TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE"

Transkript

1 TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi 1/17

2 1. GENEL Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü; bu ihale kapsamında Güvercinlik Tesislerinde bulunan ton depolama kapasiteli betonarme silonun etrafında tretuvar yapımı, çimlendirme, nizamiye giriş kapıları, tesis içerisinde muhtelif yerlerde taş duvar yapımı, yıkım söküm vb. işler anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yaptıracaktır. Bu ihale kapsamında yapılacak işlerle ilgili tüm malzeme, işçilik, mühendislik, yüklenicilik hizmeti ve nakliye bedelleri yükleniciye ait olacaktır. İmalat aşamasında yapılacak tüm işlemlerde İdarenin onayı alınacaktır. Yürürlükteki Genel Teknik Şartnameler işbu sözleşmenin doğal eki olup, yüklenici tarafından yapılan işin şartnameye uygun olmaması halinde uygun olmayan işler yüklenici tarafından kırılacak ve bilabedel tekrar şartnamelere uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici işin yapımı sırasında mevcut tesislere, alt ve üst yapı hatlarına, beton zemine, bordür, ızgara vb. kısımlara zarar gelmemesi için azami itinayı göstererek çalışmalarını yürütecektir. Zarar gelmesi durumunda hasara uğrayan kısımlar yüklenici tarafından İdarenin direktifleri doğrultusunda onarılacaktır. Yüklenici bu hususlarda herhangi bir bedel ve hak talep edemez. Söz konusu iş ile ilgili fiyat teklifi verilmeden önce işin yapılacağı yer görülecek, ihaleye teklif veren her firma işin yapılacağı yeri görmüş sayılacaktır. İşlerin yapılması ve tamamlayıcı imalatlar için gerekli her türlü malzeme, işçilik ve ekipmanlar ile her türlü sarf malzemesinin temini, iş makinelerinin nakli, montaj, yatay ve düşey yer değiştirmeler ve nakliyeler ile genel giderler ve müteahhitlik karı yüklenicinin teklif fiyatına dahildir. Teklif sahibi, işyerinde sahayı inceleyerek proje ve şartnamelerle karşılaştırabilmek için mevcut şartlar ve engeller konusunda kendisini bilgi sahibi kılacaktır. İşler anahtar-teslimi esasına göre yapılacağından, teklif sahibi, işin ve bütün kısımlarının iyi işlemesi ve birinci sınıf bir imalat yapılması şartlarını bütün detaylarıyla karşılamak zorundadır. İhale dokümanlarına dahil çizim ve şartnamelerin tam ve eksiksiz olduğu hiç bir şekilde kabul edilmemelidir. Bu ihale kapsamı işte kullanılacak her türlü malzemeden numune alınarak (hazır beton, bordür, andezit taşı, vs.), bedeli yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle, yetkili laboratuarlarda analiz ettirilecektir. Analiz neticesinde, söz konusu işte kullanılan malzemelerin özellikleri işin şartnamesine ve ilgili standartlara uygun olmadığı taktirde yüklenici söz konusu kısımları İdare nin istediği şekilde ve bila bedel yapmak zorundadır. İdare; işlerin yürütülmesi esnasında herhangi bir zamanda yükleniciye, herhangi bir taşeronuna veya üçüncü şahıslara ait iş yerlerinde veya İdarenin seçtiği laboratuarlarda, tesiste kullanılacak malzeme veya işçiliği muayene etmek, incelemek ve test yaptırmak hakkına sahiptir. Yüklenici, söz konusu test ve muayeneleri verimli bir şekilde yapmak için zorunlu ve mantıken gerekebilecek işçilik, malzeme, elektrik, yakıt, alet ve enstrüman gibi unsurları temin edecektir. Yüklenici, işlerin gecikmesine meydan vermeyecek şekilde tesiste kullanılacak malzemelerin numunelerini temin edecektir. Bütün numuneler etiketlenerek, üzerinde imalatçı ismi ve teknik spesifikasyonları eklenerek İdareye teslim edilecektir. Bütün işler onaylanan numunelere göre yapılacaktır. Muayene, inceleme ve testlerin yapılmış olması yükleniciyi sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtarmaz. Baret, emniyet kemeri, her çeşit çivi, çırpı ipi, mala, terazi, eldiven, keser, çekiç, şakül, yatay ve düşey taşımada kullanılacak el aletleri ve taşıma aletleri (gırgır vinç, traktör v.s.), her türlü İskele ( sabit hareketli v.s. ) ve aksesuarları yükleniciye aittir. İmalatta kullanılacak tüm malzemelerin korunması, saklanması, doğabilecek her türlü zarar yükleniciye aittir. İnşaat Şartnamesi 2/17

3 İmalatta kullanılacak hiçbir malzeme kesinlikle şantiye dışına çıkartılmayacak, şantiye dışına çıkartılması ancak TMO onayı ile olacaktır. Yüklenici sözleşme konusu işlerde iş güvenliği konusunda tüm tedbirleri alacak, sahada çalışan yüklenici ve alt yüklenici personeli çalışma süresince baret ve emniyet kemeri kullanacak ve çalışma sırasında alınması gereken tüm iş güvenliği önlemleri alınacaktır. 2. ÇEVRESEL ETKĠLER Tüm inşaat işleri, fiziki çevre ve komşu yerleşim birimlerine asgari zarar verecek bir bakış açısıyla yapılacaktır. Yüklenici çalıştığı alan içinde geçerli olan genel talimatlara uyacaktır. Aşağıda ana başlıkları verilen maddelerle ilgili önlemler yüklenici tarafından alınacaktır. Bu önlemlerin alınması ile ilgili giderler yüklenicinin genel giderleri içinde olduğu kabul edilir. Bu nedenle yükleniciye söz konusu önlemlerin alınması için herhangi bir bedel ödenmez. Toz: Kazıdan çıkan malzemenin taşınmasında toz oluşması minimize edilecektir. Taşıma esnasında kamyonların üzeri branda ile örtülecektir. Gürültü: İnşaatının çevreye en az gürültü verecek şekilde yapılması sağlanacaktır. Bu maksatla gerekmesi halinde çalışma saatlerinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere yüklenici tarafından her türlü önlem alınacaktır. Yüklenici, İdarece bu konuda verilecek talimatlara uyacaktır. Trafik: İşin yapılacağı TMO Güvercinlik tesislerinde İdarenin personeli ve faaliyeti devam ettiğinden yüklenici kendi işleri ile ilgili nakliye ve ulaşım gibi konularda kurallara uyacaktır. 3. GENEL HUSUSLAR 3.1. Yapılacak işlere ait mahal listesi ile mimari ve detay uygulama projeleri şartname ekindedir. İmalatlar, onaylı uygulama projelerine göre yapılacaktır. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyulacaktır Projelerde gösterilen ancak teknik şartnamede bulunmayan veya teknik şartnamede belirtilen ancak projelerde gösterilmeyen tüm işler yüklenici tarafından teklif fiyatı içerisinde yapılacaktır İmalatlar esnasında kazıdan çıkan malzemeler İdarenin veya ilgili belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Döküm bedeli yükleniciye aittir İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava koşullarından korunacaktır. İnşaat esnasında aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından sorumludur. Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır Tesisin yapımı esnasında bozulan veya hasar gören mevcut yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar,altyapı ve üstyapı tesisatları vb. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei İdareye önceden bildirilecek ve İdarenin onayı alınacaktır Projede ve şartnamede belirtilmeyen hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler İdarenin öngöreceği biçimde ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde İdarenin belirleyeceği doküman esas alınacaktır. Proje ve şartnamelerde olmayan ancak teknik olarak proje bütünlüğünü tamamlaması için yapılması zorunlu imalatlar teklif fiyat içerisinde yer alacaktır İş ile ilgili tüm malzemeler için İdareden malzeme onayı alınacaktır. Yüklenici, malzemeleri iş programını aksatmayacak şekilde önceden İdarenin onayına sunacaktır. İdare, yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına veya Uluslararası standartlara uygun üretilmiş en az 3 (üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni İnşaat Şartnamesi 3/17

4 malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde İdarece malzeme onayı verilmeyecektir Şartnamede belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri kurulacaktır Yüklenici öncelikli olarak işle ilgili 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve ilgili tüm mevzuata uyacaktır. Yüklenici şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaların işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne ve ilgili tüm mevzuata uygun olmasını sağlayacaktır İş sahasında yapılacak dolgular mutlaka şartnamede ve onaylı projelere uygun yapılacak, dolgunun cinsi ve sıkıştırma İdarece uygun görülmesi halinde üst imalatlar yapılacaktır Beton dökümü yapılmadan önce boyutlar kontrol edilecek, döşenen donatıların projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol mühendisince tespit edilecektir. Kullanılacak donatı hammaddeden yapılan fabrika üretimi olacak, kesinlikle haddehane üretimi, sonradan çekme vb. üretim malzeme kullanılmayacaktır. Sertifikalı demir kullanılacaktır. Ayrıca demir ve çelik imalatlarda kullanılan demir ve çeliğin çekme ve kopma testleri yapılacaktır Kullanılan betonların beton dayanımını tespit etmek için TS 500 e uygun yöntemle numune alınıp kırdırılacak ve deney raporları alınacaktır. Betonların üretilmesi, yerleştirilmesi ve bakımı ilgili yönetmeliklere uygun işlemler yapılacaktır. Beton, demir ve çelik test bedelleri Yüklenici tarafından ödenecektir İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartname ve ilgili standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnameye uygun yapılmayan hatalı imalatlar kırılacak, proje ve şartnamesine uygun olarak tekrar yapılacaktır. Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun İdarenin onayını müteakip imalata devam edilecektir İşlerin yapımı esnasında, sahada sulama tesisi, hidrant, doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı tesisatı ortaya çıktığında, yüklenici çalışmayı durduracak ve İdareyi haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır, İnşaat sahasında kazı vb. yapılırken ortaya çıkacak altyapı tesisatları korunacak veya yüklenici tarafından İdarenin uygun göreceği bir güzergaha taşınacaktır. Bunun için yükleniciye ilave bedel ödenmeyecektir Yapım esnasında bozulan veya hasar gören mevcut yapı ve tesisler yüklenici tarafından eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır İstekli, şartname dokümanlarında yer alan iş kalemlerini gösteren fiyat dağılım tablosunu fiyat teklifine ekleyecektir. Aşırı düşük fiyat sorgulanmasına gerek duyulması halinde şartname dokümanlarında yer alan Analiz formatı formları istekliden talep edilecektir. Analiz formatı tabloları teklifle birlikte verilmeyecektir. Sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerine kalan istekli fiyat dağılım tablosunu mümkün olduğu kadar detaylandırarak kalemlere ayrılmış fiyat listesini İdarenin onayına sunacaktır. Hakediş ödemelerinde bu detaylı fiyat listesi dikkate alınacaktır. Bu listedeki detay fiyatların genel toplamı ile götürü bedel teklifin aynı olması gerektiği aşikârdır. Bu iki rakam arasında fark olması halinde Götürü Bedel Fiyat esas alınacaktır. Kalemlere ayrılmış fiyat listesi sözleşme dokümanlarının bir parçasını oluşturur. Detaylandırılmış fiyatlar gerçekçi ve dengeli bir dağılım oluşturacaktır. İdare nin fiyat dağılımını yeniden düzenleme hakkı vardır Teklif sahibi firma iş yerini görecek ve işin yapılacağı alanları inceleyecektir. İş yerini görmeden teklif veren teklif sahibi işyerini görmüş ve incelemiş sayılacaktır. Bu konuda işyerini görmeden teklif veren teklif sahibinin sonradan yapacağı itirazlar kabul edilmeyecektir Tüm kapı, pencere, dolap vs. imalatı gibi detay ihtiyacı gösteren işler için imalatçı firmaların (seçimi yapılan) üretim prensiplerini de kapsamak üzere gereken sistem ve uygulama detay projeleri Yüklenici firma tarafından hazırlanarak idareye sunulacaktır Bütün dokümanlar Türkçe olacak, yazışmalar Türkçe yapılacaktır. İnşaat Şartnamesi 4/17

5 3.23. Sözleşme ekinde yer alan uygulama projeleri Teknik Şartnamede tanımlanan teknik özelliklere uygun olarak ve aynı zamanda üreticilerin standartları da göz önünde bulundurularak mümkün olduğu ölçüde detaylı olarak hazırlanmıştır. Teklif sahibi firma, teklifini oluşturan ekipman ve diğer malzemeler nedeniyle oluşacak değişikliklerden peşinen sorumlu olacaktır. Bu değişiklikleri teklifinde açıkça belirtecektir. Aksi halde yapacak olduğu imalatın projede belirtilen imalat olduğunu kabul eder. Yüklenici, teklif ve sözleşmenin uygulanması aşamasındaki zorunlu teknik değişiklikler nedeni ile teklif fiyatının (sözleşme bedeli) dışında ilave bedel talep edemez. Yüklenici tarafından kullanılacak ekipmanların özellikleri projedeki değerlerden farklılık göstermesi halinde yeni değerlere göre statik hesaplar, kat planları, yerleşim şekilleri, vb. mühendislik hesapları ve çizimleri değişebileceğinden yüklenici firma bu hesapları ve çizimleri yenilemeyi ve bu değişikliklerden dolayı oluşacak bedel farklılıklarının teklif bedeli içinde olduğunu peşinen kabul eder Aksi belirtilmedikçe, projeler, dokümanlar, kullanılacak malzemeler, tasarım ve imalat Türk Standartları na uygun olacaktır. 4- YAPILACAK ĠġLER Sözleşme kapsamında aşağıda belirtilen işler yapılacaktır. 1- Çevre tanzimi yapılması - Peyzaj işleri (Sahanın temizlenmesi ve çim ekilecek alanların tesviyesi, bitkisel toprak serilmesi, çim ekilmesi, ağaç, fidan ve çalı dikimi için çukurların açılması ve dikimi) - Otomatik sulama sistemi 2- İnşaat İşleri - Muhtelif yerlerdeki beton kırım işleri - Bordür yapılması - Taş duvar yapılması - Silo çevresine andezit tretuvar yapılması - 2 adet ana nizamiye kapısının yıkılarak projesine göre yeniden yapılması - Silo içerisindeki tuvaletlerin yenilenmesi - Silo makine binası üzerinde bulunan su deposunun yan yüzeylerindeki betopan kaplamanın sökülüp yeni betopanla kaplanması ve aynı renkte boyanması - Silo kuyularının çatısındaki yarım ay alanların ve kuyu eteklerinin kauçuk- bitüm esaslı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile yalıtımının yapılması - Cami çevre duvarlarının andezit kaplanması - Ahşap travers ile merdiven ve yürüme yolu yapılması 5-Çevre Tanzimi Yapılması 5.1. Peyzaj ĠĢleri Yüklenici; yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama işlerini; şartnamesinde, proje ve eklerinde belirlenen yüksek standartta malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle gerçekleştirecektir. Bütün bitkiler, bitkisel projesinde ve şartnamesinde belirtilen bilimsel isimlerine ve istenilen özelliklere (form, renk, boy, yaş, kap tipi vb.) uygun olacak, standart üretim yapan ya da depo satışı yapan fidanlıklardan sağlanacaktır. Bitkisel materyal (fidan, fide, çim tohumu) ile gübre ve kimyasal maddelerin, Şartname'de belirtilen niteliklere uygunluğunu kanıtlayacak ilgili kamu kuruluşlarınca (Tarım Bakanlığı, T.S.E.gibi) verilmiş olan belge ve sertifikalara sahip olmaları aranacaktır. Çevre düzenleme işlerinde kullanılacak her türlü kimyasal maddeler (yabani ot öldürücü/herbisid, böcek öldürücü/insektisid, mantar öldürücü/fungisit gibi ilaçlar ile bitki besin maddeleri, büyümeyi ve toprağı düzenleyici maddeler vb.) canlıları ve çevreyi olumsuz yönde etkilemeyeceği kanıtlanmış olacak, Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü onayından geçmiş olacaktır. İnşaat Şartnamesi 5/17

6 5.1.1 Sahanın Temizlenmesi ve Arazi Biçimlendirme Genel Açık ve yeşil alan düzenleme işleri (toprak işleme, bitki sökümü ve dikimi, tohum ekimi vb,) uygun mevsimde, uygun hava ve toprak koşullarında gerçekleştirilecektir. Yüklenici, İdarenin yazılı talimatı olmaksızın mevcut hiçbir bitkiyi kesmeyecek ya da söküp alandan uzaklaştırmayacaktır. Yüklenici, sözleşme süresince alan içindeki tüm bitkileri her türlü müdahaleye karşı korumak, makine ve araçlarla kök bölgesi sıkışmalarını ve gerekli bakımları yapmak zorundadır. Yüklenici öncelikle, düzenleme yapılacak alanı 15 cm derinlikte sıyırarak üst topraktaki yağ, mazot vb gibi kalıntıları alan dışına atacaktır. Üst toprağın sıyrılmasında sonra, sahanın istenilen kotlara gelmesi için, ya alt toprak üzerine benzer bir toprakla dolgu yapılıp sıkıştırılacak ya da kazılarak fazla toprak alındıktan sonra düzeltilecektir. Alt toprağın tesviyesi; çevredeki yol, tretuvar, refüj gibi yapısal öğelerin bitmiş kotlarından 20 cm aşağıda bitirilecektir. Sıyırma ve alt toprak tesviyesi sonrasında, alanda kalmış olan her türlü yabani ot temizlenecek, kaldırılması kararlaştırılmış çalı ve ağaçlar el ya da makineyle dipten kesilecek, artıklar alan dışına atılacaktır. Ayrık otu gibi kökleri derine giden bitkiler teker teker, yeniden sürgün vermeyecek şekilde sökülerek yakılacak ya da uzaklaştırılacaktır. Bu işlemle birlikte, proje sahasında mevcut iri taş, çakıl, moloz ve çöpler toplanarak uzaklaştırılacaktır. İşlenecek sahanın yüzeyi otsu ve odunsu bitkilerden, taş ve molozlardan, mazot, yağ veya benzeri kimyasal atıklardan arındırıldıktan sonra yüklenici tarafından temin edilen üst toprak serilecektir. Üst Toprak Serilmesi - Kaba Tesviye Üst toprağın içinde, boyutu 50 mm' yi geçen taş, çakıl ve kireç parçaları ile akaryakıt sızıntısı, katran, yağlar ve yağlı maddeler ile moloz, plastik ve atıklar kesinlikle bulunmayacak, bunlarla bulaşık olmayacaktır. Üst toprağın içinde boyutlu 50 mm' den az taş ve çakıllar, ağırlık olarak en çok %15 oranında bulunabilir. Üst toprağın ph değeri 6,0 ile 7,5 arasında olacaktır. Alt toprak tesviyesi yapılmış alanlara üst toprak serilecektir. İdarenin uygun göreceği bir alandan getirilecek üst toprak, aşağıdaki derinliklerde ve her tarafta eş dağılımlı serilecektir: Şevlere : 15 cm. Genel çim alanlarına: 15 cm. Çim ve çiçeklik alanlara : 20 cm. Gül ve çalı dikim alanlarına : 40 cm. Büyük ağaç çukurlarına : 70 cm. üst toprak doldurulacaktır. Üst toprağın serilmesinden sonra, tırmık ya da uygun bir aletle toprağın tesviyesi yapılacak, çıkacak 5 cm den büyük taş ve kesekler ile diğer atıklar toplanarak alandan uzaklaştırılacaktır. İşlenmiş üst toprak üzerine 20 m3/dekar yanmış ahır gübresi ve 40 kg/dekar kompoze gübre serilecek, çapa ile yüzeyden çapalanarak, gübre toprağa karıştırılacaktır. - Ġnce Tesviye Çim ekilecek kısımlarında; kaba tesviyesi yapılmış üst toprak, çevresindeki yol, teras, otopark, tretuvar, refüj vb yapısal elemanların en fazla 2 cm aşağıda bitirilecektir. Eğimler, yağış ve diğer yüzey sularını sahanın drenaj ağına bağlayacak yönde verilecektir. İnce tesviye sırasında çıkabilecek ve boyutu 2.0 cm den fazla taş, bitki ve istenmeyen tüm yabancı İnşaat Şartnamesi 6/17

7 maddeler toplanarak alan dışına atılacaktır. İnce tesviyesi bitirilen alanda, gözle görülebilecek, su birikebilecek çukur ve tümsek gibi düşey farklılık bulunmayacaktır. İnce tesviye yapılırken, toprağın sıkışmasına izin verilmeyecektir. İnce tesviye toprak tavında, yeterince dökülgen ve kolay ufalanır yapıda ve nemdeyken, uygun hava koşullarında ve toprak fazla çiğnenmeden yapılacaktır. Toprağın Fiziksel Islahı Yüklenici, çimleme ve ağaç ekimi işleri sırasında aşağıda belirtilen ürünleri İdare nin gözetiminde kullanacaktır. Tamamen ayrışmış ahır gübresi, Azot(N), fosfor(p) ve potasyum(k) içeren kimyasal gübre, Su ile karıştırılıp bitkilerin yapraklarına püskürtülerek uygulanacak olan sıvı gübre, Organik ya da inorganik kökenli toprak düzenleyiciler, Isı yalıtımı amacı ile perlit, Su tutan asit karakterli torf, Çiçek altlarında kullanılacak kum Toprak ıslahında kullanılacak tüm katkılar dekara 10 m3 ölçüsünde toprağa katılacaktır. Karıştırılması gereken tüm katkılar standartlara uygun oranlarda karıştırılarak toprağa verilecektir. Kimyasal Gübreleme Üst toprağa, dekara 40 kg. ölçüsünde N, P ve K komponentleri verilecektir. Kimyasal gübreler üst toprağa, ekim dikim işleminden önceki son toprak işlemesi sırasında verilecek ve iyice karışması sağlanacaktır. Kimyasal gübre kompost yada torfla birlikte verilecektir Bitkiler Tüm ağaçlar ve çalılar, İdarece temin edilecektir. İdarece temin edilen tüm ağaç, çalı ve bitkiler yüklenici tarafından ekimi yapılacaktır. Dikim için sağlanan bitki türlerinin tamamı için uygun ekim koşullarını sağlamak ve ekilen bitki türlerinin korunması yüklenici sorumluluğundadır. Dikilen bitkilerin kolayca tanınması ve karışıklık olmaması için dikilecek bitkiler etiketlenecektir. Etiketin dış koşullara dayanıklı bir malzemeden yapılması, yazının silinmemesi ve etiket boyutlarının; bitki türü, Türkçe ve Latince ismi yazılabilecek büyüklükte olması gerekir. Demet ya da küme halindeki aynı cins bitkilerin yalnız iki tanesine, tek bitkilerin ise her birine ayrı ayrı etiket bağlanacaktır. Etiketler, bitkiler dikilip geçici kabul yapılıncaya kadar kalacaktır. Ağaç fidanı dikiminde, fidanı tutmak ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korumak için fidan kazığı (ağaç hereği) kullanılacaktır DĠKĠM VE EKĠM ĠġLEMLERĠ Yapısal uygulamaları tamamlanıp son şekli kazandırılmış arazi üzerinde; bitkiler, ekim dikim standartlarına ve tekniği uygun olarak dikilecektir. Dikilecek ağaç, fidan, çalılar İdarece temin edilecektir. Çim Tohumu Ekilmesi Çim tohumu, ince tesviyeleri bitirilmiş üst toprak üzerine yapılacak, çim ekimi yapılmadan önce, sahanın temizliği, tohum yatağının hazırlığı ve çim tohumu ekimine başlanabileceği hakkında İdarenin onayı alınacaktır. Çim Tohumu KarıĢımının Hazırlanması ve Ekimi %30 lolium perenne, %10 lolium perenne-d., %15 poa pratensis, %25 festuca rubra, %20 festuca rubra commutata olmak üzere 5 karışımlı çim kullanılacaktır. Çim koyu yeşil renkli, kısa biçime uygun, basılmaya ve hastalıklara dayanıklı, kış şartlarına dayanıklı, 4 mevsim yeşil rengini İnşaat Şartnamesi 7/17

8 muhafaza edecek özelliklere sahip olacaktır. Çim tohumları için siparişi öncesi çimlenme testi ve sertifika istenecek, tohum siparişi İdarenin yazılı onayı ile verilecektir. Ekime hazırlanmış toprak tabakasının üzerine m2 ye gr hesabıyla çim tohumları elle veya makine ile ekilecektir. Ekilecek çim tohumu, hacmen kendisinin 10 misli temiz dere kumu ile karıştırılarak her tarafa eş dağılımlı olarak atılacaktır. Homojen bir ekim için tohum sahanın yarısına enlemesine, diğer yarısına da boylamasına ekilecektir. Geniş alanlara elle tohum serpilirken, tohum yatağı üzerine uzun tahta ya da latalar konularak bunların üzerinde yürünecek, dolayısıyla tohum yatağının ince tesviyesinin bozulması engellenecektir. Kapak gübresi olarak, ekimi yapılan tohumların üzerine 10 m3/dekar ölçüsünde elenmiş, yanmış organik gübre düzgün bir şekilde serilecektir. Ekim alanı, ağırlığı 25 kg'ı geçmeyen hafif bir silindirle tamamen silindirlenecektir. Çim Alanların Sulanması Çimlenen alan, yağmurlama yöntemiyle belli bir derinliğe kadar sulanacaktır. Çimin Ġlk Biçimi İlk biçimden 48 saat önce, biçilecek tüm alan hafif bir silindirle silindirlenerek, köklerin toprağa daha iyi bağlanması sağlanacaktır. Bu işlem, çim boyu 5-7 cm.' yi buluncaya kadar yapılacaktır. Ekim alanı en erken 2 gün sonra 3 cm. yüksekliğinde, çim biçme makinesiyle biçilecektir. Çim biçilmesi, toprak kuru iken yapılacaktır. Çim ilk biçimi sırasında çimi tohumuyla birlikte sökülmesi durumunda çimleme işlemi tekrar yapılacaktır BAKIM ONARIM VE YENĠLEME ĠġLERĠ Yüklenici, tutmayan, kuruyan, ölen ya da kırılarak zarar gören ağaç ve bitkileri geçici kabulün yapılmasını müteakip 1 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yenilemek ve bu süre içinde taahhüdündeki peyzaj işlerinin tüm bakımlarını yapmak zorundadır OTOMATĠK SULAMA SĠSTEMĠ KURULMASI Yapılacak olan yeni çim alanların ve bitkilerin sulanmasını sağlamak üzere, selenoid vana kutularının her birinde can suyu muslukları ve anahtarları olacak şekilde aşağıda belirtilen özelliklerde otomatik sulama sistemi yapılacaktır. Bu sulama sistemini beslemek üzere mevcut su deposu kullanılacaktır. Sistemde kullanılacak tüm vana kutularının içleri ince çakılla doldurularak boşluk kısımlar azaltılacaktır. Tüm tesisat, tamamlandıktan sonra işletme basıncının 1.5 katı basınçla 2 saat süre ile hidrostatik teste tabi tutulacaktır. Test sonucu yeterli bulunmayan malzemeler değiştirilecektir. Tesisatta su kaçakları olmayacaktır Pompalar DüĢey milli santrifüj pompalı hidroforlar: Aşağıdaki kapasitede iki adet santrifüj pompalı hidrofor mevcut su deposuna bağlanacaktır. Debi : 30m3 / saat (bir pompa için) Basınç :40-60 mmss Pompalar TS ye uygun olacaktır Borular Sitemde kullanılacak borular HDPE ve YPE borulardan seçilecektir. Ana hat borusu 10 atm İnşaat Şartnamesi 8/17

9 basınç sınıfında, lateral hat boruları ise 6 atm olacaktır. Boruların tamamı UV katkılı olacaktır. Yüklenici, UV katkılı boru numunesini ve üretici belgesini İdareye sunacaktır. Hurda malzemeden çekilmiş borular kullanılmayacaktır. Sistemde PE ana boru, yan boru ve vana bağlantı noktalarında kullanılacak ek parçaların (dirsek, kör tapa redüksiyon, priz, kolye vb.) kabling malzeme kullanılarak montajı yapılacaktır. Ana borudan yan boruya geçiş noktalarında kesinlikle priz kolye parçaları kullanılmayacak bu kısımların kabling malzeme ile montajı gerçekleştirilecektir. Tesisatta kesinlikle pipo dirsek kullanılmayacak kilitli dirsek malzemeler kullanılacaktır. Ayrıca plastik priz kolye yerine metal yüzüklü priz kolyeler kullanılacaktır. Montaj için plastik borulara kesinlikle diş açılmayacaktır. Tüm bağlantılar (pompa ile ana hat sonuna ve selenoid vana ağız alımları dahil) elektrofüzyon kaynaklı olacaktır. Sert Polietilen Borular -Borular TS pren , Ekleme parçaları TS pren - TS e uygun SDR 17 serisi olacaktır. - Elektrofüzyona hazır granül şekilde olacaktır. YumuĢak Polietilen Borular Sistemde kullanılacak Ø20 mm borular Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesine ve TS ye uygun olacaktır. Boru hendekleri a). Boru tesisatı en az 50 cm. derinlikten geçecek ve üzeri üst toprak seviyesine kadar 25 cm. kum ve 25 cm. dolgu toprağı ile doldurulacaktır. b) Hendek tabanı düz olacaktır. Nokta halindeki mesnetleme boru kırılmalarına sebep olduğundan bundan kaçınılacaktır. c) Kayalık ve taşlı zeminlerde hendek 15 cm. daha derin kazılacak bu kısım ince taneli malzeme, toprak veya kil ile doldurulacak ve iyice sıkıştırıldıktan sonra üzerine boru döşenecektir. e) Çürük zeminlerde hendek tabanı özel tedbirlerle kum, çakıl, taş v.b serilerek pekiştirilecektir. DöĢeme ve montaj : a) Zorunlu olmadıkça borular aynı doğrultuda döşenecektir. Doğrultudan sapma toleransı 4 m. uzunlukta ve boru ekseninde 1 cm. dir. b) Dirsekler ve bağlantı noktaları ile hatların uçları, tespit kitleleriyle desteklenecektir. Ayrıca aynı doğrultuda döşenen uzun boru hatları da belli aralıklarla hendek kenarlarına yeterince mesnetlenecektir. c) Döşenmekte olan boru hatlarının açık olan bütün ağızları, montaja ara verilen durumlarda yabancı maddelerin içeri girmemesi için kapalı tutulacaktır. d) Yol altından geçecek tesisat, ağır tonajlı araçlardan zarar görmeyecek derinlikte geçirilecektir. Bu nedenle kırılacak asfalt veya betonlar aslına uygun şekilde onarılacaktır. e) Tüm tesisat, basınçlı testler tamamlanana kadar gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle açıkta tutulacaktır AKIġ KONTROL ELEMANLARI : Genel Özellikler : Tüm ürünler TS ye uygun ve ISO 9001 belgeli firmalarca üretilmiş olacaktır. Tüm vanaların üzerinde üretici firma adı, anma basıncı ve akış yönü kabartmalı şekilde belirtilmiş olacaktır. Üretim tarihi ve seri numarası uygun boyutta madeni etikete yazılmış olacaktır. İnşaat Şartnamesi 9/17

10 Küresel Vanalar ( Tam GeçiĢli ): Teknik Özellikler : - Standardı : TS Tipi : Dişli ( DIN 2501, ISO 7005, DIN 2999) - Gövde Malzemesi : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Küre: 304, 316 Kalite paslanmaz Çelik - Küre yatağı : PTFE - Şaft Malzemesi (Mil) : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Mil yatağı ve burçlar : Bronz, delrin, EPDM O-ring + Polyamid - Conta : EPDM - Cıvata ve Somun Malzemesi : Paslanmaz çelik veya bronz - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Vana Kolu : St Selenoid Vanalar: Teknik Özellikler : Elektrik kumandalı açma kapama vanası Glob tipi gövde Fiberglas katkılı sert plastik gövde NPT/BSP 1, ½, 2 çaplarında içten dişli giriş Selenoid bobin üzerinden manuel açma kapama imkanı Vana üzerinden debi kontrolü yapabilme imkanı 10 atm işletme basıncı Maksimum işletme sıcaklığı 80 derece Selenoid bobin 24 v 50/60 hz Presostat (Basınç ġalteri): Sistemde ana pompa ünitesinin basınca duyarlı ve otomatik olarak çalışmasını sağlamak için ayarlanabilir basınç şalteri kullanılacaktır. Flatörlü Seviye Kontrol VanasıI: Depo dolum ve seviye kontrolünü sağlama amacıyla depoya yerleştirilecektir. Çek-Valf : Rotor ve sprey sprinkler üzerine takılacak çek-valfler sulamanın bitişinde boru içerisindeki suyun akışına engel olmayı sağlayacaktır. Rotor Sprink Sprey Sprink : - Rotor sprinkler gövdesi ve nozulu ile birlikte olmalıdır. - Sprinklerin atış mesafesine göre nozul başlığı takılacaktır. - Sprinkler en az iki yıl garantili olmalıdır. - Sprinklerin atış derecesi arasında, rotorların atış derecesi arasında olmalıdır. - Sprinkler 1,0-5,0 bar arasında çalışabilmelidir. - Rotor Sprink 6-9 m. ve 9-12 m. atışlı olmalıdır. İnşaat Şartnamesi 10/17

11 - Rotorlar aynı gövde üzerinde tam tur ve açılı çalıştırabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Atış mesafesi mt - Pop up yüksekliği 10 cm, Gövde yüksekliği 15 cm - İşletme basıncı bar, İşletme debisi ton/h - Otomatik suyu kesme özellikli - Çalışma esnasında kırılan başlıklarda suyu akışını engelleyen otomatik vana sistemi - ABS gövde Büyük Rotator ¾ ve Küçük Rotator ½ Büyük ve küçük rotatorların özellikleri ; - Açı ayarı yapılabilen - Hafızalı açı ayarı olan - Ayarlanabilir açı derece arası aynı başlıkta çalıştırma imkanı - Dış darbelerle açıların bozulmasına karşı yedek parça ile açının tamirat imkanı olan - Pop up yüksekliği 10 cm - Gövde yüksekliği 15 cm - Gövde ABS malzeme - Bağlantı girişi ¾ BSP içten dişli - Kolay temizlenebilir filtreli - Mesafe ayar vidalı - İşletme basıncı ATM - İşletme debisi ton/h - Atış mesafesi 9-15 mt (büyük rotator), 5-9 mt. (küçük rotator) Kontrol Ünitesi : - Tümüyle P68 sertifikalı su geçirmez olacaktır. - Yedekleme sistemi pil değiştirirken hafızadaki programı 5 dakika süresince koruyacaktır. - Kolay anlaşılabilir, fonksiyonel sembollü LCD ekran olacaktır. - İstasyon sayısı artırılabilir olacaktır. - İstenildiğinde yağmur sensörü takabilme özeliği olacaktır. - 3 farklı başlama zamanı ve toplam 9 programı olacaktır. - 7 günlük, çiftli günler, tekli günler veya periyodik programlar yapılabilen özellikte olacaktır. - Kontrol ünitesi ile ilgili İdarenin yetkili personeline eğitim verilecektir Vana Kutuları : Polipropilen malzemeden üretilmiş olacaktır. Kapak yeşil, gövde siyah renk olacaktır. Kapak vidalı olacaktır. Boru geçiş bölmeleri fabrika çıkışlı olacaktır. İnşaat Şartnamesi 11/17

12 6- ĠNġAAT ĠġLERĠ 6.1. Muhtelif yerlerdeki beton kırım iģleri Şartname eki projede belirtilen yerlerdeki bina, bekçi kulubesi ve beton kaplamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının /1 pozu doğrultusunda kırılarak yerlerine şartnamede belirtilen şekilde çim kaplaması yapılacaktır. Silonun yan cephesinde bulunan 200 m2 oturma alanı olan borsa binası olarak kullanılan tek katlı yapı yıkılarak çıkan molozlar sahadan uzaklaştırılacak ve bu alan şartnamede belirtilen şekilde peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. Beton kırım esnasında çevreye zarar verilmesi durumunda zarar yüklenici tarafından giderilecektir Bordür yapılması Projede belirtilen yerlere 10x20x50 cm. ebadında andezit bordür döşemesi yapılacaktır. Döşenecek bordür hattı boyunca yaklaşık 10 cm. derinliğinde ve bordür genişliğinde el ile kanal açılacaktır. Kanal zeminine tesviye için ince kum veya mil serilecektir. Bordürlerin bağlanması için boydan boya tabana ve derzlere 400 doz bağlama betonu tatbik edilecektir. Kullanılacak bordürde çatlama, pullanma veya herhangi bir deformasyon olması durumunda bordürler yenileri ile değiştirilecektir. Bordürler her 10 mt döşendikten sonra şablonla muayene edilerek 10 mm. den yüksek ve düşük olan taşlar düzeltilecektir. Bordür yüzeyleri harç veya leke kalmayacak şekilde temizlenecektir. İşin bitiminden sonraki 1 ay boyunca döşenen yüzeylerde oluşacak çökmeler, kaymalar gibi bozukluklar yüklenici tarafından onarılacaktır. İdarece uygun görülmeyen işler sökülerek yeniden yaptırılacaktır TaĢ Duvar Yapılması Şartname eki projede belirtilen mevcut duvarların önlerine taş duvar kaplaması yapılacaktır. Yapılacak taş duvarın mevcut betonarme duvarla inşaat bütünlüğü sağlanacaktır. Yeni yapılan taş duvarla eski duvar arasında kalacak boşluklara C20 betonu doldurulacaktır. Taş duvar yapılacağı kısımlarda duvar üst kotu mevcut toprak kotunun 50 cm üstünde olacaktır. Yapılan taş duvar üstüne taştan harpuşta yapılacaktır. Taş duvar yapım işi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y pozuna uygun olarak yapılacaktır. Görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenicinin iş kapsamındadır. Taş duvar yapımı sırasında taş duvarın yapılacağı kısım altında kalan su borusu, elektrik hattı vb. tesisatların olması durumunda karşılaşılan tesisat duvar önüne gelecek şekilde taşınacaktır. Taşınma sırasında veya duvar yapımı esnasında verilecek olan tüm zarar yüklenici firma sorumluluğundadır Ġki Adet Ana Nizamiye Kapısının Yıkılarak Yeniden Yapılması Güvercinlik Tesislerinin İstanbul Yolu ve lojmanlar girişindeki mevcut nizamiye yapıları yıkılacak, bu yerlere ekli projede belirtilen şekilde 2 adet yeni giriş takı yapılacaktır. Müteakiben, giriş taklarının bulunduğu alan ve çevresi yeniden düzenlenecek, mevcut saha ile bağlantısı sağlanacak, hasar verilen beton, asfalt, çim alan gibi yerler tekrar düzenlenecektir. Bu kısımlarda İdarece gerekli görülen çevre tanzim işleri yüklenici tarafından herhangi ilave bir bedel ödemeden sözleşme fiyatı içinde yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan yeni nizamiye kapılarında aşağıdaki şartlara bağlı kalınacaktır. 1) Uygulama projesi esas alınmak kaydıyla sökümü yapılan ya da yeni oluşturulan bölümlerde aşağıdaki kapsam dahilinde imalat yapılması gerekmektedir. 2) Projenin uygulanmasında detay çizimleri esas alınmak kaydıyla; gerekli kazı çalışmaları Y /2B pozundaki esaslara göre yapılacaktır. Dolgu imalatları Y /2 ve /4 pozlarına uygun olacaktır. İnşaat Şartnamesi 12/17

13 3) Projenin uygulanmasında detay çizimleri esas alınmak kaydıyla; grobeton ve betonlar Y /02, Y /03 ve Y /06, betonarme demirleri Y ve Y , kalıplar pozlarındaki esaslara uygun olarak yapılacaktır. Çelik konstrüksiyon imalatlar Y , demir imalatlar Y ve boyaları /1 pozlarındaki esaslara uygun olacaktır. Kalıp iskelesi ve iş iskelesi imalatları için Y /C01 ve Y /C01 pozlarındaki esaslara uyulacaktır. Statik projedeki detaylara uygun olarak temel drenajı imalatı yapılacaktır. 4) Projenin uygulanmasında detay çizimleri esas alınmak kaydıyla; döşeme imalatlarında; tesviye betonu /MK, döşeme kaplamaları /103A ve 26021/MK, bordürler /MK pozlarındaki esaslara göre yapılacaktır. Islak hacim ve çatı döşemesi su yalıtımları /MK, Y /003 ve Y /009 pozlarına uygun olacaktır. Duvar imalatlarında; seramik kaplamalar /087A, iç cephe boyaları /1A, dış cephe boyaları /2, gerekli sıvalar MSB.608/A, /MK ve /MK pozlarına uygun olacaktır. Tavan imalatlarında; tavan boyası ve sıvası /1A ve /MK, asma tavan imalatı ile alçı ve boyaları /A1, /3 ve /2 pozlarındaki esaslara göre yapılacaktır. 5) Projenin uygulanmasında detay çizimleri esas alınmak kaydıyla; kapı ve pencere doğramaları Y , Y /L, Y /E, Y /L-A, camları Y /C26 ve Y /C06-A pozlarındaki esaslara göre yapılacaktır. Demir imalat boyaları ve /1 pozlarına uygun olacaktır. Kapı aksesuarları için A.05, A.08 ve A.10 pozlarındaki esaslara uyulacaktır. Cephe kaplamaları Özel-1 pozuna uygun olarak imal edilecektir. 6) Projenin uygulanmasında detay çizimleri esas alınmak kaydıyla; asfalt onarımı için KGM/6306 ve KGM/6404/S-M pozlarındaki esaslara uyulacaktır. Yapının inşa edileceği alandaki mevcut çevre duvarlarının yıkılarak, imalat için yeterli genişlik sağlanacak ve giriş takının imalatı sonrasında serbest geçişe mahal vermeyecek şekilde, aslına uygun tipte yeni duvar imalatı yapılacaktır. ĠNġAAT ĠMALATLARI ÖZEL POZ TARĠFLERĠ 1 ) ÖZEL-1 Alüminyum Kompozit Cephe Kaplaması: PTT Özel birim fiyatlarından P-2/A1 pozundan yararlanılmıştır. 2 ) Y L-A Elektrostatik Toz Boyalı Isı Yalıtımlı Bombeli Alüminyum Doğrama Ġmalatı Yapılması Ve Yerine Konulması :Bombeli alüminyum doğrama imalatı için Y /L pozundan yararlanılmış ve%20 fiyat artışı öngörülmüştür. 3 ) Y /C06-A Pvc Ve Alüminyum Doğramaya Profil Ġle 4 Mm Kalınlıkta Bombeli Cam Takılması:Bombeli cam imalatı için Y /C06 pozundan yararlanılmış ve%20 fiyat artışı öngörülmüştür. İnşaat Şartnamesi 13/17

14 6.5- Silo Çevresine Andezit Tretuvar Yapılması Tretuar yapımından önce, döşeme yapılacak alanda zemin tesviyesi ve sıyırma işlemi yapılacak, sonra stabilize malzeme serilip silindir ile sıkıştırılarak zemin iyileştirmesi yapılacaktır. Yol üst kotu, yol eğimi ve yapılacak olan çim alan dikkate alınarak gerekli sıyırma ve sıkıştırma yapıldıktan sonra 10 cm kalınlığında hasır çelikli C16 beton dökümü ve tesviyesi gerçekleştirilecektir. Bu işlemlerden sonra, usulüne uygun ve yeterli kalınlıkta yapıştırma harcı kullanılarak 30 cm x Serbest Boy x 4 cm. andezit parke taş döşenecektir. Döşeme sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir. - Taşlar iyice sıkıştırılıp tokmaklanarak yerleştirilecek, çatlayan kırılan taşlar değiştirilecektir. - Yol boyunca her 10 m. uzunlukta döşeme yapıldıktan sonra şablonla muayene edilerek 10 mm. den yüksek ve düşük olan taşlar düzeltilecektir. - Taş yüzeyleri harç ve leke kalmayacak şekilde temizlenecektir. - İşin bitiminden sonraki 1 ay boyunca döşenen yüzeylerde oluşacak çökmeler, kaymalar gibi bozukluklar yüklenici tarafından onarılacaktır. - İdarece uygun görülmeyen işler sökülerek yeniden yaptırılacaktır. Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 3 cm kalınlıkta 400 doz çimento harcı ile bir altlık serilmesi, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4 cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan ve çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, isçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının /MK pozuna uygun olarak yapılacaktır Silo Ġçerisindeki Tuvaletlerin ve Çay Ocağının Yenilenmesi Silo içerisinde bulunan 2 adet tuvaletin projesinde belirtilen şekilde seramik kaplamaları, lavaboları, tuvalet taşları, ayırıcı duvarları, armatürler ve elektrik tesisatı, ısıtma ve su tesisatı sökülerek aşağıda belirtilen özellikteki malzemeler kullanılmak suretiyle tamamen yenilenecektir. - Seramik Kaplama Projesinde detayları verilen şekilde, tuvaletlerde ve çay ocağında bulunan zemin, seramikleri kaldırılıp zemin düzeltilip temizlendikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının /033A pozuna uygun 40x40 ebatlarında seramik kaplanacaktır. Duvarlardaki mevcut seramikler kaldırılıp zemini temizlenip düzeltildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının /063A pozuna göre duvarlar 20x40 ebatlarında seramikle kaplanacaktır. Granit Tezgah Yapılması Planda yer alan ölçülerde 2 cm kalınlığında Emerald Pearl.Gratin den tezgâh yapılacaktır. Tezgâhın alın ve süpürgeliği en az 10 cm yüksekliğinde yapılacak ve köşeleri ovalleştirilecektir. Taşıyıcı sistemi demir profil, ayakları ise İdarece modeli seçilecek paslanmaz çelikten yapılacaktır. Eviye paslanmaz çelikten olacaktır. Çay Ocağı Tezgah Altı Dolap Yapımı Ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının pozuna uygun olarak İnşaat Şartnamesi 14/17

15 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levhadan yapılacaktır. Yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması madeni aksam bedelleri dahil her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. Tuvelet ve çay ocağı için temin ve montaj iģleri Yenilecek olan tuvaletlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının pozuna uygun 2 adet alaturka tuvalet taşı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının pozuna uygun olarak 1 adet alafranga tuvalet taşı konulacaktır. Bununla birlikte yapılacak olan yeni tuvaletlere İdarenin uygun göreceği şekilde Hilton lavabo temini ve montajı yapılacaktır. Ayrıca yeni yapılacak çay ocağı ve tuvaletlerin tüm armatürleri değiştirilecektir. Yenilenecek tuvalet ve çay ocağında kullanılacak tüm seramikler, sıhhi tesisat malzemeleri ve armatürler, elektrik tesisat malzemeleri, lavabo, tuvalet taģı, çay ocağı tezgahı, dolap, kompozit panel gibi malzemeler Ġdarece seçilecektir. 13 mm Kompakt Laminant ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması Ekli projesine göre, emprenye selülözik esaslı fiber levha tabakalarının imalatı esnasında tüm katmanları ile birlikte ısı ve yüksek basınç altında preslenmesi ile elde edilen 13 mm. kalınlıktaki masif levhaların atölyelerde proje ve detaylarına göre seçilen ölçü ve renklerde hazırlanıp, gerekli kenarların yuvarlatılacak, birleşim yerlerinde silikon kullanılacaktır. Hazır hale getirilen compact laminat levhaların aksesuarları ile birlikte montajı yapılacaktır Silo makine binası üzerindeki su deposunun betopan kaplaması Betonarme silonun makine binası üstünde bulunan su deposu dış çevresindeki mevcut betopan kaplama çepeçevre sökülerek yerine 14 mm kalınlıkta dış cephe dayanımı olan taş görünümlü betopan kaplama yapılacak ve mevcut renge boyanacaktır Silo kuyularının çatısındaki yarım ay alanların ve kuyu eteklerinin yalıtımının yapılması Beton silo kuyularının çatısındaki yarım ay alanlarda ve kuyu eteklerinde mevcut yalıtım katmanı ve üstündeki şap tabakası tamamen kaldırıldıktan sonra açığa çıkan beton yüzeydeki kırık, boşluk, çökme, çatlak gibi düzensizlikler tamir harcı ile onarılacaktır. Daha sonra zemin üzerinde yalıtımı yapmayı engelleyici kir, pis, yağ kalıntılar temizlenecektir. Yağ, kir, pislik derine işlemiş ise o kısımlar oyularak çıkartılacak, boş kalan kısım tamir harcıyla doldurulacaktır. Yalıtım için zemin hazırlığı yapıldıktan sonra kauçuk - bitüm esaslı iki bileşenli su yalıtımı ürünü kullanılacaktır. İki bileşenli olup, sıvı bileşen elyaf katkılı kauçuk-bitüm emülsiyonundan ve toz bileşen kimyasal katkılar ile zenginleştirilmiş çimento esaslı toz bileşenden oluşacaktır. Uygulama sırasında cam elyaf file ile takviye edilecektir. Duvar taban birleşim yerleri uygulamadan önce tamir harcı ile balıksırtı pah oluşturulacak şekilde yuvarlatılacak ve daha sonra yalıtım malzemesi uygulanacaktır. Yalıtım malzemesi duvar birleşim yerlerinde duvar yüzeyine 15 cm uygulanacaktır. Uygulama sırasında yalıtım malzemesi 1. kat serildikten sonra 80gr/m2 donatı filesi malzeme kurumadan serilecektir. 1. katman kuruduktan sonra 2. kat yalıtım malzemesi uygulanacaktır. İnşaat Şartnamesi 15/17

16 Yalıtım malzemesi m2 ye 5 kg olacak şekilde uygulanacaktır. Malzemenin uygulanmasından önce üreticinin tavsiyesine uygun olarak karıştırılması ve tüm yüzeye homojen olarak uygulanmasına dikkat edilecektir. Yalıtım tamamlandıktan sonra 400 dozlu 7-8 cm şap uygulaması yapılacaktır Andezit Plaklarla Duvar Kaplaması Yapılması Güvercinlik Tesislerinde yer alan cami etrafındaki bahçe duvarının iç ve dış yüzeyleri andezit taş ile kaplanacaktır. Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm' yi geçmemek üzere 3 cm. kalınlık x 30 cm x serbest boy ebadında andezit plaklarla kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra derzlerin alçı hamuru ile iyice kapatılarak arkalarının çimento şerbetiyle doldurulması, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, isçilik, yüklenicinin iş kapsamındadır. 6x20xS.B. ebadındaki andezit harpuştaların iş yerine nakli, yükleme, boşaltma, istifleme dâhil 400 dozlu harç üzerine konulması, derzlerin 500 dozlu çimento şerbeti ile doldurulması her türlü masrafı, müteahhit karı ve genel giderler dahil olmak üzere andezit kaplama yapılan duvar üzerine yapılacaktır AhĢap travers ile merdiven ve yürüme yolu yapılması Projede belirtilen kısımda mevcutta bulunan beton merdiven ve yürüme yolu kaldırıldıktan sonra yerine 130x30x20 cm ebatlarında ahşap traversler ile merdiven ve yürüme yolu yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, isçilik, yüklenicinin iş kapsamındadır. AĢağıda belirtilen fiyat dağılım listesi doldurularak teklif mektubu eki olarak Ġdare ye sunulacaktır. İŞİN ADI Peyzaj İşleri Otomatik Sulama Sistemi Beton Kırım İşleri Andezit Bordür Yapımı Taş Duvar Yapılması Andezit Tretuvar Yapılması Andezit Duvar Kaplaması Yapılması 2 Adet Nizamiye Kapısı Yapılması Silo İçerisindeki 2 Adet WC ve 1 Adet Çay Ocağının Yenilenmesi Su Deposunun Betopan Kaplanması Silo Kuyularının Çatısındaki Yarım Ay Alanlarda ve Kuyu Eteklerinde Yalıtım Yapılması Ahşap Travers ile Merdiven ve Yürüme Yolu Yapılması TOPLAM BEDEL YAPIM BEDELİ İnşaat Şartnamesi 16/17

17 İnşaat Şartnamesi 17/17

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI

T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Revir Tuvalet ve Mutfak Tadilatı İşi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Kırım, örüm, alçı ve boya işleri; a) Lavabo ve Tuvalet kısmında bulunan mevcut seramikler ve yapıştırıcı kalıntıları kırılarak temizlenecektir.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2013 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 4.5, 6 ve 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, KARE TAŞ, KUMLAMALI TAŞ, KÜP TAŞ,

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ İŞİ TEKNİK

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1 Sayı : / 012 Konu : Teklif Mektubu Hakkında T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017 Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ HAZİRAN 2011 1 AÇIK TENİS KORTU AÇIK BASKETBOL SAHASI VE AÇIK VOLEYBOL SAHASI SAHA VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ Akrilik spor sahaları imalatı Tenis

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER KAMPUSÜ REKTÖRLÜK VE EĞİTİM BİNALARI ÇATI TADİLATLARI VE ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ MUTFAK - KAFETERYA

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER KAMPUSÜ REKTÖRLÜK VE EĞİTİM BİNALARI ÇATI TADİLATLARI VE ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ MUTFAK - KAFETERYA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER KAMPUSÜ REKTÖRLÜK VE EĞİTİM BİNALARI ÇATI TADİLATLARI VE ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ MUTFAK - KAFETERYA BİNASI ÇATI TADİLATLARI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 GİRİŞ EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-08) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE I DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU....1../2017 SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA SUŞEHRİ Teklif sahibinin; Adı Soyadı I Ticari unvanı, Uyruğu Tebligata esas

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI T.C. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Temmuz - 2009 GENEL TANIM: ANKARA RADYOEVİ ÇATI ve DIŞ CEPHE TADİLATI

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

A B C. Sıra No Teknik Özellikler Miktar. 1. KONU: Fayans (TİP 1), Fayans (TİP 2), Fayans (TİP 3), Fayans (Tİp 4) alım, teslim ve döşeme işidir.

A B C. Sıra No Teknik Özellikler Miktar. 1. KONU: Fayans (TİP 1), Fayans (TİP 2), Fayans (TİP 3), Fayans (Tİp 4) alım, teslim ve döşeme işidir. İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 1 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya hak kazanan PINE BAY HİZMET

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-01) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

Proje ve sistem detaylarında belirtilen detay projelerine uygun olarak; Q 300 mm çapında, 45

Proje ve sistem detaylarında belirtilen detay projelerine uygun olarak; Q 300 mm çapında, 45 T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU TRT-ORAN SİTESİ ISLAK MEKANLARIN TADİLAT İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A. GENEL ŞARTLAR Tüm malzeme imalatlarında (seramik, kapı, madeni aksam, yalıtım,

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

Teknik Şartname Standart Formu

Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 2 Teknik Şartname Standart Formu 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya

Detaylı

T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A. GENEL HUSUSLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonra da malzemelerin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2

PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2 4 PREFABRİKE ELEMANLARIN STOKLANMASI... 3 5 PREFABRİKE ELEMANLARIN TAŞINMASI...

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) AF-CEB-WB04-YAPIM-0 ZEYİLNAME NO: 04 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-05) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-05) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Zeyilname No:1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-05) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dokümanı ile ilgili olarak düzenlenen

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI:

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI: SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOSU SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Doğal zemine oturan veya tabliyeye oturan teras tipi havuzlarda, depolarda, su gören betonarme yüzeylerin İZOTEX markalı Su Yalıtım Membran

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

DESJOYAUX YÜZME HAVUZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : DESJOYAUX YÜZME HAVUZLARI İMALATI İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ : Havuzlar, iç kısmında kullanılan liner kaplama nedeniyle su sızdırmaz, yosun tutmaz, bakteri

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU YAPI A.Ş. İNŞAAT TİCARET MÜTEAHHİTLİK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU Tarih: 13/12/2011 Firma Adı (ticari unvanı) : Yapı AŞ İnşaat Ticaret Müteahhitlik Adresi

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır.

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır. 92 ADET YAPININ YIKILMASI İŞİ; 92 ADET RUHSATSIZ VE RUHSAT VE EKLERiNE AYKIRI YAPILAN YAPININ YIKILMASI, RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YIKILAN İMALATLARIN YENİDEN YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Yüklenici

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE.../.../2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... Bağlı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

ASFALT ÜZERİNE AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASFALT ÜZERİNE AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ ASFALT ÜZERİNE AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ Asfalt üzeri akrilik zemin kaplaması özellikle tenis kortları, basketbol, voleybol saha zeminleri için geliştirilmiş zemin kaplama sistemidir. Açık

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden önce ihale edilen veya ihalesi

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından Gaziantep Kamil

Detaylı

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 1.0 GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-35 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

SİTE SULAMA PROJESİ DEBİ & GÜNLÜK TÜKETİM US-400 + NOZUL 44 10 3,3 328,35 54,73 3504-5004-GELİŞMİŞ 19 23 1,2 52,95 20,30 TOPLAM SPRINKLER 4,5 75,02

SİTE SULAMA PROJESİ DEBİ & GÜNLÜK TÜKETİM US-400 + NOZUL 44 10 3,3 328,35 54,73 3504-5004-GELİŞMİŞ 19 23 1,2 52,95 20,30 TOPLAM SPRINKLER 4,5 75,02 SİTE SULAMA PROJESİ DEBİ & GÜNLÜK TÜKETİM ET : 7 mm/gün Depo kapasitesi; Sulama suyu ihtiyacı: 81,50 m³/gün 98 m³ Toplam sulama süresi : 5,5 h/gün Uygulanan debi miktarı : 20 m³/h SPRINKLER Çimin ET'si

Detaylı

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR 1. KONU ve KAPSAM Bu teknik şartname, TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) de revizyonu yapılan tamir ve bakım gerektiren her türlü Lokomotif buatlarının tamir ve temizliği işi ile ilgili

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP)

09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) 09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) 2702 Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi 1 BÖLÜM 1 BÖLÜM 09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) GENEL 1.1 İÇERİK Bu şartname

Detaylı