P R O F. D R. Ü M Ý T Ö Z D A Ð A V. D R. M E H M E T S A V A Þ Ö Z D A Ð

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P R O F. D R. Ü M Ý T Ö Z D A Ð A V. D R. M E H M E T S A V A Þ Ö Z D A Ð"

Transkript

1 Kürt Açýlýmý P R O F. D R. Ü M Ý T Ö Z D A Ð A V. D R. M E H M E T S A V A Þ Ö Z D A Ð

2

3 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Prof. Dr. Ümit Özdað (*) TRT Ocak 2009'ta TRT 6 adý ile 24 saat Kýrmançça televizyon yayýnýna baþlamýþtýr. Kýrmançça televizyon yayýný basýnda, paparazzi mantýðý ile ele alýnmýþtýr. Kýrmançça yayýnýn doðru olduðunu ispat etmek için PKK, TRT 6'nýn yayýnlarýndan hiç hoþnut deðil þeklinde yapýlanýn doðruluðuna ikna edici yorumlar yapýlmýþtýr. Ancak Kýrmançça televizyon yayýnlarýnýn siyasal ve toplumsal sonuçlarý üzerinde bilimsel yaklaþýmla durulmadýðý gibi, bu yayýn sürecinin gerçekleþtiði genel politik süreçte de gözlerden kaçýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu çalýþmada, Kýrmançça yayýnýn gerçekleþtiði genel politik süreç, tarihsel arka plân ele alýnarak ortaya konulacak ve son dönem gerçekleþen olaylar takvimsel akýþ içinde ele alýnacak ve Kýrmançça yayýnýn siyasal ve toplumsal sonuçlarý üzerinde durulacaktýr. Türkiye'nin Dönüþtürülmesi veya Etnikleþme/Federalleþme Süreci Türkiye, AB tam üyelik ve BOP süreçleri arasýnda sýkýþtýrýlmýþ ve kuruluþ esaslarý deðiþtirilen bir ülkedir. Bu iki sürecin ürünü olan Ýkiz Yasalar, deðiþik yasalara daðýtýlarak gerçekleþtirilen kamu reformu yasasý, AB Uyum Yasalarý, Bölge Kalkýnma Ajanslarý Yasasý, Vakýflar Yasasý süreçleri, Türk toplumunu etnik bir atomizasyona sürüklemektedir. Bu etnik atomizasyonu inceleyen bir Ýsviçreli stratejik araþtýrma merkezi, Türkiye'nin 2020'ye deðin kapsamlý bir iç savaþ yaþayacaðýný ileri sürmüþtür. Yabancý istihbarat servisleri tarafýndan hazýrlattýrýlan Türkiye'nin 36 etnik gruptan oluþan bir mozaik olduðu tezi devleti yöneten siyasî kadrolar (*) 21. Yüz Yýl Türkiye Enstitüsü Yönetin Kurulu Baþkaný ve Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi [115]

4 1 tarafýndan benimsenmiþtir. AB raporlarýnda rakamlarý ile sayýlan azýnlýklarýn toplamý ortaya konulduðunda Türkiye'de Türklerin azýnlýkta olduðu görülüyor. 2000'lerin baþýndan itibaren üç ana politik ve toplumsal dinamik, Türkiye'nin üniter-millî yapýsýný hýzla daðýlmaya sürüklemektedir yýllarý arasýnda etnikleþme/federasyon projesi çok ciddî bir mesafe kaydetmiþtir. Bu üç ana dinamik þu þekilde sýralanabilir: a)akp'nin etnik stratejisi, b) AB'nin Türkiye'yi etnikleþtirme stratejisi, c)bop'un Irak'ý bölerek, Irak'ýn kuzeyinde baðýmsýz Kürt devleti oluþturulmasýdýr. AKP, Ýstiklal Harbi ve Anayasa'nýn ortaya koyduðu Türk tanýmýný reddetmekte ve 36 etnik gruptan oluþan adý konmamýþ milletimiz kavramýnýn arkasýna sýðýnmaktadýr. Erdoðan, 36 etnik grubun birbirlerine üstünlük kurmaya çalýþmamalarýný istemektedir. Erdoðan'a göre, bütün etnik gruplar eþittir. Oysa, Türkiye'de farklý etnik gruplara mensup yurttaþlar birbirleri ile etnikliklerinin farklýlýðý temelinde deðil, yurttaþ olduklarý için eþittirler. Erdoðan'ýn Türkiye'yi izah ederken, yurttaþ hukukundan etnik/cemaat hukuku anlayýþýna kaymasý, AB/BOP sürecinde etnikleþmenin bir baþka dinamiðini oluþturmaktadýr. Bu çerçeveden bakýlýnca, 2009 baþýnda baþlayan Kýrmançça televizyon yayýný ve ilk mesajlarý alýnan Kýrmançça eðitim giriþiminin Türkiye'de hangi süreci tetikleyeceði, daha açýk görülmektedir. Aþaðýda, Türkiye'nin 2008 sonbaharýndan itibaren yaþadýðý süreç, yukarýda anýlan dinamikler çerçevesinde incelenmiþ, geleceðin sakladýðý tehditler ortaya konulmuþ, alýnmasý gereken önlemler sýralanmýþtýr. Geliþmelere Bakýþ Prof. Dr. Ümit Özdað 14 Ekim 2008'de Frankfurt Kitap Fuarýnda Cumhurbaþkaný A. Gül, Türkiye'nin bir bölümünü Kürdistan olarak gösteren bir haritanýn önünde Kuzey Irak'tan gelen firmanýn standýna yakýn yerde; Çok sayýda Kürt geçmiþte kökenlerinden dolayý ayrýmcýlýða uðradýlar. Kürtçe konuþma ve yazmalarýna izin verilmedi. Bugün durum deðiþti diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürtlere yönelik olarak ayrýmcýlýk yaptýðýný ileri süren ilk üst düzey devlet yöneticisi olmuþtur. Ekim 2008 baþýndaki en önemli geliþmelerden birisi de Anayasa Mahke- 1 Peter Andrews, Türkiye'de Etnik Gruplar, Ýstanbul 1994 [116] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

5 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý 14 Ekim 2008'de Frankfurt Kitap Fuarýnda Cumhurbaþkaný Gül, Türkiye'nin bir bölümünü Kürdistan olarak gösteren bu haritanýn önünde konuþma yaptý. mesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn Bilkent Üniversitesi ile bir Alman Vakfi'nýn düzenlediði sempozyumda, gelecek Anayasa Mahkemesi gününde Anayasa'nýn deðiþtirilemez ilk dört maddesinin deðiþtirilmesini tartýþmaya açmayý düþündüðünü açýklamýþtýr. Öte yandan A. Gül'ün Kürtlere yönelik ayrýmcýlýk yapýldýðýný söylediði günlerde Kýrmançça yayýn yapacak TRT kanalý çalýþmalarý hýzla ilerlemektedir. Ayný dönemde R.T. Erdoðan ise milliyetçi bir politik söylem benimsemeye baþlamýþtýr. Erdoðan'ýn milliyetçi söylemi 2008 sonbaharý boyunca artmaya devam edecektir. Erdoðan, bu süreçte AKP'nin ikinci adamý olan Mir Dengir Fýrat ile yolunu ayýrmýþtýr. Erdoðan, Tek millet, tek vatan, tek bayrak sloganý ile DTP ile yüksek tansiyon politikasý izlemiþ, hatta Ya sev ya terk et noktasýna kadar, gerilimi taþýmýþtýr. Ancak Erdoðan'ýn tek millet ifadesinin Anayasa'nýn tanýmladýðý Türk tanýmýndan farklý olduðu gözden kaçýrýlmamalýdýr. Erdoðan, tek millet dedikten sonra, Türk Türklüðü, Kürt Kürtlüðü, Arap 21. YÜZYIL Ocak - Haziran 2009 [117]

6 Araplýðý, Laz Lazlýðý ile övünecek þeklinde etnik bir millet tanýmý yapmaktadýr. Aktütün saldýrýsýndan sonra, Genelkurmay Baþkaný'nýn AKP'yi destekleyen bir kýsým medyayý açýk bir þekilde suçlamasý sonrasýnda Erdoðan'ýn Genelkurmay Baþkanýna destek vermesi ve Taraf gazetesine verilen devlet reklâmlarýnýn kesilmesi de Erdoðan'ýn yeni siyaseti çerçevesinde deðerlendirilmelidir. Türkiye'de A. Gül, liberal bir çizgi takip ederken, Erdoðan milliyetçi söylemle iktidar içinde bir parçalanmayý ifade etmiþtir. Irak'ta Geliþmeler Erdoðan'ýn Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen komando tugayý ziyareti sýrasýnda da çok etkilendiði, bu gezisini çevresine aktardýðý haberleri de basýnda yer aldý. Bu süreçte Cumhurbaþkaný ile Baþbakan arasýnda bir gerilim olduðu haberi yayýlýrken, Türkiye'de milli hassasiyeti yüksek olan çevrelerde Erdoðan'ýn tutumu bir gevþeme ve rehavet yaratmýþtýr. Erdoðan'ýn bu tutumu, AKP tarafýndan yaptýrýlan anketlerde seçmenin büyük kýsmýnda ilke kez ülke bölünüyor duygusunun ortaya çýktýðýnýn tespit e- dilmiþ olmasý ile izah edilmiþtir. Kuzey Yönetimi Ýle Temaslar ve Türkiye'nin Talepleri Türkiye'de A. Gül, liberal bir çizgi takip ederken, Erdoðan milliyetçi söylemle iktidar içinde bir parçalanmayý ifade etmiþtir. 14 Ekim 2008'de Irak Ýþlerinden Sorumlu Büyükelçi Murat Özçelik, Baðdat'ta Mesut Barzani ile görüþmüþtür. Bu, Ankara'nýn 2004'de Erbil'de Büyükelçi Osman Korutürk ve MÝT Müsteþarý Emre Taner'in yaptýðý görüþmelerden sonra Barzani ile 2 yapýlan ilk görüþme olmuþtur yýlýnda 6 kez Irak'a giden ve bu son seyahati 13 gün süren Murat Özçelik, Barzani'den beþ talepte bulunmuþtur. Bu talepler, a)pkk'nýn terör örgütü olarak ilân edilmesi, b)pkk kamplarýnýn ve siyasî bürolarýnýn kapatýlmasý, c)pkk'nýn lojistik desteðinin kesilmesi, d)üst düzey PKK yöneticilerinin Türkiye'ye teslim edilmesi 3 e)türkiye ile istihbarat paylaþýmý yapýlmasý. 2 Anadolu Ajansý, 28 Ekim 2008 Prof. Dr. Ümit Özdað 3 Star, 14 Ekim 2008, Desteði kes, istihbaratý paylaþ [118] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

7 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Ankara'nýn bu taleplerinin kýsa süre içinde Barzani ve Talabani'nin süzgecinden geçerek, dört aþamalý plana dönüþtürüleceði görülecektir. ABD Irak'tan Çekiliyor 17 Kasým 2008'de ABD Güçlerinin 2011'e deðin Irak'tan çekilmesini öngören ABD-Irak Anlaþmasý imzalanmýþtýr. 19 Kasým 2008'de Ýçiþleri Bakaný Atalay'ýn Baðdat ziyareti ve ABD-Türkiye-Irak arasýnda 3'lü komisyon kurulmasý ve Kuzey Yönetiminin bu heyete katýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Böylece, Ankara ilk kez Kuzey Yönetimi temsilcilerini Baðdat ile beraber 4 masada muhatap almýþtýr. 20 Kasým 2008'de A. Gül, Taraf Gazetesine göre Hakkari'den gelen heyete, Ben burada söyleyemeyeceðim þeyleri de düþünüyorum. Hatta sizin de bana söylemek isteyip söyleyemediðiniz þeyleri biliyorum ve size katýlýyorum demiþtir. Cumhurbaþkanlýðý gazetenin bu haberini yalanlamýþtýr. Adalet Bakanýndan Öcalan'a Açýk Ýleti ve PKK'nýn Cevabý 23 Kasým 2008'de Irak, Gaziantep'te Baþkonsolosluk açma kararý almýþtýr. 24 Kasým 2008'de Adalet Bakaný M. A. Þahin, Öcalan bombalarý býrakýn der ise diðer mahkûmlarla görüþebilir açýklamasýný yapmýþtýr. Bu arada Ýmralý'ya yeni binalarýn yapýlmaya baþlandýðý ve A. Öcalan'a komþularýn yollanacaðý haberleri duyulmuþtur. 19 Kasým 2008'de Ýçiþleri bakaný Atalay'ýn Baðdat ziyareti ve ABD-Türkiye-Irak arasýnda 3'lü komisyon kurulmasý ve Kuzey Yönetiminin bu heyete katýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Böylece, Ankara ilk kez Kuzey Yönetimi temsilcilerini Baðdat ile beraber masada muhatap almýþtýr. 26 Kasým 2008'de Irak parlamentosu ABD ile geri çekilme anlaþmasýný onaylanmýþtýr. 27 Kasým 2008'de PKK'nýn kuruluþunu kutlamak amacý ile PKK'lý teröristler, Ýskenderun'da 2 polisi þehit etmiþlerdir. 28 Kasým 2008'de Kuzey Yönetimi Petrol Bakaný Erbil'de çýkan petrolün 2009'dan itibaren Baðdat ile koordineli þekilde Ceyhan'dan ihraç edilmeye baþlanacaðýný açýklamýþtýr. Ankara'nýn bu ihracý kabul etmesinin karþýlýðýnda Kuzey Yöne- 5 timinden PKK'ya karþý iþbirliði sözü aldýðý ileri sürülmüþtür. 4 Radikal, 24 Aralýk 2008, Murat Yetkin, Kürt meselesinde sýcak geliþmeler 5 Radikal, 16 Aralýk 2008, Ranj Alaaidin, Kerkük Satrancýnda son hamleler 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [119]

8 Türkiye'nin Taleplerinin Kuzey Yönetimi Tarafýndan Dönüþtürülmesi Bu geliþmeler gerçekleþirken, Türk diplomatlarýn Irak'ta yaptýklarý temaslarda muhataplarýndan gerçekleþtirdikleri talepler, dört aþamalý bir plân þeklini almýþtýr. Tespit edilen bu aþamalar þu þekilde izah edilmiþtir: 1) Kandil Daðý'nýn etrafýnda PKK'ya yönelik tecrit güçlendirilecektir. 2) PKK Irak'ta yasadýþý (terör deðil) ilân edilecektir. 3) PKK dýþýndaki Kürt örgütlerinin katýldýðý bir konferans düzenlenecek ve bu konferanstan PKK'nýn Silah Býrakmasý çaðrýsý çýkarýlacaktýr. 6 4) Türkiye PKK için kýsmi af ilân edecektir. Barzani ve Talabani, Ankara'nýn taleplerini istedikleri þekle sokmuþlardýr. Prof. Dr. Ümit Özdað Barzani ve Talabani, Ankara'nýn taleplerini istedikleri þekle sokmuþlardýr. PKK, terör deðil, 7 yasa dýþý örgüt ilân edilecektir. Kamplar ve bürolar kapatýlmayacak, Kandil'e tecrit uygulanacaktýr. Üst düzey yöneticilerin teslimi yerine Kürt Konferansý PKK'ya çaðrý da bulunacaktýr. Ve Türkiye'den de af talep edilmiþtir. Bu aþamada 1 Aralýk 2008'de A. Öcalan'ýn Talabani'nin devreye girme- 8 sini istediði basýnda yer almýþtýr. 2 Aralýk 2008'de Batý Avrupa Birliði, Ýngiliz parlamenter R. Walter yazdýðý rapora dayanarak, AB ülkelerine PKK'ya karþý önlem alýn çaðrý yapmýþtýr. 2 Aralýk 2008'de BM Ýnsani Ýþler Koordinasyon Ofisi'nin yayýnladýðý haritada Kerkük ve Musul Kuzey Yönetimi bölgesinde gösterilmiþtir. 3 Aralýk 2008'de bir gazetede Türkiye'nin PKK'nýn tasfiyesi karþýlýðýnda K. Irak'ý tanýyacaðý haberi yer almýþtýr. 12 Aralýk 2008'de Washington'- dan Soner Çaðatay Ankara-Erbil arasýnda stratejik ortaklýk kurulmasý konusunda öneride bulunmuþ ve Türkiye-K. Irak iþbirliðini, 'deki ETA'ya karþý Ýspanyol-Fransýz iþbirliðine benzetmiþtir. 4 Aralýk'ta Gerillanýn adýný terörist koyduk. Bundan da bir umut bekledik diyen Yaþar Kemal, Çankaya Köþkü'nde düzenlenen bir törenle A. Gül'ün, Kürt efsa- 6 Vatan, 22 Aralýk 2008, PKK'yý tasfiye planý 7 Cumhuriyet, 22 Aralýk 2008, PKK için yasadýþý formülü 8 Referans, 22 Aralýk 2008, Cevdet Aþkýn, PKK ile pazarlýk tam gaz: Öcalan istedi, PKK baþrolde [120] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

9 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 04/12/2008 tarihinde, Cumhurbaþkaný Gül tarafýndan, Kürtçü yazar Eþber Yaðmurdereli'nin 1997'de hapse girmesi üzerine Ölünceye kadar Türk devletini baðýþlamayacaðýný beyan eden Yaþar Kemâl'e verildi. nelerinden bahsettiði konuþmasýndan sonra Cumhurbaþkanýndan ödül 9 almýþtýr. 5 Aralýk 2008'de Y. Çongar, MÝT müsteþarý Emre Taner bu meseleyi çözecek mi? sorusunu ortaya atmýþtýr. Bu arada Irak'ta oluþturulan Türkiye-ABD-Irak/K. Irak mekanizmasýnda Türk tarafýnda MÝT temsilcilerinin sayýsý artýrýlmýþtýr. TSK'nýn K. Irak politikalarýnýn belirlenmesindeki etkinliði de 2008 baþýnda ortadan kaldýrýlmýþtýr. PKK'ya Karþý Alýnmasý Planlanan Önlemler 4-5 Aralýk'ta Ankara'da Amerikan Yüksek Düzeyli Savunma Grubu ü- yelerinin gerçekleþen temaslarý sonrasýnda yapýlan deðerlendirmelerde gerek Amerikalý askeri yetkililer gerek Türk askeri yetkililer, iki ülke arasýnda 10 PKK'ya karþý iþbirliðinin mükemmel seviyede olduðunu belirtmiþlerdir. Bu görüþmeleri Dýþ Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Ertuðrul Apakan baþkanlýðýndaki bir Türk heyetinin 8 Aralýk sonrasýnda gerçekleþen Washington ziyareti izlemiþtir. Murat Özçelik'in Irak ve Ertuðrul Apakan'ýn ABD ziyaretlerinden sonra PKK'ya karþý alýnacak önlemler konusunda uzlaþma saðlanmýþtýr. 9 Hürriyet, 5 Aralýk 2008, Yaþar Kemal: Edebiyatým deðil, namusum umurumda 10 Radikal, 7 Aralýk 2008, Murat Yetkin, Obama döneminde PKK'ya karþý iþbirliði geriler mi? 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [121]

10 Saðlandýðý ileri sürülen uzlaþmaya göre, a) PKK Erbil parlamentosunun alacaðý karar uyarýnca K. Irak'ta siyasî parti, dernek, radyo kuramayacaktýr. b) K. Irak'ta, Türk-Amerikan ve Kürt istihbarat örgütleri arasýndaki iþbirliði artacaktýr. Ortak sorgu ve ortak planlamalar yapýlacaktýr. c) PKK'ya karþý psikolojik operasyon yürütülecek, PKK'nýn K. Irak halkýna verdiði zarar anlatýlacaktýr. d) K. Iraklý partilerin PKK'ya destek vermediði halka anlatýlacaktýr. e) Silah býrakan PKK'lýlara Türkiye'ye dönme imkâný verilecektir. f) Türkiye, PKK'nýn çözülmesi durumunda BM Mülteciler Yüksek Ko- 11 miserliði aracýlýðý ile PKK'lýlar ile geri dönüþ görüþmelerini baþlatacaktýr. DTP'nin Irak'a yaptýðý bu ziyaretin arkasýnda Cemil Bayýk ve Murat Karayýlan'ýn yaptýðý diyalog çaðrýlarý olduðu ileri sürülmüþtür. Öte yandan K. Irak'ta da önemli geliþmeler gerçekleþmiþtir. 8 Aralýk'ta Erbil'de bir açýklama yapan PKK sözcüsü Kurban Bayramý nedeni ile 9 günlük ateþkes ilan ettiklerini duyurmuþtur. 13 Aralýk 2008'de Kerkük'e gelen Talabani, ITC lideri Dr. Ergeç ile görüþmüþtür. 14 Aralýk 2008'de DTP Heyeti Kuzey Irak'ta Neçirvan Barzani ile görüþmüþtür. 15 Aralýk'ta ise Ahmet Türk, Emine Ayna, Sebahat Tuncel, Osman Özçelik'ten oluþan heyet Mesut Barzani ile bir araya gelmiþtir. Barzani, DTP heyetine, Türkiye'deki Kürt sorunu siyasidir, çözümü de siyasî olmalýdýr. 20 milyon Kürt özgür olmadan, demokratik haklarýný kazanmadan, bizim buradaki kazanýmlarýmýz kalýcý olamaz. Bu sorunda, Türkiye, Ýran, Irak ve Suriye'de ortak bir barýþ dili oluþturulmalýdýr. Biz Kürtler arasýndaki bir çatýþmada olmayacaðýz. Kürtlerin Kürtlere karþý sa- 12 vaþma dönemi bitmiþtir demiþtir. DTP'nin Irak'a yaptýðý bu ziyaretin arkasýnda Cemil Bayýk ve Murat Karayýlan'ýn yaptýðý diyalog çaðrýlarý olduðu ileri sürülmüþtür. DTP, Barzani'- 13 den PKK sorununun çözümüne yardýmcý olmasýný istemiþtir. Ahmet 11 Yeniçað, 24 Aralýk 2008, Sadi Somuncuoðlu, Dýþ siyasetimiz karmakarýþýk halde ve Cumhuriyet, 27 Aralýk 2008, Tasfiye planýnda af çýkmazý 12 Agk. Prof. Dr. Ümit Özdað 13 Cumhuriyet, 26 Aralýk 2008, Mehmet Faraç, Peþmergenin Nafile Çabalarý [122] 21. YÜZYIL O cak Haziran 2009

11 Türk, 19 Aralýk'ta Talabani ve Barzani ile yapýlan görüþmelerde düzenlenmesi plânlanan Kürt Konferansýna PKK'nýn da davetli olduðunu ancak 14 PKK'nýn kabul etmediðini açýklamýþtýr. Ancak, DTP'nin katýlmasý durumunda PKK'nýn Kürt Konferansý'ný destekleyeceðini açýkladýðý kulislerde konuþulmaktadýr. Bütün Kürt örgütlerinin davet edileceði bir konferansýn gerçekleþtirilmesi fikrinin kimden kaynaklandýðý belirsizdir. Talabani CNN Türk'e yaptýðý açýklamada bu konferans ile ilgili olarak Bu bölgesel yönetimin baþkaný 15 Mesut Barzani ile görüþülen bir fikir demiþtir. Bu cevaptan anlaþýlan konferans fikrinin dýþarýdan gündeme taþýndýðýdýr. Toplantýnýn ismi Ortado- 16 ðu Güvenlik Konferansý olarak belirlenmiþtir. Öte yandan A. Öcalan, 19 Aralýk'ta Bazý plânlar tartýþýlýyor. Ýhtiyatlý yaklaþmak gerek. Bizi dýþarýda býrakan, dikkate almayan bir çözümün þansý 17 sýfýrdýr açýklamasýný yapmýþtýr. Ancak Öcalan, Bahara kadar zaman var. 18 Bu zamana kadar çözüm tartýþýlsýn diye eklemiþtir. Öcalan geliþmelerin denetimi dýþýna çýkacaðý endiþesi içindedir. Öcalan'ýn bu açýklamasýndan sonra PKK'lý Kemal Heyri, Türkiye'nin Erbil ile yakýnlaþmasýnýn gerekçesinin PKK ile Kuzey Yönetimini çatýþtýrma giriþimi olduðunu 19 açýklamýþtýr. Aralýk ayý içinde A. Gül'ün Irak'ý ziyaret e- deceði ve bu çerçevede Baðdat dýþýnda Kerkük'e bir gezi gerçekleþtireceði Talabani tarafýndan açýklamýþtýr. Ancak, Gül'ün Irak gezisini kulak rahatsýzlýðý gerekçesi ile iptal ettiði açýklanmýþtýr. Ahmet Türk, A. Gül'ün Erbil'i ziyaretinin de konuþulduðunu fakat bu aþamada yanlýþ anlaþýlacaðý için iptal 20 edil-diðini ileri sürmüþtür. 21 Aralýk 2008'de Irak Cumhurbaþkaný yardýmcýsý Haþimi Ankara'yý zi- 14 Milliyet, 20 Aralýk 2008, Kürt konferansýna PKK'da davetli 15 CNN Türk 22 Aralýk Taraf, 24 Aralýk 2008, Barýþ adýmý PKK'ya ateþkes uzattýrdý 17 Cumhuriyet, 26 Aralýk 2008, Mehmet Faraç, Peþmergenin Nafile Çabalarý 18 Taraf, 24 Aralýk 2008, Barýþ adýmý PKK'ya ateþkes uzattýrdý 19 Referans, 22 Aralýk 2008, Cevdet Aþkýn, PKK ile pazarlýk tam gaz: Öcalan istedi, PKK baþrolde Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý 20 Hürriyet, 22 Aralýk 2008, Dünya Kürt Konferansý düzenleniyor Bütün Kürt örgütlerinin davet edileceði bir konferansýn gerçekleþtirilmesi fikrinin kimden kaynaklandýðý belirsizdir. 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [123]

12 Prof. Dr. Ümit Özdað 21 yaret etmiþ ve A. Gül ile görüþmüþtür. Haþimi, ABD-Irak anlaþmasýnýn yürürlüðe girmesi ile yeni bir dönemin baþladýðýný açýklamýþtýr. Toplantýda, Kuzey Yönetiminin PKK'ya karþý iþbirliðine hazýr olduðu Haþimi tarafýndan dile getirilmiþ ve PKK'nýn Irak'ta yasadýþý örgüt ilân edilmesi ele alýn- 22 mýþtýr. Talabani'nin Türkmen Temaslarý 22 Aralýk 2008'de Talabani'nin kýsa bir süre içinde ikinci Kerkük ziyareti gerçekleþmiþtir. Talabani bu ziyaretinde önce deðiþik Türkmen partilerinin temsilcileri ile bir araya gelmiþ ve deðiþik konularda açýlým vaatlerinde bulunmuþtur. Bu çerçevede Kerkük'te Türkçenin Arapça ve Kürtçe ile birlikte üçüncü dil olarak kullanýlacaðýný açýklamýþtýr. Ancak Türkçe ile birlikte Süryanicenin 23 de eþit dil olarak kullanýlacaðý açýklanmýþtýr. Talabani, ITC lideri Ergeç ile yaptýðý görüþme de ise 2007 yýlýnda Kerkük'te çýkan olaylarda ITC'nin ana karargâhýnýn peþmergeler tarafýndan yýkýlmasýnýn bedeli olarak ITC'ye 500 bin Dolar tazminat ödeyeceðini açýklamýþtýr. Talabani'nin gerçekleþtirdiði görüþmeler Türk kamuoyu ve Türkmenlere yönelik tam bir psikolojik operasyon niteliði taþýmaktadýr. Amaç, her iki kamuoyunu da yumuþatmak ve rehavete itmektir. Talabani PKK ve Kerkük Konusunda Þartlarýný Açýklýyor Talabani, 22 Aralýk 2008'de CNN-Türk'de kapsamlý açýklamalar yapmýþ ve Türkiye ile PKK'ya karþý kapsamlý önlemler alýnacaðýný açýklamýþtýr. Talabani'nin açýklamasýnda altý çizilen hususlar þunlardýr: a)kürt Yönetimi PKK ile silahlý bir çatýþmaya girmeyecektir. b)kürt Yönetiminin PKK'nýn Türkiye'ye karþý Irak topraklarýnýn kullanýlmamasý konusunda anayasal sorumluluðu vardýr. c) DTP, bizimle PKK'nýn þiddeti sona erdirmesi konusunda mutabýktýr. d)kürt gruplarý PKK'ya bu konuda çaðrý yapacaklardýr. e) PKK iki talebi karþýlanýr ise terör eylemlerine son verecek, silahlarý terk edecektir. Bunlar, Türkiye'deki Kürtlerin içinde yaþadýðý koþullarýn iyileþtirilmesi ve Kürt diline saygý gösterilmesidir. Oysa DTP çevreleri PKK'nýn üç temel talebi olduðunu bilmekte ve bu talepler yerine getirilmeden en ufak bir adýmýn gerçekleþmeyeceðini açýkla- 21 Cumhuriyet, 21 Aralýk 2008, Iraklý Kürtler yakýnlýk istiyor 22 Milliyet, 21 Aralýk 2008, Irak'tan sýcak mesaj 23 Akþam, 23 Aralýk 2008, Hüsnü Mahalli, Talabani faktörü [124] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

13 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Süleymaniye kentinde Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani ile yemekte bir araya gelen Ahmet Türk ve beraberindeki heyet üyeleri daha sonra 3,5 saat süren bir toplantý yaptý. maktadýrlar. Bunlar, Kürt kimliðinin siyasal bir kimlik olarak anayasaya girmesi, Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi ve Öcalan'ýn serbest býrakýlmasýdýr. Esasen PKK, Öcalansýz çözüm çözümsüzlüktür diyerek tav- 24 rýný ortaya koymuþtur. DTP'nin, TBMM'de daðýttýðý çözüm broþürü de federasyon talebini ileri sürmüþtür. Yani Talabani'nin PKK talepleri diyerek dile getirdiði hususlar, gerçeði dile getirmemektedir. Buna raðmen Talabani'nin açýklamalarýna DTP milletvekili Osman Özçelik, Ýbrahim Binici ve Sýrrý Sakýk kendi yo- 25 rumlarýný ekleyerek destek vermiþlerdir. Talabani, gazetecinin sorusu üzerine PKK'lýlarýn hapishanelere deðil, evlerine dönmeleri gerektiðini PKK'nýn talebi olarak deðil, kendi düþüncesi olarak söylemiþtir. Faraç, Talabani'nin Türkiye'den PKK'lýlarý DTP üzerin- 26 den muhatap kabul etmesini istediðini belirtmektedir. Talabani, Kerkük konusunda da Irak Anayasasý'nýn 140. maddesinin uygulanmasý yani Kerkük'te referandum yapýlarak, kentin Kuzey Irak'a mý yoksa Baðdat'a mý baðlanacaðýnýn belirlenmesi gerektiðini savunmuþtur. 24 Cumhuriyet, 26 Aralýk 2008, Mehmet Faraç, Peþmergenin Nafile Çabalarý 25 Taraf, 24 Aralýk 2008, Barýþ adýmý PKK'ya ateþkes uzattýrdý 26 Cumhuriyet, 26 Aralýk 2008, Mehmet Faraç, Peþmergenin Nafile Çabalarý 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [125]

14 Ancak, referandum ile çýkacak sonucun dýþýnda kent yönetiminin % 32 Türkmen, % 32 Arap, % 34 Kürt ve % 4 Süryaniler arasýnda bölüþülmesi 27 fikrini savunmuþtur. Talabani böylece klasik Kerkük Kürdistan'ýn parçasýdýr görüþünden hiçbir taviz vermediðini ortaya koymuþtur. Sonucu belli referandum ile Kerkük kuzey yönetimine baðlandýktan sonra da bugün bahsedilen oranlardan kimse bahsetmeyecektir. Talabani böylece klasik Kerkük Kürdistan'ýn parçasýdýr görüþünden hiçbir taviz vermediðini ortaya koymuþtur. Prof. Dr. Ümit Özdað 22 Aralýk 2008'de Ýngiltere'de PKK hesap- 28 larýna el konulmuþtur. 23 Aralýk 2008'de Talabani'nin açýklamalarýný deðerlendirmesi istenen Gül, Herkes bir þekilde yardýmcý olmak için uðraþýyor. Neticeye bakmak lâzýmdýr. Güzel sözler oluyor tabii ama neticeye bakmak lâzým demiþ- 29 tir. Erdoðan ise af konusunda Bizim bir eve dönüþ yasamýz var. Önerileri deðerlendireceðiz 30 demiþtir. Erdoðan ayrýca, Talabani'nin Mart 2008'de Türkiye ziyareti sýrasýnda bu konularýn görüþüldüðünü, Maliki'nin 24 Aralýk'ta gerçekleþecek 31 görüþmesi sýrasýnda da ele alýnacaðýný açýklamýþtýr. Cemil Çiçek de affýn söz konusu olamayacaðýný, TCK'nýn etkin piþmanlýðý düzenleyen 221. maddesi- 32 nin yeterli olduðunu belirtmiþtir. Ancak kýsa süre içinde 221. md. dýþýnda bir yeni çözüm arayýþý üzerinde çalýþýlmaya baþlanmýþtýr. 23 Aralýk 2008'de TESEV Kürt raporunu yayýnlamýþtýr. Raporda devletin Kürtlerden özür dilemesi ve anayasanýn deðiþtirilemez ilkelerin deðiþtirilmesi istenmiþtir. 24 Aralýk 2008'de Irak Baþbakaný 33 Maliki Ankara'yý ziyaret etmiþtir. Maliki, PKK'yi terörist örgüt olarak nitelendirdikten sonra, Türkiye'nin PKK için af çýkarýp çýkarmayacaðýný sor- 34 muþtur. Erdoðan ise görüþmeden sonra basýna yaptýðý açýklamada PKK terör 27 CNN Türk, 22 Ekim 2008, Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani ile Röportaj 28 Cumhuriyet, 24 Aralýk 2008, Ýngiltere'de PKK'ya darbe 29 Cumhuriyet, 24 Aralýk 2008, Gül Irak'a gitmekte kararlý 30 Milliyet, 25 Aralýk 2008, Fikret Bila, Talabani'nin Ýpiyle kuyuya inilir mi? 31 Milliyet, 25 Aralýk 2008, Planýn aþamalarýný Maliki'yle görüþeceðiz 32 Milliyet, 26 Aralýk 2008, Fikret Bila, Çiçek: Talabani 221'i daðdakilere iletebilir 33 Cumhuriyet, 25 Aralýk 2008, PKK'yla ilgili bakan gelmedi 34 Hürriyet, 25 Aralýk 2008, Maliki: PKK terörist Erdoðan: Ýlan Edin [126] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

15 örgütüne karþý ortak mücadelede bizim Irak merkezi yönetimi ile en ufak sorunumuz yok. Silah býrakma konusunda Irak merkezi yönetimi bu iþin tarafý deðil diyerek, taraf olarak Baðdat'ý deðil, Erbil'i gördüðünü ima etmiþ- 35 tir. 24 Aralýk 2008'de Selahattin'de üst düzey yöneticilerine bir açýklama yapan Barzani, Türkiye'nin K. Irak'a karþý tavrýnýn deðiþtiðini ve Kürdistanlý 36 partileri bir araya getiren bir konferans düzenleyeceklerini açýklamýþtýr. Ayný gün Hak ve Özgürlükler Partisi yöneticilerini kabul eden Barzani, 37 görüþmede PKK'ya silah býrakma çaðrýsýnda bulunmuþtur. 24 Aralýk'ta DTP'lileri kabul eden Talabani, sizin almak için mücadele ettiðiniz haklara biz 1932'den buyana sahibiz. Saddam döneminde bile 38 Kürtçe eðitim, radyo, televizyon gibi haklarýmýz korundu demiþtir. 24 A- ralýk 2008 akþamý, Cizre'de þehir merkezinde askeri konvoya saldýrý düzenle- 39 yen iki PKK'lý üç askeri þehit etmiþ 11 askeri ise yaralamýþlardýr. Bu saldýrý sanki, Maliki ve Barzani'nin giriþimlerine verilmiþ bir cevaptýr. PKK tarafýndan Süleymaniye'de yayýnlanan Rega(Yol) adlý dergi de ise Barzani PKK'- yý Satýyor baþlýklý bir yazý yayýnlanmýþtýr. Yazýda PKK'nýn tasfiyesine yönelik Türkiye ile iþbirliði yapan Iraklý Kürtlerin ihanet içinde olduklarý, Iraklý Kürt liderlerinin PKK'yý ne karþýlýðýnda Türkiye'ye sattýklarýný açýklamalarý gerektiði, bu anlaþmaya imza atanlarýn PKK'nýn en büyük düþmaný olduðu- 40 nu ve gereken cevabý alacaklarýný söylemiþtir. Öte yandan konferansý DTP de desteklediðini açýklamýþtýr. A. Türk, konferanstan iki temel çaðrýnýn çýkmasýný beklemektedir: a)kürtlerin kimlik 41 ve kendilerini ifade haklarý ve b)pkk'ya silah býrakma çaðrýsýný yapýlmasý. Ýlginç olan husus, AKP, DTP, KDP ve KYB'nin bu konferansý desteklemeleridir. Bu durumda AKP ile DTP arasýndaki kavganýn bir kayýkçý kavgasýndan baþka bir þey olmadýðý ortaya çýkmaktadýr. B. S. Dilek, 2008 sonu itibarý ile taraflarýn PKK'yý etkisizleþtirmek konusunda tam bir uzlaþma saðladýklarýný, üzerinde uzlaþma saðlanamayan tek 35 Milliyet, 26 Aralýk 2008, Erdoðan: Irak, silah iþinin tarafý deðil 36 Milliyet, 25 Aralýk 2008, Barzani Kürt Kongresini iþaret etti 37 Zaman, 25 Aralýk 2008, Mesud Barzani'den terör örgütü PKK'ya silah býrak çaðrýsý 38 Radikal, 25 Aralýk 2008, Talabani'den DTP'ye: Biz bu haklarý 30 yýl önce almýþtýk 39 Hürriyet, 26 Aralýk 2008 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý 40 Milliyet, 26 Aralýk 2008, PKK: Barzani bizi satýyor 41 Hürriyet, 22 Aralýk 2008, Dünya Kürt Konferansý düzenleniyor 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [127]

16 Prof. Dr. Ümit Özdað hususun PKK için af olduðunu kaydetmektedir. Barzani ve Talabani, PKK için af talep ederken, AKP affa karþý çýkmakta, TCK'nýn 221. maddesine 42 benzer bir model üzerinde çalýþýlmasý seçeneði ön plana çýkarýlmaktadýr. AKP'nin Türkiye ve Irak'ta Ýþlettiði Paralel Süreç Sonuç olarak bu geliþmelerden anlaþýlan þudur: Irak ve Türkiye'de iki paralel süreç iþlemektedir. AKP, Irak'ta PKK'nýn etkisizleþtirilmesi karþýlýðýnda Kuzey Yönetimi ile bugüne kadar olduðundan daha yakýn bir iliþki modeli geliþtirmeye kaymaktadýr. Ancak bu yakýn iliþki modelinin içeriði henüz belirginleþmemiþtir. Ankara'nýn PKK'nýn etkisizleþtirilmesinden en büyük beklentisi, bu süreçte Türkiye'de Anayasa'nýn etnik ve federal/özerk bölge modelli yeniden yapýlandýrýlmasý için gereken psikolojik atmosferin yaratýlmasýdýr. Erdoðan'ýn benimsediði, DTP ile gerginlik ve çatýþma çizgisi, tek bayrak, tek millet, tek vatan çizgisinin arkasýnda da kamuoyunda doðan endiþeleri yatýþtýrýrken, etnik tavizleri daha rahat verebilmek için gereken psikolojik atmosferin yaratýlmasý hedefi bulunmaktadýr. Ankara ile Erbil arasýnda Kerkük'te bir referandum yapýlmasý konusunda bir anlaþma saðlanmýþ olabilir mi? Eðer Türkiye þimdiye kadar þiddetle karþý çýktýðý referandumu kabul ederse, bu Türkiye'nin PKK karþýlýðýnda Kerkük pazarlýðýný kabul ettiði anlamýna gelecektir. Bu kabul orta vadede baðýmsýz Kürdistan'ýn önünü açacaktýr. F. Bila, bu ihtimali, PKK'ya karþý Türkmenler gibi bir pazarlýk söz konusu mu? diye ifade etmektedir. Bu ihtimalin zayýf yaný, Araplar'ýn Kerkük'ten vazgeçmemesidir. Türkiye, Kerkük'ün Kuzey Yönetimine baðlanmasýný PKK'nýn tasfiye edilmesi karþýlýðýnda kabul etse de Kerkük konusunda gittikçe daha fazla birlik olan Araplar, Kerkük'ün kendilerinden koparýlmasýna izin vermeyeceklerdir. Barzani ve Talabani'nin Türkiye'ye Yaklaþmak Ýsteme Nedenleri Barzani ve Talabani'nin Türkiye ile yakýnlaþmayý istemelerinin nedeni ise ABD Ordusu'nun Irak'tan çekilmesi sürecinde Türkiye'nin K. Irak'a müdahale etme imkânýnýn artacaðýný görmeleridir. Üstelik görünürdeki bir gelecekte, ABD'nin K. Irak'ta askeri üs kurarak Türkiye'nin müdahalelerini 42 Cumhuriyet, 27 Aralýk 2008, Tasfiye plânýnda af açmazý [128] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

17 Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Fotograf Talabani, PKK ve DTP iliþkisini gözler önüne seriyor engellemesi de söz konusu deðildir. Öte yandan Amerikan çekilmesinden sonra Araplarýn kendilerine karþý birleþmeleri ve bir iç savaþ çýkmasýna karþý ön tedbir olarak Kürtlerin Türkiye ile yakýnlaþma saðlamak istemesi makuldür. Peki, PKK'nýn ortadan kaldýrýlmasý hedefi gerçekçi midir? Uluslar arasý ve bölgesel dengeler böyle bir geliþmeye izin vermekte midir? Ayrýca PKK'- nýn ortadan kaldýrýlmasý, PJAK'ýn ve Suriye'deki PKK örgütlenmesinin ortadan kaldýrýlmasý anlamýna gelecek midir? Obama Yönetiminin Ortadoðu'daki önceliði Ýran'ýn nükleer güç politikasýný sona erdirmek olacaktýr. Obama, bu amaçla önce Ýran'a yönelik olarak önkoþulsuz görüþme sürecini baþlatacak ve Tahran'a uluslar arasý sisteme entegrasyon dahil çok önemli önerilerde bulunacak. Tahran'ýn bu önerileri redderek, nükleer güç olma politikasýný sürdürmesi durumunda ABD, Ýran'a yönelik olarak ancak 1961 Küba muhasarasý ile karþýlaþtýrýlabilecek bir ekonomik ambargo ve muhasara politikasý izleyeceðini açýklamýþtýr. Ýþte bu aþamada ABD'nin ihtiyaç duyacaðý güçlerin baþýnda PKK/PJAK gibi bir unsura büyük ihtiyacý olacaktýr. Bu anlamda PKK'nýn ortadan kaldýrýlmasý çok mümkün görünmemektedir. Esasen, ABD ve Kuzey Yönetiminin kendisine yönelik böyle bir politi- 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [129]

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ Hasan DURAN * Özet: Kýbrýs'ta II. Dünya Savaþý'ndan sonra iki taraf arasýnda baþlayan soruna çözüm arayýþlarý da yýllardýr devam etmektedir. 1960

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru. ... Ve Genelkurmay Devreye Girer: Postmodern Darbe

KURTULUÞ CEPHESÝ. Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru. ... Ve Genelkurmay Devreye Girer: Postmodern Darbe H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 59 Ocak-Þubat 2001 Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru...

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK

ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK Dizgi ve Hazýrlýk: MHP Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Baský Tarihi: Ankara - 2005 GÝRÝÞ AB nin Türkiye stratejisi, Türkiye

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Dezenformasyon ve Kamuoyunun Koþullandýrýlmasý Uyuyan Güzeller ( Rüya Timi ) Nasýl ve Neden Uyandýrýldý?

KURTULUÞ CEPHESÝ. Dezenformasyon ve Kamuoyunun Koþullandýrýlmasý Uyuyan Güzeller ( Rüya Timi ) Nasýl ve Neden Uyandýrýldý? H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 13 SAYI: 68 Temmuz-Aðustos 2002 Dezenformasyon ve Kamuoyunun Koþullandýrýlmasý

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 37 SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 30 36 10 20 Ýçindekiler Sunuþ 10 11 12 14 17 18 20 22 24 27 28 30 32 35 36 37 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı