ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl"

Transkript

1 ÖZ GEÇMĠġ 1. Adı Soyadı: ERHAN METİN 2. Doğum Yeri / Tarihi: Çankırı / ĠletiĢim adresleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı / Çankırı 4. / 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl Ġlköğretim - Atatürk İlköğretim Okulu / Çankırı Ortaöğretim Sosyal Bilimler N.A.Öğretmen Lisesi / Çankırı Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans Tarih Eğitimi Selçuk Üniversitesi / Konya Tezli Yüksek Lisans Tarih Eğitimi Gazi Üniversitesi / Ankara Doktora Tarih Eğitimi Atatürk Üniversitesi / Erzurum Yrd. Doç. Dr. Atanma Tarihi: Mesleki Tecrübe ve Görev Yaptığı Kurumlar Görev Süreleri Görev Yaptığı Kurum / Yeri Görev 2012-Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü / Çankırı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü / Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü / Diyarbakır Kurumdaki Görevi Açıklamalar Yrd. Doç. Dr sayılı YÖK Kanununun 23. Mad Yrd. Doç. Dr sayılı YÖK Kanununun 23. Mad. Araştırma Görevlisi 2547 sayılı YÖK Kanununun 33/A maddesi Çankırı Araştırmaları Merkezi / Çankırı Koordinatör SGK / Sözleşmeli Karatekin Üniversitesi M.Y.O./ Çankırı Tarih Okutmanı 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu / 31.mad Ankara Üniversitesi Ç.M.Y.O. / Çankırı Tarih Okutmanı 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu / 31.mad Yapraklı Çok Programlı Lisesi / Çankırı Tarih Öğretmeni Ücretli (4.C ) 5.2 Yürüttüğü Ġdari Görevler BaĢlama Tarihi BitiĢ Tarihi Yürütmekte Olduğu Ġdari Görev Tanımı 01/08/2012 Halen Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı 1

2 6. BİLMSEL ÇALIŞMA VE YAYINLAR LİSTESİ 6.1)-Yapmış Olduğu Tezler: Yüksek Lisans Tezi: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinde Ermeni Meselesinin Öğretimi (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa SAFRAN ) Doktora Tezi: Tarih Eğitimi ve Dil: Tarihçilerin, Tarih Ders Kitabı Yazarlarının, tarih Öğretmenlerinin ve Öğrencilerin Tarihsel Dil Kullanımı (Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muammer DEMĠREL & Doç. Dr. Bahri ATA) 6.2)-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler: METĠN, Erhan, (2006), Cumhuriyet Halk Fırkası Raporlarında Çankırı, Data About Çankırı In The Documents Of The Political Party Republic and Public Çankırı Araştırmaları Dergisi, S. 1, yıl.1 ( Sayfa:19-35) METĠN, Erhan, (2006), Çankırı da Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin tarih Eğitimi Hakkındaki GörüĢleri, The Perceptions Of Hight School Students Studying In Çankırı Of History Education Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.1, Y.1 (Sayfa: ) METĠN, Erhan, (2007), Turizm Destekli Tarih Eğitimi, History Teaching Assisted With Tourism Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, S.8, Y.4 (Sayfa: ) METĠN, Erhan, (2007), Türkiye Tabiinden Çıkartılarak Sürgün Edilenler The Ones That Were Expatrıated From Turkısh Natıonalıty And Exıled durıng Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.2, Y.2 (Sayfa:48-79) METĠN, Erhan, (2008), Eğitim ve Sosyal Tarih Açılarından Mektep Kütüğü nün Önemi: Çankırı TaĢmektep Kütüğü Örneği ( ), Assesment Of School Registers in Terms Of History Of Education Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.3, Y.3 METĠN, Erhan, (2009) Kültürel Kimliğin Korunmasında Sözlü Tarih ÇalıĢmaları: Çankırı Örneği, Oral History Studies in Conservation of Cultural Identity: Çankırı Case, Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.4, Y.4 METĠN, Erhan, (2009), Çankırı Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin ve Görev Yapan Tarih Öğretmenlerinin Tarih Derslerinde Ermeni Meselesinin Öğretimine Yönelik GörüĢ ve DüĢünceleri, The Opininons of High School Students and History Teachers in Çankırı Towards The Instructions of Armenian Issue in History Courses Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Sayı:4 METĠN, Erhan, (2009), Lise Türkiye Cumhuriyeti Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinde Ermeni Meselesinin Öğretimi, The Teaching of The Armenian Issue In The Revolutıon History of The Turkısh Republıc And Kemalism Courses, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl:7, Sayı:14, s

3 METĠN, Erhan, (2010), Çankırı Liselerinde Görev Yapan Tarih ve Edebiyat Öğretmenlerinin Sözlü Tarih Hakkındaki GörüĢleri The Opinions Of Highschool History And Literature Teachers In Çankırı On Oral History, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:5 Sayı:5-6 METĠN, Erhan, (2011), Çankırı Liselerinde Tarihsel Dil Kullanımı, The Usage of Historical Language in Çankırı Highschools, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:6 Sayı:8, Aralık 2011/2 (53-76) METĠN, Erhan, (2012), Öğrencilerin Tarihsel Dil Kullanımında Algılama Sorunları: Anlamsal/Fonetik ÇağrıĢım Ve Kavram Kaybı, Student Perception Problems in the Usage of Historical Language: Semantic/Phonetic Association and Lose of Term, Jurnal of Social Studies Education Research, 2012:3(1), METĠN, Erhan, (2012), Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Dil Kullanımı, The Usage of Historical Language of History Teachers, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) )- Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan, bildiri kitaplarında basılan yayınlar: METĠN, Erhan, Çankırı nın Tarih Eğitimi ve Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Çankırı Valiliği 3. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri Kitabı (s ), (28-29 Eylül 2005) Çankırı METĠN, Erhan, Turizm Destekli Tarih Eğitimi, Balıkesir Üniversitesi II. Ulusal Turizm Kongresi Bildirileri Kitabı, (s ), (20-22 Nisan 2006) Balıkesir METĠN, Erhan, 19. Yüzyıla Kadar Çankırı, Yerel Araştırmalar Üzerine Yeni Yaklaşımlar Akademik Platformu, Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi (25-26 Ağustos 2006) Çankırı METĠN, Erhan, Yeni Turistik Destinasyonlarının GeliĢtirilmesinde Yerel AraĢtırmalar ve AraĢtırma Merkezlerinin Rolü ve Önemi, Sakarya Üniversitesi I. Ulusal Turizm Kongresi (7-8 Eylül 2007) (s ) Sakarya METĠN, Erhan, Kent Müzelerinin Turizm Sektörüne Katkısı, Balıkesir Üniversitesi III Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi (17-19 Nisan 2008) Balıkesir METĠN, Erhan, Lise T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinde Ermeni Meselesinin Öğretimi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (7-9 Ekim 2009) İstanbul METĠN, Erhan, Disiplinler Arası Bir Etkinlik: Sözlü Tarih ÇalıĢmaları (Tarih Ve Edebiyat Öğretmenlerinin Sözlü tarih Hakkındaki Görüşleri), An Interdisiplinary Activity: Oral History Studies (History and Literature Teachers Opinions on Oral 3

4 History),Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi I. Uluslar arası Tarih Eğitimi Sempozyumu, (15-18 Haziran 2010) Erzurum METĠN, Erhan, Tarih Bölümü Öğrencilerinin Tarihi ve Kültürel Eserler Hakkındaki Ġlgi ve Farkındalıklarının Ġncelenmesi, Milli Mücadelede İstiklal Yolu ve Çankırı Sempozyumu, Karatekin Üniversitesi, (21-23 Ekim 2010) Çankırı METĠN, Erhan, Tarih Öğretmenlerinin Sınıf Ġçerisindeki Tarihsel Dil Kullanımları, I. Uluslar arası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, Uşak Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı, (20-22 Eylül 2012) Uşak METĠN, Erhan, Lise Öğrencilerinin Tarihsel Dil Kullanımı, Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop Üniversitesi, (1-3 Ekim 2012) Sinop METĠN, Erhan, Ġlkokuldan Liseye Çanakkale Muharebeleri Konusunda Öğrencilerin Tarihsel Dil Kullanımı, V. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, (6-9 Haziran 2013) Çanakkale METĠN, Erhan, Türk Harp Tarihi Konularının Öğretiminde (Anlatımında) KarĢılaĢılabilen Algılama Sorunları: Çanakkale Muharebeleri, I. Uluslar arası Türk Harp Edebiyatı Sempozyumu, Çankırı Karatekin Üniversitesi, (1-3 Kasım 2013) Çankırı 6.4)-Kitaplar METĠN, Erhan, (2004), Tarih ve Kültür, Kayıkçı Matbaacılık, Çankırı METĠN, Erhan, (2006), Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi (Ders Notu), Revizyon Yayınevi, Ankara METĠN, Erhan, (2007), Türk-Ermeni ĠliĢkileri - Ermeni Meselesi, Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Yayınları, Çankırı METĠN, Erhan, (2008), Sözün Bittiği Yer: Çanakkale, Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi, Çankırı 6.4.1) Kitap Bölümleri METĠN, Erhan, (2007), ġabanözü (Birden çok yazarlı kitap çalışması), Şabanözü Belediyesi Kültür Yayınları, Çankırı (Kitap içerisinde hazırladığı bölümler: 18.yy la kadar ġabanözü Tarihi (Tarih Öncesi Devirlerde, Tarihi Devirlerde, Türk Ġslam Dönemi ve Osmanlı Hakimiyetinde ġabanözü), Coğrafya ve Ekonomi) METĠN, Erhan, (2007), Bölüm 57: Turizm Sektöründe Yerel Araştırmalar ve Araştırma Merkezleri Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde etmede Turizm Sektörü Özel Stratejiler ve Uygumlalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu, İstanbul 4

5 6.5)- Konuşmacı Olarak Katıldığı Konferanslar 6.5.1) Atatürk ün Siyasetçi KiĢiliği ve Devlet Adamlığı konulu Konferans, Tarih: 10 Kasım 2003, Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi / Çankırı (80. Yıl Cumhuriyet Lisesi Tarafından Düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.2) Fetih ve Fatih konulu konuģma, tarih: 29 Mayıs 2003, Yer: 100 Yıl Kültür Merkezi (Çankırı Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.3) Ermeni Meselesi ve Sözde Ermeni Soykırım Ġddiaları konulu Konferans, tarih: 28 Eylül 2006, Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi / Çankırı, ( Valilik Makamınca Düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.4) Batıdan Soykırım Örnekleri ve Ermeni Meselesi konulu konferans, Tarih: 19 Ekim 2006, Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi/ Çankırı ( Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Çankırı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.5) Ermeni Meselesi ve Asılsız Ermeni Soykırım Ġddiaları konulu Konferans, tarih: 12 Haziran 2006, Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi / Çankırı, ( Valilik Makamınca Düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.6) Sözde Soykırım Ġddiaları ve Ermeni Meselesi Konulu Konferans, tarih: 1 Kasım 2006, Yer: Nevzat Ayaz Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı salonu / Atkaracalar (Atkaracalar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program) (Konuşmacı) 6.5.7) Ermeni Meselesi ve Ermeni Tehciri konulu seminer Tarih: , saat: 20:30, Yer: Çankırı Türk Ocağı merkezi (Çankırı Türk Ocağı tarafından düzenlenen organizasyon) (konuşmacı) 6.5.8) Türk-Ermeni ĠliĢkileri ve Ermeni Meselesi konulu konferans, tarih: yer: Çankırı Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (Çankırı Belediye BaĢkanlığı tarafından düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.9) Özgürlük ve Demokrasi, konulu konferans tarih:08/02/2011 yer: Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı, (Türkiye Kamu-Sen tarafından düzenlenen Program) (konuşmacı) ) Ermeni Meselesi ve Sözde Soykırım Ġddiaları, konulu konferans tarih:31/01/2012, yer: Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (Türkav), (Konuşmacı) ) Ermeni Meselesi ve Sözde Soykırım Ġddiaları, konulu konferans, Tarih:18/02/2013 Yer: Polis Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonu, (Çankırı POMEM Müdürlüğünce düzenlenen Program), (Konuşmacı) ) Ermeni Meselesi ve Sözde Soykırım Ġddiaları, konulu konferans, Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Programlı Lisesi tarafından düzenlenen program, Tarih: , (Konuşmacı) 5

6 6.5.13) Ermeni Meselesi ve Sözde Soykırım Ġddiaları, konulu konferans, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen program, Tarih: , (Konuşmacı) 6.6)-Görev Aldığı Projeler Çankırı Geçmiş Zaman İstasyonu 1- Sözlü Tarih Treni Projesi, (Görevi: Proje Koordinatörü Tarih Eğitmeni)- BirleĢmiĢ Milletler Destekli Proje Fonu Proje Bütçesi $ Yemen Salnamelerinin Transkripsiyonu ve Salnamelere Göre Osmanlı Hakimiyetinde Yemen Kitabı Projesi, (Projedeki Görevi: AraĢtırmacı)- DÜBAB Destekli Proje Fonu, Proje Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet KANKAL- Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Saadettin BAŞTÜRK)-Proje Bütçesi: TL. Entegrasyon Paradoksu Projesi, Çankırı Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı Karatekin Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen Araştırma Projesi (Projedeki Görevi: AraĢtırmacı) 6.7)-Editör olarak görev aldığı çalışmalar GeçmiĢ Zaman Ġstasyonu -1 Sözlü Tarih Treni, Kitap Çalışması, Çankırı Belediyesi Gençlik Meclisi Yayınları, Çankırı 2007 (Editör) Çankırı AraĢtırmaları Dergisi, (4.Sayı), Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Yayınları, Çankırı 2009 (Editör) DuyuĢlar ve Çankırı, Yazar: Sadık Softa, Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Yayınları, Çankırı 2010 (Editör) 6.8)-YayınlanmıĢ SöyleĢiler METĠN, Erhan, (2008), Prof. Dr. Halil Ġnalcık Ġle Tarih, Tarihçilik ve Yerel AraĢtırmalar Üzerine Bir SöyleĢi Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:3, S:3 7)- Akademik yayınlarda yapılmıģ atıflar YAVUZ, Nilay, Çankırı AraĢtırmaları Dergisi nin 1.sayısında yayınlanmış olan makalelere yapılan atıf, Bilge yayın tanıtım, tahlil, eleştiri dergisi, Sayı:49, Eylül 2006, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara KAĞIZMAN, Ahmet, Sözün Bittiği Yer: Çanakkale kitabı hakkında yapılan atıf, Yesevi Dergisi, Okuma ve Kitap Üzerine-II Başlıklı Yazı, Sayı:172, Yıl:15, Nisan

7 ĠPÇĠOĞLU, Mehmet, Çankırı Kültür ve Tarihine Dair Tetkikat-I Çankırı Geçmiş Zaman İstasyonu Sözlü Tarih Treni Çalışması, Ermeni Meselesi, ve Sözün Bittiği Yer Çanakkale kitapları üzerine yapılan Atıf, Çankırı Araştırmaları Dergisi Yıl:3 Sayı:3 NALCI, Aris, Bu Tortuyu Temizlemek Çok zaman Alır 13 Mart 2009 Agos Gazetesi, (Sayı:676, Orta sayfa) Erhan Metin e ait Yüksek Lisans Tezine yapılmış atıf. (http://www.norzartonk.org/?p=706 ERÖZ ÇALIġ Ferya, Sarıkamış Harekâtının Toplumsal Bellekteki İz düşümleri, Gazi Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erhan Metin e Sözlü Tarih Nedir? Başlıklı yazısına yapılmış atıf (2007) ERDOĞAN, KürĢad, 1915 Ermeni Olaylarının Osmanlı Askeri Belgeleri ile Değerlendirilmesi (Erzurum-Kars Örneği), Trakya Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erhan Metin e ait Türk Ermeni İlişkileri Ermeni Meselesi başlıklı kitap çalışmasına yapılmış atıf (2011). YANMIġ, Mehmet, Modernleşme Sürecinde Değişen Kentler ve Kent kimlikleri: Diyarbakır Gül Şehri Örneği, Diyarbakır Gül Sempozyumu Bildiri Kitabı ( ). Kültürel Kimlin Korunmasında Sözlü Tarih Çalışmaları: Çankırı Örneği Başlıklı çalışmaya yapılan atıf AKTIN, Kibar KARAKUġ, Hilal SAĞLAM, Hürü, Sinop Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Sinop İline Ait Tarihi ve Kültürel Eserler Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi, Jass Studies, Volume 6, İssue 7 s (2013) Tarih Bölümü Öğrencilerinin Çankırı Tarihi ve Kültürel Eserleri hakkındaki Farkındalıkların incelenmesi başlıklı çalışmaya yapılan atıf 8)- Katıldığı Televizyon ve Radyo Programları CNN TÜRK Hayata artı programı-çankırı da gerçekleştirilen Sözlü Tarih ve yerel araştırmalar hakkında tanıtım programı (konuşmacı) TEMPO TV Ana haber bülteni- Çankırı Geçmiş Zaman İstasyonu Proje ekibinin çalışmaları hakkında tanıtım programı (konuşmacı) 9.1) Katıldığı ÇalıĢtay ve Seminerler EURO-CLİO, Tarih Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, (4-7 Haziran Kızılcahamam-Ankara) EURO-CLİO, Tarih Öğretimde Çok Perspektifli Yaklaşımlar Çalıştayı, Tarih Eğitimcileri, Yazarlar, Uzmanlar Çalıştayı, Ekim Kızılcahamam-Ankara) EURO-CLİO, Discovering a Diversity of Sources Sixth Authors and Experts Workshop, January 2011 Kumburgaz-İstanbul) 7

8 EURO-CLİO, Looking at History Through a Variety of Lenses Annual Conference, Tarihe farklı perspektiflerle bakmak yıllık konferans 1-7 April 2012 Antalya) HAYATA ARTI, Hayata Artı İstanbul Buluşması Proje hazırlama eğitim programı, Temmuz 2006 İstanbul 10)- Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulunda vermiģ olduğu dersler ve dönemlere göre öğrenci sayıları Öğretim Yılları Dönemler Dersin adı / kodu Programlar Öğrenci Sayıları Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- (103) Bahar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (104) Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- (103) Bahar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (104) İşletme, Turizm, Elektronik, Haberleşme, İşletme, Turizm, Elektronik, Haberleşme, İşletme, Muhasebe, Turizm, End. Elekronik Haberleşme, İnşaat, Otomotiv, Mobilya, İklimlendirme Soğutma, İşletme, Muhasebe, Turizm, End. Elekronik, Haberleşme, İnşaat,Otomotiv, Mobilya, soğutma Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- (103) Bahar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (104) Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- (103) Bahar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (104) İşletme, Muhasebe, Turizm, End. 985 Elekronik Haberleşme,İnşaat,İklimlendirme Soğutma,Otomotiv, Mobilya Muhasebe 320 Muhasebe 310 Muhasebe )-Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda vermiģ olduğu dersler, öğrenci sayılarını gösteren tablo Öğretim Yılları Dönemler Dersin adı / kodu Programlar Öğrenci Sayıları Güz Atatürk ilkeleri ve İnkılap Muhasebe 320 Tarihi-I-(103) Bahar Atatürk ilkeleri ve İnkılap Muhasebe 342 Tarihi-I-(104) Güz Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi-I-(103) Muhasebe 340 8

9 10.2)-Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde vermiģ olduğu lisans dersleri, programlarını ve öğrenci sayılarını gösteren tablo Öğretim Yılları Dönemler Dersin adı / kodu Programlar Öğrenci Sayıları Bahar Roma ve Bizans Tarihi Tarih Öğretmenliği 43 (TAE 204) Bahar Doğu Avrupa Türk Tarih Öğretmenliği 44 Kavimleri Tarihi -TAE Bahar Osmanlı Tarihi VI Tarih Öğretmenliği 51 (TAE 304) Bahar Türk Kurtuluş Savaşı Tarih Öğretmenliği 35 Tarihi- TAE Bahar Ortaçağ Tarihi (İSB 206) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bahar Özel Öğretim Yöntemleri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 128 (İSB 334) Bahar Bilim Tarihi (İSB 3212) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği )-Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde vermiģ olduğu lisans ve yüksek lisans dersleri, programlarını ve öğrenci sayılarını gösteren tablo Öğretim Yılları Dönemler Dersin adı / kodu Programlar Öğrenci Sayıları Güz Tarih Metedolojisi Tarih Bölümü 170 (TAR 205) Güz Yerel Tarih Araştırmaları Tarih Bölümü 78 (TAR 313) Güz Osmanlı Yenileşme Tarih Bölümü 76 Hareketleri (TAR 405) Güz Türk İnkılabının Temelleri Tarih Bölümü 62 (TAR 221) Güz Yeniçağ Avrupa Tarihi Tarih Bölümü 44 (TAR 305) Güz Osmanlı Reformları Tezli Yüksek Lisans Dersi 5 (TAR 553) (Tarih Anablim Dalı) Bahar Seminer (TAR 500) Tezli Yüksek Lisans Dersi 7 (Tarih Anablim Dalı) Bahar Osmanlı Tarihi I (TAR Tarih Bölümü ) Bahar Modern Türk Eğitim Tarihi Tarih Bölümü 95 (TAR 320) Bahar Osmanlı Askeri Tarihi Tarih Bölümü 40 (TAR 412) Bahar Pro-Seminer (TAR 206) Tarih Bölümü Güz Tarih Metedolojisi (TAR 205) Güz Osmanlı Tarihi I (TAR 303) Güz Tarih Öğretimine Giriş (TAR 427) Tarih Bölümü 118 Tarih Bölümü 125 Tarih Bölümü 90 9

10 11) Yerel Basında YayınlanmıĢ KöĢe Yazılarından Bazıları KöĢe Yazısı BaĢlığı Yayınlandığı Gazete ve yayın tarihi Sözde Ermeni Soykırım İddiaları ve Türkiye Başkent te Çankırı nın Sesi Değişen Planlar ve Irakta Yeni Sistem Denemeleri Karatekin Gazetesi Küreselleşme Şehir ve Tarih Karatekin Gazetesi Sorulan Soru,Verilemeyen Cevap Büyük Ortadoğu Karatekin Gazetesi Çankırı Halk Evi ve Faaliyetleri Karatekin Gazetesi Tarhuncuyu Kimler Harcadı? Karatekin Gazetesi Dünya Artık Bu Gerçeği Görmeli -I- Bizim Çankırı Gazetesi Dünya Artık Bu Gerçeği Görmeli II- Bizim Çankırı Gazetesi Ermeniler 445 Bin Türkü Katletti.! Haber7com sitesi Okumadan Düşünenler Karatekin Gazetesi Yenileşmenin Getirdikleri Karatekin Gazetesi Tarih Eğitimi Üzerine Notlar. Karatekin Gazetesi İstibdattan Meşrutiyete Karatekin Gazetesi İttihat ve Terakki Rüzgarı Karatekin Gazetesi Mart Vakası ve Sonuçları Karatekin Gazetesi Tarih Yazıcılığı Üzerine Karatekin Gazetesi yy Tarih Eğitimi Sistemi Nasıl Olmalıdır? Karatekin Gazetesi Türkiye nin Jeopolitik Konumu ve Kıbrıs Sorunu Karatekin Gazetesi Görmek İstemediğimiz gerçekler Karatekin Gazetesi )- Bilimsel Dergilerdeki Hakemlikler 1- Türk Tarih Eğitimi Dergisi Turkish History Education Journal 2- Çankırı Araştırmaları Dergisi, Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Yayınları 3- Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yayınları 4- Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5-Avrasya Strateji Dergisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları 13)- Yönettiği Tezler Yüksek Lisans Tezleri Cihangir COġKUNOĞLU, Harp ceridesi ( I. Dünya SavaĢı'nda Yemen Cephesi), [ War journal (Yemen Front In the First World War)], Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Devam Ediyor) Osman YILDIRIM, 19. Yüzyıldan Günümüze Çankırı da Kültürel YaĢam, [The Cultural Life ın Çankırı From XIX.century to now],çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Devam Ediyor) 10

11 11

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1994

Detaylı

Özgeçmiş Emel MÜLAYİM

Özgeçmiş Emel MÜLAYİM Özgeçmiş Emel MÜLAYİM Antalya da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Antalya da tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu Seramik Bölümü nde öğrenim gördü. 1992-1996 yılları arasında

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr. Sadettin SARI Doğum Tarihi: 1962 İş: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı 07058 Kampus Antalya İş Tel :0.242.3106250 E-Mail :ssari@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 ÖZGEÇMİŞ Kırıkkale de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini KIRIKKALE

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı