BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman"

Transkript

1 Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4470 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GAZETE VE ÞAMMALÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar YIL HATIRI OLACAK KAHVE! BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER NE MUTLU ÝNSANIM DÝYENE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER.. Erdoðan Baybars Dolgun Dalgýçoðlu Ali Osman Mehmet Levent Zübeyir Aðaoðlu Kuzey Kore, Suudi Arabistan ve Ýran olma yönünde hýzla ilerleyen Türkiye'de Tayyip Erdoðan hükümetin yolsuzluklarýný nasýl kapatacaðýný ve muhaliflerini nasýl susturacaðýný þaþýrdý... Twitter paniði Geçtiðimiz geceyarýsýndan itibaren Twitter'i kapatan Erdoðan bunun iþe yaramadýðýnýn ve Twitter'e girmek için binbir yol olduðunun farkýnda deðil... Erdoðan'ýn Türkiye'de Twitter'i kapatmasý dünyada birinci haber oldu... KKTC'deki yetkililer bizim bundan etkilenmeyeceðimizi açýkladýlar... Berkin Elvan için eylem n Kýbrýs Dev-Genç ile Komünist Emek Hareketi dün akþam TC Elçiliði önünde pankartlý eylem yaptý... n Eylemde "Umudun çocuðu Berkin ölümsüzdür, katil devlet hesap verecek" pankartý taþýndý... n 2. sayfada AB, kapatmayý "Yersiz, anlamsýz ve korkakça" diye niteledi. Yabancý uzmanlar "Türkiye kendini dünyadan dýþlýyor" þeklinde yorumlar yapýyorlar... n KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu Baþkaný Kadri Bürüncük, KKTC'de Twitter'e eriþimin engellenemeyeceðini söyledi, ancak tam güvence veremedi... n Türkiye'deki Twitter yasaðýna KKTC'den tek tepki Birleþik Kýbrýs Partisi'nden geldi... Korkmazhan "Aramýzda hala AKP'den medet umanlar var" dedi... n 2, 6 ve 11. sayfalarda Mine Çaðlar KTÖS ile KTOEÖS'ten Cumhurbaþkanlýðý önünde Eroðlu'na protesto... "Barýþ düþmanlarýný kýþkýrtma" n Ýki öðretmen sendikasý, Eðitim Þurasý kararlarýyla ilgili KTÖS önünde eylem yapanlara cevap vermek amacýyla dün Cumhurbaþkanlýðý önünde eylem yaptý... n Þurada alýnan kararlarý 'tarihi kararlar' olarak niteleyen Tahir Gökçebel, barýþ düþmanlarýnýn bu karara yaslanarak bunlarý þövenist ve ýrkçý malzeme yapmasýný kýnadý... n Þener Elcil, "Kýbrýs'ta yýllardan beri oynanan provokatif oyunlara" alet olmamalarý için tüm duyarlý örgütlere çaðrýda bulundu... n 3. sayfada Kanser haritasý olmadan kanserle mücadele olmaz... n 10. sayfada

2 MERÝÇ'TE BIÇAKLA YARALAMA Meriç'te iki kiþi arasýnda çýkan tartýþmada bir kiþi býçakla yaralandý. Vadili'de sahte evrak düzenleyen bir kiþi tutuklanýrken, Alsancak'ta ise bir bankada banka müdürüne baðýrarak þiddet tehdidinde bulunan kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Subaylýðý'nýn bugünkü basýn bülteninde yer alan bilgiye göre, Meriç'te önceki gün akþam saat 20.00'de G.Ç. (E-45), tartýþtýðý Burak Çelik'i tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan býçakla yaraladý. Sol elinden ve boðazýnýn sol alt tarafýndan yüzeysel þekilde yaraladýðý Burak Çelik'e küfreden ve öldürmekle tehdit eden zanlý G.Ç. tutuklanýrken, Burak Çelik ise Lefkoþa Dr Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan tedavisinin ardýndan taburcu edildi. SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME Vadili'de S.Ö. (E-43), 13 Mart tarihinde, "Pharma Mondial Ltd." isimli iþ yerinde çalýþmadýðý halde, söz konusu yerde çalýþtýðýný gösteren gelir belgesini, evindeki bilgisayarda hazýrlayarak ve bu iþyerinin mührünü ve imzasýný da sahte þekilde dijital ortamda temin ederek bir bankadan kredi almak için kullandý. Polis zanlýyý tutukladý ve hakkýnda soruþturma baþlattý. BANKA MÜDÜRÜNE KÜFRETTÝ Öte yandan Alsancak'ta önceki gün bir bankada meydana gelen olayda, K.A. (E- 59), kredi hesabýnýn kapanýþ bedelini fazla bulduðu gerekçesiyle, banka müdürüne baðýrýp çaðýrarak uygunsuz hareketler yaptý; küfrederek þiddet tehdidinde bulundu. K.A. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. "LOST BUTTON" BUGÜN AÇILIYOR Gürkan Gökaþan ve Selma Gürani'nin ortaklaþa hazýrladýklarý "Lost Button" (Kayýp Düðme) baþlýklý sergi bugün açýlýyor. Girne'de "The House"daki sergisinin açýlýþý saat 18.30'da yapýlacak. 4 Nisan'a kadar açýk kalacak sergide "kaotik durumlar, hikâyeler ve sahnelerin kurgulandýðý" bildirildi. HAVA SICAKLIÐI ARTACAK Kuzey Kýbrýs, ileriki günlerde yüksek basýnç sistemi ile ýlýk hava kütlesinin, gelecek haftanýn son günlerinde ise, alçak basýnç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi'nin, Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açýk az bulutlu, periyodun son günleri ise parçalý bulutlu olacak. Hava sýcaklýðý, iç kesimler ve sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batý, periyodun son günlerinde Güney ve Batý yönlerden orta kuvvette esecek. GÖNEN ATAKOL'UN "UFUK ÇÝZGÝSÝ" SERGÝSÝ AÇILIYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi Kýbrýs Araþtýrmalarý Merkezi (DAÜ-KAM) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneði (EMAA) organizasyonuyla, Gönen Atakol'un ikinci retrospektif sergisi "Ufuk Çizgisi" 24 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 19:00'da, Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý, Büyük Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluþuyor. BERKÝN ELVAN ÝÇÝN EYLEM Afrika (Özel)- Gezi direniþi sýrasýnda ekmek almak için evinden çýktýðý zaman Ýstanbul Okmeydaný'nda polisler tarafýndan atýlan gaz kapsülü ile baþýndan yaralanan ve 269 gün yoðun bakýmda kaldýktan sonra hayatýný kaybeden Berkin Elvan için dün akþam Kýbrýs Dev-Genç ve Komünist Emek Hareketi TC Elçiliði önünde eylem düzenledi. Eylem sýrasýnda çeþitli sloganlar atan örgütler bir de basýn açýklamasý yaptýlar. Polislerin önlem aldýðý eylem sýrasýnda "Kahramanlar ölmez, halk yenilmez", "Kahrolsun faþizm, emperyalizm ve tüm iþbirlikçileri" þeklinde sloganlar atan eylemciler "Umudun çocuðu Berkin ölümsüzdür, katil devlet hesap verecek" pankartý taþýdýlar... Ýki örgütün yaptýðý basýn açýklamasý þöyle: "Berkin'i vuran polisler açýklanmadý, ifadeleri alýnmadý. Ama biz katilleri tanýyoruz. 'Polise vur emrini ben verdim' diyen katil TC Devleti ve Baþbakandýr. TC Devletinin katil Korkmazhan'dan Twitter tepkisi Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Türkiye'de Twitter'e eriþimin engellenmesini eleþtirdi. Korkmazhan tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "AKP'nin özgürlük alanlarýný daraltmasý, muhaliflere yönelik baský ve tutuklamalarý yoðunlaþtýrmasý, Twitter'a eriþimin engellenmesi, yolun sonuna geldiðinin göstergesidir" ifadeleri kullanýldý. Korkmazhan, "Ne yazýk halâ AKP'den medet GÖNYELÝ'DE SU BORULARININ MONTAJI NEDENÝYLE YOL KAPALI Su borularýnýn montajý nedeniyle Gönyeli'de, Lefkoþa-Güzelyurt anayolu trafik ýþýklarý kavþaðý ile ikinci çember arasýndaki bölüm trafiðe kapatýldý; ulaþým için alternatif güzergah oluþturuldu. Polis Genel Müdürlüðü'nden yayýmlanan duyuruda, KKTC Su Temini Projesi kapsamýnda, içme suyu iletilecek borularýn montajý yapýldýðýndan, Lefkoþa-Güzelyurt yolunda Gönyeli trafik ýþýklarýnýn yer aldýðý kavþak ile ikinci Gönyeli çemberi arasýnda kalan bölümünde çalýþmalarýn sürdüðü kaydedildi. polisleridir. Berkin'in, Abdullahýn, Ethem'in, Ali Ýsmail'in, Mehmet'in, Ahmet'in, Hasan Ferit'in katilleri ezilen halklarýn ve emekçilerin adaletinden kurtulamayacaklar. Her verdiðimiz þehidin hesabýný sorduk ve sormaya devam edeceðiz..." uman, AKP'yi Kýbrýslý Türklere 'barýþ havarisi' olarak gösterme çabasý içerisinde olan kesimler var. Ne yazýk halâ birileri çýkýp 'AKP'den iyisi can saðlýðý. Dayatma ekonomik paketler, özelleþtirme, çözümsüzlük ve asimilasyon politikalarý ile Kýbrýs Türk toplumunu yok oluþa sürükleyen AKP hükümetine ve iþbirlikçilerine Kýbrýs'ta da geri adým attýracaðýz" dedi. Duyuruda, döþenecek borularýn yolu kuzeyden güneye dik kesmesi ve yola paralel gitmesi nedeniyle, çalýþmalar bitene kadar ulaþýmýn, birinci aþamada Vedat Benzinci benzin istasyonu ile Aðýllý Çemberi arasýnda kalan bölümünde mevcut çift þeritli yolun güneyindeki servis yolundan saðlanacaðý belirtildi. Polis duyurusunda, sürücülerin can ve mal güvenliði açýsýndan, yavaþ ve kontrollü sürüþ yapmalarý; trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GAZETE VE ÞAMMALÝ Bizimkisi ile birlikte onaltý tane olan günlük gazetelerimize teker teker þöyle bir göz attýktan sonra, -Bu toplumun iþi zor, dedim... Herþeyin dibe vurduðu bir dönemde yýldýzý parlayan bir tek basýnýmýz mý oldu? Hiç merak etmez misiniz? Onaltý gazetenin günlük tirajý toplam ne kadar? Doðrusunu isterseniz ben de bilmem... Yay-Sat'a sorarýz açýklamaz... Neden açýklamaz? Onu da bilmem... Kaç kere yazýp sorduk... Açýkla dedik... Açýklamadý... Bazý gazetelerimiz tirajlarýnýn kamuoyuna açýklanmasýna þiddetle karþýymýþ... Neden? Reklam þirketlerine beþ bin dedikleri tirajlarýnýn aslýnda beþyüz bile olmadýðýnýn ortaya çýkmasýndan mý korkuyorlar? Peki, gazete çýkarmak o kadar ucuz bir iþ mi de herkes gazete çýkarýyor? Ne münasebet... Pahalý bir iþ bu... Yalnýz malzeme ve matbaa giderleri bile adamý boðar... Buna bir de personel maaþlarý ile sosyal yatýrýmlarý, elektrik, vergi, kira vesaire eklenince çýk çýkabilirsen iþin içinden... Öyle birkaç yüz gazete satýþý ile bunlar karþýlanmaz... Reklam da olmasa batar... Batmamasý için arkasýný ya saðlam bir patrona, ya bir kayaya, ya da bir partiye dayamasý gerekir. Maþallah, bu gazetelerimizi sürekli besleyen bazý þirketler var... Bu þirketlerin iþleri yolunda herhalde... Reklamlarý o sayfalardan hiç eksik olmaz.. Hatta daha ilk sayýsýný çýkarmadan bile reklam verirler gazeteye... Okuyucusu sayesinde, yani yalnýz satýþý ile ayakta kalmayý baþaran bir tek gazetemiz var... Elinizde tuttuðunuz bu gazete... Mütevazi, ama dimdik... Onyedi yýldýr bileði bükülemeyen gazete... Tam baðýmsýz... Tam icazetsiz... Bizden sonra çok gazete yayýnlandý burada... Rengarenk... Bol sayfalý... Promosyonlu... Ama hiçbiri Afrika'yý yok edemedi... Toplumumuz izin vermedi buna... Afrika kapansa toplumun karanlýk güçleri bayram yaparlardý... Rahat nefes alýrlardý... Çýkan her yeni gazetemiz bugüne kadar söylenmeyenleri söylemek, yazýlmayanlarý yazmak vaadiyle çýkýyor... Kolay mý? Bunu yapabilmek için birkaç þeye baðýmlýlýktan kurtulmak gerekir herþeyden önce... Patrona... Partiye... Sermayeye... Bugüne kadar pek çok þeyi Afrika'dan baþka kimse yazamadý... Hala da yazamýyor... Bu yüzden Tufan Erhürman'ýn yaptýðý bu yasa en çok bizim gazeteyi etkiliyor... Zaten bugüne kadar bu gazetenin yazarlarý dýþýnda hiçbir gazeteciye hapislik cezasý verilmedi... Ne de bir gazeteyi kapatacak kadar tazminat... Farkýnda mýsýnýz? Bu kadar çok gazetemiz var, ama toplum her gün biraz daha dibe vuruyor... Tersi olmasý gerekmez miydi oysa? Ýþte bu kadar denetçi... Bu kadar gazeteci... Ama yönetimdekilerin hiçbir korkusu yok... Eskisi gibi pervasýz... Ýstediklerini yapýyorlar... Yolsuzluksa yolsuzluk... Sahtekarlýksa sahtekarlýk... Neden? Silahlarýmýzý kuþandýk, ama mermisi yok çünkü... Yaþamýný sürdürmek için reklama baðýmlý olan gazeteler sayesinde karanlýk iþ çeviren çevreler her yerde kalemþörler buluyorlar kendilerine... Patron, parti ve sermaye baðýmlýlýðý topluma karþý bir silaha dönüþtürüyor gazeteyi... Toplumu savunmasý gereken silah toplumu vuruyor... Pek çok gazetecimizin, sokakta þammali satan adam kadar özgür olmadýðýný söyleyebilirim rahatlýkla...

3 x istence e AFRÝKA dan mektup... Elvan Levent BU DÜZEN HUKUK DÜZENÝ MÝ SANDINIZ? Baþsavcýlýk Sunat Atun'un imzasýný taþýyan belgeye el koymuþ... Koydu da ne oldu? Partizanca münhalsiz istihdam istedi diye cezalandýracak mý yani onu? Baþsavcýlýðýn elinde bunun beþ beteri dosyalar var... Yýllardan beri... Hangisini iþleme koydu da bunu da koyacak? Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun dosyalarý ne oldu? Var mý sonuçlanan bir dosya? Rafa kaldýrýlmadý mý hepsi de? Ya siyasi partilerin mali yapýsý?.. O ne alemde? Hani mercek altýna alacak, soruþturacak ve gerekeni yapacaktý? Yeni Kýbrýs Partisi geçtiðimiz günlerde bunu ona hatýrlatarak "Baþsavcýlýk iþ yapmýyor, þov yapýyor" dedi... Toparlanýyoruz Hareketi üstüne gitti meselenin... Ama hala kýpýrdanma yok... Olmaz da... Tufan Erhürman mahkemeye güveniyor mu, güvenmiyor mu, bilemeyiz... O konuda haklý bir savunma yapýyor ancak... "Ben mahkemeye güvenilmediðini varsayarak yasa yapmam" diyor... Doðru... Ancak bu hukukçu kardeþimiz de bizim gibi bu memlekette yaþýyor... Buralarda neler olup bittiðini o da görüyor... Görmemesi mümkün deðil... Burasý ne Ýsveç, ne Ýsviçre, ne de Finlandiya... Normal, demokratik bir düzende yaþamadýðýmýza göre, ne kadar güvenebiliriz ki mahkemeye? Anormal bir düzene normal bir düzen muamelesi yapýlýr mý? Bu toplum hep öyle yaptýðý için kaybetti bugüne kadar... Ýþte Baþsavcýlýðýn hazin durumu... Ve nice 'anormal' mahkeme kararlarý... Bir de þu var ayrýca... Kýrk yýlda bir bu mahkemelerden çýkan doðru bir karara uyan da yok burada... Anayasa Mahkemesi 2007'de Metin Hakký baþkanlýðýnda çok önemli bir karar aldý mesela... Faizlerle ilgili... Yapýlan bütün faiz iþlemlerinin meþru olmadýðýný ilan etti... Neden? Meclis faiz yasasý ile ilgili yetkisini Merkez Bankasý'na devretmiþti çünkü... Yasama organý bunu yapabilir mi? Yapamaz... Anayasaya aykýrý... Ama mahkemenin bu kararýna uyan olmadý... Eski tas, eski hamam sürüp gitti herþey... Hala da öyle... Bu düzendeki egemenlerin yasalarý yalnýz kendi lehlerine kullandýklarý bilinmeyen bir sýr mý? Onlarýn eline, özel hayat falan diyerek yeni bir silah daha vermek neyin nesi? Baþsavcýlýðýn vaziyeti ortada iþte... Görmek istediðini görür yalnýz... Görmek istemediðini görmez.. Bu düzen hukuk düzeni mi sandýnýz? ÖZEL OLMAYAN HAYAT KTÖS ÝLE KTOEÖS EROÐLU'NU SUÇLADI "Barýþ düþmanlarýný kýþkýrtmayýn" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "Eðitim Þurasý kararlarý ile ilgili KTÖS önünde eylem yapanlara cevap vermek amacýyla" dün Cumhurbaþkanlýðý önünde eylem yaptý. Eyleme, Güç-Sen, Çað-Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Baraka, YKP ve Kýbrýs Havalarý Derneði destek verdi. GÖKÇEBEL Eylemde ilk konuþmayý yapan KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, þurada eðitim ve pedagojik formasyon adýna alýnan 5 yüze yakýn karar olduðunu dile getirerek, "Belki de tarihi kararlar olduðunu iddia ettiðimiz eðitime yön verecek birçok karar içermesine raðmen içlerinden bir kararý alýp, hem de topluma yalan söyleyerek, deðiþtirerek çarptýrarak özellikle þövenist, ýrkçý ve barýþ düþmanlarýnýn malzeme yapmasýný ve bunlarýn arkasýnda yönlendiren, destekleyen anlayýþý kýnamak için buradayýz" dedi. yaþadýðý acýlarýn temel sorumlusudur. Eðitim Þurasý'nda alýnan kararlarý bahane ederek öðretmenlere ve sendikalarýmýza saldýranlarýn art niyetli olduklarý aþikardýr" ifadelerini kullanan Elcil, "tarih kitaplarýnýn barýþa yönelik olarak yeniden düzenlenmesine bile karþý olanlarýn sendikanýn önüne gelerek eylem yapmalarýnýn anlamlý olduðunu" kaydetti. Elcil açýklamasýnda, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu "barýþ düþmanlarýný" kendilerine karþý eylem yapmaya yönlendirmekle eleþtirdi. "Kýbrýs'ta yýllardan beri oynanan provokasyon oyularýna" alet olmamalarý için tüm duyarlý örgütlere çaðrýda bulunmak istediklerini kaydeden Elcil, Kýbrýs'ta çözümün iki toplumun kardeþçe yaþayabileceði iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliði, tek vatandaþlýðý ve tek uluslararasý kimliði olan baðýmsýz birleþik federal Kýbrýs ile gerçekleþtirileceðini ileri sürdü. Elcil, "Bu konu imza ile uluslararasý olarak baðlanmýþtýr" dedi. ELCÝL KKTC KARADENÝZ KÜLTÜR DERNEÐÝ'NE KINAMA... Ortak basýn açýklamasýný okuyan KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de, "dini inançlar ve milli duygular üzerinden siyaset yapanlarýn ülkeyi getirdikleri durumun ortada olduðunu" savundu. "Ýnsanýmýzýn kaný ve gözyaþýndan geçinen, bölünmüþlükten beslenen bu din ve milliyetçilik tüccarlarý, ülkemizin bölünmesinin ve insanlarýmýzýn Elcil bu arada, KKTC Karadeniz Kültür Derneði yetkililerinin Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) Müdürü Neriman Saygýlý'yý ziyaretleri sýrasýnda dernek baþkaný Turan Büyükyýlmaz'ýn yaptýðý konuþmada kullandýðý, "Ýçimizden birinin bu göreve gelmesi bize apayrý bir mutluluk verdi" ifadesinin "tamamen ýrkçýlýk olduðunu" iddia ederek, bunu kýnadý. DÜNYA DOWN SENDROMU GÜNÜ- Gazimaðusa Ýrfan Nadir 18 Yaþ Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ndeki gençler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'ne dikkat çekmek amacýyla farkýndalýk yürüyüþü gerçekleþtirdi. Zafer Anýtý önünde toplanarak Namýk Kemal Meydaný'na yürüyen gençler "Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz", "Týpký Sizin Gibiyiz +1 Farkla", "Hayata +1 Deðer Katýyoruz", "I'm In Not Down" ve "Let Us In" yazýlý pankartlar açarak önemli mesajlar verdiler. Bazi lionslarýn, DAÜ Saðlýk Bilimleri Fakültesi öðrencilerinin ve gençlerin ailelerinin de katýlarak destek verdiði yürüyüþte, Down Sendromu'nun simgesi olarak renkli çoraplar giyildi, gençler yüzlerini boyadý. 'Umwelt', Almancadan doðrudan tercüme edildiðinde 'çevre' anlamýna geliyordu. Yirminci yüzyýlýn baþlarýnda, Alman biyolog Jakob von Uexküll, ayný ekosistemde yaþayan canlýlarýn farklý çevresel sinyallere tepki vermelerini tanýmlayacak bir terim ararken 'umwelt' kelimesinde karar kýlmýþ Yani, görme ve duyma yetenekleri olmayan kenelerin algýladýklarý en önemli sinyallerden biri örneðin, bulunduklarý çevrenin ýsý derecesi. Ekolasyonu kullanan yarasalar için ise ultrason önemli bir sinyaldi Umwelt, bizi çevreleyen dünyanýn algýlayabileceðimiz en yakýn alaný anlamýna geliyordu aslýnda. Kendi dünyamýzý algýladýðýmýz en yakýn alana göre þekillendirdiðimizi düþündüðümüzde ise, bu bizi çevreleyen dünyaya ne kadar dar bir açýdan baktýðýmýz anlamýna geliyordu. Farkýna bile varmadýðýmýz yüzlerce binlerce sinyal burnumuzun dibinden geçip gidiyordu. Bir kedinin duyma, bir tazýnýn koku alma yeteneðine sahip deðildik ne de olsa. Bütün dünyanýn salt gözümüzün gördüklerinden ibaret olmadýðýný biliyorduk elbette ama, bunu sýk sýk unuttuðumuzu da düþünüyorum; özellikle de aklýný Kýbrýs'taki siyasetle bozmuþ birisini gördüðüm zaman örneðin. Veya Türkiye'deki siyasetle Televizyonda konuþan Türkiye'deki politikacýya bakýyorum, dört bakanla ilgili fezlekeden bahsediyor durmadan hiç býkýp usanmadan Kars'ta altý kiþi birden, cinnet geçiren bir sosyolog tarafýndan öldürülüyorlar ayný anda, adam hiç böyle bir þey olmamýþ gibi 'fezleke'den bahsetmeye devam ediyor Mersin'de bir yolcu treni iþçileri taþýyan bir minibüsü ezip geçiyor, o anda dokuz kiþi ölüyor, dünya kadar da yaralý var Ama, adam olaydan bir saat sonra aðzýný açtýðýnda yine'fezleke' diyor, baþka bir þey demiyor, sanki böyle bir þey hiç olmamýþ gibi Kýbrýs'a bakýn bir de, koskoca puntolarla 'poliste iþkence var', diye yazýyoruz gazetenin baþ sayfasýna adam yine çýkýyor, meclise sunduklarý kimseye hayrý olmayan bir önergeden bahsediyor örneðin Hastanede, ihmalden bir hasta ölüyor, adam çýkýyor, Kýbrýs sorununun yönetim sürecinden bahsediyor Bu mümkün mü? Ýnsan hayretten donup kalýyor, sanki Dünya bir anda parçacýklara bölünüp her bir ucu evrenin sonsuzluðuna doðru harekete geçse, adam hala burnunun dibindeki gerçeði görmeyecek Bütün bunlar hep 'umwelt' yüzünden iþte Bizi çevreleyen bu kocaman dünyada algýlayabildiðimiz alanýn müthiþ darlýðý yüzünden. Kendi içimizdeki hücrede yaþadýðýmýz sonucuna çýkarýyor beni bütün bunlar. Kendi yetersiz algýmýzýn mahkumlarýyýz. Günlerdir tartýþýlan bir yasa var mesela: "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý" Kulakta müthiþ 'çaðdaþ' bir çaðýrýþým yapýyor tabii. 'Ýnsan'a çok deðerli özel bir muamele yapýlýyormuþ gibi Yürüyerek deðil, koþarak mý geçtiler bu yollardan, diye kaçýnýlmaz olarak merak ediyor insan. Benim bildiðim, fuhuþ da yasak burada ve yere çöp atmanýn cezasý da ayrýca yüz Türk Lirasý. Daðlarda hiç farkýna varmadan 'ihlâl' edebileceðiniz askeri bölgeler de var... Yanýndaki arkadaþýnýn üstünde 'ot' bulundu diye tutuklanýp hapse konan gençler de. Sokaktaki vatandaþa 'özel hayat'ýn ne olduðunu soruyorum, "Bilmiyorum, benim özel hayatým yok ki", diyor. Yanýndaki arkadaþý araya girip, "Olur mu, senin hayatýn da özeldir mutlaka", deyince, cevabý yapýþtýrýyor hemen vatandaþ: "Ne özeli, sýradan bir hayat iþte bizimkisi!"

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Mutlu olmanýn yolu Türk olmaktan mý geçer? Doðruluk ve dürüstlük sade Türk'e mi mahsus? Yarýþsalar Türklükle insanlýk öne geçer Sizin bu andýnýzý ne mantýk alýr ne us Kalay BAÐCI KÝM, ÜZÜM NE? "Amaç baðcýyý dövmek deðil, üzüm yemektir" sözü hep olumlu anlamda kullanýlýr, oysa, "baðcý" kimdir ve "üzüm" nedir, buna da bakmak lazým. "Baðcý", yozlaþmýþ rejimin kendisi de olabilir, rejimin baþýnda oturanlarýn toplamý da olabilir. Öyle olunca "üzüm" de sözkonusu rejimin rantýdýr. Eeee O zaman amaç neden yozlaþmýþ bir rejimi, ya da baþýnda oturanlarý dövmek (yýkmak) deðil de, rezil bir sistemin üzümlerini yemek olsun ki? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÖZLENEN HABER Herþey o kadar bozuk, o kadar anlamsýz ki, yaþadýkça farkýna varmak daha kolay oluyor. Ýnsanlar arasýndaki dostluklarýn bir anda düþmanlýk iliþkisine dönüþmesi... Devletlerarasýndaki iliþkilerin barýþtan savaþa meyletmesi... Miras nedeniyle birbirini reddeden kardeþler, babalar oðullar... Ve bunu uzatmak mümkün... Tufan Erhürman'ýn hazýrlayýp alelacele meclisten geçirdiði ve esas basýný ilgilendiren özel hayatla ilgili yasa gündemimizi günlerdir meþgul ediyor... Avrupa Birliði'nde de böyleymiþ iþler... Belki öyledir bu yasalar ama içeriði de teferruatlý bir þekilde açýklanmýþtýr, eminim. Erhürman'ýn yapmasý gereken bana göre yeni yasalardan önce varolan yasalarý tadil etmek olmalýydý... Ya da deðiþtirmek diyelim... Erhürman'ýn hazýrladýðý yasa ortaya baþka gerçekleri de çýkardý bana göre... Önce burada birileri birþeylerden korkuyor... Halkýn meclise gönderdiði kiþilerin hiçbir þeyden anlamadýklarý, sadece lafazanlýkla maaþ çekmekten baþka bir iþe yaramadýklarý ortada... Geçirilen yasalara onay verirken neyi oyladýklarýný farketmemeleri bunun en bariz örneði... Ben böyle anladým ve böyle bilirim... Görünen köy kýlavuz istemez zaten... Geçen gün gazeteye bir dava kaðýdý daha gönderildi... Konu: Þener Elcil'in bir basýn açýklamasýyla ilgili... Bize gönderilen basýn açýklamasýný, noktasýna virgülüne dokanmadan yayýnladýk... Elcil'in basýn açýklamasýnda isimlerini zikrettiði kiþiler zem ve kadih davasý açtýlar... Gazetemizde isimlerini açýk olarak yazmýþýz ve kendilerini zarara uðratmýþýz... Düþünün bir sendikanýn sekreteri basýn açýklamasý yapýyor ve biz orada söylenenleri yayýnladýk diye mahkemeye veriliyoruz. Tabii Þener Elcil'in de mahkemeye verildiðini belirteyim. Ya ne yapacakmýþýz? Ýsimlerin baþ harflerini yazacakmýþýz... Bir tuhaf iþ bunlar. Yasalar öyle diyorsa eðer, bence mahkemelere gitmeyelim artýk... Gazete çýkarmayalým, alalým baþýmýzý ve bu diyardan gidelim. Rahat etsinler hepsi de... Dava edilmememiz için bir haberin nasýl yazýlmasý gerektiðine bir örnek vermeden önce Eroðlu'nu alkýþlamak ve günaydýn demek istiyorum. Eroðlu, "Kilisenin çoðunlukla siyasetle uðraþtýðýnýn bilincindeyiz" dedi. Vallahi bravo, biz de ne yapýyorlar bunlar diye meraktan çatlýyorduk! Her neyse... "KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay'ý kabul etti. Konu Kýbrýs Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ve Baþpiskopos Hrisostomos idi" diye bir haber gelirse vebiz açýkça bu þekilde yayýnlarsak, haberde isimleri geçen kiþiler kendilerinden izin almadýk diye bizleri mahkemeye verebilirler. O nedenle yasaya göre þöyle yazmamýz gerekir: "KKTC Cumhurbaþkaný D.E., Din Ýþleri Baþkaný T.A.'ý kabul etti. Konu Kýbrýs Rum Yönetimi Baþkaný N. A. ile Baþpiskopos H. Ýdi..." Özlenen haber bu olmalý!.. Ahmet Aybak cinayeti 7 gün daha tutuklu kalacaklar Gamze BAYKUR- Maðusa'da Ahmet Aybak'ý, zehirleyerek öldüren ve kireçleyerek 1.34 cm derinliðindeki bir çukura gömen katil zanlýlarý Ýbrahim Maraþlý ve Mustafa Ýlhan Tuncay almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Taammüden adam öldürme" suçlamasýyla ilgili olarak 48 gündür poliste tutuklu bulunan ve dün yeniden mahkemeye çýkarýlan zanlý Maraþlý ile Tuncay'ýn tutukluluk süresi 7'þer gün daha uzatýldý. Belgelerde zanlýlarýn el yazý örnekleri tespit edildi Meselenin tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Ömür Dalkýran, zanlý Ýbrahim Maraþlý ile Mustafa Ýlhan Tuncay'ýn 27 Aralýk 2013 tarihinde Maðusa'da iþlenen "Taammüden adam öldürme" suçundan dolayý 1 Þubat tarihinde tutuklandýklarýný anýmsattý. Zanlýlarýn son olarak 14 Mart tarihinde Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlarak tutukluluk sürelerinin 7 gün daha uzatýldýðýný söyledi. Dalkýran, son temin edilen 7 günlük süre içerisinde mesele ile ilgili olarak 3 kiþiden daha yazýlý ifade alýndýðýný belirtti. Zanlý Maraþlý ile Tuncay'dan alýnan el yazý ve imza örneklerinin PGM Grafoloji ve Sahtecilik Þubesine gönderildiðini anýmsatan Dalkýran, konu raporun 17 Mart tarihinde geldiðini ve yapýlan NÜFUS KAYIT DAÝRESÝ PAZAR GÜNÜ AÇIK Ýçiþleri Bakanlýðý, Yüksek Öðretime Geçiþ Sýnavý'na (YGS) girecek öðrencilerin ihtiyacý olabileceðini göz önünde bulundurarak Nüfus Kayýt Dairesi'nin pazar günü saatleri arasýnda açýk olacaðýný açýkladý. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn konuyla ilgili açýklamasý aynen þöyle: "23 Mart 2014 (Pazar) tarihinde yapýlacak olan Lefkoþa Belediye Baþkan Sayýn KADRÝ FELLAHOÐLU'na AÇIK MEKTUP Sayýn Baþkan 19 Mart 2014 tarihli sirküler mektubunuzun bir nüshasýný almýþ bulunmaktayým. Gönül almak muradýyla kaleme aldýðýnýz bu yazýyý, hiç bir maddiyatýn satýn alamayacaðý bir hediye olarak algýlýyor ve size sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Geçmiþ yönetimlerin Yaþlýlara Hizmet adýyla baþlatýp düne kadar sürdürdükleri hediye olayýný baþtan beri benimsemediðimi belirtmek isterim. Alana faydasý olmayan, verene maddi yük olmaktan öteye gitmeyen bu ikramý aklý baþýnda hiçbir Lefkoþalý onaylamamýþtýr diye de düþünüyorum. Bu kentin yaþlýlarý Ramazan bayramýnda bir çift çorap, Kurban bayramýnda terlik, yýlbaþýnda taklit cep saati, yaþlýlar haftasýnda da yine taklit cep radyosu alacak güce sahiptirler. Yine de onlar adýna rahatlýkla incelemede emare olarak alýnan belgelerde zanlýlarýn el yazý örneklerinin tespit edildiðini açýkladý. Adli týp raporunun kýsa bir süre içinde gelmesi bekleniyor Zanlý Ýbrahim Maraþlý'nýn emare olarak alýnan dizüstü bilgisayarýnýn ve tablet bilgisayarýnýn, kamere kayýtlarý ile birlikte PGM Ses ve Görüntü Ýnceleme Þubesine gönderildiðini belirten Müfettiþ Muavini Ömür Dalkýran, dizüstü ile tablet bilgisayar hakkýnda raporun ellerine ulaþtýðýný belirtti. Dava açýsýndan büyük önem arz eden Ýstanbul Adli Týp Kurumu raporunun henüz daha ellerine ulaþmadýðýný belirten Dalkýran, Maðusa Polis Müdürü Vekili Gökay Karagil tarafýndan Ýstanbul Adli Týp Kurumu ile iletiþime geçildiðini ve raporun en kýsa zamanda ellerine ulaþacaðýnýn bildirildiðini söyledi. Zanlýlar aleyhine yürütülen tahkikatýn henüz tamamlanmadýðýný belirten Dalkýran, her iki zanlýnýn da tutukluluk süresinin 7'þer gün daha uzatýlmasýný talep etti. Tutukluluk süreleri uzatýldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hasan Daðlý, daha önce verilen tutukluluk süreleri içerisinde tahkikatýn tamamlanmadýðý kanaatine vardýðýný ve zanlýlarýn tutuklu kalmasý gerektiði inancýnda olduðunu belirterek her iki zanlýnýn da tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatýlmasýna emir verdi. Yüksek Öðretime Geçiþ Sýnavý'nda (YGS), öðrencilerin sýnava katýlabilmesi için kanýtlayýcý belge olarak kabul edilen KKTC kimlik kartýný kaybedilebileceði veya deðiþtirmesi gerekebileceði göz önünde bulundurularak Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus Kayýt Dairesi Müdürlüðü sýnav günü 08:00-10:00 saatleri arasýnda vatandaþlara hizmet verecektir" söyleyebileceðim tek cümle þudur: Ýzleri hala silinmeyen ve yýllarca sürecek olan bir kaosa sebebiyet vereceði bilinseydi, o hediyeler geldiði an kabul edilmez, geri çevrilirdi. Ýçinizden Lefkoþa halkýndan af dilemek geliyorsa ve bunun önüne geçemiyorsanýz, özrü mantýk içeren kararýnýz için deðil, bizi iflasa sürükleyen selefleriniz adýna dileyin. Bugün vermiþ olduðunuz söz yaþlýlarýn bu hafta alabilecekleri en güzel hediyedir. Bu sözün arkasýnda duracaðýnýza inanýyor, hak edeceðiniz teþekkürü torunlarýmýzýn seve seve ödeyeceklerine sizi temin ediyorum. Saygýlarýmla Aydýn HÝKMET 21 Mart 2014 Sessizliðin Sesi Mehmet Levent NE MUTLU ÝNSANIM DÝYENE Þura kararlarýný tanýmýyorlarmýþ! Kimler? Adý saný hiç duyulmamýþ, varlýklarýndan kimsenin haberdar olmadýðý, çoðunun ismi var cismi yok 42 örgüt! Örgüt dediysem... Meselâ yani... Söylemesi ayýp! Toplanýp geldiler KTÖS binasý önüne. 42 örgüt... Saysan 40 kiþi yoktular! Sadece yönetim kurullarý gelseydi... Aha sana 500 kiþi! Veryansýn ettiler þurada o kararlarý alanlara... Andýmýz kaldýrýlamaz, dediler. Ýlâhiyat Koleji kapatýlamaz, dediler! Biz Türküz Türkçe konuþuruz, dediler! Bu kararlarý tanýmýyorlarmýþ. Breh! Breh! Breh! Kimdir be bunlar? KTÖS balkonunda Arif hocanýn büyük boy posteri... Tek kelime etmeden, çok þey söyleyerek, büyük bir soðukkanlýlýkla ama sadece acýyarak onlara bakýyordu... Þövenist kesim ayakta! Andýmýz kaldýrýlamazmýþ! Ýlâhiyat Koleji kapatýlamazmýþ! Böyle kafalardan çýkan sesleri anlamak mümkün. Onlarýn misyonuna göre dünyanýn en üstün ýrkýdýr Türkler! Doðrudurlar! Çalýþkandýrlar! Türklükleriyle övünür, gurur duyarlar! Mutluluðun sadece "Türküm" diyenlerin hakký olduðuna inanýrlar! Yani kendilerine biçtikleri ýrkçýlýk gömleði cük diye üstlerine oturmuþ ve onlara da çok yakýþmýþ durumdadýr! Ama milliyetçi solcularýmýz öyle mi ya? Çok yakýþmasa da arasýra bu gömleði giyip arz-ý endam etmekten çekinmeyenler var! Eðitimin onlarca sorunu varken... Andýmýzla, Ýlâhiyat Kolejimizle uðraþmanýn alemi var mýymýþ?! Kime ne zararý varmýþ? Kimi nasýl rahatsýz edermiþ bu andýmýz?! Ýlkokul döneminde bizim beyinlerimiz her sabah bu and ile yýkandý. Bu andý içmeden ders baþý yapmadýk. Kendini bundan koruyabilenler de oldu ama, çoðumuzun beyninde uzun yýllar sürecek hasarlar býraktý bu and. Zaman içinde, bize yaþatýlan gerçeklerle bu andýn hiçbir ilgisi olmadýðýný anladýk. Bizden sonra gelen çocuklarýmýzýn, torunlarýmýzýn beyinleri de ayný andla yýkandý ve yýkanmaya devam ediyor! Bu and ýrkçýlýðýn ta kendisidir. Türkler en üstün ýrktýr buna göre... En çalýþkan... En dürüst onlardýr! Mutlu olmak istersen Türk olmalýsýn! Þener Akalýn'ýn "Sözler ve Gerçekler" kitabýnda bir cümle okumuþtum. Türkiye'yi ve Türkleri þöyle tarif ediyordu: "Türkiye kâðýt üzerinde iyiye gidiyormuþ, hangi kâðýt? Üç kâðýt mý?" Benim hiç kuþkum yok... Mustafa Kemal yaþasaydý... Türklerin ve Türkiye'nin bu halini gördükçe... "Ne mutlu Türküm diyene" sözünü söylediðine de söyleyeceðine de yüz bin kere piþman olurdu.

5 5 22 Mart 2014 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Atý olan doðru Üsküdar'a sürsün Hiç engel yok MÝÞ-MIÞLAR Dünya Su Günü, KKTC'de de kutlanacakmýþ. - Biz de kutlamalara katýlacaðýz ama rakýya su dökmekle yetineceðiz bu yýl. Seneye Allah kerim. Ulaþtýrma Bakaný Kaþif'in oðlu kaportacý dükkaný açmýþ. - Hayýrlýsý olsun der bol kazançlý yýllar dileriz. Omiru Maraþ'ýn iadesini istemiþ. - E tamam yahu, anladýk Vereceðiz dedik Ama siz de þu Ercan iþini halledin artýk Al ver yapalým, keyfimize bakalým. 41 örgüt, Eðitim Þurasý'ný protesto etmiþ. - Saymaca sadece 31 katýlýmcý vardý Örgüt baþýna bir kiþi bile gelmemiþ nedense... ABD Kýbrýs Büyükelçisi Koening "Kýbrýs, çözülmesi gereken sorunlar listesinde ilk kez üst sýralara çýktý" demiþ. - Hemen umutlanmayýn Baktýlar diðer sorunlarý çözemiyorlar, pas geçip Kýbrýs sorununa atladýlar Göreceksiniz, bunu da pas geçip gidecekler. Solda yeni iþbirliðine gidiliyormuþ. - Ýþbirliðine gitmek önemli deðil Önemli olan uyumlu çalýþmak Çünkü iþbirliði diye bazýsý öne çekiyor, bazýsý arkaya itiyor Daha önce yaþandý da ondan biliyoruz. Yaþlýlar haftasýnda yaþlýlar ziyaret edilmiþ. - Derviþ Eroðlu, Ýrsen Küçük gibi ihtiyar delikanlýlarýn kapýsýný çalan olmadý ama Neden bu vefasýzlýk? Türk,insaný yemek tercihi yapmýyormuþ. - Neyi tercih ederse etsin sonunda kazýk yiyeceðini biliyor da ondan. 40 yýl hatýrý olacak kahve! Büfenin önüne oturmuþ, kahve içiyorlardý. Ununu elemiþ, eleðini asmýþ, geleni geçeni seyredeyim, vakit geçsin, akþam olsun, eve gideyim havasýndaydýlar. Ýmrendim. Boþ bir sandalye vardý, ben de gittim yanlarýna oturdum. Fotoðraflarýný çektim bir süre. Nerden gelin? gibilerden bir soru sordular. Diðer taraftan dedim, Beþparmaklarý iþaret ettim. Beþparmaklar bizim ya, hemen anladýlar Türk olduðumu! Nerelisin? Ýkinci soru buydu. Lefkaralý dedim. Lefkara adýný duyan, karþý köþede oturan adam hemen kýpýrdadý. Yanýmda oturan O da Lefkaralý diyerek sandalyesinde doðrulup, daha dik oturmaya çalýþan adamý gösterdi. Sordu bana: Kimlerdensin? Kolosine dedim. Açýkça fark ettim, Kolosine deyince, gözleri parladý adamýn. O Aliss?.. Ali dediði, dayýmdý. Ne ne... dedim. Bir an daldý ve çok gerilere gitti. Yanýmda oturan Rum da; postanenin, hala daha mahkemelerin karþýsýnda olup olmadýðýný sordu bana. Evet, hala orada diyorum. Postanede çalýþýyormuþ te kaçmýþ, kaçýþ o kaçýþ. Bir daha dönmemiþ! Hiç gidip görmedin mi? Ýki adým yer Hiç gelmemiþ Kuzeye. Þaþtým kaldým! Ne gelmek isterim, ne görmek isterim demedi ama, duruþ o duruþtu. Hiç mi merak etmez insan yýllar önce çalýþtýðý yeri? Bu nasýl bir reddediþtir böyle! O an nerden aklýma geldi bilmem, Þener Levent i tanýyor musunuz? diye sordum. Vay be. Hepsi tanýyormuþ. Büfeci Yorgo, elinde bir Politis gazetesi ile geliyor, sayfalarý karýþtýrýp Þener in köþesini buluyor, fotoðrafýný gösterip Her gün okurum Çok iyi adamdýr... Doðrularý yazar, diyor. Diðerleri de benzer laflar ettiler. Ve can alýcý soruyu soruyorum: Oy verecek misiniz kendisine? Bir sessizlik oldu önce Sonra yuvarlak laflar ettiler Sadece Yorgo kafasýný salladý. Bu arada köylüm Kostas, kahvemi ödemek istedi. O parayý uzattý, Yorgo almadý... O uzattý, Yorgo direndi, sonunda Kostas kazandý. Vay be Bir köylüm bana kahve ýsmarladý. Vallahi duygulandým! Hani derler ya bir kahvenin 40 yýl hatýrý var diye, bu öyle bir kahve oldu!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BAHAR GELÝNCE (Ýstanbul)- Arkadaþým telefonda, "Newroz'un kutlu olsun" dedi Hiç kutlamazdým oysa Aklýmdan geçmezdi Ama dini bayramlarý, hep kutladýk. TC'nin bayramlarýný da O günler beyinlerimize hep iþlendi. Olmazsa olmazlarýmýzdý Sahalarda zeybek bile oynadýk 19 Mayýs'larda, "bizim kýyafetlerimiz, bizim bayramlarýmýz" diyerek. Fakat Newroz'un da kutlanmasý gerektiðini kimse söylemedi Okullarda okutmadýlar. Ders kitaplarýnda yer almadý. Öðretmenlerimiz söylemediler. Nereden bilsinler ki, belki de onlara da söyleyen olmamýþtý. O yüzden aklýmýzdan bile geçmezdi, "YENÝ- GÜN" anlamýna gelen "NEW-ROZ" u kutlamak. Hatta bayram mý diye düþünmek. Sadece 21 Mart günü ateþ yakarlar, üstünden atlarlar falan sanýrdýk. Oysa rivayetleri de var o günün. Ve yakýlan ateþin Birkaç rivayeti anlattý telefondaki arkadaþým Kapatýrken de, "artýk her sen de her Newroz'da benim bayramýmý kutlarsýn" dedi Eskiden beridir kýþý sevmeyen birisi olarak cemreleri takip ederim, bir de Newroz ateþini Ýki olay da baharý anýmsatýr. Mutlu olurum. Çünkü bilirim ki baharýn arkasýndan yaz gelecek. Kýsa kollar çýkacak. Kot pantolonlar, spor ayakkabýlar giyilecek. Üstümüze, baþýmýza kalýn giysiler almadan kýrlara koþacaðýz. Kýrlarda çiçeklere, böceklere bakacaðýz. Bol bol doða fotoðraflarý çekeceðiz. Facebook'ta yayýnlayacaðýz. Çok miktarda "beðen" alacaðýz. Amma Ah þu ülkem bu kadar güzel olmasaydý Daðlarý nazlý, yeþil ortasý bu kadar alýmlý, çiçekleri bu kadar güzel kokulu olmasaydý. Hiç üzülmezdim olmayan güzellikler gitti diye. Hiç takmazdým birileri gelip yeþiline beton kondurdu diye Hiç umurumda olmazdý, Trabzonlu, üstelik bir de ait olmadýðý yerde, benim çevreme baksýn diye bakanlýk verilmiþ birisinin, çevreme sahip çýkmama üstüne görev yapmasý Ve Harmancý'nýn Dipkarpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kaçak yapýlara müdahale etmeyen hükümetin, þimdi de Akdeniz Özel Çevre Koruma bölgesindeki alanda kaçak yapýlanmaya göz yumduðunu söylemesi ile çýlgýna dönmezdim Kýrlarýmý düþündüm hemen. Yeþiller arasýna serpiþtirilmiþ sarý, kýrmýzý ve türlü renklerdeki kýr bitkilerimi Bütünlüðüne zarar verilmemiþ daðlarýmýn uzayýp giden alýmlý bakýþýný Ah 1974 dedim Öldük, öldürdük, ölme korkusuyla yaþadýk. Ölmeyelim, dedik Öldürmeyelim, dedik Ve bugünleri hazýrladýk Þimdi Newroz günlerinde baharý beklerken, daðlara, kýrlara koþup, derin nefes çekeceðimize Doðamýzýn her gün biraz daha ölümüne bakýp üzülüyoruz. Ah kafamýz ah Biz ne yaptýk Güzelyurt ve Lefke'ye Pazartesi elektrik yok Cengizköy ve Güneþköy Trafo Merkezleri'nde yapýlacak bakým çalýþmalarý nedeniyle 24 Mart Pazartesi günü Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki bazý köylere ve tesislere elektrik verilemeyecek. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki bazý köylerde ve tesislerde ile saatleri arasýnda elektrik kesintisi olacak. Açýklamaya göre kesinti olacak köyler ve tesisler þöyle: "Gemikonaðý, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Baðlýköy, Ömerli, Bademliköy, Yeþilýrmak, Günebakan ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý. Yeþilyurt, Doðancý, Taþpýnar ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý. Lefke Merkez, Çamlýköy, Cengizköy, Taþköy, Aplýç ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý. Güzelyurt Müze Önü, Güzelyurt festival alaný bölgesi, Güzelyurt- Mevlevi yolu, Kalkanlý, Yuvacýk ve Baf Kapýsýnda etkinlik KIBRIS ARKADAÞLIK PROGRAMI'NIN ORGANÝZASYONUYLA ETKÝNLÝK DÜZENLENECEK Kýbrýs Arkadaþlýk Programý'nýn organizasyonuyla, Kýbrýslý Türk ve Rum gençlerin katýlýmýyla bugün etkinlik düzenlenecek. Kýbrýs Arkadaþlýk Programý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, etkinlik saat 10:30'da Güney Lefkoþa'da Baf Kapýsý'nýn karþýsýndaki parkta yer alacak. Açýklamada, "yeterince acý çektiðimize inanýyorsanýz ve karþý tarafý affetmenin öneminin farkýndaysanýz, birlikteliðimizi kutlamak için karþýmýzdakinin de acý çektiðini kabul etmemiz gerektiðini HARMANCI: Kaçak yapýlaþma durdurulsun Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Mehmet Harmancý, Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kaçak yapýlaþma baþlatýldýðýný savunarak, derhal durdurulmasý çaðrýsýnda bulundu. Harmancý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Dipkarpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yýllardýr var olan kaçak yapýlara müdahale etmesi gereken hükümetin, tam tersine þimdi de Akdeniz Özel Çevre Koruma bölgesindeki alanda kaçak bu bölgedeki tesis ile su motorlarý. Güzelyurt - Bostancý Ana Yolu, Yukarý Bostancý, Aþaðý Bostancý ile bu bölgedeki tesis ve su motorlarý. Güzelyurt Þehir Merkezi, Güzelyurt Polis Müdürlüðü arkasý, Yayla köyü ve civarý ile bu bölgedeki tesis ve su motorlarý. Güzelyurt Sanayi Bölgesi, Güzelyurt Sosyal Konutlar Bölgesi, Bostancý Sýnýr Kapýsý, Akçay, Zümrütköy ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý. Gaziveren, Güneþköy, Aydýnköy ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý. Kumköy Su Motorlarý ve Su Pompalama Tesisleri, Eroza Tatil Köyü ile çevresi ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý." Bölge amirliðinden yapýlan açýklamada, elektrik enerjisinin çalýþmalarýn seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceðine dikkat çekilerek, vatandaþlardan þebekede her an elektrik enerjisi varmýþ gibi davranmasý istendi. biliyorsanýz, bir çiçek alýp etkinliðimize katýlýn" denildi. Etkinlikte iki toplumdan toplam 100 genç birlikte durup bir daire oluþturacak ve ardýndan adadaki iki toplumun da acý çektiðini, zarar gördüðünü göstermek için tören baþlayacak. Savaþta babalarýný kaybeden bir Kýbrýslý Türk ve bir Kýbrýslý Rum birlikte, babalarýnýn anýsýna dairenin ortasýna çiçek býrakacak. Daha sonra, Kýbrýs Arkadaþlýk Programý (CFP) gençlerinden savaþta akrabalarýný kaybedenler, onlarýn anýsýna dairenin ortasýna çiçekler koyacaklar. Ardýndan el ele tutuþularak her iki toplumdan da verilen kayýplar hatýrlanacak ve bir dakikalýk sessizliðe bürünülecek. En son da etkinliðe katýlan herkesten dairenin ortasýna gelip çiçek býrakmasý istenecek. yapýlanmaya göz yumduðunu iddia etti ve ilgili Bakan ile hükümeti kaçak yapýlaþmayý durdurmaya davet etti. Harmancý, söz konusu yapýlaþmanýn ileriki yýllarda yeni bir "Altýn Sahil vakasý" yaratacaðý uyarýsýnda da bulundu. Orman Dairesi'nin resmi izni ile yapýlaþmaya onay verdiðini savunan, bunun hem düþündürücü, hem de endiþe verici olduðunu kaydeden Harmancý, söz konusu izinden Çevre Dairesi'nin haberinin olmamasýnýn ise daha vahim bir olay olduðunu vurguladý. MAÐUSA OKULLARI- Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, dün Gazimaðusa'da bazý okullarý ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Arabacýoðlu ve beraberindeki heyetin ilk duraðý Polatpaþa Ýlkokulu oldu. Bakan Arabacýoðlu, okul müdürü, öðretmenler ve öðrencilerle bir araya geldi, okulda incelemelerde bulundu. Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu daha sonra Namýk Kemal Lisesi ile Gazimaðusa Türk Maarif Koleji'ne gitti. Bakan Arabacýoðlu ziyaretleri sonrasýnda yaptýðý açýklamada, okullarýn ihtiyaçlarýný ve sorunlarýný yerinde gördüðünü ifade etti, okullarýn fiziki durumlarýnýn iyi olduðuna iþaret etti. GÜNLÜK Öcalan'dan Newroz mesajý: "BÝZ DÝRENÝRKEN KORKMADIK, BARIÞIRKEN DE KORKMAYACAÐIZ" PKK lideri Abdullah Öcalan'ýn Newroz mesajý, Diyarbakýr'da yüzbinlerin toplandýðý meydanda BDP milletvekili Pervin Buldan ve HDP milletvekili Sýrrý Süreyya Önder tarafýndan Türkçe ve Kürtçe okundu. Ýþte Öcalan'ýn mektubundan bir bölüm: "Sevgili Türkiye halký! Tarih bize göstermiþtir ki, kararlý bir barýþ önderliði sergilenmezse tarihsel sorunlar bildiðini okur ve genellikle çok kayýplý dönüþümlerle cevaplarýný üretirler. Önümüzde yakýcý bir þekilde cevap bekleyen þey, birbirini tekrarlayan darbelerle mi yoksa tam ve radikal bir demokrasiyle mi yola devam edeceðimiz sorusudur. Þu ana kadar yürütülen bir diyalog süreciydi ve önemliydi. Bu süreçte iki taraf birbirlerinin iyi niyetini test etmiþtir. Gelinen noktada müzakere sistematiði için yasal bir çerçeve kaçýnýlmaz olmuþtur. Barýþ savaþtan daha zordur ama her savaþýn da mutlaka bir barýþý vardýr. Biz direnirken korkmadýk, barýþýrken de korkmayacaðýz." BÝRÝ GÝDÝYOR, BÝRÝ GELÝYOR Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksikliklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? SEÇÝM BORUSU Bugünlerde artýk bol bol belediye haberleri göreceksiniz gazetelerde... Asfaltlama, park, yaþlýlara hizmet, kültür geceleri vesaire... Mübarek seçim borusu amma da boruymuþ ha... VEFA Yaþlý yurttaþlarýmýzý ziyarete giderek çiçek ve hediye götürenler fotoðraf çektirmek için mi gidiyor? Bu iyilik ve vefa ille de fotoðraflý olarak baþkalarýna da mý duyurulmalý? TALAT'A SORUN Twitteri yasaklayan Türkiye, gittikçe Kuzey Kore'ye benziyor... Biz bu durumda kime benzeyeceðiz acaba? AKP'nin acentasý Talat olduðuna göre ona sorun... ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ KKTC Karadeniz Kültür Derneði TAK Müdürü Neriman Saygýlý'ya "Ýçimizden biri" dedi... Ne yani, Hüseyin Yalyalý dýþýmýzdan biri miydi? Týrnak... "Hadi Emrullah Bey'i artýk bilmeyen yok, dan-dun konuþmaya alýþmýþ, KKTC'yi babasýnýn çiftliði sanmýþ! Ya Kanerler gibi ülkenin ileri gelen çok müstesna bir þirketine hiç yakýþýyor mu? Çok ayýp doðrusu!" Levent ÖZADAM (Realist) "Ýddia ediyorum: Dini liderlerin BM tarafýndan bir araya getirilmesi dahi politik ve Kýbrýs sorununun çözümüne engel teþkil edebilecek bir yaklaþýmdýr. BM'yi de indirgeyici üslubu nedeniyle kýnýyorum." Çiðdem DÜRÜST (Kýbrýs Postasý) "Patagonya Gereksiz Ýþler Bakaný müsteþar yardýmcýsý vekil sekreteri baþýmýzdaki yücelerden birine bir mesaj gönderse 6 sütuna manþet çekiyoruz... Hakikaten sevgili okurlar... Neler çekiyorsunuz siz bu gazetecilerin elinden..." Oya GÜREL (Detay) "Ýki kelimeyi yan yana koyup da konuþamayan, cenaze, düðün, kuaför açýlýþý vs. gibi etkinlikleri icraattan sayan algýya sahip insanlarýn bu sürecin içerisinde olmasýný kimse beklemesin. Zira böyle bir konjönktür olmayacak yeni dönemde." Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný ABDULLAH KORKMAZHAN Tayyip Erdoðan'ýn Türkiye'de geçtiðimiz geceyarýsýndan itibaren twitteri kapatmasýna Kýbrýs'ýn kuzeyinden tek tepki Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan'dan geldi. Korkmazhan yayýnladýðý bildiride ayrýca "Ne yazýk hala AKP'den medet uman, AKP'yi Kýbrýslý Türklere barýþ havarisi olarak gösterme çabasý içerisinde olan kesimler var" dedi. Günümüzün kahramanlarý arasýnda bir de dün Berkin Elvan için TC Büyükelçiliði önünde eylem yapan Dev-Genç ile Komünist Emek Hareketi de var... Bu eylem güne damgasýný vuran en anlamlý eylem oldu... Tabii KTÖS'ün saray önündeki eylemini de yabana atmamalý...

7 22 Mart 2014 Cumartesi 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI GENÇLÝK DAÝRESÝ HALK DANSLARI TOPLULUÐU ESKÝÞEHÝR'DE Gençlik Dairesi Halk Danslarý Topluluðu, Eskiþehir'de düzenlenen "2013 Türk Dünyasý Kültür Baþkenti" etkinlikleriyle Nevruz kutlama þenliðine katýldý. Gençlik Dairesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre yaklaþýk 30 ülkenin katýldýðý etkinlikte KKTC'yi Gençlik Dairesi Halk Danslarý Topluluðu temsil ediyor. Etkinlik kapsamýnda Kýbrýs Türk halk danslarýný sergileyen ekip, burada kurulan Kuzey Kýbrýs çadýrýnda Kýbrýs Türk mutfaðýný tanýtarak, broþür ve fotoðraflarla ülkeyi tanýtýyor. Twitter KKTC'de engellenmeyecek Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu Baþkaný Kadri Bürüncük, KKTC'de Twitter'a eriþimin engellenmeyeceðini açýkladý. Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu Baþkaný Kadri Bürüncük ve Baþkan Yardýmcýsý Sait Erkmen, konuyla ilgili bilgi vererek, Türkiye'de Twitter'a eriþimin engellendiðini ancak KKTC'de engelleme olmayacaðýný söyledi. Türkiye'de çýkarýlan yeni internet yasasýnýn tartýþýlmaya baþlandýðý günlerde, ülkede de Kýbrýs'a etkisinin olup olmayacaðýnýn da konuþulduðunu belirten Bürüncük, o dönemde Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn, KKTC'nin ayrý bir ülke olduðunu, ayrý yasalarý bulunduðunu açýkladýðýný anýmsattý. Bürüncük, yaptýklarý incelemelerde CTP üç belediye baþkan adayýný daha belirledi Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) önceki akþam gerçekleþtirdiði Parti Meclisi (PM) toplantýsýnda 3 belediye baþkan adayýný daha belirledi. CTP-BG Yerel Yönetimlerden Sorumlu MYK üyesi Hakan Kuntay yaptýðý yazýlý açýklamada, Parti Meclisi'nin, Büyükkonuk Belediye Baþkan adayý olarak Ahmet Sennaroðlu, Vadili Belediye Baþkan adayý olarak da Hasan Kasap'ý belirlediðini, Ýnönü'de ise Baðýmsýz aday Ali Öncü'nün desteklenmesine karar verdiðini duyurdu. Kuntay, geri kalan 7 adayýn da önümüzdeki hafta belirleneceðini Eroðlu: Tüm tutanaklar ilgili yerlere gönderiliyor Cumhurbaþkanlýðý, Kýbrýs konusundaki görüþme süreci çerçevesinde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Nisan 2010'da göreve gelmesi ertesinde Kýbrýs Rum liderleriyle yapýlan tüm müzakerelerin tutanaklarý ile BM Genel Sekreteri'nin katýlýmýyla yapýlan tüm zirve toplantýlarýnýn görüþme tutanaklarýnýn, hem Cumhuriyet Meclisi'ne milletvekillerinin okumalarý ve süreç konusunda bilgi edinmeleri için, hem de hükümetin baþkaný olan Baþbakan ve Dýþiþleri Bakanlýðý'na eksiksiz olarak gönderildiðini ve gönderilmeye devam edildiðini vurguladý. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, özel temsilcilerin yaptýklarý görüþmelerin tutanaklarýnýn, geçmiþte gerek Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ gerekse 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat tarafýndan Baþbakanlýk ve Dýþiþleri Bakanlýðý ile paylaþýlýrken, son dönemde teknik olarak bazý tip kullanýcýlarýn etkilenme olasýlýðý bulunduðunu gördüklerini ve bunu gidermek adýna Türkiye ile görüþmeler yaptýklarýný kaydetti. Bürüncük, bu giriþimlerin KKTC'nin ayrý bir ülke olmasý ve ayrý yasalara sahip olmasý prensibinden hareketle yapýldýðýný söyledi. Giriþimlerin hukuksal ve teknik olarak deðerlendirilerek, tamamlandýðý ve gerekli düzenlemelerin yapýldýðýný belirten Bürüncük, "Üçüncü ülkelere çýkýþlarýmýzýn Türkiye'de transit hizmeti görmesi yönünde bir düzenleme yapýldý" diye konuþtu. Bürüncük, "Twitter gibi, Türkiye'deki bir serverden deðil de Amerika'dan veya baþka bir ülkedeki server üzerinden hizmet görmeye çalýþýyorsak, bu Türkiye'den transit iþlemi görecek" dedi. kaydetti. CTP-BG'nin bugüne kadar belirlenen 21 belediye baþkan adayý þöyle: "Dipkarpaz Belediye Baþkan Adayý Suphi Coþkun, Yenierenköy Belediye Baþkan Adayý Mesut Yýkýcý, Güzelyurt Belediye Baþkan Adayý Osman Bican, Esentepe Belediye Baþkan Adayý Cemal Erdoðan, Alsancak Belediye Baþkan Adayý Cezar Ekinci, Lapta Belediye Baþkan Adayý Harper Bahadi, Beyarmudu Belediye Baþkan Adayý Sadýk Tuver, Geçitkale Belediye Baþkan Adayý Hasan Öztaþ, Serdarlý Belediye Baþkan Adayý Salih Bayraktar, Dikmen Belediye Baþkaný ve aday Yüksel Çelebi, Kýbrýslý Türk Müzakereci Kudret Özersay tarafýndan ara bölgede Kýbrýslý Rum muhataplarýyla yapýlan görüþmelerin tüm tutanaklarýnýn artýk hem Meclis hem de Baþbakanlýk ve Dýþiþleri Bakanlýðý ile eksiksiz paylaþýlmakta olduðu vurgulandý. Açýklamada þöyle denildi: "Üstelik bu bilgi ve belge paylaþýmý sadece Kýbrýs Rum tarafýyla yapýlan müzakerelerle sýnýrlý kalmayýp Müzakerecinin gerek yabancý ülke büyükelçileri, gerekse diðer diplomatlarla ve uluslararasý örgüt temsilcileriyle yaptýðý tüm görüþme tutanaklarý açýsýndan da geçerlidir. Tüm bunlara ilaveten, yaklaþýk iki buçuk yýl önce Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerden gelen talep üzerine, yukarýda belirtilen tüm görüþme tutanaklarý bahse konu siyasi partilerin tüm milletvekillerinin incelemeleri ve bilgi edinmeleri için Cumhurbaþkanlýðý'nda Türkiye'den transit iþlemi gören tek ülkenin KKTC olmadýðýný söyleyen Bürüncük, bu düzenlemenin baþarýlý olduðunu, böylelikle bugün Türkiye'de Twitter yasaklanmasýna raðmen adada böyle bir durum yaþanmadýðýný belirtti. Bürüncük, giriþimler doðrultusunda yapýlan yeni düzenlemenin, kendine inanýp gerekli giriþimler yapýldýðýnda baþarý saðlanabileceðini gösterdiðini söyledi. Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Sait Erkmen, de gelecekte de giriþimlerin süreceðini belirtti. Erkmen, "Münferit olaylar yaþanabilir, bunlarý giderilir. Ama genel politika bizim ayrý bir ülke olmamýz ve ayrý yasalarýmýzýn olmasýdýr. Bu yasalara uygun olarak yapýlan düzenlemelerimiz var" dedi. Girne Belediye Baþkaný ve aday Sümer Aygýn, Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný ve adayý Cemal Biray, Maðusa Belediye Baþkaný ve adayý Oktay Kayalp, Akýncýlar Belediye Baþkaný ve adayý Hasan Barbaros, Alayköy Belediye Baþkaný ve adayý Hulusi Manisoy, Deðirmenlik Belediye Baþkaný ve adayý Osman Iþýsal, Gönyeli Belediye Baþkaný ve adayý Ahmet Benli, Lefkoþa Belediye Baþkaný ve adayý Kadri Fellahoðlu, Büyükkonuk Belediye Baþkan adayý Ahmet Sennaroðlu, Vadili Belediye Baþkan adayý Hasan Kasap ve Ýnönü Baðýmsýz Belediye Baþkan adayý Ali Öncü". eriþimlerine sunulmuþtur. "'HÜKÜMETE BÝLGÝ VERÝLMÝYOR' SUÇLAMASI ÜZÜNTÜ VERÝCÝDÝR" Milletvekillerimize saðlanan bu imkan halen devam etmektedir ve talep etmeleri durumunda tüm tutanaklar kendilerine açýktýr. Aradan geçen süre zarfýnda bu imkandan yararlanmýþ olan ve sonradan milletvekili seçilen isimlerin sanki milletvekillerine tanýnan bu imkandan haberleri yokmuþ gibi açýklamalar yapmalarý, üstelik tüm tutanaklar Baþbakan'a ve Dýþiþleri Bakanlýðý'na ulaþtýrýlýrken, 'Hükümete bilgi verilmiyor' suçlamasýnda bulunmalarý üzüntü vericidir. Yaþanmakta olan hassas süreç dikkate alýnarak herkesin sorumluluk duygusu ile bu konuda kamuoyunu yanlýþ yönlendirmekten kaçýnmasý gerektiðine inanýyoruz." PARTÝLÝ OLMAYANLAR YANDI... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti devlet kurumlarýnda yapýlan yolsuzluk veya suistimalleri yapanlar arasýnda hükümet edenlerin farklý davrandýklarý yönündedir. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben bir vatandaþ olarak bazý konulara deðinmek istiyorum. Devlette yapýlan ve suç olmasýna raðmen kapatýlmaya çalýþýlan bazý iþlerdir bunlar! Geçtiðimiz haftalar içerisinde hastahanede bir sahte rapor olayý meydana geldi. Bu konu basýnda da çýktý. 3 gün için doktorun verdiði rapor üzerinde oynama yapýlarak 34 güne çýkarýlmýþtý. Bu konunun kapatýlmaya çalýþýldýðý bilgisini aldým. Ayrýca yine Saðlýk Bakanlýðý'nda meydana gelen bir olay daha vardý yýlýnda Maðusa Hastahanesi yeni yerine taþýnýrken eski hastahanede bulunan aleminyum kapý ve pencereler sökülüp satýlmýþtý. Bunun kapatýlmaya çalýþýldýðýný da öðrendim. Buna sebep nedir? Partizanlýk... Ancak partizanlýk yapmayan iki devlet çalýþanýnýn yargýlanmakta olduðunu da söylemeden geçemeyeceðim. Devlet vatandaþlarý arasýnda farklý davranýþta bulunuyorsa, devletin ciddiliðinden þüphe edilmez mi? Birisi 20 diðeri 23 yýllýk iki memur eski eserlerde çalýþýrken yaptýklarý ihmalden dolayý açýða alýndýlar. Mahkemeleri sürüyor, belki de iþten atýlacaklar, hatta hapse dahi gireceklerdir. Ancak ayyuka çýkmýþ baþta da söylediðim ve bunun gibi daha birçok olay kapatýlmaya çalýþýlmaktadýr. Sahte rapor olayýnda da, diðer Maðýsa Hastahanesi olayýnda da kiþiler soruþturma maksatlý açýða alýnmadýlar. Hala hiçbir þey olmamýþ gibi iþlerine devam ediyorlar. Bu memlekette adalet böyle mi iþliyor? Baþka bir konu daha... Bu da çok önemlidir. Ýrsen Küçük'ün baþbakanlýðý döneminde Kamu Hizmeti Komisyonu'nda görevli üstdüzey iki kiþi baþbakanýn imzasýný sahtelemek ve kamuoyunu yanýltmak amacýyla suç iþlediler. Bu kiþiler bildiðim kadarýyla hala görevdedirler. Birisinin Milli Eðitim Bakanlýðý'nda görev yaptýðý, diðerinin ise Cumhurbaþkanlýðý'nda olduðu söyleniyor. Söyleniyor diyorum, çünkü duyumdur... Bunlar için de bir þey çýkmadý. Bu memlekette cezalar, yasalar sadece partizan olmayanlara ve garibanlara iþliyor, BÝZÝM DUVAR gerisi boþ laf... Benim anladýðým budur... Acaba eski ve yeni Saðlýk Bakanlarý buna ne diyecekler? Hasýraltý mý edecekler yoksa adaletin yerine gelmesi için gerekeni yapacaklar mý?" KIBRIS'TA TWITTER ENGELLENEMEZ Bizim Mandra Ve Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu "Andýmýz okunmaya devam edecek" diyerek, KTÖS önünde protesto eylemi yapan þövenizmin zaferini ilân eder! Þura kararlarýna tam destek veren ve saygý ile karþýlayan vatandaþlar, "Çocuklarýmýzýn beyinlerinin artýk bu ýrkçý andla yýkanmasýný istemiyoruz" derken, sokaktaki adam, "Bizi her gün bu zehirle zehirlediler. Bari çocuklarýmýz daha fazla zehirlenmesin" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 22 Mart 2014 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ARKANDAN AÐLAYAN OLMAYACAK Kamu-Ýþ ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nden yaþlýlara yemek Kuzey Kýbrýs'ýn farklý bölgelerindeki bazý yaþlýlar dün Lefkoþa'da yemekte biraya geldi. Kamu Ýþçileri Sendikasý (Kamu-Ýþ) ile Sosyal Hizmetler Dairesi iþbirliðinde, kamuya baðlý ve özel bakým ve huzurevlerindeki yaklaþýk 140 yaþlýya Hidden Garden'de yemek verildi. 18 Mart'ta baþlayýp 24 Mart'a kadar sürecek "Yaþlýlar Haftasý" nedeniyle düzenlenen yemeðe Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Kamu-Ýþ Baþkaný Sami Dilek, sendika yetkilileri, Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileriyle çalýþanlarý, bakým ve huzurevi personeli katýldý. Bakan Gürpýnar yemekte yaptýðý konuþmada, her insanýn yaþlýlýk duraðýna uðrayacaðýný ifade ederek, "Yaþlýlara iyi hizmeti vermek görev ve sorumluluklarýmýz arasýnda. Bunun bilincindeyiz" dedi. CTP KADIN ÖRGÜTÜ AYDINKÖY'DE- Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) Kadýn Örgütü Güzelyurt Ýlçesi, Yaþlýlar Haftasý nedeniyle Aydýnköy'deki 65 yaþ üzeri 'Özel Kuþak' diye hitap ettikleri yaþlýlarý ziyaret etti. Parti basýn bürosunun açýklamasýna göre, Kadýn Örgütü ile birlikte bölge milletvekilleri Hüseyin Erçal, Armaðan Candan ve Güzelyurt Belediye Baþkan adayý Osman Bican yaþlýlarý ziyaret ederek hediyelerini takdim ettiler. DP-UG GÜZELYURT TA- Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Güzelyurt Ýlçe Kadýn Örgütü, Mart Yaþlýlar Haftasý kapsamýnda Güzelyurt bölgesinde yaþayan yaþlýlarý ziyaret etti. DP-UG'den yapýlan açýklamaya göre, Aygül Selden baþkanlýðýndaki Güzelyurt Ýlçe Kadýn Örgütü, hafta kapsamýnda Güzelyurt ilçesine baðlýyayla, Kalkanlý, Þahinler, Serhatköy ile Zümrütköy'ü ziyaret ederek yaþlýlarla sohbet etti. Tarih boyunca en büyük alkýþý ve de desteði "diktatörler" almýþtýr... Ve kendini o "diktatörlerden" farklý görmesine raðmen týpký onlar gibi uygulamalarýn altýna imza koyanlar... Geçmiþte Hitler'in Alman halkýndan aldýðý desteði bugüne kadar hangi "lider" Almanya'da alabilmiþ ki? Bu soruyu sadece seçimlerdeki oy oranlarý ile ilgili sormuyorum!.. Hitler'e olan inanç, güven, hayranlýk ve baðlýlýk üzerine de soruyorum... Evet, bugün birçok Alman'ýn hatýrlamak bile istemediði Hitler, geçmiþte Almanlar için en önemli kahramanlarýn baþýnda geliyordu... Ta ki ölünceye kadar!.. Çünkü bir insanýn en zayýf olduðu an, topraðýn altýna girdiði andýr... O vakitten sonra savunma gücü olmayan kiþinin hayattayken kim olduðunun da önemi kalmýyor ve o görkemli gücü bir anda yok oluyor... Ona hayranlýk duyan ve kusursuz olduðunu düþünen insanlar ise, aslýnda o "muhteþem liderin" kendileri gibi sýradan bir insan olduðunun farkýna varýrlar... Ve hayran olduklarý bu kiþinin aslýnda yalancý, dolandýrýcý, sahtekar ve pislik bir insan olduðunu öðrenince adýný dahi anmaktan kaçýnýrlar... Geçmiþte deðil ama bugün, býrakýnýz yaptýðý katliamlarý, Hitler'in tablo kaçakçýsý olduðunu herkes biliyor... Ayrýca Yahudilerin tüm mal varlýklarýný kendi ailesi ve çevresine daðýttýðýný da... O nedenle Almanlar Hitler'in hayalindeki dünyayý yaþatma yoluna gitmemiþlerdir... Aksine onu lanetlemiþlerdir... Aþýrý faþist bir kesim dýþýnda!.. Ve onun gibi olmadýðýný iddia eden ama merhamet duygusuna sahip olmayan Stalin... Ýkinci Dünya Þavaþý'nýn kahramýný "KOBA"... Fakat elinde tuttuðu güç ile hiçbir zaman yetinemeyen güçlü bir kibir!.. Sanýrým Stalin'i kýsaca böyle özetleyebiliriz... Döneminin dünyada en güçlü lideri olan Stalin, gerçekleþtirdiði uygulamalar ile kendi toplumunun eziyet çekmesine ve sefalete sürüklenmesine neden olmuþtur... Ve süreç içerisinde elde ettiði görkemli gücün etkisi ile paranoyak bir kiþi haline dönüþmüþtür... Tüm yoldaþlarýnýn ve en iyi dostlarýnýn ölüm emirlerini bizzat kendisi vermiþtir ve birlikte mücadele ettiði yoldaþlarýna ihanet etmiþtir... Elbette Hitler ile kýyaslanmayacak kadar asil ve karakterli bir insan olan Stalin, yaptýðý doðrularýn üstüne koyduðu yanlýþlarla bugün heykelleri yýkýlan bir lider olarak anýlýyor... Evet, o büyük komutan, Roosevelt ve Churchill'in deyimi ile "Yüce Stalin" geçmiþte en büyük alkýþý ve desteði alan liderler arasýna ismini yazdýrmýþtýr... Ve de birçok þey baþarmýþtýr... Ancak halkýna raðmen uyguladýðý politikalar ve yoldaþlarýna yaptýðý yanlýþlar yüzünden bugün birçok yerde heykelleri yýkýlmýþtýr... Günümüze geldiðimizde ise "diktatör" olma yolunda adým atan ve devrildikten veya öldükten sonra yuhalanan birçok "lider" ile karþýlaþýyoruz... Ve tabii ki hala görevinin baþýnda olanlarla!.. Ýþte bunlardan bir tanesi Recep Tayyip Erdoðan'dýr... Göreve geldiði ilk günlerde halkýn geneline umut veren ve "askeri vesayeti ortadan kaldýracak adam" olarak görülen Erdoðan, Türkiye halkýnýn çoðunluðu tarafýndan kabullenilmiþti... Ancak aldýðý destek güçlenmeye baþladýkça, içindeki kibir de ayný oranda büyümeye baþladý... Bu durum kontrolünü kaybetmesine ve içinde uyuyan "diktatörün" canlanmasýna neden oldu... Ve gelinen süreçte Türkiye halký bunun bedelini yitirdiði canlar ile az da olsa sahip olduðu adaleti kaybederek ödedi... Ayakkabý kutularý, yatak odalarýnda saklanan kasalar, bir türlü sýfýrlanamayan paralar ve adalete hesap vermeyen evlatlar da cabasý... Þu anda Erdoðan kontrolünü kaybetmiþ durumda yoluna devam etmeye çalýþýyor... Bu durum hem Türkiye adýna, hem de Türkiye ile baðlantýsý olan her yer adýna büyük bir tehlike arz etmektedir... Caný çekiyor, istediði kiþiyi ifade vermekten koruyor, caný çekiyor istediði kiþiyi atýyor, istemediðini sürüyor, caný çekiyor Twitter'i kapatýyor... Ve gelen eleþtirilere, "ben ne AB'yi, ne de dünya ülkelerini takarým, bundan sonra herkes Türkiye'nin gücünü görecek" diyeyerek tüm dünyaya efeleniyor... Týpký Esad ve diðerleri gibi!.. Yarýnýn ne getireceðini kimse bilemez ama bugün gördüklerim bana Erdoðan'ýn kendi sonunu kendi elleri ile hazýrladýðýný gösteriyor...

9 9 22 Mart 2014 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV KRÝZE GÝREN BAYRAÐA SARILIR AKP'nin ve liderinin son dönemlerde siyaset üretmek yerine yaptýðý tek þeyin, yani "milli ve dini hassasiyetlere" oynama ve sanal düþman gruplarý bulup bunlara karþý kendi tabanýný teyakkuza geçirme çabasýnýn son meyvesi bir reklam filmi olarak zuhur etti. Býrakýn, "bu bayraðý yere düþürtmeyiz" fikrindeki zarafeti ve yaratýcýlýðý, teknik olarak da son dakikada yetiþtirilmiþ gibi bir havaya sahip söz konusu film. Siyaseten krize giren her saðcý partinin ve kurumun (ve tabii CHP'nin) yaptýðý þeyi yaparak "bayrak" gibi güçlü bir sembole sarýlmýþ gibi görünüyor iktidar partisi. Seçim kampanyasýnda, yerel yönetimler için aday gösterdiði isimlerden çok parti baþkanýnýn þahsýna vurgu yapan bir partinin reklamýný izleyip de, "Belediyelerin yapacaðý hizmetlerle ne alakasý var bayraðýn?" diye sormak zaten aklýmýzýn ucundan bile geçmiyor artýk. MAHMUT ÇINAR (bianet.org) TARÝH 20 ÞUBAT 2013 Silah ve mermilerin nerden nereye kimler tarafýndan götürüldüðü henüz öðrenilemedi. Bunlara Mersin limanýnda el konulduðunu açýklayan Çaðýner, gemilerin taþýdýklarý yüklerden sorumlu liman idareleri olduðunu söyledi... Gözden kaçmayanlar... HOCAEFENDÝ'NÝN ÝNZÝVASI Tayyip Erdoðan Erzurum'da konuþuyordu. Twitter-mwitter, "beraber yürüdük biz bu yollarda" derken, konu geldi Fethullah Gülen'e dayandý. Þöyle seslendi Tayyip Erdoðan eski kankasýna: "Ey Hoca! Ey Hoca!.. Ýnzivaya çekilecektin de neden Pensilvanya'ya gittin? Medine'ye gitseydin, Mekke'ye gitseydin. E Erzurum'a gelseydin." Bilemedin Tayyip bey, bilemedin iþte. Hocaefendi inzivaya çekilecekse en müsait yer Kýbrýs'ýn kuzeyidir. Çünkü burada daðlar sizindir!.. DÝPNOT Gezici Araþtýrma Þirketi Genel Müdürü Murat Gezici, ABD'de yayýnlanan POSTA212' gazetesine yaptýðý açýklamada, kamuoyu þirketlerine oy oranlarýyla oynamalarý yönünde baskýlarýn olduðunu söyledi. Uslu olun çocuklar, nazar deðmesin... "Tweetine, tweetine tweetine bandým, yasaklarým sandýn a-ha þimdi yandýn" Ergenlik sivilcelerinden yeni kurtulmuþ internet þövalyeleri "Abi dert etme; Baþbakan deðil feriþtahý gelse engelleyemez" diye bana sesleniyorlardý ve ben internet acemisi olarak "Yutma Aydýn Engin. Bu veletler sana gaz veriyor. Koskoca devletin dizginlerini elinde tutan gözü dönmüþ, zembereði boþalmýþ bir güç neyi engelleyememiþ ki bunu engelleyemesin" diye düþünüyordum. Dün (Perþembe) geceyarýsýndan sonra saat 03.20'de kendimi ekran baþýnda tweet atar, tweet okurken yakalayýnca "Ulan galiba bu internet fýrlamalarý haklý. Baþbakanýnki nafile çaba ki ne nafile " diye kýkýrdadým Sabaha karþý uyku bastýrdý; tweetçilik oyununa son verip yataða giderken bu defa da kendimi, kendi uydurduðum bir türküyü mýrýldanýrken yakaladým: - Tweetine, tweetine / Tweetine bandým / Yasaklarým sandýn / Aha þimdi yandýn Zaten son okuduðum tweet biricik yeðenim diþi internet þövalyesi Iþýl'dan gelmiþti ve paradoksu pek güzel özetliyordu: "Sevgilim amcam, Twitter'ýn kapatýldýðýný dünyaya Twitter'dan duyurmak gibi tuhaf bir þey yapýyoruz " Sabahleyin tweetçilik oyuna dalmadan "araþtýrmacý gazeteciliðe" geçtim. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ortak bir devlet kurulmasý için müzakereler devam ediyor. 35 ay içerisinde müsbet bir sonuç almayý bekliyoruz." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... TAYYÝP'ÝN DÝLÝ Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz, Twitter'da 5 dilde tweet atarak Twitter'ý kapatan ama Mwitter'ý kapatamayan Tayyip Erdoðan'a seslendi: Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca ve Türkçe olarak yazdýðý tweetlerinde Schulz "Baþbakan Erdoðan'ý ifade özgürlüðünü hemen serbest býrakmaya çaðýrýyorum" dedi. Schulz isterse 5 dilde deðil, 500 dilde seslensin, ne fayda!.. Tayyip Erdoðan'ýn anlayacaðý dil de konuþtuðu dil de bu dünyanýn dili deðil ki!.. "TAYYÝP"ÝN MUKTESEBATI NEYÝMÝZE YETMEZ HOCAM!! "Çevre Bakaný Hamit Bakýrcý 'Daðlar bizimdir. Ýç meselemizdir' dedi, oysa Kýbrýs adasýnýn tamamý muktesebat gereði Avrupa Birliði'ne dahildir." Hüseyin ANGOLEMLÝ (TDP milletvekili) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Son çýkan internet yasasýnýn maddeleri arasýnda epey dolandým. Yasaya göre internet eriþimini (mesela Twitter eriþimini) savcýlarýn baþvurusu üstüne bir mahkeme deðil, Bilgi ve Ýletiþim Kurumu'nun (BTK) alt organý sayýlmak gereken TÝB verebilir. Ayný TÝB, 24 saat içinde yetkili mahkemeye baþvurarak eriþim engelleme kararýnýn hukuksal denetimini saðlamakla yükümlü. Nitekim bugün (Cuma) öðle saatlerinde "Twitter'ý yasakladýðý" söylenen mahkemenin yargýcý konuþtu, "Ben öyle bir karar vermedim" dedi. Yargýçtan birkaç saat önce de Türkiye Barolar Birliði ayný yasal gerekçeye dayanarak Twitter yasaðýnýn kaldýrýlmasý için resmi baþvuru yapmýþtý. Özet: Yasaya göre bir mahkemenin Twitter'ý yasaklamasý söz konusu deðil. Barolar Birliði altýný çiziyor, yasakladýðý söylenen yargýç böyle bir karar vermediðini belirtiyor. Eeee? BTK'nýn resmi açýklamasýnda yer alan þu cümleler ne demek oluyor peki: "Vatandaþlarýn þikayetleri üzerine, Twitter'da kiþilik haklarýnýn ve özel hayatýn gizliliðinin ihlali nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince eriþimi engelleme kararlarýnýn verildiði " Bu tuhaf çeliþkinin bir anlamý olmalý. Var zaten: Þaþkýnlýk!.. Memurlardan oluþan BTK ve TÝB'in, amirlerinden gelen talimatý uygularken yüzlerine gözlerine bulaþtýrmalarý Bir halk deyiþi ile söylersek, þaþkýn örnek kýçýn kýçýn yürüyor Bu Cuma gece yarýsýna kadar TÝB'in aldýðý eriþim engelleme kararýný bir mahkemenin deðerlendirmesi ve sonuçlandýrmasý lazým. Mahkeme kararý uygun mu bulacak, iptal mi edecek? Göreceðiz Sonra ne olacak? Terzi Sadýk'ýn ünlü deyiþini bu köþede bir kere daha tekrarlamanýn tam zamanýdýr: - Yerden göðe küp dizseler, en alttakini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü (AYDIN ENGÝN/T24/Tweetine tweetine bandým )

10 10 22 Mart 2014 Cumartesi Kanser haritasý olmadan kanserle mücadele olmaz Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar: "Bir ülkede "Kanser Kayýt Sistemi (Kanser Haritasý)" yoksa o ülkede kanser kontrolünden bahsedemeyiz " (Evrim Kamalý) Saðlýk sorunlarý ile ilgili olarak yaptýðýmýz söyleþilerimizin bugünkü konuðu Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar. Uzmanýmýzla kanser üzerine birçok konuya deðindik ancak sorunun temelinde yine birçok saðlýk sorununun temelinde yatan sorun olan kanser kayýt sisteminin (kanser haritasýnýn) olmamasý gözükmekte. Mine hanýmla yaptýðýmýz söyleþiyi kýsa baþlýklarla sizlere sunuyoruz. "Kanser Tedavisinde Erken Teþhis þart." Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar, kanser hastalýðýnýn dünyada ve ülkemizde en üst seviyede gözüken önemli bir halk saðlýðý problemi olduðunu belirtti. Ülkemizde en çok cilt, meme, mesane, prostat, akciðer, baðýrsak, mide, tiroit, beyin tümörü, rahim aðzý kanserinin yaný sýra son dönemlerde özellikle en fazla pankreas kanseriyle karþýlaþtýklarýný belirtti. "Sigara kullananlarýn çocuklarýnýn ve torunlarýnýn kansere yakalanma riski çok yüksektir.'' Mine Çaðlar, sigara tüm kanserlerin oluþumunda yüzde 30 oranýnda rol oynamaktadýr. Sigaranýn, aðýzda baþlayan, idrar ile vücuttan atýlýmýna kadar geçen vücut yolculuðunda temas ettiði tüm organ ve sistemleri olumsuz etkilediði bilinen bir gerçektir. Sigara içen kiþilerin genetik yapýlarýnda meydana gelen zararlarý genleri aracýlýðý ile gelecek nesillere aktarmaktadýr. Bilinmelidir ki sigara kullananlarýn çocuklarýnýn ve torunlarýnýn kanser hastalýðýna yakalanma riskini artýrmaktadýr. Çaðlar, saðlýk nedeniyle uzak durulmasý gereken besinleri þöyle sýraladý: "Yaþlý hayvan eti, çok yaðlý etten hazýrlanmýþ pastýrma, hamburger, yaðlý etten yapýlan köfte, sucuk, sosis ve salam, konserve etler, hazýr gýdalar, derin yaðda kýzartýlmýþ besinler, doðrudan ateþte piþmiþ ve yanmýþ kebaplar, mevsimi olmayan meyve ve sebzeler" kanser hastalýðýnýn oluþumuna zemin hazýrlamaktadýr. "Kanser'de Hükümet politikasý deðil, Devlet politikasý þart." Kanser günümüzde ölümcül bir hastalýk deðil, bilgili ve bilinçli olmanýn yanýnda saðlýklý kiþilerin erken taný noktasýnda, kanser tarama programlarýndan yararlanmasýnýn büyük önem taþýdýðýný belirtti. Kanser mücadelesinin dört önemli basamaðý olduðunu belirten Çaðlar, kanser hastalýðýyla baþarýlý bir mücadelenin en baþýnda kanser mücadelesinin "devlet politikasý" þeklinde olmasý gerekliliðini vurgularken ki devlet politikasý derken Hükümet politikasýný kastetmiyorum devletin temel politikasýndan bahsediyorum diyen Çaðlar Kanserin zamana karþý yarýþan bir hastalýk olduðunu erken teþhis konulmasý durumunda hastalýkla mücadele þansýnýn yüksek olduðunu söyledi. Konuþmasýna, özellikle ülkemizde kanser mücadelesinin ülkemiz gerçeklerine uygun bir þekilde dünyanýn en önemli bilim ve saðlýk kuruluþlarýnýn (Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), Amerikan Kanser Birliði (ACS) ve Uluslar arasý Kanser Kontrol Örgütü (UICC) gibi çok saygýn ve önemli saðlýk kuruluþlarýnýn kabul görmüþ önerileriyle, devlet poletikasý kapsamýnda ülkemiz gerçeklerine uygun "Ulusal Kanser Kontrol Programý"nýn kazandýrýlmasý gerekmektedir. "Kanser haritasý oluþturulmalý" Kanser hastalýðýnýn giderek arttýðýný fakat dünyada kanserle mücadelede çok güzel adýmlar atýlmasýna raðmen ülkemizde bu noktada daha çok yapýlmasý gereken öncelikli ve önemli çalýþmalarýn olduðunu belirtti. Uzman Mine Çaðlar, kanserle mücadelede dört bilimsel ayaðýn olduðunu bunlarýn, Kanser epidemiyolojik haritasýnýn oluþturulmasý temelinde Kanser Kayýt Sisteminin kurulmasý, farkýndalýk ve bilgilendirme eðitim çalýþmalarý, erken taný hizmetlerinin oluþturulmasý ve düzenli bir þekilde uygulanmasý, düzenli Kanser tarama hizmetleri ve çaða uygun tedavi yöntemlerinin doðru þekilde uygulanmasý durumunda baþarýya ulaþýlabileceðini söyledi. "KKTC' Kayýtlý veri diye bir þey yok." Kýbrýs'ýn kuzeyinde bilimsel zeminde kanser haritasýnýn içerdiði noktalardaki verilerin olmadýðýný belirten Mine Çaðlar, 2002 yýlýnda adaya geldiðimiz zaman Saðlýk Bakanlýðý'na Kanser Savaþ Projesini hazýrlamýþtýk. Ýlk kez Kanser Savaþ Birimi'ni kurarak Dünya Saðlýk Örgütü'ne üyelik hakký kazandýk. Bu kayýt çalýþmalarýnýn saðlýklý olmasý için kanser kayýt çalýþmalarýmýzda tanýsý konulan hastalarýn, patoloji raporlarýyla bilgi detaylarýný alarak baþladýk. Ancak zaman içerisinde birçok kiþi kendi tedavi seçenekleri doðrultusunda yurt dýþýna gidenler olduðu gibi bildirimleri elimize ulaþmayan birçok hasta olduðundan arzu ettiðimiz noktalara ulaþamadýk. "Ulusal Kanser Kontrol Programý temelinde Kanser Kayýt Sistemi þart" Ülkemizde þuanda yerine oturmuþ, saðlýklý sonuç alabileceðimiz bir Kanser Kayýt Sistemi yok, bunun olmasý için bu konuda uzmanlaþmýþ, eðitim almýþ kiþilerden oluþan bir ekibin oluþturulmasý gerekiyor. Özellikle hastalara ait detaylý bilgilerin patoloji raporlarýyla birlikte kayýt altýna alýnmasý gerek, öyle elimize kaðýt kalem alýp kapý kapý gezerek anketsel yöntemlerle kayýt yapmakla bu tür çalýþmalarýn bilimsel bir çalýþma olduðundan bahsedemeyiz. Bilimsel çalýþmalarýn bizlerin doðrularýna göre deðil, dünyanýn öngördüðü kanýtlanmýþ doðrular ve öneriler zemininde yapýlmasý gerekmektedir. GÜNEYDEN... ÇATAPAT VE SALDIRI ALETLERÝ TAÞIYAN GENÇLERE TUTUKLAMA Rum polisinin, Omonia-APOEL futbol takýmlarý arasýndaki derbi maçý öncesinde, tehlikeli maddeler, saldýrý aletleri taþýyan, ikisi 22 yaþýnda ve biri 23 yaþýnda olan üç genci tutukladýðý belirtildi. Simerini gazetesi Rum polisi maç öncesindeki kontrolleri sýrasýnda, üç gencin tasarrufunda, saldýrý aletleri bulmasý nedeniyle bu kiþileri tutukladýðýný ayrýca 15 yaþýndaki bir gencin tasarrufunda ise 7 adet çatapat tespit ettiðini yazdý. Gazete ayný haberinin içerisinde ise Limasol polisinin, Paskalya yortusu ýþýðýnda yoðunlaþtýrdýðý kontroller sýrasýnda 16 yaþlarýndaki iki gencin tasarrufunda 304 adet çatapat bulduðunu belirtti. AB DESTEKLÝ TRAMVAY PROJESÝ Güney Kýbrýs'ta, Lefkoþa'nýn Rum kesimine tramvay kurulmasý, Limasol limanýnýn geniþletilmesi ve yine Lefkoþa Rum kesimine çevre yolu inþa edilmesiyle ilgili büyük alt yapý çalýþmalarýnýn, dönemi için, AB destekli projeler kapsamýna alýnmasý konusunda çaba harcanacaðý haber verildi. Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Güney Kýbrýs'ýn dönemi çerçevesinde, 800 milyon Euro tedarik etmeye hakký olacaðý ve bunlarýn çevre, enerji ve taþýmacýlýk sektörlerine daðýtýlacaðý da ifade edildi. RUM MÝLLETVEKÝLLERÝ PARLAMENTOLAR ARASI BÝRLÝK DAÝMÝ KOMÝTE BAÞKANLIKLARINA SEÇÝLDÝ Rum Milletvekillerinin, Cenevre'de dün sona eren 13. Parlamentolar Arasý Birlik toplantýsý çerçevesinde, Parlamentolar Arasý Birliðe ait daimi komite baþkanlýklarýna seçildiði belirtildi. Fileleftheros gazetesine göre, Rum heyetinin baþkanlýðýný yürüten Averof Neofitu'nun, Barýþ ve Ulusal Güvenlik Daimi Komite Baþkanlýðý'na, Milletvekili Skevi Kukuma'nýn Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Daimi Komitesi Baþkanlýðý'na seçildiðini yazdý. Gülle, Maðusa'daki özel hastaneleri ziyaret etti Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, Genel Saðlýk Sigortasý ile ilgili yasa çalýþmalarýný bu yýl tamamlayýp, 2015 yýlýnda hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurguladý. Gülle, Saðlýk Bakanlýðý'nda "reorganizasyonu", saðlýk sisteminde otomasyonu, kamu ve özel saðlýk sisteminin entegrasyonunu planladýklarýný kaydetti. BAKAN'DAN ÖZEL HASTANELERE ZÝYARET Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, devlet hastanelerindeki ziyaretlerinin ardýndan özel sektör hastanelerine ziyaretler baþlattý. Bakan Gülle bu kapsamda, dün, Gazimaðusa'daki özel hastaneler Maðusa Yaþam Hastanesi ile Maðusa Týp Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerle görüþtü, bilgi aldý ve incelemelerde bulundu. Her iki hastanenin yetkilileri de resmi düzeyde ilk kez bir Saðlýk Bakaný'nýn hastanelerini ziyaret ettiðini belirterek, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. OZANKAYA Maðusa Yaþam Merkezi Baþhekimi Dr. Türker Ozankaya, ziyarette yaptýðý konuþmada, hastanenin açýlýþýný Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný olarak gerçekleþtiren Gülle'nin ayný zamanda Maðusa Yaþam Hastanesi'ni resmi düzeyde ziyaret eden ilk Saðlýk Bakaný olduðunu belirterek teþekkür etti. Özel saðlýk sektörünün sorunlarýný ileten Ozankaya, özel hastanelerin saðlýðýn ikinci önemli ayaðý olduðunu belirterek, "Tam Gün Yasasý Tasarýsýnýn" bir an önce geçmesini, sektörün adil rekabet edecek þekilde yapýlandýrýlmasýný istediklerini kaydetti. Ozankaya, özel saðlýk sektörünün en önemli sorunlarýndan birinin mali sorunlar olduðunu belirterek, bu anlamda özel hastanelere bazý kolaylýklar saðlanmasý gerektiðini ayrýca, Genel Saðlýk Sigortasý'nýn yapýlandýrýlmasýný beklediklerini söyledi. ÝNAN Maðusa Týp Merkezi'nde Baþhekimlik adýna açýklamalarda bulunan ve Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'yi bilgilendiren Dr. Mehmet Ýnan, 16 yýllýk geçmiþinde Týp Merkezi'ni ilk kez bir Saðlýk Bakaný'nýn ziyaret ettiðini belirterek, teþekkür etti. Týp Merkezi'nin, KKTC'nin ilk özel hastanesi olduðunu belirten Ýnan, Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nden sonra özel hastaneler içinde en çok tam gün hekim çalýþtýran hastane olduklarýný ifade etti. Ýnan, önemli sayýda hekim çalýþtýrarak istihdama da önemli katký saðladýklarýný vurguladý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn sadece devlet hastanelerinin bakanlýðý olduðu algýsýnýn deðiþmesi temennisinde bulunan Ýnan, saðlýk hizmetlerinin özel ve kamuda artýrýlmasýna iliþkin bakanlýk açýklamalarýnýn kendilerini mutlu ettiðini söyledi. GÜLLE Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, ziyaretlerinde yaptýðý açýklamalarda, kamu ve özel olarak yapýlandýrýlsa da saðlýk sektörünün bir bütün olduðunu kaydetti. Bakan Gülle, bütünsel anlamda saðlýkta reform ve yeniden yapýlanma hedeflediklerini, hastanelerin ve çalýþanlarýn en iyi standartlara gelmesini amaçladýklarýný söyledi. Saðlýkta finansman arttýrýlmasý amacýyla Genel Saðlýk Sigortasý'ný getirmek istediklerini söyleyen Gülle, hedeflerinin bu yýl gerekli yasal düzenlemeleri tamamlayarak 2015 yýlýnda Genel Saðlýk Sigortasý'ný yaþama geçirmek olduðunu ifade etti. RUM MÝLLETVEKÝLLERÝ MECLÝSÝ DUMANA BOÐDU Rum Meclisi Genel Kurulu'nun, dün televizyondan canlý yayýnlanan toplantýsý sýrasýnda, bazý milletvekillerinin yan tarafta sigara içtikleri ve meclisi dumana boðduklarýndan þikayet edildiði haber verildi. Alithia gazetesinde yer alan haberde, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekillerinden Yorgos Perdikis'in, yan tarafta sigara içen ve bütün meclisi dumana boðan milletvekillerinden, canlý yayýnda þikâyetçi olduðunu yazdý. Kamusal alanlarda sigara içilmesini yasaklayan tasarýyý onaylayan milletvekillerinin bizzat kendilerinin, buna meclis içerisinde uymadýklarýný yazan gazete, özellikle Meclis Genel Kurulu'nun toplandýðý her perþembe günü ayný þeyin yaþandýðýný ve sigara içen vekillerin, yan tarafa çýkýp sigara içtiklerini ve kapýyý kapatmamalarýndan dolayý, salonun dumana boðulduðunu ekledi. "AKDENÝZ'DE BARIÞ VE ÝSTÝKRAR ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ" Rum Meclisi'nin, Akdeniz'in, siyasi ve çevre güvenliðinin, sosyal adaletin ve ekonomik gücün saðlandýðý bir yer olmasý için diðer Akdenizli ortaklarla birlikte çalýþma iradesine sahip olduðunu yinelediði belirtildi. Fileleftheros gazetesi bu açýklamanýn, Akdeniz Günü dolayýsýyla yapýldýðýný yazdý. Habere göre Akdeniz Günü öncesinde bir açýklama yapan Rum Meclis Baþkanlýðý'na vekalet eden Sofoklis Sofokleus Akdeniz'deki siyasi istikrarsýzlýk ve bölgedeki bir çok ülkeyi vuran ekonomik kriz nedeniyle Akdeniz Günü'nün, bir kez daha, kutlanamadýðýný söyledi.

11 22 Mart 2014 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... AB'den Twitter tepkisi: "Yersiz, anlamsýz ve korkakça" Twitter'ýn Türkiye'de mahkeme kararýyla kapatýlmasýnýn ardýndan ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcülüðü, konuyla ilgili görüþ soran gazetecilere, yasaða tepki gösteren bir açýklama gönderdi. Açýklamada "Demokrasiler, kamudaki seslerin çeþitliliði ile güçlenirler. Baðýmsýz ve özgür bir medya, demokrasinin esas unsurudur ve resmi þeffaflýðý, hesap verebilirliði saðlamada hayatidir" denildi. AB DÝJÝTAL GÜNDEM SORUMLUSUNDAN SERT ELEÞTÝRÝ Türkiye'nin Twitter'e eriþiminin engellenmesi üzerine Twitter'den bir mesaj gönderen Avrupa Komisyonu'un digital gündeminden sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Neelie Kroes, kararý eleþtirirken "yersiz, anlamsýz ve korkakça" gibi aðýr sözler kullandý. "TÜRKÝYE ÞÝMDÝ TAMAMEN FARKLI BÝR LÝGTE" Türkiye'de Twitter'e eriþimin engellenmesini yorumlayan yabancý uzmanlar, karara "Türkiye'yi dünyada yalnýzlaþtýracak", "Türkiye, kendini dünyadan dýþlýyor" gibi eleþtiriler yöneltiyorlar. AB'nin eski Ankara Temsilcisi emekli Büyükelçi Marc Pierini, Wall Street Journal gazetesince yansýtýlan deðerlendirmesinde "Türkiye þimdi tamamen farklý bir ligte" görüþünü öne sürdü. Pierini "Twitter'i bloke etmek, kýsa bir süre önce imzalanan internet yasasýnýn uygulanmasý yönünden bir ilk adým. Türkiye, kendini dünyadan dýþlýyor" savlarýný dile getirdi. Uluslararasý Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, Türkiye'de Twitter'ýn yasaklanmasýyla ilgili þunlarý söyledi: "Bilginin dolaþýmý ve demokratik tartýþma ortamý bakýmýndan son derece aðýr ve absürt bu sansür, kainatýn en baskýcý devletlerine yakýþýr. Bu karar, son kabul edilen Ýnternet Kanunu'nun özgürlüklere karþý iþlev gördüðünü ne yazýk ki açýk þekilde gösteriyor. Yetkilileri Twitter engelini kaldýrmaya çaðýrýyoruz." AB: ÝZAHAT VERÝN Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruitjen, Türkiye'de Twitter'e eriþimin engellenmesini eleþtirerek AB Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'dan "tam bir izahat" istediðini açýkladý. AP Baþkaný Martin Schulz ise, "Bugün Twitter'in 8. Yýldönümü ama Türkiye'de kutlamak için bir neden yok" sözlerini kullandý. Ria Oomen-Ruitjen, AB Haber tarafýndan yansýtýlan açýklamasýnda "Türkiye, ileriye dönük adýmlar atmak yerine geri gidiyor. Türk AB Bakaný'ndan tam bir izah istedim" dedi. Martin Schulz, AP'nýn ifade özgürlüðünün AB içinde ve ötesinde korunmasý için çaba gösterdiðini belirterek, "Avrupa Konseyi üyesi ve AB adayý ülke olarak Türkiye bir istisna deðil" dedi ve þöyle devam etti: "Bugün Twitter'in 8. Yýldönümü. Ancak Erdoðan'ýn Twitter'in 'köklerini kazýmaya' söz verdiði Türkiye'de kutlamak için bir neden yok. Erdoðan kontrol edemediði tüm medya ve basýna karþý bir kampanya yürütüyor. Bu otoriter çaba, ülkenin ifade özgürlüðüne doðrudan bir saldýrý". (Odatv.com) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Doðrudan Ticaret Tüzüðü ve Maraþ önerisi paket Simerini "Ticaret ve Maraþ Paket.. Güven Yaratýcý Önlemler Potansiyel Federal Çözüm Mantýðýnda" baþlýklý haberinde Füle'nin Anastasiadis'e, þu anda Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün yeniden gündeme gelmesinin söz konusu olmadýðýný, Maraþ önerisiyle baðlanabileceðini söylediðini savundu. Gazete dün sabahki Füle-Anastasiadis görüþmesinden sonra Stilianidis'in yaptýðý açýklamadan, Rum Yönetimi'nin, Doðrudan Ticaret meselesinin Maraþ meselesiyle paketleþmeye doðru gittiði kanaatinin oluþtuðunu yazdý. Stilianidis'in ilgili sözlerine yer veren gazete devamla edindiði bilgilere dayanarak doðrudan ticaret meselesinin þu anda gündemde olmadýðýný, her iki taraf da bunun güven yaratýcý önlemler paketine girmesini isterse AB için sorun olmayacaðýný yazdý, özetle þunlarý ekledi: "Füle resmi olarak Türk tarafýnýn tezini, yani Hafif hava araçlarýyla ilgili toplantý ÝSRAÝL'DEN LARNAKA'YA TOPLANTI ÝÇÝN 30 KÜÇÜK UÇAK GELÝYOR Rum kesiminde hafif hava araçlarýyla ilgili bir toplantý düzenleneceði ve Ýsrail'den 30 küçük uçaðýn bu toplantý için bu sabah Güney Kýbrýs'a geleceði haber verildi. 30 küçük özel uçaðýn, sivil havacýlýkla ilgili 80 kiþiyi, bu sabah 08,30'da eski Larnaka havalimanýna getireceðini yazan Fileleftheros, ziyaretin amacýnýn, hafif hava araçlarýyla ilgili bölgesel iþbirliði konulu bir toplantý olduðunu kaydetti. Toplantýnýn, Larnaka'daki bir otelde yer NOBLE KESÝN OLARAK LÝMASOL LÝMANI'NDAN AYRILIYOR Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesinde - MEB" sondaj çalýþmalarý yapan Noble Energy þirketinin Limasol Limaný'ndaki yerleþkelerini terk etmeye karar verdiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Noble'ýn dün Limasol Limaný ve orada çalýþtýðý kuruluþlara iþbirliklerinin bittiði ve Limasol Limaný'ndan tamamen ayrýlacaðý bilgisini verdiði bir mektup gönderdiðini yazdý. Ayný zamanda Noble temsilcilerinin Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðýnda yaptýðý görüþmelerde, Larnaka'ya yerleþme isteklerini dile getirdiðini ve aksi bir durumda yerleþkelerini Ýsrail'e taþýnacaðýna iþaret ettiðini de kaydeden gazete, yerleþkelerin Ýsrail'e taþýnmasýnýn pek mümkün görülmediðini, çünkü Amerikan þirketinin Güney Kýbrýs'ýn sözde "MEB"indeki ÝSRAÝL DOÐALGAZININ KIBRIS VE YUNANÝSTAN ÜZERÝNDEN TAÞINMASI Simerini gazetesi "Pahalý Yatýrým... Ýsrail'den Doðalgazýn Kýbrýs ve Yunanistan Üzerinden Olasý Taþýnmasý Ýnceleme Altýnda" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Atina'yý ziyaret eden Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Avigdor Lieberman ile Yunanistan Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Evangelos Venizelos'un dünkü görüþmelerinin ardýndan yapýlan açýklamalarý aktardý. Habere göre Lieberman, Ýsrail Hükümetinin, Maraþ meselesinin Kýbrýs sorununun çözümüyle baðlantýlý olduðunu benimsiyor. Mesele, Türk tarafýnýn Maraþ konusunu deðiþtirip deðiþtirmeyeceði, hangi þartlar altýnda deðiþtireceðidir. Yani, Timbu (Ercan) ile baðlantýlý olmasýnda ýsrar edip etmeyeceði. Bu, havaalanýnýn iþlemesi ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin devlet egemenliðinin bir bölümü anlamýna gelir ki böylece Kýbrýs sorununa taksim çözümüne peþinen hükmeder. Güven Yaratýcý Önlemler'in bütün felsefesi, potansiyel çözümün mantýðýna aittir. Ýki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde iki oluþturucu devleti daha iyi baðlamak için taraflarýn birbirlerini karþýlýklý olarak 'kabul' adýmlarý gerekir. Kýbrýs hükümeti açýsýndan, geri dönüþü olmayan çözüm þartlarýnýn yaratýlmasý için Maraþ'ýn iadesi ve Kýbrýslý Türklerin, limaný aracýlýðýyla ticarete baþlamalarý önemlidir." alacaðýný yazan gazete, toplantýnýn "Akdeniz Uçuþ Güvenliði Kurumu (FSF-MED)" tarafýndan, Ýsrail'deki "FISHER INSTITUTE", Hermes Airports ve Uluslararasý Özel Uçak Sahipleri Federasyonu (IAOPA) ile iþbirliði içerisinde organize edildiðini ifade etti. Toplantýda yapýlacak sunumlarýn öneminin haricinde, bu toplantýnýn, Rum kesiminin Ýsrail ile uçuþ güvenliði ve sivil havacýlýk alanlarýnda daha fazla iþbirliðinde bulunmasýna katkýsý olacaðýný yazan gazete, toplantýnýn, FSF-MED ile FISHER INSTITUTE arasýnda 2 yýl önce imzalanan iþbirliði memorandumunun bir sonucu olduðuna dikkati çekti. Haberde, katýlýmcýlarýn, yarýn akþam geç saatlerde Ýsrail'e hareket etmelerinin beklendiði de dile getirildi. sondajlarla ilgili çalýþmalarýný Güney Kýbrýs'tan yapma taahhütlerinin bulunduðunu belirtti. Gazete ayrýca "Halliburton"un, doðalgaz araþtýrma ve bunlardan istifade etme endüstrisine hizmet eden yerleþkelerin, þehir (Larnaka) için yýkýcý olmayacaðýna ikna etmek için Ýtalya'daki yerleþkelerinde Larnaka Belediye Baþkaný himayesindeki 15 kiþilik bir grubu ve parti temsilcilerini misafir ettiðini kaydetti. Dünden itibaren Ýtalya'da bulunan Larnaka heyetinin, ziyaretleriyle ilgili ayrýntý vermekten kaçýndýðýný belirten gazete, bunun, Güney Kýbrýs þirketleri ve geniþ bölge için doðalgaz platformlarýna hizmet etmeye yönelik bölgesel yerleþkeler oluþturmayý isteyen "Amerikan devinin" davetiyle düzenlendiðini savundu. doðalgazýn Yunanistan ve Güney Kýbrýs aracýlýðýyla taþýnmasý konusunu þeffaflýk ve samimiyetle ele alacaðýný ifade etti. Ýlgili bir soruya verdiði yanýtta, doðalgaz taþýma konusunun pahalý bir yatýrým olduðunu da söyleyen Lieberman, bu aþamada, doðalgaz yataklarýnýn ihracatý ve incelenmesininözel sektörün elinde bulunduðunu belirtti. Venizelos ise ülkesinin, enerji politikasýnda AB'nin temel ilkelerini izlediðini belirtti. GENÇ DÝPLOMALI ÝÞSÝZ ORANI YÜZDE 25 Twitter yasaðý dünya basýnýnda Türkiye'de twitter yasaðýnýn ardýndan "twitterisblockedinturkey" baþlýðý dünyada en popüler baþlýklardan biri oldu. Le Monde, BBC, CNN, Russia Today, Der Spiegel, New York Times, Washington Post, El Cezire,The Guardian gibi dünyaca ünlü gazeteler Erdoðan'ýn twitter yasaðýna yer verdi. Washington Post, Erdoðan'ýn twitter'ý yasaklayacaðýz konuþmasýna deðinerek, Twitter yasaðýna iliþkin atýlan tweetlere yer verdi. "Ýstanbul'a Hoþ Geldiniz" yazan karikatürde havaalaný polisi "Herhangi bir silah, uyuþturucu ya da Twitter taþýyor musun?" diye soruyor. Der Spiegel gazetesi "konuþma özgürlüðünü engellemek ancak diktatörlere yakýþýr bir harekettir" dedi. The Guardian haberinde Fettullah Gülen'in komplolarýný bahane göstererek bu yasaðý getirdiðine yer verdi. Russia Today ise yasaklama haberini vermesinin ardýndan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün twitter'dan yasaklamanýn doðru olmadýðýna yönelik attýðý tweet'e deðinerek Abdullah Gül hakkýnda atýlan tweetleri paylaþtý. (sol) Güney Kýbrýs'taki "genç diplomalý iþsiz" oranýnýn yüzde 25 olduðu bildirildi. Alithia gazetesinde yer habere göre, Rum kesimindeki gençlerin iþsizlik oraný yüzde 23. Bu oranýn, AB'deki yüzde 12'lik iþsizlik oranýnýn neredeyse iki katý olduðuna dikkat çekildi. Haberde ayrýca, Rum kesimindeki genç diplomalý iþsizlerin oranýnýn yüzde 25 olduðu kaydedildi. Daha düþük beceri düzeyine sahip kiþilerdeki iþsizlik oranýnýn ise yüzde 22 olduðuna iþaret edildi. Simerini'de yer alan bir haberde ise BBC, Financial Times ve uluslararasý baðýmsýz denetim þirketlerinden Ernst&Young'ýn (E&Y), Rum ekonomisiyle ilgili analizlerine yer verdi. Haberde ayrýca Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis ve Kýbrýs Bankasý Ýcra Direktörünün açýklamalarý da yer aldý. "Bizi Uluslararasý Açýdan Yorumluyorlar" baþlýklý haberde, BBC'nin Rum ekonomisiyle ilgili uzun bir röportajýna yer verdi. Financial Times köþe yazarlarýndan Tony Barber ise, Financial Times'ýn Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis'i "bu yýlýn bir sonraki Avrupalý Ekonomi Bakaný olarak öngörmesine deðindi. E&Y'ýn analizinde, Rum kesimindeki resesyonun (durgunluk) 2015 yýlýna kadar uzayacaðý, 2016 yýlýnda ise zayýf bir toparlanma yaþanacaðý ifade edildi. E&Y, bütün Euro bölgesi ülkeleriyle ilgili son öngörülerinde, Rum kesiminin Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýlasý'nýn (GSYÝH) 2014 yýlýnda yüzde 4, 2015 yýlýnda da 0,5 oranýnda daralma göstermesinin beklendiðini ifade etti.

12 12 22 Mart 2014 Cumartesi KKTC'nin ilk bal ormanýný Türkiye kuracakmýþ... Bundan sonra beslemelerini balla besleyecek desenize! Bizim Duvar Ve Tayyip Twitter'i mivitter'i hakladý! GIDI GIDI Mehmet Levent MUHABBETLÝLER BADSIN BU DÜNGYA BE GÂVVOLE! -Bugün bir haber duydum be caným, aglým hayalim durdu. Barmaglarmý ýsýrdým, dondum galdým. -Ey yahu... Söyle da biz da donalým! Nedir bu haber? Segs kasedini yayýnnadýlar Türkiye'de padiþahýn?.. -Ne segs kasedi be Kemal? Bana ne elâlemin þeyinden? Çog meraðýndaydým zaneden? -E neçin be? Bütün düngya heycanýnan bunu begler þimdi. Hadda Amerika'nýn en meþhur porno yýldýzlarý bile!.. Herkeþ rakibini tanýmag isder tabii! -Amaan Kemal, ben sana ne deyceðdim, sen nerelere çegdin iþi... -Söyle bakayým... -Avustralya'da bir þirket n'apmýþ bilir min? -N'apmýþ? -22 ayar altýndan tuvalet kâðýdý üredmiþ! Sabah gazeddada okudu Haticaným. Gülmegden aðrý girdi boþyerimize... Ne den bu iþe? -Ne deyim? Maþallah gullanacag göte derim... E... Nasýlmýþ yani bu altýn tuvalet kâðýtlarý? -Bir tanesi 1 milyon 372 bing dolara satýlýyormuþ. -Bir tanesi dediðin, yani bir rolo... -Ha yahu... -E... Baþga? Annad da heycannandým!.. -Ne heycannanacan? Niyetin var alasýn? -Git be Razi iþine, dalga geþme... Nerde be bizde öyle göt, altýnýnan silelim!.. Arab þeyhleri için yabdýlar bunnarý herhalde þu altýn tuvaletlere sýçallar! Sanki da onnarýn gödlerini altýndan yaraddý Allah! -Düþünebilin be Kemal... Silinirkenmiþ bu kâðýdlara, edrafa ve gullanan giþinin vücuduna altýn tozlarý saçýlýyormuþ! -Vay gahbavradlýlar vay... Düngyada her gün milyonnarca ingsan aþlýgdan gývranýrkan, bunnar gödlerini altýn tuvalet kâðýdýynan silecegler ha... Badsýn bu düngya be gâvvole! Asmaaltý konuþmalarý -Söyleyim sana biþey?.. -Hayýrdýr... -Bizim bu Hamit Bakýrcýlar gibi 10 dane daha Hamido'muz olsa... -Eee? -Dünyayý susadurdururuk vallahi... -Nasýl yani? -E nasýlý var mý? Görmen gahramaný nasýl küküredi hem Urumlara hem da goca Avrupa'ya? -Yabma yahu... Ne dedi be yeðen? -Urum tarafý þikâyet eddiydi ya bizi Avrupa'ya o þu Beþbarmag daðlarýný mahveddig diye... -E n'oldu? Edeceg tabii. Yalan mý? Yeyip bitirmedik mi goca daðý? -E ben demedim ya o þu yalandýr... Begle bitireyim sözümü, dýgma aðzýma lâfý... Hamit efendi çok gýzdý buna... "Daðlar bizimdir. Ne Rumundur ne da Avrupa'nýn... Garýþamazsýnýz" diye çegdi gýlýncýný! Gara Murad deðil, gara Hamido Camoka'ya garþý! -E yani bizim yabmamýz gerekeni Urumlar yabdý diye gýzdý? E bu gadarý da olmaz... Teþeggür edeceðine, bir da üsdünden saldýrýyor adamlara? E vallahi bu Türk'ün iþine akýl sýr ermez arkadaþ. Yarýn gakar da dersa Himalaya daðlarý da bizimdir, hiç þaþma! Haftanýn Gýdýgýdýsý Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý'nýn, Rumlara ve Avrupa'ya söylediði "Beþparmaklar bizimdir, sizin deðil, Avrupa'nýn da deðil, karýþamazsýnýz" þeklindeki sözleri, yalnýz mandranýn deðil, dünyanýn bütün kargalarýný gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. ZEHÝR Baþkan, bir seçim konuþmasýný yaparken bir kadýn sözünü keser: -Eðer ben senin karýn olsaydým, yemeðine zehir katardým. Baþkan hemen cevap vermiþ: -Sayýn bayan eðer ben de sizin kocanýz olsaydým, o yemeði hemen yerdim. POLÝTÝKA Politikaya neden girilir? "Önce dünyalýðý yapmak için." "Ya sonra?" "Sonra da paçayý kurtarmak için devam edilir." BEÞ CHURCHÝLL BÝR ELVÝS Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Ane Vasilevski (MAKEDONYA) Ýngiliz baþbakaný Churchill evinden çýkarken aniden bir kýz yanýna yaklaþýp beþ imza rica eder. Churchill: -Birini anladýk da beþ imza niye? Kýz: -Çünkü beþ Churchill'e bir Elvis veriyorlar da... Pano "Ýçimizden biri" in... Dýþýmýzdan biri out! Fikrinin Fikri HANGÝ DAÐDA KURT ÖLDÜ? Bülent Arýnç, "Çok þükür yel kayadan hiçbir þey kopartamadý" demiþ. -Seçimlerde göreceðiz. Yel o kayadan hiçbir þey kopartamadýysa, Türkiye önümüzdeki yýllarda o kayanýn altýnda kalarak ezim ezim olmaya mahkûm demektir. Özdil Nami, "Süreci tetikleyen baþka dinamikler var" demiþ. -Ýyi ki Özdil bey söyledi de öðrendik! Yoksa çok cahil kalacaktýk bu konuda! Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý, Rumlara ve Avrupa'ya "Beþparmaklar sizin deðil, bizimdir, karýþamazsýnýz" demiþ. -Ben size dememiþ miydim bu Tayyýp'ýn adamlarý hep böyle errkekk çýkar diye!.. Cezaevinden saldýrý organize etmiþler... -Bazýlarýný cezaevine koymak da yetmiyor demek... Ahmet Kaþif Metehan çevre yolunun hava þartlarýndan dolayý 1-2 ay gecikeceðini söylemiþ. -Suçu at havanýn üstüne olsun bitsin! Ne varmýþ havada? Yaðmursuz çamursuz!.. Tam yolluk!.. Halil Ý. Akça "Mersin kapýsý sert deðil" demiþ. -Tabii deðil... Ama onu siz sertleþtiriyorsunuz. Hem de taþ gibi! Asým Akansoy "Bu hükümet meþruluðunu yitirdi" demiþ. -Yani bu hükümet þu anda meþru deðilse, hükümet ortaðý olan siz de meþru deðilsiniz demektir! Tabii hâlâ orada duruyorsanýz... Erdoðan "Kýlýçdaroðlu bol bol yalan söylüyor" demiþ. -Merak etmesin... Hiç kimse kendisinin yalan rekorunu egale edemez! Ünli fizikçi Stephen Hawking'e göre 50 yýl içinde ayda yaþayacakmýþýz. -Ýnsan denilen bu en geliþmiþ canavar, dünyanýn içine nasýl ettiyse, Ay'ýn içine de öyle edecek. O günleri göremeyecek olsam bile, Ay'a þimdiden acýyorum!.. Lefkoþa'ya yeni bir park yapýlmýþ. -Eskileri sanki çok mamýr ettik da kaldý yenisi... Bütün parklarýmýz sapýr sapýr dökülüyor... Saðolsun, belediyemiz ve hükümetimiz de seyrediyor! Örnek mi istiyorsunuz? Taþkýnköy Dr. Küçük Parký... Hele geceleri... Tam bir korku cehennemi... Zifiri karanlýk... Ve sokak köpeklerinin mekâný! KKTC'nin ilk bal ormanýný Türkiye kuracakmýþ. -Bundan sonra, beslemelerini balla besleyecek, desenize... Hamit Bakýrcý "Ben Türküm, Türk milliyetçisiyim" demiþ. -Yetmez ama... Türküm, doðruyum, çalýþkaným demesi lâzýmdý! Osman Ertuð, "Çözüme dünden daha yakýnýz" demiþ. -Hangi daðda kurt öldü acaba? Limasol'da Avrupa'nýn en büyük güneþ enerjisi parký kuruluyormuþ. Býrakýn kursunlar da Temmuz güneþinde cayýr cayýr yansýnlar...

13 22 Mart 2014 Cumartesi 13 Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Güven Artýrýcý Önlemler.. Geçen haftaki yazýmda söz vermiþtim size, baþlayan çözüm sürecini deðerlendirecektim,.. Baþ aktörlerin kimler olduðuna, figüranlarýn ne kadar etkili olacaklarýna bakarýz demiþtim.. Görüþme süreci Dr. Derviþ Eroðlu habire istedi diye baþladý diyemeyiz.. Rum Toplum Lider Anastasiades olmasýn diye diretmesi de bir noktaya kadar sürebildi.. Kýbrýs'ta ve Kýbrýs ile ilgili çevrelerde oluþan bazý durumlar vardýr.. Ýþte bu durumlar görüþmeleri süratle gündeme getirdi ve ilgililer masaya oturdu.. Nedir son zamanlardaki bazý reddedilemez gerçekler.. 1. Yunanistan ve arkasýndan da Güney Kýbrýs ekonomikman çöktüler.. 2. Türkiye AB yolunda Kýbrýs'tan dolayý kör topal yürümektedir.. 3. Kuzey Kýbrýs"ta yaþayan Kýbrýs Türk Cemaatý üzerindeki izolasyonlar býkkýnlýk getirdi 4. Güney Kýbrýs'ýn güney doðusunda bulunan gaz ve petrol Avrupa'ya pazarlanmalýdýr.. 5. Gazý bulan Amerikan þirketinin azami karý, bu gazýn Türkiye üzerinden geçmesiyle olur.. Bütün bu durumlar, Kýbrýs'taki mevcut havanýn yumuþamasýný mecburi kýlmaktadýr.. Nitekim iki Toplum Lideri tarafýndan imzalanan müþterek zeminde yer alan madde 1. Açýktýr.. Bu maddeye göre her iki lider de mevcut statünün devam edemeyeceði hususunda mutabýktýrlar.. Hattý zatýnda iki lider mi mutabýktýrlar yoksa baþ aktörler mi bunu böyle uygun gördüler.. Bana göre özellikle bizim toplumun lideri Sayýn Dr. Derviþ Eroðlu mevcut statüden rahatsýz olamaz.. Ne de olsa O'nun için çözüm süreci deðil gelecek Cumhurbaþkanlýðý seçimi öncelik taþýr.. Eroðlu, çözüm sürecine deðil, UBP ve DP'nin nasýl bir araya geleceðine konsantre olmuþ durumdadýr.. Bir araya gelsinler ve kendisine daha fazla destek olsunlar, O'nun için önemli bu konudur.. Tabii büyük aktörler için burada kim Cumhurbaþkaný kim olur hiç de önemsenecek konu olmamýþtýr.. Özellikle Denktaþ Beyden sonra bu tamamen önemini yitirmiþtir.. Denktaþ Bey çekilmiþ yerine Sayýn Mehmet Ali Talat gelmiþtir.. Çözümü sol tandanslý iki Lider bulacak sananlar suküt-u hayale uðramýþtýrlar.. Talat gitmiþ yerine Sayýn Eroðlu gelmiþ ve O'da Talat"ýn býraktýðý yerden almýþ yürümüþtür.. Hepimizi þaþýrtmýþ hatta sað kesimi kýzdýrmýþtý Sayýn Dr. Derviþ Eroðlu.. Nasýl þaþmayalým, seçimlerden önce "Ben UBP'nin adayýyým" demiþti mesela bana.. "Parti genel kurulu kararý ortada, iki devletli çözümden baþka çözümü kabul etmeyeceðiz" parolasý buydu Hatta o kadar ýsrar etmeme raðmen bunun baþka türlüsünün düþünülemeyeceðinde diretmiþti.. Ben de "Derviþ Eroðlu'nun Türkiye tarafýndan tercih edilemeyeceðini" iddia etmiþtim.. Demiþtim ki "Erdoðan-Talat ikilisi Dünyayý çözümden yana olduklarý hususunda inandýrdýlar".. Eroðlu'nun kazanýp da farklý bir türkü ile durulan sularýn bulandýrýlmasýna niye fýrsat verilecekti.. Ama bir de ne görelim ve ne iþitelim ve nasýl þaþkýnlýktan dudaklarýmýz uçuk atmasýn.. Seçildiði akþam apar topar Ahmet Davutoðlu adaya geliyor ve Sarayda mini bir zirve gerçekleþiyor.. Arkasýndan yeni seçilen Cumhurbaþkanýmýz dediklerinin tamamen aksine demecini patlatýyor.. "Talat"ýn býraktýðý yerden devam edeceðim" Tam Demirellik "Dün dündür bugün de bugün".. Þimdi yeni süreç baþlamýþsa, bu süreç büyük aktörlerin talimatý çerçevesinde baþlýyor.. Gaye de yukarýda bahsettiðim gaz ve petrolün Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevki.. Bu yolun diðer yollara kýyasla yüzde kýrk daha ekonomik olduðu anlatýlýyor.. Baþlayan çözüm sürecini görüntüde Sayýn Özersay ile Sayýn Mavromatis götürmekte.. Ama dikkat edilirse bu ikili hiç beyanat vermezken Dýþiþleri Bakanlarý pek faal.. Özdil Nami kah Ankara"ya kah Amerika"ya uçmaktadýr. Yuannis Kasullides daha geçenlerde, çözüm sürecini beklemeden Maraþ'ýn iade edilmesini istedi.. AB yetkilileri Maraþýn bütünlüklü çözümün bir parçasý olmayabileceðini açýkladýlar.. Çözüm sürecinin sýhhatli devam edip neticeye varmamýzýn güçlükleri ortadadýr.. Çözüm, Türkiye'nin askeriyle ve buraya taþýdýðý nüfusunun büyük bir kýsmýyla geri gitmesi demektir.. Bence Türkiye bunu ancak ve ancak AB'ye üyeliði arifesinde veya ertesinde göze alabilecek.. Peki o zaman gaz ve petrol nasýl Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaþýr.. Kanaatim ve öngörüm odur ki, bazý "Güven Artýrýcý Önlemler" alýnmasýyla hava yumuþatýlacak.. Ne olacak mesela, nasýl tedbirler havayý yumuþatacak.. 1. Ercan Hava Limaný Uluslararasý trafiðe açýlacak.. 2. Magusa Limaný AB idaresinde ithalat ve ihracatta meþru liman sayýlacak.. 3. Maraþ eski sakinlerine iade edilecek.. 4. Türkiye bir veya birden fazla liman ve hava meydanýný Kýbrýs Bandýralý gemi ve uçaklara açacak.. Ýþte benim öngörülerim bunlardýr.. Çözüm sürecinden benim beklentim nihai çözüm deðildir.. Bunlarýn getirisi nedir derseniz, gelin bir bakalým.. Güney komþularýmýz gaz ve petrol gelirinden ekonomik vaziyetlerini düzeltmeye baþlar.. Amerikan þirketi karýný maksimize eder.. Türkiye bir taraftan üzerinden geçecek gaz ve petrolü hem daha ehven fiyatlardan satýn alýr.. Hem de Avrupa'ya aktarýlacak kýsmýndan da ilave gelire kavuþur. AB yolundaki engelleri de giderilmiþ, Kýbrýs Cumhuriyetinin vetolarýndan kurtulmuþ olur.. Peki biz ne kazanacaðýz bu yeni ortamdan diyeceksiniz Gelin o konulara da gelen Cumartesi bakalým Bu arada özel bir haber sizlere.. Biliyorsunuz sayýn Þener Levent önümüzdeki AB Parlamento seçimlerinde baðýmsýz aday oluyor.. Bunu duyan bazý kuruluþlar O'nu davet ediyorlar ve tanýþma toplantýlarý düzenliyorlar.. Geçen Cumartesi gecesi Þener bu toplantýlara beni de götürdü.. Tercümanlýðýný Ýbrahim Aziz'in yaptýðý etkinlik gayet iyi geçti.. Þener'e Rumlar çok fazla ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu.. Toplantý sonrasý bir tavernaya gittik ve ayný sevgi ve ilginin orada da olduðunu gördüm.. Þenerin toplantýsýna katýlýp da konuþmamazlýk edemezdim doðal olarak.. Rumcamý da bir kez daha test ederim diye de düþünerek söz istedim.. Uzun zamandýr süren çözüm süreçlerine atfen Paþaköylü Vasonun hikayesini Rumca olarak anlattým katýlanlara.. Paþaköylü Vaso Liverpool'daki kýzýný ziyaret etmek için Larnaka'dan uçakla Londra'ya gider.. Trenle seyahat edeceðinden Viktorya Tren Ýstasyonuna gider ve Liverpool'a bilet alýr.. Trenin kalkmasýna daha iki saat var, ne yapsýn Vaso baþlar istasyonu turlamaya.. Dolaþýrken bir makinenin önünde bulur kendini, dikkatini çeker okuduklarý.. "On penna atarsan sana geçmiþini geleceðini söyleyebilirim" diye bir yazý.. Ýnanmasý mümkün deðil tabii buna Vaso'nun nasýlsa vakti de bol makinenin üzerine çýkar ve on pennayý delikten atar.. Makine baþlar konuþmaya "Sen Paþaköylü Vaso'sun, saat oniki uçaðýyla Larnaka'dan geldin" der.. Vaso þaþkýnlýkla izlerken makine "Saat dörtbuçuk treniyle de kýzýna Liverpool'a gideceksin" diye devam eder.. Vaso aþaðý iner ve bir tur atar makinenin etrafýnda.. Kendisini tanýyabilecek biri olmalý diye düþünmüþtü, ama yok kimse.. Ayakkabýlarýný çýkarýr ceketini çýkarýr saçlarýný daðýtýr ve tekrar çýkar makinenin üzerine.. Sallar delikten bir on penna daha.. Makine ses verir "Sen yine Paþaköylü Vaso'sun, saat on iki uçaðýyla Larnaka'dan geldin ve birazdan Liverpool'a kýzýna gideceksin".. Vaso çýldýracak, bir makinenin bunlarý bilmesi ve söylemesi nasýl mümkündür.. Etrafa bakýnýr ve yakýnda bayan eþyasý satan bir maðaza görür.. Girer içeri ve ruj, peruk, bayan ayakkabýsý ile bir bayan elbisesi alýr, güzelce bir de bayan çantasý ilave ettirir.. Bayaðý para ödemiþtir Vaso bunlara.. Yakýndaki tuvalete girer ve elbiselerini satýn aldýklarýyla deðiþtirir.. Rujunu bir mükemmel dudaklarýna sürer ve kýrýta kýrýta makineye gelir.. Hafif bir gülümseme ve aþaðýlama takýnarak makinenin üzerine çýkar ve parayý delikten atar.. Makine baþlar konuþmaya "Sen hala Paþaköylü Vaso'sun. Saat on iki uçaðýyla Larnaka'dan geldin ve saat dörtbuçuk treniyle Liverpool'a kýzýna gidecektin, ama böyle puþtluk ve pezevenklikle treni kaçýrdýn" der.. Ben þahsen ümitliyim, Kuzeyden de destek gelirse Þener bu seçimi kazanýr diyorum.. Hadi hep beraber gelin destek olalým ve AB Parlamentosu'na tanýdýk bir sýma gönderelim.. Bu haftalýk da bu kadar, kalýn saðlýcakla ve kendinize iyi bakýn..

14 14 22 Mart 2014 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Serol Eczanesi: Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:7 Küçük Kaymaklý Tel: Kader Eczanesi: Sismar Market-Akfinans Bank Yaný 20 Temmuz Sok. Kader Apt. Yenikent Gönyeli Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Uluslararasý. 1 2-Hristiyanlarýn peygamberi. Din iþini 1 devlet iþlerine karýþtýrmayan. 2 Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran 3 vurgusuz ek. 3-Yatýlý. Bir yerden alýp baþka 4 bir yere iletme, 5 taþýma. 4-En kýsa zaman. Çayýr. Ýlâç, 6 merhem. Neon'un kýsaltmasý. 7 5-Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran 8 yaðlý madde. Zeybek. 6-Ýzmaritgillerden, 9 Akdeniz'de yaþayan, pullu, eti beðenilen 10 bir balýk. 7-Türk 11 Lirasý'nýn kýsa yazýlýþý. Azarlama, baþa kakma. 8-Tek rakamlý bir sayý. Ters okunuþu "Daha kötü" anlamýnda kullanýlýr. 9-Olabileceði düþünülen kötülüklere karþý önlemler almak. Ters okunuþu "Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi". 10-Ölen kimsenin vücudu, ceset. Deniz kuvvetlerinde general rütbesine eþit rütbedeki subay. 11-Birini veya bir þeyi akla getirerek sözünü etmek veya onu düþünmek, yadetmek. Ters okunuþu "Ýlgi". Dünün çözümü "Doðanýn Gölgesi" bugün Kumyalý'da Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ayýrým yapmadan, istisnasýz. 2-Hiçbir hastalýðý, vücutça hiçbir eksiði olmayan, saðlýklý. Bir erkek adý. 3-Ok atmaya yarayan, iki ucu arasýna kiriþ gerilmiþ, eðri aðaç veya metal çubuk. Kötü bir davranýþ veya sözü cezalandýrmak için kötülükle karþýlýk verme isteði ve iþi, öç. 4-Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel. Ters okunuþu "Bir aðacýn dalý veya gövdesi üzerine, ayný familyanýn daha iyi türünden alýnan dal, göz, tomurcuk gibi parçalarý kaynaþtýrma iþi". 5-Seçkin. Geniþlik. 6-Bir nota. Yarým kanatlýlar alt takýmýna giren, insan ve memeli hayvanlarýn vücudunda asalak olarak yaþayan böcek. Eski dilde "Su". 7-Metal eþya üzerine vurulan renkli cam katmaný. Balýk yumurtasý ile yapýlan bir meze. 8-Dava için "Açma" anlamýnda kullanýlýr. Ballý babagillerden, çiçeði bahar gibi kullanýlan, odunsu saplý, kokulu bir bitki. 9-Bir araba markasý. Radyum'un kýsaltmasý. 10-Bir kadýn ismi. Kabahat, sorumluluk, mesuliyet. 11-Zambakgillerden, yapraklarý uzun ve mýzraksý, çiçekleri kadeh biçiminde bir süs bitkisi. Götürü, toptan. Eðitmenler Osman Alkaþ, Ýzel Seylani, Emre Tandoðan, Elif Tandoðan ve Gülcan Yalýnca eþliðinde "Doða koruma temalý gölge oyunu" senaryolarýnýn yazýlýp, oyunlarýn sahnelenmesine yönelik hazýrlýklarýn yapýldýðý 7 günlük atölye çalýþmasýna Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik belediyesi sýnýrlarý içinde yaþayan 1524 yaþ grubundan 24 genç katýldý. Gölge oyunu aracýlýðýyla doða koruma eðitimi verilmesini öngören "Doðanýn Gölgesi", Karpaz bölgesine yönelik "Yeþil Güzeldir" hibe programý kapsamýnda yürütülüyor. Karpaz'da "gölge oyunu teknikleri, senaryo yazma, drama ve doða koruma" konulu atölye çalýþmasýna katýlan gençler, geliþtirdikleri doða koruma temalý gölge oyununu bu akþam Kumyalý'da sergileyecek. Nitovikla Otel'de yer alacak etkinlik saat 19.30'da baþlayacak. Çalýþmayý yürüten Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði, konuyla ilgili açýklamasýnda, atölye çalýþmasýnýn, AB'nin finanse edip Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý-Gelecek Ýçin Ortaklýk Programý'nýn desteklediði "Doðanýn Gölgesi" projesi kapsamýnda yapýldýðýný belirtti. KIBRIS TMT MÜCAHÝTLER DERNEÐÝ BAÞKANI BORA'DAN AÇIKLAMA Dr. Küçük'ün önderliðinde ayaða kalkan, TMT'ye ilk baðlanan direniþçiler arasýnda olduklarýný" kaydetti. O günlerde Rumlarýn Lefkoþa'da stadyuma "Türkler ve köpekler giremez" yaftasýný astýklarýný anýmsatan Bora, Kýbrýs Türk halkýnýn Ada'daki varlýðýný simgeleyen KTFF, Çiftçiler Birliði, kooperatif kuruluþlarý, belediyeler, Ticaret Odasý ve buna benzer kuruluþlardan vazgeçilmesinin söz konusu olmamasý gerektiðini belirtti. "Sertoðlu'nun, tüm bu gerçekleri göz ardý ederek KTFF'yi KOP 'a baðlamasý asla kabul edilemez" diyen Bora açýklamasýnda, Sertoðlu'nun Lefkoþa Türk Belediye Baþkanlýðý'na aday olduðunu da hatýrlattý. Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði Baþkaný Yýlmaz Bora, Kýbrýs Türk halkýnýn Ada'daki varlýðýný simgeleyen Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Çiftçiler Birliði, kooperatif kuruluþlarý, belediyeler, Ticaret Odasý ve buna benzer kuruluþlardan vazgeçilmesinin söz konusu olmamasý gerektiðini kaydetti. Bora yaptýðý yazýlý açýklamada, KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu'nun "Rumlarla birlikte sürdürdüðü ortak çalýþmalarda UEFA veya FÝFA'ya ayrý bir halk ve devlet olarak üye olmanýn imkânýný ortadan kaldýrdýðýný" iddia etti. Bora, "spor kulüpleri yöneticileri ve sporcularýn, öðretmenlerle birlikte Makarios'un Kýbrýs'ý Yunanistan'a baðlama çabalarý karþýsýnda DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 22 Mart 2014 Cumartesi 15 AHMET NECATÝ ÖZKAN CENEVRE YOLCUSU KITSAB Onursal Baþkaný Ahmet Necati Özkan, Dünya Seyahat Acenteleri Birlikleri Birleþik Federasyonu'nun (UFTAA) Cenevre'deki "IATA Sorunlarý Tespit Toplantýsý"na katýlýyor. KITSAB Onursal Baþkaný Ahmet Necati Özkan yaptýðý yazýlý açýklamada, toplantýnýn, UFTAA'nýn, Seyahat Acenteleri ile ülkelerinin Uluslararasý Hava Taþýmacýlýðý (IATA) arasýnda bulunan ve son zamanlarda çok geniþleyen sorunlarýný tespit etmek için 24 Mart'ta gerçekleþtirileceðini kaydetti. Toplantýda, IATA'nýn üst düzey bir yetkilisi tarafýndan bir konuþma yapýlacaðý, ayrýca belirlenecek sorunlarýn bir gün sonra UFTAA/IATA Baþkan ve yetkililerinin yapacaðý toplantýda görüþüleceði ifade edildi. Kuzey Kýbrýs'ýn havacýlýk, hava taþýmacýlýk, uçaklarýn uçuþlarý, turizm ve seyahat acentelerinin siyasi birçok teknik/idari sorununun toplantýda Ahmet Necati Özkan tarafýndan dile getirtileceði ve UFTAA/IATA toplantýsýnda ele alýnmasý için çaba göstereceði belirtildi. HAÞARE ÝLE MÜCADELE- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Çevre Ýlaçlama ve Mezbaha Þubesi, Baþkent Lefkoþa'nýn en geniþ alana yayýlan bölgelerinden birisi olan Haspolat'taki haþare mücadelesine devam ediyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, ekipler bu kapsamda geçtiðimiz günlerde fare problemini gidermek amacýyla tüm bölgeyi kapsayacak geniþ bir ilaçlama çalýþmasý düzenledi. Haspolat'taki tüm haneler, sosyal konutlar ve sanayi bölgesinin de içinde bulunduðu toplam 217 hanede yapýlan ilaçlama ile birlikte yaþanabilecek muhtemel fare sýkýntýsý minimuma indirildi. Bölgede yoðun olan fare popülasyonu nedeni ile tam 100 kg fare zehiri harcandý. AFÝÞ YARIÞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý, Diþhekimliði Haftasý etkinlikleri çerçevesinde, ortaöðretim öðrencilerine yönelik düzenlediði afiþ yarýþmasýnýn sonuçlarýný açýkladý. Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Býçak'ýn açýklamasýna göre, "Colgate Afiþ Yarýþmasý"nda, juri tarafýndan yapýlan deðerlendirme neticesinde, Türk Marif Koleji'nden Kayra Altýnelli'nin eseri birincilik ödülüne, Lapta Yavuzlar Lisesi'nden Gizem Boran'ýn eseri ikincilik ödülüne, Türk Marij Koleji'nden Cenker Öder'in eseri de üçüncülük ödülüne layýk görüldü. Doða Koleji'nden Dudu Pektunç, Yakýn Doðu Koleji'nden Þenel Bektaþ ve Janet Öncülay, Türk Marif Koleji'nden Denk Karslý, Bayraktar Türk Marif Koleji'nden Gaye Gökay, Nejat British School'dan Estelle Denkova, Þehit Zeka Çorba Ortaokulu'ndan Ecem Maraþlý, Lapta Yavuzlar Lisesi'nden Eda Karagil, Funda Güleç ve Ali Furkan Akçora'nýn eserleri de mansiyon ödülü aldý. Yarýþmaya katýlan eserlerin 36 tanesi sergilenecek, daha sonra ise kitaplaþtýrýlacak. Çocuklarýn aðýz ve diþ saðlýðýna olan ilgilerini artýrmak amacýyla, Colgate sponsorluðunda düzenlenen yarýþmaya, Þehit Zeka Çorba Ortaokulu 14, TED Koleji 36, Bayraktar Türk Maarif Koleji 15, Türk Maarif Koleji 161, Bekir Paþa Lisesi 3, Yakýn Doðu Koleji 33, Lapta Yavuzlar Lisesi 65, Nejat British College 27, Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu 3, Doða Koleji ise 1 eserle katýldý. ÇEVRE PLATFORMU: Orman Dairesi Müdürü görevden alýnsýn KUZEY KIBRIS ÇEVRE PLATFORMU: "KARPAZ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESÝNDEKÝ YASA DIÞI YAPILAÞMA AKDENÝZ'E SIÇRADI" "BAKAN BAKIRCI'DAN ORMAN DAÝRESÝ MÜDÜRÜ'NÜ GÖREVDEN ALMASINI TALEP EDÝYORUZ" Kuzey Kýbrýs Çevre Platformu, Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki yasa dýþý yapýlaþmanýn Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne de sýçradýðýný iddia etti. Platform'dan yapýlan açýklamada, Akdeniz Köyü Özel Çevre Koruma Bölgesi kumullarý üzerine dün ahþap bungalov inþa edildiðini ileri sürerek, söz konusu durumun platformun özel çevre koruma bölgeleri üzerideki hassasiyetlerine karþý bir darbe olduðu savunuldu. Özel çevre koruma bölgelerinin Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan gözden çýkarýldýðýný iddia eden platform, yasalarýn bir devlet organý olan bakanlýk ile ona baðlý müdürlükler tarafýndan yok sayýldýðýný ileri sürdü. Güneyde ýrkçýlýk ve yabancý düþmanlýðý arttý "Irkçý eðilimlerin her zaman Rum toplumunun özelliði olduðu ancak ekonomik krizin yabancý düþmanlýðý fenomenlerini artýrdýðý, Rum toplumunun, Güney'de yaþayan yabancýlarý, iþsizliðin ve maaþlarýn azalmasýnýn ana nedeni gördüðü" bildirildi. Fileleftheros Rum Ombudsman'ýn uhdesi altýndaki Ayrýmcýlýk Karþýtý birimin faaliyete geçtiði bir yýllýk süre sarfýnda ýrkçýlýk ve yabancý düþmanlýðýnýn çok daha belirgin görülmeye baþlandýðýný yazdý ve adý geçen idare tarafýndan hazýrlanan yýllýk rapordaki verileri aktardý. Platform, Çevre Bakaný Hamit Bakýrcý'ndan gazetelerde çýkan haberler ve daire müdürünün verdiði izni ihbar sayýp, Ýyi Ýdare Yasasý çerçevesinde Orman Dairesi Müdürü'nü görevden almasýný da talep ettiðini belirtti. Akdeniz kumullarý üzerine inþa edilen yapýnýn Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki çevre kirliðinin bir benzeri olacaðý da iddia edildi. Platform, açýklamasýnda, Orman Dairesi'nin keyfi uygulamalarý sonucu, Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin tahribatýna seyirci kalýnmayacaðý belirtilerek, "Yapýlan yanlýþtan dönülene kadar Çevre Bakanlýðý ve Orman Dairesi Müdürlüðüne karþý tepkimizi sürdüreceðimizi kamuoyu ile paylaþýrýz" denildi. Gazeteye göre ilgili birim baþkaný Aristos Çartas birimin faaliyete geçtiði 2004'ten 2013'e kadarki dönemde toplam bin 273 þikâyet aldýklarýný söyledi. Çartas bugün Güney Kýbrýs'taki nüfusun yüzde 20'sinin yabancý/ab vatandaþý ve öðrenci nüfusunun yüzde 10'unun da mülteci ailelerden gelme olduðunu vurguladý. Sadece 2012'de birime þikâyette bulunan 125 kiþiden 53'ünün Avrupa vatandaþý, 36'sýnýn üçüncü ülke vatandaþý, 25'inin Rum, 10'unun Kýbrýslý Türk ve birinin de Rum vatandaþlýðý verilen bir kiþi olduðunu belirtti. "YAÞADIÐIM YER; LEFKE"- Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (LAÜ) "Yaþadýðým yer; Lefke" konulu panel ve fotoðraf sergisi düzenlendi. LAÜ Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, panel ile fotoðraf sergisini, LAÜ Dr. Fazýl Küçük Eðitim Fakültesi Okul Öncesi Öðretmenliði Bölümü'nün düzenlediði bildirildi. LAÜ Rauf Raif Denktaþ Eðitim Kompleksi Konferans Salonu giriþinde dün gerçekleþen etkinlik, folklor gösterileri eþliðinde "Gençlerin Gözüyle Lefke" konulu fotoðraf sergisiyle baþladý. Lefke'nin tarihi ve kültürel dokusuna yolculuk yapýlan etkinliðin ikinci bölümünde ise LAÜ Rauf Raif Denktaþ Eðitim Kompleksi Konferans Salonu'nda maketlerle enstelasyon- ses ve gölge oyunu sergisi gezildi. HAYVAN BARINAÐININ TADÝLATI ÝÇÝN ÇAY PARTÝSÝ Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ'ýn eþi Müge Denktaþ'ýn himayelerinde, Kuzey Kýbrýs Hayvanlarý Koruma Derneði'nin Lefkoþa'daki hayvan barýnaðýnýn tadilatý yararýna bugün çay partisi düzenlenecek. DP-UG'den verilen bilgiye göre, etkinlik, saat 15.00'de Lefkoþa'da Golden Tulip Otel'de yer alacak. "BABAANNEM 100 YAÞINDA" OYUNUNDAN SOS'E 3 BÝN 940 TL Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý'nýn "Babaannem 100 Yaþýnda" adlý oyunu SOS Çocukköyü Derneði yararýna, Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, oyundan toplam 3 bin 940 TL gelir elde edildi. Elde edilen tüm gelir, SOS Çocukköyü Derneði'ndeki korunmaya ve eðitime ihtiyaçlý çocuklarýn gereksinimleri için kullanýlacak. "ARGASDÝ SEÇME YAZILAR - ÝNATLA GEÇEN 10 YIL" ÇIKTI Baraka'nýn dergisi Argasdi'nin 10 yýlý kapsayan makalelerinden oluþan "Argasdi Seçme Yazýlar - Ýnatla Geçen 10 Yýl" isimli kitap çýktý. Baraka Kültür Merkezi açýklamasýna göre, kitapta toplam, 123 makale yer alýyor. Editörlüðünü Hasan Yýkýcý ve Münür Rahvancýoðlu'nun, koordinasyonu Argasdi Hammaliye Kurulu'ndan Besim Baysal, Þifa Alçýcýoðlu, Baþak Önel ve Zekiye Þentürkler'in yaptýðý kitabýn tasarýmýný Ömer Tatlýsu gerçekleþtirdi. Argasdi Kitaplýðý'nýn üçüncü üretimi olan 'Argasdi Seçme Yazýlar', 20 TL olup, Baraka Kültür Merkezi'nden ve tüm kitapçýlardan edinilebilir. MÜNHAL ÝLANLARI, SINAV DUYURULARI VE BUNLARA ÝLÝÞKÝN DETAYLI BÝLGÝ BAÞBAKANLIK RESMÝ WEB SÝTESÝNDE Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Kamu kurum ve kuruluþlarýnda açýlan ve Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkanlýðý resmi web sitesi aracýlýðý ile duyurulan münhal ilanlarý, sýnav duyurularý ve bunlara iliþkin detaylý bilginin KKTC Baþbakanlýk (basbakanlik.gov.ct.tr) resmi web sitesinde yer alan "Münhaller" bölümünden takip edilebileceði bildirildi. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, uygulama bugünden itibaren geçerli olacak. DAÜ'DE SU PANELÝ DÜZENLENECEK Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi, Dünya Su Günü dolayýsýyla "KKTC Su Temin Projesi ve Etkilerini Deðerlendirme" konulu panel düzenleyecek. DAÜ'den verilen bilgiye göre, pazartesi günü saat 13.30'da Rektörlük Senato Salonu'nda yer alacak panelde, DAÜ ve UKÜ'den akademisyenlerin yanýsýra Su Ýþleri Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi müdürleri konuþma yapacak.

16

17 22 Mart 2014 Cumartesi 17

18 18 22 Mart 2014 Cumartesi

19 22 Mart 2014 Cumartesi KKTC, ÝSVEÇ'TEKÝ FUARDA TANITILIYOR KKTC, Ýsveç'te düzenlenen 'TUR 2014' Turizm Fuarý'nda tanýtýlýyor. Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Ýsveç'nin Göteburg kentinde Mart tarihleri arasýnda düzenlenen 'TUR 2014 Turizm Fuarý, havayolu þirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri, turizm yazarlarý, turizm teknolojisi üreten firmalar, oteller, turizm pazarlama þirketleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok profesyonele açýk. Fuarda KKTC'nin doðasý, tarihi eserleri, plajlarý, kültürü tanýtýlýrken, özel ilgi turizmi ve diðer turizm ürünlerine de yer veriliyor. KKTC standýnda, ziyaretçilere, Ýsveç lisanýnda turizm genel bilgi broþürü, turistik karayollarý haritasý, eko turizm broþürü, özel ilgi turizmine yönelik çeþitli broþürler ve turistik tanýtým film CD'leri daðýtýlýyor. Ýskandinavya pazarýna yönelik en büyük turizm fuarý olarak bilinen fuarýn bu yýl 30'uncusu düzenleniyor. "GÖRME ENGELLÝLER KÜTÜPHANESÝ VE MERKEZÝ" KURULUYOR Engelliler Dayanýþma Derneði'nin Lefkoþa'daki merkezinde, Nisan ayý sonunda "Görme Engelliler Kütüphanesi ve Merkezi" kurulacak. Dernek Baþkaný Ömer Suay tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, dernek tarafýndan kurulacak merkezde, görme engellilerin ücretsiz olarak faydalanabileceði sesli ve Braille (kabartma) kitaplar ve kitap okuma cihazý bulunacaðý bildirildi. SATILIK DOÐAL ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým, doðal zeytinyaðý ve fýrýnlýk zeytin. Tel: Tel: GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: LAHMACUN USTASI ARANIYOR Alayköyde çalýþabilecek lahmacun ustasý aranýyor. Tel: RUMCA VE ÝNGÝLÝZCE DERSLERÝ Ana dilim Rumca, Türkçe bilirim, evimde Ýngilizce ve Rumca dersleri veririm. Tel: YDÜ'YE ÖDÜL- Dubai'de düzenlenen "Arablab Uluslararasý Fuarý"nda, Yakýn Doðu Üniversitesi'ne "En Ýnovatif Üniversite" ödülü verildiði belirtildi. YDÜ'den yapýlan açýklamada, ödülün, fuar kapsamýnda düzenlenen seremoniyle YDÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ýrfan S. Günsel'e sunulduðu kaydedildi. KTMMOB'da iþ saðlýðý ve güvenliði konuþuldu Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmanlarý Birliði(ÝSG- Bir) ile Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB) yetkilileri "iþ saðlýðý ve güvenliði" sorunlarýný görüþtü. ÝSG-Bir'den verilen bilgiye göre, ÝSG-Bir Baþkaný Emir Taþcýoðlu ile bazý birlik yetkilileri önceki gün KTMMOB Baþkaný Dr. Zihni Turkan ve Genel Sekreter Ýzzet Volkan ile KTMMOB'de Boran Kültür Merkezi Tiyatro Ekibi Tiyatro Emek; 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde yeniden YEÞÝL HAT oyunu ile sahne alacak. Ünlü mizah yazarý Muzaffer Ýzgü`nün Sýnýr isimli oyunundan ülkemiz Kýbrýs`a uyarlanan Yeþil Hat 22 Mart Cumartesi saat 20:00 `de Atatürk Kültür Merkezi`nde sahne alacaktýr. Etkinlik öncesinde ülkemizdeki '' KÜLTÜREL YOZLAÞMAYA'' ile ilgili Gazeteci- Yazar Hasan Çakmak, Tiyatro Sanatçýsý Cevahir Caþgir, Tiyatro Sanatçýsý Nergül Tuncay oyun öncesi kýsa bir konuþma yapacaklarý geceye tüm halkýmýzý davet ederiz. Boran Kültür Merkezi Tiyatro Ekibi Tiyatro Emek tarafýndan ücretsiz olarak sahne alacak 2 perdelik oyunumuz için , , , veya bilgi alýnabilecektir. Tarih: 22 MART 2014 Saat: Yer: LEFKOÞA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ (AKM) Bilgi: , , , veya KAYIP DÝPLOMA Haydarpaþa Ticaret Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Olgun Kaptanoðlu SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: görüþme gerçekleþtirdi. Açýklamada, söz konusu görüþmede iþ saðlýðý ve güvenliði kurallarýnýn uygulanmasýnda yaþanan sýkýntýlar ele alýndý. Görüþmede ayrýca KTMMOB'den iþ saðlýðý ve güvenliði kurallarýna uyulmasý ve yasal risk deðerlendirmesi yaptýrmasý için gerek inþaat, gerek sanayi ve gerekse hizmet sektöründeki iþletmeleri teþvik etmesi istendi. AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 1+1 eþyalý daire 200 Stg. Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 yarý eþyalý daire Lemar bölgesinde 3+1 daire Yenikent'te 3+1 yarý eþyalý müstakil ev 250 Stg. Metehan'da 2+1 sýfýr full eþyalý daire Yeniþehir'de 2+1 eþyasýz daire 700 TL Satýlýk K. Kaymaklý'da 3+1 Türk malý daire Yaman bölgesinde kat Türk malý daire Ortaköy'de Lemar yaný 2+1 zemin kat yeni daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire Hamitköy'de 3+1 full ekstralý lüks daire TÜRKÝYE TÝYATRO SANATÇISI KENAN IÞIK, BEYÝN KANAMASI GEÇÝRDÝ Tiyatro sanatçýsý Kenan Iþýk, geçirdiði beyin kanamasý dolayýsýyla hastanede ameliyata alýndý. Alýnan bilgiye göre, Amerikan Hastanesi'nin acil servisine getirilen Kenan Iþýk'ýn, yapýlan deðerlendirmeler sonucunda beyin kanamasý geçirdiði saptandý. Iþýk, bunun üzerine ameliyata alýndý. RUM SAVUNMA BAKANI MÝTSOPULOS BEYÝN KANAMASI GEÇÝRDÝ Rum Savunma Bakaný Tasos Mitsopulos önce beyin kanamasý, ardýndan da beyin kanamasýna baðlý kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldýrýlan ve durumunun ciddi olduðu belirtilen Mitsopulos beyin ameliyatýna alýndý. Rum radyosu dün sabah saat sularýnda, sekreteri tarafýndan makam odasýnda baygýn bulunan Mitsopulos'un, ilk müdahalesinin yapýlmasýnýn ardýndan hastaneye kaldýrýldýðýný, þu anda ameliyatta olduðunu bildirdi. Lefkoþa Rum Genel Hastanesi doktorlarýndan Beyin Cerrahý Moisi Lambru Mitsopulos'un anevrizmaya baðlý geliþen subaraknoid kanama, ardýndan da olarak kalp krizi geçirdiðini, saðlýk durumunun ciddi olduðunu söyledi. Dr Lambru, "Mitsopulos'un saðlýk durumu çok ciddi olduðundan bu aþamada baþka açýklama yapýlmayacak" dedi. ALMANYA MECLÝSTE 65 YILLIK KRAVAT ZORUNLULUÐU KALKTI Almanya Federal Meclisi'nde aralarýndan Türk kökenlilerin de olduðu bir grup milletvekilinin talebi üzerine baþkanlýk divaný üyelerinin 65 yýldýr devam eden kravat takma zorunluluðu sona erdi. Yeþiller Partisi'nin giriþimleriyle toplanan bir grup milletvekili, Federal Meclis Baþkanlýk Divaný üyelerinin kravat zorunluluðunun kaldýrýlmasý için Meclis Baþkaný Norbert Lammert'e taleplerini iletti. Partilerden ve milletvekillerinden gelen yoðun talebi deðerlendiren Meclis Baþkanlýðý, 65 yýl sonra kravat kuralýný kaldýrdý. DEVREN SATILIK Toptan kuruyemiþ daðýtýmý yapan iþyeri devren satýlýktýr MELÝ EMLAK SATILIK Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg

20 Türkiye'de bugün 4 maç oynanacak Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde 26. Hafta maçlarý oynanýyor. Bugün Çaykur Rize - Eskiþehir, Bursaspor -Konya, Antalyaspor- Karabükspor ve Galatasaray - Kayserispor maçlarý oynanacak. Yarýn Gençlerbirliði - Elazýð, Kayseri Erciyes-Sivas ve Beþiktaþ-Akhisar Bld.maçlarý oynanacak. Lider Fenerbahçe ise Pazartesi günü Gaziantep deplasmanýna gidecek. K-Pet Süper Ligi'nde 22. hafta maçlarý oynanýyor Heyecan alt sýralara kaydý Süper Ligde kalma mücadelesi veren takýmlar kritik maçlara çýkýyorlar. Lider Yenicami son haftalarýn flaþ takýmý Serdarlý ile bugün karþýlaþacak. 6 haftadýr galibiyet serisine devam eden Serdarlý Atatürk Stadý'nda liderin konuðu olacak. Serdarlý'da Erdoðan ve Kabore, Yenicami'de de Peter kadroda yer almayacak... (Necati Özsoy) K-Pet Süper Ligi'nde 22. hafta maçlarý bugün ve yarýn oynanacak. Ligde kalma mücadelesi veren takýmlar kritik maçlara çýkacaklar. Lider Yenicami son haftalarýn flaþ takýmý Serdarlý ile karþýlaþacak. 6 haftadýr galibiyet serisine devam eden Serdarlý Atatürk Stadý'nda liderin konuðu olacak. Serdarlý'da Erdoðan ve Kabore, Yenicami'de de Peter kadroda yer almayacak. Günün önemli karþýlaþmalarýndan biri Bostancý Baðcýl ile Mormenekþe arasýnda oynanacak. 10. Sýrada 26 puaný bulunan Baðcýl saha ve seyirci avantajýný da kullanarak 9. Sýrada 27 puaný bulunan Mormenekþe karþýsýnda galibiyet elde edip rakibini üzerine yükselmeye çalýþacak. Geçtiðimiz hafta Hamitköy deplasmanýnda elde ettiði farklý galibiyet ile büyük moral kazanan Cihangir ligin son sýrasýndaki Opel Nethouse Rallisi start veriyor Ýki günlük Opel Nethouse Rallisi'nin ilk özel etabý bugün saat 15:13'de Uluslararasý Fuar Alaný'nda geçilecek Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu tarafýndan düzenlenen 2014 Ralli Sezonu'nun ilk yarýþý olan iki günlük Opel Nethouse Rallisi bugün baþlýyor. Avrupa Ralli Kurallarýna uygun olarak düzenlenen ve bu kurallara uymayanlarýn katýlamadýðýndan sadece 11 arabanýn yarýþacaðý Opel Nethouse Rallisi, Lefkoþa Bölgesi'nde 1.5 katsayýya sahip. Yaklaþýk 110 kilometre özel etaptan oluþacak olan rallide, yarýþçýlar 25 kilometre uzunluðundaki Ýnsignia Etabý (Balýkesir Yeni Etabý); bir diðeri 11,5 kilometre uzunluðundaki Astra Etabý (BRT Yeni Etabý) ve bir diðeri ise 5,5 kilometre uzunluðundaki Korsa Etabý'ný (Dikmen Yeni Etabý) geçecekler. Opel Nethouse rallisi, bugün 15:13'de Uluslararasý Fuar Alaný'nda hazýrlanan özel Gençlik Gücü'nü konuk edecek. Artýk prestij maçlarýna çýkan Gençlik Gücü yine zorlu bir 90 dakikaya çýkacak. Geçen hafta yaþanan kadro sýkýntýsýndan dolayý kaymaklý karþýsýnda gençlerle çýkan Maðusa Türk Gücü'nde yönetimin af kararý vermesi ile futbolcular yeniden kadroya dahil oldu. Hafta arasýnda çalýþmalara baþlayan futbolcular zorlu Lefke deplasmanýnda mücadele edecekler. Kendi sahasýnda kolay puan vermeyen Lefke ligde ikincilik kovalamaya devam ederken konuk edeceði Maðusa'dan da 3 puan almayý hedefliyor. K-Pet Süper Lig'de Pazar günü 3 karþýlaþma oynanacak. Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda Kaymaklý, Hamitköy'ü konuk edecek. Sezonun ilk devresinde Kaymaklý'dan puan alan Hamitköy 3 haftadýr aldýðý yenilgilere bu maçta son vermeye çalýþacak. Bostancý Fikri Karayel Stadý'nda zorlu bir 90 dakika oynanacak. 13. Sýrada 14 puaný bulunan Yalova konuk edeceði Çetinkaya karþýsýnda galibiyet arayacak. Ligden direk düþmemek için puana ihtiyacý olan Yalova bu maçý kazanýp rakiplerinin puan kaybetmesini seyirci etabý ile start alacak. 23 Mart Pazar sabahý 09:04, 09:52 ve 10:40 da ilk arabanýn start alacaðý BRT özel etabý 3 kez geçilecek. Servisin ardýndan ekipler, 12:08,12:51 ve 13:34'de ilk arabanýn startýyla 3 kez art arda Dikmen Özel Etabý geçilecek. bekleyecek. Yalova gibi tehlikeli bir konumda olan Yeniboðaziçi- Doðan Türk Birliði ile karþý karþýya gelecek. Yeniboðaziçi bu maçý kazanýp Yalova ile aradaki 3 puan üstünlüðünü korumak istiyor. Ralli, 2 kez ard arda geçilecek olan Balýkesir etabýyla son bulacak. 24 kilometre uzunluðunda olan Balýkesir etabýnýn iki kez geçilmesi yarýþmacýlar için önemli bir sýnav olacak. Balýkesir etaplarýnýn ilk araç için start saatleri 15:12 ve 16:15 olacak. Futbolda haftanýn maçlarý ve hakemler BUGÜN K-Pet Süper Lig'de Lefke - Maðusa T.G. (Osman Özpaþa) Yenicami - Serdarlý (Serhan Þimþek) B.Baðcýl - Mormenekþe (Mehmet Sezener) Cihangir - Gençlik Gücü (Emre Öztaþlý) K-Pet 1'inci Lig'de Binatlý - Gençler B. (Utku Hamamcýoðlu) Türkmenköy - Lapta (Timur Ercan Bodi) Türk Ocaðý - Baf Ü.Y. (Fehim Dayý) Düzkaya - Deðirmenlik (Ýhsan Payas) K-Pet 2'nci Lig'de Gaziköy - Girne H.E. (Osman Küçük) Ortaköy - Geçitkale (Ali Özgül) Vadili - Çayönü (Hakan Gök) Çanakkale - Denizli (Serdar Bilgimer) Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grubu'nda A.Yeþilova - Þirinevler (Mustafa Öztugay) Yýlmazköy - Aðýrdað (Turgay Misk) Yükselme 1'inci Lig 2'nci Grubu'nda Karadeniz 61 - Akova (Ömer Doðru) Minareliköy - Ýskele Trabzon (H. Özkan) T. Seracýlar - Karaoðlanoðlu (H. Eyyüpler) Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grubu'nda Alayköy - Dörtyol (Evren Karademir) Turunçlu - Pile (Ozan Kel) Pazar K-Pet Süper Lig'de Yalova - Çetinkaya (Savaþ Tilki) K. Kaymaklý - Hamitköy (Serkan Durmaz) Y.Boðaziçi - Doðan T.B. (Kerem Eran) K-Pet 1'inci Lig'de Ozanköy - Göçmenköy (H.Muhtaroðlu) Gönyeli - Dumlupýnar (Irmak Emin) Esentepe - Akýncýlar (Ecvet Kanatlý) K-Pet 2'nci Lig'de Zümrütköy - Karþýyaka (Emre Çevikdal) Tatlýsu - Dipkarpaz (Ali Özer) Mehmetçik - Görneç (Murat Sapsýzoðlu) Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grubu'nda Daðyolu - Doðancý (Ali Karahasan) Pýnarbaþý - Gaziveren (Hakký Emir) Gayretköy - Aydýnköy (Cemal Sakallý) Yükselme 1'inci Lig 2'nci Grubu'nda Boðaziçi - Mutluyaka Hilal (Mustafa Torun) Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grubu'nda Aydoðan - Maraþ (Ferhat Tuna) Ýncirli - Paþaköy (Hasan Eriþ) Yeniþehir - Haspolat (Necmi Bulut) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ Yasalarý okumadan çatýr çatýr geçiren meclis için "Hababam Sýnýfý" dedik de alýndýlar... Kusura bakmasýnlar, bir yanlýþlýk oldu galiba... Hababam Sýnýfý deðil, Haanam Sýnýfý'ymýþ meðer! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Yaþar Büyükanýt ile ilgili yazýmýzda suç unsuru bularak hakkýmýzda ceza davasý açan Baþsavcýlýk, hellim ve gübre meselesinde suç unsuru bulamamýþ! Ýyi öyleyse... Biz de bundan sonra gazete deðil, hellim

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı