ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından Ekim 2014 tarihleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM 2014 - Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından 25-28 Ekim 2014 tarihleri"

Transkript

1 ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM AraĢtırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından Ekim 2014 tarihleri arasında, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 2 bölgedeki 22 il kent merkezinde, SAMER akademik danışma kurulu üyeleri koordinatörlüğünde, son dönemde, ülke ve bölge gündemini meşgul eden çözüm süreci, Kobane ve IŞİD terörüne ilişkin algı ve tutumları tespit etmek amacıyla araştırma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemesi belirlenirken 22 il kent merkezinin, 2012 TÜİK verilerine göre toplam nüfusu ana kütle olarak belirlenmiş ve her bir il kent merkezinin ana kütle nüfusundan aldıkları pay belirlenmiş ve bu oran çerçevesinde örnekleme katkı sunması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın örneklem hesabında %98 güven düzeyi ile çalışılmış ve göz yumulabilir yanılgı payı %2 olarak kabul edilmiştir. Böylece araştırma ana kütlemizi oluşturan illerin kent merkezi sınırlarında 3380 kişi ile rastgele seçilen örnekleme yüz yüze görüşmeler ile anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik programına (SPSS) aktarılarak analizler yapılmıştır.

2 Adıyaman Ağrı Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Tunceli Van Gaziantep Erzurum Erzincan Elazığ Malatya Kahramanmaraş ARAġTIRMANIN YAPILDIĞI KENTLER (%) , ,8 3,3 1,9 1,5 0,9 1,1 1,2 1,3 4 1,2 2,4 10,1 1 0,7 6,2 6,5 1,6 2,1 6,1 6 0 Belirtilen hesaplamalar doğrultusunda araştırmanın %3,3 ü Adıyaman da, %1,9 u Ağrı da, %5,8 i Batman da, %1,5 i Bingöl de, %0,9 u Bitlis te, %14 1 i Diyarbakır da, %1,1 i Hakkari de, %1,2 si Iğdır da, %1,3 ü Kars ta, %4 ü Mardin de, %1,2 si Muş ta, %2,4 ü Siirt te, %10,1 i Şanlıurfa da, %1 i Şırnak ta, %0,7 si Tunceli de, %6,2 si Van da, %21 i Gaziantep te, %6,5 i Erzurum da, %1,6 sı Erzincan da, %2,1 i Elazığ da, %6,1 i Malatya da, %6 sı Kahramanmaraş ta yapılmıştır.

3 KĠġĠ VE HANE BĠLGĠLERĠ CĠNSĠYET (%) Kadın 46,5% Erkek 53,5% Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine bakıldığında, yukarıdaki grafikten de görülebildiği gibi, %53,5 i erkek, %46,5 i kadındır.

4 YAġ ARALIĞI (%) , , , Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 65 Yaş ve Üzeri 2 Araştırmanın sınırlılıklarında arasında önemli bir etken araştırma grubunda yer alanların yaşlarına ilişkindir. Bu bağlamda genç ve aktif nüfusun yoğun olduğu 22 il kent merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde 18 yaş altı kesim anket grubu dışında tutulmuştur. Buna göre araştırma grubunda yer alanların %29 u yaş aralığında, %30,4 ü yaş aralığındadır. Bir başka deyişle araştırma grubunun %59,4 ü 35 yaş altı kesimce oluşturulmaktadır. Bununla birlikte %31,1 si yaş aralığında ve %9,5 i ise 55 ve üstü yaşlardadır. Bütün bunların yanında araştırma grubunun ortalama yaşı da 34,56 olarak hesaplanmıştır.

5 MEDENĠ DURUMUNUZ (%) , ,3 1,2 Evli Bekar Boşanmış Esi Ölmüş Araştırma grubunun medeni durumuna ilişkin bulgular yukarıda sunulmaktadır. Buna göre araştırma grubunun %60,5 i evli, %37 si bekar, %1,3 ü boşanmış ve %1,2 sinin ise eşi ölmüştür.

6 EĞĠTĠM DURUMUNUZ? (%) Lisans Üstü 1,5 Üniversite-Yüksekokul 18,2 Lise 27 Ortaokul 13,3 İlkokul 27,4 Diplomasız Okur-Yazar 2 Okur-Yazar Değil 10, Kişisel tutumların oluşmasında en önemli etkenlerin başında eğitim yer almaktadır. Buna göre araştırma grubunun eğitim durularına bakıldığında, araştırmaya katılanların %10,6 sı okur-yazar olmadığını, %2 si okur-yazar olmasına rağmen herhangi bir diplomaya sahip olmadığını belirtmişken, %27,4 ü ilkokul, %13,3 ü ortaokul, %27 si lise ve %19,7 si ise üniversite mezunu olduğunu bildirmişlerdir.

7 ĠSTĠHDAM DURUMU (%) Çalışamaz halde İssiz Öğrenci Ev Kadını Emekli Çiftçi, Ziraatçı, Hayvancı Marjinal sektör Profesyonel meslek (Mimar, Avukat, Dr.) Tüccar, Sanayici, İşadamı Küçük esnaf, zanaatkâr, şoför İsçi Devlet memuru, Şef, müdür.. 0,8 3,2 0,6 1,5 1 0,6 7,5 11,2 12,9 14, , Yukarıdaki grafikten de izlenebileceği gibi araştırma grubunun %23 ünün ev kadını, %11,2 sinin öğrenci, %13,7 sinin işsiz ve çalışmaz halde olduğunu görmekteyiz. Başka bir deyişle araştırma grubunun %47,9 u sürekli istihdam olanağından yoksundur. Bunların yanında %7,5 i devlet memuru, %23,3 ü işçi, %14,4 ü esnaf, %1 i Profesyonel meslek, %0,6 sı tüccarlardan oluşmaktadır. Ayrıca %3,2 lik emekli olduğunu belirten bir kesim, %1,5 lik marjinal sektörde istihdam edilen kesim de araştırma grubumuzda yer almaktadır.

8 HANE AYLIK GELĠRĠ (%) 5000 TL Üzeri 0, TL 2, TL 5, TL 17, TL 32, TL 18, TL 22, Araştırma grubunun hane aylık gelir durumuna ilişkin bulgulara yukarıdaki grafikte yer verilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %22,5 i TL, %18,5 i TL, %32,9 u TL, %17,4 ü TL, %5,2 si TL ve %3,5 i 3500 TL üzeri hane aylık gelir beyanında bulunmuşlardır.

9 SOSYAL GÜVENLĠK KAYDI (%) Özel Sigorta 1 Emekli Sandığı 7,7 BAĞ-KUR 11,5 SSK 36,7 GSS Primi Kendi Ödüyor 3,2 GSS Primi Devlet Ödüyor Yok 20,5 19, Sosyal güvenlik kaydına ilişkin bulgulara yukarıdaki grafikte yer verilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %19,4 ünün herhangi bir sosyal güvenlik kaydı bulunmazken, %20,5 inin genel sağlık sigortası olduğu ve priminin devletçe ödendiği, %3,2 sinin ise yine genel sağlık sigortasının olduğu ancak priminin kendilerince ödendiği belirlenmiştir. Başka bir deyişle araştırma grubunun %43,1 i sosyal güvencesiz bir şekilde yaşamını sürdürmekteyken bunların %23,7 sinin sadece sağlık harcamalarında güvenceleri bulunmaktadır. Bunun yanında araştırma grubunun %36,7 si SSK, %11,5 i Bağ-Kur, %7,7 si emekli sandığı ve %1 i özel sigorta olarak sosyal güvenlik kaydını belirtmiştir.

10 KENDĠ KĠMLĠĞĠNĠZĠ NASIL TANIMLARSINIZ (%) Hümanist Müslüman Alevi Şafi Hanefi TC. Vatandaşı Türkiyeli Memleketim İle Arap Türk Kürt 0,1 3,2 8 1,5 8,5 4,3 0,5 2 20,1 32,3 70, Birden Fazla Yanıt VerilmiĢtir Araştırma grubunun kendilerini tanımladıkları kimliğe yukarıdaki grafikte yer verilmiştir. Buna göre yukarıdaki tablodan da izlenebileceği gibi araştırmaya katılanların %70,9 u kimliğini Kürt olarak, %20,1 i Türk olarak, %2 si Arap olarak ve %0,5 i memleketi ile kimliğini tanımlamıştır. Ayrıca araştırma grubunun %32,3 ü kimliğini tanımlarken Müslümanlığına vurgu yapmışken, %8 i Şafi, %1,5 i Hanefi, %3,2 si Alevi kimliğine vurgu yapmıştır. Bunlara ek olarak kimliğini tanımlarken T.C Vatandaşlığına vurgu yapan %8,5 lik ve Türkiyeliliğe vurgu yapan %4,3 lük bir kesimde araştırma grubumuz içerisinde yer almaktadır.

11 EN ÇOK ĠZLEDĠĞĠNĠZ HABER KANALI HANGĠSĠDĠR? (%) Diğer 5,7 Kanal Türk A Haber Samanyolu Haber 1,4 2,1 3,1 TRT Haber 5,2 Haber Türk 7,1 CNN Türk 17,5 NTV 24,5 İMC TV 33, Kişi ve hane bilgilerinde araştırma grubuna son olarak En çok izlediğiniz haber kanalı hangisidir sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %33,4 ü en çok izlediği haber kanalının İMC TV olduğunu belirtmişken, %24,5 i NTV, %17,5 i CNN Türk, %7,1 i Haber Türk, %5,2 si TRT Haber, %3,1 i Samanyolu Haber, %2,1 i A Haber, %1,4 ü Kanal Türk ve %5,7 si ise diğer TV kanallarını izlediğini bildirmiştir.

12 GÜNDEM ĠLE ĠLGĠLĠ TUTUM Gündeme ilişkin tutumda ilk olarak, son dönemde Türkiye nin en önemli olayının ne olarak algılandığı sorgulanmıştır. SĠZCE SON DÖNEMDE TÜRKĠYE NĠN EN ÖNEMLĠ OLAYI NEDĠR (%) Fikrim Yok Diğer Yolsuzluk Ekonomik İstikrarsızlık İşsizlik Terör/Askerlerin şehit edilmesi Dış politika Kobane için yapılan eylemler İŞİD Terörü Çözüm Süreci Kobane 3,3 2,9 0,5 0,5 0,7 1,4 2 2,7 6,6 16, Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %63 ü son dönemde Türkiye nin en önemli olayını Kobane olarak belirtmişken, %16,4 ü çözüm sürecini, %6,6 sı IŞİD terörünü, %2,7 si Kobane için yapılan eylemleri, %2 si dış politikaları, %1,4 ü Askerlerin şehit edilmesini, %0,7 si işsizliği, %0,5 i ekonomik istikrarsızlığı ve %0,5 i yolsuzluğu Türkiye nin en önemli olayı olarak gördüğünü belirtmiştir. Ayrıca %2,9 luk diğer yanıtları veren, %3,3 ü fikrim yok yanıtı veren kesim de araştırma grubunda yer almaktadır. Türkiye nin en önemli olayı olarak Kobane nin görülmesi ve akabinde çözüm sürecinin yer alması her ikisi arasında ilişkiselliği de gündeme getirmektedir. Yani bölge halkı bir yandan Kobane yi çözüm süreci tartışmalarının önünde değerlendirmekteyken, öte yandan da daha çözüm süreci için gerek şartlardan biri olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.

13 Bu bağlamda çözüm sürecinin desteklenip desteklenmediği önemli kazanmaktadır. ÇÖZÜM SÜRECĠNĠ DESTEKLĠYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 9,7% Kararsızım 5,6% Evet 84,7% Buna göre yukarıdaki grafikten izlenebileceği gibi 22 il kent merkezinde araştırmaya katılanların %84,7 si çözüm sürecini desteklediğini belirtmekteyken, %9,7 si desteklemediğini, %5,6 sı kararsız kaldığını bildirmektedir. Görüldüğü gibi çözüm sürecini çok ciddi bir destek söz konusudur. Ancak bilindiği gibi kamuoyunda ve basında çözüm sürecinin tıkandığına dair tartışmalar sıklıkla yer almaktadır. Bu kapsamda çözüm sürecinin taraflarının, sürecin ilerlemesi için gerekli sorumlulukları yerine getirip getirmediği tartışmaları da gündeme gelmektedir. Bu kapsamda ilk olarak hükümetin çözüm sürecinde sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sorulmuştur.

14 HÜKÜMETĠN ÇÖZÜM SÜRECĠNDE SORUMLULUKLARINI YERĠNE GETĠRDĠĞĠNĠ DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? EVET HAYIR (%) 60 57, ,3 12,5 4, Fikrim yok Buna göre grafikten de görülebileceği gibi araştırma grubunun %17,4 ü (1 ve 2) hükümetin çözüm sürecinde sorumlulukları yerine getirdiğini düşünmekteyken, %64,3 ü (4 ve 5) hükümetin sorumluklarını yerine getirmediğini düşünmektedir. %9 luk ( 3 ) bir kesim ise karasız olduğunu, %9,3 lük bir kesimde fikrinin olmadığını aktarmaktadır.

15 PKK/KCK'NĠN ÇÖZÜM SÜRECĠNDE SORUMLULUKLARINI YERĠNE GETĠRDĠĞĠNĠ DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? EVET HAYIR (%) ,4 23,3 9,5 10 7,9 6,1 Fikrim yok Sürecin bir diğer tarafı olan PKK/KCK nin çözüm sürecinde sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine dair düşüncelere yukarıdaki grafikte yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %51,3 ü ( 1 ve 2) PKK/KCK nin sorumluklarını yerine getirdiğini düşünmekteyken, %29,4 ü ( 4 ve 5) sorumluluklarını yerine getirmediği düşünmektedir. Bunun yanında %10 luk ( 3) bir kesim kararsızlığını, %9,5 lik bir kesim ise fikrinin olmadığını aktarmaktadır.

16 TÜRKĠYE DE SON DÖNEMDE KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN HERHANGĠ BĠR OLUMLU GELĠġME YAġANDI MI? (%) Fikrim yok 1,2% Evet 26,3% Hayır 72,6% Yukarıdaki grafikte araştırma grubuna yöneltilen Türkiye de son dönemde Kürt Sorununun çözümüne ilişkin herhangi bir olumlu gelişme yaşandı mı? sorusuna alınan yanıtlara yer verilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %26,3 ü son dönemde Kürt sorununun çözümüne ilişkin bir takım olumlu gelişmeler yaşandığını düşünmekteyken, %72,6 sı herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadığını düşünmektedir. Ayrıca %1,2 lik bir kesim ise fikrinin olmadığını aktarmıştır. Bu noktada özellikle belirtilmelidir ki, SAMER tarafından Ekim 2013 de yapılan araştırmada olumlu gelişme yaşandığını düşünme oranı %39,6 olarak bulunmuştu.

17 EVET ĠSE; NE YAġANDI? (%) Diğer Doğuya yatırım yapıldı Akil insanların toplantısı Kürtçe kanalların açılması Kobane ye koridor açılması Özgürlüklerin verilmesi 1,2 1,2 2,7 3,2 5,5 5,9 Kürtçe özel okulların açılması Silahlı Çatışma/Can kaybı yok 10,9 12,9 Barış süreci devam ediyor 56, Bu noktada Türkiye de son dönemde Kürt Sorununun çözümüne ilişkin olumlu bir gelişme yaşandığını düşünen %26,3 lük kesime hangi olumlu gelişmelerin yaşandığı sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre bir önceki soruya evet yanıtı verenlerin %56,4 ü Barış sürecinin devam ediyor olmasını, %12,9 u Silahlı çatışma/can kaybı olmamasını, %10,9 u Kürtçe özel okulların açılmasını, %5,9 u Özgürlüklerin verilmesini, %5,5 i Kobane ye koridor açılmasını, %3,2 si Kürtçe kanalların açılmasını, %2,7 si Akil insanların tekrar toplanmasını, %1,2 si ise Doğu ya yatırım yapılmasını kendince olumlu gelişme olarak değerlendirmektedir. Bilindiği gibi kamuoyunda ve basında yer alan tartışmalardan biri de çözüm sürecinin aşama kaydedemediğidir. Bu noktada araştırma grubunun çözüm sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini düşünüp düşünmediği de sorunsallaştırılmıştır.

18 ÇÖZÜM SÜRECĠNĠN YENĠ BĠR AġAMAYA GEÇTĠĞĠNĠ DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) 60 54, , , Fikrim yok Evet Hayır Grafikten izlenebileceği gibi araştırma grubunun %54,7 si çözüm sürecinde yeni bir aşamaya geçilmediğini düşünmekteyken, %30,9 u yeni bir aşamaya geçildiği fikrindedir. Ayrıca %14,4 ü ise fikri olmadığını belirmektedir. Burada önem kazanan bir tartışmada çözüm sürecinin hangi noktada olduğuna ilişkindir. Buna göre;

19 SĠZCE KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE HANGĠ NOKTADAYIZ? BAġLANGIÇ SONUÇ (%) , ,5 13,7 18,1 10 4,1 2,8 0 Fikrim yok Yukarıdaki grafikten de izlenebileceği gibi araştırma grubunun %64,6 sı ( 1 ve 2) Kürt sorunun çözümünde başlangıç noktasına yakın olduğunu, %6,9 u ( 4 ve 5) sonuç aşamasına yakın olduğunu düşünmektedir. Bunun yanında %18,1 i ( 3) orta noktada denilebilecek aşamada olduğunu düşünmekteyken, %10,5 i fikrinin olmadığını belirtmektedir. Çözüm sürecine dair yapılan bütün bu tartışmalar aslında bir belirsizliğe işaret etmektedir. Zira çözüm sürecine kapsamında yapılan görüşmeler konusunda kamuoyu net bir şekilde bilgilendirilmemektedir. Bu noktada araştırma grubuna çözüm sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi için kamuoyuna bilgilendirme yapılması gerekir mi sorusu yöneltilmiştir.

20 ÇÖZÜM SÜRECĠNĠN ġeffaf BĠR ġekġlde YÜRÜTÜLEBĠLMESĠ ĠÇĠN KAMUOYUNA BĠLGĠLENDĠRME YAPILMASI GEREKĠR MĠ? (%) Hayır 7,7% Fikrim yok 6,4% Evet 85,9% Grafikten görülebileceği gibi araştırma grubunun %85,9 u çözüm sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi için kamuoyuna bilgilendirme yapılması gerektiği görüşüne sahipken, %7,7 si aksi yönde görüş bildirmektedir. Ayrıca %6,4 lük bir kesim ise fikrinin olmadığını aktarmaktadır.

21 ÇÖZÜM SÜRECĠNĠN HER ĠKĠ TARAFI DA MEMNUN EDECEK ġekġlde SONUÇLANACAĞINI DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 38,5% Fikrim yok 13,6% Evet 47,9% Yine çözüm süreci tartışmalarında kamuoyu ve basına yansıyan en önemli husus tarafların memnuniyetsizlikleri üzerinedir. Bu bağlamda araştırma grubuna çözüm sürecinin her iki tarafı da memnun edecek şekilde sonuçlanacağını düşünüyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %47,9 u sonuçta her iki tarafında memnun olacağını düşünmekteyken, %38,5 i memnuniyetsizliğin olacağını düşünmektedir. Bunun yanında %13,6 lık bir kesim ise bu konuda fikrinin olmadığını aktarmaktadır.

22 ABDULLAH ÖCALAN IN BAġ MÜZAKERECĠ OLACAĞI TARTIġMALARINI NASIL DEĞERLENDĠRĠYORSUNUZ? (%) Olumsuz Buluyorum 18,8% Fikrim yok 14,9% Olumlu buluyorum 66,3% Yine son günlerin en önde gelen tartışmaları Abdullah Öcalan ın çözüm sürecinde baş müzakereci olacağı tartışmalarıdır. Bu konuda görüşleri sorulan araştırma grubunun %66,3 ü Abdullah Öcalan ın baş müzakereci olması tartışmalarını olumlu bulduğunu, %18,8 i ise olumsuz bulduğunu belirtmektedir. Ayrıca %14,9 luk bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermektedir.

23 ABDULLAH ÖCALAN A BĠR SEKRETERYA HEYETĠNĠN KURULMASININ MÜZAKERE SÜRECĠNE KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 16,7% Fikrim yok 15,3% Evet 67,9% Yine gündemde yer alan tartışmalardan biri de çözüm sürecini yürütürken Abdullah Öcalan a bir sekreterya heyetinin kurulması üzerinedir. Bu kapsamda araştırma grubuna sekreterya heyetinin kurulmasının müzakere sürecine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %67,9 u sekreterya heyeti kurulmasının müzakere sürecine katkı sağlayacağı fikrine sahipken, %16,7 si aksi yönde düşünmektedir. Ayrıca %15,3 ü ise fikrim yok yanıtı vermiştir.

24 PARALEL YAPI DĠYE TANIMLANAN GÜLEN CEMAATĠNĠN MÜZAKERE VE ÇÖZÜM SÜRECĠNĠ SABOTE ETMEYE ÇALIġTIĞINI DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 15,9% Fikrim yok 23,9% Evet 60,2% Kamuoyunda yer alan tartışmalardan bir diğeri de, paralel yapı olarak tanımlanan Gülen cemaatinin, çözüm sürecini sabote etmek için bir takım provokatif olayları organize ettiğine ilişkindir. Bu kapsamda araştırma grubuna paralel yapı diye tanımlanan Gülen cemaatinin müzakere ve çözüm sürecini sabote etmeye çalıştığını düşünüyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara göre araştırma grubunun %60,2 si paralel yapı diye tanımlanan Gülen cemaatinin çözüm sürecini sabote etmeye çalıştığını düşünüyorken, %15,9 u aksi yönde görüş bildirmiş ve %23,9 u ise fikrinin olmadığını aktarmıştır.

25 TÜRKĠYE DEKĠ ÇÖZÜM SÜRECĠNĠN ĠLERLEMESĠNĠN ROJAVA DAKĠ GELĠġMELERE ĠLĠġKĠLĠ OLDUĞU YARGISINA KATILIYOR MUSUNUZ? (%) Kesinlikle Katılmıyorum 3,6 Katılmıyorum 13,3 Kararsızım 16,5 Katılıyorum 22,3 Kesinlikle Katılıyorum 44, Ekim Kobane eylemlerinden sonra özellikle Hükümet kanadından ve Cumhurbaşkanından sıklıkla Rojava kantonlarından biri olan Kobane ile Türkiye deki çözüm sürecinin ilgisizliği vurgulanmıştı. Ancak çözüm sürecinin bir diğer tarafı olan Kürt kanadı ise çözüm sürecinin ilerlemesinin Kobane ye bağlı olduğunu belirtmişti. Bu bağlamda araştırma grubuna Türkiye deki çözüm sürecinin ilerlemesinin Rojava daki gelişmelere ilişkili olduğu yargısına katılıyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %66,7 si bu yargıya katıldığını belirten yanıtlar vermişken, %16,9 u bu yargıya katılmadığını belirten yanıtlar vermişlerdir. Ayrıca %16,5 lik bir kesim ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla bu bulgulara dayanarak 22 il kent merkezinde yer alan araştırma grubunun, Rojava ile Türkiye deki Kürt sorununun çözüm süreci arasında bir ilişki kurduğunu belirtmek mümkündür.

26 SĠZCE TÜRKĠYE KOBANE YE DESTEK SUNMALI MIYDI? (%) Hayır 12,5% Fikrim yok 5,8% Evet 81,7% Bütün bunların yanında araştırma grubuna kuşatma altındaki Kobane ile tek bağlantı kapısı olan Türkiye Kobane ye destek sunmalı mıydı sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen yanıtlara göre araştırma grubunun %81,7 si Türkiye nin Kobane ye destek sunması gerektiğini, %12,5 i destek sunmaması gerektiği düşüncesindeyken, %5,8 lik bir kesim ise fikrinin olmadığını belirtmektedir.

27 PEġMERGENĠN KOBANE YE GEÇĠġĠNĠ NASIL DEĞERLENDĠRĠYORSUNUZ? (%) Olumsuz Buluyorum 14,8% Fikrim yok 13,4% Olumlu buluyorum 71,8% Bilindiği gibi peşmerge Türkiye sınırlarından geçerek Kobane ye geçti. Bu bağlamda araştırma grubuna bu olayı nasıl değerlendirdiği sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %71,8 i peşmergenin Kobane ye geçişini olumlu bulduğunu, %14,8 i olumsuz bulduğunu ve %13,4 ü fikrinin olmadığını belirtmiştir.

28 SĠZCE 6-7 EKĠM DE KOBANE YE DESTEK ĠÇĠN YAPILAN EYLEMLER; (%) Vandalizm 3 Çözüm Sürecini sabote etmek için yapılan eylem 7,1 Provokasyon 17,6 Halk ayaklanması/serhildan 62,4 Fikrim yok 9, Ekim günlerinde Türkiye nin birçok kentinde Kobane için eylemler yapıldı. Bu eylemler farklı kesimlerce farklı şekilde değerlendirildi. Bu noktada araştırma grubuna bu eylemleri nasıl değerlendirdiği soruldu. Araştırma grubunun %62,4 ü Kobane ye destek için yapılan eylemleri halk ayaklanması/serhıldan olarak değerlendirmişken, %17,6 sı provokasyon, %7,1 i çözüm sürecini sabote etmek için yapılan eylem ve %3 ü Vandalizm olarak değerlendirmiştir. %9,9 luk bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermiştir.

29 6-7 EKĠM KOBANĠ EYLEMLERĠ SONRASI BAZI KENTLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMASINI DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ? (%) Fikrim yok 7% Evet 25% Hayır 68% Hatırlanacağı gibi 6-7 Ekim eylemleri ile birlikte bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Araştırma grubunun %68 i bu günlerde uygulanan sokağa çıkma yasağını doğru bulmazken, %25 i sokağa çıkma yasağını doğru bulmuştur. Ayrıca %7 lik bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermiştir.

30 EZĠDĠLERE VE KOBANELĠLERE ĠNSANĠ KOġULLARIN SAĞLANMASINDA TÜRKĠYE ÜZERĠNE DÜġEN GÖREVĠ YERĠNE GETĠRDĠ MĠ? (%) Fikrim yok 11% Evet 24,4% Hayır 64,6% Yine bilindiği gibi IŞİD saldırılarından dolayı Ezidiler ve Kobaneliler Türkiye ye göç etmek zorunda kalmıştı. Bu noktada araştırma grubuna Türkiye nin bu göçmenler için insani koşulların sağlanmasında üzerine düşen görevi yerine getirip getirmediği sorulmuştur. Araştırma grubunun %64,6 sı Türkiye nin üzerine düşen görevi yerine getirmediğini, %24,4 ü yerine getirdiğini düşünmektedir. Bunun yanında %11 lik bir kesim ise fikrinin olmadığını belirtmektedir.

31 ROJAVA DAKĠ KÜRT SĠYASAL AKTÖRLERĠNĠN DUHOK TA ORTAK MUTABAKATA VARMASINI NASIL DEĞERLENDĠRĠYORSUNUZ? (%) Olumsuz Buluyorum 9,9% Fikrim yok 33,3% Olumlu buluyorum 56,8% Duhok ta Kürt siyasal aktörleri bir araya gelerek ortak mutabakata varmıştı. Araştırma grubunun %56,8 i bu mutabakatı olumlu buluyorken, %9,9 u olumsuz bulmaktadır. Ayrıca 1/3 lük bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermektedir.

32 IġĠD TERÖRÜ SĠZCE IġĠD TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR? (%) Hayır 4,1% Fikrim yok 4,5% Evet 91,4% Sadece Türkiye nin değil dünya gündeminin de son günlerde en revaçta konusu IŞİD tir. Bu bağlamda IŞİD in ne olarak algılandığı önem kazanmaktadır. Araştırma grubunun %91,4 ü IŞİD i terör örgütü olarak gördüğünü belirtmekteyken, %4,1 i ise IŞİD i terör örgütü olarak görmediğini belirtmektedir. Bunun yanında %4,5 lik bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermiştir. Dünya genelinde, istisnalar dışında, terör örgütü olarak görülen IŞİD in, 22 il kent merkezinden oluşan araştırma grubunda da terör örgütü olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu örgütün Türkiye içinde bir tehdit olup olmadığı bu noktada sorunsallaştırılmıştır.

33 IġĠD ĠN TÜRKĠYE ĠÇĠN DE BĠR TEHDĠT OLACAĞINI DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 14,2% Fikrim yok 5,8% Evet 80,1% Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %80,1 i IŞİD in Türkiye için de bir tehdit olacağını düşünmekteyken, %14,2 si IŞİD in Türkiye için tehdit olmayacağını, %5,8 i ise fikrinin olmadığını belirtmektedir.

34 IġĠD ĠN TÜRKĠYE DEN DESTEK GÖRDÜĞÜNÜ DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 15,7% Fikrim yok 15,1% Evet 69,2% Dış basında yer alan ve kamuoyunda da tartışılan konulardan bir diğeri de IŞİD in Türkiye den destek gördüğüdür. Bu konuda araştırma grubunun düşünceleri merak uyandırmıştır. Elde edilen bulgulara göre araştırma grubunun %69,2 si IŞİD in Türkiye den destek gördüğünü düşünmekteyken, %15,7 si bu görüşe katılmamaktadır. Ayrıca %15,1 lik bir kesim ise bu soruya fikrim yok yanıtı vermiştir.

35 SĠZCE TÜRKĠYE DE VARSA IġĠD ĠLE BAĞLANTILI DERNEK VB. STK LARIN FAALĠYETLERĠ ENGELLEMELĠ MĠ? (%) Hayır 4,1% Fikrim yok 10,6% Evet 85,3% Bölgede yapılan tartışmalar arasında sıklıkla dile getirilen konulardan biri de IŞİD e bir takım dernek, parti ve STK lardan destek sunulduğudur. Bu bağlamda araştırma grubuna varsa Türkiye de IŞİD ile bağlantılı dernek vb. STK ların faaliyetleri engellemeli mi sorusu yöneltilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %85,3 ü IŞİD ile bağlantılı STK ların faaliyetlerinin engellenmesi gerektiğini düşünmekteyken, %4,1 i bu engellemeye karşı olduğunu ve %10,6 sı ise fikrinin olmadığını belirtmektedir.

36 GÜNCEL TARTIġMALAR TÜRKĠYE NĠN ORTADOĞU POLĠTĠKASINI BAġARILI BULUYOR MUSUNUZ? (%) Fikrim yok 16,7% Hayır 63,4% Evet 19,9% Hükümete yöneltilen eleştirilerin başında dış politikanın, özellikle de Ortadoğu politikasının iyi yönetilemediğine ilişkindir. Bu bağlamda araştırma grubuna Türkiye nin Ortadoğu politikasını başarılı buluyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %63,4 ü Türkiye nin Ortadoğu politikasını başarılı bulmadığını belirtmişken, %19,9 u Ortadoğu politikasını başarılı bulduğunu, %16,7 si ise fikrinin olmadığını bildirmiştir.

37 YENĠ GÜVENLĠK YASASI DĠYE TANITILAN ĠÇ GÜVENLĠK REFORMU YASA TASARISI NIN ÖZGÜRLÜKLERĠ KISITLAYACAĞINI DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 17,4% Fikrim yok 16,8% Evet 65,7% 6-7 Ekim Kobane eylemlerinden sonra hükümetin gündeme getirdiği konulardan biri de polisin yetkilerinin arttırılması gerektiğine dair tartışmalardır. Bu bağlamda hükümet yeni güvenlik yasası diye tanıtılan İç Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı nı gündeme getirmiştir. Araştırma grubunun %65,7 si bu tasarının yasalaşması durumunda özgürlüklerin kısıtlanacağını düşünüyorken, %17,4 ü özgürlüklerin kısıtlanmayacağını, %16,8 i ise bu konuda fikrinin olmadığını belirmiştir.

38 SĠZCE 17 ARALIK NEDĠR? (%) Fikrim yok 10,2 Herhangi bir tarih 3,8 Cemaat-AKP çatışması 9,3 Hükümete darbe girişimi 16,3 Yolsuzluk operasyonu 60, Ekim ayı içerisinde gündemi meşgul eden tartışmalardan bir diğeri de 17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk soruşturmasına savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesidir. Araştırma grubunun 17 Aralık algısı çalışma kapsamında sorgulanmıştır. Buna göre araştırma grubunun %60,4 ü 17 Aralık ı yolsuzluk operasyonu olarak, %16,3 ü hükümete karşı darbe girişimi olarak, %9,3 ü ise cemaat-akp çatışması olarak algılamaktadır. Ayrıca %3,8 lik bir kesim 17 Aralık ı herhangi bir tarih olarak algılarken, %10,2 lik bir kesim ise bu konuda fikrinin olmadığını aktarmaktadır.

39 SĠLAHLI ÇATIġMA ORTAMININ TEKRAR BAġLAYACAĞINA DAĠR ENDĠġELERĠNĠZ VAR MI? (%) Hayır 41,4% Evet 58,6% Bütün bu soruların yanında araştırma grubuna silahlı çatışma ortamının tekrar başlayacağına dair endişeleriniz var mı sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %58,6 sı silahlı çatışma ortamının tekrar başlayacağına dair endişe taşıyorken, %41,4 ünün bu tarz bir endişe taşımadığı görülmektedir. Burada belirtilmelidir ki, SAMER tarafından 2013 yılı Ekim ayında yapılan araştırmada silahlı çatışma ortamının tekrar başlayacağına dair endişeleri olanların oranı %54,2 olarak bulunmuştu. Dolayısıyla bu kaygıya sahip olanların oranı son bir yıl içerisinde %4,4 lük bir artış sergilemiştir.

40 EVET ĠSE NEDEN? (%) Her iki tarafta samimi değil Hükümetin Rojava yakarşı tutumu Provokasyon Karşılıklı taleplerin yerine getirilmemesi Ortamın gergin olması Eylemlerden dolayı 2,4 2,8 3,3 3,5 4,8 8,4 Devlet güven vermiyor 23,7 Çözüm süreci ilerlemiyor 51, Yukarıdaki grafikle bağlantılı olarak silahlı çatışma ortamının tekrar başlayacağından endişe duyanlara neden endişe duydukları sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre silahlı çatışma ortamının başlayacağından endişe duyanların %51,1 i çözüm sürecinin ilerlemediğini düşündüğü için, %23,7 si devlet güven vermediği için, %8,4 ü eylemlerden dolayı, %4,8 i ortamın gergin olmasından dolayı, %3,5 i karşılıklı taleplerin yerine getirilmemesinden dolayı, %3,3 ü provokasyon, %2,8 i hükümetin Rojava ya karşı tutumundan dolayı ve %2,4 ü her iki tarafın da sürece samimi yaklaşmadığını düşünmelerinden dolayı silahlı çatışma ortamının tekrar başlayacağına dair endişe taşıdığını belirtmiştir.

41 TÜRKLERLE-KÜRTLERĠN ORTAK YAġAM ĠMKÂNLARI OLDUĞUNU DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 19,5% Fikrim yok 4,1% Evet 76,4% Nihayetinde bütün bu soruların sonunda en önemli veriler arasında değerlendirilebilecek bulgu, Türklerle-Kürtlerin ortak yaşam imkânları olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna verilen yanıtlarda belirginleşmiştir. Buna göre araştırma grubunun %76,4 ü Türkler ve Kürtlerin ortak yaşam imkânı bulunduğunu düşünmektedir. Aksi yönde görüş bildirenlerin oranı ise %19,5 olarak bulunmuştur. Ayrıca %4,1 lik bir kesim ise bu konuda fikri olmadığını beyan etmiştir. Burada yine önemle belirtilmelidir ki, SAMER tarafından 2013 yılı Ekim ayında yapılan araştırmada Türklerle Kürtlerin ortak yaşama imkanı olduğunu düşünme oranı %81,6 olarak bulunmuştu. Dolayısıyla Türkler ve Kürtlerin ortak yaşam imkânı bulunduğunu düşünenlerin oranı, son bir yıl içerisinde %5,2 düşmüştür.

42 Çok güveniyorum Güveniyorum Karasızım Güvenmiyorum Hiç güvenmiyorum Fikrim yok Toplam % SON DÖNEMDE KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DÖNÜK YAKLAġIMLARI, SÖYLEMLERĠ VE ÇABALARI AÇISINDAN AġAĞIDAKĠ KĠġĠLERE NE ORANDA GÜVENĠYORSUNUZ? % Recep Tayyip Erdoğan 9,5 13,5 9,1 12,8 53,3 1,8 100,0 Ahmet Davutoğlu 6,6 13,7 10,2 12,1 54,7 2,7 100,0 Cemil Çiçek 4,8 11,2 12,5 15,0 52,2 4,3 100,0 Kemal Kılıçdaroğlu 1,4 3,1 7,4 17,7 68,6 1,8 100,0 Devlet Bahçeli 1,7 3,1 3,6 11,9 78,1 1,6 100,0 Selahattin DemirtaĢ/Figen Yüksekdağ 44,6 21,8 7,3 7,8 14,8 3,7 100,0 Hatip Dicle/ Selma Irmak 35,0 26,4 9,0 6,6 16,5 6,5 100,0 Abdullah Öcalan 50,1 21,7 5,4 4,7 16,5 1,6 100,0 Bu bölümde araştırma grubuna yöneltilen bir diğer soru, son dönemde Kürt sorununun çözümüne dönük yaklaşımları, söylemleri ve çabaları açısından siyasetteki bazı kişilere ne oranda güvendiğine ilişkindir. Bu kapsamda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a sorunun çözümü için ne oranda güveniyorsunuz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre Recep Tayyip Erdoğan a farklı derecelerde olan güven %23 olarak gerçekleşmiştir. Aynı tabloya Başbakan Ahmet Davutoğlu açısından bakarsak, araştırma grubunun %20,3 ünün başbakana farklı derecelerde güveni olduğu görülmektedir. Yine aynı durum yani çözüme katkı sunacağına olan güven TBMM başkanı Cemil Çiçek te söz konusu olduğunda ise %16 olarak hesaplanmaktadır. Burada belirtilmelidir ki, devlet makamını temsil eden her üç kişiye olan güven, 2013 yılı Ekim ayında SAMER tarafından yapılan araştırma sonuçları ile kıyaslandığında son bir yıl içerisinde dramatik bir düşüş sergilemiştir.

43 Muhalefet parti liderlerine duyulan güven oranına bakılırsa, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu na olan güvenin %4,5 ve MHP lideri devlet bahçeliye olan güvenin %4,8 de kaldığı görülmektedir. Bu kişilere olan güven de son 1 yıl içerisinde düşüş sergilemiştir. Müzakere masasının diğer aktörlerine bakar isek, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ a olan güven %66,4, DTK eş başkanları Hatip Dicle ve Selma Irmak a olan güven %61,4 ve Abdullah Öcalan ın çözüme katkı sunacağına olan güven %71,8 olarak belirlenmiştir. Yine SAMER in 2013 yılı Ekim ayı verileri ile kıyasladığımızda eş başkanlara ve Abdullah Öcalan a duyulan güven son bir yıl içerisinde artmıştır.

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015 Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu temsilen 7 bölgedeki 24 İl, 142 ilçe

Detaylı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Araştırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, Siyasal ve Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Bu rapor;

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; Seçmenlerin siyasi parti tercihlerini ve ülke gündemini meşgul eden konularla ilgili kanaatlerini tespit etmektir.

Detaylı

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 Birlikte Yürüyoruz Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2 ARAŞTIRMANIN ADI Birlikte Yürüyoruz- Görme Engellilerle Birlikte

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU Ağustos 2015 SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Araştırma

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor?

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? 15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? Araştırma TÜİK bölgeleme sistemi NUTS2 kategorisinde yer alan 26 ilde gerçekleştirilmiştir Araştırma CATI (Bilgisayar destekli telefonla

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 1 GENEL

Detaylı

Kantitatif Araştırma Özeti 20 Ocak 2015

Kantitatif Araştırma Özeti 20 Ocak 2015 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 20 Ocak 2015 Genel Çerçeve Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması

Detaylı

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR Konya Çözüm Sürecine Nasıl Bakıyor-2013 - Mayıs 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 -

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015 GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Eylül, 2015 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) sahibidir ve tüm iş süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252 ve GAB standartlarına

Detaylı

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi Erol Tuncer - 18 Ağustos 2014 Bu değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin -Yüksek Seçim Kurulu tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan-

Detaylı

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL 2010 REFERANDUMU ( TEK BİLEN ANDY-AR) I. AMAÇ Bu çalışmanın

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No:

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 28 Ağustos 10 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1283 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA . Içindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 2-5 AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM VE SÜREÇ... 6-7 ÖRNEKLEM... 8-9 DEMOGRAFİK BULGULAR... 10-13 TEMEL BULGULAR... 14-29 OY TERCİHLERİ...

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

SPV Kontrol 1.ADANA 5.DİYARBAKIR 9.MARDİN 13.VAN 2.BATMAN 6.GAZİANTEP 10.MERSİN 14.AYDIN 3.BİTLİS 7.İSTANBUL 11.MUŞ 4.BURSA 8.İZMİR 12.

SPV Kontrol 1.ADANA 5.DİYARBAKIR 9.MARDİN 13.VAN 2.BATMAN 6.GAZİANTEP 10.MERSİN 14.AYDIN 3.BİTLİS 7.İSTANBUL 11.MUŞ 4.BURSA 8.İZMİR 12. www.genar.com.tr Tel:(212) 212 80 52 Faks: (212) 212 38 02 İyi Günler Efendim, Ben GENAR ARAŞTIRMA dan KÜRT TOPLUMU VE TÜRKİYE ARAŞTIRMASI yapmaktayız. Sizlere bazı soru sormak istiyorum. Yardımcı olursanız

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

ĠDĠL BELEDĠYESĠ. ĠDĠL KADIN DANIġMANLIK MERKEZĠ. SAHA ARAġTIRMA RAPORU

ĠDĠL BELEDĠYESĠ. ĠDĠL KADIN DANIġMANLIK MERKEZĠ. SAHA ARAġTIRMA RAPORU ĠDĠL BELEDĠYESĠ ĠDĠL KADIN DANIġMANLIK MERKEZĠ SAHA ARAġTIRMA RAPORU Mayıs 2016 AraĢtırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, 2016 Mayıs ayında Ġdil de yaşanılan çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan sosyal

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

NEREDEN AKTARMA NEREYE

NEREDEN AKTARMA NEREYE NEREDEN AKTARMA NEREYE Adana Adana Ankara Erzurum Adana Ankara İzmir Adana Ankara Kars Adana Ankara Moskova** Adana Ankara Samsun Adana Ankara Trabzon Adana Ankara Van Adana İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam**

Detaylı

NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI 2011 ALİ DALGALI TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜR V. ŞUBAT 2013

NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI 2011 ALİ DALGALI TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜR V. ŞUBAT 2013 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI 2011 ALİ DALGALI TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜR V. ŞUBAT 2013 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI 2011 Nüfus ve Konut Araştırması, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nden elde edilemeyen; hanehalkı

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Ahmet KARAYİĞİT 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 29.01.2004 tarihinden

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ

YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ Anket Amacı Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin, operasyonların hükümeti yıpratmak için yapılıp yapılmadığı konusunda fikirlerini

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012 BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2 Araştırmayı Yürüten & Raporu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) www.ssamer.com İÇİNDEKİLER I. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM...

Detaylı

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR...

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR... Türkiye Siyasi Eğilim Araştırması Ocak 2011 MARMARA SOSYAL ARAġTIRMALAR ve DANIġMANLIK şirketinin BĠLAL KALYONCU yönetiminde yaptığı "Türkiye Siyasi Eğilim /OCAK 2011 araştırmasının sonuçları bu pazar

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR

Prof. Dr. Özer SENCAR ŞUBAT- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Şubat 2013 te gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 17/04/2015-31653 *BE6P3DMNS* Sayı :62637355-903.07.02/ Konu :ÜNİP ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İlgi : Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün 10/04/2015 tarihli

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER

GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER 2 Türkiye geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkeler arasında kadınların iģ hayatındaki istihdam oranı bakımından en alt sıralarda yer almaktadır. Bu durumun

Detaylı

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli mülteciler anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı