P R O F. D R. Ü M Ý T Ö Z D A Ð A V. D R. M E H M E T S A V A Þ Ö Z D A Ð

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P R O F. D R. Ü M Ý T Ö Z D A Ð A V. D R. M E H M E T S A V A Þ Ö Z D A Ð"

Transkript

1 Kürt Açýlýmý P R O F. D R. Ü M Ý T Ö Z D A Ð A V. D R. M E H M E T S A V A Þ Ö Z D A Ð

2

3 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Prof. Dr. Ümit Özdað (*) TRT Ocak 2009'ta TRT 6 adý ile 24 saat Kýrmançça televizyon yayýnýna baþlamýþtýr. Kýrmançça televizyon yayýný basýnda, paparazzi mantýðý ile ele alýnmýþtýr. Kýrmançça yayýnýn doðru olduðunu ispat etmek için PKK, TRT 6'nýn yayýnlarýndan hiç hoþnut deðil þeklinde yapýlanýn doðruluðuna ikna edici yorumlar yapýlmýþtýr. Ancak Kýrmançça televizyon yayýnlarýnýn siyasal ve toplumsal sonuçlarý üzerinde bilimsel yaklaþýmla durulmadýðý gibi, bu yayýn sürecinin gerçekleþtiði genel politik süreçte de gözlerden kaçýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu çalýþmada, Kýrmançça yayýnýn gerçekleþtiði genel politik süreç, tarihsel arka plân ele alýnarak ortaya konulacak ve son dönem gerçekleþen olaylar takvimsel akýþ içinde ele alýnacak ve Kýrmançça yayýnýn siyasal ve toplumsal sonuçlarý üzerinde durulacaktýr. Türkiye'nin Dönüþtürülmesi veya Etnikleþme/Federalleþme Süreci Türkiye, AB tam üyelik ve BOP süreçleri arasýnda sýkýþtýrýlmýþ ve kuruluþ esaslarý deðiþtirilen bir ülkedir. Bu iki sürecin ürünü olan Ýkiz Yasalar, deðiþik yasalara daðýtýlarak gerçekleþtirilen kamu reformu yasasý, AB Uyum Yasalarý, Bölge Kalkýnma Ajanslarý Yasasý, Vakýflar Yasasý süreçleri, Türk toplumunu etnik bir atomizasyona sürüklemektedir. Bu etnik atomizasyonu inceleyen bir Ýsviçreli stratejik araþtýrma merkezi, Türkiye'nin 2020'ye deðin kapsamlý bir iç savaþ yaþayacaðýný ileri sürmüþtür. Yabancý istihbarat servisleri tarafýndan hazýrlattýrýlan Türkiye'nin 36 etnik gruptan oluþan bir mozaik olduðu tezi devleti yöneten siyasî kadrolar (*) 21. Yüz Yýl Türkiye Enstitüsü Yönetin Kurulu Baþkaný ve Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi [115]

4 1 tarafýndan benimsenmiþtir. AB raporlarýnda rakamlarý ile sayýlan azýnlýklarýn toplamý ortaya konulduðunda Türkiye'de Türklerin azýnlýkta olduðu görülüyor. 2000'lerin baþýndan itibaren üç ana politik ve toplumsal dinamik, Türkiye'nin üniter-millî yapýsýný hýzla daðýlmaya sürüklemektedir yýllarý arasýnda etnikleþme/federasyon projesi çok ciddî bir mesafe kaydetmiþtir. Bu üç ana dinamik þu þekilde sýralanabilir: a)akp'nin etnik stratejisi, b) AB'nin Türkiye'yi etnikleþtirme stratejisi, c)bop'un Irak'ý bölerek, Irak'ýn kuzeyinde baðýmsýz Kürt devleti oluþturulmasýdýr. AKP, Ýstiklal Harbi ve Anayasa'nýn ortaya koyduðu Türk tanýmýný reddetmekte ve 36 etnik gruptan oluþan adý konmamýþ milletimiz kavramýnýn arkasýna sýðýnmaktadýr. Erdoðan, 36 etnik grubun birbirlerine üstünlük kurmaya çalýþmamalarýný istemektedir. Erdoðan'a göre, bütün etnik gruplar eþittir. Oysa, Türkiye'de farklý etnik gruplara mensup yurttaþlar birbirleri ile etnikliklerinin farklýlýðý temelinde deðil, yurttaþ olduklarý için eþittirler. Erdoðan'ýn Türkiye'yi izah ederken, yurttaþ hukukundan etnik/cemaat hukuku anlayýþýna kaymasý, AB/BOP sürecinde etnikleþmenin bir baþka dinamiðini oluþturmaktadýr. Bu çerçeveden bakýlýnca, 2009 baþýnda baþlayan Kýrmançça televizyon yayýný ve ilk mesajlarý alýnan Kýrmançça eðitim giriþiminin Türkiye'de hangi süreci tetikleyeceði, daha açýk görülmektedir. Aþaðýda, Türkiye'nin 2008 sonbaharýndan itibaren yaþadýðý süreç, yukarýda anýlan dinamikler çerçevesinde incelenmiþ, geleceðin sakladýðý tehditler ortaya konulmuþ, alýnmasý gereken önlemler sýralanmýþtýr. Geliþmelere Bakýþ Prof. Dr. Ümit Özdað 14 Ekim 2008'de Frankfurt Kitap Fuarýnda Cumhurbaþkaný A. Gül, Türkiye'nin bir bölümünü Kürdistan olarak gösteren bir haritanýn önünde Kuzey Irak'tan gelen firmanýn standýna yakýn yerde; Çok sayýda Kürt geçmiþte kökenlerinden dolayý ayrýmcýlýða uðradýlar. Kürtçe konuþma ve yazmalarýna izin verilmedi. Bugün durum deðiþti diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürtlere yönelik olarak ayrýmcýlýk yaptýðýný ileri süren ilk üst düzey devlet yöneticisi olmuþtur. Ekim 2008 baþýndaki en önemli geliþmelerden birisi de Anayasa Mahke- 1 Peter Andrews, Türkiye'de Etnik Gruplar, Ýstanbul 1994 [116] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

5 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý 14 Ekim 2008'de Frankfurt Kitap Fuarýnda Cumhurbaþkaný Gül, Türkiye'nin bir bölümünü Kürdistan olarak gösteren bu haritanýn önünde konuþma yaptý. mesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn Bilkent Üniversitesi ile bir Alman Vakfi'nýn düzenlediði sempozyumda, gelecek Anayasa Mahkemesi gününde Anayasa'nýn deðiþtirilemez ilk dört maddesinin deðiþtirilmesini tartýþmaya açmayý düþündüðünü açýklamýþtýr. Öte yandan A. Gül'ün Kürtlere yönelik ayrýmcýlýk yapýldýðýný söylediði günlerde Kýrmançça yayýn yapacak TRT kanalý çalýþmalarý hýzla ilerlemektedir. Ayný dönemde R.T. Erdoðan ise milliyetçi bir politik söylem benimsemeye baþlamýþtýr. Erdoðan'ýn milliyetçi söylemi 2008 sonbaharý boyunca artmaya devam edecektir. Erdoðan, bu süreçte AKP'nin ikinci adamý olan Mir Dengir Fýrat ile yolunu ayýrmýþtýr. Erdoðan, Tek millet, tek vatan, tek bayrak sloganý ile DTP ile yüksek tansiyon politikasý izlemiþ, hatta Ya sev ya terk et noktasýna kadar, gerilimi taþýmýþtýr. Ancak Erdoðan'ýn tek millet ifadesinin Anayasa'nýn tanýmladýðý Türk tanýmýndan farklý olduðu gözden kaçýrýlmamalýdýr. Erdoðan, tek millet dedikten sonra, Türk Türklüðü, Kürt Kürtlüðü, Arap 21. YÜZYIL Ocak - Haziran 2009 [117]

6 Araplýðý, Laz Lazlýðý ile övünecek þeklinde etnik bir millet tanýmý yapmaktadýr. Aktütün saldýrýsýndan sonra, Genelkurmay Baþkaný'nýn AKP'yi destekleyen bir kýsým medyayý açýk bir þekilde suçlamasý sonrasýnda Erdoðan'ýn Genelkurmay Baþkanýna destek vermesi ve Taraf gazetesine verilen devlet reklâmlarýnýn kesilmesi de Erdoðan'ýn yeni siyaseti çerçevesinde deðerlendirilmelidir. Türkiye'de A. Gül, liberal bir çizgi takip ederken, Erdoðan milliyetçi söylemle iktidar içinde bir parçalanmayý ifade etmiþtir. Irak'ta Geliþmeler Erdoðan'ýn Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen komando tugayý ziyareti sýrasýnda da çok etkilendiði, bu gezisini çevresine aktardýðý haberleri de basýnda yer aldý. Bu süreçte Cumhurbaþkaný ile Baþbakan arasýnda bir gerilim olduðu haberi yayýlýrken, Türkiye'de milli hassasiyeti yüksek olan çevrelerde Erdoðan'ýn tutumu bir gevþeme ve rehavet yaratmýþtýr. Erdoðan'ýn bu tutumu, AKP tarafýndan yaptýrýlan anketlerde seçmenin büyük kýsmýnda ilke kez ülke bölünüyor duygusunun ortaya çýktýðýnýn tespit e- dilmiþ olmasý ile izah edilmiþtir. Kuzey Yönetimi Ýle Temaslar ve Türkiye'nin Talepleri Türkiye'de A. Gül, liberal bir çizgi takip ederken, Erdoðan milliyetçi söylemle iktidar içinde bir parçalanmayý ifade etmiþtir. 14 Ekim 2008'de Irak Ýþlerinden Sorumlu Büyükelçi Murat Özçelik, Baðdat'ta Mesut Barzani ile görüþmüþtür. Bu, Ankara'nýn 2004'de Erbil'de Büyükelçi Osman Korutürk ve MÝT Müsteþarý Emre Taner'in yaptýðý görüþmelerden sonra Barzani ile 2 yapýlan ilk görüþme olmuþtur yýlýnda 6 kez Irak'a giden ve bu son seyahati 13 gün süren Murat Özçelik, Barzani'den beþ talepte bulunmuþtur. Bu talepler, a)pkk'nýn terör örgütü olarak ilân edilmesi, b)pkk kamplarýnýn ve siyasî bürolarýnýn kapatýlmasý, c)pkk'nýn lojistik desteðinin kesilmesi, d)üst düzey PKK yöneticilerinin Türkiye'ye teslim edilmesi 3 e)türkiye ile istihbarat paylaþýmý yapýlmasý. 2 Anadolu Ajansý, 28 Ekim 2008 Prof. Dr. Ümit Özdað 3 Star, 14 Ekim 2008, Desteði kes, istihbaratý paylaþ [118] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

7 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Ankara'nýn bu taleplerinin kýsa süre içinde Barzani ve Talabani'nin süzgecinden geçerek, dört aþamalý plana dönüþtürüleceði görülecektir. ABD Irak'tan Çekiliyor 17 Kasým 2008'de ABD Güçlerinin 2011'e deðin Irak'tan çekilmesini öngören ABD-Irak Anlaþmasý imzalanmýþtýr. 19 Kasým 2008'de Ýçiþleri Bakaný Atalay'ýn Baðdat ziyareti ve ABD-Türkiye-Irak arasýnda 3'lü komisyon kurulmasý ve Kuzey Yönetiminin bu heyete katýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Böylece, Ankara ilk kez Kuzey Yönetimi temsilcilerini Baðdat ile beraber 4 masada muhatap almýþtýr. 20 Kasým 2008'de A. Gül, Taraf Gazetesine göre Hakkari'den gelen heyete, Ben burada söyleyemeyeceðim þeyleri de düþünüyorum. Hatta sizin de bana söylemek isteyip söyleyemediðiniz þeyleri biliyorum ve size katýlýyorum demiþtir. Cumhurbaþkanlýðý gazetenin bu haberini yalanlamýþtýr. Adalet Bakanýndan Öcalan'a Açýk Ýleti ve PKK'nýn Cevabý 23 Kasým 2008'de Irak, Gaziantep'te Baþkonsolosluk açma kararý almýþtýr. 24 Kasým 2008'de Adalet Bakaný M. A. Þahin, Öcalan bombalarý býrakýn der ise diðer mahkûmlarla görüþebilir açýklamasýný yapmýþtýr. Bu arada Ýmralý'ya yeni binalarýn yapýlmaya baþlandýðý ve A. Öcalan'a komþularýn yollanacaðý haberleri duyulmuþtur. 19 Kasým 2008'de Ýçiþleri bakaný Atalay'ýn Baðdat ziyareti ve ABD-Türkiye-Irak arasýnda 3'lü komisyon kurulmasý ve Kuzey Yönetiminin bu heyete katýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Böylece, Ankara ilk kez Kuzey Yönetimi temsilcilerini Baðdat ile beraber masada muhatap almýþtýr. 26 Kasým 2008'de Irak parlamentosu ABD ile geri çekilme anlaþmasýný onaylanmýþtýr. 27 Kasým 2008'de PKK'nýn kuruluþunu kutlamak amacý ile PKK'lý teröristler, Ýskenderun'da 2 polisi þehit etmiþlerdir. 28 Kasým 2008'de Kuzey Yönetimi Petrol Bakaný Erbil'de çýkan petrolün 2009'dan itibaren Baðdat ile koordineli þekilde Ceyhan'dan ihraç edilmeye baþlanacaðýný açýklamýþtýr. Ankara'nýn bu ihracý kabul etmesinin karþýlýðýnda Kuzey Yöne- 5 timinden PKK'ya karþý iþbirliði sözü aldýðý ileri sürülmüþtür. 4 Radikal, 24 Aralýk 2008, Murat Yetkin, Kürt meselesinde sýcak geliþmeler 5 Radikal, 16 Aralýk 2008, Ranj Alaaidin, Kerkük Satrancýnda son hamleler 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [119]

8 Türkiye'nin Taleplerinin Kuzey Yönetimi Tarafýndan Dönüþtürülmesi Bu geliþmeler gerçekleþirken, Türk diplomatlarýn Irak'ta yaptýklarý temaslarda muhataplarýndan gerçekleþtirdikleri talepler, dört aþamalý bir plân þeklini almýþtýr. Tespit edilen bu aþamalar þu þekilde izah edilmiþtir: 1) Kandil Daðý'nýn etrafýnda PKK'ya yönelik tecrit güçlendirilecektir. 2) PKK Irak'ta yasadýþý (terör deðil) ilân edilecektir. 3) PKK dýþýndaki Kürt örgütlerinin katýldýðý bir konferans düzenlenecek ve bu konferanstan PKK'nýn Silah Býrakmasý çaðrýsý çýkarýlacaktýr. 6 4) Türkiye PKK için kýsmi af ilân edecektir. Barzani ve Talabani, Ankara'nýn taleplerini istedikleri þekle sokmuþlardýr. Prof. Dr. Ümit Özdað Barzani ve Talabani, Ankara'nýn taleplerini istedikleri þekle sokmuþlardýr. PKK, terör deðil, 7 yasa dýþý örgüt ilân edilecektir. Kamplar ve bürolar kapatýlmayacak, Kandil'e tecrit uygulanacaktýr. Üst düzey yöneticilerin teslimi yerine Kürt Konferansý PKK'ya çaðrý da bulunacaktýr. Ve Türkiye'den de af talep edilmiþtir. Bu aþamada 1 Aralýk 2008'de A. Öcalan'ýn Talabani'nin devreye girme- 8 sini istediði basýnda yer almýþtýr. 2 Aralýk 2008'de Batý Avrupa Birliði, Ýngiliz parlamenter R. Walter yazdýðý rapora dayanarak, AB ülkelerine PKK'ya karþý önlem alýn çaðrý yapmýþtýr. 2 Aralýk 2008'de BM Ýnsani Ýþler Koordinasyon Ofisi'nin yayýnladýðý haritada Kerkük ve Musul Kuzey Yönetimi bölgesinde gösterilmiþtir. 3 Aralýk 2008'de bir gazetede Türkiye'nin PKK'nýn tasfiyesi karþýlýðýnda K. Irak'ý tanýyacaðý haberi yer almýþtýr. 12 Aralýk 2008'de Washington'- dan Soner Çaðatay Ankara-Erbil arasýnda stratejik ortaklýk kurulmasý konusunda öneride bulunmuþ ve Türkiye-K. Irak iþbirliðini, 'deki ETA'ya karþý Ýspanyol-Fransýz iþbirliðine benzetmiþtir. 4 Aralýk'ta Gerillanýn adýný terörist koyduk. Bundan da bir umut bekledik diyen Yaþar Kemal, Çankaya Köþkü'nde düzenlenen bir törenle A. Gül'ün, Kürt efsa- 6 Vatan, 22 Aralýk 2008, PKK'yý tasfiye planý 7 Cumhuriyet, 22 Aralýk 2008, PKK için yasadýþý formülü 8 Referans, 22 Aralýk 2008, Cevdet Aþkýn, PKK ile pazarlýk tam gaz: Öcalan istedi, PKK baþrolde [120] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

9 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 04/12/2008 tarihinde, Cumhurbaþkaný Gül tarafýndan, Kürtçü yazar Eþber Yaðmurdereli'nin 1997'de hapse girmesi üzerine Ölünceye kadar Türk devletini baðýþlamayacaðýný beyan eden Yaþar Kemâl'e verildi. nelerinden bahsettiði konuþmasýndan sonra Cumhurbaþkanýndan ödül 9 almýþtýr. 5 Aralýk 2008'de Y. Çongar, MÝT müsteþarý Emre Taner bu meseleyi çözecek mi? sorusunu ortaya atmýþtýr. Bu arada Irak'ta oluþturulan Türkiye-ABD-Irak/K. Irak mekanizmasýnda Türk tarafýnda MÝT temsilcilerinin sayýsý artýrýlmýþtýr. TSK'nýn K. Irak politikalarýnýn belirlenmesindeki etkinliði de 2008 baþýnda ortadan kaldýrýlmýþtýr. PKK'ya Karþý Alýnmasý Planlanan Önlemler 4-5 Aralýk'ta Ankara'da Amerikan Yüksek Düzeyli Savunma Grubu ü- yelerinin gerçekleþen temaslarý sonrasýnda yapýlan deðerlendirmelerde gerek Amerikalý askeri yetkililer gerek Türk askeri yetkililer, iki ülke arasýnda 10 PKK'ya karþý iþbirliðinin mükemmel seviyede olduðunu belirtmiþlerdir. Bu görüþmeleri Dýþ Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Ertuðrul Apakan baþkanlýðýndaki bir Türk heyetinin 8 Aralýk sonrasýnda gerçekleþen Washington ziyareti izlemiþtir. Murat Özçelik'in Irak ve Ertuðrul Apakan'ýn ABD ziyaretlerinden sonra PKK'ya karþý alýnacak önlemler konusunda uzlaþma saðlanmýþtýr. 9 Hürriyet, 5 Aralýk 2008, Yaþar Kemal: Edebiyatým deðil, namusum umurumda 10 Radikal, 7 Aralýk 2008, Murat Yetkin, Obama döneminde PKK'ya karþý iþbirliði geriler mi? 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [121]

10 Saðlandýðý ileri sürülen uzlaþmaya göre, a) PKK Erbil parlamentosunun alacaðý karar uyarýnca K. Irak'ta siyasî parti, dernek, radyo kuramayacaktýr. b) K. Irak'ta, Türk-Amerikan ve Kürt istihbarat örgütleri arasýndaki iþbirliði artacaktýr. Ortak sorgu ve ortak planlamalar yapýlacaktýr. c) PKK'ya karþý psikolojik operasyon yürütülecek, PKK'nýn K. Irak halkýna verdiði zarar anlatýlacaktýr. d) K. Iraklý partilerin PKK'ya destek vermediði halka anlatýlacaktýr. e) Silah býrakan PKK'lýlara Türkiye'ye dönme imkâný verilecektir. f) Türkiye, PKK'nýn çözülmesi durumunda BM Mülteciler Yüksek Ko- 11 miserliði aracýlýðý ile PKK'lýlar ile geri dönüþ görüþmelerini baþlatacaktýr. DTP'nin Irak'a yaptýðý bu ziyaretin arkasýnda Cemil Bayýk ve Murat Karayýlan'ýn yaptýðý diyalog çaðrýlarý olduðu ileri sürülmüþtür. Öte yandan K. Irak'ta da önemli geliþmeler gerçekleþmiþtir. 8 Aralýk'ta Erbil'de bir açýklama yapan PKK sözcüsü Kurban Bayramý nedeni ile 9 günlük ateþkes ilan ettiklerini duyurmuþtur. 13 Aralýk 2008'de Kerkük'e gelen Talabani, ITC lideri Dr. Ergeç ile görüþmüþtür. 14 Aralýk 2008'de DTP Heyeti Kuzey Irak'ta Neçirvan Barzani ile görüþmüþtür. 15 Aralýk'ta ise Ahmet Türk, Emine Ayna, Sebahat Tuncel, Osman Özçelik'ten oluþan heyet Mesut Barzani ile bir araya gelmiþtir. Barzani, DTP heyetine, Türkiye'deki Kürt sorunu siyasidir, çözümü de siyasî olmalýdýr. 20 milyon Kürt özgür olmadan, demokratik haklarýný kazanmadan, bizim buradaki kazanýmlarýmýz kalýcý olamaz. Bu sorunda, Türkiye, Ýran, Irak ve Suriye'de ortak bir barýþ dili oluþturulmalýdýr. Biz Kürtler arasýndaki bir çatýþmada olmayacaðýz. Kürtlerin Kürtlere karþý sa- 12 vaþma dönemi bitmiþtir demiþtir. DTP'nin Irak'a yaptýðý bu ziyaretin arkasýnda Cemil Bayýk ve Murat Karayýlan'ýn yaptýðý diyalog çaðrýlarý olduðu ileri sürülmüþtür. DTP, Barzani'- 13 den PKK sorununun çözümüne yardýmcý olmasýný istemiþtir. Ahmet 11 Yeniçað, 24 Aralýk 2008, Sadi Somuncuoðlu, Dýþ siyasetimiz karmakarýþýk halde ve Cumhuriyet, 27 Aralýk 2008, Tasfiye planýnda af çýkmazý 12 Agk. Prof. Dr. Ümit Özdað 13 Cumhuriyet, 26 Aralýk 2008, Mehmet Faraç, Peþmergenin Nafile Çabalarý [122] 21. YÜZYIL O cak Haziran 2009

11 Türk, 19 Aralýk'ta Talabani ve Barzani ile yapýlan görüþmelerde düzenlenmesi plânlanan Kürt Konferansýna PKK'nýn da davetli olduðunu ancak 14 PKK'nýn kabul etmediðini açýklamýþtýr. Ancak, DTP'nin katýlmasý durumunda PKK'nýn Kürt Konferansý'ný destekleyeceðini açýkladýðý kulislerde konuþulmaktadýr. Bütün Kürt örgütlerinin davet edileceði bir konferansýn gerçekleþtirilmesi fikrinin kimden kaynaklandýðý belirsizdir. Talabani CNN Türk'e yaptýðý açýklamada bu konferans ile ilgili olarak Bu bölgesel yönetimin baþkaný 15 Mesut Barzani ile görüþülen bir fikir demiþtir. Bu cevaptan anlaþýlan konferans fikrinin dýþarýdan gündeme taþýndýðýdýr. Toplantýnýn ismi Ortado- 16 ðu Güvenlik Konferansý olarak belirlenmiþtir. Öte yandan A. Öcalan, 19 Aralýk'ta Bazý plânlar tartýþýlýyor. Ýhtiyatlý yaklaþmak gerek. Bizi dýþarýda býrakan, dikkate almayan bir çözümün þansý 17 sýfýrdýr açýklamasýný yapmýþtýr. Ancak Öcalan, Bahara kadar zaman var. 18 Bu zamana kadar çözüm tartýþýlsýn diye eklemiþtir. Öcalan geliþmelerin denetimi dýþýna çýkacaðý endiþesi içindedir. Öcalan'ýn bu açýklamasýndan sonra PKK'lý Kemal Heyri, Türkiye'nin Erbil ile yakýnlaþmasýnýn gerekçesinin PKK ile Kuzey Yönetimini çatýþtýrma giriþimi olduðunu 19 açýklamýþtýr. Aralýk ayý içinde A. Gül'ün Irak'ý ziyaret e- deceði ve bu çerçevede Baðdat dýþýnda Kerkük'e bir gezi gerçekleþtireceði Talabani tarafýndan açýklamýþtýr. Ancak, Gül'ün Irak gezisini kulak rahatsýzlýðý gerekçesi ile iptal ettiði açýklanmýþtýr. Ahmet Türk, A. Gül'ün Erbil'i ziyaretinin de konuþulduðunu fakat bu aþamada yanlýþ anlaþýlacaðý için iptal 20 edil-diðini ileri sürmüþtür. 21 Aralýk 2008'de Irak Cumhurbaþkaný yardýmcýsý Haþimi Ankara'yý zi- 14 Milliyet, 20 Aralýk 2008, Kürt konferansýna PKK'da davetli 15 CNN Türk 22 Aralýk Taraf, 24 Aralýk 2008, Barýþ adýmý PKK'ya ateþkes uzattýrdý 17 Cumhuriyet, 26 Aralýk 2008, Mehmet Faraç, Peþmergenin Nafile Çabalarý 18 Taraf, 24 Aralýk 2008, Barýþ adýmý PKK'ya ateþkes uzattýrdý 19 Referans, 22 Aralýk 2008, Cevdet Aþkýn, PKK ile pazarlýk tam gaz: Öcalan istedi, PKK baþrolde Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý 20 Hürriyet, 22 Aralýk 2008, Dünya Kürt Konferansý düzenleniyor Bütün Kürt örgütlerinin davet edileceði bir konferansýn gerçekleþtirilmesi fikrinin kimden kaynaklandýðý belirsizdir. 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [123]

12 Prof. Dr. Ümit Özdað 21 yaret etmiþ ve A. Gül ile görüþmüþtür. Haþimi, ABD-Irak anlaþmasýnýn yürürlüðe girmesi ile yeni bir dönemin baþladýðýný açýklamýþtýr. Toplantýda, Kuzey Yönetiminin PKK'ya karþý iþbirliðine hazýr olduðu Haþimi tarafýndan dile getirilmiþ ve PKK'nýn Irak'ta yasadýþý örgüt ilân edilmesi ele alýn- 22 mýþtýr. Talabani'nin Türkmen Temaslarý 22 Aralýk 2008'de Talabani'nin kýsa bir süre içinde ikinci Kerkük ziyareti gerçekleþmiþtir. Talabani bu ziyaretinde önce deðiþik Türkmen partilerinin temsilcileri ile bir araya gelmiþ ve deðiþik konularda açýlým vaatlerinde bulunmuþtur. Bu çerçevede Kerkük'te Türkçenin Arapça ve Kürtçe ile birlikte üçüncü dil olarak kullanýlacaðýný açýklamýþtýr. Ancak Türkçe ile birlikte Süryanicenin 23 de eþit dil olarak kullanýlacaðý açýklanmýþtýr. Talabani, ITC lideri Ergeç ile yaptýðý görüþme de ise 2007 yýlýnda Kerkük'te çýkan olaylarda ITC'nin ana karargâhýnýn peþmergeler tarafýndan yýkýlmasýnýn bedeli olarak ITC'ye 500 bin Dolar tazminat ödeyeceðini açýklamýþtýr. Talabani'nin gerçekleþtirdiði görüþmeler Türk kamuoyu ve Türkmenlere yönelik tam bir psikolojik operasyon niteliði taþýmaktadýr. Amaç, her iki kamuoyunu da yumuþatmak ve rehavete itmektir. Talabani PKK ve Kerkük Konusunda Þartlarýný Açýklýyor Talabani, 22 Aralýk 2008'de CNN-Türk'de kapsamlý açýklamalar yapmýþ ve Türkiye ile PKK'ya karþý kapsamlý önlemler alýnacaðýný açýklamýþtýr. Talabani'nin açýklamasýnda altý çizilen hususlar þunlardýr: a)kürt Yönetimi PKK ile silahlý bir çatýþmaya girmeyecektir. b)kürt Yönetiminin PKK'nýn Türkiye'ye karþý Irak topraklarýnýn kullanýlmamasý konusunda anayasal sorumluluðu vardýr. c) DTP, bizimle PKK'nýn þiddeti sona erdirmesi konusunda mutabýktýr. d)kürt gruplarý PKK'ya bu konuda çaðrý yapacaklardýr. e) PKK iki talebi karþýlanýr ise terör eylemlerine son verecek, silahlarý terk edecektir. Bunlar, Türkiye'deki Kürtlerin içinde yaþadýðý koþullarýn iyileþtirilmesi ve Kürt diline saygý gösterilmesidir. Oysa DTP çevreleri PKK'nýn üç temel talebi olduðunu bilmekte ve bu talepler yerine getirilmeden en ufak bir adýmýn gerçekleþmeyeceðini açýkla- 21 Cumhuriyet, 21 Aralýk 2008, Iraklý Kürtler yakýnlýk istiyor 22 Milliyet, 21 Aralýk 2008, Irak'tan sýcak mesaj 23 Akþam, 23 Aralýk 2008, Hüsnü Mahalli, Talabani faktörü [124] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

13 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Süleymaniye kentinde Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani ile yemekte bir araya gelen Ahmet Türk ve beraberindeki heyet üyeleri daha sonra 3,5 saat süren bir toplantý yaptý. maktadýrlar. Bunlar, Kürt kimliðinin siyasal bir kimlik olarak anayasaya girmesi, Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi ve Öcalan'ýn serbest býrakýlmasýdýr. Esasen PKK, Öcalansýz çözüm çözümsüzlüktür diyerek tav- 24 rýný ortaya koymuþtur. DTP'nin, TBMM'de daðýttýðý çözüm broþürü de federasyon talebini ileri sürmüþtür. Yani Talabani'nin PKK talepleri diyerek dile getirdiði hususlar, gerçeði dile getirmemektedir. Buna raðmen Talabani'nin açýklamalarýna DTP milletvekili Osman Özçelik, Ýbrahim Binici ve Sýrrý Sakýk kendi yo- 25 rumlarýný ekleyerek destek vermiþlerdir. Talabani, gazetecinin sorusu üzerine PKK'lýlarýn hapishanelere deðil, evlerine dönmeleri gerektiðini PKK'nýn talebi olarak deðil, kendi düþüncesi olarak söylemiþtir. Faraç, Talabani'nin Türkiye'den PKK'lýlarý DTP üzerin- 26 den muhatap kabul etmesini istediðini belirtmektedir. Talabani, Kerkük konusunda da Irak Anayasasý'nýn 140. maddesinin uygulanmasý yani Kerkük'te referandum yapýlarak, kentin Kuzey Irak'a mý yoksa Baðdat'a mý baðlanacaðýnýn belirlenmesi gerektiðini savunmuþtur. 24 Cumhuriyet, 26 Aralýk 2008, Mehmet Faraç, Peþmergenin Nafile Çabalarý 25 Taraf, 24 Aralýk 2008, Barýþ adýmý PKK'ya ateþkes uzattýrdý 26 Cumhuriyet, 26 Aralýk 2008, Mehmet Faraç, Peþmergenin Nafile Çabalarý 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [125]

14 Ancak, referandum ile çýkacak sonucun dýþýnda kent yönetiminin % 32 Türkmen, % 32 Arap, % 34 Kürt ve % 4 Süryaniler arasýnda bölüþülmesi 27 fikrini savunmuþtur. Talabani böylece klasik Kerkük Kürdistan'ýn parçasýdýr görüþünden hiçbir taviz vermediðini ortaya koymuþtur. Sonucu belli referandum ile Kerkük kuzey yönetimine baðlandýktan sonra da bugün bahsedilen oranlardan kimse bahsetmeyecektir. Talabani böylece klasik Kerkük Kürdistan'ýn parçasýdýr görüþünden hiçbir taviz vermediðini ortaya koymuþtur. Prof. Dr. Ümit Özdað 22 Aralýk 2008'de Ýngiltere'de PKK hesap- 28 larýna el konulmuþtur. 23 Aralýk 2008'de Talabani'nin açýklamalarýný deðerlendirmesi istenen Gül, Herkes bir þekilde yardýmcý olmak için uðraþýyor. Neticeye bakmak lâzýmdýr. Güzel sözler oluyor tabii ama neticeye bakmak lâzým demiþ- 29 tir. Erdoðan ise af konusunda Bizim bir eve dönüþ yasamýz var. Önerileri deðerlendireceðiz 30 demiþtir. Erdoðan ayrýca, Talabani'nin Mart 2008'de Türkiye ziyareti sýrasýnda bu konularýn görüþüldüðünü, Maliki'nin 24 Aralýk'ta gerçekleþecek 31 görüþmesi sýrasýnda da ele alýnacaðýný açýklamýþtýr. Cemil Çiçek de affýn söz konusu olamayacaðýný, TCK'nýn etkin piþmanlýðý düzenleyen 221. maddesi- 32 nin yeterli olduðunu belirtmiþtir. Ancak kýsa süre içinde 221. md. dýþýnda bir yeni çözüm arayýþý üzerinde çalýþýlmaya baþlanmýþtýr. 23 Aralýk 2008'de TESEV Kürt raporunu yayýnlamýþtýr. Raporda devletin Kürtlerden özür dilemesi ve anayasanýn deðiþtirilemez ilkelerin deðiþtirilmesi istenmiþtir. 24 Aralýk 2008'de Irak Baþbakaný 33 Maliki Ankara'yý ziyaret etmiþtir. Maliki, PKK'yi terörist örgüt olarak nitelendirdikten sonra, Türkiye'nin PKK için af çýkarýp çýkarmayacaðýný sor- 34 muþtur. Erdoðan ise görüþmeden sonra basýna yaptýðý açýklamada PKK terör 27 CNN Türk, 22 Ekim 2008, Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani ile Röportaj 28 Cumhuriyet, 24 Aralýk 2008, Ýngiltere'de PKK'ya darbe 29 Cumhuriyet, 24 Aralýk 2008, Gül Irak'a gitmekte kararlý 30 Milliyet, 25 Aralýk 2008, Fikret Bila, Talabani'nin Ýpiyle kuyuya inilir mi? 31 Milliyet, 25 Aralýk 2008, Planýn aþamalarýný Maliki'yle görüþeceðiz 32 Milliyet, 26 Aralýk 2008, Fikret Bila, Çiçek: Talabani 221'i daðdakilere iletebilir 33 Cumhuriyet, 25 Aralýk 2008, PKK'yla ilgili bakan gelmedi 34 Hürriyet, 25 Aralýk 2008, Maliki: PKK terörist Erdoðan: Ýlan Edin [126] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

15 örgütüne karþý ortak mücadelede bizim Irak merkezi yönetimi ile en ufak sorunumuz yok. Silah býrakma konusunda Irak merkezi yönetimi bu iþin tarafý deðil diyerek, taraf olarak Baðdat'ý deðil, Erbil'i gördüðünü ima etmiþ- 35 tir. 24 Aralýk 2008'de Selahattin'de üst düzey yöneticilerine bir açýklama yapan Barzani, Türkiye'nin K. Irak'a karþý tavrýnýn deðiþtiðini ve Kürdistanlý 36 partileri bir araya getiren bir konferans düzenleyeceklerini açýklamýþtýr. Ayný gün Hak ve Özgürlükler Partisi yöneticilerini kabul eden Barzani, 37 görüþmede PKK'ya silah býrakma çaðrýsýnda bulunmuþtur. 24 Aralýk'ta DTP'lileri kabul eden Talabani, sizin almak için mücadele ettiðiniz haklara biz 1932'den buyana sahibiz. Saddam döneminde bile 38 Kürtçe eðitim, radyo, televizyon gibi haklarýmýz korundu demiþtir. 24 A- ralýk 2008 akþamý, Cizre'de þehir merkezinde askeri konvoya saldýrý düzenle- 39 yen iki PKK'lý üç askeri þehit etmiþ 11 askeri ise yaralamýþlardýr. Bu saldýrý sanki, Maliki ve Barzani'nin giriþimlerine verilmiþ bir cevaptýr. PKK tarafýndan Süleymaniye'de yayýnlanan Rega(Yol) adlý dergi de ise Barzani PKK'- yý Satýyor baþlýklý bir yazý yayýnlanmýþtýr. Yazýda PKK'nýn tasfiyesine yönelik Türkiye ile iþbirliði yapan Iraklý Kürtlerin ihanet içinde olduklarý, Iraklý Kürt liderlerinin PKK'yý ne karþýlýðýnda Türkiye'ye sattýklarýný açýklamalarý gerektiði, bu anlaþmaya imza atanlarýn PKK'nýn en büyük düþmaný olduðu- 40 nu ve gereken cevabý alacaklarýný söylemiþtir. Öte yandan konferansý DTP de desteklediðini açýklamýþtýr. A. Türk, konferanstan iki temel çaðrýnýn çýkmasýný beklemektedir: a)kürtlerin kimlik 41 ve kendilerini ifade haklarý ve b)pkk'ya silah býrakma çaðrýsýný yapýlmasý. Ýlginç olan husus, AKP, DTP, KDP ve KYB'nin bu konferansý desteklemeleridir. Bu durumda AKP ile DTP arasýndaki kavganýn bir kayýkçý kavgasýndan baþka bir þey olmadýðý ortaya çýkmaktadýr. B. S. Dilek, 2008 sonu itibarý ile taraflarýn PKK'yý etkisizleþtirmek konusunda tam bir uzlaþma saðladýklarýný, üzerinde uzlaþma saðlanamayan tek 35 Milliyet, 26 Aralýk 2008, Erdoðan: Irak, silah iþinin tarafý deðil 36 Milliyet, 25 Aralýk 2008, Barzani Kürt Kongresini iþaret etti 37 Zaman, 25 Aralýk 2008, Mesud Barzani'den terör örgütü PKK'ya silah býrak çaðrýsý 38 Radikal, 25 Aralýk 2008, Talabani'den DTP'ye: Biz bu haklarý 30 yýl önce almýþtýk 39 Hürriyet, 26 Aralýk 2008 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý 40 Milliyet, 26 Aralýk 2008, PKK: Barzani bizi satýyor 41 Hürriyet, 22 Aralýk 2008, Dünya Kürt Konferansý düzenleniyor 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [127]

16 Prof. Dr. Ümit Özdað hususun PKK için af olduðunu kaydetmektedir. Barzani ve Talabani, PKK için af talep ederken, AKP affa karþý çýkmakta, TCK'nýn 221. maddesine 42 benzer bir model üzerinde çalýþýlmasý seçeneði ön plana çýkarýlmaktadýr. AKP'nin Türkiye ve Irak'ta Ýþlettiði Paralel Süreç Sonuç olarak bu geliþmelerden anlaþýlan þudur: Irak ve Türkiye'de iki paralel süreç iþlemektedir. AKP, Irak'ta PKK'nýn etkisizleþtirilmesi karþýlýðýnda Kuzey Yönetimi ile bugüne kadar olduðundan daha yakýn bir iliþki modeli geliþtirmeye kaymaktadýr. Ancak bu yakýn iliþki modelinin içeriði henüz belirginleþmemiþtir. Ankara'nýn PKK'nýn etkisizleþtirilmesinden en büyük beklentisi, bu süreçte Türkiye'de Anayasa'nýn etnik ve federal/özerk bölge modelli yeniden yapýlandýrýlmasý için gereken psikolojik atmosferin yaratýlmasýdýr. Erdoðan'ýn benimsediði, DTP ile gerginlik ve çatýþma çizgisi, tek bayrak, tek millet, tek vatan çizgisinin arkasýnda da kamuoyunda doðan endiþeleri yatýþtýrýrken, etnik tavizleri daha rahat verebilmek için gereken psikolojik atmosferin yaratýlmasý hedefi bulunmaktadýr. Ankara ile Erbil arasýnda Kerkük'te bir referandum yapýlmasý konusunda bir anlaþma saðlanmýþ olabilir mi? Eðer Türkiye þimdiye kadar þiddetle karþý çýktýðý referandumu kabul ederse, bu Türkiye'nin PKK karþýlýðýnda Kerkük pazarlýðýný kabul ettiði anlamýna gelecektir. Bu kabul orta vadede baðýmsýz Kürdistan'ýn önünü açacaktýr. F. Bila, bu ihtimali, PKK'ya karþý Türkmenler gibi bir pazarlýk söz konusu mu? diye ifade etmektedir. Bu ihtimalin zayýf yaný, Araplar'ýn Kerkük'ten vazgeçmemesidir. Türkiye, Kerkük'ün Kuzey Yönetimine baðlanmasýný PKK'nýn tasfiye edilmesi karþýlýðýnda kabul etse de Kerkük konusunda gittikçe daha fazla birlik olan Araplar, Kerkük'ün kendilerinden koparýlmasýna izin vermeyeceklerdir. Barzani ve Talabani'nin Türkiye'ye Yaklaþmak Ýsteme Nedenleri Barzani ve Talabani'nin Türkiye ile yakýnlaþmayý istemelerinin nedeni ise ABD Ordusu'nun Irak'tan çekilmesi sürecinde Türkiye'nin K. Irak'a müdahale etme imkânýnýn artacaðýný görmeleridir. Üstelik görünürdeki bir gelecekte, ABD'nin K. Irak'ta askeri üs kurarak Türkiye'nin müdahalelerini 42 Cumhuriyet, 27 Aralýk 2008, Tasfiye plânýnda af açmazý [128] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

17 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Fotograf Talabani, PKK ve DTP iliþkisini gözler önüne seriyor engellemesi de söz konusu deðildir. Öte yandan Amerikan çekilmesinden sonra Araplarýn kendilerine karþý birleþmeleri ve bir iç savaþ çýkmasýna karþý ön tedbir olarak Kürtlerin Türkiye ile yakýnlaþma saðlamak istemesi makuldür. Peki, PKK'nýn ortadan kaldýrýlmasý hedefi gerçekçi midir? Uluslar arasý ve bölgesel dengeler böyle bir geliþmeye izin vermekte midir? Ayrýca PKK'- nýn ortadan kaldýrýlmasý, PJAK'ýn ve Suriye'deki PKK örgütlenmesinin ortadan kaldýrýlmasý anlamýna gelecek midir? Obama Yönetiminin Ortadoðu'daki önceliði Ýran'ýn nükleer güç politikasýný sona erdirmek olacaktýr. Obama, bu amaçla önce Ýran'a yönelik olarak önkoþulsuz görüþme sürecini baþlatacak ve Tahran'a uluslar arasý sisteme entegrasyon dahil çok önemli önerilerde bulunacak. Tahran'ýn bu önerileri redderek, nükleer güç olma politikasýný sürdürmesi durumunda ABD, Ýran'a yönelik olarak ancak 1961 Küba muhasarasý ile karþýlaþtýrýlabilecek bir ekonomik ambargo ve muhasara politikasý izleyeceðini açýklamýþtýr. Ýþte bu aþamada ABD'nin ihtiyaç duyacaðý güçlerin baþýnda PKK/PJAK gibi bir unsura büyük ihtiyacý olacaktýr. Bu anlamda PKK'nýn ortadan kaldýrýlmasý çok mümkün görünmemektedir. Esasen, ABD ve Kuzey Yönetiminin kendisine yönelik böyle bir politi- 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [129]

18 ka benimsemesi durumunda PKK, Ortadoðu'daki temel ilke olan düþmanýmýn düþmaný dostumdur ilkesi gereði, sert bir manevra yaparak, varlýðýný korumak için eski dostlarý Ýran ve Suriye'nin yanýna kaymak konusunda bir an dahi tereddüt etmeyecektir. Sonuç olarak, AKP nin Irak'ta Kuzey Yönetimi ve ABD ile Türkiye içinde yapacaðý Anayasa deðiþikliði dahil deðiþik boyutlu deðiþikliklere zemin yaratmak için gerçekleþtireceði PKK karþýtý plân ve operasyonlarýn somut bir sonuç çýkarmasý mümkün görünmemektedir. Bu geliþmeler ýþýðýnda Türkiye'de etnik politikalarýn geliþtirilmesi süreci daha anlaþýlýr ve anlamlý görünmektedir. Osman Baydemir'in 6 Ocak 2009'da Diyarbakýr'da yaptýðý konuþmada kýrmançça olarak Bu mücadele böyle devam ederse yakýnda bu topraklarýn dahi adýný kabul edecekler açýklamasý, PKK/DTP yönetiminin ulaþýlan noktanýn ne olduðunun bilincinde olduðunu göstermektedir. Kýrmançça Televizyon Yayýný Türkiye'de Kýrmançça televizyon yayýnýn baþladýðý gün YÖK baþkaný bir açýklama yaparak, iki üniversitede Kürtçe dil ve edebiyat eðitiminin baþlayacaðýný açýklamýþtýr. Bunu, Adalet Bakanlýðý kaynaklý olarak hapishanelerde mahkûmlara yakýnlarý ile Kürtçe konuþma izninin verileceði haberi izlemiþtir. Erdoðan, kýrmançça yayýnlarý baþka adýmlarýn da izleyeceðini duyurmuþtur. Kýrmançça yayýnýn halkta büyük tepki doðurmamasý için basýnda PKK'nýn TRT 6'ya büyük tepki duyduðu görüþü deðiþik vesilelerle tekrar edilmiþtir. Oysa, PKK da 1984 Eruh ve Þemdinli baskýnlarýndan sonra geçen 26 yýl içinde ulaþtýðý en büyük ve önemli sonucun TRT 6 olduðunu bilmektedir. Osman Baydemir'in 6 Ocak 2009'da Diyarbakýr'da yaptýðý konuþmada kýrmançça olarak Bu mücadele böyle devam ederse yakýnda bu topraklarýn dahi adýný kabul edecekler açýklamasý, PKK/DTP yönetiminin 43 ulaþýlan noktanýn ne olduðunun bilincinde olduðunu göstermektedir. PKK ve DTP'nin Kýrmançça yayýný deðerlendirme konusunda son noktayý Ahmet Türk koymuþtur. Türk þöyle demiþtir: Tabularýn yýkýlmasý yolunda atýlan bir adým! Kürtçe yayýn inkâr edilen, yok sayýlan, dýþlanan Kürtçenin, resmi bir kanalda yayýn dili olmasý halkýmýzýn yýllardýr 43 Foxtv Ana Haber Programý, 6 Ocak 2009; Milliyet, 7 Ocak 2009, Baydemir'den Kürdistan çýkýþý Prof. Dr. Ümit Özdað [130] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

19 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý yürüttüðü onurlu mücadelenin bir kazanýmýdýr. Bu baþarý, halkýmýzýn binbir bedel ödeyerek sürdürdüðü mücadelenin sonucudur. Eðer bu müca- 44 deleler olmamýþ olsaydý, devlet ve iktidarlar acaba adým atarlar mýydý? Nihayet 11 Ocak 2009'da M. Karayýlan, verdiði demeçte Kürtçe televizyon yayýna geçilerek, Türkiye Cumhuriyeti PKK'ya taviz vermiþtir diyerek, PKK'nýn meseleyi nasýl algýladýðýný ortaya koymuþtur. Kýrmançça yayýnlara K. Irak'tan büyük tezahürat gelmiþtir. Talabani, bunun devrim niteliðinde bir adým olduðunu açýklamýþtýr. RTÜK, özel radyo ve televizyon kanallarýnýn da Kürtçe yayýn yapabil- 45 mesi için harekete geçmiþtir. Mir Dengir Fýrat, Kürtçenin seçim propagan- 46 dalarýnda da kullanýlmasý gerektiðini söylemiþtir. 3 Ocak'ta Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin'in mahkûmlarýn Kürtçe konuþmasýný yasaklayan Cezaevi Tüzüðü'nün 88. maddesini deðiþtirip, Danýþta- 47 y'a yollayacaðý açýklanmýþtýr. Kýrmançça televizyon yayýný ve bunu üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatý bölümlerinin açýlmasýnýn izlemesi, etnikleþmenin kurumsallaþmasý konusunda önemli adýmlardýr. Ancak Mart 2009 yerel seçimlerinde AKP'nin oy kaybetmesi atýlan etnikleþme adýmlarýnýn hýzýný yavaþlatmýþ olabilir. Yapýlmasý Gerekenler Kýrmançça televizyon yayýný ve bunu üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatý bölümlerinin açýlmasýnýn izlemesi, etnikleþmenin kurumsallaþmasý konusunda önemli adýmlardýr Kýrmançça televizyon yayýný büyük bir medya desteði, psikolojik operasyon materyali ile desteklenerek gündeme sokulmuþtur. Kýrmançça yayýný sorgulamak, karþý çýkmak sanki ayýplý bir duruþ haline getirilmiþtir. Kýrmançça yayýna karþý olan partiler, sivil toplum örgütleri ve kiþiler, politik ve fikri olarak ezilmiþlik ve baský altýna alýnmýþlýkla etkisiz tepkiler ortaya koymuþlardýr. 44 Hürriyet, 7 Ocak 2009, Kürtçe tv onurlu bir mücadelenin kazanýmýdýr ; Analitik düþünmesi ile tanýnan Taha Akyol bile, TRT 6'yý savunmak için televizyon beðenilince DTP ve Ahmet Türk aðýz deðiþtirdi diyerek akla hakaret eden bir tavýr sergilemektedir. Milliyet, 7 Ocak 2009, Taha Akyol, Kürtçe tv 45 Hürriyet, 7 Ocak 2009, RTÜK'ten özel TV'lere Kürtçe ataðý 46 Hürriyet, 4 Ocak 2009, Seçim propagandasý da Kürtçe yapýlabilmeli 47 Hürriyet, 4 Ocak 2009, Hapisten Kürtçe Alo Çalýþmasý 21. YÜZYIL O cak Haziran 2009 [131]

20 Prof. Dr. Ümit Özdað Genelkurmay Baþkanlýðý sözcüsü Tuðgeneral Metin Gürak tarafýndan 27 Þubat 2009'da basýný bilgilendirme toplantýsýnda yapýlan açýklamalarda basýnda Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn TRT 6 tarafýndan yapýlan Kýrmançça yayýný bireysel bir kültürel hak/açýlým olarak gördüðü ve karþý çýkmadýðý þeklinde yorumlanmýþtýr. Bu çerçeve içinde Kýrmançça televizyon yayýnýnýn doðuracaðý politik, toplumsal ve hukukî sonuçlar, Türkiye'nin geleceði açýsýndan vahim bir tablo ortaya koymaktadýr. Kýrmançça yayýn ve beraberinde geliþtirilen süreç, Türkiye'nin kuruluþ temellerini deðiþtirmeyi ve yýkmayý hedeflemektedir. Bundan dolayý, Kýrmançça televizyon yayýnýnýn oluþturduðu tehdit çerçevesi çok açýk bir þekilde ortaya konulmalýdýr. Aþaðýda bunu bazý temel baþlýklar altýnda özetleyeceðiz. 1) TRT 6 yayýný, PKK'nýn 1984 Aðustosunda gerçekleþtirdiði E- ruh ve Þemdinli baskýnlarýndan bu yana eriþmiþ olduðu en açýk siyasal sonuçtur. Kopenhag Kriterleri çerçevesinde TRT'de haftada bir 30 dakika deðiþik dil ve lehçelerde yapýlan yayýn, PKK'ya verilen bir siyasî taviz ve PKK kazanýmý olarak yorumlanmayabilir. Çünkü, bu uygulama AB üyesi bütün ülkelerin yerine getirmesi gereken bir ilkedir. Oysa, TRT 6 yayýný ile birlikte, Türkiye, bir etnik grup için AB'nin talep etmediði, milli devlet uygulamasý ile ters düþen ve PKK'nýn siyasî iddiasýnýn en önemli bölümünü kabul eden bir adým atmýþtýr. 2) Türkiye Cumhuriyeti, milli devlet ve yurttaþlýða dayalý millet anlayýþýný terk etmiþtir. 1924'den buyana bazý aksamalar ile de olsa büyük bir baþarý ile devam eden milli bütünleþme süreci aðýr bir darbe almýþ ve bir etnik grubu, anayasada tanýmlanan þekilde Türk milleti dýþýnda bir etnik grubun milletleþme sürecini tetiklemek için gereken adýmlar atýlmýþtýr. 3) Dil sosyal bütünleþmenin en önemli aracýdýr. Türkiye, bu konuda çok önemli bir mesafe kaydettikten sonra, Türk milletinin Kürtleri ötekileþtirmeye baþlatacaðý sosyolojik bir süreç baþlatmýþtýr. Anayasanýn tanýmladýðý anlamda Türkler, kendilerinden olmayan, kendileri gibi düþünmeyen, hissetmeyen Kürtler algýlamasýný geliþtireceklerdir. Bir süre sonra Kýrmançça konuþanlara azýnlýk muamelesi yapýlacak bir süreç baþlatýlacaktýr. 4) Kýrmançça yayýn sayesinde devletin þimdiye deðin ulaþamadýðý, Türkçe bilmeyen insanlara ulaþma imkâný bulacaðý þeklindeki tez, büyük bir palavradan ibarettir. Son 20 sene içinde televizyon yayýnlarý ve eðitimin yaygýnlaþmasý sayesinde bölgede Türkçe bilmeyenler marjinalleþmiþtir. [132] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

Kürt Açýlýmýnýn Geleceði

Kürt Açýlýmýnýn Geleceði Kürt Açýlýmýnýn Geleceði Prof. Dr. Ümit Özdað (*) ABD'nin 2003'de Irak'ý iþgal ederken plâný Irak'ýn kuzeyinde Türkiye'- nin kabullenmek zorunda kalacaðý baðýmsýz bir Kürt devleti kurmaktý. Washington,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Alaaddin Parmaksız Türkiye'nin Kuzey Irak'a Yönelik Politikaları Türkiye'nin 2002 seçimlerine kadar bölgeye yönelik politikalarının temelinde iki ana konu vardı. PKK varlığı kabul edilemezdi ve bu varlığı

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ

Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ Arif Keskin (*) Son zamanlarda Türkiye-Ýran iliþkileri çok dikkat çekmektedir. Ýliþkilerin çok iyi olduðu ve Ýran'ýn en çok güvendiði ülkenin Türkiye olduðu iddia

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy daşı Türk entelijansiyasının ana söylemidir. Bu gruplar birkaç yıl evvel ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde savaş söylemlerinin en ateşli taraftarı idiler. II. Körfez Savaşı öncesi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

Obama döneminde Amerika, Türkiye-Ýsrail Ýliþkilerinde Kriz(!) ve Yeni Osmanlýcýlýk

Obama döneminde Amerika, Türkiye-Ýsrail Ýliþkilerinde Kriz(!) ve Yeni Osmanlýcýlýk Obama döneminde Amerika, Türkiye-Ýsrail Ýliþkilerinde Kriz(!) ve Yeni Osmanlýcýlýk Ceyhun Bozkurt (*) Þam ile Telaviv arasýnda arabuluculuk yapan bir Türkiye'nin aniden Ýsrail'e düþman olmasý beklenemez.

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı