DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM -ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde 8 altında Yönetmelik) Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü nün 8. maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosunun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar: I. GENEL HÜKÜMLER Kısa İsim S94/130-7 S97/157-5 S047/ Kapsam 1. Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği" olarak isimlendirilir. 2. Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Programlarında alınacak ders, yapılacak tez çalışması, sınav ve başarı koşulları ile verilecek diplomaları düzenler. II. YÜKSEK LİSANSLA İLGİLİ HÜKÜMLER Yüksek Lisans Dersleri Öğretim ve Süresi S 05/ Yüksek lisans dersleri, bölümlerin önerisi ve fakülte kurulunun onayıyla açılan lisansüstü derslerinden oluşur ve bu konuda Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir. 4. (1) Tezli yüksek lisans öğretimi 21 kredi-saatten az olmamak üzere en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezi hazırlanmasınadayanır.seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.enstitü Kurulu tarafından onaylanması halinde tez çalışması içermeyen yüksek lisans programı açılması mümkündür. Tez çalışması içermeyen yüksek lisans programlarında öğretim en az 42 kredi-saatlik derse,veya 30 kredi-saaten az olmamak üzere en az 10 ders ve bir dönem projesi hazırlanmasına dayanır. (2) Tezli programlarda, yüksek lisans öğretim süresi tam-zamanlı öğrenciler için en az iki, en çok dört dönemdir. Tez çalışması içermeyen yüksek lisans programlarında öğretim süresi en az 12 ay, en çok dört dönemdir. (3) Kısmi-zamanlı öğrenciler için öğrenim süresi, en az üç, en çok altı dönemdir.

2 (4) Ancak, öğrencinin durumu değerlendirilerek aşağıda 5(1) maddesinde tanımlanan tez yöneticisinin önerisi ve bölüm başkanının onayı ile öğretim süresi en çok iki dönem daha uzatılabilir. Bu konuda Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir. (5) Sınamalı öğrencilerin "bilimsel hazırlık dersleri" alırken ve "Lisansüstü İngilizce Hazırlık Programı"nda geçen süreler, yüksek lisans süresinden sayılmaz. (6) Süresinin sonunda öğretim gereklerini tamamlayamamış öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Akademik Danışmanlık, Tez Yöneticiliği, ve Dönem Projesi Yöneticiliği 5. (1) Bir yüksek lisans programına kabul edilmiş öğrencilere, bölüm başkanının onayı ile öğretim üyeleri arasından kayıt yaptığı dönem içinde bir akademik danışman (academic advisor) veya tez yöneticisi (thesis supervisor) atanır ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Tez yöneticisinin atanması ile birlikte, varsa, akademik danışmanın görevi sona erer ve akademik danışmanlık görevleri tez yöneticisi tarafından yürütülür. İhtiyaç halinde Üniversite içinden veya dışından tez yöneticisine araştırma konularında katkıda bulunmak üzere eş tez yöneticisi (co-supervisor) atanabilir. Eş tez yöneticisi atama gerekçeleri ile her iki tez yöneticisinin kendi alanlarında yapmaları beklenen katkı oranları ilgili atama formlarında belirtilir. (2) Tezli yüksek lisans programlarında, yüksek lisans öğrencilerine en geç üçüncü dönemin ders ekleme - çıkarma tarihine kadar, öğrencinin tercihi ve ilgili öğretim üyesinin kabulu doğrultusunda bir tez yöneticisi 5(1) deki usule göre atanır. Aynı tarihe kadar tez yöneticisi tarafindan önerilen ve bölüm başkanı tarafindan onaylanan bir yüksek lisans tez konusu verilir ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Tez konusu onaylanmış öğrenciler her dönem teze kayıt yaptırır. (3) Bir yüksek lisans öğrencisinin tez yöneticisi veya tez konusu, bölüm başkanının onayı ile değiştirilebilir ve konuyla ilgili olarak Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir. (4) Programların dönem projesi içerdiği durumlarda, projenin yapılacağı dönem başında öğrenciye bölüm başkanlığınca bir dönem projesi yöneticisi atanır. Öğrenci dönem projesiyle birlikte en çok bir derse kayıt yaptırabilir tarih ve S05/ sayılı Senato Kararı: 5(4) maddes nde yer alan,öğrenci dönem projesiyle birilikte en çok bir derse kayıt yaptırabiliriz. Kuralın İşletme MBA programı için uygulanmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

3 Dersler Sınavlar ve Değerlendirmeler 6. (1) Akademik danışman veya tez yöneticisi, öğrencinin alacağı dersleri bölümdeki ilgili kurulların kararları çerçevesinde saptar ve öğrenci buna göre kaydını yaptırır. Kayıtta akademik danışman veya tez yöneticisinin, bölüm başkanının ve Enstitü Müdürünün onayları bulunur. (2) Öğrencinin alacağı derslerden en çok bir ders daha önce almamış olduğu lisans derslerinden seçilebilir. Başka bir üniversitede verilmekte olan lisansüstü dersler, DAÜ de kayıtlı bulunduğu programın yürütüldüğü dilde, akademik danışman veya tez yöneticisinin önerisi, bölüm kurulunun uygun görmesi ve Enstitü Müdürünün onayıyla alınabilir. Alınan notların karşılıkları bölüm kurulu ve Enstitü Müdürlüğünce belirlenir. (3) Öğrencilerin aldıkları her ders için dönem notu Tablo I de verildiği gibidir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az "C" notu almış olması gerekir. (4) Herhangi bir dersten "C"den düşük not alarak başarısız olan öğrenci, akademik danışmanının veya tez yöneticisinin onayıyla, zorunlu dersleri tekrar açıldığı dönemde alır. Başarısız olduğu seçmeli dersin yerine aynı dersi veya yeni bir ders alır. (5) Öğrencilerin aynı kodlu dersten iki kez veya herhangi bir zamanda almış olduğu toplam üç dersten başarısız olması durumunda (ikinci alışında geçtiğine bakılmaksızın) Enstitü ile ilişkileri kesilir. (6) Yüksek lisans derslerini başarı ile tamamlamış olması için öğrencinin CGPA'nin en az 3.00 olması gerekir. Derslerini tamamlamış fakat CGPA'yi 3.00' ün altında olan öğrenci en çok dört ek ders alarak CGPA'yini yükseltebilir. Bu dersler, almış olduğu derslerden veya bunların yerine almamış olduğu derslerden seçilebilirler. Bu durumda da CGPA'leri 3.00' ün altında kalan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Yüksek Lisans Tezi 7. (1) Yüksek lisans tezi, en azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün bir çalışma olmalıdır. (2) Her yarıyıl sonunda tez çalışması tez yöneticisi tarafından bölüm başkanının onayıyla Tablo I e göre Yeterli (TP) veya Yetersiz (TU) olarak değerlendirilir. Tez çalışmasının (TU) olarak değerlendirildiği dönemin ardından, öğrencinin arada izin alıp almadığına bakılmaksızın, kayıt olduğu ilk dönemde tez çalışmasından tekrar (TU) notu alması durumunda Enstitü ile ilişkisi kesilir. (3) Tez, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen genel yüksek lisans tezi yazım formuna uygun yazılmış olmalıdır. Madde 8(1) de belirtilen jüri üyelerinin (yedek üye dahil) toplam sayısı kadar tamamlanmış tez nüshası, bölüm başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Tez Jürisi ve 8. (1) Tezin tamamlanarak Enstitü Müdürlüğüne tesliminden en geç bir hafta sonra, Enstitü Müdürü ilgili bölüm başkanının görüşünü de

4 Değerlendirme Dönem Projesi ve Değerlendirme alarak içinde tez yöneticisinin de bulunduğu en az üç, en çok beş asil ve bir yedek öğretim üyesinden oluşan bir tez jürisi atar ve jüri üyelerine tezden birer kopya gönderir. Eş tez yöneticisinin (co-supervisor) bulunduğu tezlerde jüri beş kişiden oluşur. (2) Tez jürisi, Enstitü Müdürünün onaylayacağı bir tarihte toplanır ve aralarından tez yönetici(ler)si haricinde birini jüri başkanı seçer. (3) Aday tezini toplanan jürinin önünde savunur. Tez jürisi, yazılı tezi ve adayın savunmasını değerlendirerek, "Kabul", "Düzeltilerek Kabul", "Tez Savunmasının Yinelenmesi" veya "Ret" kararlarından birini oy çokluğu ile verebilir. Karar, sözlü olarak adaya, yazılı olarak, gerekçeleriyle Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Tezi doğrudan "Ret" edilmiş öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Jüri tarafından verilen Düzeltilerek Kabul ve Tez Savunmasının Yinelenmesi kararlarına bağlı olarak verilen süreler, bu yönetmelikte belirlenen tüm öğrenim sürelerine ek olarak verilir; bu durumda olan öğrenciler programa kayıt yaptırmaya devam ederler. (4) "Düzeltilerek Kabul" kararı verilmiş tezler, en geç bir ay içinde düzeltildikten sonra jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyelerinin, istenen düzeltmelerin yapıldığını ve kabul edildiğini yazılı olarak bölüm başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirmeleriyle tez, "Kabul" edilmiş olur. (5) "Tez savunmasının yinelenmesi" istenen aday, en geç üç ay içinde bir kez daha tez savunmasına girebilir. İkinci kez tez savunmasına giren adayın tez jürisi, başka üyelerden oluşabilir ve 8(1) deki esaslara uygun olarak kurulur. Adayın ikinci kez de başarısız olması halinde Enstitü ile ilişkisi kesilir. (6) Tezi kabul edilmiş olan öğrenci, Enstitü Müdürlüğü nce belirlenen sayıda ciltlenmiş tezi bölüm başkanlığına teslim eder. 9. (1) Tezsiz yüksek lisans uygulamalarında tanımlanan dönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır. (2) Öğrenci bütün derslerini başarmış ve tamamlamış olması koşuluyla, dönem projesini yaz okulu döneminde de alabilir. Dönem sonunda öğrenci projesiyle ilgili hazırladığı raporu üç öğretim üyesinden oluşan bir proje jürisi önünde savunur. Bu jüri, ilgili dönem projesi yöneticisi ve bölüm başkanınca atanacak diğer iki öğretim üyesinden oluşur. Proje jürisi bölüm başkanının onaylayacağı bir tarihte toplanır ve aralarından birini jüri başkanı olarak seçer. Proje jürisi, öğrencinin yazılı raporunu ve savunmasını değerlendirerek, Yeterli (S), Projede Düzeltmeler Yapılması veya Yetersiz (U) kararlarından birini oy çokluğu ile verebilir. Projede düzeltmeler yapılması istenen öğrenci, en geç iki hafta içinde düzeltmeleri yaparak jüri üyelerine verir. Jüri üyelerinin istenilen düzeltmelerin yapıldığını ve kabul edildiğini bölüm başkanlığı na yazılı olarak bildirmeleriyle dönem projesi Yeterli (S) bulunmuş olur.

5 III. DOKTORA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Doktora Dersleri Öğretim ve Süresi S97/157-5 S 05/234-7 S97/157-5 Akademik Danışman, Tez Yöneticisi ve Tez İzleme Komitesi 10. Doktora dersleri, bölümlerin önerisi ve fakülte kurulunun onayıyla açılan lisansüstü derslerinden oluşur ve bu konuda Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir. 11. (1) Doktora programı öğretimi 21 kredi-saatten az olmamak üzere en az 7 ders, yeterlik sınavı ve bir doktora tezi hazırlanmasına dayanır. (2) Doktora programı süresi, tam-zamanlı öğrenciler için en az 4, en çok 10 dönemdir. Kısmi-zamanlı öğrenciler için, Doktora Programı süresi en az 6, en çok 14 dönemdir. (3) Ancak, öğrencinin durumu değerlendirilirken, aşağıda 12(1) maddesinde tanımlanan tez yöneticisinin önerisi, bölüm başkanının onayı ile bu süreler en çok iki dönem daha uzatılabilir. Bu konuda Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir. (4) Sınamalı öğrencilerin "bilimsel hazırlık dersleri" ve "Lisansüstü İngilizce Hazırlık Programında" geçen süreler doktora süresinden sayılmaz. (5) Almakla yükümlü olduğu kredili derslerini dört yarıyıl sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (6) Süresinin sonunda program gereklerini tamamlayamamış öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir (1) Bir doktora programına kabul edilmiş öğrencilere bölüm başkanı nın onayı ile öğretim üyeleri arasından kayıt yaptığı dönem içinde bir akademik danışman (academic advisor) veya tez yöneticisi (thesis supervisor) atanır ve Enstitü Müdürlüğü'ne bildirilir. İhtiyaç halinde üniversite içinden veya dışından tez yöneticisi ne araştırma konularında katkıda bulunmak üzere eş tez yöneticisi (co-supervisor) atanabilir. Eş tez yöneticisi atama gerekçeleri ile her iki tez yöneticisinin kendi alanlarında yapması beklenen katkı oranları ilgili atama formlarında belirtilir. (2) Doktora öğrencilerine en geç 'yeterlik sınavı' tarihinden iki hafta öncesine kadar, öğrencinin tercihi ve ilgili öğretim üyesinin kabulu doğrultusunda bir tez yöneticisi 12(1) deki usule göre atanır tarih ve 03/303-3 Sayılı ÜYK Kararı: Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren tezini tamamlayıp Lisansüstü Eğitim Öğretim Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ne teslim etmiş olan ve makalesini yayınevine göndermiş olan Doktora (PHD) öğrencilerinden; a) Normal öğrenim sürelerini doldurmamış olan öğrencilerin teze kayıt yapmaları ve bu öğrencilerden dönem ücretinin 1/8 nin talep edilmesine; b) Uzatma dönemlerini kullanmakta olan öğrencilerin teze kayıt yapmalarına,ancak bu öğrencilerden dönem ücreti talep edilmemesine; tarih ve 03/321-5 Sayılı ÜYK Kararı: Üniversite Yönetim Kurulu nun 21 ocak 2003 tarih ve sayılı kararına ilave olarak c) Sürelerini tümden doldurulmuş olan öğrencilerin kayıt yapmadan, yayın bekleme durumuna alınmalarına ve kendilerine öğrenci statüsü verilmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6 (3) En geç aynı tarihe kadar, Madde 15(1) de belirtildiği şekilde bir tez izleme komitesi atanır, ve öğrenci ve tez yöneticisi tarafından önerilen bir tez konusu, onay için bu komiteye sunulur. (4) Bir doktora öğrencisinin tez yöneticisi veya tez konusu bölüm başkanının onayı ile değiştirilebilir ve Enstitü Müdürlüğü bilgilendirilir. Dersler Sınavlar ve Değerlendirmeler Doktora Yeterlik Sınavı 13. (1) Akademik danışman veya tez yöneticisi, öğrencinin alacağı dersleri bölümdeki ilgili kurulların kararları çerçevesinde saptar ve öğrenci buna göre kaydını yaptırır. Kayıtta akademik danışman veya tez yöneticisinin, bölüm başkanının ve Enstitü Müdürü'nün onayları bulunur. (2) Öğrencinin alacağı dersler, daha önce alınmamış lisansüstü derslerinden seçilir. Başka bir üniversitede verilmekte olan lisansüstü dersler, DAÜ de kayıtlı bulunduğu programın yürütüldüğü dilde, tez yöneticisinin önerisi, bölüm kurulunun uygun görmesi ve Enstitü Müdürünün onayıyla alınabilir. Alınan notların karşılıkları bölüm kurulu ve Enstitü Müdürlüğünce belirlenir. (3) Öğrencilerin aldıkları her ders için dönem notu Tablo I de verildiği gibidir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az "B" notu almış olması gerekir. (4) Herhangi bir dersten "B"den düşük not alarak başarısız olan öğrenci, akademik danışmanın veya tez yöneticisinin onayıyla, zorunlu dersleri tekrar açıldığı dönemde alır. Başarısız olduğu seçmeli dersin yerine aynı dersi veya yeni bir ders alır. (5) Öğrencilerin aynı kodlu dersten iki kez, veya herhangi bir zamanda almış olduğu toplam iki dersten başarısız olması durumunda (ikinci alışında geçtiğine bakılmaksızın) Enstitü ile ilişkileri kesilir. 14. (1) Madde 11(1) de belirtilen en az ders yükümlülüklerini tamamlayan öğrenciler bir sonraki dönemin kayıt süresinde doktora yeterlik sınavına kayıt yaptırır.. (2) Enstitü Müdürü ilgili bölüm başkanının görüşünü de alarak içinde tez yöneticisinin de bulunduğu üç asil ve bir yedek öğretim üyesinden oluşan bir yeterlik jürisi atar. Eş tez yöneticisi (cosupervisor) bulunduğu tezlerde jüri beş kişiden oluşur. Yeterlik sınavının merkezi yapıldığı durumlarda Bölüm Lisansüstü Komisyonu sınavı düzenler ve değerlendirir. (3) Yeterlik sınavları, her dönemin ders kesiminden önceki 15 gün içinde bölüm başkanınca belirlenen tarihlerde yapılır.. (4) Sınav, yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilir. (5) Jüri, öğrenciyi "Başarılı" (QS) veya "Başarısız" (QU) olarak değerlendirir ve Enstitü Müdürlüğünü bilgilendirir. (6) Başarısız olan öğrenci yeterlik sınavına bir sonraki dönemde tekrar kayıt yaptırır. doktora yeterlik jürisi 14(2) ye göre, mümkünse aynı üyelerden oluşacak şekilde, tekrar atanır. (7) Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile

7 ilişkisi kesilir. Tez İzleme Komitesi Tez Konusu Önerisinin Onayı Doktora Tezi 15. (1) Tez konusu önerisi hazır olan öğrenci için tez yöneticisinin görüşleri doğrultusunda bölüm başkanının önerisi ve Enstitü Müdürlüğü nün onayı ile bir tez izleme komitesi oluşturulur. (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez yöneticisinden başka ilgili bölüm içinden ve mümkünse dışından birer üye yer alır. Eş tez yöneticisinin olması durumunda, eş tez yöneticisi dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz. (3) Tez izleme komitesi nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 16. (1) Tez konusu önerisi yazılı bir rapor halinde hazır olan öğrenci, tez yöneticisinin onayı ile bir dilekçe ve raporunun kopyası ile bölüm başkanlığına savunma talebinde bulunur. Tez izleme komitesinin kurulmasını takiben, sözlü savunma tarihi bölüm başkanlığınca ilan edilir, ve tez konusu öneri raporunun kopyaları komite üyelerine dağıtılır. Tez izleme komitesinin kuruluşundan sonraki en geç 15 gün içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez konusu önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bu savunma sınavı dinleyicilere açıktır ve sadece tez izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi dinleyicilere kapalı olarak, tez önerisi hakkında kararını verir. (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili bölüm başkanlığı onayı ile Enstitü Müdürlüğü ne bildirilir. (3) Tez konusu önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez yöneticisi ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez yöneticisi ile devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, tez yöneticisi ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez konusu önerisi savunmasına alınır. Tez konusu önerisi bu son savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Tez konusu önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her yarıyılda birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından Başarılı veya Başarısız olarak belirlenir. Bu karar doğrultusunda tez yöneticisi öğrencinin dönem sonu tez notunu verir. 17. (1) Doktora tezinde; (a) Bilime yenilik getirme (b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme

8 (c) Bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır. (2) Tez çalışmalarının belirli bir süresi fakülte kurulu onayıyla bir başka Üniversite veya araştırma kurumunda gerçekleştirilebilir. (3) Her dönem sonunda tez çalışması tez yöneticisi tarafından, Madde 16(1) de belirtildiği gibi Yeterli (TP) veya Yetersiz (TU) olarak değerlendirilir. Tez çalışmasının (TU) olarak değerlendirildiği dönemin ardından, öğrencinin arada izin alıp almadığına bakılmaksızın, kayıt olduğu ilk dönemde tekrar tez çalışmasından (TU) notu alması durumunda Enstitü ile ilişkisi kesilir. (4) Tez, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen lisansüstü tez yazım formuna uygun olarak yazılmış olmalıdır. Madde 18(2) de belirtilen jüri üyelerinin (yedek üye dahil) toplam sayısı kadar tamamlanmış tez nüshası bölüm başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Tez Jürisi ve Değerlendirme 18. (1) Tez jürinin atanabilmesi için adayın "Citation Index" ve/veya uluslararası tanınmış indeksler tarafindan taranan bir dergide tezi ile ilgili yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayını olması gerekir. (2) Tezin tamamlanarak Enstitü Müdürlüğüne tesliminden en geç bir hafta sonra, Enstitü Müdürü ilgili bölüm başkanının görüşünü de alarak içinde tez yöneticisinin de bulunduğu ve en az birinin Üniversite dışından seçileceği, en az üç, en çok beş asil ve bir yedek öğretim üyesinden oluşan bir tez jürisi atar ve jüri üyelerine tezden birer kopya gönderir. Eş tez yöneticisi (co-supervisor) bulunduğu tezlerde jüri 5 kişiden oluşur. (3) Tez jürisi, Enstitü Müdürünün onaylayacağı bir tarihte toplanır ve aralarından tez yöneticisi(leri) haricinde birini jüri başkanı seçer. (4) Aday tezini toplanan jürinin önünde savunur. Tez jürisi, yazılı tezi ve adayın savunmasını değerlendirerek "Kabul", Düzeltilerek Kabul", "Tez Savunmasının Yinelenmesi" veya "Ret" kararlarından birini oy çokluğu ile verebilir. Karar sözlü olarak adaya, yazılı olarak da gerekçeleriyle Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Tezi doğrudan "Ret" edilmiş öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Jüri tarafından verilen Düzeltilerek Kabul ve Tez Savunmasının Yinelenmesi kararlarına bağlı olarak verilen süreler, bu yönetmelikte belirlenen tüm öğrenim sürelerine ek olarak verilir; bu durumda olan öğrenciler programa kayıt olmaya devam ederler. (5) "Düzeltilerek Kabul" kararı verilmiş tezler, en geç üç ay içinde düzeltildikten sonra jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyelerinin, istenen düzeltmelerin yapıldığını ve kabul edildiğini yazılı olarak bölüm başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirmeleriyle tez, "Kabul" edilmiş olur. (6) "Tez savunmasının yinelenmesi" istenen aday, en geç altı ay içinde bir kez daha tez savunmasına girebilir. İkinci kez tez savunmasına giren adayın tez jürisi, başka üyelerden oluşabilir ve 18(2) deki esaslara uygun olarak atanır. Adayın ikinci kez de

9 başarısız olması halinde Enstitü ile ilişkisi kesilir. (7) Tezi kabul edilmiş olan öğrenci, Enstitü Müdürlüğü nce belirlenen sayıda ciltlenmiş tezi bölüm başkanlığına teslim eder. IV. MEZUNİYET VE DİPLOMALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Mezuniyet 19. Yüksek lisans ve doktora programları için öngörülen tüm koşulları yerine getiren öğrencilerin mezuniyetleri Enstitü Müdürü nün önerisi ve Rektör ün onayıyla kesinlik kazanır. Diplomalar 20. (1) Mezuniyetleri kesinleşen lisansüstü öğrencilerine, Tüzüğün 11. maddesinde belirlenen diplomalardan biri verilir (2) Mezuniyetleri kesinleşen doktora öğrencilerine doktora diploması (Ph.D.) verilir. (3) Diplomalarda, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzaları ile, Üniversitenin mühür ve soğuk damgası bulunur. (4) Mezun öğrenciler, Senato tarafından saptanan diploma harçlarını ödemekle yükümlüdürler. Misafir ve Özel Öğrencilere Verilecek Belge Disiplin İşleri Açık Olmayan Konular 21. "Misafir Öğrenciler" ve "Özel Öğrenciler"e herhangi bir diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sadece aldığı dersleri ve notlarını gösteren bir belge verilir. 22. Enstitü öğrencilerinin her türlü disiplin işlemlerinde "DAÜ Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 23. Bu Yönetmelikte, açıkça belirtilmeyen konularda "DAÜ Öğretim ve Sınav Tüzüğü" hükümleri geçerlidir. Hiçbir yerde belirtilmeyen konularda Enstitü Kurulu yetkilidir. V. SON HÜKÜMLER Yürütme Yetkisi Yürürlük 24. Bu Yönetmelik, DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür. 25. Bu Yönetmelik, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Tablo I: Lisans ve lisansüstü programlarda kullanılan notlar Harf Notu Katsayı A 4.00

10 A B B 3.00 B C C 2.00 C D D 1.00 D F 0.00 NG 0.00 I W S U NG TP TU TS TI TR TJ QS QU Eksik Dersten Çekilme Yeterli Yetersiz Devamsızlıktan Başarısız Dönem sonu tez çalışması yeterli Dönem sonu tez çalışması yetersiz Tez savunması kabul Tez savunması düzeltilerek kabul Tez savunmasının yinelenmesi Tez savunması red Doktora yeterlik sınavında başarılı Doktora yeterlik sınavında başarısız

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden:

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: 19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 15 Kasım 2012 / 28468 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Yakın Doğu Üniversitesi ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm Sayfa 1 / 9 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 YÖNETMELİK İstanbul Bilim Üniversitesinden: İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 15 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28973 YÖNETMELİK Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı