LAPEX BCS SOÐUK LAZER HEDEFLÝ YAÐ YAKIMINDA PATENTLÝ TEKNOLOJÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LAPEX BCS SOÐUK LAZER HEDEFLÝ YAÐ YAKIMINDA PATENTLÝ TEKNOLOJÝ"

Transkript

1

2 LAPEX BCS SOÐUK LAZER HEDEFLÝ YAÐ YAKIMINDA PATENTLÝ TEKNOLOJÝ Kollar Çene Altý Sýrt Bel Göbek Basen Baldýr SABÝT BAÞLIKLARI YERLEÞTÝRME Lapex BCS vücuda temas ederek uygulanan soðuk lazer sistemidir. Burada amaç, Lapex BCS' nin subkutan tabakanýn derinliklerine kadar nüfuz ederek maksimum etkinlikte uygulama sonuçlarý ve daha da önemlisi uygulama yapýlan kiþinin incelmeyi istediði vücut bölgelerini tam olarak hedeflemesidir. LENFATÝK UYARIM Lapex BCS'in çoklu uygulama baþlýklarýna ek olarak, sadece Lapex BCS'de bulunan güçlendirici baþlýklarla tedavide lenfatik sistem uyarýlýr böylece uygulama sýrasýnda lenfatik direnajý güçlendirir ve salýnan moleküllerin iþlenmesini optimize eder. BASÝTLEÞTÝRÝLMÝÞ ÝÞLEMLER Lapex BCS soðuk lazer, uzmanlar tarafýndan en az denetim gerektiren uygulamalardýr. Baþlýklar istenilen yere bir kez yerleþtirildikten sonra, tekrar hareket ettirmeye, cilt manipülasyonuna ve müþteri baþýnda durmaya ihtiyaç duyulmaz. Uygulamalar konforlu, rahatlatýcý, süreli ve tüm adaylar için uygundur.

3 LAPEX BCS Ý BENZERSÝZ KILAN NEDÝR? ''PEA'' ÝLKESÝ P = Patent Baþlýklar cilt üzerinde sabit kalýr. ýþýk, deri mukozasý yoluyla dokuya girdiðinde yayýlýr ve doku içinde ýþýktan bir baloncuk formu oluþur. Eðer ýþýk demetleri daha geniþ alan hedeflenerek doðrudan temas yerine (baþlýklar cilt yüzeyinde sabittir) biraz daha uzaktan gönderilirse, penetrasyon derinliði daha yüzeysel ve dokudaki ýþýk yayýlýmý çok daha geniþ ve yatay olur. Lapex BCS doku içine yumurta biçiminde nüfuz eder. Bu sistemin ayný zamanda hedefi, uygulama sýrasýnda vücudun lenfatik sistemini uyararak sonuçlarý artýrmaktýr. E = Etki Lapex BCS ile elde edilen sonuçlarý klinik çalýþmalarla desteklenmiþ ve uygulamalarýn etkin ve tutarlý olduðu kanýtlanmýþtýr. A = Aplikasyon Lapex BCS baðýmsýz olarak hedeflenen farklý bir çok alanda son derece etkilidir : çene, sýrt, kollar, karýn, kalça, bacaklar, göðüs v.s. Düþük frekanslý soðuk lazer ýþýný dokudan geçip deri veya mukozaya ulaþýr ve dokunun derinliklerine iner. Lapex BCS Soðuk Lazer Cilt Kýsa dalgaboyunun daðýlýmý Uzun dalgaboyunun daðýlýmý LAPEX BCS Ý BENZERSÝZ KILAN NEDÝR? 1 1- Kullaným kolaylýðý: Lapex BCS cilde temas ederek daha fazla enerjinin dokuya iletilmesine izin veren dünyadaki tek patentli üründür. Çoklu baþlýklar kolayca müþterinin cildine yerleþtirilerek sabitlenir ve soðuk lazer ýþýnlarý doku içine kolayca girerek daha derin ve daha tutarlý olarak adipositlere nüfuz eder Lapex BCS, sonuçlarý optimize etmek için lenfatik sistemi direkt olarak uyarmayý içeren tek teknolojidir. Uygulama sýrasýnda güçlendirici (EN) baþlýklar doðrudan lenf nodlarýna yerleþtirilerek lenfatik sistem uyarýlýr. 3- Lapex BCS uygulama süresince direk olarak ve sadece adipositler (yað hücreleri) üzerine yoðunlaþýr. Bu uygulama, çok daha kýsa zamanda ve çok daha iyi sonuçlar verecektir Lapex BCS ile baðýmsýz olarak hedeflenen etkili bir uygulama için farklý farklý bölgelere uygulama yapýlabilir. Örn: çene, sýrt, kollar, karýn, kalça, bacaklar, göðüs v.s.

4 Soðuk Lazer uygulamasý sýrasýnda adým adým Adipositler (Yað Hücreleri) UYGULAMA NEDEN DÜÞÜK SEVÝYELÝ LAZER OLARAK ADLANDIRILIR? Lazer terapilerin uygulanan kesme, ameliyatla organ alýnmasý ve termal koagülasyonla karþýlaþtýrýldýðýnda burada kullanýlan lazer ýþýný düþük seviyeli olduðu için bu isim verilmiþtir. Genel olarak, düþük seviyeli lazer uygulamalarýnda kullanýlan güç yoðunluðu (100mW/cm²'den az), dokularda ýsý oluþturmak için kullanýlan enerjiye göre çok daha düþüktür. Resim 1) Adipositler (yað hücreleri) dinlenmede Resim 2) Adipositlere soðuk lazer uygulamasý Resim 3) Adipositlerin yüzeyinde geçici gözenekler oluþmaya baþlar ADÝPOSÝTLERE SOÐUK LAZER UYGULAMASI SIRASINDA NE SALINIR? Su, gliserol ve serbest yað asitleri. LLLT (LAPEX BCS) ISI YAYAR MI? Low Level Laser Terapi (Düþük Seviyeli Lazer) ýþýk kaynaklý bir terapidir ve tek bir dalga boyundan oluþur. Herhangi bir ýsý, ses ya da titreþim yaymaz. Yað hücrelerinde termal olmayan fotokimyasal reaksiyonlara yol açar. Bunlara fotobiyolojik ya da biyo uyarýmlar da denir. SERBEST YAÐ ASÝDÝ VE GLÝSEROL NEDÝR? Serbest yað asitleri, adiposit yani yað hücreleri parçalandýðýnda meydana çýkan yan ürünlerdir. Bu asitler serbest olarak adlandýrýlýr çünkü kan dolaþýmýnda baþka bir taþýyýcýya gereksinim duymadan dolaþabilirler. Trigliserid ise üç yað asidi ve bir gliserolün birleþmesiyle meydana gelir. Her yað asit molekülü karbon ve hidrojen atomlarýndan meydana gelen bir zincirdir. Hidroliz sürecinde, depo yaðlar bileþenleri olan yað asitleri ve gliserole ayrýþýrlar. Gliserol ise alkol ve þekere benzer özellikler içerir ve adipoz dokudan salýndýktan sonra kan dolaþýmý içinde karaciðere gider ve yararlý enerji kaynaðý olan glikoza dönüþtürülerek kullanýlýr. SOÐUK LAZER DOKUDA NE KADAR DERÝNE ÝNEBÝLÝR? Soðuk lazerin dokuda ne kadar derine inebileceðini dalga boyu, güç, cihazýn kullaným modu (sürekli ya da vuruþlu dalga boyu) ve kullanýlan teknikler gibi birçok parametre etkiler. Lapex BCS teknolojisi en iyi etkiyi oluþturmak için tüm çeþitlilikleri kendisinde barýndýrýr. LAPEX BCS UYGULAMASINDAN SONRA GLÝSEROL VE YAÐ ASÝTLERÝNÝN KULLANILMASI ÝÇÝN NELER YAPMAK GEREKÝR? Serbest yað asitleri ve gliserolün etkin þekilde harcanmasý için Lapex BCS uygulamasý ardýndan lenfatik uyarým ile egzersiz veya farklý bir formda vücuttan enerji tüketilmesi önerilir.

5 HERHANGÝ BÝR YAN ETKÝSÝ VAR MIDIR? Hayýr yoktur. Lapex BCS son derece güvenli ve etkin düþük seviyeli soðuk lazer cihazýdýr. Buna raðmen lazer, uygulama sýrasýnda doðrudan gözlere tutulmamalýdýr. Resim 4) Uygulama süresince adipositlerdeki su, gliserol ve serbest yað asitleri dokular arasý sývýya boþalýr Resim 5) Adipositlerdeki bu bileþenler lenfatik sistem vasýtasýyla taþýnýr Resim 6) Boþaltým sonrasýnda boyutlarý küçülen adipositler dinlenmeye geçer EÐER YAÐ 6 DAKÝKADA BOÞALTILIYORSA NEDEN BAKIMLAR 40 DAKÝKA? Hidroliz baþladýktan sonra bazý serbest yað asitleri yeniden trigliserit havuzuna geri dönebilirler. Bu nedenle düþük seviyeli soðuk lazer uygulamasýnýn belirli bir süre daha devam etmesi gerekir. LLLT - DÜÞÜK SEVÝYELÝ LAZER TERAPÝLERÝ HAKKINDA BÝLÝMSEL ARAÞTIRMALAR VAR MIDIR? Lazer terapinin pozitif etkilerini anlatan yüzlerce yayýnlanmýþ bilimsel klinik araþtýrma bulunmaktadýr. Bu çalýþmalar özgün hücreler üzerinde in vivo ortamda veya "double blind crossover" araþtýrmalar içerir. Çalýþmalar, yara iyileþtirmeden, kas-iskelet çalýþmalarýna kadar geniþ bir alanda birçok farklý türlerde lazer cihazlarýyla yapýlmýþtýr. Bu konuda pek çok kitap da mevcuttur. Lapex BCS üzerine yapýlmýþ klinik çalýþmalar da etkinliðini kanýtlamýþtýr. STANDART BÝR LAPEX BCS UYGULAMASINDAN SONRA NE KADAR YAÐ BOÞALTIMI GERÇEKLEÞÝR? Her bir uygulama sonucunda gram arasýnda yað boþaltýmý gerçekleþir. HERHANGÝ BÝR KONTRENDÝKASYON VAR MIDIR? Aþaðýdaki durumlarda Lapex BCS soðuk lazer kullanýlmadan önce bir doktora danýþýlmalýdýr: Hamilelik, epilepsi, immunosupresif (immün sistem baskýlayýcý) rahatsýzlýklar, tiroid bezi bozukluklarý, kontrol edilemeyen hipertansiyon, kalp pili, kanser, kalp rahatsýzlýklarý ya da kardiak aritmi, karaciðer ve böbrek rahatsýzlýklarý. Lapex BCS soðuk lazerin 18 yaþ altýndaki kiþilerde kullanýlmasý önerilmez. Lapex BCS ile her seansda gr. yað kaybý gerçekleþir

6 Lapex BCS Soðuk Lazer Ýþleyiþ Süreçlerinin Þematik Gösterimi Soðuk Lazer Uygulamasý Membran zar parçalanmasý Serbest Yað Asitleri Su Gliserol Vücut tarafýndan absorbe edilir Oksijenle birleþir Mitokondride enerjiye dönüþür Kan dolaþýmý Glikoza dönüþür ve enerji kaynaðý olarak tüketilir Lenfatik sistem tarafýndan absorbe edilir Dolaþým yoluyla Karaciðerde iþlenir Seyrelme süreci Tüm vücut suyuna daðýlýr Kan dolaþýmýnda kaybolur Ürin (idrar) da görülür Kan dolaþýmý yoluyla Karaciðerde iþlenir Glikoza dönüþür ve enerji kaynaðý olarak tüketilir SERBEST YAÐ ASÝTLERÝ NEREYE GÝDER? Serbest yað asidi hücreden ayrýldýktan sonra dokulararasý boþluða gider. Ardýndan lenfatik sistem tarafýndan emilir, albumine baðlanarak afferent (merkeze taþýyan) lenf damarlarýyla sentinel noda taþýnýr, burada lipaz enzimi tarafýndan yýkýlýr ve bu yýkýntý atýklarý karaciðerde iþlenmek üzere dolaþým sistemine boþaltýlýr (Yað Asidi Oksidasyonu). Bazý serbest yað asitleri karaciðerde trigliseritlere dönüþtürülür ve plazmaya geri döner. Serbest yað asitlerinin plazmadan metabolik kayboluþu ve geri dönüþüm oraný plazmadaki yarýlanma süreleri gibi olaðanüstü hýzlýdýr yani yaklaþýk 1,5-2,5 dk kadar olduðu bilinir. Serbest yað asitleri enerji elde etmek için oksijenle kombine olurlar. Adipoz doku tarafýndan salýnan serbest yað asitleri vücudun neresinde enerji ihtiyacý varsa, orada kullanýlabilirler. Serbest yað asitlerinin son adresi enerjiye ihtiyacý olan dokunun hücrelerinin mitokondrisi olur. Mitokondriler her hücrenin güç merkezleridir. GLÝSEROL NEREYE GÝDER? Serbest gliserol tekrar trigliserit sentezinde kullanýlmaz, hýzlý bir þekilde kanda daðýlabilir ve dolaþýma bir kez katýldýktan sonra seyrelme sürecine maruz kalýr. Gliserol tüm vücut suyuna hýzla daðýlýr, kan akýþýndan kaybolur ve idrarda görülür. Gliserolün plazmadan metabolik olarak kaybolmasý ve geri dönüþüm oraný tahmini 30 dakikadýr. Böylece, gliserol hýzlý bir þekilde idrara boþaltýlmýþ olur. Ayrýca, adipoz dokudan salýndýktan sonra gliserol yararlý bir enerji kaynaðý olan glikoza dönüþtürülmek üzere kan dolaþýmýný geçerek karaciðere geri döner.

7 LAPEX BCS ile alýnan örnek sonuçlar 9 SEANS - TOPLAM 19,5 cm ÝNCELME 9 SEANS SONRA ÇENE ALTI BAKIMI 87 cm 98 cm 82 cm 93 cm cm 96 cm Dr. Stacy J. Davies arþivinden 1 SEANS SONRA 9 SEANS - TOPLAM 24,5 cm ÝNCELME 9 SEANS SONRA 70 cm 75,3 cm 83.5 cm 64,8 cm 66 cm 73,5 cm Dr. Stacy J. Davies arþivinden 20 SEANS - TOPLAM 48 cm ÝNCELME 42 SEANS - TOPLAM 160 cm ÝNCELME 42 SEANS SONRA 137 cm 145 cm 150 cm 89 cm 89 cm 94 cm 20 SEANS SONRA 7 SEANS - TOPLAM 14,5 cm ÝNCELME CÝLT SIKILAÞTIRMA 7 SEANS SONRA 80 cm 90 cm 77.5 cm 82.5 cm 94.5 cm 20 SEANS SONRA 99 cm Dr. Daniel J. Bourassa arþivinden

8 LAPEX BCS KULLANICI YORUMLARI '' Ýlk Lapex BCS soðuk lazer seansýmda 10 santim birden kaybettim! Bakýmlara baþladýðýmdan beri tam 2 beden inceldim.''... Dana, Beach Weight Loss, Virginia '' Kendim için yaptýðým en iyi yatýrým! Sonuçlara bayýldým.''... Shirley, California '' Resmen Tabiat Ana'yý aldatýyorum!''... Sharon, California Fox 40 TV- Dignity Medical Aesthetics '' Ýlk birkaç bakýmdan sonra herkes farký fark etti, dizlerim artýk sarkýk görünmüyor''... Cindy M.West Palm Beach Florida '' Lapex BCS soðuk lazer vücudumu istediðim gibi þekillendirmemi saðladý.''... Sue, Virginia '' Yeni 2 pantolon almak zorunda kaldým, çünkü benimkiler kelimenin tam anlamýyla üstümden düþüyordu. 18' den 14' e düþtüm! Bu tam olarak 3 beden incelmek demek!''... Jane, Surrey ' Ýnanýlmaz þoktayým! 2 günde 5 cm inceldim, bu gerçek olamayacak kadar iyi bir sonuç. Denediðim hiç birþey bu kadar hýzlý sonuç vermedi. Vücudumun þekillendiðini gördüm, Lapex'in adeta müptelasý oldum...''... Debra, Minnesota '' Artýk hayatýmda top keklere yer yok!! Sadece 5 bakýmdan sonra bu kadar çok cm kaybettiðime inanamýyorum. Bir spor merkezinde bu kadar kýsa sürede böyle bir incelmeyi asla baþaramazdým. Ýnanýlmaz bir cihaz!!''... Michelle, White Rock '' Ne kadar denersem deneyeyim kurtulamayacaðýmý zannettiðim bel çevremdeki yaðlara küçük bir oyun oynadým. Lapex tam olarak aradýðým þeydi, güvenli, acýsýz, non- invazif yolla bel çevremdeki yað minderlerinden kurtulmanýn yolu. 8 seans için kaydoldum. Bakýmlar çok rahatlatýcýydý ve tek yapmam gereken þey rahat bir yataða uzanmak ve baþlýklarýn iþlerini yapmalarýna yardýmcý olmak. Her seansla birlikte incelmeyi görünür bir þekilde fark ettim ve 8. seanstan sonra can sýkýcý yað minderlerinden kurtuldum.''... C.M.50, North Vancouver LAPEX BCS UYGULAYICILARI '' Vücut þekillendirme ve hedefli yað giderimi için gerçek noninvazif bakýmlar her zaman gerçekleþen sonuçlarýyla ve etkinliði ilgili olarak sorun olmuþtur.'' Þimdi emin olarak söyleyebilirim ki, '' Artýk deðil!'' Lapex BCS Soðuk Lazer teknolojisiyle çalýþmaya baþladýðýmdan beri, tüm hastalarým son derece memnun ve sonuçlarýndan mutlu, ofisime bana kompliman yapmak için deðil, etrafa cihazla ilgili övgülerini duyurmak için geliyorlar.''... Dr. Jean-Claude Nerette ( Board sertifikalý doktor) Bellissimo Medical Spa. Weston,FL '' 2 hafta içinde bayaðý Lapex BCS soðuk lazer bakým paketi sattýk ve cihazýn ödemesini tamamen çýkardýk ve gönül rahatlýðýyla kullanmaya baþladýk.''... Dr. Oleson, Oleson Chiropractic. '' Lapex BCS Soðuk Lazer' i Ekim 2008' den beri kendi Spa' mda müþterilerime öneriyorum. Þimdiye kadar gördüðüm en popüler ve satýþý en kolay bakýmlar. Deneyenlerin çoðu ilk bakýmdan itibaren sonuçlarý bizzat görüyor. Bu yüzden gerçekten cihaz kendi kendini satýyor. Bakýmlarýn sonucunda inanýlmaz deðiþiklikleri gören bazý müþterilerimiz önceki resimleri ile karþýlaþýnca aðladý. Saðlýklý ve doðru bir iþ yaptýðýmýz o kadar açýk ki müþterilerimizin tümü çok memnun. Oldukça iyi para kazandýk ve kazanmaya da devam ediyoruz. Detaylý düþününce Lapex BCS soðuk lazer, fiyatý ve non-invazif olmasý dolayýsýyla estetik ameliyata büyük alternatif. Bu cihazý satýn aldýðýma kesinlikle piþman deðilim, aksine çok yakýnda yeni bir tane daha almak için planlar yapýyorum.''... Andrea Frost, Tonic Body Spa Sahibi '' Lapex BCS Soðuk Lazer yað hücrelerini küçültür dediler, evet, yaðý küçülttüðünü gördük.''... Dr Gerhart MD, FOX 40 NEWS.

9 BÝLÝMSEL KLÝNÝK ARAÞTIRMALAR CÝLT ALTI YAÐ GÝDERÝMÝ VE VÜCUT KONTÜRÜNÜ ÝYÝLEÞTÝRMEDE DÜÞÜK FREKANS SOÐUK LAZER TEDAVÝ ETKÝLERÝ Vinod Podichetty MD. Daniel Bourassa, DC ASLMS 30. yýllýk konferansýnda sunuldu. Phoenix,Arizona,April 14-18,2010 SONUÇLAR Vücut þekillendirme prosedürlerine çok yoðun talep varken, cerrahi müdahale istemeyen kiþiler için etkili non-invazif vücut þekillendirme alternatifleri çok azdýr. Birçok estetik cerrahi hastasý, genel anestezi gerektiren, bazý risk ve komplikasyonlarý olan, birkaç hafta iyileþme süresi olan prosedürlere karþý isteksizdir. Abdominaldaki (karýn bölgesindeki) ve vücudun alt bölgelerindeki sübkütan (cilt altý) yað azaltmada ve istenmeyen yað minderlerinin olduðu bölgelerde düþük frekans soðuk lazer terapisi güvenli ve etkili bir method olarak görünüyor. BÖLGESEL YAÐ GÝDERÝMÝ ÝÇÝN MEKANÝK ÇALIÞMALAR Caruso- Davis M. Guillot T, Yu Y, Mashtalir N, BissoonL, Dhurandar N, Greenway F Obezite dergisinde yayýnlandý 16 ( suppl, 1):S161, 2008 NAASO yýllýk bilim toplantýsýnda sunuldu, Phoenix, Arizona, Ekim 3-7, SONUÇLAR PC ve DC kombinasyonu DC içeriðine dayanarak deterjan etkisiyle yað hücrelerini yok eder. Düþük DC konsantrasyonunda, PC, non-ablatif bir mekanizma ile yaðý azaltmak üzere bir lipolitic uyarýcý gibi hareket etmektedir. LL yað hücrelerinde gözenekleri açar ve onlarýn içinde bulunan trigliseridin çýkýþýný saðlar. LL, yað hücrelerinde gözenekleri açar, fakat yað hücrelerinin canlýlýðýný etkilemeden yað hücre metabolizmasýný düþürür. LAPEX BCS SOÐUK LAZER'ÝN VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME VE YAÐ GÝDERÝMÝ ETKÝSÝ Caruso- Davis M. Guillot T, Yu Y, Bissoon L, Greenway F Obezite dergisinde yayýnlandý 15:A99, 2007 NAASO yýllýk bilim toplantýsýnda sunuldu, New Orleans, LA.Ekim20-24, 2007 SONUÇLAR Lapex BCS soðuk lazerde görülen cm kayýplarý, tekrarlanan ve birikimli bakýmlar üzerine önemli sonuçlar verir. 4 haftada 40 dakikalýk 8 seans uygulamalarýnda belden yaklaþýk 2.54 cm yað kaybýna, klinik ve istatiksel olarak görünümde anlamlý iyileþme eþlik etmiþtir.

10 MERKEZ 2. Taþocaðý Cd. Þekerciler Sk, Efe Balaban Apt. No:9 Mecidiyeköy / ÝSTANBUL Tel: (0212) pbx Faks: (0212) ANKARA Bölge Md. Olgunlar Sokak, Sedir Apt. No:2/6 Bakanlýklar / ANKARA Tel: (0312) pbx Faks: (0312) ÝZMÝR Bölge Md. Cumhuriyet Bulvarý, Pýtrak Apt. No:191 / 1 Alsancak / ÝZMÝR Tel: (0232) Faks: (0232) ADANA Bölge Md. Reþatbey Mah. Cumhuriyet Cad. Sevindik Apt. K:1 D:15 Seyhan / ADANA Tel: (0322) pbx Faks: (0322) ANTALYA Bölge Md. Þirinyalý Mah. Ýsmet Gökþen Cad. Demirci Hasan Bey Apt. No:36 K:1 D:6 ANTALYA Tel: (0242) Faks: (0242)

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM >> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM Sizi þehrin ve günlük hayatýn yarattýðý stres ve yorgunluktan þehir dýþýna çýkmaya hiç gerek kalmadan

Detaylı

Saðlýklý Vücut Þekillendirme

Saðlýklý Vücut Þekillendirme design your body Saðlýklý Vücut Þekillendirme "Güzelliðin sayýsýz tanýmlamasý vardýr. Biz güzelliðin saðlýk, rahatlýk ve göz alýcý dýþ görünüþ kombinasyonunun yarattýðý bir oluþum olduðunu düþünüyoruz.

Detaylı

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur içindekiler Kilo Vermenin Sigara Cildinizi 4 Püf Noktalarý ve Zehirliyor Akupunktur ve Erken Yaþlandýrýyor Okul Çantalarý 6 9 20 Omurga Eðriliðini Tetikliyor Akupunkturun kalori yaktýrýcý, yaðlarý eritici

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ S P R ve BESLENME YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MÝLL Î EÐÝTÝM

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 79 RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Editörler Prof. Dr. Ýsmet Þahinler, Uz. Dr. Þefika Arzu Ergen 12 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest)

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE TEDAVÝSÝ Yazarlar Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) Doç. Dr. Atilla Soykan A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalý Konsiltasyon

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

BARSAK EÐÝTÝM PROGRAMI ANOREKTAL MALFORMASYON NEDENÝYLE AMELÝYAT EDÝLEN ÇOCUKLARIN TAKÝP VE TEDAVÝSÝ

BARSAK EÐÝTÝM PROGRAMI ANOREKTAL MALFORMASYON NEDENÝYLE AMELÝYAT EDÝLEN ÇOCUKLARIN TAKÝP VE TEDAVÝSÝ BARSAK EÐÝTÝM PROGRAMI ANOREKTAL MALFORMASYON NEDENÝYLE AMELÝYAT EDÝLEN ÇOCUKLARIN TAKÝP VE TEDAVÝSÝ Marc A. Levitt M.D. and Alberto Peña, M.D. Colorectal Center for Children Cincinnati, Ohio ÇEVÝRENLERÝN

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün)

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün) International Brown Nick Kahverengi Yumurtacý BAKIM KLAVUZU YÖNETÝM: Kazancýn anahtarý H&N genetik ve saðlýk araþtýrma organizasyonu mükemmel üretime sahip, yaþayabilirliði yüksek, besin deðerini koruyabilen,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Copyright Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Bu kitabýn tüm haklarý Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Araþtýrma S. Paul Singh, Gary J. Burgess ve Jagjit Singh Ambalaj Okulu, Michigan Eyalet Üniversitesi, East Lansing, MI 48824, ABD Kaynak: Packaging Technology Sci, 23; 16-119-13 Yüksek Ýrtifalý Sevkýyatta

Detaylı

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

Sigarayý Býrakma Yöntemleri

Sigarayý Býrakma Yöntemleri Sigarayý Býrakma Yöntemleri Dr. Esra Uzaslan* Sigara günümüzde en önde gelen ölümcül hastalýklarýn önlenebilir nedenlerinin baþýnda gelmektedir. Sigara baðýmlýlýðý Dünya Saðlýk Örgütü nce hastalýk olarak

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı