Finansman Kanun u ve Diğer Baz ı Vergi Kanunlarını n Tadil i Hakl<ın - daki Kanu n Tasarıs ı İLE Emlâk Vergis i Kanun u Tadi l Tasarısı Konusundak i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansman Kanun u ve Diğer Baz ı Vergi Kanunlarını n Tadil i Hakl<ın - daki Kanu n Tasarıs ı İLE Emlâk Vergis i Kanun u Tadi l Tasarısı Konusundak i"

Transkript

1

2 İSTA BU L ' Finansman Kanun u ve Diğer Baz ı Vergi Kanunlarını n Tadil i Hakl<ın - daki Kanu n Tasarıs ı İLE Emlâk Vergis i Kanun u Tadi l Tasarısı Konusundak i Görü ş ve Tekliflerimi z

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ B Î R Î N C Î K ı S ı M GENEL GÖRÜŞLE R ÎKÎNCÎ KISI M FtNANSMAN KANUN U V E DteER BAZ I VERO Î ILANUNLARINI N TADUİ HAKKIND A KANU N TASARIS I KONUSUNBAK Î GÜRÜ Ş VE TEKLtFLERÎMt Z I ~ İŞLETME VERGÎS t Tl GAYRIMENKU L KıYME T ARTıŞ ı VERGIS I ııı GÎDE R VERGILER I ıv ^ EMLÂ K ALı M VERGIS I V DAMG A VERGIS I VI HARÇLA R Ü Ç Ü N C Ü K ı S ı M EMXAK VEROÎS Î KANUN U TADÎ L TASARIS I HAKKIND A GÖRÜŞ V E TEKLİFLERİMİ Z GENEL AÇIKLAM A ı BİN A VERGİS İ ıı ARAZ İ VERGİS İ ııı BİN A V E ARAZ İ VERGİS İ İÇİ N MÜŞTERE K HÜKÜMLE R

4 FİNANSMAN KANUN U VE DİĞER BAZ I VEKG İ KANUNLAKINÎN TADÎl J HAKKINDAKt KANU N TASARIS I İLE EMLAK VERGİS İ KANUN U TADİL TASARIS I KONUSUNDAK İ GÖRÜŞ VE TEKLİFLERİMİZ GİRİŞ: Maliye Bakanlığ ı tarafında n hazırlana n v e Eakanlat - Kunılun - dan geçe n ik i Kanu n tasarısı, Parlâmento'y a sunulmu ş bulunmak - tadır. Bunlarda n bir i tarih, saj^ı Finansma n Ka - nununda v e diğer bazı vergi kanunlarında, diğer i de ta - rih Sayılı Emlâk Vergis i Kanununda birtakı m değişiklikle r yapılmasını öngörmektedir. Aşağıda he r il d tasa n hakkındak i görü ş v e tekliflerimi z sı - rasıyla arzedilmeğ e çahşılacaktır. Anca k b u tekni k izahlar a girme - den önce, gene l nitelikt e baz ı hususlar a değinme k istiyoruz. BÎRÎNCt KISI M GENEL GÖRÜŞLE R Son birka ç yılda n ber i Tür k Maliye tarihinde, dünyad a benze - rine rastlanmaya n bi r tutu m dikkat i çekmektedir. Her bütçe ile birlikte yen i vergile r ihdası, mevcu t vergüeri n kapsamm m genişletil - mesi vey a tarifelerini n ağırlaştınhnası, kam u iktisad î teşekkülleri - nin mamuller i U e tekel maddeleri fiatlarma za m yapılması adet a bi r alışkanlık halin e gelmiştir. Vergi 3rülderini n ağırlaştınlmasm a üişki n çeşitl i kanunların ta - şanları üzerind e bunda n önc e düzenlediğimi z rapor v e mütalâalard a

5 da işaret ettiğimiz üzere, her yıl yeni yeni finansman kaynakla n ara - mak zorund a kalınması, öncelikt e mevcut vergileri n hasılatınd a çe - şitli nedenlerl e arzulana n ölçüd e organi k bir artı ş sağlanamamasın - dan, sonr a d a Bütçe^ni n geîir-gider dengesinin daima geli r açısında n ele alını p giderlerd e rasyonelleştirmey e gidilememesinde n iler i gel - mektedir. Bu tutumun memleket ekonomisi yönünden ne derece zararlı olduğu, he r geçe n gü n bira z dah a belirgi n bi r hald e ortay a çıkmak - tadır. Diğer tarafta n yılmd a yapıla n devalüasyon, bun u müte - akip Devle t Personel Kanunımu n mal î hükümlerini n uygulanmasın a başlanması v e bu uygulamanm bütçey e ilk tahminleri n ço k üstünd e yük tahmi l etmesi, fiatlard a oldukç a öneml i yükselişleri muci p olmuştur. İçind e bulunduğumu z ekonomi k ortamda, fia t hareketlerin i daha d a kamçılıyacak ve geçim sıkmtısm ı daha d a ağırlaştıraca k ye - ni vergile r vey a verg i zamlar ı getirilmesinde n endiş e duymamağ a imkân yoktur yılınd a çıkanla n Finansma n Kanun u tasa. n halind e iken hazırlayıp Ugil i mercilere takdi m etiğimi z rapord a d a belirttiğimi z gibi, alma n verguem e tedbirlerini n muhteme l ekonomi k tesirlerini, her tedbi r içi n ayr ı ayr ı değil, tüm olara k el e alı p değerlendirme k icabeder. Bu görüşümüzd e n e kada r hakl ı olduğumuz, içinde bulun - duğumuz yılında, mesel â inşaa t sektöründ e v e dolayisiyl e bü sektörle doğruda n doğruy a ilişkis i ola n çok çeşitli sanayi kouannd a ortaya çıka n endiş e verici durgunlukla bell i ohnuştur. Yine söz ü geçen raporumuzda, yen i vergi yüklerini n fiatla r ge - nel seviyesind e yaratacağı yükselişi n Devle t yatınmlannı d a paha - lılaştıracağma, bunu n is e geür-gider dengesinin yeniden bozulmasına yol açacağın a işare t edilmişti. Bugü n d e ayn ı mütalâay ı tekrarla - mak yerind e olur. Öte yanda n tarı m sektörünü n optima l bi r hâsıla t sağlıyaca k tarzda vergüendirihnesi, Maliy e TeşkUâtı reformunu n gerçekleştiril - mesi, işportacılığı n bir nizam a bağlanmas ı gib i konuların bi r a n ev - vel çözümlenmes i halinde verg i hâsılatında ço k önemli artışlar sağ - lanacağı rahatlıkl a söylenebüir. Modem vergiciliği n en ziyade üzerind e durduğ u verg i psikolo - jisi ve vergi mukavemeti konulan, maalesef bu def a d a lâyı k olduğu

6 önemle el e alınmamı ş görünmektedir. Verg i hasılatın ı optima l bi r seviyeye çıkarmanı n e n öneml i şartlarından bir i d e şüphesiz, îdare - mükellef ilişkilerin i demokrati k esaslar a gör e ve bi r işbirliğ i zihni - yeti içind e geliştirmektir. N e mükellef idarey i «Umac:», n e d e idar e mükellefi «kaçakçı» gözüyl e görmeli, vergiy i vereni n he r futatt a fikir v e mütalâasını n alınmas ı v e bu zümreni n eğitilmes i idareni n temel görevlerinde n bir i olmahdır. Yine ayn ı görü ş açısında n hareketl e bi r husus a dah a değinme - den geçemiyeceğiz. Bir vergi kanunu tasarısını n henüz Bakanlar Ku - rulundan geçi p Hükümeti n mal ı olmadan, vey a hi ç olmazs a Parlâ - mentoya sevkedilmede n önc e çeşitl i Bakanhklarda n sorulduğ u gib i özel Sektörü n bire r kam u kurum u ola n mesle k teşekkülerini n d e mütalâalarının istenm.esi, kanaatimizc e yukarıd a sözün ü ettiğimi z işbirliğinin teessüsünd e büyü k ro l oynayacaktır. Bütü n ısrar h talep - lerimize rağmen bu husus b u defa d a sağlanamamış v e iki kanun ta - sarısı anca k Parlâmentoy a şevkinde n sonr a alınabilmiştir. Aşağıda, ik i kanu n tasarısınd a ye r ala n çeşitl i vergi kanunlan - na ilişki n değişikliklerden, üzeninde durulmasın ı faydal ı bulduğumu z hususlar hakkındak i görüşlerimiz, arzcdilmeğ e çalışılacaktır. İKİNCİ KISI M FİNANSMAN ÎİANÜN U VE DÎGEE BAZ I VEK T İ KANUNLARININ TADÎL Î HAKKIND A KANU N TASARIS I KONUSUNDAKİ GÖRÜ Ş VE TEKLÎFLERÎMÎ Z I ~ İŞLETM E VERGİSİ : 1) Gene l Açıklama: Bilindiği gib i İşletm e Vergis i mal î mevzuatımız a 1970 ' yıhnd a 1318 sayılı Finansman Kanun u il e giren yen i bir mükellefiyettir. B u vergi bir kısım malların perakend e satışı safhasında alma n satı ş vergisi il e yine bir kısı m hizme t işletmelerinde n alma n eğlenc e ve isti - rahat yerler i vergisinde n oluşmaktadır. Bu vergini n kabul ü il e Türkiye'd e harcamala r üzerinden, bir i

7 istiheal vergisi, diğer i satı ş (işletme ) vergis i olma k üzer e ik i ayr ı vergi alınmağ a başlanmıştır. İşletm e vergisini n taraftarlar ı bu ver - giyi bellibaşl ı iki yönden savunmaktadn-^lar : Söz ü geçenler e göre İşletme Vergis i sayesinde : Orta k Pazar'ı n orta k vergis i ola n Katm a Değe r Vcrgi - si'ne geçi ş içi n hazırlıkl ı olmak ; Perakend e satı ş safhasın ı kavrama k v e vesik a nizamı - na bağlama k suretiyl e Geli r v e Kurumla r Vergisindek i vergi ziyam a sebebiye t veren kapılar ı kapatmak ; mümkün olacaktır. Maliye Bakanlığını n benimsediğ i bu görüşler e katılmağ a imkâ n bulamıyoruz. Bilindiğ i gib i Katm a Değe r Vergis i yalnı z perakend e satış cafhasmda değil, üretimden tüketime kada r malların he r e l değiştirmesinde (v e dolayisiyl e değerin e bi r ilâved e bulunulmasında ) abnan bi r vergidir. Bu vergide temel kaide, he r verguem e safhasm - da ödenece k verginin, bir öncek i safhada ödene n verginin düşülmes i suretiyle bulunmasıdır. B u itibarl a perakend e safhad a alma n bi r satış vergisini n Katm a Değe r Vergisin e geçiş e zemi n hazırlam as ı zannedildiği kadar kola y değildir. Bu vesil e ü e heme n belirtme k ge - rekir ki, Katm a Değe r Vergis i bün^/es i v e tekniğ i il e so n derec e komplike, gere k idar e gere k mükellefle r içi n yeterinc e yetişmi ş v e organize olmay ı gerektire n bi r vergidi r v e e n zo r uygulandığı saf - ha d a perakend e satı ş sahfa :ıdır. B u zorluklar nedeniyl e Avrupa'nın bu yönlerden en ziyade gelirmiş (6 ) ülkerıinin vücud a getirdiği Orta k Pazar'da b u vergiy e geçi ş büyü k direnmeler e v e zorluklar a maru z kalmış ve hatta İtalya so n defa b u geçi^^ i bir ker e dah a erteletmiştir. Bu itibarl a Türkiy e içi n üzerind e henü z yeterinc e durulmamı ş olan ve sadece bir kavram olara k büine n Katm a Değe r Vergisine geçişi, bir mut a (veri ) olara k alı p bu geçiş e hazırlanma^/ ı e n zor safh a olan perakend e safhada n başlatma k tutarl ı bi r yo l olara k görün - memektedir. İşletme Vergisini n Geli r v e Kurumla r Vergisine] o verg i ziyam ı önliyeceği iddialar ı da, il k nazard a n e kada r cazi p görünürs e gö - rünsün, Türkiy e içi n fazla ümi t bağlanaca k bi r şe y değildir. Küçük ve dağınık işletmeleri n hâki m bulunduğ u ekonomilerd o perakende ti - caretin disipli n altm a alınmas ı ço k zor, hatt a imkânsızdır. Kanaa - timizce b u ekonomilerd e vergi ziyamı n önlenmesi, kaynakların kont -

8 rol altın a alınmas ı il e daha kola y ve daha a z masrafl a sağlanabilir. Yoksa, bugü n yapıldığ ı gibi, kontro l eleman ı adedin i v e cezalar ı arttırmak meseleni n çözüm ü içi n yeterl i olmadığ ı gibi, fiill e cez a arasında bulunmas ı gereke n deng e d e bi r taraf a bırakılmaktadır. İşletme vergisini n bi r yıllı k uygulaması b u görüşlerimiz i haklı çıka - rır niteliktedir. Diğer taraftan perakend e safhad a v e tüm verg i sisteminde ver - gi ziyam ı önlemenin, polis tedbirleri v e ağı r cezalarl a değil, mükelleflerin eğitilmesi, verg i ahlâkını n tesisi, Verg i Kanunlarm m etki n bir biçimd e uygulanması yoluyl a sağlanabileceğ i bütü n Dünyad a tespit v e kabu l edumiştir. İşletme Vergis i hakkında dah a ço k şey söylenebilirs e de, endi - şelerimizde zamanı n biz i haksı z çıkarmasın ı temenn i edere k şimdi, Tasanıi'n maddeler i hakkmdak i görü ş v e mütalâalarımız ı arzetme - ğe çalışacağız. 2) Finansma n Kanunu'nu n 11. maddesine gör e işletm e vergi - sine yalnız, Kanun a bağl ı ü. No. lu tablod a yazıl ı emtean m pera - kende satış ı ü e baz ı hizme t işletmeler i v e I. No. lu tablodak i diğe r bazı hizme t işletmeler i tâb i bulunmaktadır. Tasarı, esa s itibariyl e he r türl ü emtean m perakend e satış ı il e I. v e I I numaral ı tablolard a ye r ala n hizme t işletmelerini n vergiy e tâbi olmasını, anca k mezkû r tablolard a yazıl ı olmaya n emtean m d a Bakanlar Kurul u Kara n v e Bütçe Kanunlar ı il e tablolara ilâv e edilebilmesini öngörmektedir. Tasany a bağl ı Tablola r incelendiğ i za - man işletm e vergisin e tâb i ola n ma l gruplarının, hâle n mer' î tablo - lardakine kıyasl a bi r hayl i genişletildiğ i v e Gümrü k Fası l numara - ları itibaru e gösterildiğ i görülmektedir. 11. madd e tâdi l tasansmdak i ifadey e göre, şimdili k yalnı z tab - lolarda kayıtl ı emtean m perakend e satış ı işletm e vergisin e tâb i ola - cak, faka t üerd e vergini n kapsam ı genişletilebilece k demektir. Kanaatimizce vergiy e tâb i malları n listes i zate n ço k genişti r ve içind e bulunduğumu z ortamd a bu kada r geni ş kapsaml ı yaygı n bir satı ş vergisini n haya t pahalılığ ı yönünde n yaratacağ ı olumsu z etkiler ağı r olacaktır. Durum böyl e iken, b u kapsam m hel e Bakanla r Kurul u Karar ı ile genişletümesin e ceva p verilmesi, müstehlik hal k tabakalarm ı ba -

9 zı malların he r a n vergiy e tâbi tutulabileceğ i endişesiyle, fuzuh bi r takım harcamalar a sevkedece k ve b u d a ekonom i üzerindek i enf - lâeyonist baskıy ı ağırlaştıracaktır. Binnetice, verginin kapsamını n genişletilmesin e taraftar bulun - mamakla beraber, bi r kapsa m genişlemesin e gidilecekse, bunun an - cak kanunl a yapılabilmes i görüşünd e olduğumuz u arzetme k isteriz. 3) Bilindiğ i gibi hâlen mer' î hükümler e gör e işletm e vergisin e tâbi hizme t işletmelerind e (ihtiyar î olma k üzere ) götür ü vergilem e sistemi vardır. Tasanda götürülük, esa s itibariyl e kaldmlmakta, yalnı z seyyar olarak perakend e ma l satanla r üe, bilardo, piyango, masa futbolu, sam amc a v.s. oyu n salonla n U e çayhane, kahvehan e v e kıraatha - nelerin, münhasıra n götür ü vergiy e tâb i olacağ ı belirtilmektedir. Tasanda I No. lu tablod a hizme t işletmeler i içi n öngörüle n as - gari v e azam i verg i hadler i yenide n düzenlenmi ş v e bu hadler i bi r misline kada r arttırmağ a vey a kanun î hadd e indirmeğ e Bakanla r Kurulu'nun yetkil i kılınmas ı öngörülmüştür. İlerde d e değineceğimi z üzere, I No. iu tablod a ye r ala n asgar i ve azam î hadler, satı ş vergis i nisbet i olara k hizalarınd a gösterile n nispetle organi k bi r tarzd a ügüidir. B u nisbe t hâle n % ara - smda iken, tasarıd a (bi r istisn a hariç ) % 5 olara k öngörülmüştür. 0 hald e tablodak i asgar i v e azam î verg i hadler i işletmeleri n ciro - lannm % 5İne tekabü l etme k durumundadır. B u itibarl a % 5 nis - peti sabi t kah p asgar î v e azam î hadler i Bakanla r Kurul u Kara n il e bir mislin e kada r arttırmak, kanunu n amacın a v e tabloları n düzen - lenmesindeki temel fikr e aykır ı bi r davranı ş olacaktır. Binnetice mezkû r hükmü n tasarıda n çıkarılmas ı gerektiğ i görüşündeyiz. 4) Tasar ı il e Kanuna Mükerre r 11. madde getirilmekte v e mezkûr madded e yukarıd a 3. madded e açıkladığımı z istisnalar dışında, 1 No. lu tablodaki hizmet işletmelerini n perakend e satı ş vesikası kul - lanarak tahsi l edecekler i vergileri ödeyecekleri, yalnız b u vergileri n yıllık tutarını n kendiler i içi n takdi r edilmi ş götür ü verg i miktarla - rından aşağ ı olamıyacağ ı belirtilmektedir. Madded e ayrıc a seyya r olarak perakend e ma l satanlar m perakend e satı ş vesikas ı kullan - malarının ihtiyar î olduğ u açıklanmaktadır.

10 Görüldüğü üzere, Mükerrer 11. madde işletme vergisind e asgar i vergi esasmı getirmektedir. İlerd e 20. madde hakkmdak i izahlarımı z sırasmda d a değineceğimi z üzere, I No. lu tablodak i hizme t işletme - leri kendiler i içi n ciroların a gör e takdi r olunaca k götür ü vergiler i ödeyecekler, perakend e satı ş vesikalar ı il e tahsil ettikler i vergueri n yıllık toplamı bu götürü vergiden fazla çıkars a fazlasın ı bi r düzeltme beyannamesi verere k ayrıc a Verg i Dairesine yatıracaklar, eksi k çıkarsa kendilerin e bi r iaded e bulunulmıyacak, başk a bi r deyiml e götürü verg i asgar î verg i halin i alacaktır. Bu görüş e katılmağ a imkâ n göremiyoruz. Bir verg i y a götür ü veya gerçe k usull e alınır ; fiil î sonu ç Maliy e lehine is e gerçe k usul, aleyhine is e götür ü usu l diy e te k tarafl ı işleye n bi r mekanizmay ı benimsemek kola y değildir. Bu itibarl a Tasarm m ik i şıkta n birin i benimsemes i ve maddelerin b u tercih e gör e kalem e alınmas ı uygu n olur. 5) Bilindiğ i gibi. Finansma n Kanunu'nu n 12. maddesine göre, bazı ma l çeşitler i hariç, belediy e içi nüfusu 'i n altındak i yer - lerde faaliyett e buluna n mükellefle r İşletm e Vergisinde n muaftır. Tasarıda b u nüfu s haddi, İ l v e ilç e merkezler i dışınd a kala n v e belediye iç i nüfus u emte a ticaret i içi n 5.000, hizme t işletmeler i içi n olara k değiştirilmekte, köylerd e nüfus a bakmada n ta m mu - aflık getirilmes i öngörülmektedir. B u değişikliğ i benimsemekt e v e hâlen mer' î hükmü n yarattığ ı haksı z rekabet i ortada n kaldıracağın a inanmaktayız. Maddede «II. Sayılı Tablonun 5. pozisyonunda yazılı olanlar ha - riç» denme k suretiyle, otel, motel ve mokamplarda b u muaflığı n uy - gulanmıyacağı d a kaydedilmiştir. Mezkû r pozisyond a sadec e bele - diye sınırlar ı dışmdaki otel, motel ve mokomplar öngörüldüğüne göre, belediy e içi nüfusu esa s alma n bi r muafiye t hükmünd e b u işlet - melerin yer i olmama k gerekir. Başk a bi r deyiml e söz ü geçe n işlet - meler sadece belediye smırları dışmd a oldukları takdirde işletm e vergisine tâb i bulundukların a göre, belediy e sınırları içind e (nüfus u n e olursa olsun ) zate n mükellefiyetler i bahs e kon u değildir. Bu itibarl a 12. madde tâd ü tasarısınd a parante z içindek i hükmün, metinde n çı - karılması yerind e göıülmektedir. 6) Mer' î 13. maddeni n 1. fıkrasında, götür ü vergileri n asgar î

11 ve azam î hadle r arasmd a ena z 3, enço k 6 derec e halind e komisyonlarca tespit i öngörüldüğ ü halde, tâdi l tasarısınd a bu derecele r en a z 6, enço k 1 0 sekimd e değiştirilme k istenmektedir. Dereceleri n dah a da arttırılması, (Meselâ en çok 15 derece) gerçeğ e yaklaşma yönün - den yerind e olacaktır; b u husus dah a önc e Maliy e Bakanhğı'na tak - dim ettiğimi z rapo r v e mütalâalarımızd a d a belirtilmiştir. Diğer tarafta n bu konud a başk a bi r husu s üzerind e d e durma k isteriz. Asgar î ve azamî hadle r arasınd a enço k 6 (tasarıy a gö: e 10) derecenin tespit i sırasında, Komisyonları n bu azam î dereceler i mut - laka kullanmalar ı şar t olmama k gerekir. Zira, memleketimizi n çeritli bölgelerini n ekonomik özellikleri birbirinden farkl ı olduğundan, bunun böyl e olmas ı mantık icabıdır. Nitekim, geçmiş devrede bu hu - surrun, Tealiye Bakanlığınca yazışma yoluyla sağlanmasına çalışılmış, fakat uygulamada, yin e d e yanlı ş anlamalar a rastlanmı ş v e duru - mun anca k Merke z Komisyonunda düzeltilmesi kabi l olabilmiştir. Bu nedenl e Komisyonlarc a he r derecey e tekabü l ede n götür ü vergi hadlerini n takdir i sırasınd a mutlak a 1 0 derecenin d e kullanıl - masının zorunlu olmadığının, bi r kanı m hükm ü halin e getirilmes i yerinde olacaktır. 7) Tasa n ü e Finansma n Kanunu'n a Mükerre r 14. madd e ge - tirilmektedir. B u maddey e gör e İşletm e Vergisini n nispet i % 5, fa - kat ithâ l vergi ve resimleri ödenmede n yurda gire n mallar ı rata n i^. - letmeler içi n % 25'tir. Bu işletmele r (günlü k hayatımızdak i adıyl a Amerika n Pazarla - rı) I No. lu hizme t işletmeler i Tablosun a konmu ş v e , TL. asgarî O, TL. da ayam î verg i hadd i öngörühnüştür. Tablo - nun 10. pozisyonunda «bu malları diğe r emte a ü e b^tiikt e satanla r dahü» denilmiştir. B u ifadeye gör e bir mağazan m ciros u içinde mecelâ % 90'ı yerl i mal ı vey a ithâ l vergiler i öndemiıl ş yabanc ı malı, % lo' u ithâl vergileri ödenmemi ş yabancı mah olsa, veya so n grub a dahil ma l satı ş cirosu çok cüz'î bi r ı akamı teşki l ets e dahi, o işletme yine dc yılda en a z , lir a işletm e veıgis i ödeyecek demektir. Buradaki adaletsizli k ortadadır. Maksat, Odamızı n ötedenberi savunduğu üzere, Amerika n Pazarlarını n bi r nizam a bağlanmas ı (hatt a kapatılması) is e bu bir yasak kararı üe sağlanabilir. Aks i halde sözü geçen mallar ı I I No. lu tabloya alma k v e yalnız bu cms malları n pe - rakende satışınd a % 25 veya dah a yükse k nispett e verg i alma k e n tutarlı yo l olacaktır.

12 8) Finansma n Kanunu'nm ı 20. maddesind e yapıla n bi r deği - şiklikle, satı ş vergis i beyannames i vermeğ e mecbu r ola n mükellef - lerden I No. lu hizme t işletmeler i Tablosun a girenlerin, he r takvi m yılı içi n ertesi yılı n Oca k ayında, takvi m yıl ı içinde perakende satı ş vesikalarıyla tahs U ettikler i satı ş vergileri toplaımnı gösteren bir düzeltme beyannames i vermeler i öngörülmektedir. Yı l içinde iş i bıra - kanlar b u düzeltme beyannamesini iş i bırakma aym ı izleye n ayın 1 5 inci gün ü akşamın a kada r vereceklerdir. Diğer tarafta n 23. madded e yapıla n değişiklikle, düzeltm e be - yannamesi vermeğ e mecbu r olanları n asgar i vergüerin i 6 taksitt e ödemekle beraber, perakend e satı ş vesikaları il e tahsil ettikler i ver - gi, asgar î vergide n fazl a is e fark ı düzeltm e beyannamesin i verm e süresi içind e ödeyecekler i belirtilmektedir. Maddede, asgar î vergi - nin tahsi l edile n vergide n fazl a olmas ı halind e fark m iad e edilmi - yeceği, veresiy e satışı n peşi n satı ş hükmünd e olduğun a d a işare t olunmaktadır. Kez a yine 23. madde tâdi i tasarısında. Verg i Dairesi gerekli görürs e I No.l u tablod a yazı h hizme t işletmelerin i işleten - lerden yılhk götürü veya asgarî vergisinin % 251 oramnda, 6183 Sayılı Kanund a bell i edile n neviden, temina t isteyebileceğ i yazılıdır. Argarî verg i konusunda, dah a önc e görüşümüz ü açıklamıştık. Bir ker e dah a belirteli m ki, ya götür ü y a d a gerçe k vergileme usullerinden birini n tercih î v e terci h edilece k usulün ta m v e kâmi l şe - kilde uygulanması, e n doğr u davranı ş olacaktır. Veresiye satışı n peşi n satı ş hükmünd e sayılmas ı fikrin e d e ka - tılamıyoruz. Zira işletm e vergisini n ası l mükellef i müşter i olduğun a göre, müşteriden tahsi l edilmeyen bir verginin peşin olarak ve.ıg i dairesine ödenmesi, işletmeler i mal î yönde n sıkıntıy a düşürmektedir. Bu konud a istihsa l vergisind e öngörüle n sistem e benze r bi r usulle, ödeme kolaylıklar ı tanmmas ı muvafı k mütalâ a edilmektedir. % 25 teminat istenmes i konusun a gelince ; tasan bu aland a ida - renin ta m bi r itimatsızlı k havas ı içind e olduğun u göstermektedir sayılı Kam u Alacaklarını n Tahsi l Usul ü Hakkmdak i Kanunda, hangi hallerd e temina t isteneceğ i belirtilmiş olup «Vergi Daires i gerekli görarse» gibi, objekti f olmaya n bir kıstasl a mükellefler i fuzul î bir takı m külfetlerl e karş ı karşıy a bırakmak, kanaatimizc e yerind e değildir. 9) Tasa n Finansma n Kanununu n mer i 27. maddesin i kaldır -

13 makta v e yerine «iad e oluna n malları n vergisi» başlıklı, ayn ı numa - rayı taşıya n yen i bir madd e getirmektedir. B u maddede, iade edilen veya değiştirile n malları n vergisini n iad e vey a mahsu p edilemiye - ceği belirtilmektedir. Bilindiği gib i emte a ticaıetind e işletm e vergisin i doğura n olay, II No. lu tablod a ye r ala n emtean m perakend e satışıdır. Satıla n bi r malın müşter i tarafında n iades i halind e vergiy i doğuran satı ş akt i ortadan kalkmakt a v e dolayısıyl a verginin d e ma l bedel i ile müşte - riye geriy e verilmesi gerekmektedir. Satıla n bi r malı n iades i il e yerine başk a bi r malı n aimmas ı halind e d e duru m aynıdır. Tasarının getirdiğ i esas ı benimsemeğ e imkân yoktur. Böyl e bi r hükmün sevkedilmesi, iade müessesesini n kötüy e kullanılmas ı endi - şesinden iler i geliyorsa, b u endişey i bertara f edece k mazbu t esas - lar getirilmes i ve ağır müeyyidelere bağlanması her zama n mümkündür v e bu husust a tekli f getirmeğ e amad e bulunmaktayız. 10) Mer i 28. maddede «itira z isteğ i işletm e Vergisini n asgar î veya mükellefçe kabul oluna n dereceye tekabül ede n miktarının tah - silini durdurmaz» denilmektedir. Tasarı il e bu hüküm, «İşletm e Vergisine itiraz, vergini n vadeler i gele n taksitlerini n tahsilin i durdur - maz» halin e getirilme k istenmektedir. Maddenin değişikli k tasarısmda, vadede n v e taksitlerde n bah - sedildiğine göre, kastı n yin e götür ü vey a asgar î verg i olduğ u anla - şılabilir. Durum böyle.ise maddeni n esk i hal i kanımızc a daha iyidir. Maksat, gerçe k usulü d e içine alacak tarzda tü m işletm e vergisi için itirazın tahsilat ı durdurmamasın ı temi n ise, o zama n götür ü vergi - leme içi n hâle n mer i hükm ü ayne n almak, gerçe k usu l içi n d e bu - na, V. U. K.'nun 389. maddesindeki, itirazın vergini n yalnı z ihtuâfl ı kısmının tahsuini durduracağ ı hükmün ü ilâv e etmek daha doğr u olacaktır kanısındayız. 11) Perakend e satı ş vesikalarmm kullanılmamas ı vey a alınma - ması halind e kesilece k cezalarl a ilgü i 30. madde hükmü, tasa n il e bir hayl i genişletilme k istenmektedir. Getirilme k istene n değişiklik - ler şunlardır : a) Bi r yı l içinde (4 ) ayr ı günd e perakend e satı ş vesikas ı kul - lanılmadığı tespi t oluna n milkellefleri n işletmelerinin, Mahkem e kararı ile 3 aydan a s olmama k üzere (1 ) yıla kadar kapatılmas ı öngö - rülmektedir.

14 Kanaatimizce bu, ço k ağır bi r cezadır. Müşter i yoğunluğunu n çok fazl a olduğ u günlerde (ayı n il k günleri, bayra m arifeleri, yılba - şına yakı n günler, mevsi m son u tenzüâtl ı satı ş devreler i gibi), tez - gâhtarların unutkanlık, telâş veya hatalan sonuc u bu durum he r za - man ortay a çıkabuir. Bunu, işletmeler i iflâs a mahkû m etme k anla - mına gelece k bi r şekud e cezalandırmak, fiill e cez a arasmd a bulun - ması gerekl i deng e yönünde n savunulamıyacağ ı gibi, verg i psikolo - jisi ve idare-mükellef ilişkilerini n geliştirilmes i ve ıslâhı açısmda n d a terviç etmeye imkân yoktur. Para cezas ı nasıl ols a alınacağma göre, kapatmayı hakl ı gösterece k bir kötüniyeti n işaret i sayılabihnesi iei n (4) ayr ı gü n kıstasın ı (15 ) ay n gü n şeklind e değiştirmey i yerind e görürüz. b) Perakend e satı ş vesikalarında satı ş bedelinin eksi k yazılmı ş veya tari h gösterilmemi ş olmas ı halinde, perakend e satır? vesikası - nın hi ç düzenlenmemi ş sayılmas ı öngörülmektedir. Perakende satı ş vesikas ı üzerind e sadec e tarihi n göstc.rümemi ş olmasının b u derec e ağı r bi r fii l sayılmasın ı doğr u bulmamaktayız. Meselâ bi r evvelk i ve bi r sonrak i fişleri n tarih i üe, gün ü sarahatl e belli bir fişt e tari h yazılmasını n unutulm.u ş olmas ı halinde, b u fişi n hiç düzenlenmemi ş sayılmas ı kolaylıkl a savunulamas a gerektir. B u takdirde ols a ols a bi r usulsüzlü k cezas ı U37gulanmas ı düşünülebilir. c) Kendisin e ai t olmaya n perakend e satı ş vesikaların ı kulla - nanların işletmelerini n Mahkem e kararıyl a 6 a y il e 1 yı l arasmd a kapatılması öngörülmektedir. Bu hadisede bir kötüniyet belirtisi mevcuttur v e hükü m hakl ı görülebilir. d) Perakend e satı ş vesikas ı almaya n seyya r esna f içi n 50, TL. İlk normal cezanın iki kat, yan i 100', TL. olarak alınmas ı derpi ş edilmektedir. Kammızca, ekonomi k hayatımızd a v e vergiciliğimizde büyük zararla r doğura n işportacıh k müessesesini n bi r düzen e bağ - lanması içi n bu cemyı dah a d a arttırma k yerind e olacaktır. e) İşletm e Vergisin e tâbi emteanm, Verg i Dairesinin ittıla ı dışında bırakıla n bi r mahald e (Depola r dahil ) satılmas ı vey a tesli m edilmesi halinde, işletmeni n Mahkem e kararıyl a 6 ayda n 1 yıl a ka - dar kapatılmas ı öngörülmektedir. Bu fiil e gerçekte n ağı r bi r cez a verilmesi iktiza eder. Ş u var ki, önce bütün mükelleflere İşletm e Vergisin e tâbi emtea il e ilgili iç yerlerini Verg i Dairelerine bildirm e mecburiyet i konmabdır. B u bildir -

15 me zorunluluğunu n Verg i Usu l Kanunund a mevcu t olmas ı kanaatimizce yetmez ; zir a b u zorunluluğu n yerin e getirilmemesini n cezası V. U. K.'na gör e sadec e usulsüzlüktür. f) Kendilerin e 29. maddeye göre usulsüzlü k cezas ı kesüenlcrin, bunların tamamın ı ödemede n itiraz edemiyecekleri, ihtilâfı kazandık - ları takdird e ödedikler i cezanı n kendilerin e iad e olunacağ ı belirtilmektedir. Kanaatimizce b u hüküm, Verg i Hukukunu n prensiplerin e ayk b rı düşmektedir. Eğe r hükmü n gerekçes i vergi ihtüâflarm m yıllarc a rürmesi is e bunu n hâ l sureti, Mal î yarg ı sistemin i ıslâ h etmektir. 12) Tasany a bağl ı I No. lu tablod a Hizme t işletmeleri içi n öngörülen asgarî ve azamî vergi hadleri incelendiği zaman bunlann, % 5 Teklinde saptanan satış vergisi oranı ile hiç irtibatı olmayacak ve bütün Türkiy e içi n deği l d e sadec e büyü k ille r içi n hazırlanmı ş ol - duğu izlenimin i yarataca k şekilde, ço k yükse k tutulmu ş bulundu - ğu görülmektedir. Bunlarda n üzerind e durulmas ı gerekl i olanla r hakkındaki görüşlerimi z aşağıda sırasıyl a açıklanmıştır. a) Lokantaları n verg i hadleri bin hra ike n bin liraya çıkarılmaktadır. 300.C0O, liralı k bi r vergi hadd i % 5 satı ş vergisi oranm a gör e 6 milyo n liralı k bi r ciroy a tekabü l etmektedir. Böyle bir cironun îstanbufdaki e n büjâi k lokantala r içi n dah i bahs e konu olamıyacağ ı fülen sabittir. Halbuk i aıam î hadleri n hi ç olmazca İstanbul, Ankar a v e İzmi r gib i büyü k illerd e Iıullanılmas ı lâzı m geleceğine gör e fiiliyatt a gerçe k dış ı birtakı m vergile r ortaya çıka - cak demektir. Asgar î ha d olara k öngörüle n , lir a is e , liralı k bi r ciroy a tekabü l etmektedir. Aî?gar î verg i hadd i Türkiye'nin e n küçü k hasabasmd a dah i uygulanacağm a ve ahnaca - ğına göre, birço k Uimizd e bu haddi n gerçeği n ço k üzerinde bi r cir o varsayımma dayanacağ ı aşikârdır. Bu nedenl e tamame n gerçe k usulü n benimsenmes i zarur î mü - talâa edumektedir. b) Çalgısı z 3.smı f Lokantala r hâle n vergide n muaftır. Tasa - rıda b u tür lokantala r içi n liralık asgar î v e azamî vergi hadleri öngörülmektedir. Anadolımun birçok kasabasmd a 4.800, liralık asgar î vergiy e tekabü l ede n , liralı k yıllı k cir o ya - pacak 3. smı f lokant a bulunacağını'sanmıyoruz. Azam î ha d ola n

16 75.000, TL. ise 1,5 milyon liralı k bir ciroya tekabül etmektedir. Bu rakamm d a ço k yüksek ve gerçe k dış ı olduğ u meydandadır. Bu nedenl e 3. sınıf çalgısı z lokantalar içi n asgar î ve azamî hadlerin 1-5 bi n lir a olara k tespitin i tekli f ederiz. Heme n belirteli m ki, b u rakamla r üzerind e çok şey söylenebilir ve en doğrusu götürü ve asgar î verg i usulün ü kaldırıp, tamame n gerçe k usul e gidilmesidir. Aşağıd a çeşitli hizmet işletmeler i içi n öngörüle n asgari v e aza - mî hadle r içi n d e ayn ı görüş ü tekrarlama k isteriz. c) bi n liray a çıkarılmas ı öngörüle n meyhaneler e ai t hadlerin hi ç olmazs a mer'î hadler e indirilmes i yerind e görülmektedir. d) Sır f bi r fikir verme k üzere yukarıda birkaçın a değindiğimi z hizmet işletmelerini n heme n hepsinde, asgarî v e azam î hadleri n bü - yük ölçüd e arttırıldığ ı müşahad e olunmaktadır. Bunlarda n hâle n meri I No.l u tablod a mevcu t olanları n hadlerin i hi ç olmazs a esk i seviyelerine indirme k gereğin e işaret etmekl e yetinecek sadece yeni ihdas oluna n pozisyonla r hakkındaki görüşlerimiz i açıklamağa çalı - şacağız. Çalgısız 3. smı f meyhanele r il e çalgısı z birahanele r verg i kap - samına alınmakt a v e bin lir a asgar î v e azam î verg i hadler i öngörülmektedir. B u hadler 12 0 bin il â 3 milyon liralı k yıllı k ciroy a tekabül etmektedir. Memleke t realiteleri gözönün e alınara k b u had - lerin üâ 2 5 bin lir a şeklind e tespitini tekli f etmekteyiz. e) Barla r v e Pavyonlar, hâle n 1 1 No.lu tablod a ye r almakt a ve gerçe k usuld e vergiy e tâb i bulunmaktadır. Tasa n b u tü r işlet - meleri de I No. lu tabloya ithâl etmekte ve bin asgari ve azamî vergi hadleri öngörmektedir. Bu hadler yıld a 1 milyon v e 6 milyon liralı k bi r ciroy a tekabü l etmektedir. Bütü n Türkiye'd e ayn ı tablolar uygulanacağın a gör e b u ciroları n n e kada r gerçe k dış ı olduğu izahta n varestedir. B u hadleri n e n a z dörtte ü ç oranınd a da - raltıhnası yerind e görülmektedir. Diğe r tarafta n Amerika n barla r Tabloda zikr i geçen barla r ü e ayni nitelikt e ohnadığmda n pozisyona (Amerikan barla r hariç ) ibaresini n üâves i yerind e görülmektedir. f) Birahanele r içi n bin lira asgar î v e azamî vergi hadleri öngörülmektedir. Bu hadleri n d e e n a z yar ı yarıy a indirilmes i zarurî bulunmaktadır.

17 g) îthâ l vergiler i ödenmemi ş yabancı menşel i malla r konusun - daki görüş ve teklif lerimis dab a önc e açıklandığ ı cihetle, burada tek - rar edilmiyecektir. h) Seyya r olara k perakend e emte a ticaret i yapanla r içi n 3-5 bin liralı k asgar î v e azam î verg i hadler i öngörülmüştür. Pozisyon - da hang i emte a nevilerini n perakend e satışmı n kastedildiğ i açık - lanmadığından uygulamad a seyya r sebz e ve meyv e satıcıları d a b u pozisyona dahi l edüebüir. Kanaatimizc e pozisyon u <J I No.l u tabloda gösterile n mallar ı seyya r olara k perakend e satanlar» şeklind e kaleme alma k dah a doğr u olacaktır. i) Çayhane, Jaraathan e v e kahvehanele r verg i kapsamın a alınmakta v e bin liralık asgarî v e azamî vergi hadleri öngörülmektedir. Mesel â îstanbufda azam î ha d mutlak a kullanılacağın a v e , TL.h k verg i liralık bi r ciroy a tekabü l ettiğin e göre, rakamları n b u tü r işletmele r içi n n e derec e gerçe k dış ı olduğu ortadadır. Hâle n mer' î tablod a kı r bahçeler i içi n öngörüle n TL. İlk azam î ha d dah i tatbikatt a hak h şikâyetler i muci p olmuş v e işliyememiştir. B u itibarl a bahs e kon u hadleri n 1-25 bin lira şeklind e tâdüin i uygu n mütalâ a etmekteyiz. 13) Tasarıy a bağl ı I I No.l u tabloda, nisb î esas a gör e gerçe k usulde vergiye tâbi bazı hizmet işletmeler i il e emtea gruplar ı ye r al - makta olu p nisbet, % 5 şeklinde tektir. Tabloda işletm e v e emte a nev'inde n başka, emtean m girdiğ i Gümrük Tarif e Cetvelindek i fasıl numaralar ı ve aynca b u fasıl a gi - rip te vergi dışı bırakılmak istene n emte a çeşitleri, ismen zikredilmiyerek gümrü k fası l v e tarife numaralar ı il e gösterilmektedir. Herşeyden önc e şun u söyleme k gerekir ki, gümrük fası l v e ta - rife numaralar ı yazma k suretiyl e vergiy e tâbi ola n vey a verg i dış ı bırakılan emte a çeşitlerin i tayi n etme k v e bu suretl e problemi n hal - ledildiğini zannetmek hatal ı olur. Hele, gerek işletmeler, gere k müş - terüer içi n ağı r müeyyidele r öngörüldüğ ü d e hatırlanırsa, piyasa - da yalnı z ithalâtçılarc a büine n gümrü k giri ş tarif e cetvel i tekniği - ni, herkesç e biliniyo r farzedere k sistem i b u varsayı m üzerin e bin a etmenin sakıncaları, dah a belirgi n olarak ortay a çıkar. Bu nedenl e vergide n istisn a edile n mallar ı mutlak a isme n gösteımek zarur î bulunmaktadır.

18 Vergi kapsamının ço k genişletilmiş olması konusundaki görüşlerimizi dah a önc e gene l açıklama bölümünd e arzettiğimiz cihetl e burada tekrarında n kaçınılmıştır. ıı _ GAYRIMENKU L KıYME T ARTıŞ ı VERGİS İ : 1) Gene l Açıklama : Bilindiği gibi mevzuatımız a Sayıl ı Finansma n Kanun u il e giren Gayrimenkul Kıyme t Artığ ı Vergisi, Türkiye'deki arazi, ars a veya bunla r üzerindek i binaları n ivazl ı veya ivazız devi r v e temli - kinden v e bunları n karşılıkl ı olara k tramp a edilmesinde n doğa n değer farkların ı verguendirmektedir. Aynı değe r artışlarmm, bell i baz ı şartlarla. Geli r vergisin e d e tâbi olduğ u malûmdur. B u vakı a karşısınd a gayrimenku l kıyme t artışlannm nede n ayr ı bi r vergiy e tâbi tutulma k istendiğ i sual i ha - tıra gelebüir. Finansma n Kanununu n geçic i maddeler i nazar ı iti - bara alınırsa, Maliy e Bakanlığı yetkililerini n d e gayr ı resm î olara k beyan ettikler i üzere, aslınd a Gayrimenku l Kıyme t Artış ı Vergis i fiskal varida t sağlama k amacında n ziyade, beya n esasın a geçile n Emlâk Vergisind e bina, ars a v e araz i değerlerini n gerçeğ e uygu n bir tarzd a beyanın ı sağlama k üzer e getirilmiştir. B u itibarla, söz ü geçen vergid e bu def a yapılma k istene n değişiklikler i daim a b u görüş açışında n değerlendirme k icabeder. 2) Füıansma n Kanunu'nu n 34. maddesin e gör e vergini n mü - kellefi, gaynmenkuuler i devi r ve temlik ede n gerçek ve tüzel kişüer ^ dir. Tâd U tasarısı ile, ivazsız intikâllerde vergini n gayrimenkul u ik - tisap edenle r tarafmda n d a yüklenebilmes i öngörülmektedir. Bir gayrimenkul u bi r başkasına hib e ede n kimseni n bi r d e gayrimenkul kıyme t artış ı vergis i il e mükelle f tutulmamas ı prensibin i benimsememeğe imkâ n yoktur. Ş u va r ki, b u fıkr a olmas a d a gay - rimenkulu iktisa p edenlerc e vergini n yüklenilebilmes i mümkündür, fakat böyl e bi r anlaşm a V. U. K.'na gör e îdare'j â bağlamaz. Yen i fikra il e b u an a kaidey e bi r istisn a getirilere k b u yold a yapılaca k anlaşmanm idarc'y i de bağlaması isteniyorsa, bunu n dah a açı k ola - rak ifad e edilmesind e yarar vardır.

19 3) Finansma n Kanunu'nu n 33. maddesine gör e kanun î miras - çılara yapıla n şartl ı ve şartsız hibele r vergiden istisna edilmi ş iken tasan, 35. maddede yaptığı değişiklikle, bu tü r tasarruflar ı d a ver - gi kapsamm a alma k istemektedir. Kanımızca hâle n mer i hükü m gaye t hakl ı bi r sebeb e dayan - maktadır. Zir a verase t yoluyl a vuk u bulaca k intikâlle r gayrimen - kul kıyme t artışı vergisinde n istisna edildiğ i cihetle, yalnızca kanu - nî mirasçılara yapılaca k hibelerin d e vergi dışı bırakılması, bir sür e sonra uygulanaca k bi r istisnay ı ön e alma k anlamın a gelmekt e v e hiçbir suistima l ihtimal i d e bulunmamaktadır. Bu nedenl e meri istisn a hükmünü n ayne n muhafazasın ı uygu n mütalâa etmekteyiz. 4) Hâle n mer i geçic i 1. maddey e göre, tarihin e ka - dar (k i bu tarihte yeni Emlâk Vergis i Kanunu yürürlüğ e giriyordu) yapılacak intikâllerd e satıcılar, alıcıları n Etoılâ k Vergis i için beya n edecekleri verg i değerlerin i iktisa p bedel i olara k kabu l edebiliyor - du. Bu gün EmJâk Vergis i yürürlüğe girmiş, fakat değe r beyanı 1972 yılma ertelenmiştir. Tasan, sözün ü ettiğimi z geçic i 1. maddey i yürürlükten kaldı - rarak yerin e yeni bir Geçic i 1. madde getirmektedir. Bun a gör e : 'de n önc e iktisa p edilmi ş gaynmenkullerin ten sonr a beş yıl içinde ivazlı veya ivazsız intikâllerinde, ik - tisap maliyet i olarak, bunlan n iktisa p edildikler i tarihte bina v e araz i verguerin e matrah ola n tahrir vey a tadüât su - retiyle tespi t edilmi ş vergi değerlerinin b u tespiti n yapüdığ ı yıllara gör e (1, 5 U â 25 katı ) değişi k katsayılarl a çarpılmas ı sure - tiyle bulunaca k t u tarlan esa s alınacaktır. (İvazl ı intikâllerd e Em - lâk Ahm Vergisi, ivazsızlard a is e Veraset v e İntikâl Vergis i matrahımn tespitin e esa s ola n değer, hesabe n bulunaca k tutarlarda n da - ha yükse k ise, bu değerle r iktisa p maliyet i olara k kabu l edilebilecektir.) Anca k 'te n ' e kada r vuk u bulaca k intikâl - lerde mükellefler, dilerlerse, gayrimenkulu iktisap edenler tarafından Emlâ k Vergis i yürürlüğe girdikte n sonr a beya n olunacak verg i değerlerinin iktisa p maliyet i yerin e geçmesi - ni ve vergi tahakkukunun bu beyandan sonra yapılmasın ı isteyebilirler ;

20 il â tarihleri arasındak i intikâlle r içi n es - ki katsayılar a gör e iktisa p maliyet i hesaplanara k verg i verenler, yeni katsayılar a gör e verg i hesabın ı tale p edebilir - ler. Bu durumda, henü z hi ç uygulanmaya n yürürlüktek i hük - mü heme n ortada n kaldırma k yerin e b u hükm ü uygulamak, bizc e daha yerind e olacaktır. Zir a yukarıd a d a değindiğimi z üzere, aslın - da Gayrimenku l Kıymet Artışı Vergis i bir fiska l varida t sağlamak - tan çok. Emlâk Vergis i beyanlarının doğr u yapılmasın ı temin e ma - tuf bi r vergidir ve kıymet farklarının vergilem e rejimi, ası l yeri olan Gelir Vergis i Kanununda ye r almıştır. Diğer taraftan, hâle n mer' î geçic i 1. madded e öngörülen, ikti - sap maliyeti olara k Emlâ k Vergis i matrahı diy e beyan eduece k değerlerin esa s alınmas ı prensibinin, tâdi l tasarısında, niçi n sadec e ve tarihleri arasındak i intikâller e inhisa r ettiril - diği cây i sualdir. Kanımızca, gaynmenkul Kıyme t Artış ı Vergisin - de iktisa p maliyet i olara k Emlâ k Vergis i vergi değerlerin i almak, verginin teme l fikrin e dah a uygu n düşmektedir. Belli tarihlerl e smırlı, geçic i bi r takı m istisnaî vergüem e rejimler i getirmek, bi r gün farkl a yapıla n ik i intikâld e ço k değişi k verg i yükler i ortay a çıkmasmı tevlit edecekti r ki, bu d a vergid e adalet ilkesin i zedeleye - cektir. ni GİDE R VERGtLER Î : 1) Tasa n Sayıl ı Gide r Vergiler i Kanımu'nu n 4. maddesinin (i ) v e (j ) fıkralar ı ü e 12. maddesini yürürlükte n kaldırmak - tadır. 4. maddenin (i ) v e (j ) fıkraları, sağh k v e eğitiml e ilgili bazı eşya üe, ithald e gümrakte n mua f ola n eşyanın, dahud e alma n is - tihsal vergisinde n istisna edilmesin e Uişkin bulunmaktadır. 12. madde is e ayn ı muafiyeti, ithâld e alma n istihsa l vergisind e d e öngör - mektedir. Tâdil tasarısını n gerekçesind e mezkûr hükümleri n yürürlükıe n kaldırılmak istenmesini n neden i olarak, çeşitl i kuruluşlar a verile n gümrük muaflığ ı yüzünde n istihsa l vergisind e öneml i geli r kayıp - larına uğramldığmda n v e verg i iadesini n tatbikatt a güçlükle r ya - rattığmdan bahsedilmektedir.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

Tarih: 11.02.2015 Sa 91378753-010.06.01[40-03]

Tarih: 11.02.2015 Sa 91378753-010.06.01[40-03] dare Kararlar Tarih: 11.02.2015 Sa 91378753-010.06.01[40-03] ntikal eden olaylardan; - de haciz veya ihtiyati haciz bu- - Gayri resmi yoldan hurda va- maz du- - Nakliyecilik faaliyetinde kul- - - Veraset

Detaylı

lan K sinde yer verilen gelirleri ile ge tarih ve Katma T ya tarih ve veya

lan K sinde yer verilen gelirleri ile ge tarih ve Katma T ya tarih ve veya Mevzuat De i iklikleri 20.06.2015 tarih ve 29392 Vergi No: 453) Bu Teb- rine istinaden uygulanacak olan E-Yoklama Sistemine 20.06.2015 tarih ve 29392 Vergi Usul Ka No: 454) Bu Teb- olarak e-fatura ve e-defter

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14272

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2013/242-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 25 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2

Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2 dare Kararlar Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2 Konusu: KDV Kanununun (17/4-g) maddesi Vergisi (KDV) Kanununun 6552 -g) paz, safir, zebercet, inci) Sermaye Pi daki ithal ve teslimlerde KDV is- KDV Genel

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2005/96 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 19 Aralık 2005 KONU : Vergi Usul Kanunu nda

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : 2016 Yılında Uygulanacak Harç ve Vergi Miktarları Sayın Üyemiz, 2016

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Sirküler Tarihi : 09.01.2012 Sirküler No : 2012 01 2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Defter tutma hadleri, fatura kullanma mecburiyeti, doğrudan gider yazılacak demirbaşlar,

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir:

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir: Sayı: YMM.03.2010-44 Konu: Vergi Kanunlarında Bazı Değişiklikler Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı İZMİR. 28.5.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda bulunan Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

Madde 16 - ( tarih ve 4369 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli)

Madde 16 - ( tarih ve 4369 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli) MADDE METNİ : MADDE 16 : NİSPETLER Madde 16 - (22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle 01.08.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI GEÇMİŞTE KAZANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI SINIRLI OLARAK YENİDEN GETİRİLDİ Konu: Yatırım indirimi 17.08.2010 30.3.2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle Gelir

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA POTANSİYEL MÜKELLEFLER AÇISINDAN EN ÇOK YANLIŞ YAPILAN KONULAR

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA POTANSİYEL MÜKELLEFLER AÇISINDAN EN ÇOK YANLIŞ YAPILAN KONULAR GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA POTANSİYEL MÜKELLEFLER AÇISINDAN EN ÇOK YANLIŞ YAPILAN KONULAR Fatih GÜNDÜZ* I-GİRİŞ Son birkaç yıldır ekonomide meydana gelen olumlu ve olumsuz gelişmelerle gayrimenkul piyasası

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş 08/07/2013 Çınar Bağlan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü, YMM 1- GİRİŞ Mali İdarenin verdiği özelgeleri takip edenler hatırlayacaktır, yurtdışından

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2015 yılına emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır.

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-12

SİRKÜLER RAPOR 2005-12 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-12

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

a) 1998 yılına ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar

a) 1998 yılına ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar 7743 17.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLER İHDASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı