KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN 4-7 Aralık 3

2 KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN 4-7 Aralık 3

3 GİRİŞ Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Bu çerçevede stratejik planlama: Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır. Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir. Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur. Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz. Diğer yandan stratejik planlama: Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır. Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır. Salt bir belge değildir: Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi gerekir. Asıl olan stratejik plan belgesi değil, stratejik planlama sürecidir. Sadece bütçeye dönük değildir: Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtları dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir. Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: * * * * NEREDEYİZ? NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?

4 GİRİŞ Belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur. Neredeyiz? sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. Nereye gitmek istiyoruz? sorusunun cevabı ise; kuruluşun varoluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir. Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan stratejiler Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? sorusunu cevaplandırır. Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorusunu cevaplandırır. Stratejik Planlamanın amacı; her işi zamanında ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek, vatandaş beklenti ve isteklerini uluslararası standartlar doğrultusunda sunmak, tüm faaliyetleri tasarlamak, uygulamak, denetlemek, geliştirmek ve takip etmektir.

5 İÇİNDEKİLER: İÇİNDEKİLER: Kısaltmalar Giriş... 3 Genel Sekreterin Sunuşu Stratejik Planlamada Yasal Çerçeve Mevcut Durum Analizi Birlik Organizasyon Yapısı Birlik Organizasyon Şeması Tıbbi Hizmetler Başkanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı.... Mali Hizmetler Başkanlığı... Tarihi Gelişim... Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaman Devlet Hastanesi Mucur Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi... 7 İlgili Mevzuat....8 Stratejik Planlama Çalışmaları... 9 Paydaş Analizi.... Paydaş Analizleri Özet Sonuçları Dış Paydaş. Grup Anket Sonuçları..... İç Paydaş Yönetici Anket Soruları İç Paydaş Anket Soruları Dış Paydaş. Grup Anket Sonuçları GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi Veriler İnsan Kaynakları Dağılımı Misyonumuz, Vizyonumuz ve Temel Değerlerimiz Stratejik Alan, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler

6 KISALTMALAR: ADSM: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ADNKS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi AEÜEAH: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi AHBS: Aile Hekimliği Bilgi Sistemi BT: Bilgisayarlı Tomografi CPR: Kardiyopulmoner Resüsitasyon DPT: Devlet Planlama Teşkilatı EKG: Elektrokardiyografi EKT: Elektrokonvulsif terapi ERCP: Endoskopik Retrograt Kolanjiyo-Pankreatografi ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy FTR: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon GS: Genel Sekreterlik GZFT: Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler H: Hedef HBTC: Hasta Başı Test Cihazı HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi KBRN: Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer KDH: Kaman Devlet Hastanesi MR: Manyetik Rezonans MDH: Mucur Devlet Hastanesi MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemi ROP: Prematüre Retinopatisi SA: Stratejik Amaç SALAN: Stratejik Alan SB: Sorumlu Birim SFT: Solunum Fonksiyon Testi SP: Stratejik Plan SPAÇG: Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu SPE: Stratejik Planlama Ekibi SH: Stratejik Hedef SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) TKHK: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TRSM: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi VHKİ: Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 4

7 5

8 Op.Dr. Mehmet ÖNCEL Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri GENEL SEKRETERİN SUNUŞU: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Kanuni Sultan Süleyman Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, küreselleşme, vatandaşların kamudan beklentilerindeki değişim, demokrasi ve katılımcılığın artan önemi gibi olgular kamu kurumlarının anlayış, amaç, yapı, işleyiş ve kullandıkları araçlar ve yöntemlerle önemli değişimleri gerekli kılmaktadır. Daha esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, gelecek yönelimli yönetsel yaklaşımlar önem kazanmıştır. Bu yaklaşımların bir aracı olarak Genel Sekreterliğimiz ve sağlık tesislerimizi kapsayacak şekilde stratejik plan hazırlanmasına gerek duyulmuş, 4-7 yıllarını kapsayan kapsamlı bir çalışma sonucunda Stratejik Planımız hazırlanmıştır. Yönetimde etkinlik için öncelikle izlenilebilir sistemlerin kurulması gerekmektedir. Bu güne kadar yapılan hizmet kalitesinde en küçük azalmaya meydan vermeden verimli ve etkin hizmet sunulmasının sağlanması, kaynakların en uygun şekilde kullanılması, tahminlere göre değil bilgi ve analizlere göre planlı bir yönetim anlayışının etkin hale getirilmesi temel hedeflerimizdir. Titiz bir çalışmanın sonucunda, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği 4-7 Stratejik Planı ortaya çıkmıştır. Çalışma arkadaşlarımın ortak gayret ve katkılarıyla oluşturulan Stratejik Plan, yönümüzü belirleyen bir rehber olarak bize öncülük edecektir. Bütün paydaşlarımızla birlikte, 4-7 Stratejik Planı döneminde de sağlık tesislerimizde halkımızın sağlığına önemli hizmetler sunacağımıza inanıyor, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 6

9 STRATEJİK PLANLAMADA YASAL ÇERÇEVE Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi //3 tarih ve 58 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler //5 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 58 sayılı Kanunda stratejik plan, Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 7

10 MEVCUT DURUM ANALİZİ BİRLİK ORGANİZASYON YAPISI Sağlık Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilat şeması verimlilik esasına göre 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yeniden yapılanmıştır. Verimli ve etkin sağlık hizmeti sunulması amacıyla, sağlık hizmeti erişimine göre yapılan bölge planlamalarına uygun olarak Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerinin teşkilat yapısı, hizmet alanı oluşturulmuştur. Ve bu kapsamda.. tarihinde Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimiz kurulmuştur. Hastanelerimizin yönetimlerinin oluşması ile birlikte birlik genelinde verimli ve etkin bir yönetim modeli oluşturularak, değişimin yönetimine geçilmiş, uyumlu bir yönetim ekibi ile değişim yönetilmeye başlanmıştır. Birliğimizin oluşması ile birlikte, Kamu Hastaneleri Birliğinin daha etkin bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla Genel Sekreterliğimizin ve Başkanlıklarımızın ORGANİZASYON YAPISI oluşturulmuştur. 8

11 BİRLİK ORGANİZASYON ŞEMASI Genel Sekreter Op. Dr. Mehmet ÖNCEL Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Mehmet ÖNCEL İdari Hizmetler Başkanı Ekrem ÖZTÜRK Mali Hizmetler Başkanı Serdar DURU AEÜ EĞİTİM VE ARŞ. HASTANE YÖNETİCİSİ Yrd. Doç.Dr. Hacı KAYMAZ KAMAN DEVLET HST. BAŞHEKİMİ Uz.Dr. İklil ÇOBANOĞLU MUCUR DEVLETHST. BAŞHEKİMİ AĞIZ VE DİŞ SAĞ. MERKEZİ BAŞHEKİMİ Dr.Halim KOÇPINAR Dt.Sabri YILMAZ 9

12 TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI ÖZELLİKLİ HİZMETLER BİRİMİ PLANLAMAİZLEME DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME BİRİMİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ HASTA ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ HASTA HAKLARI BİRİMİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ

13 İdari Hizmetler Birimi Disiplin Görevlendirme... Yazı İşleri / Arşiv Halkla İlişkiler Eğitim Birimi Hasta Hiz. ve Sağlık Otelciliği Birimi Terfi / Emeklilik Verimlilik Birimi İstatistik Birimi Bilgi Sistemleri Afet Birimi Kalite Yönetim Birimi Atama / Tayin İnsan Kaynakları Birimi İDARİ HİZMETLER BAŞKALIĞI

14 STOK ANALİZİ VE KONTROL BİRİMİ MAAŞ MUTEMETLİK BİRİMİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ MALİ ANALİZ BİRİMİ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI TIBBİ HİZMET VE MAL MAMÜLÜ ALIMLARI BİRİMİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE VE MUHASEBE BİRİMİ

15 TARİHİ GELİŞİM Bakanlığımız tarafından 3 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı başarıyla sürdürülmektedir. Halkımızın kaliteli sağlık hizmetlerine hakkaniyet içinde erişimini amaçlayan bu programın en önemli unsurlarından biri Bakanlığımızın planlama, yönetme ve denetleme kapasitesinin güçlendirilmesidir. Bu kapsamda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) kurulmuştur. Hastanelerin bakanlık politikalarına uygun olarak işletilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na devredilmiştir. Yerinden yönetim anlayışı ve yönetimde uzmanlaşmanın geliştirilmesi çerçevesinde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı olarak hastanelerin yönetilmesi amacıyla taşra teşkilatı olarak illerde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurulmuştur. İlimizde de bu kapsamda Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği.. tarihinde kurulmuş olup; Birliğimize bağlı 4 sağlık tesisimiz bulunmaktadır. KIRŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAMAN DEVLET HASTANESİ MUCUR DEVLET HASTANESİ KIRŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 3

16 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI HASTANE YÖNETİCİSİ Yrd. Doç. Dr. HACI KAYMAZ BAŞHEKİM BAŞHEKİM YARDIMCISI Op. Dr. SALİH BÜLBÜL İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ OKTAY YILMAZ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ GÜLDANE ÖNCEL İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI AHMET DALGALI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI ZEHRA KILIÇ BAŞHEKİM YARDIMCISI Dr. SADETTİN DOĞANGÜN 4 HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ SEVİL FAKILI

17 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TARİHÇESİ Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz; 957 yılında 5 yataklı Kırşehir Devlet Hastanesi olarak hizmete açılmış, 985 yılında yeni binasına taşınarak yatak kapasitesine ulaşmıştır. yılında Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ile birleşmiştir. Bakanlığımız ile Toplu Konut İdaresi arasında yapılan protokol gereğince 7..9 tarihinde m arsa üzerine 8.47 m oturum alanı olan m kapalı alanda 3 nitelikli yatak olarak projelendirilmiştir. 4.. tarihinde geçici kabulü yapılan Hastanemiz, 8.. tarihinde Bakanlığımız tarafından teslim alınmış ve 7.3. tarihinde hizmete açılmıştır. Kırşehir Valiliği ile Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü arasında.8. tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında.. tarihinde ortak kullanıma başlanılmıştır. Hastanemiz halen 338 yatak kapasitesi ile Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak halkımıza hizmet sunmaktadır. Merkez binasına ek olarak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile hizmetlerini yürütmektedir. Toplam 4 odada 338 yatak ile hizmet vermektedir. 5

18 KAMAN DEVLET HASTANESİ TARİHÇESİ BAŞHEKİM KAMAN DEVLET HASTANESİ YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞHEKİM YARDIMCISI DR. KAMİL ÖZDEMİR Uz. Dr. İKLİL ÇOBANOĞLU İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ DURSUN KARAMAN HACER ARSLAN İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI SERKAN ÇETİN Hastanemiz 99 yılında 5 yatak kapasite ile faaliyete geçmiş, 4 yılında ise 54 m ek bina yapılarak poliklinik hizmetleri yeni yapılan ek binada verilmeye başlanmıştır. Hastane yatak kapasitemiz 75 yatağa çıkartılmıştır. 8 yılında ise 669 m oturum alanı ile yeni bir ek bina hizmete açılarak giriş katında poliklinik hizmetleri. ve. katları ise servis hizmetleri olarak kullanıma sunulmuştur. Hastanemiz bu hali ile yatak kapasitesine çıkmıştır. Daha önce kullanmakta olduğumuz poliklinik binamız ise diş polikliniği ve diyaliz ünitesi olarak faaliyette bulunmaktadır. Yeni yapılan ek binamızın zemin katı ise yemek salonu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Eski yemek salonu ise tadilat yapılarak acil sağlık hizmetine açılmıştır. Hastanemiz 3 yılında ise personel rejimi ve doluluk oranları da dikkate alınarak 75 yatak kapasitesine düşürülmüştür. 6

19 MUCUR DEVLET HASTANESİ TARİHÇESİ BAŞHEKİM Dr. HALİM KOÇPINAR DEVLET HASTANESİ YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ MUSTAFA TELLİ EMİNE KOCAOĞLU 99 yılı yatırım planında yer alan hastanemiz 5/4/ tarihinde yatak fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, 3 yatak ise genel dal hastane hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 5 yatak kapasite ile hizmete açılmıştır. Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün /7/ tarih /5 sayılı genelgesi ile hastanemiz yılında 5 yataklı kapasiteli hastane olarak yeniden belirlenmiştir. Hastanemiz, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak D hizmet rolünde, hizmet vermektedir. Hastanemiz.78 m arsa içerisinde.963 m oturma alanı üzerine toplam 6.73m kapalı alana sahiptir. Bodrum, Zemin (poliklinikler ) ve Servis katları olmak üzere 4 kattan ibarettir. Hastanemiz 5 yatak kapasiteli olup, 8 hasta odası mevcuttur. hasta odası nitelikli 7 hasta odası ise çift kişiliktir. 7

20 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TARİHÇESİ BAŞHEKİM Dt. SABRİ YILMAZ ADSM YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ ERCAN ERDEM.8.7 tarihinde Ünit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak İl Özel İdaresi binasında hizmete başlamıştır... tarihinde ise Merkezimiz eski Devlet Hastanesi Poliklinik kısmına taşınmıştır tarihinde ünit kapasiteli yeni ADSM binasında hizmet etmeye devam etmektedir. Binamız 3458 m arsa alanı içerisinde 3 m kapalı alana sahiptir. Merkezimize bağlı Akpınar ve Çiçekdağı Entegre Devlet Hastanelerinde ve Ceza ve İnfaz Kurumu'nda birer diş hekimi ile ağız ve diş sağlığı tedavi hizmetleri verilmektedir. 8

21 İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde 56: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 9 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 58 Sayılı Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 353 Sayılı Radyoloji, Radyo ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun 498 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 9

22 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Planlı ve stratejik hareket etmek, bir kurumun en önemli gerçeği ve verimliliğe ulaşma yolunda göstereceği en önemli adımdır. Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığınca yapılan bir bölüm toplantısında, Birliğimiz için Stratejik Planlama yapılması adına Çalışma Grubu oluşturulması kararı alınmış ve buna yönelik çalışmalara başlanmıştır. Stratejik Plan Çalışma Grubumuz ilk toplantısını tarihinde gerçekleştirerek, çalışmalarına başlamıştır. Stratejik planlama sürecinin iyi yönetilmesi amacıyla Stratejik Planlama Ekibine (SPE) yönelik üyeler arasında ortak kavramsal bir dil sağlayacak ve uygulanabilecek yöntemler konusunda gelişimi destekleyecek eğitim ve çalışma programları düzenlenmiştir. Planlama süreci daha önce hazırlanmış olan Stratejik Planlama hazırlık programına göre yürütülmüştür. Stratejik Planlama çalışmalarında; başta DPT Müsteşarlığınca hazırlanan Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu- temel doküman olarak kullanılmış, ayrıca verilen eğitimlerde ve kullanılan planlama tekniklerinde kıyaslama yöntemi ile örnek stratejik planlar incelenmiş ve literatürde konulara ilişkin kaynaklardan yararlanılmıştır. SPE üyeleri arasından verilerin belirlenerek toplanması mevcut durum analizi yapılması ve iç ve dış paydaşların belirlenip anketlerin uygulanması ve analizi için Stratejik Planlama Alt Çalışma Grupları (SPAÇG) oluşturulmuştur. Stratejik Plan hazırlanırken, öncelikli olarak alanlar belirlenmiştir. Alanlara göre amaçları ve amaçlara göre de hedeflerimizi oluşturulmuştur. Alanlarımızı oluştururken sağlık hizmeti sunumunun yanısıra çalışanlarımızın gereksinimleri ve memnuniyet düzeylerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte hastalarımızın memnuniyeti de önemsenmiştir. Bunlar doğrultusunda 3 farklı alan belirlenmiştir.

23 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Ekrem ÖZTÜRK İdari Hizmetler Başkanı Sibel CANDEMİR Kalite Yönetim Birim Sorumlusu Okan KILIÇASLAN Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu Mücella DENİZ Özellikli Hizmetler Birim Sorumlusu İbrahim ÖZERKAN İstatistik Birim Sorumlusu Rana DAKMAZ Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birim Sorumlusu Nilüfer ÇELİK Verimlilik Birim Sorumlusu Füsun GÜLSER Planlama, İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Birim Sorumlusu Serap ATAK Eğitim Birimi Sorumlusu Elife KILIÇ İdari Hizmetler Birim Sorumlusu Ali Rıza GÜRBÜZ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Yasemin ALTUNKAYA Tıbbi Hizmetler- ADSM Birim Sorumlusu

24 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar; Birliğin hizmetlerinden doğrudan, dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen veya etkileyen kişi, grup ya da kuruluşlardan oluşur. Paydaşların, stratejik planın hazırlanmasında dikkate alınması ve sistematik şekilde analiz edilmesi gerekir. Paydaşların belirlenmesi, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması paydaş analizinin bileşenlerini oluşturur. Bu doğrultuda Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde görev yapan birim sorumlularıyla yüz yüze görüşmeler yapılarak paydaşları belirlenmiştir. Paydaşların Birliğin hizmetlerini etkileme ve hizmetlerinden etkilenme derecesini değerlendirerek paydaşlar iç ve dış paydaşlar olarak iki gruba ayrılmıştır. Birliğimizin etkileşim içinde olduğunu belirlediğimiz paydaşlara öncelikle Stratejik Planlama çalışmamız duyurulmuştur. Bu doğrultuda paydaşlara yönelik anketler hazırlanmıştır. Birliğimizin etkileşimde bulunduğu kamu ve özel kurum/ kuruluşlar, sivil toplum örgütleri dış paydaşlarımızdan. grubumuzu oluşturmuştur, bu bağlamda 47 adet kurum/kuruluş belirlenerek listelenmiştir. Kurum ve kuruluş yöneticilerinden hazırladığımız anketleri uygulamaları istenmiştir. 6 adet kurum/kuruluştan, 57 adet anket doldurarak tarafımıza geri bildirim yapılmıştır. Sağlık tesislerimizden hizmet alan hasta ve hasta yakınları da dış paydaşlarımızdan. grubumuz olarak belirlenmiştir. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 adet, Kaman Devlet Hastanesi'nde 35 adet, Mucur Devlet Hastanesi'nde 6 adet, ADSM'de 6 adet olmak üzere toplam 8 anket hasta ve hasta yakınlarına uygulanmıştır. Sağlık tesislerimizde çalışanlar iç paydaşlarımız olarak belirlenmiştir; Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 78 adet, Kaman Devlet Hastanesi'nde 9 adet, Mucur Devlet Hastanesi'nde 8 adet, ADSM'de 3 adet olmak üzere toplam 38 adet anket bölüm sorumluları ve çalışanlara uygulanmıştır. Sağlık Tesislerimizin yöneticilerine ise 4 sorudan oluşan açık uçlu sorular sorularak görüşlerini bildirmeleri istenmiştir.

25 PAYDAŞ ANALİZLERİ SONUÇ ÖZETLERİ Dış Paydaş. Grup Anket Sonuçları: Dış paydaş anketimizde öncelikle. ve. sorularımızda Birliğimiz ile olan ilişki düzeyini ve memnuniyet derecelerini sorduk. Birliğimizin geliştirmesi gereken yönler ile olumlu ya da olumsuz yönleri belirlemek adına hazırladığımız anketler doğrultusunda uyguladığımız anket ve sonuçları aşağıdaki gibidir: Soru 3. Birlik ile sürdürdüğüm ilişkilerde beklentilerim dikkate alınıyor. Soru 4. Birlik yaptığı iş ve işlemlerde tutarlıdır Soru 5. Birlik koordinasyon ve işbirliğine açık bir kurumdur. Soru 6. Birlik diğer kurumlarla iletişim kurmada başarılıdır. Soru 7. Birlik, kurumsal sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılıdır. Soru 8. Birlik, idari sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılıdır. Soru 9. Birlik, paydaşlarının görüşlerini ifade edebilecekleri ortamların oluşmasını sağlayan bir kurumdur. Soru. Birlik ile ilgili soru ve sorunlar için birliğin ilgili birimine kolay erişilebilir. Soru. Birlik değişen koşullara uyum sağlama konusunda başarılıdır. Soru. Birlik kamuoyu ile bilgi paylaşan bir kurumdur. Soru 3. Birliğimizden aldığınız hizmetler beklentilerinizi ne ölçüde karşılıyor? 4. Birlik hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşıyorsunuz? Bu kaynaklar hakkındaki kanaatiniz nasıldır? Paydaşlarımızın verdikleri cevaplar dikkate alındığında, kurumumuza ait bilgilere web sitemiz ve ortak çalışmalarımız vasıtasıyla ulaşımın yeterli düzeyde olmasına karşın (%7-8) sosyal paylaşım sitelerinden, basın yoluyla ve kurum yayınlarından ulaşılma oranlarının ise istenilen seviyede olmadığı (%3-35) görülmüştür. 5. Paydaşlarımıza birliğimizin güvenilirliğini, saygınlığını, hizmet kalitesini, kendini yenileme becerisini, topluma yararlılık, bürokratik kolaylık, tarafsızlık, şeffaflık, altyapı, donanım, bina imkânları, hizmet beklentilerini karşılama süresi kriterlerin sorduğumuz 5. Sorumuza, iş ve işlemlerde şeffaflık haricinde diğer kriterlere aldığımız cevaplar tatmin edici olduğu görülmüştür. 3

26 6. Birlik yerleşmiş bir kurum kültürüne sahiptir, sorusuna verilen cevapların değerlendirmesi grafikteki gibidir: soruların çözümlemesi aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 4

27 İÇ PAYDAŞ YÖNETİCİ ANKET SORULARI Açık Uçlu Soruların Değerlendirmesi: Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında birliğimize bağlı sağlık tesislerinde görev yapan yöneticilere yöneltilen açık uçlu anket soruların analizi sonucu öne çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir: - Birliğimizin Hangi Faaliyetleri ve Hizmetleri Sizin İçin Önemlidir? * İlçedeki tesislerde yeterli hekim görevlendirilmesi * Hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmaların olması * Tedarik sürecinin sağlıklı olması * Genel Sekreterliğin organizasyon yapısının sağlıklı olması * Genel Sekreterlik tarafından kurumlara sık sık ziyaretler yapılması * Eğitim Faaliyetlerinin verimli olması * Basın yayın hizmeti çalışmalarına önem verilmesi * Ekip ruhunun gelişmiş olması * İdarecilerin liyakat sahibi olması -Birliğimizin Olumlu Bulduğunuz Yönleri Nelerdir? * Düzenli değerlendirme toplantıları yapılması * Performans değerlendirme sisteminin olması * Sağlık tesisleri arasında eşgüdümün ve işbirliğinin sağlanması * Hasta ve çalışan hakları ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmalarının takip edilmesi * Bürokrasinin az olması * Genel Sekreterlik tarafından Kuruluş yöneticilerinin kendilerini ifade edecek ortamın sağlanması * İhtiyaç fazlası malzemelerin diğer sağlık tesislerinden temin edilebilir olması * Birliğin sağlık tesisleri üzerinde yaptırım gücünün olması 3- Birliğimiz Hizmetlerinin Geliştirilmesi Gereken Yönleri Nelerdir? * Eğitim planlanmasını daha düzenli olmalı * Tedarik süreci daha hızlı olmalı * Çalışan memnuniyeti çalışmalarına daha fazla önem verilmeli * Yetki karmaşasının giderilmesi konusunda düzenleme yapılmalı * İdareciler arası eksik iletişimin giderilmesi konusunda daha fazla önem verilmeli * Birlikte hukuk birimi oluşturulmalı * Eğitim verenlerin niteliği arttırılmalı * İlçedeki tesislerde görevlendirilen uzman hekim sayısı arttırılmalı 4-Beklentileriniz, varsa teklif ve Önerileriniz Nelerdir? * Sağlık tesisleri arasındaki ek ödeme dengesizliğinin düzeltilmelidir. * Ekip ruhunun geliştirilmesine yönelik çalışmaların arttırılmalıdır. * Sağlık tesislerinde faaliyet gösteren bütün birimlerin prosedürlerinin eksiksiz hale getirilmelidir. * Bütün çalışanlar ve bütçe birlik çatısı altında bir havuzda toplanmalı, buradan tüm sağlık tesislerine adaletli oranda dağıtılmalı, ilçe hastaneleri personel sayısı ve ek ödeme açısından rahatlatılmalıdır 5

28 İÇ PAYDAŞ ANKET SORULARI İÇ PAYDAŞ ANKET SORULARI Stratejik planlama çalışmalarımız doğrultusunda, yaptığımız Paydaş Analizi kapsamında; çalışanlarımıza çalıştıkları sağlık tesisi hakkındaki görüşlerini Kurumsal Memnuniyet ana başlığı altında, çalıştıkları birimlerle ilgili soruları Birimsel Memnuniyet ana başlığı altında, idare ile olan ilişkileri konusunda Yönetsel Memnuniyet ana başlığı altında Birliğimize bağlı tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde 38 çalışanımıza yaptığımız memnuniyet anketi sonucu aşağıdaki gibidir: a) Buna Göre Kurumsal memnuniyet ana başlığı altında sorulan sorulara verilen cevaplarda memnuniyet oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Hayır Evet Bazen Hayır Evet Bazen Hayır Evet Bazen Hayır Mucur DH Bazen Kaman DH % % % % % % % % % % % % Görevlendirmelerde liyakat ilkesi dikkate alınıyor mu? Sizce çalıştığınız kurumda ekip ruhu gelişmiş midir? Kurumunuzda düzenlenen hizmet içi eğitimleri yeterli buluyor musunuz? KURUMSAL MEMNUNİYET ADSM Evet AEÜEAH Çalıştığınız hastanede görev almaktan memnun musunuz? Kurumunuzda düzenlenen eğitimlerde görev alan eğitimcilerden memnun musunuz? Kurumunuzda size sunulan yemek hizmetlerinden memnun musunuz? Hastane yönetimiyle çalışanlar arasında iyi bir uyum olduğunu düşünüyor musunuz? Hastane yönetiminin başarısız veya yetersiz çalışanlar için gerekli tedbirleri alıp uyguladığını düşünüyor musunuz? Hastane üst yönetimiyle kolaylıkla iletişim kurabiliyor musunuz?

29 BİRİMSEL MEMNUNİYET b) Birimsel memnuniyet ana başlığı altında sorulan sorulara verilen cevaplarda memnuniyet oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. AEÜEAH ADSM Kaman DH Mucur DH Çalışma mekânınızın fiziki olarak rahat çalışabileceğiniz biçimde düzenlendiğini düşünüyor musunuz? - Isınma Aydınlatma Dinlenme Odası Temizlik Hayır Çalıştığınız birim ilgi, bilgi ve uzmanlık düzeyinize uygun mu? 6 Bazen 6 Evet Evet Hayır Hayır Bazen Bazen Evet 9 Hayır Evet Şuanda görevli olduğunuz birimden memnun musunuz? 3 Çalışma ortamınız ve çalışma koşullarınız ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşünüze başvuruluyor mu? 4 Çalıştığınız bölümde kendinizi güvende hissediyor musunuz? Bazen BİRİMSEL MEMNUNİYET İşyeri kuralları uygulanırken size karşı adil davranılıyor mu? Çalıştığınız birimde iş doyumuna ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Çalıştığınız birimin işleyişi konusunda önerileriniz dikkate alınıyor mu? Biriminizdeki ödül ve ceza sistemi işliyor mu? Biriminizdeki ödül ve ceza sistemi işliyorsa adil işliyor mu? Çalıştığınız birimde yeteri kadar takdir görüyor musunuz? Çalışanlar arasındaki işbirliği ve yardımlaşma yeterli mi? Yaptığınız çalışmalarda yönetimin desteğini arkanızda hissediyor musunuz?

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU...

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU... İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ...14 ŞEKİL LİSTESİ...16 HARİTA LİSTESİ...16 GRAFİK LİSTESİ...16 KISALTMALAR...17 KAVRAMLAR...18 TAKDİM...21 YÖNETİCİ ÖZETİ...22 1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU...

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İ GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ BAŞKANIN ÖNSÖZÜ... İX GİRİŞ... Xİ 1. KALİTE POLİTİKAMIZ... 2 1.1.VİZYONUMUZ... 2 1.2.MİSYONUMUZ... 2 1.3.İLKE VE DEĞERLERİMİZ... 2 2.STRATEJİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU...

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İ GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ BAŞKANIN ÖNSÖZÜ... İX GİRİŞ... Xİ 1. KALİTE POLİTİKAMIZ... 2 1.1.VİZYONUMUZ... 2 1.2.MİSYONUMUZ... 2 1.3.İLKE VE DEĞERLERİMİZ... 2 2.STRATEJİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ... 14 ŞEKİL LİSTESİ... 16 HARİTA LİSTESİ... 16 GRAFİK LİSTESİ... 16 KISALTMALAR... 17 KAVRAMLAR... 18 TAKDİM... 21 YÖNETİCİ ÖZETİ... 22 1. STRATEJİK YÖNETİM

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN. ANTALYA / Ekim 2014

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN. ANTALYA / Ekim 2014 2015 2019 KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA / Ekim 2014 Kepez Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Yayınları Yayın No: 16 Kepez Belediye Başkanlığı 2015-2019 Yılları Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E K R E D İ V E YÜKSEK ÖĞRENİM 1961 Y U RT L A R K U R U M U T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU STRATEJİK PLANI 2009-2013 TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 YURTKUR - STRATEJİK PLAN 2009-2013

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı