KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN 4-7 Aralık 3

2 KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN 4-7 Aralık 3

3 GİRİŞ Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Bu çerçevede stratejik planlama: Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır. Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir. Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur. Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz. Diğer yandan stratejik planlama: Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır. Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır. Salt bir belge değildir: Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi gerekir. Asıl olan stratejik plan belgesi değil, stratejik planlama sürecidir. Sadece bütçeye dönük değildir: Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtları dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir. Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: * * * * NEREDEYİZ? NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?

4 GİRİŞ Belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur. Neredeyiz? sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. Nereye gitmek istiyoruz? sorusunun cevabı ise; kuruluşun varoluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir. Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan stratejiler Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? sorusunu cevaplandırır. Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorusunu cevaplandırır. Stratejik Planlamanın amacı; her işi zamanında ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek, vatandaş beklenti ve isteklerini uluslararası standartlar doğrultusunda sunmak, tüm faaliyetleri tasarlamak, uygulamak, denetlemek, geliştirmek ve takip etmektir.

5 İÇİNDEKİLER: İÇİNDEKİLER: Kısaltmalar Giriş... 3 Genel Sekreterin Sunuşu Stratejik Planlamada Yasal Çerçeve Mevcut Durum Analizi Birlik Organizasyon Yapısı Birlik Organizasyon Şeması Tıbbi Hizmetler Başkanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı.... Mali Hizmetler Başkanlığı... Tarihi Gelişim... Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaman Devlet Hastanesi Mucur Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi... 7 İlgili Mevzuat....8 Stratejik Planlama Çalışmaları... 9 Paydaş Analizi.... Paydaş Analizleri Özet Sonuçları Dış Paydaş. Grup Anket Sonuçları..... İç Paydaş Yönetici Anket Soruları İç Paydaş Anket Soruları Dış Paydaş. Grup Anket Sonuçları GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi Veriler İnsan Kaynakları Dağılımı Misyonumuz, Vizyonumuz ve Temel Değerlerimiz Stratejik Alan, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler

6 KISALTMALAR: ADSM: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ADNKS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi AEÜEAH: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi AHBS: Aile Hekimliği Bilgi Sistemi BT: Bilgisayarlı Tomografi CPR: Kardiyopulmoner Resüsitasyon DPT: Devlet Planlama Teşkilatı EKG: Elektrokardiyografi EKT: Elektrokonvulsif terapi ERCP: Endoskopik Retrograt Kolanjiyo-Pankreatografi ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy FTR: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon GS: Genel Sekreterlik GZFT: Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler H: Hedef HBTC: Hasta Başı Test Cihazı HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi KBRN: Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer KDH: Kaman Devlet Hastanesi MR: Manyetik Rezonans MDH: Mucur Devlet Hastanesi MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemi ROP: Prematüre Retinopatisi SA: Stratejik Amaç SALAN: Stratejik Alan SB: Sorumlu Birim SFT: Solunum Fonksiyon Testi SP: Stratejik Plan SPAÇG: Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu SPE: Stratejik Planlama Ekibi SH: Stratejik Hedef SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) TKHK: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TRSM: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi VHKİ: Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 4

7 5

8 Op.Dr. Mehmet ÖNCEL Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri GENEL SEKRETERİN SUNUŞU: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Kanuni Sultan Süleyman Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, küreselleşme, vatandaşların kamudan beklentilerindeki değişim, demokrasi ve katılımcılığın artan önemi gibi olgular kamu kurumlarının anlayış, amaç, yapı, işleyiş ve kullandıkları araçlar ve yöntemlerle önemli değişimleri gerekli kılmaktadır. Daha esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, gelecek yönelimli yönetsel yaklaşımlar önem kazanmıştır. Bu yaklaşımların bir aracı olarak Genel Sekreterliğimiz ve sağlık tesislerimizi kapsayacak şekilde stratejik plan hazırlanmasına gerek duyulmuş, 4-7 yıllarını kapsayan kapsamlı bir çalışma sonucunda Stratejik Planımız hazırlanmıştır. Yönetimde etkinlik için öncelikle izlenilebilir sistemlerin kurulması gerekmektedir. Bu güne kadar yapılan hizmet kalitesinde en küçük azalmaya meydan vermeden verimli ve etkin hizmet sunulmasının sağlanması, kaynakların en uygun şekilde kullanılması, tahminlere göre değil bilgi ve analizlere göre planlı bir yönetim anlayışının etkin hale getirilmesi temel hedeflerimizdir. Titiz bir çalışmanın sonucunda, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği 4-7 Stratejik Planı ortaya çıkmıştır. Çalışma arkadaşlarımın ortak gayret ve katkılarıyla oluşturulan Stratejik Plan, yönümüzü belirleyen bir rehber olarak bize öncülük edecektir. Bütün paydaşlarımızla birlikte, 4-7 Stratejik Planı döneminde de sağlık tesislerimizde halkımızın sağlığına önemli hizmetler sunacağımıza inanıyor, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 6

9 STRATEJİK PLANLAMADA YASAL ÇERÇEVE Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi //3 tarih ve 58 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler //5 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 58 sayılı Kanunda stratejik plan, Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 7

10 MEVCUT DURUM ANALİZİ BİRLİK ORGANİZASYON YAPISI Sağlık Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilat şeması verimlilik esasına göre 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yeniden yapılanmıştır. Verimli ve etkin sağlık hizmeti sunulması amacıyla, sağlık hizmeti erişimine göre yapılan bölge planlamalarına uygun olarak Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerinin teşkilat yapısı, hizmet alanı oluşturulmuştur. Ve bu kapsamda.. tarihinde Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimiz kurulmuştur. Hastanelerimizin yönetimlerinin oluşması ile birlikte birlik genelinde verimli ve etkin bir yönetim modeli oluşturularak, değişimin yönetimine geçilmiş, uyumlu bir yönetim ekibi ile değişim yönetilmeye başlanmıştır. Birliğimizin oluşması ile birlikte, Kamu Hastaneleri Birliğinin daha etkin bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla Genel Sekreterliğimizin ve Başkanlıklarımızın ORGANİZASYON YAPISI oluşturulmuştur. 8

11 BİRLİK ORGANİZASYON ŞEMASI Genel Sekreter Op. Dr. Mehmet ÖNCEL Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Mehmet ÖNCEL İdari Hizmetler Başkanı Ekrem ÖZTÜRK Mali Hizmetler Başkanı Serdar DURU AEÜ EĞİTİM VE ARŞ. HASTANE YÖNETİCİSİ Yrd. Doç.Dr. Hacı KAYMAZ KAMAN DEVLET HST. BAŞHEKİMİ Uz.Dr. İklil ÇOBANOĞLU MUCUR DEVLETHST. BAŞHEKİMİ AĞIZ VE DİŞ SAĞ. MERKEZİ BAŞHEKİMİ Dr.Halim KOÇPINAR Dt.Sabri YILMAZ 9

12 TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI ÖZELLİKLİ HİZMETLER BİRİMİ PLANLAMAİZLEME DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME BİRİMİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ HASTA ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ HASTA HAKLARI BİRİMİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ

13 İdari Hizmetler Birimi Disiplin Görevlendirme... Yazı İşleri / Arşiv Halkla İlişkiler Eğitim Birimi Hasta Hiz. ve Sağlık Otelciliği Birimi Terfi / Emeklilik Verimlilik Birimi İstatistik Birimi Bilgi Sistemleri Afet Birimi Kalite Yönetim Birimi Atama / Tayin İnsan Kaynakları Birimi İDARİ HİZMETLER BAŞKALIĞI

14 STOK ANALİZİ VE KONTROL BİRİMİ MAAŞ MUTEMETLİK BİRİMİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ MALİ ANALİZ BİRİMİ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI TIBBİ HİZMET VE MAL MAMÜLÜ ALIMLARI BİRİMİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE VE MUHASEBE BİRİMİ

15 TARİHİ GELİŞİM Bakanlığımız tarafından 3 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı başarıyla sürdürülmektedir. Halkımızın kaliteli sağlık hizmetlerine hakkaniyet içinde erişimini amaçlayan bu programın en önemli unsurlarından biri Bakanlığımızın planlama, yönetme ve denetleme kapasitesinin güçlendirilmesidir. Bu kapsamda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) kurulmuştur. Hastanelerin bakanlık politikalarına uygun olarak işletilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na devredilmiştir. Yerinden yönetim anlayışı ve yönetimde uzmanlaşmanın geliştirilmesi çerçevesinde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı olarak hastanelerin yönetilmesi amacıyla taşra teşkilatı olarak illerde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurulmuştur. İlimizde de bu kapsamda Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği.. tarihinde kurulmuş olup; Birliğimize bağlı 4 sağlık tesisimiz bulunmaktadır. KIRŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAMAN DEVLET HASTANESİ MUCUR DEVLET HASTANESİ KIRŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 3

16 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI HASTANE YÖNETİCİSİ Yrd. Doç. Dr. HACI KAYMAZ BAŞHEKİM BAŞHEKİM YARDIMCISI Op. Dr. SALİH BÜLBÜL İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ OKTAY YILMAZ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ GÜLDANE ÖNCEL İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI AHMET DALGALI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI ZEHRA KILIÇ BAŞHEKİM YARDIMCISI Dr. SADETTİN DOĞANGÜN 4 HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ SEVİL FAKILI

17 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TARİHÇESİ Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz; 957 yılında 5 yataklı Kırşehir Devlet Hastanesi olarak hizmete açılmış, 985 yılında yeni binasına taşınarak yatak kapasitesine ulaşmıştır. yılında Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ile birleşmiştir. Bakanlığımız ile Toplu Konut İdaresi arasında yapılan protokol gereğince 7..9 tarihinde m arsa üzerine 8.47 m oturum alanı olan m kapalı alanda 3 nitelikli yatak olarak projelendirilmiştir. 4.. tarihinde geçici kabulü yapılan Hastanemiz, 8.. tarihinde Bakanlığımız tarafından teslim alınmış ve 7.3. tarihinde hizmete açılmıştır. Kırşehir Valiliği ile Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü arasında.8. tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında.. tarihinde ortak kullanıma başlanılmıştır. Hastanemiz halen 338 yatak kapasitesi ile Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak halkımıza hizmet sunmaktadır. Merkez binasına ek olarak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile hizmetlerini yürütmektedir. Toplam 4 odada 338 yatak ile hizmet vermektedir. 5

18 KAMAN DEVLET HASTANESİ TARİHÇESİ BAŞHEKİM KAMAN DEVLET HASTANESİ YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞHEKİM YARDIMCISI DR. KAMİL ÖZDEMİR Uz. Dr. İKLİL ÇOBANOĞLU İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ DURSUN KARAMAN HACER ARSLAN İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI SERKAN ÇETİN Hastanemiz 99 yılında 5 yatak kapasite ile faaliyete geçmiş, 4 yılında ise 54 m ek bina yapılarak poliklinik hizmetleri yeni yapılan ek binada verilmeye başlanmıştır. Hastane yatak kapasitemiz 75 yatağa çıkartılmıştır. 8 yılında ise 669 m oturum alanı ile yeni bir ek bina hizmete açılarak giriş katında poliklinik hizmetleri. ve. katları ise servis hizmetleri olarak kullanıma sunulmuştur. Hastanemiz bu hali ile yatak kapasitesine çıkmıştır. Daha önce kullanmakta olduğumuz poliklinik binamız ise diş polikliniği ve diyaliz ünitesi olarak faaliyette bulunmaktadır. Yeni yapılan ek binamızın zemin katı ise yemek salonu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Eski yemek salonu ise tadilat yapılarak acil sağlık hizmetine açılmıştır. Hastanemiz 3 yılında ise personel rejimi ve doluluk oranları da dikkate alınarak 75 yatak kapasitesine düşürülmüştür. 6

19 MUCUR DEVLET HASTANESİ TARİHÇESİ BAŞHEKİM Dr. HALİM KOÇPINAR DEVLET HASTANESİ YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ MUSTAFA TELLİ EMİNE KOCAOĞLU 99 yılı yatırım planında yer alan hastanemiz 5/4/ tarihinde yatak fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, 3 yatak ise genel dal hastane hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 5 yatak kapasite ile hizmete açılmıştır. Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün /7/ tarih /5 sayılı genelgesi ile hastanemiz yılında 5 yataklı kapasiteli hastane olarak yeniden belirlenmiştir. Hastanemiz, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak D hizmet rolünde, hizmet vermektedir. Hastanemiz.78 m arsa içerisinde.963 m oturma alanı üzerine toplam 6.73m kapalı alana sahiptir. Bodrum, Zemin (poliklinikler ) ve Servis katları olmak üzere 4 kattan ibarettir. Hastanemiz 5 yatak kapasiteli olup, 8 hasta odası mevcuttur. hasta odası nitelikli 7 hasta odası ise çift kişiliktir. 7

20 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TARİHÇESİ BAŞHEKİM Dt. SABRİ YILMAZ ADSM YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ ERCAN ERDEM.8.7 tarihinde Ünit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak İl Özel İdaresi binasında hizmete başlamıştır... tarihinde ise Merkezimiz eski Devlet Hastanesi Poliklinik kısmına taşınmıştır tarihinde ünit kapasiteli yeni ADSM binasında hizmet etmeye devam etmektedir. Binamız 3458 m arsa alanı içerisinde 3 m kapalı alana sahiptir. Merkezimize bağlı Akpınar ve Çiçekdağı Entegre Devlet Hastanelerinde ve Ceza ve İnfaz Kurumu'nda birer diş hekimi ile ağız ve diş sağlığı tedavi hizmetleri verilmektedir. 8

21 İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde 56: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 9 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 58 Sayılı Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 353 Sayılı Radyoloji, Radyo ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun 498 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 9

22 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Planlı ve stratejik hareket etmek, bir kurumun en önemli gerçeği ve verimliliğe ulaşma yolunda göstereceği en önemli adımdır. Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığınca yapılan bir bölüm toplantısında, Birliğimiz için Stratejik Planlama yapılması adına Çalışma Grubu oluşturulması kararı alınmış ve buna yönelik çalışmalara başlanmıştır. Stratejik Plan Çalışma Grubumuz ilk toplantısını tarihinde gerçekleştirerek, çalışmalarına başlamıştır. Stratejik planlama sürecinin iyi yönetilmesi amacıyla Stratejik Planlama Ekibine (SPE) yönelik üyeler arasında ortak kavramsal bir dil sağlayacak ve uygulanabilecek yöntemler konusunda gelişimi destekleyecek eğitim ve çalışma programları düzenlenmiştir. Planlama süreci daha önce hazırlanmış olan Stratejik Planlama hazırlık programına göre yürütülmüştür. Stratejik Planlama çalışmalarında; başta DPT Müsteşarlığınca hazırlanan Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu- temel doküman olarak kullanılmış, ayrıca verilen eğitimlerde ve kullanılan planlama tekniklerinde kıyaslama yöntemi ile örnek stratejik planlar incelenmiş ve literatürde konulara ilişkin kaynaklardan yararlanılmıştır. SPE üyeleri arasından verilerin belirlenerek toplanması mevcut durum analizi yapılması ve iç ve dış paydaşların belirlenip anketlerin uygulanması ve analizi için Stratejik Planlama Alt Çalışma Grupları (SPAÇG) oluşturulmuştur. Stratejik Plan hazırlanırken, öncelikli olarak alanlar belirlenmiştir. Alanlara göre amaçları ve amaçlara göre de hedeflerimizi oluşturulmuştur. Alanlarımızı oluştururken sağlık hizmeti sunumunun yanısıra çalışanlarımızın gereksinimleri ve memnuniyet düzeylerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte hastalarımızın memnuniyeti de önemsenmiştir. Bunlar doğrultusunda 3 farklı alan belirlenmiştir.

23 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Ekrem ÖZTÜRK İdari Hizmetler Başkanı Sibel CANDEMİR Kalite Yönetim Birim Sorumlusu Okan KILIÇASLAN Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu Mücella DENİZ Özellikli Hizmetler Birim Sorumlusu İbrahim ÖZERKAN İstatistik Birim Sorumlusu Rana DAKMAZ Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birim Sorumlusu Nilüfer ÇELİK Verimlilik Birim Sorumlusu Füsun GÜLSER Planlama, İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Birim Sorumlusu Serap ATAK Eğitim Birimi Sorumlusu Elife KILIÇ İdari Hizmetler Birim Sorumlusu Ali Rıza GÜRBÜZ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Yasemin ALTUNKAYA Tıbbi Hizmetler- ADSM Birim Sorumlusu

24 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar; Birliğin hizmetlerinden doğrudan, dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen veya etkileyen kişi, grup ya da kuruluşlardan oluşur. Paydaşların, stratejik planın hazırlanmasında dikkate alınması ve sistematik şekilde analiz edilmesi gerekir. Paydaşların belirlenmesi, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması paydaş analizinin bileşenlerini oluşturur. Bu doğrultuda Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde görev yapan birim sorumlularıyla yüz yüze görüşmeler yapılarak paydaşları belirlenmiştir. Paydaşların Birliğin hizmetlerini etkileme ve hizmetlerinden etkilenme derecesini değerlendirerek paydaşlar iç ve dış paydaşlar olarak iki gruba ayrılmıştır. Birliğimizin etkileşim içinde olduğunu belirlediğimiz paydaşlara öncelikle Stratejik Planlama çalışmamız duyurulmuştur. Bu doğrultuda paydaşlara yönelik anketler hazırlanmıştır. Birliğimizin etkileşimde bulunduğu kamu ve özel kurum/ kuruluşlar, sivil toplum örgütleri dış paydaşlarımızdan. grubumuzu oluşturmuştur, bu bağlamda 47 adet kurum/kuruluş belirlenerek listelenmiştir. Kurum ve kuruluş yöneticilerinden hazırladığımız anketleri uygulamaları istenmiştir. 6 adet kurum/kuruluştan, 57 adet anket doldurarak tarafımıza geri bildirim yapılmıştır. Sağlık tesislerimizden hizmet alan hasta ve hasta yakınları da dış paydaşlarımızdan. grubumuz olarak belirlenmiştir. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 adet, Kaman Devlet Hastanesi'nde 35 adet, Mucur Devlet Hastanesi'nde 6 adet, ADSM'de 6 adet olmak üzere toplam 8 anket hasta ve hasta yakınlarına uygulanmıştır. Sağlık tesislerimizde çalışanlar iç paydaşlarımız olarak belirlenmiştir; Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 78 adet, Kaman Devlet Hastanesi'nde 9 adet, Mucur Devlet Hastanesi'nde 8 adet, ADSM'de 3 adet olmak üzere toplam 38 adet anket bölüm sorumluları ve çalışanlara uygulanmıştır. Sağlık Tesislerimizin yöneticilerine ise 4 sorudan oluşan açık uçlu sorular sorularak görüşlerini bildirmeleri istenmiştir.

25 PAYDAŞ ANALİZLERİ SONUÇ ÖZETLERİ Dış Paydaş. Grup Anket Sonuçları: Dış paydaş anketimizde öncelikle. ve. sorularımızda Birliğimiz ile olan ilişki düzeyini ve memnuniyet derecelerini sorduk. Birliğimizin geliştirmesi gereken yönler ile olumlu ya da olumsuz yönleri belirlemek adına hazırladığımız anketler doğrultusunda uyguladığımız anket ve sonuçları aşağıdaki gibidir: Soru 3. Birlik ile sürdürdüğüm ilişkilerde beklentilerim dikkate alınıyor. Soru 4. Birlik yaptığı iş ve işlemlerde tutarlıdır Soru 5. Birlik koordinasyon ve işbirliğine açık bir kurumdur. Soru 6. Birlik diğer kurumlarla iletişim kurmada başarılıdır. Soru 7. Birlik, kurumsal sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılıdır. Soru 8. Birlik, idari sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılıdır. Soru 9. Birlik, paydaşlarının görüşlerini ifade edebilecekleri ortamların oluşmasını sağlayan bir kurumdur. Soru. Birlik ile ilgili soru ve sorunlar için birliğin ilgili birimine kolay erişilebilir. Soru. Birlik değişen koşullara uyum sağlama konusunda başarılıdır. Soru. Birlik kamuoyu ile bilgi paylaşan bir kurumdur. Soru 3. Birliğimizden aldığınız hizmetler beklentilerinizi ne ölçüde karşılıyor? 4. Birlik hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşıyorsunuz? Bu kaynaklar hakkındaki kanaatiniz nasıldır? Paydaşlarımızın verdikleri cevaplar dikkate alındığında, kurumumuza ait bilgilere web sitemiz ve ortak çalışmalarımız vasıtasıyla ulaşımın yeterli düzeyde olmasına karşın (%7-8) sosyal paylaşım sitelerinden, basın yoluyla ve kurum yayınlarından ulaşılma oranlarının ise istenilen seviyede olmadığı (%3-35) görülmüştür. 5. Paydaşlarımıza birliğimizin güvenilirliğini, saygınlığını, hizmet kalitesini, kendini yenileme becerisini, topluma yararlılık, bürokratik kolaylık, tarafsızlık, şeffaflık, altyapı, donanım, bina imkânları, hizmet beklentilerini karşılama süresi kriterlerin sorduğumuz 5. Sorumuza, iş ve işlemlerde şeffaflık haricinde diğer kriterlere aldığımız cevaplar tatmin edici olduğu görülmüştür. 3

26 6. Birlik yerleşmiş bir kurum kültürüne sahiptir, sorusuna verilen cevapların değerlendirmesi grafikteki gibidir: soruların çözümlemesi aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 4

27 İÇ PAYDAŞ YÖNETİCİ ANKET SORULARI Açık Uçlu Soruların Değerlendirmesi: Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında birliğimize bağlı sağlık tesislerinde görev yapan yöneticilere yöneltilen açık uçlu anket soruların analizi sonucu öne çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir: - Birliğimizin Hangi Faaliyetleri ve Hizmetleri Sizin İçin Önemlidir? * İlçedeki tesislerde yeterli hekim görevlendirilmesi * Hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmaların olması * Tedarik sürecinin sağlıklı olması * Genel Sekreterliğin organizasyon yapısının sağlıklı olması * Genel Sekreterlik tarafından kurumlara sık sık ziyaretler yapılması * Eğitim Faaliyetlerinin verimli olması * Basın yayın hizmeti çalışmalarına önem verilmesi * Ekip ruhunun gelişmiş olması * İdarecilerin liyakat sahibi olması -Birliğimizin Olumlu Bulduğunuz Yönleri Nelerdir? * Düzenli değerlendirme toplantıları yapılması * Performans değerlendirme sisteminin olması * Sağlık tesisleri arasında eşgüdümün ve işbirliğinin sağlanması * Hasta ve çalışan hakları ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmalarının takip edilmesi * Bürokrasinin az olması * Genel Sekreterlik tarafından Kuruluş yöneticilerinin kendilerini ifade edecek ortamın sağlanması * İhtiyaç fazlası malzemelerin diğer sağlık tesislerinden temin edilebilir olması * Birliğin sağlık tesisleri üzerinde yaptırım gücünün olması 3- Birliğimiz Hizmetlerinin Geliştirilmesi Gereken Yönleri Nelerdir? * Eğitim planlanmasını daha düzenli olmalı * Tedarik süreci daha hızlı olmalı * Çalışan memnuniyeti çalışmalarına daha fazla önem verilmeli * Yetki karmaşasının giderilmesi konusunda düzenleme yapılmalı * İdareciler arası eksik iletişimin giderilmesi konusunda daha fazla önem verilmeli * Birlikte hukuk birimi oluşturulmalı * Eğitim verenlerin niteliği arttırılmalı * İlçedeki tesislerde görevlendirilen uzman hekim sayısı arttırılmalı 4-Beklentileriniz, varsa teklif ve Önerileriniz Nelerdir? * Sağlık tesisleri arasındaki ek ödeme dengesizliğinin düzeltilmelidir. * Ekip ruhunun geliştirilmesine yönelik çalışmaların arttırılmalıdır. * Sağlık tesislerinde faaliyet gösteren bütün birimlerin prosedürlerinin eksiksiz hale getirilmelidir. * Bütün çalışanlar ve bütçe birlik çatısı altında bir havuzda toplanmalı, buradan tüm sağlık tesislerine adaletli oranda dağıtılmalı, ilçe hastaneleri personel sayısı ve ek ödeme açısından rahatlatılmalıdır 5

28 İÇ PAYDAŞ ANKET SORULARI İÇ PAYDAŞ ANKET SORULARI Stratejik planlama çalışmalarımız doğrultusunda, yaptığımız Paydaş Analizi kapsamında; çalışanlarımıza çalıştıkları sağlık tesisi hakkındaki görüşlerini Kurumsal Memnuniyet ana başlığı altında, çalıştıkları birimlerle ilgili soruları Birimsel Memnuniyet ana başlığı altında, idare ile olan ilişkileri konusunda Yönetsel Memnuniyet ana başlığı altında Birliğimize bağlı tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde 38 çalışanımıza yaptığımız memnuniyet anketi sonucu aşağıdaki gibidir: a) Buna Göre Kurumsal memnuniyet ana başlığı altında sorulan sorulara verilen cevaplarda memnuniyet oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Hayır Evet Bazen Hayır Evet Bazen Hayır Evet Bazen Hayır Mucur DH Bazen Kaman DH % % % % % % % % % % % % Görevlendirmelerde liyakat ilkesi dikkate alınıyor mu? Sizce çalıştığınız kurumda ekip ruhu gelişmiş midir? Kurumunuzda düzenlenen hizmet içi eğitimleri yeterli buluyor musunuz? KURUMSAL MEMNUNİYET ADSM Evet AEÜEAH Çalıştığınız hastanede görev almaktan memnun musunuz? Kurumunuzda düzenlenen eğitimlerde görev alan eğitimcilerden memnun musunuz? Kurumunuzda size sunulan yemek hizmetlerinden memnun musunuz? Hastane yönetimiyle çalışanlar arasında iyi bir uyum olduğunu düşünüyor musunuz? Hastane yönetiminin başarısız veya yetersiz çalışanlar için gerekli tedbirleri alıp uyguladığını düşünüyor musunuz? Hastane üst yönetimiyle kolaylıkla iletişim kurabiliyor musunuz?

29 BİRİMSEL MEMNUNİYET b) Birimsel memnuniyet ana başlığı altında sorulan sorulara verilen cevaplarda memnuniyet oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. AEÜEAH ADSM Kaman DH Mucur DH Çalışma mekânınızın fiziki olarak rahat çalışabileceğiniz biçimde düzenlendiğini düşünüyor musunuz? - Isınma Aydınlatma Dinlenme Odası Temizlik Hayır Çalıştığınız birim ilgi, bilgi ve uzmanlık düzeyinize uygun mu? 6 Bazen 6 Evet Evet Hayır Hayır Bazen Bazen Evet 9 Hayır Evet Şuanda görevli olduğunuz birimden memnun musunuz? 3 Çalışma ortamınız ve çalışma koşullarınız ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşünüze başvuruluyor mu? 4 Çalıştığınız bölümde kendinizi güvende hissediyor musunuz? Bazen BİRİMSEL MEMNUNİYET İşyeri kuralları uygulanırken size karşı adil davranılıyor mu? Çalıştığınız birimde iş doyumuna ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Çalıştığınız birimin işleyişi konusunda önerileriniz dikkate alınıyor mu? Biriminizdeki ödül ve ceza sistemi işliyor mu? Biriminizdeki ödül ve ceza sistemi işliyorsa adil işliyor mu? Çalıştığınız birimde yeteri kadar takdir görüyor musunuz? Çalışanlar arasındaki işbirliği ve yardımlaşma yeterli mi? Yaptığınız çalışmalarda yönetimin desteğini arkanızda hissediyor musunuz?

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

2014 YILI EĞİTİM PLANI

2014 YILI EĞİTİM PLANI ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ DÖK.KODU YÖN.PL.03 YAY.TARİHİ 21.10.2011 REV.TARİHİ 00.00.20.. REV.NO 00 SAYFA NO 1 2014 YILI EĞİTİM PLANI HEDEF TARİH EĞİTİM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Türkeli Devlet Hastanesi TARİHÇE: 2001-2015 HASTANEMİZ 1999 YILINDA BİTİŞİK 2 BLOK ŞEKLİNDE İNŞAA

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ DÖK.KODU YÖN.PL.03 YAY.TARİHİ 21.10.2011 REV.TARİHİ 00.00.20.. REV.NO 00 SAYFA NO 1 2015 YILI EĞİTİM PLANI TARİH EĞİTİM KONUSU

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İSTATİSTİK 2013 HAZIRLAYAN Şennur ERDEM Tıbbi Teknolog GİRİŞ Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın, yaşamsal fonksiyonların ve yaşam kalitesinin önemli bir parçasıdır. Dünya

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi

Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi Sağlık tesisleri tarafından verilen hizmetin tanımını sağlayan klinik kodlama; hastanın tesise kabul edilişinden taburcu edilişine kadar geçen süredeki

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI 1 GİRİŞ: Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuşkusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır. Çalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri,

Detaylı

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık kuruluşlarının

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. Op. Dr. Merve Akın

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. Op. Dr. Merve Akın TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Op. Dr. Merve Akın Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz, yönetemezsiniz İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı 2 İstatistik, Analiz ve Raporlama Verimlilik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI

VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara-2012 İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Verimlilik Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER KARNE GÖSTERGELERİ

Detaylı

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI 2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI Eğitim Konusu Eğitimi Veren Birim/Kişi KATILIMCI Eğitim Süresi Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Panik Değerler & Panik Değer Bildirimi Laboratuvar Birim Sorumlusu

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ YANIK MERKEZİ 2013 YILI MALİYET İNCELEMESİ Uzm. Dr. Tunçay PALTEKİ Genel Sekreter

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Stratejik Analiz Stratejik Planlama SİBERNETİK Sistemler SYS İzleme ve Performans Ölçme Değerlendirme

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

TSM LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

TSM LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ TSM LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Moderatör: Dr Fariz ÇOLAK Raportör ve Sunum: Dr Büşra DELİGÖZ ANKARA 04/12/2014 5 iş güvenliği uzmanı 10 işyeri hekimi Dr Fariz ÇOLAK (Moderatör)

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI 9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI Kumral ORALALP-Ayşe SÖNMEZ Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI Organizasyon Yapısı MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI NEJAT MISIR ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Hakan SERPİN İZLEME VE GİDER KONTROLÜ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Muzaffer SARIKAYA ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

2014 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI

2014 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI 26.12.2013 Sayfa 1 KONUSU ALT KONUSU TARİHİ 1 2 GENELGESİ GENELGESİ BİRİMİ 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU MAAŞ MUTEMETLİĞİ 1 4 16.01.2014 UZM.DR.GÖKHAN BÜYÜKKARAMAN 2.01.2014 ALİ

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARININ YALINA YANSIMASI

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARININ YALINA YANSIMASI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARININ YALINA YANSIMASI Figen SOLMAZ OPSAR Kalite ve Akreditasyon Yöneticisi 13.6.2016 Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. BİRİMİ: GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

MİSYONUMUZ : VİZYONUMUZ:

MİSYONUMUZ : VİZYONUMUZ: İÇİNDEKİLER Birim Teşkilat Şeması Misyonumuz Vizyonumuz Temel Değerlerimiz Paydaşlarımız Üstünlüklerimiz Zayıf Yönlerimiz Fırsatlar Tehditler Stratejik Amaçlar Sonuç MİSYONUMUZ : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman : PL 008 Yayın Tarihi:06.01.2010 Revizyon : 04 Revizyon Tarihi:.02. Sayfa : 1/11 1 HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ Düşme riski değerlendirme ölçeklerini öğrenerek ve uygularak hasta bakım kalitesini

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ 2016 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2016 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2016 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı