Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE"

Transkript

1 Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken, 1 milyon 870 bin 325 kiþi iþsizlik ödeneði almaya hak kazandý. 8 yýllýk dönemde toplam 3 milyar 178 milyon 172 bin TL ödemede bulunuldu. Mart 2010 da ise iþsizlik ödeneðinden yararlanmak üzere 39 bin 112 kiþi ünitelere baþvuruda bulundu. Yýlýn üçüncü ayýnda 219 bin 745 kiþiye 75 milyon 426 bin TL ödeme yapýldý. Ýþsizlik Sigortasý Fonu içinde deðerlendirilen Ücret Garanti Fonu nun varlýðý 31 Mart tarihi itibariyle, ödemeler toplamý 36 milyon 940 bin TL düþüldükten sonra 114 milyon 491 bin TL olduðu belirlendi. Martta Ücret Garanti Fonu ndan 832 kiþiye toplam 1 milyon 409 bin TL ödeme yapýldý. Ocakta 929 kiþiye 1 milyon 548 bin TL, þubatta 980 kiþiye 1 milyon 736 bin TL ödeme yapýldýðý belirlenmiþti. 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 13. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nde (TGC) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerin verilmesinden önce deneyimli gazeteciler ile iletiþim fakültesi öðrencileri, Metin Göktepe nin anýsýna "Gazetecilik Nereye?" baþlýklý panelde bir araya geldi. Moderatörlüðünü Nail Güreli nin yaptýðý panelde, Umur Talu, Ragýp Duran ve Mustafa Kuleli, dünden bugüne gazeteciliðin geliþimi konusundaki görüþlerini öðrencilerle paylaþtý. Törende yazýlý haber ödülü, 14 Nisan 2009 da Zaman Gazetesi nde yayýmlanan "Silopi ye buðday satmaya gitti, kemikleri 14 yýl sonra Elazýð da bulundu" baþlýðýyla yayýmlanan haberle Melik Duvaklý ya verildi. Duvaklý, ödülünü TGC Baþkaný Orhan Erinç in elinden aldý. 3 DE 3 DE 8 DE Kayseri Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hasan Ali Kilci, Kayseri de ekmek fiyatlarýna zam yapýldýðýný belirterek, Pazartesi gününden itibaren ekmekler 65 kuruþtan satýlacak dedi. Kilci düzenlediði basýn toplantýsýnda, KTO Yönetim Kurulu olarak zam kararýnýn bir yýl önceden alýndýðýnýn altýný... 6 DA Hepimiz Gogol un Palto sundan çýktýk sözü, Batý edebiyatýnýn mihenk taþlarý olan Ýlyada ve Odysseia için de geçerlidir. Homeros un, Batý edebiyatýnýn tartýþmasýz klasikleri olan bu iki eseri, Dante ve Joyce gibi Avrupa edebiyatýnýn ünlü yazarlarýnýn eserlerini de doðurur. Çok katmanlý metinleriyle bu yazarlar, Homeros un anlam zenginliðini ortaya çýkarýrken kendi bakýþ açýlarýný da ortaya koyarlar. Alberto Manguel, Versus Yayýnlarý nýn Dünyayý Sarsan Kitaplar serisinden yayýmlanan Ýlyada ve Odysseia: Homeros adlý yapýtýnda, bu efsanevi þiirlerin Batý edebiyatýndaki metinlerarasý yolculuðuna odaklanýr. Homeros un yüzyýllýk yorumlarýný, dönemsel sýrayla okurlara aktararak yakýn okuma gerçekleþtiren Manguel, yapýtýný daha anlaþýlýr kýlmak için her iki eseri kýsaca anlatýr. 5 DE Ýnsanýn evriminin daha önce keþfedilmemiþ bir halkasýna ait fosiller bulunduðu belirtiliyor. Güney Afrika da yeni bulunan hominid türü, hem insansý maymunlarýn, hem de insanýn ilk atalarýnýn bazý özelliklerini taþýyor. 7 DE

2 2 12 Nisan 2010 Pazartesi 5 Nisan 2010 Pazartesi günü þehrimizde tiyatro gösterisi var (yani bu akþam ) 20 yýldýr tiyatro sanatýyla uðraþan bir grubu aðýrlayacak kentimiz. Ankara Ekin Tiyatrosu... Ekin Tiyatrosu ki Erol Kardeseci'leri, Bülent Yýldýran'larý, Ata ve Þafak'larý bir zamanlar kadrosunda bulundurmuþtur. Ankara'da tiyatro denince ilk akla gelen AST, ABT ve Ekin Tiyatrosu'dur. Ankara'da tiyatro nasýl izlenir tahmin edersiniz. Tiyatro izlemek isteyen kiþiler giderler giþeden biletlerini alýrlar oyunu isteyerek, zevkle izlerler. Bizim gibi taþra kentlerine gelen tiyatro ekipleri ise ancak turnelere çýktýlarsa izlenebilir. Ýþte EKÝN böylesi cefakar bir tiyatro topluluðu. Kendilerini yýllardan beri tanýrým. Sendikacýlýk dönemlerimde de birçok oyunlarýný Kýrþehir'de izleyicilerle buluþturdum. Her oyun sonrasý artýk pes dememe raðmen yine çektiklerimi unutup, kapý kapý dolaþýp bilet pazarlarým. Ama artýk pes diyorum. Gerçekten pes diyorum. Yaklaþýk iki ay önce beni arayýp yeni bir oyunla turneye çýkacaklarýný bildirdi Faruk arkadaþ. Yardýmcý olmamý istedi. Uygun olmadýðýmýzý ancak baþka bir kurumla anlaþmalarý için yardýmcý olabileceðimi belirttim. Ýlimizin ünlü türkü evlerinden Kafe Eylül ile anlaþma yapmalarýný saðladým. Bilet satýmý konusunda da yardýmcý olabileceðimi söyledim. O gün bu gündür iþlerimden arta kalan süremi tiyatroya ayýrdým. Ayrýca EKÝN Tiyatrosu'nun kardeþ kuruluþu Karýnca Çocuk Tiyatrosu'nun da çocuklara yönelik oyununun Ýlköðretim öðrencilerine gösterilebilmesi için Kültür Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðü ve ilköðretim okullarý arasýnda mekik dokudum. Günlerden Cuma, çocuk oyunu için ayrýlan 4 seansýn tamamý dolu derken, talepte bulunan okullarý kibarca geri çevirirken; iki okulumuzdan gelen eksik rezervasyon haberleriyle moraller bozuldu. Saða sola gitmenin de bir yararý olmadý, iki seansýmýz eksik seyirciyle oynayacak. 27 yýl yaptýðým eðitimcilikte kendi temsillerimizi yaratmanýn yanýnda, uzak köylerden bile kente öðrencilerimi tiyatroyla tanýþtýrmak için taþýdýðým günler olmuþtur. Ayaklarýna kadar gelen bir çocuk oyunu hem de Ankara Ekin imzalý bir oyunu ret eden eðitimci arkadaþlar lütfen bir daha düþünsünler. Emek, emeðe saygý, tiyatro, tiyatronun önemi, tiyatronun salonda izlenmesinin önemi ve adabý. Ýþ ve sýnav maratonu arasýnda boðulan eðitimci arkadaþlara da çok görmek istemiyorum ama Eðitim galiba inkýtalarý oynuyor Kapý kapý dolaþýp tiyatro bileti satmaya çalýþmak Kendimi penye, çorap, gömlek pazarlamacýlarý gibi hissettiriyor... Buna raðmen, inatla sürdürdüm çalýþmalarýmý. Ýnsanlarý bir zamanlar televizyonlarda gösterilen olacak o kadar tiyatro gösterilerinden koparmak ve salona çekmenin güçlüðünü bugün de çok güzel hareketler bunlar tiyatro gösterilerinden yaþýyoruz. Televizyonda tiyatro olur mu? Demek ki oluyormuþ. Ya da olduðunu sanýyoruz. Evlerimizde koltuk veya kanepelerimize kurulup sahne ve salonda geçen hareketleri izliyoruz ve tiyatro izlediðimizi sanýyoruz Tiyatro sanatýnýn toplum yaþamýndaki ehemmiyeti ne ki? Sanatsýz bir toplumun geleceði ne ki? Kültür Bakanlýðý destekli bir tiyatro ekibinden salon ve salon temizlik parasý talep edilmesi ne ki? Gözünüz aydýn olsun tiyatrolarýn ruhuna hep birlikte bir Fatiha okuyalým. Tiyatrolarý el birliði ile yok ediyoruz. Ancak Ankara Ekin Tiyatrosu'nun HECCAV-Yahut Þair Eþref'in Esrarengiz Macerasý adlý iki perdelik tarihsel güldürüsünü izledikten sonraya da býrakabilirsiniz Eskiden bir kasabaya, ilçeye ya da küçük bir kente panayýr, cambaz, tiyatro ya da bir gösteri gelince kentin eþrafý, esnafý, aydýný, eðitimcisi, doktoru, belediye baþkaný, öðretmeni, saðlýkçýsý kaymakamý, valisi, aðýr ceza reisi, noteri, avukatlarý, daire amirleri ve müdürleri icap eder o gösteriye iþtirakten zevk alýrlardý. Þimdi referanslar deðiþti. Frekanslar karýþtý da, bir hatýrlatývereyim dedim, caným efendim... Gönül arzu eyler ki atanmýþýndan seçilmiþine bu oyunda; matinesinde ve suaresinde bir arada olalým Eðer bu davetime icap edilmezse bende bir daha zor karýþýrým tiyatro örgütlemeye... Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken, 1 milyon 870 bin 325 kiþi iþsizlik ödeneði almaya hak kazandý. 8 yýllýk dönemde toplam 3 milyar 178 milyon 172 bin TL ödemede bulunuldu. Mart 2010 da ise iþsizlik ödeneðinden yararlanmak üzere 39 bin 112 kiþi ünitelere baþvuruda bulundu. Yýlýn üçüncü ayýnda 219 bin 745 kiþiye 75 milyon 426 bin TL ödeme yapýldý. Ýþsizlik Sigortasý Fonu içinde deðerlendirilen Ücret Garanti Fonu nun varlýðý 31 Mart tarihi itibariyle, ödemeler toplamý 36 milyon 940 bin TL düþüldükten sonra 114 milyon 491 bin TL olduðu belirlendi. Martta Ücret Garanti Fonu ndan 832 kiþiye toplam 1 milyon 409 bin TL ödeme yapýldý. Ocakta 929 kiþiye 1 milyon 548 bin TL, þubatta 980 kiþiye 1 milyon 736 bin TL ödeme yapýldýðý belirlenmiþti. Ýlk çeyrekte toplam kiþiye 4 milyon 694 bin TL lik ödemede bulunuldu. Martta 23 bin 514 kiþiye 6 milyon 131 bin TL kýsa çalýþma ödeneði verilirken, ocak-mart döneminde toplam 24 milyon 706 bin TL lik ödeme yapýldýðý görüldü un tamamýnda 162 milyon 506 bin TL lik ödeme Haber:Aysel Kýlýç Elektrik Piyasasý Kanunu Tasarýsý na göre yýlda 500 milyon TL yi ulaþan sokak aydýnlatmalarýnýn faturasý artýk halkýn sýrtýna bindirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan tasarýda yapýlan deðiþikliðe göre, bugüne kadar Hazine Müsteþarlýðý ve belediyeler tarafýndan ödenen sokak aydýnlatmalarýnýn bakýmý ve elektrik faturalarýndan, artýk elektrik daðýtým þirketleri sorumlu olacak. Þirketler de bu bedeli daðýtým tarifesi kapsamýnda tüketicinin faturasýna yansýtacak. Böylece, sokaklar yurttaþýn cebinden çýkacak para ile aydýnlatýlacak. yapýlýrken, ocakta 10 milyon 277 bin TL, þubatta 8 milyon TL lik kýsa çalýþma ödeneði verilmiþti. ANKA Ýþsizlik Fonu nda 43 milyar TL birikti 31 MART 2010 itibariyle, Ýþsizlik Fonu ndaki giriþlerin toplamý 17 milyar 14 milyon TL iþçi ve iþveren primi, 5 milyar 754 milyon TL devlet katkýsý, 15 milyon 622 bin TL idari para cezasý, 377 milyon 17 bin TL gecikme zammý, 202 bin TL diðer gelirler, 137 milyon 101 bin TL iade giriþi, 30 milyar 584 EMO: Halka Çifte Vergilendirme Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Cengiz Göltaþ, AKP bu uygulama ile yurttaþý daha fazla maðdur edecek dedi de yürürlüðe konulan Elektrik Piyasasý Kanunu nun geçici 17. maddesine iþaret eden Göltaþ, þunlarý söyledi: Söz konusu maddeye göre, cadde ve sokak aydýnlatýlmasý ve gerekli ölçüm sistemlerinin iþletilmesi, 2015 e kadar Hazine ve Belediyeler tarafýndan karþýlanýyordu. Belediyeler sokak aydýnlatýlmasý için ödeyecekleri bedellere kaynak yaratmak için elektrik faturalarýna Belediye Tüketim Vergisi milyon TL faiz geliri olmak üzere toplam 53 milyar 883 milyon TL olarak gerçekleþti. Ýþsizlik Sigortasý Fonu toplam varlýðý, çýkýþlar toplamý 10 milyar 511 milyon TL düþüldükten sonra 43 milyar 371 milyon TL olduðu belirlendi. 31 Mart itibariyle faiz gelirlerinden 1 milyar 413 milyon 890 bin TL stopaj ödendi. Ýþsizlik Sigortasý Fonu giderlerinin 6 milyar 11 milyon 988 bin TL si GAP kapsamýnda Hazine Müsteþarlýðý hesaplarýna aktarýldý. adý altýnda yüzde 5 lik bir vergi talebi bulunduruyordu. Belediyelere, elektrik faturalarý üzerinden aktarýlan bu kaynak, sokak aydýnlatýlmasýna iliþkin ödemelerde kullanýlýyordu. Yani yurttaþlarýn faturasý üzerinden belediyelere aktarým yapýlýyordu. Ancak tasarýda yapýlan yeni deðiþiklik ile sokak aydýnlatýlma bedeli direkt elektrik faturalarýna yansýtýlacak. Bu uygulama çifte vergilendirmeye neden olacak, yurttaþýn cebinden iki defa para çýkacak. Hizmetsiz Vergi Ödetilecek Sokak aydýnlatýlmalarýnýn Türkiye de bölgelere göre farklýlýk gösterdiðine dikkat çeken EMO Baþkaný Göltaþ, baþlatýlacak yeni uygulamanýn sakýncalarýný þöyle açýkladý: Geliþmiþ kentlerde sokak aydýnlatýlmalarý, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesine göre çok daha fazla. Söz konusu bölgelerde kalan kentlerin sokak aydýnlatýlmalarý konusunda ciddi eksiklikler var. Sokak aydýnlatýlmalarý bakým ve onarýmýnda ülkenin her tarafýnda bir eþitlik saðlanmadan böylesi bir vergilendirmeye gidilir ise büyük adaletsizlikler yaþanacaktýr. Küçük kentlerde zor koþullarda yaþayan yurttaþlar, yararlanamadýklarý hizmet için bedel ödeyecektir dedi. AKP hükümetinin uygulamalarla yurttaþý daha fazla maðdur ettiðini söyleyen Göltaþ, konunun takipçisi olacaklarýný ve bakanlýðýn hazýrlattýðý tasarýya karþý dava açacaklarýný belirtti.

3 Sevgili okurlarým, Sizlere yine bir efsane yazacaðým. Televizyonda Kuþlar diye bir filim izlemiþtim. Yýllar önce Ninemin bana anlattýðý masala çok benziyordu. Ninemin masalýný yaþatmak için sizlere yazýyorum. Çok eskilerde bir padiþah varmýþ. Dünya güzeli bir de kýzý. Her gün nedimeleri ile gül bahçesinde gezer, salýncaðýna binip sallanýr, elindeki oyalý mendili ile terini silermiþ.. Güllerin arasýnda gezerken bir rüzgar çýkýp mendilini elinden alýp uçurmuþ. Mendil bir gül aðacýnýn üstüne takýlýp kalmýþ. Gül aðacýnda beyaz güvercin peydah olmuþ. Mendili ibiði ile almýþ o anda ayýn on beþi gibi bir delikanlý olmuþ. Güzel kýzýn mendilini öpmüþ koklamýþ Kokun bu kadar güzel, kim bilir? Kendin ne kadar güzelsin deyip mendili koynuna koyup tekrar güvercin olup uçmuþ. Uçarken de inþallah seni dünya gözü ile görürüm demiþ. Olanlarý izleyen ve oðlaný gören padiþahýn kýzý bu delikanlýya âþýk oluvermiþ. Günler aylar geçmiþ, bahçede dolaþýp durmuþ günlerce. Güvercin delikanlýsýný bir daha görememiþ. Üzüntüsünden hasta sevdasýndan olmuþ. Bir gün aklýna bir fikir gelmiþ. Padiþah babasýna Babacýðým bana çok güzel bir hamam yaptýr. Ben oraya gelen insanlarýn dertlerini dinler, zamanýmý geçiririm. Herkes para yerine dertlerini anlatsýn yeter demiþ. Hamam yapýlmýþ, yýkanan kimse kýzýn odasýna gidiyormuþ. O þehirde çok fakir bir ana kýz yaþarmýþ. Kýz her gün su ihtiyaçlarýný pýnardan getirerek karþýlarmýþ. Bir Cuma akþamý pýnara gittiðinde bir sürü atlý, katýrlý, develi kervan gelmiþ. Bir kaç tane de acayip kýlýklý adamlar varmýþ. Hayvanlarýný suladýktan sonra geldikleri yoldan gitmeðe baþlamýþlar. Bu fakir kýzda bunlarý merak etmiþ. Peþlerine düþmüþ. Gide gide bir daðýn eteðine varmýþlar. Dað ikiye ayrýlýp bunlara yol vermiþ. Bu kýzda onlarla daðýn içine girmiþ. Kendine saklanacak bir yer bulmuþ. Sabah olmuþ etrafýna bakýnmýþ. Koskoca bir havuz. Tertemiz su ile dolu imiþ. Biraz sonra gökyüzünden yüzlerce güvercin inmiþ. Havuzun kenarýna konmuþlar. Kimi erkek kimi kýz olmuþlar. Havuzda þakalaþýp yýkanmýþlar, tekrar kuþ olup uçup uçup gitmiþler. Bir az sonra iki beyaz güvercin daha gelmiþ biri erkek biri kýz olmuþ, ikisi de birbiri ile niþanlý imiþ. Onlarda havuzda yýkanmýþlar, aralarýnda bir þeyler konuþmuþlar. Kýz güvercin olup uçup gitmiþ. Oðlan havuzun kenarýna oturup koynundan padiþahýn kýzýnýn mendilini çýkarmýþ öpmüþ, koklamýþ seni dünya gözü ile bir daha görebilirliyim demiþ ve tekrar oda güvercin olup uçup gitmiþ. Fakir kýz bunlarý görmüþ. Cuma akþamý gelmiþ. Kervan her cuma akþamý dýþarý çýkarmýþ. Kýzda kervanýn arkasýna takýlýp dýþarý çýkýp eve gelmiþ. Annesi kýza çok kýzmýþ Nerelerdeydin þimdiye kadar? demiþ. Devam Edecek Zeynep Kuray Sivil Demokratik Anayasa Platformu nun sivil, eþitlikçi, demokratik, çoðulcu anayasa talebiyle Ýstanbul Kadýköy de düzenlediði mitinge polis saldýrdý. Gazdan etkilenen çok sayýda kiþi fenalýk geçirdi. Anayasanýn parçalý deðil köklü deðiþimi için 200 e yakýn aydýnýn imzasýyla kurulan Sivil Demokratik Anayasa Platformu nun çaðrýsýyla düzenlenen miting için binlerce kiþi Kadýköy Tepe Nautilus önünde buluþtu. Kitle, tutuklu çocuklar serbest býrakýlsýn, darbeci generaller yargýlansýn, demokratik anayasa, 12 Eylül yasalarý çöpe, Susma haykýr halklar kardeþtir sloganlarý eþliðinde Kadýköy Meydaný na yürüdü. Yürüyüþe KESK, BDP, ESP, SDP, EMEP, KÖZ, 70 Milyon Adým Koalisyonu, Demokrasi Ýçin Birlik Hareketi, EHP nin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda siyasi parti, demokratik kitle örgütü, sendika ve meslek örgütü katýldý. Ayrýca Ýstanbul da direniþte olan TEKEL, ÝSKÝ, Samatya, Ýtfaiye, Marmaray, Sinter Metal, Esenyurt Belediye, Atýk Kaðýt, ATV-Sabah iþçileri tarafýndan kurulan Direniþteki Ýþçiler Platformu da Birleþe birleþe kazanacaðýz pankartýyla mitingde yerini aldý. Gruplarýn tamamýnýn alanda toplanmasýnýn ardýndan kitle, Kadýköy Ýskele Meydaný na yürüyüþe geçti. Meydana gelindiðinde, arama noktasýnda yaþanan bir gerginliðin ardýndan polis, binlerce kiþinin katýldýðý mitingde gaz bombasý kullandý. Polisin attýðý gaz bombalarý kitlenin ortasýna düþtü. Çok sayýda kiþi, gaz bombalarýndan etkilenerek fenalýk geçirirken, kapatýlan DTP Eþbaþkaný Ahmet Türk, DTP eski milletvekili Aysel Tuðluk ve BDP Milletvekili Sabahat Tuncel de gazdan etkilendi. Kitle, polise barikatlerý ÝSTANBUL Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nde (TGC) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerin verilmesinden önce deneyimli gazeteciler ile iletiþim fakültesi öðrencileri, Metin Göktepe nin anýsýna "Gazetecilik Nereye?" baþlýklý panelde bir araya geldi. Moderatörlüðünü Nail Güreli nin yaptýðý panelde, Umur Talu, Ragýp Duran ve Mustafa Kuleli, dünden bugüne gazeteciliðin geliþimi konusundaki görüþlerini öðrencilerle paylaþtý. Törende yazýlý haber ödülü, 14 Nisan 2009 da Zaman Gazetesi nde yayýmlanan "Silopi ye buðday satmaya gitti, kemikleri 14 yýl sonra Elazýð da bulundu" baþlýðýyla yayýmlanan haberle Melik Duvaklý ya verildi. Duvaklý, ödülünü TGC Baþkaný Orhan Erinç in elinden aldý. Yazýlý haber dalýnda jüri özel ödülü, 1 Aralýk 2009 da Radikal Gazetesi nde yayýmlanan "Gel de çýk iþin içinden" yýkarak ve taþ atarak yanýt verirken, aydýn ve sanatçýlarýn bulunduðu protokol olaylarýn sürmesi üzerine miting alanýný terk etti. 12 Eylül Ýdamlarla Yükseldi Mitingde tertip komitesi adýna söz alan ÝHD üyesi Av. Abdülbaki Boða Türkiye de halklarýn üzerinden silindir gibi geçen 12 Eylül 1982 Askeri Faþist Anayasasýnýn deðiþtirilmesi için bir araya geldiklerini söyledi. Artýk bu faþist anayasadan tümüyle kurtulmak istediklerini belirten Boða, þunlarý kaydetti: Baþta Kürt Halký olmak üzerine, bütün haklarýn dil ve kültürleri serbest geliþtirilmesi için düzenleme yapýlmalarý ve güvence altýna alýnmalý. Herkesin anadilinde eðitim saðlanmalýdýr. Seçim sistemi demokratikleþmesi ve anayasala güvenceye alýnmalýdýr. Parti kapatmalarý yasaklanmalýdýr. Ýþçiler ve emekçilerin Sendikal haklar güvence altýna alýnmalýdýr. Kadýnlarýn baský alan toplumsal cinsiyetçi düzenlemelerde derhal kurtarýlmalýdýr. Boða polisin gazlý saldýrýsýyla demokrasi mücadelesinden yýlmayacaklarýný sözlerine ekledi. baþlýklý haberle Ýsmail Saymaz a verildi. Görüntülü haber ödülünü NTV de 2 Aralýk ta yayýmlanan "Mahmur mülteci kampý: Geri dönüþler sürecek mi?" baþlýklý haberiyle Mete Çubukçu aldý. Bu dalda jüri özel ödülü, CNN Türk belgesel bölümünde çalýþan Günel Cantak a, "Duvar" adlý belgeseliyle verildi. Fotoðraf ödülünü, "Bilge Köyü katliamý" ve "Polisin IMF þaþkýnlýðý" adlý fotoðraflarýyla Habertürk Gazetesi Muhabiri Sedat Suna, bu dalda jüri özel ödülünü ise Tekel iþçilerine Abdi Ýpekçi Parký nda polis müdahalesini görüntüleyen "Göz yaþartan direniþ" baþlýklý seri fotoðraflarýyla Hürriyet Daily News ten Selahattin Sönmez aldý. Yerel gazetecilik ödülü ise Ardahan da dayanýklý olmadýðý gerekçesiyle boþaltýlan 23 Þubat Ýlköðretim Okulu nun daha sonra Halk Eðitim Merkezi olmasýný konu alan "Güle oynaya çürük binaya" baþlýklý haberiyle Fakir Yýlmaz a verildi. (aa) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 GÖRÜÞLER MMO YÖNETÝM KURULU BAÞKANI EMÝN KORAMAZ: Yatýrýmý ve üretimi dýþlamak sürekli kriz üreten bir yapýyý doðurur TMMOB Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Makina, Endüstri, Ýþletme, Sanayi, Uçak, Havacýlýk, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim Mühendisliði öðrenimi almýþ mühendisleri kapsayan kamu kurumu niteliðinde bir meslek kuruluþu yýlýndan bu yana faaliyet gösteren MMO, hazýrladýðý projeler ve raporlar ile ülke kamu yararýný gözeterek doðal kaynaklarýnýn iþletilmesini, üretimin arttýrýlmasýný, yurt sanayinin ulusal çýkarlara uygun yönde geliþmesini hedefliyor. Önümüzdeki hafta sonu (10-11 Nisan) 43. Genel Kurulu toplanacak olan MMO Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz ile kriz, ülke ekonomisi, sanayi ve mühendislikte son duruma iliþkin bir söyleþi yaptýk. Koramaz a göre üretimi, yatýrýmý dýþlayan ve finansallaþmanýn esiri olan ülke politikalarý aþýrý kýrýlgan, sürekli kriz üreten bir yapýyý doðurdu. Türkiye nin bugün yüz yüze olduðu gerçeklerin, istihdam özürlü büyüme, yanlýþ sanayi ve tarým politikalarý ile büyük baðý vardýr diyen Koramaz, çalýþma yaþamýndaki kuralsýzlaþmanýn bir an önce son bulmasý gerektiðini de belirtti.»en güncel olandan, küresel ekonomik krizden bahsederek baþlayalým. Türkiye bu krize herhalde birden girmedi. Bu krizin altyapýsý nasýl oluþtu? Aslýnda kriz veya bunalým öðeleri yapýsaldýr. Bunalým faktörleri, dünyada ve Türkiye de, 2008 öncesinde, kapitalizme yapýsal bir form içinde birikmeye baþlamýþtýr. Bu bunalým azalan kâr oranlarý, aþýrý tüketimi koþullayan üretim fazlalarý gibi yapýsal sorun ve ekonomik döngüler ile þýmarýk bir þekilde uygulanan tam serbestleþme, finansallaþma politikalarýnýn açýk bir sonucudur lerden beri kapitalizm, sermayesinden çok krediye dayanmýþtýr. Eskiden sermayeye dayanan düzen, daha çok krediye, salt finansal mekanizmalar ve hareketlere dayandý. Kýsaca kapitalizmin son yýllýk döneminin uygulamalarý, bütün özellikleri, sektörel ve finansal yapý özellikleriyle yalnýzca yeni liberal dönemin deðil, yýllýk bir modelin sona eriþini göstermiþtir. Yaþadýðýmýz bunun bunalýmýdýr. Emperyalizm, 1980 ler ve özellikle sosyalist ülkelerin çözülüþünden sonra egemenliðini tüm yeryüzüne yayarak dünyayý neoliberal temellerde yeniden biçimlendirmeye çalýþtý. Her ne kadar 2008 Ekim inde patlayan büyük kriz kapitalizm ve onun yeni liberal politikalarýnýn sorgulanmasýna yol açmýþ olsa da Türkiye nin özellikle son 30 yýlýnýn bu açýdan titizlikle sorgulanmasý gerekmektedir. Finansallaþmanýn Esiri Olduk»30 yýlý deðerlendirdiðimizde nasýl bir tablo ile karþýlaþýyoruz? Tüm dünyada serbestleþtirmeyle birlikte finansal sermayenin kýsa dönemli spekülatif nitelikli kararlarý ve çýkarlarýnýn sanayi politikalarýný belirlediði ve onun önüne geçtiði bir dönem, bir tür lale devri yaþanmýþtýr. Türkiye de 1980 sonrasý bütün iktidarlar ve 2002 den itibaren de AKP iktidarý üretim, yatýrým, planlama ve sanayileþmeyi dýþlayan, finansallaþma politikalarýnýn esiri olmuþtur. Ülkeye sürekli sýcak para giriþi ve aþýrý dýþ borçlanmaya dayalý politikalarla üretim, yatýrým zinciri boþlanmýþtýr. Yüksek cari açýk, yüksek dýþ borç ve süreklileþmiþ iþsizliðe dayalý, aþýrý kýrýlgan, sürekli kriz üreten bir yapý böylece oluþmuþtur. Genel çerçevesi ile böyle bir tablodan bahsedebiliriz. Türkiye ekonomisi krizlerle maluldür. 1980, 1988, 1994, 1999, 2001 birer krizdi de baþlayaný ise hem birikmiþ hem de kapitalizmi daha çok olarak, toplumu bu kez daha kapsamlý olarak etkilemiþtir. Küreselleþme sürecine uyum, yapýsal uyum, Avrupa Birliði ne uyum programlarý ile özellikle bizim gibi geri býraktýrýlmýþ ve geliþmekte olan ülkelerde devletlerin iþlevleri ve ulusal ekonomileri dünya ekonomisi denilen uluslararasý sermaye çýkarlarýnýn gereklerine uyarlanma yönünde bir hayli deðiþtirilmiþ durumdadýr. Liberalizasyon da denilen serbestleþtirme ekonomide baþat olgu oldu. Sonuçta bir tür, yeni bir toplumsal formasyonun ortaya çýktýðýný söylemek mümkündür. Bu yeni sözcüðünü çok abartmayalým ama eskiyeni geçiþkenliðinde kýsaca yeni bir devlet, yeni bir ekonomi, yeni bir sosyal güvenlik sistemi ve piyasa koþullanmalarý altýndaki yeni bir sosyal yaþam örgüsünden bahsetmek mümkündür. 24 Ocak kararlarý ve 12 Eylül faþizmi ile baþlayan bu süreçte çýkarýlan bütün temel yasal, anayasal deðiþiklikler hep bu yönde olmuþtur sonrasýnda Türkiye, yeni liberal bir deðiþim ve dönüþüm süreci yaþamýþtýr. Temel çerçevesi emperyalist merkezlerde ve IMF, Dünya Bankasý, OECD, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliði kanalýyla çizilen bu programlar uyarýnca ücretlerin azaltýlmasý, esnek üretim, emek piyasalarýnýn kuralsýzlaþtýrýlmasý ve güvencesiz istihdam modelinin yaygýnlaþtýrýlmasý söz konusudur.»sizce, krizin Türkiye deki etki gücünün sanayileþme tarzýyla olan ilgisi nedir? Þöyle ki sanayimiz on yýllardýr iktidarlara, dünya ve ülke konjonktürüne, IMF, Dünya Bankasý, Gümrük Birliði, Avrupa Birliði, Dünya Ticaret Örgütü tarafýndan belirlenen politikalara baðlý olarak fason üretime yönlendirilmiþtir. Sanayi üretiminin büyük oranda KOBÝ ölçeðine indirilmesi, üretim ve düþük teknolojili ihracatýn yapýsal olarak, yüzde 71,5 oranýnda ithal girdilere baðýmlý kýlýnmýþ olmasý söz konusudur. Gümrük vergileri, kotalar ve ithalattaki tüm kýsýtlamalarýn ortadan kaldýrýlmasý, kamu sanayi iþletmelerinin ve hizmetlerinin özelleþtirilmesi ve finans hareketlerinin serbest býrakýlmasý yoluyla doðrudan yabancý sermayeye yatýrým yani gel, al, sömür, götür olanaklarý saðlanmýþtýr. Burada sanayileþme stratejisi unsurlarý bulunmadýðýný özellikle belirtmek isterim. Nitekim sanayi sektörü, bugün hizmet ve tarýmdan sonra gelmekte ve yýllardýr sanayi istihdamý yüzde 20 yi ancak bulmaktadýr. Sanayinin ikinci plana itilerek hizmet ve finans sektörlerinin desteklenmesi sonucu imalat sanayi yatýrýmlarýnýn toplam yatýrýmlar içindeki payýnda ciddi düþüþler söz konusudur. Bu oran 1970 te yüzde 40, 1980 de yüzde 28,5 düzeyindeyken günümüzde yüzde 14 lere kadar gerilemiþtir den günümüze sanayide yatýrým yoðunluðunda ise yüzde 32 den 10 lara inen bir düþüþ söz konusudur. Böylesi bir sanayi politikasý doðal ki bunalým, iþsizlik ve yoksulluk üretecektir. Kriz denilen ekonomik sosyal bunalýmýn gerçek tezahür mecrasý buradadýr. Gerçek Ýþsizlik Yüzde 24»Þüphesiz bu bunalýmýn istihdama da yansýmalarý yoðun þekilde oldu. Son açýklanan iþsizlik rakamlarý için ne dersiniz? Devletin sosyal alandan çekilmesi; eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik alanlarýnýn piyasaya açýlmasý, daha önce bahsettiðim yapýsal uyum programlarýnýn ruhunu oluþturuyor. Kýsaca devlet sosyal iþlevini yitirirken emeði disipline edici, kýsýtlayýcý iþlevleri artýrýlmýþ; esnek üretim ve güvencesiz çalýþma biçimleri 2003 te çýkarýlan 4857 sayýlý yeni Ýþ Yasasý, 4/C vb. diðer uygulamalarla yaygýnlaþmýþtýr. Mevcut sanayi ve büyüme politikalarý istihdamý net bir þekilde dýþlamýþ, ucuz iþgücü sömürüsüne dayanmýþtýr. Bugün istihdamda sanayi sektörü, hizmet ve tarýmdan sonra gelmektedir. Son 40 yýlda istihdam tarým aðýrlýklý yapýdan hizmet aðýrlýklý yapýya dönüþmüþtür den 2009 a iþsizlik oraný resmi rakamla yüzde 8 den yüzde 14 e; gerçek iþsizlik ise iþ arama umudunu kaybettiði için iþ aramayanlarla birlikte yüzde 24 e yükselmiþtir. Yalnýzca son krizde iþten çýkarýlanlar toplam sanayi istihdamýnýn yüzde 20 sine ulaþmýþtýr. Herhangi bir sosyal güvencesi olmaksýzýn çalýþan kayýtdýþý iþgücü oraný yüzde 43,8 oranýndadýr. Türkiye nin bugün yüz yüze olduðu gerçeklerin, istihdam özürlü büyüme, yanlýþ sanayi ve tarým politikalarý ile büyük baðý vardýr. Sömürüden iþsizlik, yoksulluk, güvencesiz çalýþma biçimlerine dek TEKEL iþçilerinin dikkat çeken mücadelesi bu nedenle çok önemlidir. Yýllardýr bizlerin, TMMOB nin, mesleki demokratik kitle örgütleri ve toplumcu iktisatçýlarýn dile getirdiði gerçekler, artýk tek tek bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkmaktadýr.»mevcut durumun mühendislik açýsýndan da deðinilmesi gereken yanlarý olsa gerek. Çok sayýda mühendis de iþsiz kaldý. Ayný zamanda AKP nin yaptýðý bir düzenlemeyle yabancý mimar, mühendis ve þehir plancýlarýnýn akademik yeterliliklerini kanýtlamalarýna gerek kalmadan Türkiye de çalýþmasýna fýrsat veren bir düzenleme de yapýldý. Bunlarýn tümünü yan yana deðerlendirdiðimizde, mühendislik alaný açýsýndan nasýl bir tablo, nasýl bir çalýþma yaþamý görünüyor? Mühendislik açýsýndan durum hiç iç açýcý deðil. Dünya Ticaret Örgütü anlaþmalarýnýn altýna imza atan Türkiye, mühendislik hizmetlerini de yabancý sermayeye açmýþtýr. Bahsettiðiniz yabancý mühendislerin akademik yeterliliklerini bugüne kadarki uygulamanýn aksine kanýtlamaksýzýn Türkiye de hizmet vermelerine olanak tanýyan deðiþikliði iktidar gizlice yapmýþtýr. Dikkat edin, çok ilgisiz bir yasada, Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun a eklenen bir madde ile Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanunun 12. maddesi kamuoyunun dikkatlerini çekmeden deðiþtirildi. Diðer yandan Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme Kurulu, TMMOB un da içinde yer aldýðý meslek örgütleriyle ilgili zehir zemberek bir raporu Baþbakanlýða iletti. Fakat bizim tarihimiz, bu ve benzeri baskýlara karþý mücadelelerle doludur. Mühendislik sorunlarý ile ülke sanayisi ve ekonomisinin sorunlarýnýn iç içeliðinden hareketle ülkemiz, sanayi, halkýmýz ve meslek çýkarlarýmýz doðrultusundaki mücadeleden asla geri durmayacaðýz. Diðer yandan, gerçekte nitelikli iþgücü ile üretim teknolojisi birbirine baðýmlý olmakla birlikte ne yazýk ki bugünkü sanayi yapýlanmasý içinde, birçok alt sektörde üretim teknolojisi ve üretimin yapýsal örgütlenmesi, nitelikli iþgücü istihdamýna olanak vermiyor. Bu nedenle mühendis istihdamýndan yüksek katma deðerli üretime ve mühendislik sanayilerde ithalat baðýmlýlýðýna dek birçok sorun iç içedir. Eðitimli Genç Nüfus Ýþ Bulamýyor»Sanayide mühendis istihdamýnýn durumu nedir? Ýstihdam boyutuyla baktýðýmýzda, 2008 yýlý itibarýyla sanayi sektöründe çalýþan 4,4 milyon kiþinin ancak 304 bini yani yüzde 7 si yüksek öðrenimli; onun içindeki mühendis sayýsý ise 64 bin ile yüzde 21 oranýndadýr. Bu 4,4 milyon çalýþan içindeki mühendis oraný ise yüzde 1,45 oranýndadýr. Kýsaca mühendis istihdamý çok azdýr. Sanayi iþletmelerinin büyük bir bölümü olan KOBÝ lerin yüzde 46 sýnda yüksek eðitimli personel çalýþtýrýlmamaktadýr. Son 5 yýlda eðitimli iþgücü iþsizliðinde artýþ görülmektedir da eðitimli genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 28 e yükselmiþtir. Mühendislerin ekonomik durumu son on yýl içinde giderek bozulmuþ, ücret ve maaþlarýnda gerileme yaþanmýþtýr. Esnek istihdam, güvencesiz istihdam biçimleri mühendisleri de kapsamaktadýr. Diðer yandan Ýþ Güvenliði Mühendisliði, kamuda gerçekte benimsenmemekte, bütün çalýþma yaþamý ve sanayide, hizmet sektörlerinde çok önemli olan bu disiplin, teknik eleman ile eþitlenmekte ve iþçi saðlýðý, iþ saðlýðý ve güvenliði piyasaya açýlarak kuralsýzlaþtýrýlmaktadýr.»akp nin, deðindiðiniz Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme Kurulu raporu kanalýyla TMMOB üzerinde de bir baský iklimi yaratmaya çalýþtýðýný söyleyebiliriz. AKP demokratik açýlým yaptýðýndan söz ederken, aslýnda birçok baðýmsýz, toplumsal kurumun üzerinde vesayet de oluþturmaya çalýþýyor. Kendi alanýnýzdan hareketle, ülkeye yayýlan AKP tarzý demokratikleþmenin yansýmalarýndan söz edebilir misiniz? En özlü haliyle AKP, ABD çýkarlarý doðrultusunda devleti ve siyaseti de yeniden yapýlandýrýp tekelci otoriter bir düzen kurmayý amaçlýyor. TMMOB ise her tür antidemokratik yönelimle birlikte serbestleþtirmelere, özelleþtirmelere, taþýnmazlarýn satýþýndan yerel yönetimlerin talan ve ranta dayandýrýlmasýna karþý ciddi direnç göstermiþtir. Kýsaca AKP bu nedenle TMMOB ve diðer meslek örgütlerini hedef almýþtýr. Ancak Odamýz ve TMMOB, bu söyleþide deðindim bütün bu konularý birer mücadele, yerli üretim, planlama, kalkýnma, sanayileþme, istihdam ve toplumsal refah bütünlüðünde birer mücadele konusu olarak ele almaktadýr. Gerçek demokratikleþme bu mücadelenin ufkundadýr. AKP kendisi için demokrasi, yani egemenlik alaný oluþturma peþinde. Yoksa Kürt Açýlýmý ndan kýsa bir süre önce ya sev ya terk et der miydi? Yapýlmak istenen Anayasa deðiþiklikleri de özünde otoriter, liberal bir çerçevede belirlenmektedir. Bu arada oltalara takýlan kimi yemlerin, AKP nin antidemokratik karakterini ortadan kaldýramayacaðýný görmemiz gerek derim.

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı