmaraþ, Sivas ve Gazi Mahallesi örneklerinde yaþanan çatýþmalar Alevî-Sünnî ve laikantilaik gerilimlerine dayalý bir yaygýnlýk kazanmadýysa; ve inanýlmaz derecedeki yoksullaþma i- le gelir uçurumuna raðmen komünist tahrikler neticesiz kaldýysa, en önemli sebebi toplumdaki saðduyudur. Bu saðduyunun oluþmasýnda etkili olan temel dinamiklerden biri ise, Bediüzzaman ýn ortaya koyduðu müsbet, yapýcý, barýþçý, her hal ve þartta emniyet ve asayiþin muhafazasýný esas alan hizmet metodu ve anlayýþýdýr. Çok duyarlý alanlarda son derece tehlikeli tahrik ve provokasyonlarý dahi boþa çýkararak barýþ ortamýný tesis edip, sorunlarýn barýþçý bir geçiþ süreciyle aþýlmasý yolunu açýk tutan bu tavýr Türkiye nin en büyük þansýdýr. Türkiye-2025 ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, CIA ve Millî Ýstihbarat Konseyinin 2001 yýlý baþýnda yayýnladýðý Global Trends-2015 raporunda, Türkiye deki her geliþmenin küresel geliþmeler üzerinde doðrudan etkili olacaðý ifade edilerek, on beþ sene içerisinde bizi meþgul edecek konular þöyle sýralanmýþtý: Kimlik tartýþmalarý, etnik yapý, dinin devlet i- çindeki rolü (laiklik), sivil toplumun ilerlemesi. Raporda, bu konularýn AB süreciyle irtibatý, Türkiye nin AB üyeliðine giden yolu uzun ve zorlu olacak. AB üyesi ülkeler Türkiye nin sadece ekonomik performansýný deðil, bu zorlu konularla nasýl baþ edeceðini de deðerlendirecekler (Hürriyet, ) cümlesiyle kurulmuþtu deki raporda belirtilen kimlik, etnik yapý, dinin devlet içindeki rolü, laiklik ve sivil toplum tartýþmalarý yoðunlaþarak sürüyor, ancak neticelenmiþ deðil. Bu çerçevede bir rapor daha yayýnlandý: Global Trends Yeni raporda, Türkiye jeostratejik konumu, güçlenen orta sýnýfý ve artan büyümesiyle dünyada ve Ortadoðu da 2025 te daha büyük rol oynayacak denilirken, on beþ yýlda izleyeceðimiz yolun, en güçlü ihtimalle, Ýslâmî ve milliyetçi eðilimlerin bileþimi o- lacaðý öne sürülüyor. Hem Türkiye, hem Ortadoðu daki komþularýmýz açýsýndan yapýlan olumlu ortak tesbit þu: Ýslâmîleþme artacak. Ekonomi geliþecek. Ýþte bu noktada Türkiye den model üretme alýþkanlýðýnýn bu raporda da nüksettiðini; öngörülen bileþimin Ortadoðu da hýzla geliþen ülkelere model oluþturacaðý ve Batý modelinin ayrýlmaz parçasý olan laikliðin gündemden düþeceði kehanetinde bulunulduðunu görüyoruz. Milliyetçiliðin öne çýktýðý bir Türkiye nin Ortadoðu ya model olmasý ile, geçen asýrda sahneye konulan ve tahribatý hâlâ giderilemeyen A- rap-türk fitnesi yine hortlatýlmak mý isteniyor? Türk ve Arap milliyetçiliklerini tekrar fiþekleyip Türklerle Araplarý yine karþý karþýya getirmek suretiyle Türkiye ve Ortadoðu da Ýslâmýn öne çýkmasý nötralize edilmeye mi çalýþýlacak? Raporda Türkiye nin Irak taki geliþmelerden etkileneceði öngörülürken, bu ülke için Geleceði parlak deðil, Mezhepler, aþiretler ve etnik gruplar arasýnda çatýþmalar, rakip gruplarýn dýþarýdan yardým bulma arayýþlarý sürer ifadelerinin kullanýlmasý da bu baðlamda dikkat çekici. Keza Türkiye nin daha fazla asker gönderme tazyikine muhatap kýlýndýðý Afganistan için Ýstikrar gözükmüyor denilmesi de gayet anlamlý. Raporda AB sürecimizin geleceðiyle ilgili o- larak kullanýlan ifadeler de sýkýntýlý e kadar Ukrayna ile beraber AB ye alýnmamýz belki li bir ihtimal olarak nitelenirken, Türkiye nin üyelik þansýna iliþkin artan kuþkular, siyaset ve insan haklarý reformlarýnýn yavaþlamasýna muhtemelen yol açabilir denilmek suretiyle, hem demokratikleþme, hem de AB üyesi olma ümitlerimize gölge düþürülmek mi isteniyor? Aslýnda bu çeþit raporlarý, bizim güçlü ve zayýf taraflarýmýzý önümüze koyan aynalar olarak da görüp, ona göre stratejiler üretmemiz lâzým. Söz geliþi, milliyetçilikle karýþtýrýlmýþ bir Ýslâmîleþmenin, ayný zamanda siyasîleþtirilerek önümüzü kesip hem demokratikleþmemize set çekecek, hem de Araplarla bizi karþý karþýya getirecek bir etken olarak kullanýlmasýný istemiyorsak, Ýslâmîleþmeyi milliyetçi yaklaþýmlardan da, siyasetten de uzak bir zemine o- turtmalýyýz. Hâlâ herkesin içine sinecek bir mutabakata baðlayamadýðýmýz kimlik, etnik yapý, laiklik tartýþmalarýnýn saðlýklý bir sonuca ulaþtýrýlmasý da bu temel meseleyle çok yakýndan ilgili bir konu. Bu kritik süreçte takip edilecek isabetli yolun parametreleri ise Risale-i Nur daki ölçülerde... Krizleri aþabilmek için 28 Þubat ýn en hararetli günlerinde Türkiye nin birçok yerinde düzenlediðimiz Yeni Asya panellerinin katýlýmcýlarýndan, Turkish Daily News gazetesi eski genel yayýn yönetmeni Ýlnur Çevik hep þunu söylüyordu: Türkiye 12 Eylül darbesinin getirdiði yasaklar zincirini Bediüzzaman a gönül verenlerin gayretleriyle aþtý. Bugünkü sýkýntýlar da yine ayný insanlarýn çabalarýyla aþýlacak. Bu sözler âfâkî ve hayalî bir iddiayý deðil, yaþanan gerçeðin ta kendisini ifade ediyordu. Bediüzzaman a gönül verenlerin her türlü baskýya göðüs gererek halký aydýnlatma çabalarý olmasaydý, 87 referandumunda siyasî yasaklar herhalde kalkmazdý. Kýlpayý farkla da olsa ibreyi yasaklarýn kalkmasýndan yana çeviren samimî gayretlerin altýndaki imza, Bediüzzaman a gönül verenlere aitti. Peki, yasaklarýn siyasî kýsmýnýn kalkmasý, demokrasimizi çepe çevre kuþatýp sýkboðaz eden diðer bilumum yasaklarýn da bertaraf edileceði bir sürecin önünü açmýþ oldu mu? Ne yazýk ki bu suale olumlu bir cevap verebilmek zor. Çünkü ondan sonra yaþananlar meydanda. Eðer 12 Eylül ün getirdiði diðer yasaklarý da kaldýracak bir süreç baþlatýlabilmiþ olsaydý, 28 Þubat herhalde yaþanmazdý. Ancak, 12 Eylül de olduðu gibi 28 Þubat ýn getirdiði çok yönlü sýkýntýlarýn aþýlmasý noktasýnda da Bediüzzaman a gönül verenler yine harekete geçerek tarihî hizmetler verdiler. Bu hizmetleriyle, hem haksýzlýklara karþý mücadele þuurunu canlý ve zinde tuttular; hem de bu mücadelede kullandýklarý müsbet ve meþrû yöntemlerle, zulümlerin yol açtýðý maðduriyetlerin kontrolsüz öfke ve tepki patlamalarýna sebebiyet vermesini engellediler. Týpký 30 lu-40 lý yýllarda olduðu gibi... Türkiye þu anda yeni bir süreci yaþýyor. Bir taraftan 28 Þubat tortularýndan arýnmaya, diðer taraftan AB reformlarýyla topyekûn sistemini yenilemeye çalýþýrken, birbiriyle çeliþen pek çok faktörün iç içe girdiði bir geçiþ döneminin sancýlarýný derinlemesine hissediyor. Ve görünen o ki, önümüzdeki yýllarda bu sancýlar daha da artacak ve þiddetlenecek. Zaten iþaretleri de çoktandýr gözleniyor. Devletin derin mahfillerindeki mevzilerini terk etmek istemeyen statükocularýn canhýraþ direniþi... Dinî hassasiyetleri de kullanmaya çalýþan ulusalcý tepkiler... AB süreci ilerleyip sistemi deðiþmeye zorladýkça, dayatmacý sistemin varlýðýný sürdürebilmek için rüþvetlerle yanýna çektiði kesimlerden gelmesi muhtemel itiraz ve feveranlar... Ve daha birçok þey. Þu aþamada daha ziyade ideolojik tarafý öne çýkan gerilimler yaþanýyor. Baþörtüsü meselesi, irtica ve laiklik tartýþmasý, asker-sivil iliþkisi, Kemalizm-demokrasi çeliþkisi... Zaman içinde bunlara AB süreciyle birlikte gündeme gelecek daha reel konular da eklenecek. KÝT ler özelleþtirildikçe iþçiler, tarým reformlarý hayata geçirildikçe köylüler, devlet küçüldükçe memurlar, yabancý sermayeli büyük sanayi kuruluþlarý Türkiye ye geldikçe küçük sanayici ve üreticiler sýkýntýya girecek. Devlet desteðiyle holding kurma ve büyütme dönemi kapanýrken, sübvansiyon, kredi ve destekleme fonlarý adý altýnda farklý toplum kesimlerine verilen rüþvetler bitecek. Bankalardan oda ve borsalara, kooperatiflerden sendikalara, sadece adý sivil olan kuruluþlardan medyaya kadar; tek merkezden yönlendirilen güdümlü organizasyonlar ciddî bir deðiþime uðrayýp gerçekten sivilleþecek. Sonuçta, sistemden nemalananlarýn yem borularý kesilecek ve bu durumun getireceði çok yönlü gerilimlerle karþý karþýya geleceðiz. Öte yandan, deðiþimin bireyler, aileler, ahlâkî deðerler, toplumsal iliþkiler açýsýndan yol açacaðý sorun ve sancýlar gündeme gelecek. Ve bütün bu karmaþýk geliþmelerin iç içe geçeceði alabildiðine yoðun bir süreçte yaþanacak krizlerin sað salim aþýlabilmesi için, manevî dinamikleri ayakta tutup besleyecek bir kesintisiz güç kaynaðýna ihtiyaç olacak. Ýþte o kaynak, Kur ân ve onun bu zamana dersi ve mesajý olan Risâle-i Nur Külliyatý. Sabah yazarý Emre Aköz bu noktayý fark ettiði için olmalý, Önümüzdeki süreçte yaþanabilecek kriz ve sürtüþmelerde Türkiye yi Nur cemaati rahatlatýr diyor. Haksýz mý? { YARIN: HÂLÂ KEÞFEDÝLMEYÝ BEKLÝYOR {

14 14 SPOR Y KARAR 15TEMMUZ'DA FUTBOL FEDERASYONU BAÞKANI MEHMET ALÝ AYDINLAR, 15 TEMMUZ'A KADAR OLAN SÜREYÝ ÝYÝ DEÐERLEN- DÝRECEKLERÝNÝ BELÝRTEREK,"ZAMANIN FARKINDAYIZ. ZAMAN DARLIÐI VAR. BU TAKVÝME UYACAÐIZ" DEDÝ. TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, soruþturmanýn bitmesinin çok uzun süreceðini belirterek, ''Dolayýsýyla biz delillere göre hareket etmek zorundayýz'' dedi. Aydýnlar ve TFF baþkanvekilleri Lutfi Arýboðan ve Göksel Gümüþdað ile Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoðlu, Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesinde soruþturmayý yürüten savcý Mehmet Berk ile yaklaþýk 45 dakika görüþtü. Adliye çýkýþýnda basýn mensuplarýna kýsa bir açýklama yapan Aydýnlar, ''Savcý beyle görüþtük. Soruþturma hakkýnda bilgi aldýk. Birlikte takip edeceðiz. Þu anda söyleyeceðimiz baþka bir þey yok'' dedi. ZAMAN DARLIÐI VAR Basýn mensuplarýnýn, ''15 Temmuz'a kadar UEFA'ya Þampiyonlar ligi ön elemelerinde oynayacak takýmýn isminin bildirilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'a kadar bir karar verecek misiniz?'' þeklindeki sorusuna Aydýnlar, ''Zamanýn farkýndayýz. Zaman darlýðý var. Bu süreyi iyi deðerlendireceðiz. Bu takvime uyacaðýz diyebilirim'' cevabýný verdi. Savcýlýktan herhangi bir belge almadýklarýný belirten Aydýnlar, 15 Temmuz'a kadar mümkünse karar çýkacaðýný ifade etti. ''TFF'nin tutumu nasýl olacak. Soruþturma bitmeden bir karar verilecek mi?'' sorusunu da Aydýnlar, ''Soruþturmanýn bitmesi çok u- zun sürebilir. Dolayýsýyla biz delillere göre hareket etmek zorundayýz. Ama þu anda bu kadar konuþalým. Daha sonra yine konuþuruz'' þeklinde cevapladý. Aydýnlar, adliyeden ayrýldýktan sonra, Vatan Caddesi'ndeki Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne gitti. Aydýnlar'ýn, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn'ý ziyaret ederek, soruþturmayla ilgili bilgi alacaðý öðrenildi. F.BAHÇE'NÝN ÝSTEÐÝNE RED Ýstanbul 11. Aðýr Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe Spor Kulübünün, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturmaya iliþkin yayýn yasaðý getirilmesi talebini reddetti. Ýstanbul 11. Aðýr Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe Spor Kulübü avukatlarýnýn, ''CMK'nýn 157. maddesinde düzenlenen 'soruþturmanýn gizliliði', Basýn Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan 'baþkalarýnýn þöhret ve haklarýnýn korunmasý', yargý gücünün otorite ve tarafsýzlýðýnýn saðlanmasý amacýyla, TCK'nýn 288. maddesinde düzenlenen 'adil yargýlamayý etkilemeye teþebbüs eden' yayýnlarýn yasaklanmasý'' talebiyle yaptýðý baþvuruyu deðerlendirdi. Kararýnda basýn özgürlüðüne vurgu yapan mahkeme, dosyada zaten kýsýtlama kararýnýn bulunmasý ve gizliliðin ihlalinin cezai yaptýrýma baðlanmýþ olmasýný gerekçe göstererek, talebi reddetti. Turgay Demirel ve Orhun Ene açýklamalarda bulundu. Enes ve Preldziç 12 Dev Adam kadrosuna alýndý LÝTVANYA'DA gerçekleþtirilecek FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Þampiyonasý öncesi (A) Milli Erkek Takýmý'nýn aday kadrosu açýklandý. Milli takýmýn aday kadrosu, Polat Renaissance Otel'de düzenlenen ve Türkiye Basketbol Federasyonu Baþkaný Turgay Demirel, Genel Sekreter Ali Özsoy, (A) Milli Takým Baþantrenörü Orhun Ene ve milli takým menajerleri Harun Erdenay ile Barbaros Akkaþ'ýn katýldýðý basýn toplantýsýnda duyuruldu. Milli Takýmýn 31 Aðustos18 Eylül 2011 tarihlerinde Litvanya'da gerçekleþtirilecek Avrupa Þampiyonasý için açýklanan aday kadrosunda þu oyuncular bulunuyor: Barýþ Ermiþ, Ýzzet Türkyýlmaz (Banvit), Cenk Akyol, Kerem Gönlüm, Kerem Tunçeri, Sinan Güler (Anadolu Efes), Emir Preldziç, Oðuz Savaþ, Ö- mer Onan (Fenerbahçe Ülker), Sertaç Þanlý, Ender Arslan, Furkan Aldemir (Galatasaray), Ömer Aþýk (Chicago Bulls), Semih Erden (Cleveland Cavaliers), Ersan Ýlyasova (Milwaukee Bucks), Hidayet Türkoðlu (Orlando Magic), Doðuþ Balbay (University of Texas), Enes Kanter (Utah Jazz). Mehmet Yýldýz Olgun Peker Levent Eriþ Emmanuel Emenike SAATLERCESORGULANDILAR FUTBOLDA ÞÝKE ÝDDÝALARINA YÖNELÝK SORUÞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA BEÞÝKTAÞ'TAKÝ ÝSTANBUL ADLÝYESÝNE SEVK EDÝLEN 15 KÝÞÝNÝN SAVCILIK SORGUSU SAATLERCE SÜRDÜ. FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýndýktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kiþinin savcýlýk sorgusu baþladý. Alýnan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðündeki iþlemlerinin ardýndan soruþturmanýn yürütüldüðü Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine getirilen Giresunspor Baþkaný Ömer Ülkü, Diyarbakýrspor Kulübü eski Baþkaný Abdurrahman Yakut, Giresunspor eski Baþkaný Olgun Peker ile Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticilerinden Haldun Þenman, futbolcu Mehmet Yýldýz, Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriþ, Talat Emre Koçak, Halil Köntek, Özcan Üstüntaþ, Çoþkun Çalýk, Hakan Karaahmet, Özden Tütüncü, Serdar Belçin, Murat Tanýþ ve Beþir Acar, hakim ve savcýlarýn kullandýðý üst kapýnýn bulunduðu caddede polis otobüsünden indirilerek binaya alýndý. Buradaki Adli Tabiplikte saðlýk kontrolünden geçirilen zanlýlar, ifadeleri alýnmak üzere savcýlýk katýna çýkarýldý. Soruþturmayý yürüten Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Berk tarafýndan zanlýlarýn ifadelerinin alýnmasýna baþlandýðý, zanlý sayýsýnýn fazla olmasýndan dolayý ifade a- FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma çerçevesinde gözaltýna alýnan aralarýnda Eskiþehirspor teknik direktörlüðü görevini yürüten Bülent Uygun, kaleci Korcan Çelikay, geçen sezon Kardemir Karabükspor formasý giyen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Emmanuel Emenike ile futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarýnda bulunduðu 12 kiþi, saðlýk kontrolünden geçirildi. Soruþturma çerçevesinde gözaltýna alýnan Uygun, Çelikay, Emenike ve Öztürk'ün de aralarýnda bulunduðu 12 kiþi, Ýstanbul Emniyet Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay lýnma iþleminde baþka savcýlarýnda görevlendirildiði öðrenildi. Bu arada, Savcý Berk'in birden fazla müvekkili olan avukatlarýn, sadece tek kiþinin ifadesinde bulunmasýna izin verdiði belirtildi. Bu arada zanlýlarýn Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüðü'nden Beþiktaþ'daki Ýstanbul Adliyesi'ne getirilmeleri sýrasýnda ellerinin arkadan kelepçelendiði görüldü. Eskiþehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun hastanede bitkin göründü. Saðlam raporu aldýlar Müdürlüðünün Vatan Caddesi'ndeki yerleþkesinden Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirildi. Saðlýk kontrolü iþlemleri yapýlan bu kiþiler, yeniden emniyete götürüldü. Ayrýca soruþturma çerçevesinde gözaltýna alýnan Fenerbahçe Kulübü Asbaþkaný Þekip Mosturoðlu, Sivasspor Kulübü Baþkaný Mecnun Odyakmaz ve Sportif Direktör Ümit Karan'ýn da aralarýnda bulunduðu 11 kiþi, saðlýk kontrolünden geçirildi. Saðlýk kontrolünden geçirilen zanlýlar, daha sonra emniyete götürüldü. Sezer Öztürk Ersan Gülüm Avusturya'dakiçalýþmalardasol dizindensakatlandý. Ersan'dan kötü haber; Yine ameliyat olacak BEÞÝKTAÞ'IN Avusturya kampýnda sol dizinden sakatlanan Ersan Adem Gülüm'ün, Ýstanbul'a dönerek ameliyat olacaðý açýklandý. Beþiktaþ Kulübü Basýn Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Ersan Gülüm'ün daha önce ameliyat olduðu sol dizinden sakatlandýðýný belirterek, ''Dün akþam antrenmanda talihsiz bir sakatlýk yaþayan Ersan Gülüm'ün sabah çekilen MR'ýnda ameliyat olduðu sol dizindeki ön çapraz baðda yeniden bir yýrtýk tespit edilmesi üzerine, kendisinin Ýstanbul'a gönderilmesine ve en kýsa sürede ameliyat edilmesi için program yapýlmasýna karar verildi'' diye konuþtu. Düren, Futbol Þubesi ve Saðlýk Kurulunun birlikte aldýðý karar neticesinde Ersan'ýn tedavisinin geçen seferki gibi Avusturya'da deðil, Ýstanbul'da yapýlmasý konusunda görüþ birliðine varýldýðýný kaydetti. Geçen sezon da geçirdiði sakatlýk nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ersan, nükseden sakatlýðý nedeniyle yine uzun süre siyah-beyazlý formayý giyemeyecek. Galatasaray TV'de þike haberlerine yer yok GALATASARAY Kulübü Baþkaný Ünal Aysal, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturmayla ilgili, ''Türk futbolunun bu süreçten zarar almadan çýkmasýný dilerim'' dedi. Aysal, sarý-kýrmýzýlý kulübün resmi internet sitesinde yer alan açýklamasýnda, Galatasaray camiasýndan geliþmeleri olgunlukla ve soðukkanlýlýkla izlemelerini isteyerek, ''Spor dünyamýz açýsýndan en büyük yanlýþ bu tür olaylara rekabet duygusuyla yaklaþmaktýr. Tüm Galatasaray camiasýndan geliþmeleri büyük bir olgunluk ve soðukkanlýlýkla izlemelerini ve Türk futbolunun bu süreçten zarar almadan çýkmasýný dilerim. Hukuka ve genel ahlak anlayýþýna aykýrý herhangi bir davranýþ gerçekleþtiyse ki bunu düþünmek bile istemem, bunu kanýtlamak adalet sistemine düþer, bizlere deðil'' ifadelerini kullandý. Ünal Aysal, konuyla ilgili yayýnlar hususunda Fenerbahçe Kulübü'nün hassasiyetini göz önünde tuttuklarýný belirterek, ''Galatasaray TV baþta olmak üzere kulübümüzün tüm mecralarýnda konu ile ilgili program ve yayýn yapýlmamasý kararýný almýþ bulunuyoruz. Ayný hassasiyetin tüm Galatasaray camiasý tarafýndan da gösterileceðine eminim'' dedi. Kalkancý Büyükþehir Belediyespor baþkaný SÜPER Lig takýmlarýndan Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'da yapýlan olaðanüstü genel kurulda baþkanlýða Çaðatay Kalkancý seçildi. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'un olaðanüstü genel kurulu Cebeci Spor Kompleksi'nde yapýldý. Kulüp baþkaný Göksel Gümüþdað'ýn Futbol Federasyonu Baþkanvekili olmasý nedeniyle istifa etmesinin ardýndan gerçekleþtirilen genel kurulda, katýlan 58 delegeden 57'sinin oyunu alan Kalkancý, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'un yeni baþkaný oldu.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Yaz aylarýnda gece yenen yemeklere dikkat etmekte yarar var. Her þeyden önce son öðün ile yatma saati arasýna en az 3 saat koymak gerekli. Sýcak havalarda Bulanýk görme, aþýrý susama diyabetin habercisi olabilir AÞIRI susama, bulanýk görme, halsizlik, bitkinlik, beklenmedik kilo kaybý, karýncalanma, sýk acýkma hissi, ellerde ayaklarda titreme-terleme gibi belirtilerin þeker hastalýðýnýn habercisi olabileceði belirtildi. Uzmanlar, þeker hastalýðýnýn (diyabet) sinsi ilerleyen bir hastalýk olduðuna iþaret etti. Kiþi hasta olduðunu anlayana kadar bu hastalýk vücutta tahribata çoktan baþlamýþ oluyor. Diyabet, vücutta yer alan organlardan pankreasýn ürettiði insülin yetersizliði ya da eksikliðinden kaynaklanýyor. Ýnsülin olmayýnca besinlerden alýnan þeker ve diðer besinler, þeker ihtiyacý o- lan hücrelere giremiyor. Böylece hücre þekersiz kalýrken, kandaki þeker normalin üstüne çýkýyor, zehir etkisi yapýyor. Vücut, zehri atmak için kiþiyi sýk idrara çýkartýyor. Özel Tekden Hastanesi Dahiliye Uzmaný Dr. Þule Ulusoy Cengiz, iki tip þeker hastalýðý olduðunu belirterek, Tip 1 þekerin daha çok çocuklarda ve gençlerde, Tip 2 nin daha çok yetiþkinlerde ve kilolularda görüldüðünü söyledi. Cengiz, hastalýðýn belirtilerini þöyle sýraladý: Sýk sýk idrara çýkma, aþýrý susama, bulanýk görme, halsizlik, bitkinlik, beklenmedik kilo kaybý, karýncalanma, sýk acýkma hissi, ellerde ayaklarda titreme-terleme, kusma, sýk idrar yolu enfeksiyonu, kuru ve kaþýntýlý deri, yaralarýn geç iyileþmesi gibi bulgulardýr. Cengiz, açlýk kan þekeri 100, tokluk kan þekerinin de 140 ýn üstünde olan kiþilerin risk altýnda olduðunu vurgulayarak, Teþhis için, herhangi bir zamanda ölçülen kan þekerinin 200 ve üzerinde olmasý, 2 defa açlýk kan þekerinin 126 nýn üzerinde olmasý veya þeker yüklemesi yapýldýðýnda 2. saat þekerin 200 ün üstünde olmasý gerekir. Bu tür belirtileri olan kiþilerin mutlaka bir iç hastalýklarý (Dahiliye) uzmanýna muayene olmalarý gerektiðini vurgulayan Dr. Þule Ulusoy Cengiz, þöyle konuþtu: Bu hastalýk ciddî organ hasarlarý oluþturur. Görme bozukluklarý, böbreklerde ve ayak sinirlerinde bozukluklar, damar ve kalp hastalýklarýna neden olabilir. Öyle ki þeker hastalýðý dünyadaki tüm ülkelerde dördüncü sýradaki ö- lüm sebebidir. Kayseri / cihan rahat bir uyku için YAZIN SICAK VE RUTUBETLÝ GÜNLERDE UYUMAK ÇOK ZORDUR. DR. SABRÝ DERMAN, RAHAT UYUMAYA DAÝR TAVSÝYELERÝNÝ HATIRLATIYOR. YAZ aylarýnda, özellikle sýcak ve rutubetli günlerde uyku uyumak neredeyse imkânsýzdýr. Ancak yine de daha rahat bir uyku için alabileceðiniz bazý tedbirler var. Klima da bunlardan biri. Hatta genel kanýnýn aksine, dikkatli kullanýlan klimalar hastalýklara yol açmýyor ve konfor düzeyini önemli ölçüde artýrýyor. Amerikan Hastanesi Uyku Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölüm Baþkaný Dr. Sabri Derman, yaz sýcaklarýnda saðlýklý, dinlendirici ve hem vücudumuza hem ruhumuza ferahlýk verecek uyku stratejilerinden söz etti. Ýnsan vücut ýsýsý tabiî olarak gün içinde küçük de olsa, düzenli bir dalgalanma gösterdiðini belirten, Dr. Derman, Akþama doðru biraz artar, uykuda azalýr, sabaha karþý tekrar artmaya baþlar. Üstümüz açýk olarak ýsýsý klima ile sabitlenmiþ bir odada akþam rahatca uyuduktan sonra sabaha karþý üþüyerek uyanmamýzýn nedeni, aslýnda odanýn deðil, içimizin soðumuþ olmasýndan kaynaklanýr. Pek çok memeli hayvan gibi biz de vücut ýsýmýzý oldukça dar bir aralýkta, derecelik bir pay içinde tutmak zorundayýz dedi. Fazla alýnan A vitamini görme bozukluðu yapýyor Yaz aylarýnda, özellikle sýcak ve rutubetli günlerde rahat uyumak için alýnabilecek tedbirler: Herþeyden önce havadar yerde u- yumak gereklidir. Sýcaða hassas kimselerin yatak odalarýnda klima kullanmayý deðerlendirmeleri yerinde olur. Genel kanýnýn aksine, dikkatli kullanýlan klimalar hastalýklara yol açmaz, ama konfor düzeyini önemli ölçüde arttýrabilir. Filtrelerin sýk temizlenmesi veya deðiþtirilmesi, ýsýnýn derece a- ralýðýnda kalmasý, nem oranýnýn çok düþürülmemesine dikkat edilmelidir. Özellikle yaþlýlarýn, kalp, tansiyon, ciðer hastalýklarý olanlarýn, kilolu kiþilerin vücutlarýný tam destekleyen, vücudun aðýrlýk noktalarýna özel destek saðlayan rahat þilteler ve yastýklarda yatmalarý gerekir. Yataklarý ve yastýklarý dikkatli seçmeleri gerekmektedir. Çarþaf, yastýk kýlýfý ve pikelerin pamuklu olmasý þarttýr. Özellikle yastýklarýn dolgu maddelerinin hava akýmýna izin veren tabiî veya bu iþ için özel üretilmiþ sentetik maddelerden olmasýna dikkat edilmelidir. Yaz aylarýnda gece yenen yemeklere dikkat etmekte yarar var. Herþeyden önce son öðün ile yatma saati arasýna en az 3 saat koymak, midenin boþalmasýna ve yatýnca solunum ve kalp üstünde basýnç olmasýný azaltmak açýsýndan gereklidir. Akþam yemeklerinde yaðlý, kýzartmalý, baharatlý/acýlý/ekþili yemeklerden özellikle kaçýnmak lâzým. Kahve baþta olmak üzere bütün kafeinli içecekler (kolalar ve enerji içecekleri dahil) uykuya dalmayý güçleþtirecek veya kalitesini bozacaktýr. A VÝTAMÝNÝN gereðinden fazla alýnmasý baþ aðrýsý ve görme bozukluðuna sebep oluyor. A vitamini havuç, ýspanak, lahana, biber, brokoli, koyu yeþil sebzeler, portakal, mandalina, kayýsý gibi meyveler yaný sýra balýk yaðý, yumurta, süt, karaciðer, tereyaðý, peynir gibi hayvansal gýdalarda bol miktarda bulunuyor. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýbrahim Baðcivan, bilinçsiz alýnan vitaminlerin faydadan çok zarar verdiðine dikkat çekti. Vitamin eksikliðinin hastalýklara yol açabileceði gibi vitamin fazlalýlýðýnýn da hastalýklara yol açtýðýna deðinen Baðcivan, Fazladan alýnmýþ A vitamini, ciltte koyulaþmaya, pullanmaya, kafa içi basýncýnýn artmasýna, þiddetli baþ aðrýsýna, görme sorunlarýna neden olabiliyor. dedi. Vitaminlerin kimyasal özelliklerine göre suda eriyen ve yaðda eriyen vitaminler olmak üzere iki gruba ayrýldýðýný hatýrlatan Baðcivan, þunlarý söyledi: B ve C vitaminleri suda eriyebildiði için vücut da depo edilmesi söz konusu olmuyor. Bu nedenle eksiklikleri yaðda eriyen vitaminlere göre daha sýk görülüyor. Fazla tüketilmeleri vücutta birikim yapmadýðý için çoðu zaman sorun oluþturmuyor. Yaðda eriyen A, D, E, K vitaminleri fazla alýndýðýnda vücutta birikiyor ve kontrolsüz kullanýldýðý zaman hipervitaminoz denilen vitamin fazlalýðýna yol açabiliyor. Kayseri / cihan Klimalarýn zararlý etkilerini en aza indirmek için bakýmý ve temizliðinin her yýl düzenli olarak yapýlmasý çok önemli. Klimalardaki bakteriler zatürreye yol açýyor OSMANÝYE Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, klimalarýn uygunsuz þekilde kullanýlmasýnýn üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarý, kas aðrýlarý, kas tutulmasý, yüz felci ve klimalardaki bakterilerin yol açtýðý zatürreye yol açabileceðini söyledi. Ýnsan saðlýðý için klimalarda sýcaklýðýn derece, nemin de yüzde olmasý gerektiðini kaydeden Cingöz, bu deðerleri saðlayabilmek için klimanýn ayarýnýn yazýn derece olmasý gerektiðine dikkat çekti. Mehmet Cingöz, özellikle çocuklar, yaþlýlar, üst ve alt solunum yolu ile ilgili kronik sinüzit ve bronþiti olanlarýn klima kullanýmýnda tehlike altýnda olduðunu vurguladý. Klimalarýn direkt olarak kiþinin üzerine soðuk hava üflemesi, yüzdeki sinir kýlýfý üzerine etki ederek, ödem ve yüz felci oluþturabileceðine iþaret eden Cingöz, Klimalarýn üflediði soðuk hava ve ortama yaydýðý tozlar, özellikle alerjik bünyeli kiþilerin þikâyetlerini ve krizlerini tetikleyerek, astým krizlerinin ortaya çýkmasýna ve þiddetli kuru öksürüklerin oluþmasýna yol açabilir. Bu nedenle alerjik bünyesi olan kiþilerin, ani ýsý deðiþikliklerinden kaçýnmalarý gerekir. Klimalar yolu ile bulaþan hastalýklarýn en önemlisi, Legionella pnömonisi olarak adlandýrýlan zatürredir dedi. Klimalarýn zararlý etkilerini en aza indirmek için bakýmý ve temizliðinin her yýl düzenli olarak yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu kaydeden Saðlýk Ýl Müdürü Cingöz, Klimalarda bakteri filtresi kullanýlmalý. 25 derecelik sýcaklýk en uygun ýsý derecesidir. Ortamýn a- þýrý soðutulmamasýna dikkat edilmeli. Klimalarýn üflediði havaya direkt maruz kalmamaya özen gösterilmelidir þeklinde konuþtu. Osmaniye / cihan

16 Hz. Ömer Camii. Bu mabed Mescid-i Aksa'nýn yanýbaþýnda yer alýyor. Kudüs'te, Mescid-i Aksa baþta olmak üzere pek çok mabet bulunuyor. Müslümanlar için özel önem taþýyan þehirde pekçok mescid var. Ýsrail iþgalindeki þehirde Müslümanlar, dinlerini yaþamaya çalýþýyor. Kudüs yolcularý memnun döndü ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR BÝ ZÝM Tur un or ga ni ze et ti ði Ku düs ge zi si i le Mes cid-i Ak - sa ya gi den grup Tür ki ye ye dön dü. Mi' rac ge ce si ni Ýs lâm ta - ri hi a çý sýn dan ö nem ta þý yan bu mukaddes þe hir de ge çi ren ve üç di ne a it me kân la rý zi ya ret e den Bi zim Tur gru bu ge zi den mem nun ay rýl dý. Bi zim Tur yet ki li si Ýs ma il Þe nay ýn ver di ði bil gi ye gö re, 2. grup Ku düs ge zi si 14 Tem muz da baþ la ya cak. Bu gru ba ka týl mak is te yen le rin 8 Tem muz a ka dar ka yýt la rý - ný yap týr ma la rý ge re ki yor. Ye ni As ya / Ýs tan bul Y KÜDUS Ak de niz i le Ö lü De niz in ku zey u cu nun a ra sýn da ka lan Ju de an Dað la rý nda bu lu nan dün - ya nýn en es ki þe hir le rin den bi ri. Fi lis tin de bu lu - nan, Müs lü man lar, Hý ris ti yan lar ve Mu se vi - ler ce mukaddes bilinen Ku düs, çe þit li kay nak - lar da Ye ru þa la yim, Je ru sa lem, U ru þe lim, Ye - ru sa lim, Mak dis, Beyt-ül Mu kad des, Beyt-ül Mak dis, Ýl ya ve Ey li ya i sim le riy le de zik re di lir. Ku düs þeh ri nin kim ler ta ra fýn dan ve han gi ta - rih ler de ku rul du ðu ke sin o la rak bi lin me mek - te dir. An cak Hz. Nuh'un (as) to ru nu ve Ham ýn oð lu Ken an ýn nes lin den ge len Ken a ni le rin kur - du ðu bir si te ol du ðu zan ne dil mek te dir. TA RÝ HÎ MER KEZ LER DEN BÝ RÝ Ta rih bo yun ca Ku düs uð ru na ni ce sa vaþ lar ve ril miþ, þe hir çok de fa el de ðiþ tir miþ tir. Mek ke ve Me di ne den son ra Ýs lâ mi yet te ki ü - çün cü mukaddes me kâ nýn bu lun du ðu þe hir - de ay rý ca Hý ris ti yan lýða a it çok faz la an tik sit a la ný mev cut. Ku düs, Mu se vi li ðin de en kut - sal þeh ri ve ru ha nî mer ke zi ko nu mun da. Ku - düs ün sur i çin de ka lan bö lü mü ar týk Es ki Þe hir o la rak a ný lý yor. As lýn da 1860 a ka dar þeh rin ta ma mý o lan bu Es ki Þe hir, 1982 de teh li ke de ki Dün ya Mi ra sý Lis te si ne a lýn dý. Müslümanlarýn ilk kýblesi olan Mescid-i Aksa ziyaretçilerle dolup taþýyor. MÜS LÜ MAN LA RIN ÝLK KIB LE SÝ Ku düs ün ö zel lik le de Ha rem-i Þe rif a la ný - nýn Ýs lâ mi yet te ki ö ne mi, Mi' rac ýn bu ra da ger çek leþ miþ ol ma sý dýr. Mi 'rac ýn ü ze rin de ger çek leþ ti ði Mu al lak Ka ya sý bu gün Ha rem-i Þe rif in en göz de me kâ ný Kub be tü s-sah ra nýn (Ö mer Ca mi i) al týn da ko ru nur ve her yýl Müs lü man lar ca zi ya ret e di lir. Mes cid-i Ak sa, Müs lü man la rýn ilk kýb le si ve ha rem mes cit le ri nin ü çün cü sü dür. Pey gam be ri - miz Hz. Mu ham med in (asm) 624 yý lý na ka dar kýb le o la rak ka bul et ti ði bu ca mi, bi lin di ði ka da - rýy la bir bu çuk yýl ka dar böy le kal mýþ týr. Mes cid-i Ak sa nýn a dý, Ku r'ân da Ýs ra Sû re si nin ilk â ye tin de de ge çi yor. Ýs ra Sû re si bi rin ci â yet te Mes cid-i Ak - sa nýn çev re si nin mü ba rek ký lýn dý ðý bil di ri lir. Ha rem-i Þe rif i çin de yer a lan bir baþ ka önemli yer i se Ö mer Ca mi i. Ýs lâm di ni nin Fi lis tin top rak la rý ü ze rin de ki en es ki ya pý sý o la rak bi li ni yor. ÜÇ DÝN Ý ÇÝN NE DEN Ö NEM LÝ? 3 bin yýl lýk ta ri hi o lan Ku düs, üç se ma vî din i çin de kut sal bir þe hir o la rak ka bul e di lir. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med in (asm) Mi'rac sý ra sýn da gö ðe yük sel di ði yer ol ma sý se be biy le ve Mes cid-i Ak sa i le Kub be tüs Sah ra nýn da bu ra da bu lun ma sý ha se biy le Ku düs Müs lü man lar i çin kut sal dýr. Ay rý ca Hz. Ý sa nýn gö mü lü yer ol du ðu na i na nýl dý ðýn dan bu ra ya in þa e di len Holy Se pulc hre Ki li se si bü - tün Hý ris ti yan lar ca kut sal bir hac mer ke zi o - la rak ka bul e di lir. Ya hu di ler de Ku düs te bu lu nan Hz. Sü ley man ýn ta pý na ðý nýn ba tý du va rý nýn ka lýn tý la rý o lan Að la ma Du va rý ný kut sal me kân ka bul e der ler ve bu du va rýn ö nün de duâ e de rek að lar lar. ÝS RA ÝL ÝÞ GA LÝ Ku düs þu an Ýs ra il in fi i lî o la rak baþ þehri dir. Bu ka rar, Ýs ra il Par la men to su Knes set in 1980 de o nay la dý ðý Ku düs Ya sa sý na da ya na - rak a lýn mýþ tý. An cak ya sa Bir leþ miþ Mil let ler ta ra fýn dan ta nýn mý yor. ABD da hil hiç bir ül ke - nin Ýs ra il tem sil ci li ði Ku düs te de ðil. Fi lis tin hal ký BM nin 242 sa yý lý ka ra rý na da ya na rak Do ðu Ku düs ü baþþehir yap mak is ti yor. Bizim Tur'la Kudüs'e giden gurup Mescid-Ý Aksa'da namaz kýldý.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı