ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından Ekim 2014 tarihleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM 2014 - Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından 25-28 Ekim 2014 tarihleri"

Transkript

1 ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM AraĢtırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından Ekim 2014 tarihleri arasında, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 2 bölgedeki 22 il kent merkezinde, SAMER akademik danışma kurulu üyeleri koordinatörlüğünde, son dönemde, ülke ve bölge gündemini meşgul eden çözüm süreci, Kobane ve IŞİD terörüne ilişkin algı ve tutumları tespit etmek amacıyla araştırma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemesi belirlenirken 22 il kent merkezinin, 2012 TÜİK verilerine göre toplam nüfusu ana kütle olarak belirlenmiş ve her bir il kent merkezinin ana kütle nüfusundan aldıkları pay belirlenmiş ve bu oran çerçevesinde örnekleme katkı sunması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın örneklem hesabında %98 güven düzeyi ile çalışılmış ve göz yumulabilir yanılgı payı %2 olarak kabul edilmiştir. Böylece araştırma ana kütlemizi oluşturan illerin kent merkezi sınırlarında 3380 kişi ile rastgele seçilen örnekleme yüz yüze görüşmeler ile anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik programına (SPSS) aktarılarak analizler yapılmıştır.

2 Adıyaman Ağrı Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Tunceli Van Gaziantep Erzurum Erzincan Elazığ Malatya Kahramanmaraş ARAġTIRMANIN YAPILDIĞI KENTLER (%) , ,8 3,3 1,9 1,5 0,9 1,1 1,2 1,3 4 1,2 2,4 10,1 1 0,7 6,2 6,5 1,6 2,1 6,1 6 0 Belirtilen hesaplamalar doğrultusunda araştırmanın %3,3 ü Adıyaman da, %1,9 u Ağrı da, %5,8 i Batman da, %1,5 i Bingöl de, %0,9 u Bitlis te, %14 1 i Diyarbakır da, %1,1 i Hakkari de, %1,2 si Iğdır da, %1,3 ü Kars ta, %4 ü Mardin de, %1,2 si Muş ta, %2,4 ü Siirt te, %10,1 i Şanlıurfa da, %1 i Şırnak ta, %0,7 si Tunceli de, %6,2 si Van da, %21 i Gaziantep te, %6,5 i Erzurum da, %1,6 sı Erzincan da, %2,1 i Elazığ da, %6,1 i Malatya da, %6 sı Kahramanmaraş ta yapılmıştır.

3 KĠġĠ VE HANE BĠLGĠLERĠ CĠNSĠYET (%) Kadın 46,5% Erkek 53,5% Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine bakıldığında, yukarıdaki grafikten de görülebildiği gibi, %53,5 i erkek, %46,5 i kadındır.

4 YAġ ARALIĞI (%) , , , Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 65 Yaş ve Üzeri 2 Araştırmanın sınırlılıklarında arasında önemli bir etken araştırma grubunda yer alanların yaşlarına ilişkindir. Bu bağlamda genç ve aktif nüfusun yoğun olduğu 22 il kent merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde 18 yaş altı kesim anket grubu dışında tutulmuştur. Buna göre araştırma grubunda yer alanların %29 u yaş aralığında, %30,4 ü yaş aralığındadır. Bir başka deyişle araştırma grubunun %59,4 ü 35 yaş altı kesimce oluşturulmaktadır. Bununla birlikte %31,1 si yaş aralığında ve %9,5 i ise 55 ve üstü yaşlardadır. Bütün bunların yanında araştırma grubunun ortalama yaşı da 34,56 olarak hesaplanmıştır.

5 MEDENĠ DURUMUNUZ (%) , ,3 1,2 Evli Bekar Boşanmış Esi Ölmüş Araştırma grubunun medeni durumuna ilişkin bulgular yukarıda sunulmaktadır. Buna göre araştırma grubunun %60,5 i evli, %37 si bekar, %1,3 ü boşanmış ve %1,2 sinin ise eşi ölmüştür.

6 EĞĠTĠM DURUMUNUZ? (%) Lisans Üstü 1,5 Üniversite-Yüksekokul 18,2 Lise 27 Ortaokul 13,3 İlkokul 27,4 Diplomasız Okur-Yazar 2 Okur-Yazar Değil 10, Kişisel tutumların oluşmasında en önemli etkenlerin başında eğitim yer almaktadır. Buna göre araştırma grubunun eğitim durularına bakıldığında, araştırmaya katılanların %10,6 sı okur-yazar olmadığını, %2 si okur-yazar olmasına rağmen herhangi bir diplomaya sahip olmadığını belirtmişken, %27,4 ü ilkokul, %13,3 ü ortaokul, %27 si lise ve %19,7 si ise üniversite mezunu olduğunu bildirmişlerdir.

7 ĠSTĠHDAM DURUMU (%) Çalışamaz halde İssiz Öğrenci Ev Kadını Emekli Çiftçi, Ziraatçı, Hayvancı Marjinal sektör Profesyonel meslek (Mimar, Avukat, Dr.) Tüccar, Sanayici, İşadamı Küçük esnaf, zanaatkâr, şoför İsçi Devlet memuru, Şef, müdür.. 0,8 3,2 0,6 1,5 1 0,6 7,5 11,2 12,9 14, , Yukarıdaki grafikten de izlenebileceği gibi araştırma grubunun %23 ünün ev kadını, %11,2 sinin öğrenci, %13,7 sinin işsiz ve çalışmaz halde olduğunu görmekteyiz. Başka bir deyişle araştırma grubunun %47,9 u sürekli istihdam olanağından yoksundur. Bunların yanında %7,5 i devlet memuru, %23,3 ü işçi, %14,4 ü esnaf, %1 i Profesyonel meslek, %0,6 sı tüccarlardan oluşmaktadır. Ayrıca %3,2 lik emekli olduğunu belirten bir kesim, %1,5 lik marjinal sektörde istihdam edilen kesim de araştırma grubumuzda yer almaktadır.

8 HANE AYLIK GELĠRĠ (%) 5000 TL Üzeri 0, TL 2, TL 5, TL 17, TL 32, TL 18, TL 22, Araştırma grubunun hane aylık gelir durumuna ilişkin bulgulara yukarıdaki grafikte yer verilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %22,5 i TL, %18,5 i TL, %32,9 u TL, %17,4 ü TL, %5,2 si TL ve %3,5 i 3500 TL üzeri hane aylık gelir beyanında bulunmuşlardır.

9 SOSYAL GÜVENLĠK KAYDI (%) Özel Sigorta 1 Emekli Sandığı 7,7 BAĞ-KUR 11,5 SSK 36,7 GSS Primi Kendi Ödüyor 3,2 GSS Primi Devlet Ödüyor Yok 20,5 19, Sosyal güvenlik kaydına ilişkin bulgulara yukarıdaki grafikte yer verilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %19,4 ünün herhangi bir sosyal güvenlik kaydı bulunmazken, %20,5 inin genel sağlık sigortası olduğu ve priminin devletçe ödendiği, %3,2 sinin ise yine genel sağlık sigortasının olduğu ancak priminin kendilerince ödendiği belirlenmiştir. Başka bir deyişle araştırma grubunun %43,1 i sosyal güvencesiz bir şekilde yaşamını sürdürmekteyken bunların %23,7 sinin sadece sağlık harcamalarında güvenceleri bulunmaktadır. Bunun yanında araştırma grubunun %36,7 si SSK, %11,5 i Bağ-Kur, %7,7 si emekli sandığı ve %1 i özel sigorta olarak sosyal güvenlik kaydını belirtmiştir.

10 KENDĠ KĠMLĠĞĠNĠZĠ NASIL TANIMLARSINIZ (%) Hümanist Müslüman Alevi Şafi Hanefi TC. Vatandaşı Türkiyeli Memleketim İle Arap Türk Kürt 0,1 3,2 8 1,5 8,5 4,3 0,5 2 20,1 32,3 70, Birden Fazla Yanıt VerilmiĢtir Araştırma grubunun kendilerini tanımladıkları kimliğe yukarıdaki grafikte yer verilmiştir. Buna göre yukarıdaki tablodan da izlenebileceği gibi araştırmaya katılanların %70,9 u kimliğini Kürt olarak, %20,1 i Türk olarak, %2 si Arap olarak ve %0,5 i memleketi ile kimliğini tanımlamıştır. Ayrıca araştırma grubunun %32,3 ü kimliğini tanımlarken Müslümanlığına vurgu yapmışken, %8 i Şafi, %1,5 i Hanefi, %3,2 si Alevi kimliğine vurgu yapmıştır. Bunlara ek olarak kimliğini tanımlarken T.C Vatandaşlığına vurgu yapan %8,5 lik ve Türkiyeliliğe vurgu yapan %4,3 lük bir kesimde araştırma grubumuz içerisinde yer almaktadır.

11 EN ÇOK ĠZLEDĠĞĠNĠZ HABER KANALI HANGĠSĠDĠR? (%) Diğer 5,7 Kanal Türk A Haber Samanyolu Haber 1,4 2,1 3,1 TRT Haber 5,2 Haber Türk 7,1 CNN Türk 17,5 NTV 24,5 İMC TV 33, Kişi ve hane bilgilerinde araştırma grubuna son olarak En çok izlediğiniz haber kanalı hangisidir sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %33,4 ü en çok izlediği haber kanalının İMC TV olduğunu belirtmişken, %24,5 i NTV, %17,5 i CNN Türk, %7,1 i Haber Türk, %5,2 si TRT Haber, %3,1 i Samanyolu Haber, %2,1 i A Haber, %1,4 ü Kanal Türk ve %5,7 si ise diğer TV kanallarını izlediğini bildirmiştir.

12 GÜNDEM ĠLE ĠLGĠLĠ TUTUM Gündeme ilişkin tutumda ilk olarak, son dönemde Türkiye nin en önemli olayının ne olarak algılandığı sorgulanmıştır. SĠZCE SON DÖNEMDE TÜRKĠYE NĠN EN ÖNEMLĠ OLAYI NEDĠR (%) Fikrim Yok Diğer Yolsuzluk Ekonomik İstikrarsızlık İşsizlik Terör/Askerlerin şehit edilmesi Dış politika Kobane için yapılan eylemler İŞİD Terörü Çözüm Süreci Kobane 3,3 2,9 0,5 0,5 0,7 1,4 2 2,7 6,6 16, Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %63 ü son dönemde Türkiye nin en önemli olayını Kobane olarak belirtmişken, %16,4 ü çözüm sürecini, %6,6 sı IŞİD terörünü, %2,7 si Kobane için yapılan eylemleri, %2 si dış politikaları, %1,4 ü Askerlerin şehit edilmesini, %0,7 si işsizliği, %0,5 i ekonomik istikrarsızlığı ve %0,5 i yolsuzluğu Türkiye nin en önemli olayı olarak gördüğünü belirtmiştir. Ayrıca %2,9 luk diğer yanıtları veren, %3,3 ü fikrim yok yanıtı veren kesim de araştırma grubunda yer almaktadır. Türkiye nin en önemli olayı olarak Kobane nin görülmesi ve akabinde çözüm sürecinin yer alması her ikisi arasında ilişkiselliği de gündeme getirmektedir. Yani bölge halkı bir yandan Kobane yi çözüm süreci tartışmalarının önünde değerlendirmekteyken, öte yandan da daha çözüm süreci için gerek şartlardan biri olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.

13 Bu bağlamda çözüm sürecinin desteklenip desteklenmediği önemli kazanmaktadır. ÇÖZÜM SÜRECĠNĠ DESTEKLĠYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 9,7% Kararsızım 5,6% Evet 84,7% Buna göre yukarıdaki grafikten izlenebileceği gibi 22 il kent merkezinde araştırmaya katılanların %84,7 si çözüm sürecini desteklediğini belirtmekteyken, %9,7 si desteklemediğini, %5,6 sı kararsız kaldığını bildirmektedir. Görüldüğü gibi çözüm sürecini çok ciddi bir destek söz konusudur. Ancak bilindiği gibi kamuoyunda ve basında çözüm sürecinin tıkandığına dair tartışmalar sıklıkla yer almaktadır. Bu kapsamda çözüm sürecinin taraflarının, sürecin ilerlemesi için gerekli sorumlulukları yerine getirip getirmediği tartışmaları da gündeme gelmektedir. Bu kapsamda ilk olarak hükümetin çözüm sürecinde sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sorulmuştur.

14 HÜKÜMETĠN ÇÖZÜM SÜRECĠNDE SORUMLULUKLARINI YERĠNE GETĠRDĠĞĠNĠ DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? EVET HAYIR (%) 60 57, ,3 12,5 4, Fikrim yok Buna göre grafikten de görülebileceği gibi araştırma grubunun %17,4 ü (1 ve 2) hükümetin çözüm sürecinde sorumlulukları yerine getirdiğini düşünmekteyken, %64,3 ü (4 ve 5) hükümetin sorumluklarını yerine getirmediğini düşünmektedir. %9 luk ( 3 ) bir kesim ise karasız olduğunu, %9,3 lük bir kesimde fikrinin olmadığını aktarmaktadır.

15 PKK/KCK'NĠN ÇÖZÜM SÜRECĠNDE SORUMLULUKLARINI YERĠNE GETĠRDĠĞĠNĠ DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? EVET HAYIR (%) ,4 23,3 9,5 10 7,9 6,1 Fikrim yok Sürecin bir diğer tarafı olan PKK/KCK nin çözüm sürecinde sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine dair düşüncelere yukarıdaki grafikte yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %51,3 ü ( 1 ve 2) PKK/KCK nin sorumluklarını yerine getirdiğini düşünmekteyken, %29,4 ü ( 4 ve 5) sorumluluklarını yerine getirmediği düşünmektedir. Bunun yanında %10 luk ( 3) bir kesim kararsızlığını, %9,5 lik bir kesim ise fikrinin olmadığını aktarmaktadır.

16 TÜRKĠYE DE SON DÖNEMDE KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN HERHANGĠ BĠR OLUMLU GELĠġME YAġANDI MI? (%) Fikrim yok 1,2% Evet 26,3% Hayır 72,6% Yukarıdaki grafikte araştırma grubuna yöneltilen Türkiye de son dönemde Kürt Sorununun çözümüne ilişkin herhangi bir olumlu gelişme yaşandı mı? sorusuna alınan yanıtlara yer verilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %26,3 ü son dönemde Kürt sorununun çözümüne ilişkin bir takım olumlu gelişmeler yaşandığını düşünmekteyken, %72,6 sı herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadığını düşünmektedir. Ayrıca %1,2 lik bir kesim ise fikrinin olmadığını aktarmıştır. Bu noktada özellikle belirtilmelidir ki, SAMER tarafından Ekim 2013 de yapılan araştırmada olumlu gelişme yaşandığını düşünme oranı %39,6 olarak bulunmuştu.

17 EVET ĠSE; NE YAġANDI? (%) Diğer Doğuya yatırım yapıldı Akil insanların toplantısı Kürtçe kanalların açılması Kobane ye koridor açılması Özgürlüklerin verilmesi 1,2 1,2 2,7 3,2 5,5 5,9 Kürtçe özel okulların açılması Silahlı Çatışma/Can kaybı yok 10,9 12,9 Barış süreci devam ediyor 56, Bu noktada Türkiye de son dönemde Kürt Sorununun çözümüne ilişkin olumlu bir gelişme yaşandığını düşünen %26,3 lük kesime hangi olumlu gelişmelerin yaşandığı sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre bir önceki soruya evet yanıtı verenlerin %56,4 ü Barış sürecinin devam ediyor olmasını, %12,9 u Silahlı çatışma/can kaybı olmamasını, %10,9 u Kürtçe özel okulların açılmasını, %5,9 u Özgürlüklerin verilmesini, %5,5 i Kobane ye koridor açılmasını, %3,2 si Kürtçe kanalların açılmasını, %2,7 si Akil insanların tekrar toplanmasını, %1,2 si ise Doğu ya yatırım yapılmasını kendince olumlu gelişme olarak değerlendirmektedir. Bilindiği gibi kamuoyunda ve basında yer alan tartışmalardan biri de çözüm sürecinin aşama kaydedemediğidir. Bu noktada araştırma grubunun çözüm sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini düşünüp düşünmediği de sorunsallaştırılmıştır.

18 ÇÖZÜM SÜRECĠNĠN YENĠ BĠR AġAMAYA GEÇTĠĞĠNĠ DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) 60 54, , , Fikrim yok Evet Hayır Grafikten izlenebileceği gibi araştırma grubunun %54,7 si çözüm sürecinde yeni bir aşamaya geçilmediğini düşünmekteyken, %30,9 u yeni bir aşamaya geçildiği fikrindedir. Ayrıca %14,4 ü ise fikri olmadığını belirmektedir. Burada önem kazanan bir tartışmada çözüm sürecinin hangi noktada olduğuna ilişkindir. Buna göre;

19 SĠZCE KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE HANGĠ NOKTADAYIZ? BAġLANGIÇ SONUÇ (%) , ,5 13,7 18,1 10 4,1 2,8 0 Fikrim yok Yukarıdaki grafikten de izlenebileceği gibi araştırma grubunun %64,6 sı ( 1 ve 2) Kürt sorunun çözümünde başlangıç noktasına yakın olduğunu, %6,9 u ( 4 ve 5) sonuç aşamasına yakın olduğunu düşünmektedir. Bunun yanında %18,1 i ( 3) orta noktada denilebilecek aşamada olduğunu düşünmekteyken, %10,5 i fikrinin olmadığını belirtmektedir. Çözüm sürecine dair yapılan bütün bu tartışmalar aslında bir belirsizliğe işaret etmektedir. Zira çözüm sürecine kapsamında yapılan görüşmeler konusunda kamuoyu net bir şekilde bilgilendirilmemektedir. Bu noktada araştırma grubuna çözüm sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi için kamuoyuna bilgilendirme yapılması gerekir mi sorusu yöneltilmiştir.

20 ÇÖZÜM SÜRECĠNĠN ġeffaf BĠR ġekġlde YÜRÜTÜLEBĠLMESĠ ĠÇĠN KAMUOYUNA BĠLGĠLENDĠRME YAPILMASI GEREKĠR MĠ? (%) Hayır 7,7% Fikrim yok 6,4% Evet 85,9% Grafikten görülebileceği gibi araştırma grubunun %85,9 u çözüm sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi için kamuoyuna bilgilendirme yapılması gerektiği görüşüne sahipken, %7,7 si aksi yönde görüş bildirmektedir. Ayrıca %6,4 lük bir kesim ise fikrinin olmadığını aktarmaktadır.

21 ÇÖZÜM SÜRECĠNĠN HER ĠKĠ TARAFI DA MEMNUN EDECEK ġekġlde SONUÇLANACAĞINI DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 38,5% Fikrim yok 13,6% Evet 47,9% Yine çözüm süreci tartışmalarında kamuoyu ve basına yansıyan en önemli husus tarafların memnuniyetsizlikleri üzerinedir. Bu bağlamda araştırma grubuna çözüm sürecinin her iki tarafı da memnun edecek şekilde sonuçlanacağını düşünüyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %47,9 u sonuçta her iki tarafında memnun olacağını düşünmekteyken, %38,5 i memnuniyetsizliğin olacağını düşünmektedir. Bunun yanında %13,6 lık bir kesim ise bu konuda fikrinin olmadığını aktarmaktadır.

22 ABDULLAH ÖCALAN IN BAġ MÜZAKERECĠ OLACAĞI TARTIġMALARINI NASIL DEĞERLENDĠRĠYORSUNUZ? (%) Olumsuz Buluyorum 18,8% Fikrim yok 14,9% Olumlu buluyorum 66,3% Yine son günlerin en önde gelen tartışmaları Abdullah Öcalan ın çözüm sürecinde baş müzakereci olacağı tartışmalarıdır. Bu konuda görüşleri sorulan araştırma grubunun %66,3 ü Abdullah Öcalan ın baş müzakereci olması tartışmalarını olumlu bulduğunu, %18,8 i ise olumsuz bulduğunu belirtmektedir. Ayrıca %14,9 luk bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermektedir.

23 ABDULLAH ÖCALAN A BĠR SEKRETERYA HEYETĠNĠN KURULMASININ MÜZAKERE SÜRECĠNE KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 16,7% Fikrim yok 15,3% Evet 67,9% Yine gündemde yer alan tartışmalardan biri de çözüm sürecini yürütürken Abdullah Öcalan a bir sekreterya heyetinin kurulması üzerinedir. Bu kapsamda araştırma grubuna sekreterya heyetinin kurulmasının müzakere sürecine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %67,9 u sekreterya heyeti kurulmasının müzakere sürecine katkı sağlayacağı fikrine sahipken, %16,7 si aksi yönde düşünmektedir. Ayrıca %15,3 ü ise fikrim yok yanıtı vermiştir.

24 PARALEL YAPI DĠYE TANIMLANAN GÜLEN CEMAATĠNĠN MÜZAKERE VE ÇÖZÜM SÜRECĠNĠ SABOTE ETMEYE ÇALIġTIĞINI DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 15,9% Fikrim yok 23,9% Evet 60,2% Kamuoyunda yer alan tartışmalardan bir diğeri de, paralel yapı olarak tanımlanan Gülen cemaatinin, çözüm sürecini sabote etmek için bir takım provokatif olayları organize ettiğine ilişkindir. Bu kapsamda araştırma grubuna paralel yapı diye tanımlanan Gülen cemaatinin müzakere ve çözüm sürecini sabote etmeye çalıştığını düşünüyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara göre araştırma grubunun %60,2 si paralel yapı diye tanımlanan Gülen cemaatinin çözüm sürecini sabote etmeye çalıştığını düşünüyorken, %15,9 u aksi yönde görüş bildirmiş ve %23,9 u ise fikrinin olmadığını aktarmıştır.

25 TÜRKĠYE DEKĠ ÇÖZÜM SÜRECĠNĠN ĠLERLEMESĠNĠN ROJAVA DAKĠ GELĠġMELERE ĠLĠġKĠLĠ OLDUĞU YARGISINA KATILIYOR MUSUNUZ? (%) Kesinlikle Katılmıyorum 3,6 Katılmıyorum 13,3 Kararsızım 16,5 Katılıyorum 22,3 Kesinlikle Katılıyorum 44, Ekim Kobane eylemlerinden sonra özellikle Hükümet kanadından ve Cumhurbaşkanından sıklıkla Rojava kantonlarından biri olan Kobane ile Türkiye deki çözüm sürecinin ilgisizliği vurgulanmıştı. Ancak çözüm sürecinin bir diğer tarafı olan Kürt kanadı ise çözüm sürecinin ilerlemesinin Kobane ye bağlı olduğunu belirtmişti. Bu bağlamda araştırma grubuna Türkiye deki çözüm sürecinin ilerlemesinin Rojava daki gelişmelere ilişkili olduğu yargısına katılıyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %66,7 si bu yargıya katıldığını belirten yanıtlar vermişken, %16,9 u bu yargıya katılmadığını belirten yanıtlar vermişlerdir. Ayrıca %16,5 lik bir kesim ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla bu bulgulara dayanarak 22 il kent merkezinde yer alan araştırma grubunun, Rojava ile Türkiye deki Kürt sorununun çözüm süreci arasında bir ilişki kurduğunu belirtmek mümkündür.

26 SĠZCE TÜRKĠYE KOBANE YE DESTEK SUNMALI MIYDI? (%) Hayır 12,5% Fikrim yok 5,8% Evet 81,7% Bütün bunların yanında araştırma grubuna kuşatma altındaki Kobane ile tek bağlantı kapısı olan Türkiye Kobane ye destek sunmalı mıydı sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen yanıtlara göre araştırma grubunun %81,7 si Türkiye nin Kobane ye destek sunması gerektiğini, %12,5 i destek sunmaması gerektiği düşüncesindeyken, %5,8 lik bir kesim ise fikrinin olmadığını belirtmektedir.

27 PEġMERGENĠN KOBANE YE GEÇĠġĠNĠ NASIL DEĞERLENDĠRĠYORSUNUZ? (%) Olumsuz Buluyorum 14,8% Fikrim yok 13,4% Olumlu buluyorum 71,8% Bilindiği gibi peşmerge Türkiye sınırlarından geçerek Kobane ye geçti. Bu bağlamda araştırma grubuna bu olayı nasıl değerlendirdiği sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %71,8 i peşmergenin Kobane ye geçişini olumlu bulduğunu, %14,8 i olumsuz bulduğunu ve %13,4 ü fikrinin olmadığını belirtmiştir.

28 SĠZCE 6-7 EKĠM DE KOBANE YE DESTEK ĠÇĠN YAPILAN EYLEMLER; (%) Vandalizm 3 Çözüm Sürecini sabote etmek için yapılan eylem 7,1 Provokasyon 17,6 Halk ayaklanması/serhildan 62,4 Fikrim yok 9, Ekim günlerinde Türkiye nin birçok kentinde Kobane için eylemler yapıldı. Bu eylemler farklı kesimlerce farklı şekilde değerlendirildi. Bu noktada araştırma grubuna bu eylemleri nasıl değerlendirdiği soruldu. Araştırma grubunun %62,4 ü Kobane ye destek için yapılan eylemleri halk ayaklanması/serhıldan olarak değerlendirmişken, %17,6 sı provokasyon, %7,1 i çözüm sürecini sabote etmek için yapılan eylem ve %3 ü Vandalizm olarak değerlendirmiştir. %9,9 luk bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermiştir.

29 6-7 EKĠM KOBANĠ EYLEMLERĠ SONRASI BAZI KENTLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMASINI DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ? (%) Fikrim yok 7% Evet 25% Hayır 68% Hatırlanacağı gibi 6-7 Ekim eylemleri ile birlikte bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Araştırma grubunun %68 i bu günlerde uygulanan sokağa çıkma yasağını doğru bulmazken, %25 i sokağa çıkma yasağını doğru bulmuştur. Ayrıca %7 lik bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermiştir.

30 EZĠDĠLERE VE KOBANELĠLERE ĠNSANĠ KOġULLARIN SAĞLANMASINDA TÜRKĠYE ÜZERĠNE DÜġEN GÖREVĠ YERĠNE GETĠRDĠ MĠ? (%) Fikrim yok 11% Evet 24,4% Hayır 64,6% Yine bilindiği gibi IŞİD saldırılarından dolayı Ezidiler ve Kobaneliler Türkiye ye göç etmek zorunda kalmıştı. Bu noktada araştırma grubuna Türkiye nin bu göçmenler için insani koşulların sağlanmasında üzerine düşen görevi yerine getirip getirmediği sorulmuştur. Araştırma grubunun %64,6 sı Türkiye nin üzerine düşen görevi yerine getirmediğini, %24,4 ü yerine getirdiğini düşünmektedir. Bunun yanında %11 lik bir kesim ise fikrinin olmadığını belirtmektedir.

31 ROJAVA DAKĠ KÜRT SĠYASAL AKTÖRLERĠNĠN DUHOK TA ORTAK MUTABAKATA VARMASINI NASIL DEĞERLENDĠRĠYORSUNUZ? (%) Olumsuz Buluyorum 9,9% Fikrim yok 33,3% Olumlu buluyorum 56,8% Duhok ta Kürt siyasal aktörleri bir araya gelerek ortak mutabakata varmıştı. Araştırma grubunun %56,8 i bu mutabakatı olumlu buluyorken, %9,9 u olumsuz bulmaktadır. Ayrıca 1/3 lük bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermektedir.

32 IġĠD TERÖRÜ SĠZCE IġĠD TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR? (%) Hayır 4,1% Fikrim yok 4,5% Evet 91,4% Sadece Türkiye nin değil dünya gündeminin de son günlerde en revaçta konusu IŞİD tir. Bu bağlamda IŞİD in ne olarak algılandığı önem kazanmaktadır. Araştırma grubunun %91,4 ü IŞİD i terör örgütü olarak gördüğünü belirtmekteyken, %4,1 i ise IŞİD i terör örgütü olarak görmediğini belirtmektedir. Bunun yanında %4,5 lik bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermiştir. Dünya genelinde, istisnalar dışında, terör örgütü olarak görülen IŞİD in, 22 il kent merkezinden oluşan araştırma grubunda da terör örgütü olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu örgütün Türkiye içinde bir tehdit olup olmadığı bu noktada sorunsallaştırılmıştır.

33 IġĠD ĠN TÜRKĠYE ĠÇĠN DE BĠR TEHDĠT OLACAĞINI DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 14,2% Fikrim yok 5,8% Evet 80,1% Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %80,1 i IŞİD in Türkiye için de bir tehdit olacağını düşünmekteyken, %14,2 si IŞİD in Türkiye için tehdit olmayacağını, %5,8 i ise fikrinin olmadığını belirtmektedir.

34 IġĠD ĠN TÜRKĠYE DEN DESTEK GÖRDÜĞÜNÜ DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 15,7% Fikrim yok 15,1% Evet 69,2% Dış basında yer alan ve kamuoyunda da tartışılan konulardan bir diğeri de IŞİD in Türkiye den destek gördüğüdür. Bu konuda araştırma grubunun düşünceleri merak uyandırmıştır. Elde edilen bulgulara göre araştırma grubunun %69,2 si IŞİD in Türkiye den destek gördüğünü düşünmekteyken, %15,7 si bu görüşe katılmamaktadır. Ayrıca %15,1 lik bir kesim ise bu soruya fikrim yok yanıtı vermiştir.

35 SĠZCE TÜRKĠYE DE VARSA IġĠD ĠLE BAĞLANTILI DERNEK VB. STK LARIN FAALĠYETLERĠ ENGELLEMELĠ MĠ? (%) Hayır 4,1% Fikrim yok 10,6% Evet 85,3% Bölgede yapılan tartışmalar arasında sıklıkla dile getirilen konulardan biri de IŞİD e bir takım dernek, parti ve STK lardan destek sunulduğudur. Bu bağlamda araştırma grubuna varsa Türkiye de IŞİD ile bağlantılı dernek vb. STK ların faaliyetleri engellemeli mi sorusu yöneltilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %85,3 ü IŞİD ile bağlantılı STK ların faaliyetlerinin engellenmesi gerektiğini düşünmekteyken, %4,1 i bu engellemeye karşı olduğunu ve %10,6 sı ise fikrinin olmadığını belirtmektedir.

36 GÜNCEL TARTIġMALAR TÜRKĠYE NĠN ORTADOĞU POLĠTĠKASINI BAġARILI BULUYOR MUSUNUZ? (%) Fikrim yok 16,7% Hayır 63,4% Evet 19,9% Hükümete yöneltilen eleştirilerin başında dış politikanın, özellikle de Ortadoğu politikasının iyi yönetilemediğine ilişkindir. Bu bağlamda araştırma grubuna Türkiye nin Ortadoğu politikasını başarılı buluyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %63,4 ü Türkiye nin Ortadoğu politikasını başarılı bulmadığını belirtmişken, %19,9 u Ortadoğu politikasını başarılı bulduğunu, %16,7 si ise fikrinin olmadığını bildirmiştir.

37 YENĠ GÜVENLĠK YASASI DĠYE TANITILAN ĠÇ GÜVENLĠK REFORMU YASA TASARISI NIN ÖZGÜRLÜKLERĠ KISITLAYACAĞINI DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 17,4% Fikrim yok 16,8% Evet 65,7% 6-7 Ekim Kobane eylemlerinden sonra hükümetin gündeme getirdiği konulardan biri de polisin yetkilerinin arttırılması gerektiğine dair tartışmalardır. Bu bağlamda hükümet yeni güvenlik yasası diye tanıtılan İç Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı nı gündeme getirmiştir. Araştırma grubunun %65,7 si bu tasarının yasalaşması durumunda özgürlüklerin kısıtlanacağını düşünüyorken, %17,4 ü özgürlüklerin kısıtlanmayacağını, %16,8 i ise bu konuda fikrinin olmadığını belirmiştir.

38 SĠZCE 17 ARALIK NEDĠR? (%) Fikrim yok 10,2 Herhangi bir tarih 3,8 Cemaat-AKP çatışması 9,3 Hükümete darbe girişimi 16,3 Yolsuzluk operasyonu 60, Ekim ayı içerisinde gündemi meşgul eden tartışmalardan bir diğeri de 17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk soruşturmasına savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesidir. Araştırma grubunun 17 Aralık algısı çalışma kapsamında sorgulanmıştır. Buna göre araştırma grubunun %60,4 ü 17 Aralık ı yolsuzluk operasyonu olarak, %16,3 ü hükümete karşı darbe girişimi olarak, %9,3 ü ise cemaat-akp çatışması olarak algılamaktadır. Ayrıca %3,8 lik bir kesim 17 Aralık ı herhangi bir tarih olarak algılarken, %10,2 lik bir kesim ise bu konuda fikrinin olmadığını aktarmaktadır.

39 SĠLAHLI ÇATIġMA ORTAMININ TEKRAR BAġLAYACAĞINA DAĠR ENDĠġELERĠNĠZ VAR MI? (%) Hayır 41,4% Evet 58,6% Bütün bu soruların yanında araştırma grubuna silahlı çatışma ortamının tekrar başlayacağına dair endişeleriniz var mı sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %58,6 sı silahlı çatışma ortamının tekrar başlayacağına dair endişe taşıyorken, %41,4 ünün bu tarz bir endişe taşımadığı görülmektedir. Burada belirtilmelidir ki, SAMER tarafından 2013 yılı Ekim ayında yapılan araştırmada silahlı çatışma ortamının tekrar başlayacağına dair endişeleri olanların oranı %54,2 olarak bulunmuştu. Dolayısıyla bu kaygıya sahip olanların oranı son bir yıl içerisinde %4,4 lük bir artış sergilemiştir.

40 EVET ĠSE NEDEN? (%) Her iki tarafta samimi değil Hükümetin Rojava yakarşı tutumu Provokasyon Karşılıklı taleplerin yerine getirilmemesi Ortamın gergin olması Eylemlerden dolayı 2,4 2,8 3,3 3,5 4,8 8,4 Devlet güven vermiyor 23,7 Çözüm süreci ilerlemiyor 51, Yukarıdaki grafikle bağlantılı olarak silahlı çatışma ortamının tekrar başlayacağından endişe duyanlara neden endişe duydukları sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre silahlı çatışma ortamının başlayacağından endişe duyanların %51,1 i çözüm sürecinin ilerlemediğini düşündüğü için, %23,7 si devlet güven vermediği için, %8,4 ü eylemlerden dolayı, %4,8 i ortamın gergin olmasından dolayı, %3,5 i karşılıklı taleplerin yerine getirilmemesinden dolayı, %3,3 ü provokasyon, %2,8 i hükümetin Rojava ya karşı tutumundan dolayı ve %2,4 ü her iki tarafın da sürece samimi yaklaşmadığını düşünmelerinden dolayı silahlı çatışma ortamının tekrar başlayacağına dair endişe taşıdığını belirtmiştir.

41 TÜRKLERLE-KÜRTLERĠN ORTAK YAġAM ĠMKÂNLARI OLDUĞUNU DÜġÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 19,5% Fikrim yok 4,1% Evet 76,4% Nihayetinde bütün bu soruların sonunda en önemli veriler arasında değerlendirilebilecek bulgu, Türklerle-Kürtlerin ortak yaşam imkânları olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna verilen yanıtlarda belirginleşmiştir. Buna göre araştırma grubunun %76,4 ü Türkler ve Kürtlerin ortak yaşam imkânı bulunduğunu düşünmektedir. Aksi yönde görüş bildirenlerin oranı ise %19,5 olarak bulunmuştur. Ayrıca %4,1 lik bir kesim ise bu konuda fikri olmadığını beyan etmiştir. Burada yine önemle belirtilmelidir ki, SAMER tarafından 2013 yılı Ekim ayında yapılan araştırmada Türklerle Kürtlerin ortak yaşama imkanı olduğunu düşünme oranı %81,6 olarak bulunmuştu. Dolayısıyla Türkler ve Kürtlerin ortak yaşam imkânı bulunduğunu düşünenlerin oranı, son bir yıl içerisinde %5,2 düşmüştür.

42 Çok güveniyorum Güveniyorum Karasızım Güvenmiyorum Hiç güvenmiyorum Fikrim yok Toplam % SON DÖNEMDE KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DÖNÜK YAKLAġIMLARI, SÖYLEMLERĠ VE ÇABALARI AÇISINDAN AġAĞIDAKĠ KĠġĠLERE NE ORANDA GÜVENĠYORSUNUZ? % Recep Tayyip Erdoğan 9,5 13,5 9,1 12,8 53,3 1,8 100,0 Ahmet Davutoğlu 6,6 13,7 10,2 12,1 54,7 2,7 100,0 Cemil Çiçek 4,8 11,2 12,5 15,0 52,2 4,3 100,0 Kemal Kılıçdaroğlu 1,4 3,1 7,4 17,7 68,6 1,8 100,0 Devlet Bahçeli 1,7 3,1 3,6 11,9 78,1 1,6 100,0 Selahattin DemirtaĢ/Figen Yüksekdağ 44,6 21,8 7,3 7,8 14,8 3,7 100,0 Hatip Dicle/ Selma Irmak 35,0 26,4 9,0 6,6 16,5 6,5 100,0 Abdullah Öcalan 50,1 21,7 5,4 4,7 16,5 1,6 100,0 Bu bölümde araştırma grubuna yöneltilen bir diğer soru, son dönemde Kürt sorununun çözümüne dönük yaklaşımları, söylemleri ve çabaları açısından siyasetteki bazı kişilere ne oranda güvendiğine ilişkindir. Bu kapsamda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a sorunun çözümü için ne oranda güveniyorsunuz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre Recep Tayyip Erdoğan a farklı derecelerde olan güven %23 olarak gerçekleşmiştir. Aynı tabloya Başbakan Ahmet Davutoğlu açısından bakarsak, araştırma grubunun %20,3 ünün başbakana farklı derecelerde güveni olduğu görülmektedir. Yine aynı durum yani çözüme katkı sunacağına olan güven TBMM başkanı Cemil Çiçek te söz konusu olduğunda ise %16 olarak hesaplanmaktadır. Burada belirtilmelidir ki, devlet makamını temsil eden her üç kişiye olan güven, 2013 yılı Ekim ayında SAMER tarafından yapılan araştırma sonuçları ile kıyaslandığında son bir yıl içerisinde dramatik bir düşüş sergilemiştir.

43 Muhalefet parti liderlerine duyulan güven oranına bakılırsa, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu na olan güvenin %4,5 ve MHP lideri devlet bahçeliye olan güvenin %4,8 de kaldığı görülmektedir. Bu kişilere olan güven de son 1 yıl içerisinde düşüş sergilemiştir. Müzakere masasının diğer aktörlerine bakar isek, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ a olan güven %66,4, DTK eş başkanları Hatip Dicle ve Selma Irmak a olan güven %61,4 ve Abdullah Öcalan ın çözüme katkı sunacağına olan güven %71,8 olarak belirlenmiştir. Yine SAMER in 2013 yılı Ekim ayı verileri ile kıyasladığımızda eş başkanlara ve Abdullah Öcalan a duyulan güven son bir yıl içerisinde artmıştır.

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015 Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu temsilen 7 bölgedeki 24 İl, 142 ilçe

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU Ağustos 2015 SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Araştırma

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 1 GENEL

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

NEREDEN AKTARMA NEREYE

NEREDEN AKTARMA NEREYE NEREDEN AKTARMA NEREYE Adana Adana Ankara Erzurum Adana Ankara İzmir Adana Ankara Kars Adana Ankara Moskova** Adana Ankara Samsun Adana Ankara Trabzon Adana Ankara Van Adana İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam**

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

ĠDĠL BELEDĠYESĠ. ĠDĠL KADIN DANIġMANLIK MERKEZĠ. SAHA ARAġTIRMA RAPORU

ĠDĠL BELEDĠYESĠ. ĠDĠL KADIN DANIġMANLIK MERKEZĠ. SAHA ARAġTIRMA RAPORU ĠDĠL BELEDĠYESĠ ĠDĠL KADIN DANIġMANLIK MERKEZĠ SAHA ARAġTIRMA RAPORU Mayıs 2016 AraĢtırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, 2016 Mayıs ayında Ġdil de yaşanılan çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan sosyal

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP Anketinin Sonuçları Anket sonuçları iki bölümde sunulmaktadır. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler yardımı ile

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Temmuz 2015 Sayı: 3 Ekim 2015 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012 BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2 Araştırmayı Yürüten & Raporu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) www.ssamer.com İÇİNDEKİLER I. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM...

Detaylı

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ Mayıs 2015 Sayı : 1 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama Şirketleri

Detaylı

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ Mayıs 2015 Sayı : 1 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama Şirketleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 17/04/2015-31653 *BE6P3DMNS* Sayı :62637355-903.07.02/ Konu :ÜNİP ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İlgi : Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün 10/04/2015 tarihli

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

Kalkış Noktası Bağlantı Noktası Varış Noktası

Kalkış Noktası Bağlantı Noktası Varış Noktası Kalkış Noktası Bağlantı Noktası Varış Noktası Adana ADANA ANKARA SAMSUN ADANA ANKARA ERZURUM ADANA ANKARA TRABZON ADANA ANKARA BODRUM ADANA ANKARA VAN ADANA ANKARA İZMİR ADANA ANKARA KARS ADANA ANKARA

Detaylı

Türkiye Gündemi - EYLÜL 2014. Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, EYLÜL 2014

Türkiye Gündemi - EYLÜL 2014. Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, EYLÜL 2014 Türkiye Gündemi - Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 4 2 ARAŞTIRMANIN AMACI... 15 3 YÖNTEM VE ÖRNEKLEM... 16 3.1 YÖNTEM... 16 3.2 ÖRNEKLEM... 17 3.2.1 Görüşülen Kişinin Yaşı...

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Türkiye Kredi Haritası

Türkiye Kredi Haritası Türkiye Haritası 3 Aylık Bülten Haziran 2015 Türkiye Haritası 2Ç2015 Türkiye Haritası 3 Aylık Bülten BDDK nın çeyrek sonlarında yayınladığı kredi, mevduat ve nüfusa göre dağılım istatistikleri derlenerek

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI

SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI SAMER araştırma merkezi, 23 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul ve İzmir

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

-1- Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12, TBMM, ANKARA Tel: +90 (312) 420 61 88 +90 (312) 420 61 89 Faks: +90 (312) 420 69 45 E-Posta:

-1- Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12, TBMM, ANKARA Tel: +90 (312) 420 61 88 +90 (312) 420 61 89 Faks: +90 (312) 420 69 45 E-Posta: -1- Ülkemizin sosyo ekonomik açıdan en geri kalmış bölgesi olan Güneydoğu Anadolu da halkın gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmek amacıyla uygulamaya konulan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Türkiye

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI NİSAN 2013 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya

Detaylı

İşte Marpoll'ün Son Anketi

İşte Marpoll'ün Son Anketi İşte Marpoll'ün Son Anketi Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Işık; Araştırmada anketörlerimiz Şehit Abdullah Çavuş, Namık Kemal, Mağralı, Sakarya, Yunus Emre ve İsmet paşa

Detaylı

2014/1 KPSS'de boş kalan kadrolar

2014/1 KPSS'de boş kalan kadrolar On5yirmi5.com 2014/1 KPSS'de boş kalan kadrolar ÖSYM'nin açıklamasına göre lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolarda, toplam 175 adet kadro boş kaldı. Yayın Tarihi : 5 Temmuz 2014 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ. Uyarılar :

KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ. Uyarılar : KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ Uyarılar : Pasaportunuzun 2.sayfasında bulunan imza kısmı(hamilinin imzası) pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır. Yeşil,gri ve kırmızı pasaportlara vize

Detaylı

SURİYE SORUNU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINA TOPLUMSAL BAKIŞ *

SURİYE SORUNU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINA TOPLUMSAL BAKIŞ * SURİYE SORUNU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINA TOPLUMSAL BAKIŞ * Salih AKYÜREK ** Cengiz YILMAZ *** Türkiye-Suriye ilişkileri Cumhuriyet döneminde ve özellikle son 30 yılda iniş çıkışları ve gerginlikleri çok

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 Çalışmanın Yöntemi 5-6 Ocak 2013

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Türkiye Kredi Haritası

Türkiye Kredi Haritası Türkiye Kredi Haritası 3 Aylık Bülten Eylül 2015 Türkiye Kredi Haritası 3Ç2015 Türkiye Kredi Haritası 3 Aylık Bülten BDDK nın çeyrek sonlarında yayınladığı kredi, mevduat ve nüfusa göre dağılım istatistikleri

Detaylı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Final Müsabaka Yeri : Mersin ya da Adana Müsabaka tarihi : Eylül 2014 Teknik Toplantı : Müsabakalardan 1 gün önce

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İç göçün sosyal, ekonomik ve mekansal yansımaları

İç göçün sosyal, ekonomik ve mekansal yansımaları tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı İç göçün sosyal, ekonomik ve mekansal yansımaları Güven SAK Ankara, 11 Kasım 2009 Slide 2 Çerçeve Mesele nedir? Kentlerin hızla artan önemi ve kentleşme

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 SUNUM PLANI Okuma Yazma Bilme Durumu Tarihsel gelişim 15+ yaş Türkiye, İzmir ve İlçeleri Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Türkiye, ilk beş ve son beş İl İlçelere göre yükseköğretim ve üstü mezunu oranları

Detaylı