LAPEX BCS SOÐUK LAZER HEDEFLÝ YAÐ YAKIMINDA PATENTLÝ TEKNOLOJÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LAPEX BCS SOÐUK LAZER HEDEFLÝ YAÐ YAKIMINDA PATENTLÝ TEKNOLOJÝ"

Transkript

1

2 LAPEX BCS SOÐUK LAZER HEDEFLÝ YAÐ YAKIMINDA PATENTLÝ TEKNOLOJÝ Kollar Çene Altý Sýrt Bel Göbek Basen Baldýr SABÝT BAÞLIKLARI YERLEÞTÝRME Lapex BCS vücuda temas ederek uygulanan soðuk lazer sistemidir. Burada amaç, Lapex BCS' nin subkutan tabakanýn derinliklerine kadar nüfuz ederek maksimum etkinlikte uygulama sonuçlarý ve daha da önemlisi uygulama yapýlan kiþinin incelmeyi istediði vücut bölgelerini tam olarak hedeflemesidir. LENFATÝK UYARIM Lapex BCS'in çoklu uygulama baþlýklarýna ek olarak, sadece Lapex BCS'de bulunan güçlendirici baþlýklarla tedavide lenfatik sistem uyarýlýr böylece uygulama sýrasýnda lenfatik direnajý güçlendirir ve salýnan moleküllerin iþlenmesini optimize eder. BASÝTLEÞTÝRÝLMÝÞ ÝÞLEMLER Lapex BCS soðuk lazer, uzmanlar tarafýndan en az denetim gerektiren uygulamalardýr. Baþlýklar istenilen yere bir kez yerleþtirildikten sonra, tekrar hareket ettirmeye, cilt manipülasyonuna ve müþteri baþýnda durmaya ihtiyaç duyulmaz. Uygulamalar konforlu, rahatlatýcý, süreli ve tüm adaylar için uygundur.

3 LAPEX BCS Ý BENZERSÝZ KILAN NEDÝR? ''PEA'' ÝLKESÝ P = Patent Baþlýklar cilt üzerinde sabit kalýr. ýþýk, deri mukozasý yoluyla dokuya girdiðinde yayýlýr ve doku içinde ýþýktan bir baloncuk formu oluþur. Eðer ýþýk demetleri daha geniþ alan hedeflenerek doðrudan temas yerine (baþlýklar cilt yüzeyinde sabittir) biraz daha uzaktan gönderilirse, penetrasyon derinliði daha yüzeysel ve dokudaki ýþýk yayýlýmý çok daha geniþ ve yatay olur. Lapex BCS doku içine yumurta biçiminde nüfuz eder. Bu sistemin ayný zamanda hedefi, uygulama sýrasýnda vücudun lenfatik sistemini uyararak sonuçlarý artýrmaktýr. E = Etki Lapex BCS ile elde edilen sonuçlarý klinik çalýþmalarla desteklenmiþ ve uygulamalarýn etkin ve tutarlý olduðu kanýtlanmýþtýr. A = Aplikasyon Lapex BCS baðýmsýz olarak hedeflenen farklý bir çok alanda son derece etkilidir : çene, sýrt, kollar, karýn, kalça, bacaklar, göðüs v.s. Düþük frekanslý soðuk lazer ýþýný dokudan geçip deri veya mukozaya ulaþýr ve dokunun derinliklerine iner. Lapex BCS Soðuk Lazer Cilt Kýsa dalgaboyunun daðýlýmý Uzun dalgaboyunun daðýlýmý LAPEX BCS Ý BENZERSÝZ KILAN NEDÝR? 1 1- Kullaným kolaylýðý: Lapex BCS cilde temas ederek daha fazla enerjinin dokuya iletilmesine izin veren dünyadaki tek patentli üründür. Çoklu baþlýklar kolayca müþterinin cildine yerleþtirilerek sabitlenir ve soðuk lazer ýþýnlarý doku içine kolayca girerek daha derin ve daha tutarlý olarak adipositlere nüfuz eder Lapex BCS, sonuçlarý optimize etmek için lenfatik sistemi direkt olarak uyarmayý içeren tek teknolojidir. Uygulama sýrasýnda güçlendirici (EN) baþlýklar doðrudan lenf nodlarýna yerleþtirilerek lenfatik sistem uyarýlýr. 3- Lapex BCS uygulama süresince direk olarak ve sadece adipositler (yað hücreleri) üzerine yoðunlaþýr. Bu uygulama, çok daha kýsa zamanda ve çok daha iyi sonuçlar verecektir Lapex BCS ile baðýmsýz olarak hedeflenen etkili bir uygulama için farklý farklý bölgelere uygulama yapýlabilir. Örn: çene, sýrt, kollar, karýn, kalça, bacaklar, göðüs v.s.

4 Soðuk Lazer uygulamasý sýrasýnda adým adým Adipositler (Yað Hücreleri) UYGULAMA NEDEN DÜÞÜK SEVÝYELÝ LAZER OLARAK ADLANDIRILIR? Lazer terapilerin uygulanan kesme, ameliyatla organ alýnmasý ve termal koagülasyonla karþýlaþtýrýldýðýnda burada kullanýlan lazer ýþýný düþük seviyeli olduðu için bu isim verilmiþtir. Genel olarak, düþük seviyeli lazer uygulamalarýnda kullanýlan güç yoðunluðu (100mW/cm²'den az), dokularda ýsý oluþturmak için kullanýlan enerjiye göre çok daha düþüktür. Resim 1) Adipositler (yað hücreleri) dinlenmede Resim 2) Adipositlere soðuk lazer uygulamasý Resim 3) Adipositlerin yüzeyinde geçici gözenekler oluþmaya baþlar ADÝPOSÝTLERE SOÐUK LAZER UYGULAMASI SIRASINDA NE SALINIR? Su, gliserol ve serbest yað asitleri. LLLT (LAPEX BCS) ISI YAYAR MI? Low Level Laser Terapi (Düþük Seviyeli Lazer) ýþýk kaynaklý bir terapidir ve tek bir dalga boyundan oluþur. Herhangi bir ýsý, ses ya da titreþim yaymaz. Yað hücrelerinde termal olmayan fotokimyasal reaksiyonlara yol açar. Bunlara fotobiyolojik ya da biyo uyarýmlar da denir. SERBEST YAÐ ASÝDÝ VE GLÝSEROL NEDÝR? Serbest yað asitleri, adiposit yani yað hücreleri parçalandýðýnda meydana çýkan yan ürünlerdir. Bu asitler serbest olarak adlandýrýlýr çünkü kan dolaþýmýnda baþka bir taþýyýcýya gereksinim duymadan dolaþabilirler. Trigliserid ise üç yað asidi ve bir gliserolün birleþmesiyle meydana gelir. Her yað asit molekülü karbon ve hidrojen atomlarýndan meydana gelen bir zincirdir. Hidroliz sürecinde, depo yaðlar bileþenleri olan yað asitleri ve gliserole ayrýþýrlar. Gliserol ise alkol ve þekere benzer özellikler içerir ve adipoz dokudan salýndýktan sonra kan dolaþýmý içinde karaciðere gider ve yararlý enerji kaynaðý olan glikoza dönüþtürülerek kullanýlýr. SOÐUK LAZER DOKUDA NE KADAR DERÝNE ÝNEBÝLÝR? Soðuk lazerin dokuda ne kadar derine inebileceðini dalga boyu, güç, cihazýn kullaným modu (sürekli ya da vuruþlu dalga boyu) ve kullanýlan teknikler gibi birçok parametre etkiler. Lapex BCS teknolojisi en iyi etkiyi oluþturmak için tüm çeþitlilikleri kendisinde barýndýrýr. LAPEX BCS UYGULAMASINDAN SONRA GLÝSEROL VE YAÐ ASÝTLERÝNÝN KULLANILMASI ÝÇÝN NELER YAPMAK GEREKÝR? Serbest yað asitleri ve gliserolün etkin þekilde harcanmasý için Lapex BCS uygulamasý ardýndan lenfatik uyarým ile egzersiz veya farklý bir formda vücuttan enerji tüketilmesi önerilir.

5 HERHANGÝ BÝR YAN ETKÝSÝ VAR MIDIR? Hayýr yoktur. Lapex BCS son derece güvenli ve etkin düþük seviyeli soðuk lazer cihazýdýr. Buna raðmen lazer, uygulama sýrasýnda doðrudan gözlere tutulmamalýdýr. Resim 4) Uygulama süresince adipositlerdeki su, gliserol ve serbest yað asitleri dokular arasý sývýya boþalýr Resim 5) Adipositlerdeki bu bileþenler lenfatik sistem vasýtasýyla taþýnýr Resim 6) Boþaltým sonrasýnda boyutlarý küçülen adipositler dinlenmeye geçer EÐER YAÐ 6 DAKÝKADA BOÞALTILIYORSA NEDEN BAKIMLAR 40 DAKÝKA? Hidroliz baþladýktan sonra bazý serbest yað asitleri yeniden trigliserit havuzuna geri dönebilirler. Bu nedenle düþük seviyeli soðuk lazer uygulamasýnýn belirli bir süre daha devam etmesi gerekir. LLLT - DÜÞÜK SEVÝYELÝ LAZER TERAPÝLERÝ HAKKINDA BÝLÝMSEL ARAÞTIRMALAR VAR MIDIR? Lazer terapinin pozitif etkilerini anlatan yüzlerce yayýnlanmýþ bilimsel klinik araþtýrma bulunmaktadýr. Bu çalýþmalar özgün hücreler üzerinde in vivo ortamda veya "double blind crossover" araþtýrmalar içerir. Çalýþmalar, yara iyileþtirmeden, kas-iskelet çalýþmalarýna kadar geniþ bir alanda birçok farklý türlerde lazer cihazlarýyla yapýlmýþtýr. Bu konuda pek çok kitap da mevcuttur. Lapex BCS üzerine yapýlmýþ klinik çalýþmalar da etkinliðini kanýtlamýþtýr. STANDART BÝR LAPEX BCS UYGULAMASINDAN SONRA NE KADAR YAÐ BOÞALTIMI GERÇEKLEÞÝR? Her bir uygulama sonucunda gram arasýnda yað boþaltýmý gerçekleþir. HERHANGÝ BÝR KONTRENDÝKASYON VAR MIDIR? Aþaðýdaki durumlarda Lapex BCS soðuk lazer kullanýlmadan önce bir doktora danýþýlmalýdýr: Hamilelik, epilepsi, immunosupresif (immün sistem baskýlayýcý) rahatsýzlýklar, tiroid bezi bozukluklarý, kontrol edilemeyen hipertansiyon, kalp pili, kanser, kalp rahatsýzlýklarý ya da kardiak aritmi, karaciðer ve böbrek rahatsýzlýklarý. Lapex BCS soðuk lazerin 18 yaþ altýndaki kiþilerde kullanýlmasý önerilmez. Lapex BCS ile her seansda gr. yað kaybý gerçekleþir

6 Lapex BCS Soðuk Lazer Ýþleyiþ Süreçlerinin Þematik Gösterimi Soðuk Lazer Uygulamasý Membran zar parçalanmasý Serbest Yað Asitleri Su Gliserol Vücut tarafýndan absorbe edilir Oksijenle birleþir Mitokondride enerjiye dönüþür Kan dolaþýmý Glikoza dönüþür ve enerji kaynaðý olarak tüketilir Lenfatik sistem tarafýndan absorbe edilir Dolaþým yoluyla Karaciðerde iþlenir Seyrelme süreci Tüm vücut suyuna daðýlýr Kan dolaþýmýnda kaybolur Ürin (idrar) da görülür Kan dolaþýmý yoluyla Karaciðerde iþlenir Glikoza dönüþür ve enerji kaynaðý olarak tüketilir SERBEST YAÐ ASÝTLERÝ NEREYE GÝDER? Serbest yað asidi hücreden ayrýldýktan sonra dokulararasý boþluða gider. Ardýndan lenfatik sistem tarafýndan emilir, albumine baðlanarak afferent (merkeze taþýyan) lenf damarlarýyla sentinel noda taþýnýr, burada lipaz enzimi tarafýndan yýkýlýr ve bu yýkýntý atýklarý karaciðerde iþlenmek üzere dolaþým sistemine boþaltýlýr (Yað Asidi Oksidasyonu). Bazý serbest yað asitleri karaciðerde trigliseritlere dönüþtürülür ve plazmaya geri döner. Serbest yað asitlerinin plazmadan metabolik kayboluþu ve geri dönüþüm oraný plazmadaki yarýlanma süreleri gibi olaðanüstü hýzlýdýr yani yaklaþýk 1,5-2,5 dk kadar olduðu bilinir. Serbest yað asitleri enerji elde etmek için oksijenle kombine olurlar. Adipoz doku tarafýndan salýnan serbest yað asitleri vücudun neresinde enerji ihtiyacý varsa, orada kullanýlabilirler. Serbest yað asitlerinin son adresi enerjiye ihtiyacý olan dokunun hücrelerinin mitokondrisi olur. Mitokondriler her hücrenin güç merkezleridir. GLÝSEROL NEREYE GÝDER? Serbest gliserol tekrar trigliserit sentezinde kullanýlmaz, hýzlý bir þekilde kanda daðýlabilir ve dolaþýma bir kez katýldýktan sonra seyrelme sürecine maruz kalýr. Gliserol tüm vücut suyuna hýzla daðýlýr, kan akýþýndan kaybolur ve idrarda görülür. Gliserolün plazmadan metabolik olarak kaybolmasý ve geri dönüþüm oraný tahmini 30 dakikadýr. Böylece, gliserol hýzlý bir þekilde idrara boþaltýlmýþ olur. Ayrýca, adipoz dokudan salýndýktan sonra gliserol yararlý bir enerji kaynaðý olan glikoza dönüþtürülmek üzere kan dolaþýmýný geçerek karaciðere geri döner.

7 LAPEX BCS ile alýnan örnek sonuçlar 9 SEANS - TOPLAM 19,5 cm ÝNCELME 9 SEANS SONRA ÇENE ALTI BAKIMI 87 cm 98 cm 82 cm 93 cm cm 96 cm Dr. Stacy J. Davies arþivinden 1 SEANS SONRA 9 SEANS - TOPLAM 24,5 cm ÝNCELME 9 SEANS SONRA 70 cm 75,3 cm 83.5 cm 64,8 cm 66 cm 73,5 cm Dr. Stacy J. Davies arþivinden 20 SEANS - TOPLAM 48 cm ÝNCELME 42 SEANS - TOPLAM 160 cm ÝNCELME 42 SEANS SONRA 137 cm 145 cm 150 cm 89 cm 89 cm 94 cm 20 SEANS SONRA 7 SEANS - TOPLAM 14,5 cm ÝNCELME CÝLT SIKILAÞTIRMA 7 SEANS SONRA 80 cm 90 cm 77.5 cm 82.5 cm 94.5 cm 20 SEANS SONRA 99 cm Dr. Daniel J. Bourassa arþivinden

8 LAPEX BCS KULLANICI YORUMLARI '' Ýlk Lapex BCS soðuk lazer seansýmda 10 santim birden kaybettim! Bakýmlara baþladýðýmdan beri tam 2 beden inceldim.''... Dana, Beach Weight Loss, Virginia '' Kendim için yaptýðým en iyi yatýrým! Sonuçlara bayýldým.''... Shirley, California '' Resmen Tabiat Ana'yý aldatýyorum!''... Sharon, California Fox 40 TV- Dignity Medical Aesthetics '' Ýlk birkaç bakýmdan sonra herkes farký fark etti, dizlerim artýk sarkýk görünmüyor''... Cindy M.West Palm Beach Florida '' Lapex BCS soðuk lazer vücudumu istediðim gibi þekillendirmemi saðladý.''... Sue, Virginia '' Yeni 2 pantolon almak zorunda kaldým, çünkü benimkiler kelimenin tam anlamýyla üstümden düþüyordu. 18' den 14' e düþtüm! Bu tam olarak 3 beden incelmek demek!''... Jane, Surrey ' Ýnanýlmaz þoktayým! 2 günde 5 cm inceldim, bu gerçek olamayacak kadar iyi bir sonuç. Denediðim hiç birþey bu kadar hýzlý sonuç vermedi. Vücudumun þekillendiðini gördüm, Lapex'in adeta müptelasý oldum...''... Debra, Minnesota '' Artýk hayatýmda top keklere yer yok!! Sadece 5 bakýmdan sonra bu kadar çok cm kaybettiðime inanamýyorum. Bir spor merkezinde bu kadar kýsa sürede böyle bir incelmeyi asla baþaramazdým. Ýnanýlmaz bir cihaz!!''... Michelle, White Rock '' Ne kadar denersem deneyeyim kurtulamayacaðýmý zannettiðim bel çevremdeki yaðlara küçük bir oyun oynadým. Lapex tam olarak aradýðým þeydi, güvenli, acýsýz, non- invazif yolla bel çevremdeki yað minderlerinden kurtulmanýn yolu. 8 seans için kaydoldum. Bakýmlar çok rahatlatýcýydý ve tek yapmam gereken þey rahat bir yataða uzanmak ve baþlýklarýn iþlerini yapmalarýna yardýmcý olmak. Her seansla birlikte incelmeyi görünür bir þekilde fark ettim ve 8. seanstan sonra can sýkýcý yað minderlerinden kurtuldum.''... C.M.50, North Vancouver LAPEX BCS UYGULAYICILARI '' Vücut þekillendirme ve hedefli yað giderimi için gerçek noninvazif bakýmlar her zaman gerçekleþen sonuçlarýyla ve etkinliði ilgili olarak sorun olmuþtur.'' Þimdi emin olarak söyleyebilirim ki, '' Artýk deðil!'' Lapex BCS Soðuk Lazer teknolojisiyle çalýþmaya baþladýðýmdan beri, tüm hastalarým son derece memnun ve sonuçlarýndan mutlu, ofisime bana kompliman yapmak için deðil, etrafa cihazla ilgili övgülerini duyurmak için geliyorlar.''... Dr. Jean-Claude Nerette ( Board sertifikalý doktor) Bellissimo Medical Spa. Weston,FL '' 2 hafta içinde bayaðý Lapex BCS soðuk lazer bakým paketi sattýk ve cihazýn ödemesini tamamen çýkardýk ve gönül rahatlýðýyla kullanmaya baþladýk.''... Dr. Oleson, Oleson Chiropractic. '' Lapex BCS Soðuk Lazer' i Ekim 2008' den beri kendi Spa' mda müþterilerime öneriyorum. Þimdiye kadar gördüðüm en popüler ve satýþý en kolay bakýmlar. Deneyenlerin çoðu ilk bakýmdan itibaren sonuçlarý bizzat görüyor. Bu yüzden gerçekten cihaz kendi kendini satýyor. Bakýmlarýn sonucunda inanýlmaz deðiþiklikleri gören bazý müþterilerimiz önceki resimleri ile karþýlaþýnca aðladý. Saðlýklý ve doðru bir iþ yaptýðýmýz o kadar açýk ki müþterilerimizin tümü çok memnun. Oldukça iyi para kazandýk ve kazanmaya da devam ediyoruz. Detaylý düþününce Lapex BCS soðuk lazer, fiyatý ve non-invazif olmasý dolayýsýyla estetik ameliyata büyük alternatif. Bu cihazý satýn aldýðýma kesinlikle piþman deðilim, aksine çok yakýnda yeni bir tane daha almak için planlar yapýyorum.''... Andrea Frost, Tonic Body Spa Sahibi '' Lapex BCS Soðuk Lazer yað hücrelerini küçültür dediler, evet, yaðý küçülttüðünü gördük.''... Dr Gerhart MD, FOX 40 NEWS.

9 BÝLÝMSEL KLÝNÝK ARAÞTIRMALAR CÝLT ALTI YAÐ GÝDERÝMÝ VE VÜCUT KONTÜRÜNÜ ÝYÝLEÞTÝRMEDE DÜÞÜK FREKANS SOÐUK LAZER TEDAVÝ ETKÝLERÝ Vinod Podichetty MD. Daniel Bourassa, DC ASLMS 30. yýllýk konferansýnda sunuldu. Phoenix,Arizona,April 14-18,2010 SONUÇLAR Vücut þekillendirme prosedürlerine çok yoðun talep varken, cerrahi müdahale istemeyen kiþiler için etkili non-invazif vücut þekillendirme alternatifleri çok azdýr. Birçok estetik cerrahi hastasý, genel anestezi gerektiren, bazý risk ve komplikasyonlarý olan, birkaç hafta iyileþme süresi olan prosedürlere karþý isteksizdir. Abdominaldaki (karýn bölgesindeki) ve vücudun alt bölgelerindeki sübkütan (cilt altý) yað azaltmada ve istenmeyen yað minderlerinin olduðu bölgelerde düþük frekans soðuk lazer terapisi güvenli ve etkili bir method olarak görünüyor. BÖLGESEL YAÐ GÝDERÝMÝ ÝÇÝN MEKANÝK ÇALIÞMALAR Caruso- Davis M. Guillot T, Yu Y, Mashtalir N, BissoonL, Dhurandar N, Greenway F Obezite dergisinde yayýnlandý 16 ( suppl, 1):S161, 2008 NAASO yýllýk bilim toplantýsýnda sunuldu, Phoenix, Arizona, Ekim 3-7, SONUÇLAR PC ve DC kombinasyonu DC içeriðine dayanarak deterjan etkisiyle yað hücrelerini yok eder. Düþük DC konsantrasyonunda, PC, non-ablatif bir mekanizma ile yaðý azaltmak üzere bir lipolitic uyarýcý gibi hareket etmektedir. LL yað hücrelerinde gözenekleri açar ve onlarýn içinde bulunan trigliseridin çýkýþýný saðlar. LL, yað hücrelerinde gözenekleri açar, fakat yað hücrelerinin canlýlýðýný etkilemeden yað hücre metabolizmasýný düþürür. LAPEX BCS SOÐUK LAZER'ÝN VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME VE YAÐ GÝDERÝMÝ ETKÝSÝ Caruso- Davis M. Guillot T, Yu Y, Bissoon L, Greenway F Obezite dergisinde yayýnlandý 15:A99, 2007 NAASO yýllýk bilim toplantýsýnda sunuldu, New Orleans, LA.Ekim20-24, 2007 SONUÇLAR Lapex BCS soðuk lazerde görülen cm kayýplarý, tekrarlanan ve birikimli bakýmlar üzerine önemli sonuçlar verir. 4 haftada 40 dakikalýk 8 seans uygulamalarýnda belden yaklaþýk 2.54 cm yað kaybýna, klinik ve istatiksel olarak görünümde anlamlý iyileþme eþlik etmiþtir.

10 MERKEZ 2. Taþocaðý Cd. Þekerciler Sk, Efe Balaban Apt. No:9 Mecidiyeköy / ÝSTANBUL Tel: (0212) pbx Faks: (0212) ANKARA Bölge Md. Olgunlar Sokak, Sedir Apt. No:2/6 Bakanlýklar / ANKARA Tel: (0312) pbx Faks: (0312) ÝZMÝR Bölge Md. Cumhuriyet Bulvarý, Pýtrak Apt. No:191 / 1 Alsancak / ÝZMÝR Tel: (0232) Faks: (0232) ADANA Bölge Md. Reþatbey Mah. Cumhuriyet Cad. Sevindik Apt. K:1 D:15 Seyhan / ADANA Tel: (0322) pbx Faks: (0322) ANTALYA Bölge Md. Þirinyalý Mah. Ýsmet Gökþen Cad. Demirci Hasan Bey Apt. No:36 K:1 D:6 ANTALYA Tel: (0242) Faks: (0242)

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ZERONA : Yağlardan kurtarır cm bazında inceltir

ZERONA : Yağlardan kurtarır cm bazında inceltir ZERONA : Yağlardan kurtarır cm bazında inceltir ZERO Cerrahi - ZERO Ağrı - ZERO İyileşme süresi Hastalar Zerona sonuçlarından övgüyle bahsetmektedir Dirençli yağlardan kurtulunuz: Karın Sırt Kalça Baldırlar

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Saðlýklý Vücut Þekillendirme

Saðlýklý Vücut Þekillendirme design your body Saðlýklý Vücut Þekillendirme "Güzelliðin sayýsýz tanýmlamasý vardýr. Biz güzelliðin saðlýk, rahatlýk ve göz alýcý dýþ görünüþ kombinasyonunun yarattýðý bir oluþum olduðunu düþünüyoruz.

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

VANS2. Kavitasyon+RF+Vakum RF

VANS2. Kavitasyon+RF+Vakum RF VANS2 Kavitasyon+RF+Vakum RF AKSESUARLAR 1 2 3 4 1. 40KHZ kavitasyon başlığı 2. Multipolar Rf başlık 3.Vakumlu Rf 4. Yüz için Tripolar RF başlığı Cihaz Kullanımı Cihazı anahtarında çevirip açın. Ana ekran

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM >> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM Sizi þehrin ve günlük hayatýn yarattýðý stres ve yorgunluktan þehir dýþýna çýkmaya hiç gerek kalmadan

Detaylı

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ

baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ Olaðanüstü eserlerin zemininde her zaman basit fikirler yatar. Leo N. Tolstoy Kusursuz Güzelliðe Organik Dokunuþ baborganic Günümüzde yaþadýðýmýz olumsuz çevresel

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

SLİM 8. 4 farklı başlık ile aynı anda farklı bölgelerde uygulama imkanı ile zamandan tasarruf sağlar.

SLİM 8. 4 farklı başlık ile aynı anda farklı bölgelerde uygulama imkanı ile zamandan tasarruf sağlar. SLİM 8 Çalışma Mekanizması İnvazif olmayan kalıcı bir sistemdir. 4 farklı başlık ile aynı anda farklı bölgelerde uygulama imkanı ile zamandan tasarruf sağlar. Apoptosis biyoloji biliminde özellikle embriyoloji

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER & EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ (HIL + ESWT) İKİ BENZERSİZ TEDAVİ YÖNTEMİ TEK KOMBİNE CİHAZDA

YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER & EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ (HIL + ESWT) İKİ BENZERSİZ TEDAVİ YÖNTEMİ TEK KOMBİNE CİHAZDA YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER & EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ (HIL + ESWT) İKİ BENZERSİZ TEDAVİ YÖNTEMİ TEK KOMBİNE CİHAZDA Türkiye info@btlturkiye.com www.btlturkiye.com Her hakkı saklıdır. Bu katalog

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Techbox; Türk ve Alman ortaklýðýndan oluþan güçlü bir þirkettir. Firmamýz özellikle epilasyon, güzellik, saðlýk cihazlarý ve ürünlerinde faaliyet gösterir. Tüm cihaz ve ürünlerimiz, Türk-Alman malý üretimi

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

ÖZEL ÖZKAYA HASTANE İŞLETMECİLİĞİ

ÖZEL ÖZKAYA HASTANE İŞLETMECİLİĞİ ÖZEL ÖZKAYA HASTANE İŞLETMECİLİĞİ Özel Özkaya Hastane İşletmeciliği olarak 2006 yılından itibaren Kızılay da bulunan Tıp Merkezlerimiz siz değerli hastalarımıza hizmet vermektedir. Merkezlerimiz ; - Milli

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

CELLULITE CONTROL BODY SMOOTHING CREME

CELLULITE CONTROL BODY SMOOTHING CREME CELLULITE CONTROL BODY SMOOTHING CREME - Yağı hedefler - Yağı parçalar - Yeni yağ depolarının oluşumunu engeller - Hücrenin metabolizmasını arttırır Normal Cilt Selülit Cellulite Control, selülit görünümünü

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ Hakan YAVUZ *, Gürel ÇAM ** GÝRÝÞ Lazer kaynaðý yüksek kaynak hýzý, düþük distorsiyon ve otomasyona çok uygun olma özellikleri dolayýsýyla yapý çeliklerinin kaynak iþlemlerinde

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

LÜKS DAHA ULAÞILABÝLÝR OLMAMIÞTI Amerika nýn tercihi Viking Spas þimdi Türkiye de! 0 yýlý aþkýn deneyimi ile Viking Spas, benzersiz bir hidroterapi deneyimi ile sizleri karþýlýyor. Ýleri teknolojisi ve

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

PLAZMA ENERJİSİ. ELEKTROPORASYON (İğnesiz Mezoterapi) SONOPORASYON (Düşük Frekanslı Ultrason) ESTETİKTE 4.BOYUT. www.khrono-x.com

PLAZMA ENERJİSİ. ELEKTROPORASYON (İğnesiz Mezoterapi) SONOPORASYON (Düşük Frekanslı Ultrason) ESTETİKTE 4.BOYUT. www.khrono-x.com PLAZMA ENERJİSİ RADYOFREKANS FRAKSİYONEL RF ELEKTROPORASYON (İğnesiz Mezoterapi) SONOPORASYON (Düşük Frekanslı Ultrason) ESTETİKTE 4.BOYUT www.khrono-x.com 1-PLAZMA ENERJİSİ Plazma enerjisi maddenin 4.halidir.

Detaylı

Bu karşılaştırmaya göre normal yağ yakımı teknikleri ve HYPOXI süresince vücudun farklı bölgelerinde alternatif ölçümler yapıldı.

Bu karşılaştırmaya göre normal yağ yakımı teknikleri ve HYPOXI süresince vücudun farklı bölgelerinde alternatif ölçümler yapıldı. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İlk Çalışmalar: 1997 1997 yılında sektörde yer alan diğer yağ yakma metodlarıyla HYPOXI' nin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla vücudun çeşitli bölgeleri baz alınarak bilimsel çalışmalar

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Mhz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK. Non-invaziv Yüz Germe. 2 Hz

Mhz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK. Non-invaziv Yüz Germe. 2 Hz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) 2 YIL GARANTİ AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK NANO Teknoloji Başlıklar (1.5mm / 2 Hz, 3mm / 2 Hz ve 4.5mm) NANO Frekans4,3 Mhz 2 Hz Yeni

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Bu makalenin amacý, Ýyi Klinik Uygulama (ÝKU) merkezine

Bu makalenin amacý, Ýyi Klinik Uygulama (ÝKU) merkezine ÝYÝ KLÝNÝK UYGULAMA ÇALIÞMALARINDA RUTÝN LABORATUVARIN ROLÜ Aydýn ERENMEMÝÞOÐLU, Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Farmakoloji AbD ve E.Ü.T.F Hakan Çetinsaya Ýyi Klinik Uygulama Merkezi Müdürü

Detaylı

Kompakt IPL çözümü. pürüzsüz cilt için tüylerin yeniden uzamasını önler SC1981/00

Kompakt IPL çözümü. pürüzsüz cilt için tüylerin yeniden uzamasını önler SC1981/00 Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi Vücutta ve yüzde kullanım için Alt bacak uygulaması 22 dakika Kullanım ömrü >100.000 ışık atışı Kompakt kablolu

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

TIBB I GÜZELL IKTE UZMAN

TIBB I GÜZELL IKTE UZMAN TIBB I GÜZELL IKTE UZMAN NAZİK ALTERNATİF MODERN KOZMETİK İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR Teknik Kozmetik Düzeltici cilt ger - ginleştirici ameliyata nazik bir alternatiftir. Plazma ve düşük frekans teknolojisinin

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

HYPOXI Otel Konsepti. Sektörde yepyeni ve karlı bir açılım

HYPOXI Otel Konsepti. Sektörde yepyeni ve karlı bir açılım HYPOXI Otel Konsepti Sektörde yepyeni ve karlı bir açılım Alman TV kanalı RTL in başarılı sunucusu Barbara Wussow HYPOXI yi denedi ve şaşırtıcı sonuçlarını RTL deki programında anlattı. Avusturyalı ünlü

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı