ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE. Yücel Candemir 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE. Yücel Candemir 1"

Transkript

1 ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE. Yücel Candemir 1 SUMMARY Transportation is a critically important sector with a key function in economic activities. Perhaps more important than that the mistakes committed during the construction of the infrastructure of such a sector have no chance to be corrected and the cost of this very expensive infrastructure to the economy (and society) amounting to exceedingly high figures. Furthermore, transportation is a sector in interaction with the rest of the economy commodity-producing sectors. Ill-planned transport infrastructures will inevitably misguide the economy. For these reasons, sound planning and operation of this very important sector is so vital. Today there is only one way of securing this function: those who are deemed to plan and operate this sector have to be equipped with skills and vision to assess what they are doing. This comes to mean transportation education. Transportation is an activity which is in interaction with other sectors in a context of multi-disciplinarity and inter-disciplinarity. This property is very apparent in countries which carry out transportation education and training at an advanced level. USA is in the leading of this picture, with her universities having been initiated the transportation engineering programmes 30 or so years ago to reflect this multi-disciplinary, interdisciplinary character. Transportation activity is clearly an engineering industry by producing vehicles and vessels in parallel with man s starting to transform himself and the environment he lives in by producing technology in the living process and as these vehicles and vessels capable of being operated in a particular infrastructure only. But, at the same time the environment in which this activity takes place is bound to be ruled by conditions of market economy. And the paradoxical side of the case is that the forces of market economy work in response to demand and that the transport demand comes out as a derived demand in the sense of a response to the demand of other goods and services, but the fact that this does not mean to end up necessarily with a sound optimisation.the result is that transport planning is a sine qua non with respect to the political preferences regarding transport. This cannot be properly done with people without any background in proper transport education. ÖZET Ulaştõrma kesimi, iktisadi etkinlikler bütünü içinde anahtar rolü / işlevi üstlenen kritik önemde bir kesimdir. Belki bundan daha da önemlisi, böyle bir kesimin özellikle altyapõsõnõn inşasõ sõrasõnda yapõlacak yanlõşlarõn bir daha düzeltilme şansõnõn olmamasõ ve yapõmõ çok pahalõ olan bu altyapõ maliyetinin ekonomiye (ve topluma) bedelinin çok büyük rakamlara erişmesidir. Ayrõca, ulaştõrma, ekonominin geri kalan (mal üreten) 1 Emekli İktisat Profesörü, İ.T.Ü. İşletme Fakültesi, Maçka, İstanbul. 110

2 kesimleri ile de etkileşim içinde olan bir kesimdir. Yanlõş planlanan ulaştõrma altyapõlarõnõn ekonomiyi de yanlõş yönlendirmesi kaçõnõlmaz olacaktõr. Bu nedenlerle, bu çok önemli kesimin doğru planlanmasõ ve doğru işletilmesinin önemi de o kadar büyüktür. Günümüzde bunu sağlamanõn yolu tektir: bu kesimi planlayacak ve işletecek olanlarõn yaptõklarõ işi çok yönlü boyutlarõ içinde değerlendirebilecek şekilde cihazlandõrõlmõş olmalarõ. Bunun adõ ulaştõrma eğitimidir. Ulaştõrma, yukarõda da değinildiği gibi, ekonominin diğer kesimleriyle etkileşim içinde olan ve bu etkileşimin analizinin kendisini çok-disiplinlilik ve disiplinler-arasõlõk şeklinde gösterdiği bir etkinliktir. Günümüzün ulaştõrma eğitim ve öğretimini ileri düzeyde yapan ülkelerinde bu özellik çok belirgindir. Bu ülkelerin başõnda, bu özelliğin çok iyi yansõtõldõğõ ulaştõrma mühendisliğini 30 yõl kadar önce başlatan üniversiteleriyle, ABD gelmektedir. Ulaştõrma etkinliği, insanõn toplumsal yaşamõn gelişme süreci içinde teknoloji üreterek kendisini ve yaşadõğõ çevreyi dönüştürmeye başlamasõ ile koşut olarak araç üreten ve bu araçlarõn ancak belirli bir altyapõ (yollar, köprüler, limanlar, hava alanlarõ, tüneller, vb.) üzerinde işletilebilmesi ile çok belirgin biçimde bir mühendislik endüstrisidir. Ama aynõ zamanda, bu etkinliğin içinde yer aldõğõ çevre, genel olarak, piyasa ekonomisi kurallarõnõn egemen olduğu bir çevredir. Ve konunun paradoksal yanõ, piyasa ekonomisi kurallarõnõn talebe bağlõ olarak çalõştõğõ ve ulaştõrma talebinin başka mallarõn ve hizmetlerin talebine bağlõ olmak anlamõnda bir türev talep olarak ortaya çõktõğõ, ama bunun mutlaka doğru bir optimizasyon ile sonuçlanmasõ anlamõna gelmediği olgusu ile karşõlaşõlmasõdõr. Bunun sonucu, ulaştõrma ile ilgili politik tercihlerde ulaştõrma planlamasõnõn işin olmazsa olmazõ durumuna gelmiş olmasõdõr. Bu ulaştõrma eğitimi almamõş insanlarõn işi olamaz. 1. İktisadi etkinlikler, kesimler ve ulaştõrma. Bir ekonomi, içinde bulunduğu coğrafyada yaşayan insanlarõn yaşamak için gereksindikleri mallarõ ve hizmetleri üreten çeşitli etkinliklerden oluşan bir örgütlü bütündür. Bu etkinlikler, bir genel sõnõflamada tarõm, sanayi ve hizmetler gibi kesimlere ayrõlõrlar. Bu kesimlerin gerek birbirlerine gereksindikleri / talep ettikleri çõktõ ve girdiyi sağlamak (olayõn üretim yüzü), gerekse insanlarõn / tüketicilerin talep ettikleri mal ve hizmetleri sunmak (olayõn tüketim yüzü) gibi işlevleri üstlendiklerini ve bu anlamda birbirleriyle belli bir etkileşim içinde olduklarõnõ görürüz. Böylesi bir çerçevede, kuşkusuz, bütün coğrafi ölçeklerde, üretim zincirleri boyunca her yerde kendini gösteren varlõğõyla ulaştõrma ekonomide çok önemli bir işlev üstlenir. Bu yüzüyle ulaştõrma üretim-tüketim halkasõnõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. Böyle bir açõdan ele alõndõğõnda, iktisadi etki göstergeleri, ulaştõrma hizmetleri ile ekonominin geri kalan kõsmõ arasõndaki ilişkileri (etkileşimi) görmemize olduğu kadar bu tür bir etkinliğin iktisadi ağõrlõğõnõ ölçmemize de yardõmcõ olur. Çok basit bir tablo ile ne söylemek istediğimizi anlatmaya çalõşalõm. 111

3 Yaygõn iktisadi etki göstergeleri Etkinlik Ölçeğe-özel göstergeleri göstergeler (Üretim faktörleri) Mikro Yarõ makro Çõktõ / Sermaye Ulaştõrma kesimi geliri / yerel gelir Çõktõ / Gayrisafi Yurtiçi Çõktõ / Emek Sermaye / Emek Çõktõ / yerel gelir Hasõla (GSYİH) Etkinlik, genellikle çõktõnõn girdiye oranõyla ya da her girdi birimi başõna çõktõ ile tanõmlanõr. Ulaştõrma açõsõndan etkinlikte türel değişmeler, büyük ölçüde ne taşõndõğõna, taşõma uzaklõğõna (mesafeye), gereksinilen lojistiğin derecesi ve karmaşõklõğõna olduğu kadar ölçek ekonomilerine de bağlõdõr. Yük ulaşõm zincirleri, çoğu zaman ideal ya da mükemmel bir dengeden çok maliyet-etkin ve zaman-etkin türlerin tamamlayõcõlõğõna bağlõdõr. Bu açõdan deniz ulaştõrmasõ hala hacimli yükleri uzak mesafelere taşõmanõn en maliyet-etkin yoludur. Öte yandan, uzak mesafeler için diğer türlere karşõ geçilemez bir zaman-etkin olarak kabul ediliyorsa da, pahalõ bir seçenek olarak kalmaya devam etmektedir. Bu bakõmdan, dikey bütünleşme ya da ulaştõrma etkinliklerinin üreticiler tarafõndan kullanõlmasõ, girdiler üzerinde dolaysõz kontrol edinerek bu iki etkinlik ölçüsü için arayõşlarõnõ betimler. Ulaştõrma sistemleri ile onlarõn içinde bulunduklarõ iktisadi çerçeve arasõndaki ilişki, taşõyõcõlar ve firmalarõn geçmekte olduklarõ yeniden yapõlanma biçimlerine bakõldõğõnda açõğa çõkar. En iyi şekilde tam-zamanõnda-üretim uygulamalarõnõn kazandõğõ itibar ile tanõmlanabilecek olan yapõsal değişimler, birbirine rakip ama hala etkin iki güç tarafõndan ateşlenir: taşõyõcõlar bir yandan gittikçe artan ihtiyacõn doğurduğu taleb i (customized demand) karşõlamaya çalõşõrken beri yandan da ölçek ekonomilerini yakalamaya çalõşõrlar. Faktör ikamesi üretim maliyetini azaltmak ve daha büyük etkinlik kazanmanõn en kabul gören yoludur. Emeği sermaye ve teknolojiyle ikame ederek yükün konteynerleştirilmesi olayõn iyi bir açõklamasõnõ oluşturur. Bunun gibi sermaye-yoğun ulaştõrma yöntemleri için sermaye üretkenlik ölçülerinin ciddi önemi vardõr; o zaman bir çõktõ / sermaye oranõ yaygõn biçimde kullanõlõr. Bir çõktõ / emek oranõ aynõ üretkenlik ölçümünü fakat emek girdisi için yaparken (bu tür bir gösterge sistemdeki her bir üretim faktörü için kullanõlabilir), bir sermaye / emek oranõ sermaye ve emek üretkenliği arasõndaki ilişkide hangi faktörün üstünlüğünün bulunduğunu ölçmeye yönelir. Bu nedenle, bu göstergeler üretim süreci içinde faktörlerin göreli ağõrlõklarõnõ anlamamõza yarar. Ulaştõrmanõn ekonomi içindeki rolünü değerlendirmede daha ölçeğe-özel göstergeler de kullanõlabilir. Yük taşõmasõnõn hem daha büyük iktisadi kapsamdaki oluşumlara katkõda bulunduğunu ve hem de bunlar tarafõndan ateşlendiğini bilerek yük çõktõsõ makroiktisadi göstergelerle karşõlaştõrõlabilir: bir çõktõ / GSYİH oranõ iktisadi etkinlik ile yük trafiği arasõndaki iktisadi ilişkiyi, başka bir deyişle trafik yoğunluğunu ölçer. Yerel düzeyde, yerel ekonomi içinde ulaştõrma endüstrisinin statüsü bir ulaştõrma kesimi 112

4 geliri / yerel gelir oranõ ile belirlenir. Son olarak, yine bir mikro ölçekte, yük çõktõsõnõn göreli üretim değerinin bir ölçüsü bir çõktõ / yerel gelir oranõ ile belirlenir. Bu gibi göstergelerin uygulanmasõnõn temelindeki nedenler çok çeşitlidir. Etkinlik göstergeleri yatõrõm getirilerini ve ulaştõrma sistemlerinin maliyet / sübvansiyon karşõlamayabilme yeteneğini ölçmek kadar, projeleri yürütebilme sorunlarõyla uğraşabilmesinin de değerli araçlarõnõ oluştururlar. Bu tür göstergelerin bazõlarõnõ da kullanan girdi-çõktõ analizleri Toplam Faktör Üretkenliği (TFÜ) gibi toplam iktisadi etki indekslerinin ve üretkenlik değerlendirme kavramlarõnõn geliştirilmesine ve üretkenlik kazançlarõnõn kaynaklarõnõn anlaşõlmasõna da yarar. 2. Ulaştõrma kesiminin yeri, işlevi ve özellikleri Ulaştõrma kesimi, ülkenin gelişme ve refahõnõ etkileyecek özellikleriyle ekonominin önemli bir bileşenidir. Ulaştõrma sistemleri etkin olduklarõnda, ekonominin her köşesini etkileyen iktisadi ve sosyal fõrsatlar ve yararlar sağlarlar. Ulaştõrma sistemleri yetersiz olduklarõnda, azalan ya da kaçõrõlan fõrsatlar olarak bir iktisadi maliyetlere yol açarlar. Ulaştõrma ihmal edilemeyecek önemli bir sosyal ve çevre yükünü de taşõr. Ulaştõrmanõn iktisadi etkileri dolaysõz ve dolaylõ olabilir: Dolaysõz etkiler ulaştõrmanõn daha büyük pazarlar ve zaman ve maliyetten tasarruf sağladõğõ erişilebilirliği ile ilgilidirler. Dolaylõ etkiler mallarõn fiyatlarõnõn düştüğü ve / veya çeşitliliklerinin arttõğõ iktisadi çarpan etkisiyle ilgilidirler. Devingenlik (mobilite), iktisadi etkinliğin yolcular, yük ve bilişim tarafõndan paylaşõlan bir işlev olarak bir yerden diğerine gitme temel gereksinimini karşõlayan en temel ve önemli özelliğidir. Bütün ekonomiler aynõ devingenlik düzeyinde değildirler. Buna göre devingenlik bir toplum ilerlerken gelişme sürecinin içinden geçtiği dönüşümün değişmez bir göstergesi olmaktadõr. Azalan devingenlik gelişmeyi engellerken artan devingenlik gelişme için bir katalizör olmaktadõr. Bu devingenliği sağlayan bir endüstri olarak ulaştõrma kesimi alõcõlarõna hizmetlerini sağlamakta, insanlarõ istihdam etmekte ve ücretler ödemekte, sermayeye yatõrõm yapmakta ve gelir yaratmaktadõr. Bu haliyle ulaştõrma kesiminin iktisadi önemi makrove mikro-iktisadi açõlardan değerlendirilebilir: Makro-iktisadi düzeyde (ulaştõrmanõn bütün bir ekonomi içindeki yerinde), ulaştõrma ve onun sağladõğõ devingenlik bütün bir ekonomideki çõktõ düzeyi, istihdam ve gelir ile ilintilidir. Mikro-iktisadi düzeyde (ulaştõrmanõn ekonominin belli parçalarõ içindeki yerinde), ulaştõrma üretici, tüketici ve üretim maliyetleri ile ilintilidir. Böylece belirli ulaştõrma etkinliklerinin ve altyapõsõnõn önemi ekonominin her kesimi için değerlendirilebilir. Ulaştõrma üreticiler ve tüketiciler arasõndaki karmaşõk bir ilişkiler ağõ içinde üretim faktörlerini birbirine bağlar. Sonuç bölgesel (küresel düzeyde alõndõğõnda, ülkesel) göreli üstünlüklerin olduğu kadar ölçek ekonomilerinin de sömürülmesi yoluyla üretimin daha etkin bir dağõlõmõdõr. Böylece, daha etkin bir dağõlõm sonucu, doğal 113

5 kaynaklarõn, sermayenin ve emeğin üretkenliğinin artmõş olmasõdõr. Bir başka deyişle, iktisadi büyümenin / gelişmenin ulaştõrmanõn gelişmesiyle artan bir şekilde bağlantõlõ olduğu kabul edilebilir. 3. Ulaştõrma etkinliklerinin iktisadi analizi. Yukarõda ana çizgileri ile ekonomi ve iktisadi etkinlikler içindeki yerini göstermeye çalõştõğõmõz ulaştõrma etkinliklerinin iktisadi analizi çeşitli yaklaşõmlara konu olabilmektedir. Bu, iktisadi analiz yöntemi olarak, temelde, yukarõda da kõsmen değinilen makro ve mikro yaklaşõmlar olabileceği gibi, bu iki ana başlõk altõnda Ulaştõrma kesiminin ekonominin geri kalan kõsmõyla, Ulaştõrma kesiminin ekonominin diğer kesimlerinden biriyle Ulaştõrma kesiminin kendi içinde ya da Ulaştõrma kesiminin uluslar arasõ ekonomi içindeki yeri ile ilgili bir analizi olabilir. Aynõ şekilde, mikro ve makro iktisadi analizin örtüştüğü durumlar da iktisadi analizin çalõşma alanõna girmektedir. Böyle bir çerçevede bakõldõğõnda, yapõlacak analizin İktisadi büyümenin motoru olabilecek kesimlerin belirlenmesine Kesime ilişkin ulaştõrma gereklerinin ve yatõrõmlarõnõn değerlemesinin yapõlmasõna Alternatif ulaştõrma yatõrõmlarõnõn bir diğerine olan ağõrlõğõnõn ölçülmesine Seçeneklerin iktisadi gelişme etkilerinin belirlenmesine odaklanmasõ gerekir. Ulaştõrmanõn çağdaş evrimi her zaman iktisadi gelişmeye bağlanmõştõr. Ulaştõrma altyapõlarõnõn inşasõ da kendisiyle bağlantõlõ bir sanayinin gelişmesine yol açmõştõr otomobil yapõmõ, hava ulaşõm firmalarõ vb. gibi. Ulaştõrma kesimi mal ve hizmetlerin üretiminde de bir iktisadi faktör olarak belirir; iktisadi etkinliklerin katma-değerine katkõ yapar, ölçek ekonomilerini kolaylaştõrõr, toprak (gayrimenkul) değerlerini ve bölgelerin coğrafi uzmanlaşmasõnõ etkiler. Ulaştõrma hem şekil veren bir faktördür, hem de iktisadi etkinliklerin bir sonucudur. Uygulamadaki veriler ulaştõrmanõn öneminin artmakta olduğunu göstermektedir. Bu konu ile ilgili aşağõdaki çağdaş trendler saptanabilir: Talep artõşõ. Yirminci yüzyõlda, diğer herhangi birinden daha çok olmak üzere, bireysel (yolcu) talep kadar yük devingenliğine bağlõ talebin önemli ölçüde artõşõna tanõk olmuştur. Bu artõş, taşõnan daha büyük sayõda yolcu ve yükle birlikte bunlarõn daha uzak mesafeler boyunca taşõnmasõnõn da ortak bir sonucudur. Son trendler hala seyahatlerin sayõsõnõn ve ulaştõrma talebine hizmet eden geniş bir türler çeşitliliğinin çoğalmasõna yol açan devamdaki bir sürecin varlõğõnõ göstermektedir. Maliyetlerin düşürülmesi. Çeşitli ulaşõm türlerinin sahip olunmalarõ ve işletilmeleri (örneğin, gemiler ve uçaklar) çok pahalõ olsa da, taşõna birim başõna maliyetler son dönemlerde önemli ölçüde 114

6 düşmüştür. Bu, daha uzak mesafeleri aşma ve mekanõn göreli üstünlüklerini daha da kullanma olanağõnõ işaret etmektedir. Yine de, bu süreç daha uzak mesafelerde daha düşük maliyetler ortaya çõkarken, ulaştõrmanõn rolünü küçültmekten çok uzaktõr. Sonuç olarak, ulaştõrma etkinliklerinin ekonomideki payõ zaman içinde sabit kalmõştõr. Altyapõnõn genişlemesi. Yukarõdaki iki trend hem nicel hem de nitel olarak ulaştõrma altyapõlarõ gereksemesini açõk bir biçimde artõrmõştõr. Karayollarõ, limanlar, hava alanlarõ, telekomünikasyon kolaylõklarõ ve boru hatlarõ, yeni alanlara hizmet etmek ve mevcut ağlara kapasite eklemek üzere, önemli ölçüde artmõştõr. Böylece, ulaştõrma altyapõlarõ, belirgin biçimde gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, toprak kullanõmõnõn önemli bir bileşeni olmuşlardõr. Bu çağdaş trendlerin karşõsõnda ekonominin yerel farklõlaşmasõnõn önemli bir parçasõ, kaynaklarõn (ham maddeler, sermaye, işgücü ve bilgi, vb.) nerede bulunduğu ve ne kadar iyi dağõtõlabilecekleri sorunu ile ilgilidir. Ulaştõrma geçekleri, kaynaklarõ bol olduklarõ yerlerle kõt olduklarõ yerler arasõnda, ama ancak ortadaki kõsõtlar karşõlanabilecekse, dağõtmak için kurulmuşlardõr. Sonuç olarak, ulaştõrmanõn küresel, ulusal ve bölgesel iktisadi oluşumlarõ etkileyen yeni koşullarda oynayacağõ önemli bir rolü vardõr. Bireylerin, kurumlarõn ve şirketlerin sosyo-ekonomik yaşamõna bir stratejik altyapõ öyle yerleşmiştir ki tüketiciler için çoğu kez görünmeyen, ama bütün iktisadi ve sosyal fonksiyonlarõn her zaman bir parçasõ olan bir şeydir. Ulaştõrmanõn anlaşõlabilir görünmezliği etkinliğinden elde edilirken bu çelişkilidir (paradoksaldir). Eğer ulaştõrma etkinlikleri kesilirse ya da işlemeleri sona ererse, sonuçlar dramatik olabilir. 4. Ulaştõrma öğretim ve eğitimi. Yukarõda temel iktisadi özellikleri özetlenmeye çalõşõlan ulaştõrma etkinliğinin, günümüzün gelişme koşullarõnõn gereklerini yerine getirebilmesi, hõzla gelişen bir teknoloji ve onu besleyen bilimsel gelişme ile bağlarõnõn söz konusu gelişmenin hõzõna ayak uydurabilmesine bağlõdõr. Bunun yapõlabilmesinin de yolu tekdir. O yol da, ulaştõrma kesiminin üzerinde işleyeceği altyapõnõn planlanmasõ ve inşasõnõn, o altyapõ üzerinde işleyecek sistemlerin, araçlarõn ve bunlarõ işletecek ve çalõştõracak ulaştõrma işletmelerinin sistemin gereklerini yerine getirecek düzeyde bilgi sahibi olmalarõnõn sağlanmasõdõr. Bunu sağlamanõn yolu da ulaştõrma öğretimi ve eğitimidir. Nitekim bu yol dünyanõn bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin tuttuğu yoldur. Biz burada öncelikle ulaştõrmada belli beceri kazandõrõlmõş insan gücüne olan gereksinim ve bunun öğretim ve eğitimi nedir? sorusuna yanõt aramak zorundayõz. Sonra da böyle bir gereksinimin karşõlanmasõ için neler yapõlmaktadõr ve yapõlmasõ gerekir? sorularõnõn yanõtlanmasõ gerekecektir. Tabii, bu yapõlõrken ulaştõrma arz ve talebi belirleyici çerçeve olarak kabul edilecektir daha önceki paragraflarda yapõlan açõklamalarõn varlõk nedeni de zaten budur. 115

7 Ulaştõrma öğretimi, ulaştõrmacõlõğõ meslek olarak seçeceklerin, bütün diğer mesleklerde olduğu gibi, ama belki onlardan daha da farklõ özellikleri gerekli kõlan bir disiplindir. Bunun nedeni de ulaştõrma etkinliğinin kendisinden ya da bu etkinliğin farklõ özelliklerinden kaynaklanõr. Gerçekten de ulaştõrma, ekonominin diğer kesimlerinden, örneğin tarõmdan, sanayiden ya da diğer hizmetler kesimlerinden daha farklõ özelliklere sahip olan bir etkinlik alanõdõr. Bu özellikleri şöyle özetlememiz mümkündür: Ulaştõrma her şeyden önce teknoloji kökenli bir mühendislik endüstrisidir. Ulaştõrma günlük yaşamõmõzõn içinde sürekli var olan ve onun ayrõlmaz bir parçasõ olan bir etkinliktir gürültüsü ile, çevre etkileri ile, vb. Başka bir deyişle, ulaştõrma, başka herhangi bir kesimden daha fazla olmak üzere, tipik bir dõşsallõklar endüstrisidir. Ulaştõrma bütün diğer kesimlerle doğrudan bağlantõlõ, onlarõ etkileyen ve onlardan etkilenen bir kesimdir. Ulaştõrma, kendi çalõşmasõnõ sağlayacak olan araçlarõn üzerinde çalõşacağõ / işleyeceği ve kendine özgü özellikleri olan bir özel altyapõyõ gerektirir. Şimdi, bütün bu özellikleri ile ve yine belli ölçülerde diğer kesimlerden farklõ olarak, ulaştõrma, iktisadi aygõtõn çalõşmasõ için olmazsa olmaz bir etkinliktir. Dahasõ, söz konusu altyapõ yine kendine özgü özellikler taşõyan bir bütündür. Buna göre, ulaştõrma sistemlerinin altyapõlarõ (karayollarõ, demiryollarõ, köprüler, viyadükler, limanlar, hava alanlarõ ve bunlarõn çağdaş gereklere uygun olarak işletilmelerini sağlayacak çok gelişmiş ve gelişmekte olan araç-gereç ve donanõmlarõ) (a) (b) (c) (d) Çok uzun ömürlü Çok pahalõ Bu özellikleri ile de içinde diğer kesimlerden çok daha fazla tekelleşme unsurlarõ barõndõran Aynõ zamanda hem çok gelişmiş teknolojiyle parõldayan hem de köhneleşmiş parçalarõ olma gibi çelişkileri de içeren sistemlerdir. Bundan şu önemli çõkarsamayõ yapmamõz kaçõnõlmaz olmaktadõr ki, ulaştõrma altyapõsõ ile ilgili tercih ve kararlarõn çok ciddi ve bilimsel bilgiyi öncelikli biçimde içeren süreçlere bağlõ olarak alõnmasõ bu işin bir önkoşuludur. Bir başka deyişle, ulaştõrma altyapõsõ ile ilgili olarak alõnacak kararlar ve yapõlacak tercihlerdeki yanlõşlar, dönüşü mümkün olmayan ve bütün diğer iktisadi kesimlerdekinden farklõ olarak, ekonominin yapõlanmasõna kalõcõ ve bedeli çok yüksek kayõplar yükleyebilecek türdendir. Şimdi bu son söylenenler bile ulaştõrmada öğretim ve eğitimin öneminin ne kadar büyük olduğunu ortaya koymaya yeterlidir. Böyle olduğu içindir ki ekonomisi ve ulaştõrma sistemleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ulaştõrma öğretim ve eğitiminin de gelişmiş ve gelişmekte olduğunu görüyoruz Dünyada ulaştõrma öğretimi 116

8 Dünyada ulaştõrma öğretiminin en gelişmiş olduğu ülkelerin başõnda ABD gelmektedir. Bu ülkenin çok sayõdaki üniversitesinde lisans düzeyindeki çeşitli ulaştõrma konularõna ek olarak lisans-üstü ulaştõrma programlarõnõn da bulunduğunu ve MSc, MA ve PhD dereceleri verilen programlarõn yürütüldüğünü görüyoruz. Burada bu programlarõn başarõlõ bir şekilde yürütülmesinde, yukarõda değinilen ulaştõrma arz ve talebinin belirleyici çerçeve olarak kabulü paradigmasõnõ başarõnõn belirleyici öğesi sayabiliriz. Böyle bir durumda da, talepte bulunacak olan ulaştõrma endüstrisi ile ulaştõrma öğretim ve eğitimini arz edecek kurum olarak üniversite arasõnda arz talep konusu olacak hizmet / öğretim eğitim üzerinde hizmetin özellikleri bakõmõndan bir uzlaşma olmasõ da gerekecektir. Bu uzlaşma önceliklerin belirlenmesi açõsõndan üç konu için olabilir: (1) Ulaştõrma endüstrisinde istihdam olanaklarõ (2) Ulaştõrma öğretimi (3) Ulaştõrma end üstrisinde eğitim Bu üç konuda önceliklerin neler olabileceği belirlenmeye çalõşõldõğõnda, üniversitesanayi ilişkisi bağlamõnda Kanada da yapõlan bir çalõşma 2 dikkate değer sonuçlar vermiştir. Ayrõntõlarõ ekteki bir tabloda 3 verilen bu çalõşmadan çõkarõlabilecek bazõ noktalar, bize (ve tabii bütün ülkelerdeki üniversitelere ve ulaştõrma endüstrisine) bir ulaştõrma öğretim programõnõn nasõl hazõrlanmasõ ve yürütülmesi gerektiği konusunda ipuçlarõ verecektir. Buna göre, böyle bir programõn, ulaştõrma endüstrisinde istihdam olanaklarõ yaratabilecek olasõlõklar açõsõndan Ulaştõrma endüstrisinin bütün çalõşma pozisyonlarõ bakõmõndan kesim, düzey ve bölge bakõmõndan bir envanteri çõkarõlarak hazõrlanmasõ gerekir. Yine, bu programda ulaştõrma öğretimindeki öncelikler açõsõndan öncelik konularõnõn (Akõllõ ulaşõm sistemleri, ITS; trafik planlamasõ; iletişim becerileri; eskiyen altyapõnõn yenilenmesi; yaşam süresi maliyet hesabõ; kaynaklarõn optimum dağõlõmõ; güvenlik, vb.) belirlenmesi, öğretimin ulaştõrmanõn ekonomideki önemi olgusunu ortaya koymasõ, öğretimin arz zinciri ve lojistiğe daha çok önem vermesi, Öğretim programõnõn öğretilenle uygulamada olan arasõndaki açõğõ kapayacak şekilde günün ulaştõrma yenilikleriyle güncelleştirilmesi gibi hususlar öne çõkmaktadõr. Ulaştõrma Endüstrisinde eğitim alanõndaki öncelikler ise İşaretlenmiş istihdam açõk ve fazlalarõ ile birlikte istihdam pozisyonlarõnõn kesim ve düzey bakõmõndan kapsamlõ bir veri tabanõnõn çõkarõlmasõ, Mevcut eğitimin öncelik belirleme, örgütleme, finansman ve gözlenmesi için endüstri, devlet ve üniversiteler arasõnda ortaklõk geliştirilmesi, Formel akademik derslere / kurslara yeni ortaya çõkan konularla ilgili uygulamalõ çalõşmalar ve diğer kõsa kurslar eklenmesi, Firma yönetiminin firma personelinin gereksinilen beceri ve bilgileri kazandõrmak üzere yerinde eğitimini finanse etmeye ya da finansmanõna katõlmaya ikna edilmesi bunun yapõlmamasõnõn maliyetinin ne olacağõ gösterilerek, Öncelik konularõ: Proje yönetimi; 2 Transportation Education and Training Workshop. Facilitator s Report. April 18, Transportation Association of Canada. 3 Bir Ulaştõrma Öğretim Programõ için altyapõ olasõlõklarõ. 117

9 yeni teknolojiler; ücretli firma-dõşõ eğitim; ITS; trafik planlamasõ; iletişim becerileri; eskiyen altyapõnõn yenilenmesi; yaşam süresi maliyet hesabõ; kaynaklarõn optimum dağõlõmõ; güvenlik, vb., İhmal edilen eğitim alanlarõ: beşeri etkenler; bilişimin paylaşõlmasõ; çevre sorunlarõ ve konularõ; yönetim ve liderlik eğitimi becerileri; lojistik eğitimi; varlõk yönetimi; finansman bütçelemesi ve tahmin; temel teknolojik bilgi; güvenlik, vb. olarak sõralanmaktadõr. Kuramsal arka planõ böyle belirlenmiş bir çerçevede, dünyanõn önde gelen ülkelerinde ulaştõrma öğretiminin örneklerine çok kõsa olarak bir göz atalõm 4. Hem ulaştõrma teknolojisinin, hem de kesimsel örgütlenmenin çok ileri olduğu bir ülke olan A.B.D. de çok sayõda üniversitede başlõca yüksek lisans (ve tabii doktora) düzeyinde ulaştõrma öğretimi verilmektedir. Ayrõca, Federal Ulaştõrma Bakanlõğõ nõn (Department of Transportation, DOT) öncülüğünde Yõllõk Konferans a (Transportation Research Board Annual Meeting) 5 ek olarak, TRB nin çok çeşitli eğitim etkinlikleri bulunmaktadõr. ABD de çağdaş düzeyde ulaştõrma programõ sunan 62 üniversiteden söz edebiliriz. Bu sayõ Kanada da 10, Birleşik Krallõk da 14, Almanya da 4, Fransa da 2, İsveç te 4, Finlandiya da 3, Hollanda da 2 ve İtalya, Belçika, Macaristan, Yunanistan, Norveç, Danimarka ve Hõrvatistan da 1 dir. Bunlarõn tamamõna yakõnõnõn kabul edip uyguladõğõ ulaştõrma öğretim programlarõ Ulaştõrma Mühendisliği programlarõdõr. Ulaştõrma Mühendisliği programlarõnõn temel özellikleri hakkõnda bir fikir edinmek amacõyla önde gelen iki ABD üniversitesinin program tanõmlarõna bir bakalõm: University of California at Berkeley (UCB): Ulaştõrma mühendisliği, karayollarõ, demiryollarõ, kent ulaştõrmasõ, havayolu ulaşõmõ, lojistik sistemleri ve bunlarõn terminalleri gibi ulaştõrma sistemleri ve tesislerinin planlanmasõ, tasarõmõ, yapõmõ, işletilmesi, başarõmõ, değerlendirilmesi, bakõm ve onarõmõ ve canlandõrõlmasõ ile uğraşõr. 6 Massachusetts Institute of Technology: ulaştõrmadaki iyileşmelerin analiz, tasarõm ve uygulamasõnõn, almaşõk çözümlerin sayõsal analizinin birleştirilmesinden, yolcu, yük, kent, kentler-arasõ ve uluslararasõ ulaştõrma alanlarõndaki özel sorunlarõn derinlemesine anlaşõlmasõndan ve çözümlerin uygulandõğõ iktisadi, kurumsal ve yönetsel çerçeve bilgisinden kaynaklandõğõ felsefesine dayandõrõlmõştõr. 7 4 Ayrõntõlõ bilgi için, Ek teki tabloya başvurulabilir Bk. Dünyada ulaştõrma öğretimi. Bazõ örnekler. 5 Bk. 6 Yücel Candemir, Türkiye de ve dünyada ulaştõrma eğitim ve öğretimi. ODTÜ Uluslararasõ Ekonomi Kongresi.IV, -14 Eylül Ankara. 7 ibid 118

10 Öğretimde ulaştõrma mühendisliği programõnõn belirgin özelliklerini gözden geçirirsek, bunun ulaştõrmanõn çağdaş özelliklerini yansõttõğõnõ görürüz. Bu özelliklere sahip bir çağdaş ulaştõrma sistemi Çok-disiplinli, disiplinler-arasõ karakterde, bütünleşik bir sistemdir. Teknoloji kökenlidir ve bir mühendislik endüstrisidir. Diğer iktisadi etkinliklerle / kesimlerle bire-bir ilişki içinde olan ve bu nedenle de iktisat yasalarõndan soyutlanamayacak olan bir etkinliktir. Ancak, buna ek olarak, insan ve toplum yaşamõ için yarattõğõ dõşsallõklar nedeniyle İktisadõn dõşõndaki toplumbilimleriyle de ilişkisi ve etkileşimi göz ardõ edilemeyecek olan bir etkinliktir örneğin, sosyoloji ile ya da, söz gelimi, mimarlõk ve şehircilik ile. Ulaştõrma kesimi, ekonominin geri kalan kõsmõyla (mal ve hizmet üreten kesimlerle) olan ilişkileri asla göz ardõ edilemeyecek olan / edilmemesi gereken bir kesim olduğu için, bu ulaştõrma-dõşõ kesimin planlamasõ, bir başka deyişle, lojistik, ulaştõrmanõn iktisadi analizinde olmazsa olmaz õ gösteren bir inceleme alanõdõr. Bunlarla birlikte, ama bunlarõn da ötesinde, ulaştõrma sisteminin çağdaş iktisadi ve teknolojik gelişmelerle (küreselleşme, uluslararasõ ticaret ve bilişim teknolojisi) etkileşiminin büyük bir ağõrlõk ve ivme kazandõğõ olgusu asla gözden uzak tutulamayacak bir olgudur. 8 Bu özellikleri taşõyan bir program örneğin UCB de ele alõndõğõnda, aşağõdaki noktalarõ saptayabiliyoruz: (1) UCB nin Institute of Transportation Studies (ITS) adlõ Yüksek Lisans & Araştõrma Enstitüsü nde yapõlmakta ve Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri verilmektedir. (2) Ayrõca, ITS de ulaştõrmayla ilgili araştõrmalar yanõnda, ITS Extension da ulaştõrma endüstrisine yönelik, ulaştõrmanõn çeşitli alanlarõnda eğitim kurslarõ da düzenlenmektedir. (3) Doğaldõr ki programõn dersleri, zorunlu (Z) ve seçimlik olarak ayrõlmakta ve seçimlik dersler (a) Ulaştõrma Analizi (b) Türel Konular (c) Tasarõm (d) Ulaştõrma Politikasõ & Planlamasõ gruplarõ arasõndan seçilmektedir. Derslerin bir kõsmõ uygulamalõ çalõşmalarõn yapõldõğõ laboratuar dersleridir. 9 MIT de ise ulaştõrma eğitim ve araştõrmasõ hem okul içi programlarõnda (başlõca İnşaat Mühendisliği Okulu nda olmak üzere), hem de MIT Center for Transportation Studies de (CTS), eşgüdümlü olarak yürütülmektedir. Bu kurumdaki ulaştõrma eğitimi, 8 ibid 9 ibid 119

11 hem yüksek lisans (Master of Science in Transportation, MST), hem de doktora düzeylerinde bölümler-arasõ programlarõ içermektedir. İngiltere deki University of Leeds de de Institute for Transport Studies de (ITS) sunulan Yüksek Lisans ve Doktora programlarõnõn yanõnda, hem Lisans düzeyinde kapsamlõ biçimde ulaştõrma dersleri okutulmakta, hem de araştõrma yapõlmaktadõr. ITS de sunulan Ulaştõrma Yüksek Lisans programlarõ başlõca aşağõdaki üçüdür : Ulaştõrma Ekonomisi (MA in Transport Economics) Ulaştõrma Planlamasõ (M.Sc. in Transport Planning) Ulaştõrma Planlamasõ ve Mühendisliği (M.Sc., Eng., in Transport Planning and Engineering) - İnşaat Mühendisliği Okulu nda sunulan dersleri de içermektedir Türkiye de ulaştõrma öğretimi Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye de ulaştõrmanõn çağdaş karakteri olan çokdisiplinlilik özelliğine dayalõ ve bunun diplomasõnõ veren bir ulaştõrma programõ yoktur. Yalnõzca iki Türk üniversitesinde 10 bu özelliklere uyan ulaştõrma programlarõ bulunmaktadõr ve bunlarda verilen diploma da inşaat mühendisi diplomasõdõr. Bu iki üniversitenin dõşõndakileri taradõğõmõzda karşõlaştõğõmõz tablo şudur: Türkiye de, ulaştõrma öğretimine temel oluşturduğunu düşündüğümüz İnşaat Mühendisliği öğretimi (Fakülte ya da Bölüm düzeyinde) bulunan toplam 27 üniversite (Internet bağlantõsõ ile girebildiklerimiz) içindeki durum şu şekildedir 11 : Toplam:27 Ulaştõrma Anabilim Dalõ (ABD) bulunanlar: 15 Ulaştõrma programõ olanlar: 2 Ulaştõrma ile ilgili değişik programõ olanlar: 4 (Bunlarõn ikisi Deniz İşletmeciliği, biri Sivil Havacõlõk, biri de doğrudan İşletmecilik Konularõ ile ilgili) Ulaştõrma ABD olup da ulaştõrma ile ilgili hiçbir dersi olmayanlar: 4 Ulaştõrma ABD olmayõp ulaştõrma ile ilgili dersi olanlar: 8 Herhangi bir şekilde lisans programlarõnda Ulaştõrma ile ilgili ders bulunan üniversite sayõsõ: 19 Bu tabloda saptanmasõ gereken bazõ özellikler bulunmaktadõr: (a) İlk saptanabilecek olgu, Türkiye için hiç de az sayõlamayacak sayõda (15) üniversitede Ulaştõrma ABD (UABD) bulunmasõdõr. (b) Yine az olmayan sayõda (19) üniversitede ulaştõrma ile ilgili dersler okutulmaktadõr. 10 İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yõldõz Teknik Üniversitesi. 11 Ayrõntõlõ bilgi Ek tablolarda bulunabilir. 120

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ Yücel CANDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi candemiry@itu.edu.tr 1. Giriş : Ulaştırma bir iktisadi etkinlik alanıdır. Ulaştırma, insanların ve malların

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI İnceleme Baran Özeren Uzman Denetçi Araştırma ve Tasnif Grubu Ağustos 2000 İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA)

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) EKLER EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) ABD de olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri Federal Acil Durum Yönetim Kurumu dur (FEMA). FEMA

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: BUGÜNÜN EKONOMİK GÜÇLERİ YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? Bizler, sudan çõkarõlmõş ve tekrar girmek için oraya buraya çõrpõnan büyük bir balõk gibiyiz. Bu durumdayken balõk

Detaylı

Bilgi işçilerini şirkette tutmanõn bir yolu: Öğrenme ortamõ

Bilgi işçilerini şirkette tutmanõn bir yolu: Öğrenme ortamõ Bilgi işçilerini şirkette tutmanõn bir yolu: Öğrenme ortamõ HÜSEYİN ÇIRPAN Hüseyin Çõrpan, 1965 yõlõnda doğdu. 1986 yõlõnda Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. 1993 yõlõnda

Detaylı