Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE"

Transkript

1 Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken, 1 milyon 870 bin 325 kiþi iþsizlik ödeneði almaya hak kazandý. 8 yýllýk dönemde toplam 3 milyar 178 milyon 172 bin TL ödemede bulunuldu. Mart 2010 da ise iþsizlik ödeneðinden yararlanmak üzere 39 bin 112 kiþi ünitelere baþvuruda bulundu. Yýlýn üçüncü ayýnda 219 bin 745 kiþiye 75 milyon 426 bin TL ödeme yapýldý. Ýþsizlik Sigortasý Fonu içinde deðerlendirilen Ücret Garanti Fonu nun varlýðý 31 Mart tarihi itibariyle, ödemeler toplamý 36 milyon 940 bin TL düþüldükten sonra 114 milyon 491 bin TL olduðu belirlendi. Martta Ücret Garanti Fonu ndan 832 kiþiye toplam 1 milyon 409 bin TL ödeme yapýldý. Ocakta 929 kiþiye 1 milyon 548 bin TL, þubatta 980 kiþiye 1 milyon 736 bin TL ödeme yapýldýðý belirlenmiþti. 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 13. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nde (TGC) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerin verilmesinden önce deneyimli gazeteciler ile iletiþim fakültesi öðrencileri, Metin Göktepe nin anýsýna "Gazetecilik Nereye?" baþlýklý panelde bir araya geldi. Moderatörlüðünü Nail Güreli nin yaptýðý panelde, Umur Talu, Ragýp Duran ve Mustafa Kuleli, dünden bugüne gazeteciliðin geliþimi konusundaki görüþlerini öðrencilerle paylaþtý. Törende yazýlý haber ödülü, 14 Nisan 2009 da Zaman Gazetesi nde yayýmlanan "Silopi ye buðday satmaya gitti, kemikleri 14 yýl sonra Elazýð da bulundu" baþlýðýyla yayýmlanan haberle Melik Duvaklý ya verildi. Duvaklý, ödülünü TGC Baþkaný Orhan Erinç in elinden aldý. 3 DE 3 DE 8 DE Kayseri Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hasan Ali Kilci, Kayseri de ekmek fiyatlarýna zam yapýldýðýný belirterek, Pazartesi gününden itibaren ekmekler 65 kuruþtan satýlacak dedi. Kilci düzenlediði basýn toplantýsýnda, KTO Yönetim Kurulu olarak zam kararýnýn bir yýl önceden alýndýðýnýn altýný... 6 DA Hepimiz Gogol un Palto sundan çýktýk sözü, Batý edebiyatýnýn mihenk taþlarý olan Ýlyada ve Odysseia için de geçerlidir. Homeros un, Batý edebiyatýnýn tartýþmasýz klasikleri olan bu iki eseri, Dante ve Joyce gibi Avrupa edebiyatýnýn ünlü yazarlarýnýn eserlerini de doðurur. Çok katmanlý metinleriyle bu yazarlar, Homeros un anlam zenginliðini ortaya çýkarýrken kendi bakýþ açýlarýný da ortaya koyarlar. Alberto Manguel, Versus Yayýnlarý nýn Dünyayý Sarsan Kitaplar serisinden yayýmlanan Ýlyada ve Odysseia: Homeros adlý yapýtýnda, bu efsanevi þiirlerin Batý edebiyatýndaki metinlerarasý yolculuðuna odaklanýr. Homeros un yüzyýllýk yorumlarýný, dönemsel sýrayla okurlara aktararak yakýn okuma gerçekleþtiren Manguel, yapýtýný daha anlaþýlýr kýlmak için her iki eseri kýsaca anlatýr. 5 DE Ýnsanýn evriminin daha önce keþfedilmemiþ bir halkasýna ait fosiller bulunduðu belirtiliyor. Güney Afrika da yeni bulunan hominid türü, hem insansý maymunlarýn, hem de insanýn ilk atalarýnýn bazý özelliklerini taþýyor. 7 DE

2 2 12 Nisan 2010 Pazartesi 5 Nisan 2010 Pazartesi günü þehrimizde tiyatro gösterisi var (yani bu akþam ) 20 yýldýr tiyatro sanatýyla uðraþan bir grubu aðýrlayacak kentimiz. Ankara Ekin Tiyatrosu... Ekin Tiyatrosu ki Erol Kardeseci'leri, Bülent Yýldýran'larý, Ata ve Þafak'larý bir zamanlar kadrosunda bulundurmuþtur. Ankara'da tiyatro denince ilk akla gelen AST, ABT ve Ekin Tiyatrosu'dur. Ankara'da tiyatro nasýl izlenir tahmin edersiniz. Tiyatro izlemek isteyen kiþiler giderler giþeden biletlerini alýrlar oyunu isteyerek, zevkle izlerler. Bizim gibi taþra kentlerine gelen tiyatro ekipleri ise ancak turnelere çýktýlarsa izlenebilir. Ýþte EKÝN böylesi cefakar bir tiyatro topluluðu. Kendilerini yýllardan beri tanýrým. Sendikacýlýk dönemlerimde de birçok oyunlarýný Kýrþehir'de izleyicilerle buluþturdum. Her oyun sonrasý artýk pes dememe raðmen yine çektiklerimi unutup, kapý kapý dolaþýp bilet pazarlarým. Ama artýk pes diyorum. Gerçekten pes diyorum. Yaklaþýk iki ay önce beni arayýp yeni bir oyunla turneye çýkacaklarýný bildirdi Faruk arkadaþ. Yardýmcý olmamý istedi. Uygun olmadýðýmýzý ancak baþka bir kurumla anlaþmalarý için yardýmcý olabileceðimi belirttim. Ýlimizin ünlü türkü evlerinden Kafe Eylül ile anlaþma yapmalarýný saðladým. Bilet satýmý konusunda da yardýmcý olabileceðimi söyledim. O gün bu gündür iþlerimden arta kalan süremi tiyatroya ayýrdým. Ayrýca EKÝN Tiyatrosu'nun kardeþ kuruluþu Karýnca Çocuk Tiyatrosu'nun da çocuklara yönelik oyununun Ýlköðretim öðrencilerine gösterilebilmesi için Kültür Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðü ve ilköðretim okullarý arasýnda mekik dokudum. Günlerden Cuma, çocuk oyunu için ayrýlan 4 seansýn tamamý dolu derken, talepte bulunan okullarý kibarca geri çevirirken; iki okulumuzdan gelen eksik rezervasyon haberleriyle moraller bozuldu. Saða sola gitmenin de bir yararý olmadý, iki seansýmýz eksik seyirciyle oynayacak. 27 yýl yaptýðým eðitimcilikte kendi temsillerimizi yaratmanýn yanýnda, uzak köylerden bile kente öðrencilerimi tiyatroyla tanýþtýrmak için taþýdýðým günler olmuþtur. Ayaklarýna kadar gelen bir çocuk oyunu hem de Ankara Ekin imzalý bir oyunu ret eden eðitimci arkadaþlar lütfen bir daha düþünsünler. Emek, emeðe saygý, tiyatro, tiyatronun önemi, tiyatronun salonda izlenmesinin önemi ve adabý. Ýþ ve sýnav maratonu arasýnda boðulan eðitimci arkadaþlara da çok görmek istemiyorum ama Eðitim galiba inkýtalarý oynuyor Kapý kapý dolaþýp tiyatro bileti satmaya çalýþmak Kendimi penye, çorap, gömlek pazarlamacýlarý gibi hissettiriyor... Buna raðmen, inatla sürdürdüm çalýþmalarýmý. Ýnsanlarý bir zamanlar televizyonlarda gösterilen olacak o kadar tiyatro gösterilerinden koparmak ve salona çekmenin güçlüðünü bugün de çok güzel hareketler bunlar tiyatro gösterilerinden yaþýyoruz. Televizyonda tiyatro olur mu? Demek ki oluyormuþ. Ya da olduðunu sanýyoruz. Evlerimizde koltuk veya kanepelerimize kurulup sahne ve salonda geçen hareketleri izliyoruz ve tiyatro izlediðimizi sanýyoruz Tiyatro sanatýnýn toplum yaþamýndaki ehemmiyeti ne ki? Sanatsýz bir toplumun geleceði ne ki? Kültür Bakanlýðý destekli bir tiyatro ekibinden salon ve salon temizlik parasý talep edilmesi ne ki? Gözünüz aydýn olsun tiyatrolarýn ruhuna hep birlikte bir Fatiha okuyalým. Tiyatrolarý el birliði ile yok ediyoruz. Ancak Ankara Ekin Tiyatrosu'nun HECCAV-Yahut Þair Eþref'in Esrarengiz Macerasý adlý iki perdelik tarihsel güldürüsünü izledikten sonraya da býrakabilirsiniz Eskiden bir kasabaya, ilçeye ya da küçük bir kente panayýr, cambaz, tiyatro ya da bir gösteri gelince kentin eþrafý, esnafý, aydýný, eðitimcisi, doktoru, belediye baþkaný, öðretmeni, saðlýkçýsý kaymakamý, valisi, aðýr ceza reisi, noteri, avukatlarý, daire amirleri ve müdürleri icap eder o gösteriye iþtirakten zevk alýrlardý. Þimdi referanslar deðiþti. Frekanslar karýþtý da, bir hatýrlatývereyim dedim, caným efendim... Gönül arzu eyler ki atanmýþýndan seçilmiþine bu oyunda; matinesinde ve suaresinde bir arada olalým Eðer bu davetime icap edilmezse bende bir daha zor karýþýrým tiyatro örgütlemeye... Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken, 1 milyon 870 bin 325 kiþi iþsizlik ödeneði almaya hak kazandý. 8 yýllýk dönemde toplam 3 milyar 178 milyon 172 bin TL ödemede bulunuldu. Mart 2010 da ise iþsizlik ödeneðinden yararlanmak üzere 39 bin 112 kiþi ünitelere baþvuruda bulundu. Yýlýn üçüncü ayýnda 219 bin 745 kiþiye 75 milyon 426 bin TL ödeme yapýldý. Ýþsizlik Sigortasý Fonu içinde deðerlendirilen Ücret Garanti Fonu nun varlýðý 31 Mart tarihi itibariyle, ödemeler toplamý 36 milyon 940 bin TL düþüldükten sonra 114 milyon 491 bin TL olduðu belirlendi. Martta Ücret Garanti Fonu ndan 832 kiþiye toplam 1 milyon 409 bin TL ödeme yapýldý. Ocakta 929 kiþiye 1 milyon 548 bin TL, þubatta 980 kiþiye 1 milyon 736 bin TL ödeme yapýldýðý belirlenmiþti. Ýlk çeyrekte toplam kiþiye 4 milyon 694 bin TL lik ödemede bulunuldu. Martta 23 bin 514 kiþiye 6 milyon 131 bin TL kýsa çalýþma ödeneði verilirken, ocak-mart döneminde toplam 24 milyon 706 bin TL lik ödeme yapýldýðý görüldü un tamamýnda 162 milyon 506 bin TL lik ödeme Haber:Aysel Kýlýç Elektrik Piyasasý Kanunu Tasarýsý na göre yýlda 500 milyon TL yi ulaþan sokak aydýnlatmalarýnýn faturasý artýk halkýn sýrtýna bindirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan tasarýda yapýlan deðiþikliðe göre, bugüne kadar Hazine Müsteþarlýðý ve belediyeler tarafýndan ödenen sokak aydýnlatmalarýnýn bakýmý ve elektrik faturalarýndan, artýk elektrik daðýtým þirketleri sorumlu olacak. Þirketler de bu bedeli daðýtým tarifesi kapsamýnda tüketicinin faturasýna yansýtacak. Böylece, sokaklar yurttaþýn cebinden çýkacak para ile aydýnlatýlacak. yapýlýrken, ocakta 10 milyon 277 bin TL, þubatta 8 milyon TL lik kýsa çalýþma ödeneði verilmiþti. ANKA Ýþsizlik Fonu nda 43 milyar TL birikti 31 MART 2010 itibariyle, Ýþsizlik Fonu ndaki giriþlerin toplamý 17 milyar 14 milyon TL iþçi ve iþveren primi, 5 milyar 754 milyon TL devlet katkýsý, 15 milyon 622 bin TL idari para cezasý, 377 milyon 17 bin TL gecikme zammý, 202 bin TL diðer gelirler, 137 milyon 101 bin TL iade giriþi, 30 milyar 584 EMO: Halka Çifte Vergilendirme Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Cengiz Göltaþ, AKP bu uygulama ile yurttaþý daha fazla maðdur edecek dedi de yürürlüðe konulan Elektrik Piyasasý Kanunu nun geçici 17. maddesine iþaret eden Göltaþ, þunlarý söyledi: Söz konusu maddeye göre, cadde ve sokak aydýnlatýlmasý ve gerekli ölçüm sistemlerinin iþletilmesi, 2015 e kadar Hazine ve Belediyeler tarafýndan karþýlanýyordu. Belediyeler sokak aydýnlatýlmasý için ödeyecekleri bedellere kaynak yaratmak için elektrik faturalarýna Belediye Tüketim Vergisi milyon TL faiz geliri olmak üzere toplam 53 milyar 883 milyon TL olarak gerçekleþti. Ýþsizlik Sigortasý Fonu toplam varlýðý, çýkýþlar toplamý 10 milyar 511 milyon TL düþüldükten sonra 43 milyar 371 milyon TL olduðu belirlendi. 31 Mart itibariyle faiz gelirlerinden 1 milyar 413 milyon 890 bin TL stopaj ödendi. Ýþsizlik Sigortasý Fonu giderlerinin 6 milyar 11 milyon 988 bin TL si GAP kapsamýnda Hazine Müsteþarlýðý hesaplarýna aktarýldý. adý altýnda yüzde 5 lik bir vergi talebi bulunduruyordu. Belediyelere, elektrik faturalarý üzerinden aktarýlan bu kaynak, sokak aydýnlatýlmasýna iliþkin ödemelerde kullanýlýyordu. Yani yurttaþlarýn faturasý üzerinden belediyelere aktarým yapýlýyordu. Ancak tasarýda yapýlan yeni deðiþiklik ile sokak aydýnlatýlma bedeli direkt elektrik faturalarýna yansýtýlacak. Bu uygulama çifte vergilendirmeye neden olacak, yurttaþýn cebinden iki defa para çýkacak. Hizmetsiz Vergi Ödetilecek Sokak aydýnlatýlmalarýnýn Türkiye de bölgelere göre farklýlýk gösterdiðine dikkat çeken EMO Baþkaný Göltaþ, baþlatýlacak yeni uygulamanýn sakýncalarýný þöyle açýkladý: Geliþmiþ kentlerde sokak aydýnlatýlmalarý, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesine göre çok daha fazla. Söz konusu bölgelerde kalan kentlerin sokak aydýnlatýlmalarý konusunda ciddi eksiklikler var. Sokak aydýnlatýlmalarý bakým ve onarýmýnda ülkenin her tarafýnda bir eþitlik saðlanmadan böylesi bir vergilendirmeye gidilir ise büyük adaletsizlikler yaþanacaktýr. Küçük kentlerde zor koþullarda yaþayan yurttaþlar, yararlanamadýklarý hizmet için bedel ödeyecektir dedi. AKP hükümetinin uygulamalarla yurttaþý daha fazla maðdur ettiðini söyleyen Göltaþ, konunun takipçisi olacaklarýný ve bakanlýðýn hazýrlattýðý tasarýya karþý dava açacaklarýný belirtti.

3 Sevgili okurlarým, Sizlere yine bir efsane yazacaðým. Televizyonda Kuþlar diye bir filim izlemiþtim. Yýllar önce Ninemin bana anlattýðý masala çok benziyordu. Ninemin masalýný yaþatmak için sizlere yazýyorum. Çok eskilerde bir padiþah varmýþ. Dünya güzeli bir de kýzý. Her gün nedimeleri ile gül bahçesinde gezer, salýncaðýna binip sallanýr, elindeki oyalý mendili ile terini silermiþ.. Güllerin arasýnda gezerken bir rüzgar çýkýp mendilini elinden alýp uçurmuþ. Mendil bir gül aðacýnýn üstüne takýlýp kalmýþ. Gül aðacýnda beyaz güvercin peydah olmuþ. Mendili ibiði ile almýþ o anda ayýn on beþi gibi bir delikanlý olmuþ. Güzel kýzýn mendilini öpmüþ koklamýþ Kokun bu kadar güzel, kim bilir? Kendin ne kadar güzelsin deyip mendili koynuna koyup tekrar güvercin olup uçmuþ. Uçarken de inþallah seni dünya gözü ile görürüm demiþ. Olanlarý izleyen ve oðlaný gören padiþahýn kýzý bu delikanlýya âþýk oluvermiþ. Günler aylar geçmiþ, bahçede dolaþýp durmuþ günlerce. Güvercin delikanlýsýný bir daha görememiþ. Üzüntüsünden hasta sevdasýndan olmuþ. Bir gün aklýna bir fikir gelmiþ. Padiþah babasýna Babacýðým bana çok güzel bir hamam yaptýr. Ben oraya gelen insanlarýn dertlerini dinler, zamanýmý geçiririm. Herkes para yerine dertlerini anlatsýn yeter demiþ. Hamam yapýlmýþ, yýkanan kimse kýzýn odasýna gidiyormuþ. O þehirde çok fakir bir ana kýz yaþarmýþ. Kýz her gün su ihtiyaçlarýný pýnardan getirerek karþýlarmýþ. Bir Cuma akþamý pýnara gittiðinde bir sürü atlý, katýrlý, develi kervan gelmiþ. Bir kaç tane de acayip kýlýklý adamlar varmýþ. Hayvanlarýný suladýktan sonra geldikleri yoldan gitmeðe baþlamýþlar. Bu fakir kýzda bunlarý merak etmiþ. Peþlerine düþmüþ. Gide gide bir daðýn eteðine varmýþlar. Dað ikiye ayrýlýp bunlara yol vermiþ. Bu kýzda onlarla daðýn içine girmiþ. Kendine saklanacak bir yer bulmuþ. Sabah olmuþ etrafýna bakýnmýþ. Koskoca bir havuz. Tertemiz su ile dolu imiþ. Biraz sonra gökyüzünden yüzlerce güvercin inmiþ. Havuzun kenarýna konmuþlar. Kimi erkek kimi kýz olmuþlar. Havuzda þakalaþýp yýkanmýþlar, tekrar kuþ olup uçup uçup gitmiþler. Bir az sonra iki beyaz güvercin daha gelmiþ biri erkek biri kýz olmuþ, ikisi de birbiri ile niþanlý imiþ. Onlarda havuzda yýkanmýþlar, aralarýnda bir þeyler konuþmuþlar. Kýz güvercin olup uçup gitmiþ. Oðlan havuzun kenarýna oturup koynundan padiþahýn kýzýnýn mendilini çýkarmýþ öpmüþ, koklamýþ seni dünya gözü ile bir daha görebilirliyim demiþ ve tekrar oda güvercin olup uçup gitmiþ. Fakir kýz bunlarý görmüþ. Cuma akþamý gelmiþ. Kervan her cuma akþamý dýþarý çýkarmýþ. Kýzda kervanýn arkasýna takýlýp dýþarý çýkýp eve gelmiþ. Annesi kýza çok kýzmýþ Nerelerdeydin þimdiye kadar? demiþ. Devam Edecek Zeynep Kuray Sivil Demokratik Anayasa Platformu nun sivil, eþitlikçi, demokratik, çoðulcu anayasa talebiyle Ýstanbul Kadýköy de düzenlediði mitinge polis saldýrdý. Gazdan etkilenen çok sayýda kiþi fenalýk geçirdi. Anayasanýn parçalý deðil köklü deðiþimi için 200 e yakýn aydýnýn imzasýyla kurulan Sivil Demokratik Anayasa Platformu nun çaðrýsýyla düzenlenen miting için binlerce kiþi Kadýköy Tepe Nautilus önünde buluþtu. Kitle, tutuklu çocuklar serbest býrakýlsýn, darbeci generaller yargýlansýn, demokratik anayasa, 12 Eylül yasalarý çöpe, Susma haykýr halklar kardeþtir sloganlarý eþliðinde Kadýköy Meydaný na yürüdü. Yürüyüþe KESK, BDP, ESP, SDP, EMEP, KÖZ, 70 Milyon Adým Koalisyonu, Demokrasi Ýçin Birlik Hareketi, EHP nin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda siyasi parti, demokratik kitle örgütü, sendika ve meslek örgütü katýldý. Ayrýca Ýstanbul da direniþte olan TEKEL, ÝSKÝ, Samatya, Ýtfaiye, Marmaray, Sinter Metal, Esenyurt Belediye, Atýk Kaðýt, ATV-Sabah iþçileri tarafýndan kurulan Direniþteki Ýþçiler Platformu da Birleþe birleþe kazanacaðýz pankartýyla mitingde yerini aldý. Gruplarýn tamamýnýn alanda toplanmasýnýn ardýndan kitle, Kadýköy Ýskele Meydaný na yürüyüþe geçti. Meydana gelindiðinde, arama noktasýnda yaþanan bir gerginliðin ardýndan polis, binlerce kiþinin katýldýðý mitingde gaz bombasý kullandý. Polisin attýðý gaz bombalarý kitlenin ortasýna düþtü. Çok sayýda kiþi, gaz bombalarýndan etkilenerek fenalýk geçirirken, kapatýlan DTP Eþbaþkaný Ahmet Türk, DTP eski milletvekili Aysel Tuðluk ve BDP Milletvekili Sabahat Tuncel de gazdan etkilendi. Kitle, polise barikatlerý ÝSTANBUL Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nde (TGC) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerin verilmesinden önce deneyimli gazeteciler ile iletiþim fakültesi öðrencileri, Metin Göktepe nin anýsýna "Gazetecilik Nereye?" baþlýklý panelde bir araya geldi. Moderatörlüðünü Nail Güreli nin yaptýðý panelde, Umur Talu, Ragýp Duran ve Mustafa Kuleli, dünden bugüne gazeteciliðin geliþimi konusundaki görüþlerini öðrencilerle paylaþtý. Törende yazýlý haber ödülü, 14 Nisan 2009 da Zaman Gazetesi nde yayýmlanan "Silopi ye buðday satmaya gitti, kemikleri 14 yýl sonra Elazýð da bulundu" baþlýðýyla yayýmlanan haberle Melik Duvaklý ya verildi. Duvaklý, ödülünü TGC Baþkaný Orhan Erinç in elinden aldý. Yazýlý haber dalýnda jüri özel ödülü, 1 Aralýk 2009 da Radikal Gazetesi nde yayýmlanan "Gel de çýk iþin içinden" yýkarak ve taþ atarak yanýt verirken, aydýn ve sanatçýlarýn bulunduðu protokol olaylarýn sürmesi üzerine miting alanýný terk etti. 12 Eylül Ýdamlarla Yükseldi Mitingde tertip komitesi adýna söz alan ÝHD üyesi Av. Abdülbaki Boða Türkiye de halklarýn üzerinden silindir gibi geçen 12 Eylül 1982 Askeri Faþist Anayasasýnýn deðiþtirilmesi için bir araya geldiklerini söyledi. Artýk bu faþist anayasadan tümüyle kurtulmak istediklerini belirten Boða, þunlarý kaydetti: Baþta Kürt Halký olmak üzerine, bütün haklarýn dil ve kültürleri serbest geliþtirilmesi için düzenleme yapýlmalarý ve güvence altýna alýnmalý. Herkesin anadilinde eðitim saðlanmalýdýr. Seçim sistemi demokratikleþmesi ve anayasala güvenceye alýnmalýdýr. Parti kapatmalarý yasaklanmalýdýr. Ýþçiler ve emekçilerin Sendikal haklar güvence altýna alýnmalýdýr. Kadýnlarýn baský alan toplumsal cinsiyetçi düzenlemelerde derhal kurtarýlmalýdýr. Boða polisin gazlý saldýrýsýyla demokrasi mücadelesinden yýlmayacaklarýný sözlerine ekledi. baþlýklý haberle Ýsmail Saymaz a verildi. Görüntülü haber ödülünü NTV de 2 Aralýk ta yayýmlanan "Mahmur mülteci kampý: Geri dönüþler sürecek mi?" baþlýklý haberiyle Mete Çubukçu aldý. Bu dalda jüri özel ödülü, CNN Türk belgesel bölümünde çalýþan Günel Cantak a, "Duvar" adlý belgeseliyle verildi. Fotoðraf ödülünü, "Bilge Köyü katliamý" ve "Polisin IMF þaþkýnlýðý" adlý fotoðraflarýyla Habertürk Gazetesi Muhabiri Sedat Suna, bu dalda jüri özel ödülünü ise Tekel iþçilerine Abdi Ýpekçi Parký nda polis müdahalesini görüntüleyen "Göz yaþartan direniþ" baþlýklý seri fotoðraflarýyla Hürriyet Daily News ten Selahattin Sönmez aldý. Yerel gazetecilik ödülü ise Ardahan da dayanýklý olmadýðý gerekçesiyle boþaltýlan 23 Þubat Ýlköðretim Okulu nun daha sonra Halk Eðitim Merkezi olmasýný konu alan "Güle oynaya çürük binaya" baþlýklý haberiyle Fakir Yýlmaz a verildi. (aa) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 GÖRÜÞLER MMO YÖNETÝM KURULU BAÞKANI EMÝN KORAMAZ: Yatýrýmý ve üretimi dýþlamak sürekli kriz üreten bir yapýyý doðurur TMMOB Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Makina, Endüstri, Ýþletme, Sanayi, Uçak, Havacýlýk, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim Mühendisliði öðrenimi almýþ mühendisleri kapsayan kamu kurumu niteliðinde bir meslek kuruluþu yýlýndan bu yana faaliyet gösteren MMO, hazýrladýðý projeler ve raporlar ile ülke kamu yararýný gözeterek doðal kaynaklarýnýn iþletilmesini, üretimin arttýrýlmasýný, yurt sanayinin ulusal çýkarlara uygun yönde geliþmesini hedefliyor. Önümüzdeki hafta sonu (10-11 Nisan) 43. Genel Kurulu toplanacak olan MMO Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz ile kriz, ülke ekonomisi, sanayi ve mühendislikte son duruma iliþkin bir söyleþi yaptýk. Koramaz a göre üretimi, yatýrýmý dýþlayan ve finansallaþmanýn esiri olan ülke politikalarý aþýrý kýrýlgan, sürekli kriz üreten bir yapýyý doðurdu. Türkiye nin bugün yüz yüze olduðu gerçeklerin, istihdam özürlü büyüme, yanlýþ sanayi ve tarým politikalarý ile büyük baðý vardýr diyen Koramaz, çalýþma yaþamýndaki kuralsýzlaþmanýn bir an önce son bulmasý gerektiðini de belirtti.»en güncel olandan, küresel ekonomik krizden bahsederek baþlayalým. Türkiye bu krize herhalde birden girmedi. Bu krizin altyapýsý nasýl oluþtu? Aslýnda kriz veya bunalým öðeleri yapýsaldýr. Bunalým faktörleri, dünyada ve Türkiye de, 2008 öncesinde, kapitalizme yapýsal bir form içinde birikmeye baþlamýþtýr. Bu bunalým azalan kâr oranlarý, aþýrý tüketimi koþullayan üretim fazlalarý gibi yapýsal sorun ve ekonomik döngüler ile þýmarýk bir þekilde uygulanan tam serbestleþme, finansallaþma politikalarýnýn açýk bir sonucudur lerden beri kapitalizm, sermayesinden çok krediye dayanmýþtýr. Eskiden sermayeye dayanan düzen, daha çok krediye, salt finansal mekanizmalar ve hareketlere dayandý. Kýsaca kapitalizmin son yýllýk döneminin uygulamalarý, bütün özellikleri, sektörel ve finansal yapý özellikleriyle yalnýzca yeni liberal dönemin deðil, yýllýk bir modelin sona eriþini göstermiþtir. Yaþadýðýmýz bunun bunalýmýdýr. Emperyalizm, 1980 ler ve özellikle sosyalist ülkelerin çözülüþünden sonra egemenliðini tüm yeryüzüne yayarak dünyayý neoliberal temellerde yeniden biçimlendirmeye çalýþtý. Her ne kadar 2008 Ekim inde patlayan büyük kriz kapitalizm ve onun yeni liberal politikalarýnýn sorgulanmasýna yol açmýþ olsa da Türkiye nin özellikle son 30 yýlýnýn bu açýdan titizlikle sorgulanmasý gerekmektedir. Finansallaþmanýn Esiri Olduk»30 yýlý deðerlendirdiðimizde nasýl bir tablo ile karþýlaþýyoruz? Tüm dünyada serbestleþtirmeyle birlikte finansal sermayenin kýsa dönemli spekülatif nitelikli kararlarý ve çýkarlarýnýn sanayi politikalarýný belirlediði ve onun önüne geçtiði bir dönem, bir tür lale devri yaþanmýþtýr. Türkiye de 1980 sonrasý bütün iktidarlar ve 2002 den itibaren de AKP iktidarý üretim, yatýrým, planlama ve sanayileþmeyi dýþlayan, finansallaþma politikalarýnýn esiri olmuþtur. Ülkeye sürekli sýcak para giriþi ve aþýrý dýþ borçlanmaya dayalý politikalarla üretim, yatýrým zinciri boþlanmýþtýr. Yüksek cari açýk, yüksek dýþ borç ve süreklileþmiþ iþsizliðe dayalý, aþýrý kýrýlgan, sürekli kriz üreten bir yapý böylece oluþmuþtur. Genel çerçevesi ile böyle bir tablodan bahsedebiliriz. Türkiye ekonomisi krizlerle maluldür. 1980, 1988, 1994, 1999, 2001 birer krizdi de baþlayaný ise hem birikmiþ hem de kapitalizmi daha çok olarak, toplumu bu kez daha kapsamlý olarak etkilemiþtir. Küreselleþme sürecine uyum, yapýsal uyum, Avrupa Birliði ne uyum programlarý ile özellikle bizim gibi geri býraktýrýlmýþ ve geliþmekte olan ülkelerde devletlerin iþlevleri ve ulusal ekonomileri dünya ekonomisi denilen uluslararasý sermaye çýkarlarýnýn gereklerine uyarlanma yönünde bir hayli deðiþtirilmiþ durumdadýr. Liberalizasyon da denilen serbestleþtirme ekonomide baþat olgu oldu. Sonuçta bir tür, yeni bir toplumsal formasyonun ortaya çýktýðýný söylemek mümkündür. Bu yeni sözcüðünü çok abartmayalým ama eskiyeni geçiþkenliðinde kýsaca yeni bir devlet, yeni bir ekonomi, yeni bir sosyal güvenlik sistemi ve piyasa koþullanmalarý altýndaki yeni bir sosyal yaþam örgüsünden bahsetmek mümkündür. 24 Ocak kararlarý ve 12 Eylül faþizmi ile baþlayan bu süreçte çýkarýlan bütün temel yasal, anayasal deðiþiklikler hep bu yönde olmuþtur sonrasýnda Türkiye, yeni liberal bir deðiþim ve dönüþüm süreci yaþamýþtýr. Temel çerçevesi emperyalist merkezlerde ve IMF, Dünya Bankasý, OECD, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliði kanalýyla çizilen bu programlar uyarýnca ücretlerin azaltýlmasý, esnek üretim, emek piyasalarýnýn kuralsýzlaþtýrýlmasý ve güvencesiz istihdam modelinin yaygýnlaþtýrýlmasý söz konusudur.»sizce, krizin Türkiye deki etki gücünün sanayileþme tarzýyla olan ilgisi nedir? Þöyle ki sanayimiz on yýllardýr iktidarlara, dünya ve ülke konjonktürüne, IMF, Dünya Bankasý, Gümrük Birliði, Avrupa Birliði, Dünya Ticaret Örgütü tarafýndan belirlenen politikalara baðlý olarak fason üretime yönlendirilmiþtir. Sanayi üretiminin büyük oranda KOBÝ ölçeðine indirilmesi, üretim ve düþük teknolojili ihracatýn yapýsal olarak, yüzde 71,5 oranýnda ithal girdilere baðýmlý kýlýnmýþ olmasý söz konusudur. Gümrük vergileri, kotalar ve ithalattaki tüm kýsýtlamalarýn ortadan kaldýrýlmasý, kamu sanayi iþletmelerinin ve hizmetlerinin özelleþtirilmesi ve finans hareketlerinin serbest býrakýlmasý yoluyla doðrudan yabancý sermayeye yatýrým yani gel, al, sömür, götür olanaklarý saðlanmýþtýr. Burada sanayileþme stratejisi unsurlarý bulunmadýðýný özellikle belirtmek isterim. Nitekim sanayi sektörü, bugün hizmet ve tarýmdan sonra gelmekte ve yýllardýr sanayi istihdamý yüzde 20 yi ancak bulmaktadýr. Sanayinin ikinci plana itilerek hizmet ve finans sektörlerinin desteklenmesi sonucu imalat sanayi yatýrýmlarýnýn toplam yatýrýmlar içindeki payýnda ciddi düþüþler söz konusudur. Bu oran 1970 te yüzde 40, 1980 de yüzde 28,5 düzeyindeyken günümüzde yüzde 14 lere kadar gerilemiþtir den günümüze sanayide yatýrým yoðunluðunda ise yüzde 32 den 10 lara inen bir düþüþ söz konusudur. Böylesi bir sanayi politikasý doðal ki bunalým, iþsizlik ve yoksulluk üretecektir. Kriz denilen ekonomik sosyal bunalýmýn gerçek tezahür mecrasý buradadýr. Gerçek Ýþsizlik Yüzde 24»Þüphesiz bu bunalýmýn istihdama da yansýmalarý yoðun þekilde oldu. Son açýklanan iþsizlik rakamlarý için ne dersiniz? Devletin sosyal alandan çekilmesi; eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik alanlarýnýn piyasaya açýlmasý, daha önce bahsettiðim yapýsal uyum programlarýnýn ruhunu oluþturuyor. Kýsaca devlet sosyal iþlevini yitirirken emeði disipline edici, kýsýtlayýcý iþlevleri artýrýlmýþ; esnek üretim ve güvencesiz çalýþma biçimleri 2003 te çýkarýlan 4857 sayýlý yeni Ýþ Yasasý, 4/C vb. diðer uygulamalarla yaygýnlaþmýþtýr. Mevcut sanayi ve büyüme politikalarý istihdamý net bir þekilde dýþlamýþ, ucuz iþgücü sömürüsüne dayanmýþtýr. Bugün istihdamda sanayi sektörü, hizmet ve tarýmdan sonra gelmektedir. Son 40 yýlda istihdam tarým aðýrlýklý yapýdan hizmet aðýrlýklý yapýya dönüþmüþtür den 2009 a iþsizlik oraný resmi rakamla yüzde 8 den yüzde 14 e; gerçek iþsizlik ise iþ arama umudunu kaybettiði için iþ aramayanlarla birlikte yüzde 24 e yükselmiþtir. Yalnýzca son krizde iþten çýkarýlanlar toplam sanayi istihdamýnýn yüzde 20 sine ulaþmýþtýr. Herhangi bir sosyal güvencesi olmaksýzýn çalýþan kayýtdýþý iþgücü oraný yüzde 43,8 oranýndadýr. Türkiye nin bugün yüz yüze olduðu gerçeklerin, istihdam özürlü büyüme, yanlýþ sanayi ve tarým politikalarý ile büyük baðý vardýr. Sömürüden iþsizlik, yoksulluk, güvencesiz çalýþma biçimlerine dek TEKEL iþçilerinin dikkat çeken mücadelesi bu nedenle çok önemlidir. Yýllardýr bizlerin, TMMOB nin, mesleki demokratik kitle örgütleri ve toplumcu iktisatçýlarýn dile getirdiði gerçekler, artýk tek tek bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkmaktadýr.»mevcut durumun mühendislik açýsýndan da deðinilmesi gereken yanlarý olsa gerek. Çok sayýda mühendis de iþsiz kaldý. Ayný zamanda AKP nin yaptýðý bir düzenlemeyle yabancý mimar, mühendis ve þehir plancýlarýnýn akademik yeterliliklerini kanýtlamalarýna gerek kalmadan Türkiye de çalýþmasýna fýrsat veren bir düzenleme de yapýldý. Bunlarýn tümünü yan yana deðerlendirdiðimizde, mühendislik alaný açýsýndan nasýl bir tablo, nasýl bir çalýþma yaþamý görünüyor? Mühendislik açýsýndan durum hiç iç açýcý deðil. Dünya Ticaret Örgütü anlaþmalarýnýn altýna imza atan Türkiye, mühendislik hizmetlerini de yabancý sermayeye açmýþtýr. Bahsettiðiniz yabancý mühendislerin akademik yeterliliklerini bugüne kadarki uygulamanýn aksine kanýtlamaksýzýn Türkiye de hizmet vermelerine olanak tanýyan deðiþikliði iktidar gizlice yapmýþtýr. Dikkat edin, çok ilgisiz bir yasada, Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun a eklenen bir madde ile Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanunun 12. maddesi kamuoyunun dikkatlerini çekmeden deðiþtirildi. Diðer yandan Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme Kurulu, TMMOB un da içinde yer aldýðý meslek örgütleriyle ilgili zehir zemberek bir raporu Baþbakanlýða iletti. Fakat bizim tarihimiz, bu ve benzeri baskýlara karþý mücadelelerle doludur. Mühendislik sorunlarý ile ülke sanayisi ve ekonomisinin sorunlarýnýn iç içeliðinden hareketle ülkemiz, sanayi, halkýmýz ve meslek çýkarlarýmýz doðrultusundaki mücadeleden asla geri durmayacaðýz. Diðer yandan, gerçekte nitelikli iþgücü ile üretim teknolojisi birbirine baðýmlý olmakla birlikte ne yazýk ki bugünkü sanayi yapýlanmasý içinde, birçok alt sektörde üretim teknolojisi ve üretimin yapýsal örgütlenmesi, nitelikli iþgücü istihdamýna olanak vermiyor. Bu nedenle mühendis istihdamýndan yüksek katma deðerli üretime ve mühendislik sanayilerde ithalat baðýmlýlýðýna dek birçok sorun iç içedir. Eðitimli Genç Nüfus Ýþ Bulamýyor»Sanayide mühendis istihdamýnýn durumu nedir? Ýstihdam boyutuyla baktýðýmýzda, 2008 yýlý itibarýyla sanayi sektöründe çalýþan 4,4 milyon kiþinin ancak 304 bini yani yüzde 7 si yüksek öðrenimli; onun içindeki mühendis sayýsý ise 64 bin ile yüzde 21 oranýndadýr. Bu 4,4 milyon çalýþan içindeki mühendis oraný ise yüzde 1,45 oranýndadýr. Kýsaca mühendis istihdamý çok azdýr. Sanayi iþletmelerinin büyük bir bölümü olan KOBÝ lerin yüzde 46 sýnda yüksek eðitimli personel çalýþtýrýlmamaktadýr. Son 5 yýlda eðitimli iþgücü iþsizliðinde artýþ görülmektedir da eðitimli genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 28 e yükselmiþtir. Mühendislerin ekonomik durumu son on yýl içinde giderek bozulmuþ, ücret ve maaþlarýnda gerileme yaþanmýþtýr. Esnek istihdam, güvencesiz istihdam biçimleri mühendisleri de kapsamaktadýr. Diðer yandan Ýþ Güvenliði Mühendisliði, kamuda gerçekte benimsenmemekte, bütün çalýþma yaþamý ve sanayide, hizmet sektörlerinde çok önemli olan bu disiplin, teknik eleman ile eþitlenmekte ve iþçi saðlýðý, iþ saðlýðý ve güvenliði piyasaya açýlarak kuralsýzlaþtýrýlmaktadýr.»akp nin, deðindiðiniz Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme Kurulu raporu kanalýyla TMMOB üzerinde de bir baský iklimi yaratmaya çalýþtýðýný söyleyebiliriz. AKP demokratik açýlým yaptýðýndan söz ederken, aslýnda birçok baðýmsýz, toplumsal kurumun üzerinde vesayet de oluþturmaya çalýþýyor. Kendi alanýnýzdan hareketle, ülkeye yayýlan AKP tarzý demokratikleþmenin yansýmalarýndan söz edebilir misiniz? En özlü haliyle AKP, ABD çýkarlarý doðrultusunda devleti ve siyaseti de yeniden yapýlandýrýp tekelci otoriter bir düzen kurmayý amaçlýyor. TMMOB ise her tür antidemokratik yönelimle birlikte serbestleþtirmelere, özelleþtirmelere, taþýnmazlarýn satýþýndan yerel yönetimlerin talan ve ranta dayandýrýlmasýna karþý ciddi direnç göstermiþtir. Kýsaca AKP bu nedenle TMMOB ve diðer meslek örgütlerini hedef almýþtýr. Ancak Odamýz ve TMMOB, bu söyleþide deðindim bütün bu konularý birer mücadele, yerli üretim, planlama, kalkýnma, sanayileþme, istihdam ve toplumsal refah bütünlüðünde birer mücadele konusu olarak ele almaktadýr. Gerçek demokratikleþme bu mücadelenin ufkundadýr. AKP kendisi için demokrasi, yani egemenlik alaný oluþturma peþinde. Yoksa Kürt Açýlýmý ndan kýsa bir süre önce ya sev ya terk et der miydi? Yapýlmak istenen Anayasa deðiþiklikleri de özünde otoriter, liberal bir çerçevede belirlenmektedir. Bu arada oltalara takýlan kimi yemlerin, AKP nin antidemokratik karakterini ortadan kaldýramayacaðýný görmemiz gerek derim.

5 Hepimiz Gogol un Palto sundan çýktýk sözü, Batý edebiyatýnýn mihenk taþlarý olan Ýlyada ve Odysseia için de geçerlidir. Homeros un, Batý edebiyatýnýn tartýþmasýz klasikleri olan bu iki eseri, Dante ve Joyce gibi Avrupa edebiyatýnýn ünlü yazarlarýnýn eserlerini de doðurur. Çok katmanlý metinleriyle bu yazarlar, Homeros un anlam zenginliðini ortaya çýkarýrken kendi bakýþ açýlarýný da ortaya koyarlar. Alberto Manguel, Versus Yayýnlarý nýn Dünyayý Sarsan Kitaplar serisinden yayýmlanan Ýlyada ve Odysseia: Homeros adlý yapýtýnda, bu efsanevi þiirlerin Batý edebiyatýndaki metinlerarasý yolculuðuna odaklanýr. Homeros un yüzyýllýk yorumlarýný, dönemsel sýrayla okurlara aktararak yakýn okuma gerçekleþtiren Manguel, yapýtýný daha anlaþýlýr kýlmak için her iki eseri kýsaca anlatýr. Bunun ötesinde, Homeros un bir zamanlar yaþadýðýný gösteren biyografilere çalýþmasýnda yer ayýran Manguel, yaþlý ozanýn gerçek ailesinin Odysseus un ailesine benzediðini ifade eder. Hatta buna inanmayan 19. yüzyýl þairi Samuel Butler, Homeros un genç ve güzel bir Sicilyalý kadýn olduðunu yazar te, Ýtalyan yazar Alberto Moravia da Homeros un savaþ sonrasý döneminin anlatýcý-yönetmeni, halka yönelik izlencelik sýfatýndan türediðini söyler. Ancak, Manguel e göre Homeros un sözlü gelenekten yazýlý geleneðe geçiþte bir sembol olarak yüklendiði anlam, onu ölümsüz bir kiþilik haline getirir. Manguel, Homeros un gerçekten yaþayýp yaþamadýðýna dair söylentilere de açýklýk getirir. Zira eski Yunan ýn kör bilgesinin dilden dile dolaþan söylenceleri, yüzyýllar içinde onun varlýðýný hayalet yazara dönüþtürür. Öyle ki, Fransýz edebiyatýnýn büyük ismi Flaubert, 1850 de kaleme aldýðý Kliþeler Sözlüðü adlý el kitabýna Homeros: Hiç Yaþamadý bölümünü yazar. Manguel ise, bu kadim yazarý, Shakspeare ve Cervantes le kýyaslayarak Oscar Wilde ýn yaþamlarý dehalarýnýn muhafazasý, eserleriyse yeteneklerinin ürünü olan yazarlar vardýr sözünü hatýrlatýr. Ona göre Homeros, dehasýyla yaþamýný koruyan; eserlerinin, yeteneðinin ürünü olduðu gerçeði okurlarý tarafýndan anlaþýlan büyük bir dehadýr. Modern bireyin doðuþu Troya Savaþý ný konu alan Ýlyada nýn asýl meselesiyse, güzel Helen in, Troyalý Paris tarafýndan kaçýrýlmasýdýr. Destanýn en ilgi çekici yaný zengin karakterleriyle, uygarlýk kavramýný sorgulamasý ve savaþýn dehþetini insan psikolojileri üstünden anlatmasýdýr. Destan, psikolojiye Aþil topuðu kavramýný kazandýran ve sýradan insanýn zaaflarýný ve tanrýsal iktidarla olan mücadelesini temsil eden Akhilleus un, kölesi Briseis in tanrýlarýn oyunlarýyla elinden alýnmasýna küserek, savaþtan çekilmesiyle baþlar. On yýllýk kuþatmanýn sonucunda iki gözde kahramanýn çarpýþmasýyla süren Troya Savaþý nýn galibi yoktur aslýnda. Paris in kaybediþinden sonra Akhilleus un, dostu Patroklos u öldüren Hektor u kent surlarýnýn dýþýnda atlý arabasýnýn arkasýna baðlayarak sürüklemesi destanýn ünlü son sahnesidir. Ýntikam hýrsýyla, yas kavramýnýn anlamýný yitiriþini sergileyen bu sahne, kral Priamos un, tanrýlarýn öðüdüne uyarak Akhilleus a oðlunun ölü bedenini geri vermesi karþýlýðýnda kan parasý ödemesiyle son bulur. Epik þiir, Hektor un, kadýnlarýn aðýtlarý arasýnda yükselen cenaze töreniyle biterken, artýk yalnýz bir birey olarak ölen kahramanýn klan tarafýndan nasýl kutsallaþtýrýldýðýný da gösterir. Troya nýn düþüþünden sonraki on yýlý anlatan Odysseia ise, savaþ sonrasý kaybolan ve evine dönmek için tanrýlarýn gazabýný alt ederek bir dizi deniz yolculuðu yapan Odysseus un öyküsüdür. Büyücü Kalypso nun esaretinden, prenses Phaiak ýn evlilik önerisinden, Zeus un öfkesinden, sirenlerden, Tepegözlerden, büyücü Kirke ile canavar Skylla dan kurtulup bilici Teiresias ýn yardýmýyla ölüler diyarýndan geçerek nihayet yýllar sonra eve dönen Odysseus, taliplerini oyalayan sadýk karýsý Penelopeia ve oðlu Telemakhos a, Ithake ise barýþa kavuþur. Tarihin, birey öyküleri üzerinden yeniden yazýlmasýna öncülük eden Homeros un metinleri, insanlarýn o dönemdeki göçlerinin de belirli bir güzergâh üstünden haritasýný gösterir. Calvert ve Schielmann gibi tarihçiler Troya nýn bugünkü yerini tespitte Homeros u kaynak almakta tereddüt ederek çekiþseler de, Homeros bir biçimde öyküleyici-tarih geleneðinin de baþlangýcýdýr. Bununla beraber, bilhassa modern dönemde Margaret Atwood gibi yazarlar tarafýndan gerçekleþtirilen Odysseia nýn feminist okumalarý, bu destanlarda ve eski Yunan da var olduðu bilinen kadýn düþmanlýðý ile ataerkinin eleþtirisidir da ise Karayipli þair Derek Walcott, arka planýnda Karayipleri konu alan, çaðdaþ Ýngilizce ile Creole karþýmý bir dille Odysseai yý yeniden Omeros olarak yazar. Walcott, Ölüler Diyarý ný ziyaret eden siyah kölelerin, ülkeleri Afrika ya dönme düþlerinin asla ulaþamayacaklarý bir Ýthake imgesine dönüþmesini sonsuz sürgün temasýyla anlatýr. Ýslam da ve hýristiyanlýkta Homeros Modern edebiyatýn kendisinden önce ise, Vergilius ve Dante nin dünyasýnda, Homeros un nasýl Hýristiyanlaþtýðýný da anlatýr Manguel. Ve Vergilius un, Homeros u bir Latin yazarýna dönüþtürerek Roma edebiyatýnýn muazzam eserlerinden biri olan Aineias destanýný yarattýðýný söyler. Bu baðlamda, devletin kurucusu olarak ozan, destan iliþkisi de açýða çýkar; Roma nýn ilk mit yaratýcýsý, Vergilius un yorumladýðý Homeros tur. Vergilius tan sonraki Hýristiyan Roma da da Homeros un pagan edebiyatý kendi yerini alarak, yeni öykülere öncülük eder. Þüphesiz ondan en çok etkilenen þair ise Dante dir. Ünlü eseri Ýlahi Komedya nýn Cehennem bölümünde, Aineias ile Odysseus un dönüþ yolculuðunda uðradýklarý Ölüler Diyarý ný yeniden yazarak kendini Vergilius un kýlavuzluðunda cehenneme sokar. Bu sahne, Dante üzerinden Blake, Shelley ve Verlaine gibi Romantik þairlerin metinlerine de ilham olurken edebi bir tür olarak destanýn, yazarlarýn tanrýsallýkla imtihaný olarak da okunabileceðini gösterir. 16. yüzyýlda ise Montaigne, Racine ve Pascal la birlikte klasik Fransýz tiyatrosunun tragedya yapýsýný bu iki destan oluþturur. Yine modern þiire geçiþte bu metinleri kaynak almayan þair yok gibidir. Alexander Pope tan, Philip Sidney e, modern dönemde T.S. Eliot ve Matthew Arnold da kadar pek çoðu Homeros u yeniden yorumlarlar. Son kertede Homeros, modern Batý þiirinin kurucu epik þairi olarak yerini alýrken nihayet Joyce un Ulysses iyle sürgün bir Ýrlandalýya dönüþür. Homeros un, Batý dünyasý kadar Doðu edebiyatýndaki referanslarý da dikkat çekicidir. Ýslam da Homeros adlý çarpýcý baþlýðýnda Manguel, Homeros un, yabancý edebiyatlarýn Arapçaya çevrilmesi yoluyla Doðu edebiyatýna girdiðini belirtir Gece Masallarý nýn haylaz Sinbad ýnýn pek çok öyküsü, hilekâr Odysseus un öyküleriyle benzerlik taþýrken Hint Destaný Kelile ve Dimne de bu öykülerle paralellik taþýr. Manguel, kitabýn sonunda Borges in 1958 de yazdýðý Ölümsüz adlý öyküsünün giriþ alýntýsýna atýfta bulunur: Süleyman dedi ki: Yeryüzünde yeni bir þey yoktur. Yani Platon bilgi külliyen anýmsamadýr tasavvuruna ulaþtýysa, Süleyman da yenilik külliyen unutuþtur yargýsýna varmýþtýr. Ve Homeros un, Ýlyada ve Odyssesia sýnýn her devirde yorumlanan modernpost-modern, eski-yeni ayrýmýný bir arada barýndýran içsel yapýsýnýn dönüþümü saðladýðýný söyler. Bireyin, Batý dan Doðu ya uzanan benlik mücadelesinin, tanrýlar, kader, iktidar ve zaaf gibi kavramlar eþliðindeki çok katmanlý, lirik bir yakýn okumasý olan Ýlyada ve Odysseia: Homeros eseri, Batý edebiyatýnýn bu iki kült eserinin yüzyýllardýr temel bir alt metine dönüþme serüvenini edebi bir keyifle anlatýyor. ÝLYADA VE ODYSSEAÝ: HOMEROS Alberto Manguel Çeviren: Algan Sezgintüredi Versus Yayýnlarý sayfa, 16 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Kayseri Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hasan Ali Kilci, Kayseri de ekmek fiyatlarýna zam yapýldýðýný belirterek, Pazartesi gününden itibaren ekmekler 65 kuruþtan satýlacak dedi. Kilci düzenlediði basýn toplantýsýnda, KTO Yönetim Kurulu olarak zam kararýnýn bir yýl önceden alýndýðýnýn altýný çizerek, 3 aydýr firmalarýn kendi aralarýnda çok gereksiz rekabeti vardý. Bu durum en çok bizi üzdü. Ekmeðin kaliteli olmasý Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Müfit Göçen, Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý'nýn kararý ile çiftçiye ekipman ve makine desteði vereceðini söyledi. Kýrþehir TSO Baþkaný Müfit Göçen, Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý'nca yapýlan açýklamada, Makine ve Ekipman Alýmlarýnýn desteklenmesi hakkýnda teblið hükümleri kapsamýnda Makine ve Ekipman müracaatlarýnýn 18 Mart 2010 tarihinde baþladýðýný söyledi. Göçen, "Söz konusu müracaatlar 45 gün süre ile Ýl Tarým Müdürlüðüne yapýlacak olup, 03 Mayýs 2010 tarihi mesai bitiminde sona erecek. Destekleme programý çerçevesinde, anýza direkt ekim makinesi, arýcýlýk makine ve ekipmaný, balya makinesi, basýnçlý sulama sistemi kurulmasý, canlý balýk nakil tanký, çayýr biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sistemi kurulmasý, biçer baðlar, hububat harman makinesi, lazerle tefsiye aleti, mýsýr hasat konusunda çok itiz davrandýk. Üyelerimiz yerine vatandaþlarýmýzý koruduk dedi. Fýrýncýlarýn rekabeti sýrasýnda, ekmeðin kalitesinin düþürülmemesine büyük önem verdiklerini bildiren Baþkan hasan Ali Kilci, Ekmeðin gramajý ile oynayanlarý da ayýpladýk. Kalitede rekabet konusunda üyelerimize çok ciddi baskýlarýmýz oldu. Biz kanunun bize verdiði yetkileri sonuna kadar kullandýk ifadelerinde bulundu. Kilci, bir yýl önce alýnan zam kararýný sektöre sitem ettikleri için uygulamadýklarýný belirterek, Ancak son günlerde girdi maliyetleri yükselince üretici de zor duruma düþtü. Son günlerde de üyelerimiz istediðimiz seviyeye geldiler. 300 gram ekmeðin 75 kuruþtan satýlmasýný istediler. Biz yine vatandaþlarýmýzýn menfaatini koruyarak 65 kuruþtan ekmeklerin satýlmasý için karar aldýk diye konuþtu. KTO Baþkaný Hasan Ali Kilci, ekmeklerin Pazartesi gününden itibaren 65 kuruþtan satýþa sunulacaðýný duyurdu. Kent Haber tablasý, mibzer, motorlu týrpan, pamuk toplama makinesi, pancar sökme makinesi, patates sökme makinesi, pülverizatör, rüzgar makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplama saman makinesi, silaj makinesi, soðuk hava tesisatlý taþýma aracý, süt saðým ünitesi ve soðutma tanký, gübre daðýtma makinesi, taþ toplama makinesi, diskaro-goble, yem hazýrlama makinesi, zeytin hasat makinesi ve tambur filtre makine ve ekipmanlarý hibe desteði verilecek" dedi. Göçen, "Hibe desteklerinin üst sýnýrý bireysel baþvurularda 50 bin TL'lik yatýrým tutarýndaki projelerin 25 bin TL'si tüzel kiþi baþvurularýnda gerçek kiþiler için 100 bin TL'lik yatýrým tutarýndaki projelerin 50 bin TL'si ve tüzel kiþiler için 200 bin TL'lik yatýrým tutarýndaki projelerin ise 100 bin TL'si hibe olarak verilecek" þeklinde konuþtu. Kent Haber Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Erciyes Üniversitesi'nin en büyük organizasyonlarýndan biri olarak kabul edilen 'Erciyes Film Festivali'nin sonuçlarý açýklandý. Sabancý Kültür Merkezi'nde gerçekleþen ödül törenine Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleþtemur, Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hamza Çakýr ve hayýrsever Süleyman Çetinsaya ile hanýmý Nurcan Çetinsaya katýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hamza Çakýr, "50'nin üzerinde üniversiteden katýlým vardý. Çeþitli üniversitelerden emek olduðu için hepsine tebriklerimiz sonsuz. Fakat bu bir yarýþma ve jüri tarafýndan 12'ye indirildi. 4'üne paralý ödüller vereceðiz. Beykent, Baþkent, Anadolu ve Selçuk Üniversitelerinden, TRT'den temsilcilerden oluþan jürimiz uzun deðerlendirmeler sonucunda dereceye girenleri belirledi. Hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Hayýrsever Süleyman Çetinsaya ise iþin en kolay tarafýnýn hayýrseverlik yapmak olduðunu söyleyerek, "Baþarýlarýnýzdan gurur duydum. Fakültemizin bu kadar kýsa sürede baþarýlý olmasý bütün hocalarýmýzýn gayreti sonucu olmuþtur. Bizler iþin en kolayýný hayýrseverlik tarafýný yapýyoruz. Bu ödüller kolay alýnmaz. Ben emek ne demek iyi bilirim. Sizinle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandý. Yarýþmada Selçuk Üniversitesi'nden þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun oðlunun anlatýmýyla Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun yaþamýný anlatan 'Babama Son Kez Dokunuyorum' adlý filmiyle Sema Yeþiltaþ mansiyon ödülünü alýrken, Kýrgýz Manas Üniversitesi'nden Alican Nasirov 'Kýþla' isimli filmiyle 3., Ýstanbul'da ki midyecilerin hayatýndaki zorluklarý anlatan 'Karakabuk' adlý filmiyle Erciyes Üniversitesi'nden Kerim Abanoz 2. ve geçen yýlda yine birincilik ödülünü almýþ olan Musa Ak'ýn Beyþehir gölündeki Mada Adasýnda yaþayanlarýn yaþam biçimi ve hayatýndaki zorluklarý iþlediði 'Mada' adlý filmiyle Erciyes Üniversitesi 1.'lik ödülü aldý. Kent Haber MUSTAFA SÜMEN Sulucakarhöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir Tarým Ýl Müdürlüðü Kýrþehir'deki bir grup çiftçiyi Kayseri'deki "Tarým ve Hayvancýlýk Fuarýna " götürdü. Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý, Kayseri Fuar Merkezinde Atlas Fuarcýlýk A.Þ tarafýndan Nisan 2010 tarihleri arasýnda düzenlendi. Tarým Ýl Müdürlüðün tahsis ettiði servis aracý ile Kayseri'deki Tarým ve Hyvancýlýk Fuarýna düzenlenen geziye, Tarým ve Hayvancýlýkla doðrudan ilgilenen il ve Ýlçelerde önder ve örnek bir grup çiftçi ile birlikte, Ýl Müdür Yardýmcýsý Harun Toker, Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürü Hasan Özçelik, ÇEY Þube Müdürlüðünde görevli Tekniker Musa Koçtürk katýldý. Fuar'da stantlar ve tarýmsal ekipman reyonlarý çiftçiler tarafýndan beðeni ile izlendi ve notlar alýndý. Yapýlan bu gezi ile Tarým ve Hayvancýlýðý daha kolay bir hale getirmek amaçlanýyor. Yeniliklerin ve geliþmelerin takip edildiðini belirten yetkililer, "zor durumdaki çiftçilerin yeni planlar ve uygulamalarý görmesini istedik" dediler. Kent Haber

7 7 Soner Semih Sipahi, 18 yaþýnda bir lise öðrencisiydi. Ýntihar ederek yaþamýna son verdi. Çünkü annesi 2 ay önce kendisi ve kardeþinin dershane parasýný ödeyemediði için cezaevine konulmuþ ve Soner de annesinin bu yüzden cezaevine girmesini kabullenememiþti. Soner in annesi ve þoför olan babasýnýn çocuklarýný dershaneye gönderirken amaçlarý, milyonlarca anne baba gibi çocuklarýnýn girecekleri sýnavlarda diðer çocuklardan daha baþarýlý olmasý daha yüksek puan almasý- ve iyi bir gelecek saðlayacaðýný düþündükleri üniversiteye girebilmesiydi. Böylece çocuklar, emek piyasasýna yani çalýþma yaþamýna daha nitelikli emek gücü olarak girecek ve daha kolay iþ bulup, daha yüksek bir ücretle çalýþabileceklerdi. Baþka bir söyleyiþle çocuklarý kendileri gibi sýkýntý çekmeyecek daha refah içerisinde yaþayacaklardý. Soner in ailesi gibi milyonlarca aile, eðitimi çocuklarý için daha iyi bir yaþamýn anahtarý olarak görmektedir. Zira kapitalist sistem, daha önceki sistemlerden farklý olarak insanlarýn toplumsal sýnýflar arasýnda geçiþ yapabileceði yanýlsamasý yaratýr. Örneðin köleci toplumda ya da feodal toplumda kölenin, serfin ya da köylünün aristokrasi içine girebilmesi mümkün deðildir. Oysa kapitalizmde baðýmsýz imiþ gibi görülen iþçi sýnýfýndaki bireylerin kiþisel azimle (Güncel tabiriyle performansla) yüksek gelirli ve statülü bir düzeye gelebileceði ve hatta burjuva sýnýfýna dahil olabileceði umudu verilir. Böylece burjuvazinin ve onun yüksek gelirli, yüksek statülü çevresinin sahip olduðu ayrýcalýklarýn bir baþarýnýn sonucu olduðu; bunlara ulaþamayýp emekçi sýnýf içinde kalanlarýn ise kendi tembellik ya da beceriksizliklerinin bir sonucu olduðu düþüncesi hakim kýlýnmaya çalýþýlýr. Bunun sonucunda da iþsizlik, yoksulluk, güvencesiz ve yoðun çalýþma gibi sorunlarla karþý karþýya olan emekçiler, bunlarýn sistemden deðil kendilerinden kaynaklandýðýný düþünür ve sistemi sorgulamazlar. Ýþte bu aldatýcý süreçte eðitim, baþarýnýn yani sýnýf atlamanýn bir aracýymýþ gibi gösterilir ve Soner in ailesi gibi çocuklarý için daha iyi bir yaþam hayali kuranlarýn ödeme güçlerinin üzerinde de olsa eðitime daha fazla para harcamalarý saðlanýr. Böylece bir taraftan, metalaþan eðitim üzerinden birileri yüksek kârlar edinirken, diðer taraftan da bireysel kurtuluþ yolu arayanlarýn sistemi sorgulamalarý ve deðiþtirmek için mücadele etmeleri engellenmiþ olur. Geriye de hayal kýrýklýklarý, yaþanamayan çocukluk ve gençlik dönemleri, bireysel kurtuluþ masalýyla uyutulmuþ ve diðer emekçilerle rekabet ederek kurtulabileceðini zanneden bir toplum kalýr. Daha baþýnda olduðu yaþama son veren Soner ve Soner in ailesinin yaþadýklarý, kapitalizmin ve onun eðitim anlayýþýnýn mengenesine sýkýþmýþ milyonlarca insanýn içinde bulunduðu durumun en acý biçimiyle görünür olmuþ halidir. Yani Soner in ve ailesinin baþýna gelenler Türkiye deki tüm emekçi ailelerin içinde bulunduðu durumu yansýtmaktadýr. Sistemin eðitim üzerinden oynadýðý bu oyunu fark edip, buna karþý mücadeleye giriþilmediði sürece de maalesef pek çok genç yaþam ya Soner gibi sonlanacak ya da hayal kýrýklýklarý ve acýlar içinde devam edecektir. (Evrensel) ÝSMAÝL SAYMAZ ÝSTANBUL - Ýçiþleri Bakanlýðý nýn, Hrant Dink cinayetinde kusur ve ihmalleri görülen polislere dair ön inceleme raporu uyarýnca Ýstanbul emniyetinde görevli biri amir, ikisi komiser, beþ polise soruþturma izni verildi. Kararda; polis memurlarý Bahadýr Tekin ve Özcan Özkan ýn 17 Þubat 2006 da Trabzon emniyetinden gönderilen, Yasin Hayal in Dink e yönelik ciddi eylem yapacaðý kaydý sonrasýnda, ihbarda geçen Ümraniye deki adrese gitmeyip, cinayeten sonra, gitmiþ gibi sahte tutanak tuttuðu saptandý. Müfettiþleri bu iki polisin ayný gün Fatih te bir kiþiyi takiple de görevlendirildiðinin, dolayýsýyla iki iþe birden bakamayacaðýný kaydetti. Evraka paraf atan Komiser Volkan Altunbulak ve Komiser Ýbrahim Pala nýn da soruþturulmasýna olur verildi. Yine ayný ihbar doðrultusunda, istihbarat gereklerini yerine getirmeyip Dink için koruma önlemi alýnmasýný saðlamadýklarý kaydedilen Altunbulak, Pala ve Baþkomiser Ýbrahim Þevki Eldivan ýn da soruþturulmasýnýn önü açýldý. Cerrah da listede... Ýstanbul Valiliði, ön inceleme raporu doðrultusunda, kentte görevli sekiz polis hakkýnda 12 Mart ta soruþturma izni verdi. Ýl Ýdare Kurulu nun 2 Nisan da onayladýðý evrakta; eski Ýl Emniyet Müdürü Yardýmcýsý ve yeni Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, eski yardýmcýsý Þammaz Demirtaþ, eski Ýstihbarat Þube Müdürü Ahmet Ýlhan Güler, eski Ýstihbarat Þube Amiri Ýbrahim Pala, þubede görevli Baþkomiser Ýbrahim Þevki Eldivan, Komiser Volkan Altunbulak ve polis memurlarý Bahadýr Tekin ile Özcan Özkan hakkýnda ön inceleme istendiði kaydediliyor. Tutanaða göre, sekiz polis iki ayrý baþlýkta suçlandý. Ýlk suçlamaya göre; Trabzon Emniyet Müdürlüðü, 17 Þubat 2006 da (Dink cinayetinden yaklaþýk bir yýl önce) Ýstanbul u arayýp Yasin Hayal in Dink e yönelik ciddi eylem için Ýstanbul a geldiði ve aðabeyi Osman ýn çalýþtýðý Ümraniye de bulunan bir fýrýna gittiði yönündeki ihbarý ulaþtýrmýþtý. Ýstanbul Emniyeti, ihbar doðrultusunda 24 Þubat ta Ýnsanýn evriminin daha önce keþfedilmemiþ bir halkasýna ait fosiller bulunduðu belirtiliyor. Güney Afrika da yeni bulunan hominid türü, hem insansý maymunlarýn, hem de insanýn ilk atalarýnýn bazý özelliklerini taþýyor. Güney Afrika da bir maðarada bulunan ve þimdiye kadar tanýmlanmamýþ iki insansý (hominid) fosilinin, kendi türümüz olan Homo sapiens in evrimine ýþýk tuttuðu açýklandý. Keþfi yapan bilimcilerin Australopithecus sediba adýný verdikleri tür, soyumuz olan Homo cinsinin ilk türleriyle bazý ortak adrese gidildiði yönünde tutanak tutmuþtu. Ancak müfettiþler, adrese gittikleri belirtilen polis Tekin ve Özcan ýn o gün saat dan gece e kadar Fatih te bir kiþiyi takiple görevli olduðunu saptadý. Dolayýsýyla, Ýki polisin Ümraniye de tahkikat çalýþmasýný yapmadýklarý, 24 Þubat 2006 tarihli tahkikat raporunun bahsi geçen tarihte oluþturulmayýp baþka bir tarihte oluþturulduðu sonucuna varýldý. Ayrýca, 11 Kasým Aralýk 2006 ya kadar polis memuru Tekin tarafýndan hazýrlanan 66 tahkikat raporundan 65 i Ýstanbul Emniyeti nce kullanýlan VADÝ programýna kaydedildiði halde, sadece bu raporun kaydedilmediði belirlendi. Yine 65 rapora not düþülmediði halde sadece bu raporda Komiser Altunbulak ve Amir Ýbrahim Pala tarafýndan Osman Hayal in yerini tespit etmeye çalýþalým, Yasin in geliþiyle ilgili duyarlý olalým notu yazýldýðý, Ýstihbarat Þube Müdürü Güler in de imza attýðý ifade edildi. Ayrýca, Altunbulak ýn Sorguladým dediði halde Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý nýn LOG kayýtlarýnda 20 Þubat 2006 da Hrant Dink, Yasin Hayal ve Osman Hayal isimleriyle bir çalýþma yapýlmadýðý, Telefon Detay Kayýt Sistemi nde Osman ve Yasin Hayal ýn cep telefonlarýnýn sorgulanmadýðý belirtildi. Bu veriler ýþýðýnda Altunbulak, Pala, Tekin ve Özcan ýn soruþturulmasýna olur verildi. özellikler taþýyan, iki ayakla dik yürüme becerisine sahip. Güney Afrika nýn Witwatersrand Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi ve Ýnsan Evrimi Enstitüsü araþtýrmacýlarýndan Lee Berger yönetimindeki bir ekipçe bulunan fosiller, türe ait neredeyse tam bir iskelet oluþturuyor. Berger, keþfin önemini Bu fosiller bize insan evriminin yen bir bölümüne olaðanüstü ayrýntýlý bir bakýþ saðlýyor ve hominidlerin aðaca baðlý bir yaþamdan, toprak üzerinde yaþama kararlý bir geçiþ yaptýðý o kritik döneme bir pencere açýyor sözleriyle Ýkinci suçlama baþlýðýnda ise; Trabzon dan gelen ihbar doðrultusunda, Dink ýn koruma altýna alýnmasý yönünde istihbarat gereklerini yerine getirmedikleri iddiasýyla Altunbulak, Pala nýn yaný sýra C2 Kýsým Amiri Baþkomiser Ýbrahim Þevki Eldivan için de soruþturma izni verildi. Evrak, Ýstanbul Baþsavcýlýðý na gönderildi. Ancak þüpheli polislerin Ýdare Mahkemesi ne itiraz etmesi bekleniyor. Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu (BTK); Dink cinayetinde ihmalleri bulunduðu iddiasýyla Trabzon, Ýstanbul ve Ankara da görevli polis ve jandarmalarla ilgili 19 Temmuz 2007 de soruþturma baþlatmýþtý. Üç müfettiþin 2 Ekim 2008 de bitirdiði raporda, aralarýnda eski Emniyet Ýstihbarat Daire Baþkaný Ramazan Akyürek in de bulunduðu Trabzon ve Ankara da görevli 19 polis hakkýnda ön inceleme yapýlmasýný karara baðlarken, Ýstanbul u kusursuz buldu. Bu doðrultuda ön inceleme baþlatan Ýçiþleri Bakanlýðý, 9 Kasým 2009 da, polislere iþlem yapýlmasýna gerek görmedi. Fakat bu arada, BTK nýn kusursuz bulduðu Ýstanbul u da incelemeye koyuldu. Bunun üzerine BTK, Ýçiþleri ni ön inceleme deðil, araþtýrma yapmakla, dolayýsýyla yetkisini aþmakla suçladý. Radikal dile getiriyor.

8 Çözüm; TEKEL gibi Bir Kurumu Yeniden Oluþturmak. Türkiye tütün ve tütüncülüðü artýk çok uluslu þirketlerin elindedir ve bu þirketler kriminal örgütlerdir. ABD de de Clinton döneminde sigara þirketleri haklarýnda kanser nedeniyle açýlmýþ davalarý ve bu davalarda haklarýnda verilmiþ olan milyonlarca dolarlýk cezalarýn engellenmesi için hükümete baþvurmuþlardýr. Ýstekleri 375 milyar dolarlýk tazminatý ödenmesi ve gizli arþivlerinin kamuoyuna açýlmasý koþuluyla kabul edilmiþtir. Ýnternetten artýk bu arþivlere girilebilmekte, þirketlerin insanlýða karþý iþlediði suçlarý izlenebilmektedir. Türkiye pazarýna girmek için hükümetlere verdikleri rüþvetler, TEKEL in yaðmalanmasý için kimleri ve nasýl satýn aldýklarý bu belgelerin içindedir.(13) Dev sigara þirketlerinin kârlarýný artýrmak için insanlýðý hiçe sayan yöntemleri karþýsýnda yýllarý arasýnda George Bush ve Bill Clinton dönemlerinde FDA (Gýda ve Ýlaç Kurumu) Baþkanlýðý yapan David A. Kessler, mali gücü çok yüksek olan ve parlamento üzerinde büyük etkisi olan sigara þirketlerinin kamulaþtýrýlmasýný ve sigara iþinin serbest ticarete konu olmaktan çýkartýlmasýný, çok sýký düzenlemelerle denetlenmesini önermek zorunda kalmýþtýr. Eðer bunlar yapýlamazsa sigara salgýnýnýn önlenmesinin mümkün olamayacaðýný söylemiþtir. Kessler demektedir ki: Tütün endüstrisinin gücüyle ilgili algýlarým, bana, sigara sorununun çözümü için, bu endüstrinin sigara satýþlarýndan para kazanmasýna izin verilmemesi gerektiðini gösterdi Amacýmýz insan eliyle yaratýlmýþ sigara salgýnýný önlemekse böyle bir endüstri varlýðýný sürdürmemelidir Meclis bu endüstri yerine kâr amacý gütmeyen ve sigara imalat ve satýþýný çok sýký düzenlemeler altýnda yapacak kamu kuruluþu oluþturulmalýdýr. (14) Ne yazýk ki, hükümet Kessler in bu sözleri söylediði tarihten sonra TEKEL i özelleþtirdi. Tütün ve tütüncülüðümüzü kâr hýrsýyla insanlýða karþý iþlediði suçlardan sabýkalý þirketlere teslim etti. Hükümet sigara yasaklarýyla ve yüksek vergilerle, sigara salgýnýný engelleyebileceðini sanýyor. Hem tarihsel deneyimlerin gösterdiði, hem de þirketlerin kârlarýný artýrmak temelindeki politikalarý, sorunun bu yöntemlerle çözülemeyeceðini gösteriyor. Yapýlmasý gerekenler açýk ve nettir. Tütün ve tütüncülüðümüzü tekrar organize ederek sigara þirketlerini devre dýþý býrakmak ve TEKEL gibi bir kurumu yeniden oluþturmaktýr. Her yýl daha fazla insanýmýzý, küresel sigara þirketlerine kurban etmekten kurtaracak yol budur. Tütün üreticilerinin Örgütü: Tütün-Sen 24 Ocak 1980 de IMF uyum programýyla baþlayan tarýmdaki deðiþim süreci 1999 yýlý sonunda IMF ile imzalanan Stand-by antlaþmasý ve 2001 yýlýnda Dünya Bankasý ile imzalanan Tarým Reformu Uygulama Projesi ile devam etti. IMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nün bitmeyen isteklerinin hepsi de benzerdi. Tarýmsal yapýnýn daðýtýlmasýný, çiftçilere saðlanan desteklerin ve sübvansiyonlarýn kaldýrýlmasýný, tarýmsal kitlerin özelleþtirilmesini, tarýmýn þirketleþtirilmesini istiyorlardý. Bu politikalarýn parçasý olarak Tütün Yasasý gündeme getirildi. Tütün Üreticileri Tütün Yasasý nýn kendilerinin sonu olacaðýný hissediyorlardý. Onun için yasa çýkmadan önce 15 Eylül 2001 tarihinde Akhisar da bir araya geldiler. Türkiye Tütün Üreticileri Kurultayý ný yaparak Tütün Yasasý ný tartýþtýlar. Artýk yaþanarak görülmüþ olan sonuçlarý o günden söylediler. Kurultaydan çýkan sonuç bildirgesi, kurultayda seçilen heyetle Ankara ya taþýndý. Mecliste bulunan, bulunmayan bütün partiler dolaþýldý, milletvekilleriyle konuþuldu ve kurultayýn sonuçlarý sunularak yasanýn çýkarýlmamasý gerektiði anlatýldý. Ýlgili sendika, meslek kuruluþlarý ve derneklerden destek istendi. Ne yazýk ki, çiftçilerin dediklerini duymayan DSP-MHP-ANAP hükümeti Cumhurbaþkanýnýn vetosuna raðmen yasayý çýkardý. Yasa sonrasý TEKEL in olmadýðý bir piyasada tütün ürecileri þirketlerle baþ baþa kalmýþlar devletin garantör rolü bile üstlenmediði sözleþmeli üretime mahkum edilmiþlerdi. Küresel dev þirketlerin karþýsýnda örgütlü olmak üreticilerin tek çaresiydi ve üreticiler 15 Nisan 2003 tarihinde Tütün Üreticileri Sendikasý ný (Tütün-SEN) kurdular. Tütün-SEN köy köy dolaþarak tarýmda yaþanan deðiþimi, TEKEL in özelleþtirilmemesi gerektiðini anlattý. Toplantýlar düzenledi, düzenlenmiþ toplantýlara katýldý. Binlerce bildiri daðýttý. Tütün Raporu hazýrlayarak TAPDK ye, siyasi partilere ve ilgili kurumlara sundu. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu (Çiftçi-SEN) üyesi diðer üretici sendikalarýyla beraber gidip üreticilerin sorunlarýný anlattý. Çalýþma Bakanlýðýndan üreticilerin örgütlenmesi önündeki engellerin kaldýrýlmasý için üretici sendikalarýyla beraber talepte bulundu. TEKEL in özelleþtirilmesi kimin yararýna? baþlýklý broþürü hazýrlayarak ülkenin her yerinde daðýttý. 23 Mart 2006 tarihinde Kýrkaðaç ta Kýrkaðaç Tütün Satýþ Kooperatifiyle birlikte Tütün Mitingi düzenledi. Düzenlenmiþ mitinglere katýldý. Tütün Sözleþmelerinde tek fiyat uygulamasýna karþý çýktý, alýcý firmalara noter kanalýyla ihtarda bulundu. TAPDK ye konuyla ilgili baþvuruda bulundu Tütün-SEN bunlarýn benzeri birçok eylemi ve etkinliði gerçekleþtirdi. Üretici Sendikalarý Baský Altýnda. Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara Ýliþkin Uluslararasý Sözleþme, Medeni ve Siyasi Haklara Ýliþkin Uluslar arasý Sözleþme, Ýnsan Haklarýný ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleþmesi (Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesi), Yeni bir Avrupa Ýçin Paris Þartý, Avrupa Birliði Temel Haklar Þartý gibi onaylayarak Türkiye nin taraf olduðu uluslararasý sözleþmeler dayanak yapýlarak, üretici sendikalarý kurulmuþtur. Anayasanýn 90. Maddesi ile Türkiye nin onayladýðý uluslar arasý insan haklarý sözleþmelerinin iç hukuka üstünlüðü kabul edilmiþtir. Ýç hukukta hüküm bulunmamasý veya varolan hükümlerin insan haklarý sözleþmeleri ile çeliþmesi durumunda insan haklarý sözleþmelerinin temel alýnmasý anayasal bir gerekliliktir. Türkiye nin imza koyduðu insan haklarý sözleþmeleri ise herkes için sendika hakký tanýmaktadýr. Anayasal haklarýný kullanarak kurulmuþ sendikalar hakkýnda iç hukuk düzenlemesi olmadýðý için kapatma davalarý açýlmaktadýr. Tütün-SEN hakkýnda bir dava yetmemiþ Ýzmir Valililiði tarafýndan ayný nedenle ikinci dava açýlmýþtýr. Aslýnda iç hukuk düzenlemesi yapýlmamýþ olsa dahi kapatma davalarýnýn açýlmamasý gerekir. Hükümet bilerek iç hukuk düzenlemesi yapmayarak, sendikalarý baský altýnda tutmaktadýr. Çiftçilerin örgütlenmesini engelleyerek, tarýmsal üretimin þirketlerin eline geçmesini kolaylaþtýrmaktadýr. Doðal olarak, Myanmar ve Swaziland ile birlikte Türkiye Uluslar arasý Çalýþma Örgütü nün (ÝLO) yýllýk konferanslarýnda sendikal haklar ve özgürlükler konusunda en kötü ülkeler listesine girmektedir. Hepsinden daha kötüsü ve acýsý aydýnlarýn, demokratlarýn, siyasi yapýlarýn ve hatta sendikal örgütlenmelerin vb.. çoðunluðunun dünya ve onun paralelinde Türkiye tarýmýnda yaþanan deðiþimi anlamamýþ olmalarý veya anlamak istememeleridir. Onlara göre de köylüler süreç içinde yok olmasý gereken kesimdir ve doðal akýþý içinde yok olmaktadýr. Sendika, çiftçiler için uygun bir örgütlenme modeli deðildir. Teorik gerekçeleri bulunarak anlatýlan düþüncelerin özü budur. Bu arada öðüt vermekte unutulmaz; örgütlenecekseniz kooperatifler kurun. Sendikalarýn ve kooperatiflerin ayrý ama birbirinin karþýtý örgütlenmeler olmadýðýný anlatmak yazýnýn konusu deðil. Sadece þunu söylemek yeterli, cumhuriyet dönemi boyunca çiftçilerin örgütlenmeleri hep devlet vesayeti altýnda kurulmuþtur, devlet tarýmdan çekilip çiftçileri þirketlerle karþý karþýya býrakýrken kendi vesayeti altýndaki örgütlenmelere dahi tahammül edememekte onlarý daðýtmaktadýr. Çiftçilerin ilk defa devletle olan baðlarý kopmakta, koparýlmaktadýr. Sendikalar çiftçilerin ilk baðýmsýz örgütlenme deneyimleridir. Yaprak iþleme müdürlüklerinden direniþ çadýrlarýna. TEKEL parça parça edilip yaðmalandý. Her parçasýnýn koparýlmasýnda yeterli bir direniþ örneði gösterilemedi den sonra hükümet olanlar tütün ve tütüncülüðümüzü küresel dev sigara þirketlerinin denetimine sokacak, TEKEL i yaðmalatacak kararlarý alarak rollerini oynarlarken, oyun bozulamadý. AKP hükümeti de diðerlerinin býraktýðý yerden þirketler lehine kararlar almaya devam etti; alkol bölümünü, sigara bölümünü, tuz iþletmelerini sattý, tütün fonunu kaldýrdý. TEKEL in yeni adýyla tta nýn son birimleri olan yaprak iþleme müdürlüklerini kapatýp, iþçileri 4/C kapsamýna alýp rolünü baþarýyla yerine getirmiþ olacaktý ki, oyun bozuldu. Ýþçiler direnmeye baþladý. AKP, belki de bunu her zaman ortaya çýkan, çýkabilecek olan küçük bir aksilik olarak düþündü. Ankara ya gelen iþçileri polis vasýtasýyla susturup evlerine göndereceðini hesap etti. Öyle olmadý, Kýzýlay meydanýndaki polis müdahalesi direniþi daha da yükseltti. Ýþçiler artýk ana haber bültenlerinin ilk sýrasýnda yer alýyorlardý. Oyun bozulmuþtu. Oyun öyle bir bozulmuþtu ki; sadece hükümetin sihiri bozulmamýþ, mevcut sendikal yapýlar da sorgulanmaya baþlanmýþtý. TEKEL iþçileri, nasýl örgütlenip Ankara ya geldiklerini çeþitli platformlarda anlattýlar. Bunlardan biri de Siyasal Bilgiler Fakültesindeydi. Ýþçiler, çeþitli þehirlerden otonom bir þekilde örgütlenerek Ankara yollarýna düþmüþlerdi. Çoðu zaman bu karar yetkili sendikanýn iþyeri temsilcilerine ve þubelerine raðmen alýnmýþtý. (15) Ýþçiler kendi geleceklerini, kendi yaþamlarýný ilgilendiren önemli bir konuda, kendi sendikalarýnýn hiyerarþisini, iþleyiþini aþan kararlarý almýþlar, direniþi baþlatmýþlardý. Ýþçilerin direniþi ölü topraðýný atýyor, umudu yeþertiyor. Konfederasyonlar yan yana gelip, ortak eylem kararlarý alabiliyorlar. Direniþ sürüyor. Þu anda bile, gelecek özelleþtirilmelere karþý yürütülecek mücadelelere yol göstericiliðiyle büyük bir kazaným. Yeni Özelleþtirmeler Geliyor. Ankara ya gelerek direnen Tekel iþçileri, Ankara ya gelmeden önceki Tekel iþçileri deðil, artýk. Yine Siyasal Bilgiler Fakültesi nde (SBF) kendi hikâyelerini anlatan iþçiler, daha önce fabrikanýn (TEKEL in b.n) ya da farklý þehirlerdeki iþletmeleri kapanýrken sessiz kalmalarýnýn, Þeker ve SEKA özelleþtirilmeleri sýrasýnda mücadeleye destek vermemelerinin ne demek olduðunu, þimdi daha iyi anladýklarýný söylediler. (15) Herhangi bir kurum özelleþtirilirken, özeleþtirmeye karþý mücadele tek baþýna kurumda yetkili olan sendikanýn öncülüðüne ve mücadelesine býrakýldýðýnda baþarý saðlanamadýðý artýk çok açýk. Diðer sendikalarýn ve özelleþtirme karþýtlarýnýn destek mesajlarý ve eylemleri de yetmiyor. Önce, özelleþtirmenin yapýldýðý yerdeki, özelleþtirilmeden etkilenecek olan yerel güçlerin mücadelesinin ortaklaþtýrmasý gerekiyor, giderek bu mücadeleye ülkedeki özelleþtirme karþýtlarýnýn eklemlenmesini saðlamak zorunlu hale geliyor. Örneðin, TEKEL in özelleþtirilmesinde TEKEL çalýþanlarýyla, tütün üreticilerinin ortak mücadelesinin saðlanamamasý, TEKEL in yok edilmesinin ayný zamanda insan saðlýðýný tehdit ettiðinin anlatýlarak halkýnda desteðinin alýnamamasý, yenilginin en büyük nedeni. Geç kalýnmýþ olsa dahi direnen tekel iþçileri özelleþtirmeler karþýsýnda izlenilmesi gereken yolu açýyor. Hükümet özelleþtirmelerde hýz kesmiyor. Baþbakan Devleti özel sektör gibi yöneteceklerini söylüyor. Sýrada olan þeker fabrikalarý ve ÇAYKUR özelleþtirmeleri karþýsýnda da o bölgedeki çay ve pancar üreticileriyle, fabrikalardaki iþçilerin mücadelesi ortaklaþtýrýlamazsa kazanma þansý yok. Örneðin, Çay Yasasý çýkarýlmaya, Çay üst Kurulu oluþturulmaya, çay borsasý oluþturulmaya çalýþýlýyor. Süreç, týpký tütün ve þekerdeki gibi geliþiyor. Eðer çaycýlýðýmýzýn küresel çay tekellerinin denetimine girmesi, ÇAYKUR un özelleþtirilmesi istenmiyorsa, mücadeleye baþlamanýn ve bölgedeki yerel inisiyatifi oluþturulmanýn zamanýdýr. Sýra ÇAYKUR un özelleþtirilmesine gelmeden Çay Yasasýnýn çýkarýlmasýna karþý ortak mücadele baþlatýlmalýdýr. Tütüncülüðümüzün ve TEKEL in yok ediliþ süreci bu duruma iliþkin ibretlik derslerle doludur. Üstelik burada da yetkili sendika yine Tek Gýda Ýþ tir ve üreticiler Çay üreticileri Sendikasý nda (Çay- SEN) örgütlüdür. Son söz olarak: Tütün ve tütüncülüðümüzün, haklarýnda dünyanýn çeþitli yerlerinde iþlediði suçlar nedeniyle davalar açýlmýþ, cezalar almýþ dev sigara þirketlerine teslim edilmesi geri dönülmez yaralar açacaktýr. Baðýmlýlýk yapýcý özelliði artýrýlmýþ sigaralarý ürettiði artýk kanýtlanmýþ þirketlerin faaliyetlerinden, sigara yasaklarýyla korunmak mümkün deðildir. Sigara üretimi ve ticareti yine kamunun denetimine geçmelidir. Bunun için þirketler devre dýþý býrakýlarak TEKEL gibi bir kurum yeniden oluþturulmadýr. Tütünden anlayan Tekel iþçileri de bu kurumda istihdam edilmelidir. *Tütün Üreticileri Sendikasý Genel Baþkaný Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu Genel Sekreteri 1.Metin Ünal Tütünün 75. Yýlý Tütün Eksperleri Derneði Bülteni. Eylül-Ekim Tütün ve Kültür, Detlef Bluhm, Dost Kitabevi Ulusal Tütün Tekeli Yeniden Kurulmalýdýr, Prof. Dr. Erol Sezer, Bilim ve Ütopya- 2006, Ekim 4. Ulusal Tütün Tekeli Yeniden Kurulmalýdýr, Prof. Dr. Erol Sezer, Bilim ve Ütopya- 2006, Ekim 5. Türkiye Tarýmýnda Kapitalizm ve Sýnýflar, Dr. Necdet Oral, Ziraat Mühendisleri Odasý Türk Tütünü Ve Sigara Sanayi Üzerine Oyunlar, Sinan Vargý, T. Maden Ýþ Eðitim Yayýnlarý Tekel in Özelleþtirilmesi Kimin Yararýna? Tütün Sen broþürü Tarladan Sofraya Tarým, Abdullah Aysu, Su Yayýnlarý Hürriyet Gazetesi, Merve Erdil haberi-2 Mayýs Yýllýk Tekel in kalan son birimi de Yok Ediliyor!, Tütün Eksperleri Derneði Basýn Bildirisi, 8 Aralýk 2009, 11.Tekel iþçisini sefalete sürükleyen zihniyet, Tütün Fonu nu kaldýrarak ülke tütüncülüðü, ekonomisi ve kamu saðlýðýna da zarar veriyor, Tütün Eksperleri Derneði Basýn Bildirisi, 31 Aralýk 2009, 12.Kriminal bir sektör olarak tütün endüstrisi, Cemil Ertem, Taraf Gazetesi, 29 Ocak Kriminal bir sektör olarak tütün endüstrisi, Cemil Ertem, Taraf Gazetesi, 29 Ocak Ulusal Tütün Tekeli Yeniden Kurulmalýdýr, Prof. Dr. Erol Sezer, Bilim ve Ütopya- 2006, Ekim 15.Þeker, Tekel ve Sendika, Yavuz Yýldýrým, 19 0cak 2010 Not: Bu yazý Tekel Ýþçilerinin Ankara da 75 günü aþkýn eylemleri sýrasýnda yazýlmýþtýr. Bitti

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı