Finansman Kanun u ve Diğer Baz ı Vergi Kanunlarını n Tadil i Hakl<ın - daki Kanu n Tasarıs ı İLE Emlâk Vergis i Kanun u Tadi l Tasarısı Konusundak i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansman Kanun u ve Diğer Baz ı Vergi Kanunlarını n Tadil i Hakl<ın - daki Kanu n Tasarıs ı İLE Emlâk Vergis i Kanun u Tadi l Tasarısı Konusundak i"

Transkript

1

2 İSTA BU L ' Finansman Kanun u ve Diğer Baz ı Vergi Kanunlarını n Tadil i Hakl<ın - daki Kanu n Tasarıs ı İLE Emlâk Vergis i Kanun u Tadi l Tasarısı Konusundak i Görü ş ve Tekliflerimi z

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ B Î R Î N C Î K ı S ı M GENEL GÖRÜŞLE R ÎKÎNCÎ KISI M FtNANSMAN KANUN U V E DteER BAZ I VERO Î ILANUNLARINI N TADUİ HAKKIND A KANU N TASARIS I KONUSUNBAK Î GÜRÜ Ş VE TEKLtFLERÎMt Z I ~ İŞLETME VERGÎS t Tl GAYRIMENKU L KıYME T ARTıŞ ı VERGIS I ııı GÎDE R VERGILER I ıv ^ EMLÂ K ALı M VERGIS I V DAMG A VERGIS I VI HARÇLA R Ü Ç Ü N C Ü K ı S ı M EMXAK VEROÎS Î KANUN U TADÎ L TASARIS I HAKKIND A GÖRÜŞ V E TEKLİFLERİMİ Z GENEL AÇIKLAM A ı BİN A VERGİS İ ıı ARAZ İ VERGİS İ ııı BİN A V E ARAZ İ VERGİS İ İÇİ N MÜŞTERE K HÜKÜMLE R

4 FİNANSMAN KANUN U VE DİĞER BAZ I VEKG İ KANUNLAKINÎN TADÎl J HAKKINDAKt KANU N TASARIS I İLE EMLAK VERGİS İ KANUN U TADİL TASARIS I KONUSUNDAK İ GÖRÜŞ VE TEKLİFLERİMİZ GİRİŞ: Maliye Bakanlığ ı tarafında n hazırlana n v e Eakanlat - Kunılun - dan geçe n ik i Kanu n tasarısı, Parlâmento'y a sunulmu ş bulunmak - tadır. Bunlarda n bir i tarih, saj^ı Finansma n Ka - nununda v e diğer bazı vergi kanunlarında, diğer i de ta - rih Sayılı Emlâk Vergis i Kanununda birtakı m değişiklikle r yapılmasını öngörmektedir. Aşağıda he r il d tasa n hakkındak i görü ş v e tekliflerimi z sı - rasıyla arzedilmeğ e çahşılacaktır. Anca k b u tekni k izahlar a girme - den önce, gene l nitelikt e baz ı hususlar a değinme k istiyoruz. BÎRÎNCt KISI M GENEL GÖRÜŞLE R Son birka ç yılda n ber i Tür k Maliye tarihinde, dünyad a benze - rine rastlanmaya n bi r tutu m dikkat i çekmektedir. Her bütçe ile birlikte yen i vergile r ihdası, mevcu t vergüeri n kapsamm m genişletil - mesi vey a tarifelerini n ağırlaştınhnası, kam u iktisad î teşekkülleri - nin mamuller i U e tekel maddeleri fiatlarma za m yapılması adet a bi r alışkanlık halin e gelmiştir. Vergi 3rülderini n ağırlaştınlmasm a üişki n çeşitl i kanunların ta - şanları üzerind e bunda n önc e düzenlediğimi z rapor v e mütalâalard a

5 da işaret ettiğimiz üzere, her yıl yeni yeni finansman kaynakla n ara - mak zorund a kalınması, öncelikt e mevcut vergileri n hasılatınd a çe - şitli nedenlerl e arzulana n ölçüd e organi k bir artı ş sağlanamamasın - dan, sonr a d a Bütçe^ni n geîir-gider dengesinin daima geli r açısında n ele alını p giderlerd e rasyonelleştirmey e gidilememesinde n iler i gel - mektedir. Bu tutumun memleket ekonomisi yönünden ne derece zararlı olduğu, he r geçe n gü n bira z dah a belirgi n bi r hald e ortay a çıkmak - tadır. Diğer tarafta n yılmd a yapıla n devalüasyon, bun u müte - akip Devle t Personel Kanunımu n mal î hükümlerini n uygulanmasın a başlanması v e bu uygulamanm bütçey e ilk tahminleri n ço k üstünd e yük tahmi l etmesi, fiatlard a oldukç a öneml i yükselişleri muci p olmuştur. İçind e bulunduğumu z ekonomi k ortamda, fia t hareketlerin i daha d a kamçılıyacak ve geçim sıkmtısm ı daha d a ağırlaştıraca k ye - ni vergile r vey a verg i zamlar ı getirilmesinde n endiş e duymamağ a imkân yoktur yılınd a çıkanla n Finansma n Kanun u tasa. n halind e iken hazırlayıp Ugil i mercilere takdi m etiğimi z rapord a d a belirttiğimi z gibi, alma n verguem e tedbirlerini n muhteme l ekonomi k tesirlerini, her tedbi r içi n ayr ı ayr ı değil, tüm olara k el e alı p değerlendirme k icabeder. Bu görüşümüzd e n e kada r hakl ı olduğumuz, içinde bulun - duğumuz yılında, mesel â inşaa t sektöründ e v e dolayisiyl e bü sektörle doğruda n doğruy a ilişkis i ola n çok çeşitli sanayi kouannd a ortaya çıka n endiş e verici durgunlukla bell i ohnuştur. Yine söz ü geçen raporumuzda, yen i vergi yüklerini n fiatla r ge - nel seviyesind e yaratacağı yükselişi n Devle t yatınmlannı d a paha - lılaştıracağma, bunu n is e geür-gider dengesinin yeniden bozulmasına yol açacağın a işare t edilmişti. Bugü n d e ayn ı mütalâay ı tekrarla - mak yerind e olur. Öte yanda n tarı m sektörünü n optima l bi r hâsıla t sağlıyaca k tarzda vergüendirihnesi, Maliy e TeşkUâtı reformunu n gerçekleştiril - mesi, işportacılığı n bir nizam a bağlanmas ı gib i konuların bi r a n ev - vel çözümlenmes i halinde verg i hâsılatında ço k önemli artışlar sağ - lanacağı rahatlıkl a söylenebüir. Modem vergiciliği n en ziyade üzerind e durduğ u verg i psikolo - jisi ve vergi mukavemeti konulan, maalesef bu def a d a lâyı k olduğu

6 önemle el e alınmamı ş görünmektedir. Verg i hasılatın ı optima l bi r seviyeye çıkarmanı n e n öneml i şartlarından bir i d e şüphesiz, îdare - mükellef ilişkilerin i demokrati k esaslar a gör e ve bi r işbirliğ i zihni - yeti içind e geliştirmektir. N e mükellef idarey i «Umac:», n e d e idar e mükellefi «kaçakçı» gözüyl e görmeli, vergiy i vereni n he r futatt a fikir v e mütalâasını n alınmas ı v e bu zümreni n eğitilmes i idareni n temel görevlerinde n bir i olmahdır. Yine ayn ı görü ş açısında n hareketl e bi r husus a dah a değinme - den geçemiyeceğiz. Bir vergi kanunu tasarısını n henüz Bakanlar Ku - rulundan geçi p Hükümeti n mal ı olmadan, vey a hi ç olmazs a Parlâ - mentoya sevkedilmede n önc e çeşitl i Bakanhklarda n sorulduğ u gib i özel Sektörü n bire r kam u kurum u ola n mesle k teşekkülerini n d e mütalâalarının istenm.esi, kanaatimizc e yukarıd a sözün ü ettiğimi z işbirliğinin teessüsünd e büyü k ro l oynayacaktır. Bütü n ısrar h talep - lerimize rağmen bu husus b u defa d a sağlanamamış v e iki kanun ta - sarısı anca k Parlâmentoy a şevkinde n sonr a alınabilmiştir. Aşağıda, ik i kanu n tasarısınd a ye r ala n çeşitl i vergi kanunlan - na ilişki n değişikliklerden, üzeninde durulmasın ı faydal ı bulduğumu z hususlar hakkındak i görüşlerimiz, arzcdilmeğ e çalışılacaktır. İKİNCİ KISI M FİNANSMAN ÎİANÜN U VE DÎGEE BAZ I VEK T İ KANUNLARININ TADÎL Î HAKKIND A KANU N TASARIS I KONUSUNDAKİ GÖRÜ Ş VE TEKLÎFLERÎMÎ Z I ~ İŞLETM E VERGİSİ : 1) Gene l Açıklama: Bilindiği gib i İşletm e Vergis i mal î mevzuatımız a 1970 ' yıhnd a 1318 sayılı Finansman Kanun u il e giren yen i bir mükellefiyettir. B u vergi bir kısım malların perakend e satışı safhasında alma n satı ş vergisi il e yine bir kısı m hizme t işletmelerinde n alma n eğlenc e ve isti - rahat yerler i vergisinde n oluşmaktadır. Bu vergini n kabul ü il e Türkiye'd e harcamala r üzerinden, bir i

7 istiheal vergisi, diğer i satı ş (işletme ) vergis i olma k üzer e ik i ayr ı vergi alınmağ a başlanmıştır. İşletm e vergisini n taraftarlar ı bu ver - giyi bellibaşl ı iki yönden savunmaktadn-^lar : Söz ü geçenler e göre İşletme Vergis i sayesinde : Orta k Pazar'ı n orta k vergis i ola n Katm a Değe r Vcrgi - si'ne geçi ş içi n hazırlıkl ı olmak ; Perakend e satı ş safhasın ı kavrama k v e vesik a nizamı - na bağlama k suretiyl e Geli r v e Kurumla r Vergisindek i vergi ziyam a sebebiye t veren kapılar ı kapatmak ; mümkün olacaktır. Maliye Bakanlığını n benimsediğ i bu görüşler e katılmağ a imkâ n bulamıyoruz. Bilindiğ i gib i Katm a Değe r Vergis i yalnı z perakend e satış cafhasmda değil, üretimden tüketime kada r malların he r e l değiştirmesinde (v e dolayisiyl e değerin e bi r ilâved e bulunulmasında ) abnan bi r vergidir. Bu vergide temel kaide, he r verguem e safhasm - da ödenece k verginin, bir öncek i safhada ödene n verginin düşülmes i suretiyle bulunmasıdır. B u itibarl a perakend e safhad a alma n bi r satış vergisini n Katm a Değe r Vergisin e geçiş e zemi n hazırlam as ı zannedildiği kadar kola y değildir. Bu vesil e ü e heme n belirtme k ge - rekir ki, Katm a Değe r Vergis i bün^/es i v e tekniğ i il e so n derec e komplike, gere k idar e gere k mükellefle r içi n yeterinc e yetişmi ş v e organize olmay ı gerektire n bi r vergidi r v e e n zo r uygulandığı saf - ha d a perakend e satı ş sahfa :ıdır. B u zorluklar nedeniyl e Avrupa'nın bu yönlerden en ziyade gelirmiş (6 ) ülkerıinin vücud a getirdiği Orta k Pazar'da b u vergiy e geçi ş büyü k direnmeler e v e zorluklar a maru z kalmış ve hatta İtalya so n defa b u geçi^^ i bir ker e dah a erteletmiştir. Bu itibarl a Türkiy e içi n üzerind e henü z yeterinc e durulmamı ş olan ve sadece bir kavram olara k büine n Katm a Değe r Vergisine geçişi, bir mut a (veri ) olara k alı p bu geçiş e hazırlanma^/ ı e n zor safh a olan perakend e safhada n başlatma k tutarl ı bi r yo l olara k görün - memektedir. İşletme Vergisini n Geli r v e Kurumla r Vergisine] o verg i ziyam ı önliyeceği iddialar ı da, il k nazard a n e kada r cazi p görünürs e gö - rünsün, Türkiy e içi n fazla ümi t bağlanaca k bi r şe y değildir. Küçük ve dağınık işletmeleri n hâki m bulunduğ u ekonomilerd o perakende ti - caretin disipli n altm a alınmas ı ço k zor, hatt a imkânsızdır. Kanaa - timizce b u ekonomilerd e vergi ziyamı n önlenmesi, kaynakların kont -

8 rol altın a alınmas ı il e daha kola y ve daha a z masrafl a sağlanabilir. Yoksa, bugü n yapıldığ ı gibi, kontro l eleman ı adedin i v e cezalar ı arttırmak meseleni n çözüm ü içi n yeterl i olmadığ ı gibi, fiill e cez a arasında bulunmas ı gereke n deng e d e bi r taraf a bırakılmaktadır. İşletme vergisini n bi r yıllı k uygulaması b u görüşlerimiz i haklı çıka - rır niteliktedir. Diğer taraftan perakend e safhad a v e tüm verg i sisteminde ver - gi ziyam ı önlemenin, polis tedbirleri v e ağı r cezalarl a değil, mükelleflerin eğitilmesi, verg i ahlâkını n tesisi, Verg i Kanunlarm m etki n bir biçimd e uygulanması yoluyl a sağlanabileceğ i bütü n Dünyad a tespit v e kabu l edumiştir. İşletme Vergis i hakkında dah a ço k şey söylenebilirs e de, endi - şelerimizde zamanı n biz i haksı z çıkarmasın ı temenn i edere k şimdi, Tasanıi'n maddeler i hakkmdak i görü ş v e mütalâalarımız ı arzetme - ğe çalışacağız. 2) Finansma n Kanunu'nu n 11. maddesine gör e işletm e vergi - sine yalnız, Kanun a bağl ı ü. No. lu tablod a yazıl ı emtean m pera - kende satış ı ü e baz ı hizme t işletmeler i v e I. No. lu tablodak i diğe r bazı hizme t işletmeler i tâb i bulunmaktadır. Tasarı, esa s itibariyl e he r türl ü emtean m perakend e satış ı il e I. v e I I numaral ı tablolard a ye r ala n hizme t işletmelerini n vergiy e tâbi olmasını, anca k mezkû r tablolard a yazıl ı olmaya n emtean m d a Bakanlar Kurul u Kara n v e Bütçe Kanunlar ı il e tablolara ilâv e edilebilmesini öngörmektedir. Tasany a bağl ı Tablola r incelendiğ i za - man işletm e vergisin e tâb i ola n ma l gruplarının, hâle n mer' î tablo - lardakine kıyasl a bi r hayl i genişletildiğ i v e Gümrü k Fası l numara - ları itibaru e gösterildiğ i görülmektedir. 11. madd e tâdi l tasansmdak i ifadey e göre, şimdili k yalnı z tab - lolarda kayıtl ı emtean m perakend e satış ı işletm e vergisin e tâb i ola - cak, faka t üerd e vergini n kapsam ı genişletilebilece k demektir. Kanaatimizce vergiy e tâb i malları n listes i zate n ço k genişti r ve içind e bulunduğumu z ortamd a bu kada r geni ş kapsaml ı yaygı n bir satı ş vergisini n haya t pahalılığ ı yönünde n yaratacağ ı olumsu z etkiler ağı r olacaktır. Durum böyl e iken, b u kapsam m hel e Bakanla r Kurul u Karar ı ile genişletümesin e ceva p verilmesi, müstehlik hal k tabakalarm ı ba -

9 zı malların he r a n vergiy e tâbi tutulabileceğ i endişesiyle, fuzuh bi r takım harcamalar a sevkedece k ve b u d a ekonom i üzerindek i enf - lâeyonist baskıy ı ağırlaştıracaktır. Binnetice, verginin kapsamını n genişletilmesin e taraftar bulun - mamakla beraber, bi r kapsa m genişlemesin e gidilecekse, bunun an - cak kanunl a yapılabilmes i görüşünd e olduğumuz u arzetme k isteriz. 3) Bilindiğ i gibi hâlen mer' î hükümler e gör e işletm e vergisin e tâbi hizme t işletmelerind e (ihtiyar î olma k üzere ) götür ü vergilem e sistemi vardır. Tasanda götürülük, esa s itibariyl e kaldmlmakta, yalnı z seyyar olarak perakend e ma l satanla r üe, bilardo, piyango, masa futbolu, sam amc a v.s. oyu n salonla n U e çayhane, kahvehan e v e kıraatha - nelerin, münhasıra n götür ü vergiy e tâb i olacağ ı belirtilmektedir. Tasanda I No. lu tablod a hizme t işletmeler i içi n öngörüle n as - gari v e azam i verg i hadler i yenide n düzenlenmi ş v e bu hadler i bi r misline kada r arttırmağ a vey a kanun î hadd e indirmeğ e Bakanla r Kurulu'nun yetkil i kılınmas ı öngörülmüştür. İlerde d e değineceğimi z üzere, I No. iu tablod a ye r ala n asgar i ve azam î hadler, satı ş vergis i nisbet i olara k hizalarınd a gösterile n nispetle organi k bi r tarzd a ügüidir. B u nisbe t hâle n % ara - smda iken, tasarıd a (bi r istisn a hariç ) % 5 olara k öngörülmüştür. 0 hald e tablodak i asgar i v e azam î verg i hadler i işletmeleri n ciro - lannm % 5İne tekabü l etme k durumundadır. B u itibarl a % 5 nis - peti sabi t kah p asgar î v e azam î hadler i Bakanla r Kurul u Kara n il e bir mislin e kada r arttırmak, kanunu n amacın a v e tabloları n düzen - lenmesindeki temel fikr e aykır ı bi r davranı ş olacaktır. Binnetice mezkû r hükmü n tasarıda n çıkarılmas ı gerektiğ i görüşündeyiz. 4) Tasar ı il e Kanuna Mükerre r 11. madde getirilmekte v e mezkûr madded e yukarıd a 3. madded e açıkladığımı z istisnalar dışında, 1 No. lu tablodaki hizmet işletmelerini n perakend e satı ş vesikası kul - lanarak tahsi l edecekler i vergileri ödeyecekleri, yalnız b u vergileri n yıllık tutarını n kendiler i içi n takdi r edilmi ş götür ü verg i miktarla - rından aşağ ı olamıyacağ ı belirtilmektedir. Madded e ayrıc a seyya r olarak perakend e ma l satanlar m perakend e satı ş vesikas ı kullan - malarının ihtiyar î olduğ u açıklanmaktadır.

10 Görüldüğü üzere, Mükerrer 11. madde işletme vergisind e asgar i vergi esasmı getirmektedir. İlerd e 20. madde hakkmdak i izahlarımı z sırasmda d a değineceğimi z üzere, I No. lu tablodak i hizme t işletme - leri kendiler i içi n ciroların a gör e takdi r olunaca k götür ü vergiler i ödeyecekler, perakend e satı ş vesikalar ı il e tahsil ettikler i vergueri n yıllık toplamı bu götürü vergiden fazla çıkars a fazlasın ı bi r düzeltme beyannamesi verere k ayrıc a Verg i Dairesine yatıracaklar, eksi k çıkarsa kendilerin e bi r iaded e bulunulmıyacak, başk a bi r deyiml e götürü verg i asgar î verg i halin i alacaktır. Bu görüş e katılmağ a imkâ n göremiyoruz. Bir verg i y a götür ü veya gerçe k usull e alınır ; fiil î sonu ç Maliy e lehine is e gerçe k usul, aleyhine is e götür ü usu l diy e te k tarafl ı işleye n bi r mekanizmay ı benimsemek kola y değildir. Bu itibarl a Tasarm m ik i şıkta n birin i benimsemes i ve maddelerin b u tercih e gör e kalem e alınmas ı uygu n olur. 5) Bilindiğ i gibi. Finansma n Kanunu'nu n 12. maddesine göre, bazı ma l çeşitler i hariç, belediy e içi nüfusu 'i n altındak i yer - lerde faaliyett e buluna n mükellefle r İşletm e Vergisinde n muaftır. Tasarıda b u nüfu s haddi, İ l v e ilç e merkezler i dışınd a kala n v e belediye iç i nüfus u emte a ticaret i içi n 5.000, hizme t işletmeler i içi n olara k değiştirilmekte, köylerd e nüfus a bakmada n ta m mu - aflık getirilmes i öngörülmektedir. B u değişikliğ i benimsemekt e v e hâlen mer' î hükmü n yarattığ ı haksı z rekabet i ortada n kaldıracağın a inanmaktayız. Maddede «II. Sayılı Tablonun 5. pozisyonunda yazılı olanlar ha - riç» denme k suretiyle, otel, motel ve mokamplarda b u muaflığı n uy - gulanmıyacağı d a kaydedilmiştir. Mezkû r pozisyond a sadec e bele - diye sınırlar ı dışmdaki otel, motel ve mokomplar öngörüldüğüne göre, belediy e içi nüfusu esa s alma n bi r muafiye t hükmünd e b u işlet - melerin yer i olmama k gerekir. Başk a bi r deyiml e söz ü geçe n işlet - meler sadece belediye smırları dışmd a oldukları takdirde işletm e vergisine tâb i bulundukların a göre, belediy e sınırları içind e (nüfus u n e olursa olsun ) zate n mükellefiyetler i bahs e kon u değildir. Bu itibarl a 12. madde tâd ü tasarısınd a parante z içindek i hükmün, metinde n çı - karılması yerind e göıülmektedir. 6) Mer' î 13. maddeni n 1. fıkrasında, götür ü vergileri n asgar î

11 ve azam î hadle r arasmd a ena z 3, enço k 6 derec e halind e komisyonlarca tespit i öngörüldüğ ü halde, tâdi l tasarısınd a bu derecele r en a z 6, enço k 1 0 sekimd e değiştirilme k istenmektedir. Dereceleri n dah a da arttırılması, (Meselâ en çok 15 derece) gerçeğ e yaklaşma yönün - den yerind e olacaktır; b u husus dah a önc e Maliy e Bakanhğı'na tak - dim ettiğimi z rapo r v e mütalâalarımızd a d a belirtilmiştir. Diğer tarafta n bu konud a başk a bi r husu s üzerind e d e durma k isteriz. Asgar î ve azamî hadle r arasınd a enço k 6 (tasarıy a gö: e 10) derecenin tespit i sırasında, Komisyonları n bu azam î dereceler i mut - laka kullanmalar ı şar t olmama k gerekir. Zira, memleketimizi n çeritli bölgelerini n ekonomik özellikleri birbirinden farkl ı olduğundan, bunun böyl e olmas ı mantık icabıdır. Nitekim, geçmiş devrede bu hu - surrun, Tealiye Bakanlığınca yazışma yoluyla sağlanmasına çalışılmış, fakat uygulamada, yin e d e yanlı ş anlamalar a rastlanmı ş v e duru - mun anca k Merke z Komisyonunda düzeltilmesi kabi l olabilmiştir. Bu nedenl e Komisyonlarc a he r derecey e tekabü l ede n götür ü vergi hadlerini n takdir i sırasınd a mutlak a 1 0 derecenin d e kullanıl - masının zorunlu olmadığının, bi r kanı m hükm ü halin e getirilmes i yerinde olacaktır. 7) Tasa n ü e Finansma n Kanunu'n a Mükerre r 14. madd e ge - tirilmektedir. B u maddey e gör e İşletm e Vergisini n nispet i % 5, fa - kat ithâ l vergi ve resimleri ödenmede n yurda gire n mallar ı rata n i^. - letmeler içi n % 25'tir. Bu işletmele r (günlü k hayatımızdak i adıyl a Amerika n Pazarla - rı) I No. lu hizme t işletmeler i Tablosun a konmu ş v e , TL. asgarî O, TL. da ayam î verg i hadd i öngörühnüştür. Tablo - nun 10. pozisyonunda «bu malları diğe r emte a ü e b^tiikt e satanla r dahü» denilmiştir. B u ifadeye gör e bir mağazan m ciros u içinde mecelâ % 90'ı yerl i mal ı vey a ithâ l vergiler i öndemiıl ş yabanc ı malı, % lo' u ithâl vergileri ödenmemi ş yabancı mah olsa, veya so n grub a dahil ma l satı ş cirosu çok cüz'î bi r ı akamı teşki l ets e dahi, o işletme yine dc yılda en a z , lir a işletm e veıgis i ödeyecek demektir. Buradaki adaletsizli k ortadadır. Maksat, Odamızı n ötedenberi savunduğu üzere, Amerika n Pazarlarını n bi r nizam a bağlanmas ı (hatt a kapatılması) is e bu bir yasak kararı üe sağlanabilir. Aks i halde sözü geçen mallar ı I I No. lu tabloya alma k v e yalnız bu cms malları n pe - rakende satışınd a % 25 veya dah a yükse k nispett e verg i alma k e n tutarlı yo l olacaktır.

12 8) Finansma n Kanunu'nm ı 20. maddesind e yapıla n bi r deği - şiklikle, satı ş vergis i beyannames i vermeğ e mecbu r ola n mükellef - lerden I No. lu hizme t işletmeler i Tablosun a girenlerin, he r takvi m yılı içi n ertesi yılı n Oca k ayında, takvi m yıl ı içinde perakende satı ş vesikalarıyla tahs U ettikler i satı ş vergileri toplaımnı gösteren bir düzeltme beyannames i vermeler i öngörülmektedir. Yı l içinde iş i bıra - kanlar b u düzeltme beyannamesini iş i bırakma aym ı izleye n ayın 1 5 inci gün ü akşamın a kada r vereceklerdir. Diğer tarafta n 23. madded e yapıla n değişiklikle, düzeltm e be - yannamesi vermeğ e mecbu r olanları n asgar i vergüerin i 6 taksitt e ödemekle beraber, perakend e satı ş vesikaları il e tahsil ettikler i ver - gi, asgar î vergide n fazl a is e fark ı düzeltm e beyannamesin i verm e süresi içind e ödeyecekler i belirtilmektedir. Maddede, asgar î vergi - nin tahsi l edile n vergide n fazl a olmas ı halind e fark m iad e edilmi - yeceği, veresiy e satışı n peşi n satı ş hükmünd e olduğun a d a işare t olunmaktadır. Kez a yine 23. madde tâdi i tasarısında. Verg i Dairesi gerekli görürs e I No.l u tablod a yazı h hizme t işletmelerin i işleten - lerden yılhk götürü veya asgarî vergisinin % 251 oramnda, 6183 Sayılı Kanund a bell i edile n neviden, temina t isteyebileceğ i yazılıdır. Argarî verg i konusunda, dah a önc e görüşümüz ü açıklamıştık. Bir ker e dah a belirteli m ki, ya götür ü y a d a gerçe k vergileme usullerinden birini n tercih î v e terci h edilece k usulün ta m v e kâmi l şe - kilde uygulanması, e n doğr u davranı ş olacaktır. Veresiye satışı n peşi n satı ş hükmünd e sayılmas ı fikrin e d e ka - tılamıyoruz. Zira işletm e vergisini n ası l mükellef i müşter i olduğun a göre, müşteriden tahsi l edilmeyen bir verginin peşin olarak ve.ıg i dairesine ödenmesi, işletmeler i mal î yönde n sıkıntıy a düşürmektedir. Bu konud a istihsa l vergisind e öngörüle n sistem e benze r bi r usulle, ödeme kolaylıklar ı tanmmas ı muvafı k mütalâ a edilmektedir. % 25 teminat istenmes i konusun a gelince ; tasan bu aland a ida - renin ta m bi r itimatsızlı k havas ı içind e olduğun u göstermektedir sayılı Kam u Alacaklarını n Tahsi l Usul ü Hakkmdak i Kanunda, hangi hallerd e temina t isteneceğ i belirtilmiş olup «Vergi Daires i gerekli görarse» gibi, objekti f olmaya n bir kıstasl a mükellefler i fuzul î bir takı m külfetlerl e karş ı karşıy a bırakmak, kanaatimizc e yerind e değildir. 9) Tasa n Finansma n Kanununu n mer i 27. maddesin i kaldır -

13 makta v e yerine «iad e oluna n malları n vergisi» başlıklı, ayn ı numa - rayı taşıya n yen i bir madd e getirmektedir. B u maddede, iade edilen veya değiştirile n malları n vergisini n iad e vey a mahsu p edilemiye - ceği belirtilmektedir. Bilindiği gib i emte a ticaıetind e işletm e vergisin i doğura n olay, II No. lu tablod a ye r ala n emtean m perakend e satışıdır. Satıla n bi r malın müşter i tarafında n iades i halind e vergiy i doğuran satı ş akt i ortadan kalkmakt a v e dolayısıyl a verginin d e ma l bedel i ile müşte - riye geriy e verilmesi gerekmektedir. Satıla n bi r malı n iades i il e yerine başk a bi r malı n aimmas ı halind e d e duru m aynıdır. Tasarının getirdiğ i esas ı benimsemeğ e imkân yoktur. Böyl e bi r hükmün sevkedilmesi, iade müessesesini n kötüy e kullanılmas ı endi - şesinden iler i geliyorsa, b u endişey i bertara f edece k mazbu t esas - lar getirilmes i ve ağır müeyyidelere bağlanması her zama n mümkündür v e bu husust a tekli f getirmeğ e amad e bulunmaktayız. 10) Mer i 28. maddede «itira z isteğ i işletm e Vergisini n asgar î veya mükellefçe kabul oluna n dereceye tekabül ede n miktarının tah - silini durdurmaz» denilmektedir. Tasarı il e bu hüküm, «İşletm e Vergisine itiraz, vergini n vadeler i gele n taksitlerini n tahsilin i durdur - maz» halin e getirilme k istenmektedir. Maddenin değişikli k tasarısmda, vadede n v e taksitlerde n bah - sedildiğine göre, kastı n yin e götür ü vey a asgar î verg i olduğ u anla - şılabilir. Durum böyle.ise maddeni n esk i hal i kanımızc a daha iyidir. Maksat, gerçe k usulü d e içine alacak tarzda tü m işletm e vergisi için itirazın tahsilat ı durdurmamasın ı temi n ise, o zama n götür ü vergi - leme içi n hâle n mer i hükm ü ayne n almak, gerçe k usu l içi n d e bu - na, V. U. K.'nun 389. maddesindeki, itirazın vergini n yalnı z ihtuâfl ı kısmının tahsuini durduracağ ı hükmün ü ilâv e etmek daha doğr u olacaktır kanısındayız. 11) Perakend e satı ş vesikalarmm kullanılmamas ı vey a alınma - ması halind e kesilece k cezalarl a ilgü i 30. madde hükmü, tasa n il e bir hayl i genişletilme k istenmektedir. Getirilme k istene n değişiklik - ler şunlardır : a) Bi r yı l içinde (4 ) ayr ı günd e perakend e satı ş vesikas ı kul - lanılmadığı tespi t oluna n milkellefleri n işletmelerinin, Mahkem e kararı ile 3 aydan a s olmama k üzere (1 ) yıla kadar kapatılmas ı öngö - rülmektedir.

14 Kanaatimizce bu, ço k ağır bi r cezadır. Müşter i yoğunluğunu n çok fazl a olduğ u günlerde (ayı n il k günleri, bayra m arifeleri, yılba - şına yakı n günler, mevsi m son u tenzüâtl ı satı ş devreler i gibi), tez - gâhtarların unutkanlık, telâş veya hatalan sonuc u bu durum he r za - man ortay a çıkabuir. Bunu, işletmeler i iflâs a mahkû m etme k anla - mına gelece k bi r şekud e cezalandırmak, fiill e cez a arasmd a bulun - ması gerekl i deng e yönünde n savunulamıyacağ ı gibi, verg i psikolo - jisi ve idare-mükellef ilişkilerini n geliştirilmes i ve ıslâhı açısmda n d a terviç etmeye imkân yoktur. Para cezas ı nasıl ols a alınacağma göre, kapatmayı hakl ı gösterece k bir kötüniyeti n işaret i sayılabihnesi iei n (4) ayr ı gü n kıstasın ı (15 ) ay n gü n şeklind e değiştirmey i yerind e görürüz. b) Perakend e satı ş vesikalarında satı ş bedelinin eksi k yazılmı ş veya tari h gösterilmemi ş olmas ı halinde, perakend e satır? vesikası - nın hi ç düzenlenmemi ş sayılmas ı öngörülmektedir. Perakende satı ş vesikas ı üzerind e sadec e tarihi n göstc.rümemi ş olmasının b u derec e ağı r bi r fii l sayılmasın ı doğr u bulmamaktayız. Meselâ bi r evvelk i ve bi r sonrak i fişleri n tarih i üe, gün ü sarahatl e belli bir fişt e tari h yazılmasını n unutulm.u ş olmas ı halinde, b u fişi n hiç düzenlenmemi ş sayılmas ı kolaylıkl a savunulamas a gerektir. B u takdirde ols a ols a bi r usulsüzlü k cezas ı U37gulanmas ı düşünülebilir. c) Kendisin e ai t olmaya n perakend e satı ş vesikaların ı kulla - nanların işletmelerini n Mahkem e kararıyl a 6 a y il e 1 yı l arasmd a kapatılması öngörülmektedir. Bu hadisede bir kötüniyet belirtisi mevcuttur v e hükü m hakl ı görülebilir. d) Perakend e satı ş vesikas ı almaya n seyya r esna f içi n 50, TL. İlk normal cezanın iki kat, yan i 100', TL. olarak alınmas ı derpi ş edilmektedir. Kammızca, ekonomi k hayatımızd a v e vergiciliğimizde büyük zararla r doğura n işportacıh k müessesesini n bi r düzen e bağ - lanması içi n bu cemyı dah a d a arttırma k yerind e olacaktır. e) İşletm e Vergisin e tâbi emteanm, Verg i Dairesinin ittıla ı dışında bırakıla n bi r mahald e (Depola r dahil ) satılmas ı vey a tesli m edilmesi halinde, işletmeni n Mahkem e kararıyl a 6 ayda n 1 yıl a ka - dar kapatılmas ı öngörülmektedir. Bu fiil e gerçekte n ağı r bi r cez a verilmesi iktiza eder. Ş u var ki, önce bütün mükelleflere İşletm e Vergisin e tâbi emtea il e ilgili iç yerlerini Verg i Dairelerine bildirm e mecburiyet i konmabdır. B u bildir -

15 me zorunluluğunu n Verg i Usu l Kanunund a mevcu t olmas ı kanaatimizce yetmez ; zir a b u zorunluluğu n yerin e getirilmemesini n cezası V. U. K.'na gör e sadec e usulsüzlüktür. f) Kendilerin e 29. maddeye göre usulsüzlü k cezas ı kesüenlcrin, bunların tamamın ı ödemede n itiraz edemiyecekleri, ihtilâfı kazandık - ları takdird e ödedikler i cezanı n kendilerin e iad e olunacağ ı belirtilmektedir. Kanaatimizce b u hüküm, Verg i Hukukunu n prensiplerin e ayk b rı düşmektedir. Eğe r hükmü n gerekçes i vergi ihtüâflarm m yıllarc a rürmesi is e bunu n hâ l sureti, Mal î yarg ı sistemin i ıslâ h etmektir. 12) Tasany a bağl ı I No. lu tablod a Hizme t işletmeleri içi n öngörülen asgarî ve azamî vergi hadleri incelendiği zaman bunlann, % 5 Teklinde saptanan satış vergisi oranı ile hiç irtibatı olmayacak ve bütün Türkiy e içi n deği l d e sadec e büyü k ille r içi n hazırlanmı ş ol - duğu izlenimin i yarataca k şekilde, ço k yükse k tutulmu ş bulundu - ğu görülmektedir. Bunlarda n üzerind e durulmas ı gerekl i olanla r hakkındaki görüşlerimi z aşağıda sırasıyl a açıklanmıştır. a) Lokantaları n verg i hadleri bin hra ike n bin liraya çıkarılmaktadır. 300.C0O, liralı k bi r vergi hadd i % 5 satı ş vergisi oranm a gör e 6 milyo n liralı k bi r ciroy a tekabü l etmektedir. Böyle bir cironun îstanbufdaki e n büjâi k lokantala r içi n dah i bahs e konu olamıyacağ ı fülen sabittir. Halbuk i aıam î hadleri n hi ç olmazca İstanbul, Ankar a v e İzmi r gib i büyü k illerd e Iıullanılmas ı lâzı m geleceğine gör e fiiliyatt a gerçe k dış ı birtakı m vergile r ortaya çıka - cak demektir. Asgar î ha d olara k öngörüle n , lir a is e , liralı k bi r ciroy a tekabü l etmektedir. Aî?gar î verg i hadd i Türkiye'nin e n küçü k hasabasmd a dah i uygulanacağm a ve ahnaca - ğına göre, birço k Uimizd e bu haddi n gerçeği n ço k üzerinde bi r cir o varsayımma dayanacağ ı aşikârdır. Bu nedenl e tamame n gerçe k usulü n benimsenmes i zarur î mü - talâa edumektedir. b) Çalgısı z 3.smı f Lokantala r hâle n vergide n muaftır. Tasa - rıda b u tür lokantala r içi n liralık asgar î v e azamî vergi hadleri öngörülmektedir. Anadolımun birçok kasabasmd a 4.800, liralık asgar î vergiy e tekabü l ede n , liralı k yıllı k cir o ya - pacak 3. smı f lokant a bulunacağını'sanmıyoruz. Azam î ha d ola n

16 75.000, TL. ise 1,5 milyon liralı k bir ciroya tekabül etmektedir. Bu rakamm d a ço k yüksek ve gerçe k dış ı olduğ u meydandadır. Bu nedenl e 3. sınıf çalgısı z lokantalar içi n asgar î ve azamî hadlerin 1-5 bi n lir a olara k tespitin i tekli f ederiz. Heme n belirteli m ki, b u rakamla r üzerind e çok şey söylenebilir ve en doğrusu götürü ve asgar î verg i usulün ü kaldırıp, tamame n gerçe k usul e gidilmesidir. Aşağıd a çeşitli hizmet işletmeler i içi n öngörüle n asgari v e aza - mî hadle r içi n d e ayn ı görüş ü tekrarlama k isteriz. c) bi n liray a çıkarılmas ı öngörüle n meyhaneler e ai t hadlerin hi ç olmazs a mer'î hadler e indirilmes i yerind e görülmektedir. d) Sır f bi r fikir verme k üzere yukarıda birkaçın a değindiğimi z hizmet işletmelerini n heme n hepsinde, asgarî v e azam î hadleri n bü - yük ölçüd e arttırıldığ ı müşahad e olunmaktadır. Bunlarda n hâle n meri I No.l u tablod a mevcu t olanları n hadlerin i hi ç olmazs a esk i seviyelerine indirme k gereğin e işaret etmekl e yetinecek sadece yeni ihdas oluna n pozisyonla r hakkındaki görüşlerimiz i açıklamağa çalı - şacağız. Çalgısız 3. smı f meyhanele r il e çalgısı z birahanele r verg i kap - samına alınmakt a v e bin lir a asgar î v e azam î verg i hadler i öngörülmektedir. B u hadler 12 0 bin il â 3 milyon liralı k yıllı k ciroy a tekabül etmektedir. Memleke t realiteleri gözönün e alınara k b u had - lerin üâ 2 5 bin lir a şeklind e tespitini tekli f etmekteyiz. e) Barla r v e Pavyonlar, hâle n 1 1 No.lu tablod a ye r almakt a ve gerçe k usuld e vergiy e tâb i bulunmaktadır. Tasa n b u tü r işlet - meleri de I No. lu tabloya ithâl etmekte ve bin asgari ve azamî vergi hadleri öngörmektedir. Bu hadler yıld a 1 milyon v e 6 milyon liralı k bi r ciroy a tekabü l etmektedir. Bütü n Türkiye'd e ayn ı tablolar uygulanacağın a gör e b u ciroları n n e kada r gerçe k dış ı olduğu izahta n varestedir. B u hadleri n e n a z dörtte ü ç oranınd a da - raltıhnası yerind e görülmektedir. Diğe r tarafta n Amerika n barla r Tabloda zikr i geçen barla r ü e ayni nitelikt e ohnadığmda n pozisyona (Amerikan barla r hariç ) ibaresini n üâves i yerind e görülmektedir. f) Birahanele r içi n bin lira asgar î v e azamî vergi hadleri öngörülmektedir. Bu hadleri n d e e n a z yar ı yarıy a indirilmes i zarurî bulunmaktadır.

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105)

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) TC Başbakanlık U Aralık 1980 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı: 101-665/07769

Detaylı

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ mmmzı DITECFM İTMLAT VE İHP;-OATLÂ İLGİLİ PEOBIEMLSR.LIAKIDEKDAKİ GÖJJİJŞI..UİîâZ 1 9 7 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Cxl i ı» o o «o o» o «o o ö o * o D o, p o o o o o o c o c o i ^ a o «o o o o e o o o o o

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Aylık Yayını Uzman Görüş Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Emlak Vergisinde İndirimli Oran (Sıfır) Uygulaması Vergi Usûl Kanununun Mükerrer 355 inci Maddesinde 5904 Sayılı Kanunla

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 19 Yasama Yıh : 1 T. B. M. M. (S. Sayısı: J09) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna

Detaylı

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış,

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış, GENEL GEREKÇE Vergi sisteminin yapılandırılması belirli bir strateji çerçevesinde devam etmektedir. Bu çerçevede son iki yıl içerisinde önemli bir mesafe kaydedilmiş olmakla beraber, özellikle vergi sisteminin

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe

Detaylı

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-59 Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR. 2.8.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-1 Gelir üzerinden alınan veriler olan gelir ve kurumlar

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI 12 EKİM 2011 VERGİ USUL KANUNU İLGİLİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ VUK 3 A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT

MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT MADDE METNİ : MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT Madde 10- (1318 sayılı Kanunun 91'inci maddesiyle değişen şekli) Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa

Detaylı

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU DEĞERLEME Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU 1 DEĞERLEME 1. DEĞERLEMEDE GENEL ESASLAR 1.1. Genel Açıklama Gelir Vergisi Kanunu nda, bilanço usulüne göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM AÇIKLAMA VE UYGULAMASI MUHİDDİN ALTUNTAŞ GİRİŞ DAMGA VERGİSİNİN ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM AÇIKLAMA VE UYGULAMASI MUHİDDİN ALTUNTAŞ GİRİŞ DAMGA VERGİSİNİN ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM AÇIKLAMA VE UYGULAMASI MUHİDDİN ALTUNTAŞ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM DAMGA VERGİSİNİN ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ A-DAMGA VERGİSİNİN MAHİYETİ VE ÖNEMİ 1-Mahiyeti 2-Önemi B-DAMGA VERGİSİ

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME VE SON YENİLİKLER

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME VE SON YENİLİKLER SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME VE SON YENİLİKLER Av. Mualla GÜCİN ŞAHİN * GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinden gelir vergisinin konusunun, gerçek kişinin gelirleri olduğu anlaşılmaktadır.

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET ... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET ... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET..... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL 13 ŞUBAT 1990 içindekiler ÖN SÖZ Sayfa No. AÇIŞ KONUŞMALARI Atalay Şahinoğlu...:... 7 Arif Yüksel....................

Detaylı

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 senesinden beri üzerinde çalışılan fakat bir türlü tamamlanamayan

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

İHRACATTA KDV İSTİSNASI (İHRACAT İSTİSNASI) MEVZUATI

İHRACATTA KDV İSTİSNASI (İHRACAT İSTİSNASI) MEVZUATI İHRACATTA KDV İSTİSNASI (İHRACAT İSTİSNASI) MEVZUATI Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 4)...3 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)...6 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)...12

Detaylı

Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak her türlü ticaret, yük ve

Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak her türlü ticaret, yük ve 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Devletlerin temel fonksiyonlarını yerine getirmek, kendisini oluşturan bireylere hizmet sunmak için gelire ihtiyaç duymaları vergi toplama gerekliliğini doğurmuştur. Vergileme, zaman

Detaylı

Madde 4- Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır :

Madde 4- Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır : MADDE METNĠ : MADDE 4 : ĠSTĠSNALAR Madde 4- Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır : a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hâtırası

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı