TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN"

Transkript

1 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İL İ, SULTANBEYLİ İLÇESİNDE NATAMAM KIZILAY KOM PLEK Sİ BİN A SIN IN M EKANİK VE ELEK TR İK PR O JELERİN İN HAZIRLATILARAK YAPI RUHSATI A L IN M A SI, KABA İNŞAATI, DIŞ CEPHESİ VE ÇATISI ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ B E D E L İL E Y APTIRILACAKTIR. 1- İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Düzgazel mevkii, 5947 ada, 11 parselde kayıtlı 523,54 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki natamam Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik projelerinin hazırlatılarak ^apı ruhsatı alınması, kaba inşaatı, dış cephesi ve çatısı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az % 3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3- İhaleye ait şartnameler Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, Ahmediye Malı. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İstanbul adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 T L karşılığında temin edilebilecektir. İdari, teknik ve mali şartnamelere İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarım en geç günü saat 10:30 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı günü saat 14:30 da Genel M üdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. >- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate almmaz. F 7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- Kurıımumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2 TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ \ % a Ç î ö M î ş a r t n a m e : İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ M adde î - İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Düzgazel Mevkii, 5947 Ada 11 Parselde K ayıtlı 523,54 M 2 Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerindeki Natamam Kızılay Kompleks Binasının Kaba İnşaatının, D ış Cephesinin Ve Çatısının Tamamlanması İşi niıı KIZILAY tarafından verilen projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslim götürü bedelle yapılması işidir. İSTEKLİLER, ihale dosyalarını, Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, A lım ediye Mh. Halk Cad. Esvapçı Sok. No:8 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünde inceleyebileceklerdir. İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularını, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA) adresine veya / nolu telefonlara iletebileceklerdir. İH A LEY E G İREBİLM E ŞARTLARI M adde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aramı*. A. Türkiye deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya E snaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil belgesi, C. İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi verm esi, E. Diğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir) b) İdari, Teknik Şartnam elerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün h ü k ü m lerin in kabul edildiği anlam ını taşım ak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartnam e ve İlıaîe D oküm anları, c) Şartnam e Almdı M akbuzu d) V ergi Levhası fotokopisi e) Firm anın, Kam u ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taah h ü tn am e (Firm a yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak) F. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, G. İhale Teknik Şartnamesi M adde-35te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini verm esi, H. İhale Teknik Şartnamesi M adde-45de istenen belgeler, I. İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler, (Mali Şartnam e 3-c bendinde istenen belge 2 nolu zarfa k onulacaktır.) g İhaleye katılan Firm a temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firm a kaşesini yanında b u lu n d u racak tır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firm a yetkilisinin im z a sirk ü leri ile birlik te ibraz edilecektir.

3 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ; - \ ^ Û D A. ^ L^.. * İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İİVEZA BÎîYÂNNAÎ^M ^VE^Â İMZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İH A LEY E KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAM EDEKİ SIRA Y A G Ö RE DÜZENLENM ELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SU R ETİ O LM ASI GEREKM EKTEDİR. ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL ED İLM EY ECEK TİR. İH A LELERE KATILAMAYACAK OLANLAR M adde 3 - Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsileıı başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar, (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyarı organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensupları ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülmeksizin) b ir yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar. i) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı mn gayrimeııkullerinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satm alamaz. g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İH A LE DOSYASININ HAZIRLANM ASI M adde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (E dahil) ve Madde 2/Pda (Mali Şartnam e 3-C de istenilen belge hariç) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın, üzerine İhale İd a ri Belgeleri ibaresi yazılacaktır.

4 ^ *vv;:,. -'»y >\\ f i r m a a d i v e a d r e s i TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ v H:? İDARİ ŞARTNAME 1 N O L U ZA RF İSTANBUL İLİ, STJLTANBEYLİ İLÇESİNDE NATAMAM KIZILAY KOM PLEKS BİNASININ KABA İNŞAATININ, DIŞ CEPHESİNİN VE ÇATISININ TAMAMLANMASI İHALESİ İH A LE İDARİ VE M ALİ BELGELERİ ZARFI T Ü R K K IZ IL A Y I GENEL M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü İhale K urulu B aşkanlığına ANKARA Numaralı zarfın içerisine; İDARİ ŞARTNAME MADDE 2/F DE İSTEN E N TEM İN A T MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE TEM İNAT M EKTUBU ZARFI İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2/ G de İSTENEN TEK LİF MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE TEKLİF MEKTUBU ZARFI İBARESİ YAZILACAK, M A Lİ ŞARTNAM E 3-C DE İSTENİLEN BELGE AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE MALİ ŞARTNAME 3-C DE İSTENEN BELGE İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİF MEKTUBU ZARFI, TEMİNAT MEKTUBU ZARFI VE MALİ ŞARTNAME 3-C DE İSTENEN BELGE ZARFI TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN Ü ZERİN E T E K L İF V E TEM İN A T M EKTUBU İBARESİ YAZILACAKTIR. FİRM A ADI VE ADRESİ 2 N O L U ZA R F İSTANBUL İL İ, SULTANBEYLİ İLÇESİNDE NATAMAM KIZILAY KOM PLEKS BİNASININ KABA İNŞAATININ, DIŞ CEPHESİNİN VE ÇATISININ TAM AM LANM ASI İHALESİ TEK LİF ve TEM İNAT MEKTUBU ZARFI TÜRK K IZ IL A YI GENEL M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü İhale K urulu B aşkanlığına ANKARA Num aralı zarfın içerisine idari şartname m adde 2/H de istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine İhale Teknik Belgeleri ibaresi yazılacaktır. FİRM A ADI VE ADRESİ 3 N O LU ZA RF İ I İSTANBUL İLİ, SULTANBEYLİ İLÇESİNDE NATAMAM KIZILAY KOM PLEKS BİNASININ KABA İNŞAATININ, DIŞ CEPHESİNİN VE ÇATISININ TAM AM LANM ASI İHALESİ İH A L E TEK N İK B ELGELERİ ZARFI TÜRK K IZ IL A Y I GENEL M ÜDÜRLÜ Ğ Ü İhale K urulu B aşkanlığına ANKARA

5 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAVI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : u İDARİ ŞARTNAME V ve 4, 3* - hıaddeî erine göre ha zı rlan an 3 zarf. 06.0L2 Öl 5 g ü n ü ' s a a t i 0:30 a No;32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı evrak num arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu firmaya aittir. Son teklif verme saatinden sonra ( saat:10:30)} aynı gün m esai saati içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirm eye alıp almamaya İhale K urulu yetk ilid ir. j 4.4. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini ( I saat;10:30) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm lıak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru talihine kadar geçerli kalır. 4.5 İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1., 4.2. ve 4.3. M ADDELERİNDE H A ZIRLA N IŞ Ş E K L İ AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZARPTAN BİRİNİN EK SİK OLMASI HALİNDE FİR M A İH A L E D IŞI BIRAKILACAKTIR. 4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. TEK LİFLER, İH A LE TEKNİK ŞARTNAM ESİ EKİNDE YER ALAN T E K L İF M EK TU B U ÖRNEĞİNE G Ö RE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN TÜRK LİRASI (T L ) O LA R A K V ER İLEC EK TİR. TEK LİFLER İN D EĞERLENDİRİLM ESİ TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN Y A PIL A C A K OLUP KISM İ TEK LİFLER KABUL ED İLM EY ECEK TİR. o ALTERNATİF TEK LİFLER KABUL ED İLM EY ECEK TİR. ŞARTLI TEK LİF KABUL ED İLM EY ECEK TİR İhale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarım dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır. TEK LİFLER İN G EÇ ER LİLİK SÜRESİ M adde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi o la ra k sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. Türk Kızılayı5nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk Kızılayı na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı nın uzatm a isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk Kızılayı ııca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. TEM İNATA İLİŞK İN ESASLAR M adde A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. G EÇ İC İ TEM İN A T M EKTUPLARININ 120 TAK VİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖ Z KONUSU TEK LİFLER D EĞ ERLEN D İR İLM EY ECEK TİR.

6 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. - - v -V İDARİ ŞARTNAME \ * ;' > > c) K ESİN TEM İN ATIN, TEM İNAT MEKTÜBU Ş E K L İN D E V E M i İm ESİ^HALİn B İT T E M İN A T M EKTUBU MİNUMUM 12 YIL. SÜRELİ OLACAKTIR. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) d) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları e) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro) B. T em inatların Teslim Yeri; Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı USD hesabına veya TR IBAN numaralı EURO hesabına yatın lir C. Geçici Tem inat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fıyatm en az % 3 ü nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, T ü rk K ızılayı K am u İhale K anunlarına tabii olmadığından EK TE YER ALAN GEÇİCİ TEM İN AT M EK TU BU Ö R N E Ğ İN E G Ö RE V ERİLECEK TİR. Teminatların % 3 ten az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme im zalanana kadar) Türk Kızılayı nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden soma iade edilir. D. Kesin Tem inat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde ilıale bedelinin % 6 sm a tekabül eden miktarda tem inat alınır. İstekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan som a kesin teminat geri verilir. Türk Kızılayı na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. T E K L İFLER İN AÇILM ASI VE DEĞERLENDİRM E M adde günü saat 10:30*a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak S em sine teslim edilen 3 adet zarftan 1 NoTu zarflar Lojistik D irektörlüğü tarafından, 3 N o lu zarflar Yapı T e k n ik ve Proje Yönetim i M üdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir. 1 ve 3 No lu zarfların açılm ası ve incelenmesi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir. İhale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 N o hı Z arfları ise, tarih saat 14:30 d a firma temsilcilerinin huzurunda açılacak olup AÇIK PAZARLIK YAPILMAYACAKTIR. KAPALI TEKLİFİNDE EN UYGUN FİYATI VERMİŞ OLAN İSTEKLİYE SÖZ KONUSU İS İHALE EDİLECEKTİR. (İHALEDE BİRDEN FAZLA AYNI TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE AYNI TEKLİFİ VEREN KATILIMCILARDAN 1$ BİTİRMESİ EN FAZLA OLAN İSTEKLİYE İS İHALE EDİLECEKTİR.) Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı. teklif sahibinden teklifi iîe ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı

7 . vı,. *'1f s \ >. TÜRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. v : V; İDARİ ŞARTNAME w; posta; veya faks ile olacak; ancak fiyatta: veya teklifin özünde' hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve bıına izin verilmeyecektir. İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 ve 3 no lu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygıın ve yeterli olm am ası d u ru m u n d a, eksik evraklar tam am lanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tam am lam ayı talep etmesi halinde, 2 N o lu zarfm açılmasına k ad ar geçen süre zarfında eksikliklerin tam am lattırılm asına ve teklifin açılmasına İhale K urulu k a ra r verecektir. İhale K urulunun kararı d o ğ ru ltu su n d a, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve tem inatlarının b u lu n d u ğ u kapalı z a rfla r ihale sonuçlandıktan sonra açılm adan iade edilecektir.) İH A LEY İ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞM ENİN İMZALANMASI M adde 8- Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona erm esinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatım yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin imza aşamasında ihale tarihi itibariyle kam u ihalelerinden y asald ı olm am ası gerekm ekte olup, istekli sözleşme aşam asında bu hususla ilgili taahhütnam e verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk Kızılayı* nca irat kaydedilir. Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alımlarında, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu dununda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati tem inatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. İŞİN SÜRESİ M a d d e 9 -S ö z konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir. FİYAT FA RKI M adde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde Taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zam yapılması veya yeni, vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kıir farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz. TÜRK KIZILAYININ YETKİSİ

8 , TÜRKKIZILAYI i i ' A: ; ^ [ V I TURKKIZJLAYI GENEL MUDURLUGU * > İDARİ ŞARTNAME - =. -. M adde 11 -r Türk Kızılayi. Kâmü İhale Kanunlarına tabi' olniayıp, ihaleyi kısmen veya t^m arneıîyapıpyapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir. MÜTEFERRİK HÜKÜMLER Madde a) T ü rk Kızılayı ııca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 İS GÜNÜ Öncesine k a d ar tüm isteklilere yazılı bildirim de bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarında değişiklik yap ılab ilir. b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir. e) İdari Şaıtname, İhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir. d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayi lehine olan hüküm esas alınacaktır. e) Türk Kızılayi dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir. f) Yerilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. g) TÜRK KIZILAYI NCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEKTİR, h) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnam elere ait değişiklik taleplerini eıı geç ihale tarihinden 7 İS GÜNÜ Öncesine k ad ar yazılı olarak T ü rk K ızılayı na bildirecek olup, bu tarih ten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınm ayacaktır, i) İstekliler tarafından satın alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz olarak verilir. İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI Madde a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek, c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etm em ek, 1) Alternatif teklif verebilme, halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adma doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak, h) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, i)isteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan soma, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak. İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet Savcıhğrna 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. O'

9 , ^ o W V t TÜRKKIZILAYI 0 i İ * \ V j - S. TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ \ -, / İDARİ ŞARTNAME ^ İH A LELERD EN YASAKLANMA D U RU M LA R I: :fv^v>y V: ' î'- : 1' l' ^ y \ 'i " ;; M a d d e -14 a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini K uruluşun zararına kullanmak, b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak, d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kam uoyuna haksız ve mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek, e) Türk Kızılay ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, 1) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, iıtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, bir yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı na suç duyurusunda bulunulur. DEYİR VE TEM LİK M adde 15 - F irm alar işbu şartnam eden doğan sorum luluklarını T ü rk Kızılayı nm yazılı m uvaffakatı olmaksızın tam am en veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarım temlik ve ciro edem ezler. İH TİLA FLA RIN HALLİ M adde 16 - îş bu satın aîma-neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Taşınmazın Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir.

10 TURKKIZILAYI 1868, TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ; GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU i Tarih: ı M ektup No: j TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumuııuzca ihaleye çıkarılan (ihale konimi) işine istekli sıfatıyla katılacak olan...{istekli adı) nın ihale hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici tem inat tutarı olan... (Yalnız/...) nı... CBanka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen üe Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden Ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi {Banka adı) nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve... (Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. I i i Banka Adı/Şubesi Yetkili îsim/lm za NOT: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatm kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgar an tilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir. 2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazm in tarihindeki T.C.M.B. Döviz Satış Kunı üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecektir.

11 TURKKIZILAYI 5868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KURULU BAŞKANLIĞI NA Türk Kızı layı tarafından yapılacak olan İSTANBUL İLİ. SULTANBEYLİ İLÇESİ. DÜZGAZEL MEVKİİ ADA 11 PARSELDE KAYITLI 523,54 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ NATAM AM KIZILAY KOMPLEKS BİNASININ KABA İNŞAATININ. P İS CEPHESİNİN VE ÇATISININ TAMAMLANMASI ihalesi için ihale tarihi olan tarihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin Kurumunuz adma irat kaydedilmesini kabul ve taaîıhüt ederiz. FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza

12 o TURKKIZILAYI 1868 İSTANBUL İLİ, SULTANBEYLİ İLÇESİ, DÜZGAZEL MEVKİİ, 5947 ADA 11 PARSELDE KAYITLI 523,54 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ NATAMAM KIZILAY KOMPLEKS BİNASININ KABA İNŞAATININ, DIŞ CEPHESİNİN VE ÇATISININ TAMAMLANMASI İŞİNE AİT İHALE DOSYASI

13 İÇİNDEKİLER: 1 İDARİ ŞARTNAME VE EKLERİ SAYFA 2 İHALE TEKN İK ŞARTNAMESl 7 SAYFA 3 İHALE MALİ. ŞARTNAMESİ 1 SAYFA 4 SÖ ZLEŞM E TASLAĞI 16 SAYFA 5 YAPIM ŞARTNAMESİ 4 SAYFA 6 Ö ZEL TEKN İK ŞARTNAME 3 SAYFA 7 POZ LİSTESİ V E ANALİZLER 4 SAYFA 8 YAPILACAK iş LE R LİSTESİ 3 SAYFA 9 PURSANTAJ LİSTESİ 1 SAYFA 10 MAHAL LİSTESİ 1 SAYFA 11 PR O JE PAFTA LİSTESİ 1 SAYFA 12 PRO JELER (LİSTED E BELİRTİLEN PRO JELER CD ORTAMINDA) 1 CD ORTAMINDA

14 ANAHTAR TESLİM İ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIM LAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLÎ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüze! kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihaîe yapılan İSTEKLİ İHALENİN KONUSU: Madde 1- İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Düzgazel mevkii, 5947 ada, 11 parselde kayıtlı 523,54 ni2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki natamam Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik projelerinin hazırlatılarak yapı ruhsatının alınması, kaba inşaatın, dış cephesinin ve çatısının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi ile ilgili KIZILAY m yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik, alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde KIZILAY a teslim edilmesini kapsayan toplam gider, İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme iıııza tarihinden itibaren 60 takvim günü, inşaat yapım süresi yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 150 t alevim günü dür. TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR: M adde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. A. Sözleşme konusu inşaat işi İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Düzgazel Mevkii, 5947 ada, 11 parselde yapılacaktır. B. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Örnek 1). C. Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat imalat giderleri ve kuı umlara ödenecek katkı paylan ve benzeri giderler YÜKLENİCİ ye aittir. D. Geçici hakediş raporları, işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. (Yapı ruhsatı alınması akabinde bu aşamaya kadarki pursantaj oranı karşılığı ilk hak ediş olarak ödenebilecek olup sonraki hak edişler 30 (otuz) ar günlük aralar ile ödenecektir.) Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan varsa KIZILAY ın alacakları kesilerek ödenir. Hakedişler her ayın belirli günleri ödenecektir. Ödeme, hakediş tutarına göre kesilecek fatura Üzerinden KDV eklenerek TL (türklirası) olarak ödenecektir. E. Hakediş raporlarında belirtilen tutarların YÜKLENİCPye ödenebilmesi için YÜKLENİCİ firmanın vergi ve SGK borcu olmadığına dair internet çıktılı belgeleri hakediş raporlarına eklemesi gerekm ektedir. Aksi takdirde Y ÜKLENİCİ ye hakediş ödemesi yapılm ayacaktır. F. Gerektiğinde kumullardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup, onaylar izinler ve rulısatlârm alınması için gerekli her türlü harcama YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.. G. İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veya yapı denetim YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilerek ücretleri de YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. H. Statik, proje uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre uygulanacakta. Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ tarafından bila bedel hesaplamaları yapılarak pıojelendirilecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZELAY a verecektir. İ. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetveli ile diğer cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir. Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detayiarımyhçelemeleri inşaat sahasını ziyaret ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.

15 J. Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temiıı edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. K. İşin yapımma ait işin yıllara sarkması, malzeme fiyatlarının işçiliklerinin zamlaııması gerekçeleriyle, günün ekonomik şartlarının zorluğu bahane edilerek hiçbir nam ve ad altında fiyat farkı verilmeyecektir. L. Teklif hazırlanırken; * Sözleşme ve İhale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik şartnamelerin dikkate alınması gerekmektedir. * Sözleşmede belirtilen işin yapımına ait ek işler veya eksilen işler sözleşmenin 19. Maddesine göre değerlendirilir. * Teklif m ektuplarına KDV H ARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır. İHALEYE GİREBİLM EK İÇİN G EREKLİ TEKN İK BELGELER: M adde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir. İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10. madde de belirtilen teknik personelin çalıştırılması hususunda taahhütname verilecektir. (Örnek 2) B. İSTEKLİLER; Son onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak; Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70,i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3A ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70 i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3A ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. İş bitirme belgesinin özel sektörden alınması halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. ödeme belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir. İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin yarıdan fazla hissesine sahip olması, teminat süıesince( kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Benzer' iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl İçerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği hususu iş bitirme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitirme belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceye ait ve 15 yıl içerisine kısmi giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarını gösterir hak ediş.raporları) ve/veya İdarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren fiili iş oranları benzer iş olarak hesaplanacakta*. İş denetleme belgesi, iş yönetme belgesi, iş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. İş bitirme belgelerinin güncellenmesi 2014 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne Katsayıları cetveline göre yapılacakta. C. Yer Görme Belgesi (Örnek 3) D. Proje taahhütnamesi (Örnek 4). İŞİN YAPILACAĞI YER VE ZEM İN DURUMUNUN TETKİK İ: Madde S- İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerekti incelemelerde bulunacaklardır. İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme kaynaklarını ve arazinin, zeminin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartlan öğrenmiş sayılır. Bu konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak-bir istekte bulunamaz. İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI: M adde 6- İş ve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme madde 30 da belirtilmiştir.

16 DİĞER HUSUSLAR M adde 7- a) İhzar at için ayrıca bir ödeme yapılm ayacaktır. b) Avans ödemesi yapılm ayacaktır. c) Fiyat farkı ödemesi ve erken bitirme primi vb. ad altında herhangi bir ödeme söz konusu değildir. d) Ş artlı teklifler kabul edilmeyecektir. e) Nakliyeler için ayrıca ödeme yapılm ayacaktır. 1) Aksi belirtilmediği sürece gün takvim günü sayılacaktır, g) O rtak girişimler kabul edilmeyecektir. İHALE DOKÜMANLARI : M adde 8- Bu işiıı ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır. 1. İdari Şartname ve Ekleri, 2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) İhale Teknik Şartnamesi, 3. İhale Mali Belgeler Şartnamesi 4. Sözleşme Taslağı 5. Yapım Şartnamesi ve Ekleri 6. Projeler 7. Pursantaj Listesi 8. Poz Listesi 9. Yapılacak İşler Listesi 10. Özel Teknik Şartname 11. Mahal Listesi EKLER Ö rnek-1 Mali Teklif Mektubu Örnek-2 Teknik Personel Taahhütnamesi Örııek-3 Yer Görme Belgesi Örııek-4 Proje Taahhütnamesi

17 Örnek-1 ANAHTAR TESLİM İ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER TEKLİF MEKTUBU TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ İH ALE KURUL BAŞKANLIĞINA ANKARA Tüık Kızılayı tarafından.... /.../2014 günü ihalesi yapılacak olan anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait ihale dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarım tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere herşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, mütealıhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay a teslim edilmesini kapsayan, toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam... ( para birimi belirtilerek rakam ve yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul ediyoruz. 3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü geçeılidir. 4- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adma doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz. 6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idareııizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 7- İhale konusu işle ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının (toplama, çarpma vb.) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz. Saygılarımızla, FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza Sayfa 4 / 7

18 Örnek-2 TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ORNEGI İHALE KURULU BAŞKANLIĞIMA KIZILAY ca günü ihalesi yapılacak o la n...i li,...ilçesi,... Mah.,...parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak...inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi için istenen Teknik Personeli Sözleşme Taslağının 10. maddesindeki hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt ediyoruz. FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) îmza Sayfa 5 17

19 Örnek-3 YER GÖRME BELGESİ 1. İŞİN ADI:... İli,... İlçesi,... Mah.,... parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak...anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi. 2. Y E R :...İli,... İlçesi,... M ah.,... parselde kayıtlı taşınmaz.... İ li,... İlçesi,...M ah.,...parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak...anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi ile ilgili inşaat sahasını.../... /... tarihinde gezerek gerekli incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarını, zemin durumunu ve işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrendik. Taşınmazın mevcut durumda bodrum kat betonarmesinin (merdiven hariç) tamamlandığım gördük. FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza

20 Örnek-4 PROJE TAAHHÜTNAMESİ İH A LE KURULU BAŞKANLIĞIM A KIZILAY ca tarihinde ihalesi yapılacak olan... İli,... İlçesi,... Malı.,...parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak... inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait şartnamenin ekinde CD ortamında verilen mimari ve statik projelerinin tamamını gördüm ve tüm projeleri eksiksiz olarak inceledim.... FİRMA Ad SOY AD / Unvan (Kaşe) İmza

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL- SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR 1- İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu

Detaylı

TÜRKKIZILAYI )868. 2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

TÜRKKIZILAYI )868. 2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. TÜRKKIZILAYI )868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, N 0:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B

Detaylı

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR.

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. I - Denizli İli. Merke/. İlçesi. Çakmak Mah.. 7452 ada, 1 par.scide kayılh laşmmaz üzerine yapılacak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI NDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Afyonkaralıisar Mineraİli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri Dönüşüm Hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızıl ay ı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA o TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPTIRILACAKTIR. 1 - Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TÜRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA VE EKONOM İK ÖMRÜNÜ TAM AM LAM IŞ ARAÇ SATIŞI

TÜRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA VE EKONOM İK ÖMRÜNÜ TAM AM LAM IŞ ARAÇ SATIŞI 3 TÜRKKIZILAY! TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA VE EKONOM İK ÖMRÜNÜ TAM AM LAM IŞ ARAÇ SATIŞI 1. T ürk Kızılayı Cad. No:l Etİmesgut/ANKARA'? adresindeki Türk Kızılayı Etim esgut Y erleşkesi/ Darıyeri

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı