Finansman Kanun u ve Diğer Baz ı Vergi Kanunlarını n Tadil i Hakl<ın - daki Kanu n Tasarıs ı İLE Emlâk Vergis i Kanun u Tadi l Tasarısı Konusundak i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansman Kanun u ve Diğer Baz ı Vergi Kanunlarını n Tadil i Hakl<ın - daki Kanu n Tasarıs ı İLE Emlâk Vergis i Kanun u Tadi l Tasarısı Konusundak i"

Transkript

1

2 İSTA BU L ' Finansman Kanun u ve Diğer Baz ı Vergi Kanunlarını n Tadil i Hakl<ın - daki Kanu n Tasarıs ı İLE Emlâk Vergis i Kanun u Tadi l Tasarısı Konusundak i Görü ş ve Tekliflerimi z

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ B Î R Î N C Î K ı S ı M GENEL GÖRÜŞLE R ÎKÎNCÎ KISI M FtNANSMAN KANUN U V E DteER BAZ I VERO Î ILANUNLARINI N TADUİ HAKKIND A KANU N TASARIS I KONUSUNBAK Î GÜRÜ Ş VE TEKLtFLERÎMt Z I ~ İŞLETME VERGÎS t Tl GAYRIMENKU L KıYME T ARTıŞ ı VERGIS I ııı GÎDE R VERGILER I ıv ^ EMLÂ K ALı M VERGIS I V DAMG A VERGIS I VI HARÇLA R Ü Ç Ü N C Ü K ı S ı M EMXAK VEROÎS Î KANUN U TADÎ L TASARIS I HAKKIND A GÖRÜŞ V E TEKLİFLERİMİ Z GENEL AÇIKLAM A ı BİN A VERGİS İ ıı ARAZ İ VERGİS İ ııı BİN A V E ARAZ İ VERGİS İ İÇİ N MÜŞTERE K HÜKÜMLE R

4 FİNANSMAN KANUN U VE DİĞER BAZ I VEKG İ KANUNLAKINÎN TADÎl J HAKKINDAKt KANU N TASARIS I İLE EMLAK VERGİS İ KANUN U TADİL TASARIS I KONUSUNDAK İ GÖRÜŞ VE TEKLİFLERİMİZ GİRİŞ: Maliye Bakanlığ ı tarafında n hazırlana n v e Eakanlat - Kunılun - dan geçe n ik i Kanu n tasarısı, Parlâmento'y a sunulmu ş bulunmak - tadır. Bunlarda n bir i tarih, saj^ı Finansma n Ka - nununda v e diğer bazı vergi kanunlarında, diğer i de ta - rih Sayılı Emlâk Vergis i Kanununda birtakı m değişiklikle r yapılmasını öngörmektedir. Aşağıda he r il d tasa n hakkındak i görü ş v e tekliflerimi z sı - rasıyla arzedilmeğ e çahşılacaktır. Anca k b u tekni k izahlar a girme - den önce, gene l nitelikt e baz ı hususlar a değinme k istiyoruz. BÎRÎNCt KISI M GENEL GÖRÜŞLE R Son birka ç yılda n ber i Tür k Maliye tarihinde, dünyad a benze - rine rastlanmaya n bi r tutu m dikkat i çekmektedir. Her bütçe ile birlikte yen i vergile r ihdası, mevcu t vergüeri n kapsamm m genişletil - mesi vey a tarifelerini n ağırlaştınhnası, kam u iktisad î teşekkülleri - nin mamuller i U e tekel maddeleri fiatlarma za m yapılması adet a bi r alışkanlık halin e gelmiştir. Vergi 3rülderini n ağırlaştınlmasm a üişki n çeşitl i kanunların ta - şanları üzerind e bunda n önc e düzenlediğimi z rapor v e mütalâalard a

5 da işaret ettiğimiz üzere, her yıl yeni yeni finansman kaynakla n ara - mak zorund a kalınması, öncelikt e mevcut vergileri n hasılatınd a çe - şitli nedenlerl e arzulana n ölçüd e organi k bir artı ş sağlanamamasın - dan, sonr a d a Bütçe^ni n geîir-gider dengesinin daima geli r açısında n ele alını p giderlerd e rasyonelleştirmey e gidilememesinde n iler i gel - mektedir. Bu tutumun memleket ekonomisi yönünden ne derece zararlı olduğu, he r geçe n gü n bira z dah a belirgi n bi r hald e ortay a çıkmak - tadır. Diğer tarafta n yılmd a yapıla n devalüasyon, bun u müte - akip Devle t Personel Kanunımu n mal î hükümlerini n uygulanmasın a başlanması v e bu uygulamanm bütçey e ilk tahminleri n ço k üstünd e yük tahmi l etmesi, fiatlard a oldukç a öneml i yükselişleri muci p olmuştur. İçind e bulunduğumu z ekonomi k ortamda, fia t hareketlerin i daha d a kamçılıyacak ve geçim sıkmtısm ı daha d a ağırlaştıraca k ye - ni vergile r vey a verg i zamlar ı getirilmesinde n endiş e duymamağ a imkân yoktur yılınd a çıkanla n Finansma n Kanun u tasa. n halind e iken hazırlayıp Ugil i mercilere takdi m etiğimi z rapord a d a belirttiğimi z gibi, alma n verguem e tedbirlerini n muhteme l ekonomi k tesirlerini, her tedbi r içi n ayr ı ayr ı değil, tüm olara k el e alı p değerlendirme k icabeder. Bu görüşümüzd e n e kada r hakl ı olduğumuz, içinde bulun - duğumuz yılında, mesel â inşaa t sektöründ e v e dolayisiyl e bü sektörle doğruda n doğruy a ilişkis i ola n çok çeşitli sanayi kouannd a ortaya çıka n endiş e verici durgunlukla bell i ohnuştur. Yine söz ü geçen raporumuzda, yen i vergi yüklerini n fiatla r ge - nel seviyesind e yaratacağı yükselişi n Devle t yatınmlannı d a paha - lılaştıracağma, bunu n is e geür-gider dengesinin yeniden bozulmasına yol açacağın a işare t edilmişti. Bugü n d e ayn ı mütalâay ı tekrarla - mak yerind e olur. Öte yanda n tarı m sektörünü n optima l bi r hâsıla t sağlıyaca k tarzda vergüendirihnesi, Maliy e TeşkUâtı reformunu n gerçekleştiril - mesi, işportacılığı n bir nizam a bağlanmas ı gib i konuların bi r a n ev - vel çözümlenmes i halinde verg i hâsılatında ço k önemli artışlar sağ - lanacağı rahatlıkl a söylenebüir. Modem vergiciliği n en ziyade üzerind e durduğ u verg i psikolo - jisi ve vergi mukavemeti konulan, maalesef bu def a d a lâyı k olduğu

6 önemle el e alınmamı ş görünmektedir. Verg i hasılatın ı optima l bi r seviyeye çıkarmanı n e n öneml i şartlarından bir i d e şüphesiz, îdare - mükellef ilişkilerin i demokrati k esaslar a gör e ve bi r işbirliğ i zihni - yeti içind e geliştirmektir. N e mükellef idarey i «Umac:», n e d e idar e mükellefi «kaçakçı» gözüyl e görmeli, vergiy i vereni n he r futatt a fikir v e mütalâasını n alınmas ı v e bu zümreni n eğitilmes i idareni n temel görevlerinde n bir i olmahdır. Yine ayn ı görü ş açısında n hareketl e bi r husus a dah a değinme - den geçemiyeceğiz. Bir vergi kanunu tasarısını n henüz Bakanlar Ku - rulundan geçi p Hükümeti n mal ı olmadan, vey a hi ç olmazs a Parlâ - mentoya sevkedilmede n önc e çeşitl i Bakanhklarda n sorulduğ u gib i özel Sektörü n bire r kam u kurum u ola n mesle k teşekkülerini n d e mütalâalarının istenm.esi, kanaatimizc e yukarıd a sözün ü ettiğimi z işbirliğinin teessüsünd e büyü k ro l oynayacaktır. Bütü n ısrar h talep - lerimize rağmen bu husus b u defa d a sağlanamamış v e iki kanun ta - sarısı anca k Parlâmentoy a şevkinde n sonr a alınabilmiştir. Aşağıda, ik i kanu n tasarısınd a ye r ala n çeşitl i vergi kanunlan - na ilişki n değişikliklerden, üzeninde durulmasın ı faydal ı bulduğumu z hususlar hakkındak i görüşlerimiz, arzcdilmeğ e çalışılacaktır. İKİNCİ KISI M FİNANSMAN ÎİANÜN U VE DÎGEE BAZ I VEK T İ KANUNLARININ TADÎL Î HAKKIND A KANU N TASARIS I KONUSUNDAKİ GÖRÜ Ş VE TEKLÎFLERÎMÎ Z I ~ İŞLETM E VERGİSİ : 1) Gene l Açıklama: Bilindiği gib i İşletm e Vergis i mal î mevzuatımız a 1970 ' yıhnd a 1318 sayılı Finansman Kanun u il e giren yen i bir mükellefiyettir. B u vergi bir kısım malların perakend e satışı safhasında alma n satı ş vergisi il e yine bir kısı m hizme t işletmelerinde n alma n eğlenc e ve isti - rahat yerler i vergisinde n oluşmaktadır. Bu vergini n kabul ü il e Türkiye'd e harcamala r üzerinden, bir i

7 istiheal vergisi, diğer i satı ş (işletme ) vergis i olma k üzer e ik i ayr ı vergi alınmağ a başlanmıştır. İşletm e vergisini n taraftarlar ı bu ver - giyi bellibaşl ı iki yönden savunmaktadn-^lar : Söz ü geçenler e göre İşletme Vergis i sayesinde : Orta k Pazar'ı n orta k vergis i ola n Katm a Değe r Vcrgi - si'ne geçi ş içi n hazırlıkl ı olmak ; Perakend e satı ş safhasın ı kavrama k v e vesik a nizamı - na bağlama k suretiyl e Geli r v e Kurumla r Vergisindek i vergi ziyam a sebebiye t veren kapılar ı kapatmak ; mümkün olacaktır. Maliye Bakanlığını n benimsediğ i bu görüşler e katılmağ a imkâ n bulamıyoruz. Bilindiğ i gib i Katm a Değe r Vergis i yalnı z perakend e satış cafhasmda değil, üretimden tüketime kada r malların he r e l değiştirmesinde (v e dolayisiyl e değerin e bi r ilâved e bulunulmasında ) abnan bi r vergidir. Bu vergide temel kaide, he r verguem e safhasm - da ödenece k verginin, bir öncek i safhada ödene n verginin düşülmes i suretiyle bulunmasıdır. B u itibarl a perakend e safhad a alma n bi r satış vergisini n Katm a Değe r Vergisin e geçiş e zemi n hazırlam as ı zannedildiği kadar kola y değildir. Bu vesil e ü e heme n belirtme k ge - rekir ki, Katm a Değe r Vergis i bün^/es i v e tekniğ i il e so n derec e komplike, gere k idar e gere k mükellefle r içi n yeterinc e yetişmi ş v e organize olmay ı gerektire n bi r vergidi r v e e n zo r uygulandığı saf - ha d a perakend e satı ş sahfa :ıdır. B u zorluklar nedeniyl e Avrupa'nın bu yönlerden en ziyade gelirmiş (6 ) ülkerıinin vücud a getirdiği Orta k Pazar'da b u vergiy e geçi ş büyü k direnmeler e v e zorluklar a maru z kalmış ve hatta İtalya so n defa b u geçi^^ i bir ker e dah a erteletmiştir. Bu itibarl a Türkiy e içi n üzerind e henü z yeterinc e durulmamı ş olan ve sadece bir kavram olara k büine n Katm a Değe r Vergisine geçişi, bir mut a (veri ) olara k alı p bu geçiş e hazırlanma^/ ı e n zor safh a olan perakend e safhada n başlatma k tutarl ı bi r yo l olara k görün - memektedir. İşletme Vergisini n Geli r v e Kurumla r Vergisine] o verg i ziyam ı önliyeceği iddialar ı da, il k nazard a n e kada r cazi p görünürs e gö - rünsün, Türkiy e içi n fazla ümi t bağlanaca k bi r şe y değildir. Küçük ve dağınık işletmeleri n hâki m bulunduğ u ekonomilerd o perakende ti - caretin disipli n altm a alınmas ı ço k zor, hatt a imkânsızdır. Kanaa - timizce b u ekonomilerd e vergi ziyamı n önlenmesi, kaynakların kont -

8 rol altın a alınmas ı il e daha kola y ve daha a z masrafl a sağlanabilir. Yoksa, bugü n yapıldığ ı gibi, kontro l eleman ı adedin i v e cezalar ı arttırmak meseleni n çözüm ü içi n yeterl i olmadığ ı gibi, fiill e cez a arasında bulunmas ı gereke n deng e d e bi r taraf a bırakılmaktadır. İşletme vergisini n bi r yıllı k uygulaması b u görüşlerimiz i haklı çıka - rır niteliktedir. Diğer taraftan perakend e safhad a v e tüm verg i sisteminde ver - gi ziyam ı önlemenin, polis tedbirleri v e ağı r cezalarl a değil, mükelleflerin eğitilmesi, verg i ahlâkını n tesisi, Verg i Kanunlarm m etki n bir biçimd e uygulanması yoluyl a sağlanabileceğ i bütü n Dünyad a tespit v e kabu l edumiştir. İşletme Vergis i hakkında dah a ço k şey söylenebilirs e de, endi - şelerimizde zamanı n biz i haksı z çıkarmasın ı temenn i edere k şimdi, Tasanıi'n maddeler i hakkmdak i görü ş v e mütalâalarımız ı arzetme - ğe çalışacağız. 2) Finansma n Kanunu'nu n 11. maddesine gör e işletm e vergi - sine yalnız, Kanun a bağl ı ü. No. lu tablod a yazıl ı emtean m pera - kende satış ı ü e baz ı hizme t işletmeler i v e I. No. lu tablodak i diğe r bazı hizme t işletmeler i tâb i bulunmaktadır. Tasarı, esa s itibariyl e he r türl ü emtean m perakend e satış ı il e I. v e I I numaral ı tablolard a ye r ala n hizme t işletmelerini n vergiy e tâbi olmasını, anca k mezkû r tablolard a yazıl ı olmaya n emtean m d a Bakanlar Kurul u Kara n v e Bütçe Kanunlar ı il e tablolara ilâv e edilebilmesini öngörmektedir. Tasany a bağl ı Tablola r incelendiğ i za - man işletm e vergisin e tâb i ola n ma l gruplarının, hâle n mer' î tablo - lardakine kıyasl a bi r hayl i genişletildiğ i v e Gümrü k Fası l numara - ları itibaru e gösterildiğ i görülmektedir. 11. madd e tâdi l tasansmdak i ifadey e göre, şimdili k yalnı z tab - lolarda kayıtl ı emtean m perakend e satış ı işletm e vergisin e tâb i ola - cak, faka t üerd e vergini n kapsam ı genişletilebilece k demektir. Kanaatimizce vergiy e tâb i malları n listes i zate n ço k genişti r ve içind e bulunduğumu z ortamd a bu kada r geni ş kapsaml ı yaygı n bir satı ş vergisini n haya t pahalılığ ı yönünde n yaratacağ ı olumsu z etkiler ağı r olacaktır. Durum böyl e iken, b u kapsam m hel e Bakanla r Kurul u Karar ı ile genişletümesin e ceva p verilmesi, müstehlik hal k tabakalarm ı ba -

9 zı malların he r a n vergiy e tâbi tutulabileceğ i endişesiyle, fuzuh bi r takım harcamalar a sevkedece k ve b u d a ekonom i üzerindek i enf - lâeyonist baskıy ı ağırlaştıracaktır. Binnetice, verginin kapsamını n genişletilmesin e taraftar bulun - mamakla beraber, bi r kapsa m genişlemesin e gidilecekse, bunun an - cak kanunl a yapılabilmes i görüşünd e olduğumuz u arzetme k isteriz. 3) Bilindiğ i gibi hâlen mer' î hükümler e gör e işletm e vergisin e tâbi hizme t işletmelerind e (ihtiyar î olma k üzere ) götür ü vergilem e sistemi vardır. Tasanda götürülük, esa s itibariyl e kaldmlmakta, yalnı z seyyar olarak perakend e ma l satanla r üe, bilardo, piyango, masa futbolu, sam amc a v.s. oyu n salonla n U e çayhane, kahvehan e v e kıraatha - nelerin, münhasıra n götür ü vergiy e tâb i olacağ ı belirtilmektedir. Tasanda I No. lu tablod a hizme t işletmeler i içi n öngörüle n as - gari v e azam i verg i hadler i yenide n düzenlenmi ş v e bu hadler i bi r misline kada r arttırmağ a vey a kanun î hadd e indirmeğ e Bakanla r Kurulu'nun yetkil i kılınmas ı öngörülmüştür. İlerde d e değineceğimi z üzere, I No. iu tablod a ye r ala n asgar i ve azam î hadler, satı ş vergis i nisbet i olara k hizalarınd a gösterile n nispetle organi k bi r tarzd a ügüidir. B u nisbe t hâle n % ara - smda iken, tasarıd a (bi r istisn a hariç ) % 5 olara k öngörülmüştür. 0 hald e tablodak i asgar i v e azam î verg i hadler i işletmeleri n ciro - lannm % 5İne tekabü l etme k durumundadır. B u itibarl a % 5 nis - peti sabi t kah p asgar î v e azam î hadler i Bakanla r Kurul u Kara n il e bir mislin e kada r arttırmak, kanunu n amacın a v e tabloları n düzen - lenmesindeki temel fikr e aykır ı bi r davranı ş olacaktır. Binnetice mezkû r hükmü n tasarıda n çıkarılmas ı gerektiğ i görüşündeyiz. 4) Tasar ı il e Kanuna Mükerre r 11. madde getirilmekte v e mezkûr madded e yukarıd a 3. madded e açıkladığımı z istisnalar dışında, 1 No. lu tablodaki hizmet işletmelerini n perakend e satı ş vesikası kul - lanarak tahsi l edecekler i vergileri ödeyecekleri, yalnız b u vergileri n yıllık tutarını n kendiler i içi n takdi r edilmi ş götür ü verg i miktarla - rından aşağ ı olamıyacağ ı belirtilmektedir. Madded e ayrıc a seyya r olarak perakend e ma l satanlar m perakend e satı ş vesikas ı kullan - malarının ihtiyar î olduğ u açıklanmaktadır.

10 Görüldüğü üzere, Mükerrer 11. madde işletme vergisind e asgar i vergi esasmı getirmektedir. İlerd e 20. madde hakkmdak i izahlarımı z sırasmda d a değineceğimi z üzere, I No. lu tablodak i hizme t işletme - leri kendiler i içi n ciroların a gör e takdi r olunaca k götür ü vergiler i ödeyecekler, perakend e satı ş vesikalar ı il e tahsil ettikler i vergueri n yıllık toplamı bu götürü vergiden fazla çıkars a fazlasın ı bi r düzeltme beyannamesi verere k ayrıc a Verg i Dairesine yatıracaklar, eksi k çıkarsa kendilerin e bi r iaded e bulunulmıyacak, başk a bi r deyiml e götürü verg i asgar î verg i halin i alacaktır. Bu görüş e katılmağ a imkâ n göremiyoruz. Bir verg i y a götür ü veya gerçe k usull e alınır ; fiil î sonu ç Maliy e lehine is e gerçe k usul, aleyhine is e götür ü usu l diy e te k tarafl ı işleye n bi r mekanizmay ı benimsemek kola y değildir. Bu itibarl a Tasarm m ik i şıkta n birin i benimsemes i ve maddelerin b u tercih e gör e kalem e alınmas ı uygu n olur. 5) Bilindiğ i gibi. Finansma n Kanunu'nu n 12. maddesine göre, bazı ma l çeşitler i hariç, belediy e içi nüfusu 'i n altındak i yer - lerde faaliyett e buluna n mükellefle r İşletm e Vergisinde n muaftır. Tasarıda b u nüfu s haddi, İ l v e ilç e merkezler i dışınd a kala n v e belediye iç i nüfus u emte a ticaret i içi n 5.000, hizme t işletmeler i içi n olara k değiştirilmekte, köylerd e nüfus a bakmada n ta m mu - aflık getirilmes i öngörülmektedir. B u değişikliğ i benimsemekt e v e hâlen mer' î hükmü n yarattığ ı haksı z rekabet i ortada n kaldıracağın a inanmaktayız. Maddede «II. Sayılı Tablonun 5. pozisyonunda yazılı olanlar ha - riç» denme k suretiyle, otel, motel ve mokamplarda b u muaflığı n uy - gulanmıyacağı d a kaydedilmiştir. Mezkû r pozisyond a sadec e bele - diye sınırlar ı dışmdaki otel, motel ve mokomplar öngörüldüğüne göre, belediy e içi nüfusu esa s alma n bi r muafiye t hükmünd e b u işlet - melerin yer i olmama k gerekir. Başk a bi r deyiml e söz ü geçe n işlet - meler sadece belediye smırları dışmd a oldukları takdirde işletm e vergisine tâb i bulundukların a göre, belediy e sınırları içind e (nüfus u n e olursa olsun ) zate n mükellefiyetler i bahs e kon u değildir. Bu itibarl a 12. madde tâd ü tasarısınd a parante z içindek i hükmün, metinde n çı - karılması yerind e göıülmektedir. 6) Mer' î 13. maddeni n 1. fıkrasında, götür ü vergileri n asgar î

11 ve azam î hadle r arasmd a ena z 3, enço k 6 derec e halind e komisyonlarca tespit i öngörüldüğ ü halde, tâdi l tasarısınd a bu derecele r en a z 6, enço k 1 0 sekimd e değiştirilme k istenmektedir. Dereceleri n dah a da arttırılması, (Meselâ en çok 15 derece) gerçeğ e yaklaşma yönün - den yerind e olacaktır; b u husus dah a önc e Maliy e Bakanhğı'na tak - dim ettiğimi z rapo r v e mütalâalarımızd a d a belirtilmiştir. Diğer tarafta n bu konud a başk a bi r husu s üzerind e d e durma k isteriz. Asgar î ve azamî hadle r arasınd a enço k 6 (tasarıy a gö: e 10) derecenin tespit i sırasında, Komisyonları n bu azam î dereceler i mut - laka kullanmalar ı şar t olmama k gerekir. Zira, memleketimizi n çeritli bölgelerini n ekonomik özellikleri birbirinden farkl ı olduğundan, bunun böyl e olmas ı mantık icabıdır. Nitekim, geçmiş devrede bu hu - surrun, Tealiye Bakanlığınca yazışma yoluyla sağlanmasına çalışılmış, fakat uygulamada, yin e d e yanlı ş anlamalar a rastlanmı ş v e duru - mun anca k Merke z Komisyonunda düzeltilmesi kabi l olabilmiştir. Bu nedenl e Komisyonlarc a he r derecey e tekabü l ede n götür ü vergi hadlerini n takdir i sırasınd a mutlak a 1 0 derecenin d e kullanıl - masının zorunlu olmadığının, bi r kanı m hükm ü halin e getirilmes i yerinde olacaktır. 7) Tasa n ü e Finansma n Kanunu'n a Mükerre r 14. madd e ge - tirilmektedir. B u maddey e gör e İşletm e Vergisini n nispet i % 5, fa - kat ithâ l vergi ve resimleri ödenmede n yurda gire n mallar ı rata n i^. - letmeler içi n % 25'tir. Bu işletmele r (günlü k hayatımızdak i adıyl a Amerika n Pazarla - rı) I No. lu hizme t işletmeler i Tablosun a konmu ş v e , TL. asgarî O, TL. da ayam î verg i hadd i öngörühnüştür. Tablo - nun 10. pozisyonunda «bu malları diğe r emte a ü e b^tiikt e satanla r dahü» denilmiştir. B u ifadeye gör e bir mağazan m ciros u içinde mecelâ % 90'ı yerl i mal ı vey a ithâ l vergiler i öndemiıl ş yabanc ı malı, % lo' u ithâl vergileri ödenmemi ş yabancı mah olsa, veya so n grub a dahil ma l satı ş cirosu çok cüz'î bi r ı akamı teşki l ets e dahi, o işletme yine dc yılda en a z , lir a işletm e veıgis i ödeyecek demektir. Buradaki adaletsizli k ortadadır. Maksat, Odamızı n ötedenberi savunduğu üzere, Amerika n Pazarlarını n bi r nizam a bağlanmas ı (hatt a kapatılması) is e bu bir yasak kararı üe sağlanabilir. Aks i halde sözü geçen mallar ı I I No. lu tabloya alma k v e yalnız bu cms malları n pe - rakende satışınd a % 25 veya dah a yükse k nispett e verg i alma k e n tutarlı yo l olacaktır.

12 8) Finansma n Kanunu'nm ı 20. maddesind e yapıla n bi r deği - şiklikle, satı ş vergis i beyannames i vermeğ e mecbu r ola n mükellef - lerden I No. lu hizme t işletmeler i Tablosun a girenlerin, he r takvi m yılı içi n ertesi yılı n Oca k ayında, takvi m yıl ı içinde perakende satı ş vesikalarıyla tahs U ettikler i satı ş vergileri toplaımnı gösteren bir düzeltme beyannames i vermeler i öngörülmektedir. Yı l içinde iş i bıra - kanlar b u düzeltme beyannamesini iş i bırakma aym ı izleye n ayın 1 5 inci gün ü akşamın a kada r vereceklerdir. Diğer tarafta n 23. madded e yapıla n değişiklikle, düzeltm e be - yannamesi vermeğ e mecbu r olanları n asgar i vergüerin i 6 taksitt e ödemekle beraber, perakend e satı ş vesikaları il e tahsil ettikler i ver - gi, asgar î vergide n fazl a is e fark ı düzeltm e beyannamesin i verm e süresi içind e ödeyecekler i belirtilmektedir. Maddede, asgar î vergi - nin tahsi l edile n vergide n fazl a olmas ı halind e fark m iad e edilmi - yeceği, veresiy e satışı n peşi n satı ş hükmünd e olduğun a d a işare t olunmaktadır. Kez a yine 23. madde tâdi i tasarısında. Verg i Dairesi gerekli görürs e I No.l u tablod a yazı h hizme t işletmelerin i işleten - lerden yılhk götürü veya asgarî vergisinin % 251 oramnda, 6183 Sayılı Kanund a bell i edile n neviden, temina t isteyebileceğ i yazılıdır. Argarî verg i konusunda, dah a önc e görüşümüz ü açıklamıştık. Bir ker e dah a belirteli m ki, ya götür ü y a d a gerçe k vergileme usullerinden birini n tercih î v e terci h edilece k usulün ta m v e kâmi l şe - kilde uygulanması, e n doğr u davranı ş olacaktır. Veresiye satışı n peşi n satı ş hükmünd e sayılmas ı fikrin e d e ka - tılamıyoruz. Zira işletm e vergisini n ası l mükellef i müşter i olduğun a göre, müşteriden tahsi l edilmeyen bir verginin peşin olarak ve.ıg i dairesine ödenmesi, işletmeler i mal î yönde n sıkıntıy a düşürmektedir. Bu konud a istihsa l vergisind e öngörüle n sistem e benze r bi r usulle, ödeme kolaylıklar ı tanmmas ı muvafı k mütalâ a edilmektedir. % 25 teminat istenmes i konusun a gelince ; tasan bu aland a ida - renin ta m bi r itimatsızlı k havas ı içind e olduğun u göstermektedir sayılı Kam u Alacaklarını n Tahsi l Usul ü Hakkmdak i Kanunda, hangi hallerd e temina t isteneceğ i belirtilmiş olup «Vergi Daires i gerekli görarse» gibi, objekti f olmaya n bir kıstasl a mükellefler i fuzul î bir takı m külfetlerl e karş ı karşıy a bırakmak, kanaatimizc e yerind e değildir. 9) Tasa n Finansma n Kanununu n mer i 27. maddesin i kaldır -

13 makta v e yerine «iad e oluna n malları n vergisi» başlıklı, ayn ı numa - rayı taşıya n yen i bir madd e getirmektedir. B u maddede, iade edilen veya değiştirile n malları n vergisini n iad e vey a mahsu p edilemiye - ceği belirtilmektedir. Bilindiği gib i emte a ticaıetind e işletm e vergisin i doğura n olay, II No. lu tablod a ye r ala n emtean m perakend e satışıdır. Satıla n bi r malın müşter i tarafında n iades i halind e vergiy i doğuran satı ş akt i ortadan kalkmakt a v e dolayısıyl a verginin d e ma l bedel i ile müşte - riye geriy e verilmesi gerekmektedir. Satıla n bi r malı n iades i il e yerine başk a bi r malı n aimmas ı halind e d e duru m aynıdır. Tasarının getirdiğ i esas ı benimsemeğ e imkân yoktur. Böyl e bi r hükmün sevkedilmesi, iade müessesesini n kötüy e kullanılmas ı endi - şesinden iler i geliyorsa, b u endişey i bertara f edece k mazbu t esas - lar getirilmes i ve ağır müeyyidelere bağlanması her zama n mümkündür v e bu husust a tekli f getirmeğ e amad e bulunmaktayız. 10) Mer i 28. maddede «itira z isteğ i işletm e Vergisini n asgar î veya mükellefçe kabul oluna n dereceye tekabül ede n miktarının tah - silini durdurmaz» denilmektedir. Tasarı il e bu hüküm, «İşletm e Vergisine itiraz, vergini n vadeler i gele n taksitlerini n tahsilin i durdur - maz» halin e getirilme k istenmektedir. Maddenin değişikli k tasarısmda, vadede n v e taksitlerde n bah - sedildiğine göre, kastı n yin e götür ü vey a asgar î verg i olduğ u anla - şılabilir. Durum böyle.ise maddeni n esk i hal i kanımızc a daha iyidir. Maksat, gerçe k usulü d e içine alacak tarzda tü m işletm e vergisi için itirazın tahsilat ı durdurmamasın ı temi n ise, o zama n götür ü vergi - leme içi n hâle n mer i hükm ü ayne n almak, gerçe k usu l içi n d e bu - na, V. U. K.'nun 389. maddesindeki, itirazın vergini n yalnı z ihtuâfl ı kısmının tahsuini durduracağ ı hükmün ü ilâv e etmek daha doğr u olacaktır kanısındayız. 11) Perakend e satı ş vesikalarmm kullanılmamas ı vey a alınma - ması halind e kesilece k cezalarl a ilgü i 30. madde hükmü, tasa n il e bir hayl i genişletilme k istenmektedir. Getirilme k istene n değişiklik - ler şunlardır : a) Bi r yı l içinde (4 ) ayr ı günd e perakend e satı ş vesikas ı kul - lanılmadığı tespi t oluna n milkellefleri n işletmelerinin, Mahkem e kararı ile 3 aydan a s olmama k üzere (1 ) yıla kadar kapatılmas ı öngö - rülmektedir.

14 Kanaatimizce bu, ço k ağır bi r cezadır. Müşter i yoğunluğunu n çok fazl a olduğ u günlerde (ayı n il k günleri, bayra m arifeleri, yılba - şına yakı n günler, mevsi m son u tenzüâtl ı satı ş devreler i gibi), tez - gâhtarların unutkanlık, telâş veya hatalan sonuc u bu durum he r za - man ortay a çıkabuir. Bunu, işletmeler i iflâs a mahkû m etme k anla - mına gelece k bi r şekud e cezalandırmak, fiill e cez a arasmd a bulun - ması gerekl i deng e yönünde n savunulamıyacağ ı gibi, verg i psikolo - jisi ve idare-mükellef ilişkilerini n geliştirilmes i ve ıslâhı açısmda n d a terviç etmeye imkân yoktur. Para cezas ı nasıl ols a alınacağma göre, kapatmayı hakl ı gösterece k bir kötüniyeti n işaret i sayılabihnesi iei n (4) ayr ı gü n kıstasın ı (15 ) ay n gü n şeklind e değiştirmey i yerind e görürüz. b) Perakend e satı ş vesikalarında satı ş bedelinin eksi k yazılmı ş veya tari h gösterilmemi ş olmas ı halinde, perakend e satır? vesikası - nın hi ç düzenlenmemi ş sayılmas ı öngörülmektedir. Perakende satı ş vesikas ı üzerind e sadec e tarihi n göstc.rümemi ş olmasının b u derec e ağı r bi r fii l sayılmasın ı doğr u bulmamaktayız. Meselâ bi r evvelk i ve bi r sonrak i fişleri n tarih i üe, gün ü sarahatl e belli bir fişt e tari h yazılmasını n unutulm.u ş olmas ı halinde, b u fişi n hiç düzenlenmemi ş sayılmas ı kolaylıkl a savunulamas a gerektir. B u takdirde ols a ols a bi r usulsüzlü k cezas ı U37gulanmas ı düşünülebilir. c) Kendisin e ai t olmaya n perakend e satı ş vesikaların ı kulla - nanların işletmelerini n Mahkem e kararıyl a 6 a y il e 1 yı l arasmd a kapatılması öngörülmektedir. Bu hadisede bir kötüniyet belirtisi mevcuttur v e hükü m hakl ı görülebilir. d) Perakend e satı ş vesikas ı almaya n seyya r esna f içi n 50, TL. İlk normal cezanın iki kat, yan i 100', TL. olarak alınmas ı derpi ş edilmektedir. Kammızca, ekonomi k hayatımızd a v e vergiciliğimizde büyük zararla r doğura n işportacıh k müessesesini n bi r düzen e bağ - lanması içi n bu cemyı dah a d a arttırma k yerind e olacaktır. e) İşletm e Vergisin e tâbi emteanm, Verg i Dairesinin ittıla ı dışında bırakıla n bi r mahald e (Depola r dahil ) satılmas ı vey a tesli m edilmesi halinde, işletmeni n Mahkem e kararıyl a 6 ayda n 1 yıl a ka - dar kapatılmas ı öngörülmektedir. Bu fiil e gerçekte n ağı r bi r cez a verilmesi iktiza eder. Ş u var ki, önce bütün mükelleflere İşletm e Vergisin e tâbi emtea il e ilgili iç yerlerini Verg i Dairelerine bildirm e mecburiyet i konmabdır. B u bildir -

15 me zorunluluğunu n Verg i Usu l Kanunund a mevcu t olmas ı kanaatimizce yetmez ; zir a b u zorunluluğu n yerin e getirilmemesini n cezası V. U. K.'na gör e sadec e usulsüzlüktür. f) Kendilerin e 29. maddeye göre usulsüzlü k cezas ı kesüenlcrin, bunların tamamın ı ödemede n itiraz edemiyecekleri, ihtilâfı kazandık - ları takdird e ödedikler i cezanı n kendilerin e iad e olunacağ ı belirtilmektedir. Kanaatimizce b u hüküm, Verg i Hukukunu n prensiplerin e ayk b rı düşmektedir. Eğe r hükmü n gerekçes i vergi ihtüâflarm m yıllarc a rürmesi is e bunu n hâ l sureti, Mal î yarg ı sistemin i ıslâ h etmektir. 12) Tasany a bağl ı I No. lu tablod a Hizme t işletmeleri içi n öngörülen asgarî ve azamî vergi hadleri incelendiği zaman bunlann, % 5 Teklinde saptanan satış vergisi oranı ile hiç irtibatı olmayacak ve bütün Türkiy e içi n deği l d e sadec e büyü k ille r içi n hazırlanmı ş ol - duğu izlenimin i yarataca k şekilde, ço k yükse k tutulmu ş bulundu - ğu görülmektedir. Bunlarda n üzerind e durulmas ı gerekl i olanla r hakkındaki görüşlerimi z aşağıda sırasıyl a açıklanmıştır. a) Lokantaları n verg i hadleri bin hra ike n bin liraya çıkarılmaktadır. 300.C0O, liralı k bi r vergi hadd i % 5 satı ş vergisi oranm a gör e 6 milyo n liralı k bi r ciroy a tekabü l etmektedir. Böyle bir cironun îstanbufdaki e n büjâi k lokantala r içi n dah i bahs e konu olamıyacağ ı fülen sabittir. Halbuk i aıam î hadleri n hi ç olmazca İstanbul, Ankar a v e İzmi r gib i büyü k illerd e Iıullanılmas ı lâzı m geleceğine gör e fiiliyatt a gerçe k dış ı birtakı m vergile r ortaya çıka - cak demektir. Asgar î ha d olara k öngörüle n , lir a is e , liralı k bi r ciroy a tekabü l etmektedir. Aî?gar î verg i hadd i Türkiye'nin e n küçü k hasabasmd a dah i uygulanacağm a ve ahnaca - ğına göre, birço k Uimizd e bu haddi n gerçeği n ço k üzerinde bi r cir o varsayımma dayanacağ ı aşikârdır. Bu nedenl e tamame n gerçe k usulü n benimsenmes i zarur î mü - talâa edumektedir. b) Çalgısı z 3.smı f Lokantala r hâle n vergide n muaftır. Tasa - rıda b u tür lokantala r içi n liralık asgar î v e azamî vergi hadleri öngörülmektedir. Anadolımun birçok kasabasmd a 4.800, liralık asgar î vergiy e tekabü l ede n , liralı k yıllı k cir o ya - pacak 3. smı f lokant a bulunacağını'sanmıyoruz. Azam î ha d ola n

16 75.000, TL. ise 1,5 milyon liralı k bir ciroya tekabül etmektedir. Bu rakamm d a ço k yüksek ve gerçe k dış ı olduğ u meydandadır. Bu nedenl e 3. sınıf çalgısı z lokantalar içi n asgar î ve azamî hadlerin 1-5 bi n lir a olara k tespitin i tekli f ederiz. Heme n belirteli m ki, b u rakamla r üzerind e çok şey söylenebilir ve en doğrusu götürü ve asgar î verg i usulün ü kaldırıp, tamame n gerçe k usul e gidilmesidir. Aşağıd a çeşitli hizmet işletmeler i içi n öngörüle n asgari v e aza - mî hadle r içi n d e ayn ı görüş ü tekrarlama k isteriz. c) bi n liray a çıkarılmas ı öngörüle n meyhaneler e ai t hadlerin hi ç olmazs a mer'î hadler e indirilmes i yerind e görülmektedir. d) Sır f bi r fikir verme k üzere yukarıda birkaçın a değindiğimi z hizmet işletmelerini n heme n hepsinde, asgarî v e azam î hadleri n bü - yük ölçüd e arttırıldığ ı müşahad e olunmaktadır. Bunlarda n hâle n meri I No.l u tablod a mevcu t olanları n hadlerin i hi ç olmazs a esk i seviyelerine indirme k gereğin e işaret etmekl e yetinecek sadece yeni ihdas oluna n pozisyonla r hakkındaki görüşlerimiz i açıklamağa çalı - şacağız. Çalgısız 3. smı f meyhanele r il e çalgısı z birahanele r verg i kap - samına alınmakt a v e bin lir a asgar î v e azam î verg i hadler i öngörülmektedir. B u hadler 12 0 bin il â 3 milyon liralı k yıllı k ciroy a tekabül etmektedir. Memleke t realiteleri gözönün e alınara k b u had - lerin üâ 2 5 bin lir a şeklind e tespitini tekli f etmekteyiz. e) Barla r v e Pavyonlar, hâle n 1 1 No.lu tablod a ye r almakt a ve gerçe k usuld e vergiy e tâb i bulunmaktadır. Tasa n b u tü r işlet - meleri de I No. lu tabloya ithâl etmekte ve bin asgari ve azamî vergi hadleri öngörmektedir. Bu hadler yıld a 1 milyon v e 6 milyon liralı k bi r ciroy a tekabü l etmektedir. Bütü n Türkiye'd e ayn ı tablolar uygulanacağın a gör e b u ciroları n n e kada r gerçe k dış ı olduğu izahta n varestedir. B u hadleri n e n a z dörtte ü ç oranınd a da - raltıhnası yerind e görülmektedir. Diğe r tarafta n Amerika n barla r Tabloda zikr i geçen barla r ü e ayni nitelikt e ohnadığmda n pozisyona (Amerikan barla r hariç ) ibaresini n üâves i yerind e görülmektedir. f) Birahanele r içi n bin lira asgar î v e azamî vergi hadleri öngörülmektedir. Bu hadleri n d e e n a z yar ı yarıy a indirilmes i zarurî bulunmaktadır.

17 g) îthâ l vergiler i ödenmemi ş yabancı menşel i malla r konusun - daki görüş ve teklif lerimis dab a önc e açıklandığ ı cihetle, burada tek - rar edilmiyecektir. h) Seyya r olara k perakend e emte a ticaret i yapanla r içi n 3-5 bin liralı k asgar î v e azam î verg i hadler i öngörülmüştür. Pozisyon - da hang i emte a nevilerini n perakend e satışmı n kastedildiğ i açık - lanmadığından uygulamad a seyya r sebz e ve meyv e satıcıları d a b u pozisyona dahi l edüebüir. Kanaatimizc e pozisyon u <J I No.l u tabloda gösterile n mallar ı seyya r olara k perakend e satanlar» şeklind e kaleme alma k dah a doğr u olacaktır. i) Çayhane, Jaraathan e v e kahvehanele r verg i kapsamın a alınmakta v e bin liralık asgarî v e azamî vergi hadleri öngörülmektedir. Mesel â îstanbufda azam î ha d mutlak a kullanılacağın a v e , TL.h k verg i liralık bi r ciroy a tekabü l ettiğin e göre, rakamları n b u tü r işletmele r içi n n e derec e gerçe k dış ı olduğu ortadadır. Hâle n mer' î tablod a kı r bahçeler i içi n öngörüle n TL. İlk azam î ha d dah i tatbikatt a hak h şikâyetler i muci p olmuş v e işliyememiştir. B u itibarl a bahs e kon u hadleri n 1-25 bin lira şeklind e tâdüin i uygu n mütalâ a etmekteyiz. 13) Tasarıy a bağl ı I I No.l u tabloda, nisb î esas a gör e gerçe k usulde vergiye tâbi bazı hizmet işletmeler i il e emtea gruplar ı ye r al - makta olu p nisbet, % 5 şeklinde tektir. Tabloda işletm e v e emte a nev'inde n başka, emtean m girdiğ i Gümrük Tarif e Cetvelindek i fasıl numaralar ı ve aynca b u fasıl a gi - rip te vergi dışı bırakılmak istene n emte a çeşitleri, ismen zikredilmiyerek gümrü k fası l v e tarife numaralar ı il e gösterilmektedir. Herşeyden önc e şun u söyleme k gerekir ki, gümrük fası l v e ta - rife numaralar ı yazma k suretiyl e vergiy e tâbi ola n vey a verg i dış ı bırakılan emte a çeşitlerin i tayi n etme k v e bu suretl e problemi n hal - ledildiğini zannetmek hatal ı olur. Hele, gerek işletmeler, gere k müş - terüer içi n ağı r müeyyidele r öngörüldüğ ü d e hatırlanırsa, piyasa - da yalnı z ithalâtçılarc a büine n gümrü k giri ş tarif e cetvel i tekniği - ni, herkesç e biliniyo r farzedere k sistem i b u varsayı m üzerin e bin a etmenin sakıncaları, dah a belirgi n olarak ortay a çıkar. Bu nedenl e vergide n istisn a edile n mallar ı mutlak a isme n gösteımek zarur î bulunmaktadır.

18 Vergi kapsamının ço k genişletilmiş olması konusundaki görüşlerimizi dah a önc e gene l açıklama bölümünd e arzettiğimiz cihetl e burada tekrarında n kaçınılmıştır. ıı _ GAYRIMENKU L KıYME T ARTıŞ ı VERGİS İ : 1) Gene l Açıklama : Bilindiği gibi mevzuatımız a Sayıl ı Finansma n Kanun u il e giren Gayrimenkul Kıyme t Artığ ı Vergisi, Türkiye'deki arazi, ars a veya bunla r üzerindek i binaları n ivazl ı veya ivazız devi r v e temli - kinden v e bunları n karşılıkl ı olara k tramp a edilmesinde n doğa n değer farkların ı verguendirmektedir. Aynı değe r artışlarmm, bell i baz ı şartlarla. Geli r vergisin e d e tâbi olduğ u malûmdur. B u vakı a karşısınd a gayrimenku l kıyme t artışlannm nede n ayr ı bi r vergiy e tâbi tutulma k istendiğ i sual i ha - tıra gelebüir. Finansma n Kanununu n geçic i maddeler i nazar ı iti - bara alınırsa, Maliy e Bakanlığı yetkililerini n d e gayr ı resm î olara k beyan ettikler i üzere, aslınd a Gayrimenku l Kıyme t Artış ı Vergis i fiskal varida t sağlama k amacında n ziyade, beya n esasın a geçile n Emlâk Vergisind e bina, ars a v e araz i değerlerini n gerçeğ e uygu n bir tarzd a beyanın ı sağlama k üzer e getirilmiştir. B u itibarla, söz ü geçen vergid e bu def a yapılma k istene n değişiklikler i daim a b u görüş açışında n değerlendirme k icabeder. 2) Füıansma n Kanunu'nu n 34. maddesin e gör e vergini n mü - kellefi, gaynmenkuuler i devi r ve temlik ede n gerçek ve tüzel kişüer ^ dir. Tâd U tasarısı ile, ivazsız intikâllerde vergini n gayrimenkul u ik - tisap edenle r tarafmda n d a yüklenebilmes i öngörülmektedir. Bir gayrimenkul u bi r başkasına hib e ede n kimseni n bi r d e gayrimenkul kıyme t artış ı vergis i il e mükelle f tutulmamas ı prensibin i benimsememeğe imkâ n yoktur. Ş u va r ki, b u fıkr a olmas a d a gay - rimenkulu iktisa p edenlerc e vergini n yüklenilebilmes i mümkündür, fakat böyl e bi r anlaşm a V. U. K.'na gör e îdare'j â bağlamaz. Yen i fikra il e b u an a kaidey e bi r istisn a getirilere k b u yold a yapılaca k anlaşmanm idarc'y i de bağlaması isteniyorsa, bunu n dah a açı k ola - rak ifad e edilmesind e yarar vardır.

19 3) Finansma n Kanunu'nu n 33. maddesine gör e kanun î miras - çılara yapıla n şartl ı ve şartsız hibele r vergiden istisna edilmi ş iken tasan, 35. maddede yaptığı değişiklikle, bu tü r tasarruflar ı d a ver - gi kapsamm a alma k istemektedir. Kanımızca hâle n mer i hükü m gaye t hakl ı bi r sebeb e dayan - maktadır. Zir a verase t yoluyl a vuk u bulaca k intikâlle r gayrimen - kul kıyme t artışı vergisinde n istisna edildiğ i cihetle, yalnızca kanu - nî mirasçılara yapılaca k hibelerin d e vergi dışı bırakılması, bir sür e sonra uygulanaca k bi r istisnay ı ön e alma k anlamın a gelmekt e v e hiçbir suistima l ihtimal i d e bulunmamaktadır. Bu nedenl e meri istisn a hükmünü n ayne n muhafazasın ı uygu n mütalâa etmekteyiz. 4) Hâle n mer i geçic i 1. maddey e göre, tarihin e ka - dar (k i bu tarihte yeni Emlâk Vergis i Kanunu yürürlüğ e giriyordu) yapılacak intikâllerd e satıcılar, alıcıları n Etoılâ k Vergis i için beya n edecekleri verg i değerlerin i iktisa p bedel i olara k kabu l edebiliyor - du. Bu gün EmJâk Vergis i yürürlüğe girmiş, fakat değe r beyanı 1972 yılma ertelenmiştir. Tasan, sözün ü ettiğimi z geçic i 1. maddey i yürürlükten kaldı - rarak yerin e yeni bir Geçic i 1. madde getirmektedir. Bun a gör e : 'de n önc e iktisa p edilmi ş gaynmenkullerin ten sonr a beş yıl içinde ivazlı veya ivazsız intikâllerinde, ik - tisap maliyet i olarak, bunlan n iktisa p edildikler i tarihte bina v e araz i verguerin e matrah ola n tahrir vey a tadüât su - retiyle tespi t edilmi ş vergi değerlerinin b u tespiti n yapüdığ ı yıllara gör e (1, 5 U â 25 katı ) değişi k katsayılarl a çarpılmas ı sure - tiyle bulunaca k t u tarlan esa s alınacaktır. (İvazl ı intikâllerd e Em - lâk Ahm Vergisi, ivazsızlard a is e Veraset v e İntikâl Vergis i matrahımn tespitin e esa s ola n değer, hesabe n bulunaca k tutarlarda n da - ha yükse k ise, bu değerle r iktisa p maliyet i olara k kabu l edilebilecektir.) Anca k 'te n ' e kada r vuk u bulaca k intikâl - lerde mükellefler, dilerlerse, gayrimenkulu iktisap edenler tarafından Emlâ k Vergis i yürürlüğe girdikte n sonr a beya n olunacak verg i değerlerinin iktisa p maliyet i yerin e geçmesi - ni ve vergi tahakkukunun bu beyandan sonra yapılmasın ı isteyebilirler ;

20 il â tarihleri arasındak i intikâlle r içi n es - ki katsayılar a gör e iktisa p maliyet i hesaplanara k verg i verenler, yeni katsayılar a gör e verg i hesabın ı tale p edebilir - ler. Bu durumda, henü z hi ç uygulanmaya n yürürlüktek i hük - mü heme n ortada n kaldırma k yerin e b u hükm ü uygulamak, bizc e daha yerind e olacaktır. Zir a yukarıd a d a değindiğimi z üzere, aslın - da Gayrimenku l Kıymet Artışı Vergis i bir fiska l varida t sağlamak - tan çok. Emlâk Vergis i beyanlarının doğr u yapılmasın ı temin e ma - tuf bi r vergidir ve kıymet farklarının vergilem e rejimi, ası l yeri olan Gelir Vergis i Kanununda ye r almıştır. Diğer taraftan, hâle n mer' î geçic i 1. madded e öngörülen, ikti - sap maliyeti olara k Emlâ k Vergis i matrahı diy e beyan eduece k değerlerin esa s alınmas ı prensibinin, tâdi l tasarısında, niçi n sadec e ve tarihleri arasındak i intikâller e inhisa r ettiril - diği cây i sualdir. Kanımızca, gaynmenkul Kıyme t Artış ı Vergisin - de iktisa p maliyet i olara k Emlâ k Vergis i vergi değerlerin i almak, verginin teme l fikrin e dah a uygu n düşmektedir. Belli tarihlerl e smırlı, geçic i bi r takı m istisnaî vergüem e rejimler i getirmek, bi r gün farkl a yapıla n ik i intikâld e ço k değişi k verg i yükler i ortay a çıkmasmı tevlit edecekti r ki, bu d a vergid e adalet ilkesin i zedeleye - cektir. ni GİDE R VERGtLER Î : 1) Tasa n Sayıl ı Gide r Vergiler i Kanımu'nu n 4. maddesinin (i ) v e (j ) fıkralar ı ü e 12. maddesini yürürlükte n kaldırmak - tadır. 4. maddenin (i ) v e (j ) fıkraları, sağh k v e eğitiml e ilgili bazı eşya üe, ithald e gümrakte n mua f ola n eşyanın, dahud e alma n is - tihsal vergisinde n istisna edilmesin e Uişkin bulunmaktadır. 12. madde is e ayn ı muafiyeti, ithâld e alma n istihsa l vergisind e d e öngör - mektedir. Tâdil tasarısını n gerekçesind e mezkûr hükümleri n yürürlükıe n kaldırılmak istenmesini n neden i olarak, çeşitl i kuruluşlar a verile n gümrük muaflığ ı yüzünde n istihsa l vergisind e öneml i geli r kayıp - larına uğramldığmda n v e verg i iadesini n tatbikatt a güçlükle r ya - rattığmdan bahsedilmektedir.

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR Sirküler Tarihi: 22.12.2 Sirküler No : 29/2 Sirküler VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve 1.1.29 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

Tarih: 11.02.2015 Sa 91378753-010.06.01[40-03]

Tarih: 11.02.2015 Sa 91378753-010.06.01[40-03] dare Kararlar Tarih: 11.02.2015 Sa 91378753-010.06.01[40-03] ntikal eden olaylardan; - de haciz veya ihtiyati haciz bu- - Gayri resmi yoldan hurda va- maz du- - Nakliyecilik faaliyetinde kul- - - Veraset

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 51 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 51 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 51 İstanbul,30.09.2016 KONU : 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete de ; Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) ve Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/67 İstanbul, 15 Temmuz 2008 KONU : 5766 sayılı Kanunla

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk.

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/11 Ankara,02/01/2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2

Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2 dare Kararlar Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2 Konusu: KDV Kanununun (17/4-g) maddesi Vergisi (KDV) Kanununun 6552 -g) paz, safir, zebercet, inci) Sermaye Pi daki ithal ve teslimlerde KDV is- KDV Genel

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

lan K sinde yer verilen gelirleri ile ge tarih ve Katma T ya tarih ve veya

lan K sinde yer verilen gelirleri ile ge tarih ve Katma T ya tarih ve veya Mevzuat De i iklikleri 20.06.2015 tarih ve 29392 Vergi No: 453) Bu Teb- rine istinaden uygulanacak olan E-Yoklama Sistemine 20.06.2015 tarih ve 29392 Vergi Usul Ka No: 454) Bu Teb- olarak e-fatura ve e-defter

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2008/09 KONU : 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul, SiRKÜLER 2008/09 KONU : 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İstanbul, 17.06.2008 SiRKÜLER 2008/09 KONU : 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: TARİH : 26/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/152 6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI 02.01.2017/3-1 2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI ÖZET : 70 Seri No lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 2017 yılında uygulanacak ait emlak vergisine esas değerler yeniden

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NİN KALDIRILMASI DEĞERLENDİRMELER

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NİN KALDIRILMASI DEĞERLENDİRMELER VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NİN KALDIRILMASI TASARISI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER 15 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NİN KALDIRILMASI TASARISI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER GİRİŞ Veraset ve İntikal vergisinin kaldırılmasını

Detaylı