Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar :"

Transkript

1 nsanlar kna Etmek

2 Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar n z tespit etmeye ve kritik becerilerinizi keskinlefltirmeye yarayan kullan fll araçlar, testler ve gerçek yaflamdan al nm fl örnekler yer al yor. ster masa bafl nda, ister bir toplant da ya da yolda olun, bu cep kitapç klar size iflinizin günlük talepleriyle daha h zl, daha kavray fll ve daha etkin bir biçimde bafla ç kma imkân n verecektir. Dizinin kitaplar : nsanlar kna Etmek Ekip Liderli i Sonuç Al c Müzakere Toplant Yönetimi Zaman Yönetimi Proje Yönetimi Stres Yönetimi Geribildirim Etkili fl Yaz lar Etkin Sunumlar Liderlik Koçluk

3 nsanlar kna Etmek Her Gün Karfl laflt n z Sorunlara Uzman Çözümler

4 ISBN Persuading People Harvard Business School Publishing Corporation, 2007 Türkçe yay n haklar Akçal Telif Haklar taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 141 Konu : fl-yönetim Çeviren : Burcu Çekmece Yay ma haz rlayan : Cemal Engin Bas m Düzelti Düzenleme Bask ve cilt : May s 2008, stanbul : Fevzi Gölo lu : Nermin Uçar : Elma Bas m: kitelli Organize San. Bölgesi Keresteciler Sitesi 14. Blok No: 1/ kitelli stanbul

5 çindekiler Yönderin Mesaj : kna Sanat n ve Bilimini Niçin Ö renmeliyiz? 9 nsanlar kna Etmek: Temel Bilgiler 11 kna Etmeyi Anlamak 13 kna etmenin do as ve de eri hakk nda yard mc bilgi. kna etmek nedir? 14 kna etmek niçin önemlidir? 15 kna etmede önemli faktörler 17 Etik düflünceler 18 Güvenilirli inizi nfla Etmek 21 Güven kazanman n ve uzmanl n z göstermenizin stratejileri. Baflkalar n n güvenini kazanmak 22 Uzmanl n z göstermek 24 Dinleyenlerinizi Anlamak 29 Çeflitli dinleyenlerin sizin fikirlerinize olan aç kl n ve karar verme yaklafl mlarn de erlendirmek. Üç çeflit dinleyeni ay rt etmek 30 Dinleyenlerinizin al c l n analiz etmek 31 Dinleyenlerin karar alma tarzlar n anlamak 34 çindekiler 5

6 Dinleyenlerinizin Zihnini Kazanmak 39 Dinleyenlerinizin mant na baflvurman n taktikleri. Sunumunuzu etkili bir flekilde yap land rmak 40 Kuvvetli deliller göstermek 42 Dinleyeninizin, Bu benim ne iflime yarar? sorusunu cevaplamak 44 Do ru kelimeleri seçmek 48 Dinleyenlerinizin Kalbini Kazanmak 51 Dinleyenlerinizin duygular n harekete geçirmek için stratejiler. Canl tasvirler kullanmak 53 Metaforun gücünü kald raç olarak kullanmak 53 Uygun benzetmeler yapmak 56 Çekici hikâyeler anlatmak 59 Dinleyenlerin Direncinin Afl lmas 63 tiraz edenlerle karfl laflt n zda cevap vermenin yollar. Direnç gösterenlerin ç karlar n saptamak 65 Direnç gösterenlerin duygular n anlamak ve endiflelerini dinlemek 66 Sözel ve sözel olmayan mesajlar n z düzenlemek 67 Direnç gösterenlerin görüfllerini aç klamak 68 kna tetikleyicileri anlamak ve kullanmak 69 Dinleyenlerin Kendilerini kna Etmesini Sa lamak 75 Dinleyenlerin iddialar n za baflvurmalar n sa lamaya yard m etmek için taktikler. 6 çindekiler

7 Gözünde canland rmay kullanmak 76 Do ru sorular sormak 77 Etkin dinlemek 79 puçlar ve Araçlar 81 nsanlar kna Etme Araçlar 83 kna kabiliyetinizi belirlemeniz, güvenilirli inizi sa laman z ve dinleyeninizi anlaman z için çal flma tablolar. Kendinizi S nay n 93 Bu rehberde konuyla ilgili yararl bir özet sunuluyor. Ne kadar ö rendi inizi anlamak için rehberi okumadan önce ve okuduktan sonra uygulay n. Test Sorular n n Do ru Yan tlar 97 Notlar 103 Akl n za gelen fikirleri an nda not etmek için kullanabilirsiniz. çindekiler 7

8

9 Yönderin Mesaj : kna Sanat n ve Bilimini Niçin Ö renmeliyiz? Onlar bilirsiniz; kendi fikirlerini kabul ettirmek için etraflar ndaki herkesi ikna etmeyi bir flekilde baflaran flu becerikli ikna edicileri. kna etme becerisine sahip insanlar, fikirlerini eyleme dönüfltürerek flirketleri için gerçek de erler üretebilirler. Ama yine de birçok yönetici, ikna u rafl n bir yönlendirme olarak de erlendirir. Fakat, uygun biçimde kullan ld nda ikna her zaman manipülasyon anlam na gelmez. Hatta tam aksine, önemli ifl ihtiyaçlar n karfl lamak üzere baflkalar n n tutum ve davran fllar n de ifltirme ya da destekleme sürecine dönüflebilir. Öncelikle düflünün: flyerinizde ayn gün içerisinde departman n z n bütçesini art rmak için lobi faaliyetlerinde bulunabilir, müflterinize yeni bir ürünün faydalar n tan - tabilir ya da sat c lardan birini sipariflinizi h zland rmas için ikna edebilirsiniz. Bu durumlar n her birinde, istedi- iniz sonucu elde edebilmek için karfl taraf ikna etmeniz gerekir. kna etmek, asl nda sanat ve bilimin bir kar fl m d r. Bu kar fl ma ulaflmak için güvenilir olman z, baflkalar n n akl - Yönderin Mesaj 9

10 n ve kalbini kazanman z ve fikirlerinize karfl direnci bertaraf etmek de dahil olmak üzere, birçok yeni hüner kazanman z flartt r. E er bu becerilerinizi gelifltirirseniz, sahip oldu unuz mükemmel fikirleri iflinizle ilgili de er tafl yan sonuçlara dönüfltürme olas l n art rabilirsiniz. Bu rehber size bu ifli nas l baflaraca n z anlat yor. Harry Mills, Yönder Harry Mills, sat fl, müzakere ve etkileme gibi konularda yirmi alt kitap yazm flt r. Bunlar n aras nda en çok satanlar listesine giren Artful Persuasion: How To Command Attention, Change Minds, and Influence People; The Street-Smart Negotiator; ve Power Points! isimli çal flmalar yer almaktad r. Harry, karmafl k anlaflmalar n yap lmas ve liderlik becerilerinin gelifltirilmesi amac yla, flirketlere ikna tekniklerini ve araçlar n nas l kullanabilecekleri yönünde tavsiyeler vermektedir. Harry ayn zamanda müflterileri aras nda IBM, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, Unilever, Toyota ve Oracle gibi flirketlerin yer ald, uluslararas dan flmanl k ve e itim hizmetleri veren The Mills Group flirketinin yönetim kurulu baflkan d r. Kendisine adresinden ulafl labilir. The Mills Group flirketinin web siteleri ve adreslerinde bulunmaktad r.

11 nsanlar kna Etmek: Temel Bilgiler

12

13 kna Etmeyi Anlamak

14 Kabiliyetli ikna ediciler dinleyenlerinin zihinlerini fethetme, insanlar n görüfllerine tesir etme ve muhalifleri kendi taraflar na çekme gücüne sahiptir. Baflkalar n kendi bak fl aç lar na çekmeye, durumlar n veya fikirlerini desteklemeye, hatta ulaflt klar çözümleri gerçeklefltirmeye ikna etmek için etkili bir kiflilik ve konuflma yetene i sergilerler. Ama ikna etmek tam olarak ne anlama gelmektedir ve ifl dünyas nda niçin önemlidir? fiimdi bunu anlamaya çal flal m. kna etmek nedir? kna etmek; baflkalar n n tav rlar n, görüfllerini ya da davran fllar n de ifltirmenizi ya da güçlendirmenizi sa layan bir süreçtir. Bu tek bir toplant da ya da bir dizi tart flma sonucunda, belirli bir zaman içinde de gerçekleflebilir. kna etmek hem kiflisel, hem de ifl ile ilgili her türlü iliflkide baflar sa lamak için önemli bir beceridir. Ayr ca ikna etmek, yaln zca mant kl bir durumu ortaya koyma meselesi de ildir, çünkü ayn zamanda bilginin belli bafll insani duygulara etki edecek biçimde sunulmas n da gerektirir. kna etmek, bir fikri, yaklafl m ya da çözümü bunun sonuçlar ndan etkilenecek kiflilere cazip gelecek flekilde sunmakla ilgilidir. kna etme ifli, sanat ve bilimi farkl biçimlerde harmanlar. Güven oluflturma yetene i ve güçlü iletiflim becerileri 14 nsanlar kna Etmek

15 gerektirdi i için bir sanat oldu u söylenebilir. Fakat enformasyonun disiplinli biçimde toplanmas ve analiz edilmesine, ayn zamanda insan davran fllar n n kesin araflt r lm fl ilkelerine dayand için bir bilimdir. Herkes bu ispatlanm fl tekniklerde ustalaflarak, ikna etme becerilerini gelifltirebilir. kna etmek niçin önemlidir? kna etme uygulamalar neredeyse sonsuz çeflitlilik gösterir. Zam almak için u raflan bir iflçi, müflterisine yeni bir üretim grubunun faydalar n tan tan sat fl müdürü, sat c - n n siparifli yüklemesini h zland rmak için ikna etmeye çabalayan sat n alma müdürü gibi örnekler, ikna etme prati inin yafland durumlardan sadece birkaç d r. Birçok kifli asl nda hiç fark na varmaks z n, her gün ikna kabiliyetlerini kullan r. fl dünyas nda meydana gelen önemli de ifliklikler nedeniyle ikna etme yetene i, art k eskiye oranla daha önemli yönetsel bir beceri haline gelmifltir. flte örnekleri: Komuta-ve-kontrol liderlik fleklinin yafland günler art k yerini, eflit haklara sahip ortak giriflimlerin ve flirketler aras iflbirliklerinin yer ald, ifllevler aras ekiplerin bulundu u bir ifl dünyas na b rakm flt r. Baz ülkelerde, iflgücüne kat lan gençlerin ço unlu- u art k günümüzde otoriteyi sorgulayan bir olgunlu a eriflmifltir. kna Etmeyi Anlamak 15

16 Fikirler ve insanlar, elektronik iletiflimin ve küreselleflmenin geliflmesiyle birlikte, organizasyon içerisinde ve organizasyonlar aras nda eskisine k yasla çok daha özgürce hareket edebilmektedir. S Z Olsan z Ne Yapars n z? Beni kna Et, Bakal m B RKAÇ AY ÖNCE Margaret, tesis ve saha kullan m yöneticili ine terfi etmiflti. Son zamanlarda kendi flirketinin benzerlerinde uygulanan yeni bir çocuk bak m program hakk nda ilginç bir makale okumufltu. Margaret, bu program n flirkete para tasarruf ettirece ine ve iflçilere de daha fazla olanak sunaca na inand ve amirini ve flirketin di er kilit yöneticilerini bu program n de eri konusunda ikna etmeye karar verdi. Kendi organizasyonunun, bu yeni program çok daha iyi gerçeklefltirece inden emindi. Fakat flirket, iflçilerin özel ve mesleki yaflant lar aras nda kat bir ayr m yapma gelene ine sahipti, bu yüzden Margaret fikrinin dirençle karfl laflaca ndan flüpheleniyordu. S Z olsan z ne yapars n z? Yönder, fiöyle YAPAB L RS - N Z? bafll kl bölümde size bir çözüm önerecek. 16 nsanlar kna Etmek

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Mustafa SA SAN* Bilgi toplumu aflamas na ulaflm fl ülkeler, art k ulusal bilgi stratejilerini oluflturmak durumundad rlar. Bilginin, sürekli

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 13-18 T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m Prof. Dr. Mustafa fienocak G R fi Bilimsel

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma A Cross Cultural Study on Work Ethics Aylin Ünal*, hsan Taylan Çelik** Özet: Bu çal flman n amac, çal flma ahlak n n kültürler aras çal flmalarda ele

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı