ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. ( tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır."

Transkript

1 ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ( tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında, ani surette, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavele hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim şirket kurulmuştur Madde 2. Şirketin kurucuları bu esas mukaveleyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı şahıslardan ibarettir. a) Firuz Kanatlı : b) Ahmet Kanatlı : c) Hanife Kanatlı : d) Gülay Kanatlı : e) Maide Bolel : İstasyon Caddesi, Bolel apt. No: 30, Kat: 3 - Eskişehir. Madde 3. Şirketin adı : ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' dir. Madde 4. Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır : Şirket memleketin her tarafında kanuni mevzuat hükümleri dahilinde bilumum ticaret, sanayi turizm muamelatı ile iştigal edebilir. ve Bu meyanda bilhassa ; a) Bisküi fabrikaları kurmak ve işletmek, b) Her türlü gıda sanayi kurmak ve işletmek, c) Bisküi ve diğer gıda maddelerinin satışı ile iştigal edecek toptancı ve perakendeci mağazalar açmak, depolar, irtibat büroları, şubeler kurmak, taahhüt ve diğer müteamil ticari usullerle bu mamullerini istihlaka arz etmek, d) Mevzuu ile ilgili şirket kurmak, mevcut şirketlere iştirak etmek, hisseleri ve hisse senetlerini satın almak ve satmak,

2 e) Mevzuu ile ilgili işletmeleri aktifi ve pasifi ile devralmak, f) Mevzuu ile ilgili madde, malzeme ve makineleri ithal etmek, g) İmal ettiği malları yurt dışına ihraç etmek, h) Mevzuu ile ilgili her türlü makine, tesisat ve tesisleri imal ve inşa etmek, ı ) Maliki bulunduğu gayrimenkul, makine, tesisat ve tesisleri kısmen veya tamamen kiraya vermek, j ) Maliki bulunduğu nakil vasıtalarını kiraya vermek veya bu vasıtalarla kira karşılığı yük taşımak, k) Turizm amaçlı otel, motel, tatil köyü ve lokanta kurmak, kiralamak ve işletmek l ) Akaryakıt ticareti yapmak, Şirket; maksadının temini için faaliyet konusunda her nev'i muamelede bulunabilir, her çeşit menkul ve gayrimenkul alıp satabilir ve teminat olarak kabul edebilir, ipotek alabilir, gerektiğinde kendi menkul ve gayrimenkullerini rehin veya ipotek edebilir. Teminatlı ve teminatsız borç alabilir, yürürlükteki yasalara uygun olarak tahvil ve finansman bonosu çıkartabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır. Madde 5. Şirketin merkezi Eskişehir ' dedir. Şirket Ticaret Bakanlığına haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Madde 6. Madde 7. Şirketin müddeti kati kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır. Şirketin Sermayesi (Yüzellibirmilyonsekizyüzseksenyedibin) TL.dir. Önceki Sermayeyi teşkil eden TL.nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan (Birmilyonsekizyüzseksenyedibin) TL nin tamamı, TTK m. 134 vd. hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınan ve tasfiyesiz olarak sona eren Tam Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eti Pazarlama ve Sanayi A.Ş. nin özvarlığından her türlü muvazaadan ari olarak karşılanmış olup, şirketlerin özvarlığı Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin tarihli, 2012/536 E. Ve 2012/455 K. sayılı kararı ve tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle ,00 (Yüzellibirmilyonsekizyüzseksenyedibin) TL olan Şirket Sermayesi, herbiri 1,000 TL itibari değerli Nama Yazılı (Seksenbinbeşyüzseksenyedi) adet, Hamiline Yazılı (Yetmişbirbinüçyüz) adet olmak üzere toplam (Yüzellibirbinsekizyüzseksenyedi) adet hisseye bölünmüştür. Hisse Senetleri; Yönetim Kurulu Kararı ile 1.000TL ve misli payları ihtiva eden kupürler halinde bastırılabil Hisse Senetleri Nama ve Hamiline yazılı olarak çıkartılabilir. Bedeli tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Madde 8. Pay senetleri ile ilmühaberlerin şekli, çıkarılmaları, dönüştürülmeleri ve değiştirilmeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu nun maddeleri uygulanır. Madde 9. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek ve daima tek rakamlı üye sayısından oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun en az 3 üye olması şartıyla toplam kaç üyeden ve aşağıda belirtilen hangi nitelikte kişilerden teşekkül edeceğine karar verir.

3 Yönetim Kurulu aşağıda nitelikleri belirtilen kişilerden oluşur: 1. Şirkette hizmet akdiyle çalışmayan ve şirketle iş, menfaat ve şirketin kurucu ve diğer ortaklarıyla akrabalık ilişkisi içinde olup olmadığına bakılmaksızın, ortaklar arasından atanan Yönetim Kurulu Üyeleri. 2. Şirkette herhangi bir hizmet akdiyle çalışan Yönetim Kurulu Üyeleri. 3. Şirketle Yönetim Kurulu Üyeliğinden başka hiçbir iş ve menfaat ilişkisi bulunmayan dışarıdan atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri. Genel Kurul dilerse toplam Yönetim Kurulu üye sayısını ve üyelerin niteliklerini her yıl değişik şekilde tespit eder. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulunu hizmet süresi tamamlanmadan azledebilir ve Yeni Yönetim Kurulu üyelerini seçebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna, aşağıda belirtilen prensiplere uygun şekilde ücret ve ayrıca işbu Esas Mukavelenamenin 26. maddesinde hesaplama şekli tarif edilen bakiye kar rakamları üzerinden % 2,5 (yüzde ikibuçuk) oranını aşmamak şartıyla "Yönetim Kurulu Başarı Primi" ödenmesine karar verebilir. a. Şirketle hizmet akdi ilişkisi bulunmayan ortaklar arasından atanan Yönetim Kurulu Üyeleri, eşit miktarda olmak üzere, Yönetim Kurulu Ücreti ve yılsonunda "Yönetim Kurulu Başarı Primi"nden eşit miktarda pay alırlar. b. Şirkette herhangi bir hizmet akdiyle çalışan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Ücreti ve yılsonunda "Yönetim Kurulu Başarı Primi"nden pay alamazlar. c. Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliğinden başka hiçbir iş ve menfaat ilişkisi bulunmayan dışarıdan atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri birbirlerine eşit miktarda Yönetim Kurulu Ücreti ve fakat yılsonunda Yönetim Kurulu Başarı Primi'nden bireysel performanslarına göre pay alırlar. d. Nitelikleri farklı Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri, Yönetim Kurulundaki farklı çalışma şartlarından dolayı Genel Kurul tarafından farklı olarak tespit edebilir. e. Yılsonu Yönetim Kurulu Başarı Primi toplam rakamı ve bu rakamın; - Şirketle hizmet akdi ilişkisi bulunmayan Şirket ortağı Yönetim Kurulu Üyeleri ile - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeler arasında taksim şekli Genel Kurul tarafından tespit edilir. Genel Kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için tespit edilen global ödül rakamının bu nitelikteki Üyelere şahsi performanslarına göre dağıtımını Şirket Yönetim Kurulu yapabilir veya bu görevi Şirket Yönetim Kurulu Başkanına tevdi edebilir. Yönetim Kurulunun karar verebilmesi için; 5 kişilik Yönetim Kurulunda 4, 7 kişilik Yönetim Kurulunda 5, 9 kişilik Yönetim Kurulunda 6, 11 Kişilik Yönetim Kurulunda 7, 13 kişilik Yönetim Kurulunda 8 üyenin hazır olması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay

4 imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Madde 10. Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az 3 (üç) ayda bir toplanması mecburidir. Madde 11. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye ya da üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir. İç yönerge hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 367. maddesi uygulanır. Türk Ticaret Kanunu nun 375. maddesi saklıdır. Madde 12. Yönetim Kurulu, şirketi temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere devredebilir, bunlara şirketi münferiden temsil yetkisi de tanıyabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket adına düzenlenecek ve/veya şirketi borç altına sokacak her tür evrakın geçerli olabilmesi için söz konusu evrakın şirket unvanı altında imza yetkisini haiz kişilerin imzalarını taşıması şarttır. Madde 13. Madde sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre Bağımsız denetime tabidir. Madde 15. Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılar, Türk Ticaret Kanunu nun 409/I hükmü uyarınca belirlenen gündemle gerçekleştirilir. Şirket işleri gerektirdiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Madde 16. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Madde tarih, sayılı Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak gümrük ve ticaret bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 18. Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yetersayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 19. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Madde 20. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Madde 21. Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

5 Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Madde 22. Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca onaylanarak tescil ve ilan edilen yönerge hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yürütülür. Madde 23. Madde 24. Madde 25. Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı müstesna olarak, şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. Made 26. Şirketin yıllık karı ve net dönem karı, yürürlükteki mevzuat uyarınca belirlenir. Bu suretle tespit edilen kardan, % 5 kanuni (genel) yedek akçe, % 5 oranında birinci kar payı, % 5 olağanüstü yedek akçe ve bu Esas Sözleşme nin 9. maddesi uyarınca Genel Kurul un belirleyeceği ''Yönetim Kurulu Başarı Primi'' toplamı ayrılır, geri kalan kısım Genel Kurul un tayin ve tespit edeceği şekilde pay sahiplerine, ödenmiş sermayeleri nispetinde dağıtılır. Genel Kurul, bu meblağın kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir. Türk Ticaret Kanununun 519/3 maddesi hükmü saklıdır. Madde 27. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. Madde 28. Kanuni yedek akçelerin ayrılması ile her türlü yedek akçenin ayrılması, sarf amaçları, harcanmaları, sermayeye dönüştürülmeleri ve kar dağıtımında kullanılmaları hakkında, bu Esas Sözleşme nin 26. maddesi saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu nun 509. maddesi ve 519 ila 523. maddeleri ve diğer ilgili hükümleri uygulanır. Madde 29. Madde 30. Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri tatbik olunur. Madde 31. KURUCULAR : Firuz Kanatlı : Ahmet Kanatlı : Hanife Kanatlı : Gülay Kanatlı : Maide Bolel :

6 İstasyon Caddesi, Bolel apt. No: 30, Kat: 3 - Eskişehir. ESKİŞEHİR TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN: TESCİL TARİHİ : SİCİL NO. : 2988

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde-1: Bu anasözleşme altında adları ve numaraları yazılı tarım kredi kooperatifleri arasında çalışma merkezi...de/da olmak ve... sınırları

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMNI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, LİĞ İZMİR'deki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ Amaç ve Kapsam: BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı