enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda..."

Transkript

1 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah ERUSLU Yedek Üye Ertu rul YÜZEN Yedek Üye Jozef BONFIL Yedek Üye Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli i Hendem Cad. K ble Sok. No: 33 Yukar Dudullu Ümraniye/ STANBUL Tel: Fax: web: mtiyaz Sahibi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE ADINA Durmufl TOPÇU Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Meltem YILMAZ Yay n Türü ve Bas m Tarihi Yerel Süreli Kas m 2008 Editör Sibel Selvi lyada letiflim Tasar m Ça dafl Sanat CTP ve Bask fian Ofset Bu Say m za Katk da Bulunanlar Sebahattin Öz (enveripab Proje Müdürü), Mimar Özge Sipahio lu (Mardav A.fi. Teknik Ofis Yöneticisi) XPS Bülten in telif hakk XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i ne aittir. Tüm yay n haklar sakl d r. Bu yay n n hiçbir bölümü önceden izin almaks z n ço alt lamaz, bilgisayar ortam nda depolanamaz veya herhangi biçimde elektronik vesair surette da t lamaz. Yay mlanan yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. KASIM 2008 Sunufl De erli okurlar m z Bu y l n son say s nda son kez sizlere sesleniyorum. ki y ll k yönetim kurulu baflkanl sürem doldu u için art k bayra yal t m sektörünün seçkin firmalar ndan Yalteks Genel Müdürü Say n Kubilay Ulu ya devrediyorum. Bu son yaz mda derne in faaliyetlerinin de erlendirmesiyle sizlere veda etmek istiyorum. Sadece iki y l n doldurmufl yeni bir dernek olmam za ra men k sa sürede gerek sektör, gerek karar vericiler, gerekse kamuoyu nezdinde ad m z duyurduk ve önemli çal flmalara imza att k y - l nda TOK ve müflavir firmalara, 2008 y l nda ise üniversitelere yönelik seminerler gerçeklefltirdik ve büyük ilgi gördük. Uluslararas bir organizasyon olan 11. Yap Malzemeleri ve Bileflenlerinin Dayan kl l (Durability) Konferans na gümüfl sponsor olarak destek verdik. Yap ve Tadilat Fuarlar ile Enerji Verimlili i Fuar na kat ld k ve bu fuarlarda seminerler gerçeklefltirdik. Ayr ca XPS ile s yal t - m n anlatt m z broflür, bilgilendirme kitapç, afifller ve XPS Bülten gibi bas l materyallerimizi hem fuar, seminer, kongre gibi organizasyonlarda da tt k hem de adres bankam za gönderimini sa layarak sektörde genifl kitlelere ulaflt k. Sektörün önemli derneklerinden MSAD a ve Çevre Dostu Binalar Derne i ne üye olduk. EnerTeach, enveripab, EUbuild projelerine ifltirakçi olduk. ZODER in liderli inde AB hibe fonlar ndan faydalanmay amaçlayan ve fl-kur ile yürütülen Yal t m Sektörüne Yönelik Nitelikli Eleman E itimi ve stihdama Kazand r lmas Projesi nde proje orta olarak yer al yoruz. Karar vericilerle iliflkiler de derne imiz için oldukça önemli Bu do rultuda; Çevre Bakanl ile ozon yönetmeliklerinin düzenlenmesine iliflkin toplant lara kat l m sa l yoruz. TSE ve TS 825 in revizyonu için Bay nd rl k Bakanl ile yap lan toplant - lara kat ld k ve destek verdik. E E taraf ndan gerçeklefltirilen projelere destek olman n yan s ra yal t m sektöründe kredili finans sistemlerinin oluflturulmas yla ilgili E E, ZODER ve bankalar ile birlikte yap lan sektör toplant lar na XPS sektörünü temsilen kat ld k. Yal t m sektörünün en büyük yaras olan merdiven alt üretime karfl ciddi bir savafl açt k. En büyük baflar lar m zdan biri de sektörümüzü Avrupa Birli i standartlar na tafl ma yolunda att m z ad mlar XPS Derne i olarak ald m z karar do rultusunda, 2009 y l bafl ndan itibaren ülkemizde CE markal XPS ürünler üretiliyor olacak. Kamuoyuna sesimizi duyurmak için en önemli mecram z ise yaz l ve görsel medya oldu. ki y la yak n süre içinde yaz l bas nda e yak n haberimiz yay mland. NTV, NTV Radyo, CNN Türk, Cnbc-e, TRT, TRT Radyo, TV 8, TGRT Haber, STV, Sky Türk, Habertürk, Kanaltürk, FOX TV, 24 TV, Ülke TV, Business Channel, Yaflam TV gibi ulusal kanallarda farkl programlara birçok kez konuk olduk ve s yal t m n n aile bütçelerine, ülke ekonomisine, sa l a, konfora ve çevreye olan katk lar n anlatt k, do ru ürünle do ru uygulaman n önemini vurgulad k. Tüm bu çal flmalar m z n etkisiyle sektör, medya ve nihai tüketiciler için s yal t m konusunda ciddi bir referans kayna olarak alg lanmaya bafllad k. Tüketicilerden, s yal t m uygulamalar ve XPS levhalar hakk nda bilgi almak için derne imize gelen telefonlar, medya mensuplar n n haber çal flmalar m za ilgisi bu durumun en bariz göstergeleri Büyük emeklerle kurdu umuz derne imiz de erli üyelerimizin deste iyle hayata geçirdi imiz bilgilendirme kampanyas ile gücüne güç katt ve k sa sürede çok fazla yol kat ettik. De erli meslektafl m Say n Kubilay Ulu nun yönetim kurulu baflkanl - n devralmas yla birlikte, XPS Derne i nin tüm faaliyetlerine baflar yla devam edece ine ve yeniliklerle karfl n zda olaca m za inan yorum. Bu vesileyle Say n Kubilay Ulu ya tekrar hay rl olsun dileklerimi iletiyorum ve baflkanl k bayra ile birlikte bu sayfay da kendisine devrediyorum. Bundan sonra Kubilay Ulu yaz lar yla, derne imiz ve sektörümüzdeki geliflmelerden sizleri haberdar edecek Bugüne kadar XPS Bülteni takip eden ve yaz lar - m okuyan tüm okurlar m za teflekkürü bir borç bilirim. Herkese çal flma hayat nda baflar lar, sevdikleriyle birlikte sa l kl, mutlu bir ömür diliyorum. Hoflçakal n Durmufl TOPÇU XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Eski Yönetim Kurulu Baflkan enveripab Proje Müdürü Sebahattin Öz, Enerji sraf na Dikkat Çekiyor! Enerji verimlili iyle yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Küresel s nma, artan enerji fiyatlar, tükenen enerji kaynaklar derken gündemimize yerleflen enerji verimlili i konusunda bilinçlendirme faaliyetleri gittikçe h z kazan yor. Bunlardan biri de enveripab Projesi Türkiye ye enerjisini verimli kullanmay ö retmeyi hedefleyen enveripab Proje Müdürü Sebahattin Öz le; Türkiye nin enerji tablosunu, enerji tasarrufunun ekonomik ve ekolojik yönünü, ülkemizdeki uygulamalar, evlerde al nabilecek basit önlemlerle elde edilebilecek büyük tasarrufu ve enveripab Projesi ni konufltuk. Bu say m zda... Baflkanla röportaj Üyelerden haberler XPS ten haberler ODE proje tan t m B Plas proje tan t m Röportaj: Sebahattin Öz Teknik yaz SAYFA 12 de

2 BAfiKANLA RÖPORTAJ Kubilay Ulu, Is Yal t m Sektöründeki Büyük Potansiyele Dikkat Çekiyor! Türkiye nin, inflaattaki daralmaya ra men büyüyen tek sektörü s yal t m nda renovasyon projelerine a rl k verilmesi gerekiyor Bundan tam 12 sene önce yal t m sektörü ile tan flan ve k sa sürede baflar basamaklar n h zla t rmanarak Türkiye nin en büyük yal t m firmalar ndan Yalteks te genel müdürlük görevine ulaflan Kubilay Ulu, geçti imiz ay yap lan 2. Ola an Genel Kurul da XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i nin yeni yönetim kurulu baflkan oldu. Ulu ile s yal t m sektörünün durumunu, sorunlara iliflkin çözüm önerilerini, XPS Derne i nin faaliyetlerini ve yeni dönem için öngörülen hedefleri konufltuk. Biraz kendinizden bahseder misiniz? 1955 Tokat do umluyum. lkokul, ortaokul ve liseyi Tokat ta bitirdim. Sonra TÜ Kimya Fakültesi ni kazand m. Ö renim y llar mda ifl hayat m da bafllad y l nda Böhler Sert Maden Fabrikas nda çal flma hayat na ad m att m y l nda TÜ yü bitirdikten sonra nterkim Firmas nda çal flmaya bafllad m. Burada de iflik görevlerde bulundum y llar aras nda Mis Süt te göreve bafllad m. ki sene fabrikada çal flt m, daha sonra genel müdürlü e geçtim. Kaç y ld r yal t m sektörünün içindesiniz? Ne gibi görevlerde bulundunuz? Yal t m sektörü ile tan flmam 1996 y l n n May s ay nda Yalteks ile oldu. O dönemlerde Yalteks sadece su yal t m ürünleri üreten bir firmayd y l nda Yalteks olarak XPS üretimine bafllay nca s yal t m ile de tan flm fl oldum y l Temmuz una kadar Yalteks te fabrika müdürü olarak görevime devam ettim. O dönemden bu yana da flirketin genel müdürüyüm. XPS Derne i nin yeni yönetim kurulu baflkan olarak derne in yeni dönem için öngörülen hedeflerinden bahsedebilir misiniz? Derne imizin kurulufl amac, Türkiye de standartlara uygun üretim yapan tüm XPS üreticilerini bir çat alt nda toplamakt. Bu do rultuda; sektörün ortak sorunlar n tart flmak ve çözüm üretmek amac nday z. Çünkü siz herhangi bir yere tüzel kiflilik yerine sektör örgütü olarak dernek çat s alt nda gitti inizde daha çok dinleniyorsunuz, sorunlar n za daha çok muhatap bulabiliyorsunuz. Bu konuda da dernek olarak oldukça baflar l y z. Örne in gaz dönüflümü konusunda çok önemli çal flmalar yap yoruz. Amaçlar m z aras nda ürünümüzün AB standartlar nda üretilmesi de yer al - yor. CE iflaretinin 2007 y l n n bafl nda Bay nd rl k Bakanl taraf ndan zorunlu hale getirilmesi nedeniyle, en geç 2008 y l sonuna kadar da bütün XPS üreticisi üyelerimiz AB ülkelerinde kullan lan gazlara geçmifl olacak y l ortas na kadar da CE ile ilgili çal flmalar tamamlam fl olacaklar. Biz, s yal t m n anlatarak bu pazarda XPS in pay n art rmay hedefledik. Bunu yaparken de baz yanl fl bilgilerin ve karalamalar n önüne geçmeyi amaçlad k. Özellikle, XPS üretimi için kullan lan gazlar n zehirli gazlar oldu u yönündeki yanl fl bilgi ve yorumlar ortadan kald rmak için bilgilendirme yapmak, önümüzdeki dönemde a rl kl olarak üzerinde duraca m z konular n bafl nda gelecek. Sa olsun, derne in eski Yönetim Kurulu Baflkan Say n Durmufl Topçu nun gayretiyle bu derne i hayat geçirdik. Durmufl Topçu nun b rakm fl oldu u yerden, üyelerimizin de deste ini alarak XPS Derne i ni daha iyi yerlere getirmek için çal flaca z. Yeni dönemde de ayn misyonla çal flmalar m za çok daha h zl bir flekilde devam edece iz. Türkiye de yal t mla ilgili mevzuat yeterli mi? Varsa eksikleri neler? Ülkemizde, 2000 y l nda yürürlü e giren yönetmelikle birlikte s yal t m zorunlu hale geldi. Ama sadece yeni binalar için zorunlu hale getirildi. Oysa Türkiye deki binalar n yüzde 90 flu an yal t ms z oldu u için yönetmeli in mevcut yap lar da kapsamas gerekiyordu y l nda yürürlü e girmesi beklenen Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i de bu konuda yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Bu yönetmelik kapsam ndaki Enerji Kimlik Belgesi; asgari olarak binan n enerji ihtiyac ve enerji tüketim s n fland rmas, yal t m özellikleri ve s tma ve/veya so utma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor. Enerji Kimlik Belgesi nin ekonomik yönünün yan s ra bir de çevre boyutu var Çünkü belge, konutlar n y ll k CO 2 emisyon miktarlar n da belgeliyor. Aynen beyaz eflyalarda oldu u gibi konutlarda da A dan G ye kadar enerji s n flar yer al yor. A s n f ; tasarruflu ve SEG (Sera Gazlar Emisyonu Göstergesi) emisyonu düflük konutlar, G s n f ise enerji israf eden ve SEG emisyonu yüksek konutlar iflaret ediyor. Ancak Enerji Kimlik Belgesi de ilk etapta, yönetmelik yürürlü e girdikten sonra yap lacak yeni binalar kapsayacak. Mevcut binalar için 10 y ll k bir geçifl süreci öngörülüyor. Ancak burada da 2 bin metrekarenin üzerindeki binalar bu belge kapsam nda olacak. Oysa ülkemizin her yerinde çok yüksek bina olmad için bunun AB direktifleri do rultusunda metrekarelere indirilmesi gerekiyor. Örne in Erzurum da metrekarelik kaç tane bina bulabilirsiniz? Ama Erzurum da s eksi 35 dereceye kadar düflüyor. Özetle, mevzuatlar Türkiye gerçeklerine uyarlamam z laz m. Belediyeler ve yap denetim firmalar yal t mla ilgili sorumluluklar n yeterince yerine getiriyor mu? Belediyelerden önce ülke olarak, yasa ve yönetmeliklerde gerekli düzenlemeleri yapmam z gerekiyor. Siz, s yal t m n n zorunlu oldu unu, binalar n enerji kimlik belgesi almas gerekti ini yasalaflt r p uygulan r hale getireceksiniz ki; belediyeler de projeleri bu kurallar do rultusunda denetleyebilsinler. Belediyeler odalardan gelen projeleri genellikle kabul ediyorlar zaten. Yap denetim firmalar da belediyeden ç km fl olan projelerin bire bir uygulan p uygulanmad n kontrol ediyorlar. Onlar n zaten proje üzerinde çok fazla yorum ya da de ifliklik yapmas söz konusu de il. Türkiye de s yal t m bilincinin olufltu- unu düflünüyor musunuz? Bu konuda sektöre düflen görevler neler sizce? Is yal t m bilincinin tam olarak olufltu unu söylemek mümkün de il ama insanlar n art k eskisine göre çok daha duyarl oldu u da bir gerçek. Gerek kamu otoriteleri ve karar vericilerin gerekse özel sektörün s yal t m bilincini art rmaya yönelik e itim ve bilinçlendirme çal flmalar na a rl k vermesi gerekiyor. Çeflitli iflbirlikleriyle büyük kampanyalar hayata geçirilmeli diye düflünüyorum. Bu kampanyalar sayesinde daha genifl kitlelere s yal t - m n n önemini anlatmam z gerekiyor. XPS Derne i olarak yürüttü ünüz bilgilendirme kampanyas n n olumlu sonuçlar n almaya bafllad n z m? Kampanya kapsam nda medya iliflkilerine a rl k verdik ve ciddi oranlarda medyada sesimizi duyurduk. Bunun d fl nda e itim seminerlerimiz de oldu. Ayr ca broflür, kitapç k, XPS Bülten gibi bas l materyallerimizle bilgi ak fl sa lamaya çal flt k. Tüm bu çal flmalar m z n büyük faydalar oldu. Y llard r ekstrüde polistrenin zehirli oldu u söylenirdi. Art k bu yanl fl bilgilerin yavafl yavafl de iflmeye bafllad n görüyoruz. Türkiye öyle ilginç bir ülke ki Ülkenin her yerinde asfalt kullan l yor ama bir taraftan da asfalt n zehirli oldu u söylenebiliyor. Önemli olan do ru bilinen bu yanl fllar ortadan kald rmak için çaba sarf etmek. Önceden insanlar XPS denildi inde bunun köpük oldu unu düflünebiliyorlard. Ama flimdi çok genifl bir kitle XPS i tan yor. Farkl ve üstün nitelikli bir ürün oldu unu biliyor. Tüm bunlar kampanyam z n etkilerinin göstergesi asl nda. Is yal t m o kadar büyük bir pazar ki Kampanyam z kapsam nda bundan sonraki dönemlerde, bütçeler de el verdi- i ölçülerde büyük flehirleri aflarak Anadolu ya ulaflmak istiyoruz. Çemberi büyütmek gerekiyor kesinlikle Yeni dönem için kampanya kapsam nda ne gibi aktiviteler planl yorsunuz? Yine medya iliflkileri bizim en büyük tan t m aya- m z olacak. Onun d fl nda e itim seminerlerine a rl k vermeyi planl yoruz. Geçmifl dönemde özellikle üniversite ö rencilerine yönelik seminerler düzenlemeye bafllam flt k. Yeni dönemde bu seminerlerin say lar n art rmay, Anadolu daki mimarl k ve mühendislik fakültesi ö rencilerine de bilgilendirme materyallerimizi ulaflt rmay hedefliyoruz. Ayr ca büyük inflaat firmalar na yönelik e itim seminerleri de kodluyoruz. Yeni kampanya plan m z oluflturdu umuzda geliflmeleri tekrar paylaflaca z tüm kamuoyu ile ve tabii ki XPS Bülten okurlar yla. Sizce s yal t m sektörünün en büyük sorunlar nelerdir? 2008 y l n n ilk alt ayl k döneminde ruhsat verilen bina say s nda çok büyük bir düflüfl oldu. Yani, bu demek oluyor ki yeni bina yap m azald. Bu durumda renovasyon projeleri daha da çok önem kazan yor. Ancak ne yaz k ki, ülkemizdeki 17 milyon konutun yüzde 90 yal t ms z. Pazar n büyümesine katk da bulunmak için renovasyon projelerine a rl k verilmesi gerekiyor. Tabii uygulamalarda ürün kalitesi de çok büyük önem kazan yor. Bu noktada, sektörümüzün en büyük sorunlar ndan biri olan merdiven alt üretim gerçe i ile karfl karfl ya geliyoruz. Ulusal ve uluslararas standartlara uygun olmayan bu ürünlere karfl paket sistemlerin avantajlar n n çok iyi anlat lmas ve belirli bir kalite güvencesi veren, uzun vadede çevre koflullar na dayan kl, birbiri ile uyumlu standartlara uygun yap malzemeleri içeren paket sistemlerin kullan m n n yayg nlaflt r lmas gerekiyor. Nitelikli eleman sorunu da sektörün en önemli problemlerinden birini oluflturuyor. Bu durum uygulama kalitesinin düflmesine neden olabiliyor. 2 3

3 BAfiKANLA RÖPORTAJ ÜYELERDEN HABERLER Nitelikli iflgücünün at l kapasite olarak kalmamas, bir an önce istihdama dâhil olmas çok önemli. Is yal t m uygulamalar konusunda uzman uygulama ustas ve ekiplerin e itimi için hem üreticiler olarak hem sektör dernekleri olarak e itim seminerlerine önem vermeliyiz. Peki, sizin çözüm önerileriniz var m? Öncelikle merdivenalt üretim gerçe ine karfl denetim mekanizmas n n sa l kl ifllemesi için gerekli çal flmalar n acilen yap lmas gerekiyor. Yal t mla ilgili ça dafl yasa ve yönetmeliklerin de bir an önce ç kar larak uygulamaya geçirilmesi hayati önem tafl yor. Yal t m sektörünün en önemli sorunlar ndan biri de oturmufl bir ulusal enerji tasarruf politikas - n n olmamas ve haz rlanm fl olan yönetmeliklerin etkin olarak uygulanamamas. Yetkili kurumlar n yeterli e itim, personel ve donan ma sahip olmamas yönetmeliklerin uygulanamamas na yol aç - yor. Enerji Verimlili i Kanunu bu noktada sektörümüz için umut verici bir geliflme oldu, ancak gerekli teflvik mekanizmas ile de donat lmas flart. Is yal t m sektörü 2008 y l n nas l geçiriyor? Gelecek y l için öngörüleriniz nelerdir? Yal t m sektörünün bayram yapt dönem 2006 y - l oldu y l n n ikinci yar s nda ise inflaat sektöründe ciddi bir durgunluk yaflanmaya baflland da yüzde 20 oran nda büyüyen inflaat sektörü, 2007 de ancak yüzde 12 ler seviyesine ulaflabildi. Yal t m sektörü ise her ne kadar inflaat sektörü ile ba lant l olsa da inflaattaki daralmaya ra men büyümesine devam eden bir sektör. Bu büyümede ise kuflkusuz en büyük pay renovasyon projelerinde 2008 y l n n ilk çeyre inde inflaat sektörünün büyüme oran yüzde 4 lerde kal rken, s yal t m sektörü yüzde oran nda büyüme gösterdi y l nda ise öncelikle inflaat sektörünün hareketlenmesi için mortgage sisteminin etkin olarak hayata geçirilmesi gerekli. nsanlar flu an konut al - m nda çekingen davran yorlar. Faizlerin mutlaka düflmesi laz m ama k sa vadede de böyle bir geliflme olmayacak gibi görünüyor. Ancak s yal t m sektörü yine renovasyon projelerinin etkisiyle, enerji maliyetlerinde yaflanan h zl art fllarla ve enerji kaynaklar n n h zla tükeniyor olmas n n etkisiyle, 2009 y l n da iyi geçirecek diye düflünüyorum. Is yal t m yla yüzde a varan oranlarda enerji tasarrufu sa lan yor olmas göz ard edilemez bir gerçek çünkü. Biz insanlara s nmak için 100 YTL yerine YTL ödeyeceksiniz dersek ve bunu sektör olarak etkin bir flekilde anlatmay baflarabilirsek sektörün büyüme h z kesinlikle artacak. XPS pazar n n toplam s yal t m pazar içindeki pay nedir? Bu pazar n büyümesinde derne in rolünden bahseder misiniz? 2007 y l verilerine göre, XPS levhalar n toplam s yal t m pazar içindeki pay yüzde 20 seviyesinde. Oysa Avrupa daki Akdeniz ülkelerine bakt m zda ( spanya, talya, Portekiz vb.) XPS in s yal t m pazar ndaki pay n n yüzde 35 lerde oldu unu görürüz. XPS Derne i olarak, s yal t m pazar n ve efl zamanl olarak bu pazar içinde XPS in pay n art rmak önemli hedeflerimizdendir. Son olarak s yal t m yapt rmak isteyen tüketicilere, projeleri için ürün seçecek olan inflaat firmalar na, müflterilerine ürün önerecek olan bayilere ve uygulay - c lara XPS levhalar tercih etmelerinin avantajlar ndan bahseder misiniz? K saca XPS olarak adland r lan Ekstrude Polistiren Is Yal t m Levhalar, polistiren hammaddesinden levhalar fleklinde üretilen, homojen hücre yap s sayesinde s yal t m de eri yüksek, sudan ve nemden etkilenmeyen, kullan ld yap eleman na göre yo- uflmay önleyecek flekilde optimum buhar difüzyon direncine sahip, ileri teknoloji ürünü bir s yal t m malzemesidir. XPS levhalar, düflük s iletkenlik de erine sahip oldu undan, di er s yal t m malzemeleri ile karfl laflt r ld nda, detaylarda daha ince uygulanarak ayn s yal t m de erini, ayn kal nl kta uyguland nda da daha üstün s yal t m performans sa l yor ve bu sayede tasarruflu, sa l kl ve konforlu mekânlar yarat l yor. Ayr ca binalar n tafl y c sistemlerinin ve donat lar n n korozyona karfl korunmas sayesinde depreme karfl dayan kl l da art yor. Su emmedi- i için dona karfl dayan kl l sayesinde bina d fl nda s va çatla gibi oluflumlar, bina içinde ise küf ve rutubet oluflumunu engelleyerek, binan n bak m ve onar m masraflar n azalt yor. XPS, bina ömrü boyunca performans n koruyarak tasarrufa imkân sa lad için son kullan c lar n, inflaat firmalar n n, uygulay c lar n gönül rahatl yla kullanabilece i, bayilerin rahatl kla tavsiye edebilece i son teknoloji ürünü bir malzemedir Eklemek istedikleriniz Ülkemizi s yal t m durumu aç s ndan Avrupa ülkeleri ile k yaslad m zda çok gerilerde kald m z görüyoruz. Türkiye de binalar n metrekare bafl na enerji tüketimi yaklafl k kwh aras nda iken, bizden daha so uk olan Almanya ya bak ld - nda bu oran n kwh e indirilmesi hedefleniyor. Almanya n n 10 kat kadar enerji tüketen Türkiye de bu tüketim miktar n n, TS 825 Binalarda Is Yal t m Yönetmeli i kapsam nda kwh olmas hedefleniyor. Enerjinin ithalattaki pay n inceledi imizde, 2007 y l nda ithalat n yüzde 20 sinin enerjiye gitti ini görürüz y l nda enerji fiyatlar n n artmas nedeniyle enerjinin ithalattaki pay n n y l sonunda yüzde 25 leri bulaca tahmin ediliyor. Baflka bir örnek vermek gerekirse; Amerika da 2008 y l n n bafl nda enerji fiyatlar n n ciddi anlamda yükselmesi nedeniyle Is Yal t m Yönetmelik Standard revize edildi ve s yal t m limit de erleri ço u bölgelerde yüzde 30 a kadar art r ld. Amerika n n s cak bölgelerinde R15 olarak kabul edilen Is Geçirgenlik Direnci de iflmezken (7 cm XPS levha kal nl ), di er tüm bölgelerde minimum R20 olarak (10 cm XPS levha kal nl ) olarak revize edildi. Bizim de s yal t m konusunda zaman kaybetmeden gerekli düzenlemeleri yaparak enerji kullan m nda daha etkin uygulamalara geçmemiz gerekiyor. fiu an yal t ms z binalar yüzünden her y l 7.5 milyar dolar havaya savuruyoruz. Gerekli düzenlemeler yap ld nda, aileler ve ülkemiz kazanacak, gelecek nesillere çok daha yaflanabilir bir çevre b rakaca z ve sektör önümüzdeki y llarda baflar basamaklar n çok daha h zl t rmanacak. FOLKART PROJES N N ISI VE SU YALITIMINDA BTM MZASI Folkart Yap A.fi. nin üstlendi i ve zmir Narl dere de geçti imiz y l yap m na bafllanan projenin tamam n n s ve su yal t m BTM ürünleri kullan - larak yap ld. zmir in son zamanlardaki en prestijli konut projelerinden birinde BTM ürünlerinin tercih edilmesi projeye de er katt, ayn zamanda BTM ailesi için de gurur kayna oldu. Is yal t m uygulamas n müteahhit firma YG nflaat Ltd. fiti. nin gerçeklefltirdi i projede, 23 bin metrekare (690 metreküp) BTM Polpan Is Yal - t m Levhas kullan ld. Su yal t m uygulamas n ise BTM zmir ifl ortaklar ndan Levent zolasyon gerçeklefltirdi. Projenin temel su izolasyonu için 17 bin 700 metrekare su yal t m malzemesi, perde su izolasyonu için ise 5 bin 600 metrekare su yal t m malzemesi kullan ld. BLUE SAFE MAV KALE DEN DEKORAT F MANTOLAMA ÇÖZÜMLER : BLUE S DECOR Blue Safe Mavi Kale, fonksiyonel özelliklerinin yan s ra d fl cepheler için dekoratif ve estetik çözümler de sunuyor. 10 y l aflk n tecrübeyle piyasaya sunulan Blue s Decor ürünleri Türkiye nin birçok yerinde prestijli konutlar n cephelerini süslüyor, binaya de er ve estetik kat yor. Eski veya yeni her türlü yap da kullan labilen yap elemanlar n n üzerindeki, tercihe göre de iflebilen, çimento veya akrilik esasl s va tabakas ; güneflin UV etkilerine karfl koruma sa l yor, çatlama ve yafllanmay önleyerek d fl koflullara karfl dayan kl l art r yor. Silme profilleri, yal bask s, köfle profili, söveler ve aksesuarlar olmak üzere çeflitli elemanlar bulunuyor. Üzerinde çimento bazl kaplama bulunan Blue s Decor ürünleri, iste e göre akrilik kaplamal olarak da kullan labiliyor. Üretim teknolojisinin getirdi i avantajlar ile projelere özel dizayn edilmifl dekoratif elemanlar, h zl flekilde ve ekstra maliyet getirmeden üretilebiliyor. Binalar n d fl cephelerine uygulanan bu pratik dekoratif çözüm sayesinde, binalar n d fl cepheleri müflterilerin, mimarlar n iste ine ve yarat c l na göre estetik bir görünüme kavuflabiliyor. B PLAS GAZETES YAYIN HAYATINA BAfiLADI B PLAS Gazetesi, firma çal flanlar n n katk lar ve grup flirketlerinden Line TV editörlü ünde yay n hayat na bafllad. ki ayda bir yay nlanan gazetede; firma haberleri ve sektörel haberler ile birlikte sosyal ve güncel haberler yer al yor. Dört sayfadan oluflan B PLAS Gazetesi, firma çal flanlar n n yan s ra müflteri ve tedarikçilere de ulaflt r l yor. Son olarak son kullan c lara, konut sat n al rken ya da kiralarken binan n yal t ml olup olmad n, s tma ve so utma için ne kadar enerji tüketti ini ve bu durumun enerji faturalar na nas l yans d n sorgulamalar gerekti ini hat rlatmak istiyorum. Tüketiciler, konutlar n bu bilinçle sat n almal ve kiralamal 4 5

4 ÜYELERDEN HABERLER ERYAP A LES GELENEKSEL FTAR YEME NDE BULUfiTU Eryap Plastik San. ve Tic. A.fi. ailesi taraf ndan her y l düzenlemekte olan gelenekselleflmifl iftar yeme i, bu y l yaklafl k 200 kiflinin kat l m yla Türkiye nin en güzel yerleri dünyan n da say l mekânlar aras nda gösterilen stanbul Bo az ndaki Ç ra an Saray nda gerçekleflti. Yemekte; üst düzey bürokratlar, belediye baflkanlar, inflaat sektörünün önde gelen proje üreten firmalar, ulusal bas n ve sektörel dergilerin yetkilileri, müteahhit ve mühendisler ile Eryap A.fi. nin üretmekte oldu u American Siding Polimer D fl Cephe Kaplama Sistemleri, Bonuspan XPS Is Yal t m Plakas ve Focusmembran Su Yal t m Ürünleri sat fl ve uygulamas yapan bayi ve müflteriler bir araya geldi. Sektörün farkl kulvarlar nda faaliyet gösteren konuklar n birbirleriyle iletiflim kurma imkân yakalad gecede hoflça vakit geçirildi. 5 YILDIZLI KONFORUYLA RAYANA RESIDENCE, YALTEKS BOARD LE KORUNACAK Beylikdüzü mevkiinde, First&Modern etaplar ndan oluflan Rayana Residence, mantolama uygulamas nda Yalteks Board paket sistemini seçti. Yalteks ve Köster in oluflturdu u mantolama paket sistemi, Rayana Residence da yaflamaya bafllayanlar n konfor güvencesi oldu. 40 bin metrekare XPS Yalteks Board mantolama paketi ile yal t lacak bu modern ve konforlu mimarinin mantolama uygulamas, Yalteks in yetkili ana bayisi zmer 2000 taraf ndan yap l yor. PAKPEN N PAK BOARD ISI YALITIM LEVHALARI TOK KONUTLARINDA ODE, SO II. 500 L STES NDE TAM 193 SIRA B RDEN TIRMANDI Yal t m sektöründe öncülük bayra n yeni yat - r mlarla daha yükse e tafl yan ODE Yal t m, geçen y l 454. s rada yer ald SO kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesinde, bu y l 261. s - raya yükselerek önemli bir baflar ya imza att. Geçti imiz y l temelini att ve toplam 40 milyon dolara mal olmas planlanan Çorlu daki camyünü fabrikas n ekim ay nda devreye alan, ürünleri hedef pazarlarda birbiri ard na tescil edilen ODE Yal t m, sektördeki at l mlar - n n karfl l n ilk olarak SO kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesinde 193 s ra birden yükselerek ald. Aflk m z Yal t m slogan yla hayata geçirdi i yenilikçi yüzü ve sektör aç s ndan büyük önem tafl yan yat r mlar yla dünya markas olma yolunda kararl l kla ilerleyen ODE, Türkiye nin önde gelen sanayicileri aras nda yer alman n mutlulu unu yafl yor. ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Geçti imiz y l ilk kez 454. s radan girmeyi baflard m z Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesinde bu y l 261. s raya yerlefltik. Bu sonuç, bizlere ODE olarak do ru yolda oldu umuzu gösterdi. ODE Yal t m, kuruluflunun 22. y l nda, Türkiye nin önde gelen sanayi kurulufllar aras ndaki yerini perçinlemeye bafllad. ODE yi kurdu umuz y llardaki hayallerimiz bugün bir bir hayata geçiyor. Sanayi devleri aras ndaki t rman fl m z devam edecek. Yeni hedefimiz, kinci SO 500 listesinde zirveye yerleflmek fleklinde konufltu. TOK nin 192 konutluk Konya Ilg n Projesi nde Pakpen in yüksek kalite ve teknoloji ile üretti i Pak Board XPS Is Yal t m Levhalar kullan l yor. Yaklafl k 600 metreküp Pak Board XPS Is Yal - t m Levhas n n kullan laca projede, 15 bin metrekarelik d fl cephe Pak Siding ile kaplanacak. Is yal t m ve Pak Siding uygulamas, Pakpen in Pak Siding ve Pak Board ana bayilerinden Yap nflaat taraf ndan gerçeklefltirilecek. 6 7

5 XPS TEN HABERLER XPS ISI YALITIMI SANAY C LER NDEN GELECE N M MARLARINA E T M... XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, yal t m bilincinin yayg nlaflt r lmas ve yal t m sektörüne nitelikli iflgücünün kazand r lmas amac yla çal flmalar na h z kesmeden devam ediyor. Dernek, 4 Kas m 2008 tarihinde, TÜ Mimarl k Fakültesi ö rencileriyle bir araya geldi. TÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Yap Bilgisi Anabilim Dal Uygulama Projesi dersi kapsam nda gerçeklefltirilen seminere, a rl kl olarak son s n f ve proje ö rencileri kat ld. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Genel Koordinatörü Meltem Y lmaz taraf ndan gerçeklefltirilen XPS ile Is Yal t m Detaylar nda Optimum Çözümler konulu seminerde, enerji verimlili inde s yal t m n n yeri ve önemi, Türkiye de s yal - t m pazar, XPS Is Yal t m Levhalar n n avantajlar ve uygulama detaylar ile TS 825 Binalarda Is Yal t m Yönetmeli i nin revizyonu konusunda ayr nt l bilgi verildi. Ö rencilerin yo un ilgi gösterdi i seminer soru-cevap k sm ile son buldu. DERNE M Z, 4 AYDA 11 TV ve RADYO PROGRAMINA KONUK OLDU Küresel s nma ve çevre felaketlerine karfl al nmas gereken önlemlerin bafl nda gelen s yal t m uygulamalar n yayg nlaflt rmay misyon edinen XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, medya arac l yla da sesini duyuruyor. Kampanya kapsam nda çevreci yay nlara da destek olan XPS Derne i nin Genel Koordinatörü Meltem Y lmaz, 4 A ustos ta cnbc-e Yeflil Ekonomi, 19 A ustos ta CNN Türk Sektör Analiz, 20 A ustos ta Ülke TV Ekonomi Gündemi, 1 Eylül de Samanyolu Haber Reel Sektör program na kat ld. Haber bültenlerine de kat larak nihai tüketiciye XPS ile s yal t m - n n önemini anlatan Y lmaz, 18 Eylül, 29 Ekim ve 3 Kas m da TGRT Haber ve 8 Kas m da Kanaltürk ana haber bültenine konuk oldu. TRT Radyo da Yeflil Bak fl adl çevre program na 12 Eylül ve 14 Kas m tarihlerinde konuk olan Y lmaz, 3 Kas m tarihinde de NTV Radyo Halk n Sesi program na kat ld. Y lmaz, do ru ürünle do ru s yal t m n n önemini ve XPS levhalar n ayr cal klar n medya arc l yla kamuoyuna aktarmaya devam edeceklerini belirtti. Y lmaz, TS 825 in revizyonu ve enerji maliyetlerindeki afl r art fl nedeniyle zorunlu hale gelen s yal t m n n gençler için büyük bir ifl potansiyelini de beraberinde getirdi inin alt n çizdi. Sektörün en büyük sorunlar ndan birinin nitelikli ifl gücü eksikli i oldu unu hat rlatan Y lmaz, bu ifl günün yal t m sektöründe istihdam edilmesine hizmet etmek ve ö rencileri ifl hayat na bafllamadan önce bilgilendirmek için üniversitelerde gerçeklefltirdikleri e itim seminerlerine, 2009 y l nda da yo un olarak devam edeceklerini belirtti. GENEL KURULDA KUB LAY ULU OY B RL LE BAfiKAN SEÇ LD Türkiye de s yal t m bilincinin yayg nlaflt r lmas ve yal t mda AB standartlar nda ileri teknoloji ürünlerin kullan m n n sa lanmas yoluyla vatandafllar n bütçelerinin, ülke ekonomisinin ve çevrenin korunmas n amaçlayan XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, 2. Ola an Genel Kurulu nu gerçeklefltirdi. lk genel kurulunu 2006 y l nda yaparak resmi olarak faaliyete bafllayan dernek, Türkiye de ulusal ve uluslararas standartlara uygun üretim yapan Ekstrude Polistiren Is Yal t m Levhas üreticilerini bir çat alt nda topluyor. Derne in yeni adresi olan Yal t m Plaza da, 11 Eylül de gerçeklefltirilen 2. Ola an Genel Kurul da derne in Yönetim Kurulu Baflkanl na YALTEKS Genel Müdürü Kubilay Ulu, Baflkan Yard mc l na B PLAS Pazarlama ve Sat fl Müdürü Ertu rul Feyzi Yörük ve ODE Pazarlama Müdürü Ali Türker oy birli iyle seçildi. Ülkemizdeki yal t m bilinci eksikli i ve kay t d fl üretim nedeniyle sektörün yara almas na neden olan kalitesiz üretime karfl mücadele eden XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, iki y l aflk n süredir sektöre ve kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme kampanyas yürütüyor. Önümüzdeki dönemde faaliyetlerini h z kesmeden sürdürecek olan derne in Yeni Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay Ulu, ülkemizdeki 17 milyon konutun yüzde 90 n n yal t ms z olmas nedeniyle her y l 7.5 milyar dolar n havaya savruldu una dikkat çekti. Ulu, sa lad ortalama yüzde 60 enerji tasarrufu sayesinde hava kirlili i ve küresel s nmaya karfl da savafl açan XPS in, s yal t m için ideal bir malzeme oldu unu anlatmaya devam edeceklerini aç klad. 8 9

6 PROJE TANITIMI PROJE TANITIMI ODE B PLAS Avrupal proje gelifltirme flirketi Multi Development ve Turkmall' n ortakl yla kurulan Multi Turkmall' n hayata geçirece i Forum stanbul Al flverifl Merkezi, 120 bin metrekare kiralanabilir alan n yan s ra 30 bin metrekarelik IKEA ma azas ve toplamda 100 bin metrekarelik alanda yer alacak otel ve ofis mekânlar na sahip olacak. Üç fazda tamamlanacak projenin 2011 y l nda bitirilmesi planlan yor. Kuzey Ankara Kent Girifli nde TOK taraf ndan gerçeklefltirilen proje; 754 adet konut, bir anaokulu ve ada içi alt yap ile çevre düzenleme iflini kaps yor. Bu büyük projede, Ecofoam XPS Is Yal t m Levhalar kullan l yor. PROJE TANITIMI Uygulay c Firma Yap Çözümleri Ltd. fiti. Is Yal t m Uygulamas Yap lan Projenin Ad ve Yeri Forum stanbul Al flverifl Merkezi / Bayrampafla Toplam nflaat Alan ,00 m 2 Toplam Yal t m Alan ,00 m 2 PROJE TANITIMI Uygulay c Firma Is Yal t m Uygulamas Yap lan Projenin Ad ve Yeri Karakoç nfl. Nak. San. ve Tic. Ltd. fiti. Fera Yap nfl. San. Tic. Ltd. fiti. Ortakl Kuzey Ankara Kent Girifli 2.Etap 754 adet konut, 1 adet anaokulu inflaat ile ada içi altyap ve çevre düzenleme ifli XPS ile Is Yal t m Uygulamas Yap lan Toplam Alan Is Yal t m nda Kullan lan Malzemeler Projeyi Haz rlayan Mimari Ofis Müteahhit Firma Uygulama Süresi ve Yaklafl k fl Teslim Tarihi Sat fl Yapan Bayi ya da Uygulamac Firma ,00 m 2 cephe mantolamas alan ODE Is pan BD ERA fiehircilik Mimarl k Müflavirlik Ltd. fiti. Yorum nflaat A.fi. Nisan 2009 / lk Faz Yap Çözümleri Ltd. fiti. Toplam nflaat Alan ,00 m 2 Toplam Yal t m Alan ,00 m 2 XPS ile Is Yal t m Uygulamas Yap lan Toplam Alan m 2 Is Yal t m nda Kullan lan Malzemeler 60 mm Pürüzlü * Kanall * Binili 50 mm Pürüzlü * Kanall * Binili Projeyi Haz rlayan Mimari Ofis Geliflim Mimarl k Müteahhit Firma Türkerler nflaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Tic. San. A.fi. Uygulama Süresi ve Yaklafl k fl Teslim Tarihi Bafllama Tarihi: Haziran 2008 Tahmini Bitifl Tarihi: Aral k 2008 Sat fl Yapan Bayi ya da Uygulamac Firma Çat Ankara Ltd. fiti

7 RÖPORTAJ enveripab Proje Müdürü Sebahattin Öz, Enerji sraf na Dikkat Çekiyor! Enerji verimlili iyle yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Küresel s nma, artan enerji fiyatlar, tükenen enerji kaynaklar derken gündemimize yerleflen enerji verimlili i konusunda bilinçlendirme faaliyetleri gittikçe h z kazan yor. Bunlardan biri de enveripab Projesi Türkiye ye enerjisini verimli kullanmay ö retmeyi hedefleyen enveripab Proje Müdürü Sebahattin Öz le; Türkiye nin enerji tablosunu, enerji tasarrufunun ekonomik ve ekolojik yönünü, ülkemizdeki uygulamalar, evlerde al nabilecek basit önlemlerle elde edilebilecek büyük tasarrufu ve enveripab Projesi ni konufltuk. Önce enerji verimlili inin tan m ile bafllayal m isterseniz Enerji verimlili ini en basit flekliyle; enerji girdisinin üretim içindeki pay n n azalt lmas, ayn üretimin daha az enerji tüketilerek gerçeklefltirilmesi olarak aç klayabiliriz. Enerji verimlili inde en önemli faktör ise enerji tasarrufu... Genel olarak az enerji tüketmek olarak anlafl lan enerji tasarrufu; enerji at klar n n de erlendirilmesi ve enerji kay plar n n önlenmesi yoluyla enerji tüketimini en aza indirmek anlam na geliyor. Peki, Türkiye enerjisini verimli kullanabiliyor mu? Ne kadar para harc yoruz enerjiye? Ne yaz k ki enerjide d fla ba ml bir ülke olmam - za ra men enerjimizi verimli kullanam yoruz. TU- K verilerine göre; toplam ithalat ortalama 166 milyar dolar olan Türkiye nin, enerji ithalat ise ortalama 33 milyar dolar seviyesinde. Yani ülkemizin toplam ithalat n n yaklafl k 5 te biri enerji faturas ndan kaynaklan yor. Enerji talebinin yüzde 70 ini ithalatla karfl layan ülkemizde yap lan araflt rmalar; binalarda, sanayide ve ulafl mda enerjiyi verimli kullanarak enerji tüketiminde yaklafl k yüzde 25 oran nda tasarruf sa layabilece imizi ve bu tasarrufun ülke ekonomisine katk s n n y lda ortalama 7.5 milyar YTL olaca n gösteriyor. flin ekonomik yönünün yan s ra bir de ekolojik yönü var de il mi? Küresel s nmay tetikleyerek yaflam m z tehdit eden unsurlar n bafl nda enerji tüketiminden kaynaklanan kirletici emisyonlar geliyor. Gittikçe artan ve afl r miktarda tüketilen petrol, kömür ve do al gaz gibi fosil yak tlar ve arazi örtüsündeki de iflimler nedeniyle, büyük miktarda zararl gaz ve parçac klar atmosfere sal n yor. Fosil yak tlar n bu flekilde kullan lmaya devam edilmesi durumunda; afl r kurakl k, deniz seviyesinde yükselme sonucu su bask nlar, f rt nalar, daha fazla orman yang n, daha fazla s cak hava dalgas, daha fazla haflere, daha fazla s tma, salg n hastal klar, su ve g da k tl, daha fazla göç ve olumsuz sosyo-ekonomik olaylar gibi felaketlerin gerçekleflmesi kaç n lmaz flte bu ortamda enerji kaynaklar - n n etkin bir flekilde kullan lmas önem kazan yor. Sizce kamuoyunda enerji verimlili i konusunda yeterli bilinç olufltu mu? Tam olarak olufltu demek mümkün de il ama art k insanlar eskisine nazaran bu konuya çok daha fazla önem veriyor. Çünkü böyle olmak zorunda Enerji her geçen gün pahal lafl yor, do al gaza, elektri e sürekli zam geliyor. Faturalar kabaran ve enerji kaynaklar n n tükendi inin art k daha fazla fark nda olan insanlar daha bilinçli kullan yor enerjiyi. Su için de ayn fley geçerli Kurak geçen mevsimlerin etkisiyle boflalan barajlar bizleri susuzluk tehlikesi ile karfl karfl ya b rak nca alarm vermeye bafllad k. Kampanyalar düzenlendi. Bu sayede bilinç de artt. nsan bafl na gelmeyince anlamaz ya baz fleyleri, bu da öyle bir durum asl nda Türkiye de enerji verimlili i alan nda yap lan düzenlemeleri ve uygulamalar yeterli buluyor musunuz? Yeterli oldu unu söylemek mümkün de il ama bu konuda da geç de olsa önemli ad mlar at lmaya baflland. AB nin enerji politikalar na paralel olarak yeni projelerin hayata geçirilmesiyle daha etkin çözümler sunulacak. Ayr ca sivil toplum kurulufllar n n ve özel sektörün de önemli kampanyalar var ve bunlar n da devam gelecek diye düflünüyorum. Evlerimizde enerjinin en çok kullan ld yerler nerelerdir? Binalardaki enerji tüketiminin yaklafl k yüzde 82 si s tma amac yla kullan l yor. Enerjinin ortalama yüzde 20 si de elektrikli aletlerce tüketiliyor. Bu aletler içinde yaklafl k yüzde 30 luk bir oranla buzdolab ve derin dondurucular birinci s rada yer al - yor. Onu s ras yla; ayd nlatma, s t c lar, çamafl r makinesi, TV, bulafl k makinesi ve di er elektrikli ev aletleri izliyor. Tüketimlerimizi en aza indirmek için evlerimizde ne gibi önlemler alabilir, ne kadar tasarruf sa layabiliriz? Günümüz flartlar nda dört kiflilik bir ailenin 120 metrekarelik evinde sadece yemeklerin piflirilmesi ve saklanmas, bulafl k ve çamafl rlar n y kanmas, e lence araçlar n n kullan lmas ve ayd nlatma için harcanan enerji y lda yaklafl k 6 bin kwh civar nda. Bu rakam çok daha afla lara çekmek ve tasarruf sa lamak için evlerimizde al nabilecek say s z önlem var asl nda. Burada birkaç ndan bahsedebilirim. Örne in, 75 Watt l k akkor flamanl bir lamba yerine 15 Watt l k enerji tasarruflu kompakt floresan lamba kullanmak yüzde 80 tasarruf sa l yor. A s n f elektrikli aletleri tercih ederek yüzde 45 daha az enerji tüketmek mümkün. Bulafl k makinesinde 15 litre su harcanan ayn miktarda bulafl k için elde y kad n zda 35 ila 200 litre aras nda su harcars n z. Dikkatli kullanarak buzdolab n z n harcad enerjiden yüzde 60 tasarruf sa layabilirsiniz. Dikkatli kullanmaktan kast m z; kapa n uzun süre aç k tutmamak, kullan m k lavuzundaki s cakl k de erlerine uygun kullanmak, f r n, radyatör, bulafl k makinesi gibi s yayan aletlerden en az 30 cm uza a yerlefltirmek, içine s - cak yemek koymamak, afl r buzlanmaya karfl dikkatli olmak, bak m ve temizli ini düzenli olarak yapmak gibi çok basit önlemler Evlerimizde s - cakl n 1 derece bile düflürülmesi yüzde 6 yak t tasarrufu sa l yor. Binalar m z yal tarak yüzde oran nda yak ttan tasarruf edebiliriz. Tek caml pencerelerden kaynaklanan s kayb, çift caml bir evden gerçekleflen kayb n yaklafl k yüzde 20 si. Çift cam kullanarak, bu kayb n z yar yar ya indirebilirsiniz. Bunlar gibi önlemleri art rmak mümkün Enerji verimlili i önlemleri aras nda s yal t m n n yeri neresidir? Is yal t m enerji verimlili i önlemlerinin bafl n çekiyor asl nda. Çünkü s yal t m yla hem s tma hem de so utma amac yla kullan lan enerjiden en az yüzde 50 tasarruf sa lan yor. Sadece çat yal - t m yapt rarak enerji faturalar nda yüzde 20 yi aflan oranlarda tasarruf sa lamak mümkün... Ancak yal t m n binan n tümü için gerekli bir uygulama oldu unu da unutmamak gerekiyor. Üstelik s yal t m n n maliyeti, toplam bina maliyetinin sadece yüzde 3 ü ila 5 i kadar ve yüksek enerji tasarrufu nedeniyle yal t m, yat r m maliyetini birkaç sene içinde karfl l yor. E E olarak yürüttü ünüz bir projeniz var. enveripab Bu projeden bahseder misiniz? Avrupa Birli i nin finansman deste i ile hayata geçirilen enveripab Projesi ile binalarda enerji verimlili i bilincinin art r lmas n ve bu yolla aile bütçelerinin, ülke ekonomisinin ve çevrenin korunmas n amaçl yoruz. enveripab, enerji verimlili i kelimelerinin k saltmas olan enver ile Increasing Public Awaraness in Buildings in ilk harflerinden olufluyor. Projenin tam ad Binalarda Enerji Verimlili ine Yönelik Toplum Bilincinin Art r lmas Projesi. Projemizin öncelikli hedef gruplar aras nda ilkö retim, lise ve üniversite ö rencileri ile ev han mlar yer al yor. Bu hedef kitlelere yönelik bilgilendirme amaçl seminerler, konferanslar ve workshop lar olmak üzere çeflitli etkinlikler düzenliyoruz, bas l materyallerle bilgilendirme sa l yoruz. Proje süresince televizyon, radyo, dergi, gazete gibi çeflitli iletiflim kanallar ndan etkin olarak yararlanaca z. Türkiye ye enerjisini verimli kullanmay ö retmeyi hedefledi imiz proje, 2009 y l n n Ocak ay nda gerçekleflecek Enerji Verimlili i Haftas ndaki etkinliklerle sona erecek. Kamu idaresinin s yal t m alan nda ne gibi çal flmalar var? Bunlar yeterli buluyor musunuz? Enerjinin verimli kullan m ve bu sayede hem bireylerin hem de ülke ekonomisinin kazanmas için, Enerji Verimlili i Kanunu nun teflvik mekanizmas ile donat larak ifllerlik kazanmas, kamu kurum ve kurulufllar n n yan s ra özel sektörün ve sivil toplum kurulufllar n n enerji verimlili i konusuna özenle yaklaflmalar gerekiyor. Bu ba lamda, 2008 y l n n Enerji Verimlili i Y l ilan edilmesi ülkemiz için sevindirici bir geliflme oldu. Ancak enerji verimlili ini sadece bir y l de il, hayat boyunca bir yaflam standard haline getirmek ve toplumda bu bilinci sa lamak için kamuoyu bilgilendirme kampanyalar na a rl k vermek hayati önem tafl - yor. Is yal t m sektörü için bir baflka önemli geliflme ise TSE, Bay nd rl k ve skân Bakanl ile meslek örgütlerinin ortak çal flmas yla TS 825 Binalarda Is Yal t m Kurallar n n yenilenmesi oldu. Revizyona göre, bir malzeme üreticisi üretti i malzemenin yeni s iletkenlik de erini kabul ettirmek için CE Belgesi ve TSE raporundan baflka, Bay nd rl k ve skân Bakanl taraf ndan yetkilendirilen bir de erlendirme kuruluflundan da belge almak zorunda olacak. Ayr ca, farkl co rafya ve iklim flartlar na sahip ülkemizde, bölgelere göre iller haritas n n düzenlenmesi ve illere göre ayl k nem oranlar çizelgesinin eklenmesi de tüm yal t m sektörü için olumlu bir geliflme olacak. enveripab Projesi nde s yal t m bilincini art rmaya yönelik aktiviteler yer al yor mu? Televizyon ve radyoda yay nlanacak befl ayr konuda reklam filmimiz olacak. Bunlardan biri de s tma-so utma ve yal t m konusunda. Ayr ca tüm bas l materyallerimizde, web sitemizde, DVD ROM lar m zda s yal t m konusuna genifl yer veriyoruz. enveripab Projesi nde s yal t m konusunda XPS Derne i nden destek al yor musunuz? XPS Derne i, çal flmalar m za destek oluyor. Örne- in, E E olarak Ocak 2008 tarihleri aras nda düzenledi imiz Enerji Verimlili i Fuar nda stant açt lar. Türkiye nin enerji sorunlar n n ve uygulanabilecek çözüm önerilerinin görüflüldü ü, 29 Nisan tarihli konferans m zda da XPS Derne i Genel Koordinatörü Say n Meltem Y lmaz, Is Yal t - m Detaylar nda Sürdürülebilir Çözümler ve XPS bafll kl bir sunum gerçeklefltirdi. Ayr ca, yal t m sektöründe kredili finans sistemlerinin oluflturulmas için E E, ZODER ve bankalarla yap lan sektör toplant lar na da XPS sektörünü temsilen kat - l m sa l yorlar. XPS Derne i ne bu vesileyle, bafllatt m z enerji verimlili i seferberli inde projemize destek olduklar için çok teflekkür ediyorum

8 TEKN K YAZI Mimar Özge Sipahio lu - Mardav A.fi. Teknik Ofis Yöneticisi katman n n XPS s yal t m levhalar n n üzerinde bulundu u detaya ise geleneksel teras çat denilmektedir. Teras çat larda s yal t m uygulamalar ve yeni Is Yal t m Yönetmeli i nin getirdi i de ifliklikler Çat, yap lar d fl atmosferden gelen ya mur, rüzgâr, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan, bir baflka tan mla yap y serbest atmosferle ay ran ve s n rlayan bir yap eleman d r. Çat n n biçimi, konstrüksiyonu ve kullan lacak malzemelerin seçimi; binan n bulundu u hava koflullar, bina fonksiyonu, mimari konsept vs. gibi kriterler yard m yla belirlenir. Çat lar çok say da kritere göre tasarland klar için bu k staslar n her birine göre ayr s n fland r labilirler. Ülkemizde endüstri tesislerinde tercih edilen hafif metal çat lar d fl nda, yayg n olarak görülen tüm çat lar flekilleri itibari ile iki ana gruba ay rabiliriz. Düz çat lar (üzerinde gezilmeye elveriflli olan çat lar) ve k rma çat lar (üzerinde gezilmeye elveriflli olmayan çat lar). Bu yaz da; s yal t m uygulamalar nda önemli bir yer tutan düz (teras) çat larda s yal t m konusuyla birlikte yeni yönetmelik ve yönetmeli in ters teras çat, temel, toprak temasl s yal t m uygulamalar na getirdi i de ifliklikler konular na de inilecektir. Düz (teras) çat lar e im olarak; 0% ila %5 aras nda e ime sahip çat lar olarak tan mlayabiliriz. Düz çat lar kullan m amaçlar na, yüzey tabakas n oluflturan malzemelere ve kullan lan s yal t m malzemesinin yük tafl ma özelliklerine göre; gezilemeyen (çak l kapl ) teras çat lar ve gezilebilen (karo kapl, bahçe çat, otopark çat lar) çat lar olarak iki gruba ayr lmaktad r. Bir çat n n üzerinde gezilebilmesi, o çat n n üzerinin kullan labilmesinin yan s ra, çat yüzeyinin hareketli ve darbesel yüklere karfl korunmas gereklili ini de do urur. XPS s yal t m levhalar n n su yal t m n n üzerinde yer ald detaya ters teras çat ; su yal t m Geleneksel Teras Çat lar Geleneksel teras çat s yal t m, bilinen en eski teras çat s yal t m çözümü olmakla birlikte, yukar da da bahsedildi i gibi bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Bu nedenle, su yal t m tabakas çat yap - s n n geri kalan katmanlar ndan farkl olarak büyük s cakl k dalgalanmalar na maruz kal p, kolayca ve k sa sürede y pranmakta ve bünyesine su alarak s ve su yal t m n n ifle yaramaz hale gelmesine neden olmaktad r. Ayr ca bu sistemde, su yal t m membran alt nda yo uflma ve hava kabarc klar n önlemek için yap betonu ve s yal t m aras na bir buhar kesici gerekmektedir. Ters Teras Çat lar Ters teras çat larda ise geleneksel teras çat lar n tersine XPS s yal t m levhalar su yal t m membran n n üzerine yerlefltirilir. Bu sebeple kullan lacak olan s yal t m malzemesi d fl iklim koflullar na (s cak, so uk, ya mur vb.) maruz kal r ve membran binan n iç k sm ndaki s cakl a yak n bir s cakl kta tutarak s l de iflimlerden korur, ömrünü uzat r. Bu nedenledir ki; ters teras çat larda, s yal t m malzemesinin temel s l özelliklerinin d fl nda bu detaya uygun olarak donma çözülme dayan m, basma dayan m, uzun süreli su emme de erleri aranmaktad r. Yaz n n devam nda daha da detayl belirtilece i üzere ters teras çat larda; %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 300kPa olan, difüzyonla su emmesi EN e göre %3 ün alt nda olan, EN s yal t m mamulleri-binalar içinfabrikasyon olarak imal edilen Ekstrüde Polistren Köpük (XPS) Standard na uygun üretilen, ciltli ve s köprülerini önleyecek flekilde binili ve CE bilgilendirmesine sahip, Ekstrüde Polistiren Köpük (XPS) levhalar kullan l r. Ters Teras Çat Detay nda XPS ile Is Yal t m n n Faydalar Yüksek s farkl l klar nda bile, s yal t m alt nda kullan lan su yal t m membran, s n n sebep oldu u gerilmelerden etkilenmemektedir. Hava flartlar n n y prat c etkisi alt nda bile kusursuz koruma sa lar. UV-radyasyonunun zararl etkilerinden korur. Membran alt nda yo uflma sebebiyle oluflan kabarmalardan korur. Su yal t m membran, XPS s yal t m alt nda s cak tarafta yer alarak ayn zamanda bir buhar kesici tabakas ifllevi görür. Ayr ca bir buhar kesici gerekmez. Su yal t m membran döflendikten sonra, XPS s yal t m levhalar her türlü iklim koflullar nda da döflenebilir. Böylece zamandan tasarruf sa lan r. XPS Is Yal t m Levhalar, yap flt rma olmadan serbest halde döflendi i için ihtiyaç halinde kolayca kald r l p yeniden serilebilir. XPS Is Yal t m Levhalar n n basma ve sünme dayan mlar çok yüksek oldu u için uzun y llar yay l yüke maruz kalacak çat larda mekanik mukavemet sa lar. Binalarda Is Yal t m Yönetmeli i ve Ters Teras Çat, Temel ve Toprak Temasl Is Yal t m Uygulamalar na Getirdi i De ifliklikler Uzun y llard r çal flmalar devam eden Binalarda Is Yal t m Yönetmeli i, 09 Ekim 2008 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mland. Yönetmelik 1 Kas m 2008 tarihinden itibaren yürürlü e girecek olup, bu tarihten itibaren yeni yap lacak binalarda s yal t m projelerinin yeni TS 825 standard na göre uygulanmas zorunlu hale geldi. Yaflanan mekanlarda giderek artan konfor beklentileri ve yükselen enerji maliyetleri nedeniyle enerji verimlili ine yönelik standart ve yönetmeliklerin yeniden gözden geçirilmesi ile yenilenen standart ve yönetmelikler, dayan kl ve performans n yitirmeyen s yal t m malzemelerinin uygulanmas na yönelik zorunluluklar beraberinde getiriyor. Yeni TS 825 Is Yal t m Yönetmeli i, teras, temel ve toprak alt s yal t m uygulamalar nda kullan labilen tek ürün olan Ekstrüde Polistren Köpü ün (XPS) özelliklerini flu flekilde belirliyor: Daha önceki revizyonlarda 200kPa basma dayan m na sahip ürünlerin kullan m na izin veren standart, bundan böyle basma mukavemeti %10 flekil bozuklu unda 300kPa ve üstünde basma dayan m na sahip ürünlerin kullan lmas n zorunlu k l yor. (Yeni TS 825 Ek.E madde 8-9) Yeni revizyonla beraber, daha önceki yönetmelikte yer almayan difüzyon ile su emme de- eri EN e göre %3 ün alt nda zorunlulu u da malzeme seçim kriteri olarak yönetmelikte belirtiliyor. EN s yal t m mamulleri-binalar içinfabrikasyon olarak imal edilen Ekstrüde Polistren Köpük (XPS) standard na uygun olmal d r. Levhalar ciltli ve s köprülerini önleyecek flekilde binili olmal d r

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Teknik. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i. M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi.

Teknik. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i. M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi. çinde yaflam faaliyetlerimizi sürdürdü ümüz konutlar, endüstri ve ulafl mdan sonra enerji tüketiminin en büyük oranda gerçekleflti

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı