YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr TOBB BAÞKANI RIFAT HÝSARCIKLIOÐLU: Kaybedecek bir dakika bile vaktimiz yok YENÝ GENELGE BÜTÜN MÝLLÎ BAYRAMLAR ÝÇÝN HAZIRLANACAK Bay ram i çin ye ni yö net me lik u Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din - çer, Da nýþ tay ýn 19 Ma yýs Ge nel ge - si nin yü rüt me si ni dur dur ma sý ka - ra rý na i liþ kin, Bun dan son ra Tür ki - ye de bü tün bay ram la rý mo dern dün ya nýn an la yý þý na gö re ve ye ni bir pa ra dig may la, ye ni bir yak la þým tar zýy la kut la ma ya ih ti yaç var. Bu se bep le biz çok kap sam lý bir yö - net me lik çý ka rý yo ruz i fa de si ni kul lan dý. nha be ri say fa 8 de EMEKLÝ TUÐGENERAL ADNAN TANRIVERDÝ: Bay ram la rý bü rok rat lar de ðil, halk kut la ma lý u DES Baþ ka ný Gür kan Av cý, Da nýþ tay ýn bu ka ra rý nýn, 19 Ma yýs kut la ma la rý ný stad yum la ra hap set ti ði ni i fa de et ti. Av cý, Bay ram lar bü rok rat ve ka mu gö rev li le riy - le dol du rul muþ stat lar ye ri ne o kul la ra, cad de ve so kak la ra in me li halk la iç i çe kut lan ma lý dýr de di. nha be ri say fa 8 de Özkök Paþa da darbeci zihniyetteydi u84 yý lýn da Ö zel Harp Da i re si Baþ kan lý ðý ya pan e mek li Tuð ge ne ral Ad nan Tan rý ver di, bu gü ne ka dar "De mok rat Ge nel kur may Baþ ka ný" o la rak ni te len di - ri len e mek li Ge nel kur may Baþ ka ný Hil mi Öz kök'ün de "dar be ci zih ni yet te" ol - du ðu nu sa vun du. Hasan Hüseyin Kemal'in röportajý sayfa 12 de 12 EYLÜL ANAYASASININ MÝLLETÝN HEDEFLERÝNE ULAÞ- MASININ ÖNÜNDEKÝ EN BÜYÜK ENGEL OLDUÐU VE BÝR AN ÖNCE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ GEREKTÝÐÝ KAYDEDÝLDÝ. MEVCUT SÝSTEM ARTIK YETERSÝZ utobb Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, mil let o la rak he def le re u laþ mak i çin ye ni a na ya sa nýn þart ol du ðu nu be lir - te rek, Kay be de cek bir da ki ka bi le vak ti miz yok. Ar týk mev cut sis - tem le he def le ri miz u yuþ mu yor. Mev cut a na ya sa mýz bu mil le - tin ger çek po tan si ye li nin ö - nün de ki en gel de di. Atalay: CHP darbelere destek verdi u Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A - ta lay, 27 Ma yýs ih ti la li nin ar ka pla nýn da da CHP var dýr ve al kýþ tut muþ tur. On dan son ra ki bü - tün dö nem le re des tek ver miþ tir. 28 Þu bat a des tek ver miþ tir di ye ko nuþ tu.n 8 de Teþvikte hayâl kýrýklýðý u O to mo tivde teþ vik pa ke ti ni deðerlendiren Ford O to san Ge nel Mü dü rü Hay dar Ye ni gün, teþvik paketini önce olumlu olarak karþýladýklarýný belirterek, A ma de tay la rý na in di ði - miz de bu teþ vi kin ö nü müz de ki he def - le ri ya ka la ma mýz i çin ge rek li alt de - tay la ra sa hip ol ma dý ðý ný da ya vaþ ya - vaþ gör me ye baþ la dýk de di. n 10 da MÝLLETÝN DEVLETÝ ZÝHNÝYETÝ OLMALI uýs tan bul Mil let ve ki li Mus ta fa Þen top, Dar be dö nem le ri nin ve sa yet çi a na ya - sa la rý dev le tin mil le ti an la yý þý na sa hip - tir. Bu an la yý þý ter si ne çe vir me miz ge re - ki yor. Dev le tin mil le ti an la yý þýn - dan mil le tin dev le ti an la yý þý na ge çe cek bir zih ni ye ti ye ni a na - ya say la kur ma mýz ge re ki yor di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da Ýç Anadolu tarým deposu u Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li - ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, en faz la ta - rým a la ný nýn Ýç A na do lu Böl - ge si nde ol du ðu nu, böl ge nin, Tür ki ye ta rým a lan la rý nýn yüz - de 28,43 ü ne sa hip bu lun du - ðu nu kay det ti. n 10 da NOBEL BARIÞ ÖDÜLÜ NE LÂYIK GÖRÜLEN KARMAN: Baþörtülü kadýnlar Meclis e girebilmeli Fatih Camii restorasyonu fethin yýldönümüne yetiþecek uvakýflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Fatih Camii nde devam eden restorasyonun tamamlanma aþamasýnda olduðunu belirterek, camiin Ýstanbul un fethi yýldönümü olan 29 Mayýs ta ibadete açýlacaðýný kaydetti. n 6 da ISSN No bel Ba rýþ Ö dü lü ne la yýk gö rü len Ye men li Te vek kül Kar man. FOTO: CÝHAN u Ge çen yýl No bel Ba rýþ Ö - dü lü ne lâ yýk gö rü len Ye - men li Te vek kül Kar man, Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li - si ne a týf ta bu lu na rak, ka dýn - la rýn da ba þör tü le riy le Mec - lis e ra hat ça gi re bil me le ri ge rek ti ði ni söy le di. Kar man, Ba þör tü lü ka dýn lar par la - men to da tem sil hak ký na sa - hip ol ma lý dýr de di. n 8 de

2 2 30 L HÝ KA NÝSAN 2012 PAZARTESÝ Y  Y E T Hamd, bütünüyle o Allah a aittir ki, gökleri ve yeri yaratmýþ, karanlýklarý ve aydýnlýðý var etmiþtir. Yine de inkâr edenler, baþkalarýný Rablerine denk tutuyorlar. En am Sûresi: 1 /  ye t-i Ke ri me Me â li Ayasofya, ibadet mahalli olmalý Ayasofya yý, beþ yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek. (...) Âlem-i Ýslâmý, hattâ bir kýsým Hýristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya yý muzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktýr. [Ad nan Men de res e gön de ril mek ni ye tiy le ev vel ce ya zý lan iç ti maî ha ya tý mý za a it bir ha ki ka týn ha þi ye si ni tak dim e di yo ruz.] a þi ye: Es ki le rin lü zum suz key fî ka nun - H la rý ve su-i is ti mal le ri ne ti ce sin de, bel ki de tah rik le riy le zu hur e den Ti ca nî me se le si ni din dar De mok rat la ra yük le me mek ve â lem-i Ýs lâ mýn na za rýn da De mok rat la rý dü þür me me nin ça re-i ye gâ ne si ken dim ce böy le dü þü nü yo rum: E zan-ý Mu ham me dî nin (a.s.m.) neþ riy le De mok rat lar on de re ce kuv vet bul du ðu gi bi; A ya sof ya yý, beþ yüz se ne de vam e den va zi yet-i kud si ye si ne çe vir mek ve ha len Ýs lâm da çok hüsn-ü te sir ya pan ve bu va tan a ha li si ne â lem-i Ýs lâ mýn hüsn-ü te vec cü hü nü ka zan dý ran, yir mi se kiz se ne mah ke me le rin mu zýr ci he ti ni bu la ma dýk la rý ve beþ mah ke me de be ra a ti ne ka rar ver dik le ri Ri sâ le-i Nur un res men ser bes tî si ni din dar De mok rat lar i lân et me li ve bu ya ra ya bir ne vi mer hem vur ma lý dýr lar. O va kit â lem-i Ýs lâ mýn te vec cü hü nü ka zan dýk la rý gi bi, baþ ka la rý nýn zâ li ma ne ka ba hat la rý on la ra yük len mez fik rin de yim. Din dar De mok rat lar, hu su san Ad nan Men de res gi bi zat la rýn ha týr la rý i çin, o tuz beþ se ne den be ri terk et ti ðim si ya se te bir i ki sa at bak tým ve bu nu yaz dým. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 396 *** An ka ra ya bu de fa gel di ði min mü him bir se be bi, Ýs lâ mi ye te cid dî ta raf tar Da hi li ye Ve ki li Na mýk Ge dik i gör mek ve Ýs lâ mi ye tin kah ra ma ný o lan Ad nan Be ye ve Tev fik Ý le ri gi bi mü him zat la ra bir ha ki ka tý söy le mek tir ki: Hem De mok ra ta e zan-ý Mu ham me dî gi bi çok kuv vet ver mek ve Ri sâ le-i Nur un neþ ri ne mü sa a de si gi bi çok ta raf tar ol mak ve â lem-i Ýs lâ mý, hat tâ bir ký sým Hý ris ti yan dev let le ri ni de mem nun et mek i çin, A ya sof ya yý mu zah ra fat tan te miz le yip i ba det ma hal li yap mak týr. Bu i se, bu me se le i çin o tuz se ne si ya se ti terk et ti ðim hal de, bu nok ta ha tý rý i çin Na mýk Ge dik i gör mek is te dim ve gel dim. Ad nan Bey, Na mýk Ge dik ve Tev fik Ý le ri gi bi zat la rýn ha tý rý i çin baþ ka ye re git me dim. Hem Ri sâ le-i Nur, Kur ân ýn ka nun-u e sa si ye siy le bü tün A na do lu ve vi lâ yât-ý þar ki ye de â sâ yi þi te min e den Ri sâ le-i Nur un 500 bin nüs ha sý ko mü nist li ði sus tur du ðu gi bi, â sâ yi þi te min et ti ði ne bir de li li bu dur ki: On kü sur se ne ev vel Af yon Müd de-i U mu mî si 600 bin fe da kâr ta le be si var; 500 bin nüs ha Ri sâ le-i Nur dan neþ ret miþ. Bel ki â sâ yi þe za rar ge lir de di. O na kar þý Sa id de miþ ki: Mâ dem 600 bin fe da kâr ta le be si var. Bu on beþ se ne dir ba na bu ka dar zul me di li yor. Bir tek vu ku a tý hiç bir za bý ta ve mah ke me gös te re me di. Hem de dim: Ey müd de-i u mu mî! E ðer bin müd dei u mu mî, bin em ni yet mü dü rü ka dar â sâ yi þin te mi ni ne Ri sâ le-i Nur hiz met et me miþ se, Al lah be ni kah ret sin. Siz de ba na ne ce za ve rir se niz ve rin de dim. O bu sö zü me kar þý hiç bir ça re bu la ma dý. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 449 *** A ya sof ya yý put ha ne ve Me þî ha tý kýz la rýn li se si ya pan bir ku man da nýn key fî ka nun na mýn da ki e mir le ri ne fik ren ve il men ta raf tar de ði liz. Ve þah sý mýz i ti ba rýy la a mel et mi yo ruz. Ve bu yir mi se ne iþ ken ce li e sa re tim de e þedd-i zu lüm þah sý ma e dil di ði hal de si ya se te ka rýþ ma dýk, i da re ye i liþ me dik, â sâ yi þi boz ma dýk. Yüz bin ler Nur ar ka da þým var ken, â sâ yi þe do ku na cak hiç bir vu ku a tý mýz kay de dil me di. Ben þah sým i ti ba rýy la hiç ha ya tým da gör me di ðim bu â hir öm rüm de ve gur be tim de þid det li i ha net ler ve da ma rý ma do kun du ra cak hak sýz mu a me le ler se be biy le ya þa mak tan u san dým. Ta hak küm al týn da ki ser bes ti yet ten da hi nef ret et tim. Si ze bir is ti da yaz dým ki, her ke se mu ha lif o la rak ben be ra a ti mi de ðil, bel ki tec zi ye mi ta lep e di yo rum ve ha fif ce za yý de ðil, siz den en a ðýr ce za yý is ti yo rum. Çün kü, bu em sal siz, a cip zul mî mu a me le den kur tul mak i çin, ya kab re ve ya hap se gir mek ten baþ ka ça rem yok. Ka bir i se, in ti har ca iz ol ma dý ðýn dan ve e cel giz li ol ma sýn dan þim di lik e li me geç me di ðin den, beþ al tý ay tec rid-i mut lak ta bu lun du ðum hap se ra zý ol dum. Fa kat, bu is ti da yý mâ sum ar ka daþ la rý mýn ha týr la rý i çin þim di lik ver me dim. Þuâ lar, s. 342 LÜ GAT ÇE va zi yet-i kud sî ye: Kud sî va zi yet. mu zah ra fat: Pis lik ler, süp rün tü ler. müd de-i u mu mî: Sav cý. Me þî hat: Di ya net iþ le ri da i re si, di nî i lim ler da i re si. is ti da: Di lek çe. H AD Ý S Cennetliklerin en aþaðý derecesinde olanýna seksen bin hizmetçi, yetmiþ iki huri verilir ve kendisi için inci, zeberced ve yakuttan Câbiye ve San a arasý geniþliðinde bir çadýr kurulur. 8. Söz Cen ne te a it mü him hu - 2sus la rý i zah ve i fa de e der. Bu e - ser çok ký sa ol ma sý na rað men i çin de çok ö nem li ha ki kat le ri ih ti va e di yor. A hi ret â lem le ri ne a it hal le re a de ta bir pro jek tör tu tu yor. Bu â lem den o â lem le rin hal le ri ni bir öl çü de de ol sa an la yýp kav ra ma mý za ve si le o lu yor. Bu ya zý mýz da Cen ne te a it i ki me se le ü ze rin de dur mak is ti yo ruz. Bu i ki me se le den an la yýp id rak et me ye ça lýþ týk la rý mýz siz ler le pay laþ mak is ti yo ruz. Bi rin ci si: Su âl: Ci sim, e ðer ha ya tî ol sa, ec zâ-i be de nî dâ im ter kib ve tah lil de dir, in ký râ za mah kûm dur, e be di ye te maz har o la maz. Ekl ve þürb, be kà-i þah sî ve mu â me le-i zev ci ye i se, be kà-i nev î i çin dir ki, þu â lem de bi rer e sas ol muþ lar.  lem-i e be di yet te ve â lem-i uh re vî de þun la ra ih ti yaç yok tur. Ne den Cen ne tin en bü yük le zâ i zi sý ra sý na geç miþ ler? El ce vap: Ev ve lâ, þu â lem de cism-i zî ha ya týn in ký râ za ve mev te mah kû mi ye ti i se, vâ ri dât ve ma sâ ri fin mu vâ ze ne siz li ðin den dir. Ço cuk luk tan sinn-i ke mâ le ka dar vâ ri dât çok tur, on dan son ra ma sâ rif zi yâ de le þir; mu vâ ze ne kay bo lur, o da ö lür.  lem-i e be di yet te i se zer rât-ý ci sim sa bit ka lýp, ter kib ve tah li le mâ ruz de ðil. Ve ya hut mu vâ ze ne sa bit ka lýr; (Hâ þi ye) vâ ri dât i le ma sâ rif mu vâ ze net te dir, devr-i dâ i mî gi bi, cism-i zî ha yat, te lez zü zât i çin, ha yat-ý cis mâ ni ye tez gâ hý nýn iþ let ti ril me siy le be ra ber e be dî le þir. (Söz ler, s. 460) Mez kûr i fa de de ge çen a nah tar ke li me devr-i da i mi ta bi ri dir. Zi ra a hi ret hal le ri ne a it mü him bir hu su sa i þa ret e di yor, ö nem li bir ka pý a ra lý yor. A hi ret te ki e be di ye tin mü him bir sýr rý na par mak ba sý yor. Ön ce lik le devr-i da i mi ne dir, bu ta bir ne i çin kul la nýl mýþ, bu ko nu da ta bi re a ta nan fi i lî ma na ne dir, o nun ü ze rin de du ra lým. Devr-i da i mi ta bi ri e ner ji i le il gi li bir ta bir dir. Ö zel lik le devr-i da i mi ma ki ne si o la rak ta ným la nýr. Devr-i da imi ma ki ne si i se e ner ji gi ri þin den da ha faz la e ner ji ü re ten sis tem ler o la rak i fa de e di lir. Bu ko nu da bir çok ki þi çe þit li ça lýþ ma lar yap mýþ lar. Böy le bir ma ki ne ü ret mek i çin uð raþ mýþ lar. An cak þim di ye dek ü re ti mi müm kün ol ma mýþ. Çün kü bu kâ i nat ta ki e ner ji a ký þý çok tan a za doð ru dur. Ya ni baþ lan gýç ta 100 bi rim iþ ya pa bil me ka bi li ye ti ne sa hip bir e ner ji niz var i se, bel li bir iþ yap ma so nu cun da bu e ner ji mik ta rý mut la ka ki 100 bi rim e ner ji nin al týn da o la cak týr. Me se lâ bir va sý ta nýz var, de po sun da da 100 lit re ben zin ol sun. Bu ben zin i le po tan si yel o la rak bin ki lo met re yol a lýr sý - nýz. Þa yet beþ yüz ki lo met re lik yol a lýr sa nýz el li lit re ben zin har car sý nýz. Ya ni el li lit re niz ha re ket ve ý sý e ner ji si ne dö nüþ müþ, ge ri ye an cak el li lit re ben zi ni niz kal mýþ týr. Ge ri ye ka lan mik tar i le de an cak yi ne beþ yüz ki lo met re yol a lýr sý nýz ve ben zi ni niz bit ti ði za man a ra ba nýz du rur stop e der, ha re ket e de mez si niz. Bütün can lý lar da da du rum ay ný dýr. Can lý mah lûk lar gý da yo lu i le al dýk la rý e ner ji yi har car lar ve bel li bir sü re ha re ket ve can lý lýk la rý ný de vam et ti rir ler. E ner ji le ri ni tü ket tik le ri za man tek rar e ner ji al mak zo run da ka lýr lar. Yok sa ha re ket ka bi li ye ti kal maz ve ö lür ler. Bu ha li bi lim a dam la rý, da ha az e ner ji dü ze yi ne geç mek o la rak ta rif e der ler ve bu du ru mu en tro pi o la rak ta ným lar lar. Bu nok ta da yu ka rý da ki i fa de ye ge ri dö ne cek o lur sak; devr-i da i mi a hi ret te ki e ner ji nin ve ha yat tar zý nýn bu dün ya da ki nin ter si ne bir tarz ve de ði þi mi ni ta ným lar. Bu ra da in san koþ ma sý du ru mun da e ner ji kay be der ken, bel ki de a hi ret te ko þa rak e ner ji ka za na cak. Devr-i da i mi ma ki ne si gi bi ha re ket et tik çe e ner ji si ar ta cak. Bel ki de pa sif du ra rak, ha re ket siz ka la rak, o tu ra rak yo ru la cak ve ya e ner ji kay be de cek. Ý kin ci si:...þu dâr-ý dün ya da, câ mid ve þu ur suz ve ha yat sýz mad de ler, o ra da þu ur lu ha yat tar dýr lar. Bu ra da ki in san lar gi bi o ra da da a ðaç lar, bu ra da ki hay van lar gi bi o ra da ki taþ lar, em ri an lar ve ya par. Sen bir a ða ca de sen, Fi lân mey ve yi ba na ge tir ; ge ti rir. Fi lân ta þa de sen, Gel ; ge lir. Mâ dem taþ, a ðaç bu de re ce ul vî bir sû ret a lýr lar; el bet te, ekl ve þürb ve ni kâh da hi, ha ki kat-ý cis mâ ni ye le ri ni mu ha fa za et mek le be ra ber, Cen ne tin dün ya fev kýn de ki de re ce si nis be tin de, dün ye vî de re ce le rin den o de re ce yük sek bir sû ret al ma la rý ik ti zâ e der. (Söz ler, s. 460) Bu i fa de de de Cen net te ki me kân ve za man la il gi li il ginç ta ným lar var. Þim di bu dün ya þart la rý na þöy le bir ba ka lým. Biz ler me kâ na bað lý bir ha yat ya þý yo ruz. Dün ya nýn dön me si, dün ya mý zýn gü ne þe bað lý ol ma sý ve gü ne þi mi zin de kâ i nat i çin de bel li bir ko num da bu lun ma sý ne de re ce me kâ na bað lý ol du ðu mu zun bir i þa re ti. Me kâ na bað lý o lu þu muz dolayýsýyla za ma na da bað lý yýz. Ha ya tý mý zý an cak me kân ve za man ka yýt la rý al týn da de vam et ti re bi li riz. Bu Câ mi ü s-sa ðîr, No: 186 / Ha di s-i Þe rif Me â li Hz. Ey yûb (as) kýs sa sýn dan ders ler Ey yub A ley his se lâm sa býr ve me ta ne tiy le þöh ret bul muþ tur. Ce nâbý Hak, pey gam ber le ri mad dî ve mâ ne vî her sa ha da ör nek yap mýþ týr. Ve in sa noð lu ba þý na ge le cek du rum lar da na sýl ve ne þe kil de ha re ket e de ce ði ni yi ne Pey gam ber le ri gö re rek öð ren miþ ve on lar dan e sin len miþ ler dir. Me se lâ: Zen gin lik te zir ve ye çýk mak is te yen kim se ler Hz. Yu suf (a.s) ve Hz. Sü ley man (a.s) gi bi pey gam ber le ri ör nek al ma lý, on la rý ha týr la ya rak gu rur, ki bir ve a þý rý lýk tan kur tul ma ya ça lý þýl ma lý dýr. Be lâ ve mu sî bet le re ma ruz ka lan lar i se, ken di le ri ne Hz. Ey yub u (a.s) ör nek al ma lý, o nun sa býr ve tes li mi ye tin den ders a lýp be lâ ve mu sî bet le re me ta net le kar þý koy ma ya ça lýþ ma lý dýr. Bu hu sus ta Hz. Pey gam ber E fen di miz (asm) þöy le bu yur mak ta dýr: En faz la mu sî bet ve zor luk la ra ma ruz ka lan pey gam ber ler; son ra Al lah ýn ve li kul la rý ge lir. Da ha son ra da di ðer in san lar Ki þi din dar lý ðý nýn kuv ve ti de re ce si ne gö re, mu sî bet ve be lâ la ra uð ra tý lýr. (Tir mi zi, Zühd, 58; Ýbn-i Mâ ce, Fi ten, 23; Dâ ri mi, Ri kak, 57) Ce nâb-ý Hakk ýn mu sî bet ve be lâ nýn KASIM FERÞADOÐLU bü yü ðü nü sev di ði kul la rý na ver me sin de pek çok hik met var dýr. Bu ra da he men þu nu söy le me li yiz ki, i ba det ler i ki tür lü dür: Bi rin ci si, müs bet i ba det ler dir. (Na maz, o ruç gi bi Al lah ýn e mir le ri ni yap mak) bu ký sým i ba det ler den dir. Ý kin ci si i se, men fî i ba det ler dir. Bun lar müs bet i ba det ler den da ha ha lis tir, çün kü in san na maz kýl ma sýn da gös te riþ ve ri ya ya dü þe bi lir. Fa kat ba þý na ge len bir mu sî bet ten do la yý sab ret ti ðin de i se, böy le bir teh li ke söz ko nu su de ðil dir. Bu yüz den men fî i ba det le rin se va bý faz la ol mak ta dýr. Ýþ te Ce nâb-ý Hakk ýn be lâ ve mu sî bet le rin bü yü ðü nü sev di ði kul la rý na ver me si nin hik me ti de bu dur. Zi ra ne ka dar çok mu sî be te ma ruz ka lý nýr ve sab re di lir se o ka dar çok i ba det e dil miþ o lu nur. O nis bet te de se vap ve mü kâ fat ka za ný lýr. Ö te yan dan, in sa nýn me zi yet ve ka bi li yet le ri an cak mu sî bet ler le or ta ya çý kar. Ha yat an cak mu sî bet ler le sa fî le þip de ðe ri ar tar, yok luk tan, hiç lik ten kur tu lur. Ýn san da ki men fî his ve duy gu lar da an cak mu sî bet ler le ter bi ye o lu nur. Mu sî bet ve be lâ lar ol ma say dý in san gaf le te dü þer, ya ra tý lýþ gâ ye si ni ve as lî va zi fe si ni u nu ta bi lir di. Kö tü his ve duy gu la rýn is ti lâ sý na ma ruz ka la rak, ha yýr lý iþ ve fi il ler den u zak la þa bi lir di. Bu ba kým dan be lâ ve mu sî bet le rin in sa na bir ter bi ye ci ve i kaz cý ol ma sýn da bü yük fay da var dýr. Mu sî bet ve be lâ lar ay ný za man da in san i çin bir im ti han dýr. Ul vî ruh lar sa býr ve rý za i le bu im ti ha ný ba þa rýy la ve rip mâ nen da ha yük sek mer te be le re çý kar lar; süf lî ruh lar i se is yan ve þi kâ yet le bu de ne me de ba þa rý sýz ka lýr lar. Ýn san ru hen yük sel dik çe, mâ ne vî ma kam ve mer te be si art týk ça im ti ha ný da þid det le nir. Bu ra da be lâ ve mu sî bet ler le im ti ha na þöy le yak la þa bi li riz: Bir il ko kul ta le be siy le bir ü ni ver si te ta le be si nin im ti ha ný bir ol ma dý ðý gi bi, tak va da ü ni ver si te ta le be si me sa be sin de o lan Al lah ýn sev gi li kul la rý nýn be lâ ve mu sî bet im ti han la rý, el bet te di ðer in san la ra gö re da ha çe tin ve güç o la cak týr. Cen ne te da ir i ki me se le sebep le ö nü müz de ki bir he de fe u laþ mak i çin bel li bir sü re yü rü yüp, bel li bir me sa fe yi kat et me miz ge re kir. A hi ret te i se tam ter si bir du rum o la ca ðý gö zü kü yor. Cen net ha ya tý na ka vuþ muþ o lan in san lar bir a ða cýn, bir mey ve nin, bir ta þýn ya ný na git mek ye ri ne on la rý ya ný na ça ðý ra cak lar, on lar da em re i ta at e dip, he men ic ra e de cek ler. Ý fa de de ge çen taþ ve a ðaç ta bi ri bir öl çü de me kâ ný ta ným la dý ðý na gö re, de mek ki, in san lar a hi ret â lem le rin de me kân ba ðýn dan kur tu la cak lar. A de ta me kân in sa na ta bi o la cak, in san me kân bo yut la rý nýn üs tün de bir ha yat tar zý na sa hip o la cak. Þa yet me kân ba ðým lý lý ðý or ta dan kal kar i se, do la yý sýy la za man ba ðý da or ta dan kal ka cak de mek tir. De mek ki in san ha ya tý a hi ret â lem le rin de me kân ve za man ka yýt la rý al týn da ol ma ya cak. Ýþ te bu i fa de ye gö re a hi ret te in san i çin za man ol ma ya cak. Ya da za ma nýn et ki si in san i çin ge çer li ol ma ya cak. Ýn san ha ya tý za man ve me kân üs tü bir bo yu ta ta þý na cak. Þim di bu nok ta da bi rin ci bö lüm de in ce le di ði miz devr-i da i mi ve e ner ji bah si ne ge ri dö ne cek o lur sak ol duk ça en te re san bir so nuç or ta ya çý ký yor. Biz le rin bu dün ya da en faz la e ner ji har ca dý ðý du rum ne dir? El bet te ki za man ve me kâ na bað lý lý ðý mýz ve ya bu bað dan kur tul ma ya ça lýþ ma gay re ti miz dir. Þöy le ki: Ýn san me kâ na bað lý ol du ðu i çin dün ya nýn çe kim gü cü al týn da dýr. Dün ya yü zün de ki her bir ci sim 9.81 kuv ve tin de bir çe kim iv me si i le dün ya mer ke zi ne doð ru çe ki lir. Har ca dý ðý mýz e ner ji nin bü yük bir bö lü mü bu et ki den kur tul ma ya ça lýþ mak ça ba sý dýr. Yü rür ken, ko nu þur ken, ko þar ken, týr ma nýr ken, her han gi bir va sý ta i le gi der ken hep bu yer çe kim iv me si et ki si al týn da ka lý rýz. U za ya fýr la tý lan bir fü ze, ya kýt e ner ji si nin bir ço ðu nu dün ya çe kim et ki sin den kur tul mak i çin har car. Þim di dü þü nün bir ke re: Yer çe kim iv me si ol ma sa i di, ha re ket i çin ne ka dar da az e ner ji har ca ya cak i dik. Sür tün me siz ve yer çe kim siz bir or tam da çok kü çük bir ilk hýz la yüz ler ce ki lo met re yol al ma mýz müm kün o la cak tý. Çok az bir e ner ji har ca ya rak doð ru dan dün ya dý þý na çý ka bi le cek, di ðer yýl dýz la rý zi ya ret e de bi le cek tik. Ri sâ le-i Nur da ge çen mez kûr i ki i fa de yi na zar-ý dik ka te al dý ðý mýz da bu ha le ya kýn bir ha yat tar zý nýn a hi ret te vu ku bu la ca ðý ný ko lay lýk la id rak e de bi li riz. De mek ki bu dün ya da Hik met da i re sin de iþ gö ren  lem le rin Rab bi; a hi ret te kud ret ve a za met ve rah me ti ni gös ter mek i çin in sa ný me kân ve za man ba ðýn dan kur ta rýp müm taz bir ma kam ve rir ve son suz bir e ner ji kay na ðý na maz har ký la rak e be dî bir ha ya tý ik ram e der.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 9 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 17 Nisan 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÖMSS de 60 bin 375 a day ter dök tü ÝLK KEZ DÜ ZEN LE NEN ÖMSS, ÖSYM TA RA FIN DAN 81 ÝL MER KE ZÝN DE, TOP LAM 968 BÝ NA DA, 12 BÝN 128 SA LON DA, 41 BÝN 756 GÖ REV LÝ VE 60 BÝN 375 A DA YIN KA TI LI MIY LA GER ÇEK LEÞ TÝ RÝL DÝ. BU se ne ilk kez dü zen le nen Ö zür lü Me mur Seç me Sý na vý (ÖMSS) dün ya pýl dý ÖMSS, ÖSYM ta ra fýn dan 81 il mer ke zin de, top lam 968 bi na da, 12 bin 128 sa lon da, 41 bin 756 gö rev li ve 60 bin 375 a da yýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ril di. Sý nav, sa at da ger çek leþ ti ril di. A day lar, sý na va gi riþ bel ge sin de ya zý lý yar dým cý a raç lar la sý na va gi re bil di. Sý nav la rýn ya pýl dý ðý bi na la ra gi riþ te a day la rýn ve sý nav gö rev li le ri nin ü ze ri em ni yet gö rev li le ri ta ra fýn dan el le ve ya de dek tör le kon trol e dil di. Bel ge le ri kontrol e di le rek a lý nan a day lar sý ra nu ma ra la rý nýn bu lun du ðu yer le re o tur tul du. Ge rek li kim lik kont rol le ri ya pýl dýk tan son ra ü ze rin de a da yýn fo toð ra fý, TC kim lik nu ma ra sý, a dý ve so ya dý bu lu nan sý nav ev ra kýy la, i çin de ka lem, sil gi, þe ker ve pe çe te bu lu nan ku tu da ðý týl dý. Her so ru ki tap çý ðý ve ce vap kâ ðý dý, mat ba a da ö zel po þet le ne rek, sý nav da her a da ya tek bir po þet i çe ri sin de, a çýl ma mýþ bir þe kil de da ðý týl dý. Sý nav da a day la rýn öð re nim dü ze yi ne ve ö zür gru bu na uy gun ge nel ye te nek ve ge nel kül tür test le rin den o lu þan so ru ki tap çý ðý ve bir ce vap ka ðý dý kul la nýl dý. Sý nav da 60 so ru yu ce vap la mak i çin a day la ra 60 da ki ka sü re ve ril di. Ö zür grup la rý na gö re fark lý sý nav uy gu la ma la rý ger çek leþ ti ril di ði i çin ba zý a day la rýn sý nav la rý, ve ri len ek sü rey le 80 ve ya 100 da ki ka sür dü. A day lar sý nav ve yer leþ tir me so nuç la rý ný TC Kim lik Nu ma ra la rý ve þif re le riy le ÖSYM nin in ter net ad re sin den be lir le ne cek ta rih te öð re ne bi le cek. ÖMSS so nuç la rý na ve ku r'a ya gö re ya pý la cak yer leþ tir me iþ lem le riy le il gi li ÖSYM ta ra fýn dan ter cih ký la vu zu ha zýr la na rak ÖSYM nin in ter net si te sin de ya yým la na cak. Sý nav so nu cu na gö re üç pu an tü rü he sap la na cak, ÖMSSP-1 or ta öð re tim dü ze yi, ÖMSSP-2 ön li sans dü ze yi, ÖMSSP-3 li sans dü ze yi i çin uy gu la na cak. An ka ra / a a Kim liðini kay be din ce sý na va gi re me di BU YIL ilk kez dü zen le nen Ö zür lü Me mur Seç me Sý - na vý na (ÖMSS) gir mek i çin An tal ya dan mem le ke ti Zon gul dak a ge len en gel li I þýl Ci vak, yol da cüz da ný ný kay bet me si so nu cu kim li ði ni ib raz e de me yin ce sý na va a - lýn ma dý. An tal ya da bir o tel de ça lý þan ve 4 yýl ön ce ge çir di ði tra fik ka za sý dolayýsýyla vü cu du nun sað ta ra fýn da kýs mî felç o - lan I þýl Ci vak (29), ÖMSS ye gir mek i çin ön ce ki ge ce o to büs le Zon - gul dak a gel di. Bu sý ra da çan ta sýn da, i çin de kim li ði nin de bu lun du ðu cüz da - ný nýn ye rin de ol ma dý ðý ný fark e den Ci vak, po li se hýr sýz lýk þüp he siy le baþ vur du. Kay - bo lan kim li ði dolayýsýyla ÖMSS ye a lýn ma ya ca ðý en di þe si ta þý yan Ci vak, sa bah sa at le rin - de ye ni nü fus cüz da ný çý ka ra bil mek i çin Ýl Nü fus ve Va tan daþ lýk Mü dür lü ðü ne git ti. Mü dür lü ðün ka pa lý ol ma sýn dan do la yý kim lik çý ka ra ma yan Ci vak, Yay la Ýl köð re tim O ku lu na gi de rek du ru - mu nu an la týp kim li ði nin fo to ko pi siy le sa lo - na gir mek is te di. Yet ki li le rin kim li ði ol ma dý ðý i - çin sý na va al ma dýk la rý Ci vak, En gel li sý na výn da yi ne bir en gel or ta ya koy du lar. Sý na va gi re me - di ðim i çin çok üz gü nüm dedi. Zon gul dak / a a Mek tup la þa rak ö mür bo yu dost ka la cak lar KOCAELÝ Bü yük þe hir Be le di ye si, ö zür lü ço cuk la rýn di - ðer ço cuk lar la kay naþ ma sý ný sað la ya cak bir pro je ye da ha im za at tý. Pro je sa ye sin de, bir bi ri ni ta ný ma yan 10 ö zür lü ve 10 ö zür lü ol ma yan il ko kul öð ren ci si, 1 ay bo yun ca mek tup la þa cak. Mek tup la þan öð ren ci ler, Ma yýs a yýn da En gel siz Eð len ce Þen li ði nde ilk kez göz gö ze ge le cek. Pro je i le fi zi ki fark lý lýk la rýn ar ka daþ lýk la - ra en gel ol ma dý ðý vur gu la na cak. Ko ca e li Bü yük þe hir Sað lýk ve Sos yal Hiz met ler Da i re Baþ kan lý ðý Sos yal Hiz met ler Þu be Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri - len pro je de mek tup lar Ko ca e li Ü ni ver si te si nden 10 ü - ni ver si te öð ren ci si i le u laþ tý rý la cak. Bir ne vi pos ta cý gö - re vi ni üst le ne cek ü ni ver si te li mek tup koç la rý, mek tup a ký þý ný sað la ya cak. Mek tup koç la rý, ya þa nan he ye can - la rý ve mut lu luk la rý bi re bir göz lem le ye cek, bu göz lem - le ri ni ak ta ra rak kay naþ ma nýn ger çek leþ me si sað la na - cak. Pro je de, ilk mek tup lar ya zýl dý. Pro je ye ka tý lan il - köð re tim öð ren ci le ri, bir bir le ri ni Ma yýs Dün ya Ö - zür lü ler Haf ta sý nda ger çek le þe cek En gel siz Eð len ce prog ra mýn da ilk kez bir bir le ri ni gö re cek. Mek tup Ar - ka da þým Pro je si, An tik ka pý Res to ran da sah ne ü ze - rin de mek tup çift le ri nin ta nýþ ma la rý ve ço cuk lar i çin ö zel o la rak be lir le nen he di ye le ri bir bir le ri ne ver me le ri i le so na e re cek. Ko ca e li / ci han LYS baþ vu ru la rý bu gün so na e ri yor YÜKSEKÖÐRETÝME Ge çiþ Sý na vý nda (YGS) en az bir pu an tü rün den 180 pu an ba ra jý ný a þan ü ni ver si te a - da yý nýn ka tý la ca ðý ü ni ver si te ye gi riþ sý nav la rý nýn i kin ci a þa ma sý Li sans Yer leþ tir me Sý nav la rý na (LYS) baþ vu - ru lar bu gün so na e re cek. LYS pu an tür le ri i le öð ren ci a lan yük se köð re tim prog ram la rý na gir mek is te yen a day la rýn, YGS ye ek LYS ler den ter cih e de cek le ri yük se köð re tim prog ram la rý i çin ge rek li o lan la ra da gir me le ri ge re ki yor. LYS i çin ay rý bir ký la vuz bu lun - mu yor Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Sis te mi (ÖSYS) Ký la vu zu LYS ler de da hil, ÖSYS sis te mi i le il - gi li bütün il ke ve ku ral la rý i çe ri yor. A day la rýn baþ vu ru yap ma dan ön ce bu ký la vu zu dik kat le in ce le me le ri ge re ki yor. LYS ler 81 il mer ke zi ve Lef ko þa da ya pý la - cak. A day la rýn LYS sý nav mer ke zi ter cih le ri, LYS baþ - vu ru la rý sý ra sýn da a lý na cak. A day lar gir mek is te dik le - ri LYS le rin hep si ne ay ný mer kez de gi re cek. Bu nun i - çin her a day dan 2 sý nav mer ke zi ter ci hi a lý na cak. Baþ vu ru su nu in ter net ü ze rin den bi rey sel o la rak ya - pa cak a day la rýn Baþ vu ru nuz sis tem ta ra fýn dan ba - þa rýy la ka bul e dil miþ tir u ya rý sý ný mut la ka gör me le ri ve ya zý cý dan çýk tý al ma la rý ge re ki yor. An ka ra / a a ni as ya.com.tr O ku yu cu me saj la rý Za man za man yap tý ðý mýz gi bi, bu haf ta da kö þe mi zi o ku yu cu la rý mýz dan ge len me saj la ra bý ra ký yo ruz. Ön ce, Kü tah ya-si mav dan Sü ley man Bay þu nun sa týr la rý: Ba bý a li de baþ ya za rý Be di üz za man Sa id Nur sî o lan; her sa yý sýn da Al lah, Pey gam ber, â yet, ha dis, u huv vet, hak, hu kuk gi bi Ri sa le-i Nur un te mel um de le ri ni an la tan baþ ka bir ga ze te var mý, bi le mi yo rum. Ben bu gü ne ka dar gör me dim doð ru su. Gö ren var sa be ri gel sin. Ri sa le-i Nur un müdak kik o ku yu cu la rý nýn ya kî nen bil di ði bir re a li te var dýr ki, Üs tad Sa id Nur sî bu gün ha yat ta ol say dý Ye ni As ya da fi ilen ya zý ya zar dý. Çün kü ta rih çe-i ha ya týn da an la týl dý ðý ü ze re, Ý kin ci Meþ rû ti yet dev rin de bir çok Ýs tan bul ga ze te sin de ma ka le le ri ni ya yýn la yýp görüþlerini dile getirdiði gi bi, bu gün de ye gâ ne ga ye si o nun med ya da ki söz cü lü ðü o lan Ye ni As ya da i lâ-yý ke li me tul la hýn bu za man da en bü yük va sý ta sý o lan mad de ten ve mâ nen te rak ki ya ta teþ vik e de cek ya zý la rý na de vam e der di di ye dü þü nü yo rum. Bi li yo rum ki, gün lük ga ze te çý kar mak zah met li ve me þak kat li bir iþ. Çün kü bel li bir za man di li min de ha ber ve ya zý la rý top la yýp bun la rýn en i yi þe kil de de ðer len di ril me sin den mi zan paj ve bas ký sý na, ha vaala ný na ye tiþ ti ril me si ne ka dar her gün pe ri yo dik o la rak iþ le yen bir sü reç var ve bun da ga ye si pa ra ka zan mak, kö þe dön mek ol ma yýp sa de ce i lâyý ke li me tul la hýn del lâl lý ðý na kat ký da bu lun mak i çin ça lý þan i sim siz kah ra man la rýn bü yük pa yý var. Dâ vâ mý zýn nâ þir-i ef kâ rý Ye ni As ya nýn ku ru lu þun dan bu gü ne ka dar e me ði ge çen tüm a ða bey, kar deþ ve dost la rý teb rik e der, ya yýn la rý nýz da dün ol du ðu gi bi bu gün ve ya rýn da hak kýn ha tý rý ný â lî tu tan ve va tan sat hý ný bir mek tep yap ma ga ye si ne o dak la nan gay ret ve az mi ni zin da im ol ma sý ný A lîm ve Ha kîm o lan Al lah tan ni yaz e de rim. *** Her kes se ni an la ya cak Ga zi an tep ten Meh met Boy bey de þun la rý ya zý yor: Ya rým a sýr lýk bir çý nar mi sa li o lan Ye ni As ya, se ni na sýl an la ta yým... Ta ný þa lý 23 yýl lýk bir za man geç ti. Her sa bah se lâm la dý ðýn biz le ri dün ya da o lup bi ten ler den ha berdar et tin. Bi zi a i le cek ken di ne bað la dýn. Hep ha ki ka týn gür se si ol dun ve ol ma ya da de vam e de cek sin izn-i Ý lâ hî i le. Za lim le re bo yun eð me din, az mi ni yi tir me den ce sa ret le hak sýz lýk la rýn ü ze ri ne git tin. Ben de mok ra si ve öz gür lük is ti yo rum bu cen net va tan da de din. Ye ni As ya, sa na a i le cek çok te þek kür e di yo ruz. Rab bim se ni son ne fe si mi ze ka dar bi zi her sa bah zi ya ret et mek ten a lý koy ma sýn. Her kes se ni an la sýn ve i na ný yo ruz ki an la ya cak týr da. Ha ni Mar ma ra dep re min de Dep rem Ý lâ hî i kaz dýr de miþ tin ve bu hay ký rý þý ný bü tün dün ya duy muþ, sana hak ver miþ ti. Onun gibi... Ye ni As ya, biz se ni a i le cek se vi yo ruz ve hep sev me ye de vam e de ce ðiz. Üs tad Be di üz za man ýn ta bi riy le Ki min him me ti mil le ti i se o tek ba þý na bir mil let tir. Ýþ te sen bu mâ nâ nýn mü ces sem bir ör ne ði sin. Ba þý na ge len bun ca ba di re ye ve çek ti ðin on ca sý kýn tý ya rað men þevk ve az mi ni yi tir me yip yo la de vam et tin. Se ni an la ma yan lar da in þa al lah an la ya cak lar. Ba har gel miþ tir. Bek le di ðin ve bek le di ði miz gün le rin gel me si de ya kýn dýr. Ge rek ya zar la rýn la, ge rek se o ku yu cu a i len le de vam, de vam de vam... Yo lun ve bah týn a çýk ol sun. Za lim ler i çin ya þa sýn ce hen nem, i man ve ü mit kuv vet bul sun, öl sün ye is! *** YE NÝ AS YA INT 15 YA ÞIN DA 1998 Ni san ýn da, Al man ya baþ ta ol mak ü ze re Av ru pa da ve di ðer ül ke ler de ya þa yan o ku yu cu la rý mýz i çin, gün lük ga ze te den ya pý lan seç me ve der le me ler le ha zýr la dý ðý mýz haf ta lýk Ye ni As ya Ýn ter na ti o nal ga ze te si, ön ce ki haf ta çý kan 731. sa yý sý i le, ya yýn da ki 15. yý lý na da gir miþ ol du. Ýh lâs ve is ti ka met çiz gi sin de da ha ni ce yýl la ra e riþ me si di le ðiy le. KUPON: 14

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýslâma giriþin 1123. yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı