Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE"

Transkript

1 Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken, 1 milyon 870 bin 325 kiþi iþsizlik ödeneði almaya hak kazandý. 8 yýllýk dönemde toplam 3 milyar 178 milyon 172 bin TL ödemede bulunuldu. Mart 2010 da ise iþsizlik ödeneðinden yararlanmak üzere 39 bin 112 kiþi ünitelere baþvuruda bulundu. Yýlýn üçüncü ayýnda 219 bin 745 kiþiye 75 milyon 426 bin TL ödeme yapýldý. Ýþsizlik Sigortasý Fonu içinde deðerlendirilen Ücret Garanti Fonu nun varlýðý 31 Mart tarihi itibariyle, ödemeler toplamý 36 milyon 940 bin TL düþüldükten sonra 114 milyon 491 bin TL olduðu belirlendi. Martta Ücret Garanti Fonu ndan 832 kiþiye toplam 1 milyon 409 bin TL ödeme yapýldý. Ocakta 929 kiþiye 1 milyon 548 bin TL, þubatta 980 kiþiye 1 milyon 736 bin TL ödeme yapýldýðý belirlenmiþti. 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 13. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nde (TGC) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerin verilmesinden önce deneyimli gazeteciler ile iletiþim fakültesi öðrencileri, Metin Göktepe nin anýsýna "Gazetecilik Nereye?" baþlýklý panelde bir araya geldi. Moderatörlüðünü Nail Güreli nin yaptýðý panelde, Umur Talu, Ragýp Duran ve Mustafa Kuleli, dünden bugüne gazeteciliðin geliþimi konusundaki görüþlerini öðrencilerle paylaþtý. Törende yazýlý haber ödülü, 14 Nisan 2009 da Zaman Gazetesi nde yayýmlanan "Silopi ye buðday satmaya gitti, kemikleri 14 yýl sonra Elazýð da bulundu" baþlýðýyla yayýmlanan haberle Melik Duvaklý ya verildi. Duvaklý, ödülünü TGC Baþkaný Orhan Erinç in elinden aldý. 3 DE 3 DE 8 DE Kayseri Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hasan Ali Kilci, Kayseri de ekmek fiyatlarýna zam yapýldýðýný belirterek, Pazartesi gününden itibaren ekmekler 65 kuruþtan satýlacak dedi. Kilci düzenlediði basýn toplantýsýnda, KTO Yönetim Kurulu olarak zam kararýnýn bir yýl önceden alýndýðýnýn altýný... 6 DA Hepimiz Gogol un Palto sundan çýktýk sözü, Batý edebiyatýnýn mihenk taþlarý olan Ýlyada ve Odysseia için de geçerlidir. Homeros un, Batý edebiyatýnýn tartýþmasýz klasikleri olan bu iki eseri, Dante ve Joyce gibi Avrupa edebiyatýnýn ünlü yazarlarýnýn eserlerini de doðurur. Çok katmanlý metinleriyle bu yazarlar, Homeros un anlam zenginliðini ortaya çýkarýrken kendi bakýþ açýlarýný da ortaya koyarlar. Alberto Manguel, Versus Yayýnlarý nýn Dünyayý Sarsan Kitaplar serisinden yayýmlanan Ýlyada ve Odysseia: Homeros adlý yapýtýnda, bu efsanevi þiirlerin Batý edebiyatýndaki metinlerarasý yolculuðuna odaklanýr. Homeros un yüzyýllýk yorumlarýný, dönemsel sýrayla okurlara aktararak yakýn okuma gerçekleþtiren Manguel, yapýtýný daha anlaþýlýr kýlmak için her iki eseri kýsaca anlatýr. 5 DE Ýnsanýn evriminin daha önce keþfedilmemiþ bir halkasýna ait fosiller bulunduðu belirtiliyor. Güney Afrika da yeni bulunan hominid türü, hem insansý maymunlarýn, hem de insanýn ilk atalarýnýn bazý özelliklerini taþýyor. 7 DE

2 2 12 Nisan 2010 Pazartesi 5 Nisan 2010 Pazartesi günü þehrimizde tiyatro gösterisi var (yani bu akþam ) 20 yýldýr tiyatro sanatýyla uðraþan bir grubu aðýrlayacak kentimiz. Ankara Ekin Tiyatrosu... Ekin Tiyatrosu ki Erol Kardeseci'leri, Bülent Yýldýran'larý, Ata ve Þafak'larý bir zamanlar kadrosunda bulundurmuþtur. Ankara'da tiyatro denince ilk akla gelen AST, ABT ve Ekin Tiyatrosu'dur. Ankara'da tiyatro nasýl izlenir tahmin edersiniz. Tiyatro izlemek isteyen kiþiler giderler giþeden biletlerini alýrlar oyunu isteyerek, zevkle izlerler. Bizim gibi taþra kentlerine gelen tiyatro ekipleri ise ancak turnelere çýktýlarsa izlenebilir. Ýþte EKÝN böylesi cefakar bir tiyatro topluluðu. Kendilerini yýllardan beri tanýrým. Sendikacýlýk dönemlerimde de birçok oyunlarýný Kýrþehir'de izleyicilerle buluþturdum. Her oyun sonrasý artýk pes dememe raðmen yine çektiklerimi unutup, kapý kapý dolaþýp bilet pazarlarým. Ama artýk pes diyorum. Gerçekten pes diyorum. Yaklaþýk iki ay önce beni arayýp yeni bir oyunla turneye çýkacaklarýný bildirdi Faruk arkadaþ. Yardýmcý olmamý istedi. Uygun olmadýðýmýzý ancak baþka bir kurumla anlaþmalarý için yardýmcý olabileceðimi belirttim. Ýlimizin ünlü türkü evlerinden Kafe Eylül ile anlaþma yapmalarýný saðladým. Bilet satýmý konusunda da yardýmcý olabileceðimi söyledim. O gün bu gündür iþlerimden arta kalan süremi tiyatroya ayýrdým. Ayrýca EKÝN Tiyatrosu'nun kardeþ kuruluþu Karýnca Çocuk Tiyatrosu'nun da çocuklara yönelik oyununun Ýlköðretim öðrencilerine gösterilebilmesi için Kültür Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðü ve ilköðretim okullarý arasýnda mekik dokudum. Günlerden Cuma, çocuk oyunu için ayrýlan 4 seansýn tamamý dolu derken, talepte bulunan okullarý kibarca geri çevirirken; iki okulumuzdan gelen eksik rezervasyon haberleriyle moraller bozuldu. Saða sola gitmenin de bir yararý olmadý, iki seansýmýz eksik seyirciyle oynayacak. 27 yýl yaptýðým eðitimcilikte kendi temsillerimizi yaratmanýn yanýnda, uzak köylerden bile kente öðrencilerimi tiyatroyla tanýþtýrmak için taþýdýðým günler olmuþtur. Ayaklarýna kadar gelen bir çocuk oyunu hem de Ankara Ekin imzalý bir oyunu ret eden eðitimci arkadaþlar lütfen bir daha düþünsünler. Emek, emeðe saygý, tiyatro, tiyatronun önemi, tiyatronun salonda izlenmesinin önemi ve adabý. Ýþ ve sýnav maratonu arasýnda boðulan eðitimci arkadaþlara da çok görmek istemiyorum ama Eðitim galiba inkýtalarý oynuyor Kapý kapý dolaþýp tiyatro bileti satmaya çalýþmak Kendimi penye, çorap, gömlek pazarlamacýlarý gibi hissettiriyor... Buna raðmen, inatla sürdürdüm çalýþmalarýmý. Ýnsanlarý bir zamanlar televizyonlarda gösterilen olacak o kadar tiyatro gösterilerinden koparmak ve salona çekmenin güçlüðünü bugün de çok güzel hareketler bunlar tiyatro gösterilerinden yaþýyoruz. Televizyonda tiyatro olur mu? Demek ki oluyormuþ. Ya da olduðunu sanýyoruz. Evlerimizde koltuk veya kanepelerimize kurulup sahne ve salonda geçen hareketleri izliyoruz ve tiyatro izlediðimizi sanýyoruz Tiyatro sanatýnýn toplum yaþamýndaki ehemmiyeti ne ki? Sanatsýz bir toplumun geleceði ne ki? Kültür Bakanlýðý destekli bir tiyatro ekibinden salon ve salon temizlik parasý talep edilmesi ne ki? Gözünüz aydýn olsun tiyatrolarýn ruhuna hep birlikte bir Fatiha okuyalým. Tiyatrolarý el birliði ile yok ediyoruz. Ancak Ankara Ekin Tiyatrosu'nun HECCAV-Yahut Þair Eþref'in Esrarengiz Macerasý adlý iki perdelik tarihsel güldürüsünü izledikten sonraya da býrakabilirsiniz Eskiden bir kasabaya, ilçeye ya da küçük bir kente panayýr, cambaz, tiyatro ya da bir gösteri gelince kentin eþrafý, esnafý, aydýný, eðitimcisi, doktoru, belediye baþkaný, öðretmeni, saðlýkçýsý kaymakamý, valisi, aðýr ceza reisi, noteri, avukatlarý, daire amirleri ve müdürleri icap eder o gösteriye iþtirakten zevk alýrlardý. Þimdi referanslar deðiþti. Frekanslar karýþtý da, bir hatýrlatývereyim dedim, caným efendim... Gönül arzu eyler ki atanmýþýndan seçilmiþine bu oyunda; matinesinde ve suaresinde bir arada olalým Eðer bu davetime icap edilmezse bende bir daha zor karýþýrým tiyatro örgütlemeye... Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken, 1 milyon 870 bin 325 kiþi iþsizlik ödeneði almaya hak kazandý. 8 yýllýk dönemde toplam 3 milyar 178 milyon 172 bin TL ödemede bulunuldu. Mart 2010 da ise iþsizlik ödeneðinden yararlanmak üzere 39 bin 112 kiþi ünitelere baþvuruda bulundu. Yýlýn üçüncü ayýnda 219 bin 745 kiþiye 75 milyon 426 bin TL ödeme yapýldý. Ýþsizlik Sigortasý Fonu içinde deðerlendirilen Ücret Garanti Fonu nun varlýðý 31 Mart tarihi itibariyle, ödemeler toplamý 36 milyon 940 bin TL düþüldükten sonra 114 milyon 491 bin TL olduðu belirlendi. Martta Ücret Garanti Fonu ndan 832 kiþiye toplam 1 milyon 409 bin TL ödeme yapýldý. Ocakta 929 kiþiye 1 milyon 548 bin TL, þubatta 980 kiþiye 1 milyon 736 bin TL ödeme yapýldýðý belirlenmiþti. Ýlk çeyrekte toplam kiþiye 4 milyon 694 bin TL lik ödemede bulunuldu. Martta 23 bin 514 kiþiye 6 milyon 131 bin TL kýsa çalýþma ödeneði verilirken, ocak-mart döneminde toplam 24 milyon 706 bin TL lik ödeme yapýldýðý görüldü un tamamýnda 162 milyon 506 bin TL lik ödeme Haber:Aysel Kýlýç Elektrik Piyasasý Kanunu Tasarýsý na göre yýlda 500 milyon TL yi ulaþan sokak aydýnlatmalarýnýn faturasý artýk halkýn sýrtýna bindirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan tasarýda yapýlan deðiþikliðe göre, bugüne kadar Hazine Müsteþarlýðý ve belediyeler tarafýndan ödenen sokak aydýnlatmalarýnýn bakýmý ve elektrik faturalarýndan, artýk elektrik daðýtým þirketleri sorumlu olacak. Þirketler de bu bedeli daðýtým tarifesi kapsamýnda tüketicinin faturasýna yansýtacak. Böylece, sokaklar yurttaþýn cebinden çýkacak para ile aydýnlatýlacak. yapýlýrken, ocakta 10 milyon 277 bin TL, þubatta 8 milyon TL lik kýsa çalýþma ödeneði verilmiþti. ANKA Ýþsizlik Fonu nda 43 milyar TL birikti 31 MART 2010 itibariyle, Ýþsizlik Fonu ndaki giriþlerin toplamý 17 milyar 14 milyon TL iþçi ve iþveren primi, 5 milyar 754 milyon TL devlet katkýsý, 15 milyon 622 bin TL idari para cezasý, 377 milyon 17 bin TL gecikme zammý, 202 bin TL diðer gelirler, 137 milyon 101 bin TL iade giriþi, 30 milyar 584 EMO: Halka Çifte Vergilendirme Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Cengiz Göltaþ, AKP bu uygulama ile yurttaþý daha fazla maðdur edecek dedi de yürürlüðe konulan Elektrik Piyasasý Kanunu nun geçici 17. maddesine iþaret eden Göltaþ, þunlarý söyledi: Söz konusu maddeye göre, cadde ve sokak aydýnlatýlmasý ve gerekli ölçüm sistemlerinin iþletilmesi, 2015 e kadar Hazine ve Belediyeler tarafýndan karþýlanýyordu. Belediyeler sokak aydýnlatýlmasý için ödeyecekleri bedellere kaynak yaratmak için elektrik faturalarýna Belediye Tüketim Vergisi milyon TL faiz geliri olmak üzere toplam 53 milyar 883 milyon TL olarak gerçekleþti. Ýþsizlik Sigortasý Fonu toplam varlýðý, çýkýþlar toplamý 10 milyar 511 milyon TL düþüldükten sonra 43 milyar 371 milyon TL olduðu belirlendi. 31 Mart itibariyle faiz gelirlerinden 1 milyar 413 milyon 890 bin TL stopaj ödendi. Ýþsizlik Sigortasý Fonu giderlerinin 6 milyar 11 milyon 988 bin TL si GAP kapsamýnda Hazine Müsteþarlýðý hesaplarýna aktarýldý. adý altýnda yüzde 5 lik bir vergi talebi bulunduruyordu. Belediyelere, elektrik faturalarý üzerinden aktarýlan bu kaynak, sokak aydýnlatýlmasýna iliþkin ödemelerde kullanýlýyordu. Yani yurttaþlarýn faturasý üzerinden belediyelere aktarým yapýlýyordu. Ancak tasarýda yapýlan yeni deðiþiklik ile sokak aydýnlatýlma bedeli direkt elektrik faturalarýna yansýtýlacak. Bu uygulama çifte vergilendirmeye neden olacak, yurttaþýn cebinden iki defa para çýkacak. Hizmetsiz Vergi Ödetilecek Sokak aydýnlatýlmalarýnýn Türkiye de bölgelere göre farklýlýk gösterdiðine dikkat çeken EMO Baþkaný Göltaþ, baþlatýlacak yeni uygulamanýn sakýncalarýný þöyle açýkladý: Geliþmiþ kentlerde sokak aydýnlatýlmalarý, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesine göre çok daha fazla. Söz konusu bölgelerde kalan kentlerin sokak aydýnlatýlmalarý konusunda ciddi eksiklikler var. Sokak aydýnlatýlmalarý bakým ve onarýmýnda ülkenin her tarafýnda bir eþitlik saðlanmadan böylesi bir vergilendirmeye gidilir ise büyük adaletsizlikler yaþanacaktýr. Küçük kentlerde zor koþullarda yaþayan yurttaþlar, yararlanamadýklarý hizmet için bedel ödeyecektir dedi. AKP hükümetinin uygulamalarla yurttaþý daha fazla maðdur ettiðini söyleyen Göltaþ, konunun takipçisi olacaklarýný ve bakanlýðýn hazýrlattýðý tasarýya karþý dava açacaklarýný belirtti.

3 Sevgili okurlarým, Sizlere yine bir efsane yazacaðým. Televizyonda Kuþlar diye bir filim izlemiþtim. Yýllar önce Ninemin bana anlattýðý masala çok benziyordu. Ninemin masalýný yaþatmak için sizlere yazýyorum. Çok eskilerde bir padiþah varmýþ. Dünya güzeli bir de kýzý. Her gün nedimeleri ile gül bahçesinde gezer, salýncaðýna binip sallanýr, elindeki oyalý mendili ile terini silermiþ.. Güllerin arasýnda gezerken bir rüzgar çýkýp mendilini elinden alýp uçurmuþ. Mendil bir gül aðacýnýn üstüne takýlýp kalmýþ. Gül aðacýnda beyaz güvercin peydah olmuþ. Mendili ibiði ile almýþ o anda ayýn on beþi gibi bir delikanlý olmuþ. Güzel kýzýn mendilini öpmüþ koklamýþ Kokun bu kadar güzel, kim bilir? Kendin ne kadar güzelsin deyip mendili koynuna koyup tekrar güvercin olup uçmuþ. Uçarken de inþallah seni dünya gözü ile görürüm demiþ. Olanlarý izleyen ve oðlaný gören padiþahýn kýzý bu delikanlýya âþýk oluvermiþ. Günler aylar geçmiþ, bahçede dolaþýp durmuþ günlerce. Güvercin delikanlýsýný bir daha görememiþ. Üzüntüsünden hasta sevdasýndan olmuþ. Bir gün aklýna bir fikir gelmiþ. Padiþah babasýna Babacýðým bana çok güzel bir hamam yaptýr. Ben oraya gelen insanlarýn dertlerini dinler, zamanýmý geçiririm. Herkes para yerine dertlerini anlatsýn yeter demiþ. Hamam yapýlmýþ, yýkanan kimse kýzýn odasýna gidiyormuþ. O þehirde çok fakir bir ana kýz yaþarmýþ. Kýz her gün su ihtiyaçlarýný pýnardan getirerek karþýlarmýþ. Bir Cuma akþamý pýnara gittiðinde bir sürü atlý, katýrlý, develi kervan gelmiþ. Bir kaç tane de acayip kýlýklý adamlar varmýþ. Hayvanlarýný suladýktan sonra geldikleri yoldan gitmeðe baþlamýþlar. Bu fakir kýzda bunlarý merak etmiþ. Peþlerine düþmüþ. Gide gide bir daðýn eteðine varmýþlar. Dað ikiye ayrýlýp bunlara yol vermiþ. Bu kýzda onlarla daðýn içine girmiþ. Kendine saklanacak bir yer bulmuþ. Sabah olmuþ etrafýna bakýnmýþ. Koskoca bir havuz. Tertemiz su ile dolu imiþ. Biraz sonra gökyüzünden yüzlerce güvercin inmiþ. Havuzun kenarýna konmuþlar. Kimi erkek kimi kýz olmuþlar. Havuzda þakalaþýp yýkanmýþlar, tekrar kuþ olup uçup uçup gitmiþler. Bir az sonra iki beyaz güvercin daha gelmiþ biri erkek biri kýz olmuþ, ikisi de birbiri ile niþanlý imiþ. Onlarda havuzda yýkanmýþlar, aralarýnda bir þeyler konuþmuþlar. Kýz güvercin olup uçup gitmiþ. Oðlan havuzun kenarýna oturup koynundan padiþahýn kýzýnýn mendilini çýkarmýþ öpmüþ, koklamýþ seni dünya gözü ile bir daha görebilirliyim demiþ ve tekrar oda güvercin olup uçup gitmiþ. Fakir kýz bunlarý görmüþ. Cuma akþamý gelmiþ. Kervan her cuma akþamý dýþarý çýkarmýþ. Kýzda kervanýn arkasýna takýlýp dýþarý çýkýp eve gelmiþ. Annesi kýza çok kýzmýþ Nerelerdeydin þimdiye kadar? demiþ. Devam Edecek Zeynep Kuray Sivil Demokratik Anayasa Platformu nun sivil, eþitlikçi, demokratik, çoðulcu anayasa talebiyle Ýstanbul Kadýköy de düzenlediði mitinge polis saldýrdý. Gazdan etkilenen çok sayýda kiþi fenalýk geçirdi. Anayasanýn parçalý deðil köklü deðiþimi için 200 e yakýn aydýnýn imzasýyla kurulan Sivil Demokratik Anayasa Platformu nun çaðrýsýyla düzenlenen miting için binlerce kiþi Kadýköy Tepe Nautilus önünde buluþtu. Kitle, tutuklu çocuklar serbest býrakýlsýn, darbeci generaller yargýlansýn, demokratik anayasa, 12 Eylül yasalarý çöpe, Susma haykýr halklar kardeþtir sloganlarý eþliðinde Kadýköy Meydaný na yürüdü. Yürüyüþe KESK, BDP, ESP, SDP, EMEP, KÖZ, 70 Milyon Adým Koalisyonu, Demokrasi Ýçin Birlik Hareketi, EHP nin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda siyasi parti, demokratik kitle örgütü, sendika ve meslek örgütü katýldý. Ayrýca Ýstanbul da direniþte olan TEKEL, ÝSKÝ, Samatya, Ýtfaiye, Marmaray, Sinter Metal, Esenyurt Belediye, Atýk Kaðýt, ATV-Sabah iþçileri tarafýndan kurulan Direniþteki Ýþçiler Platformu da Birleþe birleþe kazanacaðýz pankartýyla mitingde yerini aldý. Gruplarýn tamamýnýn alanda toplanmasýnýn ardýndan kitle, Kadýköy Ýskele Meydaný na yürüyüþe geçti. Meydana gelindiðinde, arama noktasýnda yaþanan bir gerginliðin ardýndan polis, binlerce kiþinin katýldýðý mitingde gaz bombasý kullandý. Polisin attýðý gaz bombalarý kitlenin ortasýna düþtü. Çok sayýda kiþi, gaz bombalarýndan etkilenerek fenalýk geçirirken, kapatýlan DTP Eþbaþkaný Ahmet Türk, DTP eski milletvekili Aysel Tuðluk ve BDP Milletvekili Sabahat Tuncel de gazdan etkilendi. Kitle, polise barikatlerý ÝSTANBUL Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nde (TGC) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerin verilmesinden önce deneyimli gazeteciler ile iletiþim fakültesi öðrencileri, Metin Göktepe nin anýsýna "Gazetecilik Nereye?" baþlýklý panelde bir araya geldi. Moderatörlüðünü Nail Güreli nin yaptýðý panelde, Umur Talu, Ragýp Duran ve Mustafa Kuleli, dünden bugüne gazeteciliðin geliþimi konusundaki görüþlerini öðrencilerle paylaþtý. Törende yazýlý haber ödülü, 14 Nisan 2009 da Zaman Gazetesi nde yayýmlanan "Silopi ye buðday satmaya gitti, kemikleri 14 yýl sonra Elazýð da bulundu" baþlýðýyla yayýmlanan haberle Melik Duvaklý ya verildi. Duvaklý, ödülünü TGC Baþkaný Orhan Erinç in elinden aldý. Yazýlý haber dalýnda jüri özel ödülü, 1 Aralýk 2009 da Radikal Gazetesi nde yayýmlanan "Gel de çýk iþin içinden" yýkarak ve taþ atarak yanýt verirken, aydýn ve sanatçýlarýn bulunduðu protokol olaylarýn sürmesi üzerine miting alanýný terk etti. 12 Eylül Ýdamlarla Yükseldi Mitingde tertip komitesi adýna söz alan ÝHD üyesi Av. Abdülbaki Boða Türkiye de halklarýn üzerinden silindir gibi geçen 12 Eylül 1982 Askeri Faþist Anayasasýnýn deðiþtirilmesi için bir araya geldiklerini söyledi. Artýk bu faþist anayasadan tümüyle kurtulmak istediklerini belirten Boða, þunlarý kaydetti: Baþta Kürt Halký olmak üzerine, bütün haklarýn dil ve kültürleri serbest geliþtirilmesi için düzenleme yapýlmalarý ve güvence altýna alýnmalý. Herkesin anadilinde eðitim saðlanmalýdýr. Seçim sistemi demokratikleþmesi ve anayasala güvenceye alýnmalýdýr. Parti kapatmalarý yasaklanmalýdýr. Ýþçiler ve emekçilerin Sendikal haklar güvence altýna alýnmalýdýr. Kadýnlarýn baský alan toplumsal cinsiyetçi düzenlemelerde derhal kurtarýlmalýdýr. Boða polisin gazlý saldýrýsýyla demokrasi mücadelesinden yýlmayacaklarýný sözlerine ekledi. baþlýklý haberle Ýsmail Saymaz a verildi. Görüntülü haber ödülünü NTV de 2 Aralýk ta yayýmlanan "Mahmur mülteci kampý: Geri dönüþler sürecek mi?" baþlýklý haberiyle Mete Çubukçu aldý. Bu dalda jüri özel ödülü, CNN Türk belgesel bölümünde çalýþan Günel Cantak a, "Duvar" adlý belgeseliyle verildi. Fotoðraf ödülünü, "Bilge Köyü katliamý" ve "Polisin IMF þaþkýnlýðý" adlý fotoðraflarýyla Habertürk Gazetesi Muhabiri Sedat Suna, bu dalda jüri özel ödülünü ise Tekel iþçilerine Abdi Ýpekçi Parký nda polis müdahalesini görüntüleyen "Göz yaþartan direniþ" baþlýklý seri fotoðraflarýyla Hürriyet Daily News ten Selahattin Sönmez aldý. Yerel gazetecilik ödülü ise Ardahan da dayanýklý olmadýðý gerekçesiyle boþaltýlan 23 Þubat Ýlköðretim Okulu nun daha sonra Halk Eðitim Merkezi olmasýný konu alan "Güle oynaya çürük binaya" baþlýklý haberiyle Fakir Yýlmaz a verildi. (aa) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 GÖRÜÞLER MMO YÖNETÝM KURULU BAÞKANI EMÝN KORAMAZ: Yatýrýmý ve üretimi dýþlamak sürekli kriz üreten bir yapýyý doðurur TMMOB Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Makina, Endüstri, Ýþletme, Sanayi, Uçak, Havacýlýk, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim Mühendisliði öðrenimi almýþ mühendisleri kapsayan kamu kurumu niteliðinde bir meslek kuruluþu yýlýndan bu yana faaliyet gösteren MMO, hazýrladýðý projeler ve raporlar ile ülke kamu yararýný gözeterek doðal kaynaklarýnýn iþletilmesini, üretimin arttýrýlmasýný, yurt sanayinin ulusal çýkarlara uygun yönde geliþmesini hedefliyor. Önümüzdeki hafta sonu (10-11 Nisan) 43. Genel Kurulu toplanacak olan MMO Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz ile kriz, ülke ekonomisi, sanayi ve mühendislikte son duruma iliþkin bir söyleþi yaptýk. Koramaz a göre üretimi, yatýrýmý dýþlayan ve finansallaþmanýn esiri olan ülke politikalarý aþýrý kýrýlgan, sürekli kriz üreten bir yapýyý doðurdu. Türkiye nin bugün yüz yüze olduðu gerçeklerin, istihdam özürlü büyüme, yanlýþ sanayi ve tarým politikalarý ile büyük baðý vardýr diyen Koramaz, çalýþma yaþamýndaki kuralsýzlaþmanýn bir an önce son bulmasý gerektiðini de belirtti.»en güncel olandan, küresel ekonomik krizden bahsederek baþlayalým. Türkiye bu krize herhalde birden girmedi. Bu krizin altyapýsý nasýl oluþtu? Aslýnda kriz veya bunalým öðeleri yapýsaldýr. Bunalým faktörleri, dünyada ve Türkiye de, 2008 öncesinde, kapitalizme yapýsal bir form içinde birikmeye baþlamýþtýr. Bu bunalým azalan kâr oranlarý, aþýrý tüketimi koþullayan üretim fazlalarý gibi yapýsal sorun ve ekonomik döngüler ile þýmarýk bir þekilde uygulanan tam serbestleþme, finansallaþma politikalarýnýn açýk bir sonucudur lerden beri kapitalizm, sermayesinden çok krediye dayanmýþtýr. Eskiden sermayeye dayanan düzen, daha çok krediye, salt finansal mekanizmalar ve hareketlere dayandý. Kýsaca kapitalizmin son yýllýk döneminin uygulamalarý, bütün özellikleri, sektörel ve finansal yapý özellikleriyle yalnýzca yeni liberal dönemin deðil, yýllýk bir modelin sona eriþini göstermiþtir. Yaþadýðýmýz bunun bunalýmýdýr. Emperyalizm, 1980 ler ve özellikle sosyalist ülkelerin çözülüþünden sonra egemenliðini tüm yeryüzüne yayarak dünyayý neoliberal temellerde yeniden biçimlendirmeye çalýþtý. Her ne kadar 2008 Ekim inde patlayan büyük kriz kapitalizm ve onun yeni liberal politikalarýnýn sorgulanmasýna yol açmýþ olsa da Türkiye nin özellikle son 30 yýlýnýn bu açýdan titizlikle sorgulanmasý gerekmektedir. Finansallaþmanýn Esiri Olduk»30 yýlý deðerlendirdiðimizde nasýl bir tablo ile karþýlaþýyoruz? Tüm dünyada serbestleþtirmeyle birlikte finansal sermayenin kýsa dönemli spekülatif nitelikli kararlarý ve çýkarlarýnýn sanayi politikalarýný belirlediði ve onun önüne geçtiði bir dönem, bir tür lale devri yaþanmýþtýr. Türkiye de 1980 sonrasý bütün iktidarlar ve 2002 den itibaren de AKP iktidarý üretim, yatýrým, planlama ve sanayileþmeyi dýþlayan, finansallaþma politikalarýnýn esiri olmuþtur. Ülkeye sürekli sýcak para giriþi ve aþýrý dýþ borçlanmaya dayalý politikalarla üretim, yatýrým zinciri boþlanmýþtýr. Yüksek cari açýk, yüksek dýþ borç ve süreklileþmiþ iþsizliðe dayalý, aþýrý kýrýlgan, sürekli kriz üreten bir yapý böylece oluþmuþtur. Genel çerçevesi ile böyle bir tablodan bahsedebiliriz. Türkiye ekonomisi krizlerle maluldür. 1980, 1988, 1994, 1999, 2001 birer krizdi de baþlayaný ise hem birikmiþ hem de kapitalizmi daha çok olarak, toplumu bu kez daha kapsamlý olarak etkilemiþtir. Küreselleþme sürecine uyum, yapýsal uyum, Avrupa Birliði ne uyum programlarý ile özellikle bizim gibi geri býraktýrýlmýþ ve geliþmekte olan ülkelerde devletlerin iþlevleri ve ulusal ekonomileri dünya ekonomisi denilen uluslararasý sermaye çýkarlarýnýn gereklerine uyarlanma yönünde bir hayli deðiþtirilmiþ durumdadýr. Liberalizasyon da denilen serbestleþtirme ekonomide baþat olgu oldu. Sonuçta bir tür, yeni bir toplumsal formasyonun ortaya çýktýðýný söylemek mümkündür. Bu yeni sözcüðünü çok abartmayalým ama eskiyeni geçiþkenliðinde kýsaca yeni bir devlet, yeni bir ekonomi, yeni bir sosyal güvenlik sistemi ve piyasa koþullanmalarý altýndaki yeni bir sosyal yaþam örgüsünden bahsetmek mümkündür. 24 Ocak kararlarý ve 12 Eylül faþizmi ile baþlayan bu süreçte çýkarýlan bütün temel yasal, anayasal deðiþiklikler hep bu yönde olmuþtur sonrasýnda Türkiye, yeni liberal bir deðiþim ve dönüþüm süreci yaþamýþtýr. Temel çerçevesi emperyalist merkezlerde ve IMF, Dünya Bankasý, OECD, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliði kanalýyla çizilen bu programlar uyarýnca ücretlerin azaltýlmasý, esnek üretim, emek piyasalarýnýn kuralsýzlaþtýrýlmasý ve güvencesiz istihdam modelinin yaygýnlaþtýrýlmasý söz konusudur.»sizce, krizin Türkiye deki etki gücünün sanayileþme tarzýyla olan ilgisi nedir? Þöyle ki sanayimiz on yýllardýr iktidarlara, dünya ve ülke konjonktürüne, IMF, Dünya Bankasý, Gümrük Birliði, Avrupa Birliði, Dünya Ticaret Örgütü tarafýndan belirlenen politikalara baðlý olarak fason üretime yönlendirilmiþtir. Sanayi üretiminin büyük oranda KOBÝ ölçeðine indirilmesi, üretim ve düþük teknolojili ihracatýn yapýsal olarak, yüzde 71,5 oranýnda ithal girdilere baðýmlý kýlýnmýþ olmasý söz konusudur. Gümrük vergileri, kotalar ve ithalattaki tüm kýsýtlamalarýn ortadan kaldýrýlmasý, kamu sanayi iþletmelerinin ve hizmetlerinin özelleþtirilmesi ve finans hareketlerinin serbest býrakýlmasý yoluyla doðrudan yabancý sermayeye yatýrým yani gel, al, sömür, götür olanaklarý saðlanmýþtýr. Burada sanayileþme stratejisi unsurlarý bulunmadýðýný özellikle belirtmek isterim. Nitekim sanayi sektörü, bugün hizmet ve tarýmdan sonra gelmekte ve yýllardýr sanayi istihdamý yüzde 20 yi ancak bulmaktadýr. Sanayinin ikinci plana itilerek hizmet ve finans sektörlerinin desteklenmesi sonucu imalat sanayi yatýrýmlarýnýn toplam yatýrýmlar içindeki payýnda ciddi düþüþler söz konusudur. Bu oran 1970 te yüzde 40, 1980 de yüzde 28,5 düzeyindeyken günümüzde yüzde 14 lere kadar gerilemiþtir den günümüze sanayide yatýrým yoðunluðunda ise yüzde 32 den 10 lara inen bir düþüþ söz konusudur. Böylesi bir sanayi politikasý doðal ki bunalým, iþsizlik ve yoksulluk üretecektir. Kriz denilen ekonomik sosyal bunalýmýn gerçek tezahür mecrasý buradadýr. Gerçek Ýþsizlik Yüzde 24»Þüphesiz bu bunalýmýn istihdama da yansýmalarý yoðun þekilde oldu. Son açýklanan iþsizlik rakamlarý için ne dersiniz? Devletin sosyal alandan çekilmesi; eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik alanlarýnýn piyasaya açýlmasý, daha önce bahsettiðim yapýsal uyum programlarýnýn ruhunu oluþturuyor. Kýsaca devlet sosyal iþlevini yitirirken emeði disipline edici, kýsýtlayýcý iþlevleri artýrýlmýþ; esnek üretim ve güvencesiz çalýþma biçimleri 2003 te çýkarýlan 4857 sayýlý yeni Ýþ Yasasý, 4/C vb. diðer uygulamalarla yaygýnlaþmýþtýr. Mevcut sanayi ve büyüme politikalarý istihdamý net bir þekilde dýþlamýþ, ucuz iþgücü sömürüsüne dayanmýþtýr. Bugün istihdamda sanayi sektörü, hizmet ve tarýmdan sonra gelmektedir. Son 40 yýlda istihdam tarým aðýrlýklý yapýdan hizmet aðýrlýklý yapýya dönüþmüþtür den 2009 a iþsizlik oraný resmi rakamla yüzde 8 den yüzde 14 e; gerçek iþsizlik ise iþ arama umudunu kaybettiði için iþ aramayanlarla birlikte yüzde 24 e yükselmiþtir. Yalnýzca son krizde iþten çýkarýlanlar toplam sanayi istihdamýnýn yüzde 20 sine ulaþmýþtýr. Herhangi bir sosyal güvencesi olmaksýzýn çalýþan kayýtdýþý iþgücü oraný yüzde 43,8 oranýndadýr. Türkiye nin bugün yüz yüze olduðu gerçeklerin, istihdam özürlü büyüme, yanlýþ sanayi ve tarým politikalarý ile büyük baðý vardýr. Sömürüden iþsizlik, yoksulluk, güvencesiz çalýþma biçimlerine dek TEKEL iþçilerinin dikkat çeken mücadelesi bu nedenle çok önemlidir. Yýllardýr bizlerin, TMMOB nin, mesleki demokratik kitle örgütleri ve toplumcu iktisatçýlarýn dile getirdiði gerçekler, artýk tek tek bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkmaktadýr.»mevcut durumun mühendislik açýsýndan da deðinilmesi gereken yanlarý olsa gerek. Çok sayýda mühendis de iþsiz kaldý. Ayný zamanda AKP nin yaptýðý bir düzenlemeyle yabancý mimar, mühendis ve þehir plancýlarýnýn akademik yeterliliklerini kanýtlamalarýna gerek kalmadan Türkiye de çalýþmasýna fýrsat veren bir düzenleme de yapýldý. Bunlarýn tümünü yan yana deðerlendirdiðimizde, mühendislik alaný açýsýndan nasýl bir tablo, nasýl bir çalýþma yaþamý görünüyor? Mühendislik açýsýndan durum hiç iç açýcý deðil. Dünya Ticaret Örgütü anlaþmalarýnýn altýna imza atan Türkiye, mühendislik hizmetlerini de yabancý sermayeye açmýþtýr. Bahsettiðiniz yabancý mühendislerin akademik yeterliliklerini bugüne kadarki uygulamanýn aksine kanýtlamaksýzýn Türkiye de hizmet vermelerine olanak tanýyan deðiþikliði iktidar gizlice yapmýþtýr. Dikkat edin, çok ilgisiz bir yasada, Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun a eklenen bir madde ile Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanunun 12. maddesi kamuoyunun dikkatlerini çekmeden deðiþtirildi. Diðer yandan Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme Kurulu, TMMOB un da içinde yer aldýðý meslek örgütleriyle ilgili zehir zemberek bir raporu Baþbakanlýða iletti. Fakat bizim tarihimiz, bu ve benzeri baskýlara karþý mücadelelerle doludur. Mühendislik sorunlarý ile ülke sanayisi ve ekonomisinin sorunlarýnýn iç içeliðinden hareketle ülkemiz, sanayi, halkýmýz ve meslek çýkarlarýmýz doðrultusundaki mücadeleden asla geri durmayacaðýz. Diðer yandan, gerçekte nitelikli iþgücü ile üretim teknolojisi birbirine baðýmlý olmakla birlikte ne yazýk ki bugünkü sanayi yapýlanmasý içinde, birçok alt sektörde üretim teknolojisi ve üretimin yapýsal örgütlenmesi, nitelikli iþgücü istihdamýna olanak vermiyor. Bu nedenle mühendis istihdamýndan yüksek katma deðerli üretime ve mühendislik sanayilerde ithalat baðýmlýlýðýna dek birçok sorun iç içedir. Eðitimli Genç Nüfus Ýþ Bulamýyor»Sanayide mühendis istihdamýnýn durumu nedir? Ýstihdam boyutuyla baktýðýmýzda, 2008 yýlý itibarýyla sanayi sektöründe çalýþan 4,4 milyon kiþinin ancak 304 bini yani yüzde 7 si yüksek öðrenimli; onun içindeki mühendis sayýsý ise 64 bin ile yüzde 21 oranýndadýr. Bu 4,4 milyon çalýþan içindeki mühendis oraný ise yüzde 1,45 oranýndadýr. Kýsaca mühendis istihdamý çok azdýr. Sanayi iþletmelerinin büyük bir bölümü olan KOBÝ lerin yüzde 46 sýnda yüksek eðitimli personel çalýþtýrýlmamaktadýr. Son 5 yýlda eðitimli iþgücü iþsizliðinde artýþ görülmektedir da eðitimli genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 28 e yükselmiþtir. Mühendislerin ekonomik durumu son on yýl içinde giderek bozulmuþ, ücret ve maaþlarýnda gerileme yaþanmýþtýr. Esnek istihdam, güvencesiz istihdam biçimleri mühendisleri de kapsamaktadýr. Diðer yandan Ýþ Güvenliði Mühendisliði, kamuda gerçekte benimsenmemekte, bütün çalýþma yaþamý ve sanayide, hizmet sektörlerinde çok önemli olan bu disiplin, teknik eleman ile eþitlenmekte ve iþçi saðlýðý, iþ saðlýðý ve güvenliði piyasaya açýlarak kuralsýzlaþtýrýlmaktadýr.»akp nin, deðindiðiniz Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme Kurulu raporu kanalýyla TMMOB üzerinde de bir baský iklimi yaratmaya çalýþtýðýný söyleyebiliriz. AKP demokratik açýlým yaptýðýndan söz ederken, aslýnda birçok baðýmsýz, toplumsal kurumun üzerinde vesayet de oluþturmaya çalýþýyor. Kendi alanýnýzdan hareketle, ülkeye yayýlan AKP tarzý demokratikleþmenin yansýmalarýndan söz edebilir misiniz? En özlü haliyle AKP, ABD çýkarlarý doðrultusunda devleti ve siyaseti de yeniden yapýlandýrýp tekelci otoriter bir düzen kurmayý amaçlýyor. TMMOB ise her tür antidemokratik yönelimle birlikte serbestleþtirmelere, özelleþtirmelere, taþýnmazlarýn satýþýndan yerel yönetimlerin talan ve ranta dayandýrýlmasýna karþý ciddi direnç göstermiþtir. Kýsaca AKP bu nedenle TMMOB ve diðer meslek örgütlerini hedef almýþtýr. Ancak Odamýz ve TMMOB, bu söyleþide deðindim bütün bu konularý birer mücadele, yerli üretim, planlama, kalkýnma, sanayileþme, istihdam ve toplumsal refah bütünlüðünde birer mücadele konusu olarak ele almaktadýr. Gerçek demokratikleþme bu mücadelenin ufkundadýr. AKP kendisi için demokrasi, yani egemenlik alaný oluþturma peþinde. Yoksa Kürt Açýlýmý ndan kýsa bir süre önce ya sev ya terk et der miydi? Yapýlmak istenen Anayasa deðiþiklikleri de özünde otoriter, liberal bir çerçevede belirlenmektedir. Bu arada oltalara takýlan kimi yemlerin, AKP nin antidemokratik karakterini ortadan kaldýramayacaðýný görmemiz gerek derim.

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Sermaye sanatýný kazý - kazan

Sermaye sanatýný kazý - kazan Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı