Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU"

Transkript

1 Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi YÖRÜK Yedek Üye Emrullah ERUSLU Yedek Üye Ertu rul YÜZEN Yedek Üye Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE 62 Ada Gardenya 4-2 D: Ataflehir/ stanbul Tel: Fax: web: mtiyaz Sahibi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE ADINA Durmufl TOPÇU Yaz iflleri Müdürü(Sorumlu) Meltem YILMAZ Yay n Türü ve Bas m Tarihi Yerel Süreli 1 Aral k 2007 Editör Sibel Selvi lyada letiflim Tasar m Ça dafl Sanat CTP ve Bask Renk Matbaac l k Bu Say m za Katk da Bulunanlar B. Hakk Buyruk (Bina ve Ulafl mda Enerji Verimlili i fiube Müdürü V.), Mehmet Bezzazo lu ( zocam Tic. Ve San. A.fi. Plastik Tesisleri Md.), Prof. Dr. Mikdat Kad o lu ( TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisli i Bölüm Baflkan ) XPS Bülten in telif hakk XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i ne aittir. Tüm yay n haklar sakl d r. Bu yay n n hiçbir bölümü önceden izin almaks z n ço alt lamaz, bilgisayar ortam nda depolanamaz veya herhangi biçimde elektronik vesair surette da t lamaz. Yay mlanan yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir.

2 ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. ARALIK 2007 Sunufl De erli Okurlar m z K fl mevsiminin so uk günlerini iyiden iyiye hissetmeye bafllad m z bu günlerde gelen yüksek yak t faturalar hem konutlar hem de iflyerlerini rahats z etmeye bafllad y l n n kurak k fl aylar ve ard ndan gelen afl r s cak yaz günleri geç de olsa küresel iklim de iflikli ini de Türk insan - n n gündemine tafl d. Bu ayki say m zda röportaj konu umuz olan Say n Prof. Dr. Mikdat Kad o lu, Kas m 2007 Nisan 2008 aylar ndaki günlerin yaklafl k yar s n n mevsim normallerinin üzerinde seyredece ini ve bu y l ya fllar n daha çok ya mur fleklinde olaca n belirterek, su tasarrufuna devam edilmesi konusunda bizleri uyard. K sacas hepimizin bildi- i gibi do an n dengesini h zla bozmaya devam ediyoruz ve bunun sonuçlar n da yafl yoruz. Gerek yak t harcamalar n azaltarak ülke ekonomisine de katk sa lamak gerekse çevremizi daha yaflanabilir k lmak için al nacak önlemlere katk da bulunmak için yap lmas gerekenlerin bafl nda enerji tasarrufu geliyor. Enerji tasarrufunun adresi ise s yal t m ndan geçiyor. Is yal t m n n avantajlar n yakalamak ise ancak AB standartlar nda ürünlerin kaliteli iflçilikle bulufltu u standartlara uygun uygulamalarla mümkün oluyor. Do ru ürünlerle yap lan uygulamalar tüketici memnuniyeti sa lad gibi uygulay - c lar n da flikayetsiz ve sorunsuz çal flmalar n sa l yor. Sektörümüzü s yal t m n n gereklili i ve XPS Is Yal t m Levhalar ile bina ömrü boyunca performans sa lanacak s yal t m uygulamalar konusunda bilgilendirmek için hayata geçirdi imiz bilgilendirme kampanyas kapsam nda, XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i olarak e itim faaliyetleri ve seminerlere çok önem veriyoruz. Bu do rultuda, B TÜDER Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i ile iflbirli i içinde Toplu Konut daresi (TOK ) ve müflavirlik firmalar na yönelik olarak gerçeklefltirdi imiz ilk kapsaml seminerimizin büyük ilgi toplamas bizler için de çok memnun edici bir geliflme oldu. Ekim ay nda Ankara Bilkent Otel de gerçeklefltirdi imiz Is ve Su Yal t m Detaylar nda Kalite Kontrolünün Süreklili i ve Çözüm Önerileri konulu seminere TOK yetkilileri, TOK projelerinde müflavirlik yapan firma sorumlular ve dernek üyelerinin bölge müdürlükleri temsilcileri kat ld. Is yal t m nda en son teknoloji ürünü olan XPS Is Yal t m Levhalar n n avantajlar n n anlat ld, flantiyelerde ve teslim edilmifl projelerde s ve su yal t m uygulamalar nda yaflanan problemler ve çözüm önerilerinin ele al nd seminerde kat l mc lara, s ve su yal t m n n önemi ile ilgili temel bilgiler uygulama detaylar ile aktar ld. Müflavir firmalar n be enisini toplayan seminerin ilerleyen dönemlerde belirli bir program ile firmalara özel olarak da düzenlenmesini planl yoruz. Gelecek say m zda yeniden görüflmek dile imle Durmufl TOPÇU XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Yal t m n bir ihtiyaç oldu unu ekonomik, çevre ve ahlaki yönleri ile göstermeliyiz. Havan n ne durumda oldu unu dinlettiren samimi sesi, Havadan Sudan sohbetleri ve yaz lar yla halk ayd nlatmay misyon edinmifl bilim adam m z Prof. Dr. Mikdat Kad o lu, bu ay XPS Bülten okurlar na seslenerek çok önemli uyar larda bulundu. Gerek yaz gerekse k fl aylar nda sa lanacak enerji tasarrufunda s yal t m n n çok önemli bir yeri oldu unu belirten Kad o lu, yal t m için yap lan harcaman n en fazla dört y lda kendini amorti etti inin alt n çiziyor. Firmalara, STK lara ve hükümete önemli mesajlar veren Kad o lu, hava kirlili i ve sera gazlar n n azalt lmas nda da s yal t m n n yeri ve öneminin çok büyük oldu unun ifllenmesi gerekti ini düflünüyor. SAYFA 10 da Binalarda Enerji Verimlili i Bina sektörü, yaln zca ekonomik ve sosyal aktiviteler üzerinde de il ayn zamanda do- al çevre üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, binalar ekonomik sektörde en uzun ömürlü ürünlerden biridir. Mevcut binalar n enerji verimlili inin iyilefltirilmesi için yap lan uygulamalar ekstra maliyet getirmekle birlikte, enerji maliyetlerinin azalt lmas ile genellikle k sa ve orta vadede geri kazan l r. Binalar n ve bina aktivitelerinin çevresel performans n n iyilefltirilmesi, sektörün çevre üzerindeki etkisinin azalt lmas bak m ndan önemlidir. Ülkemiz bina sektörü 2006 y l verilerine göre3,9 Mtep tüketim miktar ile sanayiden sonra en fazla enerji tüketiminin gerçekleflti i sektördür ve bu miktar nihai enerji tüketiminde %31 paya karfl l k gelmektedir. Elektrik tüketiminde ise bina sektörü %49 luk bir paya sahiptir. SAYFA 14 te Bu say m zda... Üyelerden haberler DOW proje tan t m Polypet proje tan t m Yalteks flirket röportaj Pakpen flirket röportaj Röportaj: Prof. Dr. Mikdat Kad o lu Teknik yaz Konuk yazar

3 ÜYELERDEN HABERLER PREST JL PROJELERDE BTM POLPAN MZASI Su ve s yal t m sektörünün güçlü kuruluflu BTM A.fi., çevre dostu Polpan Is Yal t m Levhalar ile yap lar n teras çat lar nda, e imli beton çat larda, oturtma çat larda, döflemelerde, temel perde duvarlar nda s yal t m yaparak yak t paras ndan tasarruf sa l yor. Teras çat uygulamalar nda, uygun kal nl kta Polpan BN levhalar, teras çat da e im betonu ve su yal t m katlar uyguland ktan sonra döfleme temasl k s mlar ve derzlerinde yap flt r lmadan, flafl rtmal olarak serbest halde seriliyor. Levhalar n üzerine uygulanan filtre tabakas, levhalar n üzerine serilecek çak l tabakas ndan afla ya akacak olan kum ve çak l k r nt lar n n su yal t m na zarar vermesini önlüyor. Üzerinde yürünen çat larda 2-3 cm. kal nl nda, 4-7 mm. tane çap nda; yürünmeyen çat larda ise minimum 5 cm. kal nl kta, mm tane çap nda çak llar serilerek uygulan yor. Çak l tabakas üzerine istenirse harç ile kaplama yap labiliyor. Polpan N ise e imli beton çat - BLUE SAFE MAV KALE TÜ M MARLIK FAKÜLTES Ö RENC LER LE BULUfiTU Yal t m sektöründe sa lanacak bilinç art fl nda e itim faaliyetlerinin önemine dikkat çekmeye çal flan BLUE SAFE MAV KALE, stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi 3. dönem ö rencilerine Yap ve Yap m Yöntemleri dersi kapsam nda D fl Duvar Üzeri Is Yal t m Sistemleri konusunda uygulamal seminer gerçeklefltirdi. TÜ Taflk flla Kampüsü nde, 31 Ekim 2007 de gerçeklefltirilen seminere, Dow Türkiye den nflaat Mühendisi Gökhun Kurt ve Mardav Yal - larda ve ahflap konstrüksiyon çat larda, mertekler aras na sabitleniyor. Temel perde duvarlar nda ise su yal t m n n perde duvar üzerine tatbikat bitirildikten sonra, Polpan N ya da BN, su yal t m na flafl rtmal olarak yap flt r larak uygulan yor. BTM A.fi. nin üretti i Polpan Is Yal t m Levhalar ; Bitlis TOK Konutlar, Hakkari Yüksekova Konutlar, MSB Oran Sitesi Lojmanlar ve Ankara TOK bünyesinde gerçeklefltirilen prestijli inflaat projelerinde s yal t m nda baflar l çözümler sunuyor. t m dan Mimar Özge Sipahio lu e itmen olarak kat ld. Yaklafl k 190 ö rencinin ve 7 ö retim görevlisinin kat ld seminerde, D fl Duvar Sistemleri üzerine BLUE SAFE MAV KALE Mantolama Sistemleri, INSTA STIK Poliüretan Esasl Yap flt - r c, BLUE ART ve BLUE S ALÇI uygulamalar detayl olarak anlat ld. Yap m süreci ile ilgili bilgilerin kuramsal anlat - m n n uygulamalarla desteklenmesi ve ö rencilerin ö rendiklerini görüp pekifltirerek, görerek ö renmeyi sa lamak amac yla stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Yap Bilgisi Ana Bilim Dal Yap Elemanlar Birimi nin organize etti i seminer tüm ö renciler taraf ndan ilgiyle izlendi. Ö rencilerin sorular yla interaktif flekilde gerçeklefltirilen seminer, önümüzdeki y llarda da tekrarlanmas dile iyle tamamland. B PLAS ANTALYA FUARI NDA YO UN LG GÖRDÜ Yap sektörünün güçlü kurulufllar ndan B PLAS A.fi., Ekim tarihlerinde Antalya da düzenlenen 15. Uluslararas Yap Malzemeleri, nflaat Teknolojileri ve Yap Yenileme Fuar nda ziyaretçileri ile bulufltu. Yap sektörü için XPS Is Yal t m Levhas Ecofoam, su yal t m için Drenaj Levhas Ecodren ve alt yap sistemleri için Ecopipe Korige boru üretimi gerçeklefltiren B PLAS Afi., sektörün farkl alanlar na yapt yat r m ve ürün çeflitlili i ile ziyaretçilerden yo un ilgi gördü. YALTEKS GELENEKSEL FTAR YEME YALTEKS in, Marmara Bölge Bayileri için düzenledi i Geleneksel ftar Yeme i nin bu y lki mekân tarihi Hidiv Kasr oldu. YALTEKS Marmara Bölge Bayileri nden An t Mimarl k, Armada, Art Grup, Azem nflaat, Ça zolasyon, Gimsa nflaat, Günefl nflaat, zmer 2000, zocan, zomet, Menekfle Tic., zomar, zotim, zolasyoncu, Mimtek, Net Yap, Retim, fiensoylar & Zafer Yal t m n kat ld yemek 26 Eylül 2007 Çarflamba günü hayata geçirildi. PAKPEN N BOARD U YALITIM SEKTÖRÜNDE BÜYÜK LG GÖRÜYOR Yal t m sektöründeki hedefini kaliteli ürün, sa l kl çözümler, kaliteli hizmet ve çevre dostu olmakla belirleyen Pakpen, Pakboard ürünüyle projelerde en çok tercih edilen markalar aras nda yer al yor. fiahinler nflaat. Ltd. fiti. taraf ndan Çatalca da uygulamas yap lan M.Ç. Bloklar 205 daire ve 11 bloktan olufluyor. Proje de metrekare mantolama ve metre söve uygulamas yap ld. Pakboard bayisi taraf ndan Mart 2007 de uygulamas na bafllan lan proje, Temmuz 2007 de teslim edildi. 2

4 ERYAP, YEN YATIRIMLARLA SEKTÖRÜNDEK KONUMUNU GÜÇLEND R YOR zocam n makine-inflaat mühendisli i, mimarl k, iç mimarl k ve endüstri ürünleri tasar m ö rencilerine yönelik olarak düzenledi i zocam Üniversiteleraras Yal t m Yar flmas n n 7. si de kitap haline getirildi. Sa l k Yap lar nda Yal t m konusunu içeren kitapta, ö rencilerin haz rlad çal flmalar ve yar flman n sonuç bildirgesi yer al yor. zocam n üniversite ö rencilerine yal t m sektörünü tan tmak ve bu alanda uzmanlaflmalar n sa lamak amac yla, 1999 y l ndan bu yana düzenledi i Üniversiteleraras Yal t m Yar flmas sonuç bildirgeleri kitaplaflt r lmaya devam ediyor y l nda E itim Yap lar nda Yal t m: Is -Ses- Yang n konulu zocam 5. Üniversiteleraras Yal - t m Yar flmas n n kitap haline getirilmesi ile bafllayan serüven, Sa l k Yap lar nda Yal t m konusunun ifllendi i zocam 7. Üniversiteleraras Yal - t m Yar flmas kitab yla üçüncü kitaba ulaflm fl Plastik piyasas n n önde gelen firmalar n 1964 y l ndan beri sektöre kazand ran Eruslu Grup, globalleflen dünyada sektörde meydana gelen inovasyonlar do ru bir flekilde izleyerek ve trendleri takip ederek yeni yat r mlar n gerçeklefltirmeye devam ediyor. Eryap Plastik San. ve Tic. A.fi. nin 7 seneyi aflk n bir süredir yer ald - Plastik D fl Cephe Kaplama sektörü ve birkaç y ld r hizmet sundu u Is Yal t m sektörlerinde söz sahibi olma konusunda gösterilen çaba, yeni üretimlerle de destekleniyor. Su Yal t m sektöründe ise FOCUS MEMBRAN markas ile üretimine bafllan lan bitüm esasl su yal t m örtüsü ürünü, Kas m 2007 itibariyle sektörün hizmetine sunuldu. Yap lan yat r mlar n ve büyümenin sonucu olarak Eryap, kurumsal anlamda yap lanma içerisine girdi. Bu kapsamda tüm departmanlarda kadrolardaki eksikler giderildi; 2007 y l nda sat fl ve pazarlama kadrosuna yeni çal flanlar n dâhil edilmesi ile kadro güçlendirildi. Az zamanda büyük yat r mlara imza atm fl olan Eryap, baflta firma sahibi genç ve giriflimci ifl adam Emrullah Eruslu olmak üzere tüm firma çal flanlar ile birlikte ülke ekonomisine katk da bulunmaktan gurur duyuyor. ZOCAM 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI K TABI YAYINLANDI bulunuyor. Kitap, üniversitelerin ilgili bölümlerine, kütüphanelere, inflaat sektöründeki profesyonellere, çeflitli bakanl klardaki görevlilere ve illerdeki valilik, belediye, Bay nd rl k l Müdürlü ü ve Milli E itim l Müdürlü ü gibi çok say da kamu birimine da t lacak. ODE YALITIM, STANBUL SANAY ODASI NIN K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULUfiU L STES NDE ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan: Kuruldu umuz günlerde bir araflt rma yap lsayd, Befliktafl ilçesinde dahi ilk 500 e giremezdik. 21 y l önce büyük firma olmak hayaliyle yola ç kan ODE Yal t m; kararl l k, çal flma ve baflarma azmiyle SO kinci 500 Büyük listesine ismini yazd rd.geçti imiz günlerde fl Bankas n n dolayl ifltiraki fl Giriflim Sermayesi nin 5 milyon dolarl k sermaye deste i ile ortak oldu- u; 35 milyon dolarl k bir yat r m plan bafllatan ODE Yal t m, stanbul Sanayi Odas n n Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesine 454. s radan girmeyi baflard. ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, hedefi önümüzdeki y l ikinci 500 ün ilk 100 üne girmek olarak belirledi. Turan, 21 y l önce kuruldu umuz günlerde bir araflt rma yap lsayd, Befliktafl ilçesinde dahi ilk 500 e giremezdik. Bu noktalara gelmek için önce hayal etmek, daha sonra hayallerinize inanmak ve inand rmak zorundas n z. Geçen y llar içerisinde hep birlikte gösterdi imiz kararl l k, çal flma ve baflarma azmi, bizi bu noktalara tafl d fleklinde konufltu. POLYPET 2008 DE KOMPOZ T PANEL ÜRETECEK Is ve su yal t m malzemelerinin öncü firmalar ndan POLYPET A.fi., 2008 y l hedef çal flmalar içerisinde Kompozit Panel - Bir Yüzü Alç Plaka olan XPS (Ekstrude Polistren Köpük) malzemelerinin üretimine bafllayacak. POLYPET A.fi., son birkaç y ld r gerek kendi içerisindeki bölge müdürlükleri ve bayilik sistemi çal flmalar gerekse projelerde malzeme kullan m konusundaki geliflmelerini, üretimine bafllayaca Kompozit Panel ile destekleyecek. Özellikle içten s yal t m uygulamalar n n giderek artt Toplu Konut Projeleri nde pazardaki yerini almay amaçlayan POLYPET A.fi., bayilerinin ve müflterilerinin bu yöndeki ihtiyaçlar n karfl lamay da hedefliyor. 3

5 PROJE TANITIMI DOW 72 villa ve 64 lüks apartman dairesi, yar olimpik s tmal yüzme havuzlu süper spor salonu, sosyal tesisleri, yol, park ve bahçeleri, tenis kortlar yla Royal Park Residence stanbul, stanbul a da yeni bir kap aç yor. PROJE TANITIMI Uygulay c Firma Is Yal t m Uygulamas Yap lan Projenin Ad ve Yeri Lotus Yap Endüstri San. Tic. Ltd. fiti. Royal Park Residence Toplam nflaat Alan m 2 Toplam Yal t m Alan m 2 XPS ile Is Yal t m Uygulamas Yap lan Toplam Alan m 2 Is Yal t m nda Kullan lan Malzemeler Projeyi Haz rlayan Mimari Ofis Müteahhit Firma Uygulama Süresi ve Yaklafl k fl Teslim Tarihi Sat fl Yapan Bayi ya da Uygulamac Firma DOW-Ekstrüde Polistren Köpük Blue Safe Mavi Kale 4 cm son kat kaplamal paket sistem Royal stanbul Turizm A.fi. Hüseyin Murat Erkan Royal stanbul Turizm A.fi. Uygulama süresi: 2 y l lk etab n teslimi: Eylül 2007 Tüm projenin teslimi: A ustos 2008 Canpa nflaat Yal t m Tic. ve San. A.fi. 4

6 PROJE TANITIMI POLYPET Afflin-Elbistan Termik Santrali Lojmanlar nda yap lan Bak m-onar m Projesi kapsam nda d fltan mantolama ve içten tavan uygulama iflinde Polypet A.fi. nin Lila Dünyas paket sistemi kullan ld. Proje dâhilinde m 2 toplam s yal t m uygulama alan nda, 5 cm ve 3 cm XPS ile birlikte Polyex yap flt rma harc, s va harc, s va filesi, dübel ve köfle profili malzemeleriyle sistem uygulamas yap ld. PROJE TANITIMI Uygulay c Firma Is Yal t m Uygulamas Yap lan Projenin Ad ve Yeri Toplam Yal t m Alan Akif Boya ve Haz r Beton Kahramanmarafl Turizm San. Tic. A.fi. Afflin-Elbistan Termik Santrali Lojmanlar Bak m Onar m Projesi / Afflin m 2 d fl duvar mantolama m 2 içten tavan uygulamas XPS ile Is Yal t m Uygulamas Yap lan Toplam Alan m 2 Is Yal t m nda Kullan lan Malzemeler Projeyi Haz rlayan Mimari Ofis Müteahhit Firma Uygulama Süresi ve Yaklafl k fl Teslim Tarihi Sat fl Yapan Bayi ya da Uygulamac Firma D fl duvar mantolamada 5 cm pürüzlü Polyex Lila Dünyas Paket Sistemi çten tavan uygulamas nda 3 cm pürüzlü Polyex mantolama levhas E.Ü. A.fi. Elbistan nflaat Toplam uygulama süresi: 8 ay fle bafllama tarihi: flin teslim tarihi: Akif Boya ve Haz r Beton 5

7 fi RKET RÖPORTAJI 2006 da su ve s yal t m nda yüzde 30 büyüdük Derne imizin üyelerinden YALTEKS i daha yak ndan tan yabilmek için biz sorduk, YALTEKS Genel Müdürü Kubilay Ulu yan tlad. Yalteks in kuruluflu ve firman z hakk nda biraz bilgi verebilir misiniz? Yalteks olarak, 1988 y l nda, polimer bitüm su yal t m membranlar üretmek üzere kurulduk. 16 May s 1999 tarihinde aç l fl n yapt m z ve metrekarelik alan üzerinde infla etti imiz Gebze Pelitli Tesisleri ile polimer bitum su yal t m örtülerinde 18 milyon metrekarelik, kiremitalt örtülerinde 5 milyon metrekarelik, asfalt shingle çat kaplama plakalar nda ise 2,5 milyon metrekarelik üretim kapasitelerine ulaflt k y l nda 4,5 milyon avroluk yat r mla kurdu umuz y ll k metreküp kapasiteli XPS s yal t m levhas üretim tesisi ile s yal t m sektörüne ad m att k. Faaliyet alanlar n zdan ve misyonunuzdan bahseder misiniz? Faaliyet alanlar m z 6 ana bafll k alt nda toplayabiliriz: 1. TS standard uyar nca TSE belgeli polimer bitum su yal t m örtüleri üretimi 2. TS standard uyar nca TSE belgeli kiremitalt örtüleri üretimi 3. TS EN 544 standard uyar nca TSE belgeli asfalt shingle çat kaplama levhas üretimi 4. Likit ürünler; a.ts 113 standard uyar nca TSE belgeli su bazl astar üretimi b.ts 103 standard uyar nca TSE belgeli solvent bazl astar üretimi c.elastik derz dolgu macunu üretimi d.solvent bazl likit membran üretimi e.elastik mastik üretimi 5. TS EN standard uyar nca TSE belgeli XPS s yal t m levhas üretimi 6. Su ve s yal t m için yard mc malzemeler pazarlama ve sat fl 6 Misyonumuzu, koflulsuz müflteri memnuniyeti do rultusunda, müflterilerimizin her türlü su ve s yal t m ihtiyaçlar na cevap vermek ve bu çal flmalar m z tüm dünyada, dürüst, çevreye duyarl ve topluma pozitif katk s olacak flekilde sürdürmek fleklinde tan mlayabiliriz. Markalar n z hakk nda bilgi verebilir misiniz? Sat fl ve uygulama a n zdan bahseder misiniz? Yalteks A.fi. olarak; Poliser ve Elastoser markal polimer bitum su yal t m örtülerimizi de iflik tafl y c (poliester keçe ve fibrocam), kal nl k, yüzey kaplamas (arduvaz, granül ve aluminyum) ve modifiye (plastomerik ve elastomerik) bitüm seçenekleriyle; Yalser markal kiremitalt ürünlerimizi yine de iflik tafl y c (fibrocam ve kâ t), kal nl k ve yüzey kaplamas seçenekleriyle; Yalteks Asphalt Shingle marka çat kaplama levhalar m z de iflik flekil ve renklerle, Yalteksboard XPS s yal t m levhalar m z de iflik yüzey özellikleri, kal nl k ve boyutlarda tüketicinin kullan m na sunuyoruz. Ayr ca Yalkot su bazl astar, Yalzer solvent bazl astar, Yalderz derz dolgu macunu, Yalsür solvent bazl likit membran ve Yalmast elastik mastik di er tan nm fl markalar m z olarak pazarda yer al yor. Yalteks ürünlerinin sat fllar, dört bölge müdürlü ümüze (Marmara, Ankara, Ege ve Adana) ba l olarak çal flan 87 yurtiçi bayimiz ve 13 yurtd fl bayimiz arac l yla yap l yor. Üretmifl oldu umuz tüm ürünler ve bayilerimiz taraf ndan yap lm fl olan tüm uygulamalar Yalteks garantisi kapsam nda yer al yor. XPS üretimine ne zaman bafllad n z? Üretti iniz XPS s yal t m levhalar n n sizce en belirgin avantajlar nelerdir? Is yal t m sektöründe XPS in önemi nedir? Gebze Pelitli tesislerimizde ilave 2000 metrekare kapal alan üzerine kurulu, y ll k metreküp kapasiteli XPS s yal t m levhas tesisinde üretime A ustos 2005 te bafllad k. XPS s yal t m levhalar n n en belirgin

8 avantajlar olarak kapal gözenek yap s sayesinde su emme kapasitesinin çok düflük olmas ve bu sayede ters çat detaylar nda kullan labilen tek ürün olmas, di er s yal t m ürünlerinden daha düflük s l iletkenlik de erlerine ve yüksek fiziksel mukavemetlere sahip olmas say labilir. Firman z n y llar de erlendirmesini yapar m s n z? Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inflaat sektörü 2006 y l nda ciddi anlamda büyüdü. Yalteks olarak biz de hem su yal t m nda hem de s yal t m nda yüzde 30 lara varan bir büyüme gerçeklefltirdik y l n n ilk alt ay nda inflaat sektöründeki büyüme yüzde civar nda oldu. Sektörde 2007 y l nda fiyata dayal sat fllar n ve haks z rekabetin daha da ön plana ç kmas na ra men, 2007 y l için belirlemifl oldu umuz hedeflerimizi gerçeklefltirece iz. XPS üretim kapasiteniz hakk nda bilgi verebilir misiniz? XPS üretiminizle ilgili y llar n n de erlendirmesini yapar m s n z? 2005 y l n n A ustos ay nda devreye ald m z XPS üretim hatt m z n kapasitesi y ll k m3 olup, 2005 y l n daha çok deneme üretimleriyle geçirdikten sonra 2006 y l nda m3 üretim gerçeklefltirdik y l içinse m3 üretim planlad k. Ürünlerinizin Avrupa Birli i standartlar na uyumu kapsam nda ne gibi çal flmalar yap yorsunuz? XPS s yal t m levhalar m z, ilgili Avrupa standard n n birebir tercümesi olan TS EN standard uyar nca TSE belgesine sahip. Avrupa Birli i uyum süreci kapsam nda, Bay nd rl k Bakanl 2007 bafl ndan itibaren harmonize standartlar yay nlanm fl yap malzemeleri için CE iflaretini zorunlu hale getirdi. Ülkemizde yal t m ürünleri ile ilgili CE belgesi düzenlemeye yetkili akredite laboratuvar olmamas ise üreticileri zor durumda b rakt. ZODER yönetim kurulunun ald karar ile ZODER nezdinde su ve s yal t m konusunda akredite laboratuvar kurulmas na karar verildi ve 2008 y l nda belgelendirme hizmetlerine bafllanmas planland. Kalite politikan zdan bahseder misiniz? Yalteks olarak su yal t m sektöründe ISO 9001 kalite belgesi almaya hak kazanan ilk firmay z. Müflteri, yapt m z her fleyin odak noktas ve yap lan her iflte müflteriyi göz önünde bulunduruyoruz. Müflteri memnuniyetini sa lamak için servis ve ürünlerimizin kalitesi birinci önceli imiz. Ürünlerimizin kalitesinin Yalteks in görüntüsü oldu unu düflünüyoruz. Gücümüzün kayna olan çal flanlar m z bizim zekâm z, ünümüzü ve canl l m z temsil ediyor. Kat l mc l k ve tak m çal flmas bizim temel de erlerimiz. Daimi iyilefltirmenin baflar için flart oldu unu düflünüyoruz. Yapt m z her iflte mükemmele ulaflmak için çal fl yoruz. Is yal t m n gerçeklefltirdi iniz büyük projelerden örnekler verebilir misiniz? stanbul da Lilyum Park Konutlar, Gümrükçüler Sitesi, Metris Cezaevi, Ataflehir Konutlar, Maltepe Butik Hotel, Dudullu Demirci fl Merkezi ve Kumburgaz Villalar ile Togo, Ghana, Nepal, Burma, Rwanda ve Makedonya daki ABD Elçilik Binalar n örnek olarak verebiliriz. Is yal t m sektörünün en önemli sorunlar nelerdir? Çözüm önerilerinizden ve beklentilerinizden k saca bahseder misiniz? Binalarda s yal t m uygulamas TS 825 standard ile zorunlu hale getirildikten sonra s yal t m ürünlerine ve özellikle mantolama denilen binan n d fltan tamamen yal t lmas uygulamas na olan talepte büyük bir art fl yafland. Bu artan taleple beraber kalifiye uygulama ustas ve iflçisi bulma s k nt s yaflanmaya bafllad. Mantolama uygulamas n n de iflik komponentlerden oluflan bir sistem olmas, bu komponentlerin seçiminin ve do ru bir flekilde uygulanmas n n önemini bir kat daha artt r yor. Kalifiye olmayan elemanlara yapt r lan uygulamalar sonucunda yaflanan sorunlar, haks z yere s yal t m ürünlerinin yeterlili i konusunda insanlar n kafalar nda flüphe uyand r yor. Is yal t m sektöründeki di er bir sorun ise son tüketicinin yeteri kadar bilgili ve bilinçli olmamas. Yani insanlar m z binalar n yal t lmas yla hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katk da bulunacaklar n n fark nda de iller. Is yal t m yla ça m zda hayati önem tafl yan enerji unsurunda tasarruf sa layacaklar n, küresel s nma ile mücadeleye katk sa layacaklar n ve depremlerle sallanan ülkemizde daha mukavim binalarda yaflayacaklar n bilmeleri gerekiyor. Gerek usta ve iflçilerin e itimi için gerekse tüketicilerin bilinçlendirilmesi için konu ile ilgili dernek ve üreticilerin daha fazla emek vermeleri gerekiyor. Bu e itim ve bilinçlendirme çal flmalar n yo un bir flekilde ve Türkiye genelinde yapmak XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i nin en önemli kurulufl amaçlar ndan biri oldu. Size nas l ulaflabiliriz? Bölge müdürlükleri adres ve telefonlar Bize web adresimizden ve e-posta adreslerimizden ulaflabilirsiniz. Bölge müdürlüklerimizin irtibat numaralar ise flöyledir: YALTEKS Marmara Bölge Müdürlü ü Tel : pbx Faks : YALTEKS Ankara Bölge Müdürlü ü Tel : Faks : YALTEKS Ege Bölge Müdürlü ü Tel : Faks : YALTEKS Adana Bölge Müdürlü ü Tel : Faks :

9 fi RKET RÖPORTAJI Türkiye nin ilk ve tek C0 2 gazl XPS i Pakboard Derne imizin üyelerinden PAKPEN i daha yak ndan tan yabilmek için biz sorduk, PAKPEN fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi brahim Tuza yan tlad. Pakpen in kuruluflu ve firman z hakk nda biraz bilgi verebilir misiniz? Pakpen fiirketler Grubu nun geçmifli Paksu A.fi. ye dayan yor. Pakpen olarak, 1970 y l nda Konya da Paksu A.fi. ile bafllad m z inflaat ve s hhi tesisat malzemesi sat fl faaliyetlerimizi, 1990 y l nda PVC Kap -Pencere, Panjur ve Kepenk Sistemleri sektöründe devam ettirme karar ald k ve ilk PVC üretim tesisini 1990 y l nda Konya da kurduk. Üretim tesislerimizin tümü Konya Organize Sanayi Bölgeleri nde yer al yor. Pakpen, Pak Siding, Pak Country, Pak Form, Pakpanel, Pak Door, Pak Board ve Pak Plast markalar n n üretici firmas IBG Pakplastik A.fi., PVC sektöründe y ll k 50 bin ton üretim kapasitesine sahip. IBG-Pakplastik A.fi., toplam 300 bin metrekarelik yeni entegre tesislerinde sekiz markan n üretimini gerçeklefltiriyor. Tam otomasyon tekni i ile üretim yapan tesislerimiz, sektöründe ilk TS EN ISO 9001:2000 belgeli tesisler olma özelli ine sahip. Pakpen fiirketler Grubu olarak, Konya III. Organize Sanayi Bölgesi nde 120 bin metrekarelik alanda kurmufl oldu umuz yeni boru üretim tesisimizde, Avrupa n n en son teknolojisi kullan larak tam otomasyon tekni i ile üretim yap yoruz. Faaliyet alanlar n zdan ve misyonunuzdan bahseder misiniz? Tüketicilerimizin ihtiyaçlar do rultusunda yaflam tarzlar n, sat n alma al flkanl klar ndaki de ifliklikleri yak ndan takip etmek için pazar araflt rmalar yaparak, tüketicilerin gözünde farkl l k yaratmaya çal fl yoruz. Bu farkl l da tüketici yarar na avantaj olarak sunma yolunu tercih ediyoruz. Topluma ve çevreye sayg l, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çal flarak sürdürülebilir kârl l sa l yoruz. Kendini sürekli gelifltiren dinamik insan kayna m zla profesyonel bir ekip çal flmas içerisinde, güvenilir, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunarak maksimum müflteri memnuniyetine ulaflmay hedefliyoruz. Markalar n z hakk nda bilgi verebilir misiniz? Sat fl ve uygulama a n zdan bahseder misiniz? Kuruluflumuzdan bu yana üretimini gerçeklefltirdi imiz sekiz markam z bulunuyor. PVC kap, pencere, panjur ve kepenk sistemleri (optimal seri, universal seri, oval seri, rival seri, global seri, P2000, sürme seri, kepenk & panjur sistemleri) Pakpen, vinil d fl cephe kaplama sistemleri Pak Siding, çit-korkuluk, pergola ve kameriye sistemleri Pak Country, tafl görünümlü formlanm fl PVC plaka Pak Form, PVC/ XPS sandviç panel Pak Panel, dekoratif d fl kap & kompozit kap sistemleri Pak Door, s yal t m levhalar XPS ve EPS Pak Board, alt yap ve iç tesisat boru sistemleri Pak Plast. Türkiye ve yurtd fl sat fllar m z bayilik teflkilat ile gerçeklefltiriyoruz. stanbul, Ankara, zmir, Konya ve Antalya Bölge Müdürlüklerimiz ile Türkiye geneline yay lm fl 1200 ü aflk n bayi kanal m zla tüketicilerle sa lam bir köprü kurduk. Ayr ca, Türk Cumhuriyetleri nden Avrupa ya yay lm fl 100 ü aflk n bayi a m zla Türkiye d fl nda 30 ayr ülkeye ihracat yap yoruz. XPS üretimine ne zaman bafllad n z? Üretti iniz XPS s yal t m levhalar n n sizce en belirgin avantajlar nelerdir? Is yal t m sektöründe XPS in önemi nedir? Pakpen fiirketler Grubu asl nda yal t m sektörünün tam içerisinde yer al yor. Günümüze dek üretimini gerçeklefltirdi imiz pencere ve kap sistemleri, binalarda izolasyon aç s ndan vazgeçilmez ürünler. Grubumuzun XPS üretme giriflimi Paksiding vinil d fl cephe kaplamalar n ürettikten sonra bafllad. Çünkü bu ürünümüzü de bafllad günden itibaren tüketiciye paket olarak sunuyoruz. Dolay s yla bu paketin içerisinde XPS levhalar da bulunuyordu. Yal t m pazar n n geliflimi de grubumuzu bu yönde yat r m yapma yoluna sevk etti. fiu anda Pakboard markas ile tüm Türkiye ve Avrupa n n en yeni ve teknolojik tesisine sahibiz. Üretim prosesinde Türkiye de ilk defa Pakboard taraf ndan kullan lan karbon dioksit gaz ile ozon tabakas n n korunmas n n yan s ra küresel s nma bilinci ile üretim gerçeklefltiriyoruz. 8

10 Firman z n y llar de erlendirmesini yapar m s n z? Pencere, yal t m ve boru sektörü olmak üzere üç farkl alanda de erlendirme yapmak gerekiyor. Hepsinin oturdu u altyap ayn d r. nflaat sektöründe beklenen geliflmelerin bir k sm 2006 y l nda gerçekleflti y l n n bafl ndan itibaren bafllam fl olan yat r m çal flmalar m z n büyük ço unlu unun hayata geçmesi 2006 y l nda oldu. Bu noktada 2006 senesi bizim için baflar l bir y ld. Hem geçmiflte bafllam fl olan yat r mlar n hem de yap sektöründeki h zlanman n oluflmas bizleri mutlu etti. Grup olarak gelecekle ilgili çal flmalar m z, 2005 y l nda bafllayarak en az befl sene h zla geliflecek olan inflaat sektörü üzerine yapm flt k. Beklentimiz, dengeli olarak önümüzdeki befl ilâ on sene geliflmenin devam etmesi ve hedeflerimizi yakalayaca m z yönünde. fiirketimiz, inflaat sektörünün paralelinde bir büyüme gösteriyor. Bu do rultuda h zla yat r mlar m za devam ederek, özellikle yap sektörünün eksik yönlerine a rl k veriyoruz. Ar- Ge departman m z n bu yöndeki çal flmalar devam ediyor. Pak Plast boru yat r m m z n ana nedeni de sahip oldu umuz tecrübe ve kalite ile ürün portföyümüzü geniflleterek, inflaat sektörüne daha fazla destek olmak. Ayr ca, siding sektöründe yaratt m z ivme do rultusunda bu alanda da çal flmalar m z sürüyor. Siding inflaat sektörü için önemli bir tamamlay c ürün. Sektörümüze ve bayilerimize önemli katk getirece ine inanarak üretim ve pazarlamas n yapaca m z Pak Plast alt yap ve iç tesisat boru sistemlerini, markam z alt nda toplayarak üretim çerçevemizi büyütüyoruz. XPS üretim kapasiteniz hakk nda bilgi verebilir misiniz? XPS üretiminizle ilgili y llar n n de erlendirmesini yapar m s n z? Pakpen fiirketler Grubu na ait fabrikam zda y lda yaklafl k bin metreküp Pak- Board XPS levha üretimi yap l yor. Gelecek y l n May s ay nda üretim kapasitesini 240 bin metreküpe ç karaca z. Sadece XPS e ba l kalmay p di er s yal t m malzemeleri konusunda da yat r m yapaca z. Pakpen olarak bugüne kadar tesislerimizde 10 milyon dolar yat r m yapt k. Sektörün ihtiyaçlar do rultusunda kapasite art r m na yönelik yat r mlar m z da devam edecek. Ürünlerinizin Avrupa Birli i standartlar na uyumu kapsam nda ne gibi çal flmalar yap yorsunuz? Pakpen olarak üretimini gerçeklefltirdi imiz her türlü ürün grubunda pazarlama ve teknoloji anlam ndaki tüm geliflmeleri takip ediyoruz. Yal t m grubunda da XPS üretimi planland nda, kolay de il zor bir yolu seçtik. Türkiye nin ilk karbon dioksit gazl XPS ini ürettik. Bu da Avrupa Birli i standartlar n n bir parças yd. Grubumuz XPS ürünü ile ilgili CE belgesi çal flmalar na da bafllad. Kalite politikan zdan bahseder misiniz? Koflulsuz müflteri memnuniyeti prensibi ile çal flan ve üreten Pakpen; daha iyiye ve üstün kaliteye olan inanc n n sonucu Türkiye'de ve Avrupa Ülkeleri'nde kullan lan standart kalite güvence belgelerinin sahibi. Tüm Pakpen PVC ürünleri üstün kalite standartlar ile üretiliyor. Türkiye'de ve Avrupa Ülkeleri'nde kullan lan standart kalite güvence belgelerinin sahibiyiz. Sat fl Sonras Hizmet Yeterlilik ve Garanti Belgeleri ise tüketicilerimize verdi imiz de eri gösteren ve tüketicimizi daha üretim aflamas ndan bafllayarak koruma alt na alan belgeler. Is yal t m n gerçeklefltirdi iniz büyük projelerden örnekler verebilir misiniz? Pakpen yurtiçi ve Pakpen D fl Ticaret ile yurtd fl nda Pakboard birçok projede kullan l yor. Bu projeler aras nda; Silivri Abelia Konaklar (7500 m 2 ), Bursa Jandarma Komutanl (2000 m 2 ), Çerkezköy Kumlugeçit Bloklar (5000 m 2 ), Çatalca MÇ Bloklar ( m 2 ) yer al yor. Is yal t m sektörünün en önemli sorunlar nelerdir? Çözüm önerilerinizden ve beklentilerinizden k saca bahseder misiniz? Tüketicinin yeterli bilince sahip olmamas önemli bir sorun teflkil ediyor. Türkiye de yal t m bilinci maalesef henüz tam yerleflmedi. Geliflmifl ülkeler ile karfl laflt r ld nda daha yolun bafl nday z. Sektörün en önemli sorunu ise tüketicinin nerede, hangi yal t m malzemesini do ru olarak kullanaca n bilmiyor olmas. Çözüm yolu ise bilinçlendirme faaliyetlerinden geçiyor. Derneklerin tüzüklerinde de yer alan bu çal flmalar sayesinde yal t m daha da önemli bir rol oynayacak, hem tüketici hem de Türkiye kazanacak. Size nas l ulaflabiliriz? Bölge müdürlükleri adres ve telefonlar Bize web adresimizden ulaflabilirsiniz. Bölge müdürlüklerimizin irtibat bilgileri ise flöyledir: stanbul Bölge Müdürlü ü Adres: Sahray cedid Mah. Halk Sok. No:40-A Kad köy - stanbul Tel: (pbx) Fax: Konya Bölge Müdürlü ü Adres: Vatan Caddesi No:30/A Konya Tel: (pbx) Fax: Ankara Bölge Müdürlü ü Adres: Turan Günefl Bulvar No: 75/8 9 Y ld z - Ankara Tel: (pbx) Fax: Antalya Bölge Müdürlü ü Adres: Alt nova Yenigöl Mah. Serik Cad. No:94 Antalya Tel: (pbx) Fax: zmir Bölge Müdürlü ü Adres: Akçay Caddesi. NO:231/B Gaziemir - zmir Tel: (pbx) Fax: D fl Ticaret A.fi. Adres: Sahray cedid Mah. Halk Sok. No:40-A Kad köy - stanbul Tel: (pbx) Fax:

11 RÖPORTAJ METEOROLOJ UZMANI PROF. KADIO LU NDAN ÇOK ÖNEML UYARILAR Yal t m n büyük bir ihtiyaç oldu unu ekonomik, çevre ve ahlaki yönleri ile göstermeliyiz. Havan n ne durumda oldu unu dinlettiren samimi sesi, Havadan Sudan sohbetleri ve yaz lar yla halk ayd nlatmay misyon edinmifl bilim adam m z Prof. Dr. Mikdat Kad o lu, bu ay XPS Bülten okurlar na seslendi. Kad o lu, küresel iklim de iflimi, ülkemizi ve dünyay bekleyenler, al nmas gereken önlemler ve enerji tasarrufunda s yal t m n n önemi hakk ndaki sorular m z yan tlad ; firmalara, STK lara ve hükümete önemli mesajlar verdi. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendimden bahsedecek öyle özgün pek bir fleyim yok do rusu. K sa künye olarak hep kendimi Mikdat Kad o lu-trabzon olarak tan t r m. TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisli i Bölüm Baflkanl, stanbul Valili i ile stanbul Büyükflehir Belediyesi ne afet yönetimi konusunda dan flmanl k, Aç k Radyo da ve 24 TV de çevre-meteoroloji konusunda programlar, seminerler, kitaplar, Hürriyet gazetesine Havadan Sudan bafll yla köfle yaz lar Nas l zaman ay r yorsunuz bu kadar çok çal flmaya? Hepsini s rayla yap yorum. Baz lar birbirinin tekrar zaten. Akademisyen olarak kendimizin iflvereniyiz bir bak ma. stersem dersime girer sonra da çay m içip yan gelir okulda yatar m ama içim rahat etmez. Bilgiyi yaymak, halk ayd nlatmak, ülke sorunlar na çözümler gelifltirmek vb. okul d fl ifller ile mutlu oluyorum. Bofl zamanlar n z nas l de erlendiriyorsunuz? Neler yapmaktan hofllan rs n z? Özellikle kendime bofl zaman b rakm yorum. Hayat k sa ve yap lacak çok fley var. Bofl kal nca aynen bilgisayarlar n ekran koruyucusu 10 gibi uykum geliyor ve hemen enerji tasarruf moduna geçiyorum sanki. Bu nedenle bofl zamanlar mda uyuyorum diyebilirim. Sabah uykusunu çok severim. Hafta sonlar nda sabah kalkmadan önce 3-5 gazeteyi yatakta okumak en hofluma giden fleydir. Literatürde olmasa da kamuoyunda küresel s nma ve küresel iklim de iflikli i kavramlar birbirine kar flt r l yor. Bu kavram kargaflas na aç kl k getirebilir misiniz? nsanl n son yüz elli y l içinde karada ve suda yapt ve hâlâ yapmakta oldu u tahribat n bir sonucu olarak toprak ve su ile birlikte havan n da bileflimi önemli ölçüde bozuldu. Art k h zla artan sanayi ve yerleflim bölgelerinden ç kan sera gazlar ile çevre ve atmosfer büyük miktarda kirlenmekte ve küresel ölçekte havan n s nma e ilimi, f rt nalar n takip etti i yollardaki farkl laflma, ya fl n fliddeti ve tipi vb. giderek ve h zla de iflmekte. Di er bir deyiflle küresel s nma, küresel iklim de iflimi semptomlar ndan sadece biri. Küresel iklim de iflikli inin Türkiye ye etkileri neler oluyor ve ileriki y llarda bizi nas l günler bekliyor? Dünya genelinde olmak üzere küresel iklim de iflimi nedeniyle sadece son 100 y lda yer seviyesindeki ortalama hava s cakl 0,6 C artt ve günümüzde artmaya devam ediyor. Bu art fl n gelecek 40 y l içindeki her 10 y lda 0,1 C.den daha fazla bir miktarda olaca tahmin ediliyor y l na kadar Türkiye de ise s cakl klar k fl n 2 C, yaz n ise 2 ila 3 C artacak. Ya fllar k fl n az bir art fl gösterirken yaz n yüzde 10 ila 15 azalacak. Ülkemizde küresel iklim de iflimi sonucu artmas beklenen problemleri; kurakl k, ani seller ve deniz suyu seviyesinin yükselmesi gibi üç genel bafll k alt nda toplayabiliriz. Kurakl k artmas demek; az ya fl, daha çok günefl, s cak hava dalgalar n n daha uzun süreli ve fliddetli geçmesi, daha fazla böcek ve haflere üremesi, susuzluk ve k tl k yaflanmas, daha s k ve uzun süreli orman yang nlar anlam na gelir. Ani seller ile k sa süreli fakat y k c, sel bask nlar nda da art fllar olacakt r. Bunlar da daha fazla göçe ve sosyo-ekonomik olaylara neden olabilir.

12 S cak geçen yaz aylar ile birlikte klima ihtiyac da giderek art yor? Elektrik enerjisinden tasarruf etmek için ne gibi önlemler al nmal? Bu önlemler içerisinde s yal t m n n önemi nedir? Bir yerdeki mesken ve iflyerlerinin s tma ve so utmaya yönelik enerji talebi, büyük ölçüde hava koflullar na ve nüfus yo unlu una ba l. Günümüzde küresel s nmayla flehirler daha s cak bir hale geldikçe yaz n elektrik sistemi klima kullan m ndan dolay oluflan yüklenmeleri kald ram yor. Yazlar n küresel iklim de iflimi sonucunda flimdiye kadar görülmemifl afl r s caklarla geçmesi klima sat fllar, elektrik kesintileri kadar sera gaz üretimimizi de art r yor. Türkiye nin son zamanlardaki talep art fl yla birlikte dünyan n 4. büyük klima pazar haline geldi i söyleniyor. flte bu aflamada yal t m n önemini bir kez daha gündeme getirmemiz gerekiyor. Çünkü yap yal t m için yap lan harcama, sa lad enerji tasarrufu sayesinde en fazla dört y lda kendini amorti ediyor. Bu y l Türkiye yi nas l bir k fl bekliyor? IRI merkezinin iklim tahminlerine göre Kas m 2007 ile Nisan 2008 aras nda ülkemizdeki ya fllar n mevsim normalleri civar nda olmas bekleniyor. Hava s cakl klar n n ise Kas m 2007 Nisan 2008 aylar ndaki günlerin say olarak yaklafl k yar s na yak n n n mevsim normallerinin üzerinde, üçte birinin mevsim normalleri civar nda ve dörtte birinin ise mevsim normallerinin alt nda geçmesi bekleniyor. Bu arada ya fl miktar normali civar nda olmas na ra men ya fl n daha çok ya mur olaca na dikkat edilmeli!.. Yani su tasarrufuna devam. klim de iflikli ine karfl bireysel olarak neler yapabiliriz? Tüm dünyada, küresel iklim de iflimine karfl bireylerin almas gereken önlemler tart fl l yor. Örne in bireylerin öncelikle yapmas gereken temel fleyler flunlard r: 1. Bilgilen 2. A aç dik 3. Enerjiden tasarruf et 4. Elektrikli aletleri dü mesinden kapat 5. Al flveriflini oldu un yerde yap 6. Daha az ve k sa mesafelere seyahat et 7. Günefl enerjisi kullan 8. Yemek piflirmeyi ö ren ve evde ye 9. Az tüket, yeniden kullan, geri döndür 10. Karar vericilere iklim de iflimi problemine karfl duyarl oldu unu bildir Di er önerilerden baz lar ise flöyledir: Evinize s yal t m yapt r n. Çift caml pencere kullanmak, yaz n genifl perdelerle evinizi günefl fl nlar ndan korumak enerji sarfiyat n z ve emisyon miktar n azalt r. Geleneksel ampul yerine, kompakt flüoresan ampul (CFL) kullan n. Çamafl rlar n z, kaynar suda de il, l k suda y kay n. Makine dolmadan y kamay n. flyerinize yürüyerek gidin ya da otomobil yerine toplu tafl may tercih edin. Evinizi havaland rmak için kliman z çal flt rmak yerine pencereyi aç n. Yaz n kliman z birkaç derece daha yüksek, k fl n da termostat n z birkaç derece daha düflük ayarlay n. K fl n pencereleri açmak yerine s t c y k s n. Faturalar n z internet üzerinden ödeyin. Bu flekilde fatura dökümleri için harcanan kâ t tüketimi azalacak ve bunlar n adresinize tafl nmas için kullan lan yak t tüketimi düflecektir. Et yerine sebze tüketin. Hayvanc l k sektörü, büyükbafl hayvanlar n tükettikleri yiyeceklerin üretimi ve hayvanlar n ç kard klar gazlar nedeniyle en yüksek karbon sal m na neden olan sektörlerden biri. Evinize yak n yerlerde üretilen yerli mal g dalar sat n al n. Sofran za gelene kadar tüm ülkeyi kat eden sebze, meyve, et ve süt gibi ürünler yüzünden harcanan benzin miktar n düflünün. Bahçenize bambu vb. a açlar ekin. Bambular bahçe bitkilerinden çok daha fazla karbon dioksit emer. Televizyon, bilgisayar gibi elektronik eflyalar n z bekleme (stand-by) konumunda b rakmay n, kapat n. Kullan lm fl kâ tlar n z geri dönüflüme gönderin. Gereksiz paketleme yapt rmay n. Naylon torba kullanmay n. Otomobilinizde yaln z seyahat etmemeye çal fl n. Su ve enerji tasarrufunu bir yaflam tarz haline getirin. Daha az tüketin, daha çok paylafl n, geri döndürün ve yeniden kullan n. Lütfen! Bu tür bireysel önlemleri art k küçümsemeyin. Tavsiye edilen bu tür küçük önlemleri milyonlarla çarp p sa lanacak olan su ve enerji tasarrufunu düflünün. Bir de bu tür önlemleri yaflam boyu milyonlarca insan n uygulad nda ortaya ç kacak tasarrufu ve ekonomik kazanc düflünün. Yoksa yaz n içmek için ihtiyaç duyabilece imiz su ile bugün araba y kamak ya da çim sulamak gibi büyük bir yanl fl sürdürmeyi mi tercih edersiniz? Unutmay n, suyu ne kadar ekonomik kullan rsak, kurakl n etkisini o kadar azaltabiliriz. Yine unutmay n kiflisel tercihlerinizin küresel iklim de iflimi ve bizi yönetenlerin üzerinde büyük etkisi var. Bu nedenle, tercihinizi lütfen bugünden yar n düflünerek do ru yap n Küresel s nmaya karfl kamuoyunda yal t m bilincinin artmas ve yal t m n yayg nlaflmas için neler yap lmal? Art k s yal t m n n sadece k fl aylar nda verimli flekilde s nmay de il; yaz aylar nda da çok fazla enerji tüketmeden serinlemeyi sa lad n n kamuoyunun fark na varmas sa lanmal. Bu nedenle yaz n afl r s caklarda sadece klimayla de il daha çok yal t m yapt rarak serinlemelinin faydalar somut örnekler ile anlat lmal. Ayr ca böylece, konfor ve enerji tasarrufu sa lanmas ile birlikte hava kirlili i ve sera gazlar n n azalt lmas nda da s yal t m n n yeri ve öneminin çok büyük oldu u ifllenmeli. Türkiye'de flimdi etkin enerji tasarrufu politikalar uygulanmazsa gelecekte büyük enerji ve çevre sorunlar ile karfl karfl ya kalaca m z kesin. Bu nedenle, gereksinim duyulan, enerji verimlili ini destekleyecek, çevreyi koruyacak iklim koruma temelli politikalar n gelifltirilmesi gerekiyor. Yani, art k yal t m n bir zorunluluktan da öte büyük bir ihtiyaç oldu unu kamuoyuna ekonomik, çevre ve ahlaki yönleri ile göstermeliyiz. Bunun için de klasik yöntemler ile yap lan reklam ve bilinçlendirme kampanyalar n n gelifltirilmesi, risk alg lama yöntemlerinin yal t m n yararlar n n alg lanmas için de kullan lmas gerekiyor. 11

13 TEKN K YAZI Is yal t m plakas XPS in imalat nda hücre yap s n n önemi Bölüm I in Özeti ve Bölüm II Plastik esasl bir yal t m malzemesi olan XPS (Extruded Poly Styrene), ayn zamanda en iyi basma mukavemetine sahip bir s yal t m malzemesidir. Günümüzde halen, XPS ürününün teknik özelliklerinin yo unluk ile do ru orant l olarak de iflti i konusunda yan lt c bilgi dolaflmaktad r. Bu yaz da, XPS levhalar n n di er s yal t m levhalar na göre tercih edilme nedeni olan s yal t m ve basma mukavemeti özelliklerinin asl nda yo unlukla de il, imalat s ras nda kontrol edilebilen hücre yap s ndan kaynakland anlat lmaktad r. XPS levhalar ndan istenilen termal ve fiziksel özellikleri elde edebilmek için hücre yap s ndan baflka parametreler de etkilidir. Örne in; yo unluk, fliflirici gaz miktar, aç k hücre say s gibi. Ancak bu yaz da, tüm bu parametrelerin sabit ve zaten üretim teknolojisi gere i olmas gerekti i seviyelerde oldu u kabul edilip, sadece üretim s ras nda hücre yap s n n de ifltirildi i varsay lmaktad r. XPS malat Teknolojileri XPS imalat nda yayg n olarak kullan lan iki tür teknoloji vard r. Atmosferik ve vakumlu diye adland r lan iki ayr teknolojide kullan lan hammadde ve ekipmanlar hemen hemen birbirinin ayn d r. Vakumlu teknolojinin proses ak fl nda ilave olarak vakum ortam yarat lmaktad r. Vakum ortam n n hücre yap s üzerinde olumlu etkisi vard r. Hücre Geometrisi Ekstrude Polistirenin hücresel geometrisi, pentagonal dodekahedron veya kesik oktahedron diye tan mlanmaktad r. Hücrenin, duvar veya zar diye adland r lan, yaklafl k olarak 12 yüzeyi vard r. Her bir duvar n ise 4 6 kenar vard r. Hücre yönü ile imalat yönü aras nda bir iliflki bulunmaktad r. malat s ras nda hücre büyüklükleri X, Y ve Z yönlerinde ayr ayr ölçülmektedir. Ölçmek için, 12 MEHMET BEZZAZO LU ZOCAM Tic. ve San. A.fi. Plastik Tesisleri Müdürü parmak büyüklü ünde ve dikdörtgenler prizmas fleklinde kesilen ve X,Y,Z yönleri iflaretlenen numune mikroskop alt na konulur. Kamera vas tas yla ekrana yans t lan görüntü üzerindeki 4 cm uzunlu undaki çizgiyi kesen hücre say s belirlenir. Bu say formülde yerine konularak istatistikî metodla hücre büyüklü ü tespit edilir.(bkz. fiekil 1 ) fiekil 1- Hücre yönlerinin gösterimi Hücre Durufl fieklinin Etkileri Her üç yönde yap lan ölçümler sonucunda X,Y,Z yönündeki hücre büyüklükleri belirlenir. Hücrenin durufl yönünün ekstrude polistrenin s yal t m özelli i ve basma mukavemeti de erleri üzerinde çok büyük etkisi vard r. (Bkz. fiekil 2) Hücreyi bir yumurtaya benzetecek olursak; yat k yumurta, dik yumurtaya k yasla daha çabuk k r l r. Yat k yumurtalarla dolu bir XPS levhas n n basma mukavemeti, dik yumurtalarla dolu bir levhaya k yasla daha düflük ç kacakt r. Is iletkenli i aç s ndan da bunun tersi olarak, yat k yumurtalarla dolu bir levhan n s yal t m özelli i daha iyi olacakt r. deal olarak yumurtalar n küre flekline yak n olmas, hem basma mukavemeti hem de s yal t m özelli inin iyileflmesini sa layacakt r. Vakumlu teknolojilerde, fliflirmenin sadece fliflirici gaz ile de il vakum yard m yla da yap lamas nedeniyle, hücreler atmosferik teknolojilere göre daha küresel olmaktad r. Kal ptan ekstrüzyonla ç kan XPS levhas n, konveyörle as larak çekersek hücreler yat klaflacakt r. Tersine, kal ptan ç kan levhan n h z n düflürerek kal ba do ru bast r rsak hücreler dik yumurta fleklini alacaklard r. fiekil 2- Hücre yönleri Basma Mukavemeti Is Yal t m Özelli i (a) Yat k yumurta fleklinde dizili hücreler (b) Dik yumurta fleklinde dizili hücreler (c) Küresel dizili hücreler (a) Kötü yi fiekil (b) yi Kötü (c) yi yi

14 Hücre Say s n n Etkileri Hücre say s ile XPS plakas n n s yal t m ve basma mukavemeti özellikleri aras nda iliflki vard r. Ayn hacim içerisindeki hücre (yumurta) say s artt kça XPS plakas n n s yal t m ve basma mukavemeti özellikleri iyileflecektir. Hammaddeye kat lan hücre bölücü (nucleating agent) katk larla (talk) hücre say s ayarlanabilmektedir. Mamul Kal nl n n Hücre Yap s na Etkisi XPS plakas n n kal nl, hücre yap s n etkiler. XPS levhalar nda s yal t m özelli ini art rmak için: 1- Hücre duvarlar n n say s art r lmal d r. 2- Hücre kenarlar n n say s art r lmal d r. 3- Hücre duvarlar n n parlakl art r larak radyasyon yoluyla s iletimi azalt lmal d r. hücrelerin durufl flekilleri, imalat sonras boyutsal hareketlerini belirler. 30 mm.den ince levhalardaki hücre durufllar n n X yönünde büyük, Y yönünde küçük oldu unu söylemifltik. Bu levhalar daha çok Y ve Z yönünde büyürler. Hücreler, yeterince uzad klar için X yönünde 30 mm.den daha düflük kal nl kta olan levhalarda, levhalar kal ptan sündürülerek ç kaca için, X-yönünde uzam fl hücreler görülecektir mm. kal nl ktaki levhalardaki hücreler daha uniform bir görünümde olacakt r mm. kal nl ktaki levhalar n, levha kal ba do ru bast r larak çekilece i için, Z- yönüne uzam fl hücreleri görülecektir. Ayn flekilde, levhan n kal nl k yönündeki hücre büyüklükleri de ifliklik gösterecektir. 50 mm. ince levhalarda yüzeylere yak n yerlerde hücreler küçük, iç k s mlarda ise büyüktür. 50 mm. kal n levhalarda ise bunun tersidir. Vakumlu teknolojilerde flekillendirme bölgesinde kullan lan merdaneler nedeniyle yüzeydeki sürtünmeler, atmosferik teknolojilerde kullan lan sabit ütülere k yasla daha az olmakta ve dolay s yla vakumlu teknolojilerde üretilen ürünlerin hücre yap s kesit boyunca daha homojen da lmaktad r. Hücre Yap s n n Is Yal t m Özelli ine Etkileri Homojen hücre yap s na sahip XPS levhalar nda üç çeflit s iletimi oluflmaktad r. 1. Kondüksiyon: Kat polimerden s iletimi ( %50) 2. Konveksiyon: Her bir hücrenin içerisinde hapsedilen gaz arac l yla s iletimi ( %25) 3. Radyasyon: Köpük içerisinden çevreye yay lan s ( %25) Kapal hücre içerisine hapsedilen gaz miktar çok az oldu undan, konveksiyon yoluyla s tafl n m ihmal edilebilir düzeydedir. Is iletkenli i ile levha yo unlu u aras ndaki iliflki, fiekil 3 deki grafikte görülmektedir. Burada görüldü ü gibi yo unluk art fl belli bir noktadan sonra s yal t m özelli ini kötülefltirmektedir. Çünkü yo unluk art r ld kça hücreler içerisindeki gaz n etkisi kaybolur ve köpük de il kat bir levha oluflur. Kat levhadan s, kondüksiyon yoluyla daha çok tafl n r. Is letkenli i (W/m 0 K) Hücre Yap s n n Basma Mukavemeti Üzerindeki Etkisi Hücre yap s n n, basma mukavemeti üzerindeki etkisi oldukça fazlad r. Dik duran yumurta örne inde oldu u gibi, Z-yönündeki hücrelerin daha büyük olmas basma mukavemetinin daha iyi oldu unu gösterir. X- yönündeki hücrelerin büyük olmas ise basma mukavemetinde bir zay fl k göstergesidir. (Bkz. fiekil 2) Hücre Yap s n n Boyutsal Özellikler Üzerindeki Etkisi Buraya kadar aç kland gibi, XPS hücreleri, imalat sonras genellikle yumurta fleklinde elipsoid bir yap ya sahiptirler. Bu durumu bilince, XPS levhalar n n imalat sonras boyutsal davran fllar n tahmin etmek kolaylaflmaktad r. Yumurta görünümündeki hücreler, do al olarak en az dirençle karfl laflt klar en küçük çaplar do rultusunda büyüyerek olabildi ince küresel bir görünüme ulaflmaya gayret ederler. Her bir hücrenin bu yöndeki hareket etme iste i olaca ndan, komflu hücrelerin bu yöndeki hareketleri, domino etkisiyle ço alacakt r. Hücrelerin hareketleri ise XPS levhalar n n imalat sonras genleflmeleri veya büyümelerini sa lamaktad r. XPS levhalar n n kal nl ve bünyesindeki Yo unluk (kg/m 3 ) fiekil 3- XPS levhalar nda yo unluk ve s iletkenli i büyüme pek görülmez. 30 mm.den kal n levhalardaki hücreler Z yönünde daha büyük, X yönünde ise küçüktürler. Bu levhalar n daha çok imalat yönünde, X yönünde, büyüdükleri görülür.burada bahsedilen boyutsal de iflimler mikro düzeyde olup, XPS levhalar için standartlarda verilen toleranslar n çok alt ndad r.ts EN13164 Is Yal t m Mamulleri - Binalar için - Fabrikasyon Olarak Ekstrüzyonla mal Edilen Polistiren Köpük (XPS) standard na göre toleranslar: Kal nl k : + 2 mm., - 2 mm. (50 mm.den küçük kal nl klarda) Genifllik : + 8 mm., - 8 mm. Boy : +10mm., -10 mm. Sonuç Özetle, ürünler ayn yo unlukta olduklar halde, üretim s ras nda hücre yap lar n n farkl oluflmas nedeniyle, birbirinden oldukça farkl teknik özelliklere sahip olabilirler. XPS sat n al n rken dikkat edilecek temel kriter, ürünün yo unlu unun az ya da çok olmas de il, s yal t m ve basma mukavemeti ihtiyac n z n ne oldu udur. Ürünün yo unlu u, hücre yap s na göre daha kolay ölçülebilir, fakat güvenilir bir sonuç vermez. Güvenilir bir sat n alma için yap lmas gereken fley, üretici firman n garanti etti i ürün etiket bilgilerinin bu bilinçle kontrol edilmesidir. 13

15 KONUK YAZAR Binalarda Enerji Verimlili i B. Hakk BUYRUK Bina ve Ulafl mda Enerji Verimlili i fiube Müdürü V. Sanayi %40 Girifl Bina sektörü, yaln zca ekonomik ve sosyal aktiviteler üzerinde de il ayn zamanda do al çevre üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, binalar ekonomik sektörde en uzun ömürlü ürünlerden biridir. Mevcut binalar n enerji verimlili inin iyilefltirilmesi için yap lan uygulamalar ekstra maliyet getirmekle birlikte, enerji maliyetlerinin azalt lmas ile genellikle k sa ve orta vadede geri kazan l r. Binalar n ve bina aktivitelerinin çevresel performans n n iyilefltirilmesi, sektörün çevre üzerindeki etkisinin azalt lmas bak m ndan önemlidir. Ülkemiz bina sektörü 2006 y l verilerine göre 23,9 Mtep tüketim miktar ile sanayiden sonra en fazla enerji tüketiminin gerçekleflti i sektördür ve bu miktar nihai enerji tüketiminde %31 paya karfl l k gelmektedir. Elektrik tüketiminde ise bina sektörü %49 luk bir paya sahiptir. Binalarda elektrikli cihazlar ve ayd nlatma amaçl elektrik tüketimi; kullan m amac na, doluluk oran na ve benzer faktörlere göre de iflmektedir. Yap lan araflt rmalar konutlardaki enerji tüketim pay n n yaklafl k %15 inin elektrik enerjisi ve %85 inin s tma ve s cak su sa lama amac yla kullan ld n göstermektedir. Enerji D fl %5 Konut & Hiz. %31 Tar m %5 Ulaflt rma 19% Enerji ihtiyac n n %73 ünü (2006 verilerine göre) ithal enerji ile karfl layan ülkemizde, enerji tasarruf potansiyelinin yüksek olmas nedeniyle özellikle binalar n s t lmas amac yla tüketilen enerjinin azalt lmas yönünde yap lan çal flmalar öncelikli konular aras nda yer almaktad r. statistikî bilgilere göre; ayn iklim koflullar nda ve ayn kullan m alan na sahip bir konutun enerji tüketiminin Fransa, Almanya, ngiltere, sveç gibi ileri ülkelere göre 2 3 kat fazla olmas ülkemizde özellikle s yal t m n n yeterince önemsenmedi inin bir göstergesidir. Yasal Düzenlemeler Ülkemizde bina sektöründeki bu önemli tasarruf potansiyelinin geri kazan lmas için yasal düzenlemelerin iyilefltirilmesine ihtiyaç duyulmufl ve bu amaçla TS 825 Binalarda Is Yal t m Kurallar Standard ile Bay nd rl k ve skân Bakanl n n Is Yal t m Yönetmeli i AB yasal düzenlemelerine uygun hale getirilerek 2000 y l nda yürürlü e konulmufltur. TS 825 Standard ve Is Yal t m Yönetmeli i, daha iyi konfor flartlar nda yaflam ve binalardaki enerji tüketiminin azalt lmas yönünden at lm fl önemli bir ad md r. nflaat sektörünün son y llarda canlanmas, kamu ve özel sektör inflaat yat r mlar n artt rm fl, inflaat yat r mlar katma de ere dönüflmüfltür. Bina stokuna 2002 y l nda toplam adet ( m2), 2003 y l nda adet ( m2) ve 2004 y l nda ( m2) yeni bina ilave olmufltur. Bina stokundaki bu art fl dikkate al nd nda, yeni yap lar n Is Yal t m Yönetmeli i ne uygun olarak infla edilmesi ile önemli oranda enerji tasarrufu sa lanabilecektir. Ancak s yal t m konusunda kamuoyunun yeterince bilinçli olmamas ve denetim konusunda eksikliklerin bulunmas nedeniyle yönetmeli in etkin uygulanamad görülmektedir. H zl kentleflme süreci içerisinde yeni yerleflim alanlar n n önemli bir k sm ruhsats z ve dolay s yla enerji verimlilik standartlar na uygun olmadan bilinçsizce infla edilmektedir. Denetleme organlar n n erifliminden uzak kentsel alanlar n büyük bir bölümü, bina sektöründe enerji verimlili ini düflürmekte ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle bireylerin bütçesi olumsuz etkilenmektedir. Bina inflaat n n, ilgili standart ve yönetmeliklere uygunlu u belirli aflamalarda yetkili birimlerince denetlenmeli ve uygun yap lmayan binalara ruhsat verilmemelidir. Ayr ca yönetmeli in mevcut binalarda yap lacak büyük çapl tadilatlar kapsamas nedeniyle tadilat ve yenilemeler, enerji verimlili i önlemlerinin uygulanaca birer f rsat olarak kullan lmal d r. Enerjinin verimli kullan lmas amac yla son y llardaki en önemli geliflme 2 May s 2007 tarihinde 5627 say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Enerji Verimlili i Kanunu dur. Bu kanun ile ülkemizde, enerjinin etkin kullan lmas, israf n önlenmesi, enerji maliyetlerin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmas amaçlanm flt r. Kanun, di er sektörlerin yan s ra bina sektörüne yönelik yeni uygulamalar ve yaklafl mlar da beraberinde getirmektedir. Kanun uyar nca, toplam inflaat alan en az m2 veya y ll k enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar n, hizmet binalar n n ve kamu kesimi binalar n n yönetimlerinin, yönetimlerin bulunmad hallerde bina sahiplerinin, enerji yöneticisi görevlendirmesi veya enerji yöneticilerinden hizmet almalar gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak E E Genel Müdürlü ü taraf ndan 2 hafta süreli Bina Enerji Yöneticisi E itimleri bafllat lm flt r. Ayr ca söz konusu kanun ile toplam inflaat alan yönetmelikte belirlenen mesken amaçl kullan lan binalarda, ticarî binalarda ve hizmet binalar nda uygulanmak üzere mimarî tasar m, s tma, so utma, s yal t m, s cak su, elektrik tesisat ve ayd nlatma konular ndaki normlar, standartlar, asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji performans na iliflkin usûl ve esaslar içeren bir yönetmelik haz rlanmas ve mal sahibi taraf ndan bina al m sat m ve kiralamalar nda al c ya veya kirac ya verilmek üzere Enerji Kimlik Belgesi nin düzenlenmesi hususlar nda da yasal zorunluluk getirilmektedir. 14

16 Enerji Verimlili i Kanunu nu ile binalar n enerji performans n n iyilefltirilmesine yönelik getirilen düzenlemeler ayn zamanda 16 Aral k 2002 tarihinde yürürlü e giren AB Bina Enerji Performans Direktifi nin (Directive on Energy Performance for Building-2002/91/EC) hedefi ile de örtüflmektedir. Bu kapsamda, Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i nin bir tasla haz rlanm fl olup bu yönetmelikte; d fl iklim flartlar, iç mekân gereksinimleri, yerel koflullar ve maliyet unsurlar da dikkate al narak, binalarda enerji performans kriterlerinin ve uygulama esaslar n n belirlenmesi, enerjinin verimli ve etkin kullan lmas, israf n önlenmesi ve çevrenin korunmas na yönelik düzenlemelerin yap lmas amaçlanm flt r. Yönetmelikte, binalarda enerjinin verimli kullan lmas kapsam nda afla da verilen bafll klar alt nda düzenlemelere yer verilmifltir. Mimari Proje Tasar mlar nda Enerji Verimlili i, Yenilenebilir Enerji ve Pasif Mimari Uygulamalar, Is Yal t m Projesi Uygulama Esaslar, Is Yal t m Raporu, Asgari Is Yal t m ve Is Köprüleri, Is yal t m projesinde yap ve yal t m malzemelerinin standarda uygunlu u, Havaland rma, Asgari Hava Sirkülasyonu ve S zd rmazl k, Elektrik Tesisat ve Ayd nlatma Sistemleri, Da t m Düzenekleri ve S cak Su Tesisleri, Enerji Kimlik Belgesi örne i ve Enerji Kimlik Belgesinde bulunmas gereken bilgiler Merkezi Is tma Sistemi, Kazan Daireleri, Bacalar, Radyatörler ve Otomatik Kontrol Sistemi Y ll k Enerji htiyac, Tüketim Kayd çin Donan m, Is ile kmalde Giderlerin Da t m, Özel Durumlarda Gider Da l m TS 825 Standard ve Is Yal t m Yönetmeli i, daha iyi konfor flartlar nda yaflam ve binalardaki enerji tüketiminin azalt lmas yönünden at lm fl önemli bir ad md r. yi bir denetleme sa land takdirde her y l infla edilen ortalama 75 milyon metrekare (D E istatistikleri) civar nda bina alan n n daha az enerji ile s nmas, so utma yap lan binalar n da daha az enerji ile so utulmas sa lanm fl olacakt r. TS 825 standard na uygun yap lan binalar n s t lmas için tüketilen enerji miktar, yal t ms z veya eksik yal t ml binalara göre yaklafl k % 50 daha az olmaktad r. Bu da yeni yap lacak binalardaki enerji tasarrufunun y lda yaklafl k 300 milyon dolar seviyesinde ulaflmas demektir. Mevcut binalardaki toplam enerji tasarruf potansiyelinin ise 2-3 milyar dolar civar nda oldu u tahmin edilmektedir. Binada enerji ihtiyac n n azalmas daha küçük kapasitede kazan seçilmesi, tesisat n ve radyatör boyutlar n n küçülmesi demektir. Is tma tesisat nda kapasite küçülmesi ile do al olarak ilk yat r m maliyeti de azalmaktad r. D E nin 1998 y l verilerinden bina stokumuzun yal t m ile ilgili göstergelerine bak ld nda mevcut binalardaki yal t m uygulamalar n n oldukça yetersiz oldu u görülmektedir. Konutlar %88 oran nda tek caml, %12 oran nda çift cam ve yal t ml caml d r. AB ülkelerinde çift cam kullan m %50 nin üzerindedir (Finlandiya, sveç %100, Danimarka ve rlanda da %80). Ülkemizdeki konutlar n %10 nunda çat yal t m bulunmakta olup, AB ülkelerinde bu oran %40 n üzerindedir. Kamu binalar nda %62 oran nda tek cam ve %36 oran nda çift caml pencere kullan lm fl, %28 oran nda çat yal t m uyguland belirlenmifltir. Yerli olarak üretilen sobalar n test edilmesi sonucunda, yanma verimlerinin son derece düflük oldu u tespit edilmifltir. Benzer olarak kalorifer kazanlar nda da tasar mdan kaynaklanan verim düflüklüklerinin yayg n oldu u bilinmektedir. Kalorifer kazanlar n n iflletme verimsizli i de düflünüldü ünde kay plar daha da artmaktad r. Ülkemizdeki kaloriferli konutlar n, %54 ünde yak t olarak kömür, %17 sinde ise do algaz kullan lmaktad r. Bu nedenle kömürlü kazanlar n halen a rl kl olarak kullan lmas ve kömürün kompleks yanmaya sahip olmas nedeniyle özellikle kömürlü kazanlarda enerji verimlili i yüksek yeni teknolojilerin uygulanmas gerekmektedir. Bu kapsamda, 2005 y l nda Çevre ve Orman Bakanl taraf ndan Is nmadan Kaynaklanan Hava Kirlili inin Kontrolü Yönetmeli i yay mlanm flt r. Bu yönetmelik, s nmada kullan lacak yakma tesislerinin özelliklerini ve iflletilme esaslar n, yakma tesislerinde kullan lacak kat, s v ve gaz yak tlar n kalite kriterlerini ve uyulmas gerekli emisyon s n rlar n kapsamaktad r. Son y llarda yak t ve yakacaklar n üst s l de erlerinde %100 e yaklaflan yeni teknoloji ürünü üreteçler gelifltirilmifl; tüketim s l yüklere, iflletmeye ve zamana ba l olarak otomatik kontrol alt na al nm flt r. Geliflen bu teknoloji, s tmada düflük s cakl klarda yanma teknolojisine uygun maksimum verimli kazanlara yönelmifl, yo uflmal kazanlarla enerji ekonomisi sa lanm flt r. Bu geliflmede çevre dostu yak tlar n kullan m ve iklim konferans flartlar na uygun CO2 emisyonlar NOX, CO, sülfür s n rlar, eski klasik kazan devrini kapatm fl, modern kazan endüstrisini, yo uflmal kazanlar, baca tekniklerini ve en önemlisi verimli yanma teknolojisini gündeme getirerek, brülör üretiminde büyük aflamalar sa lam flt r. 20. yüzy lda tercih edilen 90/70 C s cak su sistemleri günümüzde orta kapasiteli bölgesel s tma dâhil yap larda 75/55 C ak flkanlara dönüflmüfl, s tafl n m nda zonlamalar, bas nçland rma, debi kontrollü pompaj sistemleri önem kazanm flt r. Özellikle s kay p ve kazanç hesaplar nda belirlenen mühendislik yüklerinin yap lan etütler ile gerekti inden fazla oldu u belirlenerek, kurulu güçlerin%30 35, iflletme yüklerinin ise %45 50 azaltman n mümkün olabilece i görülmüfltür. Bu ve benzeri verimlilik art fl üzerinde büyük etkisi olacak tüm uygulamalar n ülkemizde yayg nlaflt r lmas için baflta mühendislik ö rencileri olmak üzere konu ilgili tüm kifli ve kurulufllar n bilgilendirilmeleri, kiflilerin mevcut kullan m al flkanl klar n do ru kullan m al flkanl klar na dönüfltürmeleri ve enerji tüketen ekipman ve cihazlar sat n al rken enerji verimli olan tercih etmeleri ülkemizin enerji verimlili i ç tas n n yükseltilmesinde yararl olacakt r. 15

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Teknik. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i. M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi.

Teknik. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i. M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi. çinde yaflam faaliyetlerimizi sürdürdü ümüz konutlar, endüstri ve ulafl mdan sonra enerji tüketiminin en büyük oranda gerçekleflti

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ustan n sesine kulak ver

ustan n sesine kulak ver ustan n sesine kulak ver Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen Bitumex membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi Türkiye'ye getiren

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı