Tek noktadan Binlerce Uç Noktanın Yönetimi. Salih Abamor Tivoli Satış Takım Lideri IBM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek noktadan Binlerce Uç Noktanın Yönetimi. Salih Abamor Tivoli Satış Takım Lideri IBM"

Transkript

1 Tek noktadan Binlerce Uç Noktanın Yönetimi Salih Abamor Tivoli Satış Takım Lideri IBM

2 Gündem IBM Uç Nokta Yönetim Stratejisi TEM nedir? TEM Çözümleri TEM Çalışma Mekanizması Referanslar Sorular

3 Cevap aradığımız Sorular Kişisel Bilgisayar ların desteği için kaç teknisyen çalıştırıyorsunuz? Teknisyenlerinizin en sık karşılaştığı 10 sorun nedir? Otomasyonla, önleyici faaliyetlerle bu sayıyı azaltmak mümkün mü? Varlıklarımın konfigurasyonları değişti mi? Kişisel Bilgiyarlarınızın elektirik tüketimi faturası? Güvenlik açıklarınızın sebepleri biliyormusunuz? Dağıtık bilgilerinizi nasıl koruyorsunuz?

4 IB M U ç N o k t a n e tamamında t im iyaşam döngüsü ve güvenlik YUçö noktaların yönetimi Değişik ortam ve platformlarda politika tabanlı yaşam düngüsü yönetimi Konfigursayon, uygulama dağıtımı, yedekleme, varlık yönetimi, güvenlik yönetimi, taşıma ve devreden çıkarma işlemlerinin tamamında otomasyon Uçtan uca servis yönetimi yapabilmel için uç noktaların yaşam döngüleri boyunca yönetilmesi gerekli ve zorunlu görülmektedir Uç Nokta Çeşitliliği Amaca Özel Sistemler Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarlar Mobil Cihazlar

5 T E M N e d ir? TEM,yüksek perform ansta çalışan bir sistem ve güvenlik yönetim içözüm ü sunm aktadır. Konsolide TEM yönetim platform u sayesinde: Sistem yaşam döngüsü yönetim i ı korunm ası Uç noktalarn G üvenlik Yönetim i alanlarnda ı tek sunucu,ajan ve konsol m im arisiile gerçek zam anlı görünürlük sağlanm aktadır. Gerçek Zamanda Görünülürlük: Mevcut sistemlerin win 7 uyumluluğu ne seviyededir? Hani dizüstü bilgisayarlar sorunlu batarya nedeniyle üretici tarafından geri çağrılmaktadır? Hangi lisanslara sahibiz? Neler almışız? Ne kadar kullanıyoruz? Dakikalar İçerisinde Müdahale: Donanımı yeterli bilgisayarlardan doğrudan kurulum işlemi Batarya vs gibi bütün donanım ekipmanları üzerinde mutlak ve kesin yönetim. Yazılım ve lisans malliyetlerini kullanım doğrultusunda en aza indirmek

6 Tivoli Endpoint Manager, Modüller Tivoli Endpoint Manager kullanarak, işletmeler: Tüm Networke hakim: fiziksel, sanal, masaüstü yada gezgin Band genişliğinden bağımsız olarak problemlerin giderilmesi Coğrafya yada ağ genişliğinden bağımsız olarak kısa sürede kurulumlar Farklı yapıdakı sistemlerin sürekli uyumluluk kontrolü. Operasyonların basitleştirilmesi ile zaman kazancı.

7 Sistem Yaşam D öngüsü Yönetim i Uçtan uca sistem yönetim isağlayan geniş kapsam lı birçözüm olarak: ı Keşfive EnvanterYönetim i Varlk ı ları Yam a Yönetim i/ Uygulam a Dağıtm ı ı Varlk ı Yönetim i Yazlm G üç Yönetim i il ş evleriniyerine getirm ektedir Özellikler: ı sürelerinin ciddim iktarda azaltl ı m ası Yam a dağıtm ı arla bağlı kalabilen Uzaktan bağlanan veya aralkl cihazlarn ı destek ve yönetim kapsam ında tutulm ası ı tespitive dağıtm ı ın gerialnm ı ası Problem liyam alarn Geribeslem e raporları ile doğrulam a sağlanm ası ı desteklenm esi(unix/linux,w indows,m ac OS X) Farklı ortam larn

8 G üvenlik Yönetim ive Açıklarn ı Takibi Uçtan uca güvenlik yönetim isağlayan geniş kapsam lı birçözüm olarak: ı arn ı Keşfedilm esi Varlkl Yam a Yönetim i G üvenlik Yönetim i ı ın yönetim i Sistem Açıklarn işlevleriniyerine getirm ektedir Özellikler: Sistem lerin kurum ortam ına bağlı olup olm adığına bakılm aksızn ı güvenlik politikalarn ı ın süreklibir şekilde uygulanabilirolm ası ı uç bilgisayarlarseviyesinde birskorlam a Açıklarn m ekanizm ası ile takip edilm esi ı uygunluklarn ı ın Uç sistem lerin güvenlik politikalarna takibive değerlendirilm esi FDCC (FederalDesktop Core Configuration) SCAP (Security ContentAutom ation Protocol) ı desteklenm esi: Değişik ortam larn W indow s,unix,linux,and M ac OS X

9 Uç Noktalarn ı Korunm ası Entegre uç nokta korum a bileşeni: Anti-Virus Anti-M alware EndpointFirewall W eb Protection Network Access Control(NAC) işlevleriniyerine getirm ektedir Özellikler: ı ı larn ı yayl ı m as, ı kullanıcı kim lik bilgilerinin izinsiz ele geçirilm esi,verikaybı İstenm eyen yazlm ve network kesintileriönlenm ekte,verim ve uyum luluk takip edilm ektedir Olası tehditlerin gerçek zam anlı takibiile güvenlik boşlukları engellenm ektedir. Kurum salseviyede görünülürlük sağlanm aktadır. ş em leribirarada tüm leşik Uç korum a,güvenlik yönetim i,yam a yönetim ive sistem yönetim iil birşekilde gerçekleşm ektedir.

10 G üçyönetim i TEM G üç Yönetim iile güç tasarrufu sağlayacak politikalar gerek organizasyon seviyesinde gerekse nokta seviyesinde çeşitlendirilerek uygulanabilir Özellikler: ı baplı olm akla birlikte tek Elektrik birim fiyatna bilgisayariçin yl ı lk ı $50 m iktarna ı kadartasarruf yapılabilir. Politika tabanlı m erkeziyönetim ile tek birbilgasayar seviyesinden küreselboyutlara kadarölçeklenirlik. Hibernation,standby,shutdown işlem lerinde geniş denetim seçenekleri. ı otom atik olarak Kapatm adan önce açık döküm anlarn kayt ı edilm esi. ş em yapılacak bilgisayarlarn ı W ake-on-lan desteğiile il uzaktan açılabilm esi W ake-on-w eb desteğisayesinde gerektiğinde son kullanıcılarn ı kendibilgisayarlarn ı ı uzaktan açabilm eleri.

11 Yam a Yönetim i TEM Yam a Yönetim im icrosoft,unix,linux ve M AC ortam lı ve bernzerşekilde üçüncü partiuygulam ariçin tek sunucu,konsolve ajan ile yam a dağıtm ı ı ve yönetim iyapan kapsam lı birçözüm dür. Özellikler: ı platform için yam a yönetim i: Çok sayda W indow s,linux,unix,m ac ı Yaygın kullanım a sahip uygulam alarn yam alarn ı ın yönetilm esi:adobe,m ozilla, RealNetworks,Apple,ve Java ı Hangiyam alar,hangisistem lere kim tarafndan ne zam an uygulandı gibisorularn ı ı cevaplam ak adına gerçek zam anlı raporlam a Ölçeklenirlik tek sunucu ile uç noktaya kadardestek D üşük band genişliğiveya ülke veya dünya çapında dağıtk ı network ortam larnda ı hiçbir fonksiyonelite kaybı yaşanm am ası Patc h KB

12 TEM Farkı G örünürlü k TEM Enterprise Suite Platform Ölçeklendirm e Kullanım Kolaylığı

13 Gerçek Zam anlı G örünürlük ı ariçim m erkezigörünürlük ve raporlam a Bütün varlkl ı ı konfigurasyonlarn ı ın ve uyum luluğun saniye Donanım /Yazlm ve dakikalarm ertebesinde izlenebilm esi Konfigurasyon değişikliklerinin gerçek zam anlı takibi Değişikliklerin etkilerinin izlenm esi M obilve uzaktan erişen sistem leriçin denetim ve görünürlüğün sağlanm ası

14 Ölçeklenirlik 3 farklı boyutta ölçeklenirlik Tek birsunucu ve konsolile kurum salseviyede görünülürlük uç noktaya kadar Çoklu coğrafik bölgeleriiçeren kurulum lar ı karm aşıklığına göre ölçeklendirm e Ortam larn Tek ajan ve tek haberleşm e portu Ek fonsiyonelite gereksinim lerinin tek ajan ile gerçekleştirilm esi

15 Kullanım Kolaylığı ı ın kısaltl ı m ası Değerlendirm e adım larn Operasyon ekiplerine uyum luluk M evcutplan,m im arive yöntem lere uyum Ürün eğitim in 4 gün içerisinde tam am lanabilm esi H ızlı sistem ve güvenlik yönetim i

16 TEM Çalışma Mekanizması Basit, Etkili ve Kararlı Altyapı Varolan sistemlerin kullanılabilmesi Tümleşik yedekleme Cloud Felsefesi Güvenli İletişim Kolay genişletilebilir yapı Otomatik fonksiyonelite Tek sunucu Tek Konsol Güvenli ve ölçeklenir yapı Veri toplar analiz eder raporlar Önceden tanımlanmış politikalar Tek bir yetenekli ajan Bütün işlemler için tek bir ajan Online değilken bile çalışabilme Düşük işlemci kullanımı (< 2% CPU)

17 TEM Bileşenleri TEM Platform u TEM Sunucusu M erkeziyönetim ve raporlam a sistem i TEM Ajanı Uç noktalara kurulan istem cibileşeni TEM Relay Sunucu ve istem cilerarasında ara katm anlar TEM Konsolu Yönetim arayüzü

18 TEM İstem cisi ı ız devam eden operasyon Aralks Kurum a bağlı olm anın gerekm em esi Uç noktalarüzerinde oluşturulan ek yük D üşük işlem cikullanım ı <2% CPU ı desteklenm esi Değişik ortam larn W indows,unix,linux,m ac OSX PatentliFixlet teknolojisi İstem cilerin program lanabilm esi

19 Referanslar T E M M ü şt e r is i IBM LargestChip M anufacturer LargestGlobalRetailer KaiserPerm anente Los Angeles Unified SchoolDist Sinopec (China Petroleum )* Large US Telco W all-streetfirm 1 China M inistry ofrails* US Agency 1 M iam idade County SchoolDist W all-streetfirm 2 US Agency 2 * Birden fazla TEM sunucusu W all-streetfirm 3 U ç N o k t a S a y ıs ı , , , , , , , , , , , , ,000

20 G ünün Sonunda:N e d e n T E M S e ç m e liy iz? Tek m erkezlibirleşik yönetim platform u Yüksek çalışm a hızı Rakiplerinden birkaç katdaha hızlı Yaygın ve kapsam lı görünülürlük ve denetim ı türü bağlam ında Ortam ve varlk heterojen yapılarn ı desteklenm esi (sabit,m obil,fiziksel,sanal,..) Ölçeklenirlik Tek sunucu ile sistem Yüksek oranda verim lilik 1 FTE ile bütün birekip gerektiren il ş erin yapılabilm esi RETAIL TEM simplifies processes and gives us fewer vendors to manage - saving money, reducing stress and improving the quality of service we can deliver to the organization.. Michael Schaefer Sr. Wide Area Network Analyst EDUCATION (K-12) These $4.2M savings [from TEM Power Management] are impressive, but they are just the beginning. Tom Sims Director, Network Systems FINANCIAL SERVICES It s not a fair fight [between TEM and the competition]. The ability to solve multiple challenges by leveraging a multi-purpose agent, residing in a single console was ultimately the compelling reason for BGC to choose TEM. Additionally, TEM s speed was another big consideration. Marino Chris SVP of Global IT Procurement

21 Sorular?

İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ

İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ Websense TrITon İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ Şimdi yeni bir çözüm zamanı. Bilgi ve içerik her kuruluşun can damarıdır. Üretim, tüketim ve iletişim

Detaylı

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

Liebert NXL KGK400 kva - 800 kva

Liebert NXL KGK400 kva - 800 kva AC Power for Business-Critical Continuity Liebert NXL KGK400 kva - 800 kva Orta ve Büyük Ölçekli Veri Merkezleri İçin Kurumsal Ölçekte KGK Koruması Emerson şirketinin bir bölümü olan Emerson Network Power

Detaylı

Liebert APS 5-20 kva. Mevcut ve Gelecekteki Yük Talepleri için Modüler Güç Koruma

Liebert APS 5-20 kva. Mevcut ve Gelecekteki Yük Talepleri için Modüler Güç Koruma Liebert APS 5-20 kva Mevcut ve Gelecekteki Yük Talepleri için Modüler Güç Koruma Emerson şirketinin bir bölümü olan Emerson Network Power müşterilerin yararına yenilikçi çözümler sunmak için teknoloji

Detaylı

Bir Daha Kesinti Yaşamayın.

Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Multichannel VPN Router Multichannel VPN Hub Her tür bağlantıya uygun Altı adetten fazla WAN bağlantısını tam olarak birleştirme Modüler tasarım sayesinde esneklik Farklı erişim

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

AC Power for Business-Critical Continuity. Liebert. NX 30-60 kw

AC Power for Business-Critical Continuity. Liebert. NX 30-60 kw AC Power for Business-Critical Continuity Liebert NX 30-60 kw Emerson şirketinin bir bölümü olan Emerson Network Power müşterilerin yararına yenilikçi çözümler sunmak için teknoloji ile tasarımı birleştiren

Detaylı

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 53 Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Çetin ELMAS 1, Nurettin DOĞAN 2, Serdar BİROĞUL 3, Mehmet Sena

Detaylı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Nedir İşlenmiş veridir. Bilgi diğer önemli iş kaynakları gibi kurum için değeri olan ve dolayısıyla uygun bir şekilde korunması gereken bir

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor

Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor KAPAK KONUSU RÖPORTAJI Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor Türkiye de DorukCloud markasıyla, Microsoft Hyper-V platformu üzerinde, bulut bilişim hizmetini veren ilk firma

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış Barış Bağcı, CISA Günümüzde bireysel ya da kurumsal ekonomik her türlü gelişme internet ve bilgi teknolojileri sistemlerine daha da fazla bağlı hale gelmektedir.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER

BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER Piyasadaki onlarca yardım masası yazılımı arasından şirketinize, çalışanlara ve süreçlerinize uygun olanı seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Seçim kriterleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak Joseph Bradley Jeff Loucks James Macaulay Richard Medcalf Lauren Buckalew Yönetici Özeti BYOD'nin (Kendi

Detaylı

www.netas.com.tr 45.YIL

www.netas.com.tr 45.YIL www.netas.com.tr 45.YIL Başarılarla dolu 45 yıl... Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılar ve kurumlara uçtan

Detaylı

Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış

Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış Süleyman Emir TURNA 1, Kökten Ulaş BİRANT 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir 2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Kurumsal unsurlar ve BT üzerindeki etkileri ÇEVİKLİK Hızlı hareket edin, çevik ve esnek olun İşletme sahiplerinin %66'sı kurumsal çevikliğin öncelik olduğunu

Detaylı

Yüksek Servis Sürekliliği (High Availability) Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr

Yüksek Servis Sürekliliği (High Availability) Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Yüksek Servis Sürekliliği (High Availability) Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Servis sağlayıcılar açısından servis sürekliliğinin belirlenmesi, servislerinin tanımlanması açısından hayati önem taşımaktadır.

Detaylı

Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci

Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci edevlet MERKEZİ BİLGİ YÖNETİMİ SEMİNERİ Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci BİLGİ YÖNETİMİ SEMİNERİ Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR 23 Kasım, 2011 Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR edevlet Merkez Müdürü

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı