Milletvekilleri sel maðduru köylerde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milletvekilleri sel maðduru köylerde"

Transkript

1 Milletvekilleri sel maðduru köylerde AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, sel maðduru köylerde incelemelerde bulundu. * HABERÝ 2 DE Kargý ilçesine baðlý Karaboya köyünde sel sularý köprü Yýkýlan köprüden geçerken... Tarýmsal iþletmelere destek Çorum un Kargý ilçesine baðlý Karaboya köyünde sel sularýnýn yýktýðý köprüyü fark edemeyen sürücü, otomobiliyle köprüden aþaðý uçtu. * HABERÝ 3 DE Çiftlik Muhasebe Veri Aðý (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dahil olan tarýmsal iþletmelere 375 lira katýlým desteði verilecek. * HABERÝ 5 DE Aþýrý yaðýþlar nedeniyle sel meydana gelen Akkaya, Maksutlu ve Karaköy bölgesinde çalýþma yapýldý. Milletin mesajý iyi okunmalý ÇORUM 10 HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý genel seçim sonuçlarýnýn mesajýnýn iyi okunmasý gerektiðini bildirdi. Fiyatý : 40 Kuruþ Ahmet Saatcý KVC de bir baþarý daha Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü nde baþarýlý bir operasyon gerçekleþtirildi. Kalp kapaklarý bozulan hastanýn 3 kalp kapaðý tamir edilip, ana atardamarý deðiþtirildi. Emlak Müþavirler Derneði Baþkaný Ömer Okçu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Akyol, Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk'u Emlakçýlarýn Tapu'dan talebi Emlak Müþavirler Derneði Baþkaný Ömer Okçu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Akyol, Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk'u ziyaret etti. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 6 DA Toprak Bayramý dolayýsýyla düzenlenen resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere bisiklet hediye edildi. Unutulmuþ bayrama renkli kutlama KANDER Þube Baþkaný Hülya Karabýyýk, tüm Çorumlular'ý kermese davet Kanser hastalarý yararýna kermes Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER), kanser hastalarý yararýna kermes açtý. * HABERÝ 4 DE 2015 MÝLLETVEKÝLÝ GENEL SEÇÝMÝ SANDIK SONUÇLARINI 6 ve 7. SAYFALARIMIZDA BULABÝLÝRSÝNÝZ. * HABERÝ 7 DE Toprak Bayramý nda yer ve gök þenlendi Toprak Bayramý dün Kültür Park ta gerçekleþen etkinlikle kutlandý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan organize edilen kutlama programý çerçevesinde Engelsiz Uçurtma Þenliði de düzenlendi. 19. Finans Sempozyumu Düzenleme Kurulu, Ýstanbul'da bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirdi. Uluslararasý sempozyum hazýrlýðý Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bölümü tarafýndan Ekim 2015 tarihlerinde Çorum'da gerçekleþtirilecek olan 19. Finans Sempozyumu Düzenleme Kurulu, Ýstanbul'da bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirdi. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 9 DA Kadýnlar peynir üretiyor ÝÞKUR, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü nce merkeze baðlý Ovasaray Köyü nde açýlan Peynir Üretim Kursu sona erdi. * HABERÝ 4 DE TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri, Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ettil- Özel çocuklara moral Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri, Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ettiler. Merkeze baðlý Ovasaray Köyü nde açýlan Peynir Üretim Kursu sona erdi. * HABERÝ 5 DE

2 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN 2015 Milletvekilleri sel maðduru köylerde Aþýrý yaðýþlar nedeniyle sel meydana gelen Akkaya, Maksutlu ve Karaköy bölgesinde çalýþma yapýldý. AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, sel maðduru köylerde incelemelerde bulundu. Köylerdeki hasar gören çeltik tarlalarý, Ýçmesuyu ve Kanalizasyon isale hatlarý, Elektrik þebekesi ile ilgili teknik ekipler yerinde incelemelerde AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, sel maðduru köylerde incelemelerde bulundu. Ýnceleme turunda AK Parti Il Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ve Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen de hazýr bulundu. Ziyarette aþýrý yaðýþlar nedeniyle sel meydana gelen Akkaya, Maksutlu ve Karaköy bölgesinde çalýþma yapýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, akþam saatlerinde etkili yaðýþ nedeniyle Kargý ve Osmancýk arasýndaki köylerde sel meydana geldiðini hatýrlatarak, "Geceden itibaren olayý yakýndan takip ettik. Devlet imkanlarý olay yaþanýr yaþanmaz seferber edilmiþtir. Köylerdeki hasar gören çeltik tarlalarý, Ýçmesuyu ve Kanalizasyon isale hatlarý, Elektrik þebekesi ile ilgili teknik ekipler yerinde incelemelerde bulunarak tespitlerini yapmýþlardýr. AFAD Ýl Müdürlüðü, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, DSÝ, Ýl Özel Ýdare ve YEDAÞ ekipleri 5ortak çalýþma yürütmektedir. Vatandaþlarýmýzý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerimizi ilettik. Tesellimiz can kaybýnýn olmamasýdýr" dedi. Kargý Belediyesi ziyaretinde de Kaymakam ve AFAD Ýl Müdürlüðü yetkililerinden bilgi alan Uslu, Baðcý ve Kurt, ayrýca Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfi Akça ile görüþerek durum deðerlendirmesi yaptý. Maksutlu köyünde ve hasar gören yollarda incelemelerde bulunan heyet, Ýl Özel Idare Genel Sekreteri Ömer Arslan, AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, DSÝ Þube Müdürü Ýlker Arslan'dan bilgiler aldýlar. Ýlçelere teþekkür ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, ilçelere teþekkür ziyaretlerine baþladý. Uslu, AK Parti Mecitözü Ýlçe Teþkilâtý ný ziyaret ederek, Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar ve partililerle bir araya geldi. Seçimde gösterdikleri özverili çalýþmalardan dolayý parti teþkilatlarýna teþekkür eden Uslu, Bir olacaðýz, iri olacaðýz, diri olacaðýz. Bizim hizmetlerimizde herhangi bir kusur ve eksiklik yoktur. Bütün ilçelerimiz gereken kamu yatýrýmlarýný almýþtýr. Ýstikrara katký vermek adýna, Mecitözü ilçemiz ve tüm Çorum gereken desteði bizlere vermiþtir. Siyasal, etnik ve dini olarak izah edilemeyecek geliþmeler bu seçim sürecinde yaþanmýþtýr. Bizim davamýz seçimlik bir dava deðildir. Çorum bizden hizmet bekliyor. Hizmete devam edeceðiz. Bizim için seçimler bitmemiþtir, devam ediyor. Hayatýmýz boyunca da devam edecektir." dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, ilçelere teþekkür ziyaretlerine baþladý. Milletvekili Uslu, AK Parti Mecitözü Ýlçe Teþkilâtý ný ziyaret etti. Kargý da sel felaketi Kargý ilçesinde önceki akþam saatlerinde baþlayan aþýrý yaðýþ ilçeye baðlý köylerde hayatý felç etti. Çorum un Kargý ilçesinde önceki akþam saatlerinde baþlayan aþýrý yaðýþ ilçeye baðlý köylerde hayatý felç etti. Akkaya ve Maksutlu köylerinde sel meydana geldi. Yapýlan açýklamaya göre, aþýrý yaðýþ sonucu Maksutlu köyünde meydana gelen sel ile köyde tüm araçlar kayalar ve topraðýn altýnda kaldý. Bazý araçlar da sele kapýlarak metrelerce sürüklendi. Çok sayýda aðaç ise kökten söküldü. Köy halkýna korkulu anlar yaþatan sel felaketi sonucu tüm elektrik direkleri yýkýldý, elektrik ve sular kesildi. Birçok ev ve dükkân kullanýlmaz hale geldi. Köy muhtarý, böyle büyük bir afeti ilk defa gördüklerini, gelen sel dalgalarýnýn evlerin boylarýna ka- Akkaya ve Maksutlu köyleri sel baskýnýndan zararg ördü. Birçok ev ve dükkân kullanýlmaz hale geldi. dar eriþtiðini söyledi. Yýllardýr Filistin topraklarýnda iþgal politikasý güden, on binlerce Filistinli ve Gazzeliyi katleden Ýsrail'e en sert tepkiyi veren ülke olan Türkiye'deki seçimlerin sonucunda oluþan belirsizlik, bu ülkede sevince neden oldu. Seçim sonuçlarýný an be an yayýnlayan Ýsrail medyasý, resmi olmayan sonuçlarýn belli olmasýnýn ardýndan adeta kutlama yaptý. 12 yýllýk iktidarlýðý döneminde Ýsrail'e ve onun politiklarýna karþý çýkan Ak Parti hükümetinin yeni dönemde tek baþýna iktidar olamayacak olmasý en çok Ýsrail'i sevindirdi. Ýsrail medyasý, seçim sonuçlarýný 'Erdoðan gitti, artýk daha güçlüyüz'sözleriyle yorumladý. ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: gerekli önlemleri aldý. il'e baþ kaldýran bir hükümet olarak tanýmladý. 'ÝSRAÝL'E SALDIRARAK OY TOPLADI' 'Ýslamcýlardan Erdoðan'a destek yok' ifadesini kullanan gazete, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn bugüne kadar Ýsrail karþýtý söylemlerle oy toplamaya çalýþtýðýný yazdý. (Haber7) 'AK PARTÝ ÝSRAÝL'ÝN KARÞITIYDI' KÖZDE DÖNER ÇORUM DA Sabaha kadar çalýþan AFAD ekipleri, Seçim sonuçlarýna en çok Ýsrail sevindi Baþbakan Binyamin Netanyahu'ya yakýnlýðý ile bilinen 'Ýsrael Today' gazetesi, seçimlerin sonucunda halkýn 'Erdoðan'a hayýr' dediðini duyurdu. Söz konusu gazete, dünyanýn hiçbir yerinde görülmeyecek þekilde Türkiye'deki seçimlere gazetenin ilk üç sayfasýnda geniþçe yer verdi. Yapýlan analizlerde Ak Parti'nin 12 yýllýk iktidarýnda Ýsrail'e yönelik karþýt politikalarý toplandý. Gazze konusunda Ýsra- (Ç.HAK:2502) 2 Recep Tayyip Erdoðan

3 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN Yýkýlan köprüden geçerken... Çorum un Kargý ilçesine baðlý Karaboya köyünde sel sularýnýn yýktýðý köprüyü fark edemeyen sürücü, otomobiliyle köprüden aþaðý uçtu. Kaza, ilçeye baðlý Karaboya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe- de etkili olan yaðmurun giderek þiddetini arttýrmasý sonucunda Karaboya deresinde taþkýn meydana geldi. Taþkýnýn þiddetiyle köyün giriþinde bulunan köprü çöktü. Gece geç saatlerde ilçe merkezinden köye gitmekte olan köy muhtarý Hüseyin Güneþ, köprünün çöktüðünü fark edemeyerek 19 RA 106 plakalý otomobiliyle köprüden aþaðý düþtü. Kazadan yaralý olarak kurtulan Güneþ, Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazanýn ardýndan Kargý ilçesine baðlý Karaboya köyünde sel sularý köprü yýktý. Gece geç saatlerde ilçe merkezinden köye gitmekte olan köy muhtarý Hüseyin Güneþ, yýkýlan köprüden geçmek isterken kaza yaptý. olay yerine iþ makineleri gönderilerek uçan otomobil bulunduðu yerden çýkartýldý. Köprünün yýkýlmasýyla kesilen köy ulaþýmýný saðlamak için iþ makineleriyle köprünün yanýndan tali yol yapýldý. Taþýmalý eðitimin yapýldýðý köyde, öðrenciler okullarýna bu yolu kullanarak gittiler. Öte yandan Kýzýlýrmak güzergahýnda bulunan eski Sinop yolunda taþkýn nedeniyle uzun araç kuyruklarý oluþurken, yolda taþkýn sularýnýn oluþturduðu sel nedeniyle derin çukurlar oluþtu. Kargý Belediyesine ait iþ makineleri ulaþýmýn kesilmemesi için saatlerce bölgede çalýþma yaptý.(ýha) Hüseyin Güneþ Aðaç keserken bayýldý Merkez e baðlý Büðdüz Köyü nde aðaç keserken bayýlan yaþlý adam hayatýný kaybetti. O.B.(62) aðaç kesmek için gittiði Karýnýn Pýnarý mevkiinde baygýn vaziyette bulundu. Hemen hastaneye kaldýrýlan yaþlý adam tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Yaþlý adamýn cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti amacýyla Ankara Adli Týp Kurumu na sevk edildi. Alaca da ise Tartýþmasý sonrasý eve dönmedi kayýp olarak aranan alzheimer hastasý N.D.(69) Alaca nýn Ünalan Köyü göl mevkiinde ölü olarak bulundu. Alaca Çorumlu polisin cenazesi defnedildi Zonguldak'ýn Kozlu ilçesinde evinde ölü bulunan Çorumlu polis topraða verildi. Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan ceset, Ankara Adli Týp Kurumu na sevk edildi. Kaçak yakýt ele geçirildi Sungurlu nun Arifegazili Köyü nde bir petrol istasyonunda kaçak yakýt ele geçirildi. Akaryakýt istasyonunda kontrol yapan Jandarma, 250 lt lik plastik tanker ve üç adet 25 lt. lik bidon içerisinde toplam 197 lt. mazotun markýrsýz olduðu belirlendi. Ele geçirilen kaçak motorin Özel Ýdare ekiplerine teslim edildi. Lütfi Mert Kahyaoðlu Zonguldak'ýn Kozlu ilçesinde evinde ölü bulunan 25 yaþýndaki polis memuru memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde topraða verildi. Zonguldak'ýn Kozlu ilçesinde geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden polis memuru Sungurlulu Lütfi Mert Kahyaoðlu (25), bugün öðle namazýndan sonra son yolculuðuna Lütfi Mert Kahyaoðlu nun kalp krizi sonucu öldüðü belirtildi. uðurlandý. Altýnoðlu Camisinde öðle namazýndan sonra kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Kahyaoðlu, Karþýyaka mezarlýðýnda topraða verildi. Cenaze törenine Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný J. Yzb. Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýlçe Emniyet Müdürü Yavuz Selim Kýlýç, polis memurunun ailesi ve çok sayýda emniyet mensubu katýldý. Cenaze töreninde Baba Zehni Kahyaoðlu gözyaþlarý içerisinde taziyeleri kabul ederken, ayakta durmakta zorlandý. Al bayraklý tabutun cenaze aracýna taþýndýðý sýrada gözyaþlarý sel oldu. Kalp krizi sonucu hayatýný kaybettiði belirtilen ve otopsisi yapýlan Kahyaoðlu nun kesin ölüm sebebi adli týp raporundan sonra belirlenecek..(ýha) Dodurga nýn Çiftlik Köyü ndeki evinden ayrýlan kadýn bir daha geri dönmedi. Anne G.D.(67) Jandarma ya yaptýðý müracaatta psikolojik sorunlarý bulunan kýzý S.N.D.(40) ile tartýþtýklarýný, tartýþma sonrasý evden ayrýlan kýzýnýn geri dönmediðini bildirdi. S.N.D. aranýyor. Fazla ilaç içti Kargý da fazla ilaç içen kiþi zehirlendi. Abdullah Köyü nde oturan F.N.D.(27) rahatsýzlýðý nedeniyle kullandýðý ilaçlardan fazla miktarda içince zehirlendi. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan F.N.D. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS 7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL (Ç.HAK:1106) BÖLGE BAYÝÝ Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu Üzeri 5. Km. Tel:

4 4 Kanser hastalarý yararýna kermes ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN 2015 YÜKSEL BASAR Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði kermes açtý. KANDER üyesi kanser hastalarýnýn bir yýl boyunca yaptýklarý ürünler satýþa çýkarýldý. Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER), kanser hastalarý yararýna kermes açtý. Ilýca Caddesi giriþinde açýlan hayýr kermesinde, KANDER üyesi kanser hastalarýnýn bir yýl boyunca yaptýklarý el iþi göz nuru çalýþmalarý çeyizlik, hediyelik eþya ürünlerinin yaný sýra hamur iþi, yanýç, gözleme, katmer, pasta gibi yiyecekler satýþa sunuldu. KANDER Þube Baþkaný Hülya Karabýyýk, tüm Çorumlular'ý kermese davet etti. KANDER'in hayýr kermesi 10 gün açýk kalacak. Arakanlý Müslümanlara yardým KANDER Þube Baþkaný Hülya Karabýyýk, tüm Çorumlular'ý kermese davet etti. Deniz Feneri Derneði Rohingyalý sýðýnmacýlara ilk yardýmlarý daðýttý. Deniz Feneri, Budist zulmünden kaçarak hicret etmek zorunda kalan Arakanlý Müslümanlara acil yardým daðýtýmý yaptý. Cox s Bazar ve Rakhine bölgelerinden yola çýkan 8 bin kadar Arakanlý Müslüman mülteci, insan tacirlerince Andaman Denizi nde kaderlerine terk edilmiþti. Geri dönme ihtimali olmayan, günlerce denizin ortasýnda aç ve susuz bir þekilde yakýnlardaki ülkelerin kendilerini kabul etmesini bekleyen Arakanlý mülteciler, uluslararasý baský sonucu Endonezya ve Malezya hükümetleri tarafýndan geçici olarak ülkelerine kabul edilmiþlerdi. Acil gýda ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarý olan mültecilere yardým götürmek üzere yola çýkan Deniz Feneri ekibi ilk etapta Endonezya nýn Açe bölgesindeki mültecilere ulaþtý. Açe ye sýðýnan mültecilere 4 büyükbaþ hayvan kesilerek 3 gün boyunca sýcak yemek daðýtýmýnýn yaný sýra gýda ve hijyen paketleri daðýtýldý. Lapang ve Langsa bölgelerindeki bu mülteci kamplarýnda toplam Deniz Feneri Derneði Rohingyalý sýðýnmacýlara ilk yardýmlarý daðýttý. Budist zulmünden kaçarak hicret etmek zorunda kalan Arakanlý Müslümanlara yardým eli uzatýldý Euro luk yardým daðýtýldý. Açe deki çalýþmalarýný tamamlayan Deniz Feneri ekibi daha sonra Arakanlý mültecilere sýðýnma imkâný veren ülkelerden biri olan Malezya ya geçti. Burada Arakanlý mültecilerin yaþadýðý Ampang, Gombak, Sri Gombak, Hulu Langat ve Ampang Tasek Tambahan da beþ büyük baþ hayvan kesilerek 800 kiþiye sýcak yemek daðýtýldý. Malezya da da Euro deðerinde gýda ve hijyen malzemelerinden oluþan yardým paketleri Arakanlý sýðýnmacýlara daðýtýldý. Bölgede faaliyet gösteren partner kuru- luþla Arakanlý Müslümanlarýn fiziki durumlarýnýn düzeltilmesi yönünde niyetler paylaþýldý. Malezya da ve Burma nýn içinde yaþayan Arakanlýlara yönelik yardým faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda yapýlacak iþbirliðinin temelleri atýldý. Kadýnlar peynir üretimine baþladý Merkeze baðlý Ovasaray Köyü nde açýlan Peynir Üretim Kursu sona erdi. MUSTAFA BURAK YALÇIN ÝÞKUR, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü nce merkeze baðlý Ovasaray Köyü nde açýlan Peynir Üretim Kursu sona erdi. 24 kursiyerin 54 gün eðitim gördüðü Peynir Üretim Kursu nda üretilen Ovasaray a özgü ürünler sergilendi. Ovasaray Köyü Muhtarlýk Binasý nda düzenlenen programa Etkinliðe; Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Ticaret Müdür V. Fikret Yýldýrým, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü E. Elfaz Ermiþ, ÝKoordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Halit Yýldýrým, Halk Eðitim Müdür V. Yasin Yetim, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þaban Sarýca, Ovasaray 24 kursiyer 54 gün eðitim gördü. Ovasaray da üretimi yapýlan ürünler ikram edildi. Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Orhan Avcý, kamu ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin yönetici ve personelinin yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Etkinlikte konu- þan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Elfaz Ermiþ. emeði geçen bayanlara teþekkürlerini ileterek, bu kurstan sonra bayanlarýn daha önceden talep ettikleri çilek, mantar yetiþtiriciliði ve hamur iþleri gibi kursla- rýnda açýlacaðýný belirterek, Ovasaraylý bayanlarýn bir kooperatif veya birlik kurarak bu þekilde ürettikleri ürünleri pazarlayacaklarýný söyledi. Etkinlikte el emeði ürünler davetlilere ikram edildi. Deniz Feneri sevindirdi Deniz Feneri Derneði Ankara Þubesi Aksaray ilçeleri ve köylerinde muhtelif yardýmlar daðýttý. Dernek, iyilik için yola çýktýðý günden beri yüzbinlerce aileye, milyonlarca kiþiye iyilik elini uzattý. Yaptýðý yardýmlarla hem ülkemizde hem de yurtdýþýnda; yaralarýn sarýlmasýna ve eksiklerin giderilmesine vesile oldu. Deniz Feneri Derneði, Türkiye'nin dört bir yanýnda hayata geçirdiði gýda, eðitim, saðlýk, barýnmaalanlarýndaki projeleriyle; kurduðu misafirhaneler, aþevleri, giyim maðazalarý ve yürüttüðü meslek edindirme programlarý ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Deniz Feneri, yardýmlarýyla Aksaraylý ihtiyaç sahiplerinin yanýnda. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Deniz Feneri Derneði An- Deniz Feneri Derneði Ankara Þubesi Aksaray ilçeleri ve köylerinde muhtelif yardýmlar daðýttý. kara Þube Koordinatörü Hamit Kunt, þunlarý söyledi: "Derneðimiz kurulduðu günden bu yana þubeleri, temsilcilikleri, gönüllüleri ve baðýþçýlarýyla birlikte ülkemizde ve dünyada yardýma muhtaç milyonlarca insanýn yüreðine sevinç koydu. Derneðimiz, yoksul aileler için köy köy, kasaba kasaba dolaþmaya devam ediyor. Yoksul ailelerin yaptýklarý müracaatlarýn titizlikle incelenerek yapýlan araþtýrmalardan sonra, ihtiyaç sahibi olduðu tespit edilenlere gýda, giyim, nakit, saðlýk, eðitim ve barýnma yardýmlarý yapýyor. Deniz Feneri Ankara Þubesi tarafýndan Aksaray il, ilçe ve köylerinde yaþayan ihtiyaç sahibi ailelere gýda, giyim ve eþya yardýmlarýnda bulundu. Daðýtýmlar kapsamýnda 271 aileye ,00 TL deðerinde gýda malzemesi, 238 aileden ferde TL deðerinde giysi, 271 aileye 6.032,00 TL deðerinde temizlik yardýmý yapýldý. Yapýlan insani yardýmlarýn toplam deðeri TL'dir. Bu vesileyle, yardým alan ailelerimiz adýna bütün baðýþçýlarýmýza teþekkür ederiz."

5 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN 2015 Emlakçýlarýn Tapu'dan talebi MUSTAFA BURAK YALÇIN Emlak Müþavirler Derneði Baþkaný Ömer Okçu ve Yöne- tim Kurulu Üyesi Ýsmail Akyol, Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk'u ziyaret etti. Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk'a sorun ve taleplerini ileten Emlak Müþavirler Derneði Baþkaný Ömer Okçu, Tapu'da iþlemlerini yaptýrmak için saat 11:00'dan sonra sýra alamadýklarýný söyle- Emlak Müþavirler Derneði Baþkaný Ömer Okçu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Akyol, Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk'u ziyaret etti. di. Tapu Sicil Müdürlüðü'nde saat 11.00'de sonra sistemin otomatik olarak kilitlendiðini belirten Buyruk ' Bazý vatandaþlarýmýz bir çok sayýda numara aldýðý için, saat 12:00'ye kadar sýra gelemiyor ve vatandaþ maðdur oluyor. Sistemde vatandaþ maðdur olmasýn diye 11:00'den sonra sýra vermiyor ama memurlar 12:00'ye kadar iþlem yapýyorlar. Ayrýca tapu harçlarý Vakýflar Bankasý na da yatýrýlabiliyor.'' dedi. Tarýmsal iþletmelere destek Çiftlik Muhasebe Veri Aðý (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dahil olan tarýmsal iþletmelere 375 lira katýlým desteði verilecek. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn "Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Sistemine Dahil Olan Tarýmsal Ýþletmelere Katýlým Desteði Ödemesi Yapýlmasýna Dair Teblið" Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, sisteminin kurulduðu iller olan Ýstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Þanlýurfa, Nevþehir, Tekirdað, Giresun, Ýzmir, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Hatay, Manisa, Muðla, Mersin, Osmaniye, Kýrklareli, Edirne, Kütahya, Sivas, Uþak, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Eskiþehir, Ankara, Düzce, Zonguldak, Bolu, Afyonkarahisar, Isparta, Karaman, Niðde, Aksaray, Kayseri, Kýrþehir, Yozgat, Çorum, Kýrýkkale, Tokat, Amasya, Çankýrý, Sinop, Kastamonu, Bartýn ve Karabük'te gönüllülük esasýna dayalý olarak sisteme katýlan iþletmelere 2015 yýlý için 375 lira olan katýlým desteði ödemesi yapýlacak. Destek, Çiftçi Kayýt Sistemine (ÇKS) veya Bakanlýk tarafýndan oluþturulan herhangi bir idari kayýt sistemine kayýtlý olup, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yýlý süresince tarýmsal faaliyetlerine iliþkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayýcýlarla paylaþan ve verileri yapýlan kontroller sonunda doðrulanan tarýmsal iþletmelere verilecek. Çiftçilere yapýlan toplam ödeme tutarýnýn yüzde 0,2'si bütçenin ilgili kaleminden bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.(a.a.) Uluslararasý sempozyum hazýrlýðý Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bölümü tarafýndan Ekim 2015 tarihlerinde Çorum'da gerçekleþtirilecek olan 19. Finans Sempozyumu Düzenleme Kurulu, Ýstanbul'da bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirdi. Finans Bilim Platformu (www.finansbilimplatformu.com) tarafýndan her yýl bir üniversite ile birlikte düzenlenen Finans Sempozyumu'nun 19.cusu Ekim 2015 tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek. Ýstanbul'da gerçekleþtirilen toplantýda Finans Bilim Platformu Yönetim Kurulu'na sempozyum için yapýlan ve yapýlacak faaliyetler hakkýnda bilgi verildi. Toplantýya farklý üniversitelerde görev yapan ve finans alanýnda ça- 19. Finans Sempozyumu Düzenleme Kurulu, Ýstanbul'da bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirdi. lýþan 100'e yakýn öðretim üyesi katýldý. Hitit Üniversitesi'ni temsilen Doç. Dr. Selçuk Kendirli, Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç, Yrd. Doç. Dr. E. Savaþ Baþcý ve Yrd. Doç. Dr. Öznur Sakýnç katýldýðý bilgilendirme toplantýsýn- da; Çorum, ulaþým, konaklama imkanlarý, Hitit Üniversitesi, sempozyum için yapýlanlar hakkýnda bilgi, sempozyum tarihine kadar yapýlacak hususlar hakkýnda bilgi sunuldu. Bilgilendirme top- lantýsýna katýlan öðretim üyeleri 19. Finans Sempozyumu'nun hazýrlýklarý hakkýnda aldýklarý bilgilerden memnun olduklarýný dile getirerek, yapýlan çalýþmalardan ötürü düzenleme kuruluna teþekkürlerini sundu. Özel çocuklara moral Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri, Çorum Belediyesi bünyesinde fa- aliyet gösteren Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ettiler. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, Merkezde eðitim gören engelli öð- rencilerin moral ve motivasyonunu artýrmak amacýyla gerçekleþtirilen ziyarete kadýn giriþimcilerin yaný sýra Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, AK Parti TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri, Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ettiler. Etkinlik öðrencilerin moral ve motivasyonunu artýrmak amacýyla düzenlendi. Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun eþi Nejla Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül'ün eþi Hazal Yurdagül, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ýn eþi Zeynep Karadaþ, Yönetim TSO Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn eþi Didem Baþaranhýncal ile TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli katýldý. Ziyarette protokol eþleri ve kadýn giriþimciler, Engelli Eðitim Merkezi'ni gezerek çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdiler. Kurumda eðitim gören engelli bireylerle yakýndan ilgilenen protokol eþleri ve kadýn giriþimciler, yanlarýnda getirdikleri çeþitli hediyeleri de vererek, engellilerin mutluluklarýna ortak oldular. Engelli Eðitim Merkezi'nde müzik eðitimi alan bazý öðrenciler de, koro eþliðinde mini bir konser düzenlediler. Engelli Eðitim Merkezi ziyareti, hep birlikte pasta kesilmesiyle sona erdi. Anadolu Lisesi'nde mezuniyet heyecaný Çorum Anadolu Lisesi'nden mezun olan öðrenciler kep fýrlattý. MUSTAFA BURAK YALÇIN Çorum Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleþtirilen törene, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, öðretmenler, veliler ve öðrenciler katýldý. 'HERKESÝN HEDEFÝ OLMALI' Anadolu Lisesi Müdürü Turgay Ýkinci, herkesin bir hedefi olmasý gerektiðini belirterek,'' Hayatýnýzýn sonunda nerede olacaðýnýzý bilmek istiyorsanýz, nereye gittiðinizi bilmek zorundasýnýz. Herkesin bir hedefi olmalý. Bu nedenle kendinize doðru hedefler belirleyiniz. Hedefe ulaþmada size yolunuzu, aldýðýnýz eðitim, irade, azim ve kararlýlýðýnýz gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çýkacak, zorlanacak, tökezleyeceksiniz fakat asla yýlmayacaksýnýz. Baþarýlý olmak adýna dik duracak, engelleri bir bir aþacak; baþarýlý, mutlu ve özlemini çektiðiniz güzel bir yaþam süreceksiniz.'' Dedi Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Anadolu Lisesi'nde dereceye giren Mehmet Cihangir Deniz, Melikenur Doðru ve Özcan Zenger'e plaket verdi. Programýn sonunda öðrenciler kep fýrlattý. Dereceye giren öðrenciler Özcan Zencer, Melikenur Doðan ve Mehmet Cihangir Deniz e plaket verildi. Anadolu Lisesi bahçesinde etkinlik yapýldý. Okul birincisi Özcan Zencer, yaþ kütüðüne plaka çaktý. Çorum Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. 5

6 6 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN MÝLLETVEKÝLÝ GENEL SEÇÝMÝ SANDIK SONUÇLARI (Belde ve Köyler) 1 Kalp kapaklarý bozulan hastanýn 3 kalp kapaðý tamir edilip, ana atardamarý deðiþtirildi. Kalp ve damar cerrahisinde büyük baþarý Burun týkanýklýðýnda Radyofrekans Cerrahisi Özel Elitpark Hastanesi KBB Bölümü, burun týkanýklýðý sorununu dünya standartlarýnda uyguladýðý Radyofrekans Cerrahisi yönetemi ile tedavi ediyor. Ameliyat sonrasý hastalar bir gün sonra normal yaþantýlarýna dönebiliyor. Özel Elitpark Hastanesi KBB Bölümü'nden Op. Dr. Bekir Ozan Elverici ve Op. Dr. Celal Arslan, burun týkanýklýklarýnýn nedenleri, belirtileri ve Radyofrekans Cerrahisi ile tedavi yöntemleri hakkýnda þu bilgileri verdiler: BURUN TIKANIKLIÐININ NEDENLERÝ Yeni doðanda burun týkanýklýðý çok önemli ve hayati bir belirtidir. Burun arkasýndaki açýklýkta (koanal atrezi) bir geliþme anomalisi nedeniyle ortaya çýkabilmektedir. Bu durum doðumdan hemen sonra hastane koþullarýnda tanýnarak gerekli önlemler alýnýr. Bebeklik ve çocukluk dönemi burun týkanýklýklarýnýn en sýk rastlanýlan nedeni ise halk arasýnda "geniz eti" denilen adenoid büyüklüðüdür. Geniz etinin arka burun boþluðunu tamamen týkýyor olmasý ya da orta kulak ve/veya sinüslerle ilgili hastalýklara yol açmasý, ameliyatla tedaviyi gerektirebilir. Bu ameliyat teknik olarak küçük, fakat özellikli bir ameliyat olarak kabul edilir ve baþarýsý da yüksektir. Çocuk burun týkanýklýklarýnýn önemli bir sebebi de çocuk sinüzitleridir. Bu durum özellikli ve sabýrlý bir ilaç tedavi sürecini gerektirir. Alerjik sebepler ve bazý geliþimsel anatomik koþullarda da burun týkanýklýðý yapabilir. Çocuklarda tek taraflý burun týkanýklýðý ve akýntýsý burun içerisine sokulmuþ bir yabancý cisim nedeniyle olabileceði için ayrýca dikkat çekici kabul edilmelidir. Nadiren çocuklarda burun týkanýklýklarý iyi veya kötü huylu tümörlere baðlý olabilir. Eriþkinlerde en sýk burun týkanýklýðý sebebi halk arasýnda kemik eðikliði olarak bilinen, burun boþluðu orta bölmesinin bir tarafa doðru eðik olmasý halidir. Bu duruma septum deviasyonu denilir ve genellikle burun boþluðu yan duvarlarýnda bulunan yumuþak dokularýn (konkalarýn) þiþmesi ile birlikte olduðunda burun týkanýklýðý daha þiddetlidir. Kemik eðikliði burun içerisinden yapýlan bir ameliyatla düzeltilmeyi gerektirebilir. Eriþkin burun týkanýklýklarýnýn diðer önemli sebepleri; sinüzitler, alerjik koþullar, polipler, horlamaapne sendromu ve daha nadiren iyi ve kötü huylu tümörlerdir. BURUN TIKANIKLIÐI OLAN HAS- TA ÞÝKÂYETLERÝ Devamlý aðýz solunumu yapmak zorunda kalýr; Sýk tekrarlayan boðaz enfeksiyonlarý olur ve müzminleþmiþ farenjit geliþir. Horlama ve uyku bozukluklarý geliþir. Akciðer ve kalp problemlerini aðýrlaþtýrýr. Sabahlarý aðýz kuruluðu geliþir. Cinsel fonksiyon bozukluklarý olur. Psikolojik sorunlar geliþmesine yatkýnlýk olur. Ses kalitesi bozulur ve burundan konuþma geliþir. Çocuklarda geceleri altýný ýslatma problemleri olur. Yol yürüme, merdiven çýkma gibi olaðan fiziksel hareketler güçleþir. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü nde baþarýlý bir operasyon gerçekleþtirildi. Kalp kapaklarý bozulan hastanýn 3 kalp kapaðý tamir edilip, ana atardamarý deðiþtirildi. Operasyonla ile ilgili Kalp-Damar Kliniði nden yapýlan açýklamada, Her geçen gün Kalp-Damar Cerrahisi bölümümüz yaptýðý çalýþmalarla birçok yeniliklere öncülük etmekte, en kritik hastalara baþarý ile müdahale edilebilmektedir. Nitekim Kalp-Damar Cerrahisi ekibimiz 3 kalp kapak hastalýðý olan bir hastayý baþarý ile ameliyat etmiþtir. Hastanemize son aylarda artan nefes darlýðý ve çarpýntý þikayeti ile baþvuran 68 yaþýndaki Satýlmýþ S. adlý hastaya yapýlan incelemelerin ardýndan kalpten çýkarak tüm vücuda temiz kan götüren aort atar damarýnda balonlaþma, sað kalpteki bir kapak ve sol kalpteki iki kapaðýnda ise ileri derecede gevþemeye baðlý olarak kaçak yani yetmezlik saptandý. Ayný zamanda kalpte büyümesi olan hastanýn kalp ritmi bozulduðu için ciddi çarpýntýsý mevcuttu ve her an oluþabilecek bir pýhtý nedeni ile felç tehlikesi ile karþý karþýyaydý. Birçok kalp rahatsýzlýðýnýn birden bulunduðu hasta için ameliyat kararý verildi. Yapýlan hazýrlýklarýn ardýndan Prof. Dr. Kerim Çaðlý, Yard. Doç. Dr. Adem Ýlkay Diken, Yard. Doç. Dr. Adnan Yalçýnkaya, Yard. Doç. Dr. Seyhan Yýlmaz ve Op. Dr. Mehmet Emir Erol tarafýndan gerçekleþtirilen 6 saatlik uzun bir operasyonun ardýndan hastanýn kendi dokularý kullanýlarak 3 kalp kapaðý tamir edildi. Tamamen geniþlemiþ ve patlamak üzere olan aort damarý ise yenisiyle deðiþtirildi. Büyümüþ olan kalp boþluklarý küçültüldü ve ritm bozukluðuna yönelik olarak aritmi cerrahisi uygulandý. Baþarýyla gerçekleþtirilen operayonun ardýndan yoðun bakýma alýnarak 2 gece takip edilen hasta servise çýkarýldý ve ardýndan tedavisi sonrasý saðlýðýna kavuþmuþ olarak evine gönderildi. Kalp kapaðý ile iliþkili hastalýklarda tedavi seçenekleri çeþitlidir. Bu yöntemlerin en eskisi ve bilineni kapaðý tamamen çýkararak yerine sentetik ve metalik kapaklarýn konulmasýdýr. Bu durumlarda hastanýn tüm kaný bu metal yüzeylere temas ettiðinden pýhtýlaþma ve týkanma gibi riskleri mevcuttur. Hastalar bu riskten korunmak için ömür boyu kan sulandýrýcý ve pýhtýlaþmayý engelleyici ilaç kullanmak zorundadýrlar. Günümüzde bu dezavantajlardan kaçýnmak adýna hastanýn kapaklarýný çýkarmak yerine kendi dokularýný kullanarak kapaklarý tamir etmek ve fonksiyonel hale getirmek tercih edilmiþ ve son on yýlda tüm dünyaya yaygýnlaþmýþtýr. Bu son teknik Çorum'da da baþarý ile uygulanmakta ve hastalara daha baþarýlý ve etkin bir tedavi imkaný sunmaktadýr. Kapak hastalýklarýnýn tamiri konusunda dünyaca tanýnan ve kendi adlarýyla anýlan teknikleri olan baþta Prof. dr. Kerim Çaðlý olmak üzere Kalp ve Damar Cerrahisi öðretim üyelerimiz tarafýndan bu teknikler baþarýyla icra edilmektedir. denildi. Ameliyatý deðerlendiren Hastane Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir, "Kurulduðu günden itibaren çýtayý her yýl dahada yükselten Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, oldukça karmaþýk kompleks kalp hastalýklarýnda dahi cerrahi tedavide en son teknoloji ve güncel bilgileri kullanarak baþarýyla hizmet vermeye devam etmektedir. dedi. Spor yaparken, aðýr fiziksel etkinlikler güçleþebilir. Gebelikte yaþam kalitesini düþürür. Burun týkanýklýðýnýn kendisi baþlý baþýna bir belirtidir ya da burun akýntýsý, geniz akýntýsý, burundan konuþma, koku kaybý, horlama, yüz ve baþ aðrýsý, çocuklarda yüzde ve diþlerde þekil bozukluðu, iþitme kaybý, kiþilik deðiþimleri gibi belirtilerle beraber bulunabilir. Burun týkanýklýklarý komþu organlar olan kulaklar ve sinüsler ile ilgili hastalýklara yol açabilmektedir. Özellikle çocuklarda yüz kemiklerinin geliþimini, diþlerin düzgün çýkmasýný ve zihinsel etkinleri olumsuz etkileyebilir. Burun týkanýklýklarý akciðer hastalýklarý ve kalp hastalýklarýnýn geliþimi üzerinde de olumsuz etki yapmaktadýr. BURUN TIKANIKLIÐININ TEDA- VÝSÝ Özel Elitpark Hastanesi KBB Bölümü'nde, radyofrekans cerrahisi ile dünya standartlarýnda tedaviler baþarý ile uygulanmaktadýr. Yüksek frekanslý bir elektrik akýmý olan radyofrekans dalgalarý, dokuda, odak alanda sýnýrlý ve etkili bir ýsý oluþturmaktadýr. Lazer ve radyofrekans yardýmý ile yapýlan konka ameliyatlarý ile hastanýn ayný gün taburcu edilmesi ve çoðu kez tampon kullanýmýnýn gerekmemesi gibi belirgin üstünlükler de önemli geliþmelerdir. Hasta ameliyattan bir gün sonra günlük yaþantýsýna dönebilmektedir. Horlama ve uyku apnesinde de uygulanmaktadýr. Yüksek frekanslý bir elektrik akýmý olan radyofrekans dalgalarý ile sorunlu olan bölgede oluþturulan kontrollü yara izi yapýsý, dokuda büzüþmeye ve buna baðlý olarak yumuþak damaðýn yukarý çektirilmesine ve de hava pasajýnýn geniþletilmesine sebep olur. Bu uygulamada, birkaç seanslýk tedavi ile horlamada belirgin düzelme saðlanmaktadýr. Ayrýca, basit aðrý kesicilerle giderilebilen, kýsa süreli aðrý dýþýnda hastayý kýsýtlayýcý bir olumsuz etki gözlenmemektedir. Ayný uygulama dil kökündeki büyümeler için de kullanýlabilmekte ve böylece apne nöbetleri engellenebilmektedir. Radyofrekansýn horlama cerrahisinde bir diðer kullaným yeri burun yan etlerinin küçültülmesi (konka redüksiyonu) operasyonlarýdýr. Burada da kanama riski hemen hiç olmadýðý için buruna tampon koyma gereði yoktur.

7 Milletin verdiði mesaj iyi okunmalý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çonuçlarý, bütün siyasi partilemelidir. 7 Haziran seçim sorum Þube Baþkaný Ahmet re ve toplum kesimlerine Saatcý genel seçim sonuçlarýnýn mesajýnýn iyi okunmeden kucaklayýcý bir ze- kutuplaþtýrýcý dili tercih etmasý gerektiðini bildirdi. minin hepimizin yararýna Milli iradeye saygý olacaðýný ortaya koymuþtur. duyulmasý gerektiðini belirten Saatcý, "seçim süreci- ve uzlaþan Türkiye resmi Bu noktada üreten, paylaþan nin birkaç olay dýþýnda sakin geçmesi, milletimizin dir. Türkiye bunu baþarmak mutlaka birlikte çizilmeli- demokratik olgunluðunu için gereken sinerji ve enerjiyi üretecek kapasiteye sa- ve demokrasi kültürünün seçmen açýsýndan yukarýya hiptir. Türkiye'nin siyasi birikimi 7 Haziran seçim sonuç- Ahmet Saatcý doðru ivme kazandýðýný ortaya koymuþtur. Seçime katýlým oranýnýn larý üzerinden yeni bir yol haritasý çýkarmaya yeterlidir. Bu anlamda ortaya çýkan AB ülkelerinden çok daha yüksek olmasý vatandaþlarýmýzýn iradelerini sandýða sonuçlarý siyasi belirsizlik riski olarak yansýtarak demokratik sürecin öznesi olma kararlýlýðýný tescillemiþtir. Seçime ka- olarak görmeliyiz. Milletimizin 7 Hazi- deðil yeniden siyasi bir uzlaþma zemini týlým oranýnýn yüzde 87, meclisin temsil ran'da ortaya koyduðu tercihler ve oluþturduðu tablo; yüzde 95 temsil kabiliyeti- oranýnýn yüzde 95'e ulaþmasý toplumun siyasete ve TBMM'ye olan güvenini de ne sahip meclis ile kayýt dýþý siyaset riskinin bertaraf edildiðini göstermektedir. ortaya koymuþtur. Seçim sonuçlarýna yansýyan milletin iradesinin bütün kesimler tarafýndan doðru anlaþýlmasýndan mesajýnýn gereði hýzla yerine getirilmeli- Milletimizin uzlaþmaya dayalý siyaset daha önemli olan bu iradeye saygý duyulmasýdýr. Biz milletimizin kararýna saygý- uzlaþýya dayalý umutlarý artýrýcý ilk refdir. Bu anlayýþla kurulacak 63. Hükümet lýyýz."dedi. leksini de toplu sözleþme masasýnda kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini Seçim sonuçlarýnýn bir partinin tek karþýlayarak göstermelidir. 25. Dönem baþýna iktidar olmasýný mümkün kýlmadýðýný, Türkiye'nin 13 yýldýr tek parti ikti- Milletvekilliði seçim süreci vatandaþlarýmýzýn yaný sýra ülkemizde misafir ettiklerimiz dahil dünya mazlum ve maðdurlarý darýna dayalý istikrar döneminden yeni siyasi zemine geçtiðini belirten Saatcý, tarafýndan da yakýndan takip edilmiþtir. þöyle dedi: "Meclis'te temsil hakký elde Bu çerçevede Türkiye'nin dünya mazlumlarýna/maðdurlarýna yönelik çalýþma- eden dört parti siyasetin teamüllerini de dikkate alarak olabilecek en kýsa sürede lar devlet refleksi olarak görülmeli ve devam etmelidir. 63. Hükümeti kurmak için sorumluluk üstlenmeli ve uzlaþýya açýk olmalýdýr. Meclis'in geniþ tabanlý oluþmasý, demokratik, sivil ve özgürlükçü Yeni Anayasa 7 Haziran seçim sonuçlarýnýn ülkemize, Memur-Sen Konfederasyonu olarak için bir þans olarak kullanýlmalýdýr. Bu bölgemize ve insanlýða hayýrlar getirmesini diliyor, demokratikleþme, özgürleþ- nedenle 25'inci Yasama döneminde meclisin temel iþlevi yeni anayasa olmalýdýr. me ve devlet politikalarýndaki insanileþme ile üretilen kazanýmlar devam etmeli- Yeni Anayasa açýsýndan kritik eþik olarak görülen Çözüm Süreci mutlaka devam dir. Yeniden Büyük Türkiye ve adil bir ettirilmelidir. Bütün partiler ve toplum dünya vizyonu doðrultusunda Türkiye'deki uzlaþý kültürünü güçlendirmek kesimleri çözüm sürecinin milletin ortak beklentisi olduðu gerçeðiyle hareket et- için sorumluluk alacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN MÝLLETVEKÝLÝ GENEL SEÇÝMÝ SANDIK SONUÇLARI (Belde ve Köyler) 1 Fitch Ratings, genel seçim sonucunun Türkiye'de siyasi ve ekonomik politika belirsizliðini artýrdýðýný belirtti. Fitch'in Türkiye yorumu yatýrýmcýyý kaçýracak Fitch Ratings, genel seçim sonucunun Türkiye'de siyasi ve ekonomik politika belirsizliðini artýrdýðýný belirtti. Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Fitch Ratings'den yapýlan açýklamada, kesin bir sonuca iþaret etmeyen genel seçim sonucunun Türkiye'nin yakýn vadeli belirsizliklerini artýrdýðý vurgusu yapýldý. Fitch açýklamasýnda, "Seçimin sonucu ekonomik politikaya iliþkin gerilimi artýrabilir. Bu durum politika oluþumunun nasýl etkileneceðine baðlý olarak kredi profiline iliþkin risklerin artmasýna neden olabilir" deðerlendirmesinde bulundu. Kredi derecelendirme kuruluþu açýklamasýnda Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin 13 yýldan sonra ilk kez parlamentoda çoðunluðu elde edemediðini belirterek, olasý koalisyon senaryolarýný da deðerlendirdi. Açýklamada, "Müzakereler baþladýktan sonra deðiþebilecek olsa da HDP ve MHP, AK Parti önderliðinde bir koalisyona katýlmayacaklarýný açýkladý. AK Parti, dýþarýdan HDP ya da MHP'nin desteði ile azýnlýk hükümeti oluþturmaya çalýþabilir. CHP - MHP - HDP koalisyonu olasýlýðý ise MHPve HDParasýndaki antipati sebebiyle olasý görünmüyor. Eðer 45 gün içerisinde hükümet kurulamazsa, yeniden genel seçim çaðrýsý yapýlabilir ve bu politik belirsizliðin devam edebileceði anlamýna gelir" ifadelerine yer verildi. Genel seçim sonuçlarýnýn Türkiye'nin ekonomi politikasýna ve bu politikayý yürütecek isimlere iliþkin belirsizliði artýrdýðýný kaydeden Fitch, Türkiye'nin ayný reyting notuna sahip olan ülkelerle kýyaslandýðýnda daha zayýf durumda olduðunu belirtti. Fitch, "Koalisyon kurulmasý ýlýmlý bir etkinin oluþmasýna neden olabilir. Fakat bu kesin olmaktan uzak. Tersine artan politik belirsizlik, yeniden genel seçim olma olasýlýðý, kur üzerinde artan piyasa baskýsý, Merkez Bankasý'ný teste tabi tutabilir. Bu durum var olan gerilimleri ve daha gevþek para politikasý baskýsýný artýrabilir. Sonuçta bütçe açýðýnýn artmasýna neden olabilir" ifadelerini kullandý. Açýklamada, uzayabilecek bir politik belirsizliðin, ABD'nin para politikasýný sýkýlaþtýrmasýna doðru yaklaþmasýyla, Türkiye'nin yatýrýmcý algýsýndaki kaymalardan kaynaklanabilecek hassasiyetlerini artýrabileceðine iþaret edildi. Kredi derecelendirme kuruluþu açýklamasýnda þöyle devam etti: "Türkiye'nin reyting deðerlendirmesinde pozitif geliþmelerini, dýþ strese karþý gösterdiði direncini dikkate almamýza raðmen, cari açýðýn miktarý ve bununla iliþkili dýþ finansman ihtiyacý, Türkiye'nin ülke kredi profiline dair uzun vadeli zayýflýklarý arasýnda." Fitch deðerlendirmesinde Türkiye'nin cari açýðýnýn düþük petrol fiyatlarýnýn etkisiyle bu yýl sonunda yüzde 4,6 oranýna gerilemesinin beklendiðini belirtti. Seçim sonucunu bazý olumlu etkilerinin de olabileceðinin altýný çizen Fitch, HDP'nin mecliste güçlü bir þekilde temsil edilmesiyle birlikte Türkiye'de yaþayan Kürtlerin marjinalleþmesinin önüne geçilebileceðini ileri sürdü. Fitch ayrýca uzun süreli tek parti yönetiminden sonra olasý bir koalisyon hükümetinin yönetime iliþkin indikatörlerde "erozyon" görünümünü azaltabileceðini savundu.

8 8 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN 2015 Çanakkale Þehitliði nde muhteþem gösteri Çorum Belediyesi Mehter Takýmý Çanakkale Þehitliði Anýtý'nda muhteþem bir gösteri yaptý. Belediye Basýn Çorum Belediyesi Mehter Takýmý Çanakkale de gösteri yaptý. Çanakkale turuna katýlanlar marþlarý dinledi. Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Çanakkale Kara Savaþlarýnýn 100. yýlýnda gençleri, kadýnlarý ve yaþlýlarý Çanakkale'ye götüren Çorum Belediyesi, Mehter Takýmý'ný da Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi. Ýlk kez bu ekiple birlikte Çanakkale'ye giden Belediye Mehter Takýmý da Çanakkale Þehitliði Anýtý'nda hem duygulandýran hem de heyecanlandýran bir gösteriye imza attý. Gösteriyi Çorum kafilesinin yaný sýra Þehitliði ziyaret eden çok sayýda turist de ilgiyle izledi. Gösteriye büyük bir heyecanla izleyen kafile, binlerce þehidin inançla vatan için topraða düþtüðü Conkbayýrý, Anafartalar, Seddülbahir, Alçýtepe, Kilitbahir, Arýburnu gibi önemli yerleri ve savaþýn seyrini deðiþtiren Nusret Mayýn Gemisini de gezme imkâný buldu. Çanakkale gezisine katýlanlar, zor koþullara raðmen ecdadýmýzýn kanýyla yazdýðý destansý kahramanlýðý yerinde görme ve o manevi havayý teneffüs edebilme fýrsatýný kendilerine sunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Çanakkale'ye yönelik düzenlenen kültür gezileri yaz boyu devam edecek. Emniyet Müdürü ilçe turunda Çinli yetkililer tarafýndan Doðu Türkistan da uygulanan yaptýrýmlarýn bölgeyi Uygurlar için yaþanmaz hale getirdiði belirtiliyor. Ýnfocentermedia.com'da yer alan haber göre; Türkistan Ýslam Bülteni, Çin Halk Cumhuriyeti'in kendisi için en büyük tehlike olarak Ýslam'ý gördüðünü, bu yüzden bölgede getirilen yasaklarýn din eksenli olduðunu savunuyor. Doðu Türkistan'ýn tarihi Kuçar kentine yeni atanan Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Yang Faþing, göreve gelir gelmez yeni yaptýrýmlar uygulama kararý aldý. Faþing tarafýndan alýnan kararlar arasýnda 1. Her aile, kendi evinde sadece 3 adet býçak bulundurabilecektir. Müslüman Uygurlarýn oturduðu mahalle ve evler Çin güçleri ve Emniyet Birimlerinin silahlý mensuplarýnca 24 saat aralýksýz gözetimi altýnda bulundurulacaktýr. Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Dodurga ve Osmancýk'ta Ýlçe Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. Doðu Türkistan da uygulanan yaptýrýmlar giderek artýyor. 50 yaþýndan küçük de bulundurabilecektir. erkekler sakal býrakamayacak,býraktýðý tak- arasýnda Yarkent'in yýllarý dirde derhal kestirilecektir. Abdulhekim Mah- Kargalýk þehrindeki Müslüman Uygur kadýnlarýn giydiði eteklerin boyu 110 santimetreden uzun olmayacaktýr. Uygur Kadýnlarýn büyük baþörtü kullanmalarý yasaktýr. Devlet memurlarý ile maaþýný devletten alan iþçiler evlerinde Kuran-i Kerim ve seccade bulundurmayacaklardýr. Diðer normal Vatandaþlar evlerinde en fazla bir adet Kuran-i Kerim ve 2 adet secca- dum'un dini Medreselerinde okuyan öðrenciler ile Kuçar'da Medrese açan Abdulkerim Abdulveli'nýn ders verdiði bütün öðrenciler derhal tutuklanacaklardýr yýlýndan sonar doðanlar adresleri ile birlikte derhal kayýt altýna alýnacaklardýr. Her aileden daha önce ve sonrasýnda doðan bütün çocuklarý için çocuk baþýna 28 bin Yen(yaklaþýk 5 bin $) ceza tahsil edilecektir. Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Dodurga ve Osmancýk'ta Ýlçe Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret ederek çalýþmalarla ilgili bilgi aldý. Kolcu, Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan, birimleri tek tek dolaþarak incelemelerde bulundu.emniyet Müdürlüðü lokalinde personel ile sohbet eden Kolcu, görev yerleri ile ilgili bilgiler aldý. Toplumun en küçük parçasýnýn aile olduðunu dile getiren Kolcu, aileye çok önem verdiðini belirterek, aileleri ile birlikte mutluluklar temennisinde bulunarak tüm personele çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(osmancýk) Uygurlar için hayat daha da zorlaþýyor Çocuklarý için istenen bu parayý ödemeyenlerin bütün taþýnýr ve taþýnmaz mal varlýklarýna derhal el konulacaktýr. Dini nikah kýydýrýlmasýna hiç bir þekilde müsaade edilmeyecek, kýydýranlar ise derhal tutuklanacaktýr. Birden fazla eþi (çok eþli) olanlar derhal hapsedilecektir. maddeleri yer alýyor. Söz konusu yasaklarýn ilan edilmesinin hemen ardýndan Kuçar kentinde yaþayan çok sayýda Türkistanlý Müslümanýn yasaklarý çiðnediði' gerekçesi ile tutuklandýðý kaydedildi. Metin ve Çaðatay Ceylan ýn sahibi olduðu Ceylan Ev Tekstili Maðazasý yeni yerinde hizmete girdi. Ceylan Ev Tekstili Maðazasý hizmette Firma eyh Eyüp Sokak Velipaþa Konaðý civarý numara 1/D de hizmet veriyor. RECEP MEBET Metin ve Çaðatay Ceylan ýn sahibi olduðu Ceylan Ev Tekstili Maðazasý, Kale Mahallesi Þeyh Eyüp Sokak Velipaþa Konaðý civarý numara 1/D de hizmete girdi. Ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren Çaðatay Ceylan, havlu, bornoz, nevresim takýmý, hamam takýmý, battaniye, yatak örtüsü, pike takýmý, damat seti ve sandýðý çeþitlerini Çorum halkýnýn beðenisine sunduklarýný söyledi. Açýlýþ nedeniyle tüm ürünlerde cazip fiyat ve indirimler uyguladýklarýný anlatan Ceylan, Ev tekstili ürünlerinde zengin çeþit ve uygun fiyatý bir arada bulmak isteyen herkesi Metropol Market merkez þubesi otoparký karþýsýnda faaliyet gösteren maðazamýza bekliyoruz dedi. ÇOFSAD Genel Kurul yaptý Kýsa Adý ÇOF- SAD olan Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði, 5 Haziran 2015 tarihinde ilk Genel Kurulunu yaparak 3 yýllýk süreyi kapsayacak yönetim ve denetleme kurullarýný oluþturdu. Faaliyetleri ile ilgili verilecek fotoðraf kurslarý, düzenlenecek fotoðraf gezileri ve fotoðraf sergileri hakkýnda karar alan ÇOFSAD yönetimi, fotoðraf sanatçýsý Þükrü Aðbal ve iþ adamý Mehmet Þimþek gözetmenliðinde toplantý gerçekleþtirdi. Halk Eðitim Merkezi Fotoðrafçýlýk Öðretmeni Altan Özeskici tarafýndan 7 Mart -10 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda düzenlenen Grafik ve Fotoðraf alanýnda belge alan dernek üyelerinin kurs bitirme belgelerinin daðýtýmý ile toplantý sona erdi. Yapýlan açýklamaya göre, ÇOF- SAD yönetimi, sosyal etkinliklerinin yaný sýra sosyal yardýmlaþma kapsamýnda taþýmalý sistem ile bir çok çevre köylerden eðitim için gelen merkez Çeþmeören Köyü Ortaokulu öðrencilerine giyim, ayakkabý, kýrtasiye malzemesi, oyuncak gibi eþyalarý yönetim olarak Çeþmeören Ortaokulu na giderek teslim ettiler. ÇOFSAD yönetimince Haziran tarihlerinde gerçekleþecek Karadeniz Fotoðraf Gezisi çerçevesinde Ordu-Rize-Trabzon illerine fotoðraf gezisi için yoðun bir katýlým olduðunu ve kontenjanýn kýsa sürede dolduðunu belirten ÇOFSAD yönetimi, bir sonraki fotoðraf gezisinin Halfeti-Zeugma-Gaziantep-Kahta-Cendere Köprüsü- Nemrut Daðý- Þanlýurfa- Harran-Hasankeyf- Midyad a olacaðýný kaydetti. Fotoðraf sanatýna ilgi duyan 35 üye ile kaydýný tamamlayan ÇOFSAD a üye kaydý yaptýrmak isteyen katýlýmcýlarýn https://www.facebook.com/groups/cof- sad, ve e- posta adresinden iletiþim kurabilecekleri belirtildi. Kýsa Adý ÇOFSAD olan Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði Genel Kurul yaptý.

9 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN Toprak Bayramý dolayýsýyla düzenlenen resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere bisiklet hediye edildi. Toprak Bayramý na renkli kutlama RECEP MEBET Toprak Bayramý dün Kültür Park ta gerçekleþen etkinlikle kutlandý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan organize edilen kutlama programý çerçevesinde Engelsiz Uçurtma Þenliði de düzenlendi. Kutlama Erkan Elfaz Ermiþ programýna Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Ahmet Yabacýoðlu, Defterdar Ali Sormaz, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, unutulmuþ bir bayram olan Toprak Bayramý ný düzenledikleri etkinlikle yeniden gündeme taþýmayý amaçladýklarýný söyledi. Günün anlam ve öneminden bahseden Erkan Elfaz Ermiþ, Toprak, dünyanýn en kýymetli varlýklarýndandýr dedi. Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi, Migros, Gübretaþ ve Çaðdaþ Tohumculuk un katkýlarýyla düzenlenen Toprak Bayramý kutlamalarýna Ýskilip Kaymakamlýðý ile Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK) nin de destek verdiðini anlatan Ermiþ, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: TOPRAKLARIMIZI KORUMALIYIZ Toprak her ne kadar tarýmsal bir konu olarak düþünülse de insanlýðýn yaþamý için gereken gýda ve suyun ana maddesi hatta insanlýðýn ham maddesidir. Çevremize baktýðýmýzda kullandýðýmýz hemen hemen her maddenin ana kaynaðý topraktýr. Hatta toprak bize milyonlarca yýl öncesinde ne olduðuna dair bilgi veren gizemli bir kütüphanedir. Bu bilimdeki yani arkeolojide birçok yöntem ve yorum toprak bilimi terminolojisi ve yaklaþýmlarýyla gerçekleþmektedir. Yani geçmiþte gerçekleþen yaþamý adeta kayýt altýna alarak günümüze kadar taþýmýþ gizemli bir kütüphanedir. Günümüz þartlarýnda; nüfusumuzun hýzla artmasýna raðmen sabit kalan hatta azalan topraklarýmýzý çok iyi korumalýyýz. Sanayinin hammaddesi olan topraklarýmýzýn tarým dýþý amaçla kullanýlmasýnda çok seçici davranmalýyýz. Belediyelerimizin, Ýl Özel Ýdarelerimizin imara açýlacak veya tarým dýþý amaçlarla kullanýlacak alanlar için öncelikle tarýma elveriþli Haldun Aksalman olmayan yerleri tercih etmeleri yönünde adýmlar atýlmalý temel amacý topraðý korumaya yönelik stratejiler belirlemeliyiz. Unutmamalýyýz ki, bu yolda yanlýþ atacaðýmýz bir adým, geleceðimize indirilmiþ büyük bir darbedir. Topraðýn, teknolojik usullerle yapay olarak üretilmesi mümkün deðil. l cm kalýnlýðýnda toprak tabakasý için yüzlerce yýl geçmesi gerekiyor. Hatta kaybedilmesi durumunda yerine ikame edilecek baþka bir kaynak da yok. Toprak, yaþayan canlý bir varlýk ve hayat kaynaðýdýr. Onu öldürmeyelim. Bu nedenle kurum olarak vizyonumuz, tüm canlýlarýn ve yasamýn kaynaðý olan topraklarýmýzý yok etmeden ve de kirletmeden gelecek nesillere býrakmaya yönelik çalýþmalarý yapmak bu bilinçle de hayatýn ve tarýmýn ana kaynaðý topraðý korumak ve onun üzerinde yaþamýmýzý saygý duyarak sürdürmektir. Ýþte bu amaçla 1945 yýlýnda yayýnlanan 4760 sayýlý Toprak Bayramý Kanunu'na göre her yýl l l Haziran'ý takip eden ilk Pazar günü Toprak Bayramý olarak kutlanmaktadýr, Ancak uzun yýllar unutulmuþ olan bu bayramý tekrar hayata geçirmek için Toprak Bayramý'ný kutluyoruz. Çorum'da da bu kapsamda 2013 yýlýnda Ýl Müdürlüðü olarak Saat Kulesi yanýnda tüm Çorum halkýmýzla Bayramýmýzý kutlamýþtýk. TOPRAK VARSA, HAYAT VAR 2014 yýlýnda Toprak varsa hayat var sloganýyla akademisyenlerle, çiftçilerimizi bir araya getirerek etkinliðimizi sürdürdük. Çorum da 2013 yýlýndan bu yana toprak bayramý haftasýna yönelik faaliyetlerimizi bu sene geleceðimiz olan çocuklarýmýzýn desteðiyle kutlamak için kurumumuzca karar aldýk. Ancak okullarýmýzýn 12 Haziran da yaz tatiline girerecek Kutlama programý çerçevesinde Engelsiz Uçurtma Þenliði de düzenlendi. Toprak Bayramý nedeniyle düzenlenen etkinliðe katýlan çocuklara uçurtma hediye edildi. olmasý nedeniyle bu sene toprak bayramýný bahar havasýnda uçurtmalarýmýzla karþýlayalým diye planladýk. 2-3 ay öncesinden ilçeler dahil Çorum da, Milli Eðitim Müdürlüðümüz le yaptýðýmýz protokolle okul öncesi ve ilkokul düzeyinde resim, ortaokul düzeyinde kompozisyon ve lise düzeyinde þiir yarýþmalarý düzenledik. Öðrencilerimizin tüm eserleri Milli Eðitim Müdürlüðümüzce kurulan komisyon tarafýndan deðerlendirildi. Derece vapan öðrencilerimize çam sakýzý çoban armaðaný þeklinde ödüller hazýrladýk. Ayrýca bu eserlerin hepsi bir kitap haline getirilerek kütüphanelerimizde resmi olarak yerini alacak. Bugün ödül töreni için toplanmýþ bulunuyoruz. Yine Çorum merkez ve farklý ilçelerden gelen öðrencilerimizle bu sene toprak bayramýnda hep birlikte doðadayýz sloganýyla Ýskilip ilçesi Akpýnar Köyü nde bir gecelik kamp ve 5 km uzunluðunda bir yürüyüþ planladýk. Etkinliðimize Ýskilip Kaymakamlýðý ile Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði ev sahipliði yapacak. Bu kamptaki temel amaç; çocuklarýmýza doða ve toprak sevgisini aþýlamak, topraða müdahale edilmediðinde topraðýn kendine nasýl bir hayat tarzý seçtiðini, yani sürdürülebilir çevre bilincini aþýlamak, topraðýn gerçek sahibi sayýlabilecek yaban hayatýný koruma ve þehirde betonlar arasýnda büyüyen ya da hiç bu tür yaþam þartlarýný görmemiþ çocuklarýmýza doðada yaþama becerisi kazandýrma amacýný hedefledik. Hava þartlarý uygun olursa bugün burada yapacaðýmýz uçurtma þenliðini, 11 Haziran Perþembe günü Ýskilip in Akpýnar köyünde 1700'lü rakýmlarýn görüldüðü daðlarda gerçekleþtireceðiz. Ayrýca bugün burada özel eðitim grubunda olan, özel öðrencilerimizle birlikte uçurtma uçurup onlarla kýsa da olsa vakit geçireceðiz. Bu bayramýn kutlanmasýnda bizlere desteklerini esirgemeyen sponsorlarýmýz ve destekçilerimize de teþekkür ediyoruz. TOPRAKTAN GELDÝK, O NA DÖNECEÐÝZ Toprak Bayramý kutlama etkinliðinde konuþan Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, topraðýn insan yaþamýndaki yeri ve önemini anlattý. Bütün dinlerde Cennet vaadinin para-pulla deðil hep doðal güzelliklerle tasvir edildiðini anlatan Haldun Aksalman, Topraktan geldik, ona döneceðiz dedi. Topraðýn bilinçli kullanýmý konusunda yaþam kalitesi ve yetiþen nesillerin gözden geçirilmesi gerektiðini belirten Aksalman, Hayatýmýzda topraðýn yeri ve önemini unutmamalý, hatta bu hususu devlet politikasý haline getirmeliyiz diye konuþtu. DERECEYE GÝRENLERE ÖDÜL Yapýlan konuþmalarýn ardýndan geçilen ödül töreninde Toprak Bayramý nedeniyle düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Düzenlenen törende resim kategorisinde Ulukavak Anaokulu öðrencisi Ahmet Hasan Kekeç, Ýsmail Kakaç Ýlkokulu öðrencisi Sezgin Vural ve Mecitözü Doðu Ýlkokulu öðrencisi Deren Naz Ýlbaþ; kompozisyon kategorisinde Ýskilip Atatürk Ortaokulu öðrencisi Dilara Topçu, Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencisi Derya Sivaslý, 23 Nisan Ortaokulu öðrencisi Semanur Kurþun; þiir kategorisinde Dodurga Çok Programlý Lisesi öðrencisi Rabia Tatar, Çorum Fen Lisesi öðrencisi Mehmet Çelik, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öðrencisi Sena Naçar ve Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu öðrencisi Burcu Kutluhan a bisiklet hediye edildi. Yarýþma kategorilerinde birinci olan Ýsmail Kakaç Ýlkokulu, Ýskilip Atatürk Ortaokulu ve Dodurga Çok Programlý Lisesi idarelerine ise birer yazýcý hediye edildi. Uçurtma þenliðiyle devam eden kutlama programý, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan organize edilen Toprak Bayramý kutlamalarýna Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi, Migros, Gübretaþ ve Çaðdaþ Tohumculuk un yaný sýra Ýskilip Kaymakamlýðý ile Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK) de destek verdi.

10 10 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN 2015 Faký Ticaret öðrencileri unutmadý Salcano Bisiklet te karne kampanyasý Çorum un Sungurlu ilçesi Akçakent ve TOKÝ konutlarýnýn bulunduðu mahalle sakinlerinin uzun zamandýr talepte bulunduðu merdiven ve köprü talepleri gerçekleþti. Mahalle sakinleri, Çankýrý Caddesine çýkmak ve çocuklarýnýn Fen Lisesine gidip gelirken uzun ve çamurlu yolu RECEP MEBET Salcano Bisiklet Çorum yetkili satýcýsý Faký Ticaret, öðrencilere yönelik karne kampanyasý baþlattý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Faký Faký Ticaret, öðrencilere yönelik karne kampanyasý baþlattý. Faký Ticaret sahibi Selahattin Faký, Bisiklet modellerinde cazip indirimler ve sürpriz hediyeler sunacaðýz dedi. Akçakent ve TOKÝ ye köprü Ticaret sahibi Selahattin Faký, Karnesiyle birlikte Salcano Maðazamýz a gelen öðrencilere tüm bisiklet modellerinde cazip indirimler ve sürpriz hediyeler sunacaðýz dedi. Yaz tatili boyunca devam edecek kampanyadan bahseden Selahattin Faký, tüm öðrencileri karneleriyle birlikte maðazalarýna davet etti. Her yaþa uygun bisiklet, scooter, paten ve kaykay modellerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný anlatan Faký, Þehir, yol ve dað bisikletleri ile elektrikli bisiklet modellerinin yaný sýra yedek parça ve kask gibi aksesuar çeþitleri de maðazamýzda yer alýyor. Bisiklet modellerimizi yakýndan görmek ve kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Sepetçi Sokak numara 10 da hizmet veren Salcano maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Alparslan Erdin in ilahi albümü çýktý RECEP MEBET Çorumlu Tasavvuf Müziði Sanatçýsý Alparslan Erdin in ilk ilahi albümü çýktý. Muradým Cemalin Ya Rasulallah adlý albümüyle dikkatleri üzerine çeken Alparslan Erdin, yaklaþan Ramazan Ayý öncesinde program rezervasyonlarýna da baþladýðýný duyurdu. Radyo ve televizyon programlarýyla da sevenleriyle buluþan Erdin, albümünün yapýmýný Hazan Prodüksiyon un üstlendiðini açýkladý. Türkiye nin seçkin ilahi sanatçýlarýyla ayný sahneyi paylaþtýðýný anlatan Erdin, Aþk-ý Ýlahi adlý grubuyla düðün, niþan ve mevlidlerin yaný sýra konser organizasyonlarýnda sahne aldýðýný söyledi. Erdin, albümü ve sanat çalýþmalarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenlerin Facebook sosyal paylaþým sitesinde yer alan kiþisel sayfasýný ziyaret edebileceklerini sözlerine ekledi. Akçakent ve TOKÝ konutlarýnýn bulunduðu mahalleye köprü yapýlacak. Alparslan Erdin kullanmak zorunda kaldýklarýný hatýrlatarak Belediye den merdiven ve köprü istediler. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Akçakent ve TOKÝ konutlarýnýn bulunduðu Çankýrý caddesine ve Fen Lisesine en yakýn bölgeye yeni merdiven ve dere üstüne 12 metre uzunluðunda demirden köprü yapýlmasý talimatý verdi. Belediye ekipleri kýsa sürede merdiven ve köprüyü yaparak Akçakent ve TOKÝ sakinlerinin hizmetine açtý. KÖPRÜ BELEDÝ- YE ÝMKANLARI ÝLE YAPILDI Baþkan Abdulkadir Þahiner, "Vatandaþlarýmýzýn huzur ve memnuniyeti için çalýþýyoruz. Belediyemizin kendi bünyesinde bulunan ekipman ve elemanla yapýlan demir köprü 2 metre 10 santimetre eninde, 12 metre uzunluðunda ve 1 metre yüksekliðinde. Köprü yapýmýnda ferfroje iþlemeli demir, iç karkas demir, yürüyüþ yolunda 3 mm. geniþletilmiþ metal kullanýldý. Piyasa fiyatý yaklaþýk 25 bin TL olan köprüyü sadece 3 bin 500 TL gibi bir rakama yaparak, tasarruf saðlanmýþ oldu dedi. Baþkan Þahiner, Yaptýðýmýz çalýþmalarda vatandaþlarýn talep ve isteklerini dikkate alýyoruz. Belediye olarak israfýn önlenmesi ve yüksek maliyetin önüne geçilmesi için imkanlarýmýz ölçüsünde kendi ihtiyacýmýzý kendimiz yaparak, belediyemizin kasasýndan fazla para çýkmasýna engel oluyoruz" ifadelerini Tatlýses Çið Köfte, Mimar Sinan Mahallesi'nde þube açtý. Tatlýses Çið Köfte Mimar Sinan'da M. ALÝ. CEYLAN Çorum'da tercih edilen markalar arasýnda yer alan Tatlýses Çið Köfte, Mimar Sinan Mahallesi'nde þube açtý. Vahit Aslan'ýn sahibi olduðu Mehmet Demirci'nin iþlettiði Tatlýses Çið Köfte Çorum'da 4. Þubesi'ni Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi numara 153/A'da (Ýlahiyat Fakültesi civarý) açtý. Tatlýses Çið Köfte'den dev kampanya! Tatlýses Çið Köfte Mimar Sinan Þubesi iþletmecisi Mehmet Demirci, her ayýn 10'unda 10 TLve üzeri Tatlýses Çið Köfte alýmlarýnda yüzde 50'sinin bedava olduðunu söyledi. Demirci, "Müþteri memnuniyetini ön planda tuttuðumuz iþletmemizde, Merkezi Hijyen Kamerasý ile Tatlýses Çið Köfte Genel Merkezi baþta olmak üzere tüm Türkiye genelindeki þubelerden 7-24 izlenmekteyiz. Hijyen kamerasýndan önce kendi vicdanýmýzýn razý gelmediði hiçbir ürünü müþterilerimize satmýyoruz. Hýzlý paket servisimiz ile Çorum'un her yerine hizmet veriyoruz. Çið köftenin deðiþmeyen lezzeti þüphesiz ki Tatlýses Çið Köfte'dir." dedi. Estetik sanat gecesi ayakta alkýþlandý Estetik Bale Sanat ve Etüt Merkezi yýl sonu gösterisi düzenledi. Etkinlik Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirnildi. Estetik Bale Sanat ve Etüt Merkezi nin hazýrladýðý 7. yýl sonu gösterisi, Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþti. Sahnedeki enerjilerini 7'den 70 e tüm izleyiciye yansýtan, dansýn ve müziðin içine enerjilerini katan çocuklar hem eðlendi hem eðlendirdi. Estetik Bale ve Sanat Etüt Merkezi Kurucu Müdürü ve Sanat Yönetmeni Esra Estetik kontrolünde hazýrlanan bale, modern dans ve müzik gösterisi ayakta alkýþlandý. Çocuklarýn kaliteli bir hayat çizgisine ulaþarak sosyal yaþamlarýna pozitif etki kazandýrýlmasý amacýyla düzenlenen programa Estetik Eðitim Merkezi nde eðitim alan öðrenciler, yakýnlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Ýzleyiciler Küçük Gelin tiyatral gösterisi ile duygu dolu anlar yaþarken, küçükten büyüðe tüm öðrenciler davetlilere unutulmaz bir gece yaþattýlar. Geceye katýlanlara ve baþarýlý performanslarý için öðrencilerine teþekkür eden Merkez Müdürü Esra Estetik, yaz okulu programlarýnda uzman eðitim kadrosuyla aktivite ol- Öðrencilerin gösterileri alkýþ topladý. sun diye deðil alacaklarý eðitimle hem yeteneklerini keþfedecekleri hem de kaliteli, eðlenceli zaman geçirebilecekleri programlarýnýn hazýr olduðunu söyledi.

11 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Gram Takvim Yapraðý ALIÞ 23 Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:28 Mayýs 1431 Hýzýr: HAZÝRAN Günahlara tevbe etmeyi geciktirmek, Allahü teâlâya karþý kibirli olmaktýr.câfer-i Sâdýk Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ 104, SATIÞ AKÞAM YATSI 104,20 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz Kýrgýz Yazar Cengiz Aytmatov'un vefâtý (2008) - Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluþu (1946) Ondan sonra 1 Ýþte böyle. Ýnsan bu hayatýn en önemlisi. Her þey ona iliþir. Onu sevindirir. Onu hüzünlendirir. "Seçimler " dedik,o da geldi-geçti.. Ya sonrasý? Ýþte hayat kaldýðý yerden devam ediyor.. Yine hayat mücadeleleri, yine hayatýn deðiþmez halleri.. Hep ondan sonrasýný düþündük. Onu tasarladýk. Geleceðe ait planlarýmýz vardý. Menfaatlerimiz, beklentilerimiz. Arzularýmýz. Bu arada doðanlar oldu. Vefat edenler METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net oldu. Biz yine bu halleri hiç umursamadýk. Bu düþüncelerimize devam ettik. Geleceði hiç düþünmedik. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri: "Hayat dediðimiz halat yalnýz bulunduðumuz an" olarak anlattý.. Sonra meyvenin dördüncü meselesini okuduk. Hem de defalarca. Aklýmýz o zaman baþýmýza geldi. Eskilerin hayatý tarif ederken söyledikleri: "Bir aný seyyale.." ile tarif ettikleri hayatý ve ömrü. Yani bir kýsa zaman dilimi.. Ýþte hayat budur. Ýyi ki öyle oldu. Yoksa hayatta baþýmýza gelecek halleri yýllar öncesinden bilse idik hayatýn tadý tuzu kalýr mý idi? Fakat biz yine hayatýn þartlarýný yaþamaya devam ettik. Namazlarýmýzý kýldýk,günahlardan kaçýndýk. Rabbimize hamd ettik. Hayatýn hallerini imtihanýn bir parçasý olarak kabul ettik. Tekrar tekrar dualarda bulunduk. Ondan sonra her þey seyrinde devam etti. Hayatý sadece bulunduðumuz an olarak kabul ettik. Çünkü geçen günleri geri getirmek mümkün deðildi.. Geleceði ise hiç bilmiyorduk. NÖBETÇÝ ECZANELER DOÐA ECZANESÝ ONUR KARAÇAM (TEL: ) BAHABEY CD. NO:101 - YEÞÝL FIRIN YANI ÖZTÜRK ECZANESÝ GAMZE ÇUHA (TEL: ) BUHARAEVLER MAH. BUHARA EVLER 2.CAD. NO:5 - ÖZEL HASTANE YANI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yapýlan araþtýrmaya göre, 10 bin 89 kadýnýn yüzde 80'inde güneþten saðlanan D vitamini eksikliðine rastlandý. Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yapýlan bir çalýþmada, 10 bin 89 kadýnýn yüzde 80'inde güneþten saðlanan D vitamini eksikliði tespit edildi. "Ýzmir'deki kadýnlarda vitamin D düzeyi durumu" adlý çalýþmayý gerçekleþtiren ekibin sorumlusu Týbbi Biyokimya Uzmaný Doç. Dr. Ayfer Çolak, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, hastaneye 2 yýl boyunca baþvuran kadýnlarýn D vitamini ölçümüne baktýklarýný söyledi. Kandaki D vitamini düzeyinin mililitrede 30 nanogramýn altýnda olmasý durumunda yetersizlik, 20'nin altýnda olmasý durumunda eksikliðin söz konusu olduðunu aktaran Ayfer Çolak, vitaminin ancak güneþ ýþýðý ile ciltte sentezlenebildiðini veya diyetle alýnabildiðini kaydetti. Dünyada 1 milyar kiþinin bu vitamin eksikliðini ve yetersizliðini çektiðini söyleyen Çolak, þöyle konuþtu: "Hastanemize herhangi bir sebeple ilk kez baþvuran 10 bin 89 kadýn arasýnda D vitamini konusunda eksik veya yetersizlik yaþayanlarýn oraný yüzde 80 düzeyinde. Sadece yüzde 15-20'si normal. Bu da D vitamini eksikliðimizin azýmsanmayacak noktada olduðunu gösteriyor. Bizim çalýþmamýz Ýzmir'i kapsýyor ancak, Ýzmir'de de Erzurum'da da her yerde yetersizlik ve eksikliðin söz konusu olduðunu biliyoruz." Çolak, ABD'de süt ve süt ürünlerine, Avrupa ülkelerinde ise margarinlere D vitamini takviyesi yapýldýðýný belirtti. - Birçok hastalýðýn nedeni D vitamini eksikliði veya yetersizliðin çok sayýda hastalýða neden olabileceðini dile getiren Çolak, özellikle kemik saðlýðýnýn eksiklik ve yetersizlikten olumsuz etkilendiðine dikkati çekti. Kanserden otoimmün hastalýklara, deri rahatsýzlýklarýna kadar birçok sorunun D vitamini yetersizliðinden kaynaklandýðýný vurgulayan Çolak, "Bilim adamlarý D vitamininin birçok hastalýða ikincil etkilerinin olduðunu ortaya koymuþ. Bu konuda çalýþmalar devam ediyor. Biz özelliklere kadýnlarýn D vitamini ölçümü yaptýrmasýný ve bunu belli bir düzeyde tutmasýný tavsiye ediyoruz" dedi. Çolak, yurtdýþýndan binlerce turistin güneþten yararlanmak için Türki- Yýl:25 Sayý: HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Tek baþýna iktidar olmak Siyasi partilerin tamamý, tek baþýna iktidar düþleri görerek, seçimlere "Tek baþýna iktidar olmak" hedefi ile girerler. ruz. mokratik sistemlerin en sakýncalý tarafýyla karþý karþýya gelmiþ olu- Tek baþýna iktidar, baþlangýçta çok güzel bir olaydýr. Daha sonraki dönemlerde tek baþýna iktidar olan kendini "Kral " olarak görüyu sahibi her kez takdir ediyor, Ýran'ý bile kazanabilme gayretlerini Mevcut hükümetin komþularla sýfýr sorun politikalarýný saðduyor, dediði dedik çaldýðý düdük oluyor. olumlu karþýlýyorduk. Ýnsanoðlu nefis ile yaratýlmýþ. Çevrede kötülükler kol geziyor. Ýki senede "komþularla sýfýr sorun politikalarýmýz" çoðu komþularla soruna dönüþmüþse, uygulanan dýþ politikada bir yanlýþlýk Ýyiler az, kötüler çok. Toplumdaki ve dýþ mihraklardaki kötü düþüncelere takýlmadan iktidarý götürmek, bu etkilerin tesirinde kalmamak mümkün olmuyor. þünmeliyiz. var demektir. Bu durumu þapkamýzý önümüze koyup yeniden dü- Ýnsaný insana kul köle eden, makam ve þöhret hastalýðý ise her Koalisyon hükümetlerinin hep olumsuz yanlarý konuþulur. Oysa olumlu yönleri daha çoktur. Koalisyonlarý "öcü" olarak göste- þeyi bitiriyor. Yaþadýðýmýz hayat göstermiþtir ki, günümüz insanlarýný iki devreden baþka parti, dernek, kooperatif baþkanlýðýnda tutmak doðru Mustafa Yolcu renler, koalisyonun olumlu yönlerini dikkate alsalardý koalisyonlar bu ülkede demokrasi kültürüne katkýda bulunur, bundan ülkemiz deðil. Ýki dönemden sonrasý krallýða dönüþmektedir. Ýnsanlar ilk baþkanlýða bileðinin hakký ile gelseler bile, sonrasýnda bulunduðu yeri bulunsaydýk da ülkemizdeki bu olaylar yaþanmasaydý diyordur bel- kazançlý çýkardý. Büyük sermaye ise, koalisyon kültürüne katkýda koruyabilmek için tavizler vermekte, kurumlar þaibe altýnda kalmaktadýr. Ülkemiz ve insanlarý, yaþadýðýmýz son olaylarý hak etmedi. Bu ki de. Tek baþýna iktidar dönemlerinde büyüme hýzýnýn arttýðý, ülkenin ekonomik olaylar keþke yaþanmasaydý. Toplum bu gerilime girmeseydi. Ýnþallah þer olarak olarak sýçrama yaptýðý inkâr edilemez bir gerçektir. Ancak tek baþýna iktidarlarýn görülenler hayra dönüþür. Ýnsanýmýzda hak ettiði huzur ve saadete kavuþur. ülkeye getirdikleri kadar, ülkeden götürdüklerinin de olduðunu artýk herkesçe malumdurrabbi toplumdaki bir kýsým günahkârlar yüzünden, niye hepsini cezalandýrýyor- Nuh Aleyhisselam bir taþ üzerinde otururken Cenabý Allaha nida ederek "Ya- Tek baþýna iktidar dönemlerinin bir takým çýkar guruplarýný ürettiði, güçlendirdiði ve bu olumsuzluklarýn kronikleþerek, kalýcý hale gelmesine neden olmak- bacaðýný ýsýrmýþ. Caný yanan Hazreti Nuh elini bacaðýna vurmuþ. O anda birçok sun?" demiþ. Biraz sonra ayaðýndan bacaklarýna doðru çýkan karýncalardan birisi tadýr. karýnca vurduðu yerde ölmüþ. Bunun üzerine Alla htan Hz. Nuh'a melekleri ile haber gelmiþ. "Ey Nuh, ayaðýný bir karýnca ýsýrmýþtý. Sen ise birçok karýncayý öldürdün. Bunun sebebi nedir?" O anda yaptýðý hatayý anlayan Hz. Nuh, " Yarabbi Papatyalar, yeni müteahhitler, yeni zenginler yaratýlmasý, iktidara yakýn olanlarýn köþe dönmesi, çoðunlukla tek baþýna iktidar dönemlerinde görülmekte, bu senin emrine sual olunmaz. Benim günahýmý affeyle." Demiþ. dönemlerdeki iktidar gücü halka yol, köprü baraj olarak geri dönse de, bu inþaatlarý yapan "yakýn" müteahhitlerin kasalarýna ne þekilde döndüðü ise kamuoyunda Bir takým yanlýþlýklar oluyor, bunun sonucunda bütün ülke sýkýntýlý hale gelip, devlet düzeni alt üst oluyor. Bu olaylardan medet umanlarýn ekmeðine yað sü- tartýþma konusu olmuþtur. rülüyor. Kamuoyunun düþüncelerine deðer vererek, karþýnýzdaki düþünceyi dinlediðinizde "Tek baþýna iktidar olmak" bir anlam kazanýr. Bu durum ülkenin de insanlarýn da yaþam kalitelerinin artýrýlmasýna, sorunlarýn çözülmesine direkt olarak etsý" þeklinde bir problemi yoktur. Onun derdi evine ekmek götürebilmek. Borcu- Vatandaþýn " Tek baþýna iktidar olmak veya koalisyon hükümetleri kurulmaki eder. nu, taksidini ödemek, namerde muhtaç olmamaktýr. Þayet karþý fikirler sizi zerrece ilgilendirmiyorsa, yapýcý tenkitlerden ders çýkarýlmýyorsa, tek baþýna iktidar olmak hegemonyayý, diktatörlüðü getirir ve de- gerilimden kurtarmalarýný Sorumluluk duyabilecek erk sahiplerinin de bunun farkýna vararak, ülkeyi bekliyoruz. Kadýnlar güneþten yeterli vitamini alamýyor ye'ye geldiðine iþaret ederek, þunlarý söyledi: "Güneþ ülkesiyiz ama güneþten yeterince faydalanamýyoruz. Saat ve arasýnda kol ve bacaklarýn haftada iki kez 20 dakika süreyle güneþ almasý gerekiyor. Sanýrým biz yeterince yapmýyoruz. Güneþ koruyucu Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL da kullanýyoruz. Bunun dýþýnda gýda olarak sadece balýk, süt, yumurta ve peynirden D vitamini alabiliyoruz. Takviye konusunda ise önce hastanýn ölçümlerine bakmak gerekiyor çünkü toksik maddelerin fazla alýmý zararlý etkilere neden olabiliyor." (AA) Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK VEFAT EDENLER 1-Büget Köyü' nden gelme, Satýlmýþ, Rýza, Abdullah ve Muharrem AKPINAR' ýn annesi, Cuma AKPI- NAR' ýn eþi; Kamile AKPINAR. 2-Kadýderesi Köyü' nden, Merhum Ýsmail KILIÇ' ýn eþi, Nazik, Hýdýr, Durak, Þengül ve Birgül KILIÇ' ýn annesi, Eczacý Kemal UZUN' un halasý, Karayollarý Müdürlüðü çalýþaný Hasan ATMACA' nýn yengesi; Narin KILIÇ. 3-Kadýderesi Köyü' nden, Merhum Ýsmail KILIÇ' ýn eþi, Nazik, Hýdýr, Durak, Þengül ve Birgül KILIÇ' ýn annesi, Eczacý Kemal UZUN' un halasý, Karayollarý Müdürlüðü çalýþaný Hasan ATMACA' nýn yengesi; Narin KILIÇ. 4-Eþençay Köyü' nden gelme, Sanayi Esnafýndan Arap Ali ve Musa ÇAKMAK' ýn babasý; Garip ÇAK- MAK. 5-Emekli Tapu Müdürü Ýsmail CENANOÐLU' nun kýzý, Çimento Fabrikasý' ndan emekli Raat CENA- NOÐLU ve Emekli Öðretmen Esin CENANOÐLU' nun kardeþi, Tarým Ýl Müdürlüðü' nden emekli Ziraat Mühendisi; Vuslat CENANOÐLU. 6-Alaca, Çevreli Köyü' nden gelme; Rüstem ER. 7-Palabýyýk Köyü' nden gelme, Ýl Saðlýk Müdürlüðü' nden emekli Cemal ve Kemal BÝLGÝN ile Döndü AÞIRAN ve Narin GÖKGÖZ' ün annesi, Güven Saz Evi sahibi Mithat AÞIRAN' ýn kayýnvalidesi; Feride BÝL- GÝN. 8-Durum ve Vedat KUÞÇU' nun annesi, Nuri ve Akif KUÞÇU' nun babannesi; Behice KUÞÇU. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kadir Yüktaþýr com Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN 2015 Ýller Bankasý Genel Müdürü Bayat ta Ýller Bankasý Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoðlu ve Mayem Baþkaný hemþerimiz Adem Kabadayý beraberindeki heyet ile Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Bir takým ziyaretler için Bayat'a geldiðini ifade eden Ýller Bankasý Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoðlu, "Mayem Baþkaný Adem Kabadayý ve arkadaþlarýmýz ile Bayat'ta bir takým ziyaretler gerçekleþtirdik. Bu kapsamda yakýn çalýþma içinde olduðumuz Bayat Belediyemizi de ziyaret etmek istedik. Bizleri kabul eden deðerli Belediye Baþkanýmýz Ekrem Ünlü ye çok teþekkür ediyor, görevinde baþarýlar diliyorum. dedi. Dedeoðlu'nun ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü de, Öncelikle Bayat'a gelerek bizleri ziyaret eden çok deðerli Ýller Bankasý Genel Müdürümüze ve Baþkan Ünlü, ilçeyi tanýtan rölyef çalýþmalarýndan Mayem Baþkanýmýza bu nazik ziyaretlerinden dolaýller Bankasý Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoðlu'na hediye etti. yý çok teþekkür ediyorum. Ýller Bankasý þüphesiz ki biz belediyeler için büyük öneme sahip bir kurumdur. Ben bu noktada bizlere desteklerini hiç esirgemeyen baþta Genel Müdürümüz Mehmet Turgut Dedeoðlu'na ve Mayem Baþkaný hemþerimiz Adem Kabadayý ve tüm çalýþanlarýna çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Baþkan Ünlü, ilçeye gelen heyeti aðýrladýktan sonra ilçeyi tanýtýr rölyef çalýþmalarýndan Ýller Bankasý Genel Müdürü Mehmet Ýller Bankasý Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoðlu ve Turgut Dedeoðlu'na hediye Mayem Baþkaný hemþerimiz Adem Kabadayý, Bayat ý ziyaret etti. etti. Baþkan Þen projeleri anlattý Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, ilçeye yeni yapýlan Ýtfaiye binasýnýn bahçesinde toplantý düzenledi. Baþkan Þen in ev sahipliði yaptýðý toplantýya Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Taner, Cumhuriyet Savcýsý Engin Kapsal, AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Kargýlý iþ adamý Metin Eriþken, Belediye Meclis Üyeleri Nevzat Kuzu, Ýbrahim Eken, Belediye Özel Kalem Müdürü Nevzat Dingil, kurum müdürleri ve esnaflar katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Baþkaný Þen toplantýda, eski hükümet binasýnýn yerine yapýlacak olan sosyal tesis hakkýnda hazýrladýklarý projeleri Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ve iþ adamý Metin Eriþken e gösterip bilgi verdi. Sosyal tesis için her türlü maddi ve manevi desteðini vereceðini söyleyen iþ adamý Metin Eriþken, sosyal tesis için hazýrlanan projeleri de beðendiðini dile getirdi. Toplantý sonunda Baþkan Þen, Kargý hatýrasý olarak yaptýrdýðý özel tablolarý Kaymakamý Ali Erdoðan ve iþ adamý Metin Eriþken e hediye etti. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, ilçeye yeni yapýlan Ýtfaiye binasýnýn bahçesinde toplantý düzenledi. Baþkan Þen in ev sahipliði yaptýðý toplantýya ilçe yetkilileri ile iþadamý Metin Eriþqken katýldý. MYO da kan baðýþý Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu personeli ve öðrencileri kan baðýþýnda bulundular. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu kan baðýþýnda bulundu. Kan baðýþýna personel ve öðrenciler destek verdi. Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) personeli ve öðrencileri, Sungurlu Atatürk Meydanýnda kurulan Kýzýlay kan toplama merkezinde topluca kan baðýþýnda bulundular. Sunguryu MYO personeli ve öðrencileri, kan baðýþýnýn önemini bildiklerini, kanýn sadece acil durumlarda deðil ülkemiz için sürekli bir ihtiyaç olduðunu, bu nedenle kan baðýþýna toplumun katýlýmýnýn çok önemli olduðunu ve bu konuda MYO personeli ve öðrencileri olarak topluma örnek olmak için kan baðýþýna katýldýklarýný belirttiler.(ýha) Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri Çorum Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Borsa, Emniyet Müdürü nü kutladý Çorum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri Çorum Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Çorum'un Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli þehirlerinden birisi olduðunu dile getiren Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, bu güven huzur ortamýnýn ger- çekleþmesinde büyük gayret gösteren polis teþkilatýna teþekkür ederek, Kolcu ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Çorum Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da, Çorum un iþ ve çalýþma hayatýna katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kolcu, borsa yöneticilerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyarette Bektaþ ýn yaný sýra Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz, meclis ve yönetim kurulu üyeleri Erkan Kanýtemiz, Mehmet Seçgel, Hasan Kýlýçarslan, Ý.Turan Ünlü, Reha Kip, Ali Rýza Ünal ve Mustafa Þükrü Abraþ da hazýr bulundu.(ýha) Sinop ta denizle tanýþtýlar Gençlik ve Spor Bakanlýðý Þehirler ve Kültürler-Yörelerimiz projesi kapsamýnda Çorum dan Sinop a gelen öðrenciler ilk defa deniz ile tanýþtýlar. "Þehirler ve Kültürler-Yörelerimiz" projesi kapsamýnda Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi nden 40 öðrenci Sinop a geldi. Çorum dan gelen öðrenciler Gençlik Hizmetleri ve spor Ýl Müdürlüðü görevlilerinin eþliðinde ilk olarak Sinop un tarihi mekanlarý gezdi. Daha sonra hayatlarýnda ilk defa deniz gören öðrenciler, Ýskele Meydaný nda gezi teknesine binerek Karadeniz'de tur attý. Hayatýnda ilk defa deniz ile tanýþan öðrenciler, Televizyonlardan izliyorduk ama denizin üzerinde olmak ve onun huzurunu hissetmek çok güzel bir duygu. Bizlere bu duyguyu yaþatan baþta Spor Bakanýmýza ve hocalarýmýza çok teþekkür ediyoruz dediler.(ýha) Çorum dan Sinop a gelen öðrenciler ilk defa deniz ile tanýþtýlar. Þehirler ve Kültürler-Yörelerimiz projesi kapsamýnda Sinop gezisi düzenlendi. Ortaköy ün araç filosuna tanker Ortaköy Belediyesi araç parkýna bir yenisi eklendi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan hibe olarak verilen 2015 model su tankeri Ortaköy Belediye Baþkanlýðýnca teslim alýndý. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Bu aracýn ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Ýdris Güllüce'ye Çorum Milletvekilimiz TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Adalet ve Kalkýnma Partisi Ekonomi Ýþleri Baþ- Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Uðurludað ilçesinde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, 11 kan Yardýmcýsý Cavit Baðcý'ya teþekkür ediyorum. Aracýmýz ilçemize hayýrlý ve uðurlu olsun" dedi. (AA) Ortaköy Belediyesi araç parkýna bir yenisi eklendi. Uðurludað da enerji kesintisi Haziran Perþembe günü saatleri arasýnda yapýalacak kesintiden Uðurludað ilçesine baðlý Tutpýnar Mahallesi ve Uðurludað Belediye Tarýmsal Sulama etkilenecek.

13 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN 2015 HDP 'den halaylý kutlama 13 HURÞÝT BOZKURT Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Çorum Ýl Baþkanlýðý, genel seçimlerde elde edilen baþarýsýný kutladý. partisinin ülke genelinde barajý geçmesini kutladý. Önceki akþam Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda bir araya gelen HP milletvekili adaylarý, parti yöneticileri ve bir grup vatandaþ HDP'nin ülküe genelinde barajý geçmesini davulzurna eþliðinde halay çekerek kutladý. HDP liler halay çekerek kutlama yaptý. Kutlamalar Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda düzenlendi. ÇORUM MERKEZ GÜNEY KÖYÜ KÖM DERESÝ TAÞKIN KORUMA ÝNÞAATI DSÝ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ - ANKARA Çorum Merkez Güney Köyü Köm Deresi Taþkýn Koruma Ýnþaatý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi b) Telefon ve faks numarasý c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý b) Yapýlacaðý yer c) Ýþe baþlama tarihi ç) Ýþin süresi 3- Ýhalenin : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Söðütözü ÇANKAYA/ANKARA : : : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ : Çorum Merkez Güney Köyü Köm Deresi Taþkýn Koruma Ýþi iþi kapsamýnda; 452 m Çift taraflý Kagir Taþkýn Koruma duvarý ve 2 adet Plak köprü yapýlmasý iþidir. Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Çorum Ýli : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. a) Yapýlacaðý yer : DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-08 nolu Oda M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu ihalede benzer iþ olarak tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði nde yer alan AIX Grubu iþler kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 29 uncu maddesi uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri; Ýnþaat Mühendisliðidir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/ANKARA adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 95933) Þefkatevleri hizmette Ankara Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý na baðlý 12 yýl önce (24 Nisan 2003) Etlik Þefkatevi olarak hasta ve hasta yakýnlarýna kapýlarý açýlan merkezlere, zaman içinde farklý kapasitelere sahip Rüzgarlý, Varlýk, Ulus ve Onkoloji Þefkatevleri de eklenerek bu sayý 5 e çýkmýþ oldu. Hastalarýn tedavisinin ilk adýmý olan barýnma, beslenme ve ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý Þefkatevi merkezlerinde, bunlarýn yanýnda rehberlik, danýþmanlýk ve kültürel hizmetlerle de moral desteði veriliyor. BAÞKAN GÖKÇEK: TEDAVÝ ÝÇÝN GELENLER BÝZÝM MÝSAFÝRÝMÝZ Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, saðlýk sorunlarý nedeniyle Baþkent e gelen geçici konuklarýn en temel ihtiyaçlarý olan barýnma konusunda yardýmcý olmanýn huzur ve onurunu yaþadýklarýný ifade ederek, Þehrimize tedavi olmak amacýyla gelen hasta ve hasta yakýnlarý bizim misafirlerimizdir. Onlarýn bu zor günlerinde yanlarýnda olmak bizim insanlýk görevimizdir dedi. Baþkan Gökçek, Þefkatevleri ile gidecek yeri olmadýðý için hastane bahçelerinde, banklarda, parklarda kalan hasta ve hasta yakýnlarýna her detayýn en ince ayrýntýsýna kadar düþünüldüðü güvenli, hijyen ve konforlu bir barýnma imkaný saðlandýðýný kaydetti. ÞEFKATEVLERÝ NE 118 BÝN 635 KÝÞÝ KONUK OLDU Türkiye de bir benzeri daha olmayan bu hizmeti Belediye Meclisi nden aldýklarý yetki ile Allah Rýzasý için yaptýklarýný kaydeden Baþkan Gökçek, Sosyal güvencesi olmayanlar baþta olmak üzere, hiçbir ayrým yapmadan hangi meslekten olursa olsun çocuk, genç, yaþlý, tedavi olmak amacýyla þehir dýþýndan Ankara ya gelen tüm vatandaþlarýmýza kapýlarýmýzý açýyoruz. 5 þefkat evimizin toplam yatak kapasitesi 450 dir. Bir gün bile boþ kalmayan bu evlerimizde bugüne kadar 118 bin 635 kiþiyi konuk ederek, küçükte olsa yaralarýna deva olduk diye düþünüyorum. Misafirhanelerimizde bugüne kadar kalan vatandaþlarýmýzýn sayýsý birçok küçük ilin nüfusundan daha fazladýr diye konuþtu. Baþkan Gökçek, þefkatevlerinde, konaklamasý uygun görülen hasta ve refakatçilerine yatacak ve barýnacak yer saðlamanýn dýþýnda psikolojik destek ile moral amaçlý aktiviteler, geziler ve geceler de düzenlendiðini belirterek, Amacýmýz hasta ve hasta yakýnlarýnýn barýnmalarý ve günlük ihtiyaçlarýný karþýlarken, hem geldikleri kenti tanýmalarýný saðlamak hem de hastalýktan dolayý yaþanan moral çöküntüsünü en aza indirmektir dedi. -HASTALARIN ÝKÝNCÝ EVÝ ÞEFKATEVLERÝ Ýçinde banyosu, tuvaleti ve tek kiþilik odalarý nedeniyle genellikle ilik nakli olan ile kemoterapi alan hastalara ev sahipliði yaptýklarýný ifade eden Varlýk Þefkatevi Müdürü Özlem Kudu, þunlarý söyledi: 80 yatak kapasiteli merkezde, öncelikli olarak konuklarýmýza oldukça hijyen bir ortam saðlýyoruz. Sabah ve akþam yemeklerini kurum olarak ikram ediyoruz. Ayrýca konuklarýmýzýn sabah hastanelere ulaþýmlarýný da kurum araçlarýyla saðlýyoruz. Özlem Kudu, Þefkatevlerinde bulaþýcý hastalýðý ve psikolojik rahatsýzlýðý olanlarýn dýþýnda, sosyal güvencesi olsun veya olmasýn koþullarý uyan herkese hizmet verdiklerini belirtti. YOR DOKTORLAR ÞEFKATEVÝNE YÖNLENDÝRÝ- Varlýk Þefkatevi nde,misafir edilen hasta ve hasta yakýnlarýnýn düþüncelerini öðrendik. Polatlý ilçesinde oturan ancak uzak olduðu için Þefkatevi ne yerleþen Sabire Gürsoy eþi Sezai Gürsoy un 1,5 ay boyunca tedavisi için hastaneye gitmesi gerektiðini söyledi. Polatlý dan Ankara ya sü- rekli gidip gelme imkânlarýnýn bulunmadýðýný ifade eden Gürsoy, Doktorlar sürekli gelmeniz gerekecek deyince kara kara düþünmeye baþladýk. Sað olsun oradaki doktorlar, Büyükþehir in böyle bir hizmeti olduðunu söyledi. Biz de baþvurduk. Çok memnunuz Allah herkesten razý olsun dedi. - ANKARALI OLMAK AYRICALIK Aslen Ankaralý olan ve Alanya da yaþayan Nursel Ersen ve oðlu Onur ise kaldýklarý Þefkatevi ndeki hizmetlerden çok memnun olduklarýný dile getirerek, böyle bir yerin varlýðýný duyduklarýnda inanmakta güçlük çektiklerini söylediler. Ersen, Burada akraba ve dostlarýmýz var ama hastalýk süreci uzun olduðu için sürekli kalamýyorsunuz. Oðlum beyninden ameliyat oldu. O yüzden çok önemli, kaldýðý yerde artý bir hijyen gerekiyor. Daha önceden böyle bir hizmetten haberimiz yoktu. Duyduðumuzda þaþýrdýk ve Ankaralý olmanýn ayrýcalýk olduðunu düþündük diye konuþtu. - AÞTÝ DE YA DA HASTANE BAHÇELERÝNDE UYUYORDUK Samsun dan Ankara ya 13 yýldýr tedavi olmak için gelen Fatma Akýncý, verilen hizmet ile ilgili memnuniyetlerini dile getirirken, þunlarý söyledi: Bize hizmet eden personelden ve Baþkanýmýz Melih Gökçek ten Allah razý olsun. Burasý gerçekten adý gibi þefkat dolu bir yer. Buradakiler ellerinden geleni deðil en iyisini yapýyorlar. Açýlmadan önce AÞTÝ de, hastane bahçelerinde ya da acil servislerde yatýyorduk. Kanser tedavisi sürecinde bizim hijyene, saðlýklý beslenmeye ve en önemlisi de morale ihtiyacýmýz var. Burada bunlar fazlasýyla var. çalýþanlarýn hepsi güler yüzlü ve sýcak artý aile gibiyiz. Þefkatevinde 4 yýldýr kalarak tedavi olduðu hastaneye giden Ayþe Keskin ve eþi Mehmet Ali Keskin, Çorum dan Ankara ya geldiklerinde konaklayacak yer olmadýðýndan otellerde ve bazen de AÞTÝ de kaldýklarýný belirterek, Buraya doktorlarýn tavsiyesi ile geldik. Baþkanýmýza ve burada çalýþanlara dualarýmýzý hiç eksik etmiyoruz. Önceden sokakta kalýp hasta halimizle rezil oluyorduk dediler. TEDAVÝ ETTÝRMEKTE ZORLANIRDIK Çocuklarýn tedavisi için 2,5 aydýr Hatay dan Ankara ya gelip giden Bekir Avcý ve ailesi doktorlarýn tavsiyesi üzerine Varlýk Þefkatevi ne geldiklerini belirterek, Otellerde kalarak bu süreci geçiremezdik. Hem maddi anlamda hem de saðlýða uygunluk anlamýnda. Tedavi yarýda bile kalabilirdi. Ama burayý öðrenince çok mutlu olduk. Tedavi sürecine katký saðlayacak bir ortam oluþturulmuþ diye konuþtu.

14 14 ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN 2015 Belediyespor alt yapý ordusu Çorum Belediyespor alt yapýsýný güçlendirmek amacýyla antrenörler tarafýndan geçtiðimiz hafta sonu yoðun katýlýmlý bir seçme yapýldý. Seçme sonunda belirlenen minikler yaþ kategorilerine göre antrenörler gözetiminde yaz boyunca çalýþmalara katýlacaklar. Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli Belediyespor alt yapýsýný oluþturmak için yaz boyunca yoðun bir çalýþma yapacaklarýný ve A takýmý sporcu yetiþtirmenin öncelikli hedefleri olduðunu söyledi. Antrenörler minik futbolculara taktiksel olarak geliþimleri konusunda dersler de veriyorlar Çorum Belediyespor Profesyonel takýmý tatil yaparken alt yapý ise harýl harýl yeni sezona hazýrlanýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým yeni sezonda Akademi Liginde mücadele edecek kadrolarýna alt yapý oluþturmak için Çorum genelindeki okullardan belirlediði isimleri seçme ve ardýndan da antrenmanlana hazýrlýyor. Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli yönetimin- Seçmeler sonunda antrenmanlara katýlan minik futbolcular gösterecekleri performansla lisanslý futbolcu olmak istiyor Merhum Karabudak parkýnda çay sohbeti Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Þube Müdürleri ile Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün ve Güreþ Eðitim Merkezi personeli dün geçtiðimiz yýl kaybettiðimiz Þube Müdürü Hüseyin Karabudak ýn isminin nostaljik olarak verildiði parkta çay sohbeti yaptý. Güreþ Eðitim Merkezi arkasýndaki aðaç altýnda yapýlan sohbette Eðer ve Þube Müdürleri Hüseyin Karabudak la ilgili anýlarýna anlattýlar ve güzel bir sohbet oldu. Kent Konseyi Veteranlar Basketbol turnuvasý de alt yapý antrenörleri Selim Sümek, Selahattin Karaca, Alpay Ardýk, Mustafa Doðan, Zafer Kýroðlu ve Hüseyin Eðer tarafýndan takipler sonunda belirlenen minik futbolcu adaylarý geçtiðimiz günlerde bir seçmeye tabi tutuldular. Doðum tarihlerine göre alt yapý antrenörleri tarafýndan izlenen miniklerden göz dolduranlar belirlenen günlerde antrenmanlara davet edildiler. Bu minikler yapýlacak çalýþmalarda gösterecekleri performansýn ardýndan gelecek vadedetmeleri halinde Çorum Belediyespor a lisanse edilecek ve en alt kategoriden baþlayarak eðitimlerine devam edilecek. Alt yapý antrenörlerinden Selahattin Karaca, 2004, 2005, 2006 ve 2007 doðumlu sporcularý okullarýnda tarama yaptýklarýný Selim Sümer in Buhara, Hüseyin Eðer in ise Mimar Sinan semtindeki bu taramasý sonunda belirlenen isimlerin çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Karaca, ayrýca kaleci adaylarýnýnda Za- SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 9-16, Veteranlar Basketbol turnuvasýnda Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takýmý sakatlýklar nedeniyle çekildi. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen, Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takýmýnýn dilekçe vererek sakatlýklardan dolayý sporcu sayýsýnýn dördün altýna düþmesi nedeniyle turnuvadan çekildiklerini açýkladý. Turnuvada Hasanpaþa ile oynayacak takýmlar hükmen galip sayýlacak , HAKEMLER : Furkan Alagöz , Dursun Uðral, BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRET- MENLERÝSPOR : Muttalip, Turan, Deniz, Ýbrahim, Bora, Abdulhalik, Baki, Tutku, Kudret, Ýlker. GENÇLÝKSPOR : Ýsmail, Mehmet, Ali, Habil, Esat, Ahmet, Ýbrahim, Serkan, Ergün, Erdal, Mustafa. mek için Çorum genelindeki çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi. Geçtiðimiz yýl Akademi Liginde mevcut kadroya Çorum amatör kulüplerinden yaptýklarý takviyelerle iyi bir alt yapý oluþturduklarýný belirten Özdilli, önümüzdeki sezonlarda kendi yetiþtirdikleri futbolcularla kadrolarýný oluþturmayý hedeflediklerini söyledi. Özdilli, bu amaçla yaz boyunca alt yapýda çalýþmalarýn ara vermeden devam edeceðini belirterek çocuklarýný Belediyespor a vermek isteyen velilere kapýlarýnýn açýk olduðunu sözlerine ekledi. nörleri deneyimli antrenörler gözetiminde yapýlacak olan çalýþmalarýn çocuklarýn hem fiziksel hemde sosyal geliþimine büyük katký verdiðini söylediler. An- trenörler velilerden çocuklarýný spor alanlarýna yönlendirmelerini ve yaz döneminde tatillerini en saðlýklý þekilde geçirmelerini saðlamalarý isterdi. Fenerbahçe Basketbol Okulu Yaz dönemi pazartesi baþlýyor Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu yaz dönemi çalýþmalarý 15 Haziran pazartesi günü baþlýyor. Her yýl yaz ve kýþ dönemlerinde çalýþmalarýna ara vermeden sürdüren Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu bu yýlda yaz dönemi çalýþmalarýnýn startýný 15 Haziran pazartesi günü verecek. Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu nda salý, perþembe ve cuma günleri 23 Nisan Ortaokulu nda ise pazartesi, çarþamba ve cuma günleri yapýlacak olan çalýþmalarda saat 13 de doðumlular saat 15 de doðumlular, saat da doðumlular saat de ise ve 2002 doðumlular çalýþma yapacaklar. Çalýþmalara katýlacak olan öðrencilerin evlerinin yakýnlýðýna göre salon tercih edebilecekler. Fenerbahçe Basketbol Okulu antre- Ýlkokullu miniklerin basketbol þöleni sürüyor Ýlkokullararasý miniklar basketbol turnuvasýnda mücadele devam ediyor. Bu turnuvada mücadele eden Fatih Sultan Mehmet ve Bahçelievler Ýlkokulu takýmlarý Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu nda çalýþmalara katýlan sporculardan kurulu. Arda, Zeybek, Yaðýz, Tuba, Arda Pelit, Iþýl, Elvin, Ekin, Ýnci, Arda, Ceylan, Melih, Baþar ve Barýþ tan kurulu kadrosuyla turnuvada mücadele eden Bahçelievler Ýlkokulu 19 Mayýs önünde normal süresi biten maçta yenerek turnuvaya galibiyetle baþladý. Turnuvada mücadele eden Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu ise Kaan, Yaðýz, Arda, M. Emin, Enes, Serhan, Kürþat, M. Akif, Ceren, Mevera, Yaðmur, Engin li kadrosuyla ilk maçýnda Atatürk Ýlkokulu nu yenerek günü galibiyetle kapattý. Ýki okul takýmýný çalýþtýran antrenörler Ömer Mumcu ve Oðuz Köse her iki takýmda yer alan sporcularýn ayný zamanda Fenerbahçe Basketbol Okulunda eðitim gören sporcular olduklarýný, okul kulüp iþbirliðinin bu anlamda son derece önemli olduðunu söyledi. Bu müsabakalarda sonucun çok önemli olmadýðýný belirten genç antrenörler maçlarýn centilmence geçmesi ve minik sporcularýn tecrübe kazanmasýnýn çok daha önemli olduðunu belirttiler. Beden Eðitimi Öðretmenleri: 58- Gençlikspor : 72 fer Kýroðlu gözetiminde aralýksýz sürdüðünü belirterek amaçlarýnýn Çorum Belediyespor a güçlü bir alt yapý oluþturmak olduðunu söyledi. Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli de Çorum Belediyespor alt yapýsýný güçlü bir hale getirerek A takýma futbolcu yetiþtir- Fatih Sultan Mehmet minik basketbolcüleri turnuvada tecrübe kazanýyorlar U 11 Final Grubunda ikinci maçlar bugün U 11 Final Grubunda ikinci maçlar bugün oynanacak. Gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört takýmýn mücadele ettiði final grubunda bugün saat de ilk maçýndan beraberlikle ayrýlan Gençlerbirliði ilk hafta sonunda liderliðe oturan HE Kültürspor takýmlarý karþýlaþacaklar. Bu maçýn ardýndan ise saat de Ýlk maçýný kaybeden Osmancýkspor ile ilk haftayý bir puanla kapatan Mimar Sinan Gençlikspor mücadele edecekler. U 11 Final Grubunda ilk yarýnýn son hafta maçlarý 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Ýl birinciliði önümüzdeki hafta oynanacak üç maçla sona erecek. Bahçelievler Ýlkokulu basketbol takýmý ilk maçýný kazanmayý baþardý

15 Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR (Ç.HAK:735) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 10 HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Mehmetçik Parký sert zemin yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü 79 kalem inþaat malzemesi alým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünde TYP Kapsamýnda çalýþtýrýlan katýlýmcýlarýn sahalara taþýnmasý için Taþýma iþi hizmet alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý (Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý) Saat: Boru Hatlarý Ýl Petrol Taþýma A.Þ. Osmancýk, Ýskilip, Alaca ve Çekerek ilçeleri doðal gaz boru hatlarý yapým iþi. Yer: BOTAÞ Genel Müdürlüðü Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:1610) (Ç.HAK:1611) (Ç.HAK:1607) Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FG 081 plakalý, 2012 model Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: HAZÝRAN Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý Mikrobiyoloji Lab. 2 kýsým ki karþýlýðý cihaz kullanýmý uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Engelli Eriþim Merkez Kapsamýnda 5 adet okula lift, * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Bakýcý Aile Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Alýnacaktýr. Maaþ+Sigorta+Lojman Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bayan Aþcý Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Aþcý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Dr. Klinik Otomotiv Küçük Sanayi Sitesi 101. Sk. No: 3 (Akbank Karþýsý) Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:1609) Kuzey Mantarcýlýk Mür. Tel: Satýlýk Villa Arsasý Çorum u en güzel noktadan gören bir lokalizasyonda 1 dönümlük villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Not: Lütfen saat dan sonra arayýnýz. Arif BOLAT Mustafa oðlu 1960 Çorum Doðumlu engelli wc ve rampa yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu þebeke hattý döþenmesi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý (Ç.HAK:175) Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Firmamýzda sevkiyat bölümünde çalýþtýrýlmak üzere DAÐITIM PERSONELÝ alýnacaktýr. * yaþ arasý * SRC psikoteknik, E sýnýfý sürücü belgesine sahip * Askerliðini yapmýþ * Ekip çalýþmasýna uyumlu, * Uzun yýllar çalýþabilecek elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Aksular Gýda Otomotiv Tic. San. Ltd. Þti. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi B Blok (Ç.HAK:1612) Yorgan, Stor Perde Temizliði Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek, memuriyet tayin sebebiyle devren satýlýktýr. Not: Halý ekipmanlarý ve sevkiyat minibüsü ile birlikte verilecektir. (Ç.HAK:1598) (Ç.HAK:1600) Devren Satýlýk Kuruyemiþ Market Ýnönü caddesinde halen faal durumda müþteri potansiyeli olan kuruyemiþ market devren (Ç.HAK:1399) (Ç.HAK:1606) 19. Sk. No: 8 Tel: Adres: Müze karþýsý (Mavi Otel altý) Tel: ÞOFÖR ARANIYOR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE SRC BELGESÝ OLAN UZUN YOL TIR ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ( YURT YAPI) HIDIRLIK CAD. NO:30 ÇORUM TEL: satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Bilgisayar kullanabilen BAY-BAYAN eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, tercihen E sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. (Ç.HAK:1601) (Ç.HAK:1592) (Ç.HAK:1599) (Ç.HAK:1394) Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) (Ç.HAK:1605) (Ç.HAK:1573) Tel : Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz Bay teknisyen alýnacaktýr Bilgisayar sistemleri konusunda tecrübeli, Askerlikle iliþiði olmayan, ehliyeti olan Bay teknisyen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teomet Bilgisayar Ltd. Þti Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:1602) (Ç.HAK:1608) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ELEMAN ARANIYOR Anadolu Apart ta kat görevlisi olarak çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü) (Ç.HAK:1375) (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL Sahibinden Kiralýk Depo Yeni Buðday Pazarý nda 11 nolu 1000 tonluk depo kiralýktýr. (Ç.HAK:1588) Mür. Tel:

16 Haydi sende katýl altýn kalplere Çorum Basketbol Akademi tarafýndan ilk kez kurulan Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmýna Vali Ahmet Kara nýn giriþimleri sonucunda temin edilen beþ tekerlekli sandalye teslim edildi. 11 sporcudan oluþan takým için altý sandalye içinde sponsor arayýþý sürüyor. Tekerlekli basketbol takýmý önümüzdeki sezonda 2. ligde mücadele etmeyi planlýyor. Çorum'da ilk kez kurulan Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmýna özel sandalyelerý teslim edildi. Dün Fuar Alaný'nda düzenlenen daðýtým törenine Vali Yardýmcýsý Haldun Aksolmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal ile çok sayýda daire müdürü katýldý. Törende tekerlekli sandalye basketbol takýmýnýn 11 sporcusundan beþine alýnan tekerlekli sandalyeler teslim edildi. Tekerlekli sandalye- lerine kavuþan sporcular adýna konuþan Serhat Akça Çorum Basketbol Akademi Gençlikspor Kulübünün 2013 yýlýnda küçükler ve yýldýzlar kategorisinde faaliyete baþladýklarýný belirterek geçtiðimiz yýlda engelli bireylerin spor yapmalarýna imkan saðlamak için Bedensel Engelli Tekerlekli Sandalye basketbol takýmýný kurduklarýný söyledi. Takýmý ilk kurduklarýnda sadece bir engelli sporcu ile çalýþma yaptýklarýný belirten Akça, yaptýklarý araþtýrmalar sonucunda Rehberlik Araþtýrma Merkezleri, Milli Eðitim Hayat Boyu Öðrenme Þubesi, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi ve Türkiye Beyazay Derneði ile yaptýklarý görüþmeler sonunda sporcu tespitlerini tamamlayarak çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. Akça 'Sporcu sandalyesi alýnmasýnda ve takýmýmýzýn kurulmasýnda bize desteklerini esirgemeyen Valimiz Ahmet Kara'ya hem kulüp olarak hem de engelliler adýna teþekkür ediyoruz. Sporcu engelli Vali Yardýmcýsý Haldun Aksolmaz tekerlekli sandelye teslim edilen sporcularla sohbet etti ÇARÞAMBA 10 HAZÝRAN 2015 sandalyesine sponsor olan firmalarýmýz Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'ne iþ adamýmýz Ahmet Ahlatçý'ya Halk Bankasý Çorum Merkez Þubesi'ne teþekkür ediyoruz sezonunda ilimizi deplasmanlý 2. lig müsabakalarýnda temsil edecek olmanýn gururu ve sevincini yaþýyoruz. Evlerinden dýþarý çýkamayan engelli kardeþlerimizi 'Haydi sende katýl altýn kalplere' diyerek takýmýmýza bekliyoruz' dedi. Tekerlekli sandalyelerin tesliminde konuþan Vali Yardýmcýsý Haldun Aksolmaz engelli gençlerin spor yapmalarýna imkan saðlanmasýnýn önemine dikkat çekti ve bu çalýþmayý baþlatanlara ve katkýda bulunan tüm iþ adamlarýna teþekkür etti. Buket Çalýþkan Tiflis de milli olacak Gürcistan ýn baþkenti Bakü de 14 Haziran da yapýlacak olan ve 27 ülkeden sporcularýn mücadele edeceði Ju Jitsu Turnuvasýnda Bahar Çalýþkan bu branþta Çorum un ilk milli sporcusu olarak mücadele edecek. Buket Çalýþkan Tiflis de milli formayý giyecek. Baharspor sporcusu Buket Çalýþkan 14 Haziran pazar günü Gürcistan ýn baþkenti Tiflis de yapýlacak olan Ju Jýtsu Þampiyonasý nda milli formayý giyecek. Tiflis te yapýlacak olan turnuvada mücadele edecek olan milli takým kafilesi Haziran tarihleri arasýnda Ünye de kampa girecekler. 27 ülkeden sporcularýn katýlacaðý turnuvada Fayt Büyük kýzlar kategorisinde Türkiye yi temsil edecek olan Buket Çalýþkan geçen yýl Kayseri de yapýlan Türkiye Þampiyonasýnda altýn madalya kazanmýþtý. Ýzmir de geçtiðimiz hafta sonu yapýlan Kick Boks Türkiye Þampiyonasýnda iki maç alarak çeyrek finale yükselen Buket Çalýþkan bu müsabakalardan döndükten hemen sonra Ünye de yapýlacak olan kampa katýlmak üzere bu ilçeye gitti. Buket Çalýþkan ýn antrenörü ve ayný zamanda babasý Hasan Çalýþkan, milli takým formasý ile Tiflis de Çorum u ve Türkiye yi en iyi þekilde temsil edeceðine inandýðýný söyledi. Çalýþkan, Buket in bu branþta Çorum u uluslararasý turnuvada ve milli forma ile temsil eden ilk sporcu olacaðýný söyledi. Emir&Begüm muratlarýna erdiler Hasan Çalýþkan ve Buket Çalýþkan Çorum da yaptýklarý çalýþmada Çorum Belediyespor un eski futbolcularýndan Emir Gökçe son imzasýný ömür boyu attý. Emir ile Begüm Gökçe çiftleri geçtiðimiz hafta sonunda Ýstanbul Baltalimaný Portaxe de düzenlenen bir törenle evliler kervanýna katýldýlar. Bir önceki sezon Batman Petrolspor dan Çorum Belediyespor a transfer olan ve gösterdiði performansla Centona Karagümrükspor un ýsrarla istemesi üzerine bu kulübe transferine izin verilen Emir Gökçe bu sezon ortasýnda da Kartalspor a kiralýk olarak forma giydi. Çorum Belediyespor dan ayrýlmasýnda en büyük etken olan Emir Gökçe nin niþanlýsý Begüm Alkan ile düzenlenen düðün törenine uzun yýllardýr birlikte arkadaþý olan Çorum Belediyespor kaptaný Nedim Köseoðlu ve eþi, yine Çorum dan tanýdýðý Osman Boran ile belediyespor da birlikte forma giydiði geçen sezon Kýrýkhanspor da forma giyen Ender Acar genç çifti bu mutlu günlerinde yalnýz býrakmayan isimler arasýnda yer aldý. Çorum HAKÝMÝYET genç çifti tebrik eder ömür boyu saðlýk, mutluluk ve huzurlu yýllar diler. Klasmanlarýn ilk sýnavý bugün Geçen sezon Klasmanda görev yapan hakemler Samsun da yapýlan atletik sýnavda toplu halde görülüyorlar Futbol da Klasman hakem ve gözlemcilerinin ilk sýnavý bugün Samsun da yapýlacak. Sýnava ilimizden dört gözlemci, 10 hakem ile bir gözlemci ve iki hakem adayý katýlacak. Futbol da Klasman hakemleri sezonun ilk sýnavýna bugün Samsun da girecekler. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu takvimine göre futbol sezonu Klasman Belirleme sýnavý yarýn saat de Türkiye nin 12 bölge bölge merkezinde yapýlacak. Çorumlu hakem ve gözlemciler bugün saat de Samsun Canik Türk Telekom Ticaret Meslek Lisesi nde yapýlacak sýnava geçen sezon Ulusal Gözlemci olarak görev yapan Recai Kuzey ve Kahraman Ölçer, Ulusal Hakem Celal Bayraklý, Ulusal Yardýmcý hakemler Özcan Genel ve Gökhan Yumlu, Bölgesel Gözlemciler Mustafa Alagöz ve Mustafa Býçakcý, Bölgesel hakemler Mehmet Ali Cýrýl, Serhat Sarkandý, Bölgesel Yardýmcý hakemler Yüksel Basar, Burak Þahinkara, Yalçýn Ka- ra, Ahmet Ecevit ve Emre Alagöz katýlacaklar. Bu hakem ve gözlemciler yazýlý sýnavda baþarýlý olmalarý halinde önümüzdeki sezonda Klasmanda görev almaya haklarýný sürdürecekler. Bu isimler sezon içerisinde aldýklarý puanlar ve notlarla hakem sayýsýndaki deðerlendirme sonucuna göre yeni sezondaki klasmanlarý MHK tarafýndan yapýlacak puanlama sonucunda klasmanlarý belirlenecek. Bugün yapýlacak yazýlý sýnava Bölgesel gözlemci adayý Durmuþ Buyruk, Bölgesel hakem adayý Mehmet Tuðluk ve Bölgesel Yardýmcý hakem adayý Furkan Alagöz de katýlacak. Bu adaylar yazýlý sýnavda baþarýlý olmalarý halinde 23 Haziran da yapýlacak olan kurs ve atletik sýnava katýlacaklar ve burdaki performanslarýna göre klasmana yükselip yükselmeyecekleri belirlenecek. Emir ve Begüm Gökçe çifti Ýstanbul da yapýlan düðününde yalnýz býrakmayan Çorumlu ekiple birlikte toplu halde

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kargý'da sel maddi hasara neden oldu

Kargý'da sel maddi hasara neden oldu Anadolu Lisesi'nde mezuniyet sevinci Çorum Anadolu Lisesi 25.dönem mezunlarý için Mezuniyet Töreni programý gerçekleþtirildi. Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde 12. sýnýf öðrenciler

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 28 Nisan 2017 Yurt İçi, Gümrük Kapısı ve Yurt Dışı Sandıkları Anayasa Değişikliği Halkoylaması Sonuçları Tablo 1.A Sandık Seçmen

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı