Sayr z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr z 96393232-77219573"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 05/01/ TASNiF DISI T.C. AvRUPA niru,igi nlx.tnltgt Elitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanh[r Sayr z Konu : Avrupa Koleji Yiiksek Lisans Burs Programr BEzM-i ALEM trnivrnsirnsi REKTORLUGtIxn Avnrpa Birlili Bakanh[r tarafindan yiiriittilen ve rizel sekt<ir ve sivil toplum kuruluglanmzm safladr[r burs destekleri ile siirdiiriilen "Avnrpa Koleji Ytiksek Lisans Burs Programl" bu sene altmcr yrlma girmektedir. Program kapsamrnda burs almaya hak kazanan kigiler Avnrpa Kolejinde (College of Europe / College d'europe) I senelik yiiksek lisans e[itimi alma imkimna sahip olmaktadrrlar. Avnrpa Koleji, 1949 yrhnda Belgika'mn Brugge gehrinde Avnrpa btittinlegme gabalanna akademik destek vermek ve Avnrpa Birlifi kurumlan igin biirokrat yetigtirmek amactyla kurulmugtur. ingilizce ve Fransrzca dillerinde elitimin zorunlu oldu[u Kolej, Avrupa gahgmalan alanrnda en etkili ve saygln kurumlardan biridir. Kolej mezunlan, AB kurumlannda ve iiye devletlerin kamu kurumlarrnda iist dtizey gorevlerin yam sra tizel sektor ve sivil toplum kuruluglannda da <inemli giirev ve sorumluluklar tistlenme}iledir. Bugiine de[in bu saygrn okuldan 164 Tiirk tilrenci meann olmugtur. Bakanh[rmz tarafindan, akademik agrdan baganh ve Avnrpa BirliEi alamnda yiiksek lisans yapmak isteyen dgencilere akademik yrh igin Avnrpa Koleji'nde burs imkdm saplanacaktrr. Burs bagvurulan igin gerekli gartlar ekte sunulan burs duyurusunda yer almakta olup, son bagvuru tarihi 31 Ocak 2015 olarak belirlenmigtir. Burs programma iligkin duyrru ve aynntilr bilgi Bakanh[rmrz internet sitesinde (www.ab.gov.tr) yer almaktadr. Programa bagvuracak adaylann huhtk, ekonomi, sosyal bilimler, iletigim gibi ilgili alanlarda iiniversite mezunu olmalan ve ingilizce ve Fransrzca dillerine program gereklilikleri tilgiistinde hikim olmalan beklenmektedir. Bagvuru siirecinin tamamlanmasmm ardrndan Avrupa Koleji tarafindan bagvuru dosyalarrmn incelenmesi yoluyla bir <in eleme listesi hazrlanmakta, bursiyerler, bu listeye giren adaylar arasrndan mtilakat usuliiyle segilmektedir. Universitenizde e[itim grirmekte olan 4. srmf dlrencilerinin meann olmalannm ardrndan bu imkindan faydalanmasrm saflamak amacryla, rirne[i iligikte yer alan burs duyurusunun kendilerine iletilmesinin faydah olaca[r miitalaa edilmektedir. Duyurunun yabanct dilde elitim vermekte olan (Fransvcallngilizce) briliimler bagta olmak tizere Uluslararasr iligkiler, Avnrpa Qahgmalan, Ekonomi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih, iletigim ve ihgilizce / Franszca Dil Bilimleri gibi btiliimlere yaprlmasr yoluyla burs programrna iligkin bilgi dnemli bir hedef kitleye ulaqacaktrr. Ote yandan sdz konusu duyurunun web sitenizde yayrnlanmasl progfttmm daha genig dprenci gewelerine duyurulmasr agtsrndan faydah olacaktrr. Bu belge, 5070 sayh Elektronik imza Kanununa giire giivenli elektronik imza ile imzelanmrghr. Belge bilgisine htip: l 83/cms.signer.eu/cms.signer.application?verification=true&signerAddressld=6538 erisebilininiz. Mustafa Kemal Mah. 6.Cad. No: Bilkent/Qankaya ANKARA Aynnhh bilgi igin irtibat:g.koqturk Avnrpa Birlili igleri Uzman Yardrmctst Telefon:3 122 I Faks: gov.tr Elektronik AE: nto:lwwgffit, adresinden

2 TASNIF DISI T.C. AvRUPA riru,igi mxlnlrgr Efitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanhlr Anrlan nedenlerle ekte yer alan burs duyurusunun ilgili bt ltim ve birimleinize iletilmesi hususunda gere[ini saygrlanmla rica ederim. Rauf Engin SOYSAL BUytikelgi Bakan a. M0stegar Ek: Avnrpa Koleji Ytiksek Lisans Burs Programr Duyurusu (4 sayfa) ''- 9\ :. '',, rr 4-1 ra {"{- -.,:i i.r3,\ Bu belge,5070 seylr Etektronik imza Kanunune gdre gtivenli elektronik imza ile imzalanmrghr. Belge bilgisine 83/cms.signer.eu/cms.signer.application?verification:true&signerAddressld=6538 erisehilirciniz. Mustafa Kemal Mah. 6.Cad. No: Bilkent/Qankaya ANKARA Aynntrh bilgi igin irtibatq.koqturk Avrupa Birlili igleri Uzman Yardtmctst Telefon:3 122 I 8 I 723 Faks: E-Posta: gov. tr Elektronik A[: TASNIF DISI adresinden

3 TOIXIYE CUMHLIRiYETI AVI.UPA BIN.LIGi BAXANLIGI IEPUILIC OS TUNXEI' ITINISTIY TOf, EtI AFFAIRS r8ruttc College of Europe Colldge d'europe o ttlakrln TUNXiYB CUMHURiYETi AVRUPA girligi BAKANLIGI AVRUPA KOLEJi YUKSEK LiSANS BURS PROGRAMI DUYURUSU Ankara, 12 Kasrm 2014 Avnrpa Birlili Bakanh[r tarafindan, akademik agrdan baqanh olan ve Avnrpa Birlifi alamnda yiiksek lisans yapmak isteyen ri[rencilere akademik yrh igin Avnrpa Koleji'nde (College of Europe / Colldge d'europe) burs imkim sa[lanacaktrr akademik yrhnda altrncr yagma girecek olan Avnrpa Koleji Ytiksek Lisans Burs Programr'mn amacr, Avrupa Birli[ine tam iiyelik hedefi dofrultusunda tilkemizin ihtiyag duydu[u donammh AB uzmanlanm ve gelecefin Ttirk Avrokratlanm yetigtirmektir. Avnrpa Birli[i Bakanhlr koordinasyonunda ytiriittilen burs programr kapsammda, sivil toplum kuruluqlan ve 6zel sekttirtin deste[iyle, akademik yrh igin 14,20ll-2012 akademik yrh igin 19, akademik yrh igin 22, akademik yrhnda ise 20 adet burs sa[lanmrqtrr. iginde bulundu[umvz akademik yrhnda 13 baqanh dsrencimiz bu saygrn okulda yiiksek lisans efitimi alma imkimna kavuqmugtur. Program kapsamrnda burs verilecek dfrenciler, akademik yrhnda Avnrpa Koleji'nde bir yrlhk ytiksek lisans e[itimi gtirmeye hak kazanacaktrr. Bursiyerlerin, Kolejin Bruges veya Natolin kamptislerinde, Avnrpa Disiplinlerarasr Qahgmalan, AB Uluslararasr iligkiler ve Diplomasi Qahgmalarr, Avnrpa Kamu Ydnetimi ve Siyaset Bilimi Qahqmalan, Avnrpa Ekonomik Qahgmalan ve Avrupa Hukuku Qahgmalan programlarrndan birinde 6[renim gdrmeleri sallanacaktrr. Burslar e[itim, kayrt, harg, yemek, konaklama ve okul gezisi giderlerini kapsamaktadr. Burs bagvurulan igin gerekli gartlar asaerda sunulmuq olup, son bagvuru tarihi 31 Ocak 2015 olarak belirlenmiqtir. Son baqvuru tarihinde herhangi bir uzatma yaprlmayacaktrr. Bursiyerler, Avnrpa Koleji tarafindan belirlenecek olan 6n eleme listesine girebilmig adaylar arasrndan, Avrupa Birlili Bakanh[r ve Avnrpa Koleji temsilcilerinden olugan Avnrpa Koleji Tiirkiye Ulusal Segici Kurulu tarafindan yaprlacak olan miilakatlar yoluyla belirlenecektir. Miilakat tarihi ve yeri ile ilgili bilgi rin eleme listesine giren adaylara daha sonra iletilecektir. 3l Ocak 2015 tarihinden sonra yaprlacak olan baqvurular kesinlikle dikkate almmayacakttr. Kamuoyuna saygryla duyurulur.

4 I. Bagvuru yolu: l. Adaylarm, iincelikle segtikleri ytiksek lisans programr igin Avnrpa Koleji internet sitesine online baqvuru yapmalarr gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan, sistemde kigisel hesap olugfurmalannm ardrndan baqvuru formunu doldurmalan ve sistem tarafindan talep edilen ek evraklan bahsi gegen sisteme elektronik olarak yiiklemeleri beklenmektedir. Bakanh[rmrza burs baqvurusunda bulunacak adaylann, bagvuru formunun ilgili alamnda bu hususu belirtmeleri gerekmektedir. 2. Online baqvuru siirecinin tamamlanmaslnln ardmdan, Avnrpa Koleji elektronik sisteminde olugturulan bagvuru formu, sisteme ytiklenen tiim belgelerin grktrlan ve aga[rda saylan ek ewaklar bir dosya haline getirilerek gahsen ya da posta yoluyla Avrupa Birlili Bakanhprna gtinderilmelidir. II. Burs programr baqvuru gartlan: o T.C. vatandaqr olmak o Ba$vuru tarihinde 35 yaqrndan giin almamrg olmak. ilgili alanda iiniversite meamu yadason srmf ti$rencisi olmak o ingilizce ve Fransrzca dillerinin her ikisini de segilecek programrn dil kriterine uygun diizeyde konugup yazabiliyor olmak III. Burs bagvurusu igin gerekli belgeler: o AB Bakanh[r burs bagvuru fomu (doldurulmuq ve imzah olarak) (Aga[rda ve eov.tr adresinde elektronik olarak sunulmaktadrr.) o Avrupa Koleji intemet sitesinde online olarak doldurulmup bagvuru fomunun grktrsr o Akademik gahgmalan ve di[er bagarrlan tizetleyen, Europass formatrnda dtizenlenmig, ingilizce ya da Fransrzca iizgegmig. Sahip olunan diplomalarve ingilizce ya da Fransrzca gevirileri o Akademik transkript ve ingilizce ya da X'ransrzca gevirisi o 2adetfotofraf o Son srmf ri[rencileri igin tiniversitelerinin 6[renci igleri biriminden alacaklarr iifrenci belgesi o Kamu kurum ve kuruluqlannda gahqan adaylann, bagvuru belgelerine ilaveten, ktrumlanndan alacaklan, "Koleje kabul edildikleri ve burs sallandrlr takdirde ytiksek lisans programr stiresince Avnrpa Koleji'ne giinderilmek tizere izinli sayrlacaklanm" belirten bir yanyr da Avnrpa Birli[i Bakanh[r'na baqvuru esnasmda teslim etmeleri zorunludur. IV. Baqvuru igin temas noktasr ve adres: Avrupa Birli[i Bakanh[r Elitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanhlr Mustafa Kemal Mah Cad. No: Bilkent /ANKARA Telefon: I

5 ,lorytsod '4paqaulata?,filouuqnq trqdcdtoup nlun os,?rluolag 4flyug odnny uaptalau4lcab ou, tflt1uolog 1fl1l't19 odn"uy "ropoq a4q1to1llj67 t1oolil1p5[llad8-ti \ototolwowo! ya1o37aq uopuoqnt 'uttoytopv 'r!p,gl1e ry?o It 1t4"q nnaloq uos au,1[a1oy odn uw urit rltt tpwapalo giqz-srcz O 'ttp1oco1ntn,fup oct.tb 1tg"to1 att prat ututtrouts tdrldlt-rw tflocodo,( olnltopo unu,npftix 145a9 psnyl aq1tg1 'tplocdlntnt lqdt DtD4Dpu to1{opo uat8 aulsatsll awap ue ar 1ocow1do1 opul(o st,toyg g7g7 olthcouto lsawua4lpq ur.tdlsnq qaraqa^ 'n1ntny p15ag psnlll a[q4fj taloy odnav G 'trwqduud.td tt,tof Dulo unzaw uapupalw4lqq 4lrycatazoB a^ lolwr q 11p 'ot{ot$oc 'ataslat at Drylfq lotkos 't4to1 '!w![q psdtls 'lwouap 'ry2pq as! ut5t wo.t8o.td uaf!.upqs apups$dwol u11oto77 14op,otoSto1 :Dutp unzaw uapulolwllpq q1n1 'tto1owfi1o5 odn.tty 'la tsdtdtolsnfi a^ lwllq psdtts tpqru4 'luouap utit rto1wo.t8o.rd suo41 ryss1n( uafirnp.4ls apupslldwr4 sa8ntg (t 'tpaqawluar wufla opuruosdrtl twolsotd ttolowirlo) tsotota1u11d1s1q odntty as1 apups4dwuq ullotdn udunpq op,otuolo4 4paplawfwu$ t.tolwotsotd ttolowftlo) nqnqnll odntw at t.tolow14o) qluoual7 odnav 'ttolows4d) lwlllg pso,qg m turtauol nwoy oduty l.totdwfrlo) tsowoldra an o7us111,sd"td.tdfnln gf 'a$ndudl uduqnq apul.qaf sa8n'tg utu.u461ag '"t pogldwurynq fisndwq n1t uotolfios rug4w1 tutotso.td suosry ryspt u1u,1!a1oy odn.nv C ' pnpnnz qowlo totytqozok dnlnual aptazpp ur8tn auualtq yp utwo.eold 4oca115as ap ryp pt1 nq 'dn1o D)zrsuDq ar aczly8ul tllp uql$a taloy odnltty (Z ' Wlunnz tsowuolflos urur.rolt.rof q11 a1figaf Qtpuolqt5o apursags punru!!l!31! utwoeo"td uolnn$og '.qlpuwpnu lousop uapulsa.pd outtoltlut.ttto utut.togtos ntntloq out.tolwot8old suos11 2pqnt {apx odntdv 0

6 To rxiyr curaxurlyerl AVTUPA f*, rrrl,lcl t/rx^ Lrcr AVRUPA BiRLidI NIXIXITGI AVRUPA KOLnri vuxsnr lislxs nuns pnogrami AKADEMiK YILI BURS BA$VTRUFORMU Foto$raf 1. Adr ve soyadr: 2. Dolum tarihi ve yeri: 3. lletigim bilgileri: Tel: GSM: E-posta: Adres: Mezun oldutu finiversite: Mczun oldufu b6ltm ve mezuniyet notu: 6. Mevcut pozisyonu (6!renci, ig, mezun vb.): 7. ingilizce dil dfizeyi: (KPDS, TOEFL, IELTS...) 8. Franszca dil dfizeyi: (KPDS, DELF, DALF...) 9. Bagka bir burs programr igin baqvurdunuz mu? belirtiniz. Lttfen burs programrmn edrnr 10. Avrupa Koleji efiitiminden sonm kariyer hedefiniz: (100 kelimeyi geqmeyecek pekilde anlahnrz) Tarih: imzaz

Avrupa Kolejinde verilen eğitimin genel özellikleri nelerdir? Avrupa Kolejinde hangi yüksek lisans programları yürütülmektedir?

Avrupa Kolejinde verilen eğitimin genel özellikleri nelerdir? Avrupa Kolejinde hangi yüksek lisans programları yürütülmektedir? TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR Avrupa Kolejinde verilen eğitimin genel özellikleri nelerdir? Avrupa Koleji (College of Europe

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$.

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$. s 'rri Crb a q E J d-,71 -E 'M a / gglg l-o s I rrt) Y t:f J Al/ 4it:'xHava E C\J 144 9o Yt +. t) trv SAYf : 8.02.2.THY.0.43.03.00t.8/3 KONU : THY Teknik A.S. bursu ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl.

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BD6032640411* Sayı : 77517973-770-

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU Continuation of the Jean Monnet Scholarship Programme AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU 2011-2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ, MERKEZĠ FĠNANS VE ĠHALE BĠRĠMĠ, AVRUPA KOMĠSYONU TÜRKĠYE DELEGASYONU

AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ, MERKEZĠ FĠNANS VE ĠHALE BĠRĠMĠ, AVRUPA KOMĠSYONU TÜRKĠYE DELEGASYONU Continuation of the Jean Monnet Scholarship Programme AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ, MERKEZĠ FĠNANS VE ĠHALE BĠRĠMĠ, AVRUPA KOMĠSYONU TÜRKĠYE DELEGASYONU 2011-2012 AKADEMĠK YILI JEAN MONNET BURSLARI

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri

niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri Polis Bilimleri Dergisi Cilt:4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vot 4 (3-4) niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri The New Member of The World of Sciences: Police Sciences Murat YILDIZ*.,\hrir'trngt

Detaylı

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU TR2011/0136.17

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru şartları

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI JEAN MONNET BURS PROGRAMI Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 1 SUNUMUN İÇERİĞİ I. Jean Monnet Kimdir? II. Jean Monnet Burs Programı Nedir? III. JM Bursunun Kapsamı

Detaylı

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil lunxlve vertprnr BANKA5T r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAxvilunlnrin xalrn enzrnn itlgkin sermaye pivesnst xuautu TARAFINDAN ro.or.zorl nnixinde onaytanan IZAHNAMESiNDE MEYDANA GEuru orgisixllrun Madde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER Bankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır. Yazılı mesleki bilgi sınavı ve genel yetenek testinden

Detaylı

,,"ffi, OAKA. "\WUs. "t\lak

,,ffi, OAKA. \WUs. t\lak OAKA Cilt:2, Sayr: 4, ss.29-64,2007,,"ffi, "t\lak "\WUs KALKINMA YARDIMINDA ONCCI-IrcI-EN VE TURKIYE.TUNT CUMHURIYETLERI ORNEGI Gtiner OZKAN- Ozrr Kalhnma yardtmlan sajlamanrn temel amaq yoksulluktan kaynaklanan

Detaylı

% ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

% ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA % ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı Konu : 76600635-200 a rt + " ^ : 2015 Yılı Proj e Teklif Çağrısı Mali Destek Programları Değerlendirme Komitesi Üyeliği Hk. 91

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 27 Ağustos 2010 13 Eylül 2010 tarihleri saat: 08.30 16.30 (Haftasonu ve resmi tatil günleri hariç)

Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 27 Ağustos 2010 13 Eylül 2010 tarihleri saat: 08.30 16.30 (Haftasonu ve resmi tatil günleri hariç) ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARA) PERSONEL ALIM İLANI Ankara Kalkınma Ajansı na 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden çıkarılan Kalkınma

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR 2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR Jean Monnet Burs Programı 2012-2013 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı kapsamında 100 kişiye burs verilmesi öngörülmektedir. Kontenjana

Detaylı

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012 olacak şekilde, 2 Ağustos 2012 tarihinde Not: Bu Programa ilişkin sorulan soruların birçoğu, Burs Başvuruları için yayınlanan Duyuru nun dikkatli bir şekilde

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM/ANASANAT DALI- BİLİM DALI TEZLİ

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı