YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr TOBB BAÞKANI RIFAT HÝSARCIKLIOÐLU: Kaybedecek bir dakika bile vaktimiz yok YENÝ GENELGE BÜTÜN MÝLLÎ BAYRAMLAR ÝÇÝN HAZIRLANACAK Bay ram i çin ye ni yö net me lik u Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din - çer, Da nýþ tay ýn 19 Ma yýs Ge nel ge - si nin yü rüt me si ni dur dur ma sý ka - ra rý na i liþ kin, Bun dan son ra Tür ki - ye de bü tün bay ram la rý mo dern dün ya nýn an la yý þý na gö re ve ye ni bir pa ra dig may la, ye ni bir yak la þým tar zýy la kut la ma ya ih ti yaç var. Bu se bep le biz çok kap sam lý bir yö - net me lik çý ka rý yo ruz i fa de si ni kul lan dý. nha be ri say fa 8 de EMEKLÝ TUÐGENERAL ADNAN TANRIVERDÝ: Bay ram la rý bü rok rat lar de ðil, halk kut la ma lý u DES Baþ ka ný Gür kan Av cý, Da nýþ tay ýn bu ka ra rý nýn, 19 Ma yýs kut la ma la rý ný stad yum la ra hap set ti ði ni i fa de et ti. Av cý, Bay ram lar bü rok rat ve ka mu gö rev li le riy - le dol du rul muþ stat lar ye ri ne o kul la ra, cad de ve so kak la ra in me li halk la iç i çe kut lan ma lý dýr de di. nha be ri say fa 8 de Özkök Paþa da darbeci zihniyetteydi u84 yý lýn da Ö zel Harp Da i re si Baþ kan lý ðý ya pan e mek li Tuð ge ne ral Ad nan Tan rý ver di, bu gü ne ka dar "De mok rat Ge nel kur may Baþ ka ný" o la rak ni te len di - ri len e mek li Ge nel kur may Baþ ka ný Hil mi Öz kök'ün de "dar be ci zih ni yet te" ol - du ðu nu sa vun du. Hasan Hüseyin Kemal'in röportajý sayfa 12 de 12 EYLÜL ANAYASASININ MÝLLETÝN HEDEFLERÝNE ULAÞ- MASININ ÖNÜNDEKÝ EN BÜYÜK ENGEL OLDUÐU VE BÝR AN ÖNCE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ GEREKTÝÐÝ KAYDEDÝLDÝ. MEVCUT SÝSTEM ARTIK YETERSÝZ utobb Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, mil let o la rak he def le re u laþ mak i çin ye ni a na ya sa nýn þart ol du ðu nu be lir - te rek, Kay be de cek bir da ki ka bi le vak ti miz yok. Ar týk mev cut sis - tem le he def le ri miz u yuþ mu yor. Mev cut a na ya sa mýz bu mil le - tin ger çek po tan si ye li nin ö - nün de ki en gel de di. Atalay: CHP darbelere destek verdi u Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A - ta lay, 27 Ma yýs ih ti la li nin ar ka pla nýn da da CHP var dýr ve al kýþ tut muþ tur. On dan son ra ki bü - tün dö nem le re des tek ver miþ tir. 28 Þu bat a des tek ver miþ tir di ye ko nuþ tu.n 8 de Teþvikte hayâl kýrýklýðý u O to mo tivde teþ vik pa ke ti ni deðerlendiren Ford O to san Ge nel Mü dü rü Hay dar Ye ni gün, teþvik paketini önce olumlu olarak karþýladýklarýný belirterek, A ma de tay la rý na in di ði - miz de bu teþ vi kin ö nü müz de ki he def - le ri ya ka la ma mýz i çin ge rek li alt de - tay la ra sa hip ol ma dý ðý ný da ya vaþ ya - vaþ gör me ye baþ la dýk de di. n 10 da MÝLLETÝN DEVLETÝ ZÝHNÝYETÝ OLMALI uýs tan bul Mil let ve ki li Mus ta fa Þen top, Dar be dö nem le ri nin ve sa yet çi a na ya - sa la rý dev le tin mil le ti an la yý þý na sa hip - tir. Bu an la yý þý ter si ne çe vir me miz ge re - ki yor. Dev le tin mil le ti an la yý þýn - dan mil le tin dev le ti an la yý þý na ge çe cek bir zih ni ye ti ye ni a na - ya say la kur ma mýz ge re ki yor di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da Ýç Anadolu tarým deposu u Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li - ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, en faz la ta - rým a la ný nýn Ýç A na do lu Böl - ge si nde ol du ðu nu, böl ge nin, Tür ki ye ta rým a lan la rý nýn yüz - de 28,43 ü ne sa hip bu lun du - ðu nu kay det ti. n 10 da NOBEL BARIÞ ÖDÜLÜ NE LÂYIK GÖRÜLEN KARMAN: Baþörtülü kadýnlar Meclis e girebilmeli Fatih Camii restorasyonu fethin yýldönümüne yetiþecek uvakýflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Fatih Camii nde devam eden restorasyonun tamamlanma aþamasýnda olduðunu belirterek, camiin Ýstanbul un fethi yýldönümü olan 29 Mayýs ta ibadete açýlacaðýný kaydetti. n 6 da ISSN No bel Ba rýþ Ö dü lü ne la yýk gö rü len Ye men li Te vek kül Kar man. FOTO: CÝHAN u Ge çen yýl No bel Ba rýþ Ö - dü lü ne lâ yýk gö rü len Ye - men li Te vek kül Kar man, Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li - si ne a týf ta bu lu na rak, ka dýn - la rýn da ba þör tü le riy le Mec - lis e ra hat ça gi re bil me le ri ge rek ti ði ni söy le di. Kar man, Ba þör tü lü ka dýn lar par la - men to da tem sil hak ký na sa - hip ol ma lý dýr de di. n 8 de

2 2 30 L HÝ KA NÝSAN 2012 PAZARTESÝ Y  Y E T Hamd, bütünüyle o Allah a aittir ki, gökleri ve yeri yaratmýþ, karanlýklarý ve aydýnlýðý var etmiþtir. Yine de inkâr edenler, baþkalarýný Rablerine denk tutuyorlar. En am Sûresi: 1 /  ye t-i Ke ri me Me â li Ayasofya, ibadet mahalli olmalý Ayasofya yý, beþ yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek. (...) Âlem-i Ýslâmý, hattâ bir kýsým Hýristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya yý muzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktýr. [Ad nan Men de res e gön de ril mek ni ye tiy le ev vel ce ya zý lan iç ti maî ha ya tý mý za a it bir ha ki ka týn ha þi ye si ni tak dim e di yo ruz.] a þi ye: Es ki le rin lü zum suz key fî ka nun - H la rý ve su-i is ti mal le ri ne ti ce sin de, bel ki de tah rik le riy le zu hur e den Ti ca nî me se le si ni din dar De mok rat la ra yük le me mek ve â lem-i Ýs lâ mýn na za rýn da De mok rat la rý dü þür me me nin ça re-i ye gâ ne si ken dim ce böy le dü þü nü yo rum: E zan-ý Mu ham me dî nin (a.s.m.) neþ riy le De mok rat lar on de re ce kuv vet bul du ðu gi bi; A ya sof ya yý, beþ yüz se ne de vam e den va zi yet-i kud si ye si ne çe vir mek ve ha len Ýs lâm da çok hüsn-ü te sir ya pan ve bu va tan a ha li si ne â lem-i Ýs lâ mýn hüsn-ü te vec cü hü nü ka zan dý ran, yir mi se kiz se ne mah ke me le rin mu zýr ci he ti ni bu la ma dýk la rý ve beþ mah ke me de be ra a ti ne ka rar ver dik le ri Ri sâ le-i Nur un res men ser bes tî si ni din dar De mok rat lar i lân et me li ve bu ya ra ya bir ne vi mer hem vur ma lý dýr lar. O va kit â lem-i Ýs lâ mýn te vec cü hü nü ka zan dýk la rý gi bi, baþ ka la rý nýn zâ li ma ne ka ba hat la rý on la ra yük len mez fik rin de yim. Din dar De mok rat lar, hu su san Ad nan Men de res gi bi zat la rýn ha týr la rý i çin, o tuz beþ se ne den be ri terk et ti ðim si ya se te bir i ki sa at bak tým ve bu nu yaz dým. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 396 *** An ka ra ya bu de fa gel di ði min mü him bir se be bi, Ýs lâ mi ye te cid dî ta raf tar Da hi li ye Ve ki li Na mýk Ge dik i gör mek ve Ýs lâ mi ye tin kah ra ma ný o lan Ad nan Be ye ve Tev fik Ý le ri gi bi mü him zat la ra bir ha ki ka tý söy le mek tir ki: Hem De mok ra ta e zan-ý Mu ham me dî gi bi çok kuv vet ver mek ve Ri sâ le-i Nur un neþ ri ne mü sa a de si gi bi çok ta raf tar ol mak ve â lem-i Ýs lâ mý, hat tâ bir ký sým Hý ris ti yan dev let le ri ni de mem nun et mek i çin, A ya sof ya yý mu zah ra fat tan te miz le yip i ba det ma hal li yap mak týr. Bu i se, bu me se le i çin o tuz se ne si ya se ti terk et ti ðim hal de, bu nok ta ha tý rý i çin Na mýk Ge dik i gör mek is te dim ve gel dim. Ad nan Bey, Na mýk Ge dik ve Tev fik Ý le ri gi bi zat la rýn ha tý rý i çin baþ ka ye re git me dim. Hem Ri sâ le-i Nur, Kur ân ýn ka nun-u e sa si ye siy le bü tün A na do lu ve vi lâ yât-ý þar ki ye de â sâ yi þi te min e den Ri sâ le-i Nur un 500 bin nüs ha sý ko mü nist li ði sus tur du ðu gi bi, â sâ yi þi te min et ti ði ne bir de li li bu dur ki: On kü sur se ne ev vel Af yon Müd de-i U mu mî si 600 bin fe da kâr ta le be si var; 500 bin nüs ha Ri sâ le-i Nur dan neþ ret miþ. Bel ki â sâ yi þe za rar ge lir de di. O na kar þý Sa id de miþ ki: Mâ dem 600 bin fe da kâr ta le be si var. Bu on beþ se ne dir ba na bu ka dar zul me di li yor. Bir tek vu ku a tý hiç bir za bý ta ve mah ke me gös te re me di. Hem de dim: Ey müd de-i u mu mî! E ðer bin müd dei u mu mî, bin em ni yet mü dü rü ka dar â sâ yi þin te mi ni ne Ri sâ le-i Nur hiz met et me miþ se, Al lah be ni kah ret sin. Siz de ba na ne ce za ve rir se niz ve rin de dim. O bu sö zü me kar þý hiç bir ça re bu la ma dý. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 449 *** A ya sof ya yý put ha ne ve Me þî ha tý kýz la rýn li se si ya pan bir ku man da nýn key fî ka nun na mýn da ki e mir le ri ne fik ren ve il men ta raf tar de ði liz. Ve þah sý mýz i ti ba rýy la a mel et mi yo ruz. Ve bu yir mi se ne iþ ken ce li e sa re tim de e þedd-i zu lüm þah sý ma e dil di ði hal de si ya se te ka rýþ ma dýk, i da re ye i liþ me dik, â sâ yi þi boz ma dýk. Yüz bin ler Nur ar ka da þým var ken, â sâ yi þe do ku na cak hiç bir vu ku a tý mýz kay de dil me di. Ben þah sým i ti ba rýy la hiç ha ya tým da gör me di ðim bu â hir öm rüm de ve gur be tim de þid det li i ha net ler ve da ma rý ma do kun du ra cak hak sýz mu a me le ler se be biy le ya þa mak tan u san dým. Ta hak küm al týn da ki ser bes ti yet ten da hi nef ret et tim. Si ze bir is ti da yaz dým ki, her ke se mu ha lif o la rak ben be ra a ti mi de ðil, bel ki tec zi ye mi ta lep e di yo rum ve ha fif ce za yý de ðil, siz den en a ðýr ce za yý is ti yo rum. Çün kü, bu em sal siz, a cip zul mî mu a me le den kur tul mak i çin, ya kab re ve ya hap se gir mek ten baþ ka ça rem yok. Ka bir i se, in ti har ca iz ol ma dý ðýn dan ve e cel giz li ol ma sýn dan þim di lik e li me geç me di ðin den, beþ al tý ay tec rid-i mut lak ta bu lun du ðum hap se ra zý ol dum. Fa kat, bu is ti da yý mâ sum ar ka daþ la rý mýn ha týr la rý i çin þim di lik ver me dim. Þuâ lar, s. 342 LÜ GAT ÇE va zi yet-i kud sî ye: Kud sî va zi yet. mu zah ra fat: Pis lik ler, süp rün tü ler. müd de-i u mu mî: Sav cý. Me þî hat: Di ya net iþ le ri da i re si, di nî i lim ler da i re si. is ti da: Di lek çe. H AD Ý S Cennetliklerin en aþaðý derecesinde olanýna seksen bin hizmetçi, yetmiþ iki huri verilir ve kendisi için inci, zeberced ve yakuttan Câbiye ve San a arasý geniþliðinde bir çadýr kurulur. 8. Söz Cen ne te a it mü him hu - 2sus la rý i zah ve i fa de e der. Bu e - ser çok ký sa ol ma sý na rað men i çin de çok ö nem li ha ki kat le ri ih ti va e di yor. A hi ret â lem le ri ne a it hal le re a de ta bir pro jek tör tu tu yor. Bu â lem den o â lem le rin hal le ri ni bir öl çü de de ol sa an la yýp kav ra ma mý za ve si le o lu yor. Bu ya zý mýz da Cen ne te a it i ki me se le ü ze rin de dur mak is ti yo ruz. Bu i ki me se le den an la yýp id rak et me ye ça lýþ týk la rý mýz siz ler le pay laþ mak is ti yo ruz. Bi rin ci si: Su âl: Ci sim, e ðer ha ya tî ol sa, ec zâ-i be de nî dâ im ter kib ve tah lil de dir, in ký râ za mah kûm dur, e be di ye te maz har o la maz. Ekl ve þürb, be kà-i þah sî ve mu â me le-i zev ci ye i se, be kà-i nev î i çin dir ki, þu â lem de bi rer e sas ol muþ lar.  lem-i e be di yet te ve â lem-i uh re vî de þun la ra ih ti yaç yok tur. Ne den Cen ne tin en bü yük le zâ i zi sý ra sý na geç miþ ler? El ce vap: Ev ve lâ, þu â lem de cism-i zî ha ya týn in ký râ za ve mev te mah kû mi ye ti i se, vâ ri dât ve ma sâ ri fin mu vâ ze ne siz li ðin den dir. Ço cuk luk tan sinn-i ke mâ le ka dar vâ ri dât çok tur, on dan son ra ma sâ rif zi yâ de le þir; mu vâ ze ne kay bo lur, o da ö lür.  lem-i e be di yet te i se zer rât-ý ci sim sa bit ka lýp, ter kib ve tah li le mâ ruz de ðil. Ve ya hut mu vâ ze ne sa bit ka lýr; (Hâ þi ye) vâ ri dât i le ma sâ rif mu vâ ze net te dir, devr-i dâ i mî gi bi, cism-i zî ha yat, te lez zü zât i çin, ha yat-ý cis mâ ni ye tez gâ hý nýn iþ let ti ril me siy le be ra ber e be dî le þir. (Söz ler, s. 460) Mez kûr i fa de de ge çen a nah tar ke li me devr-i da i mi ta bi ri dir. Zi ra a hi ret hal le ri ne a it mü him bir hu su sa i þa ret e di yor, ö nem li bir ka pý a ra lý yor. A hi ret te ki e be di ye tin mü him bir sýr rý na par mak ba sý yor. Ön ce lik le devr-i da i mi ne dir, bu ta bir ne i çin kul la nýl mýþ, bu ko nu da ta bi re a ta nan fi i lî ma na ne dir, o nun ü ze rin de du ra lým. Devr-i da i mi ta bi ri e ner ji i le il gi li bir ta bir dir. Ö zel lik le devr-i da i mi ma ki ne si o la rak ta ným la nýr. Devr-i da imi ma ki ne si i se e ner ji gi ri þin den da ha faz la e ner ji ü re ten sis tem ler o la rak i fa de e di lir. Bu ko nu da bir çok ki þi çe þit li ça lýþ ma lar yap mýþ lar. Böy le bir ma ki ne ü ret mek i çin uð raþ mýþ lar. An cak þim di ye dek ü re ti mi müm kün ol ma mýþ. Çün kü bu kâ i nat ta ki e ner ji a ký þý çok tan a za doð ru dur. Ya ni baþ lan gýç ta 100 bi rim iþ ya pa bil me ka bi li ye ti ne sa hip bir e ner ji niz var i se, bel li bir iþ yap ma so nu cun da bu e ner ji mik ta rý mut la ka ki 100 bi rim e ner ji nin al týn da o la cak týr. Me se lâ bir va sý ta nýz var, de po sun da da 100 lit re ben zin ol sun. Bu ben zin i le po tan si yel o la rak bin ki lo met re yol a lýr sý - nýz. Þa yet beþ yüz ki lo met re lik yol a lýr sa nýz el li lit re ben zin har car sý nýz. Ya ni el li lit re niz ha re ket ve ý sý e ner ji si ne dö nüþ müþ, ge ri ye an cak el li lit re ben zi ni niz kal mýþ týr. Ge ri ye ka lan mik tar i le de an cak yi ne beþ yüz ki lo met re yol a lýr sý nýz ve ben zi ni niz bit ti ði za man a ra ba nýz du rur stop e der, ha re ket e de mez si niz. Bütün can lý lar da da du rum ay ný dýr. Can lý mah lûk lar gý da yo lu i le al dýk la rý e ner ji yi har car lar ve bel li bir sü re ha re ket ve can lý lýk la rý ný de vam et ti rir ler. E ner ji le ri ni tü ket tik le ri za man tek rar e ner ji al mak zo run da ka lýr lar. Yok sa ha re ket ka bi li ye ti kal maz ve ö lür ler. Bu ha li bi lim a dam la rý, da ha az e ner ji dü ze yi ne geç mek o la rak ta rif e der ler ve bu du ru mu en tro pi o la rak ta ným lar lar. Bu nok ta da yu ka rý da ki i fa de ye ge ri dö ne cek o lur sak; devr-i da i mi a hi ret te ki e ner ji nin ve ha yat tar zý nýn bu dün ya da ki nin ter si ne bir tarz ve de ði þi mi ni ta ným lar. Bu ra da in san koþ ma sý du ru mun da e ner ji kay be der ken, bel ki de a hi ret te ko þa rak e ner ji ka za na cak. Devr-i da i mi ma ki ne si gi bi ha re ket et tik çe e ner ji si ar ta cak. Bel ki de pa sif du ra rak, ha re ket siz ka la rak, o tu ra rak yo ru la cak ve ya e ner ji kay be de cek. Ý kin ci si:...þu dâr-ý dün ya da, câ mid ve þu ur suz ve ha yat sýz mad de ler, o ra da þu ur lu ha yat tar dýr lar. Bu ra da ki in san lar gi bi o ra da da a ðaç lar, bu ra da ki hay van lar gi bi o ra da ki taþ lar, em ri an lar ve ya par. Sen bir a ða ca de sen, Fi lân mey ve yi ba na ge tir ; ge ti rir. Fi lân ta þa de sen, Gel ; ge lir. Mâ dem taþ, a ðaç bu de re ce ul vî bir sû ret a lýr lar; el bet te, ekl ve þürb ve ni kâh da hi, ha ki kat-ý cis mâ ni ye le ri ni mu ha fa za et mek le be ra ber, Cen ne tin dün ya fev kýn de ki de re ce si nis be tin de, dün ye vî de re ce le rin den o de re ce yük sek bir sû ret al ma la rý ik ti zâ e der. (Söz ler, s. 460) Bu i fa de de de Cen net te ki me kân ve za man la il gi li il ginç ta ným lar var. Þim di bu dün ya þart la rý na þöy le bir ba ka lým. Biz ler me kâ na bað lý bir ha yat ya þý yo ruz. Dün ya nýn dön me si, dün ya mý zýn gü ne þe bað lý ol ma sý ve gü ne þi mi zin de kâ i nat i çin de bel li bir ko num da bu lun ma sý ne de re ce me kâ na bað lý ol du ðu mu zun bir i þa re ti. Me kâ na bað lý o lu þu muz dolayýsýyla za ma na da bað lý yýz. Ha ya tý mý zý an cak me kân ve za man ka yýt la rý al týn da de vam et ti re bi li riz. Bu Câ mi ü s-sa ðîr, No: 186 / Ha di s-i Þe rif Me â li Hz. Ey yûb (as) kýs sa sýn dan ders ler Ey yub A ley his se lâm sa býr ve me ta ne tiy le þöh ret bul muþ tur. Ce nâbý Hak, pey gam ber le ri mad dî ve mâ ne vî her sa ha da ör nek yap mýþ týr. Ve in sa noð lu ba þý na ge le cek du rum lar da na sýl ve ne þe kil de ha re ket e de ce ði ni yi ne Pey gam ber le ri gö re rek öð ren miþ ve on lar dan e sin len miþ ler dir. Me se lâ: Zen gin lik te zir ve ye çýk mak is te yen kim se ler Hz. Yu suf (a.s) ve Hz. Sü ley man (a.s) gi bi pey gam ber le ri ör nek al ma lý, on la rý ha týr la ya rak gu rur, ki bir ve a þý rý lýk tan kur tul ma ya ça lý þýl ma lý dýr. Be lâ ve mu sî bet le re ma ruz ka lan lar i se, ken di le ri ne Hz. Ey yub u (a.s) ör nek al ma lý, o nun sa býr ve tes li mi ye tin den ders a lýp be lâ ve mu sî bet le re me ta net le kar þý koy ma ya ça lýþ ma lý dýr. Bu hu sus ta Hz. Pey gam ber E fen di miz (asm) þöy le bu yur mak ta dýr: En faz la mu sî bet ve zor luk la ra ma ruz ka lan pey gam ber ler; son ra Al lah ýn ve li kul la rý ge lir. Da ha son ra da di ðer in san lar Ki þi din dar lý ðý nýn kuv ve ti de re ce si ne gö re, mu sî bet ve be lâ la ra uð ra tý lýr. (Tir mi zi, Zühd, 58; Ýbn-i Mâ ce, Fi ten, 23; Dâ ri mi, Ri kak, 57) Ce nâb-ý Hakk ýn mu sî bet ve be lâ nýn KASIM FERÞADOÐLU bü yü ðü nü sev di ði kul la rý na ver me sin de pek çok hik met var dýr. Bu ra da he men þu nu söy le me li yiz ki, i ba det ler i ki tür lü dür: Bi rin ci si, müs bet i ba det ler dir. (Na maz, o ruç gi bi Al lah ýn e mir le ri ni yap mak) bu ký sým i ba det ler den dir. Ý kin ci si i se, men fî i ba det ler dir. Bun lar müs bet i ba det ler den da ha ha lis tir, çün kü in san na maz kýl ma sýn da gös te riþ ve ri ya ya dü þe bi lir. Fa kat ba þý na ge len bir mu sî bet ten do la yý sab ret ti ðin de i se, böy le bir teh li ke söz ko nu su de ðil dir. Bu yüz den men fî i ba det le rin se va bý faz la ol mak ta dýr. Ýþ te Ce nâb-ý Hakk ýn be lâ ve mu sî bet le rin bü yü ðü nü sev di ði kul la rý na ver me si nin hik me ti de bu dur. Zi ra ne ka dar çok mu sî be te ma ruz ka lý nýr ve sab re di lir se o ka dar çok i ba det e dil miþ o lu nur. O nis bet te de se vap ve mü kâ fat ka za ný lýr. Ö te yan dan, in sa nýn me zi yet ve ka bi li yet le ri an cak mu sî bet ler le or ta ya çý kar. Ha yat an cak mu sî bet ler le sa fî le þip de ðe ri ar tar, yok luk tan, hiç lik ten kur tu lur. Ýn san da ki men fî his ve duy gu lar da an cak mu sî bet ler le ter bi ye o lu nur. Mu sî bet ve be lâ lar ol ma say dý in san gaf le te dü þer, ya ra tý lýþ gâ ye si ni ve as lî va zi fe si ni u nu ta bi lir di. Kö tü his ve duy gu la rýn is ti lâ sý na ma ruz ka la rak, ha yýr lý iþ ve fi il ler den u zak la þa bi lir di. Bu ba kým dan be lâ ve mu sî bet le rin in sa na bir ter bi ye ci ve i kaz cý ol ma sýn da bü yük fay da var dýr. Mu sî bet ve be lâ lar ay ný za man da in san i çin bir im ti han dýr. Ul vî ruh lar sa býr ve rý za i le bu im ti ha ný ba þa rýy la ve rip mâ nen da ha yük sek mer te be le re çý kar lar; süf lî ruh lar i se is yan ve þi kâ yet le bu de ne me de ba þa rý sýz ka lýr lar. Ýn san ru hen yük sel dik çe, mâ ne vî ma kam ve mer te be si art týk ça im ti ha ný da þid det le nir. Bu ra da be lâ ve mu sî bet ler le im ti ha na þöy le yak la þa bi li riz: Bir il ko kul ta le be siy le bir ü ni ver si te ta le be si nin im ti ha ný bir ol ma dý ðý gi bi, tak va da ü ni ver si te ta le be si me sa be sin de o lan Al lah ýn sev gi li kul la rý nýn be lâ ve mu sî bet im ti han la rý, el bet te di ðer in san la ra gö re da ha çe tin ve güç o la cak týr. Cen ne te da ir i ki me se le sebep le ö nü müz de ki bir he de fe u laþ mak i çin bel li bir sü re yü rü yüp, bel li bir me sa fe yi kat et me miz ge re kir. A hi ret te i se tam ter si bir du rum o la ca ðý gö zü kü yor. Cen net ha ya tý na ka vuþ muþ o lan in san lar bir a ða cýn, bir mey ve nin, bir ta þýn ya ný na git mek ye ri ne on la rý ya ný na ça ðý ra cak lar, on lar da em re i ta at e dip, he men ic ra e de cek ler. Ý fa de de ge çen taþ ve a ðaç ta bi ri bir öl çü de me kâ ný ta ným la dý ðý na gö re, de mek ki, in san lar a hi ret â lem le rin de me kân ba ðýn dan kur tu la cak lar. A de ta me kân in sa na ta bi o la cak, in san me kân bo yut la rý nýn üs tün de bir ha yat tar zý na sa hip o la cak. Þa yet me kân ba ðým lý lý ðý or ta dan kal kar i se, do la yý sýy la za man ba ðý da or ta dan kal ka cak de mek tir. De mek ki in san ha ya tý a hi ret â lem le rin de me kân ve za man ka yýt la rý al týn da ol ma ya cak. Ýþ te bu i fa de ye gö re a hi ret te in san i çin za man ol ma ya cak. Ya da za ma nýn et ki si in san i çin ge çer li ol ma ya cak. Ýn san ha ya tý za man ve me kân üs tü bir bo yu ta ta þý na cak. Þim di bu nok ta da bi rin ci bö lüm de in ce le di ði miz devr-i da i mi ve e ner ji bah si ne ge ri dö ne cek o lur sak ol duk ça en te re san bir so nuç or ta ya çý ký yor. Biz le rin bu dün ya da en faz la e ner ji har ca dý ðý du rum ne dir? El bet te ki za man ve me kâ na bað lý lý ðý mýz ve ya bu bað dan kur tul ma ya ça lýþ ma gay re ti miz dir. Þöy le ki: Ýn san me kâ na bað lý ol du ðu i çin dün ya nýn çe kim gü cü al týn da dýr. Dün ya yü zün de ki her bir ci sim 9.81 kuv ve tin de bir çe kim iv me si i le dün ya mer ke zi ne doð ru çe ki lir. Har ca dý ðý mýz e ner ji nin bü yük bir bö lü mü bu et ki den kur tul ma ya ça lýþ mak ça ba sý dýr. Yü rür ken, ko nu þur ken, ko þar ken, týr ma nýr ken, her han gi bir va sý ta i le gi der ken hep bu yer çe kim iv me si et ki si al týn da ka lý rýz. U za ya fýr la tý lan bir fü ze, ya kýt e ner ji si nin bir ço ðu nu dün ya çe kim et ki sin den kur tul mak i çin har car. Þim di dü þü nün bir ke re: Yer çe kim iv me si ol ma sa i di, ha re ket i çin ne ka dar da az e ner ji har ca ya cak i dik. Sür tün me siz ve yer çe kim siz bir or tam da çok kü çük bir ilk hýz la yüz ler ce ki lo met re yol al ma mýz müm kün o la cak tý. Çok az bir e ner ji har ca ya rak doð ru dan dün ya dý þý na çý ka bi le cek, di ðer yýl dýz la rý zi ya ret e de bi le cek tik. Ri sâ le-i Nur da ge çen mez kûr i ki i fa de yi na zar-ý dik ka te al dý ðý mýz da bu ha le ya kýn bir ha yat tar zý nýn a hi ret te vu ku bu la ca ðý ný ko lay lýk la id rak e de bi li riz. De mek ki bu dün ya da Hik met da i re sin de iþ gö ren  lem le rin Rab bi; a hi ret te kud ret ve a za met ve rah me ti ni gös ter mek i çin in sa ný me kân ve za man ba ðýn dan kur ta rýp müm taz bir ma kam ve rir ve son suz bir e ner ji kay na ðý na maz har ký la rak e be dî bir ha ya tý ik ram e der.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 9 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 17 Nisan 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÖMSS de 60 bin 375 a day ter dök tü ÝLK KEZ DÜ ZEN LE NEN ÖMSS, ÖSYM TA RA FIN DAN 81 ÝL MER KE ZÝN DE, TOP LAM 968 BÝ NA DA, 12 BÝN 128 SA LON DA, 41 BÝN 756 GÖ REV LÝ VE 60 BÝN 375 A DA YIN KA TI LI MIY LA GER ÇEK LEÞ TÝ RÝL DÝ. BU se ne ilk kez dü zen le nen Ö zür lü Me mur Seç me Sý na vý (ÖMSS) dün ya pýl dý ÖMSS, ÖSYM ta ra fýn dan 81 il mer ke zin de, top lam 968 bi na da, 12 bin 128 sa lon da, 41 bin 756 gö rev li ve 60 bin 375 a da yýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ril di. Sý nav, sa at da ger çek leþ ti ril di. A day lar, sý na va gi riþ bel ge sin de ya zý lý yar dým cý a raç lar la sý na va gi re bil di. Sý nav la rýn ya pýl dý ðý bi na la ra gi riþ te a day la rýn ve sý nav gö rev li le ri nin ü ze ri em ni yet gö rev li le ri ta ra fýn dan el le ve ya de dek tör le kon trol e dil di. Bel ge le ri kontrol e di le rek a lý nan a day lar sý ra nu ma ra la rý nýn bu lun du ðu yer le re o tur tul du. Ge rek li kim lik kont rol le ri ya pýl dýk tan son ra ü ze rin de a da yýn fo toð ra fý, TC kim lik nu ma ra sý, a dý ve so ya dý bu lu nan sý nav ev ra kýy la, i çin de ka lem, sil gi, þe ker ve pe çe te bu lu nan ku tu da ðý týl dý. Her so ru ki tap çý ðý ve ce vap kâ ðý dý, mat ba a da ö zel po þet le ne rek, sý nav da her a da ya tek bir po þet i çe ri sin de, a çýl ma mýþ bir þe kil de da ðý týl dý. Sý nav da a day la rýn öð re nim dü ze yi ne ve ö zür gru bu na uy gun ge nel ye te nek ve ge nel kül tür test le rin den o lu þan so ru ki tap çý ðý ve bir ce vap ka ðý dý kul la nýl dý. Sý nav da 60 so ru yu ce vap la mak i çin a day la ra 60 da ki ka sü re ve ril di. Ö zür grup la rý na gö re fark lý sý nav uy gu la ma la rý ger çek leþ ti ril di ði i çin ba zý a day la rýn sý nav la rý, ve ri len ek sü rey le 80 ve ya 100 da ki ka sür dü. A day lar sý nav ve yer leþ tir me so nuç la rý ný TC Kim lik Nu ma ra la rý ve þif re le riy le ÖSYM nin in ter net ad re sin den be lir le ne cek ta rih te öð re ne bi le cek. ÖMSS so nuç la rý na ve ku r'a ya gö re ya pý la cak yer leþ tir me iþ lem le riy le il gi li ÖSYM ta ra fýn dan ter cih ký la vu zu ha zýr la na rak ÖSYM nin in ter net si te sin de ya yým la na cak. Sý nav so nu cu na gö re üç pu an tü rü he sap la na cak, ÖMSSP-1 or ta öð re tim dü ze yi, ÖMSSP-2 ön li sans dü ze yi, ÖMSSP-3 li sans dü ze yi i çin uy gu la na cak. An ka ra / a a Kim liðini kay be din ce sý na va gi re me di BU YIL ilk kez dü zen le nen Ö zür lü Me mur Seç me Sý - na vý na (ÖMSS) gir mek i çin An tal ya dan mem le ke ti Zon gul dak a ge len en gel li I þýl Ci vak, yol da cüz da ný ný kay bet me si so nu cu kim li ði ni ib raz e de me yin ce sý na va a - lýn ma dý. An tal ya da bir o tel de ça lý þan ve 4 yýl ön ce ge çir di ði tra fik ka za sý dolayýsýyla vü cu du nun sað ta ra fýn da kýs mî felç o - lan I þýl Ci vak (29), ÖMSS ye gir mek i çin ön ce ki ge ce o to büs le Zon - gul dak a gel di. Bu sý ra da çan ta sýn da, i çin de kim li ði nin de bu lun du ðu cüz da - ný nýn ye rin de ol ma dý ðý ný fark e den Ci vak, po li se hýr sýz lýk þüp he siy le baþ vur du. Kay - bo lan kim li ði dolayýsýyla ÖMSS ye a lýn ma ya ca ðý en di þe si ta þý yan Ci vak, sa bah sa at le rin - de ye ni nü fus cüz da ný çý ka ra bil mek i çin Ýl Nü fus ve Va tan daþ lýk Mü dür lü ðü ne git ti. Mü dür lü ðün ka pa lý ol ma sýn dan do la yý kim lik çý ka ra ma yan Ci vak, Yay la Ýl köð re tim O ku lu na gi de rek du ru - mu nu an la týp kim li ði nin fo to ko pi siy le sa lo - na gir mek is te di. Yet ki li le rin kim li ði ol ma dý ðý i - çin sý na va al ma dýk la rý Ci vak, En gel li sý na výn da yi ne bir en gel or ta ya koy du lar. Sý na va gi re me - di ðim i çin çok üz gü nüm dedi. Zon gul dak / a a Mek tup la þa rak ö mür bo yu dost ka la cak lar KOCAELÝ Bü yük þe hir Be le di ye si, ö zür lü ço cuk la rýn di - ðer ço cuk lar la kay naþ ma sý ný sað la ya cak bir pro je ye da ha im za at tý. Pro je sa ye sin de, bir bi ri ni ta ný ma yan 10 ö zür lü ve 10 ö zür lü ol ma yan il ko kul öð ren ci si, 1 ay bo yun ca mek tup la þa cak. Mek tup la þan öð ren ci ler, Ma yýs a yýn da En gel siz Eð len ce Þen li ði nde ilk kez göz gö ze ge le cek. Pro je i le fi zi ki fark lý lýk la rýn ar ka daþ lýk la - ra en gel ol ma dý ðý vur gu la na cak. Ko ca e li Bü yük þe hir Sað lýk ve Sos yal Hiz met ler Da i re Baþ kan lý ðý Sos yal Hiz met ler Þu be Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri - len pro je de mek tup lar Ko ca e li Ü ni ver si te si nden 10 ü - ni ver si te öð ren ci si i le u laþ tý rý la cak. Bir ne vi pos ta cý gö - re vi ni üst le ne cek ü ni ver si te li mek tup koç la rý, mek tup a ký þý ný sað la ya cak. Mek tup koç la rý, ya þa nan he ye can - la rý ve mut lu luk la rý bi re bir göz lem le ye cek, bu göz lem - le ri ni ak ta ra rak kay naþ ma nýn ger çek leþ me si sað la na - cak. Pro je de, ilk mek tup lar ya zýl dý. Pro je ye ka tý lan il - köð re tim öð ren ci le ri, bir bir le ri ni Ma yýs Dün ya Ö - zür lü ler Haf ta sý nda ger çek le þe cek En gel siz Eð len ce prog ra mýn da ilk kez bir bir le ri ni gö re cek. Mek tup Ar - ka da þým Pro je si, An tik ka pý Res to ran da sah ne ü ze - rin de mek tup çift le ri nin ta nýþ ma la rý ve ço cuk lar i çin ö zel o la rak be lir le nen he di ye le ri bir bir le ri ne ver me le ri i le so na e re cek. Ko ca e li / ci han LYS baþ vu ru la rý bu gün so na e ri yor YÜKSEKÖÐRETÝME Ge çiþ Sý na vý nda (YGS) en az bir pu an tü rün den 180 pu an ba ra jý ný a þan ü ni ver si te a - da yý nýn ka tý la ca ðý ü ni ver si te ye gi riþ sý nav la rý nýn i kin ci a þa ma sý Li sans Yer leþ tir me Sý nav la rý na (LYS) baþ vu - ru lar bu gün so na e re cek. LYS pu an tür le ri i le öð ren ci a lan yük se köð re tim prog ram la rý na gir mek is te yen a day la rýn, YGS ye ek LYS ler den ter cih e de cek le ri yük se köð re tim prog ram la rý i çin ge rek li o lan la ra da gir me le ri ge re ki yor. LYS i çin ay rý bir ký la vuz bu lun - mu yor Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Sis te mi (ÖSYS) Ký la vu zu LYS ler de da hil, ÖSYS sis te mi i le il - gi li bütün il ke ve ku ral la rý i çe ri yor. A day la rýn baþ vu ru yap ma dan ön ce bu ký la vu zu dik kat le in ce le me le ri ge re ki yor. LYS ler 81 il mer ke zi ve Lef ko þa da ya pý la - cak. A day la rýn LYS sý nav mer ke zi ter cih le ri, LYS baþ - vu ru la rý sý ra sýn da a lý na cak. A day lar gir mek is te dik le - ri LYS le rin hep si ne ay ný mer kez de gi re cek. Bu nun i - çin her a day dan 2 sý nav mer ke zi ter ci hi a lý na cak. Baþ vu ru su nu in ter net ü ze rin den bi rey sel o la rak ya - pa cak a day la rýn Baþ vu ru nuz sis tem ta ra fýn dan ba - þa rýy la ka bul e dil miþ tir u ya rý sý ný mut la ka gör me le ri ve ya zý cý dan çýk tý al ma la rý ge re ki yor. An ka ra / a a ni as ya.com.tr O ku yu cu me saj la rý Za man za man yap tý ðý mýz gi bi, bu haf ta da kö þe mi zi o ku yu cu la rý mýz dan ge len me saj la ra bý ra ký yo ruz. Ön ce, Kü tah ya-si mav dan Sü ley man Bay þu nun sa týr la rý: Ba bý a li de baþ ya za rý Be di üz za man Sa id Nur sî o lan; her sa yý sýn da Al lah, Pey gam ber, â yet, ha dis, u huv vet, hak, hu kuk gi bi Ri sa le-i Nur un te mel um de le ri ni an la tan baþ ka bir ga ze te var mý, bi le mi yo rum. Ben bu gü ne ka dar gör me dim doð ru su. Gö ren var sa be ri gel sin. Ri sa le-i Nur un müdak kik o ku yu cu la rý nýn ya kî nen bil di ði bir re a li te var dýr ki, Üs tad Sa id Nur sî bu gün ha yat ta ol say dý Ye ni As ya da fi ilen ya zý ya zar dý. Çün kü ta rih çe-i ha ya týn da an la týl dý ðý ü ze re, Ý kin ci Meþ rû ti yet dev rin de bir çok Ýs tan bul ga ze te sin de ma ka le le ri ni ya yýn la yýp görüþlerini dile getirdiði gi bi, bu gün de ye gâ ne ga ye si o nun med ya da ki söz cü lü ðü o lan Ye ni As ya da i lâ-yý ke li me tul la hýn bu za man da en bü yük va sý ta sý o lan mad de ten ve mâ nen te rak ki ya ta teþ vik e de cek ya zý la rý na de vam e der di di ye dü þü nü yo rum. Bi li yo rum ki, gün lük ga ze te çý kar mak zah met li ve me þak kat li bir iþ. Çün kü bel li bir za man di li min de ha ber ve ya zý la rý top la yýp bun la rýn en i yi þe kil de de ðer len di ril me sin den mi zan paj ve bas ký sý na, ha vaala ný na ye tiþ ti ril me si ne ka dar her gün pe ri yo dik o la rak iþ le yen bir sü reç var ve bun da ga ye si pa ra ka zan mak, kö þe dön mek ol ma yýp sa de ce i lâyý ke li me tul la hýn del lâl lý ðý na kat ký da bu lun mak i çin ça lý þan i sim siz kah ra man la rýn bü yük pa yý var. Dâ vâ mý zýn nâ þir-i ef kâ rý Ye ni As ya nýn ku ru lu þun dan bu gü ne ka dar e me ði ge çen tüm a ða bey, kar deþ ve dost la rý teb rik e der, ya yýn la rý nýz da dün ol du ðu gi bi bu gün ve ya rýn da hak kýn ha tý rý ný â lî tu tan ve va tan sat hý ný bir mek tep yap ma ga ye si ne o dak la nan gay ret ve az mi ni zin da im ol ma sý ný A lîm ve Ha kîm o lan Al lah tan ni yaz e de rim. *** Her kes se ni an la ya cak Ga zi an tep ten Meh met Boy bey de þun la rý ya zý yor: Ya rým a sýr lýk bir çý nar mi sa li o lan Ye ni As ya, se ni na sýl an la ta yým... Ta ný þa lý 23 yýl lýk bir za man geç ti. Her sa bah se lâm la dý ðýn biz le ri dün ya da o lup bi ten ler den ha berdar et tin. Bi zi a i le cek ken di ne bað la dýn. Hep ha ki ka týn gür se si ol dun ve ol ma ya da de vam e de cek sin izn-i Ý lâ hî i le. Za lim le re bo yun eð me din, az mi ni yi tir me den ce sa ret le hak sýz lýk la rýn ü ze ri ne git tin. Ben de mok ra si ve öz gür lük is ti yo rum bu cen net va tan da de din. Ye ni As ya, sa na a i le cek çok te þek kür e di yo ruz. Rab bim se ni son ne fe si mi ze ka dar bi zi her sa bah zi ya ret et mek ten a lý koy ma sýn. Her kes se ni an la sýn ve i na ný yo ruz ki an la ya cak týr da. Ha ni Mar ma ra dep re min de Dep rem Ý lâ hî i kaz dýr de miþ tin ve bu hay ký rý þý ný bü tün dün ya duy muþ, sana hak ver miþ ti. Onun gibi... Ye ni As ya, biz se ni a i le cek se vi yo ruz ve hep sev me ye de vam e de ce ðiz. Üs tad Be di üz za man ýn ta bi riy le Ki min him me ti mil le ti i se o tek ba þý na bir mil let tir. Ýþ te sen bu mâ nâ nýn mü ces sem bir ör ne ði sin. Ba þý na ge len bun ca ba di re ye ve çek ti ðin on ca sý kýn tý ya rað men þevk ve az mi ni yi tir me yip yo la de vam et tin. Se ni an la ma yan lar da in þa al lah an la ya cak lar. Ba har gel miþ tir. Bek le di ðin ve bek le di ði miz gün le rin gel me si de ya kýn dýr. Ge rek ya zar la rýn la, ge rek se o ku yu cu a i len le de vam, de vam de vam... Yo lun ve bah týn a çýk ol sun. Za lim ler i çin ya þa sýn ce hen nem, i man ve ü mit kuv vet bul sun, öl sün ye is! *** YE NÝ AS YA INT 15 YA ÞIN DA 1998 Ni san ýn da, Al man ya baþ ta ol mak ü ze re Av ru pa da ve di ðer ül ke ler de ya þa yan o ku yu cu la rý mýz i çin, gün lük ga ze te den ya pý lan seç me ve der le me ler le ha zýr la dý ðý mýz haf ta lýk Ye ni As ya Ýn ter na ti o nal ga ze te si, ön ce ki haf ta çý kan 731. sa yý sý i le, ya yýn da ki 15. yý lý na da gir miþ ol du. Ýh lâs ve is ti ka met çiz gi sin de da ha ni ce yýl la ra e riþ me si di le ðiy le. KUPON: 14

4 4 Y KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Bü tün sa nat lar, Es ma nýn te cel li si dir Kim se ko ca man bir a dým at ma ya kalk ma - sýn. Bu zor! Kü çü cük bir a dým at mak bi - le ko lay de ðil dir. A ma müm kün dür. Hiç kim se ha ya týn da ki kü çü cük a dým la rý ba - si te al ma sýn. Kü çük kü çük de ði þik lik ler bü yük so nuç la ra dö nü þü yor. Re sim ve hey kel tý raþ lýk bö lümün de o ku yan bir öð ren cim, bir gün on la rýn yol hi za sýn da o - lan bö lüm le ri nin ö nün den ge çer ken, he ye can - la be ni pen ce re ke na rý na ça ðýr dý. Ben de þa þýr dým, bu he ye can lý ses ki min di ye. Son ra yak laþ tý ðým da gü lüm se yen ve sým sý cak bir si ma nýn ba na ba ký yor ol du ðu nu gör düm ve bü yük haz duy dum. Ho cam, na sýl sý nýz! cüm le si o ka dar ya kýn dý ki ba na, dün ya da yal nýz ol ma dý ðý mý bir sý cak cüm le ü re tim mer ke zi nin da ha çok can lý þe kil de ü re tim de ol du ðu nu gör düm ve mut lu ol dum. Pen ce re ke na rýn da lâf la ma nýn ta dý da ha bir baþ ka dýr. Ha ni ka pý ke na rý o tur ma la rý var dýr es ki le rin. Ger çi ye ni ku þak böy le gün cel ol ma yan de - yim ler kar þý sýn da kim bi lir ne ler dü þü nü yor lar - dýr. Ne di yor bun lar? di ye. Öð ren cim be nim le ko nu þur ken, göz le rim de pen ce re den i çe ri yi, re sim ve hey kel a töl ye si ni e - pey ce, çak týr ma dan iz le di. Göz ler il ginç! Bý ra ký ver sen git me ye ce ði yer yok. O nun i çin her ye re bir kon trol ge re ki yor. Di liy le be nim le ko nu þan öð ren cim, e liy le de bir ça mur la uð ra þý yor du. E pey son ra, Bu ne dir? de dim. Ho cam bu bir ça mur dur. A ma bu nun ne o la - ca ðý ný haf ta ya yi ne bu ra dan ge çer ken si ze gös te - re yim. Bu çok il ginç bir sa nat e se ri o la cak. de di. Ha ki ka ten, i ki ki lo ka dar top rak tan yoð rul - muþ bir ça mur yý ðý ný nýn bir sa nat e se ri o la ca ðý kim se nin dü þü ne me ye ce ði bir þey dir. A ma bu cüm le le rin sa hi bi bir hey kel tý - raþ sa, bu se fer haf ta yý me rak la bek le me ye baþ lý yor su nuz. Bir ça mur ü ze rin de ki kü çük kü çük dar be ler, bir a ðaç kü tü ðü ü ze rin de ki kü çük kü çük yon - tu lar e ðer bir a ma ca hiz met e di yor sa, son ra - sýn da bir bü yük sa nat e se ri ne dö nüþ me si ka çý - nýl maz o la cak týr. Ma ha ret li bir e lin bir cis me do ku nu þu, sa nat e se ri ni gün de me ge ti ri yor. Ýn san da ki gü zel lik ci he ti, renk li lik bo yu tu in - sa na yük len miþ bir prog ra mý ha tý ra ge ti ri yor. Bü tün sa nat lar, Yü ce Sa nat kâr ýn in sa na o lan he di ye si nin so nu cu dur. Bü tün gü zel lik ler, Es ma nýn te cel li le ri dir. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Bü yük zýrh an la mýn da - ki Hz. Mu ham med (a.s.m) E fen di mi ze va hiy le ge len, Es ma-i Hüs nâ yý i çi ne a lan em sal siz bir mü na cât ve ben zer siz bir duâ. 2. Ge rek ti ren se bep ler. 3. Gü ney Af ri ka'nýn mil let ler a ra sý tra fik i þa re ti. - Sün gü gi bi tü fe ðin nam lu su u - cu na ta ký lan ve ya bel ka yý þý na a sý lý o la rak ta þý - nan bir çe þit bý çak. 4. As ya'da bir göl. - Ý ki nes - ne a ra sýn da ki boþ luk. 5. Bir er kek a dý. - A çý ölç me ye ya ra yan dön me ha re ket li cet vel. 6. Kon trol dý þý kö pek. - Fars ça da yol. - He men he men, san ki. 7. Har man sa vur mak ta kul la ný - lan, ça tal bi çi min de, tah ta dan ta rým a ra cý. - Fars ça da yý lan. 8. Ýs pi noz gil ler den, ye þi lim si ve ya sa rý tüy lü, ko ni bi çi min de kü çük ga ga lý, ö - tü cü kuþ. - Es ki me tin ler de Re ceb a yý nýn sim - ge si. 9. Et çil ler ta ký mý nýn fok gil ler fa mil ya sýn - dan, 1-2 met re bo yun da, pos tu de ðer li, me me li de niz hay va ný, a yý ba lý ðý. - Rus ça da e vet. - Çe - þit li ku maþ lar dan ya pýl mýþ, kal ça ya ka dar i nen ve pal to ya ben ze yen üst giy si si. 10. A vuç i çi i le top la ma. - Bü luð ça ðý na gel me miþ ço cuk YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ku zey Af ri ka'da bir dev let. - Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 2. Kö le lik, kul luk, hü küm al týn da bu lun - ma. - De ni zin, gö lün kü çük gi rin ti ler bi çi min de ka ra ya doð ru so kul du ðu bö lü mü. 3. Ve ben ze ri nin ký sa sý. - Tar la sý ný rý. - Giy si le rin boy na ge len, boy - nu çe vi ren bö lü mü. 4. Ba sit þa ka lar ya pa rak her ke si gül dü ren, þa ka cý kim se. 5. Ba ba, pe der. - Ka ra buð day gil ler den, de re ký yý la rýn da, su lak ça yýr lar da ken di li ðin den ye ti þen, çok yýl lýk ve yap rak la rý seb ze o la rak kul la ný lan bir bit - ki. 6. Ya rým, ya rý. - He lâl ol ma yan. 7. Do lay lý an la tým. 8. Ku tu ya yer leþ tir - mek, ku tu ya koy mak. 9. Av ru pa or tak pa ra bi ri mi. - Kaz Da ðý'nýn mi to lo jik a - dý. - A ley hi se lâ mýn ký sa sý. 10. Kü çük er kek kar deþ. - Bar yu mu sim ge le yen harf ler. 11. Ý ba re nin ço ðu lu. - Es ki ki tap lar da bö lüm. 12. Gam (I I) di zi sin de do i le mi a ra sýn da ki ses. - Ye se vi tek ke sin de þeyh. - A pan sýz bir denbi re. 1 Salihoðlu, seminerde 8. Lem a nýn 33, 18. Lem a nýn 34, 28. Lem a nýn da 35 se ne sin de te lif e dil me sin de ki te va fu klara da dik kat le ri çe kti. Sam sun da Bir sa at te fek kür GAZETEMÝZ YAZARLARINDAN M. LATÝF SALÝHOÐLU SAMSUN'DA, ÝKÝ BÖLÜM HALÝNDE, "BÝR SAAT TEFEKKÜR" KONULU BÝR SEMÝNER VERDÝ. NAHÝT YAÞAR SAMSUN GAZETEMÝZ ya zar la rýn dan M. La tif Sa li - hoð lu Sam sun da Bir Sa at Te fek kür ko - nu lu bir se mi ner ver di. Ý ki bö lüm ha lin de su nu lan se mi ner baþ tan so na ka dar il gi ve dik kat le ta kip e dil di. Se mi ne ri ne Bir sa at te fek kür, bin se ne na fi le i ba det ten da ha ha yýr lý dýr. Ha dis-i Þe ri fiy le baþ la yan Sa li hoð lu, Ri sâ le-i Nur un baþ tan so na bir te fek kür ta ri ki, bir te fek kür yo lu ol du ðu nu i fa de et ti. Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le - ri nin, baþ ta Kur ân-ý A zi müþ þan ol mak ü ze - re, Re sul-i Ek rem A ley his se la tü Ves se lâm, Ý - mam-ý A li (r.a.), Ab dul ka dir Gey la ni Haz - ret le ri nin Ri sâ le-i Nur la il gi li i þa ret ve be þa - ret le ri ni zor ve çe tin za man lar da, hiz met te fü tur gel me me si i çin Nur Ta le be le ri ne bir müj de ve mü þev vik ol ma sý a çý sýn dan iz har et me ye mec bur ol du ðu nu be yan et ti ði ni di le ge ti ren Sa li hoð lu, Nur ta ri hin de gö rül me dik bir þe kil de des sa sa ne ve plan lý bir þe kil de Ri sâ le-i Nur ve Nur Ta le be le ri ne sal dý rýl - dý ðý ný be lirt ti. Her za man kin den da ha faz - la bu kud sî müj de le re muh taç ol du ðu mu - zu vur gu la yan Sa li hoð lu, hiz met te se bat ve seb kat et me nin ö ne mi ni di le ge tir di. Malatya da Edebiyat haftasý MALATYA Park ýn sponsorlarý arasýnda olduðu, Malatya Kitap Fuarý Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Yarýn Edebiyat Eylemi ve Nuri Pakdil Sergisi Malatyalýlarýn izlenimine sunulacak. Necip Evlice tarafýndan hazýrlanan serginin açýlýþýný Kültür Bakaný Ertuðrul Günay ýn yapmasý bekleniyor. Sergilerin yanýnda, birçok yazar da Malatya da aðýrlanacak. Kitap Fuarý vasýtasýyla Malatyalýlar edebiyat ve sanat dolu bir hafta yaþayacak. Malatya / Yeni Asya Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Ý MAM I G A Z A L Ý MARA L B AM N A A D A L I H A L Ý L Y M A A M Ý R A L F A E R U K A A M A N OS Y A L K A E Z N O N U S Y A Þ E F A S A R K A F T Y A L A B A L I K R Ý A K A L A B A L I K K Yazarýmýz Salihoðlu, seminerde dinleyicilerin sorularýný da cevapladý. 2. Ma ka le Ya rýþ ma sý ö dül le ri ve ril di BU yýl i kin ci si dü zen le nen, Köp rü Der gi si Ma ka le Ýn ce le me Ya rýþ ma sý geç ti ði miz haf ta so nuç lan dý. 10 a da yýn fi na le kal dý - ðý ya rýþ ma Fi dan Kül tür mer ke zin de ya - pý lan su num la rýn ar dýn dan, Ab dul ka dir Öz kan E ði tim ve Kül tür vak fýn da dü zen - le nen prog ram i le ö dül le ri sa hip le ri ne ve ril di. Ga ze te miz ya zar la rýn dan Ah met Bat tal, Ah met Öz de mir ve Köp rü Der gi - si E di tö rü Ah met Dur sun un or ga ni ze et ti ði ya rýþ ma da Ha lit Ö za ta bi rin ci o lur - ken, O nur Ü nal i kin ci, Fur kan De mir ü - çün cü ol du. Ma ka le in ce le me, o ku ma, yaz ma ve a na liz et me a la nýn da ken di le - ri ne tec rü be ka zan dýr dý ðý ný be lir ten ya - rýþ ma cý lar, Ya zý yý doð ru o ku mak, yaz - mak ka dar ö nem li ve e mek is te yen bir ça ba de di ler. An ka ra / Ye ni As ya Türk Sa nat Mü zi ði bes te ya rýþ ma sý nda 424 e ser MA NÝ SA DA bu yýl il ki dü zen le ne cek Al týn Lâ le Türk Sa nat Mü zi ði Bes te Ya rýþ ma sý i çin top lam 424 e se rin mü ra ca at et ti ði ni bil dir di. Ma ni sa Me sir Fes ti va li Dü zen le - me Ku ru lu ndan ya pý lan a çýk la ma da, ya - rýþ ma nýn Me sir Fes ti va li faaliyet le ri ne zen gin lik kat mak, Türk sa nat mü zi ði re - per tu va rý na ye ni e ser ler ka zan dýr mak, bes te ci le ri ye ni e ser ler ü ret me ye teþ vik et mek a ma cýy la dü zen len di ði be lirt ti. De - re ce ye gi ren ilk üç e se re 6 bin, 4 bin ve 2 bin li ra pa ra ö dü lü ve 7 ay rý e ser i çin de bi - ner li ra man si yon ö dü lü ve ri le cek. 2 Ma yýs 2012 ta ri hin de fi na le ka lan 10 e se rin ba sýn yo luy la ka mu o yu na du yu ru la ca ðý, ya rýþ - ma nýn fi na li nin hal ka a çýk o la rak, jü ri ve halk hu zu run da 12 Ma yýs 2012 Cu mar te si gü nü Cum hu ri yet Mey da ný nda ya pý la ca ðý i fa de e dil di. Ma ni sa / ci han TE VA FUK LAR ZÝN CÝ RÝ BAZI des sas ce re yan la rýn biz le ri hiz met ten ve bir - bi ri miz den so ðut ma ya, bir bi ri mi ze dü þür me ye ça - lýþ týk la rý ný be lir ten Sa li hoð lu, El ham dü lil lah, her þe ye rað men dün ya da ve ül ke mi zin her kö þe sin de hiz met le ri miz gün geç tik çe bü yü yor, ge li þi yor, in ki - þaf e di yor. Git ti ðim her yer de bu nu if ti har la mü þa - he de e di yo rum de di. 8. Lem a nýn 33, 18. Lem a nýn 34, 28. Lem a nýn da 35 se ne sin de te lif e dil me sin - de ki te va fu ka dik kat le ri çe ken Sa li hoð lu, bu te va - fuk hal ka la rý nýn bir zin ci rin hal ka la rý gi bi bir bir le ri ne bað lan dýk la rý ný be lirt ti. Ý MAM-I A LÝ RÝ SÂ LE-Ý NUR DAN BAH SE DÝ YOR Se mi ne ri nin de va mýn da 8, 18 ve 28. Lem a lar dan Ab dul ka dir Gey la ni Haz ret le ri nin ve Ý mam-ý A li'nin (r.a.) Ri sâ le-i Nur a da ir gay bi i þa ret le rin den ör nek - ler ve ren Sa li hoð lu, Ý mam-ý A li'nin (r.a.) Er cu ze ve Cel ce lu ti ye sin de Ri sâ le-i Nur dan bah set ti ði ni, hat - ta e ser ler den ba zý la rý nýn i sim le ri ni da hi zik ret ti ði ni (Â ye tü l-küb ra) be lir te rek bi rin ci bö lü mü son lan dýr - dý. Se mi ne rin i kin ci bö lü mün de i se din le yi ci ler den ge len so ru la rý ce vap lan dý ran Sa li hoð lu, Ce nâb-ý Hak bi zi bu kud sî da i re i çin de mu ha fa za ey le sin. Biz le ri i man-kur ân hiz me tin den a yýr ma sýn. Son ne fe si mi ze ka dar bi zi bu kud sî hiz met te is tih dam ey le sin! du â sýy la se mi ne ri ni nok ta la dý. Uslu, Ýslâmýn kadýnlara verdiði deðeri Risâle-i Nurdan örneklerle anlattý. Erdemli de Kutlu Doðum heyecaný YENÝ Asya Medya Grup Erdemli Temsilciliði tarafýndan Müjde peygamberinden aile hayatýna konulu konferens düzenlendi. Ulu Cami Dr. Emin Þekerci konferans salonunda tertiplenen programa konuþmacý olarak araþtýrmacý-yazar Halil Uslu katýldý. Halil Uslu, konuþmasýnda Ýslâmýn kadýnlara verdiði haklarý âyet, hadis ve Risâle-i Nur dan verdiði örneklerle anlattý. Uslu, Ýslâmiyetin kadýna hakkýný bin dörtyüz sene önce, Kur ân-ý Kerim de Nisa Sûresindeki 176 âyetle kadýna deðer verdiði deðeri ortaya çýkarttýðýný, ehl-i dünyanýn ise 1857 yýlýnda kadýn haklarý yasasýný çýkarttýðýna dikkat çekti. Hz. Muhammed in (asm) 1400 sene önce Cennet analarýn ayaklarý altýndadýr hadisiyle kadýnlara verdiði deðeri ortaya koyduðuna deðinen Uslu, Çocuklarla yedi yaþýna kadar çocuk, on dört yaþýna kadar arkadaþ, on dört yaþýndan sonra istiþare edilecek þekilde davranýlmasý gerekir dedi. Usulu, konferans sonrasýnda ise kitaplarýný imzalayarak okuyucularýyla sohbet etti. Program sonrasýnda Yeni Asya gazetesi ve kutlu doðum eki ücretsiz olarak daðýtýldý. Konferansý Erdemli Müftüsü Mustafa Topal, Huzurevi Müdürü Tevfik Kýlýnç, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çevre il ve ilçelerdan gelen vatandaþlar da katýldý. Erdemli / Yeni Asya

5 Y afer sa dog Bi ze, is ti dat ve ka bi li yet le ri mi zi ge liþ ti re cek sý nýr sýz me yil ler, son suz e mel ler, sa yý sýz fi kir ler (a kýl, dü þün ce), hu dut suz ga dap (it me, sa vun ma) ve þeh vet (çe kim, her tür lü zevk ve lez zet) gü cü ve ril miþ. 1 Ya ra tý lýþ ta, is ti dat, ka bi li yet ve duy gu la rý mý za da her han gi bir sý nýr kon ma mýþ. Me se lâ, bey ni miz de 10 mil yar si nir hüc re si bu lu nur. Bu, 2 ü ze ri 10 mil yar bað lan tý kur mak; dü þün ce, ze kâ, a kýl, hâ fý za, ka Tür ki ye din dar la þý yor mu? Tür ki ye din dar la þý yor mu? U zun ca bir sü re dir, he men her kes, her ke sim bu so ru yu so ru yor ve ce va bý ný bul ma ya ça lý þý yor. Ve her kes ken di pen ce re sin den ba ka rak, ken di ne gö re ce vap lar bul ma ya ça lý þý yor ve o çer çe ve de de ðer len dir me ler de bu lu nu yor. Din dar lýk de yin ce ne yi an la ma mýz ge rek ti ði ni bil me den, di ðer bir i fa de i le Din dar lý ðýn ger çek an la mý ne dir, be lir li ba zý ka i de ve ku ral la rý var mý? su â li nin doð ru ce va bý ný ver me den bir çok in san, bir çok ke sim ken di an la yý þý na gö re din dar lý ðý ta rif e di yor ve o yön de de ðer len dir me ler de bu lu nu yor. Söz ge li mi di nî de ðer le re ya ban cý, ma ne vî de ðer le re me sa fe li ba zý ki þi ve çev re ler, ö te den be ri Tür ki ye nin Ýs lâm di ya rý ol du ðu nu, bu ra da ya þa yan in san la rýn da Müs lü man ol duk la rý ný ve bu in san la rýn þu ve ya bu þe kil de di nin ge re ði ni ye ri ne ge tir me ye ça lýþ týk la rý ný ve bu du ru mun da ga yet nor mal ol du ðu nu, bu man za ra nýn mev cut ik ti dar la bir il gi si nin bu lun ma dý ðý ný bil me dik le rin den ve ya öy le dü þün mek is te me dik le rin den Ey vah! Tür ki ye din dar la þý yor, ir ti ca ge li yor gi bi bil dik en di þe ve ve him ler le ra hat sýz ve te dir gin o lu yor lar. Tür ki ye din dar la þý yor di yen bir ke sim de, ba þý mýz da din dar kim lik li bir ik ti da rýn bu lun ma sý, Cum hur baþ ka ný, Baþ ba kan ve bir çok ba kan eþ le ri nin ba þör tü lü ol ma la rý, bu na bað lý o la rak ba þý ör tü lü ha ným la rýn da ar týk sos yal ha ya týn çe þit li ka de me le rin de iþ pi ya sa sýn da faz la sýy la gö rün me le ri; din dar in san la rýn hol ding ler de þir ket ler de boy gös ter me le ri, ser vet sa hi bi ol ma la rý; es ki ye ký yas la mü te dey yin in san la rýn dev le tin çe þit li ka de me le rin de ma kam-mev ki sa hi bi ol ma la rý, Müs lü man la rýn pas ta dan ö nem li pay sa hi bi ol ma la rý vs. gi bi da ha bir sü rü ge rek çe i le Tür ki ye nin ger çek ten din dar laþ tý ðý na i na ný yor ve bu çer çe ve de yo rum ve de ðer len dir me ler de bu lu nu yor lar. Bu me yan da ba zý çev re ler de son yýl lar da ar týk bir çok mü te dey yin in sa nýn lüks ta til köy le rin de ta til yap týk la rý, beþ yýl dýz lý o tel ler de ko nak la dýk la rý, ba þý ör tü lü ha ným la rýn da ar týk son mo del cip le rin di rek si yon la rý ba þýn da se ya hat et tik le ri gi bi ör nek ler den ha re ket le ehl-i di nin bu þe kil de ki lüks ve deb de be li ha yat tar zý ný Tür ki ye nin ger çek ma na da din dar laþ tý ðý na de lil gös te ri yor lar. Yu ka rý da ki yo rum ve de ðer len dir me ler den ha re ket le a ca ba ger çek ten Tür ki ye din dar laþ tý di ye bi lir mi yiz? Gö rü nen man za ra dan ha re ket le Tür ki ye nin din dar laþ tý ðý ný ka bul e de cek o lur sak, o za man top lum da her gün ar ta rak ya þan mak ta o lan ah lâ kî e roz yo nu ne i le i zah e de ce ðiz? Din dar kim lik li in san la rý mýz da es ki den var o lan bir çok di nî has sa si ye tin ar týk dik ka te a lýn ma dý ðý ný, ha ram la ra, gü nah la ra kar þý es ki du yar lý lý ðýn kal ma dý ðý ný na sýl de ðer len di re ce ðiz? Her gün ar ta rak de vam e den a i le kav ga la rý na ve bo þan ma dâ vâ la rý na na sýl ba ka ca ðýz? Bil has sa genç le ri mi zi, hat ta ma sum yaþ ta ki ço cuk la rý mý zý ab lu ka al tý na a lan iç ki, ku mar, u yuþ tu ru cu il let le ri nin yay gýn la þa rak de vam e di yor ol ma sý ný na sýl yo rum la ya ca ðýz? Ha pis ha ne sa yý la rý nýn ar týk ih ti ya ca kâ fî gel me di ði ni, suç lu sa yý la rý nýn ar ta rak de vam et me si ni na sýl ve ne þe kil de de ðer len di re ce ðiz? E vet tab lo nun bu a cý ve ger çek yü zü nü gör mez lik ten ge le rek Tür ki ye din dar la þý yor hük mü nü ver mek pek ger çek çi ol ma sa ge rek. Ba þý mýz da ki ik ti da rýn din dar kim lik li ol ma sý, din dar ke si min pas ta dan e pey ce pay al ma sý, mu ha fa za kâr bü rok rat la rýn ço ðal ma sý, mu ha fa za kâr ke si min ba zý mad dî im kân la ra ka vuþ ma sý gi bi im kân lar be ra be rin de top lu mun hu zur ve mut lu lu ðu nu ge tir me ye yet mi yor ve Tür ki ye nin is te ni len mâ nâ da din dar laþ ma sý na kâ fî gel mi yor. Hat ta din dar ke sim ler a çý sýn dan za hi ren e le geç me ye cek ö nem li a van taj lar, kü çüm sen me ye cek fýr sat lar gi bi gö rü nen say ma ya ça lýþ tý ðý mýz bu par lak man za ra lar ço ðu za man be ra be rin de Müs lü man la rýn dün ye vî leþ me si ni, ö nem li bir çok di nî has sa si ye tin yýp ran ma sý ný ve ah lâ kî de ðer le rin yoz laþ ma sý ný ne ti ce ve ri yor. Týp ký þim di ya þa mak ta ol du ðu muz sü reç gi bi Kendimizi keþfetmenin faydalarý rar ver me ve mu ha ke me ka pa si te si ni son suz o la rak ge liþ ti re bil mek de mek tir. Sâ ir te mel duy gu ve ka bi li yet le ri miz de böy le dir. E ðer ken di mi zi ta nýr, iç â le mi mi zi, o lum lu/o lum suz duy gu la rý mý zýn gü cü nü keþ fe der; kâ i nat ta va ro lan ve ta ma mý rûh ve be de ni mi ze yer leþ ti ri len bi yo-e lek tro/man ye tik e ner ji bo yut la rýy la bir leþ ti rip te mer küz (o dak laþ týr ma) ma hâ re ti ni ka za nýr; in ti sap sýr rý ný an la yýp son suz kud re te bað la nýr sak; gü cü mü zü yük sel tir, yön len di rir ve a lây-ý il liy yî ne (en yük sek se vi ye ye) çý ka bi li riz. 2 Me se lâ, kalb ve bey nin yay dý ðý dü þün ce dal ga la rý ný (te le pa tik yol la) o ku ya bi lir, a la bi lir ve gön de re bi li riz. Kalb ay na mý zý par la týr sak; mi sâl â le mi ne gi rer ve doð ru rü ya ka na lýy la is tik bâl de ki sýr la ra va kýf o la bi li riz. Ön se zi miz le hâ di se ler vu ku bul ma dan ön ce his se de bi li riz. MAKALE 5 Mad de yi ve ya be de ni; i râ dî o la rak, rûh ve be de nin çe kim/it me a la nýn dan çý ka rýp; va sý ta sýz ve ký sa sü re de baþ ka ye re ta þý ya bi li riz (bast-ý za man, bu d-ý me kân/te le ki ne zi). Rû hî se ya hat le mâ ne vî, gayb (me ta fi zik) â lem ler de se ya hat e de bi li riz. Fiz yo lo jik sa vun ma sis te mi ni i nan cý mýz la güç len di re bi lir; bi yo-man ye tik e ner ji miz le o lum lu duy gu lar la bes le yip ken di mi zi ve baþ ka la rý ný te dâ vi e de bi li riz. Zi hin (tel kin) gü cüy le vü cû du nu zun i ki ay rý nok ta sýn da ý sý fark lý lý ðý mey da na ge ti re bi lir si niz. Yý lan, ak rep le rin sok ma sý ný en gel ler, sok tuk la rýn da ze hir le me le ri ni ön le ye bi li riz. Or gan/u zuv la rý mý zýn ha re ket le ri ni kon trol e de bi lir; kalb a týþ la rý ný ya vaþ la ta bi lir, hýz lan dý ra bi li riz. Duy gu ve dü þün ce le ri miz le mi de mi ze me saj lar gön de rip a cýk ma yý ge cik ti re bi li riz. En az 40 gün ye mek ye me den ya þa ya bi lir; gün lük gý da ih ti ya cý ný bir di lim ek mek, üç-beþ zey tin le kar þý la ma me le ke si ni ka za na bi li riz. Vü cû du mu zun bi yo-rit mik sa a ti ni a yar la yýp is te di ði miz an; da ki ka sý da ki ka sý na uy ku dan u ya na bi li riz. Dü þün ce, du â ve söz le ri miz le su yun kris tal le ri ni de ðiþ ti re bi lir; de mi ri bü ke bi lir; yan ma dan a teþ ü ze rin de yü rü ye bi li riz. Bir so ru: Me se le le ri mi zi ko lay ca hal let mek; ha yat þart la rý na in ti ba ký sað la mak; a cý ve kay gý la rý mý zý as ga ri ye/mi ni mu ma in di rip hu zûr lu, mut lu ol mak is te mez mi yiz? Öy le i se, ken di mi zi keþ fet me li yiz. Bu bi ze; rûh/duy gu gü cü mü zü ye rin de, za ma nýn da, öl çü sün de ve meþ rû çiz gi sin de kul lan ma yý öð re te cek tir. Bu da bi zi mut lu e de cek tir. Dip not lar: 1- Ý þâ râ tü l-ý câz, s Söz ler, s Derin Ýttihatçýlarýn Bediüzzaman düþmanlýðý Bu ra da i ki gün peþ pe þe o ku ya ca ðý nýz ko nu yu da ha ev vel "Gü nün Ta ri hi" ve si le - siy le iþ le miþ tik. Þim di i se, ay ný ko nu yu al tý ay dan be ri sür dür dü ðü müz "Ya kýn Ta - rih Kro no lo ji si" çer çe ve sin de e le a la rak, bu ka bil ya zý la rý me rak la ve dik kat le ta kip e - den a ziz o ku yu cu la rý mý zýn is ti fa de si ne tak dim e di yo ruz. MLS A na do lu'ya ge çen Be di üz za man, Ýz mit'te gö zal tý na a lý ný yor Ya kýn ta ri hi mi zin en þa i be li, en ne ta me li ve en ka ran lýk lý saf ha la rýn dan bi ri o lan "31 Mart Vak'a sý", bi zim de en faz la dik ka ti mi zi çe ken ve ü ze rin de et raf lý ca dur ma ya ça lýþ tý ðý mýz ko nu lar dan bi ri ni teþ kil e di yor. Zi ra, 1909 yý lý Ni san a yý or ta la rýn da pat lak ve ren o ha di se, yüz yýl dan faz la bir za man dýr Tür ki ye'yi en çok meþ gul e den "de mok ra si ve dar be ler" me se le si nin ilk ve en çe tin hal ka sý ö zel li ði ni ta þý yor. Ne ga rip tir ki, o bü yük çal kan tý lar es na sýn da Ýs tan bul'da bu lu nan Be di üz za man Haz ret le ri, da hi lî kar ga þa yý ön le mek i çin e lin den ge len gay re ti gös ter di ði hal de, bi lâ ha re mak sa dý nýn tam ak siy le it ham e di lir ve i dam la yar gý lan mak ü ze re sý ký yö ne tim mah ke me si ne sevk e di lir. Be di üz za man, kim se nin söz din le mez ha le gel di ði Ýs tan bul'da ki kar ga þa lý or tam dan u zak laþ mak mak sa dýy la, ön ce Ba kýr köy ta raf la rý na çe ki lir, ar dýn dan da A na do lu'ya geç mek i çin tren le Ýz mit'e gi der. Ýz mit'te, Ýt ti hat çý lar ta ra fýn dan ön ce þâ ný na ya ký þýr bir ih ti ram la kar þý la nýr. An cak, Ýt ti hat Te rak ki'nin "de rin mer kez"in den ge len i kin ci bir e mir le, o ra da gö zal tý na a lý nýr, sor gu la nýr ve Ýs tan bul'da ki Di vân ý Harp Mah ke me si ne gön de ri lir. De rin Ýt ti hat çý la rýn a sýl ga ye si, bir ba ha ne bu lup Be di üz za man'ý da raða cý na gön der mek ti. Ne var ki, tak dir i Ý lâ hî baþ kay dý. Hiç bir ted bir, o tak di ri bo za maz dý. Ýþ te, o de vir de ya þa nan çe tin ha di se ler zin ci ri nin Ýz mit'te ki saf ha sý na da ir de tay lý bil gi le ri, bi rin ci de re ce de ki bir þa hi din ka le min den o ku yup öð re ni yo ruz. "1 Nu ma ra lý A dam" Yakýn Tarih Yazýlarý E vet, ko nuy la a lâ ka lý bi rin ci el den kay na ðý mýz, yýl la rý a ra sýn da ya þa mýþ o lan ga ze te ci ya zar Ri fat Yü ce'nin "Ko ca e li Ta ri hi ve Reh be ri" i sim li ki ta bý dýr. Bu ki ta býn ilk bas ký sý, 1945'te ya za rý nýn sa - Rifat Yüce'nin 1945'te kaleme aldýðý Ko ca e li Ta ri hi ve Reh be ri hi bi ol du ðu Türk yo lu Mat ba a sýn da ya pýl mýþ. E li miz de ki i kin ci bas ký sý i se, 2007'de Dem kar Ya yý ne vi ta ra fýn dan neþ re dil miþ. Meþ rû ti yet yýl la rýn da Ýt ti hat çý la rýn Ýz mit'te ki "1 Nu ma ra lý a da mý" o lan Ri fat Yü ce, bað lý bu lun du ðu teþ ki lâ týn ge nel mer ke zin den ge len em re u ya rak, 1909 yý lý Ni san a yý son la rýn da Be di üz za man'ý Ýz mit'te gö zal tý na a lýp tu tuk la tý yor ve o nun ilk sor gu la ma sý ný da biz zat ken di si ya pý yor. Bir sü re son ra da, Di vân ý Harb i Ör fî'de yar gý lan mak ü ze re Ýs tan bul'a gön de ri yor. Üs tad Be di üz za man, 31 Mart Vak'a sý es na sýn da, a nar þi ve kar ga þa nýn i çin de bo ðul ma nok ta sý na ge len Ýs tan bul'un mer ke zin den u zak la þý yor. Ön ce, Ba kýr köy ta raf la rý na gi di yor. Ký sa bir sü re son ra da, A na do lu'ya geç mek ü ze re tre ne bi ni yor. Ýz mit'te tren den i ni yor. Bir o tel de mi sa fir e di li yor. Ay ný gü nün ge ce si, Ýt ti hat Te rak ki Ce mi ye ti Ge nel Mer ke zin den ge len i kin ci em re gö re, der hal tu tuk lan ma sý is te ni yor. (Ýlk em re gö re, hür met i le a ðýr lan sýn de ni li yor du.) Ha di se nin ge ri si ni, ce mi ye tin Ýz mit þu be si ko mi se ri ko nu mun da ki Ri fat Yü ce'nin söz ko nu su ha tý ra ki ta bý nýn say fa la rýn dan ta kip e de lim. Not lar: 1) A þa ðý da gö re ce ði niz pa ran tez i çin de ki i fa de ler ta ra fý mýz dan ko nul du. MLS. 2) 28. Lem'a'nýn "Ha fýz Tev fik'in Fýk ra sý'nýn Te tim me si" bö lü mün de, Üs tad Be di üz za man'ýn Ýz mit'e çe kil me me se le si hak kýn da þu i fa de ler zik re di li yor: "Ýþ te o ta rih te 1325 (l909) 31 Mart Hâ di se si mü na se be tiy le, Ýs tan bul'dan ka ça rak mu vak kat bir za man mü ca he de i mâ ne vi ye yi bý rak mak ni ye tiy le Ha re ket Or du sun dan fi rar e dip Ýz mit'e gel di." Be di üz za man'ýn þöh re ti ni duy muþ tum Bir gün (1909 Ni san a yý son la rý), ak þa ma ya kýn, ya ni e za nî sa at 11 sý ra la rýn da Ýs tan bul'dan Ýz mit'e ge len yol cu tre ni ni kar þý la mak ü ze re is tas yo na gi di yor dum. Tren gel miþ ben bi raz geç kal mý þým. Ter sa ne Ka pý sý hi za la rý na var dý ðým sý ra - lar da, yol cu lar ge li yor lar dý. Bu dö nen ler i çin de Jan dar ma Ta bur Ku man da ný Bin ba þý Ze ke ri ya, Re is Ha lil Bey ler de var dý. Fa kat, bu a ra da gö zü me (...) bir a dam çarp tý. Et ra fý ný bü yük kü çük ka la ba lýk bir halk kit le si kap la mýþ. He le ço cuk lar, o a da mýn yü rü me si ne en gel o la cak ka dar bir ö nü ne, bir ya ný na geç mek te ve o na bak mak tay dý lar. Bu hal dik ka ti mi çek ti. "Kim dir bu a dam?" di ye sor dum. "Be di üz za man Sa id Nur sî" di ye ce vap ver di ler. ("Nur sî" lâ ka bý o ta rih te kul la nýl ma dý ðý na gö re, bu nu ha tý ra ya za rý son ra ki yýl lar da i sim tam an la þýl sýn di ye ken di si yaz mýþ týr.) Bu za týn þöh re ti ni da ha Meþ rû ti yet i lân e dil me den (Tem muz 1908'den) ön ce du yu yor dum. Di yor lar dý ki: "Do ðu'dan bir Kürt Ho ca gel miþ, Ýs tan bul u le ma sý nýn tak di ri ni ka zan mýþ..." Böy le ce ken di si a ðýz dan að za, ya ni ku lak tan ku la ða do la þý yor ve du yu lu yor du. Meþ rû ti yet i lân e dil dik ten son ra, bu zat mat bu at (ba sýn ya yýn) sa ha sý na çýk tý. A ma o lum lu sa ha da (Ýt ti hat çý la rýn ya nýn da) de ðil de, mu ha lif (Ýt ti had ý Mu ham me dî, Ah râr ý Os ma ni ye Fýr ka sý ta ra fýn da) ya zý lar yaz dý ðý gö rü lü yor du. Bu nun la be ra ber, fik rî ve mü ta lâ a la rý hal kýn di nî his le ri ni ok þar bir su ret te ol du ðu i çin, o nun ya zý sý nýn çýk tý ðý ga ze te ler çok o ku nur du. Bu su ret te, 1908 in ký lâ býn da Be di üz za man Sa id Nur sî de ni len zat da, o dev rin din bil gin le ri a ra sý na gir miþ ti. Be di üz za man Sa id Nur sî'nin el bi se si ve tu tuk lan ma sý Sa id Nur sî, Ýs tan bul ha mal la rý nýn ka ba ku maþ tan yap týr mýþ ol duk la rý da ya nýk lý el bi se ler den gi yin miþ. A ma, bu na bir çok i lâ ve ler yap mýþ. (...) Sa rý ðý da ay ný þe kil dey di. Be di üz za man'ýn bu ha li ne her kes hay ret et miþ ti. Ben bu nun ben ze ri o la rak bir a dam gör müþ tüm; a ma o mec zup tu. Fa kat, bu öy le de ðil. Ben o nun bu ha li ne hay ret et mek te i ken, Ýt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti a dý na Be di üz za man i le gö rüþ me mi ve o nun fi kir ve ka na at le ri ni öð ren me mi, ay ný za man da ya ta cak ve yi ye ce ði ni te min et me mi söy le di ler. Ben ken di si ni Þems O te li'ne ve lo kan ta ya gö tür dük ten son ra, ken di si na ma zý ný ký la rak yat tý. Ben de ku lü be (Ýt ti hat Te rak ki Þu be si) git tim. Tam i ki sa at i çin de, Ýt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti Ge nel Mer ke zi'nden, ce mi yet a dý na Be di üz za man'ýn tu tuk lan ma sý em ri gel di. Ve, tu tuk lan dý. Yan mýþ Hü kü met Ko na ðý'nda ye ni ya pýl mýþ o lan Po lis Da i re sin de, (Ýs tan bul'da ki) Di van ý Harb i Ör fi'ye gi din ce ye ka dar, o ra da tu tuk lu kal dý. Bu a ra da, Be di üz za man Sa id Nur sî'yi o te le ge tir dik ten son ra, Ýz mit hal kýn dan da bir çok kim se ge lip zi ya ret et ti. Zi ya ret e den le rin ço ðu, mu ha fa za kâr ke sim den di. Bu gi bi zi ya ret çi le ri, o nun hal ve tav rý ný pek ok þa ya mý yor du, zan ne de rim. Çün kü, on la ra (din de has sas, mu ha ke me de nok san kim se le re) mü te ma yil gö rün mü yor du. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan E mek li Müf tü / ha li le li il.com Du â na sýl ya pýl ma lý dýr? Na maz ký lan in san lar, na maz dan son ra du â et mek te dir ler. An cak za man za man kar þý laþ tý ðý mýz bir so ru var: Du â e der ken el le ri miz na sýl ol ma lý dýr? Ýþ te bu so ru nun ce va bý ný bu ya zý mýz da an lat mak is ti yo rum. Ön ce du â nýn an la mý ný söy le mek ko nu nun da ha i yi an la þýl ma sý ný sað la ya cak týr. Du â; A rap ça da, ça ðýr mak, dâ vet et mek, rað bet gös ter mek, yar dým ta lep et mek, is men ça ðýr mak (tes mi ye) mâ na la rý na ge lir. Ý ba de te de duâ den miþ tir. Di nî ter mi no lo ji de; in sa nýn Rab bin den i na yet ve is tim dat ta le bi, Rab bi ni hamd, se na, lü tuf ve ke rem le mev suf kýl ma sý de mek tir. Re sû lul lah (asm) bir ha dis le rin de þöy le bu yur du: Duâ, i ba det tir. Ve son ra þu â ye ti o ku du: Rab bi niz: Ba na du â e din ki si ze i câ bet e de yim. Ba na i bâ det et me yi bü yük lük le ri ne ye di re me yen ler var ya, al çal mýþ ve ha kir o la rak ce hen ne me gi re cek ler dir 1 bu yur muþ lar dýr 2 Â yet-i ke ri me, te keb bür le kul luk tan ka çý nan kim se le ri teh dit et mek te dir. Kul bir ih ti ya cý i çin de ðil, kul lu ðun iz hâ rý i çin Rab bi ne du â et mek zo run da dýr. Ta lep e de cek hiç bir ih ti ya cý ol ma sa bi le tev be ve is tið far da bu lun mak, e be dî kur tu luþ ta lep et mek, sýh ha ti nin de va mý ný is te mek, di ðer mü min le re, geç miþ le ri ne mað fi ret ve ha yýr ta lep et mek gi bi mak sat lar la da ol sa Rab bi ne du â et mek le mü kel lef tir. Zi ra â yet-i ke ri me de: Duâ nýz ol ma say dý Al lah ya nýn da hiç bir kýy me ti niz ol maz dý 3 bu yu rul muþ tur. Hz. Pey gam ber (a.s.m), Du â i bâ de tin ö zü ve i li ði dir bu yu rur. Bir baþ ka ha dis te i se: Duâ, Al lah ýn rah met ka pý sý ný a çan a nah tar bu yur muþ tur. Kâ i na týn ya ra týl ma sýn da du a nýn ö ne mi bü yük tür. Bu hu sus ta Be di üz za man, Mek tu bât ad lý e se rin de þöy le der: Se beb-i hil kat-i â le min bi ri si de du â dýr. 4 Bir baþ ka e se rin de de: E ðer duâ nýz ol ma sa ne e hem mi ye ti niz var? (Fur kan Sû re si nin; 25/77) Â ye tin sýr rýy la, in sa nýn hik met-i hil ka ti ve se beb-i kýy me ti o lan sa mi mî du â ve ni yaz... 5 Ýn sa nýn ya ra tý lýþ se be bi ol mak la bir lik te ay rý ca va zi fe si nin de du â ol du ðu, bir baþ ka e se rin de þöy le i fa de e dil mek te dir: Ferþ ten Ar þa, e zel den e be de ka dar en ge niþ da i re ler de in sa nýn va zi fe si, yal nýz du â dýr. 6 Du â e der ken el le ri mi zin iç kýs mý ný se ma ya doð ru ve ya e ðer du â mý zýn i çin de â fât (â fet ler) gi bi is ten me yen du rum lar la il gi li ke li me ler ge çi yor sa bu ke li me ler es na sýn da el le ri mi zin i çi nin ye re doð ru çev ril me si uy gun dur. Çün kü; Hz. Pey gam ber (a.s.m) E fen di mi zin bu nu böy le yap tý ðý hu su sun da ri va yet ler var. Ah med b. Han bel in Müs ned ad lý ha dis ki ta bý nýn 5. cil di nin 56. say fa sýn da þöy le de nil mek te dir: Hz. Pey gam ber (a.s.m) Ce nâb-ý Hak tan bir þey is te ye ce ði za man a vuç iç le ri ni se ma ya doð ru a çar dý. An cak bir þey den sý ðý na ca ðý za man da el le ri nin ter si ni ya ni sýrt kýs mý ný se ma ya çe vir tir di. Ay rý ca Hz. Pey gam ber'in (a.s.m) yað mur du a sýn da ku rak lýk â fe tin den Al lah a sý ðý na ca ðý za man da el le ri nin ter si ni se ma ya çe vir di ði be lir til miþ tir. (Müs lim, Ýs tis ka 6). Bu du rum da fe lâ ket ve â fet gi bi ke li me ler kul la nýl dý ðý an el le rin ters çev ril me sin de bir sa kýn ca ol ma dý ðý gi bi, böy le yap mak sün net tir de. Bu ve si le i le du â et me nin fi zi kî yö nü nü de i fa de et mek is ti yo rum: Par mak uç la rýn dan ya yý lan dal ga lar i le be yin den yön len di ri len dal ga lar bir nok ta da bir le þe rek la zer ý þý ný gi bi et ki e de rek bel li hu sus la rýn o luþ ma sýn da son de re ce ö nem li rol oy nar lar. Ýn sa nýn bü tün is tek ve ar zu la rý da hi, bi lin cin i lim bo yu tun dan kay nak la nan is tek ve ar zu la rý nýn bey nin yön len di ril miþ dal ga la rýy la yo ðun laþ tý rýl ma sý sû re tiy le mey da na ge lir. Bu se bep le dir ki, kon san tras yon ne de re ce güç lü o lur sa, du â ya i ca bet de o de re ce sü r'at li o lur. Bu nun i çin den miþ tir: Maz lû mun du â sý yer de kal maz, Ah a lan, fe lâh bul maz! Zi ra, o ah e den ki þi, öy le bir sý kýn tý i le, öy le bir kon san tras yon i le, men fî be yin dal ga la rý ný o ki þi ye yö nel tir ki, o ya yýn o kun dan kur tul mak as la müm kün ol maz. Dip not lar: 1- Mü min Sû re si; 40/ E bu Dâ vud, Sa lât 358, (1479); Tir mi zî, Tef sir 2, (2973, 3244), Da a vât 2, (3369); Ýb nu Mâ ce, Du â 1, (3828). 3- Fur kân Sû re si; 25/ Be di üz za man; Mek tu bat, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul-1994, s Be di üz za man, Lem a lar, s Be di üz za man, Mes ne vî-i Nu ri ye, 95.

6 6 Y HABER KAYIP ÇOCUKLAR FOTOÐRAFLA ARANIYOR EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, TÜRKÝYE GENELÝNDE KAYBOLAN ÇOCUKLARI ÝNTERNET SÝTESÝNDE YAYINLADIÐI FOTOÐRAFLAR, DOÐUM TARÝHÝ VE KAYBOLDUKLARI YERLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLERLE ARIYOR. EM NÝ YET Ge nel Mü dür lü ðü A sa yiþ Da i re Baþ kan lý ðý, Tür ki ye ge ne lin de kay bo lan ço cuk la rý a rý yor. Kay bo lan ço cuk la rýn fo toð raf la rý ný in ter net si te sin de ya yýn la yan em ni yet, do ðum ta rih le ri ve kay bol duk la rý yer le re i liþ kin bil gi ler de ve ri yor. A sa yiþ Da i re Baþ kan lý ðý, res mî in ter net si te sin de ül ke ge ne lin de ka yýp o la rak a ra nan ço cuk lar dan sa de ce fo toð ra fý o lan la ra a it bil gi ler bu lu nu yor. Si te de kay bo lan tam 448 ço cu ðun fo toð ra fý yer a lý yor. Em ni ye tin si te sin de sa de ce kay bo lan Tür ki ye uy ruk lu ço cuk lar de ðil, ya ban cý uy ruk lu ço cuk la rýn da fo toð raf la rý bu lu nu yor. A ðýr lýk lý o la rak Af ga nis tan uy ruk lu ço cuk la rýn kay bol ma sý dik kat çe ki yor. Si te de So ma li uy ruk lu ço cuk lar da yer a lý yor. Af ga nis tan dan Ab dul ma lik Ah mad zay, So ma li den Ah med A li Ja ma al, bun lar dan sa de ce i ki si. Em ni yet, Bu lun du ðu yer hak kýn da bil gi sa hi bi ol du ðu nuz ka yýp ço cuk i le il gi li o la rak lüt fen bi zim le ir ti bat ku ru nuz. di yor. Ay rý ca ka yýp ya kýn la rý nýn bu lun ma sý i çin mü ra ca at ta bu lu na cak va tan daþ la rýn; ka yýp þah sa a it en az 1 a det fo toð raf i le bir lik te mü ra ca at ta bu lun ma - Dörtyol da Kur ân ziyafeti HZ. Muhammed in (asm.) doðumunun yýl dönümü dolayýsýyla Dörtyol Belediyesi 19 Aralýk Spor Salonun da Kutlu Doðum programý düzenlendi. Programa Dörtyol Kaymakamý H. Hasan Özyiðit, Dörtyol Belediye Baþkaný Fadýl Keskin, Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz, belde belediye baþkanlarý Dörtyol Müftüsü Ali Yazýcý, Emniyet amiri Ali Namlý, partilerin ilçe baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Programda konuþan Dörtyol Belediye Baþkaný Keskin, Peygamber Efendimizin (asm) hayatýný kendimize rehber edinerek örnek almalýyýz. O nun gösterdiði yolda yürümeliyiz. diyerek programa katýlanlara teþekkür etti. Özel Gümüþ Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin okuduðu birbirinden güzel ilâhiler, izleyenler tarafýndan büyük beðeni topladý. Daha sonra Dünya Güzel Kur ân Okuma Ýkincisi Mehmet Bilir ile Türkiye birincilikleri olan Fatih Ýmdat, Cihan Kodal ve Mehmet Kýlýnç tan oluþan grup sahne aldý. Okuduklarý Kur ân-ý Kerim tilâvetiyle dinleyenleri mest eden Kur ân bülbülleri dakikalarca alkýþlandý. Tasavvuf müziði sanatçýsý Mustafa Demirci de okuduðu birbirinden güzel ilâhilerle dâvetlileri duygulandýrdý. Hatay / cihan T. C. YEÞÝLYURT/MALATYA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/9 Tal. Örnek No: 64 Satýlmasýna karar ve ri len ta þýn ma zýn cin si, kýy me ti, a de di, ev sa fý 1. Ye þil yurt Ýl çe si, Bos tan ba þý Bel de si, Ak kent Si te si, Ley lak Ap. A. BIk. Ze min kat No: 2 ta pu nun 1593 par se lin de ka yýt lý Mes ken Sa tý la rak Pa ra ya çev ri le cek tir. HALÝ HAZIR DURUMU : Bostan ba þý Be le di ye si Ý mar Hu dut la rý i çe ri sin de her tür lü alt ve üst ya pý hiz met le rin - den fay da lan mak ta o lup, a na cad de ye cep he li si te i çe ri sin de 8 kat lý be to nar me a san - sör lü bi na nýn ze min ka týn da brüt 120 m 2 a lan lý, üç o da, bir sa lon, mut fak, ban yo, an tre, hol, üç bal kon dan o lu þan so ba lý mes ken dir. O da lar ve sa lon ta ba ný pvc par ke, ýs lak a - lan lar mo za ik kap lý, du var lar plas tik bo ya lý ka pý lar ve pen ce re ler ah þap yað lý bo ya lý dýr. BÝLÝR KÝÞÝLERCE : Taþýnmaza ,00 TL.sý deðer verilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : Taþýnmazýn 1.satýþý günü saat 'da YEÞÝLYURT ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDE açýk artýrma suretiyle yapýiacaktýr. Bu artýr ma da tah min e di len kýy - me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la. 2.sa týþ gü nü ay ný yer de ve yu ka rý da be lir ti len ay ný sa - at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar e i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a - la cak la rýn geç me si I a zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si nis pe tin de pay ak çe - si ve ya bu Mik tar ka dar Mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ Pe þin pa ra i le dir. Alýcý Ýstediðinden 10 günü Geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. % 1 KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/9 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc.Ýf.K. 126) (*) Ý I gi I i ler ta bi ri ne Ýr ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. * Bu ör nek bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan ör nek 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. B: Resmi Ýlanlar Emniyet'in internet sitesinde Türkiye uyruklu çocuklarýn yanýnda yabancý uyruklu çocuklarýnda fotoðrafý bulunuyor. la rý ta lep e di li yor. Tür ki ye nin top lam nü fu su nun yüz de 22 si nin ya þa dý ðý jan dar ma böl ge sin de bin 368 ki þi ka yýp. Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nýn ve ri le ri ne gö re 2011 yý lý so nu i ti ba riy le, Jan dar ma so rum lu luk böl ge sin de kay bol du ðu bil di ri len ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý Ka çak çý lýk Ýs tih ba rat Ha re kât Bil gi Top la ma Da i re Baþ kan lý ðý (KÝH BÝ) Bil gi Top la ma Prog ra mý na kay de di len 4 bin 220 þa hýs tan 2 bin 852 si bu lu na rak a i le le ri ne tes lim e dil di. Ha len jan dar ma ta ra fýn dan bin 368 þah sýn a ran ma sý na de vam e di li yor. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si (TBMM) de ku ru lan ka yýp ve mað dur ço cuk lar la il gi li a raþ týr ma ko mis yo nu nun ra po ru na gö re Tür ki ye ça pýn da bin 755 i em ni yet, 297 si jan dar ma böl ge sin de ol mak ü ze re 2 bin 52 ço cuk ha len ka yýp. Ka yýp ih ba rý ya pý lan ço cuk la rýn yak la þýk üç te i ki si 15-19; üç te bi ri 10-14, yüz de 5 i de 0-9 yaþ gru bun da. Ka yýp la rýn ço ðun lu ðu nu kýz ço cuk la rý o luþ tu ru yor. Dün ya da her yýl 2,5 mil yon ço cu ðun ka çý rý la rak sa týl dý ðý ve bu nun ya rý sý nýn da kýz ço cu ðu ol du ðu be lir ti li yor. Ra por la ra gö re her yýl ne re dey se yüz de 100 lük bir ar týþ ya þa ný yor. An ka ra / ci han Fa tih Ca mii, 29 Ma yýs ta a çý la cak VA KIF LAR Ge nel Mü dü rü Dr. Ad nan Er tem, Fa tih Ca mi i nin Ýs tan bul un fe tih yýl dö nü mü o lan 29 Ma yýs ta Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ta ra fýn dan hiz me te a çý la ca ðý ný kay det ti. U lus la ra ra sý Yö ne ti ci ler Der ne ði (YÖ NET - DER) nin Ba þa rý Öy kü le ri top lan tý sý na ko nuk o lan Va kýf lar Ge nel Mü dü rü Dr. Ad nan Er tem, 28 Þu bat sü re cin de ka pa tý lan ve mal la rý Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü ne dev re di len va kýf lar la il gi li ö nem li a çýk la ma lar da bu lun du. Va kýf mal la rý nýn i a de si ko nu sun da ça lýþ ma yap týk la rý ný a çýk la yan Er tem, ko nu nun hu ku ki sü re cin de sý kýn tý lar ol du ðu nun al tý ný çiz di. Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nde gö rü len bir dâ vâ nýn ol du ðu nu a çýk la yan Er tem, bu ra dan çý ka cak ka ra rýn da so ru nu çö ze me ye ce ði nin al tý ný çiz di. Çö züm ü ret mek te zor lan dýk la rý ný vur gu la yan Er tem, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: 28 Þu bat dö ne min de ka pa tý lan va kýf la rýn mal la rý Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü ne geç ti. Da ha son ra ba zý va kýf lar ko nu yu mah ke me ye ta þý dý. Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne gi den bir dâ vâ var. Mah ke me, e ðer i a de-i mah ke me ka ra rý ver se ye ni den yar gý la ma baþ la ya cak. Bir de vak fýn ka pa týl ma sýy la il gi li ya pý la cak yar gý la ma ye ni den ya pý la cak. O ra dan çý ka cak ka rar, ka pat ma ve ya de ðil þek lin de o la cak. E ðer ka pat ma çýk maz sa, va kýf ye ni den ih ya e di le cek biz de mal la rý ge ri i a de e de ce ðiz. E ðer i a de-i mah ke me ka ra rý ver me yip mal la rý i a de e din der se biz ne ya pa ca ðý mý zý bil mi yo ruz. Çün kü or ta da bir va kýf yok; bu mal la rý ne re ye ve re ce ðiz? Mal ba ðýþ la yan va tan daþ la rý bu lup bu mal la rý o kul ve ya yurt yap týr mak þar týy la va tan daþ la ra i a de e de ce ðiz. Biz han gi þart lar da a lýn mýþ o lur sa ol sun yar gý ka ra rý na say gý gös ter mek zo run da yýz. Biz bu du ru mu aþ mak i çin þöy le bir ka rar al dýk. A zýn lýk va kýf la rý nýn mal la rý ný i a de et me ye baþ la dýk la rý ný be lir ten Dr. Ad nan Er tem, son ka nu nî dü zen le me nin ar dýn dan 20 vak fýn mü ra ca at ta bu lun du ðu nu söy le di. Tür ki ye de 165 a zýn lýk vak fý bu lun du ðu nu i fa de e den Er tem, 88 ta þýn maz la il gi li mü ra ca at ya pýl dý ðý ný bun lar dan 16 sý i a de ka ra rý al dýk la rý ný a çýk la dý. 1 ta ne ta þýn maz la il gi li ka nu na uy ma dý ðý i çin red ka ra rý ver dik le ri ni bil di ren Er tem, va kýf la rýn mal la rý ný ge ri a la bil me le ri i çin A ðus tos a yý nýn 27 si ne ka dar mü ra ca at sü re le ri ol du ðu nu ha týr lat tý yý lýn dan bu gü ne ka dar 3bin 500 va kýf e se ri ni hiç bir yer den kay nak al ma dan res to re et tik le ri ni söy le yen Ge nel Mü dü rü Dr. Ad nan Er tem, Fa tih Ca mi i nde de vam e den res to ras yo nun da ta mam lan ma a þa ma sýn da ol du ðu nu i fa de et ti. Er tem, Fa tih Ca mi i nin Ýs tan bul un fet hi yýl dö nü mü o lan 29 Ma yýs ta hiz me te a çý la ca ðý ný kay det ti. Ca mi ler de ki bütün ta ri hî e ser le ri ka yýt al tý na al dýk la rý ný di le ge ti ren Er tem, bu sa ye de hýr sýz lýk ve ka yýp va ka la rý nýn da ö nü ne geç tik le ri ni söz le ri ne ek le di. An ka ra / ci han A da na da tra fik ka za sý: 4 ö lü, 10 ya ra lý SA ÝM BEY LÝ il çe sin de mey da na ge len tra fik ka za sýn da 4 ki þi öl dü, 10 ki þi ya ra lan dý. Ak ra ba la rý nýn ni þan tö re ni ne gi den le ri ta þý yan Mu sa Kal lýk çý yö ne ti min de ki 01 Z 901 pla ka lý mi ni büs, Fe ke-sa im bey li ka ra yo lu ü ze rin de kont rol den çý ka rak, gö le te dev ril di. Ka za da ilk be lir le me le re gö re 4 ki þi vefat et ti, 10 ki þi ya ra lan dý. Ya ra lý lar, Ko zan, Fe ke ve Sa im bey li il çe le rin de ki has ta ne le re kay dý rý la rak, te da vi al tý na a lýn dý. Ka zay la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý. A da na / a a Top ra ðý uð run da öl mek Ýn sa noð lu top rak tan ay rý ya þa ya ma dý ðý i çin o nu sa dýk yar o la rak i sim len dir miþ tir. Ki mi le ri de bu yol da ni ce can lar ver miþ tir. Ma lý ný ko rur ken ö le nin þe hid mer te be si ne çý ka ca ðý ný ha ber ve rir Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (a.s.m.) 1 Ül ke miz de ba zý çev re ci ku ru luþ lar top ra ðýn ö ne mi ne dik kat çek mek i çin Top ra ða say gý yü rü yüþ le ri de dü zen le miþ ler di. Gü nü müz de top ra ðý uð ru na þe hid e di len ler de yin ce Fi lis tin ak la gel mek te dir. 30 Mart 1976 da gü ven lik ve yer le þim ci ler i çin on lar ca dö nüm top ra ða el koy ma pla ný nýn ar dýn dan baþ la tý lan gös te ri ler de 6 Fi lis tin li öl dü rül müþ ve on lar ca sý da ya ra lan mýþ. 2 Bu yýl 30 Mart ta dü zen le nen top rak gü nü nde sek sen ki þi ya ra lan dý, Mah mut Za kut ad lý ki þi i se þe hit e dil di. 3 E vet, Fi lis tin li le rin çok zor bir im ti ha ný var dýr. Dü þü ne bi li yor mu su nuz, bi ri le ri si zin e ki li a ra zi le ri ni ze bir gün ge lip el ko yu yor ve hiç bir þey ya pa mý yor su nuz. Hat ta zey tin a ðaç la rý ný zý da hi kö kün den sö kü yor, si zin e li niz ko lu nuz bað lý. Bu ko nu i le bir i ki ör nek: El- Ha lil e ya kýn Dir Sa mit Kö yün de ya þa yan bir çift çi o lan Ab dul lah el Hu rub að la ya rak Bü tün ha ya tý nýz bo yun ca dik ti ði niz ve ye tiþ tir di ði niz a ðaç la rýn a ni den his siz ve vah þi bir bul do zer ta ra fýn dan im ha e dil di ði ni bir dü þü nün di yor 4. Son gün ler de 3500 zey tin a ða cý na za rar ve ri lir ken son on yýl da top lam tah rip e di len zey tin a ða cý sa yý sý 1 mil yon 200 bin ka dar ol muþ 5. Kom þu lar a ra sýn da da hi ba sit bir hu dut tar týþ ma sýn dan ni ce kav ga lar, ci na yet ler çý ký yor ül ke miz de. Top ra ða el koy ma as lýn da be yaz a dam ýn ma ri fet le rin den dir. Ni te kim Was hing ton da ki Bü yük Re is, Ký zýl de ri li Se att le ye ge le rek top rak la rý ný sa týn a la ca ðý ný bil di rir. Se att le Tek li fi ni zi dü þü ne ce ðiz. Çün kü sat maz sak, be yaz a dam ýn bel ki de si lâh la ge lip top ra ðý mý zý a la ca ðý ný bi li yo ruz. Top ra ðýn her par ça sý bi zim i çin kut sal dýr. Biz top ra ðýn par ça sý yýz ve o da bi zim par ça mýz dýr. Top rak a na mýz dýr. Ýn san top ra ða tü kü rür se, ken di su ra tý na tü kü rür. Top ra ðý mý zý si ze sa tar sak bi zim sev di ði miz gi bi se vin o nu di yor. 6 Fi lis tin de top rak gün dem dey ken ABD li le rin de yö ne tim ta ri hi bir ka rar a la rak yer li ka bi le le re top lam 1 mil yar do la rýn ü ze rin de taz mi nat ö de me yi ka bul et miþ. 41 Ka bi le nin top rak la rý na hak sýz ye re el ko nul du ðu nun ve top rak ta ki ü re tim ler den hak la rý ný a la ma dýk la rý yö nün de ki ta lep ler ü ze ri ne 2010 yý lýn da dâ vâ a çýl mýþ. 7 Bir gün in þal lah bu top rak lar a sýl mal sa hip le ri ne i a de e di le cek. Ve dün ya ge ne lin de bir sulh-i u mu mî o la cak. Rah met-i Ý lâ hi den bu nu ni yaz e di yo ruz. Dip notlar: 1- Ca mi ü s Sa ðir Muh ta sa rý, cilt, 3, say fa: Ha ber ler.com, Sa bah, Maz lum der.org 5- Sol por tal, 24 E kim Dr. Ýb ra him Öz de mir, Çev re ve Din, s. 84, Ta raf Ga ze te si, Di yar ba kýr a i mam ha tip li se si ya pý la cak DÝ YAR BA KIR Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný Fah ret tin Ak yýl, 2 mil yo na ya kýn nü fus lu Di yar ba kýr da sa de ce bir i mam ha tip li se si ol du ðu nu, bu nun ih ti ya ca ce vap ve re me di ði ni söy le di. Ak yýl, þeh re mo dern bir i mam ha tip li se si ve yur du yap mak i çin ha re ke te geç tik le ri ni, Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu ndan söz al dýk la rý ný bil dir di. TOBB E ko no mi ve Tek no lo ji Ü ni ver si te si nin bir fa kül te si nin Di yar ba kýr a ku ru la ca ðý ný ha týr la tan Fah ret tin Ak yýl, bu nun ya nýn da bir i mam ha tip li se si ve yur du ya pýl ma sý ko nu sun da te mas lar da bu lun du ðu nu di le ge tir di. Ak yýl, TOBB Baþ ka ný Hi sar cýk lý oð lu ve TOBB Yö ne tim Ku ru lu nda ki ar ka daþ la rý ma des tek le ri i çin Di yar ba kýr hal ký a dý na te þek kür ler e di yo rum. de di. Di yar ba kýr / ci han BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Kuzey Marmara Bölge Toplantýsý Pazar günü saat 10.00'da aþaðýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin katýlmalarýný önemle rica ederiz. Yer: Fevzi Paþa Caddesi, Baþimam Sokak, No: 8, Þekerci Han, Fatih / ÝSTANBUL Ýrtibat: Talip ÇÝÇEK (0532)

7 Y DÜNYA 7 Pa kis tan da te rör n PA KÝS TAN IN gü ne yin de ki Ka ra çi þehrin de po lis le te rö rist ler a ra sýn da üç gün dür de vam e - den ça týþ ma lar da son bir gün de 7, son üç gün - de 20 te rö ris tin öl dü ðü bil di ril di. Po lis ten ya pý - lan a çýk la ma da, ken tin La ya ri böl ge sin de ki te - rö rist hüc re le re ya pý lan bas kýn la rýn de vam et ti - ði, po lis ve ko man do la rýn te rö rist ler le ça týþ ma - la rý nýn de vam et ti ði bil di ril di. Ýslamabad / a a Ti mes Mey da ný nda Er me ni id di a la rý na kar þý gös te ri n ABD DE ya þa yan Türk top lu mu, Er me ni le - rin 1915 o lay la rý hak kýn da ki id di a la rý na Ti - mes Mey da ný ndan ce vap ver di. Türk A me - ri kan Der nek le ri Fe de ras yo nu (TADF) hi ma - ye sin de Genç Türk ler (Yo ung Turks) Der ne - ði ta ra fýn dan dü zen le nen pro tes to lu gös te ri - de, Er me ni lo bi si nin Türk le re yö ne lik id di a ve if ti ra la rý na ce vap ve ril di. Türk ve A me ri - kan mil lî marþ la rý o ku na rak baþ la yan prog - ram da A SA LA te rör ör gü tü nün þe hit et ti ði Türk dip lo mat la rý i çin bir da ki ka lýk say gý du - ru þun da bu lu nul du. New York / a a Gü ney Af ri ka da ha pis ha ne ler do lun ca... n GÜ NEY Af ri ka da ha pis ha ne ler de ki a þý rý ka la ba lýk dolayýsýyla 35 bin mah kû mun sa lý - ve ri le ce ði bil di ril di. Po lis Ba ka ný Nat hi Mtheth wa, 15 bin mah ku mun þart sýz, 20 bin mah kû mun i se þart lý o la rak sa lý ve ri le ce ði ni söy le di. Ö zel Af, Nel son Man de la nýn 27 Ni san 1994 yý lýn da cum hur baþ ka ný se çil me - si nin yýl dö nü mün de Dev let Baþ ka ný Ja cob Zu ma ta ra fýn dan a çýk lan mýþ tý. Mtheth wa, ci - na yet, cin sel sal dý rý, u yuþ tu ru cu ve si lâh la il gi - li suç lar dan hü küm gi yen le rin af tan ya rar la - na ma ya ca ðý ný be lirt ti. Johannesburg / a a Af ga nis tan da 3 NA TO as ke ri öl dü n AF GA NÝS TAN IN gü ne yin de ve do ðu sun da üç NA TO as ke ri nin öldüðü bil di ril di. U lus la - ra ra sý Gü ven lik Des tek Gü cü (I SAF), i ki as - ke rin i ki ay rý bom ba lý sal dý rý da, bir as ke rin i se sa vaþ la il gi li ol ma yan ne den ler den öl dü ðü nü a çýk la dý. I SAF, as ker le rin uy ru ðuy la il gi li bil gi ver me di. Af ga nis tan da Ni san a yý nýn ba þýn - dan bu ya na 40, yýl ba þýn dan be ri i se 131 NA - TO as ke ri öl dü. Kabil / a a Bang la deþ, ye ni den ge nel grev de n BANG LA DEÞ TE yak la þýk 2 haf ta dýr ka yýp o lan mu ha lif li de rin bu lun ma sý ný is te yen mu - ha le fet par ti si yan lý la rý, ye ni den ge nel grev baþ lat tý. Yet ki li ler, o kul ve iþ yer le ri nin ka pa lý ol du ðu baþþehir Dak ka ta en az 8 bom ba nýn pat la dý ðý ný söy le di. Pat la ma lar da ö len ya da ya ra la nan o lup ol ma dý ðý he nüz bi lin mi yor. Mu ha le fet te ki Mil li yet çi Par ti (BNP), sek re te ri E li as A li nin 17 Ni san da kay bol ma sýn dan hü - kü me ti ve gü ven lik güç le ri ni so rum lu tu tu yor. BNP, A li nin bu lun ma sý ta le biy le 22 ve 23 Ni - san da da ge nel grev dü zen le miþ ti. Dakka / a a Mourou, Beþþar Esad'ýn da sonunun, Libya'nýn devrik lideri Kaddafi gibi olmasýný istemediklerini söyledi. Esad ýn sonu Kaddafi gibi olmasýn TUNUS ENNAHDA PARTÝSÝ'NÝN KURUCU ÜYESÝ ABDELFETTAH MOUROU, SURÝYE DEVLET BAÞKANI BEÞÞAR ESAD'IN DA SONUNUN, LÝBYA'NIN DEVRÝK LÝDERÝ KADDAFÝ GÝBÝ OLMASINI ÝSTEMEDÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. TU NUS En nah da Par ti si nin ku ru cu ü ye si Ab del fet - tah Mo u ro u, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn da so nu nun, Lib ya nýn dev rik li de ri Mu am mer Kad da fi gi bi ol ma sý ný is te me dik le ri ni söy le di. Mo u ro u ay rý ca, A rap dün ya sýn da ki her za lim dik ta tör gi de cek tir de di. CHP nin dü zen le di ði, A- rap Ba ha rý Kon fe ran sý i çin Tür ki ye de bu lu nan En nah da Par ti si ku ru cu ü ye si Mo u ro u, Tür ki ye nin A rap ül ke le ri ne her a çý dan mo del bir ül ke ol - du ðu nu söy le di. Mo u ro u, CHP ta ra fýn dan dâ vet e dil dik le ri kon fe ran sa çað rýl dýk la rýn da, ilk o la rak du rak sa dýk la rý ný; an cak gel dik le rin de Tür ki ye nin A rap dün ya sý na çok ya kýn ol du ðu nu gör dük le ri ni kay det ti. Mo u ro u, Tür ki ye nin A rap ba ha rý ný ya þa yan ve di ðer A rap ül - ke le ri ne si ya sal ve e ko no mik o la rak mo del bir ol du - ðu nu i fa de et ti. Mo u ro u, söz ko nu su ül ke le rin, e ko - no mi le ri ni da ha da i le ri ye gö tür me le rin de Tür ki - ye nin ör nek a lýn dý ðý ný be lirt ti. Ýstanbul / ci han Ab del fet tah Mo u ro u E SAD IN KAD DA FÝ GÝ BÝ ÖL DÜ RÜL ME SÝ NÝ ÝS TE MÝ YO RUZ SU RÝYE DE ya þa nan o lay la ra de ði nen Mo u ro u, Su ri ye Dev let Baþ ka ný E sad ýn so nu nun Lib ya nýn es ki li de ri Kad da fi gi bi o lur mu? so ru su na, Gay bý bil me - mem. O nu Al lah tan baþ ka sý bi le mez. A ma biz E sad ýn da Kad da fi gi bi vah þi ce öl dü rül me si ni is te mi yo ruz þek lin de ce vap ver di. Mo u ro u, Su ri ye ko nu sun da Tür ki ye nin çok i yi a dým lar at ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Mo u ro u, En u fak bir yan - lýþ a dým, Su ri ye nin de I rak gi bi ol ma sý na se bep o la bi lir de di. Su ri ye nin du ru - mu nun bi raz da ha fark lý ol du ðu na vur gu ya pan Mo u ro u, bu de ðiþ ken li ði de Su - ri ye nin ba zý ül ke ler ta ra fýn dan des tek len me si o la rak gös ter di. HALK, DÝKTATÖRLERÝ ALAÞAÐI ETMEK ÝSTÝYOR CE ZA YÝR mil let ve ki li Kâ mil Gu er go u ri, hal kýn is tek le ri ne ku lak tý kan ma sý du ru - mun da, mut la ka o yer de bir sü re son ra halk a yak lan ma sý nýn o la ca ðý ný söy le di. Gu er go u ri, Halk, dik ta tör le ri a la þa ðý et mek is ti yor de di. CHP nin Ýs tan bul da dü zen le di ði A rap Ba ha rý Kon fe ran sý nda ko nu þan Gu er go u ri, bütün re jim ler de hal kýn ta lep le ri ne ce vap ve ril me si ge rek ti ði ne vur gu yap tý. ABD ve Rus ya nýn A - rap ül ke le ri ne mü da ha le le ri nin so nuç ver me di ði ni di le ge ti ren Gu er go u ri, Halk ken di ge le ce ði ni ken di si ta yin et mek is ti yor söz le ri ni ak tar dý. Kad da fi, Sar kozy e se çim yar dý mý yap mýþ FRAN SIZ in ter net ha ber si te si Me di a - part, 2006 da Mu am mer Kad da fi re ji - mi nin, Ni co las Sar kozy nin 2007 de ki se çim kam pan ya sý na 50 mil yon av ro ma lî yar dým yap ma yý ka bul et ti ði ni gös te ren ve üst dü zey bir Lib ya lý yö ne - ti ci nin im za sý nýn bu lun du ðu bel ge yi ya - yýn la dý. Me di a part ta ra fýn dan ye þil çer - çe ve i çin de ve ri len A rap ça ya zý lý ve Fran sýz ca ya ter cü me e di len bil gi no - tun da, Lib ya dýþ is tih ba rat ser vi si nin es - ki baþ ka ný Mu sa Ku sa, Ni co las Sar - kozy nin cum hur baþ kan lý ðý se çim le rin - de ki a day lýk kam pan ya sý na 50 mil yon av ro tu ta rýn da ma lî yar dým ya pýl ma sýy - la il gi li Lib ya ge nel halk ko mi te si bað - lan tý bü ro su ta ra fýn dan ya yýn la nan ta li - mat la il gi li an laþ ma yý te yit e di yor. An laþ ma ya, Lib ya ta ra fýn dan Lib ya is tih ba rat bi rim le ri di rek tö rü Ab dul lah Se nus si ve Lib ya Af ri ka ya tý rým la rý fo nu Baþ ka ný Be þir Sa lih, Fran sýz ta ra fýn dan da Bri ce Hor te fe ux ve Zi yad Ta ki yed - din in ka týl dý ðý 6 E kim 2006 da ki top - lan tý da þi fa hi o la rak va rýl dý ðý i fa de e di - len bel ge de bu ma lî yar dý mýn ya pý lýp ya pýl ma dý ðý be lir til mi yor. Ni co las Sar - kozy nin ya kýn ar ka da þý Hor te fe ux 2007 den 2011 e ka dar Ý çiþ le ri de ol mak ü ze re ba kan lýk gö rev le rin de bu lun muþ - tu. Sar kozy nin söz cü sü, bel ge yi ve id di - a yý gü lünç di ye ni te le ye rek, se çim kam pan ya sý he sap la rý nýn top la mý nýn 22 mil yon av ro tut tu ðu nu, 50 mil yon av - ro nun ha yal e di le me ye ce ði ni ve he sap - la rýn a na ya sa kon se yi ta ra fýn dan o nay - lan dý ðý ný be lirt ti. Bel ge nin ya yýn lan ma sý ü ze ri ne Sos ya list Par ti de Sar kozy nin Fran sýz hal ký na a çýk la ma yap ma sý ge - rek ti ði ni bil dir di. Fran sa da skan dal ha - ber le ri or ta ya çý kar ma sýy la ün lü Me di a - part si te si, bel ge yi bu gün ka çak o la rak ya þa yan Lib ya nýn es ki üst dü zey yö ne - ti ci le rin den sað la dý ðý ný be lirt ti. Sey fü lis - lam Kad da fi, Sar kozy nin 2007 de ki se - çim kam pan ya sý ný Lib ya nýn fi nan se et - ti ði ni id di a et miþ ve Sar kozy den bu pa - ra yý ge ri ver me si ni is te miþ ti. Paris / a a Orta ve Doðu Avrupa da sýcaklýk rekoru kýrýldý OR TA ve Do ðu Av ru pa da, ö zel lik le A vus tur ya, Al man ya ve Çek Cum hu ri ye - ti nden 30 san tig rat de re ce ye yak la þan ve ba zen ge çen sý cak lýk lar Ni san a yý i - çin re kor se vi ye ye u laþ tý. A vus tur ya me te o ro lo ji ku ru mu ZAMG, ül ke nin ku - ze yin de ki A þa ðý-a vus tur ya böl ge sin de bu gün öl çü len 32 san tig rat de re ce re - kor sý cak lý ðýn Ni san a yý i çin o la ða nüs tü bir du rum ol du ðu nu be lir tir ken, sý - cak lý ðýn ak þa ma doð ru gü neþ ý þýn la rý nýn kuv ve ti ni art týr ma sý, sý cak ve ku ru fön rüz gâr la rý dolayýsýyla da ha da ar ta bi le ce ði ni bil dir di. Er ken yaz Ma ca ris - tan, Slo vak ya ve Çek Cum hu ri ye ti nde de his se di lir ken, Prag da 27,7 san tig rat de re ce sý cak lýk la son 212 yý lýn en sý cak 28 Ni san ý ya þan dý. Ankara / a a Ýran merkezli nükleer enerji pazarlýðý GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Ýran i le Av ro-at lan tik Dün ya sý ve bu it ti fa - kýn Or ta do ðu da ki böl ge sel müt te fik le ri a - ra sýn da ki nük le er e ner ji mer kez li si ya sal ve dip lo ma tik ça týþ ma bü tün hý zýy la de vam e - der ken, Ýs tan bul da ye ni den baþ la tý lan BM gö ze ti min de ki nük le er e ner ji ta ban lý mü za ke - re ler, so ru nun çö zü mü ne i liþ kin ye ni bir kü - re sel far kýn da lýk baþ lat mý þa ben zi yor. Mü za - ke re ler de çö zü me u la þa bil me yö nün de çok bü yük bir a dým a týl ma mýþ ol ma sý na kar þýn, ta raf la rýn ye ni den mü za ke re ze mi ni ne çe kil - me si ol duk ça ö nem li bir a dým o la rak gö rü le - bi lir. Ni te kim P5+1 e (BM Gü ven lik Kon se - yi nin 5 da i mî ü ye si o lan ABD, Rus ya, Çin, Ýn - gil te re, Fran sa i le Gü ven lik Kon se yi ü ye si ol - ma yan Al man ya) baþ kan lýk e den AB Dý þiþ le ri Yük sek Tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton i le Ý ran ý tem si len gö rüþ me le re ka tý lan Nük le er Baþ - mü za ke re ci Sa id Ce li li de, top lan tý son ra sýn da yap týk la rý a çýk la ma lar da bu nok ta nýn al tý ný çiz di ler. Tür ki ye i se, sü re cin iþ le yi þi nok ta sýn - da her da im et kin bir ak tör o la rak ka la ca ðý ný or ta ya koy muþ tur. Ýs tan bul Top lan tý sý, Ý ran i le P5+1 ül ke le ri - nin ye ni den ma sa ya o tur ma sý ný sað la dý ðý i çin ö nem li dir. Zi ra ö zel lik le Su ri ye ko nu sun da ya þa nan ge liþ me ler ve Ýs ra il i le Ý ran a ra sýn da gün den gü ne týr ma nan ger gin lik, u lus lar a ra sý sis tem nez din de bü yük çap lý bir as ke rî ça týþ - ma nýn çok ya kýn ol du ðu na da ir se nar yo lar do ður muþ tu. Bu nun ya ný sý ra, Ý ran ýn Hür - müz Bo ða zý ný ka pa ta ca ðý na da ir yap tý ðý a çýk - la ma lar dün ya e ner ji pi ya sa la rý ný sars mýþ tý. Bu ger gin lik Ý ran ýn Kör fez ül ke le riy le o lan i - liþ ki le ri ne de o lum suz yan sý mýþ tý. Böl ge sel li - der lik mü ca de le si mer kez li ve nük le er kri ze de ek lem len miþ o lan ger gin li ðin Kör fez Böl - ge si ni tam bir ma yýn tar la sý na çe vir di ði gö rü - le bi li yor du. Ý ran i le P5+1 ül ke le ri nin ye ni den ma sa ya o tur muþ ol ma la rý, bu böl ge sel ger gin - li ðin bi raz ol sun ge ri pla na i ti le bil me si ni sað - la ya cak týr. Bu se bep le ye ni den baþ la yan mü - za ke re sü re ci çok de ðer li dir. Gö rüþ me ler de e le a lý nan me se le ler hak - kýn da bil gi ve ril me miþ ol ma sý na kar þýn, Ý - ran ýn ba rýþ çýl a maç lý nük le er e ner ji ü ret me is te ði ne ket vur ma dan çö zü le ce ði nin a çýk - lan ma sý ö nem li dir. Ta biî bu nok ta da, Ý ran ýn nük le er e ner ji san tral le ri ni ve la bo ra tu var la - rý ný þef faf bir þe kil de U lus la ra ra sý A tom E - ner ji si göz lem ci le ri ne aç ma la rý ge rek mek te - dir. Bu sü re cin na sýl þe kil len di ri le ce ði, ön ce - lik le 23 Ma yýs ta Bað dat a da ha son ra da ta - raf lar ca o luþ tu ru la cak o lan gö ze tim me ka - niz ma sý çer çe ve sin de be lir le ne cek tir. Ýs tan - bul da ger çek leþ ti ri len top lan tý nýn a sýl a ma cý, zir ve nok ta sý na var mýþ o lan böl ge sel-sis te - mik tan si yo nu dü þür mek ti. Ý ran ýn nük le er mü za ke re le ri ye ni den baþ - lat ma nok ta sýn da is tek li lik gös ter me si nin en ö nem li se bep le ri, bu ül ke nin mev cut kri zi bü yük çap lý bir as ke rî ger gin li ðe çe vir me den is te di ði ni al mak ça ba sý i çe ri sin de ol ma sý, AB ül ke le ri nin Ý ran dan pet rol it ha la tý na koy mak is te dik le ri am bar go yu bo þa çý kar ma he de fi ve baþ ta Su ri ye Kri zi ol mak ü ze re Or ta do ðu mer kez li prob lem ler de ken di si ya sal fa a li ye ti - ni gös te re bil me is tek li li ði dir. Ý ran, be lir ti len ko nu lar da ken di tez le ri ne uy gun bir gö rü - nüm o luþ tu ra bil mek a ma cýy la nük le er prog - ra mý ný bir pa zar lýk un su ru o la rak kul lan mak is te mek te dir. Baþ ta ABD ve AB ol mak ü ze re, so ru na mü da hil o lan bir çok ak tör bu du ru - mun far kýn da ol ma sý na kar þýn, i çe ri sin de Rus ya ve Çin in de o la ca ðý ve Ýs ra il ya da Su - u di A ra bis tan mer kez li bir as ke rî ger gin li ðe hat ta sa va þa se bep o la bi le cek bir sis te mik ger gin lik ar zu lan ma dý ðý i çin Ý ran i le ye ni den ma sa ya o tu rul muþ tur. Ni te kim ABD, mü za - ke re le rin ye ni den baþ la ma sý ný o lum lu bir a - dým o la rak gö rür ken, Ý ran ýn bu sü reç ten ka - zanç lý çýk ma sý ný ön le ye bil mek i çin, gö rü nür bir i ler le me or ta ya çý ka na de ðin, bu ül ke ye yö ne lik am bar go ve ký sýt la ma la rýn de vam et - ti ri le ce ði ni be lirt miþ tir. Top lan tý nýn Ýs tan bul da ger çek leþ ti ril miþ ol ma sý, Tür ki ye nin ta raf lar nez din de ki gü ve - ni lir li ði ni güç len dir miþ tir. Bun dan son ra ki sü reç te, Tür ki ye nin P5+1 ül ke le ri i le Ý ran a - ra sýn da ki gö rüþ me le re doð ru dan mü da hil ol - ma sý ve ko lay laþ tý rý cý ro lü nün mü za ke re ma - sa sý na ta þýn ma sý da hi bek le ne bi lir. Nük le er e - ner ji kri zi nin, Tür ki ye yi de çok ya kýn dan il gi - len di ren, Su ri ye Me se le si, Ýs ra il ta ban lý böl ge - sel ger gin lik ve kü re sel e ner ji fi yat la rý gi bi bir - çok me se le i le çok ya kýn dan il gi li ol ma sý, Tür - ki ye nin ta biî o la rak sü re ce mü da hil ol ma sý ný ve kat ký da bu lun ma sý ný da ge rek tir mek te dir.

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Engel yasa dan anayasa ya Ana ya sa ko nu sun da faz la ko nuþ tu ðu muz söy le ne bi lir, a ma ye ni ve si vil bir a na ya sa ha zýr lan ma ya ça lý þýl dý ðý bu dö nem i çin nor mal ka bul et mek lâ zým. Bu gün ko nuþ ma yýp da, ye ni bir a na ya sa ha zýr la nýp ka bul e dil dik ten son ra mý ko nu þa ca ðýz? Do la yý sýyla ça lýþ ma la rýn hýz lan dý ðý bu gün ler de müm kün ol du ðu ka dar ko nuþ mak ve ha zýr la na cak a na ya sa nýn ger çek ten ye ni, si vil ve Tür ki ye nin ih ti yaç la rý na ce vap ve re bi lir ol ma sý ný te min et mek du ru mun da yýz. Ni te kim, Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Ýs tan bul da dü zen le nen bir top lan tý da ko nu i le il gi li gö rüþ le ri ni be yan e dip, Kay be de cek bir da ki ka bi le vak ti miz yok. Ar týk mev cut sis tem le he def le ri miz u yuþ mu yor. Mev cut a na ya sa mýz bu mil le tin ger çek po tan si ye li nin ö nün de ki en gel. En ge li kal dý ra lým ki ö nü müz a çýl sýn, da ha i yi iþ le re, da ha bü yük ba þa rý la ra hep be ra ber im za a ta lým de miþ. (A A bül te ni, 28 Ni san 2012) TOBB Baþ ka ný Hi sar cýk lý oð lu, bir nok ta ya da ha dik kat çek miþ: Bu gü ne ka dar ya pý lan hiç bir a na ya sa ya mil le tin e li deð me di. Hep uz man lar yaz dý, mil let uy du. A na ya sa lar, ka pa lý ka pý lar ar dýn da ha zýr lan dý. Ýþ te bu yüz den, bu gü ne ka dar ya pý lan a na ya sa lar mil le ti mi zin e li nin deð me di ði, o nun has sa si yet le riy le ör tüþ me yen a na ya sa ol du. Ta biî ki mil le tin e li nin deð me di ði þey, sa de ce a na ya sa de ðil. Ma a le sef, dev let le il gi li hiçbir me se le ye mil le tin el i deð mi yor. Me se la, e ði ti me mi mil le tin e li deð di? Sa na ta, ti ca re te, si ya se te vel ha sýl her ko nu da mil le tin el i ne pran ga vu ru lu yor. Böy le o lun ca da Tür ki ye bir tür lü sý kýn tý dan, dert ten ve kar ga þa dan kur tu la mý yor... Ýs tan bul Mil let ve ki li Mus ta fa Þen top da baþ ka ö nem li bir ko nu ya dik kat çe kip þöy le de miþ: Mev cut a na ya sa nýn met nin de bir çok yer de dev le tin ül ke si ve mil le ti i fa de si var dýr. Dev le tin mil le ti. Bu, as lýn da a na ya sa da bir zih ni ye ti or ta ya ko yu yor. Dar be dö nem le ri nin ve sa yet çi a na ya sa la rý dev le tin mil le ti an la yý þý na sa hip tir. Bu an la yý þý ter si ne çe vir me miz ge re ki yor. Ye ni a na ya sa al gý sý de di ði miz þey bu. Dev le tin mil le ti an la yý þýn dan, mil le tin dev le ti an la yý þý na ge çe cek bir zih ni ye ti ye ni a na ya say la kur ma mýz ge re ki yor. Ay ný top lan tý da ko nu þan di ðer mil let ve kil le ri de ben zer hak lý tes bit ler de bu lun muþ lar. Bu tes bit ler gös te ri yor ki, prob lem, has ta lýk, dert teþ his e dil miþ du rum da. O hal de bu dert le rin çö zü mü i çin da ha yo ðun, da ha ve rim li ve da ha cid dî ça lýþ ma lar yap mak lâ zým. Bir nok ta yý da ha ha týr da tut mak lâ zým: Ye ni ve si vil bir a na ya sa ha zýr lý ðý e pey sü re den be ri de vam et ti ri li yor. Yüz ler ce, bel ki de bin ler ce si vil top lum ku ru lu þu bu ça lýþ ma i çin gö rüþ be yan et ti, tek lif le ri ni yet ki li ler e u laþ týr dý. Müm kün ol du ðu ka dar hal kýn da gö rü þü so ru lu yor. Ö nem li o lan bu gö rüþ le ri uy gun þe kil de for mü le et mek ve or ta ya koy mak týr. Bu nu ya par ken de geç kal ma mak ö nem li dir. Ha yýr lý iþ le rin mu zýr ma ni le ri o lur tes bi tin ce, bu ça lýþ ma yý ge re ðin den faz la ge cik tir mek i yi ol maz. Bir an ön ce ye ni a na ya sa met ni or ta ya çýk ma lý ve mil le tin e li nin deð di ði þek liy le ka bul e dil me li. Bu ya pýl maz ve ça lýþ ma la rýn u cu a çýk bý ra ký lýr sa, kor ku lur ki a ra ya baþ ka en gel ler gi rer. Da ha çok za man var der ken, bir ba ký lýr ki ay lar bit miþ, Tür ki ye nin gün de mi ne ye ni me se le ler gir miþ. Ye ni ha zýr la na cak o lan a na ya sa nýn en gel ya sa ol ma ma sý i çin ne ya pýl sa az dýr. Çün kü en gel ya sa dan bu mil let çok çek ti. Her ha yýr lý a dým, en gel ya sa ba ha ne siy le dur du rul du. Mil le tin e li nin deð di ði, o nun de ðer le riy le ça týþ ma yan, ger çek an lam da bir mill le tin a na ya sa sý ný ha zýr la mak si vil si ya set çi le rin boy nu nun bor cu dur. Çok dik kat e dil sin ve mev cut a na ya sa yý a ra tan bir a na ya sa yap ma ha ta sý na dü þül me sin! Mes lek o da la rý, de mok ra si nin yer leþ me si i çin ça lý þý yor nýs TAN BUL Diþ He kim le ri O da sý Ge nel Sek re te ri Ay ten Yýl dý rým, bü tün mes lek o da la rý nýn Tür ki ye de de mok ra si nin yer leþ me si a dý na çok ö nem li iþ ler yap tý ðý ný be lirt ti. Ýs tan bul Diþ He kim le ri O da sý Ge nel Ku ru lu, Ýs tan bul Tek nik Ü ni ver si te si Maç ka Kam pü sü nde baþ la dý. Ge nel Ku ru la i liþ kin a çýk la ma ya pan Yýl dý rým, Bü tün mes lek o da la rý, Tür ki ye de de mok ra si nin yer leþ me si a dý na çok ö nem li iþ ler ya pý yor de di. Yýl dý rým, mes lek o da la rý nýn, hem mes le ðin ör güt len me si an la mýn da hem de bi raz top lum sal mu ha le fe tin ör güt len me si a ma cý kap sa mýn da çok ö nem li ku ru luþ lar ol du ðu nu i fa de e de rek, se çim de bir den çok gru bun ol ma sý nýn da bu ö ne mi yan sýt tý ðý ný di le ge tir di. Bir lik Gru bu o la rak se çi me ka týl dýk la rý ný, bu gru bun da o da nýn ku ru lu þun dan be ri yö ne tim de ol du ðu nu an la tan Yýl dý rým, De mok ra si den ya na, þef faf, çað daþ, la ik lik ten ya na yýz. Se çim ler biz de her za man ba rýþ i çin de ve sa kin lik le ge çer. Bu nun da böy le ge çe ce ði ni u mu yo rum. So nu cun da i yi o la ca ðý ný dü þü nü yo rum di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Kim se bi ze mü reb bi ye lik yap ma sýn AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Ar týk 19 Ma yýs tö ren le ri ü ze rin den hiç kim se mü reb bi ye gi bi par ma ðý ný sal la ya rak bi zi teh dit et me ye, bi zi te dip et me ye kalk ma sýn, kal kýþ ma sýn. Çün kü biz on lar gi bi 19 Ma yýs ýn is tis ma rý nýn de ðil, 19 Ma yýs ýn ö zü nün ta kip çi si yiz de di. Er do ðan, An ka ra Spor Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri len AKP Ge nel Mer kez Genç lik Kol la rý 3. O la ðan Kon gre si ne ka tý la rak bir ko nuþ ma yap tý. Sa lon da bu lu nan genç le rin ve on la rýn coþ ku su nun Tür ki ye nin ken di si ni yan sýt tý ðý ný be lir ten Er do ðan, þun la rý söy le di: Ar týk 19 Ma yýs tö ren le ri ü ze rin den hiç kim se mü reb bi ye gi bi par ma ðý ný sal la ya rak bi zi teh dit et me ye, bi zi te dip et me ye kalk ma sýn, kal kýþ ma sýn. Çün kü biz on lar gi bi 19 Ma yýs ýn is tis ma rý nýn de ðil, 19 Ma yýs ýn ö zü nün ta kip çi si yiz. Biz, genç ne sil le rin, genç le rin sý ký cý res mî tö ren ler le de ðil, 19 Ma yýs ýn ö zü ne, ru hu na, he ye ca ný na, coþ ku su na uy gun kut la ma lar dan ya na yýz. Ken di le ri ni 19 Ma yýs ýn ye ga ne sa hi bi o la rak gö ren le re de is tis mar fýr sa tý ta ný ma ya ca ðýz. Hiç kim se bi ze, bu genç li ðe 23 Ni san, 19 Ma yýs, 29 E kim der si ver me ye kal kýþ ma sýn. Tam ter si ne 23 Ni san ru hu nu öð ren mek is te yen var sa bu yur sun iþ te bu genç lik ten öð ren sin. An ka ra / a a NOBEL BARIÞ ÖDÜLÜ'NE LÂYIK GÖRÜLEN TEVEKKÜL KARMAN: Baþörtülü kadýnlar da Meclis e girebilmeli YE MEN DE ka dýn la rýn gü ven li ði ve ka dýn hak la rý ko nu sun da ki ça lýþ ma la rýn dan do la yý ge çen yýl No bel Ba rýþ Ö dü lü ne lâ yýk gö rü len Te vek kül Kar man, Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ni a týf ta bu lu na rak, ka dýn la rýn da ba þör tü le riy le Mec lis e ra hat ça gi re bil me le ri ge rek ti ði ni söy le di. Kar man, Ba þör tü lü ka dýn lar par la men to da tem sil hak ký na sa hip ol ma lý dýr de di. CHP nin dü zen le di ði De ði þen Mev sim ler: A rap Hal ka la rý nýn De mok ra si ve Öz gür lük i çin Yü rü yü þü ad lý kon - MÝLLÎ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, Að rý lý lar Ge ce si nde yap tý ðý ko nuþ ma da, Da nýþ tay ýn ka ra rý nýn, ba kan lý ðý nýn çý kar dý ðý ge nel ge nin yü rüt me si nin dur du rul ma sýy la il gi li bir ka rar ol du ðu nu ha týr la ta rak, nor mal þart lar da bu gün kü 19 Ma yýs ý kut la ma faaliyet le ri nin hiç bir ge nel ge de ve hu ku kî dü zen le me de yer al ma dý ðý ný söy le di. Din çer, 1980 den son ra, 19 Ma yýs bay ra mý nýn 5 yýl da bir il la ki dü zen le ne ce ði ne da ir bir yö net me li ðin ge ti ril di ði ni be lir te rek, ye ni yö net me li ðin, þim di ki uy gu la ma lar dan da ha mo dern uy gu la ma la rý kap sa dý ðý ný di le ge tir di. Ba kan Din çer, þunlarý kaydetti: Tür ki ye de bü tün bay ram la rý mo dern dün ya nýn an la yý þý na gö re ve ye ni bir pa ra dig may la, ye ni bir yak la þým tar zýy la kut la ma ya ih ti yaç var. Bu se bep le biz çok kap sam lý bir yö net me lik çý ka rý yo ruz. O yö net me lik le ar týk sa de ce 19 Ma yýs ý de ðil, 23 Ni san ý, 30 A ðus tos u ve 29 E kim i na sýl kut la ya ca ðý mý za da ir bir ge nel çer çe ve o luþ tu ra ca ðýz. A ma bu çer çe ve nin e sas ö zü, bu kut la ma yý ye rel yö ne tim le re ve va tan daþ la ra bý ra kan bir yak la þým tar zýn da o la cak. Ar týk va tan daþ lar, öð ren ci ler, ve li ler ve öð ret men ler na sýl is ti yor lar sa öy le kut la ma ya pa cak lar, dev le tin em ret ti ði þe kil de de ðil. Ýs tan bul / a a TU TUK LU VE KÝL KRÝ ZÝ PAR TÝ LE RÝ NÝN E SE RÝ fe ran sa ka týl mak ü ze re Tür ki ye de bu lu nan El-Ýs lâh Par ti si ký dem li ü ye si po li ti ka cý Kar man, yap tý ðý a çýk la ma da, par la men to nun her kes i çin a çýk ol ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ka dýn la rýn po li ti ka ya ka týl ma hak ký na sa hip ol du ðu nu sa vu nan genç ak ti vist Kar man, po li ti ka nýn her a þa ma sýn da gö rev a la bil mek le be ra ber ka dýn la rýn di ni i nanç la rý ve ký ya fet le ri ni tar týþ mak zo run da kal ma dan ka mu ku rum la rýn da da gö rev a la bil me le ri ge rek ti ði ni vur gu la dý. No bel BAÞ BA KAN Er do ðan, tu tuk lu mil let ve kil le ri ko nu su nun AKP nin de ðil, ta ma men bu par ti le rin ken di e ser ol du ðu nu be - lir te rek, Bu par ti ler so nu cu çok i yi bil dik le ri hal de böy le bir kri - ze yol a ça rak bu kri zin fa tu ra sý ný AK Par ti ye yük le mek gi bi bir þark kur naz lý ðý i çin de ler. Tu tuk lu mil let ve kil le ri ko nu su AK Par - ti nin o luþ tur du ðu de ðil, biz zat CHP, MHP ve BDP nin o luþ tur - du ðu bir e ser dir, bir so run dur. A de ta bi le bi le la des de nil miþ, bi le bi le böy le bir sý kýn tý or ta ya çý ka rýl mýþ týr. Mil li i ra de ye say gý - sýz lýk ya pan her za man ki gi bi CHP nin ken di si ol muþ tur de di. TÝ YAT RO LAR Ö ZEL LEÞ TÝ RÝ LE CEK ER DO ÐAN, Þe hir Ti yat ro la rý na i liþ kin yö net me lik le il gi li o la rak da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ a sa hip çý ka - rak, Ge liþ miþ ül ke le rin he men he men ta ma mýn da dev let e liy le ti yat ro cu luk ol maz. Ben Ka dir Bey i teb rik e di yo rum ve ay ný þe yi þu an da Ba kan lar Ku ru lu na ge ti re ce ðim. Ö zel bir yö ne tim de ðil, ti yat ro la rý ö zel leþ tir me ye gö tü rü yo rum di ye ko nuþ tu. Yemen'de kadýnlarýn güvenliði ve kadýn haklarý konusundaki çalýþmalarýndan dolayý geçen yýl Nobel Barýþ Ödülü'ne lâyýk görülen Tevekkül Karman, kadýnlarýn dinî inançlarý ve kýyafetlerini tartýþmak zorunda kalmadan kamu kurumlarýnda da görev alabilmeleri gerektiðini vurguladý. FO TOÐ RAF: CÝHAN NO BEL Ö DÜ LLÜ YE MEN LÝ KAR MAN, KA DIN LA RIN DA BA ÞÖR TÜ LE - RÝY LE MEC LÝS'E RA HAT ÇA GÝ RE BÝL ME LE RÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ BELÝRTTÝ. Ba rýþ Ö dü lü ne la yýk gö rü len ilk Ye men li ka dýn Kar man, Tür ki ye nin Su ri ye de ki hal ký ko ru ma ko nu sun da so rum lu lu ðu en faz la o lan ül ke ol du ðu nu i fa de et ti. Kar man, Tür ki ye, e mi nim ki, Su ri ye ko nu sun da e lin den ge len tüm ça ba la rý ser gi le ye cek tir de di. Ge çen yýl dün ya da No bel Ba rýþ Ö dü lü ne lâ yýk gö rü len i kin ci Müs lü man ka dýn o lan Kar man, Ye men li ler ta ra fýn dan De mir ka dýn ya da Dev ri min an ne si o la rak da ad lan dý rý lý yor. Ýs tan bul / ci han Kut la ma la r i çin ye ni ge nel ge BAY RAM LA RI HALK KUTLAMALI DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Da - nýþ tay ýn 19 Ma yýs ka ra rý nýn doð ru ol ma dý ðý ný be lir te rek, Bay ram lar bü rok - rat ve ka mu gö rev li le riy le dol du rul muþ stat lar ye ri ne o kul la ra, cad de ve so kak la ra in me li halk la iç i çe kut lan ma lý dýr de di. Sen di ka ge nel mer ke zin - de ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Gür kan Av cý, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn 19 Ma yýs A ta türk ü An ma Genç lik ve Spor Bay ra mý i le il gi li ge nel ge si ne yü - rüt me yi dur dur ma ka ra rý ve ren Da nýþ tay ýn bu ka ra rý nýn, 19 Ma yýs kut la - ma la rý ný stad yum la ra hap set ti ði ni i fa de et ti. Bu ül ke de ya þa yan her ke sin bay ram la rý ný coþ kuy la kut la ma hak ký na sa hip ol du ðu na dik kat çe ken Av cý, A ma bu kut la ma i le il gi li sü reç le ri be lir le me hak ký da Da nýþ tay ýn de ðil, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn dýr. 19 Ma yýs Bay ra mý nýn mo da sý geç miþ kut la nýþ þek li nin de ðiþ ti ril me si, i çe rik ve ruh yö nü ek sik mi li ta rist ge çit tö ren le rin - den vaz ge çil me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. Tö ren ler i çin ay lar ca yað mur, ça mur al týn da mi li met rik þe kil de hi za ya so kul ma ya ça lý þý lan, ders ler den ge ri bý ra ký lan, a i le le re ký ya fet pa ra sý kül fe ti o luþ tu ran bu an la yýþ genç ler i - çin bay ram de ðil, an cak e zi yet o la bi lir. Bay ram ve tö ren ler de þe kil ye ri ne ö - ze, ha ma set ye ri ne i þin ru hu na hi tap e den çað daþ ve si vil kut la ma la rýn ya - pýl ma sý ný is ti yo ruz. Bay ram lar bü rok rat ve ka mu gö rev li le riy le dol du rul - muþ stat lar ye ri ne o kul la ra, cad de ve so kak la ra in me li halk la iç i çe kut lan - ma lý dýr. Öð ren ci le ri miz res mî tö ren ve bay ram lar da tö ren ký ta sý o la rak kul - la nýl mak da is te mi yor. Öð ren ci le rin as ker gi bi dav ran ma ya zor lan ma sý pe da go ji ye ve ço cuk ge li þi mi ne uy gun de ðil dir. de di. An ka ra / ci han A ta lay: CHP dar be le ri hep des tek le di BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, 27 Ma yýs ih ti la li nin ar ka pla nýn da da CHP var dýr ve al kýþ tut muþ tur.on dan son ra ki bü tün dö nem le re des tek ver miþ tir de di. A ta lay, Ka pa dok ya Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen AKP Nev þe hir il kon gre sin de yap tý ðý ko nuþ ma da, 28 Ni san 2007 ta ri hi nin, si ya si ta ri hi miz de be lir le yi ci bir gün ol du ðu nu i fa de e de rek, þun la rý kay det ti. De mok ra si ta ri hi miz de bir dö nüm nok ta sý dýr, si ya set ku ru mu nun ken di rüþ dü nü is pat la ma sý, bü tün ve sa yet me ka niz ma la rý na ar týk ye ter de me si dir. As lýn da bi zim bir slo ga ný mýz var. Rah met li Men de res, Söz mil le tin dir de miþ ti. Biz bi raz i la ve yap týk, Söz de ka rar da mil le tin dir de dik. 28 Ni san da ki hü kü me tin o ce va bý bu nun ar týk ül ke miz de tam o la rak yer leþ me si dir. Söz de ka rar da mil le tin dir, mil let ne di yor sa o o la cak týr. 27 ve 28 Ni san ý çok ya kýn dan i çin de ya þa dým. O ta rih te CHP o de mok ra tik tav rý or ta ya ko ya ma dý. O de mok ra si ye mü da ha le o lan bil di ri ye a de ta des tek ver di. CHP, ta ri hi bo yun ca bu nu yap mýþ týr. 27 Ma yýs ih ti lâ li nin ar ka pla nýn da da CHP var dýr ve al kýþ tut muþ tur. On dan son ra ki bü tün dö nem le re des tek ver miþ tir. 28 Þu bat a des tek ver miþ tir. Hem mil le tin o yu na baþ vu ra cak sýn, ben de mok ra si nin bir ens trü ma ný yým, si ya si par ti yim di ye cek sin hem de de mok ra si ye ve mil let i ra de si ne ne za man dar be vu rul ma ya kal kýl sa o na des tek ve re cek sin. Çün kü CHP, mil let ten kor kar, mil le te gü ven mez on lar. Mil le tin ver di ði oy on lar i çin hep so ru i þa re ti dir. Mil let ca hil dir, mil let en i yi ter ci hi ya pa maz. O ja ko ben ka fa lar hep böy le dü þün müþ tür. Bun lar, Os man lý dö ne min den ge len it ti hat çý, ja ko ben ka fa la rýn de va mý dýr. Baþ ka bir þey de ðil dir. Nevþehir / a a 112 as ker lik þu be si Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na dev re di li yor MÝLLÎ Sa vun ma Ba kan lý ðý, 112 as ker lik þu be si ni, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý na dev re di yor. De vir iþ le mi ne i liþ kin pro to kol, Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz i le Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer a ra sýn da, E sen ler As ker lik Þu be si nin a çý lý þý nýn ar dýn dan im za lan dý. Tö ren de ko nu þan Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Yýl maz, nü fu su a zal mýþ il çe ler de ki as ker lik þu be le ri ni ka pat týk la rý ný ve bun la rý e ði tim de kul la nýl ma sý i çin Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na dev re de cek le ri ni be lirt ti. Nü fu su ar tan yer ler de i se ye ni as ker lik þu be le ri a ça cak la rý ný i fa de e den Yýl maz, Bu gün bu ra da aç tý ðý mýz da on lar dan bi ri. Yi ne Sul tan bey li, Ar na vut köy ve Bah çe þe hir de ye ni as ker lik þu be le ri a ça ca ðýz de di. Ga ze te ci le rin so ru la rý ný da ce vap la yan Yýl maz, as ker lik þu be le ri ni ne den Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na dev ret tik le ri nin so rul ma sý ü ze ri ne, þun la rý kay det ti: Bu nun çok bü yük bir im kân ve kat ký ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Güç lü bir Tür ki ye i çin ço cuk la rý mý zý güç lü ye tiþ tir me miz lâ zým. Bu nun te me li de e ði tim den ge çer. Do la yý sýy la e ði ti me ne ka dar ya tý rým da bu lu nur sa nýz mis liy le a lýr sý nýz. Tür ki ye yi 21. Yüz yý la ta þý mak, güç lü bir Tür ki ye o la bil mek e ði tim den ge çi yor. O ba kým dan biz Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý o la rak e ði ti me kat ký da bu lu nu yo ruz, ge le ce ði mi ze kat ký da bu lu nu yo ruz. Gö çün de vam et ti ði ni kay de den Yýl maz, bu sü reç i çin de hiz met sa yý sý dü þen as ker lik þu be le ri ni Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na bil di re cek le ri ni söy le di. Yýl maz, As ker lik yok la ma la rý var dýr. Biz ilk yok la ma yý, ye dek lik yok la ma sý ný kal dý rý yo ruz, bir tek yok la ma ka lý yor. Do la yý sýy la bu ya sa in þal lah bu haf ta Mec lis e su nu lu yor. Ya sa çýk týk tan son ra, tem muz so nun da Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý mý za dev re de riz, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý mýz da bun la rý ge le cek e ði tim yý lý na ha zýr lar di ye dü þü nü yo ruz de di. Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer de bu as ker lik þu be le ri ni in ce le dik le ri ni, böl ge nin ih ti ya cý na gö re bun la rý de ðer len di re cek le ri ni be lirt ti. Ýs tan bul / a a Þart la rý uy gun ol ma yan ce za ev le ri ni ka pa tý yo ruz A DA LET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Þart la rý uy gun ol ma yan, u lus la ra ra sý stan dart la rý ba rýn dýr ma yan ce za ev le ri mi zi ka pat týk, ka pat ma ya de vam e di yo ruz de di. Er gin, par ti si nin il kon gre si ne ka týl mak ü ze re gel di ði Si nop ta, Va li Ah met Cen giz i ma ka mýn da zi ya ret et ti. Cen giz, kent hak kýn da Ba kan Er gin e bil gi ver di. A da let Ba ka ný Er gin, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, Si nop ta a çýk ce za e vi i le il gi li i ki haf ta son ra i ha le ya pý la ca ðý ný be lir te rek, Son çý kan Ýn faz Ya sa sýy la de ði þik lik ya pý lan De ne tim li Ser best lik Ka nu nu i le a çýk ce za ev le ri da ha bir kýy me te bin di. Bu a çý dan Si nopt ta a çýk ce za e vi nin ya pý la cak ol ma sý ö nem li bir im kan. O ra ya ay rý lan lar i yi hal de i se bir yýl ön ce den tah li ye o la bi le cek ler. Bu da ce za e vin de ce za la rý in faz e di len ler a çý sýn dan bir im kan dýr di ye ko nuþ tu. Biz ce za e vi ya pý yo ruz a ma bir kur de le ke sip a çý lýþ yap mý yo ruz di yen Er gin, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ce za e vi yap mak çok se vi ni le cek bir þey de ðil a ma bir ih ti yaç. Ce za ev le ri miz de dö nü þüm sü re cin den ge çi yo ruz. Þart la rý uy gun ol ma yan, u lus la ra ra sý stan dart la rý ba rýn dýr ma yan ce za ev le ri mi zi ka pat týk, ka pat ma ya de vam e di yo ruz. Bu gü ne ka dar 207 ce za e vi ni ka pat týk, 70 ka dar aç týk. 196 ta ne da ha ka pa ta ca ðýz. Bun la rýn ye ri ne de da ha mo dern do na tý a lan la rý o lan, hü küm lü ve tu tuk lu la rý re ha bi li te et me ye dö nük im kan la ra sa hip ce za ev le ri in þa et me ye ça lý þý yo ruz. Sinop / a a

9 Y HA BER 9 Te mel hak ve hür ri yet le rin ü ze ri ne tit re nir. Ý fa de öz gür lü ðü en baþ ta ge lir. Ýn san lar fi kir le rin den do la yý e zi yet çek mez, ce za lan dý rýl maz. Yar gý ta raf sýz ve ba ðým sýz dýr. A da le te gü ven tam dýr. Ýk ti dar lar a dil se çim ler le að rý sýz ve san cý sýz de ði þir. Kan göv de yi gö tür se de... So kak lar da a nar þi kol gez se de... Kim se de mok ra si yi ra fa kal dýr ma yý dü þün mez. Si ya set çi ler a ra la rýn da ki çe kiþ me yi bir ya na bý ra kýr, ça re si ya set ku ru mun da a ra nýr. Si vil top lum ku ru luþ la rý, ay dýn lar, ga ze te ci ler baþ ta ol mak ü ze re bü tün ka mu o yu da de mok ra tik çö züm le ri des tek ler. Ba þa rý sýz li der ler kol tu ða ya pýþ maz, is ti fa e der. Ni haî sö zü san dýk söy ler. Az ge liþ miþ de mok ra si ler de i se du rum fark lý dýr. Li der ler uz laþ maz. A ÝHM e þi kâ yet i ki kat art tý nav RU PA Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne (A ÝHM) Tür ki ye a ley hi ne ya pý lan baþ vu ru sa yý la rý, son i ki yýl da i ki kat art tý. Baþ ba kan lýk Ýn san Hak la rý Baþ kan lý ðý, Av ru pa Kon se yi ge ne li ve Tür ki ye ye i liþ kin A - ÝHM e ya pý lan baþ vu ru ve mah ke me ka rar la rý na i liþ kin is ta tis tik ler ve a na li zi ni ya yýn la dý. Tür ki ye, hem 2011 yý lýn da A - ÝHM e ya pý lan baþ vu ru lar ve hem de ha len yar gý sal sü reç te ki top lam baþ vu ru lar a çý sýn dan Rus ya dan son ra i kin ci sý ra da bu lu nu yor yý lýn da Av ru pa Kon se yi ge ne lin de bir mil yon ki þi ba þý na dü þen baþ vu ru sa yý sý 79 i ken bu sa yý Tür ki ye i çin 118. Tür ki ye a ley hi ne ya pý lan baþ vu ru sa yý la rýn da son i ki yýl da ö zel lik le 2011 yý lýn da cid di ar týþ lar ol du. Son i ki yýl da ki ar týþ lar 2009 yý lýn da ki baþ vu ru sa yý sý nýn yak la þýk i ki ka tý yýl la rý a ra sýn da A - ÝHM ta ra fýn dan en az bir mad de yi ih lal et ti ði ge rek çe siy le ve ri len top lam ih lal ka rar la rý sa yý sýn da (da va sa yý sý i ti ba riy le) Tür ki ye 2 bin 404 a leyh te ka rar la söz leþ me ye ta raf 47 ül ke a ra sýn da 1. sý ra da yer a lý yor. Tür ki ye ye i liþ kin ih lal ka rar la rý mah ke me nin ver miþ ol du ðu tüm ih lal ka rar la rý nýn yüz de 19 u nu o luþ tu ru yor. Tür ki ye a ley hi ne ve ri len ih lal ka rar la rýn da, 2010 yý lýn da yüz de 17 ve 2011 yý lýn da yüz de 16 ya kar þýn 2011 yý lýn da da a ley he so nuç la nan da va sa yý sý i ti ba riy le en çok ih lal ka ra rý ve ri len dev let ko nu mun da. An ka ra / ci han Ar na vut köy de Kut lu Do ðum se vin ci nar NA VUT KÖY DE Kut lu Do ðum Haf ta sý et kin lik le ri kap sa mýn da dü zen len le nen tö ren de, Pey gam ber E fen di miz Hz. Mu ham med in (asm) Sa ka lý Þe ri fi ser gi len di. Ar na vut köy Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen Kut lu Do ðum prog ra mý, Kur an-ý Ke rim ti la ve tiy le baþ la dý. Da ha son ra o ku nan Na at-ý Þe rif ler ve ar dýn dan i la hi ler e þi ðin de se ma zen gös te ri si su nul du. Prog ra mýn da son bö lü mün de i se Pey gam ber E fen di miz Hz. Mu ham med in (asm) Sa ka lý Þe ri fi ser gi len di. Sa ka lý Þe ri fin zi ya re ti sý ra sýn da ba zý va tan daþ la rýn duy gu la na rak að la dý ðý gö rül dü. Prog ram, du a e dil me si ye so na er di. Ýs tan bul / Meh met Kur tul muþ Þid de ti tek rar la yan tu tuk lu yar gý la na cak re cep tas ni as ya.com.tr nsað LIK Ba ka ný Re cep Ak dað, Sað lýk ça lý þan la rý na þid det ey le mi ni yi ne le yen ki þi le rin tu tuk suz yar gý lan ma ma la rý hu su sun da A da let Ba kan lý ðý mýz i le ça lýþ ma la ra baþ la dýk de di. Kü tah ya Va li li ði ni zi ya ret e de rek, Va li Ke nan Çift çi den il de yü rü tü len ça lýþ ma la ra i liþ kin bil gi a lan Ak dað, da ha son ra ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Ak dað, bir ga ze te ci nin, sað lýk ça lý þan la rý na yö ne lik þid det ey lem le ri ne i liþ kin so ru su ü ze ri ne, þid de te ma ruz ka lan sað lýk ça lý þan la rý nýn, ba þý ma bir þey ge lir en di þe siy le þi kâ yet et mek ten çe kin di ði ni göz lem le dik le ri ni kay det ti. Ak dað, Po li si miz, em ni yet güç le ri miz ken di le ri ne bu hu sus ta en u fak bil gi u laþ tý ðýn da þi ka yet ol sun ol ma sýn bu nu sav cý lýk la ra bil di re cek tir. Sav cý la rý mý zýn ve yar gýç la rý mý zýn da bu hu sus ta çok da ha has sas dav ra na ca ðý na i na ný yo rum di ye ko nuþ tu. Her han gi bir þid det dav ra ný þý gös te ren ve da ha son ra bu nu tek rar la yan ki þi le rin tu tuk suz yar gý lan ma la rý ný doð ru bul ma dý ðý na dik ka ti çe ken Ba kan Ak dað, þöy le de vam et ti: Bir ki þi gi de cek, gö re vi ba þýn da bir dok to ra, bir hem þi re ye sal dý ra cak, hü cum e de cek ve bu nu 2-3 gün son ra bir da ha ya pa cak. Bi rin ci sin de ney se a ma i kin ci sin de de tu tuk suz yar gý la na cak. Sað lýk ça lý þan la rý na þid det ey le mi ni yi ne le yen ki þi le rin tu tuk suz yar gý lan ma ma la rý hu su sun da A da let Ba kan lý ðý mýz i le ça lýþ ma la ra baþ la dýk. Da ha bir çok ted bir a la ca ðýz. Kü tah ya / a a Demokrasilerde... Kan lý bý çak lý dýr. Top lum düþ man kamp la ra ay rý lýr. Med ya dar be ye dâ ve ti ye çý ka rýr. Kö þe baþ la rý ný tu tan ka lem ler tah rik e di ci ya zý lar ya zar. Þart lar ol gun la þýn ca da zin de güç ler (!) ha re ke te ge çer. Yö ne ti me el ko yar. Ba sýn sus tu ru lur. Öz gür lük ler bu da nýr. Ýn san lar iþ ken ce den ge çi ri lir. Zin dan da çü rü tü lür. Par ti le rin ka pý sý na ki lit vu ru lur. Gü düm lü mah ke me ler ku ru lur. Bu in san lýk dý þý uy gu la ma lar kar þý sýn da ço ðun luk, güç lü nün ya nýn da ye ri ni a lýr. Dar be ci ler gök le re çý kar tý lýr. O kul la ra, so kak la ra ad la rý ve ri lir. Ü ni ver si te ler fah rî dok to ra ün va ný da ðý týr. Yar gý men sup la rý el pen çe di van du rur. Bü yük ser ma ye hiz met i çin ya nýp tu tu þur. Ga ze te ci ler yað cý lýk ta ra kip siz dir. Ve halk... Mey dan la rý dol du rur. Çýl gýn ca te za hü rat ta bu lu nur.... Bu na ben zer se nar yo lar sýk sýk viz yo na so ku lur. TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Kay be de cek bir da ki ka bi le vak ti miz yok. Ar týk mev cut sis tem le he def le ri miz u yuþ mu yor. Mev cut a na ya sa mýz bu mil le tin ger çek po tan si ye li nin ö nün de ki en gel de di. A na ya sa Va tan daþ Top lan tý la rý nýn 13 ün cü sün de ko nu þan Hi sar cýk lý oð lu, bu gü ne ka dar ger çek leþ ti ri len 12 top lan tý da yak la þýk 5 bin 500 a na ya sa gö nül lü süy le bir a ra ya gel dik le ri ni be lir te rek, top lan tý la rýn son a ya ðý o lan ve 81 il den va tan daþ la rý i çer me si ne de niy le bü yük res mi gör me im ka ný sað la yan Ýs tan bul un, ça lýþ ma la rý a çý sýn dan ay rý bir ye ri ol du ðu nu söy le di. He def le re u laþ mak i çin ye ni a na ya sa nýn þart ol du ðu nu i fa de e den Hi sar cýk lý oð lu, kü re sel den ge le rin hýz la de ðiþ ti ði bir sü reç te Tür ki ye nin kar þý sýn da ki fýr sa tý i yi de ðer len dir me si ge rek ti ði ni di le ge tir di. Hi sar cýk lý oð lu, Kay be de cek bir da ki ka bi le vak ti miz yok, a ma ar týk mev cut sis tem le he def le ri miz u yuþ mu yor. Mev cut a na ya sa mýz bu mil le tin ger çek po tan si ye li nin ö nün de ki en gel. En ge li kal dý ra lým ki ö nü müz a çýl sýn, da ha i yi iþ le re, da ha bü yük ba þa rý la ra hep be ra ber im za a ta lým di ye ko nuþ tu. Ye ni a na ya sa nýn na sýl ya zý la ca ðý nýn da ay rý - Bir ba ba yi ðit te çý kýp, Ye ter ar týk býk týk de mez, ak si ne re jim nor mal leþ ti ðin de bi le al kýþ ses le ri bir tür lü ke sil mez. Dar be mah su lü a na ya sa lar, ya sa lar, ku rum lar da var lý ðý ný ko rur. Dar be ci ler mi? Kö þe le ri ne çe ki lir. Yap týk la rý yan la rý na kâr ka lýr. Dev let ka týn da say gý gö rür. Ye ni dar be le rin fi liz len me si ne ze min ha zýr la yan bu yak la þým de ðiþ me di ði sü re ce de mok ra si nin ke sin ti ye uð ra ma sý ka çý nýl maz dýr. Öy ley se iz le ne cek ro ta bel li dir. Dar be ci ler ve iþ bir lik çi le rin den he sap so rul ma lý dýr. Ki bir da ha hiç kim se de mok ra si nin ça ný na ot tý ka ma ya yel ten me sin. A ma dik kat li o lun ma lý. Mah ke me le rin ta raf sýz lý ðý na göl ge dü þü rül me me li. Si ya sî ma hi yet arz e den dâ vâ lar da so ruþ tur ma lar ve yar gý la ma lar u sû lü ne uy gun ce re yan et me li, hu kuk çið nen me me li. Kar þý ta ra fa, dâ vâ yý i ti bar sýz laþ tý ra cak koz lar ve ril me me li. Ma su mi yet ka ri ne si ih lâl e dil me me li, sa vun ma hak ký ký sýt lan ma ma lý. ca ö nem ta þý dý ðý ný vur gu la yan Hi sar cýk lý oð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bu gü ne ka dar ya pý lan hiç bir a na ya sa ya mil le tin e li deð me di. Hep uz man lar yaz dý, mil let uy du. A na ya sa lar, ka pa lý ka pý lar ar dýn da ha zýr lan dý. Ýþ te bu yüz den, bu gü ne ka dar ya pý lan a na ya sa lar mil le ti mi zin e li nin deð me di ði, o nun has sa si yet le riy le ör tüþ me yen a na ya sa ol du. Bu gün ko nuþ ma gü nü dür. Þim di söz siz de. Sa bah tan be ri, ne his se di yor sa nýz, ne dü þü nü yor sa nýz söy le di niz. Ay nen böy le de vam e din. Her ko nu da öz gür ce ko nu þun. Ha ya li niz de ki ül ke ne, ço cuk la rý ný zýn na sýl bir ül ke de bü yü me si ni is ti yor su nuz, hep si ni an la týn. Hiç kork ma yýn, se si niz du yu la cak, fi kir le ri niz Mec lis te yan ký la na cak. Tüm fi kir le ri ni zi to par la yýp, Mec lis Uz laþ ma Ko mis yo nu mu za tes lim e de ce ðiz. "DEVLETÝN MÝLLETÝ"NDEN "MÝLLETÝN DEVLETÝ"NE Top lan tý da, Mec lis te ki dört par ti nin tem sil ci le ri de söz al dý. AKP Ýs tan bul Mil - Tu tuk lu luk ha li ce za ya dö nüþ tü rül me me li. Suç lu yu or ta ya çý ka ra cak de lil ler so mut ve i nan dý rý cý ol ma lý. Ku ru nun ya nýn da yaþ da yan ma ma lý. Ka mu vic da ný ya ra lan ma ma lý. Þu hu sus u nu tul ma ma lý: Si ya sî dâ vâ lar da gö rev a lan yar gýç lar ta rih hu zu run da yar gý la nýr. Vic dan la rý nýn ses le ri ni din le ye rek ev ren sel hu kuk mu va ce he sin de ka rar ve ren ler þe ref le ya de di lir ler. Ak si hal de geç miþ te ku ru lan a dý yük sek, ger çek te al çak mah ke me ler de ki yar gýç lar gi bi ta rih ta ra fýn dan mah kûm o lur lar. Lâ fý mýz bit me di. De mok ra si yi kur mak ve iþ let mek zor dur. Bu yüz den dün ya ü ze rin de ki de mok ra tik re jim ler par mak la sa yý la cak ka dar az dýr. Ko ca As ya kýt a sýn da bir i ki ül ke dý þýn da rast lan maz. Af ri ka da hiç a ra ma yýn. Gü ney A me ri ka da ki re jim ler ken di ne has. De mok ra tik ol duk la rý tar tý þý lýr. Ge ri ye ABD ve Ka na da i le Av ru pa ka lý yor. Ger çi on la rýn de mok ra si si de tar tý þý lýr. Bu ger çek le ri de ha týr la ta lým, i þi mi zin ko lay ol ma dý ðý ný bi le lim. Kay be de cek bir da ki ka mýz yok TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU, YENÝ ANAYASA ÝÇÝN KAYBEDECEK BÝR DAKÝKA BÝLE OLMADIÐINI BELÝRTEREK, "ARTIK MEVCUT SÝSTEMLE HEDEFLERÝMÝZ UYUÞMUYOR. MEVCUT ANAYASAMIZ BU MÝLLETÝN GERÇEK POTANSÝYELÝNÝN ÖNÜNDEKÝ ENGEL'' DEDÝ. HALKIN ÝSTEDÝÐÝ KADAR DEMOKRASÝ CHP Kon ya Mil let ve ki li A til la Kart dat op lum sal ba rý þý sað la mak, in san hak la - rý ný e ge men kýl mak, te mel hak ve öz - gür lük le ri her kes i çin ha ya ta ge çir mek a ma cýy la bu ça lýþ ma la ra kat ký sað la - dýk la rý ný vur gu la dý. Kart, Bu yak la þým - la rýn ye ri ne þa yet ik ti dar gü cü ve bil gi kir li li ðiy le par ti a na ya sa sý yap mak gi bi bir yan lý þýn i çin de o lur sak, e mek le ri he - ba et miþ o lu ruz. Biz CHP o la rak bu an - la yýþ la di yo ruz ki, muk te dir le rin i zin ver di ði ka dar bir a na ya sa yý, bir de mok - ra si yi ka bul et mi yo ruz. Hal kýn is te di ði ka dar de mok ra si, hal kýn is te di ði ka dar a na ya sa di yo ruz þek lin de ko nuþ tu. MÝLLETLE DEVLETÝ BARIÞTIRACAK BÝR ANAYASA MHP Kon ya Mil let ve ki li Fa ruk Bal da ye ni a na ya sa da her va tan da þýn te mel hak ve hür ri yet ler den, bi rey sel an lam - da hiç bir fark gö ze til mek si zin fay da - lan ma sý nýn sað lan ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, top lan tý ya ka tý lan la ra hi ta - ben, 1961 A na ya sa sý bi ze bol gel miþ, 1982 A na ya sa sý da dar gel miþ tir. O za man bi ze gö re bir a na ya sa yap ma - mýz la zým. Ka lem ve def ter siz le rin e - lin de. Mil let le dev le ti ba rýþ tý ra cak, de - mok ra siy le Cum hu ri ye ti bað daþ tý ra - cak bir a na ya sa çiz me ye ça lý þýn de di. let ve ki li Mus ta fa Þen top, mev cut a na ya sa ve bu a na ya sa nýn or ta ya koy du ðu zih ni yet dün ya sý nýn te me lin de ya tan an la yý þýn çök tü ðü nü i fa de et ti. Sü re cin zor luk la rý da bu lun du ðu na i þa ret e den Þen top, ye ni a na ya sa ya pým sü re ci nin Tür ki ye de hu ku kun, si ya se tin, dev le tin ye ni den in þa sý an la mý na gel di ði ni, va tan daþ la rýn ka tý lý mýy la ger çek le þen bu sü re cin bi za ti hi ken di si nin de ö nem ta þý dý ðý ný di le ge tir di. Þen top, Mev cut a na ya sa nýn met nin de bir çok yer de dev le tin ül ke si ve mil le ti i fa de si var dýr. Dev le tin mil le ti. Bu, as lýn da a na ya sa da bir zih ni ye ti or ta ya ko yu yor. Dar be dö nem le ri nin ve sa yet çi a na ya sa la rý dev le tin mil le ti an la yý þý na sa hip tir. Bu an la yý þý ter si ne çe vir me miz ge re ki yor. Ye ni a na ya sa al gý sý de di ði miz þey bu. Dev le tin mil le ti an la yý þýn dan mil le tin dev le ti an la yý þý na ge çe cek bir zih ni ye ti ye ni a na ya say la kur ma mýz ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Mus ta fa Þen top ÜNÝTER YAPIYLA ASLA SORUNUMUZ YOK BDP Muþ Mil let ve ki li Sýr rý Sa kýk i se ilk kez dört si ya sî par ti tem sil ci le ri - nin, si vil top lum ör güt le ri, mes lek ku ru luþ la rý nýn bir a na ya sa i çin so - kak ta ol du ðu nu söy le di. Ye ni a na - ya sa nýn bu ül ke de ya þa yan bü tün fark lý kim lik le ri i çi ne al ma sý te men - ni si ni di le ge ti ren Sa kýk, Biz mü ca - de le i çe ri sin de o lan Kürt ler, bi zim bu ül ke de bay rak la, res mi dil le, ü ni ter ya pýy la as la bir so ru nu muz yok. Bu coð raf ya da bir lik te ya þa mak is ti yo - ruz, a ma Türk kim li ði dý þýn da ki kim - lik le rin de bu a na ya sa da yer bul ma - sý ge rek ti ði ni söy lü yo ruz de di. cev ni as ya.com.tr Ý çi boþ iç ki tar týþ ma sý Af yon Va li li ði nin, þe hir de a çýk tan al kol kul la ný mý ve sa tý þý ný ya sak la yan iç ki ge nel ge si, Tür ki ye de iç ki tü ke ti mi fe lâ ke ti ni ye ni den gün de me ge tir di. Ger çi med ya nýn ser riþ te si ü ze ri ne Va li Bal kan lý oð lu, Kent te iç ki yi ya sak la dý ðý yö nün de ki ha ber le re i liþ kin, Ka ba hat ler Ka nu nu kap sa mýn da ye ni bir ya sak koy ma dýk la rý ný söy le yip, da ha baþ tan cay dý. An cak Es ki mev zu a ta gö re pik nik a lan la rýn da al kol tü ket mek ya sak tý. Bu mad de nin ü ze ri ni çiz dim. Ya ni pik nik a lan la rýn da al kol tü ke ti mi ya sak de ðil. Ya sak a lan lar, ü ze ri ni çiz di ðim hal de ka yýt la ra öy le geç miþ, þim di dü zel ti yo rum i fâ de si, te mel de iç ki ya sa ðý nda de ði þen bir þey ol ma dý ðý ný e le ver di. Ruh sat lý yer ler de, ka pa lý me kân lar da al kol tü ket me nin ya sak ol ma dý ðý ný tek rar la yan Va li nin, es ki den ne re de ser best se yi ne ser best cüm le si, pe þi nen ge ri a dým ol du. A ka bin de Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn, Va li li ði mi zin ge nel ge si nin mâ hi ye ti ne ba ka rýz, de ðer len di ri riz di ye or ta da ko nu þup ge çiþ tir me si, bu nun sin ya li. Oy sa ger çek þu ki Tür ki ye de son on yýl i çin de ge rek ki þi ba þý na ve ge rek se ge nel de iç ki tü ke ti mi art mýþ. Mu hâ fa za kâr ik ti dar ve her fýr sat ta di nî vur gu lu söy lem ler in pa ra va nýn da ka mu o yu â de ta a vu tul mak ta. Lâ kin top lum da im dat! i þâ ret le ri nin ve ril di ði, al kol tü ke ti mi nin yüz de 133 art tý ðý, res mî ra kam lar la or ta ya ko nu lu yor. Ev ve la, u mu ma a çýk iç ki li yer le rin o kul la ra u zak lý ðý 200 met re den 100 met re ye in di ril di. Tu riz mi teþ vik kap sa mýn da o lan yer ler de i se me sa fe þar tý a ran maz ol du. (Tür ki ye, ) Ar dýn dan geç ti ði miz yýl bir ký sým med ya da ve ba zý ma lûm mah fil le rin id di a la rý nýn ak si ne, Tü tün ve Al kol Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu nun (TAPDK) iç ki yö net me li ði nin iç ki ü re ti mi, sa tý þý ve tü ke ti mi nin et kin o la rak ya sak la ma dý ðý, tam ter si ne ye ni den dü zen len di ði biz zat si ya sî ik ti dar ca i ti raf e dil miþ ti. Ký sa ca sý bir ne vi suç lu luk psi ko lo ji si yle iç ki nin ya sak lan ma dý ðý du yu rul muþ tu. Va li nin sö zü nü et ti ði de vam e den uy gu la ma bu. KOR KUNÇ GER ÇEK OR TA DA Zi ra o za man da AKP bil gi no tu nda iç ki sa vu nu cu la rý ný ra hat la tan a çýk la ma lar ya pýl mýþ; Yö net me li ðin sa týn al ma ya þý ný sý nýr la ma dý ðý, 18 ya þý ný dol dur muþ her ki þi nin is te di ði za man is te di ði ka dar al kol lü iç ki sa týn a la bi le ce ði ve tü ke te bi le ce ði te mi na tý ve ril miþ ti. Bu nun la da ka lýn ma mýþ; Plaj, kal dý rým ke na rý, ka pý ö nü gi bi a lan la ra doð ru ge niþ le ten a çýk iç ki sa týþ yer le ri ne de her han gi bir sý nýr la ma bu lun ma dý ðý gü ven ce si al tý na a lýn mýþ tý. Ke za kýr dü ðü nü ve pik nik a la ný me kân tar týþ ma sýn da, ye ni yö net me li ðin iç ki sa týþ bel ge li yer le rin a çýk al kol lü iç ki sa tý þý/su nu mu yap ma la rý nýn en gel le me di ði bil di ril miþ ti. Böy le ce, bel ge li bir sa tý cý dan te min e di li yor i se bu ye rin ka pa lý ya da a çýk bö lüm le rin de a çýk al kol lü iç ki sa tý þý ve su nu mu nun ya pýl ma sý na her han gi bir en ge lin ol ma dý ðý i fâ de siy le, hal ka kar þý pro pa gan da e di len iç ki ya sa ðý lâf ta bý ra kýl dý. Mec lis ve ya Cum hur baþ kan lý ðý Köþ kü nün bah çe sin de re sep si yon ben ze ri or ga ni zas yon lar da ca te ring fir ma la rý nýn al kol lü iç ki a lým-sa tý mý na ka rýþ mak sý zýn hiz met ver me le ri müm kün dür iz niy le, ü ze rin de on ca gü rül tü ko pa rý lan iç ki ya sa ðý nýn göz bo ya ma dan i bâ ret ol du ðu ký rýl gan lý ðý na gi ril miþ ti. Gö rü nen o ki mev cut mev zu at ta va li nin de di ði gi bi, sa hil ler de ve ya tu ris tik ma hal ler de ki al kol lü iç ki sa tý þý i le yol ke nar la rýn da al kol lü iç ki sa tý þý ve su nu mun da i se Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nu mad de le ri dý þýn da, iç ki nin ya sak lan dý ðý na da ir bir dü zen le me bu lun ma mak ta. Hal bu ki iç ki ve u yuþ tu ru cu sos yal â fe te dö nüþ müþ, bü tün deh þe tiy le top lu mu sar sý yor. Mey dan lar, çýl gýn lý ðýn, ser keþ li ðin, sar hoþ lu ðun, eð len ce ve se fâ he tin a re na sý na dö nüþ müþ. Mâ lum med ya da AKP al ko lü ya sak lý yor man þet le ri a tý lý yor; lâ kin a raþ týr ma lar, al kol tü ke ti mi nin al tý yýl da i ki kat tan faz la art tý ðý tes bi ti ni ya pý yor lar. (Za man, ) BM nin Dün ya U yuþ tu ru cu Ra por la rý nda, son yýl lar da Tür ki ye de u yuþ tu ru cu ve iç ki kul la ný mý ya þý nýn git tik çe düþ tü ðu; me se la 2010 yý lýn da bir tek Ba kýr köy Ad li ye si Ço cuk Mah ke me si nde bir haf ta da gö rü len 700 dâ vâ dan 250 si nin u yuþ tu ru cu mad de ve iç ki kul la ný mýy la il gi li ol du ðu kor kunç ger çe ði u ya rý sý ya pýl mak ta CÝD DÎ VE KÖK LÜ YA SAL TED BÝR LER Bu na bað lý o la rak, öð ren ci le rin 5 te 1 den faz la sý na si ga ra ve iç ki ve bâ sý nýn bu laþ tý ðý ve ri le ri, Tür ki ye de genç li ðin u yuþ tu ru cu ve kö tü mad de ba ðým lý lý ðý ba tak lý ðý na ne den li sap lan dý ðý nýn gös ter ge si. Ne var ki bü tün bun la ra kar þý, hü kû met ve ik ti dar par ti si söz cü le ri sýk sýk þi kâ yet le, sâ de ce hal kýn ho þu na gi de cek þi rin me saj lar la ka lý yor. As lýn da, AKP nin in san la rýn ya þam a la ný na mü da ha le et ti ði id di a la rý kar þý sýn da ol duk ça si nir le nen Baþ ba kan ýn, Ki min ya þa mý na mü da ha le et tik. Han gi si ne de dik sen ne ka dar þa rap iç tin, ra ký iç tin, vis ki iç tin. Her kes is te di ði gi bi gi yi ni yor. Her kes is te di ði gi bi i çi yor. Ik sý rýn ca ya týk sý rýn ca ya ka dar i çi yor lar di ye ko nuþ ma sý, her þe yi a çý ða çý ka rý yor. Ve bu i ki lem or ta sýn da, Tür ki ye de baþ ta bü yük þe hir ler ve sa hil kent ler ol mak iç ki ü re ti mi ve tü ke ti mi ta ri hi nin en üst rad de si ne u laþ mýþ. Bu nun i çin dir ki ar týk gü nü bir lik te zat lý söy lem ler le de ðil, cid dî ve kök lü ya sal ted bir ler le fe lâ ke tin ö nü nün a lýn ma sý ge re ki yor

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 27 NÝSAN A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7622 ÖN CE KÝ GÜN 1,756 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3377 ÖN CE KÝ GÜN 2,3280 p DÜN 94,00 ÖN CE KÝ GÜN 93,90 p DÜN 633 ÖN CE KÝ GÜN 632 p TEÞ VÝK TE HA YAL KI RIK LI ÐI Al fe mo, Bod rum ma ða za sý ný hiz me te aç tý nal FE MO, kon sept ma ða za cý lýk an la yýþ lýy la dü zen le nen Bod rum da ki ma ða za sý ný aç tý. Bod rum Al fe mo Ma ða za sý nýn a çý lý þý ný ya pan Al fe mo Ge nel Mü dü rü Ra ma zan Da vul cu oð lu, yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin genç, di na mik ve ye ni lik çi mar ka sý Al fe mo nun 2012 di zayn ye ni ko lek si yon la rý ve ye ni ma ða za cý lýk kon sep tiy le ar týk Bod rum da da ol du ðu nu be lir te rek, Al fe mo Bod rum a; Bod rum Al fe mo ya çok ya kýþ tý de di. Bir bi rin den þýk ta sa rým lý ve fonk si yo nel ü rün a i le siy le Al fe mo bir e vin tüm mo bil ya ih ti ya cý ný kar þý la ya bi le cek ge niþ bir ska la ya sa hip di yen Da vul cu oð lu, Ya tak O da la rý, Ye mek O da la rý, O tur ma Grup la rý, Genç O da la rý ve de ko ras yo nu ta mam la ya rak ev le ri zen gin bi rer ya þam a la ný na dö nüþ tü ren Al fe mo, Ho me De cor se ri si Bod rum lu tü ke ti ci nin be ðe ni si ne su nul du a çýk la ma sý ný yap tý. AL FE MO A LA NA ÇEÞ ME DE 5 YIL DIZ LI TA TÝL Ý MOB 2012 Ta sa rým Ya rýþ ma sýn da ye mek o da sý i le ak se su ar da lýn da i ki ö dü le la yýk gö rü len, yurt dý þýn dan 20 ba yi lik tek li fi a lan, Çin Gu ang zho u Fu a rý nda A vus tral ya lý la rýn gön lü nü fet he de rek ye ni bað lan tý lar ku ran Al fe mo 31 Ma yýs ta ri hi ne ka dar tü ke ti ci si ne 5 yýl dýz lý ta til im ka ný su nu yor. Al fe mo nun bütün ma ða za la rýn dan ol du ðu gi bi Bod rum da ya rýn a çý la cak o lan ma ða za sýn dan da 31 Ma yýs ta ri hi ne ka dar top lam da 4990 TL lik a lýþ ve riþ ya pan bütün Al fe mo se ver ler, E ge nin in ci si Ýz mir in göz de ta til bel de si Çeþ me de 5 yýl dýz lý I lý ca O tel de 3 gün 2 ge ce, 15 Ni san 30 Ey lül a ra sýn da is te dik le ri ta rih te tatil yapabilecek. Ýstanbul / Yeni Asya Kör fez de 285 mil yar do lar lýk in þa at i ha le si ve ri le cek nal TI ü ye ül ke den o lu þan Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi nde yýl la rý a ra sýn da 285 mil yar do lar de ðe rin de in þa at pro je si nin i ha ley le ve ri le ce ði bil di ril di. ME ED Pro je ler ta ra fýn dan ya yýn la nan ra po ra gö re, böl ge de ilk sý ra yý 119 mil yar do lar lýk in þa at pro je si i le Su u di A ra bis tan a lý yor. Bir le þik A rap E mir lik le ri nin 75 mil yar do lar, Ka tar ýn i se 26 mil yar do lar de ðe rin de pro je yi ö nü müz de ki 4 yýl i çe ri sin de i ha le ye çý kar ma sý bek le ni yor. Ra po ra gö re ay ný za man di li min de Um man da ki pro je le rin de ðe ri 30 mil yar do la rý, Ku veyt te 25 mil yar do la rý ve Bah reyn de i se 10 mil yar do la rý bu lu yor FI FA Dün ya Ku pa sý na ev sa hip li ði ya pa cak Ka tar da in þa at pro je le ri nin ya kýn da da ha da hýz la na ca ðý tah min e di li yor. Do ðal gaz zen gi ni Ka tar ýn alt ya pý ge liþ tir me pro je le ri ne 600 mil yar do lar har ca ma sý bek le ni yor. Bu nun ya ný sý ra Kör fez dý þýn da in þa at sek tö rün de ö zel lik le I rak ta ö nem li fýr sat la rýn ol du ðu vur gu lan dý. Em lak ve alt ya pý pro je le ri ne ya tý rým la rýn de vam et ti ði I rak ta bu yý lýn so nu na ka dar 35 mil yar do lar lýk har ca ma ya pý la ca ðý i fa de e dil di. ME ED Kon fe rans lar Baþ ka ný Ed mund O Sul li van, alt ya pý ve in þa at sek tö rün de i yim ser ol mak i çin se bep bu lun du ðu nu ve pet rol ge lir le riy le des tek le nen bu tür bir bü yü me yi dün ya nýn baþ ka ye rin de gör me nin müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. Du bai / ci han TÝM: Kürk ü re ti mi ve pýr lan ta da ÖTV kal dý rýl ma lý ntür KÝ YE Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, Tür ki ye nin ü re ti mi ne ve ih ra ca tý na da ha faz la kat ký ver me si ni sað la mak i çin kýy met li kürk, ham kürk post la rý sa tý þýy la, pýr lan ta ve pýr lan ta lý mü cev her it ha lin den a lý nan ÖTV nin sý fýr lan ma sý ný is te di. Bü yü kek þi, mü cev her ve de ri sek tö rün de uy gu la nan ÖTV i le il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, kýy met li kürk, ham kürk post la rý na uy gu la nan yük sek ÖTV ve KDV i le yi ne ay ný þe kil de ih ra cat ve pe ra ken de sa týþ lar da uy gu la nan KDV nin, sek tö rün re ka bet gü cü nü a zalt mak ta, sek tö rü ka yýt dý þý na it mek te ve ü re ti min Tür ki ye ü ze rin den Çin ve Hong Kong a kay ma sý na ne den ol du ðu nu be lirt ti. Bü yü kek þi þöy le de vam et ti: Sek tö rün Tür ki ye nin ü re ti mi ne ve ih ra ca tý na da ha faz la kat ký ver me si ni sað la mak i çin ham kürk pos tu, ya rý iþ len miþ ve iþ len miþ kürk post la rý it ha la týn da ÖTV uy gu lan ma sý kal dý rýl ma lý ve ya ha len yüz de 20 o la rak uy gu la nan o ran sý fý ra in di ril me li dir. Yurt i çin de kýy met li kürk ye tiþ ti ri ci li ði ve av cý lý ðý i le el de e di len ham kürk post la rý sa tý þýn da ÖTV uy gu la ma sý kal dý rýl ma lý ve ya ha len yüz de 20 o la rak uy gu la nan o ra ný sý fý ra in di ril me li dir. Kýy met li kürk sek tö rün de KDV o ra ný i çin de yer al dý ðý de ri ve i liþ ki li ol du ðu teks til ve ha zýr gi yim sek tö rü i le u yum sað la ma sý i çin yüz de 8 ol ma lý dýr de di. Bü yü kek þi, bun lar ger çek leþ ti ði tak dir de sek tö rün ih ra cat ve yurt i çin de ya ban cý la ra sa týþ lar i le u zun va de de en az 2 mil yar do lar lýk ek ci ro ya, kürk lü ü rün le rin ü re tim ve ih ra ca tý i le kat ma de ðer de en az 5 ka tý ar tý þa ve sek tö rün kat ma de ðer zin ci rin de i la ve bin is tih dam i le top lam 100 bin is tih da ma ka vu þa ca ðý ný vur gu la dý. Bü yü kek þi, de ðer li taþ ve pýr lan ta sek tö rün de de sek tö rün ham mad de si o lan pýr lan ta da ki yüz de 20 ÖTV nin kalk ma sý ha lin de Tür ki ye nin yýl dý zý nýn par la ya ca ðý ný, Ýs tan bul un pýr lan ta mer ke zi o la ca ðý ný ve genç le re de is tih dam im ka ný do ða ca ðý ný be lirt ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya FORD OTOSAN GENEL MÜDÜRÜ HAYDAR YENÝGÜN, TEÞVÝK PAKETÝNÝN DETAYLARINA ÝNÝLDÝÐÝNDE HEDEFLERÝ YAKALAMAK ÝÇÝN GEREKLÝ DETAYLARA SAHÝP OLMADIKLARINI GÖRMEYE BAÞLADIKLARINI SÖYLEDÝ. FORD O to san Ge nel Mü dü rü Hay dar Ye ni gün, ken di le ri ta ra fýn dan teþ vik pa ke ti nin çok gü zel ve o lum lu o la rak kar þý lan dý ðý ný be lir te rek, A ma de tay la rý na in di ði miz de bu teþ vi kin ö nü müz de ki he def le ri ya ka la ma mýz i çin ge rek li alt de tay la ra sa hip ol ma dý ðý ný da ya vaþ ya vaþ gör me ye baþ la dýk de di. O to mo tiv Yet ki li Sa tý cý la rý Der ne ði nin (OY DER) dü zen le di ði Ma de in Tur key pa ne li ne Tür ki ye o to mo tiv en düs tri si nin tem sil ci le ri Türk o to mo tiv sek tö rü ne i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lun du. Ford O to san Ge nel Mü dü rü Ye ni gün, a çýk la nan teþ vik pa ke ti ne i liþ kin de de ðer len dir me ler de bu lu na rak, Ma lum bir teþ vik pa ke ti var. Teþ vik pa ke ti çok gü zel çok o lum lu o la rak kar þý lan dý he pi miz ta ra fýn dan a ma de tay la rý na in di ði miz de bu teþ vi kin bi zim ö nü müz de ki az ön ce be lirt ti ðim he def le ri ya ka la ma mýz i çin ge rek li alt de tay la ra da sa hip ol ma dý ðý ný da ya vaþ ya vaþ gör me ye baþ la dýk. Ýlk an da gö re mez si niz. Za ten ya sal alt ya pý sý ný ve tek nik de tay la rý ný da ha a çýk la mýþ de ðil ler. Sa de ce bel li te mel nok ta la rý ný a çýk la mýþ lar. Bek le ye ce ðiz her hal de di ye ko nuþ tu. Yer li o to mo bi li ya pa cak ya tý rým cý nýn ve iþ gü cü nün de Tür ki ye de bu lun du ðu na i þa ret e den Ye ni gün, an cak o to mo tiv sek tö rü ne i liþ kin sa bah le yin kalk týk la rý za man bu gün ne ver gi çýk tý? di ye ga ze te le re bak týk la rý ný kay det ti. Ye ni gün, Tür ki ye de teþ vik pa ke ti di yo ruz, teþ vik pa ke ti ni hat met tik a ma de tay la rý ný o ku yo rum a ma han gi baþ lýk ta o lur sa ol sun o to mo ti ve teþ vik yok. Bu nu bir ke na ra ya zýn; o to mo ti ve teþ vik yok. 1. böl ge ta ri fi var, a ma yok. Ö - EN FAZLA TARIM ALANI ÝÇ ANADOLU BÖLGESÝ'NDE TÜR KÝ YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, en faz la ta rým a la ný nýn Ýç A na do lu Böl ge si nde ol du ðu nu, böl ge nin, Tür ki ye ta rým a lan la rý nýn yüz de 28,43 ü ne sa hip bu lun du ðu nu kay det ti. Bay rak tar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le ri ne gö re, Ýç A na do lu Böl ge si nde 52 mil yon 414 bin 137 de kar ta rým a la ný bu lun du ðu nu, ta rým a la ný bü yük lü ðün de ilk 5 il den Þan lý ur fa ha riç, Kon ya, Si vas, An ka ra ve Yoz gat ýn böl ge de yer al dý ðý ný bil dir di. Ta rým da 52,4 mil yon de kar a la ný bu lu nan Ýç A na do lu Böl ge si ni, Do ðu A na do lu nun 25,8, Ka ra de niz in 25, Gü ney do ðu A na do lu nun 23,8, Mar ma ra nýn 21,3, E ge nin 19,6, Ak de niz in i se 16,5 mil yon de kar la iz le di ði ni be lir ten Bay rak tar, Tür ki ye ta rým a lan la rý i çin de ki o ra ný na ba kýl dý ðýn da, yüz de 28,43 lük pay la ilk sý ra da yer a lan Ýç A na do lu Böl ge si ni, yüz de 13,98 lik pay la Do ðu A na do lu, yüz de 13,56 pay la Ka ra de niz, yüz de 12,89 pay la Gü ney do ðu A na do lu, yüz de 11,55 pay la Mar ma ra, yüz de 10,62 pay la E ge ve yüz de 8,97 pay la Ak de niz böl - ge le ri nin ta kip et ti ði ni bil dir di. KON YA NIN TA RIM A LAN LA RI LÜB NAN, KO SO VA, JA MA Ý KA, KA TAR DAN BÜ YÜK Ýl ler de bi rin ci sý ra yý yüz de 7,07 pay, 13 mil yon de kar la Kon ya nýn al dý ðý ný i fa de e den Bay rak tar, þun la rý kay det ti: Kon ya nýn ta rým a la ný, Lüb nan (10,2 mil yon de kar), Ko so va (10,9 mil yon de kar), Ja ma i ka (10,8 mil yon de kar), Ka tar (11,6 mil yon de kar), Ba ha ma lar ýn (10 mil yon de kar) yüz öl çüm le rin den bü yük. Yi ne, Kýb rýs a da sý nýn 1,4, Fi lis tin in 2,2 ka tý, Bru nei Sul tan lý ðý nýn 2,5, KKTC nin 3,9, Lük sem burg un 5, Bah reyn in 17 ka tý ta rým a la ný na sa hip. GAP ýn mer ke zi Þan lý ur fa, yüz de 5,33 pay ve 9,8 mil yon de kar la i kin ci sý ra da. Bu i lin ta rým a la ný da Fi lis tin in 1,5 ka týn dan bü yük, KKTC nin 3 ka tý, Ýs ra il in (20,6 mil yon de kar) ya rý sý ka dar. Si vas, yüz de 4,05 pay ve 7,5 mil yon de kar ta rým a la nýy la ü çün cü sý ra da bu lu nu yor. Bu il de Bru nei Sul tan lý ðý nýn 1,4, KKTC nin 2,2, Fi lis tin in 1,25 ka tý ka dar ta rým a la ný na sa hip du rum da. Kim 60. þu be siy le Tos ka na Va di si nde MA ÐA ZA LAÞ MA ça lýþ ma la rý na hýz ve ren KÝM Mar ket ler Zin ci ri, Ýs tan bul un göz de semt le rin de þu be a ta ðý ný sür dü rü yor. Pek çok di zi nin çe kil di ði ve sos ye te nin ün lü i sim le ri ne ev sa hip li ði ya pan Bü yük çek me ce de ki Tos ka na Va di si pro je si ne Kim Mar ket le ri hiz met ve re cek. Tos ka na çar þý sý i çin de tek mar ket o la rak hiz met ve re cek le ri ni i fa de e den Ge nel Mü dür Ha mit Ak çay, E ti ler, Flor ya, Þiþ li, A car kent gi bi çok sa yý da pres tij li böl ge de ma ða za aç týk. Fir ma o la rak her ge lir gru bu na hi tap et mek i çin ya tý rým la rý mý za de vam e de ce ðiz. Ma ða za laþ ma ça lýþ - ma mýz da üst ge lir gru bu na ve top lu ko nut böl ge le ri ne ö nem ve ri yo ruz. Ýs tan bul ya tý - rým la rý mý zýn dý þýn da fark lý il ler de ve yurt dý þýn da da ma ða za in þa at la rý mýz de vam e di - yor bi zim i çin ya tý rým ve is tih dam yý lý o la cak. Yýl so nu i çin be lir le di ði miz 35 ma - ða za ve 400 ye ni is tih dam he de fi ni çok ra hat ya ka la ya ca ðýz di ye ko nuþ tu. Kim Mar - ket, Tos ka na pro je sin de ma ða za a ça rak 60 þu be sa yý sý na u laþ tý. Bu yýl a çýl ma sý he - Genel Müdür Hamit Akçay Hay dar Ye ni gün def le nen 35 ma ða za nýn 15 ta ne si nin sü per mar ket, 20 si nin i se ye ni kon sep ti miz KÝM Pra tik o la ca ðý ný kay de den Ak çay, Da ra lan iç pa za ra al ter na tif o la rak bu se ne I rak ta 3 sü per mar ket ya tý rý mý ya pa ca ðýz. Ö nü müz de ki gün ler de Ya lo va, Te kir dað, Ka ra bük ve Bur sa il le rin de ilk ma ða za la rý mý zý a ça ca ðýz i fa de le ri ni kul lan dý. Ýstanbul / Yeni Asya bür ta raf ta yüz de 40 kat ma de ðer ya rat ma sý la zým di yor lar teþ vi ke gir me si i çin biz yüz de 40 kat ma de ðer ya ra tan bir du rum bil mi yo ruz o to mo tiv de. Öy le bir þey yok di ye ko nuþ tu. ÖM RÜ NÜ TA MAM LA MIÞ A RAÇ LAR LA ÝL GÝ LÝ YÖ NET ME LÝK VAR, UY GU LA MA YOK O yak Re na ult Ge nel Mü dü rü Ta rýk Tu na lý oð lu i se, Sa yýn Ba ka ný mýz teþ vik le ri yer li mar ka i çin bir i þa ret fi þe ði o la rak de ðer len dir miþ, ta bii çok he ye can lý yýz ve bu bi zi mut lu et ti. A ma biz o i þa ret fi þek le rin den bir ta ne si ni 2009 yý lýn da gör dük, bü yük ya tý rým la ra teþ vik ko nu sun da. Da ha son ra uy gu la ma ko nu sun da ma a le sef ay ný hýz la gi de me dik. Bu teþ vik pa ke tin de o to mo ti ve cash (na kit) gir di si yok. Teþ vik te cash þar tý yok. Ön ce ü re te cek si niz, son ra ka za na cak sý nýz son ra ver gi den dü þe cek si niz, böy le u zun bir sü reç var. Do la yý sýy la za ten mev cut bir þir ke ti ni zin ol ma sý la zým. O yüz den sý fýr dan baþ la yýp yap ma nýz za ten zor gi bi. Tu na lý oð lu, ay rý ca, o to mo tiv sek tö rü a çý sýn dan Tür ki ye de bir tek teh dit ol du ðu nu bil di re rek, bu nun da öm rü nü ta mam la mýþ a raç la rýn dev re den kal dý rýl ma sý i le il gi li yö net me li ðin yü rür lük te ol ma sý na rað men uy gu lan ma ma sý ol du ðu nu söy le di. To yo ta Tür ki ye Üst Yö ne ti ci si Or han Ö zer: Tür ki ye, ken di mar ka sý ný ü re te cek ve ger çek leþ ti re cek gü ce sa hip. Dev le tin ve re ce ði kü çük bir des tek ha re ke ti bir mar ka yý ya da gi ri þi mi ra hat lýk la yük sel te bi lir. Þart lar o luþ tu ðun da bi zim de (Tür ki ye de) hib rit a raç lar ü ret me mi zin hiç bir en ge li yok. TO FAÞ Üst Yö ne ti ci si (CE O) Ka mil Ba þa ran, Teþ vik be lir siz þu an da. Teb li ði yok da ha. De tay la rý yok or ta da. Bir ta raf tan ya tý rým teþ vi ki pa ra le lin de ça lý þý lan Ar-Ge teþ vi ki var. Bu Ar-ge teþ vi ki kap sa mý na bak tý ðý mýz da da ha faz la gü düm lü bir sis te ma tik bir sis tem i çin de çe liþ ti ði gö zü kü yor. Ma de in Tur key de ðil, Di zayn in Tur key e geç me miz la zým di ye ko nuþ tu. Hyun dai As san Ge nel Mü dü rü Ü mit Ka ra ars lan, Hyun dai o la rak da bü yük bir ya tý rým pla ný mýz var. O nun i çin de teþ vik le rin de ta yý ný bek li yo ruz di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a MÜ SÝ AD'ýn yeni Baþ ka ný Na il Ol pak MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ AD) nin 21. O la ðan Ge nel Ku ru lu nda Ge nel Baþ kan lýk gö re vi ne Na il Ol pak se çil di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le 4 bi ne ya kýn sa na yi ci ve ti ca ret er ba bý nýn ka týl dý ðý ge nel ku rul da es ki Baþ kan Ö mer Ci had Var dan, ü ye le rin oy la rý nýn ta ma mý ný a lan Ol pak a gö re vi ni dev ret ti. Baþ kan Yar dým cý lýk la rý ve gö rev len dir me ler Ma yýs a yý ya pý la cak o lan Yö ne tim Ku ru lu ta ný tým top lan tý sý i le a çýk la na cak. MÜ SÝ AD Yö ne tim Ku ru lu a sil ü ye le ri þu i sim ler den o luþ tu: Na il Ol pak, A li Re is Top çu, Gök han Mu rat Kal sýn, Na zým Öz de mir, Ke rim Al týn taþ, Ab dur rah man Ka an, A li Rý za Ars lan, E yüp Ak bal, Hik met Kö se, Ke mal Ya man ka ra de niz, Meh met Ze ki Kal dý rým, Nec met tin Öz türk, Ad nan Bos tan, Er gun Kont, Meh met Yal çýn taþ, E yüp U ður, Fu at Tos ya lý, Ü mit Ki ler, Pý nar Top daþ, Ha lim Ay dýn Ýs tan bul / Yeni Asya T. C. MALATYA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) Dosya No: 2011/66 Tal. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : TAPU KAYDI : Malatya ili, Mer kez Fa tih Kö yü, 145 a da, 17 par se lin de ka yýt lý ,00 m 2 a lan lý ar sa ve ü ze rin de bu lu nan Kar gir Ka yý sý Ýþ let me si fab ri ka sý ve ka yý sý bah çe si ni te lik li ta þýn maz o lup, Mül ki ye ti nin (ze min de) 31016/31609 his se si Borç lu, Ma lat ya Ka yý sý Bir lik SS. Ka yý sý Ta rým Sa týþ Ko op. Bir li ði Ge nel Müd. a dý na ka yýt lý dýr. TAÞINMAZIN ADRESÝ : Malatya Merkez Organize Sanayii Bölgesi, 6. Cadde üzerinde Kayýsý Birlik Fabrikasý olarak bilinen yerdir. (Halen Ýlbaylar adlý þirket tarafýndan kiralanmýþ olup, Ayný adla kullanýlmaktadýr.) ÝMAR DURUMU: Ta þýn maz Ma lat ya Be le di ye si Ý mar Pla ný i çe ri sin de 1.Or ga ni ze Sa na - yi Böl ge sin de Her tür lü Alt ve Üst Ya pý Hiz met le rin den a za mi öl çü de fay da lan mak ta o - lup, ,00 m 2 ar sa ü ze rin de Be to nar me kar kas ve pre fab rik, Çe lik Kons trük si yon tarz da in þa e dil miþ ya pý lar mev cut o lup, fab ri ka sa ha sý i çe ri sin de kal mak ta dýr. HALÝ HAZIR DURUMU : Satý þa ko nu ta þýn maz, Ý da re bi na sý o la rak kul la ný lan i ki kat lý 330,00 m 2 o tu rum a lan lý be to nar me bi na, bu bi na nýn bi ti þi ðin de 5520,00 m 2 a lan lý ta þý yý cý ve ça tý sis te mi çe lik kons trük si yon, dýþ du var la rý ve ta þý yý cý si ste mi be to nar me o lan fab ri ka bi na sý; yi ne be to nar me o la rak in þa e dil miþ 4370,00 m 2 a lan lý fab ri ka bi na sý, 2 kat lý be to nar me o la rak ya pýl mýþ ze min ka tý 120,00 m 2, 1. Ka tý 60,00 m 2 a lan lý ý sý mer ke zi 40,00 m 2 a lan lý çe lik kons trük si yon sun - dur ma, yi ne 135,00 m 2 a lan lý çe lik kons trük si yon sun dur ma, 50,00 m 2 a lan lý bek çi ku lü - be si, yi ne 15,00 m 2 a lan lý ku lü be, 4.000,00 m 2 a lan lý ka yý sý ser me ve ku rut ma a maç lý ya pýl mýþ be ton kap la ma sa ha ve et ra fý i ha ta du var la rý ve kýs men tel çi ti i le çev ri li dir. MUHAMMEN DEÐERÝ : ,00 TL deðer taktir edilmiþtir. 1- Satýþ 1. Artýrma : 04/06/2012 sa at 14.00' den 14.15'e ka dar Ma lat ya 1.Ýc ra Mü dür - lü ðün de; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 2. Art týr ma 14/06/2012 gü nü ay ný yer ve sa at te de ay ný yer ve sa at te ya pý la - cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta a - hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gili le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/66 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur (Ý ÝKm. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Ý ÝK' nun 127. mad desi ge re ðin ce ta pu kay dý na ad re si ol ma yan la rýn Ga ze te i la ný teb li - gat ye ri ne ge çer. B: Resmi Ýlanlar

11 Y SAN'ATA DAÝR - 1 Müstehcenlik mi, san at mý? s.bu id nur si.de Bu tar týþ ma ye ni de ðil. Kök le ri bü yük dev rim son ra sýn da ki din siz fey le sof la rýn ça lýþ ma la rý na ka dar da ya nýr. Ve ki li se düþ man lý ðý nýn yer yer din düþ man lý ðý na dö nüþ tü ðü çev re ler de ki se ma vî din ler kar þýt lý ðý ka dar es ki dir. Sko las tik ki li se ye mu ha le fe tin di ne ve do la yý sýy la Al lah a is ya na dö nüþ tü ðü o dö nem ler de te mel bu lan sis te ma tik müþ te re ken san at fa a li yet le ri nin yay gýn laþ ma sý ný meþ hur fel se fî e kol ler ve ya fel se fî mek tep ler te tik le ye cek ler dir. Vi ya na O ku lu ve Bi rin ci Frank furt O ku lu gi bi u lus la r a ra sý din siz fel se fe kon fe rans la rý nýn or ga ni ze si ni üst le nen o kul lar, din siz li ði bi yo lo ji, fi zik, e ko no mi, ta rih ve kim ya sa ha la rýn da sis tem leþ tir dik le ri gi bi; ah lâk ve san at ko nu la rýn da da ku rum sal laþ týr ma ya ça lý þý yor lar dý. O gün le rin ta rih çe si ne bak tý ðý nýz da Karl Marks ve Dar vin gi bi din kar þýt la rý nýn pe þin den gi den yüz ler ce bi lim ci, fel se fe ci ve ma ter ya list sa n'at çý i le kar þý la þýr sý nýz. Bir yün tüc ca rý nýn oð lu Sig mud Fre ud, mü þah has týb bý terk e de rek ru ha ve duy gu la ra yö nel miþ tir. Her þe yi ma ter yal bir la bo ra tu va ra hap se de bi le ce ði ni dü þü nü yor du. Ý lim ve man týk tan yok sun ve ri le ri ni ken di si gi bi din siz lik yo lu na gi ren ler le pay laþ mak ü ze re tam Ý ti raf et me li yiz, biz faz la dün ye vî leþ tik (...) A ma i ti raf et me li yiz, biz faz la dün ye vi leþ tik. La ik lik ten ka çar ken se kü le riz min tu za ðý na düþ tük.. Bi zim sa hib ol du ðu muz ik ti dar gü cü ve ser vet, pa ra mýz dan da ha faz la der sem ba na ka tý lýr mý sý nýz? Pa ra mýz, i ma ný mý zýn ö nün de ko þu yor sa, i ma ný mý za yön ve ren þey pa ra ol ma ya baþ lar. Ý ma ný mý zýn ser vet ve ik ti da rý mý zýn ö nün de koþ ma sý ge re kir as lýn da.. Yok sa ya þa dý ðý mýz gi bi i nan ma ya baþ la rýz. Oy sa i nan dý ðý mýz gi bi ya þa ma mýz ge rek mek te dir.. Pa ra ve ik ti dar in san la rý dö nüþ tü rür. Bu de ðer le re sa hip ol mak is te yen ler, bu nun la top lu mu dö nüþ tür mek is ter ler, a ma bu na sa hip ol du ðu nuz da bu güç ön ce si zi dö nüþ tü rür.. MÜ SÝ AD a ðýr bir so rum lu luk üst len miþ bir ya pý.. O ra sý nýn ay ný za man da bir o kul ol ma sý ge re ki yor.. Bir me de ni ye tin ih ya ve in þa sý gi bi bir so rum lu luk la rý var.. Çök mek te o lan ba tý me de ni ye ti nin tak lit çi si, ta þý yý cý sý de ðil.. O nun i çin de ba tý ti pi bur ju va nýn kar þý sý na, ken di ha vass ý ný koy ma sý ge re kir.. Bir me de ni ye tin ih ya ve in þa sý i çin ge rek li fi nan sal kay na ðý sað la ya cak o lan di na miz mi ü ret me miz ge re ki yor. Bi lim, sa nat, fel se fe a la nýn da da ha faz la bir þey ler yap ma mýz ge re ki yor.. Sa hi biz na sýl bir ev de o tur ma lý yýz? Os man lý mut fa ðý de di ði miz þey ne ka dar bi zim. Ha ni ba sit-sa de bir mut fa ðý mýz o la cak tý?.. Ha nif ge le nek bi ze na sýl bir ye me-iç me yi mi ras bý rak tý? He lal ka zan mak ve he lal har ca mak du ru mun da yýz. He la ko nu su ser ti fi ka so ru nu de ðil.. He lal ser ti fi ka lý e ti na sýl ka zan dý ðý nýz ve na sýl tü ket ti ði niz de ö nem li. Sa de ce do muz de ðil ha ram o lan, do muz luk da ha ram. Tek so run ge ni i le oy nan mýþ o lup ol ma ma sý da de ðil. Ýs raf da et me ye cek sin, me se la.. Ne den bi zim hâ lâ bir ze kat mu ha se be miz yok? Ne den tah ki mi so run la rýn çö zü mün de da ha et kin bir þe kil de kul lan mý yo ruz?.. Ne den mi ras prog ra mý mýz yok? Çok zor þey ler mi bun lar.. Ne den mes le ki a çý dan e ði tim ve re cek, ka li te ve çev re di sip li ni sað la ya cak, is ra fý ön le ye cek e ði tim ler ve ren ya da din dar i þa dam la rý na mes lek le ri i le il gi li fýk hi ders ler ve ren sa nal a ka de mi le ri miz yok.. Hiç bir þey ya pýl mý yor de ðil, a ma da ha faz la bir þey ler ya pa bi li riz.. Yap ma mýz ge rek.. Bu na mec bu ruz. Bir gün ön ce De niz li MÜ SÝ AD yö ne ti ci le ri i le bir a ra da i dik, bun la rý ko nuþ tuk.. Me se la ma den o ca ðý iþ le ten kar deþ le ri miz ze kat la rý ný na sýl he sap lý yor lar?.. Ne den MÜ SÝ AD ýn hâ lâ bir sa nat ga le ri si yok? Bi zim iþ dam la rý mý zýn ço ðu nun iþ ye rin de ve e vin de çok faz la sa nat sal bir þey gö re mi yor su nuz.. Ya da o ö zel lik le teks til ci le ri mi zin ü rün ka ta lo ðu ne öy le.. Bu a ra da ka dýn, pa ra, kol tuk ve güç/si lah ko nu sun da þa ka ol maz. Bu ko nu da ken di nef si ni ze bi le gü ven me yin.. En bü yük düþ ma ný nýz nef si niz de dir. A man ha, if fe ti ni ze sa hip çý kýn.. E tik ve es te tik kay gý lar ko nu sun da ye ter li has sa si yet le re sa hip mi yiz siz ce? Ha yat, bi lim-tek no lo ji, ü re tim ve pa zar la ma dan i ba ret de ðil. Bi raz pa ra ka za nan lar kon sept ev ler e ka pa ný yor lar, ce ma at ten u zak la þý yor lar. Va kýf-der nek top lan tý la rý na ka týl ma ma ya baþ lý yort lar.. Ken di sos ye te le ri ni o luþ tu ru yor lar.. Eþ ler za ten bir a lem. Mar ka gi yi ne cek ler, mar ka tü ke te cek ler. Dün ya dan kam a la cak lar.. Ba ký nýz! Yer yü zü bi ze mes cid ký lýn dý. Yer yü zün den he sa ba çe ki le ce ðiz.. Teb lið gö re vi miz var. Kar deþ lik gö re vi miz var. Bu dün ya da yap tý ðý mýz ve yap ma mýz ge re kir ken yap ma dý ðý mýz, söy le di ði miz ve söy le me miz ge re kir ken söy le me di ði miz her þey den he sa ba çe ki le ce ðiz.. Si ya set sa de ce si ya si le re bý ra ký la ma ya cak ka dar ö nem li bir iþ tir.. A rap ba ha rý nýn ger çek leþ ti ði ül ke le ri boþ bý rak ma ya lým. Af ri ka yý ih mal et me ye lim. Bal kan la rý, Kaf kas la rý, Hin dis tan ý, En do nez ya yý, Rus ya yý, Af ri ka yý, La tin A me ri ka yý gör mez den gel me ye lim.. Yok sul la rý gö rüp gö ze te lim.. Al lah ser vet ve ik ti da rý halk lar ve ül ke ler a ra sýn da e vi rir çe vi rir. O, bi zi mal la rý mýz, can la rý mýz ve sev dik le ri miz le, ki mi za man ar tý ra rak, ki mi za man ek sil te rek im ti han e de cek tir. (...) Se lâm ve du a i le. Ab dur rah man Di li pak, Ye ni A kit, 29 Ni san 2012 ye di de fa mil let ler a ra sý kon gre ler dü zen le miþ tir. Psi ka na list me tod ne re dey se al ter na tif týb býn tah tý na o tu ru yor du Vi ya na da... Ki li se nin ge le nek sel i nanç ve de ðer le ri ni de vi re rek za fer sar hoþ lu ðu na ya ka la nan bu ma ter ya list le rin, se ma vî i nanç la rý, bu i nanç la rýn ce mi yet te ki te sir le ri ve ah lâ kî de ðer le ri ni or ta dan kal dýr mak ni ye tiy le gi riþ tik le ri pro je çer çe ve sin de, o gün ler de ku la ða ça lý nan en ö nem li ke li me ler den bi ri si de san at i di. En az kut sa dýk la rý öz gür lük ve dev rim ke li me le ri ka dar re vaç ta i di. Her tür lü ah lâk sýz lý ðý, in sa nî de ðer le ri tah rip ha re ke ti ni ve vic da na hi tap e den din siz li ði öz gür san at slo ga ný i le ses len di ri yor lar dý. Ku zey Av ru pa nýn mey dan la rýn da Ya hu di ser ma ye si i le ba sýl mýþ mil yon lar ca müs teh cen ya ný nýn ya kýl ma sý nýn a sýl sebebi ni bi len le ri miz az dýr. Gü nü müz de ki din kar þý tý sa n'at çý la rýn, o gün kü yak ma i þi ni Na zi le rin zul mü ne bað la ma la rý, yan lýþ ye ter siz bil gi ler den do la yý ma a le sef ka bul gö rü yor. Cin sel is tis ma rý zir ve ye ta þý yan Wil helm Re ich in ya ký lan ki tap la rýn dan mut la ka ba zý nüs ha lar kur tul muþ tur. Me rak e den ler mü ra caat e de bi lir ler. H. Zi ya Aþk-ý Mem nu sun da kim den et ki len miþ tir? Ba zý la rý bu ro ma nýn Fa tý ma A li ye Ha ný mýn Fa zý la sý ndan bir in ti hal ol du ðu nu da söy lü yor lar. Ka na a ti miz ce en ö nem li o lan hu sus, bu dev rin ro man cý la rý nýn ku zey fel se fî ce re ya ný nýn te si rin de kal ma la rýy dý. Al man ya nýn 1. Dün ya Sa va þý nda ki ye nil gi si, bil has sa Mu se vî a sýl lý fey le sof ve sa n'at çý la rýn bu böl ge ye top lan ma la rý ný hýz lan dýr mýþ tý. Le nin i ye tiþ ti ren bu coð raf ya nýn mah su lü i di... Bol þe vik le rin el de et ti ði mad dî güç ve dün ya yý teh - MEDYA POLÝTÝK 11 dit e den i de o lo ji si de ðiþ ken o la rak bu ra dan bes len miþ ti. 2. Dün ya Sa va þý ndan ön ce ki Ku zey Av ru pa i le 1950 ler de ki Ku zey Av ru pa la rýn kar þý laþ tý rýl ma la rýn da çok ga rip þey ler bu la bi le ce ði mi zi zan ne di yo rum. Fýt ra týn þa hi ka la rýn dan ko pup gel me yen te kel lüf lü sa n'a týn zen gin le rin ve ya ehl-i ra ha týn i þi ol du ðu nu bi li yor muy du nuz? Av ru pa lý tüc car la rýn pa ra la rý ol ma say dý ma ter ya list sa n'at na sýl ku rum sal laþ tý rý la cak tý? Top lu mu dö nüþ tür me pro je le ri nin sa n'at ve es te tik ha yat la rý i çin ih ti yaç du yu lan pa ra nýn e pey ce çok o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. Ro man, þi ir, ti yat ro ve hi kâ ye ye müs teh cen ta sav vu ra tý mu sal lat e den le rin da hil ol duk la rý da i re nin ce ma a tî bir da i re ol du ðu nu gör dü ðü nüz de, in sa ni ye tin te mel le ri ni yýk ma yý ve ya ah lâ ken te red di yi dâ vâ e di nen, sa n'at çý la rýn ma hi yet le ri bi raz da ha be lir gin leþ mi yor mu? Bel ki de öz gür sa n'at slo ga nýy la, in sa nýn mü cer red ya pý sý ný or ta dan kal dýr ma yý ve ya ma nen in sa ný bi tir me hür ri ye ti ni is ti yor lar dý dev rim ci sa n'at kâr lar. Ý kin ci Dün ya Sa va þý nýn; sa n'at, psi ko lo ji ve si ne ma i le fýt ra tý de vir me ye ça lý þan bu so yut dev rim ci le rin yu va la rý ný yýk tý ðý ný dü þü ne mez mi yiz? Ço ðu Lon dra da so lu ðu al dý lar... Bir kýs mý da M. Ke mal e sý ðýn dý lar, Ýs tan bul da pa þa pa þa ya þa dý lar. A me ri ka ya ka çan lar o den li þans lý çýk ma dý lar. Wil helm Re ich, Ýs kan di nav ya da yak tý ðý ah lâk sýz lýk a te þi nin ce za sý ný, Was hing ton un zin dan la rýn da ca nýy la ö de di. Bi rin ci Ci han Har bi nin bi ze en bü yük fay da sý, din siz Av ru pa fel se fe si nin i çi mi ze gi ri þi ni ge cik tir me siy di. Ev ve lâ 93 Har bi, a ka bin de Bal kan fa ci a la rý ve ni ha yet Dün ya Sa va þý... Cep he - DA NIÞ TAY, 19 Ma yýs kut la ma la rý nýn ye ni dü ze ni ni red det ti. Da ha doð ru su, yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý al dý, yü rüt me i le ri de ye ni bir ka rar la tek rar yü rü yü þe ge çe bi lir ya ni. (Ben de bu gün ne gü zel Ýn ci Pas ta ne si ni ya za cak tým ya hu...) Yü rüt me yi dur dur ma, bü rok ra si nin, da ha doð ru su jü ris tok ra si nin çok güç lü bir et kin li ði dir. He men her ko nu da baþ vu rup bu ka ra rýn çýk ma sý ný is te ye bi lir si niz. Hü kü me tin at tý ðý ve si zin be ðen me di niz her a dý ma kar þý bu yo la baþ vu ra bi lir si niz. Ni te kim, Kon ya dan ha mi yet li bir va tan daþ di lek çe ver miþ, 19 Ma yýs bay ra mý nýn yal nýz ca o kul lar da ve öð ren ci ler a ra sýn da kut lan ma ma sý ný, es ki si gi bi stad yum ve mey dan lar da kut lan ma sý ný is te miþ. (...) Da nýþ tay da yü rüt me yi dur dur muþ. Bu tö ren le rin o kul la ra bað lan ma sý A ta türk çü lü ðe ay ký rý dýr fa lan de me miþ, yal nýz ca yü rüt me yi dur dur muþ. Ni çin? Ne ge rek çe gös te ri yor? Bel li de ðil. Baþ kent te ge ne stad yum tö re ni ya pý la cak tý, A ta türk çü lük a çý sýn dan o ra da bir sý kýn tý yok tu, ba kan lýk ge nel ge sin de baþ kent dý þýn da de ni yor du a ma Kon ya lý va tan daþ Kon ya da da as ker yü rü yü þü is ti yor. Bel ki din ci ler böy le ce kor kar lar (Sin can da na sýl kork muþ lar dý?) Ý yi ba ri. 19 Ma yýs he ye ca nýy la ya nýp tu tu þan kaç ki þi o gün stad yum la ra a kýn e de cek, ör ne ðin Ku le li As ke ri Li se si öð ren ci le ri nin sta da bir bay rak gi bi gi rip bir çi çek gi bi a çý lý þý ný al kýþ la ya cak, gü le gü le ta kýl sýn... Kaç ki þi tö ren le ri te le viz yon dan sey re de cek se, sey ret sin... (...) Yu ka rý dan u çak lar da geç sin ler ki ya ban cý lar da Türk ler ge ne dar be mi ya pý yor lar di ye te laþ lan sýn lar. Bi ze gö re ha va hoþ ev la dým, biz bu ül ke de alt mýþ se ne dir fa þi zan tö ren ler le iç li dýþ lý ya þý yo ruz, a lýþ týk, va de miz ne ka dar sa o ka dar da ha ya þa rýz. 10 Ka sým da gü lüþ tük di ye, e vet yal nýz ca gül dük di ye ce za bi le al mýþ lý ðý mýz var dýr. Ku su ra bak ma yý nýz, 19 Ma yýs ýn dok san ü çün cü yýl dö nü mü ne de niy le be nim i çim de her han gi bir coþ ku yok. Ay çok he ye can lan dým þim di ya zan ga ze te ci de sah te kar dýr. DA NIÞ TAY, muh taç ol du ðu muz kud re ti da mar la rý mýz da ki a sil kan dan baþ ka yer de bul ma yan an la yý þýn bay rak la rý ný ge ne gön der le re çek ti. Dik ta tör lük ge le nek le ri ni kut sal laþ tý ran an la yýþ ar týk bu saç ma lýk lar dan baþ ka sý ðý na cak yer bu la mý yor, geç miþ yüz yýl dan ka lan gös te ri ler le var lý ðý ný sür dür me ye ça lý þý yor. Da nýþ tay ýn ka ra rý a sýn da o ka dar da ö nem li de ðil, ha yat bu ka ra rý ka dük e der na sýl ol sa. Hop la zýp la A ta türk çü lü ðü dert le ri ne de va ol maz. A sýl ö nem li o lan CHP nin bu tür ga rip lik le rin par ti si ol mak tan kur tu lup kur tul ma ya ca ðý. Bi li yo rum, sol cu lu ðu kü çük bur ju va ta kýn tý la rý ve din düþ man lý ðý sa nan ke si min dý þýn da ka lan, Mark sist kök ten ge len, de mok ra si yi ö nem se yen, de ði þim ci ve ger çek sol cu lar CHP ko nu la rýn dan sý ký lý yor lar, bu par ti den hiç bir þey ol ma ya ca ðý ný de ki kay bý mýz ya rým mil yo nun ü ze rin dey di. Bi zi öl dü ren ler ve top rak la rý mý zý gasp e dip ec da dý mý zý pe ri þan ca mu ha ce ret yo lu na so kan lar, Av ru pa lý em per ya list ler di. Bu em per ya list le ri te daî et ti re cek en kü çük bir söz ve ya i þa re te mil le tin ta ham mü lü kal ma mýþ tý. Harp ler, kýt lýk lar ve yok luk lar ku rum sal sa n'a ta mü sa a de et me miþ ti. M. Ke mal in Türk mil le ti ni i nanç, kül tür ve es te ti ðin den so yut la ma pro je si ne ka dar bu böy le de vam et ti. Hat ta de ni le bi lir ki, tek par ti dö ne min de ki Türk çü sa n'at fel se fe ci le ri nin bü yük gay ret le ri ne rað men, bu du rum 1960 lý yýl la ra dek böy le de vam et ti. Din siz fel se fe nin sa n'at ve es te tik te ki ya rýþ ma la rý ný Os man lý da me rak e den ler az de ðil dir. Ýs lâm a baþ tan so na ka dar if ti ra lar la do lu ta rih-i Ýs lâ mî yi ter cü me e den ler Ýs tan bul ve Se la nik en te lek tü e li o la rak ka bul gö rü yor lar dý. Ýz mir, Se la nik ve Ýs tan bul da ki Av ru pa o kul la rýn da kü çük ký t'a nýn dil le ri ni öð re nen ço cuk la rýn dün ya la rýn da ki zel ze le yi yi ne en gü zel tas vir e den, yi ne din siz fel se fe den et ki len miþ ro man cý la rý mýz ve ti yat ro ya zar la rý mýz dý. Ha lit Zi ya, M. Ra uf, H. Ca hid, H. Rah mi ve hat ta R. Nu ri yi dün ya la rýn dan ta kip et ti ði niz de, Ýs lâ mi ye te, in sa nî ah lâ ka ve da ha doð ru su fýt ra ta is yan la rýy la kar þý la þýr sý nýz. Þu ur lu mu, þu ur suz mu fark et mek pek ko lay de ðil, ka na a tim ce... Bir çok þa ir, ro man cý ve ti yat ro cu nun giz li den giz li ye i man la rý ný kay bet tik le ri ni, ya sa týr a ra la rýn da, ya ha tý rat la rýn da ve ya ma ga zin mat bu atýn dan öð re ni yor su nuz. Fen nî sa ha da Be þir Fu ad ve e de bi yat tan Fik ret gi bi i ti kat sýz lýk la rý ný i lân e den le rin sa yý sý fev ka lâ de az dýr. Coþku duyulacaaak... Duy! Fa kat mu ha lif ba sý nýn za fer çýð lýk la rý ný da da ha cu mar te si gü nün den gö rür gi bi yim: Da nýþ tay dan hü kü me te to kat! A ta türk ka zan dý... Da nýþ tay ni çin yü rüt me yi dur du ru yor da ge nel ge yi ip tal et mi yor? O nu da bil mi yo ruz. To pu san tra ya dik mi yor, ta ca bý ra ký yor. A ma bu nun bir de ka nun çö zü mü var dýr. Ge nel ge geç mi yor sa ka nun ge çer, Da nýþ tay o na ka rý þa maz, Kon ya lý va tan daþ da A na ya sa Mah ke me si ne baþ vu ra maz (o i þi ar týk CHP üst le ni ve rir)... Herþeyi yarým yamalak yaparsan, iþte böyle toslarsýn jüristokrasiye... Becerip de okullardan üniformayý kaldýramadýn bir türlü, faþizan törenleri iki kýytýrýk genelgeyle kaldýrabileceðini mi sanmýþtýn? Oh olsun sana. Böy le ce bel ki hü kü met de A ta türk ün i da re-i mas la hat çý lar e sas lý in ký lap ya pa maz lar sö zü nü ha týr lar! Her þe yi ya rým ya ma lak ya par san, iþ te böy le tos lar sýn jü ris tok ra si ye... Be ce rip de o kul lar dan ü ni for ma yý kal dý ra ma dýn bir tür lü, fa þi zan tö ren le ri i ki kýy tý rýk ge nel gey le kal dý ra bi le ce ði ni mi san mýþ týn? Oh ol sun sa na. Ben de gi de yim, A ta türk ün Þiþ li de ki ev den a ra ba ya bi ni þi ni sey re de yim ba ri. Ger çi 1919 yý lýn da ge çen o la yýn tem si lin de kul la ný lan a ra ba 1965 mo del Chev ro let a ma, bu mem le ket te bir Es te tik Da nýþ ta yý yok ki baþ vu ra lým da biz de sa kil lik yü rüt me le ri ni dur dur ta lým... En gin Ar dýç, Sa bah, 29 Ni san 2012 dü þü nü yor lar. CHP yi bir par ti o la rak gör dü ðü nüz de ve o nun bu gün kü si ya se ti ne, kli þe le ri ne, geç mi þe dön me ta lep le ri ne, Er ge ne kon hay ran lý ðý na, dar be yan daþ lý ðý na bak tý ðý nýz da CHP den u mut kes mek ko lay. A ma CHP nin bir de ge niþ bir ta ba ný var. Bu ta ban bu gün geç miþ bir fa þiz min des tek çi si du ru mun da. Ke ma liz min ilk gün le ri ni öz le yip du ru yor. A ma be ni CHP ta ba nýy la il gi li u mut lan dý ran bir baþ ka ger çek var. Bu in san lar sol cu ol mak is ti yor lar, ken di le ri ne sol cu den me si ni is ti yor lar, sol cu ve i le ri ci o la mý yor lar a ma sol cu lu ða ve i le ri ci li ðe hay ran lar, hal ký ap tal ye ri ne koy ma la rý na rað men iç le rin de hep bir halk i çin mü ca de le öz le mi ba rýn dý rý yor lar. Pe ki, sol cu ol mak is te yen bu in san lar ne den fa þist o lu yor lar, ne den za ma nýn da or du ta ra fýn dan e zil miþ ol ma la rý na rað men bu gün or du cu ke si li yor lar? Ne den on lar i çin 19 Ma yýs gös te ri le ri fa lan ö nem ka za ný yor? Çün kü bu in san la rýn de mok ra si den bir ü mit le ri yok. On lar, var lýk la rý ný an cak hal ký bas ký al týn da tu tan bir dik ta tör lük te sür dü re bi le cek le ri ne i na ný yor lar. Bu nu da, ir ti ca teh li ke si i le a çýk lý yor lar. On lar i çin de mok ra si i le ir ti ca ay ný an la ma ge li yor, on la rýn ka fa sýn da bu hal kýn ço ðun lu ðu ir ti ca cý, de mok ra si o lun ca da ir ti ca cý par ti le re oy ve ri yor lar ve ge ri ci lik hort lu yor. On la rýn is te di ði þýk þý kýr dým Tür ki ye bir tür lü ol mu yor. AKP nin son za man lar da git gi de CHP ye ben ze me si, CHP nin o tay yör lü tek tip ka dýn ve her ke sin Ba tý lý gi bi gi yi nip tü ket ti ði tek tip top lum mo de li ni a lýp her ke sin din dar ve mu ha fa za kâr ol du ðu tek tip top lum mo de li ne çe vir me si, CHP li ler de iþ te de di ði miz ol du, ir ti ca ge li yor dü þün ce si ya ra tý yor. Ba tý ne den çö kü yor? TÜR KÝYE DE ba zý çev re ler dün ya nýn ha la Ba tý ta ra fýn dan yö ne til di ði ni, her þe ye A me ri kan giz li ser vis le ri nin ka rar ver di ði ni sa ný yor. Oy sa Av ru pa ve ABD de bu gün le rin en po pü ler bi lim sel tar týþ ma ko nu su Ba tý nýn na sýl ve ne den çök tü ðü. Hat ta ABD nin sü per güç ko nu mu nu ne za man ve ki me dev re de ce ði da hi tar tý þý lý yor. Üs te lik bu id di a ye ni de sa yýl maz den bu ya na ABD nin du rak la ma ve ge ri le me dö ne mi ne gir di ði tar tý þý lýr dý. An cak en son e ko no mik kriz ve I rak-af ga nis tan ma ce ra la rý Ba tý nýn ge ri le yi þi ko nu sun da ki þüp he le ri bü yük o ran da or ta dan kal dýr dý. Han gi kü re sel is ta tis ti ði e le al sa nýz ilk 10 da ki ül ke le rin son yýl lar da hýz la de ðiþ ti ði ni, Ba tý lý ül ke le rin hýz la lis te le rin ar ka sý ra la rý na ge ri le di ði ni, on la rýn yer le ri ni i se Çin, Hin dis tan, Ja pon ya ve Ko re gi bi Do ðu lu dev let le rin al dý ðý ný gö rü yor su nuz. Tür ki ye ve Bre zil ya gi bi dev let ler de ö zel lik le e ko no mik lis te le ri zor lu yor. «««De di ðim gi bi, Ba tý nýn en say gýn ta rih çi le ri ve si ya set bi lim ci le ri bu gün ler de Ba tý nýn çö kü þü nü yaz mak la meþ gul. Son dö nem de e li me han gi der gi ve ya ki ta bý al sam bu ko nu ya az çok de ði nil di ði ni gö rü yo rum. Bu ça lýþ ma lar i çin de New York Ti mes ýn Pu lit zer ö dül lü ya za rý Tho mas L. Fri ed man i le Johns Hop kins Ü ni ver si te si nden Prof. Dr. Mic ha el Man del ba um un That U sed to be Us ad lý ki ta bý en çar pý cý o lan la rýn dan. Ki ta býn alt baþ lý ðý A me ri ka da yan lýþ gi den ney di þek lin de. Ki tap geç miþ te ABD nin sa hip ol du ðu tüm üs tün lük le rin hýz la Çin e ve di ðer ül ke le re geç ti ði ni, ABD nin ar týk ra kip siz bir sü per güç ol ma dý ðý ný, bu ro lü dev ret me ye ha zýr lan dý ðý ný ya zý yor. Fri ed man ve Man del ba um a gö re çö kü þün en ö nem li ne de ni e ði tim ve bi lim a la nýn da ki ge ri le me. ABD o kul la ra ve ü ni ver si te le re ar týk es ki si ka dar kay nak a yý ra mý yor, fi zik ve ma te ma tik a la nýn da Çin ve di ðer le ri kar þý sýn da ki ge ri le me çok ba riz. ABD genç li ði ge liþ miþ bil gi sa yar lar ve in ter net le çok faz la ha þýr ne þir gö rü nü yor, an cak ki ta býn ver di ði is ta tis tik le re gö re A me ri ka lý lar tek no lo ji yi e ði tim ve o ku mak i çin de ðil, da ha çok eð len ce i çin kul la ný yor... Ki ta býn ne re dey se ya rý sý ABD nin e ði tim a la nýn da na sýl ge ri ye düþ tü ðü nü ve bu du ru mun si ya si li der li ðin al tý ný na sýl oy du ðu ger çe ði ne ay rýl mýþ. Ya zar la rýn bir di ðer id di a sý i se ABD nin ge ri le me si ne yol a çan ö nem li et ken ler den bi ri nin de kar þý lýk sýz pa ra bas mak ol du ðu. Bu na gö re ABD al týn kar þý lý ðý pa ra bas ma yý bý rak tý ðý gün den bu ya na ge ri le di ve çok ya kýn bir ge le cek te kar þý lýk sýz pa ra ba sa rak da hi bi rik miþ borç la rý ný ö de ye me ye cek du ru ma dü þe cek. «««Ti me der gi si nin 2009 yý lýn da En Et ki li Ýlk 100 lis te si ne koy du ðu ya zar Dam bi sa Mo yo da ay ný gö rüþ te. Hat ta Mo yo How the West was Lost (Ba tý Na sýl Kay be dil di) ad lý ki ta býn da Ba tý yý kur tar mak i çin ar týk çok geç ol du ðu nu id di a e di yor. Har vard Ü ni ver si te si ta rih çi le rin den Prof. Dr. Ni all Fer gu son da Ci vi li za ti on: The West and the Rest (Me de ni yet: Ba tý ve Di ðer le ri) ad lý ça lýþ ma sýn da Ba tý nýn çö kü þü nü i lan e den dü þü nür ler den. Fer gu son Ba tý nýn li der lik ru hu nu kay bet ti ði ni, he ye ca ný ný kay bet ti ði ni ve de je ne re ol du ðu nu id di a e di yor. Fer gu son a gö re Ba tý bu gi di þa ta dur de mek is ti yor sa ö zel lik le or ta öð re tim de cid di bir re form yap mak zo run da. Fer gu son Ba tý nýn a sýl yap ma sý ge re ke ni i se bil gi sa yar dün ya sýn dan bir a na lo ji i le þöy le ta rif e di yor: ya zý lý mý ye ni le me li yiz, vi rüs le ri yok et me li yiz, ma ki na yý da ye ni den baþ lat ma lý yýz.... As lý na ba kar sa nýz Fer gu son bir an lam da Tan rým be ni baþ tan ya rat der gi bi... An la ya ca ðý nýz Fer gu son da týp ký Mo yo gi bi Ba tý nýn ye ni den a ya ða kalk ma sýn dan ü mi di kes miþ gö rü nü yor. «««Ba tý nýn du rak la ma dö ne mi ni çok tan bi tir di ði ni ve hýz la çö küþ dö ne mi ne gir di ði ni söy le yen ki tap ve ma ka le le rin sa yý sý ar tý yor. Çün kü ge ri le me ar týk red de di le mez bir ger çek. An cak ge ri le me yi tes pit et mek o nu dur du ra bi le ce ði niz an la mý na da gel mez. Os man lý ge ri le me yi na sýl dur du ra ma dýy sa, Ba tý da dur du ra ma ya cak. Ký sa ca sý ö nü müz de ki on yýl lar ya þa dý ðý mýz yýl lar dan ol duk ça fark lý o la cak. U ma rýz Ba tý dan bo þa lan yer le ri dol du ran güç ler den bi ri de Tür ki ye o lur. Se dat La çi ner, Star, 29 Ni san 2012 Ha yat bu ka ra rý ka dük e der na sýl ol sa CHP li ler, tek tip ten de ðil, o tek ti pin ken di is te dik le ri tip ol ma ma sýn dan þi kâ yet e di yor lar. Þim di, bu ül ke de i ki ta ne CHP ol du ðun da, din dar CHP, la ik CHP yi her za man ye ner. Bu ye nil gi den kur tu lu þun yo lu da bun dan son ra as la or du ve dar be ol maz. CHP li ler, sol cu ol mak is ter ken, dar be de ya pa ma yan za val lý ve ça re siz dar be ci le re dö ner ler. (...) CHP li ler, tek ti pin na sýl o la ca ðý ko nu sun da AKP i le kav ga e de ce ði ne, kav ga yý tek tip an la yý þý na kar þý ver se, ken di var lý ðý ný ve ha yat tar zý ný ken di si ne ben ze me yen le rin de var lý ðý ný ve ha yat tar zý ný ko ru ya rak sa vun sa, hem AKP nin ö nü ne ge çer, hem Tür ki ye yi de ðiþ ti rir, hem ken di ne ik ti dar yo lu nu a çar, hem de en te lek tü el bir say gý gö re ce ði i le ri ci lik ro lü nü üst le nir. Ah met Al tan, Ta raf, 29 Ni san 2012

12 12 RÖPORTAJ Y ÖZKÖK PAÞA DA DARBECÝ ZÝHNÝYETTEYDÝ 84 YILINDA ÖZEL HARP DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPAN EMEKLÝ TUÐGENERAL ADNAN TANRIVERDÝ, BUGÜNE KADAR "DEMOKRAT GENELKURMAY BAÞKANI" OLARAK NÝTELENDÝRÝLEN EMEKLÝ GENELKURMAY BAÞKANI HÝLMÝ ÖZKÖK'ÜN DE "DARBECÝ ZÝHNÝYETTE" OLDUÐUNU SAVUNDU. TANRIVERDÝ, "HER FÝÝLÎ DARBEDEN SONRA DARBE YAPANLAR ÝKTÝDARDAN AYRILDIKTAN SONRA GERÝYE CUNTA BIRAKIYORLAR. BU CUNTA BÝR KISIMI FÝÝLÎ DARBECÝLER, DÝÐERÝ FÝÝLÎ MEVZUAT ÝÇÝNDE MÜDAHALE EDELÝM DÝYE ÝKÝYE AYRILIYOR. ÖZKÖK PAÞA, 'MEVCUT MEVZUAT ÝÇÝNDE MÜDAHALE EDELÝM' DÝYENLERDEN" DEDÝ. týþ ma lar da ö nem li yer tu tar. MGSB yi Ba kan lar Ku ru lu nun ha zýr la ma sý lâ zým. Siz e ðer ba kan la ra bu bel ge yi gön der me den sa de ce o nay ye ri ni gö tü rüp im za la týr sa nýz, bu ne hu kuk la, ne de de mok ra siy le bað daþ maz. Na sýl ya ni, 28 Þu bat ýn ba kan la rý MGSB nin i çin de ne ol du ðu nu gör me den mi o nay lý yor lar dý? hhke 28 Þu bat so ruþ tur ma sý sü rer ken, bir çok tar týþ ma da be ra be rin de yü rü yor. Ki mi si i çin 28 Þu bat bir dar be de ðil ir ti ca teh li ke sin den cum hu ri ye tin ko run ma sý i ken, ki mi si i çin se Ke ma list ref lek sin din dar la rýn meþ rû hak - la rý ný gasp et me si ve on la rý dev let nez din de teh li ke o la - rak gör me si. Biz de bu haf ta 28 Þu bat dö ne mi nin ilk sin yal le ri nin ve ril di ði dö nem de Tu gay Ko mu tan lý ðý yap mýþ Ad nan Tan rý ver di yle or du nun o dö nem de ki tav rý ný ko nuþ tuk. Tan rý ver di bü tün ez ber le ri bo za rak Hil mi Öz kök Pa þa nýn de mok rat ol ma dý ðý ný, e ðer fi i lî dar be nin ba þa rý ya u la þa ca ðý ný gör se i di des tek le ye ce ði - ni söy le di ve ek le di: AK Par ti Hil mi Öz kök dö ne min de de dar be ye ma ruz kal dý. Res mî i de o lo ji nin ba þýn dan be ri Ýs lâm la il gi li so run la rý ol du ðu ma lûm, 28 Þu bat ken di ni ba riz o la rak ne za man his set tir di? Sü re ci 28 Þu bat li der le ri nin, ya ni Mil lî Gü ven lik Ku ru lu ü ye le ri ak tif gö rev le ri ne ge liþ ta ri hi o la rak baþ lat mak lâ zým. Bu da rah met li Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ö lü mü o lan 17 Ni san 1993 ta ri hin den son ra ya te ka bül e di yor. O dö nem de Ýs ma il Hak ký Ka ra da yý nýn Ge nel kur may Baþ ka ný ol ma im kâ ný yok tu. Za ma nýn Ge nel kur may Baþ ka ný Do ðan Gü reþ in gö rev sü re si bir yýl u za tý la rak Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta ný Mu hit tin Fi su noð lu e mek li ol mak du ru mun da kal dý. Böy le lik le Ka ra da yý nýn ö nü a çýl dý. Tür ki ye de dar be le rin a na sý o lan 60 Dar be si nden son ra bü tün dar be ci ler ken di le rin den son ra Türk Si lâh lý Kuv vet le ri ni res mî i de o lo ji çer çe ve sin de yö ne te cek Cun ta ya or du yu tes lim e der ler. Tür ki ye de or du dar be he ves li de ðil. Mü da ha le ya pýp yö ne ti mi si vil le re bý ra ký yor lar gö rü þü ne ka tý lýr mý sý nýz? Dar be ci ler, dar be yi yap týk tan son ra TSK nýn si vil a la na mü da ha le si ni tah kim e de rek ay rý lý yor lar. Hem kad ro ve hem de ya sal mev zu at o la rak. Do la yý sýy la her dar be kad ro su da ha son ra ken di le ri nin yar gý lan ma ma sý i çin de mut la ka si lâh lý kuv vet le rin i çin de üst ka de me ye gel me im kâ ný o lan lar a ra sýn da cun ta laþ ma yý sað la ma dan ay rýl mý yor lar yý lýn da Ö zel Harp Da i re si Baþ kan lý ðý na ta yin ol muþ tum. Bi lin di ði ü ze re 15 A ðus tos ta E ruh ve Þem din li o lay la rýy la PKK nýn þeh re i niþ ha re ket le ri ol du. Ö zel Harp Da i re si o la rak biz ler bu nun la bü yük mü ca de le i çin dey dik. Ka ra Kuv vet le rin den dev re ar ka da þým ge le rek Ye ni bir ih ti lâl ko mi te si o luþ tu ru lu yor. Bu nun i çin de se ni de gör mek is ti yor lar de di. 12 Ey lül dar be ci le ri yö ne ti mi si vil i ra de ye dev re de li bir yýl ol muþ. O za man bu du ru mu faz la cid di ye al ma mýþ tým. Ar ka da þým o za man Ka ra Kuv vet le ri Per so nel Baþ kan lý ðýn da gö rev liy di. Baþ kan i se Ýs ma il Hak ký Ka ra da yý i di. Ge nel kur may Baþ ka ný da Nec det Ü ruð du. O dö nem tah min le rin ö te sin de A NAP 211 ve kil çý ka rýn ca ço ðun lu ðu ko ru du. Ve Ö zal ýn uy gu la ma la rý nýn baþ la rý na be lâ o la ca ðý ný dü þü ne rek cun ta yý ye ni le di ler. Ö zal dö ne min de muh te me len ba zý þey ler da ha giz li ya pýl ma ya baþ la dý. Ö zal ýn ö lü müy le bir lik te 91 yý lýn dan i ti ba ren baþ la yan sü reç 28 Þu bat Dar be si yle il gi li bir ký sým þey le rin plan lan dý ðý dö nem ol sa ge rek. 93 yý lýn da ya þa nan su i kast ler, ö lüm ler gi bi o lay lar dolayýsýyla Giz li Dar be ya pýl dý ðý id di a e di li yor? E ðer Ö zal su i kast ne de niy le öl dü rül düy se 28 Þu bat kad ro su nun o dö nem de ne ler yap tý ðý ný a raþ týr mak lâ zým. 28 Þu bat ön ce sin de Cum hur baþ ka ný i le Baþ ba kan ýn o la ðan gö rüþ me le ri ya pý la mý yor du. Bu nun da 28 Þu bat la il gi si o lup ol ma dý ðý nýn a raþ tý rýl ma sý ge re kir. Ýs mi kon ma sa da Ba tý Ça lýþ ma Gu ru bu i le il gi li ça lýþ ma la rýn 93 ten son ra ya pýl dý ðý ka na a tin de yim. 94 A ra lýk Þû râ sý nda si lâh lý kuv vet ler de di nî i nan cý ný ya þa mak is te yen in san lar ir ti caî fa a li yet ler de bu lu nu yor di - 28 Þubat döneminin ilk sinyallerinin verildiði dönemde Tugay Komutanlýðý yapmýþ Adnan Tanrýverdi yle ordunun o dönemdeki tavrýný konuþtuk. ye ko mu ta ka de me si dý þýn da ki bir ka nal ta ra fýn dan ge nel kur ma ya ve Þû râ ya ge ti ril miþ tir. Ben o za man tu gay ko mu ta ný yým. Bi ze o dö nem tu ga yý mýz da ba zý as ker le rin ir ti caî fa a li yet te bu lun du ðu ve bun la rýn or du dan u zak laþ tý rýl ma sý ge rek ti ði, iþ lem yap ma yan a mir ler hak kýn da da iþ lem ya pý la ca ðý im za sýz ve üst baþ lýk sýz bir ya zý i le bil di ril di. Bu 94 Þû râ sýn da gö rü þül müþ i sim ler di. Bu i sim le ri in ce le di ðim de ab des tin de, na ma zýn da, an cak bir li ði mi zin en ça lýþ kan as ker le ri ol du ðu nu gör düm. Lis te de ki 4 su bay ve 14 ast su bay bir se ne son ra re sen e mek li e dil di ler. Bu or du i çi ne na sýl yan sý dý? He men i nan cý ný ya þa yan lar ve ya þa ma yan lar þek lin de bir kamp laþ ma ol du. Bu a týl ma la rýn ön ce sin de, i ba det le ri ne ö zen gös te ren ler a çý sýn dan ha va nýn ý sýn dý ðý ný his set mi yor muy du nuz? Ha yýr! Ý nan cý ný ya þa yan in san la ra kar þý Ba zý fa a li yet ler de gö rev ve ril me si, a ma yet ki ve ril me me si lâ zým gi bi bir ka na at var dý. A ma bun la rý or du dan tas fi ye e de lim di ye bir dü þün ce yok tu. Bu in san la ra gö rev ler ve ri lir, a ma ma kam lar ve ril mez di. Fa kat da ha son ra bu in san lar dev let i çin teh dit o la rak gö rül me ye baþ lan dý ve si lâh lý kuv vet ler de ku tup laþ ma o luþ tu. Tâ ki bu in san lar si lâh lý kuv vet ler den tas fi ye e di lin ce ye ka dar. Tas fi ye ler 94 yý lýn da baþ la dý 97 ye ka dar 170 ki þi ye ya kýn tas fi ye e dil di. Da ha son ra bu sa yý lar art tý. Er ba kan, 28 Þu bat kad ro laþ ma sý nýn 93 yý lýn da baþ la dý ðý ný gö re me miþ miy di? Çün kü hep or du nun ken di le ri ne dar be yap ma ya ca ðý ný söy lü yor du. Or du i çin de dar be yi en gel le ye cek as ker le rin ol du ðu nu mu dü þü nü yor du? Rah met li Er ba kan e vin de gö ze tim dey ken Mil lî i ra de ye say gý pa ne lin den son ra ken di si ni zi ya ret et tik cum hur baþ ka ný se çi min de be ra ber ha re ket e dil me si ni ve mil le tin ma ne vî de ðer le ri ne uy gun cum hur baþ ka ný se çil me si ko nu sun da te mas lar da bu lun duk. Ken di si ne dar be teh di dinin ne ol du ðu nu an lat ma ya baþ la yýn ca sö zü mü kes ti 400 ge ne ra lin bu lun du ðu yer de kon fe rans ver dim. Að la dý lar. Si lâh lý Kuv vet le ri nin ta ma mý nýn dar be gi ri þi mi i çin de o la ca ðý ný dü þün mü yo rum. Bel ki bir kaç ki þi o la bi lir di ye söy le di. Ya hü kü met o la rak far kýn da de ðil ler di, ya da kar þý sýn da ki le ri ik na e de cek le ri ni dü þü nü yor lar dý. Hal bu ki 28 Þu bat çý lar i çin din dar bir ki þi að zýy la kuþ tut sa dev let ten tas fi ye e dil me si ge re kir man tý ðý i çin dey di ler. Si ya set tam o la rak ne ol du ðu nu an la ya ma dan 28 Þu bat Dar be si ne ma ruz kal dý. 28 Þu bat ý ya pan as ker ler Biz MGK ka rar la rý na uy duk di yor. Siz ce bu dar be gi ri þi mi ne ya sal meþ rû i yet ka zan dý rýr mý? MGK ka rar la rý tav si ye ni te li ðin de dir, e mir de ðil dir. Za ten hu kuk suz em re de i ta at et mek suç tur. MGK ka rar la rý Mec li sin ve Ba kan lar Ku ru lu nun o na yýy la yü rür lü ðe gi re cek norm lar dýr. Mil lî Gü ven lik Si ya set Bel ge si de bu tar a ka dar a þa ðý yu ka rý böy le uy gu la ma lar var dý. 28 Þu bat dö ne mi nin ba kan la rýy la gö rüþ tüm, ken di le ri nin bil gi si ne sa hip ol ma dýk la rý þey le ri im za la dýk la rý ný son ra dan öð ren miþ ler. Gör me dik le ri bir bel ge ye ne den im za at mýþ lar! Ýþ te o za man her þe yi as ker bi lir. Ým za la dýk la rý þey ler i çin de biz zat 28 Þu bat yö ne ti ci le ri ni teh dit gös te ren bel ge ler, hü küm ler var. Bu as lýn da, a da mýn ka fa sý na si lâh da ya yýp, se net im za la týp ba na bor cun var de me ye ben zi yor. Az ön ce or du i çin de kamp laþ ma ol du de di niz. Bu sý ra dan i liþ ki le re na sýl yan sý dý? Ý nan cý ný ya þa yan in san lar en ter ne e dil di. On lar la kim se se lâm laþ ma dý. As ker le rin ba þör tü lü eþ le ri nin loj man lar da bu lu nan ev le rin den dý þa rý çýk ma la rý bü yük ha ka ret le re ma ruz kal ma la rý na ne den ol du. O dö nem de ba þör tü lü le rin loj man kan tin le ri ne gir me le ri ya sak tý! E ðer TSK nýn üst ta ra fýn da bir hu kuk suz luk ya pý lý yor sa, bu hu kuk suz luk alt ta ra fa bin le çar pý la rak yan sýr. Ba zý ast lar üst le ri ne a mi ri gi bi dav ran ma ya baþ la dý. Ba zý su bay lar mec bu rî ol ma yan, ba þör tü lü eþ le ri tes bit i çin ya pý lan sos yal et kin lik le re ka týl ma dý ðý i çin so ruþ tur ma ya tâ bi tu tul du. Ý la hi yat Fa kül te si ni bi tir miþ as ke rî o kul lar da din kül tü rü öð ret men li ði ya pan ar ka daþ lar ir ti caî fa a li yet ler de bu lu nu yor di ye as ke rî o kul lar dan i da rî gö rev le re ta yin e dil di ler, o ra dan da re sen e mek li et ti ler. Bu nu çe kin me den yap tý lar. E ðer bir da ha böy le bir þey ya þa mak is te mi yor sak, o dö nem de dar be ye te þeb büs e den, ya pan, yar dým e den le rin yar gý lan ma sý ge re kir. Dar be dö nem le rin de mað dur e dil miþ si vil ve as ker le rin mað du ri yet le ri nin kar þý lan ma sý ge re kir. Si ya sî is tik rar var ken ve ka nun yap ma yet ki si e lin de var ken, dar be le re da ya nak o lan mev zu a týn mut la ka de ðiþ ti ril me si lâ zým. Bun lar Tür ki ye nin ge le ce ði i çin ö nem li. Dar be le rin Tür ki ye ta ri hin den ta ma men si lin di ði ni dü þü nü yor mu su nuz? Cum hur baþ ka nýn bü rok ra si üs tün de ki et ki si çok ö nem li dir. Ar týk cum hur baþ kan la rý ný halk se çe ce ði i çin, dar be ci bir cum hur baþ ka ný o la maz. A na ya sa Mah ke me si nin, HSYK nýn ya pý sý nýn de ðiþ ti ði, yük se köð re nim de ki de ði þim göz ö nün de bu lun du rul du ðun da dar be ci zih ni ye tin di ðer ku rum lar ü ze rin de ki et ki si ve or ga ni ze et me gü cü ký rýl mýþ týr. Bu nun dý þýn da ya þa nan dâ vâ sü reç le ri psi ko lo jik o la rak dar be ci le ri za yýf lat mýþ týr. Fa kat as ker i çin de ki i de o lo jik kad ro laþ ma he nüz ký rýl ma dý. Tür ki ye de ya þa na cak si ya sî is tik rar sýz lýk or du i çin de ki bu kad ro nun ma ce ra a ra yý þý na ne den o la bi lir. An cak bun dan böy le Tür ki ye de as ke rî dar be le rin ba þa rý lý ol ma sý müm kün de ðil. Þu an bu ma ce ra ya ze min teþ kil e de cek ya sal mev zu at var ve bu nun de ðiþ me si ge re kir. Bu nun ba þýn da MGK ya pý sý, Ýç hiz met Ka nu nu nun 35. mad de si, MGSB iç teh dit ta ný mý nýn hâ lâ ya pý lý yor ol ma sý, Jan dar ma nýn Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lý ol ma ma sý Or du da i de o lo jik kad ro laþ ma nýn ký rýl ma dý ðý ný dü þü nü yor su nuz. Pe ki, Hil mi Öz kök ün dar be yi en gel le di ði doð ru de ðil mi? Her fi i lî dar be den son ra, dar be yi ya pan lar ik ti dar dan ay rýl dýk tan son ra ge ri de cun ta bý ra ký yor lar. Bu cun ta nýn bi ri si fi i lî dar be ci ler, di ðe ri fi i lî mev zu at i çin de mü da ha le e de lim di yen ler o la rak i ki ye ay rý lý yor. Öz kök Pa þa, mev cut mev zu at i çin de mü da ha le e de lim di yen ler den. Öz kök Pa þa nýn dört yýl lýk gö rev sü re si i çin de Ak Par ti at tý ðý a dým la rý ge ri al dý. Öz kök Pa þa nýn Ge nel Sek re te ri nin yap tý ðý a çýk la ma lar la i da ri ya pý da ki dü zen le mey le il gi li ça lýþ ma Mec lis ten ge ri çe kil di, Kur ân Kur su i le il gi li ya pý lan de ði þik lik dur du rul du. Bun lar da bir ba ký ma si vil yö ne ti me dar be dir. Hil mi Pa þa nýn dö ne min de hü kü met ya sal plat form lar da en gel len me ye ça lý þýl dý. Ben Öz kök ü de mok rat pa þa o la rak ka bul et mi yo rum. Fýr sat bu lun say dý, dar be nin fi i len ik ti da rý de ðiþ ti re ce ði dü þü nül sey di, ge ri du rul maz dý. Ya pý la cak dar be nin ge ri te pe ce ði ni gör dü ðü i çin böy le dav ran dý.

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar DE ÐÝ ÞEN LÝ NE A YENÝ Fi at Li ne a, ön ce lik li o la rak ta sa rý mýn da ger çek leþ ti ri len ye rin de es te tik de ði þik lik ler le ön pla na çý ký yor. Li ne a, çift þe rit li krom ön ýz ga ra sý, da ha kas lý ta - sa rý ma sa hip ön alt ha va gi riþ le rin de ki krom þe rit le ri ve sis far la rýy la el bet te ye ni ön tam po nuy la da ha id di a lý bir gö rü nüm su nu yor. Ar ka bö lüm de i se plâ ka lýk bö lü mü ba gaj ka pa ðý na ta þý nýr ken, krom de tay lar ve ye ni ar ka tam pon yi ne fark lý lý ðý ný ilk ba kýþ ta bel li e den di na mik un sur lar a ra sýn da yer a lý yor. En yo ðun de ði þim le rin ya þan dý ðý ka bin i çin de i se ön kon sol, ye ni lik o pe ras yo nu nun mer - ke zi ni o luþ tu ru yor. Se dan bir o to mo bi le uy gun renk ve ku maþ dö þe me se çe - nek le riy le kom bi ne e di le rek al be ni si da ha da ar tan ye ni ta sa rým lý ka bin i çin de kon for o dak lý ye ni tek no lo jik do na ným la rýn a dap tas yo nu da dik kat çe ki yor. K A M P A N Y A L A R Cit ro en de pe þin a van ta jý Cit ro en, C4 ve C5 mo del le rin de, 24 bin TL kre di yi 24 ay va de li yüz de 0 fa iz ya da pe þin a lým a van ta jý, Ber lin go da i se 15 bin TL ye ka dar 15 ay va de li yüz de 0 fa iz ya da pe þin in di rim a van ta jý su nu yor. Ye ni Li ne a li der lik is ti yor 25 MÝLYON DOLARA YENÝLE- NEN FÝAT LÝNEA ÖZELLÝKLE ÝÇ MEKÂNDAKÝ ÇARPICI DEÐÝÞÝKLÝKLERLE TÜRKÝYE'NÝN EN ÇOK TERCÝH EDÝLEN OTOMOBÝLÝ OLMAYI HEDEFLÝYOR. ÝLK o la rak 2007 yý lý nýn ilk ba har ay - la rýn da ül ke miz de sa tý þý na baþ la - nan ve a ra dan ge çen 5 yýl son ra sýn - da 85 bi ne ya kýn müþ te ri nin ter ci hi o lan Fi at Li ne a, 25 mil yon do lar lýk ya tý rým la ye ni le ne rek pa zar da ki ye - ri ni al dý. 24 Ni san dan i ti ba ren ön sa tý þý na baþ la nan Ye ni Fi at Li ne a, ö zel lik le iç me kân da ger çek leþ ti ri - len çar pý cý de ði þik lik le riy le bir a - dým ö ne çý ký yor. Bu nun la bir lik te Fi at ýn ye ni ne sil ta sa rým an la yý þý kap sa mýn da ön ve ar ka bö lüm ler de ya pý lan di na mik de ði þim ler le id di a - sý ný art tý ran Ye ni Fi at Li ne a, kon - for ö zel lik le ri zen gin leþ ti ril miþ E - asy, Ur ban ve Lo un ge a dý ve ri len 3 ye ni do na ným pa ke tiy le fi yat/do na - ným ek se nin de güç lü for mu nu ye - ni den or ta ya ko ya bil me yi he def li - yor. Ye ni Fi at Li ne a, tamamý E u ro 5 çev re e mis yon la rý ný kar þý la ya bi - len bi ri ben zin li (1.4 lit re 77 HP) ve i ki si tur bo di zel mo tor (1.3 lit re 95 HP ve 1.6 lit re 105 HP Mul ti jet) ter cih e di le bi le cek. MÜÞ TE RÝ LE RÝ MÝ ZÝN TER CÝH LE RÝ NÝ ÖN PLAN DA TUT TUK Fi at Mar ka Di rek tö rü O kan Baþ, 5 yýl lýk sü re de a dým a dým yük se - len gra fi ðiy le dik kat çe ken ve ge çen 15 ay i çin - de 40 bi ne ya kýn sa týþ a de tiy le yýl dý zý par la yan Fi at Li ne a nýn ye ni len me siy le da ha bü yük he - def le re u laþ ma yý a maç e din dik le ri ni di le ge tir di. Ye ni Fi at Li ne a nýn id di a sý nýn ar ka sýn da bütün a i le bi rey le ri nin fa vo ri si ol ma sý ný sað la ya cak et - ki li de ði þim le - rin yat tý ðý na dik kat çe ken Baþ, Tür ki ye se dan pa za rýn da ki tem sil ci miz Fi at Li ne - a yý ye ni ler ken müþ te ri le ri mi zin ih ti yaç ve bek - len ti le ri ni ön plan da tut tuk. Tür ki ye de se dan a lý cý la rý ný yap tý ðý mýz kli nik test ler le ya kýn dan in ce le dik. He de fi miz i se ar týk Fi at Li ne a a i le si - nin Tür ki ye nin en çok ter cih e di len o to mo bi li ol ma sý dýr a çýk la ma sý ný yap tý. Nis san ýn ba har kam pan ya sý Nis san ýn, Mic ra, No te, Ju ke ve Qash qai mo del le rin de yüz de 0 dan baþ la yan kre - di se çe nek le ri su nan ba har kam pan ya sý dik ka ti çe ki yor. Cros so ver seg men tin den Qash qai mo de li ne sa hip ol mak is te yen le re 18 bin TL i çin 18 ay bo yun ca yüz de 0 fa - iz i le kre di kul lan ma fýr sa tý su nu lu yor. Ju - ke mo de li i çin i se kam pan ya kap sa mýn da 13 bin TL i çin 13 ay bo yun ca yüz de 0 fa - iz i le kre di kul lan ma þan sý bu lu nu yor. Ford dan Üc ret siz Yaz Gü ven lik Kam pan ya sý Ford, müþ te ri le ri nin yaz ay la rý ný gü ven li ve ra hat ge çir me le ri i çin 24 nok ta kon tro lü i çe ren Üc ret siz Yaz Gü ven lik Kon tro lü kam pan ya sý ný baþ la tý yor. 1 Ma yýs-30 Ha zi - ran a ra sýn da a ra cý ný Ford ser vis le rin de kont - rol den ge çi ren müþ te ri le re ay rý ca he di ye ü - rün ler ve ö zel tak sit im kân la rý su nu lu yor. Su ba ru Le gacy tam not al dý Ki a Spor ta ge dan 1,6 lt. ben zin li mo del n2010 yý lý so nun da ye ni le ne rek ül - ke miz de sa tý þa su nu lan, dün ya ca ün - lü Red Dot ve if Ta sa rým ö dül le ri ne sa hi bi o lan Ki a Spor ta ge, ül ke miz de 1,6 lt. ben zin li ma nu el þan zý man ve 2,0 lt. di zel o to ma tik mo tor se çe ne ði i le sa tý þa su nu lu yor. Geç ti ði miz gün - ler de Ki a Spor ta ge 1,6 lt. ben zin li mo de li, ye ni bir do na ným pa ke ti i le sa tý þa su nul ma ya baþ lan dý. Ki a nýn Spor ta ge 1,6 lt. ben zin li mo de lin de 3,000 TL in di rim uy gu la ný yor. Bu in - di rim le bir lik te Ki a Spor ta ge 1,6 lt. ben zin li mo de li 59,700 TL, 1,6 lt. ben zin li Plus mo de li i se 62,700 TL fi - yat e ti ke tiy le sa tý þa su nu lu yor. Hyun dai, 2. sý ra ya çýk tý DÜNYANIN ön de ge len de re ce len dir me ku ru lu þu Stra - te gic Vi si on ta ra fýn dan her yýl dü zen li o la rak ger çek leþ - ti ri len Top lam De ðer En dek si so nu cun da Hyun dai tüm o to mo tiv mar ka la rý a ra sýn da 2 nci sý ra ya yük sel di. O to mo bil le rin ka li te le ri, mad dî ve kul la ný cý la rý ü ze rin - de ki duy gu sal de ðer le ri göz ö nün de tu tu la rak ha zýr la - nan en dek se gö re Hyun dai bü yük bir ge li þim kay de de - rek ö nem li bir yük se liþ ger çek leþ tir di. Ay ný a raþ týr ma - nýn seg ment baz lý de ðer len dir me sin de sý ný fýn da bi rin ci sý ra ya yer le þen ix35 i se, kul la ný cý la rý ü ze rin de ki po zi tif al gý sý, uy gun sa týþ fi ya tý, dü þük ya kýt tü ke ti mi ve ba - kým mas raf la rý i le ra kip le ri ni ge ri de bý rak tý. SUBARU'NUN pres tij mo - de li Le gacy (Ja pon tek nik ö - zel lik le ri ne sa hip o lan ver si - yon) Ja pon ya Ye ni O to mo bil De ðer len dir me Prog ra mý (JNCAP) 2011 den 5 yýl dýz al - dý. Fark lý dar be test le ri i le sý na nan Le gacy, sü rü cü ve ya ya la rýn mak si mum o ran - da ko ru du ðu nu bir kez da ha is pat la dý. Dün ya dev le ri nin te da rik çi si CMS TÜRKÝYE'NÝN en bü yük jant ü re ti ci si o lan CMS Jant ve Ma ki ne Sa na yi, 10 yýl da ger çek leþ tir di ði ya tý - rým lar so nu cun da dün ya - nýn en ö nem li o to mo bil fir ma la rý ný port fö yü ne ek - le di. Dün ya nýn en ö nem li o to mo bil fir ma la rý na jant ih raç e den þir ket, 2011 yý - lýn da ger çek leþ tir di ði 234 mil yon 600 bin E u ro luk ci ro suy la ser gi le di ði per - for mans tan do la yý ö dül yað mu ru na tu tul du. Volk swa gen de in di rim Volk swa gen, Pas sat ve Pas sat Va ri ant 1,4 TSI 122 PS Com fort li ne Ma nu el ben zin li a raç - lar da or ta la ma yüz de 4 o ra nýn da fi yat in di ri - min den 14 Ma yýs 2012 ta ri hi ne ka dar ya rar lan - ma im kâ ný ta ný yor. Golf ve Jet ta mo del le ri i çin de 7 Þu bat ta baþ la tý lan fýr sat lar de vam e di yor. Ay lýk dü þük ö de me pla ný Re na ult da Re na ult, bin 500 TL ay lýk ö de me pla nýy la sý fý - rýn al týn da fa iz kam pan ya sý ndan ya rar lan dý rýp, 12 ay va de li 18 bin TL kre di se çe ne ði i le kre di ge ri ö de me si ni, 17 bin 500 TL ye çe ki yor. Ay lýk bin TL ö de me pla ný se çil di ðin de i se 18 ay va de li 18 bin TL kre di ye yüz de 0 fa iz im kâ ný ta ný nýr ken, bin TL den dü þük ay lýk ö de me pla ný ter cih e dil di ðin de de yüz de 0,89 sa bit fa iz uy gu la ný yor. Pe u ge ot dan Ur ban Cros so ver Con cept npeugeot, Pe kin O to mo bil Fu a - rý nda 1400 m 2 lik stan dýn da 17 o to - mo bi lin ta ný tý mý ný ya pý yor. Pe u ge ot Stan dý nda Ro land Gar ros ü rün ga - mý nýn ya ný sý ra B seg men tin de kü re - sel trend le re uy gun o la rak ü rün ar zý - nýn de ði þi mi ni sim ge le yen, yep ye ni kon sept a raç Ur ban Cros so ver Con cept ser gi le ni yor. Pe u ge ot Ur - ban Cros so ver Con cept, E kim a yýn - da dü zen le ne cek o lan Pa ris O to mo - bil Fu a rý nda da ta ný tý la cak. Ford, ilk çey rek te ih ra ca tý ný % 15 art týr dý TÜRKÝYE O to mo tiv Sek tö rü nde 10 yýl dýr li der li ði ni a ra lýk - sýz sür dü ren Ford, 2012 yý lý ilk çey rek so nuç la rý ný a çýk la dý. Ýh ra cat ra kam la rýy la is tik rar lý yük se li þi ni sür dü ren Ford O - to san ýn 2012 nin ilk üç a yýn da ih raç et ti ði a raç sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re % 15 art tý ve a de de u laþ tý. Bu na bað lý o la rak þir ke tin ih ra cat ge li ri de mil yon TL i le ge çen se ne nin % 32 ü ze rin de ger çek leþ ti. Ford O to - san Ge nel Mü dü rü Hay dar Ye ni gün, 2005 yý lýn dan bu ya - na, Tür ki ye nin en faz la ih ra cat ya pan ilk üç þir ke ti a ra sýn - da yer al dýk la rý ný be lir te rek þun la rý söy le di: Ye ni pa zar la ra a çýl ma stra te ji mi zin ar dýn dan 5 ký t'a da 75 ül ke ye a raç ve par ça ih ra ca tý ya pa rak, 2011 yý lýn da 3,5 mil yar do lar lýk ci - roy la sek tö rü mü zün ih ra cat þam pi yo nu ol duk. Tür ki ye ti - ca rî a raç ih ra ca tý nýn yüz de 60 ý ný ger çek leþ tir dik nin ilk çey re ðin de 2 mil yar 409 mil yon TL net ge lir el de e den Ford O to san ýn net kâ rý 166 mil yon TL o la rak ger çek leþ ti. Fer ra ri den Çin e ö zel ÇÝN pa za rýn da 20. yý lý ný kut - la ma ya ha zýr la nan Ý tal yan lüks spor o to mo bil ü re ti ci si Fer ra ri, sa de ce 20 a det ü - ret ti ði ve ö zel ta sa rý mýy la dik kat çe ken Fer ra ri 458 I - ta li a mo de li ni gün ý þý ðý na çý kar dý. Fer ra ri nin þa ha kal - kan kýs rak sem bo lü nün ya - ný sý ra Çin kül tü rün de ce sa - re tin sim ge si o lan ej der ha lo go la rýy la süs len miþ o lan sý nýr lý sa yý da ü re ti len Fer ra ri 458 I ta li a, ilk o la rak Þan gay Dün ya Ex po Par ký nda ki Ý - tal ya Mer ke zin de a çý la cak o lan Fer ra ri Fu a rý kap sa - mýn da ser gi le ne cek. Sko da nýn ra pid a ta ðý SKO DA, her 6 ay da ye ni bir mo del çý kart ma ça lýþ ma - la rý çer çe ve sin de da ha ön ce ta ný tý mý ný ger çek leþ tir di ði Mis si onl kon sept a ra cý nýn Ra pid a dý al týn da se ri ü - re ti mi ne baþ lý yor. Sko da nýn 2012 yý lýn da ki i kin ci mo - de li Ra pid in du yu ru su Pe kin O to mo bil Fu a rýn da ya - pýl dý. Fa bi a ve Oc ta vi a a ra sý bir kom pakt ya pý ya sa hip o lan ve da ha ön ce ta ný tý mý ger çek leþ ti ri len Mis si onl kon sept mo de li Ra pid a dý al týn da, yý lýn son çey re - ðin de Av ru pa da sa tý þa su nu la cak.

14 14 SPOR Y EURO 2012'de 16 yýl sonra ilk Türk hakem Ukrayna ve Polonya'da düzenlenecek 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda düdük çalacak olan FIFA kokartlý hakem Cüneyt Çakýr ve turnuva boyunca kendisine eþlik edecek Türk hakemler, UEFA'nýn EURO 2012 eðitimine katýlacak. UK RAY NA ve Po lon ya'da bu yaz dü - zen le ne cek 2012 Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý'nda dü dük ça la cak o lan FI FA ko kart lý ha kem Cü neyt Ça kýr ve tur nu va bo yun ca ken di si ne eþ lik e de cek Türk ha kem ler, U E FA'nýn E - U RO 2012 e ði ti mi ne ka tý la cak. Tür - ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'ndan a lý nan bil gi ye gö re, Var þo va'da 30 Ni san3 Ma yýs a ra sýn da dü zen le ne cek Ha - kem Ha zýr lýk Se mi - ne ri'ne, Cü neyt Ça - kýr'ýn ya ný sý ra, FI - FA ko kart lý yar dým - cý ha kem ler Ba hat - tin Du ran ve Ta rýk On gun i le þam pi yo - na da ka le çiz gi le rin - de gö rev a la cak o - lan FI FA ko kart lý ha kem ler Bü lent Yýl dý rým, Hü se yin Gö çek ve muh te - mel bir sa kat lan ma du ru mun da gö rev al ma sý i çin a ta nan FI FA ko kart lý yar - dým cý ha kem Mus - ta fa Em re E yi soy da ka tý la cak. Se mi ner - de, te o rik ha zýr lý ðýn ya ný sý ra 2 Ma yýs gü nü de at le tik test - ler ve ko þu lar ya pý - la cak. Ha kem fit ness uz ma ný Wer - ner Hel sen her i ki ha kem gru bu i çin uy gu la na cak ye ni fit ness test le ri i le il gi li bil gi ler ve re cek. 12 ÜN LÜ HA KEM BU LU NU YOR Kurs ka tý lým cý la rý a ra sýn da U E FA Ha kem Ko mi te si ta ra fýn dan Po lon ya ve Uk ray na'da dü zen le ne cek E U RO 2012'de gö rev len di ri len 12 ha kem de bu lu nu yor. Cü neyt Ça kýr'ýn ya ný sý ra Cüneyt Çakýr yüzakýmýz oldu. Jo nas E riks son (Ýs veç), Vik tor Kas sa i (Ma ca ris tan), Bjorn Ku i pers (Hol lan - da), Step ha ne Lan noy (Fran sa), Ped ro Pro en ça (Por te kiz), Ni co la Riz zo li (Ý- tal ya), Da mir Sko mi na (Slo ven ya), Wolf gang Stark (Al man ya), Cra ig Thom son (Ýs koç ya), Car los Ve las co Car bal lo (Ýs pan ya) ve Ho ward Webb (Ýn gil te re) Var þo va'da o la cak. ÝLK KAMP AN TAL YA'DA YA PIL DI E U RO 2012'de gö rev a la cak ha - kem le re yö ne lik ilk ge niþ kap sam lý ha - zýr lýk kam pý na An - tal ya ev sa hip li ði yap mýþ tý. 30 O cak3 Þu bat ta rih le ri a ra - sýn da ki U E FA Kýþ Ha kem Se mi ne ri kap sa mýn da ya pý lan 20. U E FA E lit Ha - kem Kur su'nda, E - U RO 2012 maç la rý - na yö ne lik, ö zel lik le tu tar lý lý ða u laþ ma ve ka rar ver me de is tik rar ko nu la rý na i liþ kin ta li mat lar ve - ril miþ ti. TÜR KÝ YE 16 YIL BEK LE DÝ Ta ri hi bir ba þa rý gös te re rek, 4 yýl da bir dü zen le nen Av ru pa Fut bol Þam - pi yo na sý'nda gö rev a la cak 12 Av ru pa lý ha kem den bi ri ol ma yý ba þa ran Cü - neyt Ça kýr, ay ný za man da 16 yýl a ra - dan son ra Av ru pa Þam pi yo na sý'nda maç yö ne te cek ilk Türk ha ke mi o la - cak. Ý ki ay rý ül ke de ve top lam 8 kent te dü zen le ne cek 2012 Av ru pa Þam pi yo - na sý, 8 Ha zi ran'da baþ la ya cak ve 1 Tem muz 2012'de so na e re cek. Selçuk Ýnan Se zon ba þýn da Trab zons por'dan bon ser vis be de li ö den me den trans fer e di len ve sa rý-kýr mý zý lý ta ký mýn bu se - zon ki ba þa rý sýn da ö nem li pa ya sa hip o lan Sel çuk, ka ri ye ri nin en par lak dö ne mi ni ge çi ri yor. FOTOÐRAF: A.A G.Saray'a bedelsiz geldi, Terim'in en gözdesi oldu SÜPER Lig Þam pi yon luk Gru - bu'nda Trab zons por'u 4-2 ye ne - rek li der li ði ni sür dü ren Ga la ta sa - ray'da mil li fut bol cu Sel çuk Ý nan, bu se zon or ta ya koy du ðu et ki li per for mans la a de ta göz ka maþ tý - rý yor. Se zon ba þýn da Trab zons - por'dan bon ser vis be de li ö den me - den trans fer e di len ve sa rý-kýr mý - zý lý ta ký mýn bu se zon ki ba þa rý sýn - da ö nem li pa ya sa hip o lan Sel çuk, ka ri ye ri nin en par lak dö ne mi ni ge çi ri yor.ga la ta sa ray'ýn bu se zon lig de oy na dý ðý 37 kar þý laþ ma nýn 36'sýn da gö rev a lan ve tek nik di - rek tör Fa tih Te rim'in en gü ven di - ði i sim le rin ba þýn da ge len Sel çuk Ý nan, ta ký mý nýn en ve rim li o yun - cu su o la rak ö ne çý ký yor. 13 GOL ATTI, 14 A SÝST YAPTI Spor To to Sü per Fi nal Þam pi - yon luk Gru bu'nda es ki ta ký mý Trab zons por kar þý sýn da kay det ti ði gol le, gol sa yý sý ný 13'e çý ka ran Sel - çuk Ý nan, Ga la ta sa ray'ýn en gol cü o yun cu su ko nu mu na yük sel di. Trab zons por ma çý ön ce sin de for - Galatasaray'da ortaya koyduðu baþarýlý performansla kariyerinin en parlak dönemini geçiren Selçuk Ýnan, Trabzonspor maçýnda attýðý golle takýmýnýn en golcü futbolcusu konumuna yükseldi. vet te gö rev a lan ta kým ar ka da þý Jo - han El man der i le ay ný sa yý da (12) go lü bu lu nan mil li o yun cu, bor doma vi li ta ký mýn að la rý ný þýk bir gol i - le ha va lan dý ra rak, ta ký mý nýn bu se - zon en faz la gol a tan o yun cu su ol - du. Or ta sa ha da gö rev al ma sý na rað men, for vet o yun cu la rýn dan da ha faz la gol kay de den Sel çuk Ý - nan, gol ler de ki son pas lar da da ü - ze ri ne dü þe ni faz la sýy la yap tý. Ba - þa rý lý o yun cu, bu se zon 14 kez de ta kým ar ka daþ la rý nýn gol le bu luþ - ma sý ný sað la dý.nor mal se zo nu 11 gol 12 a sist i le ta mam la yan Sel çuk, Sü per Fi nal maç la rýn da da Fe ner - bah çe ve Trab zons por maç la rýn da bi rer gol at tý. Mil li fut bol cu, Be þik - taþ ve Trab zons por kar þý laþ ma la - rýn da da bi rer a sist yap tý. FRÝ KÝK TEN 5 GOL BULDU Sel çuk Ý nan, du ran top lar dan at - tý ðý gol ler le Ghe org he Ha gi'den son ra bu þe kil de að la rý ha va lan dýr - ma ya has ret ka lan Ga la ta sa ray'a a - de ta i laç ol du. Mil li fut bol cu, Trab zons por ma çýn da ser best vu - ruþ tan fi le le ri ha va lan dýr dý ðý gol i le bu se zon fri kik ten 5. go lü nü kay - det ti. Nor mal se zo nun ilk dev re - sin de dep las man da Trab zons por að la rý ný ha va lan dý ra rak ser best vu - ruþ lar dan gol at ma ya baþ la yan Sel - çuk, da ha son ra Ma ni sas por ve Genç ler bir li ði maç la rýn da da fri - kik ten gol bul du. Sel çuk, Sü per Fi - nal Þam pi yon luk Gru bu'nda ge çen haf ta da Fe ner bah çe að la rý ný ser - best vu ruþ tan sars mýþ tý. Beþiktaþ'ta bilet iadeleri baþlýyor SÜPER Fi nal Þam pi yon luk Gru bu i çin 3'lü pa ket sa týn a lan Be þik taþ lý ta raf tar la ra 2 maç lýk bi let i a de iþ lem le ri bu gün baþ la ya cak. Si yah-be yaz lý ku lüp, Sü per Fi nal ön ce sin de, Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda oy na na cak Ga la ta sa - ray, Fe ner bah çe ve Trab zons por kar þý laþ ma - la rý i çin ta raf tar la ra 3'lü a van taj lý pa ket sun - muþ tu. An cak, Sü per Fi nal'in ilk haf ta sýn da Ga la ta sa ray'ý a ðýr la yan ve der bi de ya þa nan tri bün o lay la rý ne de niy le Tür ki ye Fut bol Fe - de ras yo nu Pro fes yo nel Fut bol Di sip lin Ku - ru lu'ndan (PFDK) 2 maç se yir ci siz oy na ma ce za sý a lan Be þik taþ Ku lü bü, 3'lü pa ket a lan ta raf tar la rý na Fe ner bah çe ve Trab zons por kar þý laþ ma la rý nýn bi let fi yat la rý ný i a de e de - cek. El le rin de Be þik taþ-fe ner bah çe ve Be þik - taþ-trab zons por kar þý laþ ma la rý nýn bi let le ri bu lu nan ta raf tar lar, bu bi let ler le bir lik te bugünden i ti ba ren Bi le tix sa týþ nok ta la rý na mü ra ca at et me le ri ge re ki yor. Ta raf tar la rýn be lir te ce ði he sap nu ma ra la rý na ve ya kre di kart la rý na i a de a lý nan bi let le rin üc ret le ri nin 2 haf ta i çe ri sin de ya tý rý la ca ðý du yu rul du. NBA'de Hidayet ve Ömer'in yüzü güldü AMERÝKAN U lu sal Bas ket bol Li gi'nde (NBA) play-off maç la rý baþ la dý. Ýlk gün maç - la rýn da ra kip le ri ni ye nen Chi ca go Bulls, Mi - a mi He at, Or lan do Ma gic ve Ok la ho ma City Thun der, se ri ler de 1-0 ö ne geç ti. Do ðu Kon fe ran sý'nda Chi ca go Bulls, sa ha sýn da ki maç ta Phi la delp hi a 76'ers'ý mað lup et ti, an cak ta ký mýn en ö nem li o yun cu la rýn - dan Der rick Ro se'un sa kat lan ma sý nýn ü zün - tü sü nü ya þa dý. Bulls'da 23 sa yý 9 ri ba und, 9 a sist le ta ký mýn en sko rer o yun cu su o lan ve di zin den sa kat la nan Ro se'un çap raz bað la rý - nýn kop tu ðu ve o yun cu nun se zo nu ka pat tý ðý bil di ril di. Bulls'da Ric hard Ha mil ton 19 sa yý, Lu ol Deng 17 sa yý a tar ken Jo a kim No ah 12 sa yý, 13 ri ba unt la ''do ub le-do ub le'' yap tý. Chi ca go e ki bin de mil li bas ket bol cu Ö mer A þýk 1 sa yý, 1 ri ba und, 1 a sist le oy na dý. Do ðu Kon fe ran sýn da ki di ðer maç ta Mi a mi He at, sa ha sýn da New York Knicks'i yen di. He at'te LeB ron Ja mes 32 sa yý, 4 ri ba und, 3 a sist le, Dwya ne Wa de 19 sa yý, 3 a sist le oy - na dý. Ba tý Kon fe ran sýn da i se Or lan do Ma - gic, dep las man da In di a na Pa cers'ý ye - ne rek se ri de 1-0 ö ne geç ti. Or lan do e ki bin de mil li bas ket bol cu Hi da yet Tür koð lu Pa cers po ta sý na 9 sa yý bý rak tý. JOKEY YAVUZ BÜYÜK ÖDÜLÜ ALDI Dünya Fa ir Play Kon se yi ta ra fýn dan, dav ra nýþ da lýn da ''Pi er re De Co u - ber tin Bü yük Ö dü lü''ne lâ yýk gö rü len jo key Er han Ya vuz'a ö dü lü ve ril di. DÜN YA Fa ir Play Kon se yi ta ra fýn dan, dav - ra nýþ da lýn da ''Pi er re De Co u ber tin Bü yük Ö dü lü''ne la yýk gö rü len jo key Er han Ya - vuz'a ö dü lü ve ril di. Ya vuz, Ma ca ris tan'ýn Gö döl lö þeh rin de ki Si si Sa ra yý'nda dü zen - le nen tö ren le ö dü lü nü al dý. Dav ra nýþ da - lýn da fa ir play dün ya sý nýn en bü yük ö dü lü o lan ve mo dern o lim pi yat o yun la rý nýn ku - ru cu su Ba ron Pi er re de Co u ber tin'in a dýy - la a ný lan bü yük ö dül, dün ya da ilk kez bir jo ke ye ve ril di. Ya vuz, ö dü lü nü Tür ki ye Mil li O lim pi yat Ko mi te si (TMOK) ve ay - ný za man da Fa ir Play Ko mi te si Baþ ka ný o - lan Er do ðan A rý pý nar'ýn e lin den al dý. Ö - dü lü nü al dýk tan son ra bir ko nuþ ma ya pan Ya vuz, ''Her vic dan sa hi bi spor cu gi bi ben de üs tü me dü þen gö re vi yap tým. Yap tý ðým Ödülün hikâyesi JO KEYHa lis Ka ra taþ, fa vo ri ol - du ðu ya rý þýn son 1300 met re - sin de bin di ði ''Ge li bo lu'' i sim li saf ka nýn kan tar ma sý nýn sol diz gin ko lu ko pun ca, bü yük bir teh li ke ya þa dý. Bu sý ra da, kon - trol süz bi çim de koþ ma ya de - vam e den ''Ge li bo lu''nun he - men sol dý þýn da yer a lan ve ''Es ki þe hir li'' ad lý saf ka na bi nen jo key Er han Ya vuz, du ru mu fark e de rek a tý ný ''Ge li bo lu''ya yak laþ týr dý. Da ha son ra Ya vuz, u za nýp ko pan diz gin ko lu nu a - la rak, ra ki bi Ka ra taþ'a ver di. Böy le lik le a týn kon tro lü nü tek - rar e li ne a lan Ka ra taþ da ''Ge li - bo lu'' i le 120 bin li ra ik ra mi ye li ya rýþ ta bi rin ci li ðe u laþ tý. Erhan Yavuz ise 4. olmuþtu. yar dým la bir lik te hem bir jo ke yin, hem de bir a týn ya ra lan ma sý ný ön le dim. Be ni bu ö dü le la yýk gö ren Dün ya Fa ir Play Kon se - yi'ne te þek kür e di yo rum. Bu ge ce çok gu - rur lan dým ve mut lu ol dum'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ya vuz, ''Ýs tan bul'da ya pý lan bir ya rýþ sý ra sýn da ya þa dýk la rým la bu ra la ra gel dim. An cak yap tý ðým ha re ket le ö dül al - ma yý hiç dü þün me miþ tim. Be ni bu ö dü le la yýk gö ren dün ya spor ca mi a sý na çok te - þek kür e di yo rum. Yap tý ðým dav ra nýþ la ço - cuk la rý ma ör nek bir ba ba ol du ðu mu gös - ter mem, as lýn da be nim i çin en bü yük ö - dül dür'' di ye ko nuþ tu. Jo key Er han Ya - vuz'a ö dü lü ka zan dý ran o lay, 12 A ðus tos 2011'de Ve li e fen di Hi pod ro mu'nda ya pý - lan Plev ne Ko þu su'nda ya þan dý. Jokey Erhan Ya vuz, Ma ca ris tan'ýn Gö döl lö þeh rin de ki Si si Sa - ra yý'nda dü zen le nen tö ren le ö dü lü nü al dý. FOTOÐRAF: A.A

15

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI L BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA D ÝS LÂMIN SA D SI O LA CAK TIR Y Soldan saða, Eðitimci -Yazar Sebahattin Yaþar, Genel Yayýn Müdürümüz Kazým Güleçyüz, Adem Ölmez ve Yrd. Doç. Dr. Atilla Yargýcý. Kur ân Medeniyeti mu'cizedir BEDÝÜZZAMAN'IN, KUR'ÂN MEDENÝYETÝNÝN MU'CÝZE OLDUÐUNU BELÝRTTÝÐÝNÝ ÝFADE EDEN YRD. DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI, KUR'ÂN MEDENÝYETÝ GÜNCELLÝÐÝNÝ KORURKEN, BATI MEDENÝYETÝ ÝSE ÝFLÂS ETMEK ÜZERE DEDÝ. Ýs ma il Zor lu Yu suf Sab ri Þim þek Ha fýz Ha þim Ak su NÝHAT ÇÝÇEK / ÞANLIURFA HAR RAN Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Yrd.Doç. Dr. A til la Yar gý cý, Be di üz za man, Ba tý me de ni ye ti nin a ci ze, Kur ân Me de ni ye ti nin Mu' ci ze ol du ðu nu be lirt miþ tir. Ger çek ten Kur ân Me de ni ye ti gün cel li ði ni ko ru mak ta dýr. Ba tý Me de ni ye ti i se if lâs et miþ tir de di. Be di üz za man E ði tim Kül tür ve Sa nat Vak fý i le Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü nün, Be di üz za man ý An ma Haf ta sý fa a li yet le ri kap sa mýn da or tak la þa dü zen le di ði, Sa id Nur sî ye gö re Ýn san lý ðýn Kur tu luþ Re çe te si: Kur ân Me de ni ye ti ko nu lu pa nel Ur fa City (Mo za ik) Kül tür Mer ke zin de ger çek leþ ti ril di. Yu suf Sab ri Þim þek in su nu cu lu ðu nu yap tý ðý pa nel, Ha fýz Ha þim Ak su nun o ku du ðu Aþ ri Þe rif le baþ la dý. Be di üz za man E ði tim Kül tür ve Sa nat Vak fý a dý na a çýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Ýs ma il Zor lu, Be di üz za man ül ke miz de ve dün ya nýn bir çok ye rin de her yýl çe þit li et kin lik le a ný lý yor. E ser le ri, fi kir le ri, dü þün ce le ri e le a lý ný yor, in ce le ni yor ve in san la rý mý za ak ta rýl ma ya ça lý þý lý yor. Bu gün bir çok ay dýn, i lim a da mý, din a da mý, sos yo log, si ya set çi ve dev let a da mý Be di üz za man ýn e ser le ri ni o ku yor, o nun or ta ya koy du ðu o ri ji nal yo rum lar dan is ti fa de e di yor. E ser le ri bir çok de ði þik di le çev ri li yor de di. Be di üz za man ýn in san lý ðýn kur tu lu þu i çin re çe te ler sun du ðu na dik kat çe ken Zor lu, Be di üz za man, fert a i le, top lum ve mil let o la rak kar þý laþ tý ðý mýz prob lem ve sý kýn tý lar dan kur tu luþ i çin biz le re bir çok re çe te ler sun muþ tur. O i lim den kal kýn ma ya, in san hak ve hür ri yet le rin den de mok ra si ye ka dar in san la rý mý zýn mut lu lu ðu i çin ge rek li o lan en gü zel mo del le ri or ta ya koy muþ tur. di ye ko nuþ tu. Þanlýurfalýlar ilk günde olduðu gibi geçen hafta sonu da Be di üz za man Haz ret le ri nin aziz hatýrasýna sahip çýkýp, anma toplantýsýnýn yapýldýðý salonu hýnca hýnç doldurdular. Be di üz za man ýn Ur fa da ve fat et me si te sadüf de ðil dir Be di üz za man Haz ret le ri nin bü tün dün ya da ta ný nan ve e ser le ri büyük kitlelerce o ku nan bü yük bir mü te fek kir ol du ðu nu kaydeden A dem Öl mez, Be - di üz za man Haz ret le ri nin öl mek i çin Ur fa yý ter cih et me si sý ra dan bir te sadüf de ðil dir. Ur fa lý lar o nu bað rý na bas tý lar. Sev gi li ye bu ra da ka vuþ tu de di. FOTOÐRAFLAR: M.SAÝD ÇÝÇEK BAKAN ÇELÝK: BEDÜZZAMAN I RAHMETLE ANIYORUZ ÇA LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, pa ne le gön - der di ði me saj da, Be di üz za - man Sa id Nur sî nin ve fa tý nýn 52. yý lý mü na se be tiy le ter tip le nen Kur ân Me de ni ye ti ko nu lu top - lan tý ya dâ ve ti niz i çin te þek kür e - de rim. Yo ðun prog ra mým ne de - niy le ka tý la ma ya ca ðý mý ü zün - tüy le be lir tir, bü yük Ýs lâm  li mi Be di üz za man Sa id Nur sî yi bir kez da ha rah met ve min net le a - nar dü zen le nen top lan tý nýn ba - þa rý lý geç me si te men ni siy le tüm ka tý lým cý la ra se lâm ve en iç ten i - yi di lek le ri mi su na rým. de di. Pa - ne le Þan lý ur fa Mil let ve ki li Ha lil Öz can, Ab dül ke rim Gök, AKP Ýl baþ ka ný Av. Yu suf E ðil mez, Ýl Ge nel Mec lis Baþ ka ný Mus ta fa Ya vuz ve bir çok si vil top lum ku ru lu þu tem sil ci le ri ka tý lýr - ken, prog ra mý Þan lý ur fa da ya - yýn ya pan Ka nal Biz Te le viz yo - nu ve Gü ney do ðu Te le viz yon - la rý can lý o la rak ya yýn la dý. Kur ân me de ni ye ti kar deþ lik ve sev gi me de ni ye tidir KO NUÞ MA SINA, Be di üz za man, Ba tý me de ni ye ti nin a ci ze, Kur ân Me de ni ye ti nin Mu' ci ze ol du ðu nu be lirt - miþ tir. Kur ân Me de ni ye ti gün cel li ði ni ko ru mak ta dýr. Ba tý Me de ni ye ti i se if lâs et miþ tir di ye rek baþ la yan Har ran Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. A til la Yar gý cý þöy le de vam et ti: Kur ân me de ni ye ti in sa nýn dün ya ni met le rin den is ti fa de et me si ni, zevk al ma sý ný ya sak la maz. An cak mad dî haz la ra meþ rû i yet sý ný rý ge ti rir, he lâl da i re key fe kâ fi dir, ha ra ma gir me ye hiç lü zum yok tur pren si bi ni ko yar. E sas haz ye ri nin e be dî ha yat ol du ðu nu, o nu ka zan mak i çin de bu ra da i lâ hî ku ral la ra uy ma sý ge rek tir di ði ni ha týr lat mak ta dýr. Bu BATI MEDENÝYETÝ, KUR'ÂN MEDENÝYETÝ ÝLE MÜSALAHA EDECEK yüz den dün ya da bu lu nan bü tün ni met ler a hi ret te ki a sýl la rý nýn nu mu ne le ri dir. Ba tý me de ni ye ti in sa nýn Rab bi i le ve a hi ret i nan cýy la ba ðý ný ko par týp o nu ne fis ve þeh vet put la rý na ta pan bir in san ha li ne ge tir me yi he def le yin ce o nun a i le bað la rý ný da ke sip at mýþ týr. Bu me de ni yet te ev li lik zevk ve eð len ce nin ö nün de bir a - yak ba ðý dýr. Ro man tik aþk ef sa ne si ne in san la rý i nan - dý ran bu me de ni yet, bo þan ma la rýn hýz la art ma sý na se bep ol muþ, in san lar ro man tik aþk pe þin de ko þar ken top lu mu top lum ha li ne ge ti ren a i le nin te me li ne di na - mit koy muþ lar dýr. Ço cuk la il gi len mek bir e mek is ter, so rum lu luk ge rek ti rir. Bu so rum lu lu ðu bir yük o la rak gö ren ler, kö pek ve ke di le ri ken di le ri ni ço cuk ha li ne ge - tir miþ ler dir. Bu yüz den Ba tý me de ni ye ti git tik çe yaþ lý - lar me de ni ye ti ne dön mek te dir. Ba tý me de ni ye ti in - sanl ýðýn fýt ra tý na ters bir yo la gir di ði i çin, ken di bin di ði da lý far kýn da ol ma dan kes mek te dir. Al lah ka týn da in - san la rýn de ðe ri an cak tak va i le dir. Bu yüz den bu ýrk çý - lýk il le ti in san lý ðýn ya ka sýn dan an cak Ýs lâ mi ye tin kar - deþ lik pren si biy le or ta dan kal dý rý la bi lir. Bu nun i çin Kur ân me de ni ye ti bir kar deþ lik ve sev gi me de ni ye ti - dir. Be di üz za man, Biz mu hab bet fe da i le ri yiz. Hu sû - me te vak ti miz yok, di ye rek Kur ân me de ni ye ti nin kar - deþ lik ve sev gi me de ni ye ti ol du ðu nu ö zet le miþ tir. PA NEL ko nuþ ma cý la rýn dan E ði tim ci-ya zar Se ba hat tin Ya þar, Ba tý Me de ni ye ti nin bir vah þet me de ni ye ti ol du ðu na dik kat çe ke rek, Ba - tý me de ni ye ti nin vah þet me de ni ye ti ha li ne gel me si nin se be bi, i lâ hî ka nun lar dan u zak laþ ma sý dýr. Av ru pa, ah lâk sýz lýk, se fa hat ve da lâ let - le bo zul muþ ve Ý se vî di nin den u zak laþ mýþ týr. Bu yö nüy le, Ba tý me de - ni ye ti di ni de ðil, dün ya yý ön plan da tu tan bir me de ni yet tir. Ý lâ hî din iz le ri ni kay bet ti ði i çin in san la rýn dün ye vî sa a de ti ni de yok et miþ tir. O - nun i çin bu gün Av ru pa me de ni ye ti nin me ha sin gö zü ken i yi lik le ri bir et ki le þi min ü rü nü dür. Ba tý me de ni ye ti dün ol du ðu gi bi bu gün de ken di ne a dap te et ti ði bu in sa nî de ðer ler le ken di ne ge le cek ve ken di - ni bu þe kil de ye ni le ye cek tir. Bu ha liy le gün geç tik çe ken di ni Kur ân Me de ni ye ti ne ya kýn his se de cek ve o nun la mü sa lâ ha e dip, ondan is - ti fa de e de cek tir. Bu de ði þim da ha da hýz la na cak týr. Ak lý güç lü, söz le ri ger çek, su nu þu mü kem mel o lan fi kir ler her za man et ki li o la cak týr. Ýs - lâm ýn in san lý ða sun du ðu me de ni ye tin, top lum la ra de ði þik þe kil ler de tak di mi ya pý la cak ve kü re sel köy ha li ne ge len or tam da her kes bir bi ri - nin bi ri ki min den is ti fa de e de cek tir. Böy le ce top lum lar a ra sý yan lýþ an la ma la rýn da ö nü a lýn mýþ o la cak týr di ye ko nuþ tu. Prog ram dan son ra Kâ zým Gü leç yüz ve Se ba hat tin Ya þar ki tap la rý ný im za la ya rak o ku yu cu la rý i le soh bet et ti ler. Said Nursî, projesinden hiç vaz geç me di GA ZE TE MÝZ Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz de, Kur ân Me de ni ye ti nin te mel le ri nin Asr-ý Sa a det te a týl dý ðý na dik kat çek ti. Ý ler le yen sü reç te Av ru pa nýn Or ta çað ka ran lý ðýn dan kur tu lup me de nî leþ me si ni Müs lü man la ra borç lu ol du ðu nu vur gu la yan Gü leç yüz ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Hem Haç lý se fer le ri sý ra sýn da, hem de -bil has sa- En dü lüs mo de lin den çok þey öð ren di. Müs lü man la rýn Asr-ý Sa a det te ve son ra sýn da, al týn çað ya þa ma la rý, Kur ân ý doð ru an la yýp din le ri ni hak kýy la ya þa ma la rý nýn bir so nu cuy du. Sa id Nur sî nin Me de ni ye tin gü zel lik le ri, þe ri a týn baþ ka þek le çev ril miþ bi rer me se le si dir me a lin de ki sö züy le i fa de et ti ði gi bi gü nü müz me de ni ye ti nin müsbet kýs mýy la de vam e den Kur ân me de ni ye ti ni ye ni den ih ya et mek gi bi bir va zi fe ve so rum lu luk la kar þý kar þý ya yýz. Med re se tüz zeh ra, Ýs lâm top lu mun da bü tün bu ma na la rý yo ðu ran bir me de ni yet ham le si nin il - mî, fik rî ve sos yal alt ya pý sý ný ha zýr lar ken böl ge ve dün ya ba rý þý nýn da te mel le ri ni in þa e de bi le cek bir pro jey di. Bir taraftan top lu mu teh dit e den ce ha let, fa kir lik ve ih ti lâf düþ man la rý nýn sa nat, ma ri fet ve it ti fak si lâh la rýy la mað lûp e dil me si ni; di ðer ta raf tan mek tep, med re se ve tek ke nin bu luþ tu rul ma sý ný; meþ rû ti yet (de mok ra si) ve hür ri yet te i fa de si ni bu lan de ðer le rin kit le ler ce sa hip le nil me si ni ön gö ren ci han þü mûl bir pro je dir. Be di üz za man, Med re se tüz zeh ra yý kur ma he de fin den hiç vaz geç me di. Þart la rýn uy gun ha le gel di ði ni gör dü ðü her dö nem de pro je si ni gün de me ge ti rdi. A ma bek le di ði il gi ve des te ði gö re me di. Bu na kar þý lýk, Nur hiz me tiy le bu pro je ma nen ta hak kuk et ti. E ser le rin o kun du ðu her e vi o kul ha li ne ge ti ren, dün ya nýn her ye rin de þu be le ri o lan, her mil let ten öð ren ci le rin gö nül lü lük te me lin de tah sil gör dü ðü si vil bir e ði tim a ðý o la rak.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı